PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE"

Transkript

1 ES1-LEO SENDI - Special Education Needs and Disability Inclusion PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE Část I. Použití hodnotících kompetencí TLM INGOTS a certifikační platformy Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské Unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 1

2 1. O kvalifikacích TLM a INGOTS 1.1 Společnost The Learning Machine Ltd TLM je udělující organizace, akreditovaná institucí Ofqual (The Office for Qualifications and Examinations Regulation). Byla založena Ianem a Rosemary Lynchovými, kteří přeměnili své podnikání z poskytování a podpory technické infastruktury školám, k podpoře kvalifikací a řídicích systémů, fungujících online. Hlavní cíle TLM jsou: Poskytnout záruku kvality pro výsledky učení za pomoci regulovaných kvalifikací Snížit přímé náklady v kvalifikacích prostřednictvím úspor z rozsahu Snížit nepřímé náklady prostřednictvím využití technologie a lepšího designu kvalifikací Podpořit vyšší dosah prostřednictvím hodnocení pro učení, které je ovladatelné a efektivní. Zvýšit profesní postavení a kompetence učitelů ve spolupráci s nimi. TLM poskytuje technologie a řídí kvalifikace, které jsou hlavním zaměřením tohoto evropského projektu, spolufinancovaného Evropskou komisí v rámci programu celoživotního učení. 1.2 Kvalifikace INGOTS Kvalifikace INGOTS jsou vlajkovou lodí TLM. INGOTS je zkratka pro mezinárodní stupně otevřené technologie a byla vytvořena pro podporu progrese učení a formálních kvalifikací pro uživatele IT ve Velké Británii. Model se ale ukázal natolik úspěšný, že se stal zdrojem a inspirací pro řadu podobných kvalifikací a hodnotících modelů jak ve VB a EU, tak mimo ně. INGOT pokrývá široké spektrum jednotek na úrovni Položky 1 až (viz. bod níže). 1.3 Rámce kvalifikací Evropský kvalifikační rámec je výchozí rámec, ke kterému se váží všechny národní vzdělávací rámce EU. INGOTs jsou založeny na britském QCF, který navazuje na EQF takto: Entry 1 and 2 v QCF nemá ekvivalent v EQF, což znamená, že jsou pod úrovní EQF úroveň 1 Entry 3 v QCF má ekvivalent v úrovni 1 EQF Úroveň 1 v QCF má ekvivalent v EQF Úroveň 2 Úroveň 2 v QCF má ekvivalent v EQF Úroveň 3 Úroveň 3 v QCF má ekvivalent v EQF Úroveň 4 Britský národní vzdělávací plán je oddělený rámec. Je politováníhodné, že existuje několik různých srovnatelných systémů, jelikož se však tento projekt opírá o kvalifikace, akreditované ve Velké Británii, musíme s nimi pracovat tak, aby se jasně pochopila hodnota konkrétní kvalifikace v různých kontextech. QCF Vstupní úroveň 1 je v podstatě stejná jako úroveň 1 v anglickém národním vzdělávacím plánu 2

