Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012"

Transkript

1 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš Chytka, Alena Kahúnová, MUDr. Mikuláš Kuczman, MUDr. František Matušina - přišel 16.25, Ing. Antonín Moravec, Mgr. Radek Musil, Radoslav Skála, Ing. Roman Sládek přišel 16.13, Petr Sláma, MVDr. Luboš Šlapanský O m l u v e n i: Ing. Vladan Ševčík Jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Jednání zahájil starosta města MUDr. Vojtěch Adam v hodin, přivítal veřejnost a přednesl návrh programu. Návrh programu: 1. Kontrola úkolů 2. Zpráva o činnosti rady 3. Připomínky občana proti zápisu ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne Souhlas s umístěním stavby Nákupní centrum Aventin Retail Park Ivančice 5. A) Změna usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ohledně uvolněných členů zastupitelstva funkce 2. místostarosty B) Stanovení odměny za výkon funkce 2. místostarosty jako neuvolněného člena 6. Poskytnutí veřejné finanční podpory a Smlouvy o poskytnutí dotace (HZS JmK, Správce židovského hřbitova) 7. Rozpočtové opatření č Záměry převodů nemovitostí 9. Prodeje pozemků 10. Různé, informace dostavila se Mgr. Jana Heřmanová Starosta se otázal zastupitelů, zda mají doplnění programu. Ing. Antonín Moravec se zeptal, zda by mohl být zařazen bod informace o připravovaném projektu rekonstrukce Besedního domu nebo zda to má připraveno místostarosta Skála v bodě Různé. Starosta navrhl nechat tento bod v bodě 10 Různé. Další doplnění nebyla, proto nechal starosta hlasovat o návrhu programu tak, jak byl navržen. H l a s o v á n í o programu jednání: Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Sčítáním hlasů byl pověřen vedoucí odboru technického a investičního Ing. Josef Janíček. Zápis provede Ing. Ivana Krejčová. Ověřovatelé: Zápis dle zákona o obcích podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Starosta navrhl Ing. Antonína Moravce a pana Petra Slámu. Pro 10, proti 0, zdržel se 2 Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice městského úřadu, vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny ze strany zastupitelů námitky.

2 1. KONTROLA ÚKOLŮ Starosta předal slovo 2. místostarostovi Mgr. Musilovi, aby přednesl zprávu o činnosti KTS Ekologie, s. r. o. Mgr. Musil předložil zastupitelstvu zprávu o hospodaření společnosti KTS Ekologie, s. r. o. Zpráva o hospodaření společnosti byla odevzdána na Obchodní soud již v březnu To, že zpráva není na stránkách obchodního soudu ještě v srpnu 2012, není problémem společnosti KTS Ekologie s.r.o. Hospodaření společnosti: 2008 ztráta ,- Kč (založena, počátek svozu ) 2009 ztráta ,- Kč 2010 zisk ,- Kč 2011 zisk ,- Kč Společnost je mírně v zisku a v roce 2013 budou splacena první dvě vozidla.( tj. úspora 170tis. měsíčně ). Toto ale není jediný a směrodatný údaj o zdraví společnosti. Nic nevypovídá o investicích, které jdou do nákladů a srážejí hospodářský výsledek, což se projeví v dalším období. Účetní závěrka za r je k dispozici u Mgr. Musila. Nižší zisk z roku 2011 je způsoben přistoupením dalších obcí do společnosti KTS Ekologie. Jedná se především o města Dolní Kounice a Tišnov. Závěrem shrnul, že společnost KTS Ekologie je od roku 2010 v kladných číslech. Starosta otevřel diskusi, do které se přihlásil pan Buček s dotazem, zda bude případný zisk rozdělován. Zda o rozdělení zisku mezi obce již valná hromada rozhodla, nebo co se se ziskem stalo. Mgr. Musil odpověděl, že co se týče valné hromady, která zasedala v dubnu, tak KTS Ekologie se stále snaží rozšiřovat své služby, to znamená, že v této době dojde k velké investici v Tišnově. Původně odpadní dvůr, který měla v pronájmu SITA, poté co SITA odešla, se bude v jeho prostorách budovat třídící linka. Zisk firmy se neustále investuje