VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Adéla BAROŠOVÁ Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce 2014

2 Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce Adéla BAROŠOVÁ Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové práce: ing. Eva Klánová Datum odevzdání diplomové práce: 7. května 2014 Praha 2014

3 Corporate Communication on Social Networks Master s Thesis Adéla BAROŠOVÁ The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of marketing and medial communications Major: Marketing communication Thesis Advisor: ing. Eva Klánová Date of Submission: 7th May 2014 Prague 2014

4 Místopřísežně prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Komunikace firmy na sociálních sítích zpracovala samostatně. Použitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. Ve Valašském Meziříčí dne 7. května 2014 Adéla Barošová

5 Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Evě Klánové za konzultace, vedení diplomové práce a pomoc při její tvorbě. Poděkování patří také marketingovému oddělení firmy ROBE lighting s. r. o. a agentuře PRIA, kteří v průběhu zpracování práce ochotně spolupracovali a poskytovali důležité informace. Dále bych ráda poděkovala Ing. Ondřeji Hegarovi za odbornou pomoc při stylizaci práce a překladů v odborné angličtině.

6 Abstrakt Jméno autora: Adéla Barošová Název práce: Komunikace firmy na sociálních sítích Označení: Diplomová práce Název vysoké školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jméno vedoucího práce: ing. Eva Klánová Místo, datum vydání práce a počet stran: v Praze, 7. května 2014, 88 stran Komunikace na sociálních sítích patří mezi nové nástroje v oblasti marketingové komunikace. Hojně ji využívají jak jednotlivci, tak zároveň i firmy. Zvláště u firem se stala komunikace na sítích oblíbenou, neboť je to dobrý způsob, jak posílit značku, využívat levného a rychlého nástroje pro komunikaci. Cílem bylo zanalyzovat komunikaci firmy na různých sociálních sítích. Jaké trendy firma využívá, zda ctí zásady etiky na sítích a jaké výhody či nevýhody jí komunikace přináší v porovnání s její konkurencí. Pro účely této diplomové práce byla vybrána metoda sběru dat, metoda benchmarking a analýza SWOT. V praktické části autorka zjistila, že největší konkurent firmy je v komunikaci na sociálních sítích opravdu silný. Firma, která se stala předmětem této práce, by se měla zaměřit na své příležitosti a silné stránky, aby ještě lépe pronikla do světa sociálních sítí. V závěru práce autorka navrhuje konkrétní příklady, jak by měla firma zlepšit komunikaci na těch nejdůležitějších sítích. Pro firmu by to mohlo znamenat posílení pozice na trhu ale i nalezení nových zákazníků. Klíčová slova komunikace, sociální sítě, marketing, konkurence, firma, Facebook, Twitter, YouTube. Abstract Author: Adéla Barošová Thesis: Corporate Communication on Social Networks Designation: Master s Thesis Name of college: The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis Advisor: ing. Eva Klánová Place, date of Submission and number of pages: in Prague, 7th May 2014, 88 pages

7 Communication on social networks belongs to new tools in marketing communication. It is widely used by both individuals and companies. Especially companies like it, because it is a good way how to make the brand stronger and it is fast and cheap tool for communication and presentation. The aim of this thesis is to analyse corporate communication on social networks, which trends the company uses, if they respect ethics on social networks and the advantages and disadvantages it brings in comparison with competitors. For the purpose of this work a data collection, a benchmarking and a SWOT analysis was chosen. The authoress used these methods in the practical part and found that the main competitor is very strong in the social network communication. The chosen company should focus to its opportunities and strenghts to penetrate social networks. The authoress suggests particular examples how to improve communication on the most important social networks. The implementation can lead to strengthening the market position and also can bring new customers. Key words communication, social networks, marketing, competition, corporate, Facebook, Twitter, YouTube.

