Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES"

Transkript

1 Článek 1 odst. 1 Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. v čl. 2 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: Článek 1 odst. 2 Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby do ročních účetních závěrek byly kromě dokumentů uvedených v prvním pododstavci vkládány další výkazy. ; 2. v článku 4 se doplňuje nový odstavec, který zní: 353/ odst. 1 (1) Účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztráty, c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním 7 odst. 3 až 5 a 19 odst. 5. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Jedná se o fakultativní ustanovení NT (,DT,NT) Článek 1 odst. 3 Článek 1 odst. 4 Článek 1 odst. 5 Článek 1 odst Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby částky vykazované v položkách výsledovky a rozvahy zohledňovaly podstatu vykazované transakce nebo dohody. Takové povolení nebo nařízení může být omezeno na určité skupiny společností a/nebo konsolidovaných účetních závěrek ve smyslu Sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách *. * Úř. věst. č. L 193, , s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES (Úř. věst. č. L 283, , s. 28). ; 3. v článku 8 se doplňuje nový odstavec, který zní: Členské státy mohou povolit nebo nařídit společnostem, aby alternativně k jinde předepsaným nebo povoleným členěním sestavovaly rozvahu podle článku 10a. ; 4. v anglickém znění v článku 9 bodě B pod nadpisem Liabilities se slova Provisions for liabilities and charges ( Rezervy ) nahrazují slovem Provisions 1 ; 5. v anglickém znění v článku 10 bodě J se slova Provisions for liabilities and charges ( Rezervy ) nahrazují slovem Provisions 2 ; 6. vkládá se nový článek, který zní: Článek 10a 500/2002 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. NT 1 B.I.Rezervy Jedná se o fakultativní ustanovení dle čl. 8 směrnice 78/660/EHS NT Jedná se o fakultativní ustanovení NT 1 2 Netýká se českého znění. Netýká se českého znění L0051_ doc Strana 1 / 20

2 Článek 1 odst. 7 Místo členění položek rozvahy podle článků 9 a 10 mohou členské státy povolit nebo nařídit společnostem nebo některým skupinám společností, aby ve struktuře rozlišovaly mezi krátkodobými a dlouhodobými položkami, pokud je takto poskytovaná informace alespoň rovnocenná informacím požadovaným podle článků 9 a 10. ; 7. článek 20 se mění takto: a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 1. Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků, jejichž povaha je jasně definovaná a u kterých je k rozvahovému dni pravděpodobné nebo jisté, že nastanou, ale není jistá částka nebo datum, ke kterému vzniknou. ; 500/ odst. 1 (1) Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle 26 zákona, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. U rezerv podle zvláštních právních předpisů13) se postupuje podle těchto předpisů. 501/ odst. 1 (1) Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo výdajů podle 26 zákona, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, ke kterému vzniknou. 502/ odst. 2 (2) Rezervy jsou určeny ke krytí rizik, ztrát a jiných závazků, které jsou jasně definované co do jejich charakteru a které jsou k okamžiku ocenění [ 26 odst. 2 písm. b) zákona] buď pravděpodobné nebo sice jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou. Při inventarizaci rezerv se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. (,DT,NT) b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 3. Rezervy se nesmějí používat k úpravě hodnoty aktiv. ; 500/ odst. 5 (5) Rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv. 501/ odst. 8 (8) Rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv. Článek 1 odst v článku 22 se doplňuje nový odstavec, který zní: Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností, aby místo prezentace položek výsledovky v souladu s články 23 až 26 předkládaly výkaz výkonnosti ( statement of performance ), pokud je takto poskytovaná informace alespoň rovnocenná informacím požadovaným podle uvedených článků. ; 502/ / odst. 4 poslední věta (4) Rezervy se nesmějí používat k úpravě hodnoty aktiv. Jedná se o fakultativní ustanovení NT Článek 1 odst článek 31 se mění takto: 19 odst. 5 (5) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící L0051_ doc Strana 2 / 20

