PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE"

Transkript

1 ES1-LEO SENDI - Special Education Needs and Disability Inclusion PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE Část I. Použití hodnotících kompetencí TLM INGOTS a certifikační platformy Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské Unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 1

2 1. O kvalifikacích TLM a INGOTS 1.1 Společnost The Learning Machine Ltd TLM je udělující organizace, akreditovaná institucí Ofqual (The Office for Qualifications and Examinations Regulation). Byla založena Ianem a Rosemary Lynchovými, kteří přeměnili své podnikání z poskytování a podpory technické infastruktury školám, k podpoře kvalifikací a řídicích systémů, fungujících online. Hlavní cíle TLM jsou: Poskytnout záruku kvality pro výsledky učení za pomoci regulovaných kvalifikací Snížit přímé náklady v kvalifikacích prostřednictvím úspor z rozsahu Snížit nepřímé náklady prostřednictvím využití technologie a lepšího designu kvalifikací Podpořit vyšší dosah prostřednictvím hodnocení pro učení, které je ovladatelné a efektivní. Zvýšit profesní postavení a kompetence učitelů ve spolupráci s nimi. TLM poskytuje technologie a řídí kvalifikace, které jsou hlavním zaměřením tohoto evropského projektu, spolufinancovaného Evropskou komisí v rámci programu celoživotního učení. 1.2 Kvalifikace INGOTS Kvalifikace INGOTS jsou vlajkovou lodí TLM. INGOTS je zkratka pro mezinárodní stupně otevřené technologie a byla vytvořena pro podporu progrese učení a formálních kvalifikací pro uživatele IT ve Velké Británii. Model se ale ukázal natolik úspěšný, že se stal zdrojem a inspirací pro řadu podobných kvalifikací a hodnotících modelů jak ve VB a EU, tak mimo ně. INGOT pokrývá široké spektrum jednotek na úrovni Položky 1 až (viz. bod níže). 1.3 Rámce kvalifikací Evropský kvalifikační rámec je výchozí rámec, ke kterému se váží všechny národní vzdělávací rámce EU. INGOTs jsou založeny na britském QCF, který navazuje na EQF takto: Entry 1 and 2 v QCF nemá ekvivalent v EQF, což znamená, že jsou pod úrovní EQF úroveň 1 Entry 3 v QCF má ekvivalent v úrovni 1 EQF Úroveň 1 v QCF má ekvivalent v EQF Úroveň 2 Úroveň 2 v QCF má ekvivalent v EQF Úroveň 3 Úroveň 3 v QCF má ekvivalent v EQF Úroveň 4 Britský národní vzdělávací plán je oddělený rámec. Je politováníhodné, že existuje několik různých srovnatelných systémů, jelikož se však tento projekt opírá o kvalifikace, akreditované ve Velké Británii, musíme s nimi pracovat tak, aby se jasně pochopila hodnota konkrétní kvalifikace v různých kontextech. QCF Vstupní úroveň 1 je v podstatě stejná jako úroveň 1 v anglickém národním vzdělávacím plánu 2

