ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Nad Vodovodem 2/ Praha 1 označ. AKTIVA b řád c Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) 1 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) 3 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12) 4 B. I. 1 Zřizovací výdaje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3 Software 7 4 Ocenitelná práva 8 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 13 B. II. 1 Pozemky 14 2 Stavby 15 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 17 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 3) 23 B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 24 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 4 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 27 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

2 označ. AKTIVA řád Min.úč. Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto b c C. C. I. Oběžná aktiva (ř ) Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1 Materiál 33 C. II Nedokončená výroba a polotovary 34 3 Výrobky 35 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 5 Zboží 37 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 Dlouhodobé pohledávky (ř. 4 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 4 C. III Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 3 Pohledávky - podstatný vliv 42 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 43 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6 Dohadné účty aktivní 45 7 Jiné pohledávky 46 8 Odložená daňová pohledávka 47 Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 49 C. IV Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3 Pohledávky - podstatný vliv 51 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 52 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 6 Stát - daňové pohledávky 54 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 8 Dohadné účty aktivní 56 9 Jiné pohledávky 57 Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze 59 D. I Účty v bankách 6 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 61 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 66

3 označ. PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 7 až 72 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 3 Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) 73 A. II. 1 Emisní ážio 74 2 Ostatní kapitálové fondy 75 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 77 5 Vypořádání rozdílu z přeměn společností 78 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 79 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 85 3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 87 (ř. 1 - ( )) B. B. I. Cizí zdroje (ř ) Rezervy (ř. 9 až 93) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 9 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 91 3 Rezerva na daň z příjmů 92 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 14) 94 B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 95 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 96 3 Závazky - podstatný vliv 97 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 98 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 99 6 Vydané dluhopisy 1 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 11 8 Dohadné účty pasívní 12 9 Jiné závazky 13 1 Odložený daňový závazek 14

4 označ. PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 16 až 116) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 17 3 Závazky - podstatný vliv 18 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 12) 117 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 12 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období 123 Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : akciová společnost projektová, průzkumná a inženýrská činnost v investiční výstavbě Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

5 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Nad Vodovodem 2/ Praha 1 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a I. A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + II. II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3 Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba (ř ) 8 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 9 B. 2 Služby 1 + C. Osobní náklady (ř ) 12 Mzdové náklady C C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 Sociální náklady C D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby za prodej zboží Obchodní marže (ř. 1-2) Výkony (ř ) Přidaná hodnota (ř ) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 c Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř F. 24) 22 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2 Prodaný materiál 24 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních G nákladů příštích období IV. Ostatní provozní náklady H. 27 V. I. Převod provozních nákladů 29 * Ostatní provozní výnosy Převod provozních výnosů Provozní výsledek hospodaření (ř (-28) - (-29)) b

6 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a VI Prodané cenné papíry a podíly J. 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. VII. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 2 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 3 36 Výnosy z krátkodobého finančního majetku VIII. 37 Náklady z finančního majetku K. 38 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů IX. 39 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů L. 4 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti M. 41 X. Nákladové úroky N. 43 XI. Ostatní finanční náklady O. 45 XII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Převod finančních nákladů P. 47 Finanční výsledek hospodaření * (ř (-46) +(-47)) 48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) 49 -splatná Q odložená Q ** XIII. Mimořádné náklady R. 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 -splatná S odložená S * Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) T. 59 *** **** Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy Převod finančních výnosů Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) Mimořádné výnosy Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) b řádku sledovaném minulém c Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

7 Projektové, průzkumné, konzultační a inženýrské činnosti 213 Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a Vyhláškou 5/22 Sb. v platném znění, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Příloha je zpracována za účetní období počínající 1. lednem 213 a končící 31. prosincem 213. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 1 31 Praha 1 tel.: , fax: IČ: , DIČ: Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 ČSOB a.s / 3

8 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Obsah Obsah Obecné vysvětlivky k příloze Obecné údaje o účetní jednotce Popis účetní jednotky Podniky, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Zaměstnanci Poskytnuté půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění Informace o použitých účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny Oceňování Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Významné skutečnosti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, protože v nich nejsou zahrnuty, nebo jsou kompenzovány s jinými položkami a nejsou vykázány samostatně Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, tj. události, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v okamžiku sestavení účetní závěrky a jejichž neuvedení by mohlo ovlivnit rozhodování uživatelů účetních informací Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Finanční pronájem Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry Pohledávky Ostatní aktiva Vlastní kapitál Závazky Rezervy Bankovní úvěry Ostatní pasiva Mimobilanční údaje Dotace Výnosy Údaje, které nejsou samostatně vykázány ve výkazech Vysvětlení významných položek účelového členění výkazu zisku a ztráty Vydané akcie během účetního období Odložená daň Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj Údaje o přeměnách Daň z příjmů výpočet Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky Přehled o peněžních tocích

