VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Adéla BAROŠOVÁ Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce 2014

2 Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce Adéla BAROŠOVÁ Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové práce: ing. Eva Klánová Datum odevzdání diplomové práce: 7. května 2014 Praha 2014

3 Corporate Communication on Social Networks Master s Thesis Adéla BAROŠOVÁ The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of marketing and medial communications Major: Marketing communication Thesis Advisor: ing. Eva Klánová Date of Submission: 7th May 2014 Prague 2014

4 Místopřísežně prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Komunikace firmy na sociálních sítích zpracovala samostatně. Použitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. Ve Valašském Meziříčí dne 7. května 2014 Adéla Barošová

5 Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Evě Klánové za konzultace, vedení diplomové práce a pomoc při její tvorbě. Poděkování patří také marketingovému oddělení firmy ROBE lighting s. r. o. a agentuře PRIA, kteří v průběhu zpracování práce ochotně spolupracovali a poskytovali důležité informace. Dále bych ráda poděkovala Ing. Ondřeji Hegarovi za odbornou pomoc při stylizaci práce a překladů v odborné angličtině.

6 Abstrakt Jméno autora: Adéla Barošová Název práce: Komunikace firmy na sociálních sítích Označení: Diplomová práce Název vysoké školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jméno vedoucího práce: ing. Eva Klánová Místo, datum vydání práce a počet stran: v Praze, 7. května 2014, 88 stran Komunikace na sociálních sítích patří mezi nové nástroje v oblasti marketingové komunikace. Hojně ji využívají jak jednotlivci, tak zároveň i firmy. Zvláště u firem se stala komunikace na sítích oblíbenou, neboť je to dobrý způsob, jak posílit značku, využívat levného a rychlého nástroje pro komunikaci. Cílem bylo zanalyzovat komunikaci firmy na různých sociálních sítích. Jaké trendy firma využívá, zda ctí zásady etiky na sítích a jaké výhody či nevýhody jí komunikace přináší v porovnání s její konkurencí. Pro účely této diplomové práce byla vybrána metoda sběru dat, metoda benchmarking a analýza SWOT. V praktické části autorka zjistila, že největší konkurent firmy je v komunikaci na sociálních sítích opravdu silný. Firma, která se stala předmětem této práce, by se měla zaměřit na své příležitosti a silné stránky, aby ještě lépe pronikla do světa sociálních sítí. V závěru práce autorka navrhuje konkrétní příklady, jak by měla firma zlepšit komunikaci na těch nejdůležitějších sítích. Pro firmu by to mohlo znamenat posílení pozice na trhu ale i nalezení nových zákazníků. Klíčová slova komunikace, sociální sítě, marketing, konkurence, firma, Facebook, Twitter, YouTube. Abstract Author: Adéla Barošová Thesis: Corporate Communication on Social Networks Designation: Master s Thesis Name of college: The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis Advisor: ing. Eva Klánová Place, date of Submission and number of pages: in Prague, 7th May 2014, 88 pages

7 Communication on social networks belongs to new tools in marketing communication. It is widely used by both individuals and companies. Especially companies like it, because it is a good way how to make the brand stronger and it is fast and cheap tool for communication and presentation. The aim of this thesis is to analyse corporate communication on social networks, which trends the company uses, if they respect ethics on social networks and the advantages and disadvantages it brings in comparison with competitors. For the purpose of this work a data collection, a benchmarking and a SWOT analysis was chosen. The authoress used these methods in the practical part and found that the main competitor is very strong in the social network communication. The chosen company should focus to its opportunities and strenghts to penetrate social networks. The authoress suggests particular examples how to improve communication on the most important social networks. The implementation can lead to strengthening the market position and also can bring new customers. Key words communication, social networks, marketing, competition, corporate, Facebook, Twitter, YouTube.

8 Obsah 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Komunikace Nástroje komunikace Komunikace na Internetu Marketing na mezipodnikových trzích Sociální sítě Facebook Twitter LinkedIn Pinterest YouTube Google Intermezzo: Etika na sociálních sítích Benchmarking SWOT analýza Metoda sběru dat Vyhodnocování prezentace na sociálních sítích PRAKTICKÁ ČÁST Představení společnosti Historie Logo firmy Organizační struktura firmy Výstavy Reference Ocenění firmy Produktová řada Vymezení konkurence Analýza sociálních sítí Vyhodnocení komunikace firmy na sociálních sítích Komunikace jednotlivých firem... 51

