Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES"

Transkript

1 Článek 1 odst. 1 Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. v čl. 2 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: Článek 1 odst. 2 Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby do ročních účetních závěrek byly kromě dokumentů uvedených v prvním pododstavci vkládány další výkazy. ; 2. v článku 4 se doplňuje nový odstavec, který zní: 353/ odst. 1 (1) Účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztráty, c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním 7 odst. 3 až 5 a 19 odst. 5. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Jedná se o fakultativní ustanovení NT (,DT,NT) Článek 1 odst. 3 Článek 1 odst. 4 Článek 1 odst. 5 Článek 1 odst Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby částky vykazované v položkách výsledovky a rozvahy zohledňovaly podstatu vykazované transakce nebo dohody. Takové povolení nebo nařízení může být omezeno na určité skupiny společností a/nebo konsolidovaných účetních závěrek ve smyslu Sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách *. * Úř. věst. č. L 193, , s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES (Úř. věst. č. L 283, , s. 28). ; 3. v článku 8 se doplňuje nový odstavec, který zní: Členské státy mohou povolit nebo nařídit společnostem, aby alternativně k jinde předepsaným nebo povoleným členěním sestavovaly rozvahu podle článku 10a. ; 4. v anglickém znění v článku 9 bodě B pod nadpisem Liabilities se slova Provisions for liabilities and charges ( Rezervy ) nahrazují slovem Provisions 1 ; 5. v anglickém znění v článku 10 bodě J se slova Provisions for liabilities and charges ( Rezervy ) nahrazují slovem Provisions 2 ; 6. vkládá se nový článek, který zní: Článek 10a 500/2002 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. NT 1 B.I.Rezervy Jedná se o fakultativní ustanovení dle čl. 8 směrnice 78/660/EHS NT Jedná se o fakultativní ustanovení NT 1 2 Netýká se českého znění. Netýká se českého znění L0051_ doc Strana 1 / 20

2 Článek 1 odst. 7 Místo členění položek rozvahy podle článků 9 a 10 mohou členské státy povolit nebo nařídit společnostem nebo některým skupinám společností, aby ve struktuře rozlišovaly mezi krátkodobými a dlouhodobými položkami, pokud je takto poskytovaná informace alespoň rovnocenná informacím požadovaným podle článků 9 a 10. ; 7. článek 20 se mění takto: a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 1. Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků, jejichž povaha je jasně definovaná a u kterých je k rozvahovému dni pravděpodobné nebo jisté, že nastanou, ale není jistá částka nebo datum, ke kterému vzniknou. ; 500/ odst. 1 (1) Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle 26 zákona, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. U rezerv podle zvláštních právních předpisů13) se postupuje podle těchto předpisů. 501/ odst. 1 (1) Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo výdajů podle 26 zákona, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, ke kterému vzniknou. 502/ odst. 2 (2) Rezervy jsou určeny ke krytí rizik, ztrát a jiných závazků, které jsou jasně definované co do jejich charakteru a které jsou k okamžiku ocenění [ 26 odst. 2 písm. b) zákona] buď pravděpodobné nebo sice jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou. Při inventarizaci rezerv se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. (,DT,NT) b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 3. Rezervy se nesmějí používat k úpravě hodnoty aktiv. ; 500/ odst. 5 (5) Rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv. 501/ odst. 8 (8) Rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv. Článek 1 odst v článku 22 se doplňuje nový odstavec, který zní: Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností, aby místo prezentace položek výsledovky v souladu s články 23 až 26 předkládaly výkaz výkonnosti ( statement of performance ), pokud je takto poskytovaná informace alespoň rovnocenná informacím požadovaným podle uvedených článků. ; 502/ / odst. 4 poslední věta (4) Rezervy se nesmějí používat k úpravě hodnoty aktiv. Jedná se o fakultativní ustanovení NT Článek 1 odst článek 31 se mění takto: 19 odst. 5 (5) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící L0051_ doc Strana 2 / 20

3 a) v odst. 1 písm. c) se bod bb) nahrazuje tímto: bb) je třeba vzít v úvahu všechny závazky, které vznikly v průběhu daného nebo předchozího účetního období, i když se takové závazky stanou zřejmými až mezi rozvahovým dnem a datem sestavení rozvahy, ; b) vkládá se nový odstavec, který zní: 1a) Kromě částek zaznamenávaných podle čl. 1 písm. c) bodu bb) mohou členské státy povolit nebo nařídit, aby byly brány v úvahu všechny předvídatelné závazky a možné ztráty vzniklé v průběhu daného nebo předchozího účetního období, i když se takové závazky nebo ztráty stanou zřejmými až mezi rozvahovým dnem a datem sestavení rozvahy. ; Článek 1 odst v čl. 33 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto: c) nové ocenění stálých aktiv ; Článek 1 odst v článku 42 se první odstavec nahrazuje tímto: Výše rezerv nesmí přesáhnout částky, které jsou nezbytné. ; Článek 1 odst vkládají se nové články, které znějí: Článek 42e Odchylně od článku 32 mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností ocenění určitých kategorií aktiv vyjma finančních nástrojů částkami určenými na základě jejich reálné hodnoty. Takové povolení nebo nařízení může být omezeno na konsolidované účetní závěrky ve smyslu směrnice 83/349/EHS. 353/ / /2005 okamžikem sestavení účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o a) skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, b) skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Jedná se o fakultativní ustanovení dle čl. 33 směrnice 78/660/EHS NT 57 odst. 6 (6) Výši vytvořených rezerv a jejich odůvodněnost ověřuje účetní jednotka nejméně při každé inventarizaci. (,DT,NT) 501/ odst. 7 (7) Rezerva podléhá dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje její výše a odůvodněnost. 502/ odst. 2 posl. věta (2) Při inventarizaci rezerv se posuzuje jejich výše a odůvodněnost 27 odst. 1 (1) Z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění 2 písm. d) podle 24 odst. 2 písm. b) se reálnou hodnotou oceňují 353/2001 d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou a ukládá zvláštní právní předpis, 23) to neplatí v případech uvedených v odstavci 3 Článek 1 odst. 13 Článek 42f Bez ohledu na čl. 31 odst. 1 písm. c) mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností, aby v případě ocenění aktiva podle článku 42e uvedly změnu hodnoty do výsledovky. ; 13. v čl. 43 odst. 1 bodu (6) se odkaz na články 9 a 10 nahrazuje Jedná se o fakultativní ustanovení NT Nerelevantní z hlediska NRT L0051_ doc Strana 3 / 20

