Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne v Pardubicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích"

Transkript

1 Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/ Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, září 2013 Odborné semináře pro obce, spol. s r.o., Divadelní 6, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 OBSAH 1) Účetní závěrka v podvojném účetnictví obce a PO... 3 a) Legislativní rámec účetní závěrky... 3 b) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění... 3 c) Vyhláška č. 410/2009 Sb d) Vymezení pojmů účetní uzávěrka a účetní závěrka... 4 e) Účetní uzávěrka ) Výsledek hospodaření... 8 a) Zjišťování výsledku hospodaření ) Rozbor přílohy ) Zveřejňování účetní závěrky ) Účetní závěrka úschova účetních záznamů ) Účetní směrnice ) Praktické rady

3 1) Účetní závěrka v podvojném účetnictví obce a PO a) Legislativní rámec účetní závěrky Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 410/2009 Sb. České účetní standardy Vnitřní směrnice organizačního a kontrolního systému obce b) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 18 stanovuje, že Účetní jednotky účtující v podvojném účetnictví sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: rozvaha výkaz zisku a ztráty příloha přehled o peněžních tocích přehled o změnách vlastního kapitálu 6 stanovuje, že účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řádnou mimořádnou mezitímní Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období. Mimořádnou účetní závěrku sestavují v mimořádných případech, např. před volbami, protože po volbách může dojít ke změně starosty nebo zastupitelstva obce. Mezitímní účetní závěrku sestavují obce a PO podle zvláštního předpisu (Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě v příloze č. 1 stanovuje sestavování výkazů k , a ) Na rozdíl od řádné a mimořádné účetní závěrky, se k mezitímní závěrce nemusí provádět inventarizace. 3

4 c) Vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 stanovuje: a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce, d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, e) směrnou účtovou osnovu, f) účetní metody. d) Vymezení pojmů účetní uzávěrka a účetní závěrka Účetní závěrka Vlastní účetní závěrku podle zákona o účetnictví a vyhlášky tvoří: rozvaha výkaz zisku a ztráty přílohy přehled o peněžních tocích přehled o změnách vlastního kapitálu 4

5 Rozvaha Rozvaha je výkaz, který zobrazuje stav majetku a zdrojů a jeho krytí k určitému datu, k rozvahovému dni. Aktiva Pasiva Dlouhodobý DNM DHM Vlastní Majetek Stálá aktiva DFM Zdroje krytí Oběžný Oběžná aktiva zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý fin. majetek Krátkodobé Cizí Dlouhodobé Strana aktiv rozvahy (v jakém členění majetek účetní jednotka vlastní). Základní členění majetku ze strany aktiv rozvahy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: A. Stálá aktiva Dlouhodobý majetek doba použitelnosti delší než 1 rok Dlouhodobý nehmotný majetek skupina účtů 01 Dlouhodobý hmotný majetek skupina účtů 02 a 03 Dlouhodobý finanční majetek skupina účtů 06 Pořízení dlouhodobého majetku skupina účtů 04 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek skupina účtů 05 Dlouhodobé pohledávky skupina účtu 46 B. Oběžná aktiva Oběžný majetek doba použitelnosti kratší než 1 rok Zásoby účtová třída 1 (112, 132) Krátkodobé pohledávky účtová třída 3 (315, 335, 314, ) Krátkodobý finanční majetek účtová třída 2 (271,273, 281, 261, 241 ) 5

6 Strana pasiv rozvahy zobrazuje zdroje krytí, a to: C. Vlastní zdroje vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření D. Cizí zdroje závazky krátkodobé (321, 331, 346, ) dlouhodobé (451, 459) Strana aktiv i pasiv rozvahy je položkově členěná v návaznosti na účty podle účtové osnovy. Obsahuje 4 sloupce brutto korekce netto, stav v předchozím účetním období. Výkaz zisku a ztráty Obce i PO jej sestavují v členění na hlavní a vedlejší činnosti. Protože se v účetnictví náklady a výnosy sledují samostatně, součástí účetní závěrky je i přehled nákladů a výnosů - výkaz zisku a ztráty. Příloha doplňuje a vysvětluje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty podle přílohy č. 5 Vyhlášky č. 410/2010 Sb. e) Účetní uzávěrka Pro provedení účetní závěrky je třeba zajistit, aby byla dodržena průkaznost, správnost a úplnost účetnictví, a proto je nutné provést inventarizaci majetku a závazků (fyzickou i dokladovou) a případné inventarizační rozdíly zaúčtovat do období, ve kterém byly zjištěny. Práce spojené s uzavíráním účetních knih na konci roku jsou: I. etapa přípravné práce a) kontrola průběžných běžných účetních případů b) přezkoumání významně odlišných účetních případů c) kontrola účetních dokladů a písemností s účetnictvím souvisejících d) zhodnocení významu a dopadu hosp. skutečností zobrazených v účetním systému e) zkompletování potřebné dokumentace f) zhodnocení celkové úrovně účetního systému z hlediska srozumitelnosti, přehlednosti a trvanlivosti účetních zápisů g) zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému h) zhodnocení prováděné finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 6