9 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Obecné vysvětlivky k příloze Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 5/22 Sb. v platném znění. Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. V příloze jsou uváděny údaje za minulé účetní období, jsou-li srovnatelné s údaji za běžné účetní období. Společnost PUDIS a.s. (název společnosti dle OR) je dále jen uváděna pod pojmem společnost. 2 Obecné údaje o účetní jednotce 2.1 Popis účetní jednotky Základní údaje Firma (název): PUDIS a.s. IČ: Založení / Vznik: Sídlo: Praha 1, Nad Vodovodem 2/3258, PSČ 1 31 Právní forma: Akciová společnost Společnost vedena u soudu: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 Hospodářský rok: od 1.1. do inženýrská činnost v investiční výstavbě výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, geologie, životního prostředí, dopravy technické činnosti v dopravě grafické práce a kresličské práce zpracování dat, služby databank, správa sítí výkon zeměměřických činností projektování elektrických zařízení posuzování vlivů na životní prostředí geologické práce provádění staveb, jejich změn a odstraňování Předmět podnikání dle OR projektová činnost ve výstavbě (jen hlavní realizované měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií činnosti): testování, měření a analýzy projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení 5 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s použitím ust. 1 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností. 3 písm. e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 1 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb; 3 písm. f) vrtání vrtů s délkou nad 3m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a v 3; 3 písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam do hloubky 5 m, hloubení studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 3 m3 horniny. Základní kapitál: tis. Kč 3

10 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Osoby podílející se 2 a více % na základním kapitálu Společnost vedla k v souladu s 156 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, seznam akcionářů vlastnících akcie na jméno. Dle tohoto seznamu nevlastnil k žádný akcionář 2% a větší podíl plynoucí z vlastnictví akcií na jméno. Společnost SUDOP Group a.s. se opakovaně prokazuje celkovým podílem akcií na jméno i na majitele ve výši 3% a uvádí PUDIS a.s. v rámci své konsolidované účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že akcie společnosti nejsou registrovány, nemá společnost úplný přehled o držitelích akcií společnosti na majitele. Transformace akcií dle zákona č. 134/213 Sb. bude realizována na základě změny Stanov společnosti, které budou projednány na valné hromadě svolané na Společnost jako součást konsolidačního celku Společnost je zahrnuta do konsolidačního celku skupiny SUDOP Group a.s., která k disponovala 3% podílem na základním kapitálu a uplatňovala v PUDIS a.s. podstatný vliv. Do konsolidované účetní závěrky skupiny SUDOP Group je zahrnuta metodou ekvivalence, a pro tyto účely poskytuje nezbytné informace. Obchody realizované v roce 213 mezi společností a skupinou SUDOP Group, a.s. jsou rovněž dále vyčísleny v této Příloze Změny a dodatky v zápisu v obchodním rejstříku V roce 213 společnost neprovedla žádné významné změny do obchodního rejstříku Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 213 Jméno Adresa Funkce Od (datum) Do (datum) Ing. Aleš Merta U Střešovických hřišť 1, Praha 6, PSČ 169 Předseda představenstva Dosud Ing. Jiří Hejnic, CSc. Tibetská 87/11, Praha 6, PSČ 16 Místopředseda představenstva Dosud Ing. Václav Krch Žukovského 852/1, Praha 6, PSČ 161 Člen představenstva Dosud Ing. Václav Křenek, CSc. Pod Cihelnou 78, Praha 6, PSČ 161 Člen představenstva Dosud Ing. Petr Pokorný Fetrovská 12, Praha 6, PSČ 16 Člen představenstva Dosud Ing. Martin Höfler Menšíkova 577/5, Praha 9 PSČ Předseda dozorčí rady Dosud Ing. Vladan Hejnic Za Humny 28, Horoušánky PSČ Člen dozorčí rady Dosud Ing. Štěpán Tesař Slezská 24/69, Praha 3, PSČ 13 Člen dozorčí rady Dosud Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně předseda a jeden další člen představenstva nebo místopředseda a jeden další člen představenstva nebo předseda a místopředseda. Za společnost podepisují společně předseda a jeden další člen představenstva nebo místopředseda a jeden další člen představenstva nebo předseda a místopředseda. Všichni tak činí tím způsobem, že k firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 4