4 Článek 1 odst. 14 písm a) Článek 1 odst. 14 písm b) odkazem na články 9, 10 a 10a ; 14. článek 46 se mění takto: a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 1. a) Výroční zpráva musí obsahovat alespoň objektivní přehled vývoje, výkonnosti a stavu společnosti a dále popis hlavních rizik a nejistot, jimž společnost čelí. Přehled musí představovat vyváženou a vyčerpávající analýzu vývoje, výkonnosti a stavu společnosti, přiměřenou velikosti a složitosti podnikatelské činnosti; b) v rozsahu, v němž je to nezbytné pro porozumění vývoji, výkonnosti a stavu společnosti, zahrnuje tato analýza finanční, případně nefinanční klíčové výkonnostní ukazatele, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti, včetně informací týkajících se environmentálních a zaměstnaneckých otázek; c) v rámci této analýzy zahrnuje výroční zpráva, kde je to vhodné, odkazy na částky vykazované v účetní závěrce a další vysvětlení k nim. ; b) doplňuje se nový odstavec, který zní: 4. Členské státy mohou zprostit společnosti spadající pod článek 27 povinnosti uvedené v odst. 1 písm. b) výše, pokud se týká nefinančních informací. ; 21 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a d), odst. 4 (1) Účetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v 20 odst. 2 a 3. (2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1, b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. Jedná se o fakultativní ustanovení NT Článek 1 odst v článku 48 se zrušuje třetí věta; Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Článek 1 odst v článku 49 se třetí věta nahrazuje tímto: Zpráva osoby nebo osob pověřených kontrolou účetní závěrky (dále jen: statutární auditoři ) se k tomuto zveřejnění nepřipojuje, avšak uvádí se, zda byl vysloven posudek auditora bez výhrad, s výhradami nebo zda byl negativní, nebo zda statutární auditoři nebyli schopni posudek vyslovit. Dále je třeba uvést, zda zpráva statutárních auditorů obsahovala odkaz na jakoukoli záležitost, na kterou statutární auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyslovili posudek s výhradou. ; Článek 1 odst v článku 51 se první odstavec nahrazuje tímto: 1. Roční účetní závěrky společností kontroluje jedna nebo více osob 353/ a odst. 3 (3) Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu o auditu a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny způsobem uvedeným v odstavci odst. 1 (1) Účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem a údaje z ní musí zveřejňovat ty účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví L0051_ doc Strana 4 / 20

5 schválených členskými státy pro provádění povinných auditů na základě Osmé směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním auditů účetních dokumentů *. zvláštní předpis. (,DT,NT) Statutární auditoři rovněž vysloví posudek, zda je výroční zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné účetní období. * Úř. věst. č. L 126, , s. 20. ; 21 odst. 4 (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu.13b) Článek 1 odst vkládá se nový článek, který zní: Článek 51a 1. Zpráva statutárních auditorů obsahuje: a) úvod, v němž je alespoň popsána roční účetní závěrka, která je předmětem povinného auditu, společně s rámcem účetního výkaznictví, který byl použit pro její sestavení; b) popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje alespoň údaje o auditorských normách, podle kterých byl povinný audit proveden; c) posudek auditora, který musí jasně konstatovat názor statutárních auditorů, zda účetní závěrka poskytuje pravdivý a věrný obraz v souladu s příslušným rámcem pro účetní výkaznictví, a případně zda účetní závěrka splňuje zákonné požadavky; posudek auditora je buď bez výhrad, s výhradami, negativní, nebo je vydání posudku odmítnuto, jestliže statutární auditoři nejsou schopni auditorský posudek vyslovit; d) odkaz na jakoukoli záležitost, na kterou statutární auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyslovili posudek s výhradou; e) posudek, zda je výroční zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné účetní období. 254/ / odst. 4 4) Zpráva auditora musí obsahovat a) úvod, ve kterém auditor uvádí 1. jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu u účetních jednotek, které jsou fyzickou osobou nebo obchodní firmu nebo název, sídlo u účetních jednotek, které jsou právnickou osobou, identifikační číslo, je-li účetní jednotce přiděleno, právní formu účetní jednotky a předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, a 2. identifikaci účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky účetních jednotek uvedených v bodu 1, včetně uvedení rozvahového dne nebo jiného okamžiku, k němuž je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena, a identifikaci účetního období, za které je sestavena, b) popis rozsahu provedeného auditu, ve kterém auditor uvádí 1. v souladu s kterými auditorskými směrnicemi Komory nebo Mezinárodními auditorskými standardy 1a) je audit proveden, 2. jakým způsobem je provedeno ověření úplnosti a průkaznosti informací uvedených v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce a zhodnocení účetních metod, které účetní jednotka použila, a 3. zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky a výroční zprávy nebo konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, c) výrok auditora, ve kterém auditor vyjadřuje názor, zda účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy 1a) podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky; L0051_ doc Strana 5 / 20

