Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES"

Transkript

1 Článek 1 odst. 1 Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. v čl. 2 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: Článek 1 odst. 2 Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby do ročních účetních závěrek byly kromě dokumentů uvedených v prvním pododstavci vkládány další výkazy. ; 2. v článku 4 se doplňuje nový odstavec, který zní: 353/ odst. 1 (1) Účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztráty, c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním 7 odst. 3 až 5 a 19 odst. 5. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Jedná se o fakultativní ustanovení NT (,DT,NT) Článek 1 odst. 3 Článek 1 odst. 4 Článek 1 odst. 5 Článek 1 odst Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby částky vykazované v položkách výsledovky a rozvahy zohledňovaly podstatu vykazované transakce nebo dohody. Takové povolení nebo nařízení může být omezeno na určité skupiny společností a/nebo konsolidovaných účetních závěrek ve smyslu Sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách *. * Úř. věst. č. L 193, , s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES (Úř. věst. č. L 283, , s. 28). ; 3. v článku 8 se doplňuje nový odstavec, který zní: Členské státy mohou povolit nebo nařídit společnostem, aby alternativně k jinde předepsaným nebo povoleným členěním sestavovaly rozvahu podle článku 10a. ; 4. v anglickém znění v článku 9 bodě B pod nadpisem Liabilities se slova Provisions for liabilities and charges ( Rezervy ) nahrazují slovem Provisions 1 ; 5. v anglickém znění v článku 10 bodě J se slova Provisions for liabilities and charges ( Rezervy ) nahrazují slovem Provisions 2 ; 6. vkládá se nový článek, který zní: Článek 10a 500/2002 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. NT 1 B.I.Rezervy Jedná se o fakultativní ustanovení dle čl. 8 směrnice 78/660/EHS NT Jedná se o fakultativní ustanovení NT 1 2 Netýká se českého znění. Netýká se českého znění L0051_ doc Strana 1 / 20

2 Článek 1 odst. 7 Místo členění položek rozvahy podle článků 9 a 10 mohou členské státy povolit nebo nařídit společnostem nebo některým skupinám společností, aby ve struktuře rozlišovaly mezi krátkodobými a dlouhodobými položkami, pokud je takto poskytovaná informace alespoň rovnocenná informacím požadovaným podle článků 9 a 10. ; 7. článek 20 se mění takto: a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 1. Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků, jejichž povaha je jasně definovaná a u kterých je k rozvahovému dni pravděpodobné nebo jisté, že nastanou, ale není jistá částka nebo datum, ke kterému vzniknou. ; 500/ odst. 1 (1) Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle 26 zákona, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. U rezerv podle zvláštních právních předpisů13) se postupuje podle těchto předpisů. 501/ odst. 1 (1) Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo výdajů podle 26 zákona, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, ke kterému vzniknou. 502/ odst. 2 (2) Rezervy jsou určeny ke krytí rizik, ztrát a jiných závazků, které jsou jasně definované co do jejich charakteru a které jsou k okamžiku ocenění [ 26 odst. 2 písm. b) zákona] buď pravděpodobné nebo sice jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou. Při inventarizaci rezerv se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. (,DT,NT) b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 3. Rezervy se nesmějí používat k úpravě hodnoty aktiv. ; 500/ odst. 5 (5) Rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv. 501/ odst. 8 (8) Rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv. Článek 1 odst v článku 22 se doplňuje nový odstavec, který zní: Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností, aby místo prezentace položek výsledovky v souladu s články 23 až 26 předkládaly výkaz výkonnosti ( statement of performance ), pokud je takto poskytovaná informace alespoň rovnocenná informacím požadovaným podle uvedených článků. ; 502/ / odst. 4 poslední věta (4) Rezervy se nesmějí používat k úpravě hodnoty aktiv. Jedná se o fakultativní ustanovení NT Článek 1 odst článek 31 se mění takto: 19 odst. 5 (5) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící L0051_ doc Strana 2 / 20

3 a) v odst. 1 písm. c) se bod bb) nahrazuje tímto: bb) je třeba vzít v úvahu všechny závazky, které vznikly v průběhu daného nebo předchozího účetního období, i když se takové závazky stanou zřejmými až mezi rozvahovým dnem a datem sestavení rozvahy, ; b) vkládá se nový odstavec, který zní: 1a) Kromě částek zaznamenávaných podle čl. 1 písm. c) bodu bb) mohou členské státy povolit nebo nařídit, aby byly brány v úvahu všechny předvídatelné závazky a možné ztráty vzniklé v průběhu daného nebo předchozího účetního období, i když se takové závazky nebo ztráty stanou zřejmými až mezi rozvahovým dnem a datem sestavení rozvahy. ; Článek 1 odst v čl. 33 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto: c) nové ocenění stálých aktiv ; Článek 1 odst v článku 42 se první odstavec nahrazuje tímto: Výše rezerv nesmí přesáhnout částky, které jsou nezbytné. ; Článek 1 odst vkládají se nové články, které znějí: Článek 42e Odchylně od článku 32 mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností ocenění určitých kategorií aktiv vyjma finančních nástrojů částkami určenými na základě jejich reálné hodnoty. Takové povolení nebo nařízení může být omezeno na konsolidované účetní závěrky ve smyslu směrnice 83/349/EHS. 353/ / /2005 okamžikem sestavení účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o a) skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, b) skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Jedná se o fakultativní ustanovení dle čl. 33 směrnice 78/660/EHS NT 57 odst. 6 (6) Výši vytvořených rezerv a jejich odůvodněnost ověřuje účetní jednotka nejméně při každé inventarizaci. (,DT,NT) 501/ odst. 7 (7) Rezerva podléhá dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje její výše a odůvodněnost. 502/ odst. 2 posl. věta (2) Při inventarizaci rezerv se posuzuje jejich výše a odůvodněnost 27 odst. 1 (1) Z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění 2 písm. d) podle 24 odst. 2 písm. b) se reálnou hodnotou oceňují 353/2001 d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou a ukládá zvláštní právní předpis, 23) to neplatí v případech uvedených v odstavci 3 Článek 1 odst. 13 Článek 42f Bez ohledu na čl. 31 odst. 1 písm. c) mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností, aby v případě ocenění aktiva podle článku 42e uvedly změnu hodnoty do výsledovky. ; 13. v čl. 43 odst. 1 bodu (6) se odkaz na články 9 a 10 nahrazuje Jedná se o fakultativní ustanovení NT Nerelevantní z hlediska NRT L0051_ doc Strana 3 / 20

