Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne v Pardubicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích"

Transkript

1 Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/ Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, září 2013 Odborné semináře pro obce, spol. s r.o., Divadelní 6, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 OBSAH 1) Účetní závěrka v podvojném účetnictví obce a PO... 3 a) Legislativní rámec účetní závěrky... 3 b) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění... 3 c) Vyhláška č. 410/2009 Sb d) Vymezení pojmů účetní uzávěrka a účetní závěrka... 4 e) Účetní uzávěrka ) Výsledek hospodaření... 8 a) Zjišťování výsledku hospodaření ) Rozbor přílohy ) Zveřejňování účetní závěrky ) Účetní závěrka úschova účetních záznamů ) Účetní směrnice ) Praktické rady

3 1) Účetní závěrka v podvojném účetnictví obce a PO a) Legislativní rámec účetní závěrky Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 410/2009 Sb. České účetní standardy Vnitřní směrnice organizačního a kontrolního systému obce b) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 18 stanovuje, že Účetní jednotky účtující v podvojném účetnictví sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: rozvaha výkaz zisku a ztráty příloha přehled o peněžních tocích přehled o změnách vlastního kapitálu 6 stanovuje, že účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řádnou mimořádnou mezitímní Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období. Mimořádnou účetní závěrku sestavují v mimořádných případech, např. před volbami, protože po volbách může dojít ke změně starosty nebo zastupitelstva obce. Mezitímní účetní závěrku sestavují obce a PO podle zvláštního předpisu (Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě v příloze č. 1 stanovuje sestavování výkazů k , a ) Na rozdíl od řádné a mimořádné účetní závěrky, se k mezitímní závěrce nemusí provádět inventarizace. 3

4 c) Vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 stanovuje: a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce, d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, e) směrnou účtovou osnovu, f) účetní metody. d) Vymezení pojmů účetní uzávěrka a účetní závěrka Účetní závěrka Vlastní účetní závěrku podle zákona o účetnictví a vyhlášky tvoří: rozvaha výkaz zisku a ztráty přílohy přehled o peněžních tocích přehled o změnách vlastního kapitálu 4

5 Rozvaha Rozvaha je výkaz, který zobrazuje stav majetku a zdrojů a jeho krytí k určitému datu, k rozvahovému dni. Aktiva Pasiva Dlouhodobý DNM DHM Vlastní Majetek Stálá aktiva DFM Zdroje krytí Oběžný Oběžná aktiva zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý fin. majetek Krátkodobé Cizí Dlouhodobé Strana aktiv rozvahy (v jakém členění majetek účetní jednotka vlastní). Základní členění majetku ze strany aktiv rozvahy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: A. Stálá aktiva Dlouhodobý majetek doba použitelnosti delší než 1 rok Dlouhodobý nehmotný majetek skupina účtů 01 Dlouhodobý hmotný majetek skupina účtů 02 a 03 Dlouhodobý finanční majetek skupina účtů 06 Pořízení dlouhodobého majetku skupina účtů 04 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek skupina účtů 05 Dlouhodobé pohledávky skupina účtu 46 B. Oběžná aktiva Oběžný majetek doba použitelnosti kratší než 1 rok Zásoby účtová třída 1 (112, 132) Krátkodobé pohledávky účtová třída 3 (315, 335, 314, ) Krátkodobý finanční majetek účtová třída 2 (271,273, 281, 261, 241 ) 5

6 Strana pasiv rozvahy zobrazuje zdroje krytí, a to: C. Vlastní zdroje vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření D. Cizí zdroje závazky krátkodobé (321, 331, 346, ) dlouhodobé (451, 459) Strana aktiv i pasiv rozvahy je položkově členěná v návaznosti na účty podle účtové osnovy. Obsahuje 4 sloupce brutto korekce netto, stav v předchozím účetním období. Výkaz zisku a ztráty Obce i PO jej sestavují v členění na hlavní a vedlejší činnosti. Protože se v účetnictví náklady a výnosy sledují samostatně, součástí účetní závěrky je i přehled nákladů a výnosů - výkaz zisku a ztráty. Příloha doplňuje a vysvětluje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty podle přílohy č. 5 Vyhlášky č. 410/2010 Sb. e) Účetní uzávěrka Pro provedení účetní závěrky je třeba zajistit, aby byla dodržena průkaznost, správnost a úplnost účetnictví, a proto je nutné provést inventarizaci majetku a závazků (fyzickou i dokladovou) a případné inventarizační rozdíly zaúčtovat do období, ve kterém byly zjištěny. Práce spojené s uzavíráním účetních knih na konci roku jsou: I. etapa přípravné práce a) kontrola průběžných běžných účetních případů b) přezkoumání významně odlišných účetních případů c) kontrola účetních dokladů a písemností s účetnictvím souvisejících d) zhodnocení významu a dopadu hosp. skutečností zobrazených v účetním systému e) zkompletování potřebné dokumentace f) zhodnocení celkové úrovně účetního systému z hlediska srozumitelnosti, přehlednosti a trvanlivosti účetních zápisů g) zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému h) zhodnocení prováděné finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 6