6 auditor uvádí 1. výrok bez výhrad, pokud podle auditora účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy 1a) ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a pokud všechny významné skutečnosti, včetně případných změn účetních metod, byly odpovídajícím způsobem popsány v příloze účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, 2. výrok s výhradou, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu nebo existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě a dochází tak k významnému ovlivnění skutečností posuzovaných podle bodu 1, avšak nejsou dány důvody pro odmítnutí výroku nebo záporný výrok, 3. odmítnutí výroku, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu tak zásadním způsobem, že auditor není schopen vydat výrok k účetní závěrce, protože není schopen získat informace nezbytné pro posouzení skutečností podle bodu 1, nebo 4. záporný výrok, pokud podle auditora existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, a to tak zásadního charakteru, že výrok s výhradou by byl, vzhledem k závažnosti zjištění, nepřiměřeně zavádějící ve vztahu ke skutečnostem posuzovaným podle bodu 1, d) popis všech významných skutečností u výroku podle písmene c) bodů 2 až 4, včetně vyčíslení jejich možných dopadů na výsledek hospodaření a vlastní kapitál účetní jednotky, je-li možné toto vyčíslení provést, e) popis všech skutečností, které nejsou obsaženy ve výroku podle písmene c) a auditor je považuje za vhodné uvést, zejména významné nejistoty a skutečnosti s významným vlivem na předpoklad časově (,DT,NT) L0051_ doc Strana 6 / 20

7 neomezeného trvání účetní jednotky z důvodu finanční situace účetní jednotky, f) výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou nebo konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou. 2. Statutární auditoři tuto zprávu podepisují a datují. ; 254/ odst. 5 (5) Zprávu auditora je auditor povinen zpracovat písemně a uvést v ní 169/2004 své jméno, příjmení a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, datum vypracování a podpis. Auditorská společnost ve zprávě auditora uvede obchodní firmu, sídlo, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností a jména a příjmení auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali zprávu, čísla jejich osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, jejich podpisy a datum vypracování. Článek 1 odst v článku 53 se zrušuje odstavec 1; Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Článek 1 odst vkládá se nový článek, který zní: Článek 53a Členské státy neumožní výjimky stanovené v článcích 11, 27, 46, 47 a 51 u společností, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů *. * Úř. věst. č. L 141, , s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. č. L 35, , s. 1). ; 353/2001 a 19 odst. 9 (9) Účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů3) registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství.11e) Regulovaným trhem se v České republice pro účely tohoto zákona rozumí veřejný trh podle zvláštního právního předpisu. 20 odst. 1, zejm. písm. e) (1) Řádnou a mimořádnou účetní závěrku podle tohoto zákona, s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 3, jsou povinny mít ověřenu auditorem z účetních jednotek podle 1 odst. 2 a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ( 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: 1. aktiva celkem více než Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle 26 odst. 3, L0051_ doc Strana 7 / 20

8 2. roční úhrn čistého obratu více než Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu, 12) b) ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ( 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených v písmenu a) bodech 1 až 3; v případě družstva se zaměstnancem podle písmene a) bodu 3 rozumí i pracovní vztah člena k družstvu, c) účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. b), které jsou podnikateli, a to za podmínek podle písmene b), d) účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. d) až h) za podmínek podle písmene b), e) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. (,DT,NT) 492/2000 a 21 odst. 1 (1) Účetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v 20 odst. 2 a 3. 21a odst. (1) Z účetních jednotek podle 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 14) Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena ( 18 odst. 3). Povinnosti účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací stanovené ve zvláštních právních předpisech 15) nejsou dotčeny. Ustanovení o účetních L0051_ doc Strana 8 / 20

9 záznamech podle tohoto zákona se mohou použít obdobně i v uvedených případech. (,DT,NT) Článek 1 odst v čl. 56 odst. 1 se odkaz na články 9, 10 nahrazuje odkazem na články 9, 10, 10a ; Článek 1 odst v čl. 60 odst. 1 se slova na základě své tržní hodnoty nahrazují slovy na základě své reálné hodnoty ; 27 odst. 1 písm. d) Nerelevantní z hlediska NRT (1) Z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění podle 24 odst. 2 písm. b) se reálnou hodnotou oceňují d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, 23) to neplatí v případech uvedených v odstavci 3, Článek 1 odst v článku 61a se odkaz na články 42a až 42d nahrazuje odkazem na články 42a až 42f. Článek 2 odst. 1 Článek 2 Nerelevantní z hlediska NT Jedná se o fakultativní ustanovení NT Směrnice 83/349/EHS se mění takto: 1. v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 2. Kromě případů zmíněných v odstavci 1 mohou členské státy nařídit jakékoli společnosti, která se řídí jejich vnitrostátními právními předpisy, aby sestavila konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu, jestliže: a) tato společnost (mateřská společnost) má právo vykonávat nebo skutečně vykonává rozhodující vliv nebo kontrolu nad jinou společností (dceřiná společnost); nebo Článek 2 odst. 2 b) tato společnost (mateřská společnost) a jiná společnost (dceřiná společnost) jsou jednotně řízeny mateřskou společností. ; 2. v čl. 3 odst. 1 se odkaz na články 13, 14 a 15 nahrazuje odkazem na články 13 a 15 ; Nerelevantní z hlediska NT Článek 2 odst. 3 písm a) 3. článek 6 se mění takto: a) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 4. Tento článek se nepoužije, jestliže jeden z podniků, které mají být konsolidovány, je společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů *. 22 odst. 3 poslední věta (3) Uvedené osvobození se nepoužije u účetních jednotek, které jsou bankami, nebo u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, a u účetních jednotek, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů L0051_ doc Strana 9 / 20