9 3.5.1 Komunikace na Facebooku Komunikace na Twitteru Komunikace na síti LinkedIn Komunikace na síti Pinterest Komunikace firmy na YouTube Benchmarking SWOT analýza NÁVRHOVÁ ČÁST Návrh komunikace na Facebooku Návrh komunikace na Twitteru Návrh komunikace na LinkedIn Návrh komunikace Pinterest Návrh komunikace YouTube Obecné doporučení ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek... 88

10 1 ÚVOD Komunikovat na sociálních sítích je v současnosti ještě stále velmi atraktivní záležitost. Ačkoli by se mohlo zdát, že je tento trend na ústupu, sociální sítě rostou a uživatelů neustále přibývá. Díky tomu, že se pár chytrým lidem podařilo z těchto sítí udělat něco, co používá každý den celý svět, je nutností zařadit komunikaci na sociálních sítích do komunikace marketingové. Někteří lidé sociální sítě zatracují. Je to pro ně žrout času, který jim nepřináší žádný užitek. Vidí sítě jako virtuální zlo, které bere soukromí. V Turecku se dokonce používání sociálních sítí stalo zakázaným a lidé na tyto sítě nemají legální přístup. Jiní vidí sítě jako možnost naučit se něco nového a chtějí jít s dobou. Některým sítě přinášejí levnou a rychlou komunikaci. Sociální sítě nikdy nespí, ani nikdy nezavírají nebo nemají dovolenou. Jedou nonstop. Možná právě tato skutečnost přispěla k tomu, že se staly tak sexy záležitostí a hýbou celým světem. Využívají je nejen jednotlivci, ale oblibu si našly i mezi firmami. Existenci jedné firmy na různých sociálních sítích autorka popisuje právě v této práci. Firma ROBE lighting s. r. o., která se stala předmětem práce, uvádí, že se pohybuje na sítích, a využívá je k aktivní komunikaci se zákazníky, distributory, fanoušky a jinými subjekty. Cílem této práce je zanalyzovat komunikaci firmy na sociálních sítích. Jaké trendy pro komunikaci využívá, zda nejde proti etice, co jí to přináší a výsledky porovnat s konkurencí. Vyslovená hypotéza: Firma ROBE lighting s. r. o. komunikuje efektivně na sociálních sítích. Práce se soustřeďuje do tří částí. V úvodu teoretické části jsou popsány základní pojmy komunikace, dále nástroje, kterými lze komunikovat a termíny týkající se sociálních sítí. Dále je teoretická část věnována představení jednotlivých sociálních sítí, na kterých se firma pohybuje. Jsou ale popsány i jiné sítě, které stojí za zmínku. Závěr kapitoly je věnován popsání vybraných metod, které napomohly k analýze komunikace firmy. Druhá část, analytická, je zahájena představením firmy ROBE lighting s. r. o. Popisuje její činnost, portfolio a největší konkurenci. Důležitou částí je porovnání komunikace firmy ROBE lighting s. r. o. s její konkurencí. Následuje samotná analýza sociálních sítí a poté vyhodnocení komunikace jednotlivých firem na vybraných sociálních sítích. V závěru praktické části čtenář nalezne porovnání stavu komunikace firmy s její 9

11 největší konkurencí a následně analýzu SWOT. Tyto metody napomohou ke správné volbě strategie do budoucna. Zjištěné výsledky z praktické části budou shrnuty ve čtvrté kapitole, kde budou popsány návrhy na zlepšení a jiná doporučení, která budou sestavována podle jednotlivých sítí, na kterých se firma pohybuje. Tato doporučení by měla být navrhována tak, aby byla reálně proveditelná, finančně dostupná, jasně definovaná a připravená k okamžitému přijetí. 10

12 2 TEORETICKÁ ČÁST Následující část je věnována problematice komunikace na sociálních sítích z teoretického pohledu. Autorka této práce popisuje v úvodu základní pojmy, které se ke slovu komunikace váží. Je zde zmíněn i Lasswellův model komunikace, tedy základ pro pochopení výrazu komunikace. Neméně důležité jsou řádky popisující nástroje komunikace, jako jsou Internet, osobní rozhovor, telefon aj. Největší část kapitoly zaujímají vedle komunikace samozřejmě sociální sítě. Čtenář se dočte o základním fungování sítí, za jakým účelem byly založeny a jak se mohou využívat v marketingu firmy. Dále jsou popsány jednotlivé sociální sítě, tedy pro koho jsou sítě určeny, výhody a nevýhody sítí, účel jejich vzniku a odkaz na stránky. Dobrým odrazovým můstkem pro praktickou část je srovnání jednotlivých sítí z hlediska počtu aktivních uživatelů, oblíbenosti a rozšířenosti po celém světě. Malou, i když související odbočkou od hlavního tématu je etika na sítích (jak z pohledu fyzických osob, tak i firem). V současnosti je velmi diskutovanou kvůli ochraně soukromí a zneužívání informací. Autorka si tedy dovolila věnovat i tomuto tématu pár řádků. Samozřejmostí je teoretický popis metod vztahující se k analytické části. Byly vybrány metody sběru dat, benchmarking a analýza SWOT. Popis metod tuto kapitolu uzavírá. 2.1 Komunikace Communicare est multum dare! (Komunikovat znamená mnoho dávat); motto. Trendem současné doby je změna informační společnosti ve společnost komunikační. Mít k dispozici informace není v podniku úplnou výhrou a výhodou. Důležitější je, umět s informacemi pracovat, umět je správně přečíst, identifikovat, rozebrat a komunikovat. Abychom lépe pochopili problematiku komunikace, rozebereme si základní pojmy. Komunikace - slovo komunikace můžeme chápat, zcela úzce řečeno, jako výměnu informací. Je zřejmé, že se při tom aktivně zapojují dvě strany a že nejde o pouhé 11