7 II. etapa - uzavírání účtů vztahujících se k: a) účtům hospodářského výsledku b) rozvahovým účtům (účty majetku, závazků, fondů) a) uzavírání účtů hospodářského výsledku 241, 231 Běžný účet Účt. skupina 11 Třída 5 Třída 6 Třída 3 Materiál Náklady Výnosy Pohledávky 3 Třída 3 Závazky účet konečný výsl. hosp. účet rozvažný zisk Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsl. hosp. ve schval. řízení Poč. úč. rozvažný zisk 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období 7

8 2) Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření se zjišťuje za: hlavní činnost vedlejší činnost a) Zjišťování výsledku hospodaření Územní samosprávné celky a příspěvkové organizace za provozovanou hospodářskou činnost zjistí výsledek hospodaření před zdaněním jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 50 až 55. Výsledek hospodaření po zdanění účetní zisk nebo ztráta- se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta za předešlé účetní období se účtuje na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Po schválení účetní závěrky převede obec výsledek hospodaření z účtu Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období. Zřizovatel schválí příspěvkové organizaci rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn. Pokud je neuhrazená ztráta minulých let uhrazena na vrub fondů, zaúčtuje se ve prospěch (D) účtu 432 Výsledek hospodaření minulých let a na vrub (MD) účtu 413 Rezervní fond. Po definitivním schválení rozdělení dosaženého zisku za minulé účetní období se částky určené jako hmotná stimulace finančních fondů vyúčtují na vrub účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a ve prospěch finančních nebo peněžních fondů. b) uzavírání rozvahových účtů - Konečný účet rozvažný Operace s tímto účtem provádí program ve vašem počítači. Co vlastně tento program dělá? K počátečnímu stavu účtu automaticky připočítá obrat přírůstků a odpočítá obrat úbytku. Tedy: 8

9 Konečný zůstatek = počáteční stav + obrat přírůstků - obrat úbytků (obrat = součet všech položek na straně MD nebo součet všech položek strany D, PS se do hodnoty obratu nezapočítává). Konečné zůstatky na jednotlivých účtech se převedou na účet Konečný účet rozvažný podle obrázku: Rozvahové účty Konečný účet rozvažný Tř. 0, 1, 2, 3, Konečný účet rozvažný Tř. 2, 3, 4 KZ KZ 493 výsledek hospodaření 9

10 10

11 III. etapa sestavení účetní závěrky Sestavení účetní závěrky znamená přenesení konečných zůstatků účtů uvedených v konečném účtu rozvažném a účtu hospodářského výsledku na předepsané výkazy podle stanovené struktury. Z analytiky u bankovních účtů (podle položek rozpočtové skladby) ÚSC a PO sestaví finanční výkazy. Účetní jednotky budou postupovat podle opatření, která se vztahují k sestavení účetních a finančních výkazů. 3) Rozbor přílohy Příloha č. 5 Základní A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT). Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Nejsou (jsou) informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Příloha č. 5 Základní. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Týká se účetních metod použitých v jednom účetním období změněných v následujícím účetním období. Účetní jednotky uvedou změny, ke kterým došlo změnou účetních předpisů. V r změny vyplývaly z nového ČÚS č. 709 Vlastní zdroje a ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Příloha č. 5 Základní A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Uvedete změny, ke kterým došlo v průběhu účetního období. Dále se zde uvedou odchylky od používaných účetních metod. 55 vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Popíšete hlavně podstatné náklady (nebo např. při účtování úroků do pořizovací ceny), zda tyto do PC započítáváte nebo ne. Pokud jste v tomto období nepořizovali žádný dlouhodobý majetek, tento bod vynecháte. 11

