Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne v Pardubicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích"

Transkript

1 Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/ Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, září 2013 Odborné semináře pro obce, spol. s r.o., Divadelní 6, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 OBSAH 1) Účetní závěrka v podvojném účetnictví obce a PO... 3 a) Legislativní rámec účetní závěrky... 3 b) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění... 3 c) Vyhláška č. 410/2009 Sb d) Vymezení pojmů účetní uzávěrka a účetní závěrka... 4 e) Účetní uzávěrka ) Výsledek hospodaření... 8 a) Zjišťování výsledku hospodaření ) Rozbor přílohy ) Zveřejňování účetní závěrky ) Účetní závěrka úschova účetních záznamů ) Účetní směrnice ) Praktické rady

3 1) Účetní závěrka v podvojném účetnictví obce a PO a) Legislativní rámec účetní závěrky Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 410/2009 Sb. České účetní standardy Vnitřní směrnice organizačního a kontrolního systému obce b) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 18 stanovuje, že Účetní jednotky účtující v podvojném účetnictví sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: rozvaha výkaz zisku a ztráty příloha přehled o peněžních tocích přehled o změnách vlastního kapitálu 6 stanovuje, že účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řádnou mimořádnou mezitímní Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období. Mimořádnou účetní závěrku sestavují v mimořádných případech, např. před volbami, protože po volbách může dojít ke změně starosty nebo zastupitelstva obce. Mezitímní účetní závěrku sestavují obce a PO podle zvláštního předpisu (Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě v příloze č. 1 stanovuje sestavování výkazů k , a ) Na rozdíl od řádné a mimořádné účetní závěrky, se k mezitímní závěrce nemusí provádět inventarizace. 3

4 c) Vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 stanovuje: a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce, d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, e) směrnou účtovou osnovu, f) účetní metody. d) Vymezení pojmů účetní uzávěrka a účetní závěrka Účetní závěrka Vlastní účetní závěrku podle zákona o účetnictví a vyhlášky tvoří: rozvaha výkaz zisku a ztráty přílohy přehled o peněžních tocích přehled o změnách vlastního kapitálu 4

5 Rozvaha Rozvaha je výkaz, který zobrazuje stav majetku a zdrojů a jeho krytí k určitému datu, k rozvahovému dni. Aktiva Pasiva Dlouhodobý DNM DHM Vlastní Majetek Stálá aktiva DFM Zdroje krytí Oběžný Oběžná aktiva zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý fin. majetek Krátkodobé Cizí Dlouhodobé Strana aktiv rozvahy (v jakém členění majetek účetní jednotka vlastní). Základní členění majetku ze strany aktiv rozvahy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: A. Stálá aktiva Dlouhodobý majetek doba použitelnosti delší než 1 rok Dlouhodobý nehmotný majetek skupina účtů 01 Dlouhodobý hmotný majetek skupina účtů 02 a 03 Dlouhodobý finanční majetek skupina účtů 06 Pořízení dlouhodobého majetku skupina účtů 04 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek skupina účtů 05 Dlouhodobé pohledávky skupina účtu 46 B. Oběžná aktiva Oběžný majetek doba použitelnosti kratší než 1 rok Zásoby účtová třída 1 (112, 132) Krátkodobé pohledávky účtová třída 3 (315, 335, 314, ) Krátkodobý finanční majetek účtová třída 2 (271,273, 281, 261, 241 ) 5

6 Strana pasiv rozvahy zobrazuje zdroje krytí, a to: C. Vlastní zdroje vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření D. Cizí zdroje závazky krátkodobé (321, 331, 346, ) dlouhodobé (451, 459) Strana aktiv i pasiv rozvahy je položkově členěná v návaznosti na účty podle účtové osnovy. Obsahuje 4 sloupce brutto korekce netto, stav v předchozím účetním období. Výkaz zisku a ztráty Obce i PO jej sestavují v členění na hlavní a vedlejší činnosti. Protože se v účetnictví náklady a výnosy sledují samostatně, součástí účetní závěrky je i přehled nákladů a výnosů - výkaz zisku a ztráty. Příloha doplňuje a vysvětluje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty podle přílohy č. 5 Vyhlášky č. 410/2010 Sb. e) Účetní uzávěrka Pro provedení účetní závěrky je třeba zajistit, aby byla dodržena průkaznost, správnost a úplnost účetnictví, a proto je nutné provést inventarizaci majetku a závazků (fyzickou i dokladovou) a případné inventarizační rozdíly zaúčtovat do období, ve kterém byly zjištěny. Práce spojené s uzavíráním účetních knih na konci roku jsou: I. etapa přípravné práce a) kontrola průběžných běžných účetních případů b) přezkoumání významně odlišných účetních případů c) kontrola účetních dokladů a písemností s účetnictvím souvisejících d) zhodnocení významu a dopadu hosp. skutečností zobrazených v účetním systému e) zkompletování potřebné dokumentace f) zhodnocení celkové úrovně účetního systému z hlediska srozumitelnosti, přehlednosti a trvanlivosti účetních zápisů g) zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému h) zhodnocení prováděné finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 6