3 QCF Vstupní úroveň 2 je v podstatě stejná jako úroveň 2 v anglickém národním vzdělávacím plánu QCF Vstupní úroveň 3 je v podstatě stejná jako úroveň 3 v anglickém národním vzdělávacím plánu QCF úroveň 1 je v podstatě stejná jako úrovně 4-5 v anglickém národním vzdělávacím plánu QCF úroveň 2 je v podstatě stejná jako úroveň 6 10 v anglickém národním vzdělávacím plánu 2. Vysvětlení hodnocení a certifikačního procesu Zde je shrnutí hodnocení a certifikačního procesu, který probíhá výhradně formou online hodnotící tabulky. Studenti jsou registrování v systému, rozděleni do skupin a hodnotitel je přiřazen ke každé skupině. Proškolení a certifikovaní hodnotitelé, kteří jsou součástí centra, akreditovaného TLM, pracují se svými studenty za použití plánů strukturovaných lekcí dle svého výběru a různými úkoly v kurzu. Na základě důkazních materiálů, které byly vytvořeny a poskytnuty studenty hodnotitelům, kteří posoudí a vloží odpovídající známky do hodnotící tabulky. Jakmile obdrželi studenti pozitivní známky pro všechna kritéria dané jednotky, hodnotitel zažádá jejich jménem o vydání certifikátu Žádost přezkoumá moderátor TLM, který může zažádat o přístup k důkazům a rozhodne, zda žádost schválí nebo zamítne Schválení jakékoliv žádosti o certifikaci je ekvivalentem oprávnění pro tisk certifikátů, a funkce tisku je povolena v systému pro studenty ve schválené žádosti. Hodnotitelé a správa školy (viz. bod pro vysvětlení této funkce) mají přístup k této funkci prostřednictvím svých účtů. V případě, že zkontrolovaný důkaz nesplňuje kritéria pro posouzení, hodnotitel obdrží zpětnou vazbu a jakmile jsou k dispozici nové důkazy, požadavek může být znovu předložen. Tento proces zůstává studentům skryt, takže nejprve hodnotitel, za asistence moderátora, může zajistit jednotný přístup k metodice a kritériím bez zbytečného tlaku. K lepšímu porozumění tohoto procesu uvádíme níže několik klíčových pojmů, které jsou v příručce často použity a jsou důležité ke správnému chápání a funkce systému: Co je centrum INGOTS? Centrum INGOTS je instituce, organizace nebo oddělení, které byly akreditovány TLM a jehož posuzovatelé byli vyškoleni a certifikováni TLM. Pouze akreditovaná střediska mají přístup k certifikačním platformám, a pouze centra s platnou akreditací mohou žádat o certifikáty pro své žáky. Jaká je role hodnotitele? V TLM je několik hodnotitelů a každý z nich je zodpovědný za několik středisek. Hodnotitelé jsou zodpovědní za komunikaci se střediskem a s hodnotiteli daného střediska. Jejich hlavním cílem je, aby se ujistili, že jsou splněny pokyny pro zajištění kvality a standardy pro 3

4 posuzování. Rozhodnutí hodnotitelů jsou konzistentní v celém systému TLM INGOT. Hodnotitelé jsou zodpovědní za ověřování důkazů, sesbíraných hodnotiteli k informaci a podpoře jejich hodnocení. Tento proces je znám jako moderování a je dále vysvětlen v bodu Užití hodnotící tabulky a nahrávání hodnocení Hodnotící tabulky mohou být zpřístupněny pomocí libovolného prohlížeče na za použití platného přihlašovacího jména a hesla. 3.1 Profil a účet hodnotitele Profily posuzovatelů v hodnotících tabulkách jsou tvořeny hodnotícími školiteli TLM. Pouze proškolený hodnotitel může mít účet řídicího systému certifikace TLM. Účet vyžaduje pouze minimální soubor informací, související s posuzováním, jako je jméno, ová adresa a telefonní číslo. Najdeme tam souhrnnou tabulku v menu Můj účet, která zobrazí ID hodnotitele v sytému TML, jméno akademie, se kterou je hodnotitel spojen, kontaktní detaily a jazykové oblasti. Najdeme tam také sloupec, který popisuje, jaké pozice byly konkrétním hodnotitelům přiděleny. Všichni nově proškolení hodnotitelé v tomto konkrétním projektu budou mít ve výchozím nastavení nejvyšší hodnotitelská práva, např. Hodnotitel Gold. Protože budou logicky způsobilí k dosažení nižších úrovní, setkají se také s Hodnotiteli Silver a Hodnotiteli Bronz v seznamu pozic. Jeden hodnotitel za každé akreditované centrum bude mít úlohu vrchního hodnotitele a bude hlavním kontaktním bodem konkrétního centra a mít celkovou odpovědnost za dosažení standardů akreditace TLM a hodnotících standardů v rámci centra. Další možnou úlohou je správce školy ( viz. bod 5.1 pro podrobnější vysvětlení), který je zodpovědný za registraci nových studentů, za řízení skupin a tisk certifikátů. V systému řízení jsou pak použity další úlohy, které ovšem nejsou v této fázi důležité. 4