8 Obsah 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Komunikace Nástroje komunikace Komunikace na Internetu Marketing na mezipodnikových trzích Sociální sítě Facebook Twitter LinkedIn Pinterest YouTube Google Intermezzo: Etika na sociálních sítích Benchmarking SWOT analýza Metoda sběru dat Vyhodnocování prezentace na sociálních sítích PRAKTICKÁ ČÁST Představení společnosti Historie Logo firmy Organizační struktura firmy Výstavy Reference Ocenění firmy Produktová řada Vymezení konkurence Analýza sociálních sítí Vyhodnocení komunikace firmy na sociálních sítích Komunikace jednotlivých firem... 51

9 3.5.1 Komunikace na Facebooku Komunikace na Twitteru Komunikace na síti LinkedIn Komunikace na síti Pinterest Komunikace firmy na YouTube Benchmarking SWOT analýza NÁVRHOVÁ ČÁST Návrh komunikace na Facebooku Návrh komunikace na Twitteru Návrh komunikace na LinkedIn Návrh komunikace Pinterest Návrh komunikace YouTube Obecné doporučení ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek... 88

10 1 ÚVOD Komunikovat na sociálních sítích je v současnosti ještě stále velmi atraktivní záležitost. Ačkoli by se mohlo zdát, že je tento trend na ústupu, sociální sítě rostou a uživatelů neustále přibývá. Díky tomu, že se pár chytrým lidem podařilo z těchto sítí udělat něco, co používá každý den celý svět, je nutností zařadit komunikaci na sociálních sítích do komunikace marketingové. Někteří lidé sociální sítě zatracují. Je to pro ně žrout času, který jim nepřináší žádný užitek. Vidí sítě jako virtuální zlo, které bere soukromí. V Turecku se dokonce používání sociálních sítí stalo zakázaným a lidé na tyto sítě nemají legální přístup. Jiní vidí sítě jako možnost naučit se něco nového a chtějí jít s dobou. Některým sítě přinášejí levnou a rychlou komunikaci. Sociální sítě nikdy nespí, ani nikdy nezavírají nebo nemají dovolenou. Jedou nonstop. Možná právě tato skutečnost přispěla k tomu, že se staly tak sexy záležitostí a hýbou celým světem. Využívají je nejen jednotlivci, ale oblibu si našly i mezi firmami. Existenci jedné firmy na různých sociálních sítích autorka popisuje právě v této práci. Firma ROBE lighting s. r. o., která se stala předmětem práce, uvádí, že se pohybuje na sítích, a využívá je k aktivní komunikaci se zákazníky, distributory, fanoušky a jinými subjekty. Cílem této práce je zanalyzovat komunikaci firmy na sociálních sítích. Jaké trendy pro komunikaci využívá, zda nejde proti etice, co jí to přináší a výsledky porovnat s konkurencí. Vyslovená hypotéza: Firma ROBE lighting s. r. o. komunikuje efektivně na sociálních sítích. Práce se soustřeďuje do tří částí. V úvodu teoretické části jsou popsány základní pojmy komunikace, dále nástroje, kterými lze komunikovat a termíny týkající se sociálních sítí. Dále je teoretická část věnována představení jednotlivých sociálních sítí, na kterých se firma pohybuje. Jsou ale popsány i jiné sítě, které stojí za zmínku. Závěr kapitoly je věnován popsání vybraných metod, které napomohly k analýze komunikace firmy. Druhá část, analytická, je zahájena představením firmy ROBE lighting s. r. o. Popisuje její činnost, portfolio a největší konkurenci. Důležitou částí je porovnání komunikace firmy ROBE lighting s. r. o. s její konkurencí. Následuje samotná analýza sociálních sítí a poté vyhodnocení komunikace jednotlivých firem na vybraných sociálních sítích. V závěru praktické části čtenář nalezne porovnání stavu komunikace firmy s její 9

11 největší konkurencí a následně analýzu SWOT. Tyto metody napomohou ke správné volbě strategie do budoucna. Zjištěné výsledky z praktické části budou shrnuty ve čtvrté kapitole, kde budou popsány návrhy na zlepšení a jiná doporučení, která budou sestavována podle jednotlivých sítí, na kterých se firma pohybuje. Tato doporučení by měla být navrhována tak, aby byla reálně proveditelná, finančně dostupná, jasně definovaná a připravená k okamžitému přijetí. 10

