ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Nad Vodovodem 2/ Praha 1 označ. AKTIVA b řád c Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) 1 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) 3 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12) 4 B. I. 1 Zřizovací výdaje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3 Software 7 4 Ocenitelná práva 8 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 13 B. II. 1 Pozemky 14 2 Stavby 15 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 17 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 3) 23 B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 24 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 4 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 27 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

2 označ. AKTIVA řád Min.úč. Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto b c C. C. I. Oběžná aktiva (ř ) Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1 Materiál 33 C. II Nedokončená výroba a polotovary 34 3 Výrobky 35 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 5 Zboží 37 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 Dlouhodobé pohledávky (ř. 4 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 4 C. III Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 3 Pohledávky - podstatný vliv 42 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 43 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6 Dohadné účty aktivní 45 7 Jiné pohledávky 46 8 Odložená daňová pohledávka 47 Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 49 C. IV Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3 Pohledávky - podstatný vliv 51 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 52 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 6 Stát - daňové pohledávky 54 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 8 Dohadné účty aktivní 56 9 Jiné pohledávky 57 Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze 59 D. I Účty v bankách 6 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 61 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 66

3 označ. PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 7 až 72 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 3 Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) 73 A. II. 1 Emisní ážio 74 2 Ostatní kapitálové fondy 75 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 77 5 Vypořádání rozdílu z přeměn společností 78 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 79 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 85 3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 87 (ř. 1 - ( )) B. B. I. Cizí zdroje (ř ) Rezervy (ř. 9 až 93) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 9 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 91 3 Rezerva na daň z příjmů 92 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 14) 94 B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 95 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 96 3 Závazky - podstatný vliv 97 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 98 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 99 6 Vydané dluhopisy 1 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 11 8 Dohadné účty pasívní 12 9 Jiné závazky 13 1 Odložený daňový závazek 14

4 označ. PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 16 až 116) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 17 3 Závazky - podstatný vliv 18 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 12) 117 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 12 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období 123 Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : akciová společnost projektová, průzkumná a inženýrská činnost v investiční výstavbě Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

5 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Nad Vodovodem 2/ Praha 1 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a I. A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + II. II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3 Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba (ř ) 8 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 9 B. 2 Služby 1 + C. Osobní náklady (ř ) 12 Mzdové náklady C C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 Sociální náklady C D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby za prodej zboží Obchodní marže (ř. 1-2) Výkony (ř ) Přidaná hodnota (ř ) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 c Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř F. 24) 22 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2 Prodaný materiál 24 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních G nákladů příštích období IV. Ostatní provozní náklady H. 27 V. I. Převod provozních nákladů 29 * Ostatní provozní výnosy Převod provozních výnosů Provozní výsledek hospodaření (ř (-28) - (-29)) b

6 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a VI Prodané cenné papíry a podíly J. 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. VII. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 2 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 3 36 Výnosy z krátkodobého finančního majetku VIII. 37 Náklady z finančního majetku K. 38 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů IX. 39 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů L. 4 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti M. 41 X. Nákladové úroky N. 43 XI. Ostatní finanční náklady O. 45 XII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Převod finančních nákladů P. 47 Finanční výsledek hospodaření * (ř (-46) +(-47)) 48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) 49 -splatná Q odložená Q ** XIII. Mimořádné náklady R. 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 -splatná S odložená S * Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) T. 59 *** **** Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy Převod finančních výnosů Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) Mimořádné výnosy Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) b řádku sledovaném minulém c Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

7 Projektové, průzkumné, konzultační a inženýrské činnosti 213 Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a Vyhláškou 5/22 Sb. v platném znění, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Příloha je zpracována za účetní období počínající 1. lednem 213 a končící 31. prosincem 213. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 1 31 Praha 1 tel.: , fax: IČ: , DIČ: Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 ČSOB a.s / 3

8 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Obsah Obsah Obecné vysvětlivky k příloze Obecné údaje o účetní jednotce Popis účetní jednotky Podniky, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Zaměstnanci Poskytnuté půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění Informace o použitých účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny Oceňování Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Významné skutečnosti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, protože v nich nejsou zahrnuty, nebo jsou kompenzovány s jinými položkami a nejsou vykázány samostatně Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, tj. události, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v okamžiku sestavení účetní závěrky a jejichž neuvedení by mohlo ovlivnit rozhodování uživatelů účetních informací Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Finanční pronájem Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry Pohledávky Ostatní aktiva Vlastní kapitál Závazky Rezervy Bankovní úvěry Ostatní pasiva Mimobilanční údaje Dotace Výnosy Údaje, které nejsou samostatně vykázány ve výkazech Vysvětlení významných položek účelového členění výkazu zisku a ztráty Vydané akcie během účetního období Odložená daň Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj Údaje o přeměnách Daň z příjmů výpočet Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky Přehled o peněžních tocích