7 II. etapa - uzavírání účtů vztahujících se k: a) účtům hospodářského výsledku b) rozvahovým účtům (účty majetku, závazků, fondů) a) uzavírání účtů hospodářského výsledku 241, 231 Běžný účet Účt. skupina 11 Třída 5 Třída 6 Třída 3 Materiál Náklady Výnosy Pohledávky 3 Třída 3 Závazky účet konečný výsl. hosp. účet rozvažný zisk Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsl. hosp. ve schval. řízení Poč. úč. rozvažný zisk 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období 7

8 2) Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření se zjišťuje za: hlavní činnost vedlejší činnost a) Zjišťování výsledku hospodaření Územní samosprávné celky a příspěvkové organizace za provozovanou hospodářskou činnost zjistí výsledek hospodaření před zdaněním jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 50 až 55. Výsledek hospodaření po zdanění účetní zisk nebo ztráta- se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta za předešlé účetní období se účtuje na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Po schválení účetní závěrky převede obec výsledek hospodaření z účtu Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období. Zřizovatel schválí příspěvkové organizaci rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn. Pokud je neuhrazená ztráta minulých let uhrazena na vrub fondů, zaúčtuje se ve prospěch (D) účtu 432 Výsledek hospodaření minulých let a na vrub (MD) účtu 413 Rezervní fond. Po definitivním schválení rozdělení dosaženého zisku za minulé účetní období se částky určené jako hmotná stimulace finančních fondů vyúčtují na vrub účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a ve prospěch finančních nebo peněžních fondů. b) uzavírání rozvahových účtů - Konečný účet rozvažný Operace s tímto účtem provádí program ve vašem počítači. Co vlastně tento program dělá? K počátečnímu stavu účtu automaticky připočítá obrat přírůstků a odpočítá obrat úbytku. Tedy: 8

9 Konečný zůstatek = počáteční stav + obrat přírůstků - obrat úbytků (obrat = součet všech položek na straně MD nebo součet všech položek strany D, PS se do hodnoty obratu nezapočítává). Konečné zůstatky na jednotlivých účtech se převedou na účet Konečný účet rozvažný podle obrázku: Rozvahové účty Konečný účet rozvažný Tř. 0, 1, 2, 3, Konečný účet rozvažný Tř. 2, 3, 4 KZ KZ 493 výsledek hospodaření 9

10 10

11 III. etapa sestavení účetní závěrky Sestavení účetní závěrky znamená přenesení konečných zůstatků účtů uvedených v konečném účtu rozvažném a účtu hospodářského výsledku na předepsané výkazy podle stanovené struktury. Z analytiky u bankovních účtů (podle položek rozpočtové skladby) ÚSC a PO sestaví finanční výkazy. Účetní jednotky budou postupovat podle opatření, která se vztahují k sestavení účetních a finančních výkazů. 3) Rozbor přílohy Příloha č. 5 Základní A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT). Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Nejsou (jsou) informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Příloha č. 5 Základní. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Týká se účetních metod použitých v jednom účetním období změněných v následujícím účetním období. Účetní jednotky uvedou změny, ke kterým došlo změnou účetních předpisů. V r změny vyplývaly z nového ČÚS č. 709 Vlastní zdroje a ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Příloha č. 5 Základní A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Uvedete změny, ke kterým došlo v průběhu účetního období. Dále se zde uvedou odchylky od používaných účetních metod. 55 vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Popíšete hlavně podstatné náklady (nebo např. při účtování úroků do pořizovací ceny), zda tyto do PC započítáváte nebo ne. Pokud jste v tomto období nepořizovali žádný dlouhodobý majetek, tento bod vynecháte. 11