4 Článek 1 odst. 14 písm a) Článek 1 odst. 14 písm b) odkazem na články 9, 10 a 10a ; 14. článek 46 se mění takto: a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 1. a) Výroční zpráva musí obsahovat alespoň objektivní přehled vývoje, výkonnosti a stavu společnosti a dále popis hlavních rizik a nejistot, jimž společnost čelí. Přehled musí představovat vyváženou a vyčerpávající analýzu vývoje, výkonnosti a stavu společnosti, přiměřenou velikosti a složitosti podnikatelské činnosti; b) v rozsahu, v němž je to nezbytné pro porozumění vývoji, výkonnosti a stavu společnosti, zahrnuje tato analýza finanční, případně nefinanční klíčové výkonnostní ukazatele, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti, včetně informací týkajících se environmentálních a zaměstnaneckých otázek; c) v rámci této analýzy zahrnuje výroční zpráva, kde je to vhodné, odkazy na částky vykazované v účetní závěrce a další vysvětlení k nim. ; b) doplňuje se nový odstavec, který zní: 4. Členské státy mohou zprostit společnosti spadající pod článek 27 povinnosti uvedené v odst. 1 písm. b) výše, pokud se týká nefinančních informací. ; 21 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a d), odst. 4 (1) Účetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v 20 odst. 2 a 3. (2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1, b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. Jedná se o fakultativní ustanovení NT Článek 1 odst v článku 48 se zrušuje třetí věta; Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Článek 1 odst v článku 49 se třetí věta nahrazuje tímto: Zpráva osoby nebo osob pověřených kontrolou účetní závěrky (dále jen: statutární auditoři ) se k tomuto zveřejnění nepřipojuje, avšak uvádí se, zda byl vysloven posudek auditora bez výhrad, s výhradami nebo zda byl negativní, nebo zda statutární auditoři nebyli schopni posudek vyslovit. Dále je třeba uvést, zda zpráva statutárních auditorů obsahovala odkaz na jakoukoli záležitost, na kterou statutární auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyslovili posudek s výhradou. ; Článek 1 odst v článku 51 se první odstavec nahrazuje tímto: 1. Roční účetní závěrky společností kontroluje jedna nebo více osob 353/ a odst. 3 (3) Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu o auditu a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny způsobem uvedeným v odstavci odst. 1 (1) Účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem a údaje z ní musí zveřejňovat ty účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví L0051_ doc Strana 4 / 20

5 schválených členskými státy pro provádění povinných auditů na základě Osmé směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním auditů účetních dokumentů *. zvláštní předpis. (,DT,NT) Statutární auditoři rovněž vysloví posudek, zda je výroční zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné účetní období. * Úř. věst. č. L 126, , s. 20. ; 21 odst. 4 (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu.13b) Článek 1 odst vkládá se nový článek, který zní: Článek 51a 1. Zpráva statutárních auditorů obsahuje: a) úvod, v němž je alespoň popsána roční účetní závěrka, která je předmětem povinného auditu, společně s rámcem účetního výkaznictví, který byl použit pro její sestavení; b) popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje alespoň údaje o auditorských normách, podle kterých byl povinný audit proveden; c) posudek auditora, který musí jasně konstatovat názor statutárních auditorů, zda účetní závěrka poskytuje pravdivý a věrný obraz v souladu s příslušným rámcem pro účetní výkaznictví, a případně zda účetní závěrka splňuje zákonné požadavky; posudek auditora je buď bez výhrad, s výhradami, negativní, nebo je vydání posudku odmítnuto, jestliže statutární auditoři nejsou schopni auditorský posudek vyslovit; d) odkaz na jakoukoli záležitost, na kterou statutární auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyslovili posudek s výhradou; e) posudek, zda je výroční zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné účetní období. 254/ / odst. 4 4) Zpráva auditora musí obsahovat a) úvod, ve kterém auditor uvádí 1. jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu u účetních jednotek, které jsou fyzickou osobou nebo obchodní firmu nebo název, sídlo u účetních jednotek, které jsou právnickou osobou, identifikační číslo, je-li účetní jednotce přiděleno, právní formu účetní jednotky a předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, a 2. identifikaci účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky účetních jednotek uvedených v bodu 1, včetně uvedení rozvahového dne nebo jiného okamžiku, k němuž je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena, a identifikaci účetního období, za které je sestavena, b) popis rozsahu provedeného auditu, ve kterém auditor uvádí 1. v souladu s kterými auditorskými směrnicemi Komory nebo Mezinárodními auditorskými standardy 1a) je audit proveden, 2. jakým způsobem je provedeno ověření úplnosti a průkaznosti informací uvedených v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce a zhodnocení účetních metod, které účetní jednotka použila, a 3. zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky a výroční zprávy nebo konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, c) výrok auditora, ve kterém auditor vyjadřuje názor, zda účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy 1a) podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky; L0051_ doc Strana 5 / 20