9 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Obecné vysvětlivky k příloze Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 5/22 Sb. v platném znění. Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. V příloze jsou uváděny údaje za minulé účetní období, jsou-li srovnatelné s údaji za běžné účetní období. Společnost PUDIS a.s. (název společnosti dle OR) je dále jen uváděna pod pojmem společnost. 2 Obecné údaje o účetní jednotce 2.1 Popis účetní jednotky Základní údaje Firma (název): PUDIS a.s. IČ: Založení / Vznik: Sídlo: Praha 1, Nad Vodovodem 2/3258, PSČ 1 31 Právní forma: Akciová společnost Společnost vedena u soudu: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 Hospodářský rok: od 1.1. do inženýrská činnost v investiční výstavbě výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, geologie, životního prostředí, dopravy technické činnosti v dopravě grafické práce a kresličské práce zpracování dat, služby databank, správa sítí výkon zeměměřických činností projektování elektrických zařízení posuzování vlivů na životní prostředí geologické práce provádění staveb, jejich změn a odstraňování Předmět podnikání dle OR projektová činnost ve výstavbě (jen hlavní realizované měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií činnosti): testování, měření a analýzy projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení 5 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s použitím ust. 1 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností. 3 písm. e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 1 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb; 3 písm. f) vrtání vrtů s délkou nad 3m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a v 3; 3 písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam do hloubky 5 m, hloubení studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 3 m3 horniny. Základní kapitál: tis. Kč 3

10 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Osoby podílející se 2 a více % na základním kapitálu Společnost vedla k v souladu s 156 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, seznam akcionářů vlastnících akcie na jméno. Dle tohoto seznamu nevlastnil k žádný akcionář 2% a větší podíl plynoucí z vlastnictví akcií na jméno. Společnost SUDOP Group a.s. se opakovaně prokazuje celkovým podílem akcií na jméno i na majitele ve výši 3% a uvádí PUDIS a.s. v rámci své konsolidované účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že akcie společnosti nejsou registrovány, nemá společnost úplný přehled o držitelích akcií společnosti na majitele. Transformace akcií dle zákona č. 134/213 Sb. bude realizována na základě změny Stanov společnosti, které budou projednány na valné hromadě svolané na Společnost jako součást konsolidačního celku Společnost je zahrnuta do konsolidačního celku skupiny SUDOP Group a.s., která k disponovala 3% podílem na základním kapitálu a uplatňovala v PUDIS a.s. podstatný vliv. Do konsolidované účetní závěrky skupiny SUDOP Group je zahrnuta metodou ekvivalence, a pro tyto účely poskytuje nezbytné informace. Obchody realizované v roce 213 mezi společností a skupinou SUDOP Group, a.s. jsou rovněž dále vyčísleny v této Příloze Změny a dodatky v zápisu v obchodním rejstříku V roce 213 společnost neprovedla žádné významné změny do obchodního rejstříku Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 213 Jméno Adresa Funkce Od (datum) Do (datum) Ing. Aleš Merta U Střešovických hřišť 1, Praha 6, PSČ 169 Předseda představenstva Dosud Ing. Jiří Hejnic, CSc. Tibetská 87/11, Praha 6, PSČ 16 Místopředseda představenstva Dosud Ing. Václav Krch Žukovského 852/1, Praha 6, PSČ 161 Člen představenstva Dosud Ing. Václav Křenek, CSc. Pod Cihelnou 78, Praha 6, PSČ 161 Člen představenstva Dosud Ing. Petr Pokorný Fetrovská 12, Praha 6, PSČ 16 Člen představenstva Dosud Ing. Martin Höfler Menšíkova 577/5, Praha 9 PSČ Předseda dozorčí rady Dosud Ing. Vladan Hejnic Za Humny 28, Horoušánky PSČ Člen dozorčí rady Dosud Ing. Štěpán Tesař Slezská 24/69, Praha 3, PSČ 13 Člen dozorčí rady Dosud Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně předseda a jeden další člen představenstva nebo místopředseda a jeden další člen představenstva nebo předseda a místopředseda. Za společnost podepisují společně předseda a jeden další člen představenstva nebo místopředseda a jeden další člen představenstva nebo předseda a místopředseda. Všichni tak činí tím způsobem, že k firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 4