13 poskytnutí informací. V podstatě hovoříme o participaci 1, tedy spolupodílení se s někým na něčem. (Veber aj., 2011) Lasswellův model komunikace nás v tomto může jenom utvrdit. Who says What to Whom throuhg Which channel with What effect. Tento model 5W v překladu znamená, Kdo říká komu co, jakým způsobem a s jakým účinkem. Můžeme tedy usoudit, jak již bylo zmíněno, že komunikace probíhá mezi dvěma stranami odesílatelem a příjemcem informace. Přičemž na straně odesílatele dochází ke kódování a na straně příjemce k dekódování informace. Vše probíhá skrz nějaký komunikační kanál, nějaké médium a jako vedlejší produkt tohoto procesu se vytváří šum. (Přikrylová, Jahodová, 2010) Názorně můžeme Lasswellův model zobrazit schématem: Obrázek č. 1 Lasswellův model komunikace říká jakým kanálem KDO CO KOMU Zdroj: vlastní zpracování s jakým efektem Miroslav Foret (2006) chápe komunikaci z původního latinského významu jako způsob sdílení, spolčování nebo společnou účast na něčem. Dále ale říká, že pro marketéry by měla komunikace znamenat základ veškerých vztahů mezi lidmi. Komunikace je tedy proces, během něhož dochází ke sdělování, sdílení, přenosu a výměně významů, hodnot, které v sobě nesou zakódovanou informaci. Vedle informací je komunikace projevem výsledků lidské činnosti a reakce zákazníků na samotné produkty. 1 Participace, latinsky participare, je ekvivalentem k výrazu communicare, tedy komunikace. 12

14 Kód pro úspěšnou komunikaci je důležitý vhodný výběr kódu, tedy jazyka, kterému rozumí obě strany. Takovým může být např. Morseova abeceda, Braillovo písmo, dopravní značení apod. Bez správného kódu bude komunikace neúspěšná. (Veber aj., 2011, s. 17, 18) Komunikační šumy jsou to takové jevy, které se vyskytují v průběhu komunikace. Mohou vznikat jak na straně odesílatele, na straně příjemce, tak může být chyba i v průběhu nebo způsobu kódování. Komunikační šumy považujeme za negativní jevy, které ovlivňují kvalitu komunikace. Public Relations termín, který je často překládán jako vztahy s veřejností. Jedná se o činnosti, jejichž cílem je pozitivně ovlivňovat vztahy mezi organizací a veřejností. Veřejností zde rozumíme např. dodavatele, zákazníky, investory aj. Tato skupina je v praxi označována jako cílová skupina. Public Relations je komunikační nástroj, díky kterému lze dlouhodobě vytvářet, udržovat a řídit vztahy mezi podnikem a ostatními organizacemi, institucemi a skupinami veřejnosti. Za cíl si obě strany kladou vzájemné porozumění, pochopení, důvěru a sladění zájmů. Abychom komunikovali opravdu úspěšně, existují jisté zásady. První zásada je, že téma, které je komunikované musí být zajímavé a musí druhou stranu, tedy toho, kdo sdělení přijímá, zaujmout. Dále platí, že komunikace by měla být přínosná pro obě strany, měla by být symetrická a obousměrná. Role toho, kdo sděluje a toho, kdo informace přijímá, by se měly střídat. Nejdůležitější zásada pro kvalitní komunikaci je, aby člověk (manažer) uměl informace sdělovat, ale aby uměl i naslouchat. (Veber aj., 2011, s. 182, 183) Komunikace může probíhat ve třech rovinách: 1. Verbálně základním kamenem není mluvené slovo, ale celé věty. Správně zvolené slovo dané do kontextu nám teprve umožňuje pochopit sdělovanou informaci a její obsah. 2. Neverbálně jiné označení pro tento způsob komunikace bychom mohli nazvat jako mimoslovní, tedy bez použití slov, vět. Do neverbální komunikace zařazujeme zejména mimiku, různá gesta, doteky, vzdálenost mezi lidmi, postoj těla, tón řeči, různé pohledy nebo také rychlost mluveného projevu, jeho hlasitost, poloha hlasu aj. 13