7 II. etapa - uzavírání účtů vztahujících se k: a) účtům hospodářského výsledku b) rozvahovým účtům (účty majetku, závazků, fondů) a) uzavírání účtů hospodářského výsledku 241, 231 Běžný účet Účt. skupina 11 Třída 5 Třída 6 Třída 3 Materiál Náklady Výnosy Pohledávky 3 Třída 3 Závazky účet konečný výsl. hosp. účet rozvažný zisk Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsl. hosp. ve schval. řízení Poč. úč. rozvažný zisk 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období 7

8 2) Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření se zjišťuje za: hlavní činnost vedlejší činnost a) Zjišťování výsledku hospodaření Územní samosprávné celky a příspěvkové organizace za provozovanou hospodářskou činnost zjistí výsledek hospodaření před zdaněním jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 50 až 55. Výsledek hospodaření po zdanění účetní zisk nebo ztráta- se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta za předešlé účetní období se účtuje na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Po schválení účetní závěrky převede obec výsledek hospodaření z účtu Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období. Zřizovatel schválí příspěvkové organizaci rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn. Pokud je neuhrazená ztráta minulých let uhrazena na vrub fondů, zaúčtuje se ve prospěch (D) účtu 432 Výsledek hospodaření minulých let a na vrub (MD) účtu 413 Rezervní fond. Po definitivním schválení rozdělení dosaženého zisku za minulé účetní období se částky určené jako hmotná stimulace finančních fondů vyúčtují na vrub účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a ve prospěch finančních nebo peněžních fondů. b) uzavírání rozvahových účtů - Konečný účet rozvažný Operace s tímto účtem provádí program ve vašem počítači. Co vlastně tento program dělá? K počátečnímu stavu účtu automaticky připočítá obrat přírůstků a odpočítá obrat úbytku. Tedy: 8

9 Konečný zůstatek = počáteční stav + obrat přírůstků - obrat úbytků (obrat = součet všech položek na straně MD nebo součet všech položek strany D, PS se do hodnoty obratu nezapočítává). Konečné zůstatky na jednotlivých účtech se převedou na účet Konečný účet rozvažný podle obrázku: Rozvahové účty Konečný účet rozvažný Tř. 0, 1, 2, 3, Konečný účet rozvažný Tř. 2, 3, 4 KZ KZ 493 výsledek hospodaření 9

10 10

11 III. etapa sestavení účetní závěrky Sestavení účetní závěrky znamená přenesení konečných zůstatků účtů uvedených v konečném účtu rozvažném a účtu hospodářského výsledku na předepsané výkazy podle stanovené struktury. Z analytiky u bankovních účtů (podle položek rozpočtové skladby) ÚSC a PO sestaví finanční výkazy. Účetní jednotky budou postupovat podle opatření, která se vztahují k sestavení účetních a finančních výkazů. 3) Rozbor přílohy Příloha č. 5 Základní A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT). Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Nejsou (jsou) informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Příloha č. 5 Základní. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Týká se účetních metod použitých v jednom účetním období změněných v následujícím účetním období. Účetní jednotky uvedou změny, ke kterým došlo změnou účetních předpisů. V r změny vyplývaly z nového ČÚS č. 709 Vlastní zdroje a ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Příloha č. 5 Základní A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Uvedete změny, ke kterým došlo v průběhu účetního období. Dále se zde uvedou odchylky od používaných účetních metod. 55 vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Popíšete hlavně podstatné náklady (nebo např. při účtování úroků do pořizovací ceny), zda tyto do PC započítáváte nebo ne. Pokud jste v tomto období nepořizovali žádný dlouhodobý majetek, tento bod vynecháte. 11