5 V případě potřeby může hodnotitel kdykoliv změnit jazyk v rozhraní hodnotící tabulky a také může upravovat osobní údaje. Všimněte si, že osobní údaje byly skryty na obrázku obrazovky níže, obvykle jsou všechna pole viditelná. Uživatelské jméno a heslo účtu hodnotitele by neměly být sdíleny, jelikož je hodnotitel osobně zodpovědný za všechny akce a procesy, které proběhnou prostřednictvím jeho účtu. Například, hodnotitelům je doporučeno, aby v hodnotící tabulce změnili své heslo při prvním přihlášení. 5

6 3.2 Záznam hodnocení Organizace hodnotících kritérií do jednotek je administrativně jednoduchá. Neznamená to ale, že jednotky musejí být hodnoceny diskrétně a/ nebo odděleně. Projekt nebo lekce mohou zajistit důkaz pro více než jednu jednotku. Jednoduše jde o prokázání dostatečných hodnotících důkazů učebních výstupů, používajících hodnotící kritéria. Schopnost kandidátů je potvrzena prostřednictvím odkazování práce na jednotková kritéria. Způsob, jak to přesně probíhá, pokud jde o organizaci práce neb jednotlivých plánů lekcí ve vztahu k jednotkám a jejich kritérií, je flexibilní. Z pohledu odměňování nás zajímá pouze výstup. Může kandidát bezpečně prokázat způsobilost kritérií? Přidání jednotek může zvýšit rozsah studia a my poskytujeme několik různých formátů kvalifikací na všech úrovních. Vyšší kvalifikace může být dosažena přidáním jednotek k nižší kvalifikaci. Pokaždé, když se hodnotitel rozhodne oznámkovat studenta, musí (1) Vybrat odpovídající skupinu, kterou bude známkovat (2) Vybrat hodnotící kategorii (všimněte si, že se mohou zobrazit další kategorie na seznamu, jelikož systém nové kategorie vyvíjí a ty jsou pak přidávány) (3) Vybrat úroveň, ve které bude hodnocení probíhat (viz vysvětlení úrovní a kvalifikačních rámců) a (4) jednotku, která se posuzuje. Několik důležitých poznámek před zahájením známkování v hodnotící tabulce: Hodnotící kritéria jsou k dispozici pro každou jednotku. Hodnotitel se musí rozhodnout, zda student splnil požadovaná kritéria a použít k tomu důkazy přímo ze studentovy práce v reálném kontextu. Všechna hodnotící kritéria začínají jako "N", což znamená žádné důkazy hodnocení. Posouzení hodnotitele je zaznamenáno jako L, S nebo "H" na základě hodnotících kritérií, kdy je důkaz poskytnut studentem. Student udělal pokrok směrem ke konkrétnímu kritérii na základě důkazu, ale neexistuje dostatek důkazů o plné a bezpečné způsobilosti, hodnotitel zaznamená L Jsou li k dispozici dostatečné důkazy o tom, že student splňuje požadavky konkrétního prohlášení, hodnotitel označí S jako Splněno Pokud máme jasný důkaz, že student vše výše uvedené splnil, hodnotitel označí H Známky pro jednotlivé studenty se mohou kdykoliv měnit Jsou li všechna kritéria na "S" nebo "H", student úspěšně složil jednotku, může být pro něj tedy požadován certifikát od TLM přes hodnotící tabulky. (viz bod 4.1 pro 6

7 vysvětlení tohoto procesu). Užití L, S, H je pro kontrolu pokroku a informaci o dalším plánování. Žákům by mělo být vysvětleno a ti by to měli pochopit, že mají možnost se podílet na hodnocení v učebním procesu. Jsou-li ochotni ke sdílení se svými vrstevníky, může to být mocný prvek v motivačním učení. Přesné metody nejsou povinné, jedinou nezbytnou podmínkou je existence jasného důkazu, že student splnil kritéria. 4. Vyžádání a správa certifikátů 4.1 Vyžádání certifikátů Certifikáty mohou být požadovány v případě, že je ve skupině hodnotitele alespoň jeden student, u kterého došlo k hodnocení S nebo H ve všech kritériích. Pokud byly známky vloženy a uloženy, tlačítko Vyžádání certifikátu projde seznam studentů a pošle požadavek moderátorovi. Jakmile se to stane, dojde ke zmrazení účtu daného studenta a nelze provádět žádné změny v procesu samotném ani ve známkování. Ke změnám ve známkování může dojít tehdy, pokud byl certifikát odmítnut danému kandidátovi. V takovém případě dá moderátor zpětnou vazbu hodnotiteli a účet se stane znovu dostupným tak, aby byly umožněny úpravy obsahu SCREENSHOT Před vyžádáním certifikátu by se měl hodnotitel ujistit, že má dostatečné důkazy k podpoře svého rozhodnutí, a že tento důkaz je v takovém formátu, aby zajistil rychlý online přístup k určenému moderátorovi. 7