12 64 oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ostatního majetku určeného k prodeji Uvedete, zda jste majetek určený k prodeji přeceňovali na reálnou hodnotu. 65 postup tvorby a použití opravných položek Opravné položky účetní jednotka účtovala pouze k pohledávkám. - zásada významnosti 66 odpisování majetku Uvedete, zda se odpisy účtují měsíčně, čtvrtletně nebo až ke konci roku. 67 postup tvorby a použití rezerv Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala. 69 metoda časového rozlišení Odvolejte se na vnitřní předpis o časovém rozlišení, případně okomentujte odchylky od předpisu. 70 metoda kurzových rozdílů Uvede jenom ta účetní jednotka, která o kurzových rozdílech účtovala. 71 metoda oceňování souboru majetku Uvedete v případě, že jste do majetku zařazovali a oceňovali soubory majetku. Pozor na rozdíl oceňování souboru dlouhodobého majetku podle 24 odst. 4 zákona (účtováno na účtech 022 nebo 028) a sbírek muzejní povahy nebo kulturních předmětů oceněných 1,- Kč (účtováno na účtu 032). Způsob zaokrouhlování účetních výkazů Pomůžeme si vyjádřením MF ČR Otázka č Jak je stanoveno zaokrouhlování účetních výkazů? 12

13 Odpověď MF: Ve věci zaokrouhlování částek pro sestavování účetní závěrky je možné postupovat různě, podstatné je, aby bylo docíleno splnění základních vazeb v účetních výkazech a to, aby se aktiva rovnaly pasivům a výsledek hospodaření po zdanění vykázaný ve výkazu zisku a ztráty se rovnal výsledku hospodaření v bilanci. Jeden z možných postupů může být následující: 1. nákladové a výnosové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se výkaz zisku a ztráty a vyčíslí se výsledek hospodaření, 2. rozvahové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč (systém si pamatuje rozdíly ze zaokrouhlení) a sestaví se rozvaha, ve které se do ř. B. III. 1 do běžného období doplní výsledek hospodaření zjištěný ze sestaveného výkazu zisku a ztráty ř. B. VI. 4 (v části Výnosy celkem). 3. Porovnají se aktiva a pasiva celkem a případný rozdíl je řešen úpravou buď u největšího objemu aktiv jejich zvýšením nebo snížením, nebo se postupuje tzv. optimalizací rezidua (rozdílu ze zaokrouhlení) tj. úpravou té položky, která měla při zaokrouhlení největší hodnotu rozdílu ze zaokrouhlení. Způsob zaokrouhlování se popíše v příloze účetní závěrky v oddílu A. 3. Příloha č. 5 Základní A. 4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Vyplníte údaje uvedených účtů v příloze. Poznámka: Věcná břemena se nemusí účtovat v podrozvaze, protože v obsahovém vymezení účtů nejsou zahrnuta. Stačí, když si je vedete v operativní evidenci (ovšem ani tato není povinna). Pokud o věcných břemenech účtujete v podrozvaze, uvedete tuto skutečnost v tomto oddíle. Příloha č. 5 Základní A. 5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Vyplníte údaje, tak jak jste již vyplňovali v minulých uzávěrkách závazky sociální, zdravotní a daně - tady se nic nemění. Příloha č. 5 Základní A. 6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, 13

14 a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Uvedete informaci, pokud nastala. Např. napíšete, co nebylo v minulých letech zaúčtováno a vy jste to doúčtovali návaznosti na účty 34 (zúčtování dotací, příspěvků) a 36 (pohledávky a závazky z ručení) Příloha č. 5 Základní A. 7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Uvedete informaci, pokud nastala. Např. rizika na dotaci, rizika na žalobu apod. Příloha č. 5 Základní A. 8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se nabytá nemovitost začne odpisovat dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. Pokud ke dni účetní závěrky byl podán návrh na vklad na katastr nemovitosti a tento ještě nenabyl právní moci, musí se tato skutečnost uvést v této části přílohy. Příloha č. 5 Základní A. 9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno investiční fond nebo fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky. Týká se pouze PO. PO uvede informaci, pokud nastala tj. pokud nemá krytý fond investičního majetku k