3 QCF Vstupní úroveň 2 je v podstatě stejná jako úroveň 2 v anglickém národním vzdělávacím plánu QCF Vstupní úroveň 3 je v podstatě stejná jako úroveň 3 v anglickém národním vzdělávacím plánu QCF úroveň 1 je v podstatě stejná jako úrovně 4-5 v anglickém národním vzdělávacím plánu QCF úroveň 2 je v podstatě stejná jako úroveň 6 10 v anglickém národním vzdělávacím plánu 2. Vysvětlení hodnocení a certifikačního procesu Zde je shrnutí hodnocení a certifikačního procesu, který probíhá výhradně formou online hodnotící tabulky. Studenti jsou registrování v systému, rozděleni do skupin a hodnotitel je přiřazen ke každé skupině. Proškolení a certifikovaní hodnotitelé, kteří jsou součástí centra, akreditovaného TLM, pracují se svými studenty za použití plánů strukturovaných lekcí dle svého výběru a různými úkoly v kurzu. Na základě důkazních materiálů, které byly vytvořeny a poskytnuty studenty hodnotitelům, kteří posoudí a vloží odpovídající známky do hodnotící tabulky. Jakmile obdrželi studenti pozitivní známky pro všechna kritéria dané jednotky, hodnotitel zažádá jejich jménem o vydání certifikátu Žádost přezkoumá moderátor TLM, který může zažádat o přístup k důkazům a rozhodne, zda žádost schválí nebo zamítne Schválení jakékoliv žádosti o certifikaci je ekvivalentem oprávnění pro tisk certifikátů, a funkce tisku je povolena v systému pro studenty ve schválené žádosti. Hodnotitelé a správa školy (viz. bod pro vysvětlení této funkce) mají přístup k této funkci prostřednictvím svých účtů. V případě, že zkontrolovaný důkaz nesplňuje kritéria pro posouzení, hodnotitel obdrží zpětnou vazbu a jakmile jsou k dispozici nové důkazy, požadavek může být znovu předložen. Tento proces zůstává studentům skryt, takže nejprve hodnotitel, za asistence moderátora, může zajistit jednotný přístup k metodice a kritériím bez zbytečného tlaku. K lepšímu porozumění tohoto procesu uvádíme níže několik klíčových pojmů, které jsou v příručce často použity a jsou důležité ke správnému chápání a funkce systému: Co je centrum INGOTS? Centrum INGOTS je instituce, organizace nebo oddělení, které byly akreditovány TLM a jehož posuzovatelé byli vyškoleni a certifikováni TLM. Pouze akreditovaná střediska mají přístup k certifikačním platformám, a pouze centra s platnou akreditací mohou žádat o certifikáty pro své žáky. Jaká je role hodnotitele? V TLM je několik hodnotitelů a každý z nich je zodpovědný za několik středisek. Hodnotitelé jsou zodpovědní za komunikaci se střediskem a s hodnotiteli daného střediska. Jejich hlavním cílem je, aby se ujistili, že jsou splněny pokyny pro zajištění kvality a standardy pro 3

4 posuzování. Rozhodnutí hodnotitelů jsou konzistentní v celém systému TLM INGOT. Hodnotitelé jsou zodpovědní za ověřování důkazů, sesbíraných hodnotiteli k informaci a podpoře jejich hodnocení. Tento proces je znám jako moderování a je dále vysvětlen v bodu Užití hodnotící tabulky a nahrávání hodnocení Hodnotící tabulky mohou být zpřístupněny pomocí libovolného prohlížeče na za použití platného přihlašovacího jména a hesla. 3.1 Profil a účet hodnotitele Profily posuzovatelů v hodnotících tabulkách jsou tvořeny hodnotícími školiteli TLM. Pouze proškolený hodnotitel může mít účet řídicího systému certifikace TLM. Účet vyžaduje pouze minimální soubor informací, související s posuzováním, jako je jméno, ová adresa a telefonní číslo. Najdeme tam souhrnnou tabulku v menu Můj účet, která zobrazí ID hodnotitele v sytému TML, jméno akademie, se kterou je hodnotitel spojen, kontaktní detaily a jazykové oblasti. Najdeme tam také sloupec, který popisuje, jaké pozice byly konkrétním hodnotitelům přiděleny. Všichni nově proškolení hodnotitelé v tomto konkrétním projektu budou mít ve výchozím nastavení nejvyšší hodnotitelská práva, např. Hodnotitel Gold. Protože budou logicky způsobilí k dosažení nižších úrovní, setkají se také s Hodnotiteli Silver a Hodnotiteli Bronz v seznamu pozic. Jeden hodnotitel za každé akreditované centrum bude mít úlohu vrchního hodnotitele a bude hlavním kontaktním bodem konkrétního centra a mít celkovou odpovědnost za dosažení standardů akreditace TLM a hodnotících standardů v rámci centra. Další možnou úlohou je správce školy ( viz. bod 5.1 pro podrobnější vysvětlení), který je zodpovědný za registraci nových studentů, za řízení skupin a tisk certifikátů. V systému řízení jsou pak použity další úlohy, které ovšem nejsou v této fázi důležité. 4

