DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční vedení podniku DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Monika Špryňarová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Břetislav Andrlík Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Monika Špryňarová Ekonomika a management Účetnictví a finanční vedení podniku Název tématu: DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Zásady pro vypracování: 1. Zpracovat návrh pracovní osnovy a projednat jej s vedoucím bakalářské práce. 2. Prostudovat odbornou literaturu a získat praktické poznatky pro vypracování bakalářské práce. 3. V průběhu zpracování pravidelně konzultovat s vedoucím bakalářské práce postup a dosažené výsledky. 4. Cílem bakalářské práce je provést analýzu právní úpravy daně dědické, darovací a z převodu nemovitosti v České republice a ve vybraných státech EU. S využitím výsledků provést jejich komparaci a navrhnout doporučení vhodná pro Českou republiku.

3 Rozsah práce: min. 40 stran Seznam odborné literatury: 1. LÁCHOVÁ, L. Daňové systémy v globálním světě. Praha: ASPI, s. ISBN NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí EU. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI, s. ISBN VANČUROVÁ, A. Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX, s. ISBN Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Monika Špryňarová autor Ing. Břetislav Andrlík vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí na území České Republiky a ve vybraných státech Evropské Unie. Úvodní část pojednává o obecné klasifikaci daní. Především rozebírá jejich funkce, rozdělení, historii a nynější legislativní úpravu majetkových daní dle platného znění zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu z nemovitostí. Teoretická část se věnuje výkladu výše uvedených daní ve státech Evropské unie, a to zejména ve Velké Británii, Nizozemí, Francii, Dánsku a Španělsku. Poslední část se zabývá analýzou výnosnosti daně dědické a darovací ve vybraných státech EU. ABSTRACT This Bachelor thesis deals with the problems of taxes either inherited, donated and from real estate transfers in the Czech Republic and surrounding selected European Union countries. The opening chapter refers to the overall tax classifications. Especially is focused on their functions, allocations, history and current legislative amendments in tax properties according to law 357/1992 sb., of inherited, donated and real estate transfer taxes. The theoretical part pays attention to above mentioned taxes in European Union countries: Great Britain, Netherlands, France, Denmark, and Spain. The final part is based on the analysis of selected inherited, donated and real estate transfer taxes in selected European Union countries.

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí vypracovala samostatně, pod vedením Ing. Břetislava Andrlíka a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje. V Pardubicích dne 24. dubna 2009 Monika Špryňarová

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Břetislavu Andrlíkovi za jeho cenné připomínky a odbornou pomoc při zpracování této bakalářské práce.

7 Obsah Úvod CHARAKTERISTIKA DANÍ Funkce daní Rozdělení daní Legislativní úprava daní HISTORICKÝ VÝVOJ MAJETKOVÝCH DANÍ Vývoj majetkových daní od roku Novelizace majetkových daní v roce 2007 s účinností od 1.ledna Charakteristika majetkových daní v ČR DAŇ DĚDICKÁ Subjekt daně Předmět daně Daňový základ a sazba daně Osvobození od daně a daňové přiznání DAŇ DAROVACÍ Subjekt daně Předmět daně Daňový základ a sazba daně Osvobození od daně a daňové přiznání DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Subjekt daně Předmět daně Daňový základ a sazba daně Osvobození od daně a daňové přiznání ÚPRAVA MAJETKOVÝCH DANÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Velká Británie Nizozemí Francie Dánsko... 49

8 6.5 Španělsko SHRNUTÍ VÝBĚR DANÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH EU Česká republika Velká Británie Nizozemí Francie Dánsko Španělsko SROVNÁNÍ INKASA DANÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Závěr SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Přílohy... 74