12 2 TEORETICKÁ ČÁST Následující část je věnována problematice komunikace na sociálních sítích z teoretického pohledu. Autorka této práce popisuje v úvodu základní pojmy, které se ke slovu komunikace váží. Je zde zmíněn i Lasswellův model komunikace, tedy základ pro pochopení výrazu komunikace. Neméně důležité jsou řádky popisující nástroje komunikace, jako jsou Internet, osobní rozhovor, telefon aj. Největší část kapitoly zaujímají vedle komunikace samozřejmě sociální sítě. Čtenář se dočte o základním fungování sítí, za jakým účelem byly založeny a jak se mohou využívat v marketingu firmy. Dále jsou popsány jednotlivé sociální sítě, tedy pro koho jsou sítě určeny, výhody a nevýhody sítí, účel jejich vzniku a odkaz na stránky. Dobrým odrazovým můstkem pro praktickou část je srovnání jednotlivých sítí z hlediska počtu aktivních uživatelů, oblíbenosti a rozšířenosti po celém světě. Malou, i když související odbočkou od hlavního tématu je etika na sítích (jak z pohledu fyzických osob, tak i firem). V současnosti je velmi diskutovanou kvůli ochraně soukromí a zneužívání informací. Autorka si tedy dovolila věnovat i tomuto tématu pár řádků. Samozřejmostí je teoretický popis metod vztahující se k analytické části. Byly vybrány metody sběru dat, benchmarking a analýza SWOT. Popis metod tuto kapitolu uzavírá. 2.1 Komunikace Communicare est multum dare! (Komunikovat znamená mnoho dávat); motto. Trendem současné doby je změna informační společnosti ve společnost komunikační. Mít k dispozici informace není v podniku úplnou výhrou a výhodou. Důležitější je, umět s informacemi pracovat, umět je správně přečíst, identifikovat, rozebrat a komunikovat. Abychom lépe pochopili problematiku komunikace, rozebereme si základní pojmy. Komunikace - slovo komunikace můžeme chápat, zcela úzce řečeno, jako výměnu informací. Je zřejmé, že se při tom aktivně zapojují dvě strany a že nejde o pouhé 11

13 poskytnutí informací. V podstatě hovoříme o participaci 1, tedy spolupodílení se s někým na něčem. (Veber aj., 2011) Lasswellův model komunikace nás v tomto může jenom utvrdit. Who says What to Whom throuhg Which channel with What effect. Tento model 5W v překladu znamená, Kdo říká komu co, jakým způsobem a s jakým účinkem. Můžeme tedy usoudit, jak již bylo zmíněno, že komunikace probíhá mezi dvěma stranami odesílatelem a příjemcem informace. Přičemž na straně odesílatele dochází ke kódování a na straně příjemce k dekódování informace. Vše probíhá skrz nějaký komunikační kanál, nějaké médium a jako vedlejší produkt tohoto procesu se vytváří šum. (Přikrylová, Jahodová, 2010) Názorně můžeme Lasswellův model zobrazit schématem: Obrázek č. 1 Lasswellův model komunikace říká jakým kanálem KDO CO KOMU Zdroj: vlastní zpracování s jakým efektem Miroslav Foret (2006) chápe komunikaci z původního latinského významu jako způsob sdílení, spolčování nebo společnou účast na něčem. Dále ale říká, že pro marketéry by měla komunikace znamenat základ veškerých vztahů mezi lidmi. Komunikace je tedy proces, během něhož dochází ke sdělování, sdílení, přenosu a výměně významů, hodnot, které v sobě nesou zakódovanou informaci. Vedle informací je komunikace projevem výsledků lidské činnosti a reakce zákazníků na samotné produkty. 1 Participace, latinsky participare, je ekvivalentem k výrazu communicare, tedy komunikace. 12