11 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Organizační struktura Organizační struktura se v roce 213 nezměnila. Schéma znázorňuje stav platný k : Prokura Prokura nebyla udělena. 2.2 Podniky, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Účetní jednotka nevlastní podíl větší než 2% základního kapitálu v žádné společnosti či družstvu. 5

12 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků, s uvedením výše osobních nákladů (v tis. Kč) na zaměstnance, z toho na řídící pracovníky, dále v úhrnu odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů: Průměrný přepočtený počet Mzdy Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. 1. Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci Statutární orgány (z toho 2 nejsou zaměstnanci) Dozorčí orgány Poskytnuté půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění V letech neobdrželi členové představenstva, dozorčí rady ani ředitelé společnosti žádné půjčky, přiznané záruky nebo zálohy. Použití automobilů pro soukromé účely členů představenstva, členů dozorčí rady a ředitelů společnosti (počet automobilů, počet osob dle uvedených kategorií): Kategorie osob: ředitelé společnosti a současně 3 členové představenstva Počet používaných vozidel: 3 Počet osob: 3 Druh vozidla: osobní Pořizovací cena: 2 5 tis. Kč Poskytnutí mobilů a notebooků členům představenstva, členům dozorčí rady a ředitelům společnosti (počet mobilů a notebooků, počet osob dle uvedených kategorií): Kategorie osob: 5 ředitelů (z toho 3 členové představenstva, 1 člen dozorčí rady), 2 členové představenstva, 1 člen dozorčí rady Počet užívaných mobilů: 7 Počet užívaných notebooků: 8 Počet osob: 8 Pořizovací cena mobil: 34 tis. Kč Pořizovací cena notebooků: 311 tis. Kč Poskytnutí připojení k internetu pro členy představenstva, členy dozorčí rady a ředitele společnosti (počet zařízení, počet osob dle uvedených kategorií): Kategorie osob: 2 ředitelé (z toho 2 členové představenstva), 2 členové představenstva Počet modemů: 5 Počet osob: 4 Pořizovací cena: 12 tis. Kč Další poskytnuté výhody: Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne a ze dne uhradila společnost v roce 213 pěti ředitelům (z nichž současně 3 jsou členy představenstva) a 1 řadovému zaměstnanci, který je členem dozorčí rady: penzijní připojištění ve výši příspěvky na obědy ve výši 133 tis. Kč 67 tis. Kč 6

13 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Informace o použitých účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování 3.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené vyhláškou č. 5/22 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv na posouzení situace společnosti. Účetní závěrka k datu podléhá dle platných norem auditu. Níže uvedené metody vyplývají z vnitřní směrnice účetní jednotky. 3.2 Oceňování Způsob oceňování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku vyrobeného vlastní činností Společnost nevlastní majetek vyrobený vlastní činností Způsob oceňování nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody FIFO první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, provize atd.) Způsob oceňování zásob vytvořených vlastní činností Nedokončená výroba se oceňuje skutečnými náklady na externí subdodávky a vlastními předem stanovenými náklady na vlastní práce. Vlastní předem stanovené náklady na vlastní práce jsou kalkulovány z vlastních přímých nákladů, výrobní i správní režie předešlých účetních období Způsob oceňování cenných papírů a podílů Cenné papíry a podíly se oceňují: 1. při pořízení cenou pořizovací 2. k rozvahovému dni se cenné papíry a podíly oceňují reálnou hodnotou s výjimkou: a) cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem - tyto se mohou přecenit ekvivalenční metodou; b) cenných papírů držených do splatnosti - tyto se nepřeceňují; c) cenných papírů emitovaných účetní jednotkou tyto se nepřeceňují. 7