9 Úvod Tématem bakalářské práce je daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. V praxi se také často setkáváme s názvem trojdaň. Daně se dotýkají každého z nás, a proto všechno co s nimi souvisí, je provázeno velkým zájmem celé společnosti. Daňová problematika je velmi složitá, daňové zákony komplikované a jejich výklad je často sporný a nejednoznačný. Většinu příjmů státního rozpočtu tvoří daně, proto je velká pozornost věnována jejich výběru, tedy správě daní. Bezproblémový a řádný výběr všech daní by měl být zajištěn vysoce kvalitní procesní úpravou. Obecným právním předpisem pro daňové procesy je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Správou daní a poplatků se v České republice zabývají kromě finančních úřadů také celní úřady, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení a územně samosprávné celky. Daňová správa je v České republice tvořena třístupňovou soustavou orgánů, které tvoří: Ministerstvo financí (úroveň celostátní), finanční ředitelství (úroveň regionální) a finanční úřady (úroveň místní). Finanční ředitelství a finanční úřady dohromady tvoří tzv. územní orgány, které vzniky na základě zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje jejich postavení, věcnou i územní působnost a řídící vztahy uvnitř daňové správy. Úvodní kapitola bakalářské práce bude věnována otázkám spojeným s daněmi obecně. Bude se zabývat klasifikací daní, základními funkcemi daní, hlavními daňovými principy a nakonec daňovou soustavou v České republice. Poněvadž tématem práce je daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, která náleží mezi daně majetkové, následující kapitola bude pojednávat o historii majetkových daní a to konkrétně od roku 1957 až po jejich současnou právní úpravu. Důraz bude však vždy kladen na daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí. V následující kapitole pojmenované Daň dědická představím současnou právní úpravu této daně, tedy především zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Samostatné podkapitoly se budou zabývat konstrukčními prvky daně a v rámci výkladu budou zohledněny vybrané související předpisy a judikatura. 9

10 Další dvě kapitoly nazvané Daň darovací a Daň z převodu nemovitostí budou pojaté stejným způsobem, jako předchozí kapitola o dani dědické, tedy budou obsahovat analýzu každé daně zvlášť. Praktická část práce bude věnována zahraniční úpravě majetkových daní, kde se budu snažit poukázat na základní rozdíl mezi českou a zahraniční právní úpravou. Zaměřím se zejména na státy: Velká Británie, Nizozemí, Francie, Dánsko a Španělsko. V poslední kapitole bude poukázáno na výnosnost daně dědické a darovací ve výše zmíněných státech Evropské unie. Dále pak pomocí komparativní metody provedu srovnání s Českou republikou. V závěru práce se budu zamýšlet nad budoucností trojdaně, jelikož výnosnost transferových daní, především daně dědické a daně darovací není příliš vysoká a administrativa s nimi spojená je nákladná, jejich budoucí osud je proto nejistý nejen v České republice, ale i v některých státech EU. Úvahy o zrušení se objevují pouze v teoretické rovině, ale již o nich bylo diskutováno na půdě Parlamentu České republiky. 10

11 Cíl a metodika K vypracování bakalářské práce je třeba prostudovat odbornou literaturu a získat praktické poznatky. Hlavním cílem je provést analýzu současné právní úpravy daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí v České republice a ve vybraných členských státech Evropské unie. S využitím výsledků provést jejich komparaci a navrhnout doporučení vhodná pro Českou republiku. Dalším cílem práce je pomocí vědeckých metod popsat a zhodnotit hlavní daňové principy dotýkající se majetkových daní. Ke splnění výše uvedených cílů je třeba vymezit základní pojmy spojené s daňovou problematikou. Dále pak představit a analyzovat historický vývoj, konstrukční prvky, základní vlastnosti, rozdělení a v neposlední řadě nynější legislativní úpravu. V teoretické části práce bylo využito především odborné literatury, která se vztahuje k tématu zdanění majetku v České republice s využitím platného znění zákona. Při výběru z členských států Evropské unie bylo záměrem vybrat země, které na první pohled působí odlišně jak z geografického, tak z ekonomického. Mezi vybrané státy patří Velká Británie, Nizozemí, Francie, Dánsko a Španělsko. V práci je poukázáno na rozdílnost daňových systému v již jmenovaných zemích. Z důvodu rychlého vývoje a častých změn v této oblasti, není tato problematika oblíbeným tématem knižních publikací. Praktická část se zaměřuje na zahraničí, tudíž základním pramenem z kterého bylo čerpáno byl internet. Většina mezinárodních informací byla získana pomocí statistických ukazatelů. Data pocházejí z oficiálních stránek jednotlivých zemí, jejich ministerstev financí, statistických úřadů a mezinárodních statistických institucí jako je EUROSTAT a OECD. Nelze také opomenout oficiální stránky Evropské unie. V České republice bylo čerpáno z informací poskytnutých z Ministerstva financí České republiky a Českého statistického úřadu (ČSU). V práci byly aplikovány matematické a statistické metody. Dále pak metody analýzy, jejichž pomocí bylo možné provést komparaci daňových výnosů plynoucích z daně dědické a darovací ve výše uvedených státech. Při porovnávání daňových systémů, resp. konkrétních daní byly uplatněny i základní kvantitativní metody. Pro srovnávací tabulky bylo nutno použít stejné jednotky. 11