11 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Organizační struktura Organizační struktura se v roce 213 nezměnila. Schéma znázorňuje stav platný k : Prokura Prokura nebyla udělena. 2.2 Podniky, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Účetní jednotka nevlastní podíl větší než 2% základního kapitálu v žádné společnosti či družstvu. 5

12 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků, s uvedením výše osobních nákladů (v tis. Kč) na zaměstnance, z toho na řídící pracovníky, dále v úhrnu odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů: Průměrný přepočtený počet Mzdy Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. 1. Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci Statutární orgány (z toho 2 nejsou zaměstnanci) Dozorčí orgány Poskytnuté půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění V letech neobdrželi členové představenstva, dozorčí rady ani ředitelé společnosti žádné půjčky, přiznané záruky nebo zálohy. Použití automobilů pro soukromé účely členů představenstva, členů dozorčí rady a ředitelů společnosti (počet automobilů, počet osob dle uvedených kategorií): Kategorie osob: ředitelé společnosti a současně 3 členové představenstva Počet používaných vozidel: 3 Počet osob: 3 Druh vozidla: osobní Pořizovací cena: 2 5 tis. Kč Poskytnutí mobilů a notebooků členům představenstva, členům dozorčí rady a ředitelům společnosti (počet mobilů a notebooků, počet osob dle uvedených kategorií): Kategorie osob: 5 ředitelů (z toho 3 členové představenstva, 1 člen dozorčí rady), 2 členové představenstva, 1 člen dozorčí rady Počet užívaných mobilů: 7 Počet užívaných notebooků: 8 Počet osob: 8 Pořizovací cena mobil: 34 tis. Kč Pořizovací cena notebooků: 311 tis. Kč Poskytnutí připojení k internetu pro členy představenstva, členy dozorčí rady a ředitele společnosti (počet zařízení, počet osob dle uvedených kategorií): Kategorie osob: 2 ředitelé (z toho 2 členové představenstva), 2 členové představenstva Počet modemů: 5 Počet osob: 4 Pořizovací cena: 12 tis. Kč Další poskytnuté výhody: Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne a ze dne uhradila společnost v roce 213 pěti ředitelům (z nichž současně 3 jsou členy představenstva) a 1 řadovému zaměstnanci, který je členem dozorčí rady: penzijní připojištění ve výši příspěvky na obědy ve výši 133 tis. Kč 67 tis. Kč 6

13 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Informace o použitých účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování 3.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené vyhláškou č. 5/22 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv na posouzení situace společnosti. Účetní závěrka k datu podléhá dle platných norem auditu. Níže uvedené metody vyplývají z vnitřní směrnice účetní jednotky. 3.2 Oceňování Způsob oceňování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku vyrobeného vlastní činností Společnost nevlastní majetek vyrobený vlastní činností Způsob oceňování nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody FIFO první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, provize atd.) Způsob oceňování zásob vytvořených vlastní činností Nedokončená výroba se oceňuje skutečnými náklady na externí subdodávky a vlastními předem stanovenými náklady na vlastní práce. Vlastní předem stanovené náklady na vlastní práce jsou kalkulovány z vlastních přímých nákladů, výrobní i správní režie předešlých účetních období Způsob oceňování cenných papírů a podílů Cenné papíry a podíly se oceňují: 1. při pořízení cenou pořizovací 2. k rozvahovému dni se cenné papíry a podíly oceňují reálnou hodnotou s výjimkou: a) cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem - tyto se mohou přecenit ekvivalenční metodou; b) cenných papírů držených do splatnosti - tyto se nepřeceňují; c) cenných papírů emitovaných účetní jednotkou tyto se nepřeceňují. 7