14 Kód pro úspěšnou komunikaci je důležitý vhodný výběr kódu, tedy jazyka, kterému rozumí obě strany. Takovým může být např. Morseova abeceda, Braillovo písmo, dopravní značení apod. Bez správného kódu bude komunikace neúspěšná. (Veber aj., 2011, s. 17, 18) Komunikační šumy jsou to takové jevy, které se vyskytují v průběhu komunikace. Mohou vznikat jak na straně odesílatele, na straně příjemce, tak může být chyba i v průběhu nebo způsobu kódování. Komunikační šumy považujeme za negativní jevy, které ovlivňují kvalitu komunikace. Public Relations termín, který je často překládán jako vztahy s veřejností. Jedná se o činnosti, jejichž cílem je pozitivně ovlivňovat vztahy mezi organizací a veřejností. Veřejností zde rozumíme např. dodavatele, zákazníky, investory aj. Tato skupina je v praxi označována jako cílová skupina. Public Relations je komunikační nástroj, díky kterému lze dlouhodobě vytvářet, udržovat a řídit vztahy mezi podnikem a ostatními organizacemi, institucemi a skupinami veřejnosti. Za cíl si obě strany kladou vzájemné porozumění, pochopení, důvěru a sladění zájmů. Abychom komunikovali opravdu úspěšně, existují jisté zásady. První zásada je, že téma, které je komunikované musí být zajímavé a musí druhou stranu, tedy toho, kdo sdělení přijímá, zaujmout. Dále platí, že komunikace by měla být přínosná pro obě strany, měla by být symetrická a obousměrná. Role toho, kdo sděluje a toho, kdo informace přijímá, by se měly střídat. Nejdůležitější zásada pro kvalitní komunikaci je, aby člověk (manažer) uměl informace sdělovat, ale aby uměl i naslouchat. (Veber aj., 2011, s. 182, 183) Komunikace může probíhat ve třech rovinách: 1. Verbálně základním kamenem není mluvené slovo, ale celé věty. Správně zvolené slovo dané do kontextu nám teprve umožňuje pochopit sdělovanou informaci a její obsah. 2. Neverbálně jiné označení pro tento způsob komunikace bychom mohli nazvat jako mimoslovní, tedy bez použití slov, vět. Do neverbální komunikace zařazujeme zejména mimiku, různá gesta, doteky, vzdálenost mezi lidmi, postoj těla, tón řeči, různé pohledy nebo také rychlost mluveného projevu, jeho hlasitost, poloha hlasu aj. 13

15 3. Činy jsou v podstatě kombinací verbální a neverbální komunikace. Zároveň jsou výsledkem chování a jednání v různých situacích. (Veber aj., 2011, s. 183) Podle Kotlera (2003, s. 64) patří komunikace a propagace mezi nejdůležitější marketingové dovednosti, přičemž komunikace je chápana jako širší pojem. Komunikujeme, ať chceme, nebo ne. Prostředkem komunikace je oblek obchodního zástupce, katalogová cena i vzhled kanceláří to vše vytváří u návštěvníka určitý dojem. (Kotler, 2003, s. 64) Kotler (2003, s. 64) chápe propagaci jako firemní sdělení určené k podpoře a posílení povědomí o výrobcích a službách podniku. Propagace by měla vyvolat zájem a motivaci k samotné koupi. Nástroje, které firmy používají pro zvýšení zájmu o výrobky, jsou reklama, podpora prodeje, obchodní zástupci nebo PR. Jestli byla propagace účinná nebo ne je lehce změřitelné. V současné době je ale zákazník zahlcován a je tak zvaně přehlcen informacemi z různých médií. Přehlcení informací vede zákazníka k docela racionálnímu kroku a to vybírat si pouze ty informace, které ho zaujmou. V horším případě jsou jakékoli komunikované prostředky podobného typu negovány, čímž se zákazník chrání před invazí informací. To, že je zákazník přehlcen, způsobuje situace, kdy již není schopen vnímat přísun nových podnětů a je tedy o hodně těžší upoutat jeho pozornost. Občas se můžeme v praxi setkat s tím, že firmy vynakládají vesmírné částky na marketing výrobku, než na jeho výrobu nebo inovaci. Toto platí spíše pro luxusní parfémy nebo u nových filmů. Obecnou otázkou však zůstává, jestli je to všechno dostatečně účinné. Dostat se do povědomí je jedna věc, dokázat si udržet něčí pozornost druhá a vyvolat reakci třetí. Pozornost znamená, že se někdo na něco na chvíli zaměří. Ale zda ho to přiměje ke koupi (Kotler, 2003, s. 65) Když shrneme všechny informace, pak můžeme říci, že marketingová komunikace je: každá forma komunikace, kterou užívá organizace k informování, přesvědčování, nebo ovlivňování dnešních nebo budoucích zákazníků. (Podnikátor, 2012) 14