5 V případě potřeby může hodnotitel kdykoliv změnit jazyk v rozhraní hodnotící tabulky a také může upravovat osobní údaje. Všimněte si, že osobní údaje byly skryty na obrázku obrazovky níže, obvykle jsou všechna pole viditelná. Uživatelské jméno a heslo účtu hodnotitele by neměly být sdíleny, jelikož je hodnotitel osobně zodpovědný za všechny akce a procesy, které proběhnou prostřednictvím jeho účtu. Například, hodnotitelům je doporučeno, aby v hodnotící tabulce změnili své heslo při prvním přihlášení. 5

6 3.2 Záznam hodnocení Organizace hodnotících kritérií do jednotek je administrativně jednoduchá. Neznamená to ale, že jednotky musejí být hodnoceny diskrétně a/ nebo odděleně. Projekt nebo lekce mohou zajistit důkaz pro více než jednu jednotku. Jednoduše jde o prokázání dostatečných hodnotících důkazů učebních výstupů, používajících hodnotící kritéria. Schopnost kandidátů je potvrzena prostřednictvím odkazování práce na jednotková kritéria. Způsob, jak to přesně probíhá, pokud jde o organizaci práce neb jednotlivých plánů lekcí ve vztahu k jednotkám a jejich kritérií, je flexibilní. Z pohledu odměňování nás zajímá pouze výstup. Může kandidát bezpečně prokázat způsobilost kritérií? Přidání jednotek může zvýšit rozsah studia a my poskytujeme několik různých formátů kvalifikací na všech úrovních. Vyšší kvalifikace může být dosažena přidáním jednotek k nižší kvalifikaci. Pokaždé, když se hodnotitel rozhodne oznámkovat studenta, musí (1) Vybrat odpovídající skupinu, kterou bude známkovat (2) Vybrat hodnotící kategorii (všimněte si, že se mohou zobrazit další kategorie na seznamu, jelikož systém nové kategorie vyvíjí a ty jsou pak přidávány) (3) Vybrat úroveň, ve které bude hodnocení probíhat (viz vysvětlení úrovní a kvalifikačních rámců) a (4) jednotku, která se posuzuje. Několik důležitých poznámek před zahájením známkování v hodnotící tabulce: Hodnotící kritéria jsou k dispozici pro každou jednotku. Hodnotitel se musí rozhodnout, zda student splnil požadovaná kritéria a použít k tomu důkazy přímo ze studentovy práce v reálném kontextu. Všechna hodnotící kritéria začínají jako "N", což znamená žádné důkazy hodnocení. Posouzení hodnotitele je zaznamenáno jako L, S nebo "H" na základě hodnotících kritérií, kdy je důkaz poskytnut studentem. Student udělal pokrok směrem ke konkrétnímu kritérii na základě důkazu, ale neexistuje dostatek důkazů o plné a bezpečné způsobilosti, hodnotitel zaznamená L Jsou li k dispozici dostatečné důkazy o tom, že student splňuje požadavky konkrétního prohlášení, hodnotitel označí S jako Splněno Pokud máme jasný důkaz, že student vše výše uvedené splnil, hodnotitel označí H Známky pro jednotlivé studenty se mohou kdykoliv měnit Jsou li všechna kritéria na "S" nebo "H", student úspěšně složil jednotku, může být pro něj tedy požadován certifikát od TLM přes hodnotící tabulky. (viz bod 4.1 pro 6