15 3. Činy jsou v podstatě kombinací verbální a neverbální komunikace. Zároveň jsou výsledkem chování a jednání v různých situacích. (Veber aj., 2011, s. 183) Podle Kotlera (2003, s. 64) patří komunikace a propagace mezi nejdůležitější marketingové dovednosti, přičemž komunikace je chápana jako širší pojem. Komunikujeme, ať chceme, nebo ne. Prostředkem komunikace je oblek obchodního zástupce, katalogová cena i vzhled kanceláří to vše vytváří u návštěvníka určitý dojem. (Kotler, 2003, s. 64) Kotler (2003, s. 64) chápe propagaci jako firemní sdělení určené k podpoře a posílení povědomí o výrobcích a službách podniku. Propagace by měla vyvolat zájem a motivaci k samotné koupi. Nástroje, které firmy používají pro zvýšení zájmu o výrobky, jsou reklama, podpora prodeje, obchodní zástupci nebo PR. Jestli byla propagace účinná nebo ne je lehce změřitelné. V současné době je ale zákazník zahlcován a je tak zvaně přehlcen informacemi z různých médií. Přehlcení informací vede zákazníka k docela racionálnímu kroku a to vybírat si pouze ty informace, které ho zaujmou. V horším případě jsou jakékoli komunikované prostředky podobného typu negovány, čímž se zákazník chrání před invazí informací. To, že je zákazník přehlcen, způsobuje situace, kdy již není schopen vnímat přísun nových podnětů a je tedy o hodně těžší upoutat jeho pozornost. Občas se můžeme v praxi setkat s tím, že firmy vynakládají vesmírné částky na marketing výrobku, než na jeho výrobu nebo inovaci. Toto platí spíše pro luxusní parfémy nebo u nových filmů. Obecnou otázkou však zůstává, jestli je to všechno dostatečně účinné. Dostat se do povědomí je jedna věc, dokázat si udržet něčí pozornost druhá a vyvolat reakci třetí. Pozornost znamená, že se někdo na něco na chvíli zaměří. Ale zda ho to přiměje ke koupi (Kotler, 2003, s. 65) Když shrneme všechny informace, pak můžeme říci, že marketingová komunikace je: každá forma komunikace, kterou užívá organizace k informování, přesvědčování, nebo ovlivňování dnešních nebo budoucích zákazníků. (Podnikátor, 2012) 14

16 2.2 Nástroje komunikace Komunikovat lze prostřednictvím mnoha typů médií za pomoci různých nástrojů. Podle Foreta (2006, s. 15) je rozhovor pořád jedním z nejúčinnějších způsobů komunikace, ačkoliv patří mezi nejomezenější způsoby z hlediska počtu účastníků rozhovoru. Rozhovor je tedy jedním z nástrojů, které komunikace využívá. Novějším nástrojem je telefonování. V současnosti je již samozřejmostí využití mobilních telefonů, které nám nabízejí hned několik funkcí a aplikací, díky kterým se můžeme bez problému spojit s kýmkoliv a kdekoliv. Dalšími nástroji podoby písemného sdělení jsou např. telegraf, fax, y, krátké textové zprávy SMS typické pro mobilní telefony, nebo dnes již téměř nepoužívaný (myšleno pro běžnou komunikaci) poštovní styk za pomoci dopisů. Co se komunikace skupinové týče, převládají ve firmách schůze, zasedání, porady, mítinky, nebo konference. Konference mohou probíhat propojením telefonních linek takovým říkáme telekonference. Nebo se mohou účastníci hovoru dokonce vidět, zde se jedná o videokonferenci. Tyto způsoby komunikace jsou charakteristické také pro nástroj zvaný Skype. Abychom ale Skype mohli využívat, potřebujeme internetové připojení. Díky těmto moderním způsobům komunikace můžeme překonávat prostorové a časové překážky. V současné době jsme ale v komunikaci někde jinde, než před pár lety. Umíme využívat multimediální integrující psaný či čtený text, který navíc obsahuje obrázky, fotografie, animace, videa, zvukové efekty, které jsou propojené v jeden celek. Navíc nám tuto komunikaci umožňují počítače skrz internetové připojení. Výhodou této komunikace je, že je interaktivní a příjemce se může celého procesu účastnit. Otázka je, jaké jsou přínosy těchto elektronických komunikačních přístrojů? Foret (2006, s. 18) odpovídá: o Zrychlení přenosu informací prakticky z kteréhokoliv místa kamkoliv a cokoliv může být komunikováno. Informace jsou tedy přístupnější. o Zpřesnění a zkonkrétnění informací informace se nám dostávají v lepší kvalitě a více kanály, takže jsme schopni si sami dokreslit atmosféru události. Např. díky dokumentárním filmům, rozhlasu, TV přenosu aj. o Umožňují přecházet od běžné jednosměrné ke dvousměrné interaktivní komunikaci. 15