16 2.2 Nástroje komunikace Komunikovat lze prostřednictvím mnoha typů médií za pomoci různých nástrojů. Podle Foreta (2006, s. 15) je rozhovor pořád jedním z nejúčinnějších způsobů komunikace, ačkoliv patří mezi nejomezenější způsoby z hlediska počtu účastníků rozhovoru. Rozhovor je tedy jedním z nástrojů, které komunikace využívá. Novějším nástrojem je telefonování. V současnosti je již samozřejmostí využití mobilních telefonů, které nám nabízejí hned několik funkcí a aplikací, díky kterým se můžeme bez problému spojit s kýmkoliv a kdekoliv. Dalšími nástroji podoby písemného sdělení jsou např. telegraf, fax, y, krátké textové zprávy SMS typické pro mobilní telefony, nebo dnes již téměř nepoužívaný (myšleno pro běžnou komunikaci) poštovní styk za pomoci dopisů. Co se komunikace skupinové týče, převládají ve firmách schůze, zasedání, porady, mítinky, nebo konference. Konference mohou probíhat propojením telefonních linek takovým říkáme telekonference. Nebo se mohou účastníci hovoru dokonce vidět, zde se jedná o videokonferenci. Tyto způsoby komunikace jsou charakteristické také pro nástroj zvaný Skype. Abychom ale Skype mohli využívat, potřebujeme internetové připojení. Díky těmto moderním způsobům komunikace můžeme překonávat prostorové a časové překážky. V současné době jsme ale v komunikaci někde jinde, než před pár lety. Umíme využívat multimediální integrující psaný či čtený text, který navíc obsahuje obrázky, fotografie, animace, videa, zvukové efekty, které jsou propojené v jeden celek. Navíc nám tuto komunikaci umožňují počítače skrz internetové připojení. Výhodou této komunikace je, že je interaktivní a příjemce se může celého procesu účastnit. Otázka je, jaké jsou přínosy těchto elektronických komunikačních přístrojů? Foret (2006, s. 18) odpovídá: o Zrychlení přenosu informací prakticky z kteréhokoliv místa kamkoliv a cokoliv může být komunikováno. Informace jsou tedy přístupnější. o Zpřesnění a zkonkrétnění informací informace se nám dostávají v lepší kvalitě a více kanály, takže jsme schopni si sami dokreslit atmosféru události. Např. díky dokumentárním filmům, rozhlasu, TV přenosu aj. o Umožňují přecházet od běžné jednosměrné ke dvousměrné interaktivní komunikaci. 15

17 Do nových komunikačních nástrojů řadíme v rámci marketingové komunikace i komunikaci na sociálních sítích. Sociální sítě jsou hitem posledních let. Neustále se rozvíjejí a boří hranice zastaralého a pomalého způsobu komunikace. Bez rozdílu věku, národnosti či pohlaví jej využívají lidé po celém světě. Proč jsou tak populární? Lidé mají rádi příběhy a na sociálních sítích je jich každý den plno. Ať už jde o fotky z oslavy narozenin, video z firemního večírku nebo hledání nové pracovní síly, vždy za tím stojí lidé. A protože jsme, my lidé, druh společenský, snažíme se s ostatními komunikovat, být jim na blízku. Sociální sítě nám toto umožňují. Jsme s těmi, se kterými chceme být. Komunikujeme s nimi, sdílíme jejich starosti a radosti. O to na sítích jde být tam, sdílet, mít přátele, potkávat se s nimi a být tím, kým v očích společnosti chcete být. Masová média Jan Jirák a Barbora Köpplová (2009) ve své knize popisují termín masová média. Tedy taková, díky kterým můžeme komunikovat s masy lidí. Zpravidla je jako masové médium vnímán zejména tisk (noviny, časopisy určené pro širokou veřejnost), dále rozhlasové a TV vysílání a nově veřejně dostupná sdílení na Internetu. Tato sdílení mají několik podob a to: zpravodajské portály, servery typu YouTube, autorské blogy, nebo sebeprezentační nástěnky jako Twitter nebo Facebook. Tato média umožňují svou formou tzv. sociální komunikaci. Za sociální komunikaci se považuje taková komunikace, která je ve své podstatě určena neomezenému množství uživatelů, kteří ji mohou užívat; nabízí svůj obsah jako potenciálně použitelný pro zábavu, poučení, jako zdroj informací aj.; dané obsahy se nabízí pravidelně a průběžně; existence takové komunikace je závislá především na jejích uživatelích. Pro masová média je tedy typické, že jsou univerzální, populární a veřejně dostupné. 2.3 Komunikace na Internetu Protože komunikace na sociálních sítích je komunikací, která probíhá díky významnému nástroji Internetu, neměli bychom opomenout představit i tento svět plný jedniček a nul. 16