15 Příloha č. 5 Základní A. 10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) Vygeneruje SW. Příloha č. 5 Základní B. 1. až B. 4. Váže se na účet 364 závazky z neukončených finančních operací. ÚSC ani PO s velikou pravděpodobností nevyplňují. Příloha č. 5 Základní C. 1. až C. 6. V položkách sociálního a zdravotního pojištění se uvádějí závazky. V kolonce týkající se daní se uvádí jenom případné nezaplacené závazky. Příloha č. 5 Základní D. 1. až D. 4. ÚSC a PO nevyplňují. Příloha č. 5 Základní D. 5. Týká se souboru majetku oceněného 1,- Kč. Požaduje se seznam tohoto souboru nebo sbírky. Stačí odvolávka na tento seznam. Příloha č. 5 Základní D. 6. Výměra lesních pozemků Příloha č. 5 Základní D. 7. Ocenění lesních porostů m 2 x 57,- Kč. Příloha č. 5 Základní D. 8. Pokud jsou lesy oceněny jiným způsobem. Obvykle je to znalecký posudek. Pokud tento posudek je staršího data, doporučujeme použít ocenění počet m 2 x 57,- Kč Příloha č. 5 Základní E. 1. doplňující text k položkám rozvahy (TEXT) Rozepíšou se účty, na kterých jsou nekonzistentní (různorodé) položky: např. účet 401, 406, účet 377, 378. Jiné důležité informace např.: Úvěr se bude splácet ještě 10 let. Poznámka k sdruženým nebo k cizím prostředkům. 15

16 Příloha č. 5 Základní E. 2. doplňující text k položkám výkazu zisků a ztrát (TEXT) Uvedou se nekonzistentní položky na účtech nákladů a výnosů. Např. účet 549, 649, 572, 671 apod. Jiné důležité informace týkající se nákladů a výnosů. Příloha č. 5 Základní E. 3. doplňující text k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) Vygeneruje SW. Nemusí se vyplňovat. Příloha č. 5 Základní E. 4. doplňující text k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) Vygeneruje SW. Nemusí se vyplňovat. Přílohy č. 5 Ostatní fondy Vygeneruje SW. Přílohy č. 5 Základní Stavby G. Jednotlivé položky navazují na analytiku. Vyplňuje se jedině sloupec brutto. Přílohy č. 5 Základní - Pozemky H. Jednotlivé položky navazují na analytiku. Vyplňuje se jedině sloupec brutto a netto. Korekceopravné položky a oprávky se u pozemků nevykazují. 4) Zveřejňování účetní závěrky Účetní jednotky zapsány v obchodním rejstříku jsou povinny zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Tato povinnost se týká příspěvkové organizace, která je zapsána v obchodním rejstříku. ÚSC se tato povinnost netýká, protože se do obchodního rejstříku nezapisují. Těmto účetním jednotkám je zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech stanovena povinnost zveřejnit závěrečný účet ( 17 citovaného zákona). 16

17 5) Účetní závěrka úschova účetních záznamů Účetní závěrka a výroční zpráva se uschovávají po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (Zákon o účetnictví 31 odst. 2). 6) Účetní směrnice Cílem účetních směrnic je stanovení řádu v oblasti hospodaření účetní jednotky, zachycování všech účetních operací, posouzení její významnosti, stanovení odpovědnosti jednak za obsahové vymezení jednotlivých účetních případu, a také za správné podchycení účetních případu v účetnictví. V systému účetnictví státu je důležitý oběh dokladů, který musí být zabezpečen tak, aby všechny osoby zúčastněné na dané účetní operaci byli včas informované o jednotlivých krocích hospodářské operace. Oběh dokladů navazuje na další související činnosti, které vyplývají z dalších zákonů. Např. 1. Před podpisem smlouvy o prodeji pozemku musí být vyvěšen záměr pozemek prodat na úřední desce. 2. Doporučujeme před podpisem jakékoliv smlouvy týkající se účetní operace, provést předběžnou řídící finanční kontrolu (příkazce, správce rozpočtu, hlavní účetní). 3. Pokud sestavuje kupní smlouvu na prodej (pořízení) nemovitosti advokát, musí tento zabezpečit oznámení dne podání návrhu na vklad do katastru. Nově budou i obce účtovat o časovém rozlišení, povinné podrozvahové evidenci, reálné hodnotě, o opravných položkách. V této souvislost vystupuje do popředí několik zásad, stanovených v zákoně o účetnictví: 1. Zásada významnosti Zákon o účetnictví 19 odst. 6) Informace se považuje za významnou, jestliže její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci užívá. Za významnou se u ÚSC i PO považuje i informace o ocenění DNM ve výši ,- Kč a samostatných movitých věcí nebo souboru movitých věcí ve výši nad ,- Kč. 17