6 auditor uvádí 1. výrok bez výhrad, pokud podle auditora účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy 1a) ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a pokud všechny významné skutečnosti, včetně případných změn účetních metod, byly odpovídajícím způsobem popsány v příloze účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, 2. výrok s výhradou, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu nebo existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě a dochází tak k významnému ovlivnění skutečností posuzovaných podle bodu 1, avšak nejsou dány důvody pro odmítnutí výroku nebo záporný výrok, 3. odmítnutí výroku, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu tak zásadním způsobem, že auditor není schopen vydat výrok k účetní závěrce, protože není schopen získat informace nezbytné pro posouzení skutečností podle bodu 1, nebo 4. záporný výrok, pokud podle auditora existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, a to tak zásadního charakteru, že výrok s výhradou by byl, vzhledem k závažnosti zjištění, nepřiměřeně zavádějící ve vztahu ke skutečnostem posuzovaným podle bodu 1, d) popis všech významných skutečností u výroku podle písmene c) bodů 2 až 4, včetně vyčíslení jejich možných dopadů na výsledek hospodaření a vlastní kapitál účetní jednotky, je-li možné toto vyčíslení provést, e) popis všech skutečností, které nejsou obsaženy ve výroku podle písmene c) a auditor je považuje za vhodné uvést, zejména významné nejistoty a skutečnosti s významným vlivem na předpoklad časově (,DT,NT) L0051_ doc Strana 6 / 20

7 neomezeného trvání účetní jednotky z důvodu finanční situace účetní jednotky, f) výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou nebo konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou. 2. Statutární auditoři tuto zprávu podepisují a datují. ; 254/ odst. 5 (5) Zprávu auditora je auditor povinen zpracovat písemně a uvést v ní 169/2004 své jméno, příjmení a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, datum vypracování a podpis. Auditorská společnost ve zprávě auditora uvede obchodní firmu, sídlo, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností a jména a příjmení auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali zprávu, čísla jejich osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, jejich podpisy a datum vypracování. Článek 1 odst v článku 53 se zrušuje odstavec 1; Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Článek 1 odst vkládá se nový článek, který zní: Článek 53a Členské státy neumožní výjimky stanovené v článcích 11, 27, 46, 47 a 51 u společností, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů *. * Úř. věst. č. L 141, , s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. č. L 35, , s. 1). ; 353/2001 a 19 odst. 9 (9) Účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů3) registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství.11e) Regulovaným trhem se v České republice pro účely tohoto zákona rozumí veřejný trh podle zvláštního právního předpisu. 20 odst. 1, zejm. písm. e) (1) Řádnou a mimořádnou účetní závěrku podle tohoto zákona, s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 3, jsou povinny mít ověřenu auditorem z účetních jednotek podle 1 odst. 2 a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ( 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: 1. aktiva celkem více než Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle 26 odst. 3, L0051_ doc Strana 7 / 20

8 2. roční úhrn čistého obratu více než Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu, 12) b) ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ( 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených v písmenu a) bodech 1 až 3; v případě družstva se zaměstnancem podle písmene a) bodu 3 rozumí i pracovní vztah člena k družstvu, c) účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. b), které jsou podnikateli, a to za podmínek podle písmene b), d) účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. d) až h) za podmínek podle písmene b), e) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. (,DT,NT) 492/2000 a 21 odst. 1 (1) Účetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v 20 odst. 2 a 3. 21a odst. (1) Z účetních jednotek podle 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 14) Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena ( 18 odst. 3). Povinnosti účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací stanovené ve zvláštních právních předpisech 15) nejsou dotčeny. Ustanovení o účetních L0051_ doc Strana 8 / 20