do dalšího rozvoje společnosti. Dále pan Buček řekl, že vždycky patřil a bude patřit mezi kritiky, protože na každou zakázku by se měly soutěžit ceny, a dále uvedl, že má dopis od firmy SITA a od firmy AVE, kde jsou tyto firmy připraveny jednat o cenách. Pokračoval a řekl, že garantuje, že některé druhy odpadu uloží jeho firma laciněji než společnost KTS. Pan Buček si nechal ukázat, kolik město platí za svoz odpadů, a zjistil, že ceny se nepohybují ani nahoru, ani dolů, i přesto, že z většiny odpadu se staly druhotné suroviny, které lze dále zpracovávat. Tráva jde do kompostáren, za papír se platí nemalé peníze, což je vidět i na tom, že jsou vybírané kontejnery s papírem. Pana Bučka by dále zajímalo, podle čeho můžeme porovnávat, že máme ceny nejlepší. Před třemi lety se vždy vybírala ve výběrovém řízení firma na svoz odpadu ze tří případně čtyř nabídek, a poté rozhodla výběrová komise, která vybrala pro město nejlepší nabídku. Pokračoval konstatováním, že když společnost KTS vstupovala do města, bylo deklarováno, že bude zachován svoz odpadů jednou za čtrnáct dní, nyní je tento svoz každotýdenní. Dále hovořil o odvozu kontejnerů v areálu Stříbský mlýn, kdy bylo přislíbeno, že tam budou popelnicové kontejnery. Starosta vstoupil do diskuse s tím, že společnost KTS kupuje dva velkoobjemové kontejnery a několik malých kontejnerů, které budou následně na Stříbský mlýn umístěny. Starosta pokračoval, že výhledově k soutěži může dojít, ale v současné době je tato otázka neaktuální. Srovnání obcí a měst, bude průběžně provedeno poslední bylo před rokem. Pan Buček pokračoval v diskusi a řekl, že pouze za červen letošního roku bylo 2

3 odvezeno cca 70 kontejnerů, z odpadního dvora to bylo daleko víc. Položil otázku, proč má město platit ceny z roku 2009, když se v současné době ceny pohybují úplně v jiných relacích. Starosta navrhl pozvat Ing. Marka z KTS, aby zodpověděl případné dotazy, na které se bude moci připravit. Požádal pana zastupitele Bučka, aby sestavil návrh dotazů, které budou následně vedení KTS předány. Na dotaz pana Bučka, proč žádat o vysvětlení vedení KTS, když v zastupitelstvu sedí jednatel společnosti, starosta odpověděl, že by informace byly zprostředkované a proto se přiklání k názoru pozvat zástupce vedení společnosti KTS na další zasedání zastupitelstva. Pan Buček se ještě zeptal, kdy by bylo možné očekávat případné výběrové řízení. Starosta odpověděl, že jsme zhruba v polovině volebního období a poté by mohla být tato otázka řešena. Do diskuse se vložil Mgr. Musil s připomínkou, že již zastupitelstvo v roce 2010 vzneslo požadavek, že chce provést srovnávací analýzu měst a obcí. Do této analýzy bylo zařazeno město Kuřim, které má vlastní technické služby, bylo tam zařazeno město Tišnov, které vyvážela společnost SITA, a z této analýzy jednoznačně vyplynulo, že společnost KTS byla, co se týče cen, nejlevnější. K tomu doplnil starosta, že se následně nabízí otázka, proč do společnosti KTS vstoupilo město Tišnov, Dolní Kounice a Židlochovice. Pan Buček odpověděl, že toto ho nezajímá, ale zajímá ho pouze, jaká výhoda plyne pro město Ivančice z toho, že je členem KTS. Starosta odpověděl, že má město zajištěn servis za smluvní ceny od společnosti, které jsme členem. Máme vliv na její vedení a vliv na hospodaření této společnosti. Znovu starosta požádal pana Bučka, aby formuloval své dotazy pro vedení společnosti KTS. Pan Buček navrhl, aby stejně byly osloveny i další firmy např. SITA, AVE apod. a byly rovněž přizvány na zasedání zastupitelstva a odpoví zastupitelům, co by pro město mohly udělat. Starosta odpověděl, že záleží na vedení společnosti KTS, zda bude ochotna jednat za přítomnosti dalších firem nebo bude chtít jednat zvlášť. Starosta odpověděl, že není ekonom a nemůže kvalifikovaně