8 4.2. Moderování a ověřování Hodnotitelé by měli vest záznamy o rozhodnutí posouzení, které provedli u jednotlivých studentů a dělat si poznámky o všech významných potížích u každého kandidáta. Musí být připraveni na dialog a se svým hodnotitelem z TLM a doložit své hodnotící záznamy přes online hodnotící tabulku. Před autorizací certifikátu musí být hodnotitel z TLM ujištěn, že jsou rozhodnutí hodnotitele správná. Jakmile k tomu dojde a certifikáty byly autorizovány, hodnotitel uvidí detail tohoto potvrzení v sekci Award Jobs v hodnotící tabulce. Za normálních okolností začnou moderátoři s kontrolou 100% žádostí o vydání certifikátů pro každého nově vyškoleného hodnotitele. Jakmile získá hodnotitel zkušenosti a přehled o hodnotícím modelu INGOT, počet moderátorem kontrolovaných úkonů se sníží Tisk certifikátů Certifikáty mohou být staženy a vytisknuty hodnotitelem a správci školy a budou dostupné v momentě, kdy hodnotitel z TLM potvrdí pozitivní výsledky. Hodnotitelé mají přístup k certifikátům pro studenty a skupiny, ke kterým jsou přiřazeni, zatímco správce školy má plný přístup ke všem certifikátům v rámci akreditačního centra. Tabulka Print Awards má plně funkční vyhledávání, které projde databází konkrétního centra za použití uživatelem zadaného vyhledávacího řetězce. Funkce tisku zahájí stahování skutečného PDF souboru do počítače, ze kterého byl požadavek na tisk zadán. Jakmile bylo označeno více certifikátů pro tisk, vždy se objeví v jednom PDF, jeden certifikát na stránku. 8

9 Je vhodné, aby byly certifikáty vytisknuty na speciální papíry, dodávané TLM. Každý certifikát je opatřen jedinečným alfanumerickým kódem, odpovídající QR kódu a odkazuje se na kvalifikační úroveň QCF (Anglie a Wales) a v EQF (Evropská Unie). Certifikáty mohou být tisknuty kdykoliv v jakémkoliv množství kopií Ověření pravosti osvědčení Platnost a pravost mohou být zkontrolovány zadáním alfanumerického kódu na nebo naskenováním kódu na jakémkoliv zařízení, které má připojení k internetu, například smartphone nebo tablet. Studenti by měli znát tento online nástroj a vědět, jak jej použít, například když se ucházejí o místo, prezentují své portfolio atd. 5. Řízení studentů a skupin v hodnotící tabulce 5.1 Úloha a profil správce školy Správce školy je role připisována některým osobním účtům v online hodnotící tabulce. Správce školy může nebo nemusí být hodnotitel, což je obvykle rozhodnuto a schváleno akreditačním centrem a praxe ukazuje, že je rozumné mít pouze jednoho správce školy na centrum i když to není povinný požadavek. Vzhledem k tomu, že úloha správce školy je 9

10 velmi specifická, mít pouze jeden účet v této úloze pomůže k tomu, aby se předešlo duplicitním záznamům studentů, a zlepšuje se proces řízení skupin a hodnotitelů. Správce školy má přístup k funkcím, které hodnotitel nevidí na svém účtu, jako je vytvoření skupiny, přiřazení skupiny k registrovaným hodnotitelům, registrace studentů a jejich rozdělení do skupin, přístup ke všem schváleným certifikátům v rámci centra. 5.2 Vytvoření skupin a jejich přiřazení k hodnotitelům Správce školy může použít tabulku Skupiny k tomu, aby se dostal k seznamu všech existujících skupin v rámci centra, jménu hodnotitele pro každou skupinu a rychlý odkaz k řízení skupiny Editace, Print Awards, Smazat. Prvním krokem správce školy, s cílem přidání studentů, by mělo být vytvoření skupiny a přiřazení těchto skupin k jednotlivým hodnotitelům. Studenti se stanou viditelnými, pokud jsou registrováni a mají přiřazena identifikační čísla když jsou spojeni se skupinou a tato skupina je spojena s identifikačním číslem příslušného hodnotitele. Skupiny a studenti jsou tak viditelní hodnotiteli, pod kterého momentálně spadají. Mělo by být zřejmé, že skupiny se mohou přesunovat od jednoho hodnotitele k jinému, spolu se všemi studenty, kteří jsou uvnitř skupiny. 10