3 a) v odst. 1 písm. c) se bod bb) nahrazuje tímto: bb) je třeba vzít v úvahu všechny závazky, které vznikly v průběhu daného nebo předchozího účetního období, i když se takové závazky stanou zřejmými až mezi rozvahovým dnem a datem sestavení rozvahy, ; b) vkládá se nový odstavec, který zní: 1a) Kromě částek zaznamenávaných podle čl. 1 písm. c) bodu bb) mohou členské státy povolit nebo nařídit, aby byly brány v úvahu všechny předvídatelné závazky a možné ztráty vzniklé v průběhu daného nebo předchozího účetního období, i když se takové závazky nebo ztráty stanou zřejmými až mezi rozvahovým dnem a datem sestavení rozvahy. ; Článek 1 odst v čl. 33 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto: c) nové ocenění stálých aktiv ; Článek 1 odst v článku 42 se první odstavec nahrazuje tímto: Výše rezerv nesmí přesáhnout částky, které jsou nezbytné. ; Článek 1 odst vkládají se nové články, které znějí: Článek 42e Odchylně od článku 32 mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností ocenění určitých kategorií aktiv vyjma finančních nástrojů částkami určenými na základě jejich reálné hodnoty. Takové povolení nebo nařízení může být omezeno na konsolidované účetní závěrky ve smyslu směrnice 83/349/EHS. 353/ / /2005 okamžikem sestavení účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o a) skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, b) skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Jedná se o fakultativní ustanovení dle čl. 33 směrnice 78/660/EHS NT 57 odst. 6 (6) Výši vytvořených rezerv a jejich odůvodněnost ověřuje účetní jednotka nejméně při každé inventarizaci. (,DT,NT) 501/ odst. 7 (7) Rezerva podléhá dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje její výše a odůvodněnost. 502/ odst. 2 posl. věta (2) Při inventarizaci rezerv se posuzuje jejich výše a odůvodněnost 27 odst. 1 (1) Z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění 2 písm. d) podle 24 odst. 2 písm. b) se reálnou hodnotou oceňují 353/2001 d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou a ukládá zvláštní právní předpis, 23) to neplatí v případech uvedených v odstavci 3 Článek 1 odst. 13 Článek 42f Bez ohledu na čl. 31 odst. 1 písm. c) mohou členské státy povolit nebo nařídit všem společnostem nebo kterékoli skupině společností, aby v případě ocenění aktiva podle článku 42e uvedly změnu hodnoty do výsledovky. ; 13. v čl. 43 odst. 1 bodu (6) se odkaz na články 9 a 10 nahrazuje Jedná se o fakultativní ustanovení NT Nerelevantní z hlediska NRT L0051_ doc Strana 3 / 20

4 Článek 1 odst. 14 písm a) Článek 1 odst. 14 písm b) odkazem na články 9, 10 a 10a ; 14. článek 46 se mění takto: a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 1. a) Výroční zpráva musí obsahovat alespoň objektivní přehled vývoje, výkonnosti a stavu společnosti a dále popis hlavních rizik a nejistot, jimž společnost čelí. Přehled musí představovat vyváženou a vyčerpávající analýzu vývoje, výkonnosti a stavu společnosti, přiměřenou velikosti a složitosti podnikatelské činnosti; b) v rozsahu, v němž je to nezbytné pro porozumění vývoji, výkonnosti a stavu společnosti, zahrnuje tato analýza finanční, případně nefinanční klíčové výkonnostní ukazatele, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti, včetně informací týkajících se environmentálních a zaměstnaneckých otázek; c) v rámci této analýzy zahrnuje výroční zpráva, kde je to vhodné, odkazy na částky vykazované v účetní závěrce a další vysvětlení k nim. ; b) doplňuje se nový odstavec, který zní: 4. Členské státy mohou zprostit společnosti spadající pod článek 27 povinnosti uvedené v odst. 1 písm. b) výše, pokud se týká nefinančních informací. ; 21 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a d), odst. 4 (1) Účetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v 20 odst. 2 a 3. (2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1, b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. Jedná se o fakultativní ustanovení NT Článek 1 odst v článku 48 se zrušuje třetí věta; Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Článek 1 odst v článku 49 se třetí věta nahrazuje tímto: Zpráva osoby nebo osob pověřených kontrolou účetní závěrky (dále jen: statutární auditoři ) se k tomuto zveřejnění nepřipojuje, avšak uvádí se, zda byl vysloven posudek auditora bez výhrad, s výhradami nebo zda byl negativní, nebo zda statutární auditoři nebyli schopni posudek vyslovit. Dále je třeba uvést, zda zpráva statutárních auditorů obsahovala odkaz na jakoukoli záležitost, na kterou statutární auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyslovili posudek s výhradou. ; Článek 1 odst v článku 51 se první odstavec nahrazuje tímto: 1. Roční účetní závěrky společností kontroluje jedna nebo více osob 353/ a odst. 3 (3) Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu o auditu a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny způsobem uvedeným v odstavci odst. 1 (1) Účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem a údaje z ní musí zveřejňovat ty účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví L0051_ doc Strana 4 / 20