hovořit o těchto otázkách, ale myslí si, že by se mohly týkat obchodního tajemství firmy. Je však možné toto setkání zorganizovat. Pan Buček řekl, že by se to samozřejmě netýkalo cen, které jsou interními věcmi každé společnosti dostavil se Ing. Roman Sládek Do diskuse vstoupil MVDr. Šlapanský a řekl, že firma KTS nemůže hovořit do toho, koho si zastupitelé pozvou na své zasedání. Dále uvedl, že pokud se budou chtít zástupci jiných firem zúčastnit jednání na téma, které je zajímá, nikdo jim to nemůže zakázat. Mgr. Heřmanová řekla, že firma KTS se probírá téměř na každém zastupitelstvu a na posledním zastupitelstvu se hovořilo o tom, že měla být provedena analýza. Starosta odpověděl, že tento úkol byl uložen již před rokem a následně byl zastupitelům předložen. O slovo se přihlásil Ing. Blatný s doplněním, že by nebylo třeba hovořit o firmě KTS, kdyby nebyly zrušeny technické služby. 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 3krát a projednala 77 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ); výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Náplní jednání rady byla běžná agenda zajištění provozu města. 3

4 3. PŘIPOMÍNKY OBČANA PROTI ZÁPISU Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE Starosta uvedl další bod programu a řekl, že zastupitelé mají ve svých materiálech podrobně zpracovanou zprávu od tajemnice městského úřadu JUDr. Chládkové. Dne se dostavil do kanceláře tajemnice MěÚ Ivančice pan Pavel Vavroušek, Letkovice-Ivančice, požádal o kopii zápisu ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne , tuto převzal a sdělil, že vznáší námitku proti zápisu, neboť: - V zápisu je uvedeno, že pan Vavroušek opět vykřikl, čímž se cítí poškozen, neboť to působí dojmem, že svým vystupováním narušuje průběh zastupitelstva, a u nikoho z jiných vystupujících výraz vykřikl zapisovatelka nepoužívá. - V zápisu není uvedeno, že v diskusi ohledně poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Němčice na zakoupení sportovního vybavení a nářadí pro sokolovnu Němčice, on vystoupil s návrhem, aby se neposkytly peníze, ale vybavení koupilo město a Sokolu je zapůjčilo, čímž by se předešlo tomu, aby Sokol zařízení třeba neprodal. - V zápisu je uvedeno, za jak dlouho si město, resp. školy zřízené městem, odužívají finanční prostředky, které již město Sokolu poskytlo, avšak tento údaj o době užívání na zastupitelstvu vůbec nezazněl, ale místostarosta p. Skála mu na dotaz, za jak dlouho si škola odužívá darované prostředky, sdělil jen hodinovou sazbu nájemného a řekl, že si to jistě dokáže spočítat sám. P. Vavroušek požaduje omluvu a opravu zápisu. Zapisovatelka Ing. Ivana Krejčová k věci uvedla, že výraz vykřikl použila bez jakéhokoli úmyslu p. Vavrouška, kterého osobně vůbec nezná, poškodit; pokud se p. Vavroušek cítí poškozen, omlouvá se mu. K použití výrazu vykřikl ji zřejmě vedlo to, že na zvukovém záznamu skutečně hovoří zvýšeným hlasem a bez toho, že by mu bylo uděleno slovo; k této situaci došlo opakovaně. Výraz lze v zápisu nahradit slovem řekl nebo pronesl. Dále uvedla, že poznámku o tom, zda by nebylo namísto darování peněz Sokolům vhodnější, aby město nářadí pro sokolovnu zakoupilo, bylo jeho vlastníkem a Sokolům je zapůjčilo, pronesl již předtím zastupitel MUDr. Matušina a tajemnice úřadu JUDr. Chládková k tomu upozornila, že předmět projednávaného bodu je jiný - poskytnutí financí a přísl. smlouvy; proto zapisovatelka již do zápisu neuvedla, že to, co řekl Dr. Matušina, též následně řekl i p. Vavroušek. Dále uvedla, že byla vedena snahou vyjít vstříc a proto údaj o době odužívání darovaných peněz Sokolům spočetla a napsala do závorky do zápisu. Po zdůraznění ze strany tajemnice, že zápis zachycuje průběh zasedání a že zapisovatelka není oprávněna cokoli, co tam