17 Do nových komunikačních nástrojů řadíme v rámci marketingové komunikace i komunikaci na sociálních sítích. Sociální sítě jsou hitem posledních let. Neustále se rozvíjejí a boří hranice zastaralého a pomalého způsobu komunikace. Bez rozdílu věku, národnosti či pohlaví jej využívají lidé po celém světě. Proč jsou tak populární? Lidé mají rádi příběhy a na sociálních sítích je jich každý den plno. Ať už jde o fotky z oslavy narozenin, video z firemního večírku nebo hledání nové pracovní síly, vždy za tím stojí lidé. A protože jsme, my lidé, druh společenský, snažíme se s ostatními komunikovat, být jim na blízku. Sociální sítě nám toto umožňují. Jsme s těmi, se kterými chceme být. Komunikujeme s nimi, sdílíme jejich starosti a radosti. O to na sítích jde být tam, sdílet, mít přátele, potkávat se s nimi a být tím, kým v očích společnosti chcete být. Masová média Jan Jirák a Barbora Köpplová (2009) ve své knize popisují termín masová média. Tedy taková, díky kterým můžeme komunikovat s masy lidí. Zpravidla je jako masové médium vnímán zejména tisk (noviny, časopisy určené pro širokou veřejnost), dále rozhlasové a TV vysílání a nově veřejně dostupná sdílení na Internetu. Tato sdílení mají několik podob a to: zpravodajské portály, servery typu YouTube, autorské blogy, nebo sebeprezentační nástěnky jako Twitter nebo Facebook. Tato média umožňují svou formou tzv. sociální komunikaci. Za sociální komunikaci se považuje taková komunikace, která je ve své podstatě určena neomezenému množství uživatelů, kteří ji mohou užívat; nabízí svůj obsah jako potenciálně použitelný pro zábavu, poučení, jako zdroj informací aj.; dané obsahy se nabízí pravidelně a průběžně; existence takové komunikace je závislá především na jejích uživatelích. Pro masová média je tedy typické, že jsou univerzální, populární a veřejně dostupné. 2.3 Komunikace na Internetu Protože komunikace na sociálních sítích je komunikací, která probíhá díky významnému nástroji Internetu, neměli bychom opomenout představit i tento svět plný jedniček a nul. 16

18 Jak uvádí ve své knize Foret (2006, s. 327) je Internet velice perspektivní prostředek, kterým lze elektronicky komunikovat. Vznik tohoto způsobu komunikace se historicky váže do 60. let, kdy vznikl jako potřeba pro americkou armádu a to mu vydrželo až do 90. let. Kromě armády se Internet využíval i na akademické půdě univerzit, popř. ve výzkumu. Díky tomu, že je v současnosti Internet rozšířený do celého světa, umožňuje svým uživatelům především: o využívání elektronické pošty zvané , která je levná a rychlá, o čtení novin a časopisů a získávání dalších zajímavých informací z celého světa, ze všech oborů lidské činnosti, o sledovat instituce, firmy a tvorbu jejich produktů a zároveň online nákup, prodej 24 hodin denně 7 dní v týdnu, o vyhledávání konkurence, nových odběratelů, ale samozřejmě i rychlou komunikaci se zákazníkem. Nástroje jako jsou ová schránka nebo samotné webové stránky byly představeny výše. Nicméně v době, kdy Miroslav Foret psal tuto knihu 2, to byly nástroje nové, ale přesto rozšířené. Dnes se tyto dva nástroje komunikace staly nezbytností a samozřejmostí. Ten, kdo je nemá, jako by nebyl. Pokud není vidět online, neexistuje. Dominantní roli hraje Internet jako snadno dostupné a globalizační médium, které představuje moderní platformu pro řadu aktivit provozovaných elektronickou formou. Firmy, podniky, ale i zákazníci pomalu pronikají do problematiky elektronického podnikání (e-business), elektronického prodeje či nákupu (e-commerce, e-procurement), bankovnictví (e-banking), marketingu (e-marketing) a dalších. (Foret, 2006, s. 329) Kdyby měla kniha novou rozšířenou verzi, jistě by pan Foret do dalších připsal elektronickou komunikaci se zákazníkem komunikace na sociálních sítích. 2.4 Marketing na mezipodnikových trzích Ačkoliv se na přednáškách ve škole a v literatuře píše spíše o marketingu určenému přímo zákazníkům (B2C = business-to-consumer), jsou aktivity marketingu na 2 Kniha byla vydána v roce