14 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Oceněním reálnou hodnotou se rozumí: tržní hodnota hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo jiném organizovaném trhu; ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje tržní hodnotu; ocenění stanovené podle zvláštních předpisů. Není li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, oceňují se cenné papíry a podíly k rozvahovému dni pořizovací cenou. Ocenění ekvivalencí (protihodnotou): Ocenění ekvivalencí se rozumí, že majetková účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je k okamžiku stanovenému v 24 odst. 2 písm. b) zákona upravována na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast. Účetní jednotka ocení majetkovou účast nulou, pokud její podíl na ztrátách ve společnosti, v níž má majetkovou účast, je roven nebo převýší ocenění její účasti Způsob oceňování derivátů Společnost za dobu své existence nikdy, tj. ani v minulém účetním období, neobchodovala s deriváty Způsob oceňování částí majetku a závazků zajištěných deriváty Společnost za dobu své existence nikdy, tj. ani v minulém účetním období, nepoužila k zajištění svého majetku deriváty Odložená daň O odložené dani bylo účtováno. Pro promítnutí odložené daňové povinnosti se uplatňují tyto oblasti: Daňová zůstatková cena mínus účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku Výše opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku Výše opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku Výše opravných položek k zásobám Výše opravných položek k pohledávkám Pohledávky z titulu smluvních sankcí Závazky z titulu smluvních pokut Daňové závazky pojistné na sociální pojištění a zdravotní pojištění do výše zaplaceného pojistného Výše nedaňových rezerv záruční garance Reinvestice nevyužitý odpočet dle 34 odst. 3 až 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu Daňová ztráta nevyčerpaná z minulých let Ostatní oblasti 8

15 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Způsob oceňování příchovků a přírůstků zvířat Netýká se účetní jednotky Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Stanovuje se na základě posudku znalce. V průběhu účetního období nebyl ve společnosti pořízen majetek, u něhož by bylo použito ocenění reprodukční pořizovací cenou Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a zásob vyrobených ve vlastní režii. Vedlejší náklady související s pořízením se účtují přímo do ceny konkrétního pořízeného materiálu. U společnosti jsou takovými náklady zejména poštovné a balné, clo a přepravné Podstatné změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a s vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření, je-li to reálné stanovit (viz 7 odst.5 zákona) Nedošlo k podstatným změnám proti roku Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení jejich výše Účetní opravné položky se vytvářejí k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že jeho ocenění v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je přechodného charakteru. V případech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento majetek odepsat při respektování platných účetních i daňových postupů. Dle směrnice o účtování platí: Opravné položky u dlouhodobého majetku Opravné položky u odepisovaného dlouhodobého majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením (dle odpisového plánu), se ve společnosti tvoří v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší než jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní, tj. za snížení trvalého charakteru. Jedná se zejména o tyto případy: a) případ, kdy je současná tržní hodnota majetku nižší vlivem klesajících cen u určitých druhů majetku, např. při poklesu cen nemovitostí a pozemků, pokud klesá jejich cena v dané lokalitě, při poklesu cen výpočetní techniky apod.; b) případ, kdy se jedná o nevyužívaný majetek, u něhož není jasné jeho další použití a možnost prodeje za minimálně účetní zůstatkovou cenu; 9