nezaznělo, do zápisu psát, prohlásila zapisovatelka, že se tak již více nestane. P. Vavroušek sdělil, že trvá na námitkách a požaduje do týdne opravu zápisu. Tajemnice JUDr. Růžena Chládková informovala p. Vavrouška, že právo podat námitky proti zápisu má člen zastupitelstva a v takovém případě o námitkách rozhodne zastupitelstvo na svém nejblíže příštím zasedání. Pořízený zápis je podepsán, jak zákon o obcích stanoví, tj. včetně ověřovatelů; pořízený zápis nemůže ani zapisovatelka ani tajemnice dle vlastního rozhodnutí upravovat. Dále sdělila, že připomínka p. Vavrouška bude v zákonné lhůtě vyřízena. Nato p. Vavroušek sdělil, že požaduje stažení zápisu z webových stránek města a nebude-li stažen do následujícího pondělí, podá stížnost na MV ČR; požaduje opravu zápisu v bodech, jak je výše uvedeno. 4

5 Podle 95 zákona o obcích (1)O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. (2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Jak je uvedeno v Metodickém doporučení Ministerstva vnitra ČR k činnosti územních samosprávných celků Námitky mohou směřovat proti obsahu zápisu, proti správnosti všeho, co je v zápisu uvedeno. Námitky proti zápisům může podat pouze člen zastupitelstva obce, nikoliv jiná osoba přítomná na zasedání zastupitelstva obce. Námitky osoby přítomné na daném zasedání zastupitelstva obce a odlišné od člena zastupitelstva obce (předně občanů obce) je nutno považovat za návrh, připomínku či podnět, který v závislosti na jeho obsahu bude nutno vyřídit v souladu s 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích. 16 zákona o obcích: (2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů, g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. Závěr: Na začátku příštího zasedání je na zastupitelích, jestli rozhodnou, - zda výraz opět vykřikl bude nahrazen např. výrazem řekl a - zda do zápisu bude doplněn výrok p. Vavrouška, že navrhuje, aby město místo darování peněz Sokolům na zakoupení sportovního vybavení to koupilo samo město a následně to Sokolům zapůjčilo (ačkoli totéž již řekl před ním MUDr. Matušina). - V každém případě bude třeba do zápisu uvést, že časový propočet doby odužívání peněz darovaných Sokolům na 3. zasedání zastupitelstva nezazněl. Starosta otevřel diskusi k předloženému materiálu. JUDr. Chládková sdělila, že poté, co zastupitelé obdrželi materiály, telefonoval pan Vavroušek s tím, že na 3. zastupitelstvu nenavrhl, aby sportovní zařízení zakoupilo město, což navrhoval Dr. Matušina, a zapůjčilo se to do sokolovny, ale že navrhoval, aby město dalo peníze němčické škole a ta zmíněné nářadí pořídila a do tělocvičny je poté dala. Starosta doplnil, že tyto diskuse vedou k tomu, aby zápisy ze zastupitelstva obsahovaly náležitosti, které ukládá zákon. Pan Buček řekl, že by byl pro, aby se udělalo kvalitní zvukové zařízení. Uvedl, že například v Kuřimi mají on-line televizní debatu a to stejné mají i Moravské Budějovice. Tento záznam si může kdokoliv kdykoliv zhlédnout a předešlo by se podobným komplikacím. Starosta odpověděl, že je to pro případné jednání s televizí, zda by to bylo technicky možné. O slovo se přihlásila JUDr. Chládková a řekla, že tyto záležitosti jako je on-line vysílání, televizní záznamy atd. se podrobně diskutují i na poradách na krajském úřadu v souvislosti s tím, že se pořizuje zvukový záznam, podle kterého se pořizuje zápis (zastupitelé dostávali kopii záznamu, aby bylo možné ji ověřit se zápisem). Dále JUDr. Chládková připomněla zastupitelům, že Úřad na ochranu osobních údajů zaujal stanovisko, že po pořízení zápisu musí být záznam zničen. Proto přestal být zvukový záznam zastupitelům předáván, aby nedošlo k porušení zákona na ochranu osobních údajů. Filmování a následné vysílání je předmětem velkých diskusí, protože se střetávají dva názory; jeden, který říká, že občan má právo vědět, co se v jeho obci děje. A druhý, který říká, občan má právo, aby byly pořizovány jeho osobnostní projevy pouze s jeho souhlasem. Dále JUDr. Chládková uvedla, 5