5 schválených členskými státy pro provádění povinných auditů na základě Osmé směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním auditů účetních dokumentů *. zvláštní předpis. (,DT,NT) Statutární auditoři rovněž vysloví posudek, zda je výroční zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné účetní období. * Úř. věst. č. L 126, , s. 20. ; 21 odst. 4 (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu.13b) Článek 1 odst vkládá se nový článek, který zní: Článek 51a 1. Zpráva statutárních auditorů obsahuje: a) úvod, v němž je alespoň popsána roční účetní závěrka, která je předmětem povinného auditu, společně s rámcem účetního výkaznictví, který byl použit pro její sestavení; b) popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje alespoň údaje o auditorských normách, podle kterých byl povinný audit proveden; c) posudek auditora, který musí jasně konstatovat názor statutárních auditorů, zda účetní závěrka poskytuje pravdivý a věrný obraz v souladu s příslušným rámcem pro účetní výkaznictví, a případně zda účetní závěrka splňuje zákonné požadavky; posudek auditora je buď bez výhrad, s výhradami, negativní, nebo je vydání posudku odmítnuto, jestliže statutární auditoři nejsou schopni auditorský posudek vyslovit; d) odkaz na jakoukoli záležitost, na kterou statutární auditoři zvláštním způsobem upozornili, aniž by vyslovili posudek s výhradou; e) posudek, zda je výroční zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné účetní období. 254/ / odst. 4 4) Zpráva auditora musí obsahovat a) úvod, ve kterém auditor uvádí 1. jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu u účetních jednotek, které jsou fyzickou osobou nebo obchodní firmu nebo název, sídlo u účetních jednotek, které jsou právnickou osobou, identifikační číslo, je-li účetní jednotce přiděleno, právní formu účetní jednotky a předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, a 2. identifikaci účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky účetních jednotek uvedených v bodu 1, včetně uvedení rozvahového dne nebo jiného okamžiku, k němuž je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena, a identifikaci účetního období, za které je sestavena, b) popis rozsahu provedeného auditu, ve kterém auditor uvádí 1. v souladu s kterými auditorskými směrnicemi Komory nebo Mezinárodními auditorskými standardy 1a) je audit proveden, 2. jakým způsobem je provedeno ověření úplnosti a průkaznosti informací uvedených v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce a zhodnocení účetních metod, které účetní jednotka použila, a 3. zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky a výroční zprávy nebo konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, c) výrok auditora, ve kterém auditor vyjadřuje názor, zda účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy 1a) podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky; L0051_ doc Strana 5 / 20

6 auditor uvádí 1. výrok bez výhrad, pokud podle auditora účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy 1a) ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a pokud všechny významné skutečnosti, včetně případných změn účetních metod, byly odpovídajícím způsobem popsány v příloze účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, 2. výrok s výhradou, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu nebo existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě a dochází tak k významnému ovlivnění skutečností posuzovaných podle bodu 1, avšak nejsou dány důvody pro odmítnutí výroku nebo záporný výrok, 3. odmítnutí výroku, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu tak zásadním způsobem, že auditor není schopen vydat výrok k účetní závěrce, protože není schopen získat informace nezbytné pro posouzení skutečností podle bodu 1, nebo 4. záporný výrok, pokud podle auditora existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, a to tak zásadního charakteru, že výrok s výhradou by byl, vzhledem k závažnosti zjištění, nepřiměřeně zavádějící ve vztahu ke skutečnostem posuzovaným podle bodu 1, d) popis všech významných skutečností u výroku podle písmene c) bodů 2 až 4, včetně vyčíslení jejich možných dopadů na výsledek hospodaření a vlastní kapitál účetní jednotky, je-li možné toto vyčíslení provést, e) popis všech skutečností, které nejsou obsaženy ve výroku podle písmene c) a auditor je považuje za vhodné uvést, zejména významné nejistoty a skutečnosti s významným vlivem na předpoklad časově (,DT,NT) L0051_ doc Strana 6 / 20