11 5.3 Registrace studentů Registrace studentů je jednoduchý proces. Může být provedena správcem školy a data žáka mohou být vložena buď manuálně, na formuláři, který je k dispozici na kartě Přidat Studenta nebo hromadně importovat do databáze nahráním souboru ve formátu CSV. Požadovaná políčka jsou Jméno, Příjmení, Pohlaví a Datum narození. Políčko ULN není hlavní a mělo by zůstat nevyplněno pro centra mimo území Velké Británie. Pokud má student více jmen, jako Jose Maria Dias Riberio, měla by být všechna zaregistrována a rozprostřena mezi dvě poskytnutá políčka (v jednom políčku může být umístěno více než jedno jméno). V případě, že je preferována možnost CSV souboru, najdeme zde vzorek tabulky, znázorňující strukturu, kterou musí soubor CSV mít, aby mohl být přečten v databázi. Soubor CSV je běžný formát souboru, používaný ve všech hlavních softwarových balíčcích. Všimněte si, že sloupce ULN a UPN jsou specifické pouze ve Velké Británii a měly by být 11

12 ponechány prázdné u center mimo její území. Pokud nemá soubor CSV odpovídající strukturu, systém nahlásí chybu a její původ. 5.4 Přiřazení studentů do skupin Jakmile byli studenti přidáni do systému a označeni unikátním identifikačním číslem, jsou viditelní pouze správci školy. Aby je mohli hodnotitelé známkovat v hodnotící tabulce, musejí být studenti přiřazeni do skupin. 12

13 5.5 Editace skupin a studentů Funkce Úprava skupiny jsou povoleny výběrem na odkaz Upravit, vedle skupiny v tabulce Skupiny ( viz. 5.2 screenshot). Objeví se nova tabulka Úprava. Odstranění uživatelů ze skupiny (kdy jsou studenti vloženi zpět do políčka nepřidělených studentů). Kopírování, pohyb a přidání studentů může být provedeno výběrem alespoň jednoho studenta ze seznamu. Pokud se jedná o kopírování nebo pohyb studentů, ukáže se pole navíc a v něm vyberete cílovou skupinu. Textový odkaz Upravit žáci v této skupině v záložce Upravit skupinu umožňuje plný přístup ke všem políčkům a může být použit k opravení překlepů nebo jiných chyb v procesu registrace studenta. 13

14 14

15 Pokud máte jakékoliv dotazy nebo jste se setkali s potížemi při používání systému, prosím kontaktujte Hlavního hodnotitele ve Vaší organizaci nebo Vašeho TLM Account managera. Berte, prosím, v potaz, že systém se neustále vyvíjí a jsou testovány a přidávány nové funkce. Hodnocení a certifikace systému TFL je společenstvím řízený systém a jakékoliv připomínky a návrhy jsou vždy vítány. 15

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT Mezinárodní certifikace otevřené technologie INGOT Praktická příručka pro hodnotitele Ian Lynch Verze 2.2 příručky publikované v originále 4. ledna 2011. Aktuální verzi najdete v on-line podobě na www.theingots.org/community/handbook2

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

On-line učební moduly pro nakládáni s odpady, skládkování odpadů a recyklace odpadů

On-line učební moduly pro nakládáni s odpady, skládkování odpadů a recyklace odpadů On-line učební moduly pro nakládáni s odpady, skládkování odpadů a recyklace odpadů Uživatelský manuál k e-learningovému systému WASTRE Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY

MEZINÁRODNÍ STANDARDY MEZINÁRODNÍ STANDARDY Project No. 505710-CZ-2009-KA4-KA4MP Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují

Více

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II Vedoucí diplomové

Více