12 64 oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ostatního majetku určeného k prodeji Uvedete, zda jste majetek určený k prodeji přeceňovali na reálnou hodnotu. 65 postup tvorby a použití opravných položek Opravné položky účetní jednotka účtovala pouze k pohledávkám. - zásada významnosti 66 odpisování majetku Uvedete, zda se odpisy účtují měsíčně, čtvrtletně nebo až ke konci roku. 67 postup tvorby a použití rezerv Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala. 69 metoda časového rozlišení Odvolejte se na vnitřní předpis o časovém rozlišení, případně okomentujte odchylky od předpisu. 70 metoda kurzových rozdílů Uvede jenom ta účetní jednotka, která o kurzových rozdílech účtovala. 71 metoda oceňování souboru majetku Uvedete v případě, že jste do majetku zařazovali a oceňovali soubory majetku. Pozor na rozdíl oceňování souboru dlouhodobého majetku podle 24 odst. 4 zákona (účtováno na účtech 022 nebo 028) a sbírek muzejní povahy nebo kulturních předmětů oceněných 1,- Kč (účtováno na účtu 032). Způsob zaokrouhlování účetních výkazů Pomůžeme si vyjádřením MF ČR Otázka č Jak je stanoveno zaokrouhlování účetních výkazů? 12

13 Odpověď MF: Ve věci zaokrouhlování částek pro sestavování účetní závěrky je možné postupovat různě, podstatné je, aby bylo docíleno splnění základních vazeb v účetních výkazech a to, aby se aktiva rovnaly pasivům a výsledek hospodaření po zdanění vykázaný ve výkazu zisku a ztráty se rovnal výsledku hospodaření v bilanci. Jeden z možných postupů může být následující: 1. nákladové a výnosové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se výkaz zisku a ztráty a vyčíslí se výsledek hospodaření, 2. rozvahové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč (systém si pamatuje rozdíly ze zaokrouhlení) a sestaví se rozvaha, ve které se do ř. B. III. 1 do běžného období doplní výsledek hospodaření zjištěný ze sestaveného výkazu zisku a ztráty ř. B. VI. 4 (v části Výnosy celkem). 3. Porovnají se aktiva a pasiva celkem a případný rozdíl je řešen úpravou buď u největšího objemu aktiv jejich zvýšením nebo snížením, nebo se postupuje tzv. optimalizací rezidua (rozdílu ze zaokrouhlení) tj. úpravou té položky, která měla při zaokrouhlení největší hodnotu rozdílu ze zaokrouhlení. Způsob zaokrouhlování se popíše v příloze účetní závěrky v oddílu A. 3. Příloha č. 5 Základní A. 4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Vyplníte údaje uvedených účtů v příloze. Poznámka: Věcná břemena se nemusí účtovat v podrozvaze, protože v obsahovém vymezení účtů nejsou zahrnuta. Stačí, když si je vedete v operativní evidenci (ovšem ani tato není povinna). Pokud o věcných břemenech účtujete v podrozvaze, uvedete tuto skutečnost v tomto oddíle. Příloha č. 5 Základní A. 5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Vyplníte údaje, tak jak jste již vyplňovali v minulých uzávěrkách závazky sociální, zdravotní a daně - tady se nic nemění. Příloha č. 5 Základní A. 6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, 13

14 a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Uvedete informaci, pokud nastala. Např. napíšete, co nebylo v minulých letech zaúčtováno a vy jste to doúčtovali návaznosti na účty 34 (zúčtování dotací, příspěvků) a 36 (pohledávky a závazky z ručení) Příloha č. 5 Základní A. 7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Uvedete informaci, pokud nastala. Např. rizika na dotaci, rizika na žalobu apod. Příloha č. 5 Základní A. 8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se nabytá nemovitost začne odpisovat dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. Pokud ke dni účetní závěrky byl podán návrh na vklad na katastr nemovitosti a tento ještě nenabyl právní moci, musí se tato skutečnost uvést v této části přílohy. Příloha č. 5 Základní A. 9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno investiční fond nebo fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky. Týká se pouze PO. PO uvede informaci, pokud nastala tj. pokud nemá krytý fond investičního majetku k

15 Příloha č. 5 Základní A. 10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) Vygeneruje SW. Příloha č. 5 Základní B. 1. až B. 4. Váže se na účet 364 závazky z neukončených finančních operací. ÚSC ani PO s velikou pravděpodobností nevyplňují. Příloha č. 5 Základní C. 1. až C. 6. V položkách sociálního a zdravotního pojištění se uvádějí závazky. V kolonce týkající se daní se uvádí jenom případné nezaplacené závazky. Příloha č. 5 Základní D. 1. až D. 4. ÚSC a PO nevyplňují. Příloha č. 5 Základní D. 5. Týká se souboru majetku oceněného 1,- Kč. Požaduje se seznam tohoto souboru nebo sbírky. Stačí odvolávka na tento seznam. Příloha č. 5 Základní D. 6. Výměra lesních pozemků Příloha č. 5 Základní D. 7. Ocenění lesních porostů m 2 x 57,- Kč. Příloha č. 5 Základní D. 8. Pokud jsou lesy oceněny jiným způsobem. Obvykle je to znalecký posudek. Pokud tento posudek je staršího data, doporučujeme použít ocenění počet m 2 x 57,- Kč Příloha č. 5 Základní E. 1. doplňující text k položkám rozvahy (TEXT) Rozepíšou se účty, na kterých jsou nekonzistentní (různorodé) položky: např. účet 401, 406, účet 377, 378. Jiné důležité informace např.: Úvěr se bude splácet ještě 10 let. Poznámka k sdruženým nebo k cizím prostředkům. 15