9 záznamech podle tohoto zákona se mohou použít obdobně i v uvedených případech. (,DT,NT) Článek 1 odst v čl. 56 odst. 1 se odkaz na články 9, 10 nahrazuje odkazem na články 9, 10, 10a ; Článek 1 odst v čl. 60 odst. 1 se slova na základě své tržní hodnoty nahrazují slovy na základě své reálné hodnoty ; 27 odst. 1 písm. d) Nerelevantní z hlediska NRT (1) Z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění podle 24 odst. 2 písm. b) se reálnou hodnotou oceňují d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, 23) to neplatí v případech uvedených v odstavci 3, Článek 1 odst v článku 61a se odkaz na články 42a až 42d nahrazuje odkazem na články 42a až 42f. Článek 2 odst. 1 Článek 2 Nerelevantní z hlediska NT Jedná se o fakultativní ustanovení NT Směrnice 83/349/EHS se mění takto: 1. v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 2. Kromě případů zmíněných v odstavci 1 mohou členské státy nařídit jakékoli společnosti, která se řídí jejich vnitrostátními právními předpisy, aby sestavila konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu, jestliže: a) tato společnost (mateřská společnost) má právo vykonávat nebo skutečně vykonává rozhodující vliv nebo kontrolu nad jinou společností (dceřiná společnost); nebo Článek 2 odst. 2 b) tato společnost (mateřská společnost) a jiná společnost (dceřiná společnost) jsou jednotně řízeny mateřskou společností. ; 2. v čl. 3 odst. 1 se odkaz na články 13, 14 a 15 nahrazuje odkazem na články 13 a 15 ; Nerelevantní z hlediska NT Článek 2 odst. 3 písm a) 3. článek 6 se mění takto: a) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 4. Tento článek se nepoužije, jestliže jeden z podniků, které mají být konsolidovány, je společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů *. 22 odst. 3 poslední věta (3) Uvedené osvobození se nepoužije u účetních jednotek, které jsou bankami, nebo u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, a u účetních jednotek, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů L0051_ doc Strana 9 / 20

10 * Úř. věst. č. L 141, , s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. č. L 35, , s. 1). ; (,DT,NT) Článek 2 odst. 3 písm b) Článek 2 odst. 4 písm a) b) odstavec 5 se zrušuje; Nerelevantní z hlediska NT 4. článek 7 se mění takto: a) v odst. 1 písm. b) se zrušuje druhá věta; Nerelevantní z hlediska N T Článek 2 odst. 4 písm b) Článek 2 odst. 4 písm c) b) v odst. 2 písm. a) se odkaz na články 13, 14 a 15 nahrazuje odkazem na články 13 a 15 ; c) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 3. Tento článek se nepoužije na společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS. ; 501/ / / /2005 Nerelevantní z hlediska NT 81 odst. 3 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na účetní jednotky, jejichž cenné papíry jsou registrované na regulovaném trhu v jakémkoli členském státu Evropské unie. 38a odst. 3 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na účetní jednotky, jejichž cenné papíry jsou registrované na regulovaném trhu v jakémkoli členském státu Evropské unie. Nerelevantní z hlediska NT Článek 2 odst v čl. 11 odst. 1 písm. a) se odkaz na články 13, 14 a 15 nahrazuje odkazem na články 13 a 15 ; Článek 2 odst článek 14 se zrušuje; Nerelevantní z hlediska NT Článek 2 odst v čl. 16 odst. 1 se doplňuje pododstavec, který zní: 500/ odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby do konsolidované účetní a ztráty a příloha. Součástí konsolidované účetní závěrky může být závěrky byly kromě dokumentů uvedených v prvním pododstavci zahrnuty i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního další výkazy. ; kapitálu. 501/ odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Součástí konsolidované účetní závěrky je i přehled o změnách vlastního kapitálu. 502/ odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha a přehled o změnách vlastního kapitálu konsolidačního celku. Článek 2 odst v čl. 17 odst. 1 se odkaz na články 3 až 10 nahrazuje odkazem na Nerelevantní z hlediska NT články 3 až 10a ; Článek 2 odst článek 34 se mění takto: Nerelevantní z hlediska NT L0051_ doc Strana 10 / 20

11 a) v bodu 2 písm. b) se slova články 13 a 14 a aniž je dotčen čl. 14 odst. 3 nahrazují slovy článek 13 a ; b) v bodu 5 se zrušují slova a vyloučené podle článku 14 ; Článek 2 odst článek 36 se mění takto: a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 1. Konsolidovaná výroční zpráva musí zahrnovat alespoň objektivní přehled vývoje, výkonnosti a stavu společností zahrnutých do konsolidace a popis hlavních rizik a nejistot, kterým jsou vystaveny. Tento přehled musí představovat vyváženou a vyčerpávající analýzu vývoje, výkonnosti a stavu společností zahrnutých do konsolidace, přiměřenou velikosti a složitosti podnikatelské činnosti. V rozsahu, v němž je to nezbytné pro porozumění tomuto vývoji, výkonnosti a stavu, zahrnuje tato analýza finanční, případně nefinanční klíčové výkonnostní ukazatele, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti, včetně informací týkajících se environmentálních a zaměstnaneckých otázek. V rámci této analýzy zahrnuje konsolidovaná výroční zpráva, kde je to vhodné, odkazy na částky vykazované v konsolidované účetní závěrce a další vysvětlení k nim. ; b) doplňuje se nový odstavec, který zní: 21 odst. 1-4 (1) Účetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v 20 odst. 2 a 3. (2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1, b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, f) požadované podle zvláštních právních předpisů. 13a) (3) Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která používá investiční instrumenty, 4) případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroční zprávě také informace o a) cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena. (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. 13b) 3. Jestliže je kromě výroční zprávy vyžadována i konsolidovaná výroční 22 odst. 7 (7) Konsolidovanou výroční zprávou se rozumí výroční zpráva ( 21), (,DT,NT) L0051_ doc Strana 11 / 20