12 64 oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ostatního majetku určeného k prodeji Uvedete, zda jste majetek určený k prodeji přeceňovali na reálnou hodnotu. 65 postup tvorby a použití opravných položek Opravné položky účetní jednotka účtovala pouze k pohledávkám. - zásada významnosti 66 odpisování majetku Uvedete, zda se odpisy účtují měsíčně, čtvrtletně nebo až ke konci roku. 67 postup tvorby a použití rezerv Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala. 69 metoda časového rozlišení Odvolejte se na vnitřní předpis o časovém rozlišení, případně okomentujte odchylky od předpisu. 70 metoda kurzových rozdílů Uvede jenom ta účetní jednotka, která o kurzových rozdílech účtovala. 71 metoda oceňování souboru majetku Uvedete v případě, že jste do majetku zařazovali a oceňovali soubory majetku. Pozor na rozdíl oceňování souboru dlouhodobého majetku podle 24 odst. 4 zákona (účtováno na účtech 022 nebo 028) a sbírek muzejní povahy nebo kulturních předmětů oceněných 1,- Kč (účtováno na účtu 032). Způsob zaokrouhlování účetních výkazů Pomůžeme si vyjádřením MF ČR Otázka č Jak je stanoveno zaokrouhlování účetních výkazů? 12

13 Odpověď MF: Ve věci zaokrouhlování částek pro sestavování účetní závěrky je možné postupovat různě, podstatné je, aby bylo docíleno splnění základních vazeb v účetních výkazech a to, aby se aktiva rovnaly pasivům a výsledek hospodaření po zdanění vykázaný ve výkazu zisku a ztráty se rovnal výsledku hospodaření v bilanci. Jeden z možných postupů může být následující: 1. nákladové a výnosové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se výkaz zisku a ztráty a vyčíslí se výsledek hospodaření, 2. rozvahové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč (systém si pamatuje rozdíly ze zaokrouhlení) a sestaví se rozvaha, ve které se do ř. B. III. 1 do běžného období doplní výsledek hospodaření zjištěný ze sestaveného výkazu zisku a ztráty ř. B. VI. 4 (v části Výnosy celkem). 3. Porovnají se aktiva a pasiva celkem a případný rozdíl je řešen úpravou buď u největšího objemu aktiv jejich zvýšením nebo snížením, nebo se postupuje tzv. optimalizací rezidua (rozdílu ze zaokrouhlení) tj. úpravou té položky, která měla při zaokrouhlení největší hodnotu rozdílu ze zaokrouhlení. Způsob zaokrouhlování se popíše v příloze účetní závěrky v oddílu A. 3. Příloha č. 5 Základní A. 4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Vyplníte údaje uvedených účtů v příloze. Poznámka: Věcná břemena se nemusí účtovat v podrozvaze, protože v obsahovém vymezení účtů nejsou zahrnuta. Stačí, když si je vedete v operativní evidenci (ovšem ani tato není povinna). Pokud o věcných břemenech účtujete v podrozvaze, uvedete tuto skutečnost v tomto oddíle. Příloha č. 5 Základní A. 5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Vyplníte údaje, tak jak jste již vyplňovali v minulých uzávěrkách závazky sociální, zdravotní a daně - tady se nic nemění. Příloha č. 5 Základní A. 6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, 13

14 a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Uvedete informaci, pokud nastala. Např. napíšete, co nebylo v minulých letech zaúčtováno a vy jste to doúčtovali návaznosti na účty 34 (zúčtování dotací, příspěvků) a 36 (pohledávky a závazky z ručení) Příloha č. 5 Základní A. 7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Uvedete informaci, pokud nastala. Např. rizika na dotaci, rizika na žalobu apod. Příloha č. 5 Základní A. 8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se nabytá nemovitost začne odpisovat dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. Pokud ke dni účetní závěrky byl podán návrh na vklad na katastr nemovitosti a tento ještě nenabyl právní moci, musí se tato skutečnost uvést v této části přílohy. Příloha č. 5 Základní A. 9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno investiční fond nebo fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky. Týká se pouze PO. PO uvede informaci, pokud nastala tj. pokud nemá krytý fond investičního majetku k