7 neomezeného trvání účetní jednotky z důvodu finanční situace účetní jednotky, f) výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou nebo konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou. 2. Statutární auditoři tuto zprávu podepisují a datují. ; 254/ odst. 5 (5) Zprávu auditora je auditor povinen zpracovat písemně a uvést v ní 169/2004 své jméno, příjmení a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, datum vypracování a podpis. Auditorská společnost ve zprávě auditora uvede obchodní firmu, sídlo, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností a jména a příjmení auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali zprávu, čísla jejich osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, jejich podpisy a datum vypracování. Článek 1 odst v článku 53 se zrušuje odstavec 1; Nerelevantní z hlediska NT (,DT,NT) Článek 1 odst vkládá se nový článek, který zní: Článek 53a Členské státy neumožní výjimky stanovené v článcích 11, 27, 46, 47 a 51 u společností, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů *. * Úř. věst. č. L 141, , s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. č. L 35, , s. 1). ; 353/2001 a 19 odst. 9 (9) Účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů3) registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství.11e) Regulovaným trhem se v České republice pro účely tohoto zákona rozumí veřejný trh podle zvláštního právního předpisu. 20 odst. 1, zejm. písm. e) (1) Řádnou a mimořádnou účetní závěrku podle tohoto zákona, s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 3, jsou povinny mít ověřenu auditorem z účetních jednotek podle 1 odst. 2 a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ( 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: 1. aktiva celkem více než Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle 26 odst. 3, L0051_ doc Strana 7 / 20

8 2. roční úhrn čistého obratu více než Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu, 12) b) ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ( 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených v písmenu a) bodech 1 až 3; v případě družstva se zaměstnancem podle písmene a) bodu 3 rozumí i pracovní vztah člena k družstvu, c) účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. b), které jsou podnikateli, a to za podmínek podle písmene b), d) účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. d) až h) za podmínek podle písmene b), e) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. (,DT,NT) 492/2000 a 21 odst. 1 (1) Účetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v 20 odst. 2 a 3. 21a odst. (1) Z účetních jednotek podle 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 14) Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena ( 18 odst. 3). Povinnosti účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací stanovené ve zvláštních právních předpisech 15) nejsou dotčeny. Ustanovení o účetních L0051_ doc Strana 8 / 20

9 záznamech podle tohoto zákona se mohou použít obdobně i v uvedených případech. (,DT,NT) Článek 1 odst v čl. 56 odst. 1 se odkaz na články 9, 10 nahrazuje odkazem na články 9, 10, 10a ; Článek 1 odst v čl. 60 odst. 1 se slova na základě své tržní hodnoty nahrazují slovy na základě své reálné hodnoty ; 27 odst. 1 písm. d) Nerelevantní z hlediska NRT (1) Z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění podle 24 odst. 2 písm. b) se reálnou hodnotou oceňují d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, 23) to neplatí v případech uvedených v odstavci 3, Článek 1 odst v článku 61a se odkaz na články 42a až 42d nahrazuje odkazem na články 42a až 42f. Článek 2 odst. 1 Článek 2 Nerelevantní z hlediska NT Jedná se o fakultativní ustanovení NT Směrnice 83/349/EHS se mění takto: 1. v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 2. Kromě případů zmíněných v odstavci 1 mohou členské státy nařídit jakékoli společnosti, která se řídí jejich vnitrostátními právními předpisy, aby sestavila konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu, jestliže: a) tato společnost (mateřská společnost) má právo vykonávat nebo skutečně vykonává rozhodující vliv nebo kontrolu nad jinou společností (dceřiná společnost); nebo Článek 2 odst. 2 b) tato společnost (mateřská společnost) a jiná společnost (dceřiná společnost) jsou jednotně řízeny mateřskou společností. ; 2. v čl. 3 odst. 1 se odkaz na články 13, 14 a 15 nahrazuje odkazem na články 13 a 15 ; Nerelevantní z hlediska NT Článek 2 odst. 3 písm a) 3. článek 6 se mění takto: a) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 4. Tento článek se nepoužije, jestliže jeden z podniků, které mají být konsolidovány, je společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů *. 22 odst. 3 poslední věta (3) Uvedené osvobození se nepoužije u účetních jednotek, které jsou bankami, nebo u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, a u účetních jednotek, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů L0051_ doc Strana 9 / 20

