TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zavádí počínaje rokem 2005 novelizované Mezinárodní účetní standardy IAS č. 32 (finanční nástroje: údaje a zobrazení) a č. 39 (finanční nástroje: metody a hodnocení). Tyto novely musejí být závazně aplikovány od 1. ledna Tato pravidla určují i závaznou úpravu hodnot předchozího roku podle nových ustanovení. Tyto úpravy se u Erste Bank týkají hlavně obchodů s cennými papíry a hodnocení úvěrů, nevedou však k žádným podstatným změnám. I. Hlavní dopady nových pravidel: Vlastní kapitál koncernu k se zvyšuje o EUR 34,7 mil. na EUR mil., cizí podíl na kapitálu k se zvyšuje o EUR 73,8 mil. na EUR podílech roku 2004 se změní celkem o EUR -23,7 mil. a činí EUR 520,8 mil. Zúročení vlastního kapitálu na základě nově vypočteného čistého zisku po menšinových podílech a vyšší hodnoty vlastního kapitálu činí 17,0% místo 18,0%. Poměr nákladů k výnosům se mírně změnil z 63,4 % na 63,5 %. Zisk na akcii za rok 2004 činí 2,18 EUR (místo EUR 2,28). II. Podstatné změny v rozvaze koncernu k : Pohledávky za bankami/klienty Pod touto položkou mohou být nyní vykazovány i cenné papíry zakoupené na sekundárním trhu, pokud nejsou obchodovány na aktivním trhu. To má u Erste Bank za následek přesun objemu cenných papírů ve výši EUR 171,4 mil. z položky Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti do položky Pohledávky za bankami a přesun objemu cenných papírů ve výši EUR 121,6 mil. do položky Pohledávky za klienty. V důsledku zavedení prověrky hodnoty portfolia vznikla potřeba další tvorby rezerv a opravných položek ve výši EUR 55,3 mil. Vzniklý latentní daňový efekt ve výši EUR 13,8 mil. je zohledněn v bilanční položce Ostatní aktiva. Cenné papíry na prodej/cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti V minulosti byly cenné papíry této bilanční položky oceňovány metodou Mark-to-Market, přičemž byl výsledek (Realisat a ocenění) okamžitě vykázán v Ostatním provozním výsledku. Tato možnost existuje i nadále v rámci nové kategorie Fair Value-Portfolio, která je jednou ze dvou podkategorií položky Cenné papíry na prodej. Ve druhé subkategorii Available for Sale-Portfolio jsou cenné papíry oceňovány rovněž metodou Mark-to-Market, výsledek hodnocení však již není zobrazován ve výkazu zisků a ztrát (kromě při provedení mimořádného odpisu - Impairment ), ale jsou až do okamžiku prodeje resp. splacení 1/5

2 znázorněny přímo v kapitálu. Efekty z měnových přepočtů, časově závislých navýšení a odpisů majetku, obdržené úroky/dividendy jsou však i nadále zohledňovány ve výkazu zisků a ztrát a ovlivňují výsledek. Hodnoty těchto tzv. subkategorií jsou nyní zobrazeny v poznámkách. Ustanovení pro Held to Maturity-Portfolio, které je zobrazeno v bilanční položce Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti, zůstává v podstatě nezměněno. V rámci změny struktury (nové členění a přecenění) portfolia se zvýšila bilanční položka Cenné papíry na prodej o EUR 6.825,8 mil. a položka Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti se snížila o EUR 6.941,2 mil. Emitované dluhopiy/podřízený kapitál Dosud byly zpětně zakoupené vlastní emise (pokud byly kotovány na burze) bilancovány na straně aktiv. Na základě nynějších zpřísněných ustanovení musí společnost, která zpětně zakoupí vlastní obligace, aby je později znovu nabídla na trhu, vyjmout původní závazek z účetnictví a okamžitě vykázat případný zisk z kurzových rozdílů mezi kurzem emise a kurzem zpětné koupě s přímým dopadem na výsledek. K činil objem vlastních zpětně zakoupených emisí v Erste Bank, který byl bilancován dle změněných ustanovení (EUR 176,8 mil. emitované dluhopisy resp. EUR 53,9 mil. podřízený kapitál), EUR 230,7 mil. Rezervy Na základě změny struktury portfolia cenných papírů pojišťoven plně zahrnutých do koncernu Erste Bank se v důsledku přecenění k zvýšila potřeba tvorby rezerv ve výši EUR 112,5 mil. (minimální podíl třetích osob na zisku). Kromě toho jsou v této bilanční položce obsaženy latentní daně ve výši EUR 59,7 mil., které v podstatě vyplývají z rozdílů ohodnocení portfolia cenných papírů následkem nového začlenění položky Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti (Held to Maturity-Portfolio) do položky Cenné papíry na prodej (Available for Sale-Portfolio). III. Podstatné změny ve výkazu zisků a ztrát roku 2004: Změny ve výkazu zisků a ztrát vyplývají zejména z restrukturalizace portfolia cenných papírů, protože - jak již bylo zmíněno - jsou výsledky ocenění Available for Sale-Portfolia znázorněny přímo ve vlastním kapitálu. To vedlo v roce 2004 ke snížení Ostatního provozního výsledku o EUR 27,9 mil. (po zohlednění níže znázorněných přesunů ve Finanční skupině České spořitelny ve výši EUR 23,6 mil.) resp. ke zvýšení výnosu z pojišťovací činnosti o EUR 2,0 mil. Jednotliví členové Finanční skupiny České spořitelny nyní vykazují výsledky ve stejné struktuře, co vedlo k nepatrným posunům mezi čistým úrokovým výnosem, čistými příjmy z poplatků a provizí, personálními náklady a ostatním provozním výsledkem - per saldo bez dopadu na výsledek. Kromě toho byly zohledněny odpovídající daňové dopady v položce Daň z příjmu ve výši EUR -4,1 mil. Po odečtení menšinových podílů ve výši EUR 6,4 mil. se celkový čistý zisk roku 2004 změní o EUR 23,7 mil na EUR 520,8 mil. Dotazy směřujte na adresu: Erste Bank, Tiskové oddělení 1010 Wien, Graben 21, tel. / fax: 0043 (1) Hana Cygonková, tel (0) , Michael Mauritz, tel (0) , Tento text je k dispozici rovněž na naší webové stránce na adrese: 2/5