15 Příloha č. 5 Základní A. 10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) Vygeneruje SW. Příloha č. 5 Základní B. 1. až B. 4. Váže se na účet 364 závazky z neukončených finančních operací. ÚSC ani PO s velikou pravděpodobností nevyplňují. Příloha č. 5 Základní C. 1. až C. 6. V položkách sociálního a zdravotního pojištění se uvádějí závazky. V kolonce týkající se daní se uvádí jenom případné nezaplacené závazky. Příloha č. 5 Základní D. 1. až D. 4. ÚSC a PO nevyplňují. Příloha č. 5 Základní D. 5. Týká se souboru majetku oceněného 1,- Kč. Požaduje se seznam tohoto souboru nebo sbírky. Stačí odvolávka na tento seznam. Příloha č. 5 Základní D. 6. Výměra lesních pozemků Příloha č. 5 Základní D. 7. Ocenění lesních porostů m 2 x 57,- Kč. Příloha č. 5 Základní D. 8. Pokud jsou lesy oceněny jiným způsobem. Obvykle je to znalecký posudek. Pokud tento posudek je staršího data, doporučujeme použít ocenění počet m 2 x 57,- Kč Příloha č. 5 Základní E. 1. doplňující text k položkám rozvahy (TEXT) Rozepíšou se účty, na kterých jsou nekonzistentní (různorodé) položky: např. účet 401, 406, účet 377, 378. Jiné důležité informace např.: Úvěr se bude splácet ještě 10 let. Poznámka k sdruženým nebo k cizím prostředkům. 15

16 Příloha č. 5 Základní E. 2. doplňující text k položkám výkazu zisků a ztrát (TEXT) Uvedou se nekonzistentní položky na účtech nákladů a výnosů. Např. účet 549, 649, 572, 671 apod. Jiné důležité informace týkající se nákladů a výnosů. Příloha č. 5 Základní E. 3. doplňující text k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) Vygeneruje SW. Nemusí se vyplňovat. Příloha č. 5 Základní E. 4. doplňující text k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) Vygeneruje SW. Nemusí se vyplňovat. Přílohy č. 5 Ostatní fondy Vygeneruje SW. Přílohy č. 5 Základní Stavby G. Jednotlivé položky navazují na analytiku. Vyplňuje se jedině sloupec brutto. Přílohy č. 5 Základní - Pozemky H. Jednotlivé položky navazují na analytiku. Vyplňuje se jedině sloupec brutto a netto. Korekceopravné položky a oprávky se u pozemků nevykazují. 4) Zveřejňování účetní závěrky Účetní jednotky zapsány v obchodním rejstříku jsou povinny zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Tato povinnost se týká příspěvkové organizace, která je zapsána v obchodním rejstříku. ÚSC se tato povinnost netýká, protože se do obchodního rejstříku nezapisují. Těmto účetním jednotkám je zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech stanovena povinnost zveřejnit závěrečný účet ( 17 citovaného zákona). 16

17 5) Účetní závěrka úschova účetních záznamů Účetní závěrka a výroční zpráva se uschovávají po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (Zákon o účetnictví 31 odst. 2). 6) Účetní směrnice Cílem účetních směrnic je stanovení řádu v oblasti hospodaření účetní jednotky, zachycování všech účetních operací, posouzení její významnosti, stanovení odpovědnosti jednak za obsahové vymezení jednotlivých účetních případu, a také za správné podchycení účetních případu v účetnictví. V systému účetnictví státu je důležitý oběh dokladů, který musí být zabezpečen tak, aby všechny osoby zúčastněné na dané účetní operaci byli včas informované o jednotlivých krocích hospodářské operace. Oběh dokladů navazuje na další související činnosti, které vyplývají z dalších zákonů. Např. 1. Před podpisem smlouvy o prodeji pozemku musí být vyvěšen záměr pozemek prodat na úřední desce. 2. Doporučujeme před podpisem jakékoliv smlouvy týkající se účetní operace, provést předběžnou řídící finanční kontrolu (příkazce, správce rozpočtu, hlavní účetní). 3. Pokud sestavuje kupní smlouvu na prodej (pořízení) nemovitosti advokát, musí tento zabezpečit oznámení dne podání návrhu na vklad do katastru. Nově budou i obce účtovat o časovém rozlišení, povinné podrozvahové evidenci, reálné hodnotě, o opravných položkách. V této souvislost vystupuje do popředí několik zásad, stanovených v zákoně o účetnictví: 1. Zásada významnosti Zákon o účetnictví 19 odst. 6) Informace se považuje za významnou, jestliže její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci užívá. Za významnou se u ÚSC i PO považuje i informace o ocenění DNM ve výši ,- Kč a samostatných movitých věcí nebo souboru movitých věcí ve výši nad ,- Kč. 17