16 Příloha tvořící součást účetní závěrky k c) v případě specifických druhů majetku, které společnost nevyužívá a zamýšlí je prodat, pokud není jisté, že se na tento majetek najde zákazník; d) v případě majetku, který nelze opravit či zajistit náhradní díly, ani není jistota, zda se tak podaří; e) pokud majetek není možné dočasně užívat, protože nejsou splněny zákonné normy a předpisy, např. bezpečnostní, hygienické, požární a stavební; f) pokud se jedná o majetek v současné době neprodejný za minimálně účetní hodnotu z toho důvodu, že již není módní, např. u uměleckých děl; g) u investic na účtech pořízení majetku v případě, že existuje podezření, že majetek nebude zařazen do užívání ani prodán za minimálně účetní hodnotu a bude muset být zaúčtován do nákladů jako zmařená investice. Opravné položky dle bodu a) f) budou vytvářeny tehdy, jestliže užitná hodnota jednotlivého majetku dle odhadu ředitele příslušného střediska klesne o více než 5% oproti zůstatkové hodnotě vedené v účetnictví, minimálně však o 5,- Kč. Vymezení hmotného majetku pro posouzení jeho reálné hodnoty provede inventurní komise na základě posouzení jeho významu, stáří, použitelnosti a celkového stavu. Podkladem pro posouzení reálné hodnoty bude analýza dlouhodobého hmotného majetku, a to samostatně movitý dlouhodobý hmotný majetek a nemovitý dlouhodobý hmotný majetek. V rámci analýzy bude provedeno vytřídění majetku následujícím způsobem: Movitý majetek Položky již 1% odepsané, ale používané Položky již odepsané z 8 a více % Položky odepsané z méně než 8% Stanovení reálné hodnoty se bude provádět pouze u položek odepsaných z méně než 8%, a to pouze u významných položek v pořizovací ceně nad 2,- Kč. U těchto vytříděných položek společnost zajistí první rok stanovisko odhadce k těmto položkám s cílem určit, zda reálná hodnota není nižší než zůstatková účetní hodnota. Druhý rok bude inventarizací prověřeno, zda se nezměnily podmínky využívání daného předmětu a pokud jsou podmínky shodné, stanovisko odhadce zůstává v platnosti. Třetí a další rok si společnost od odhadce vyžádá aktualizaci jeho stanoviska. Tento postup platí i pro v budoucnu nově pořizované položky movitého majetku, a to od roku následujícího po roce pořízení. Nemovitý majetek Pozemky v obcích, kde je vydána cenová mapa - stanovení reálné hodnoty je prováděno vedoucím hospodářského odboru v rámci inventarizace, a to formou porovnání s cenovou mapou. Stavby - byty - stanovení reálné hodnoty je prováděno vedoucím hospodářského odboru v rámci inventarizace, a to formou porovnání se stavbou obdobného charakteru. Ostatní pozemky a stavby (vč. pozemků v obcích bez cenové mapy a bytů, u nichž nelze použít porovnatelnou nabídku) - stanovení reálné hodnoty je zajišťováno vedoucím hospodářského odboru v rámci inventarizace formou stanoviska odhadce. Inventurní komise má povinnost prověřit výše uvedené případy a vyhodnotit závěry k nim v inventurním zápisu. Uvede ke každému bodu zdroj informací, podle kterého byl stav zjištěn a posouzen. Způsob stanovení opravné položky k dlouhodobému majetku je odvozen od vyjádření absolutní hodnoty očekávaného poklesu. Opravné položky u zásob Opravné položky k zásobám se účtují na základě roční inventarizace a účtuje se o nich na základě schválení určené osoby dle odpovědnostního řádu, který je součástí vnitropodnikové účetní směrnice. Inventarizační komise, které provádějí fyzické inventury, prověřují strukturu zásob z hlediska 1

17 Příloha tvořící součást účetní závěrky k skladování neprodejných zásob, nepotřebných či poškozených zásob, resp. nekvalitních zásob a na základě těchto skutečností je prováděno u vybraných položek posouzení realizační ceny (hodnoty) a navržení opravné položky. Opravné položky jsou tvořeny zejména v těchto případech: zásoby by byly realizované se ztrátou účetní hodnota nedokončené výroby vykázané ke konci účetního období je vyšší, než je očekávaná realizační cena. Společnost má s ohledem na svůj roční obrat minimální materiálové skladové zásoby, které navíc mají téměř z poloviny velmi vysokou obrátkovost. Převážně jde o papír do kopírovacích strojů, náplně do tiskáren a další kancelářské potřeby. Hodnota těchto materiálových zásob odpovídá jejich ceně pořízení. Hodnota nedokončené výroby odpovídá reálnému ocenění. Opravné položky u pohledávek Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou účtovány v účetnictví. Podkladem pro tvorbu opravných položek je vytříděný přehled jednotlivých pohledávek po lhůtě splatnosti. Návrh tvorby opravné položky na pohledávky je předkládán inventarizační komisi, která prováděla dokladovou inventuru pohledávek. Podkladem je rozbor pohledávek po lhůtě splatnosti a podle míry a formy jištění pohledávek. Opravné položky se tvoří ve výši vyplývající ze lhůty nezaplacení a s přihlédnutím k míře jištění. Základem pro návrh tvorby jsou platné daňové předpisy. A tyto zásady: pohledávky po lhůtě splatnosti do 9 dnů - opravná položka 1% pohledávky po lhůtě splatnosti od 9 do 18 dnů - opravná položka 2% pohledávky po lhůtě splatnosti od 18 do 27 dnů - opravná položka 5% pohledávky po lhůtě splatnosti od 27 do 36 dnů - opravná položka 8% pohledávky po lhůtě splatnosti od 36 starší - opravná položka 1% Po vytvoření zákonné opravné položky k pohledávce v přípustné výši se tvoří dále i účetní opravná položka, ovšem za předpokladu, že součet obou opravných položek nepřekročí účetní hodnotu dané pohledávky na příslušném rozvahovém účtu. Opravné položky se navrhují na jednotlivé pohledávky. 11