10 * Úř. věst. č. L 141, , s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. č. L 35, , s. 1). ; (,DT,NT) Článek 2 odst. 3 písm b) Článek 2 odst. 4 písm a) b) odstavec 5 se zrušuje; Nerelevantní z hlediska NT 4. článek 7 se mění takto: a) v odst. 1 písm. b) se zrušuje druhá věta; Nerelevantní z hlediska N T Článek 2 odst. 4 písm b) Článek 2 odst. 4 písm c) b) v odst. 2 písm. a) se odkaz na články 13, 14 a 15 nahrazuje odkazem na články 13 a 15 ; c) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 3. Tento článek se nepoužije na společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS. ; 501/ / / /2005 Nerelevantní z hlediska NT 81 odst. 3 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na účetní jednotky, jejichž cenné papíry jsou registrované na regulovaném trhu v jakémkoli členském státu Evropské unie. 38a odst. 3 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na účetní jednotky, jejichž cenné papíry jsou registrované na regulovaném trhu v jakémkoli členském státu Evropské unie. Nerelevantní z hlediska NT Článek 2 odst v čl. 11 odst. 1 písm. a) se odkaz na články 13, 14 a 15 nahrazuje odkazem na články 13 a 15 ; Článek 2 odst článek 14 se zrušuje; Nerelevantní z hlediska NT Článek 2 odst v čl. 16 odst. 1 se doplňuje pododstavec, který zní: 500/ odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby do konsolidované účetní a ztráty a příloha. Součástí konsolidované účetní závěrky může být závěrky byly kromě dokumentů uvedených v prvním pododstavci zahrnuty i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního další výkazy. ; kapitálu. 501/ odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Součástí konsolidované účetní závěrky je i přehled o změnách vlastního kapitálu. 502/ odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha a přehled o změnách vlastního kapitálu konsolidačního celku. Článek 2 odst v čl. 17 odst. 1 se odkaz na články 3 až 10 nahrazuje odkazem na Nerelevantní z hlediska NT články 3 až 10a ; Článek 2 odst článek 34 se mění takto: Nerelevantní z hlediska NT L0051_ doc Strana 10 / 20

11 a) v bodu 2 písm. b) se slova články 13 a 14 a aniž je dotčen čl. 14 odst. 3 nahrazují slovy článek 13 a ; b) v bodu 5 se zrušují slova a vyloučené podle článku 14 ; Článek 2 odst článek 36 se mění takto: a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 1. Konsolidovaná výroční zpráva musí zahrnovat alespoň objektivní přehled vývoje, výkonnosti a stavu společností zahrnutých do konsolidace a popis hlavních rizik a nejistot, kterým jsou vystaveny. Tento přehled musí představovat vyváženou a vyčerpávající analýzu vývoje, výkonnosti a stavu společností zahrnutých do konsolidace, přiměřenou velikosti a složitosti podnikatelské činnosti. V rozsahu, v němž je to nezbytné pro porozumění tomuto vývoji, výkonnosti a stavu, zahrnuje tato analýza finanční, případně nefinanční klíčové výkonnostní ukazatele, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti, včetně informací týkajících se environmentálních a zaměstnaneckých otázek. V rámci této analýzy zahrnuje konsolidovaná výroční zpráva, kde je to vhodné, odkazy na částky vykazované v konsolidované účetní závěrce a další vysvětlení k nim. ; b) doplňuje se nový odstavec, který zní: 21 odst. 1-4 (1) Účetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v 20 odst. 2 a 3. (2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1, b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, f) požadované podle zvláštních právních předpisů. 13a) (3) Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která používá investiční instrumenty, 4) případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroční zprávě také informace o a) cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena. (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. 13b) 3. Jestliže je kromě výroční zprávy vyžadována i konsolidovaná výroční 22 odst. 7 (7) Konsolidovanou výroční zprávou se rozumí výroční zpráva ( 21), (,DT,NT) L0051_ doc Strana 11 / 20