3 I. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS Aktiva změna 1. Pokladní hotovost, vklady u centrální banky Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty k úvěrům a pohledávkám Cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování Cenné papíry na prodej Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti Nehmotný majetek Hmotný majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva změna 1. Závazky k bankám Závazky ke klientům Emitované dluhopisy Rezervy Ostatní pasiva Podřízený kapitál Kapitál z toho vlastní podíly na kapitálu z toho cizí podíly na kapitálu Pasiva celkem II. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (IFRS) změna I. Čistý úrokový výnos 2.698,9 3, ,5 k úvěrům a pohledávkám -406, ,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1.135,4-5, ,1 Čistý zisk z obchodních operací 216, ,5 náklady ,9-2, ,9 Výnos z pojišťovací činnosti 36,9 2,1 34,8 Ostatní provozní výsledek -51,3-23,6-27,7 II. Zisk před zdaněním 1.035,1-26, ,1 Daň z příjmů -277,9-4,1-273,8 III. Zisk za účetní období 757,3-30,0 787,3 Menšinové podíly -236,4 6,4-242,8 IV. podílech 520,8-23,7 544,5 3/5

4 III Údaje za jednotlivé segmenty (přehled) skupina Erste Bank CELKEM Rakousko Střední Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum Čistý úrokový výnos 1.607, ,9 954,2 950,9 150,8 150,8-14,1-14,1 k úvěrům a pohledávkám -341,3-341,3-49,9-49,9-15,5-15,5 0,5 0,6 Čisté příjmy z poplatků a provizí 722,1 722,1 398,6 404,3 22,5 22,5-7,9-7,9 Čistý zisk z obchodních operací 117,6 117,6 101,4 101,4 1,7 1,7-4,2-4,2 náklady , ,0-899,0-897,0-33,4-33,4-49,5-49,5 Výnos z pojišťovací činnosti 28,5 26,4 8,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek -38,9-32,0-61,5-44,8-5,7-5,7 54,8 54,8 Zisk před zdaněním 482,9 487,8 452,2 473,2 120,4 120,4-20,3-20,3 Daně z příjmů -120,2-113,4-105,0-107,8-26,7-26,7-25,8-25,8 Menšinové podíly -153,1-158,7-42,6-43,3 0,0 0,0-40,7-40,7 podílech 209,6 215,7 304,5 322,1 93,6 93,6-86,9-86,9 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 40,2 39,6 58,5 59,2 17,2 17,2-16,0-16,0 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,0 405,7 405,7 kapitál 1.759, ,0 874,8 860,8 411,3 404,7 26,6 26,2 Poměr nákladů k výnosům 65,1% 65,2% 61,5% 61,2% 19,1% 19,1% n.a. n.a. menšinových podílech (v %) 11,9% 12,5% 34,8% 37,4% 22,8% 23,1% n.a. n.a. z toho náklady na refinancování -70,6-70,6-64,8-64,8 0,0 0,0-27,7-27,7 CELKEM Skupina Erste Bank Čistý úrokový výnos 2.698, ,5 k úvěrům a pohledávkám -406,2-406,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1.135, ,1 Čistý zisk z obchodních operací 216,5 216,5 náklady , ,9 Výnos z pojišťovací činnosti 36,9 34,8 Ostatní provozní výsledek -51,3-27,7 Zisk před zdaněním 1.035, ,1 Daně z příjmů -277,9-273,8 Menšinové podíly -236,4-242,8 podílech 520,8 544,5 Průměrná rizikově vážená aktiva , ,4 kapitál 3.071, ,8 Poměr nákladů k výnosům 63,5% 63,4% na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 17,0% 18,0% z toho náklady na refinancování -163,1-163,1 4/5