16 Příloha č. 5 Základní E. 2. doplňující text k položkám výkazu zisků a ztrát (TEXT) Uvedou se nekonzistentní položky na účtech nákladů a výnosů. Např. účet 549, 649, 572, 671 apod. Jiné důležité informace týkající se nákladů a výnosů. Příloha č. 5 Základní E. 3. doplňující text k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) Vygeneruje SW. Nemusí se vyplňovat. Příloha č. 5 Základní E. 4. doplňující text k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) Vygeneruje SW. Nemusí se vyplňovat. Přílohy č. 5 Ostatní fondy Vygeneruje SW. Přílohy č. 5 Základní Stavby G. Jednotlivé položky navazují na analytiku. Vyplňuje se jedině sloupec brutto. Přílohy č. 5 Základní - Pozemky H. Jednotlivé položky navazují na analytiku. Vyplňuje se jedině sloupec brutto a netto. Korekceopravné položky a oprávky se u pozemků nevykazují. 4) Zveřejňování účetní závěrky Účetní jednotky zapsány v obchodním rejstříku jsou povinny zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Tato povinnost se týká příspěvkové organizace, která je zapsána v obchodním rejstříku. ÚSC se tato povinnost netýká, protože se do obchodního rejstříku nezapisují. Těmto účetním jednotkám je zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech stanovena povinnost zveřejnit závěrečný účet ( 17 citovaného zákona). 16

17 5) Účetní závěrka úschova účetních záznamů Účetní závěrka a výroční zpráva se uschovávají po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (Zákon o účetnictví 31 odst. 2). 6) Účetní směrnice Cílem účetních směrnic je stanovení řádu v oblasti hospodaření účetní jednotky, zachycování všech účetních operací, posouzení její významnosti, stanovení odpovědnosti jednak za obsahové vymezení jednotlivých účetních případu, a také za správné podchycení účetních případu v účetnictví. V systému účetnictví státu je důležitý oběh dokladů, který musí být zabezpečen tak, aby všechny osoby zúčastněné na dané účetní operaci byli včas informované o jednotlivých krocích hospodářské operace. Oběh dokladů navazuje na další související činnosti, které vyplývají z dalších zákonů. Např. 1. Před podpisem smlouvy o prodeji pozemku musí být vyvěšen záměr pozemek prodat na úřední desce. 2. Doporučujeme před podpisem jakékoliv smlouvy týkající se účetní operace, provést předběžnou řídící finanční kontrolu (příkazce, správce rozpočtu, hlavní účetní). 3. Pokud sestavuje kupní smlouvu na prodej (pořízení) nemovitosti advokát, musí tento zabezpečit oznámení dne podání návrhu na vklad do katastru. Nově budou i obce účtovat o časovém rozlišení, povinné podrozvahové evidenci, reálné hodnotě, o opravných položkách. V této souvislost vystupuje do popředí několik zásad, stanovených v zákoně o účetnictví: 1. Zásada významnosti Zákon o účetnictví 19 odst. 6) Informace se považuje za významnou, jestliže její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci užívá. Za významnou se u ÚSC i PO považuje i informace o ocenění DNM ve výši ,- Kč a samostatných movitých věcí nebo souboru movitých věcí ve výši nad ,- Kč. 17