12 zpráva, obě zprávy mohou být předkládány v podobě jediné zprávy. Při přípravě takové jediné zprávy může být vhodné více zdůraznit otázky, které jsou významné pro všechny podniky zahrnuté do konsolidace. ; Článek 2 odst článek 37 se nahrazuje tímto: Článek Konsolidované účetní závěrky společností kontroluje jedna nebo více osob schválených členským státem, jehož právními předpisy se řídí mateřská společnost, pro provádění povinných auditů na základě Osmé směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním auditů účetních dokumentů *. Osoba nebo osoby pověřené kontrolou konsolidované účetní závěrky (dále jen: statutární auditoři ) vyjádří rovněž posudek, zda je konsolidovaná výroční zpráva v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou za stejné účetní období. 353/ / /2001 která obsahuje informace o konsolidačním celku. 22 odst. 8 (8) Jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o konsolidující účetní jednotce, které musí obsahovat její výroční zpráva, nemusí dotčená účetní jednotka vyhotovovat tuto zprávu. 22 odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka ( 18) sestavená a upravená metodami konsolidace podle tohoto zákona ( 23 odst. 1); tato závěrka informuje o konsolidačním celku podle odstavce 3. Konsolidovaná účetní závěrka musí být ověřena auditorem. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky platí i pro konsolidovanou účetní závěrku. (,DT,NT) 353/ odst. 7 (7) Konsolidovanou výroční zprávou se rozumí výroční zpráva ( 21), která obsahuje informace o konsolidačním celku. 21 odst. 4 (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. 13b) 2. Zpráva statutárních auditorů obsahuje: a) úvod, v němž je alespoň popsána konsolidovaná účetní závěrka, která je předmětem povinného auditu, a rámec účetního výkaznictví, který byl použit pro její sestavení; b) popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje alespoň údaje o auditorských normách, podle kterých byl povinný audit proveden; c) posudek auditora, který musí jasně konstatovat názor statutárních auditorů, zda konsolidovaná účetní závěrka poskytuje pravdivý a věrný obraz v souladu s příslušným rámcem pro účetní výkaznictví, a případně zda konsolidovaná účetní závěrka splňuje zákonné požadavky; posudek auditora je buď bez výhrad, s výhradami, negativní, nebo je vydání 254/ / odst. 4 a 5 4) Zpráva auditora musí obsahovat a) úvod, ve kterém auditor uvádí 1. jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu u účetních jednotek, které jsou fyzickou osobou nebo obchodní firmu nebo název, sídlo u účetních jednotek, které jsou právnickou osobou, identifikační číslo, je-li účetní jednotce přiděleno, právní formu účetní jednotky a předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, a 2. identifikaci účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky účetních jednotek uvedených v bodu 1, včetně uvedení rozvahového dne nebo jiného okamžiku, k němuž je účetní závěrka nebo L0051_ doc Strana 12 / 20

13 posudku odmítnuto, jestliže statutární auditoři nejsou schopni auditorský posudek vyslovit; d) odkaz na jakoukoli záležitost, na kterou statutární auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyslovili posudek s výhradou; e) posudek, zda je konsolidovaná výroční zpráva v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou za stejné účetní období. 3. Statutární auditoři tuto zprávu podepisují a datují. 4. Jestliže je roční účetní závěrka mateřské společnosti připojena ke konsolidované účetní závěrce, může být zpráva statutárních auditorů požadovaná podle tohoto článku spojena se zprávou statutárních auditorů o roční účetní závěrce mateřské společnosti, kterou požaduje článek 51 směrnice 78/660/EHS. * Úř. věst. č. L 126, , s. 20. ; konsolidovaná účetní závěrka sestavena, a identifikaci účetního období, za které je sestavena, b) popis rozsahu provedeného auditu, ve kterém auditor uvádí 1. v souladu s kterými auditorskými směrnicemi Komory nebo Mezinárodními auditorskými standardy 1a) je audit proveden, 2. jakým způsobem je provedeno ověření úplnosti a průkaznosti informací uvedených v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce a zhodnocení účetních metod, které účetní jednotka použila, a 3. zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky a výroční zprávy nebo konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, c) výrok auditora, ve kterém auditor vyjadřuje názor, zda účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy 1a) podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky; auditor uvádí 1. výrok bez výhrad, pokud podle auditora účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy 1a) ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a pokud všechny významné skutečnosti, včetně případných změn účetních metod, byly odpovídajícím způsobem popsány v příloze účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, 2. výrok s výhradou, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu nebo existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě a dochází tak k významnému ovlivnění skutečností posuzovaných podle bodu 1, avšak nejsou dány důvody pro odmítnutí výroku nebo záporný výrok, 3. odmítnutí výroku, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu tak zásadním způsobem, že auditor není schopen vydat výrok k účetní závěrce, protože není schopen získat informace nezbytné pro posouzení skutečností podle bodu 1, nebo 4. záporný výrok, pokud podle auditora existují pochybnosti o (,DT,NT) L0051_ doc Strana 13 / 20

14 správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, a to tak zásadního charakteru, že výrok s výhradou by byl, vzhledem k závažnosti zjištění, nepřiměřeně zavádějící ve vztahu ke skutečnostem posuzovaným podle bodu 1, d) popis všech významných skutečností u výroku podle písmene c) bodů 2 až 4, včetně vyčíslení jejich možných dopadů na výsledek hospodaření a vlastní kapitál účetní jednotky, je-li možné toto vyčíslení provést, e) popis všech skutečností, které nejsou obsaženy ve výroku podle písmene c) a auditor je považuje za vhodné uvést, zejména významné nejistoty a skutečnosti s významným vlivem na předpoklad časově neomezeného trvání účetní jednotky z důvodu finanční situace účetní jednotky, f) výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou nebo konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou. (,DT,NT) Článek 2 odst v článku 38 se doplňuje nový odstavec, který zní: 7. Odstavce 2 a 3 se nepoužijí pro společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS. 353/2001 (5) Zprávu auditora je auditor povinen zpracovat písemně a uvést v ní své jméno, příjmení a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, datum vypracování a podpis. Auditorská společnost ve zprávě auditora uvede obchodní firmu, sídlo, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností a jména a příjmení auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali zprávu, čísla jejich osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, jejich podpisy a datum vypracování. 21a odst. 1 (1) Z účetních jednotek podle 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 14) Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena ( 18 odst. 3). Povinnosti účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací stanovené ve zvláštních L0051_ doc Strana 14 / 20