6 že pokud připravovaná novela zákona o obcích se s touto otázkou vypořádá a bude řečeno, že toto je přípustné, následně to tak budeme dělat. Není to o tom, zda je televize ochotna a schopna zasedání natočit a vysílat. Je to o tom, zda si následně někdo podá stížnost a město se tím dostane do problémů. Zatím opora v zákoně není. Starosta řekl, že jako podnět se to přijímá a počká se na novelu zákona o obcích a poté by došlo na další postup. Jestliže to některé obce nebo města dělají jinak je jejich věc. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí připomínky p. Vavrouška k zápisu z 3. zasedání zastupitelstva konaného dne s tím, že: Připomínku ohledně výrazu vykřikl - považuje za opodstatněnou; tento výraz se nahrazuje výrazem řekl, v tomto smyslu se provádí oprava textu zápisu Pro 12, proti 0, zdržel se dostavil se MUDr. Matušina Připomínku ohledně toho, že v zápisu není zachyceno, že p. Vavroušek navrhl místo poskytnutí prostředků TJ Sokol Němčice poskytnout příspěvek Základní škole Ivančice-Němčice, ta sportovní vybavení zakoupí a toto TJ Sokolu Němčice zapůjčí. - považuje za opodstatněnou; do zápisu se doplňuje p. Vavroušek navrhl místo poskytnutí prostředků TJ Sokol Němčice poskytnout příspěvek Základní škole Ivančice-Němčice, ta sportovní vybavení zakoupí a toto TJ Sokolu Němčice zapůjčí, v tomto smyslu se provádí oprava textu zápisu Pro 12, proti 0, zdržel se 2 Připomínku ohledně toho, že v zápisu je uvedena doba, za kterou si město, resp.,školy odužívají peníze darované městem TJ Sokol Němčice, avšak tento údaj na zasedání nezazněl - Považuje za opodstatněnou; tento údaj na 3. zasedání zastupitelstva dne nezazněl; v tomto smyslu se provádí oprava textu zápisu. Pro 12, proti 0, zdržel se 2 Dr. Matušina se ještě vrátil k vysvětlení tajemnice Dr. Chládkové, uvedl, že to co řekla, je dost zásadní věc. A vrátil se znovu k již dříve probíranému problému, že byl zvukový záznam zničen. Uvedl, že tento přístup není adekvátní a pokud má informace z jiných míst, záznamy jsou zachovávány, jsou poskytovány občanům, dokonce i ve formě zvukového záznamu. Dal návrh znovu zvážit zavedení minimálně toho, že by se alespoň ty záznamy udržovaly po nějakou rozumnou dobu. Na výzvu starosty JUDr. Chládková vysvětlila, že zvukový záznam je uchováván po dobu, než ověřovatelé zápis podepíší; poté je záznam zničen. Od úřadu pro ochranu osobních údajů je doporučení, aby byl záznam zničen do tří dnů po zasedání zastupitelstva, což ale nelze, neboť do tří dnů se nestihne zápis vyhotovit. Je možnost, aby ověřovatelé a všichni ostatní, kteří zápis podepisují, si před podpisem zápisu poslechli znovu záznam a všechno to, co na zasedání zastupitelstva zaznělo. Nelze se řídit tím, co někde dělají, že zápisy uchovávají a různě je množí a rozdávají. Ivančickým zastupitelům se zvukové záznamy rovněž poskytovaly, ale v okamžiku, kdy krajský úřad dodal ohledně zvukových záznamů stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů, všem zastupitelům bylo to stanovisko sděleno a respektuje se. Závěrem se tázala, kdyby město postupovalo jinak a někdo dal na Úřad pro ochranu osobních údajů podnět a úřad by město sankcionoval, kdo by za to nesl odpovědnost. 6