5 IV. Údaje jednotlivých segmentů (detail) skupina Erste Bank Spořitelny RAKOUSKO Retail a nemovitosti Velcí korporátní klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Čistý úrokový výnos 849,6 849,6 516,1 516,1 139,9 139,9 102,4 102,4 k úvěrům a pohledávkám -184,5-184,5-118,9-118,9-37,9-37,9 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 318,8 318,8 280,4 280,4 71,2 71,2 51,7 51,7 Čistý zisk z obchodních operací 18,8 18,8 10,5 10,5 1,2 1,2 87,1 87,1 náklady -801,7-801,7-634,8-634,8-83,0-83,0-93,5-93,5 Výnos z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 28,5 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek -18,8-11,8-5,5-5,5-7,7-7,7-7,0-7,0 Zisk před zdaněním 182,1 189,1 76,3 74,2 83,8 83,7 140,8 140,8 Daně z příjmů -47,1-46,6-20,0-15,7-17,9-17,9-35,2-33,3 Menšinové podíly -127,8-133,8-15,2-14,8-10,1-10,1 0,0 0,0 podílech 7,1 8,7 41,1 43,7 55,8 55,8 105,6 107,5 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,1 kapitál 245,7 242,3 827,3 813,8 441,9 434,7 244,2 240,3 Poměr nákladů k výnosům 67,5% 67,5% 76,0% 76,2% 39,1% 39,1% 38,8% 38,7% menšinových podílech (v %) 2,9% 3,6% 5,0% 5,4% 12,6% 12,8% 43,2% 44,8% z toho náklady na refinancování -16,2-16,2-37,0-37,0-14,6-14,6-2,8-2,8 STŘEDNÍ EVROPA Česká spořitelna Slovenská sporiteľňa Erste Bank Ungarn Erste Bank Kroatien Čistý úrokový výnos 510,0 506,6 185,8 185,8 174,0 174,0 84,5 84,5 k úvěrům a pohledávkám -15,8-15,8 0,8 0,8-30,0-30,0-4,9-4,9 Čisté příjmy z poplatků a provizí 262,9 268,6 66,4 66,4 52,6 52,6 16,7 16,7 Čistý zisk z obchodních operací 41,0 41,0 16,5 16,5 31,3 31,3 12,6 12,6 náklady -500,5-498,5-158,5-158,5-175,7-175,7-64,3-64,3 Výnos z pojišťovací činnosti 8,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek -10,8 3,9-28,4-25,4-21,0-21,0-1,3-2,3 Zisk před zdaněním 295,1 314,1 82,6 85,6 31,3 31,3 43,2 42,2 Daně z příjmů -89,5-92,5-7,2-7,2 0,3 0,3-8,6-8,5 Menšinové podíly -11,9-12,3-18,2-18,8-0,1-0,1-12,4-12,1 podílech 193,7 209,4 57,2 59,6 31,5 31,5 22,1 21,6 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 37,2 38,5 11,0 10,9 5,8 5,8 4,2 4,0 Průměrná rizikově vážená aktiva 7.491, , , , , , , ,9 kapitál 492,1 484,2 124,2 122,2 133,4 131,3 125,2 123,2 Poměr nákladů k výnosům 60,9% 60,5% 59,0% 59,0% 68,1% 68,1% 56,6% 56,6% menšinových podílech (v %) 39,4% 43,2% 46,1% 48,8% 23,6% 24,0% 17,7% 17,6% z toho náklady na refinancování -26,4-26,4-11,1-11,1-21,5-21,5-5,8-5,8 5/5

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

POLOLETNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Komentář ke konsolidovaným výsledkům Skupiny Raiffeisenbank 3 Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 5 Mezitímní konsolidovaný výkaz o finanční

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše10 let

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

základní ukazatele dle IFRS

základní ukazatele dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 3 113 2 956 Základní kapitál 1 070 1 070 Rezervní fond 0 182 Závazky vůči klientům 37 834 39 602 Pohledávky za klienty 23 735 25

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007 Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007 Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007 Obsah Výsledky ve zkratce Finanční výsledky Výsledky obchodních činností Kvalita úvěrového portfolia Ostatní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více