12 1 CHARAKTERISTIKA DANÍ Na samotném začátku je potřeba porozumět nejzákladnějším pojmům, které se vztahují k daním a daňové soustavě. Tyto pojmy se budou vyskytovat v následujících kapitolách. 1.1 Funkce daní DAŇ Definicí pojmu daň lze nalézt nespočet jak v literatuře i na internetu. Daň je definována jako povinná, pravidelně se opakující, zákonem uložená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová, neekvivalentní a nenávratná. Daně se též definují jako neúvěrové příjmy veřejných rozpočtů. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech např. darování nebo dědění. Neekvivalentnost daní spočívá v tom, že daňový subjekt za zaplacenou daň nezískává protihodnotu z veřejných rozpočtů. Daně jsou dnes obvykle placeny v penězích, dříve byly běžné platby v naturáliích či ve formě roboty nebo vojenské služby. 1 FUNKCE DANÍ Daně v moderním podání plní nebo mohou plnit celou řadu funkcí ve veřejném sektoru. Mezi nejdůležitější funkce daní patří: Alokační funkce Redistribuční funkce Stabilizační funkce Fiskální funkce Funkce alokační uplatňuje se tehdy, když na některých specifických trzích efektivnost tržních mechanismů selhává. Funkce redistribuční je důležitá proto, že lidé nepovažují rozdělení důchodů a bohatství, vzniklých fungováním trhu, za spravedlivé. 2 Daně jsou vhodným nástrojem pro zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů tím, že se ve větší míře vybírají od bohatších, což umožňuje státu prostřednictvím transferu zvyšovat příjmy chudším. Funkce stabilizační představuje zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice v zájmu zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. 1 Daň [online]. Poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/da%c5%88>. 2 KUBÁTOVÁ, K., Daňová teorie úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN

13 Funkce fiskální nemá stejné postavení jako tři funkce výše uvedené. Je považována tzv. za schopnost naplnit veřejný rozpočet, neboť prostřednictvím daní dochází k získávání zdrojů do veřejných rozpočtů. Fiskální funkce je obsažená ve všech třech výše uvedených funkcích. 1.2 Rozdělení daní Daňová systém České republiky Cílem daňové soustavy je zabezpečení příjmů veřejných rozpočtů výběrem daní. Daňový systém je tedy souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, vybírají. Současná daňová soustava, která formuje daňový systém České republiky, vstoupila v platnost 1. ledna Tato daňová soustava se skládá z jednotlivých zákonů o daních a dalších navazujících právních norem. Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům vyspělých, hlavně evropských zemí. Požadavky na daně a dobrý daňový systém: daňová spravedlnost daňová efektivnost právní perfektnost jednoduchost a srozumitelnost správné ovlivňování chování ekonomických subjektů V České republice daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní. DAŇ PŘÍMÁ Přímými daněmi jsou takové daně, které ten, který je nese, hradí na úkor svého důchodu, svého majetku, a dopadají na něj přímo. Přitom není možný jejich legální přenos na jiný subjekt. Přímé daně jsou adresné a přihlížejí k majetkové či důchodové situaci osoby, která si jejich výši mnohdy vypočítává sama a sama si je odvádí, či alespoň jejich hodnotu zná (např. výplatního lístku). 3 Ve stávající daňové soustavě České republiky jsou přímými daněmi: a) důchodové daně 3 ŠIROKÝ J. a kol., Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