7 vysvětlení tohoto procesu). Užití L, S, H je pro kontrolu pokroku a informaci o dalším plánování. Žákům by mělo být vysvětleno a ti by to měli pochopit, že mají možnost se podílet na hodnocení v učebním procesu. Jsou-li ochotni ke sdílení se svými vrstevníky, může to být mocný prvek v motivačním učení. Přesné metody nejsou povinné, jedinou nezbytnou podmínkou je existence jasného důkazu, že student splnil kritéria. 4. Vyžádání a správa certifikátů 4.1 Vyžádání certifikátů Certifikáty mohou být požadovány v případě, že je ve skupině hodnotitele alespoň jeden student, u kterého došlo k hodnocení S nebo H ve všech kritériích. Pokud byly známky vloženy a uloženy, tlačítko Vyžádání certifikátu projde seznam studentů a pošle požadavek moderátorovi. Jakmile se to stane, dojde ke zmrazení účtu daného studenta a nelze provádět žádné změny v procesu samotném ani ve známkování. Ke změnám ve známkování může dojít tehdy, pokud byl certifikát odmítnut danému kandidátovi. V takovém případě dá moderátor zpětnou vazbu hodnotiteli a účet se stane znovu dostupným tak, aby byly umožněny úpravy obsahu SCREENSHOT Před vyžádáním certifikátu by se měl hodnotitel ujistit, že má dostatečné důkazy k podpoře svého rozhodnutí, a že tento důkaz je v takovém formátu, aby zajistil rychlý online přístup k určenému moderátorovi. 7

8 4.2. Moderování a ověřování Hodnotitelé by měli vest záznamy o rozhodnutí posouzení, které provedli u jednotlivých studentů a dělat si poznámky o všech významných potížích u každého kandidáta. Musí být připraveni na dialog a se svým hodnotitelem z TLM a doložit své hodnotící záznamy přes online hodnotící tabulku. Před autorizací certifikátu musí být hodnotitel z TLM ujištěn, že jsou rozhodnutí hodnotitele správná. Jakmile k tomu dojde a certifikáty byly autorizovány, hodnotitel uvidí detail tohoto potvrzení v sekci Award Jobs v hodnotící tabulce. Za normálních okolností začnou moderátoři s kontrolou 100% žádostí o vydání certifikátů pro každého nově vyškoleného hodnotitele. Jakmile získá hodnotitel zkušenosti a přehled o hodnotícím modelu INGOT, počet moderátorem kontrolovaných úkonů se sníží Tisk certifikátů Certifikáty mohou být staženy a vytisknuty hodnotitelem a správci školy a budou dostupné v momentě, kdy hodnotitel z TLM potvrdí pozitivní výsledky. Hodnotitelé mají přístup k certifikátům pro studenty a skupiny, ke kterým jsou přiřazeni, zatímco správce školy má plný přístup ke všem certifikátům v rámci akreditačního centra. Tabulka Print Awards má plně funkční vyhledávání, které projde databází konkrétního centra za použití uživatelem zadaného vyhledávacího řetězce. Funkce tisku zahájí stahování skutečného PDF souboru do počítače, ze kterého byl požadavek na tisk zadán. Jakmile bylo označeno více certifikátů pro tisk, vždy se objeví v jednom PDF, jeden certifikát na stránku. 8

9 Je vhodné, aby byly certifikáty vytisknuty na speciální papíry, dodávané TLM. Každý certifikát je opatřen jedinečným alfanumerickým kódem, odpovídající QR kódu a odkazuje se na kvalifikační úroveň QCF (Anglie a Wales) a v EQF (Evropská Unie). Certifikáty mohou být tisknuty kdykoliv v jakémkoliv množství kopií Ověření pravosti osvědčení Platnost a pravost mohou být zkontrolovány zadáním alfanumerického kódu na nebo naskenováním kódu na jakémkoliv zařízení, které má připojení k internetu, například smartphone nebo tablet. Studenti by měli znát tento online nástroj a vědět, jak jej použít, například když se ucházejí o místo, prezentují své portfolio atd. 5. Řízení studentů a skupin v hodnotící tabulce 5.1 Úloha a profil správce školy Správce školy je role připisována některým osobním účtům v online hodnotící tabulce. Správce školy může nebo nemusí být hodnotitel, což je obvykle rozhodnuto a schváleno akreditačním centrem a praxe ukazuje, že je rozumné mít pouze jednoho správce školy na centrum i když to není povinný požadavek. Vzhledem k tomu, že úloha správce školy je 9