18 2. Oceňování reálnou hodnotou Zákon o účetnictví 27 odst. 7 Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto hodnotu ocenění způsoby podle 25 (to znamená pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady nebo jmenovitou hodnotou). 3. Změna metody vedení účetnictví Zákon o účetnictví 7 odst. 4 Účetní jednotky mohou změnit metody účtování mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodu zpřesnění věrného zobrazení nebo z důvodu vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž informace o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce. 7) Praktické rady Doporučujeme dodržovat zásady: 1. Zaúčtovat nějak, ale vědět jak doporučujeme popsat postupy účtování, které si vybrala účetní jednotka k jednotlivým účetním případům. Když se rozepíše celý účetní případ, zkontroluje se, zda v případech, kdy výnos je krytý příjmem a náklad je krytý výdajem, je u výnosů stejná suma MD na účtu 231, a na DAL 6xx, u nákladů stejná suma na MD účtu 5xx a DAL 231. Všechny meziúčty se musí vyrovnat. 2. Účtovat jednoduše zbytečně účetní případy nekomplikujte. Nezapomeňte, že i v příštím účetním období budete muset účtovat stejně. Pokud metodu změníte, musíte tuto změnu uvést v příloze účetní závěrky. 3. Účtujeme vždycky dobře pokud se dodrží zásada podvojnosti a dodrží se vztah popsaný v bodu 2, účtování by mělo být správné. 18

19 Příprava na účetní závěrku 1. Měly bychom rozumět tomu, co účtujeme. Pokud v rámci jednoduchosti neúčtujeme doporučované, někdy komplikované případy, a účtujeme zjednodušeně, zkontrolujeme, zda sedí vztah popsaný v zásadě č Majetek a závazky se inventarizují podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. 3. K účtům nákladů a výnosů si zaktualizujeme seznam nákladových a výnosových účtů. Uvedeme účty, které používáme, případně uvedeme příslušnou rozpočtovou skladbu. Informace lze využít v příloze účetní závěrky E. II. 4. Rozepíšeme si rozvahové účty ostatní, na kterých se účtují různorodé položky. Tuto informaci použijeme v příloze účetní závěrky E. I. 5. Zkontrolujte si zařazení kulturních památek a kulturních předmětu do majetku obce. Tento majetek lze ocenit 1,- Kč. Na co na konci roku nesmíme zapomenout 1. Nezapomeňte účtovat dohadné položky. Ty se budou účtovat v těch případech, kdy ke dni účetní závěrky není známá výše nákladů popřípadě výnosů, ovšem tyto souvisí s běžným rokem. Upozorňuji na poměrně komplikované vztahy, které souvisí s poskytnutou zálohou na energii, doúčtování dohadné položky a přijatou zálohou od nájemníků a doúčtování dohadné položky. Tento účetní případ (jako i ostatní) musí být srozumitelný. Lze použít i zjednodušený způsob vzájemného zúčtování pohledávek a závazků. 2. Doporučuji zkontrolovat vnitřní předpis o časovém rozlišení, hlavně v části, ve které jsou stanoveny případy, které se časově nerozlišují. Bude se jednat o hodnotově nevýznamné účetní případy a případy, pravidelně se opakující, bez ohledu na výši. Dbejte na to, abyste popsali vaše případy. O časovém rozlišení nákladů nebo výnosů se účtuje již při vzniku účetního případu. 19