15 Článek 3 odst. 1 Článek 3 Směrnice 86/635/EHS se mění takto: 1. v článku 1 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto: 1. Nestanoví-li tato směrnice jinak, použijí se na instituce uvedené v článku 2 této směrnice články 2, 3, čl. 4 odst. 1, 3 až 6, články 6, 7, 13, 14, čl. 15 odst. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, první věta článku 42, články 42a až 42f, čl. 45 odst. 1, čl. 46 odst. 1 a 2, články 48 až 50, 50a, čl. 51 odst. 1, články 51a, 56 až 59, 61 a 61a směrnice 78/660/EHS. Avšak čl. 35 odst. 3, články 36, 37 a čl. 39 odst. 1 až 4 této směrnice se nepoužijí na aktiva a pasiva oceňovaná v souladu s oddílem 7a směrnice 78/660/EHS. 2. Odkazují-li směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS na články 9, 10 a 10a (rozvaha) nebo na články 23 až 26 (výsledovka) směrnice 78/660/EHS, považují se tyto odkazy za odkazy na články 4 a 4a (rozvaha) nebo na články 26, 27 a 28 (výsledovka) této směrnice. ; právních předpisech 15) nejsou dotčeny. Ustanovení o účetních záznamech podle tohoto zákona se mohou použít obdobně i v uvedených případech. Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Článek 3 odst článek 4 se mění takto: a) první věta se nahrazuje tímto: Členské státy stanoví pro rozvahu následující strukturu. Alternativně mohou členské státy povolit nebo nařídit úvěrovým institucím, aby sestavovaly rozvahu podle struktury stanovené v článku 4a. ; 501/2002 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 501/2002 Sb. 4 Článek 3 odst. 3 b) v anglickém znění pod nadpisem Liabilities se v bodě 6 slova Provisions for liabilities and charges ( Rezervy ) nahrazují slovem Provisions 3 ; 3. vkládá se nový článek, který zní: Článek 4a Členské státy mohou povolit nebo nařídit úvěrovým institucím nebo některým skupinám úvěrových institucí, aby místo struktury pro sestavování rozvahy podle článku 4 používaly strukturu, v níž jsou položky 501/2002 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 501/2002 Sb. 6. Rezervy Jedná se o fakultativní ustanovení NT 3 Netýká se českého znění L0051_ doc Strana 15 / 20

16 Článek 3 odst. 4 řazeny podle druhu a podle pořadí své relativní likvidity, pokud je takto poskytovaná informace alespoň rovnocenná informacím požadovaným podle článku 4. ; 4. v článku 26 se doplňuje nový odstavec, který zní: Odchylně od čl. 2 odst. 1 směrnice 78/660/EHS mohou členské státy povolit nebo nařídit všem úvěrovým institucím nebo kterékoli skupině úvěrových institucí, aby místo položek výsledovky v souladu s články 27 nebo 28 předkládaly výkaz výkonnosti ( statement of performance ), pokud je takto poskytovaná informace alespoň rovnocenná informacím požadovaným podle uvedených článků. ; Jedná se o fakultativní ustanovení NT Článek 3 odst v čl. 43 odst. 2 se zrušuje písmeno f). Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Článek 4 odst. 1 Článek 4 Nerelevantní z hlediska NT Článek 4 odst. 2 Směrnice 91/674/EHS se mění takto: 1. v článku 1 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto: 1. Nestanoví-li tato směrnice jinak, použijí se na podniky uvedené v článku 2 této směrnice články 2, 3, čl. 4 odst. 1, 3 až 6, články 6, 7, 13, 14, čl. 15 odst. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, 42, 42a až 42f, čl. 43 odst. 1, body 1 až 7 a 9 až 14, čl. 45 odst. 1, čl. 46 odst. 1 a 2, články 48 až 50, 50a, čl. 51 odst. 1, články 51a, 56 až 59, 61 a 61a směrnice 78/660/EHS. Články 46, 47, 48, 51 a 53 této směrnice se nepoužijí na aktiva a pasiva oceňovaná v souladu s oddílem 7a směrnice 78/660/EHS. 2. Odkazují-li směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS na články 9, 10 a 10a (rozvaha) nebo na články 23 až 26 (výsledovka) směrnice 78/660/EHS, považují se tyto odkazy za odkazy na článek 6 (rozvaha), popřípadě na článek 34 (výsledovka) této směrnice. ; 2. článek 4 se nahrazuje tímto: Článek 4 1. Tato směrnice se vztahuje na sdružení upisovatelů Lloyd s. Pro účely této směrnice se jak Lloyd s, tak Lloydovy syndikátní podniky považují za pojišťovny. NT L0051_ doc Strana 16 / 20

17 Článek 4 odst. 3 Článek 4 odst. 4 písm a) 2. Odchylně od čl. 65 odst. 1 sestavuje Lloyd s místo konsolidovaných účetních závěrek vyžadovaných směrnicí 83/349/EHS sdružené účetní závěrky. Sdružené účetní závěrky se sestavují kumulací všech syndikátních závěrek. ; 3. v článku 6 pod nadpisem Pasiva v bodu E se slova Rezervy na jiná rizika a náklady nahrazují slovy: Jiné rezervy ; 4. článek 46 se mění takto: a) v odstavci 5 se doplňuje nová věta, která zní: Členské státy mohou povolit výjimky z tohoto požadavku. ; 502/ /2005 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 502/2002 Sb. E. Ostatní rezervy Jedná se o fakultativní ustanovení NT (,DT,NT) Článek 4 odst. 4 písm b) b) odstavec 6 se nahrazuje tímto: 6. Metoda (metody) použitá (použité) pro každou položku investic se uvede v příloze k účetní závěrce spolu s částkami podle ní určenými. ; 502/ odst. 2 písm. a) (2) Kromě informací podle odstavce 1 příloha dále obsahuje nejméně informace o a) způsobech oceňování, použitých pro různé položky účetní závěrky, včetně použitých postupů tvorby a použití opravných položek nebo postupů odpisování, kursu použitém pro přepočet cizí měny na českou měnu, Článek 4 odst vkládá se nový článek, který zní: Článek 46a 1. Jestliže se aktiva a pasiva oceňují v souladu s oddílem 7a směrnice 78/660/EHS, použijí se odstavce 2 až 6 tohoto článku. 502/ odst. 12 poslední věta a (12) Není-li stanoveno jinak, pokud operace s deriváty nebo jiné operace s cennými papíry nejsou v rozporu se zvláštními právními předpisy o pojišťovnictví, účetní jednotky při uvádění derivátů a cenných papírů použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů. 22 odst. 6 (6) Pro uvádění informací o cenných papírech a derivátech se použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, pozdějších předpisů. 2. Investice uvedené jako aktiva v položce D se vykazují v reálné hodnotě. 502/ odst. 1 (1) Reálná hodnota44) se použije k ocenění investic, které jsou obsahem položky "C. Finanční umístění (investice)" a položky "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" L0051_ doc Strana 17 / 20