10 velmi specifická, mít pouze jeden účet v této úloze pomůže k tomu, aby se předešlo duplicitním záznamům studentů, a zlepšuje se proces řízení skupin a hodnotitelů. Správce školy má přístup k funkcím, které hodnotitel nevidí na svém účtu, jako je vytvoření skupiny, přiřazení skupiny k registrovaným hodnotitelům, registrace studentů a jejich rozdělení do skupin, přístup ke všem schváleným certifikátům v rámci centra. 5.2 Vytvoření skupin a jejich přiřazení k hodnotitelům Správce školy může použít tabulku Skupiny k tomu, aby se dostal k seznamu všech existujících skupin v rámci centra, jménu hodnotitele pro každou skupinu a rychlý odkaz k řízení skupiny Editace, Print Awards, Smazat. Prvním krokem správce školy, s cílem přidání studentů, by mělo být vytvoření skupiny a přiřazení těchto skupin k jednotlivým hodnotitelům. Studenti se stanou viditelnými, pokud jsou registrováni a mají přiřazena identifikační čísla když jsou spojeni se skupinou a tato skupina je spojena s identifikačním číslem příslušného hodnotitele. Skupiny a studenti jsou tak viditelní hodnotiteli, pod kterého momentálně spadají. Mělo by být zřejmé, že skupiny se mohou přesunovat od jednoho hodnotitele k jinému, spolu se všemi studenty, kteří jsou uvnitř skupiny. 10

11 5.3 Registrace studentů Registrace studentů je jednoduchý proces. Může být provedena správcem školy a data žáka mohou být vložena buď manuálně, na formuláři, který je k dispozici na kartě Přidat Studenta nebo hromadně importovat do databáze nahráním souboru ve formátu CSV. Požadovaná políčka jsou Jméno, Příjmení, Pohlaví a Datum narození. Políčko ULN není hlavní a mělo by zůstat nevyplněno pro centra mimo území Velké Británie. Pokud má student více jmen, jako Jose Maria Dias Riberio, měla by být všechna zaregistrována a rozprostřena mezi dvě poskytnutá políčka (v jednom políčku může být umístěno více než jedno jméno). V případě, že je preferována možnost CSV souboru, najdeme zde vzorek tabulky, znázorňující strukturu, kterou musí soubor CSV mít, aby mohl být přečten v databázi. Soubor CSV je běžný formát souboru, používaný ve všech hlavních softwarových balíčcích. Všimněte si, že sloupce ULN a UPN jsou specifické pouze ve Velké Británii a měly by být 11

12 ponechány prázdné u center mimo její území. Pokud nemá soubor CSV odpovídající strukturu, systém nahlásí chybu a její původ. 5.4 Přiřazení studentů do skupin Jakmile byli studenti přidáni do systému a označeni unikátním identifikačním číslem, jsou viditelní pouze správci školy. Aby je mohli hodnotitelé známkovat v hodnotící tabulce, musejí být studenti přiřazeni do skupin. 12