12 zpráva, obě zprávy mohou být předkládány v podobě jediné zprávy. Při přípravě takové jediné zprávy může být vhodné více zdůraznit otázky, které jsou významné pro všechny podniky zahrnuté do konsolidace. ; Článek 2 odst článek 37 se nahrazuje tímto: Článek Konsolidované účetní závěrky společností kontroluje jedna nebo více osob schválených členským státem, jehož právními předpisy se řídí mateřská společnost, pro provádění povinných auditů na základě Osmé směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním auditů účetních dokumentů *. Osoba nebo osoby pověřené kontrolou konsolidované účetní závěrky (dále jen: statutární auditoři ) vyjádří rovněž posudek, zda je konsolidovaná výroční zpráva v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou za stejné účetní období. 353/ / /2001 která obsahuje informace o konsolidačním celku. 22 odst. 8 (8) Jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o konsolidující účetní jednotce, které musí obsahovat její výroční zpráva, nemusí dotčená účetní jednotka vyhotovovat tuto zprávu. 22 odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka ( 18) sestavená a upravená metodami konsolidace podle tohoto zákona ( 23 odst. 1); tato závěrka informuje o konsolidačním celku podle odstavce 3. Konsolidovaná účetní závěrka musí být ověřena auditorem. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky platí i pro konsolidovanou účetní závěrku. (,DT,NT) 353/ odst. 7 (7) Konsolidovanou výroční zprávou se rozumí výroční zpráva ( 21), která obsahuje informace o konsolidačním celku. 21 odst. 4 (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. 13b) 2. Zpráva statutárních auditorů obsahuje: a) úvod, v němž je alespoň popsána konsolidovaná účetní závěrka, která je předmětem povinného auditu, a rámec účetního výkaznictví, který byl použit pro její sestavení; b) popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje alespoň údaje o auditorských normách, podle kterých byl povinný audit proveden; c) posudek auditora, který musí jasně konstatovat názor statutárních auditorů, zda konsolidovaná účetní závěrka poskytuje pravdivý a věrný obraz v souladu s příslušným rámcem pro účetní výkaznictví, a případně zda konsolidovaná účetní závěrka splňuje zákonné požadavky; posudek auditora je buď bez výhrad, s výhradami, negativní, nebo je vydání 254/ / odst. 4 a 5 4) Zpráva auditora musí obsahovat a) úvod, ve kterém auditor uvádí 1. jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu u účetních jednotek, které jsou fyzickou osobou nebo obchodní firmu nebo název, sídlo u účetních jednotek, které jsou právnickou osobou, identifikační číslo, je-li účetní jednotce přiděleno, právní formu účetní jednotky a předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, a 2. identifikaci účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky účetních jednotek uvedených v bodu 1, včetně uvedení rozvahového dne nebo jiného okamžiku, k němuž je účetní závěrka nebo L0051_ doc Strana 12 / 20

13 posudku odmítnuto, jestliže statutární auditoři nejsou schopni auditorský posudek vyslovit; d) odkaz na jakoukoli záležitost, na kterou statutární auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyslovili posudek s výhradou; e) posudek, zda je konsolidovaná výroční zpráva v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou za stejné účetní období. 3. Statutární auditoři tuto zprávu podepisují a datují. 4. Jestliže je roční účetní závěrka mateřské společnosti připojena ke konsolidované účetní závěrce, může být zpráva statutárních auditorů požadovaná podle tohoto článku spojena se zprávou statutárních auditorů o roční účetní závěrce mateřské společnosti, kterou požaduje článek 51 směrnice 78/660/EHS. * Úř. věst. č. L 126, , s. 20. ; konsolidovaná účetní závěrka sestavena, a identifikaci účetního období, za které je sestavena, b) popis rozsahu provedeného auditu, ve kterém auditor uvádí 1. v souladu s kterými auditorskými směrnicemi Komory nebo Mezinárodními auditorskými standardy 1a) je audit proveden, 2. jakým způsobem je provedeno ověření úplnosti a průkaznosti informací uvedených v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce a zhodnocení účetních metod, které účetní jednotka použila, a 3. zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky a výroční zprávy nebo konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, c) výrok auditora, ve kterém auditor vyjadřuje názor, zda účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy 1a) podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky; auditor uvádí 1. výrok bez výhrad, pokud podle auditora účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy 1a) ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a pokud všechny významné skutečnosti, včetně případných změn účetních metod, byly odpovídajícím způsobem popsány v příloze účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, 2. výrok s výhradou, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu nebo existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě a dochází tak k významnému ovlivnění skutečností posuzovaných podle bodu 1, avšak nejsou dány důvody pro odmítnutí výroku nebo záporný výrok, 3. odmítnutí výroku, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu tak zásadním způsobem, že auditor není schopen vydat výrok k účetní závěrce, protože není schopen získat informace nezbytné pro posouzení skutečností podle bodu 1, nebo 4. záporný výrok, pokud podle auditora existují pochybnosti o (,DT,NT) L0051_ doc Strana 13 / 20