18 2. Oceňování reálnou hodnotou Zákon o účetnictví 27 odst. 7 Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto hodnotu ocenění způsoby podle 25 (to znamená pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady nebo jmenovitou hodnotou). 3. Změna metody vedení účetnictví Zákon o účetnictví 7 odst. 4 Účetní jednotky mohou změnit metody účtování mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodu zpřesnění věrného zobrazení nebo z důvodu vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž informace o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce. 7) Praktické rady Doporučujeme dodržovat zásady: 1. Zaúčtovat nějak, ale vědět jak doporučujeme popsat postupy účtování, které si vybrala účetní jednotka k jednotlivým účetním případům. Když se rozepíše celý účetní případ, zkontroluje se, zda v případech, kdy výnos je krytý příjmem a náklad je krytý výdajem, je u výnosů stejná suma MD na účtu 231, a na DAL 6xx, u nákladů stejná suma na MD účtu 5xx a DAL 231. Všechny meziúčty se musí vyrovnat. 2. Účtovat jednoduše zbytečně účetní případy nekomplikujte. Nezapomeňte, že i v příštím účetním období budete muset účtovat stejně. Pokud metodu změníte, musíte tuto změnu uvést v příloze účetní závěrky. 3. Účtujeme vždycky dobře pokud se dodrží zásada podvojnosti a dodrží se vztah popsaný v bodu 2, účtování by mělo být správné. 18

19 Příprava na účetní závěrku 1. Měly bychom rozumět tomu, co účtujeme. Pokud v rámci jednoduchosti neúčtujeme doporučované, někdy komplikované případy, a účtujeme zjednodušeně, zkontrolujeme, zda sedí vztah popsaný v zásadě č Majetek a závazky se inventarizují podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. 3. K účtům nákladů a výnosů si zaktualizujeme seznam nákladových a výnosových účtů. Uvedeme účty, které používáme, případně uvedeme příslušnou rozpočtovou skladbu. Informace lze využít v příloze účetní závěrky E. II. 4. Rozepíšeme si rozvahové účty ostatní, na kterých se účtují různorodé položky. Tuto informaci použijeme v příloze účetní závěrky E. I. 5. Zkontrolujte si zařazení kulturních památek a kulturních předmětu do majetku obce. Tento majetek lze ocenit 1,- Kč. Na co na konci roku nesmíme zapomenout 1. Nezapomeňte účtovat dohadné položky. Ty se budou účtovat v těch případech, kdy ke dni účetní závěrky není známá výše nákladů popřípadě výnosů, ovšem tyto souvisí s běžným rokem. Upozorňuji na poměrně komplikované vztahy, které souvisí s poskytnutou zálohou na energii, doúčtování dohadné položky a přijatou zálohou od nájemníků a doúčtování dohadné položky. Tento účetní případ (jako i ostatní) musí být srozumitelný. Lze použít i zjednodušený způsob vzájemného zúčtování pohledávek a závazků. 2. Doporučuji zkontrolovat vnitřní předpis o časovém rozlišení, hlavně v části, ve které jsou stanoveny případy, které se časově nerozlišují. Bude se jednat o hodnotově nevýznamné účetní případy a případy, pravidelně se opakující, bez ohledu na výši. Dbejte na to, abyste popsali vaše případy. O časovém rozlišení nákladů nebo výnosů se účtuje již při vzniku účetního případu. 19

20 3. Věnujte pozornost dotacím. Pokud máte dotaci přislíbenou, ale není známa její výše, a týká se běžného účetního období (hradí se až po ukončení díla), i pro tuto dotaci se použije dohadná položka aktivní. Do podrozvahy se účtují jenom evropské dotace. Za evropskou dotaci se považuje ta, kterou přímo obdržíte z cizího státu. Pokud tuto dostanete přes státní fond nebo krajský úřad, považuje se za dotaci tuzemskou. 4. V případě, že přislíbená dotace je určená pro vaši PO a proúčtovává se přes obec, zaúčtuje se jako průběžná dotace. O nákladech a výnosech se v tomto případě neúčtuje. 5. Na konci roku se bude muset vypočítat daň z příjmů, protože tato se účtuje do nákladů (účet 591) a ovlivní výsledek hospodaření běžného roku. Pravidla pro výpočet DPPO jsou stejná. 6. Reálná cena u majetku určeného k prodeji. Postupuje se podle 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 7. Ke konci roku se účtuje o opravných položkách k pohledávkám. Zrušení opravných položek se proúčtovává v průběhu roku. Minimálně ke dni mezitímní účetní závěrky. 8. Při inventarizaci věnujte pozornost dlouhodobému majetku a podle možnosti nepotřebný majetek vyřaďte. 20

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č.

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. Příloha účetní závěrky 1 Příloha účetní závěrky Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. 5 účetní závěrky Podrobněji si probereme jednotlivé částí této přílohy 2 Příloha účetní závěeky Obsah

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech.

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech. Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 10.1.2013 19:47:13 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 273147 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Obec Kramolna Kramolna čp. 172, 547 01 Kramolna Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (Obec), verze: 2010.12 1 z 16 A.1. Informace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Účetní

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 303801 Název: Obec Hovězí

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změna účetní metody v roce

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více