14 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Oceněním reálnou hodnotou se rozumí: tržní hodnota hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo jiném organizovaném trhu; ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje tržní hodnotu; ocenění stanovené podle zvláštních předpisů. Není li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, oceňují se cenné papíry a podíly k rozvahovému dni pořizovací cenou. Ocenění ekvivalencí (protihodnotou): Ocenění ekvivalencí se rozumí, že majetková účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je k okamžiku stanovenému v 24 odst. 2 písm. b) zákona upravována na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast. Účetní jednotka ocení majetkovou účast nulou, pokud její podíl na ztrátách ve společnosti, v níž má majetkovou účast, je roven nebo převýší ocenění její účasti Způsob oceňování derivátů Společnost za dobu své existence nikdy, tj. ani v minulém účetním období, neobchodovala s deriváty Způsob oceňování částí majetku a závazků zajištěných deriváty Společnost za dobu své existence nikdy, tj. ani v minulém účetním období, nepoužila k zajištění svého majetku deriváty Odložená daň O odložené dani bylo účtováno. Pro promítnutí odložené daňové povinnosti se uplatňují tyto oblasti: Daňová zůstatková cena mínus účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku Výše opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku Výše opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku Výše opravných položek k zásobám Výše opravných položek k pohledávkám Pohledávky z titulu smluvních sankcí Závazky z titulu smluvních pokut Daňové závazky pojistné na sociální pojištění a zdravotní pojištění do výše zaplaceného pojistného Výše nedaňových rezerv záruční garance Reinvestice nevyužitý odpočet dle 34 odst. 3 až 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu Daňová ztráta nevyčerpaná z minulých let Ostatní oblasti 8

15 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Způsob oceňování příchovků a přírůstků zvířat Netýká se účetní jednotky Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Stanovuje se na základě posudku znalce. V průběhu účetního období nebyl ve společnosti pořízen majetek, u něhož by bylo použito ocenění reprodukční pořizovací cenou Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a zásob vyrobených ve vlastní režii. Vedlejší náklady související s pořízením se účtují přímo do ceny konkrétního pořízeného materiálu. U společnosti jsou takovými náklady zejména poštovné a balné, clo a přepravné Podstatné změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a s vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření, je-li to reálné stanovit (viz 7 odst.5 zákona) Nedošlo k podstatným změnám proti roku Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení jejich výše Účetní opravné položky se vytvářejí k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že jeho ocenění v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je přechodného charakteru. V případech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento majetek odepsat při respektování platných účetních i daňových postupů. Dle směrnice o účtování platí: Opravné položky u dlouhodobého majetku Opravné položky u odepisovaného dlouhodobého majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením (dle odpisového plánu), se ve společnosti tvoří v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší než jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní, tj. za snížení trvalého charakteru. Jedná se zejména o tyto případy: a) případ, kdy je současná tržní hodnota majetku nižší vlivem klesajících cen u určitých druhů majetku, např. při poklesu cen nemovitostí a pozemků, pokud klesá jejich cena v dané lokalitě, při poklesu cen výpočetní techniky apod.; b) případ, kdy se jedná o nevyužívaný majetek, u něhož není jasné jeho další použití a možnost prodeje za minimálně účetní zůstatkovou cenu; 9