14 správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, a to tak zásadního charakteru, že výrok s výhradou by byl, vzhledem k závažnosti zjištění, nepřiměřeně zavádějící ve vztahu ke skutečnostem posuzovaným podle bodu 1, d) popis všech významných skutečností u výroku podle písmene c) bodů 2 až 4, včetně vyčíslení jejich možných dopadů na výsledek hospodaření a vlastní kapitál účetní jednotky, je-li možné toto vyčíslení provést, e) popis všech skutečností, které nejsou obsaženy ve výroku podle písmene c) a auditor je považuje za vhodné uvést, zejména významné nejistoty a skutečnosti s významným vlivem na předpoklad časově neomezeného trvání účetní jednotky z důvodu finanční situace účetní jednotky, f) výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou nebo konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou. (,DT,NT) Článek 2 odst v článku 38 se doplňuje nový odstavec, který zní: 7. Odstavce 2 a 3 se nepoužijí pro společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS. 353/2001 (5) Zprávu auditora je auditor povinen zpracovat písemně a uvést v ní své jméno, příjmení a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, datum vypracování a podpis. Auditorská společnost ve zprávě auditora uvede obchodní firmu, sídlo, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností a jména a příjmení auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali zprávu, čísla jejich osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, jejich podpisy a datum vypracování. 21a odst. 1 (1) Z účetních jednotek podle 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 14) Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena ( 18 odst. 3). Povinnosti účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací stanovené ve zvláštních L0051_ doc Strana 14 / 20

15 Článek 3 odst. 1 Článek 3 Směrnice 86/635/EHS se mění takto: 1. v článku 1 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto: 1. Nestanoví-li tato směrnice jinak, použijí se na instituce uvedené v článku 2 této směrnice články 2, 3, čl. 4 odst. 1, 3 až 6, články 6, 7, 13, 14, čl. 15 odst. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, první věta článku 42, články 42a až 42f, čl. 45 odst. 1, čl. 46 odst. 1 a 2, články 48 až 50, 50a, čl. 51 odst. 1, články 51a, 56 až 59, 61 a 61a směrnice 78/660/EHS. Avšak čl. 35 odst. 3, články 36, 37 a čl. 39 odst. 1 až 4 této směrnice se nepoužijí na aktiva a pasiva oceňovaná v souladu s oddílem 7a směrnice 78/660/EHS. 2. Odkazují-li směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS na články 9, 10 a 10a (rozvaha) nebo na články 23 až 26 (výsledovka) směrnice 78/660/EHS, považují se tyto odkazy za odkazy na články 4 a 4a (rozvaha) nebo na články 26, 27 a 28 (výsledovka) této směrnice. ; právních předpisech 15) nejsou dotčeny. Ustanovení o účetních záznamech podle tohoto zákona se mohou použít obdobně i v uvedených případech. Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Článek 3 odst článek 4 se mění takto: a) první věta se nahrazuje tímto: Členské státy stanoví pro rozvahu následující strukturu. Alternativně mohou členské státy povolit nebo nařídit úvěrovým institucím, aby sestavovaly rozvahu podle struktury stanovené v článku 4a. ; 501/2002 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 501/2002 Sb. 4 Článek 3 odst. 3 b) v anglickém znění pod nadpisem Liabilities se v bodě 6 slova Provisions for liabilities and charges ( Rezervy ) nahrazují slovem Provisions 3 ; 3. vkládá se nový článek, který zní: Článek 4a Členské státy mohou povolit nebo nařídit úvěrovým institucím nebo některým skupinám úvěrových institucí, aby místo struktury pro sestavování rozvahy podle článku 4 používaly strukturu, v níž jsou položky 501/2002 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 501/2002 Sb. 6. Rezervy Jedná se o fakultativní ustanovení NT 3 Netýká se českého znění L0051_ doc Strana 15 / 20

16 Článek 3 odst. 4 řazeny podle druhu a podle pořadí své relativní likvidity, pokud je takto poskytovaná informace alespoň rovnocenná informacím požadovaným podle článku 4. ; 4. v článku 26 se doplňuje nový odstavec, který zní: Odchylně od čl. 2 odst. 1 směrnice 78/660/EHS mohou členské státy povolit nebo nařídit všem úvěrovým institucím nebo kterékoli skupině úvěrových institucí, aby místo položek výsledovky v souladu s články 27 nebo 28 předkládaly výkaz výkonnosti ( statement of performance ), pokud je takto poskytovaná informace alespoň rovnocenná informacím požadovaným podle uvedených článků. ; Jedná se o fakultativní ustanovení NT Článek 3 odst v čl. 43 odst. 2 se zrušuje písmeno f). Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Článek 4 odst. 1 Článek 4 Nerelevantní z hlediska NT Článek 4 odst. 2 Směrnice 91/674/EHS se mění takto: 1. v článku 1 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto: 1. Nestanoví-li tato směrnice jinak, použijí se na podniky uvedené v článku 2 této směrnice články 2, 3, čl. 4 odst. 1, 3 až 6, články 6, 7, 13, 14, čl. 15 odst. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 41, 42, 42a až 42f, čl. 43 odst. 1, body 1 až 7 a 9 až 14, čl. 45 odst. 1, čl. 46 odst. 1 a 2, články 48 až 50, 50a, čl. 51 odst. 1, články 51a, 56 až 59, 61 a 61a směrnice 78/660/EHS. Články 46, 47, 48, 51 a 53 této směrnice se nepoužijí na aktiva a pasiva oceňovaná v souladu s oddílem 7a směrnice 78/660/EHS. 2. Odkazují-li směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS na články 9, 10 a 10a (rozvaha) nebo na články 23 až 26 (výsledovka) směrnice 78/660/EHS, považují se tyto odkazy za odkazy na článek 6 (rozvaha), popřípadě na článek 34 (výsledovka) této směrnice. ; 2. článek 4 se nahrazuje tímto: Článek 4 1. Tato směrnice se vztahuje na sdružení upisovatelů Lloyd s. Pro účely této směrnice se jak Lloyd s, tak Lloydovy syndikátní podniky považují za pojišťovny. NT L0051_ doc Strana 16 / 20