10 * Úř. věst. č. L 141, , s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. č. L 35, , s. 1). ; (,DT,NT) Článek 2 odst. 3 písm b) Článek 2 odst. 4 písm a) b) odstavec 5 se zrušuje; Nerelevantní z hlediska NT 4. článek 7 se mění takto: a) v odst. 1 písm. b) se zrušuje druhá věta; Nerelevantní z hlediska N T Článek 2 odst. 4 písm b) Článek 2 odst. 4 písm c) b) v odst. 2 písm. a) se odkaz na články 13, 14 a 15 nahrazuje odkazem na články 13 a 15 ; c) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 3. Tento článek se nepoužije na společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS. ; 501/ / / /2005 Nerelevantní z hlediska NT 81 odst. 3 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na účetní jednotky, jejichž cenné papíry jsou registrované na regulovaném trhu v jakémkoli členském státu Evropské unie. 38a odst. 3 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na účetní jednotky, jejichž cenné papíry jsou registrované na regulovaném trhu v jakémkoli členském státu Evropské unie. Nerelevantní z hlediska NT Článek 2 odst v čl. 11 odst. 1 písm. a) se odkaz na články 13, 14 a 15 nahrazuje odkazem na články 13 a 15 ; Článek 2 odst článek 14 se zrušuje; Nerelevantní z hlediska NT Článek 2 odst v čl. 16 odst. 1 se doplňuje pododstavec, který zní: 500/ odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby do konsolidované účetní a ztráty a příloha. Součástí konsolidované účetní závěrky může být závěrky byly kromě dokumentů uvedených v prvním pododstavci zahrnuty i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního další výkazy. ; kapitálu. 501/ odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Součástí konsolidované účetní závěrky je i přehled o změnách vlastního kapitálu. 502/ odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha a přehled o změnách vlastního kapitálu konsolidačního celku. Článek 2 odst v čl. 17 odst. 1 se odkaz na články 3 až 10 nahrazuje odkazem na Nerelevantní z hlediska NT články 3 až 10a ; Článek 2 odst článek 34 se mění takto: Nerelevantní z hlediska NT L0051_ doc Strana 10 / 20

11 a) v bodu 2 písm. b) se slova články 13 a 14 a aniž je dotčen čl. 14 odst. 3 nahrazují slovy článek 13 a ; b) v bodu 5 se zrušují slova a vyloučené podle článku 14 ; Článek 2 odst článek 36 se mění takto: a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 1. Konsolidovaná výroční zpráva musí zahrnovat alespoň objektivní přehled vývoje, výkonnosti a stavu společností zahrnutých do konsolidace a popis hlavních rizik a nejistot, kterým jsou vystaveny. Tento přehled musí představovat vyváženou a vyčerpávající analýzu vývoje, výkonnosti a stavu společností zahrnutých do konsolidace, přiměřenou velikosti a složitosti podnikatelské činnosti. V rozsahu, v němž je to nezbytné pro porozumění tomuto vývoji, výkonnosti a stavu, zahrnuje tato analýza finanční, případně nefinanční klíčové výkonnostní ukazatele, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti, včetně informací týkajících se environmentálních a zaměstnaneckých otázek. V rámci této analýzy zahrnuje konsolidovaná výroční zpráva, kde je to vhodné, odkazy na částky vykazované v konsolidované účetní závěrce a další vysvětlení k nim. ; b) doplňuje se nový odstavec, který zní: 21 odst. 1-4 (1) Účetní jednotky uvedené v 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v 20 odst. 2 a 3. (2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1, b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, f) požadované podle zvláštních právních předpisů. 13a) (3) Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která používá investiční instrumenty, 4) případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroční zprávě také informace o a) cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena. (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. 13b) 3. Jestliže je kromě výroční zprávy vyžadována i konsolidovaná výroční 22 odst. 7 (7) Konsolidovanou výroční zprávou se rozumí výroční zpráva ( 21), (,DT,NT) L0051_ doc Strana 11 / 20