18 Jak uvádí ve své knize Foret (2006, s. 327) je Internet velice perspektivní prostředek, kterým lze elektronicky komunikovat. Vznik tohoto způsobu komunikace se historicky váže do 60. let, kdy vznikl jako potřeba pro americkou armádu a to mu vydrželo až do 90. let. Kromě armády se Internet využíval i na akademické půdě univerzit, popř. ve výzkumu. Díky tomu, že je v současnosti Internet rozšířený do celého světa, umožňuje svým uživatelům především: o využívání elektronické pošty zvané , která je levná a rychlá, o čtení novin a časopisů a získávání dalších zajímavých informací z celého světa, ze všech oborů lidské činnosti, o sledovat instituce, firmy a tvorbu jejich produktů a zároveň online nákup, prodej 24 hodin denně 7 dní v týdnu, o vyhledávání konkurence, nových odběratelů, ale samozřejmě i rychlou komunikaci se zákazníkem. Nástroje jako jsou ová schránka nebo samotné webové stránky byly představeny výše. Nicméně v době, kdy Miroslav Foret psal tuto knihu 2, to byly nástroje nové, ale přesto rozšířené. Dnes se tyto dva nástroje komunikace staly nezbytností a samozřejmostí. Ten, kdo je nemá, jako by nebyl. Pokud není vidět online, neexistuje. Dominantní roli hraje Internet jako snadno dostupné a globalizační médium, které představuje moderní platformu pro řadu aktivit provozovaných elektronickou formou. Firmy, podniky, ale i zákazníci pomalu pronikají do problematiky elektronického podnikání (e-business), elektronického prodeje či nákupu (e-commerce, e-procurement), bankovnictví (e-banking), marketingu (e-marketing) a dalších. (Foret, 2006, s. 329) Kdyby měla kniha novou rozšířenou verzi, jistě by pan Foret do dalších připsal elektronickou komunikaci se zákazníkem komunikace na sociálních sítích. 2.4 Marketing na mezipodnikových trzích Ačkoliv se na přednáškách ve škole a v literatuře píše spíše o marketingu určenému přímo zákazníkům (B2C = business-to-consumer), jsou aktivity marketingu na 2 Kniha byla vydána v roce

19 mezipodnikových trzích, zvané business-to-business (B2B), rozšířenější. Velký význam pro marketing na B2B trzích mají obchodní zástupci. Jsou důležití, obzvláště tehdy, pokud firma prodává technologicky složitá a investičně náročná zařízení jako jsou letadla, elektrárny aj. Také na B2B trzích je komunikace každodenní aktivitou. A protože se i tak velké firmy, které vyrábějí třeba letadla, snaží minimalizovat náklady, využívají různé komunikační kanály. Jsou to například telekonference, videokonference nebo různé jiné komunikace přes Internet. (Kotler, 2003, s. 56, 57) Samozřejmostí je, že i firmy působící na B2B trzích komunikují na sociálních sítích, o kterých se čtenář dočte v následujícím podnadpise. Jak píše Petr Frey (2011) sociální sítě jsou určeny i pro firmy B2B. Společnost Hewlett Packard 3 vytvořila velice zajímavou a kreativní kampaň, díky které získali pozornost přesně od těch, od kterých chtěli od cílové skupiny. Vybrali si několik lidí, kteří aktivně působili na Internetu ve skupinách jako hlavni diskutéři, zapůjčili jim jejich výrobek a nechali je, ať s ním dělají, co je napadne. Díky tomu se produkt firmy HP dostal do konverzací do několika blogů, na stránky Facebooku i Twitteru a firma tak více a více rozšiřovala svou propagaci. 2.5 Sociální sítě Můžete si pozornost koupit, to je reklama. Můžete o pozornost prosit v médiích, to je PR. Anebo získáte pozornost tím, že vytvoříte zajímavý obsah a zdarma jej uveřejníte na webu. David Scott Základem fungování všech sociálních sítí, jsou vazby a komunikace mezi uživateli. Důležité je, že tito uživatelé spolu chtějí komunikovat a sdílet své informace. Mohlo by se zdát, že je nutné mít co nejvíce uživatelů. To je pravda, ale ještě nutnější je, mít více vztahů mezi nimi. Zkrátka, aby se uživatelé mezi sebou znali navzájem. Veškeré informace na síti procházejí právě díky těmto vztahům. Sociální sítě se mohou využívat jako nástroj marketingu. Nejčastějšími aktivitami, souvisejícími s marketingem na sítích jsou zejména: 3 Společnost Hewlett Packard, známá zkratkou HP, vyrábí elektronická zařízení a příslušenství jako tiskárny, notebooky, tablety, monitory apod. (Hewlett-Packard Development Company, 2014) 18