13 5.5 Editace skupin a studentů Funkce Úprava skupiny jsou povoleny výběrem na odkaz Upravit, vedle skupiny v tabulce Skupiny ( viz. 5.2 screenshot). Objeví se nova tabulka Úprava. Odstranění uživatelů ze skupiny (kdy jsou studenti vloženi zpět do políčka nepřidělených studentů). Kopírování, pohyb a přidání studentů může být provedeno výběrem alespoň jednoho studenta ze seznamu. Pokud se jedná o kopírování nebo pohyb studentů, ukáže se pole navíc a v něm vyberete cílovou skupinu. Textový odkaz Upravit žáci v této skupině v záložce Upravit skupinu umožňuje plný přístup ke všem políčkům a může být použit k opravení překlepů nebo jiných chyb v procesu registrace studenta. 13

14 14

15 Pokud máte jakékoliv dotazy nebo jste se setkali s potížemi při používání systému, prosím kontaktujte Hlavního hodnotitele ve Vaší organizaci nebo Vašeho TLM Account managera. Berte, prosím, v potaz, že systém se neustále vyvíjí a jsou testovány a přidávány nové funkce. Hodnocení a certifikace systému TFL je společenstvím řízený systém a jakékoliv připomínky a návrhy jsou vždy vítány. 15

PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE

PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Special Education Needs and Disability Inclusion PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE Část I. Použití hodnotících kompetencí TLM INGOTS a certifikační platformy Tento projekt byl realizován

Více

Vzdělávací program pro hodnotitele

Vzdělávací program pro hodnotitele Vzdělávací program pro hodnotitele ÚVOD: Vzdělávací program pro hodnotitele Cíl: Cílem vzdělávacího programu pro hodnotitele je poskytnout odborné znalosti a dovednosti na přiměřenou podporu center, která

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC a MAC

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC a MAC Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC a MAC - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Registrace na portálu ereading.cz... 4 2. Instalace Adobe Digital

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

GO! ONLINE & TRACK UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČAS JE VŠE

GO! ONLINE & TRACK UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČAS JE VŠE GO! ONLINE & TRACK UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČAS JE VŠE Obsah 1 Systémové požadavky 3 2 Po přihlášení 4 2. 1 Změna hesla 4 2. 2 Potvrzení Všeobecných obchodních podmínek 4 3 Objednávání zásilek 5 3. 1 Objednání

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Manuál. Omluvenky online

Manuál. Omluvenky online Manuál Omluvenky online Jan Čižmár Chlupac.com Brno 2013 Obsah 1 Přihlášení 2 2 Student 2 2.1 Výpis absencí........................... 3 2.2 Nastavení............................. 3 3 Zákonný zástupce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Vzájemné uznávání C-TPAT. Registrace a údržba EORI

Vzájemné uznávání C-TPAT. Registrace a údržba EORI Vzájemné uznávání C-TPAT Registrace a údržba EORI Obrazovka pro přihlášení https://mrctpat.cbp.dhs.gov Stránka umožňuje uživatelům, kteří již mají vytvořený účet, zadat své uživatelské jméno a heslo. Stránka

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Verze dokumentu 1.0 Upozornění: ČSOB si vyhrazuje právo dokument upravovat, měnit adresy (umístění) a rozhraní služeb systému Klikni a daruj. V případě

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další)

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Instalace čtečky...

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 1. března 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Registrace. 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo

Registrace. 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo Registrace 1. Typy účtů 2. Registrace na portále 3. Přihlášení na portál 4. Zapomenuté heslo Typy účtů Na portál StromyPodKontrolou.cz je možné vstupovat pomocí 4 typů účtů, z nichž 3 vyžadují provedení

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Schéma procesu podávání návrhů projektů (NP) Vyhlášení veřejné soutěže Vyplnění NP v aplikaci GRIS Přiložení příloh k NP v aplikaci GRIS

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Objednávky přepravy Uživatelská příručka

Objednávky přepravy Uživatelská příručka Objednávky přepravy Uživatelská příručka Objednávka zadání objednávky Přihlášení a spuštění modulu Objednávky Otevřete www prohlížeč na adrese www.eschenker.dbschenker.com Přihlaste se vašim SIMS ID a

Více