14 Daň z příjmů fyzických osob daň odvádí poplatník z veškerých příjmů podnikatelských i nepodnikatelských subjektů dle pravidel stanovených státem. Platba této daně plyne do státního rozpočtu a dále do rozpočtů krajů a obcí. Daň z příjmů fyzických osob řeší zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 4 Daň z příjmů právnických osob daň odvádí poplatník z veškerých příjmů z činnosti a z nakládání s majetkem, u nepodnikatelských subjektů potom zejména z příjmů z činnosti uskutečňovaných za účelem dosahování zisku. U této daně se ve větší míře používají slevy na dani. b) daně majetkové: Daň z nemovitostí, daň silniční, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Ve své podstatě mezi přímé daně patří také pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. DAŇ NEPŘÍMÁ Daně nepřímé nedopadají na jejich nositele přímo formou daní, ale jsou zahrnuty v ceně zboží a služeb. Subjekt, který nepřímé daně odvádí (plátce) není totožný se subjektem, který je nese (poplatníkem). Plátce tuto daň zcela legálně přenáší prostřednictvím ceny na poplatníka. U plátce je nepřímá daň pouze průběžnou položkou ne však ovlivňující jeho daňové poměry. V České republice jsou nepřímými daněmi: Daň z přidané hodnoty - u této daně se zdaňuje hodnota přidaná zpracováním, rozdíl mezi tržní cenou výrobku a cenou nakupovaných surovin. V současné době sazba u DPH činí 9 % a 19 %. Platby plynou do státního rozpočtu a dále do rozpočtů krajů a obcí. DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 5 Spotřební daně - touto daní je cíleně zatěžován prodej úzké skupiny výrobku (daň z lihu a destilátů, daň z piva, daň z vína, daň z uhlovodíkových paliv a maziv, daň z tabákových výrobků). Platby této daně plynou do Státního fondu dopravní infrastruktury a státního rozpočtu. 4 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 5 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů. 14

15 Ekologické daně - vycházejí ze zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizace veřejných rozpočtů. 6 Jedná se o daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Plátcem daně je dodavatel, který na daňovém území dodal plyn, pevná paliva nebo elektřinu konečnému spotřebiteli nebo osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, pevná paliva nebo elektřinu s výjimkou osvobozených atd. Nepřímou daní je svou podstatou i clo. Klasifikace OECD Jako jedno z možných kritérií klasifikace daní se uplatňuje jejich třídění podle určité nadnárodní instituce. Cílem takového institucionálního třídění je vytvořit jednotný základ pro komparaci daní a daňových systémů pro určitý daný okruh adresátů. Jako příklad takové klasifikace lze uvést klasifikaci podle metodiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která rozděluje daně do šesti hlavních skupin a mnoha dalších podskupin. Skupina majetkových daní, ve které se nachází daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti vypadá takto: Schéma 1: Klasifikace majetkových daní podle OECD 4000 Daně majetkové 4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 4110 Domácnosti 4120 Ostatní 4200 Pravidelné daně z čistého jmění 4210 Jednotlivci 4220 Společnosti 4300 Daně z pozůstalostí, dědické a darovací 4310 Daně z pozůstalostí a dědické 4320 Daně darovací 4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku 4510 Z čistého jmění 4520 Ostatní nepravidelné 4600 Ostatní pravidelné daně z majetku Zdroj: Práce autorky na základě OECD 7 6 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizace veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 7 OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) vznikla v roce Sdružuje hospodářsky nejvyspělejší státy světa. Jejím cílem je intelektuálně a politicky stimulovat hospodářský růst a mezinárodní spolupráci. OECD sleduje a vyhodnocuje základní daňové charakteristiky zemí. 15