20 Informování o značce. První kontakt se značkou a lidmi. Vytváření prvního dojmu s těmi, kteří ještě značku neznají. Podpora produktu v předprodejní fázi. Seznámení lidí s vlastnostmi, funkcemi produktu. Tvorba inzertních materiálů. Přesvědčení potenciálních klientů, proč by si měli produkt koupit. Proces argumentování, který podporuje ochotu nákupu produktu. Poprodejní podpora. Zahrnuje klasické poprodejní služby jako řešení potíží, reklamací, ale zároveň se komunikuje se stávajícími klienty. Důležitý je celkový servis. Budování uživatelské komunity. To je dlouhodobý proces komunikace klienta a firmy. Nutná je podpora vzájemné komunikace do budoucna. Řešení problémů a krizová komunikace. Neměla by být příliš často. Pokud však nastane, měla by být řešena rychle a ve prospěch spokojenosti klienta. (Bednář, 2011) Sociální média Pro úplné pochopení, co to sociální sítě jsou a jak fungují, je ještě nutné si ujasnit, co to jsou sociální média. Tyto pojmy by se totiž rozhodně neměly zaměňovat. Jak uvádí David Meerman Scott (2010, s. 38): Sociální média umožňují lidem vyměňovat si myšlenky a názory, společně probírat obsah stránek a navazovat kontakty online. Sociální média se liší od klasických mainstreamových v tom, že jejich obsah může vytvářet každý, stejně jako do nich přispívat nebo komentovat. Sociální média mohou mít textovou formu, může jít o audio, video nebo fotografie a jiné obrazové formy, které spojují komunity, vycházejí vstříc lidem, kteří se chtějí sdružovat. Termín sociální média je širší pojem než sociální sítě. Sociální média jsou chápána jako různé média, která jsou lidmi využívána na online komunikaci a sdružování, popř. 19

21 rozvíjení společenských kontaktů. Do sociálních médií zahrnujeme wiki stránky 4, blogy 5, webové stránky a vytváření sociálních sítí. (Scott, 2010, s. 38) Pojmy sociální média a sociální sítě tedy rozhodně nejsou totéž. Petr Frey (2011, s. 59) popisuje sociální média jako soubor nástrojů a různých platforem, které svým uživatelům umožňují sdílet obrázky, videa a jiné aniž by museli mít nainstalovány další softwary. Do sociálních médií podle Freye tedy v úplnosti zahrnujeme: publikační servery, sdílená média, diskuzní servery, sociální sítě, mikroblogy, streamové servery, živá vysílání, virtuální světy, společenské hry a videohry Facebook Sociální síť, která patří v České republice k nejoblíbenějším. Je tomu tak proto, že je nejznámější a má nejvíce uživatelů. Pokud se jedinec na této síti pohybuje, přidává si ostatní uživatele do portfolia svých kontaktů, mluvíme v případě Facebooku o přátelství. Facebook kombinuje několik komunikačních kanálů. Základem je ale sdílení textových zpráv, které se nazývají statusy. Sdílet se mohou ale i videa, články, fotografie aj. multimediální odkazy ostatních přátel. Vedle těchto možností nabízí Facebook aplikace jako např. společné hry, připomenutí narozenin ostatních přátel, poznámky a další. Založit si účet na této síti dokáže kdokoli, kdykoli. Stačí mít ovou schránku, pamatovat si heslo a je to. Aplikace na Facebooku nás dnes dokáží nasměrovat při zakládání účtu tím správným směrem, takže se nemusíme bát, že bychom to nezvládli. Pak už je jen na nás jaký obrázek o sobě necháme zveřejnit. Účet si mohou zařídit jak jedinci, tak firmy. Někteří PR specialisté hovoří o účtech uživatelů na sociálních sítích jako o soukromém PR nás všech. 4 Wiki stránky jsou takové stránky, do kterých může kdokoli přihlášený připisovat různé informace, může je aktualizovat a upravovat. Slovem wiki se rozumí i software, díky kterému se tvoří takovéto internetové stránky. (Scott, 2010, s. 38) 5 Blogy jsou webové stránky, které mají podobu osobních stránek, ale píší na ně lidé, zajímající se o nějakou tématiku (móda, celebrity, nebo existují blogy časopisů, novin apod.). Blogy jsou prostředkem na výměnu názorů. Potkávají se zde lidé, kteří mají k dané problematice co říct a komentují stanoviska autora (blogera). (Scott, 2010, s. 37) 20