12 zpráva, obě zprávy mohou být předkládány v podobě jediné zprávy. Při přípravě takové jediné zprávy může být vhodné více zdůraznit otázky, které jsou významné pro všechny podniky zahrnuté do konsolidace. ; Článek 2 odst článek 37 se nahrazuje tímto: Článek Konsolidované účetní závěrky společností kontroluje jedna nebo více osob schválených členským státem, jehož právními předpisy se řídí mateřská společnost, pro provádění povinných auditů na základě Osmé směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním auditů účetních dokumentů *. Osoba nebo osoby pověřené kontrolou konsolidované účetní závěrky (dále jen: statutární auditoři ) vyjádří rovněž posudek, zda je konsolidovaná výroční zpráva v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou za stejné účetní období. 353/ / /2001 která obsahuje informace o konsolidačním celku. 22 odst. 8 (8) Jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o konsolidující účetní jednotce, které musí obsahovat její výroční zpráva, nemusí dotčená účetní jednotka vyhotovovat tuto zprávu. 22 odst. 1 (1) Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka ( 18) sestavená a upravená metodami konsolidace podle tohoto zákona ( 23 odst. 1); tato závěrka informuje o konsolidačním celku podle odstavce 3. Konsolidovaná účetní závěrka musí být ověřena auditorem. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky platí i pro konsolidovanou účetní závěrku. (,DT,NT) 353/ odst. 7 (7) Konsolidovanou výroční zprávou se rozumí výroční zpráva ( 21), která obsahuje informace o konsolidačním celku. 21 odst. 4 (4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. 13b) 2. Zpráva statutárních auditorů obsahuje: a) úvod, v němž je alespoň popsána konsolidovaná účetní závěrka, která je předmětem povinného auditu, a rámec účetního výkaznictví, který byl použit pro její sestavení; b) popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje alespoň údaje o auditorských normách, podle kterých byl povinný audit proveden; c) posudek auditora, který musí jasně konstatovat názor statutárních auditorů, zda konsolidovaná účetní závěrka poskytuje pravdivý a věrný obraz v souladu s příslušným rámcem pro účetní výkaznictví, a případně zda konsolidovaná účetní závěrka splňuje zákonné požadavky; posudek auditora je buď bez výhrad, s výhradami, negativní, nebo je vydání 254/ / odst. 4 a 5 4) Zpráva auditora musí obsahovat a) úvod, ve kterém auditor uvádí 1. jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu u účetních jednotek, které jsou fyzickou osobou nebo obchodní firmu nebo název, sídlo u účetních jednotek, které jsou právnickou osobou, identifikační číslo, je-li účetní jednotce přiděleno, právní formu účetní jednotky a předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, a 2. identifikaci účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky účetních jednotek uvedených v bodu 1, včetně uvedení rozvahového dne nebo jiného okamžiku, k němuž je účetní závěrka nebo L0051_ doc Strana 12 / 20

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 29. prosince 2010 Cena Kč 42, O B S A H : 415. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

1991L0674 CS 05.09.2006 002.001 1

1991L0674 CS 05.09.2006 002.001 1 1991L0674 CS 05.09.2006 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 19. prosince 1991 oročních účetních

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

1978L0660 CS 01.01.2007 008.001 1 ČTVRTÁ SMĚRNICE RADY

1978L0660 CS 01.01.2007 008.001 1 ČTVRTÁ SMĚRNICE RADY 1978L0660 CS 01.01.2007 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ČTVRTÁ SMĚRNICE RADY ze dne 25. července 1978, založená

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Částka 138 Sbírka zákonů č. 434 / 2009 Strana 7067 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

ORCO PROPERTY GROUP S.A. PROSPEKT 1 500 000 000 Kč ORCO PROPERTY GROUP S.A. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2011 ISIN CZ0000000195 Dluhopisy pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikáni SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB The

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více