16 1.3 Legislativní úprava daní V demokratické společnosti je daň, která představuje zcizení majetku jedinců či firem uložená zákonem. Zákonem upravené musí být povinnosti a práva daňového poplatníka, výše daně, ale i povinnosti úřadů, které daně spravují. Určování daňových povinností poplatníka je vždy určena zákonem: Kdo má platit daň Z čeho se daň má platit Kolik se má platit Jakým způsobem se má platit Jaká pravidla účastníci daňového řízení mají dodržovat 8 KONSTRUKČNÍ PRVKY DANĚ: SUBJEKT DANĚ V zákoně musí být přesně uvedeno, kdo je subjektem daně. Daňový subjekt je podle zákona osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň. 9 Daňovým subjektem je fyzická nebo právnická osoba, nemůže jím být její organizační složka (provozovna, závod apod.). Subjekt daně je vymezen pro každou daň samostatně. Daňové subjekty dělíme na poplatníky a plátce daně. POPLATNÍK Poplatník je podle 6 zákona č. 337/1992 Sb., fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. 10 Poplatník je vždy vymezen příslušným daňovým zákonem. Je tomu tak u daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob (u těchto daní je však definován i jejich plátce), daně silniční, daně z nemovitostí, daně darovací, daně dědické, daně z převodu nemovitostí, ve zvláštních případech i u daní spotřebních (u nich však se jedná převážně o plátce). U každé daně existuje ve skutečnosti poplatník, ale tam, kde je obecně povinnost 8 KUBÁTOVÁ, K., Daňová teorie úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L., Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX, s. ISBN Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 16

17 vybrat a odvést daň uložena plátci, nemusí být poplatník v zákoně vůbec definován (např. v zákoně o dani z přidané hodnoty, kde poplatníkem je ve skutečnosti konečný spotřebitel, ale zákonem je definován pouze plátce DPH, nikoliv poplatník). 11 PLÁTCE Plátce daně je jedním ze dvou druhů daňových subjektů. Je jím taková fyzická nebo právnická osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň od poplatníků vybranou nebo poplatníkům sraženou. Samozřejmě právo a současně i povinnost daň od poplatníků vybrat (např. tím způsobem, že ji zahrnou do ceny prodávaného zboží či poskytovaných služeb) či ji poplatníkům srazit (např. při výplatě mezd nebo dividend) je plátcům dáno zákonem. 12 PŘEDMĚT DANĚ Předmětem daně se rozumí ta skutečnost, na kterou se daň váže, která je podrobena zdanění. Předmětem daně tak může být důchod (příjem), majetek, spotřeba, převod práv apod. Předmět daně je velmi často obsažen přímo v názvu daně (např. daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitostí, daň dědická aj.), popř. skupiny daní (daně ze spotřeby, důchodové daně atd.). 13 Předmětem daně je potřeba vyjádřit jako nějaké číslo v příslušných měrných jednotkách. Tím se dostaneme k základu daně. OSVOBOZENÍ Osvobození od daně definuje část předmětu daně, ze kterých se daň nevybírá, resp. kterou daňový subjekt není povinen, ale zpravidla ani oprávněn, zahrnout do základu daně. 14 Osvobození se často váže na splnění určitých podmínek, popř. má určité horní limity, jejichž převis se už zdanit musí. Osvobození od daně může být v různých formách: a) Částečné osvobození b) Úplné osvobození 11 Poplatník [online]. Poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?sn=y&hledany=poplatn%edk&cd=157&typ=r&levelid=da_315.htm>. 12 Plátce [online]. Poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_292.htm>. 13 Předmět daně [online]. Poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?sn=y&hledany=p%f8edm%ec&cd=157&typ=r&levelid=da_35 4.htm>. 14 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L., Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX, s. ISBN