22 Facebook nabízí svým uživatelům jakousi svobodu být s tím, s kým chcete. Nabízí příležitosti potkávat se s podobnými lidmi, jako my. Nabízí nám prostě možnost někam patřit. (Scott, 2010, s. 42) Za zmínku jistě stojí informace, že Facebook vznikl původně pro studenty, jako informační a komunikační studijní nástroj. Zájemci, kteří se chtěli do této sítě dostat, museli mít ovou adresu končící na koncovku.edu. V první vlně přicházejících uživatelů na Facebook se počet pohyboval okolo 14 milionů registrovaných návštěvníků za měsíc. Když se registrace uvolnila i pro ostatní uživatele (září roku 2006), počet návštěvníků se zdvojnásobil. Později v květnu 2007 se počet pohyboval již na 26,6 milionů uživatelů. V roce 2010 statistická data prozradila, že se na Facebooku pohybuje 275 milionů zaregistrovaných lidí na celém světě. (Scott, 2010, s. 167) V České republice používá Facebook 48% mužů a 52% žen. Pokud bychom se zaměřili na věkové rozdělení, pak nejvíce uživatelů je mezi lety, to je zhruba 28,2% z celkového počtu uživatelů Facebooku. Hned za nimi se pohybují uživatelé ve věkové kategorii od 18 do 24 let (26,4%). Třetí největší kategorií jsou uživatelé ve věku od 35 do 44 let (18,8%). Nejméně uživatelů je ve věkové kategorii od 65 do 100 let, statistiky uvádí, že to jsou pouhé 3,1%. (Socialbakers, 2014) Jak autorka píše výše, Facebook lze užívat jak pro vlastní potřebu, tak pro účely propagace firmy. Dle Vojtěcha Bednáře (2011, s ) existuje několik možností propagace. Jsou to: Profil Skupina Stránka Komunitní stránka Aplikace Profil Uživatelský profil je základem všeho fungování na Facebooku. Jedná se v podstatě o virtuální identitu fyzické osoby (pozor, v žádném případě ne instituce ani firmy 6 ). Profil je jakási otevřená kniha, která vypovídá o naší osobě. Je tedy reprezentován 6 Ačkoliv to ne vždy bývá dodržováno, je dle pravidel fungování Facebooku zakázáno vytvářet a používat profily jako nástroje komunikace právnické osoby. Jinými slovy nelze, aby samostatný profil mluvil za firmu. Takové profily mohou být smazány a s ní i ostatní, kteří se na vzniku profilu podíleli. 21

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Sociální sítě teoretický koncept

Sociální sítě teoretický koncept Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Sociální sítě teoretický koncept Bakalářská práce Autor: Štěpán Košař Informační technologie, Manažer projektů

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

Placená reklama na Facebooku

Placená reklama na Facebooku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Placená reklama na Facebooku Bakalářská práce Autor práce: Zuzana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

Analýza a návrh struktury firemního tisku společnosti Meopta-optika s. r. o. Eva Suchá

Analýza a návrh struktury firemního tisku společnosti Meopta-optika s. r. o. Eva Suchá Analýza a návrh struktury firemního tisku společnosti Meopta-optika s. r. o. Eva Suchá Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá významem podnikového tisku jako jednoho z nástrojů vnitropodnikové

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Mechanismy fungování sociálních sítí

Mechanismy fungování sociálních sítí Mechanismy fungování sociálních sítí KAPITOLA 1 V této kapitole : Jak fungují sociální sítě Kdo jsou jejich uživatelé Jak se v sociálních sítích šíří informace Jak funguje virální efekt Co jsou to okruhy

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

Sociální sítě a jejich praktické využití

Sociální sítě a jejich praktické využití ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA SOFTWAROVÉ TECHNOLOGIE A MANAGEMENT Bakalářská práce Sociální sítě a jejich praktické využití Michal Siroň Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava

Více

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled na problematiku marketingové komunikace

Více

Multi level marketing společnosti Oriflame. Petra Radilová

Multi level marketing společnosti Oriflame. Petra Radilová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Multi level marketing společnosti Oriflame Petra Radilová Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více