18 3. Jestliže se investice vykazují v pořizovací hodnotě, uvádí se jejich reálná hodnota v příloze k účetní závěrce. 4. Jestliže se investice uvádějí v reálné hodnotě, uvádí se jejich pořizovací hodnota v příloze k účetní závěrce. 502/ odst. 2 (2) Ocenění položek podle odstavce 1 k okamžiku uskutečnění účetního případu45) se uvede v příloze v účetní závěrce. (,DT,NT) NT 5. Pro všechny investice uvedené v kterékoli položce označené arabskou číslicí nebo uvedené jako aktiva v položce C I se musí použít stejná oceňovací metoda. Členské státy mohou povolit výjimky z tohoto požadavku. 502/ odst. 1 (1) Reálná hodnota44) se použije k ocenění investic, které jsou obsahem položky "C. Finanční umístění (investice)" a položky "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník". 502/ (1) V případě finančního umístění, které je obsahem položky "C.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)", se reálnou hodnotou rozumí tržní hodnota, která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce jako cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby (nemovitosti) prodány v okamžiku provedení jejich ocenění. (2) Ocenění se provede tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba (nemovitost), a to nejméně jednou za 5 let, tržní hodnotou podle odstavce 1. (3) Pokud k rozvahovému dni nebo jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, byly pozemky a stavby (nemovitosti) již prodány nebo k jejich prodeji dojde v krátké době, nejdéle do 3 měsíců, sníží se tržní hodnota stanovená podle odstavce 1 o skutečné náklady na jeho uskutečnění. 27 odst. 1 písm. c) (1) Z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění podle 24 odst. 2 písm. b) se reálnou hodnotou oceňují c) finanční umístění a technické rezervy u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, kromě veřejného zdravotního pojištění 22a), 6. Metoda (metody) použitá (použité) pro každou položku investic se uvede v příloze k účetní závěrce spolu s částkami podle ní určenými. ; 502/ odst. 2 písm. a) a) způsobech oceňování, použitých pro různé položky účetní závěrky, včetně použitých postupů tvorby a použití opravných položek nebo postupů odpisování, kursu použitém pro přepočet cizí měny na českou měnu, Článek 4 odst příloha se zrušuje. Nerelevantní z hlediska NT L0051_ doc Strana 18 / 20

19 Článek 5 Článek 5 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna Neprodleně o tom informují Komisi. Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. pozn. pod čarou č. 1 1) Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS) Článek 6 Článek 6 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství. Článek 7 Článek 7 Nerelevantní z hlediska NT Nerelevantní z hlediska NT Tato směrnice je určena členským státům. 1. Seznam plných citací uvedených platných předpisů ČR (úplné názvy). Poř.č.: Název český Název anglický 1 ZÁKON č. Sb., o účetnictví Act No. Coll. on Accounting 2 ZÁKON č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pozdějších předpisů, a některé další zákony Act No 492/2000 Coll. amending Act No 586/1992 Coll. on income tax as subsequently amended, and other acts 3 ZÁKON č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, a některé další zákony Act No. 353/2001 Coll. amending Act No. Coll. on Accounting as subsequently amended and some other acts 4 ZÁKON č. Sb., kterým se mění zákon č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, a některé další zákony Act No. 347/2003 Coll. amending Act No. Coll. on Accounting as subsequently amended and some other acts 5 VYHLÁŠKA č.. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Decree No. 500/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as subsequently amended, for accounting units, which are entrepreneurs keeping their books in the doubleentry accounting system 6 VYHLÁŠKA č. 397/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vyhlášky č. 472/2003 Sb. Decree No. 397/2005 Coll. amending Decree No 500/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as subsequently amended, for accounting units, which are entrepreneurs keeping their books in the double-entry accounting as amended by Decree No 472/2003 Coll. 7 VYHLÁŠKA č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o DECREE No. 501/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as L0051_ doc Strana 19 / 20