16 Příloha tvořící součást účetní závěrky k c) v případě specifických druhů majetku, které společnost nevyužívá a zamýšlí je prodat, pokud není jisté, že se na tento majetek najde zákazník; d) v případě majetku, který nelze opravit či zajistit náhradní díly, ani není jistota, zda se tak podaří; e) pokud majetek není možné dočasně užívat, protože nejsou splněny zákonné normy a předpisy, např. bezpečnostní, hygienické, požární a stavební; f) pokud se jedná o majetek v současné době neprodejný za minimálně účetní hodnotu z toho důvodu, že již není módní, např. u uměleckých děl; g) u investic na účtech pořízení majetku v případě, že existuje podezření, že majetek nebude zařazen do užívání ani prodán za minimálně účetní hodnotu a bude muset být zaúčtován do nákladů jako zmařená investice. Opravné položky dle bodu a) f) budou vytvářeny tehdy, jestliže užitná hodnota jednotlivého majetku dle odhadu ředitele příslušného střediska klesne o více než 5% oproti zůstatkové hodnotě vedené v účetnictví, minimálně však o 5,- Kč. Vymezení hmotného majetku pro posouzení jeho reálné hodnoty provede inventurní komise na základě posouzení jeho významu, stáří, použitelnosti a celkového stavu. Podkladem pro posouzení reálné hodnoty bude analýza dlouhodobého hmotného majetku, a to samostatně movitý dlouhodobý hmotný majetek a nemovitý dlouhodobý hmotný majetek. V rámci analýzy bude provedeno vytřídění majetku následujícím způsobem: Movitý majetek Položky již 1% odepsané, ale používané Položky již odepsané z 8 a více % Položky odepsané z méně než 8% Stanovení reálné hodnoty se bude provádět pouze u položek odepsaných z méně než 8%, a to pouze u významných položek v pořizovací ceně nad 2,- Kč. U těchto vytříděných položek společnost zajistí první rok stanovisko odhadce k těmto položkám s cílem určit, zda reálná hodnota není nižší než zůstatková účetní hodnota. Druhý rok bude inventarizací prověřeno, zda se nezměnily podmínky využívání daného předmětu a pokud jsou podmínky shodné, stanovisko odhadce zůstává v platnosti. Třetí a další rok si společnost od odhadce vyžádá aktualizaci jeho stanoviska. Tento postup platí i pro v budoucnu nově pořizované položky movitého majetku, a to od roku následujícího po roce pořízení. Nemovitý majetek Pozemky v obcích, kde je vydána cenová mapa - stanovení reálné hodnoty je prováděno vedoucím hospodářského odboru v rámci inventarizace, a to formou porovnání s cenovou mapou. Stavby - byty - stanovení reálné hodnoty je prováděno vedoucím hospodářského odboru v rámci inventarizace, a to formou porovnání se stavbou obdobného charakteru. Ostatní pozemky a stavby (vč. pozemků v obcích bez cenové mapy a bytů, u nichž nelze použít porovnatelnou nabídku) - stanovení reálné hodnoty je zajišťováno vedoucím hospodářského odboru v rámci inventarizace formou stanoviska odhadce. Inventurní komise má povinnost prověřit výše uvedené případy a vyhodnotit závěry k nim v inventurním zápisu. Uvede ke každému bodu zdroj informací, podle kterého byl stav zjištěn a posouzen. Způsob stanovení opravné položky k dlouhodobému majetku je odvozen od vyjádření absolutní hodnoty očekávaného poklesu. Opravné položky u zásob Opravné položky k zásobám se účtují na základě roční inventarizace a účtuje se o nich na základě schválení určené osoby dle odpovědnostního řádu, který je součástí vnitropodnikové účetní směrnice. Inventarizační komise, které provádějí fyzické inventury, prověřují strukturu zásob z hlediska 1

17 Příloha tvořící součást účetní závěrky k skladování neprodejných zásob, nepotřebných či poškozených zásob, resp. nekvalitních zásob a na základě těchto skutečností je prováděno u vybraných položek posouzení realizační ceny (hodnoty) a navržení opravné položky. Opravné položky jsou tvořeny zejména v těchto případech: zásoby by byly realizované se ztrátou účetní hodnota nedokončené výroby vykázané ke konci účetního období je vyšší, než je očekávaná realizační cena. Společnost má s ohledem na svůj roční obrat minimální materiálové skladové zásoby, které navíc mají téměř z poloviny velmi vysokou obrátkovost. Převážně jde o papír do kopírovacích strojů, náplně do tiskáren a další kancelářské potřeby. Hodnota těchto materiálových zásob odpovídá jejich ceně pořízení. Hodnota nedokončené výroby odpovídá reálnému ocenění. Opravné položky u pohledávek Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou účtovány v účetnictví. Podkladem pro tvorbu opravných položek je vytříděný přehled jednotlivých pohledávek po lhůtě splatnosti. Návrh tvorby opravné položky na pohledávky je předkládán inventarizační komisi, která prováděla dokladovou inventuru pohledávek. Podkladem je rozbor pohledávek po lhůtě splatnosti a podle míry a formy jištění pohledávek. Opravné položky se tvoří ve výši vyplývající ze lhůty nezaplacení a s přihlédnutím k míře jištění. Základem pro návrh tvorby jsou platné daňové předpisy. A tyto zásady: pohledávky po lhůtě splatnosti do 9 dnů - opravná položka 1% pohledávky po lhůtě splatnosti od 9 do 18 dnů - opravná položka 2% pohledávky po lhůtě splatnosti od 18 do 27 dnů - opravná položka 5% pohledávky po lhůtě splatnosti od 27 do 36 dnů - opravná položka 8% pohledávky po lhůtě splatnosti od 36 starší - opravná položka 1% Po vytvoření zákonné opravné položky k pohledávce v přípustné výši se tvoří dále i účetní opravná položka, ovšem za předpokladu, že součet obou opravných položek nepřekročí účetní hodnotu dané pohledávky na příslušném rozvahovém účtu. Opravné položky se navrhují na jednotlivé pohledávky. 11