18 2. Oceňování reálnou hodnotou Zákon o účetnictví 27 odst. 7 Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto hodnotu ocenění způsoby podle 25 (to znamená pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady nebo jmenovitou hodnotou). 3. Změna metody vedení účetnictví Zákon o účetnictví 7 odst. 4 Účetní jednotky mohou změnit metody účtování mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodu zpřesnění věrného zobrazení nebo z důvodu vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž informace o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce. 7) Praktické rady Doporučujeme dodržovat zásady: 1. Zaúčtovat nějak, ale vědět jak doporučujeme popsat postupy účtování, které si vybrala účetní jednotka k jednotlivým účetním případům. Když se rozepíše celý účetní případ, zkontroluje se, zda v případech, kdy výnos je krytý příjmem a náklad je krytý výdajem, je u výnosů stejná suma MD na účtu 231, a na DAL 6xx, u nákladů stejná suma na MD účtu 5xx a DAL 231. Všechny meziúčty se musí vyrovnat. 2. Účtovat jednoduše zbytečně účetní případy nekomplikujte. Nezapomeňte, že i v příštím účetním období budete muset účtovat stejně. Pokud metodu změníte, musíte tuto změnu uvést v příloze účetní závěrky. 3. Účtujeme vždycky dobře pokud se dodrží zásada podvojnosti a dodrží se vztah popsaný v bodu 2, účtování by mělo být správné. 18

19 Příprava na účetní závěrku 1. Měly bychom rozumět tomu, co účtujeme. Pokud v rámci jednoduchosti neúčtujeme doporučované, někdy komplikované případy, a účtujeme zjednodušeně, zkontrolujeme, zda sedí vztah popsaný v zásadě č Majetek a závazky se inventarizují podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. 3. K účtům nákladů a výnosů si zaktualizujeme seznam nákladových a výnosových účtů. Uvedeme účty, které používáme, případně uvedeme příslušnou rozpočtovou skladbu. Informace lze využít v příloze účetní závěrky E. II. 4. Rozepíšeme si rozvahové účty ostatní, na kterých se účtují různorodé položky. Tuto informaci použijeme v příloze účetní závěrky E. I. 5. Zkontrolujte si zařazení kulturních památek a kulturních předmětu do majetku obce. Tento majetek lze ocenit 1,- Kč. Na co na konci roku nesmíme zapomenout 1. Nezapomeňte účtovat dohadné položky. Ty se budou účtovat v těch případech, kdy ke dni účetní závěrky není známá výše nákladů popřípadě výnosů, ovšem tyto souvisí s běžným rokem. Upozorňuji na poměrně komplikované vztahy, které souvisí s poskytnutou zálohou na energii, doúčtování dohadné položky a přijatou zálohou od nájemníků a doúčtování dohadné položky. Tento účetní případ (jako i ostatní) musí být srozumitelný. Lze použít i zjednodušený způsob vzájemného zúčtování pohledávek a závazků. 2. Doporučuji zkontrolovat vnitřní předpis o časovém rozlišení, hlavně v části, ve které jsou stanoveny případy, které se časově nerozlišují. Bude se jednat o hodnotově nevýznamné účetní případy a případy, pravidelně se opakující, bez ohledu na výši. Dbejte na to, abyste popsali vaše případy. O časovém rozlišení nákladů nebo výnosů se účtuje již při vzniku účetního případu. 19

20 3. Věnujte pozornost dotacím. Pokud máte dotaci přislíbenou, ale není známa její výše, a týká se běžného účetního období (hradí se až po ukončení díla), i pro tuto dotaci se použije dohadná položka aktivní. Do podrozvahy se účtují jenom evropské dotace. Za evropskou dotaci se považuje ta, kterou přímo obdržíte z cizího státu. Pokud tuto dostanete přes státní fond nebo krajský úřad, považuje se za dotaci tuzemskou. 4. V případě, že přislíbená dotace je určená pro vaši PO a proúčtovává se přes obec, zaúčtuje se jako průběžná dotace. O nákladech a výnosech se v tomto případě neúčtuje. 5. Na konci roku se bude muset vypočítat daň z příjmů, protože tato se účtuje do nákladů (účet 591) a ovlivní výsledek hospodaření běžného roku. Pravidla pro výpočet DPPO jsou stejná. 6. Reálná cena u majetku určeného k prodeji. Postupuje se podle 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 7. Ke konci roku se účtuje o opravných položkách k pohledávkám. Zrušení opravných položek se proúčtovává v průběhu roku. Minimálně ke dni mezitímní účetní závěrky. 8. Při inventarizaci věnujte pozornost dlouhodobému majetku a podle možnosti nepotřebný majetek vyřaďte. 20

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Neziskové organizace vznik účetnictví daně

Neziskové organizace vznik účetnictví daně Neziskové organizace vznik účetnictví daně 10. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 6. 2010 Úvodem Autorka se v této aktualizaci pokusí zachovat ucelenost a přehlednost publikace, proto se nebude nadále

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více