20 3. Věnujte pozornost dotacím. Pokud máte dotaci přislíbenou, ale není známa její výše, a týká se běžného účetního období (hradí se až po ukončení díla), i pro tuto dotaci se použije dohadná položka aktivní. Do podrozvahy se účtují jenom evropské dotace. Za evropskou dotaci se považuje ta, kterou přímo obdržíte z cizího státu. Pokud tuto dostanete přes státní fond nebo krajský úřad, považuje se za dotaci tuzemskou. 4. V případě, že přislíbená dotace je určená pro vaši PO a proúčtovává se přes obec, zaúčtuje se jako průběžná dotace. O nákladech a výnosech se v tomto případě neúčtuje. 5. Na konci roku se bude muset vypočítat daň z příjmů, protože tato se účtuje do nákladů (účet 591) a ovlivní výsledek hospodaření běžného roku. Pravidla pro výpočet DPPO jsou stejná. 6. Reálná cena u majetku určeného k prodeji. Postupuje se podle 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 7. Ke konci roku se účtuje o opravných položkách k pohledávkám. Zrušení opravných položek se proúčtovává v průběhu roku. Minimálně ke dni mezitímní účetní závěrky. 8. Při inventarizaci věnujte pozornost dlouhodobému majetku a podle možnosti nepotřebný majetek vyřaďte. 20

Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne v Pardubicích

Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne v Pardubicích Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 19.11.2010 v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních samosprávných celků

Více

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č.

Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěrky. Příloha účetní závěeky. Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. Příloha účetní závěrky 1 Příloha účetní závěrky Cílem tohoto videokurzu je návod na vyplnění přílohy č. 5 účetní závěrky Podrobněji si probereme jednotlivé částí této přílohy 2 Příloha účetní závěeky Obsah

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 16.5.201320:34:04 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00850659 Obec Výkleky Výkleky 72, 751 25 Veselíčko sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Účetní závěrka Obce Nový Jáchymov

Účetní závěrka Obce Nový Jáchymov Účetní závěrka Obce Nový Jáchymov řádná sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013, kdy účetním obdobím je kalendářní rok, tj od 1.1.2013 do 31.12.2013 Identifikace účetní jednotky: Obec Nový Jáchymov, Nový

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích

Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Městys: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Městyse Sněžné Projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Městyse

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 30.4.2015 13:51:29 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Předměřice nad Labem

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Předměřice nad Labem A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka účtuje poskytnuté příspěvky do nákladů

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Informace podle 7 odst. 5 zákona

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Došlo k dooprávkování dlohodobého majetku

Více

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech.

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech. Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 10.1.2013 19:47:13 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Obsahy nebo významné dokumenty k účetní závěrce a k závěrečnému účtu jsou dány uvedenými závaznými právními předpisy: Účetní závěrka a závěrečný účet

Obsahy nebo významné dokumenty k účetní závěrce a k závěrečnému účtu jsou dány uvedenými závaznými právními předpisy: Účetní závěrka a závěrečný účet Důvodová zpráva k předložení zastupitelstvu Zastupitelstvo obce schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce a závěrečný účet obce za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje

Více

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč)

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč) A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Není informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona 1. Změna v účtování pořizování dlouhodobého

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2013 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Účetní

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady Licence: DYHQ XCRGUPXA / PXA (23052013 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: A.1. 12 / 2013 00257567

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Základní a Mateřská škola Dražice IČ: 75000580

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Základní a Mateřská škola Dražice IČ: 75000580 Okamžik sestavení: 30.4.2014 14:23:19 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PŘÍLOHA. Město Bechyně. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Město Bechyně. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00252069 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Město Bechyně S

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Ke dni 1.6. 2011 se stala účetní jednotka plátcem DPH. A 2 Informace podle

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona vyplnění se nepředpokládá A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Popis účetních metod stanovených účetní jednotkou ve vnitroorganizačních

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: sestavený k 312011 75015188 Základní škola a Mateřská škola Velké Svatoňovice čp. 198, 542 35 Velké Svatoňovice Finanční okruhy Účetnictví 52 (Škola), verze: 20102 1 z 17 A. Informace

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Sídlo: A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00269549 Obec Smidary Náměstí Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00228711 Obec Příkazy Příkazy čp. 125, 783 33 Příkazy sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka Obec Příkazy nepřetržitě pokračuje ve své činnosti,

Více

PŘÍLOHA. Město Černošice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

PŘÍLOHA. Město Černošice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00241121 Název: Město Černošice NS: 00241121 MěÚ Černošice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změna účetní metody v roce

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více