20 účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi 8 VYHLÁŠKA č. 398/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, pozdějších předpisů. 9 VYHLÁŠKA č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami 10 VYHLÁŠKA č. 399/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, pozdějších předpisů. subsequently amended, for accounting units, which are banks and other financial institutions DECREE No. 398/2005 Coll. amending Decree No 501/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as subsequently amended, for accounting units, which are banks and other financial institutions, as subsequently amended Decree No. 502/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as subsequently amended, for accounting units, which are insurance undertakings DECREE No. 398/2005 Coll. amending Decree No 502/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as subsequently amended, for accounting units, which are insurance undertakings, as subsequently amended 11 ZÁKON č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. Act No 254/2000 Coll. on auditors and amendments of Act No 165/1998 Coll. 12 ZÁKON č. 169/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona Act No 169/2004 Coll. amending Act No 254/2000 Coll. on auditors and amendments of Act No 165/1998 č. 165/1998 Sb., zákona č. 209/2002 Sb. Coll., as amended by Act No 209/2002 Coll. 2. Poznámky (v případě rozsáhlejší poznámky uveďte ve sloupci pouze pořadové číslo a text poznámky uveďte v této tabulce) Poř.č.: Text poznámky 1 ČR nevyužila možnosti stanovit formát rozvahy předepsaný čl Jedná se o ocenění neprovozního dlouhodobého hmotného majetku u penzijních, investičních a podílových fondů 3 Přísnější úprava 4 ustanovení článku 4a nebylo využito 5 Tato společnost neprovozuje na území ČR žádnou činnost L0051_ doc Strana 20 / 20

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 410/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991

Více

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Částka 145 Sbírka zákonů č.410 / 2010 Strana 5435 410 ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Částka 146. Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1. č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení 4 odst. 8: Čl. I

Částka 146. Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1. č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení 4 odst. 8: Čl. I Strana 5460 Sbírka zákonů č.419 / 2010 419 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 1 Výroční zpráva povinné

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991 Sb., o

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 8 11. funkční období 8 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 812 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací Petr Vácha Předseda výboru pro účetní výkaznictví KAČR Partner, EY 7. ročník odborného semináře Národní účetní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci VYHLÁŠKA č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června 2011 kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona č. 256/2004

Více

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II P7_TA-PROV(2011)0563 Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 k postoji Rady v prvním čtení

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008..

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.. Strana 3055 251 VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2015, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

PRACOVNÍ ZNĚNÍ ZMĚN V PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠKÁCH (platné znění, s vyznačením navrhovaných změn) 502/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, ČÁST PRVNÍ

PRACOVNÍ ZNĚNÍ ZMĚN V PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠKÁCH (platné znění, s vyznačením navrhovaných změn) 502/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ ZNĚNÍ ZMĚN V PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠKÁCH (platné znění, s vyznačením navrhovaných změn) 502/2002 Sb VYHLÁŠKA ze dne 6 listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 563/1991 Sb, o

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Odpovídající předpis EU L0034 Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Odpovídající předpis EU L0034 Čl. 2 odst. 1 písm. a) Rozdílová tabulka Navrhovaný právní předpis ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Odpovídající předpis EU Směrnice Evropského

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č.

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance. Strana 1479 142 VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011 o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit Audit výroční zprávy Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor ověřuje výroční zprávu aby se ujistil, že se ve výroční zprávě nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou a ostatními informacemi

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška , prováděcí vyhláška Zákon č. 239/2012 Sb., o účetnictví: Umožnění dalším uživatelům s účinností od 1.1.2013 získávat informace z CSUIS: NKÚ Kontrolní orgán dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby. Tomáš Líbal

Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby. Tomáš Líbal Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby Tomáš Líbal Zásoby vytvořené vlastní činnosti - způsob A 2 Zásoby vytvořené vlastní činnosti - způsob B 3 Ocenění zásob vlastní činnosti Vlastní náklady zásob vytvořených

Více

o požadavcích na schvalování účetních závěrek

o požadavcích na schvalování účetních závěrek Město Štramberk Městský úřad Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Platnost: od 1. 10. 2013 Schválil: Rada města, usnesením č. 58/1059

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 52 43 Změna Českého účetního standardu č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY pojišťoven. dr. Malíková

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY pojišťoven. dr. Malíková ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY pojišťoven 1 Účetní uzávěrka Postup uzávěrkových prací spojených s uzavřením účetního období 1. Ověření správnosti a úplnosti zaúčtovaných

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

VERZE ÚČINNÁ K

VERZE ÚČINNÁ K VERZE ÚČINNÁ K 1. 1. 2010 Znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2010 ve znění zákona č. 304/2008 Sb. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Federální shromáždění

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Poznámka pod čarou č. 93 Celex č. Ustanovení Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Komora auditorů České republiky

Komora auditorů České republiky Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému) FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA

Více

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. (2) Tento zákon se vztahuje

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA. (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH

ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA. (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavce Úvod. 1-4 Skutečnosti neovlivňující výrok auditora...... 5-10 Skutečnosti ovlivňující

Více

V l á d ní n á v r h. ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

V l á d ní n á v r h. ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony V l á d ní n á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

Znění dotčených ustanovení vyhlášky 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Znění dotčených ustanovení vyhlášky 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Znění dotčených ustanovení vyhlášky 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 502/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute VŠEOBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ PRINCIPY A ÚČETNÍ METODY Podstata všeobecných účetních zásad Všeobecné účetní zásady tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. V rámci Evropské unie je snaha vytvořit

Více

ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Strana 2712 Sbírka zákonů č. 221 / 2015 Částka 92 221 ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se

Více

Návod na vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Návod na vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu Návod na vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu Materiál slouží především k poskytnutí potřebných doplňujících informací spravujícím jednotkám, které podle 3

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2016 hlavní změny Účetní soustavy (od roku 2016) Finanční účetnictví Zachycuje prostředky, které podnik využívá ke své činnosti

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Čl. XXXIV Zákon

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Citace: 221/2015

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

Účetnictví od roku 2016

Účetnictví od roku 2016 Účetnictví od roku 2016 Vybrané informace pro účely středoškolské výuky účetnictví Marie Fišerová Novela zákona o účetnictví 10. 9. 2015 vyhlášen zákon č. 221/2015 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2016

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb.

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8.

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8. 477 VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více