19 mezipodnikových trzích, zvané business-to-business (B2B), rozšířenější. Velký význam pro marketing na B2B trzích mají obchodní zástupci. Jsou důležití, obzvláště tehdy, pokud firma prodává technologicky složitá a investičně náročná zařízení jako jsou letadla, elektrárny aj. Také na B2B trzích je komunikace každodenní aktivitou. A protože se i tak velké firmy, které vyrábějí třeba letadla, snaží minimalizovat náklady, využívají různé komunikační kanály. Jsou to například telekonference, videokonference nebo různé jiné komunikace přes Internet. (Kotler, 2003, s. 56, 57) Samozřejmostí je, že i firmy působící na B2B trzích komunikují na sociálních sítích, o kterých se čtenář dočte v následujícím podnadpise. Jak píše Petr Frey (2011) sociální sítě jsou určeny i pro firmy B2B. Společnost Hewlett Packard 3 vytvořila velice zajímavou a kreativní kampaň, díky které získali pozornost přesně od těch, od kterých chtěli od cílové skupiny. Vybrali si několik lidí, kteří aktivně působili na Internetu ve skupinách jako hlavni diskutéři, zapůjčili jim jejich výrobek a nechali je, ať s ním dělají, co je napadne. Díky tomu se produkt firmy HP dostal do konverzací do několika blogů, na stránky Facebooku i Twitteru a firma tak více a více rozšiřovala svou propagaci. 2.5 Sociální sítě Můžete si pozornost koupit, to je reklama. Můžete o pozornost prosit v médiích, to je PR. Anebo získáte pozornost tím, že vytvoříte zajímavý obsah a zdarma jej uveřejníte na webu. David Scott Základem fungování všech sociálních sítí, jsou vazby a komunikace mezi uživateli. Důležité je, že tito uživatelé spolu chtějí komunikovat a sdílet své informace. Mohlo by se zdát, že je nutné mít co nejvíce uživatelů. To je pravda, ale ještě nutnější je, mít více vztahů mezi nimi. Zkrátka, aby se uživatelé mezi sebou znali navzájem. Veškeré informace na síti procházejí právě díky těmto vztahům. Sociální sítě se mohou využívat jako nástroj marketingu. Nejčastějšími aktivitami, souvisejícími s marketingem na sítích jsou zejména: 3 Společnost Hewlett Packard, známá zkratkou HP, vyrábí elektronická zařízení a příslušenství jako tiskárny, notebooky, tablety, monitory apod. (Hewlett-Packard Development Company, 2014) 18

20 Informování o značce. První kontakt se značkou a lidmi. Vytváření prvního dojmu s těmi, kteří ještě značku neznají. Podpora produktu v předprodejní fázi. Seznámení lidí s vlastnostmi, funkcemi produktu. Tvorba inzertních materiálů. Přesvědčení potenciálních klientů, proč by si měli produkt koupit. Proces argumentování, který podporuje ochotu nákupu produktu. Poprodejní podpora. Zahrnuje klasické poprodejní služby jako řešení potíží, reklamací, ale zároveň se komunikuje se stávajícími klienty. Důležitý je celkový servis. Budování uživatelské komunity. To je dlouhodobý proces komunikace klienta a firmy. Nutná je podpora vzájemné komunikace do budoucna. Řešení problémů a krizová komunikace. Neměla by být příliš často. Pokud však nastane, měla by být řešena rychle a ve prospěch spokojenosti klienta. (Bednář, 2011) Sociální média Pro úplné pochopení, co to sociální sítě jsou a jak fungují, je ještě nutné si ujasnit, co to jsou sociální média. Tyto pojmy by se totiž rozhodně neměly zaměňovat. Jak uvádí David Meerman Scott (2010, s. 38): Sociální média umožňují lidem vyměňovat si myšlenky a názory, společně probírat obsah stránek a navazovat kontakty online. Sociální média se liší od klasických mainstreamových v tom, že jejich obsah může vytvářet každý, stejně jako do nich přispívat nebo komentovat. Sociální média mohou mít textovou formu, může jít o audio, video nebo fotografie a jiné obrazové formy, které spojují komunity, vycházejí vstříc lidem, kteří se chtějí sdružovat. Termín sociální média je širší pojem než sociální sítě. Sociální média jsou chápána jako různé média, která jsou lidmi využívána na online komunikaci a sdružování, popř. 19