17 Článek 4 odst. 3 Článek 4 odst. 4 písm a) 2. Odchylně od čl. 65 odst. 1 sestavuje Lloyd s místo konsolidovaných účetních závěrek vyžadovaných směrnicí 83/349/EHS sdružené účetní závěrky. Sdružené účetní závěrky se sestavují kumulací všech syndikátních závěrek. ; 3. v článku 6 pod nadpisem Pasiva v bodu E se slova Rezervy na jiná rizika a náklady nahrazují slovy: Jiné rezervy ; 4. článek 46 se mění takto: a) v odstavci 5 se doplňuje nová věta, která zní: Členské státy mohou povolit výjimky z tohoto požadavku. ; 502/ /2005 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 502/2002 Sb. E. Ostatní rezervy Jedná se o fakultativní ustanovení NT (,DT,NT) Článek 4 odst. 4 písm b) b) odstavec 6 se nahrazuje tímto: 6. Metoda (metody) použitá (použité) pro každou položku investic se uvede v příloze k účetní závěrce spolu s částkami podle ní určenými. ; 502/ odst. 2 písm. a) (2) Kromě informací podle odstavce 1 příloha dále obsahuje nejméně informace o a) způsobech oceňování, použitých pro různé položky účetní závěrky, včetně použitých postupů tvorby a použití opravných položek nebo postupů odpisování, kursu použitém pro přepočet cizí měny na českou měnu, Článek 4 odst vkládá se nový článek, který zní: Článek 46a 1. Jestliže se aktiva a pasiva oceňují v souladu s oddílem 7a směrnice 78/660/EHS, použijí se odstavce 2 až 6 tohoto článku. 502/ odst. 12 poslední věta a (12) Není-li stanoveno jinak, pokud operace s deriváty nebo jiné operace s cennými papíry nejsou v rozporu se zvláštními právními předpisy o pojišťovnictví, účetní jednotky při uvádění derivátů a cenných papírů použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů. 22 odst. 6 (6) Pro uvádění informací o cenných papírech a derivátech se použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, pozdějších předpisů. 2. Investice uvedené jako aktiva v položce D se vykazují v reálné hodnotě. 502/ odst. 1 (1) Reálná hodnota44) se použije k ocenění investic, které jsou obsahem položky "C. Finanční umístění (investice)" a položky "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" L0051_ doc Strana 17 / 20

18 3. Jestliže se investice vykazují v pořizovací hodnotě, uvádí se jejich reálná hodnota v příloze k účetní závěrce. 4. Jestliže se investice uvádějí v reálné hodnotě, uvádí se jejich pořizovací hodnota v příloze k účetní závěrce. 502/ odst. 2 (2) Ocenění položek podle odstavce 1 k okamžiku uskutečnění účetního případu45) se uvede v příloze v účetní závěrce. (,DT,NT) NT 5. Pro všechny investice uvedené v kterékoli položce označené arabskou číslicí nebo uvedené jako aktiva v položce C I se musí použít stejná oceňovací metoda. Členské státy mohou povolit výjimky z tohoto požadavku. 502/ odst. 1 (1) Reálná hodnota44) se použije k ocenění investic, které jsou obsahem položky "C. Finanční umístění (investice)" a položky "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník". 502/ (1) V případě finančního umístění, které je obsahem položky "C.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)", se reálnou hodnotou rozumí tržní hodnota, která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce jako cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby (nemovitosti) prodány v okamžiku provedení jejich ocenění. (2) Ocenění se provede tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba (nemovitost), a to nejméně jednou za 5 let, tržní hodnotou podle odstavce 1. (3) Pokud k rozvahovému dni nebo jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, byly pozemky a stavby (nemovitosti) již prodány nebo k jejich prodeji dojde v krátké době, nejdéle do 3 měsíců, sníží se tržní hodnota stanovená podle odstavce 1 o skutečné náklady na jeho uskutečnění. 27 odst. 1 písm. c) (1) Z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění podle 24 odst. 2 písm. b) se reálnou hodnotou oceňují c) finanční umístění a technické rezervy u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, kromě veřejného zdravotního pojištění 22a), 6. Metoda (metody) použitá (použité) pro každou položku investic se uvede v příloze k účetní závěrce spolu s částkami podle ní určenými. ; 502/ odst. 2 písm. a) a) způsobech oceňování, použitých pro různé položky účetní závěrky, včetně použitých postupů tvorby a použití opravných položek nebo postupů odpisování, kursu použitém pro přepočet cizí měny na českou měnu, Článek 4 odst příloha se zrušuje. Nerelevantní z hlediska NT L0051_ doc Strana 18 / 20