18 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Účetní odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Skupina dlouhodobého majetku Běžné účetní období Doba odpisování Minulé účetní období Dlouhodobý nehmotný majetek 36 měsíců 36 měsíců Budovy, haly a stavby 36 měsíců 36 měsíců Stroje, přístroje a zařízení 36 měsíců 36 měsíců Dopravní prostředky 36 měsíců 36 měsíců Inventář 36 měsíců 36 měsíců Drobný dlouhodobý hmotný majetek 36 měsíců 36 měsíců Nakoupený opotřebený dlouh. hmot. majetek 96 měsíců 96 měsíců Metoda evidence drobného majetku a jeho případného odepisování Metody evidence drobného majetku jsou následující: a) Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou od 1,- do 2 999,- Kč bez DPH je účtován přímo do spotřeby na nákladové účty. O tomto majetku je vedena operativní evidence, a to v případech, kdy pořizovací cena činí 1,- až 2 999,- Kč bez DPH. b) Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou od 1,- do 6 999,- Kč bez DPH je účtován přímo do spotřeby na nákladové účty. O tomto majetku je vedena operativní evidence Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Majetek a závazky se přepočítávají denním kurzem devizového trhu stanoveným ČNB, a to k okamžiku ocenění. Účtování bylo provedeno v souladu s účetními postupy platnými v roce

19 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 4.1 Významné skutečnosti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, protože v nich nejsou zahrnuty, nebo jsou kompenzovány s jinými položkami a nejsou vykázány samostatně V účetním období 213 se nevyskytly významné skutečnosti, které by nebyly promítnuty do účetních výkazů, případně které by nebylo možné z účetních výkazů vyčíst. 4.2 Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, tj. události, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v okamžiku sestavení účetní závěrky a jejichž neuvedení by mohlo ovlivnit rozhodování uživatelů účetních informací V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nenastaly žádné významné události, o kterých by nebylo účtováno. 4.3 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku Přírůstky ani úbytky DNM v roce 213 nedosáhly významné výše. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku Pořizovací cena Přírůstky 212 Převody 212 Úbytky Přírůstky 213 Převody 213 Úbytky Software Oprávky a opravné položky Přírůstky 212 Převody 212 Úbytky Přírůstky 213 Převody 213 Úbytky Software Zůstatková cena (netto) Software

20 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku V roce 213 byla do majetku zařazena bytová jednotka č. 34, Zdiměřická 1447 v hodnotě 829 tis. Kč. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku Pořizovací cena Přírůstky 212 Převody 212 Úbytky Přírůstky 213 Převody 213 Úbytky Pozemky Budovy Samost. movité věci Stroje a zařízení Dopr. prostředky Inventář Drobný dlouh. maj Jiný hmotný inv. maj. (TZ stavby) Nedok.dl.hmot.maj Poskyt. zálohy na dl.hm.maj. Oceňovací rozdíl k nabytému maj. Celkem Zřizovací výdaje V roce 213 nebyly vynaloženy žádné zřizovací výdaje Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí Dne podalo Družstvo Kolského 1447 (sídlem Zdiměřická 1447, 149 Praha 4) návrh na vklad do KN převodu nemovitosti (bytová jednotka č. 34, Zdiměřická 1447, P4). Zápis byl proveden v roce 214 s právními účinky vkladu k Společnost nabytí bytové jednotky zaúčtovala převodem z finančního (družstevní podíl) do dlouhodobého majetku Cizí nehmotný a hmotný majetek uvedený v rozvaze V roce 213 společnost nepoužívala žádný cizí hmotný či nehmotný majetek Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze Společnost vede operativní evidenci drobného nehmotného majetku softwaru. Pro jeho souhrnnou nevýznamnou výši o něm není účtováno Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem Společnost nemá hmotný (movitý) majetek zatížený zástavním právem. Nemovitosti zatížené věcným břemenem (povahy a formy zajištění): Inv. číslo Název Povaha a forma zajištění Pořiz. cena /2 pozemek Hagibor, parc. č. 1292/13, výměra 469 m2 věcné břemeno ve prospěch telekomunikačních společností právo umístění stavby, umístění a provozování podzemního vedení telekomunikační sítě, umožnění přístupu a příjezdu za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního vedení 1 51 Celkem

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ294115 FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : INVEPA a.s. Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : akciová společnost Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více