21 rozvíjení společenských kontaktů. Do sociálních médií zahrnujeme wiki stránky 4, blogy 5, webové stránky a vytváření sociálních sítí. (Scott, 2010, s. 38) Pojmy sociální média a sociální sítě tedy rozhodně nejsou totéž. Petr Frey (2011, s. 59) popisuje sociální média jako soubor nástrojů a různých platforem, které svým uživatelům umožňují sdílet obrázky, videa a jiné aniž by museli mít nainstalovány další softwary. Do sociálních médií podle Freye tedy v úplnosti zahrnujeme: publikační servery, sdílená média, diskuzní servery, sociální sítě, mikroblogy, streamové servery, živá vysílání, virtuální světy, společenské hry a videohry Facebook Sociální síť, která patří v České republice k nejoblíbenějším. Je tomu tak proto, že je nejznámější a má nejvíce uživatelů. Pokud se jedinec na této síti pohybuje, přidává si ostatní uživatele do portfolia svých kontaktů, mluvíme v případě Facebooku o přátelství. Facebook kombinuje několik komunikačních kanálů. Základem je ale sdílení textových zpráv, které se nazývají statusy. Sdílet se mohou ale i videa, články, fotografie aj. multimediální odkazy ostatních přátel. Vedle těchto možností nabízí Facebook aplikace jako např. společné hry, připomenutí narozenin ostatních přátel, poznámky a další. Založit si účet na této síti dokáže kdokoli, kdykoli. Stačí mít ovou schránku, pamatovat si heslo a je to. Aplikace na Facebooku nás dnes dokáží nasměrovat při zakládání účtu tím správným směrem, takže se nemusíme bát, že bychom to nezvládli. Pak už je jen na nás jaký obrázek o sobě necháme zveřejnit. Účet si mohou zařídit jak jedinci, tak firmy. Někteří PR specialisté hovoří o účtech uživatelů na sociálních sítích jako o soukromém PR nás všech. 4 Wiki stránky jsou takové stránky, do kterých může kdokoli přihlášený připisovat různé informace, může je aktualizovat a upravovat. Slovem wiki se rozumí i software, díky kterému se tvoří takovéto internetové stránky. (Scott, 2010, s. 38) 5 Blogy jsou webové stránky, které mají podobu osobních stránek, ale píší na ně lidé, zajímající se o nějakou tématiku (móda, celebrity, nebo existují blogy časopisů, novin apod.). Blogy jsou prostředkem na výměnu názorů. Potkávají se zde lidé, kteří mají k dané problematice co říct a komentují stanoviska autora (blogera). (Scott, 2010, s. 37) 20

22 Facebook nabízí svým uživatelům jakousi svobodu být s tím, s kým chcete. Nabízí příležitosti potkávat se s podobnými lidmi, jako my. Nabízí nám prostě možnost někam patřit. (Scott, 2010, s. 42) Za zmínku jistě stojí informace, že Facebook vznikl původně pro studenty, jako informační a komunikační studijní nástroj. Zájemci, kteří se chtěli do této sítě dostat, museli mít ovou adresu končící na koncovku.edu. V první vlně přicházejících uživatelů na Facebook se počet pohyboval okolo 14 milionů registrovaných návštěvníků za měsíc. Když se registrace uvolnila i pro ostatní uživatele (září roku 2006), počet návštěvníků se zdvojnásobil. Později v květnu 2007 se počet pohyboval již na 26,6 milionů uživatelů. V roce 2010 statistická data prozradila, že se na Facebooku pohybuje 275 milionů zaregistrovaných lidí na celém světě. (Scott, 2010, s. 167) V České republice používá Facebook 48% mužů a 52% žen. Pokud bychom se zaměřili na věkové rozdělení, pak nejvíce uživatelů je mezi lety, to je zhruba 28,2% z celkového počtu uživatelů Facebooku. Hned za nimi se pohybují uživatelé ve věkové kategorii od 18 do 24 let (26,4%). Třetí největší kategorií jsou uživatelé ve věku od 35 do 44 let (18,8%). Nejméně uživatelů je ve věkové kategorii od 65 do 100 let, statistiky uvádí, že to jsou pouhé 3,1%. (Socialbakers, 2014) Jak autorka píše výše, Facebook lze užívat jak pro vlastní potřebu, tak pro účely propagace firmy. Dle Vojtěcha Bednáře (2011, s ) existuje několik možností propagace. Jsou to: Profil Skupina Stránka Komunitní stránka Aplikace Profil Uživatelský profil je základem všeho fungování na Facebooku. Jedná se v podstatě o virtuální identitu fyzické osoby (pozor, v žádném případě ne instituce ani firmy 6 ). Profil je jakási otevřená kniha, která vypovídá o naší osobě. Je tedy reprezentován 6 Ačkoliv to ne vždy bývá dodržováno, je dle pravidel fungování Facebooku zakázáno vytvářet a používat profily jako nástroje komunikace právnické osoby. Jinými slovy nelze, aby samostatný profil mluvil za firmu. Takové profily mohou být smazány a s ní i ostatní, kteří se na vzniku profilu podíleli. 21