19 Článek 5 Článek 5 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna Neprodleně o tom informují Komisi. Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. pozn. pod čarou č. 1 1) Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS) Článek 6 Článek 6 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství. Článek 7 Článek 7 Nerelevantní z hlediska NT Nerelevantní z hlediska NT Tato směrnice je určena členským státům. 1. Seznam plných citací uvedených platných předpisů ČR (úplné názvy). Poř.č.: Název český Název anglický 1 ZÁKON č. Sb., o účetnictví Act No. Coll. on Accounting 2 ZÁKON č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pozdějších předpisů, a některé další zákony Act No 492/2000 Coll. amending Act No 586/1992 Coll. on income tax as subsequently amended, and other acts 3 ZÁKON č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, a některé další zákony Act No. 353/2001 Coll. amending Act No. Coll. on Accounting as subsequently amended and some other acts 4 ZÁKON č. Sb., kterým se mění zákon č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, a některé další zákony Act No. 347/2003 Coll. amending Act No. Coll. on Accounting as subsequently amended and some other acts 5 VYHLÁŠKA č.. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Decree No. 500/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as subsequently amended, for accounting units, which are entrepreneurs keeping their books in the doubleentry accounting system 6 VYHLÁŠKA č. 397/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vyhlášky č. 472/2003 Sb. Decree No. 397/2005 Coll. amending Decree No 500/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as subsequently amended, for accounting units, which are entrepreneurs keeping their books in the double-entry accounting as amended by Decree No 472/2003 Coll. 7 VYHLÁŠKA č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o DECREE No. 501/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as L0051_ doc Strana 19 / 20

20 účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi 8 VYHLÁŠKA č. 398/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, pozdějších předpisů. 9 VYHLÁŠKA č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami 10 VYHLÁŠKA č. 399/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. Sb., o účetnictví, pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, pozdějších předpisů. subsequently amended, for accounting units, which are banks and other financial institutions DECREE No. 398/2005 Coll. amending Decree No 501/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as subsequently amended, for accounting units, which are banks and other financial institutions, as subsequently amended Decree No. 502/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as subsequently amended, for accounting units, which are insurance undertakings DECREE No. 398/2005 Coll. amending Decree No 502/2002 Coll. implementing some provisions of Act No. Coll. on accounting, as subsequently amended, for accounting units, which are insurance undertakings, as subsequently amended 11 ZÁKON č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. Act No 254/2000 Coll. on auditors and amendments of Act No 165/1998 Coll. 12 ZÁKON č. 169/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona Act No 169/2004 Coll. amending Act No 254/2000 Coll. on auditors and amendments of Act No 165/1998 č. 165/1998 Sb., zákona č. 209/2002 Sb. Coll., as amended by Act No 209/2002 Coll. 2. Poznámky (v případě rozsáhlejší poznámky uveďte ve sloupci pouze pořadové číslo a text poznámky uveďte v této tabulce) Poř.č.: Text poznámky 1 ČR nevyužila možnosti stanovit formát rozvahy předepsaný čl Jedná se o ocenění neprovozního dlouhodobého hmotného majetku u penzijních, investičních a podílových fondů 3 Přísnější úprava 4 ustanovení článku 4a nebylo využito 5 Tato společnost neprovozuje na území ČR žádnou činnost L0051_ doc Strana 20 / 20

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 410/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991

Více

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Částka 145 Sbírka zákonů č.410 / 2010 Strana 5435 410 ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č.

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 52 43 Změna Českého účetního standardu č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Čl. XXXIV Zákon

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA. (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH

ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA. (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavce Úvod. 1-4 Skutečnosti neovlivňující výrok auditora...... 5-10 Skutečnosti ovlivňující

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Strana 2712 Sbírka zákonů č. 221 / 2015 Částka 92 221 ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje.

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje. Strana 3630 Sbírka zákonů č. 301 / 2014 Částka 122 301 VYHLÁŠKA ze dne 11. prosimce 2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Citace: 221/2015

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 29. prosince 2010 Cena Kč 42, O B S A H : 415. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

ZÁKON 563/1991 Sb., o účetnictví, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ZÁKON 563/1991 Sb., o účetnictví, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Ministerstvo financí Čj: 28/66 270/2009-281 Úplné znění dotčených V ZÁKON 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění zákona č 117/1994 Sb, zákona č 227/1997 Sb, zákona č 492/2000 Sb, zákona č 353/2001 Sb, zákona

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb.

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 2 Finanční zpravodaj 1/2014 1 Změna Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech V souladu s ustanovením 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s.

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti OE a.s. 1 1. Vymezení konsolidačního celku 1.1. Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Konsolidační celek tvoří mateřská společnost

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Částka 19 Ročník 2003. Vydáno dne 30. prosince 2003. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 19 Ročník 2003. Vydáno dne 30. prosince 2003. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ Částka 19 Ročník 2003 Vydáno dne 30. prosince 2003 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 22. prosince 2003, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 Třídící znak 2 0 4 0 7 5 5 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 o předkládání jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států a dokladů o činnosti

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 Zdaňovací období Od Do Datum vyplnění Část I. Základní údaje o daňovém subjektu 1 Název daňového subjektu 2 Identifikační číslo 3 Jste bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve smyslu 11 odst. 2 písm. b

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více