18 ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ Základ daně je třeba určit nejen věcně, ale z pravidla i časově. Základním zdaňovacím obdobím je 12 měsíců. Zdaňovací období je časový interval, za který se stanovuje základ a výše daně a daň se platí. ZÁKLAD DANĚ Základem daně se rozumí předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený podle zákonných pravidel. Těmito měrnými jednotkami jsou buď jednotky fyzické (kus, metr čtvereční, litr apod.), nebo v hodnotovém vyjádření tedy jednotky peněžní (Kč). Od způsobu vyjádření základu daně v peněžních nebo měrných jednotkách se pak odvíjí typ použité daňové sazby. 15 SAZBA DANĚ V okamžiku, kdy známe věcně a časově vymezený základ daně, můžeme zjistit, kolik se platí, pomocí sazby daně. Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně dá určit velikost daně. Schéma 2: Druhy daňových sazeb Zdroj: VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L. - Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva 16 Daňová politika se může rozhodnout pro sazbu: 15 Základ daně [online]. Poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?sn=y&hledany=z%e1klad+dan%ec&cd=157&typ=r&levelid=d a_551.htm>. 16 VANČUROVÁ A., LÁCHOVÁ L., Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX, s. ISBN

19 Jednotnou Diferencovanou Jednotná sazba daně se používá pro všechny základy daně bez rozdílu. Příkladem je sazba daně z převodu nemovitosti (3 %). 17 Diferencovaná sazba je různá pro různé druhy základů daně (př. DPH 9 % nebo 19 %) nebo pro různé subjekty daně (např. daň dědická a daň darovací podle příbuzenského vztahu). Podle jednotek, v nichž je vyjádřen základ daně, bude sazba: Pevná Relativní (ad valorem) Sazba relativní může být: Proporcionální Progresivní Proporcionální je sazba u DPH, kde je to stále 19 % bez ohledu na množství dodaného zboží či služby danou firmou. Progresivní sazba se používá u daní přímých, které jsou osobní a mohou zohlednit platební schopnost poplatníků. S růstem základu daně roste výše sazby. Sazba se konstruuje jako tzv. klouzavě progresivní. Po překročení daňového pásma se vyšší sazbou zdaňuje jenom ta část základu, která překročí limit pásma. DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Obvyklý způsob placení daně je zákonem určená povinnost daňového subjektu daň si vypočítat v daňovém přiznání. Daňový subjekt bývá povinen sdělit správci daně skutečnosti nutné pro vyměření daně, zpravidla prostřednictvím předepsaných formulářů daňových přiznání v termínu určeném daňovým zákonem. Pro placení daně musí být v zákoně stanoveny: Lhůta splatnosti daně Místo splatnosti Sankce 17 KUBÁTOVÁ, K., Daňová teorie úvod do problematiky. Praha: ASPI, s. ISBN