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH IKI 2011: Informace, konkurenceschopnost, inovace Mgr. Štěpánka Tůmová Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH OBSAH Úvod Sociální sítě jako Statistiky Mýty o sociálních

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA Správa profilu (stránky) na Facebooku Facebook dnes má téměř každý pravidelný uživatel internetu (nejen) v ČR. Tato sociální síť představuje oblíbené komunikační médium především mezi mladými. Pro podniky,

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání Užitečné weby Co dělaly děti ve škole Učitel sestavil skupiny a každé skupině rozdal pracovní listy s obrázky internetových stránek. Žáci ve skupině vybírali ty stránky, které znají, a diskutovali spolu

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Personal Branding. Michal Blažek, CC Professional Toastmasters, 27.8.2014

Personal Branding. Michal Blažek, CC Professional Toastmasters, 27.8.2014 Personal Branding Michal Blažek, CC Professional Toastmasters, 27.8.2014 Obsah Co to je? Jak to pro mě fungovalo? Kde to dělat? Proč byste to měli dělat? O čem byste to měli dělat? Jak byste to měli dělat?

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker Virální marketing Diplomová práce Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker The medium is the message. Marshall McLuhan, 1964 Tendence v komunikační politice

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvůrčí dílny zahájeny V měsících březen,duben a květen probíhaly v Ostravě a ve Valašském Meziříčí tvůrčí dílny těchto nosných témat: Správa a řízení informací, Řízení projektů, Manažerské a prezentační

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Co je to sociální síť?

Co je to sociální síť? Sociální sítě Co je to sociální síť? Sociální síť je webová služba, která umožňuje jednotlivcům: vybudování veřejného nebo poloveřejného profilu v omezeném systému vytvořit seznam uživatelů, s nimiž něco

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Další služby internetu

Další služby internetu Další služby internetu Jak jsme se popisovali v předchozích kapitolách, tak se mylně někteří uživatelé internetu domnívají, že internet představuje pouze internetové stránky. Proto byl v předchozí kapitole

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

10 chyb marketingu na sociálních sítích

10 chyb marketingu na sociálních sítích WWW..EU 10 chyb marketingu na sociálních sítích 10 chyb marketingu na sociálních sítích Adam Dolanský, Radim Koláček 1 Obsah Úvod... 3 Snažíte se být všude... 3 Jste egoističtí... 4 Nezkoumáte, co funguje

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER

VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER DĚTI A REKLAMA STUDIE VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER listopad 2014 Studie: Děti a reklama, listopad 2014

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Online komunikace Hurá na internet!

Online komunikace Hurá na internet! Online komunikace Hurá na internet! Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Internet V dnešní době médium číslo 1 a přitom nejlevnější. Obracíme se na něj pro informace, pro zábavu, komunikaci, nákup. Snadno jeho

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Jak využít vlivu sociálních sítí

Jak využít vlivu sociálních sítí Jak využít vlivu sociálních sítí Přednáší Audrey P. Kintzi, ACFRE 13.10.2011 2007 University of St. Thomas, Opus College of Business O přednášející Více než 25 let zkušeností v managementu neziskových

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DUM č. 12 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 12 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 12 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: sociální sítě Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 PR v kostce zásady komunikace prezentace Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 1 PR lesní pedagogiky zásady, předpoklady PR lesní pedagogiky = snaha vytvářet dobré vztahy s vaší veřejností veřejnost: 1. vedení

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

TRADERS MEETING. Na téma: Jak zlepšit svoje výsledky na Forexu. Praha, 12.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. www.colosseum.cz

TRADERS MEETING. Na téma: Jak zlepšit svoje výsledky na Forexu. Praha, 12.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. www.colosseum.cz TRADERS MEETING Na téma: Jak zlepšit svoje výsledky na Forexu Praha, 12.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. KDO JE KDO mezi námi Kdo jsem? Jak dlouho obchoduji Forex? Jakým způsobem obchoduji? Jak se

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Twitter, Youtube / Vimeo a další Zaměřeno na knihovny: specializované

Více