18 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Účetní odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Skupina dlouhodobého majetku Běžné účetní období Doba odpisování Minulé účetní období Dlouhodobý nehmotný majetek 36 měsíců 36 měsíců Budovy, haly a stavby 36 měsíců 36 měsíců Stroje, přístroje a zařízení 36 měsíců 36 měsíců Dopravní prostředky 36 měsíců 36 měsíců Inventář 36 měsíců 36 měsíců Drobný dlouhodobý hmotný majetek 36 měsíců 36 měsíců Nakoupený opotřebený dlouh. hmot. majetek 96 měsíců 96 měsíců Metoda evidence drobného majetku a jeho případného odepisování Metody evidence drobného majetku jsou následující: a) Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou od 1,- do 2 999,- Kč bez DPH je účtován přímo do spotřeby na nákladové účty. O tomto majetku je vedena operativní evidence, a to v případech, kdy pořizovací cena činí 1,- až 2 999,- Kč bez DPH. b) Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou od 1,- do 6 999,- Kč bez DPH je účtován přímo do spotřeby na nákladové účty. O tomto majetku je vedena operativní evidence Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Majetek a závazky se přepočítávají denním kurzem devizového trhu stanoveným ČNB, a to k okamžiku ocenění. Účtování bylo provedeno v souladu s účetními postupy platnými v roce

19 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 4.1 Významné skutečnosti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, protože v nich nejsou zahrnuty, nebo jsou kompenzovány s jinými položkami a nejsou vykázány samostatně V účetním období 213 se nevyskytly významné skutečnosti, které by nebyly promítnuty do účetních výkazů, případně které by nebylo možné z účetních výkazů vyčíst. 4.2 Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, tj. události, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v okamžiku sestavení účetní závěrky a jejichž neuvedení by mohlo ovlivnit rozhodování uživatelů účetních informací V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nenastaly žádné významné události, o kterých by nebylo účtováno. 4.3 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku Přírůstky ani úbytky DNM v roce 213 nedosáhly významné výše. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku Pořizovací cena Přírůstky 212 Převody 212 Úbytky Přírůstky 213 Převody 213 Úbytky Software Oprávky a opravné položky Přírůstky 212 Převody 212 Úbytky Přírůstky 213 Převody 213 Úbytky Software Zůstatková cena (netto) Software

20 Příloha tvořící součást účetní závěrky k Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku V roce 213 byla do majetku zařazena bytová jednotka č. 34, Zdiměřická 1447 v hodnotě 829 tis. Kč. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku Pořizovací cena Přírůstky 212 Převody 212 Úbytky Přírůstky 213 Převody 213 Úbytky Pozemky Budovy Samost. movité věci Stroje a zařízení Dopr. prostředky Inventář Drobný dlouh. maj Jiný hmotný inv. maj. (TZ stavby) Nedok.dl.hmot.maj Poskyt. zálohy na dl.hm.maj. Oceňovací rozdíl k nabytému maj. Celkem Zřizovací výdaje V roce 213 nebyly vynaloženy žádné zřizovací výdaje Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí Dne podalo Družstvo Kolského 1447 (sídlem Zdiměřická 1447, 149 Praha 4) návrh na vklad do KN převodu nemovitosti (bytová jednotka č. 34, Zdiměřická 1447, P4). Zápis byl proveden v roce 214 s právními účinky vkladu k Společnost nabytí bytové jednotky zaúčtovala převodem z finančního (družstevní podíl) do dlouhodobého majetku Cizí nehmotný a hmotný majetek uvedený v rozvaze V roce 213 společnost nepoužívala žádný cizí hmotný či nehmotný majetek Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze Společnost vede operativní evidenci drobného nehmotného majetku softwaru. Pro jeho souhrnnou nevýznamnou výši o něm není účtováno Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem Společnost nemá hmotný (movitý) majetek zatížený zástavním právem. Nemovitosti zatížené věcným břemenem (povahy a formy zajištění): Inv. číslo Název Povaha a forma zajištění Pořiz. cena /2 pozemek Hagibor, parc. č. 1292/13, výměra 469 m2 věcné břemeno ve prospěch telekomunikačních společností právo umístění stavby, umístění a provozování podzemního vedení telekomunikační sítě, umožnění přístupu a příjezdu za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění podzemního vedení 1 51 Celkem

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Ing. Alena Stibůrková Kateřina Kuchtová Michaela Mlčáková Robin Polk Karolína Šimurdová Tereza Vančurová 1 POPIS SPOLEČNOSTI... 3 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více