20 2 HISTORICKÝ VÝVOJ MAJETKOVÝCH DANÍ Majetkové daně patří mezi nejstarší typy daní vůbec a v historii figurovaly jako první přímé daně, které byly uplatněny. Ve starověku a středověku tvořily daně z majetku, zejména pozemkového, podstatu přímého zdanění. Postupně však stále více přenechávaly své místo výnosovým daním. 18 Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického či uživatelského vztahu k majetku nebo v případě změny vlastníka. Jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy poplatníka, což jej jejich výhodou i nevýhodou. U majetkových daní je v zásadě jednoduché uplatnění principu prospěchu. 2.1 Vývoj majetkových daní od roku 1957 Do roku 1957 byly převody a nabývání majetku podrobeny na jedné straně dani z obohacení a na druhé straně státnímu poplatku z převodu nemovitostí, k němuž byla vybírána obecní přirážka. Správou těchto odvodů byly pověřeny finanční orgány. 19 Právě v roce 1957 dosavadní daň z obohacení byla zrušena a novou podobu získal i státní poplatek, který byl upraven zákonem č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích. 20 Vedle klasického notářského poplatku za úkony byly vybírány další tři poplatky: poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí, poplatek z dědictví a poplatek z darování. 21 Účelem bylo sjednocení a zjednodušení předpisů o zpoplatnění dědictví, darování a úplatných převodů nemovitostí. Zcela zásadní změnu však přinesl zákon tím, že vyměřování notářských poplatků svěřil státnímu notářství. Od 1. dubna 1964 byl účinný nový zákon č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích. 22 Podle ustanovení v 1 nové právní úpravy byly notářské poplatky vybírány za činnost státních notářství, z úplatného převodu vlastnictví k nemovitostem, za bezúplatné nabytí majetku úmrtím občana, a za bezúplatné nabytí majetku převodem (z darování). Po dvaceti letech tedy v roce 1984 byl i tento zákon zrušen. Vznikl zákon č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, 23 na jehož základě se vybíraly poplatky za činnost státních notářství, 18 KUBÁTOVÁ K., Daňová teorie a Politika. Praha: ASPI, s. ISBN RADVAN, M., MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, s. ISBN X. 20 Zákon č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 21 RADVAN M., Zdanění majetku v Evropě. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Zákon č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 23 Zákon č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 20

21 z úplatného převodu nebo úplatného přechodu vlastnictví k nemovitostem a z úplatného přechodu práva osobního užívání pozemku, za bezúplatné nabytí majetku úmrtí občana a za bezúplatné nabytí majetku. Po listopadu 1989 bylo rozhodnuto nahradit stávající daňovou soustavu zcela novou soustavou, a to s účinností od 1. ledna Tato soustava měla lépe vyhovovat potřebám podnikání, odstranit nespravedlnosti dosavadního daňového systému a přizpůsobit náš daňový systém běžným evropským daňovým systémům. K 1. lednu 1993 tak vstoupil současně s rozdělením Československa v obou nástupnických státech v účinnost nový daňový systém, který naprosto změnil hmotné i procesní daňové předpisy. Daňovou reformou byly notářské poplatky nahrazeny klasickými daněmi, které zavedly do naší daňové soustavy do skupiny majetkových daní ony již zmíněné transferové daně. Označení daň těmto platbám sluší více, neboť naplňují definiční znaky daně. Další podstatnou změnou bylo rozdělení kompetencí mezi více institucí. Dříve státní notářství zastávala rozhodovací činnost i vyměřování a výběr daní. Dle současné úpravy rozhodovací činnost mají na starosti soudy a katastrální úřady, zatímco vyměřování a výběr daní obstarávají finanční úřady. Dnes jsou tyto daně upraveny zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, který byl schválen Českou národní radou 5. května 1992 a jeho účinnost byla od 1. ledna Tento zákon prošel během své účinnosti do dnešního dne desítkami novelizací. Vzhledem k tomu, že výčet novelizací je velice široký, zaměřila jsem se především na novelizaci v roce Novelizace majetkových daní v roce 2007 s účinností od 1.ledna 2008 V roce 2007 byl zákon transferových daní novelizován celkem třikrát. Nejpodstatnější změna je spojena se zákonem 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který rozšířil okruh osob, které jsou osvobozeny od daně dědické, s účinností od 1. ledna 2008, kde se k osobám osvobozeným od daně z I. skupiny (děti, rodiče, manželé aj.) přidaly též osoby II. skupiny (sourozenci, neteře, strýcové aj.). Širší okruh změn zaznamenala daň darovací. Nová právní úprava umožňuje bezplatné nabytí majetku mezi osobami zařazenými do I. skupiny i II. skupiny. Současně také zařazuje zdanění bezúplatného nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo práva, jehož obsahem je opětovné plnění obdobné věcnému břemeni 24 RADVAN M., Zdanění majetku v Evropě. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 21

22 zřízení ve prospěch dárce při darování nemovitosti, do předmětu daně darovací a vyjímá se z předmětu daně z převodu nemovitostí. Dále se jedná o změnu osoby daňového poplatníka v případě nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, kterým je dle nové úpravy namísto převodce nabyvatel nemovitosti ( 8 odst. 1 písm. b) daňového zákona. Další změnou je nevyžadování daňového přiznání k dani dědické nebo k dani darovací při nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny poplatníků. Rozšíření nároku na prominutí daně z převodu nemovitostí či daně darovací při splnění zákonem stanovených podmínek v případech: převodu vlastnictví k nemovitosti, uskutečněného na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, dojde-li ke zpětnému nabytí nemovitosti původním vlastníkem, který převedl vlastnictví k nemovitosti k zajištění splnění závazku na věřitele, pokud daňový subjekt požádá o prominutí daně z převodu nemovitostí nejpozději do 3 let ode dne nabytí vlastnictví k nemovitosti původním vlastníkem ( 25 odst. 5 daňového zákona) převodu vlastnictví k nemovitosti na základě smlouvy uzavřené s rozvazovací podmínkou, s výjimkou smlouvy o zajišťovacím převodu práva, smlouvy s výhradou zpětného převodu vlastnictví k nemovitosti, jiné smlouvy, která byla po převodu vlastnictví k nemovitosti zrušena, pokud ke zpětnému nabytí nemovitosti původním převodcem dojde do 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí nebo ode dne nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí a v této lhůtě daňový subjekt požádá o prominutí daně nebo ručitel podá podnět finančnímu ředitelství ( 25 odst. 5 daňového zákona). Jde-li o nemovitost podléhající evidenci v katastru nemovitostí, prominutí daně z převodu nemovitostí nebo daně darovací je podmíněno zápisem vlastnictví k nemovitosti ve prospěch původního vlastníka v katastru nemovitostí Změny u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí [online]. Poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/sid- 3EA9846D-5C5EC8A6/cds/xsl/219_8432.html?year=0>. 22

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992 Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001 357 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ÚVOD DO DAŇOVÉHO PRÁVA Zdenka Papoušková Olomouc, 2012 Úvod do daňového práva Co se finančních plateb týče, rozeznává a definuje

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 96 Daňové zákony k 1. 1. 2014 Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ SUBJEKT DANĚ Poplatník daně 1 I PŘEDMĚT DANĚ Vymezení předmětu daně 2 Nabytí vlastnického

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 340/2013 Sb. - poslední stav textu 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ 3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ Tato kapitola bude pojednávat o osobách, bez kterých by správa daní byla nemyslitelná. První část kapitoly je věnována správcům daně, jejich působnosti

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Tiskopis daňového přiznání (dále jen přiznání ) je k dispozici na všech územních pracovištích finančních úřadů, v elektronické podobě je umístěn

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Tiskopis daňového přiznání (dále jen přiznání ) je k dispozici na každém finančním úřadu, v elektronické podobě je umístěn na internetových stránkách

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

pohled dárce: nejen darem pomoci, ale i daňově šetřit pohled obdarovaného: plynou z přijetí daru daňové povinnosti?

pohled dárce: nejen darem pomoci, ale i daňově šetřit pohled obdarovaného: plynou z přijetí daru daňové povinnosti? Dary (bezúplatná plnění) v daních RNDr. Ivan BRYCHTA pohled dárce: nejen darem pomoci, ale i daňově šetřit pohled obdarovaného: plynou z přijetí daru daňové povinnosti? Princip darování (pohledem občanského

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vývoj daňového systému ČR, sociální a ekonomické důsledky daňového systému The Development of the Czech Taxation System, Social and Economic

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO170

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

1 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

1 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 1 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Daň z nabytí nemovitých věcí byla přijata ZDNNV. Jedná se o daň, která nahradila daň z převodu nemovitostí upravenou do konce roku 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_18 Název materiálu: DAŇOVÁ SOUSTAVA Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojetí a strukturu daňové soustavy ČR

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více