7 MUDr. Matušina uvedl, že díky tomu, že se tímto způsobem záznamy likvidují, snižuje se možnost informování obyvatel a tím si zároveň prosíme o problémy. Starosta zopakoval, že se připravuje novela zákona o obcích, která tuto otázku bude řešit. 4. SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY: NÁKUPNÍ CENTRUM AVENTIN - RETAIL PARK IVANČICE Ing. Coufal, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil zastupitelstvu jako další bod programu souhlas s umístěním stavby. Investor, společnost NC Ivančice s. r. o., se sídlem Pontassievská 918/1, Znojmo, požádal zastupitelstvo o udělení souhlasu s umístěním stavby Nákupní centrum Aventin Retail Park Ivančice na pozemcích p. č. KN 590/1 (PK 592/1, PK 591, PK 590, PK 589, PK 588) KN 3196, KN 3110/2 (PK 592/1), KN 592/3 (PK 592/3), vše v k. ú. Ivančice. Souhlas zastupitelstva s umístěním stavby bude podkladem pro vydání územního rozhodnutí. Jedná se o dostavbu obchodního centra (Hypermarket TESCO) v lokalitě Boží hora II, kde realizací této stavby vznikne ucelený obchodní komplex, nabízející široký sortiment zboží a služeb pro obyvatele Ivančic a okolních obcí. Stanovisko ORR úřadu územního plánování Městský úřad Ivančice, ORR jako příslušný úřad územního plánování, vydává k výše uvedené žádosti následující stanovisko S umístěním stavby Nákupní centrum Aventin se souhlasí. Jedná se o stavbu občanského vybavení v návaznosti na zastavěné území dostavbu stávajícího obchodního centra (Hypermarketu Tesco) v lokalitě Boží hora II. Záměr je v souladu s územně plánovacími podklady města, a to především s konceptem územního plánu. ORR doporučuje proto udělení souhlasu s umístěním stavby. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města uděluje souhlas s umístěním stavby Nákupní centru Aventin Retail Park Ivančice na pozemcích p. č. KN 590/1 (PK 592/1, PK 591, PK 590, PK 589, PK 588) KN 3196, KN 3110/2 (PK 592/1), KN 592/3 (PK 592/3), vše v k. ú. Ivančice Do diskuse, kterou otevřel starosta, se přihlásil pan zastupitel Buček s dotazem, že v této lokalitě měly původně stát rodinné domy. Starosta odpověděl, že koncepce se změnila. Dalším dotazem pana Bučka bylo, že v době, kdy se stavěl Plus, dostala škola, která je naproti Plusu, sponzorský dar na opravu. Jestli by třeba investoři městu rovněž nepřispěli nějakým sponzorským darem na opravu nějaké kulturní památky. Starosta odpověděl, že by to mohlo jistě být předmětem dalšího jednání. Pan Buček dále uvedl, že je mu líto podnikatelů, když je v současné době již půl roku uzavřené město a lidé se tam nedostali. V případě výstavby tohoto obchodního centra by malí obchodníci na tom byli ještě hůř. Starosta uvedl, že situace je taková, že je to trend a všichni se tomu musí přizpůsobit případně změnit nabídku svých služeb. Tuto situaci s sebou nese doba. Pan Buček řekl, že vývoj to je, doba to je, ale když byl kdysi postaven Plus, mělo to být velké terno. Uvedl, že místní obchodníci nemohou konkurovat cenám těchto velkých řetězců. Dále řekl, že se obává, aby se z centra Ivančic nestalo Hočiminovo město. MUDr. Matušina navázal, že měl stejnou připomínku jak pan Buček. Řekl, že byla zlikvidována poměrně slušná lokalita pro občanskou vybavenost a bytový fond, která byla městu slibována a na různých krásných prezentacích prezentována, a postupem času tam z toho vznikají betonové plochy, které jsou stejně neadekvátní, a i parkoviště měla být řešena 7

8 jinak. MUDr. Matušina dále uvedl, že s tím má veliký problém a osobně si myslí, že by zastupitelé neměli dát souhlas k výstavbě předloženého návrhu, že by měla být zachována varianta č. 2, která byla prezentována při tom, když se vnucovalo Tesco v dolní poloze, která byla podle MUDr. Matušiny neadekvátní, nicméně prosazená a přesně tak, jak říká pan Buček, v podstatě budeme nějakým způsobem mít nějakou moderní galerii, která doopravdy je nadstandardní pro toto spádové území, které máme, a na ty možnosti, které zde jsou, a na poměry, jaké nyní eventuálně jsou; ty menší subjekty jsou daňovými poplatníky v Ivančicích na rozdíl od těchto řetězců.mudr. Matušina řekl, že si myslí, že by to bylo ke zvážení a tuto variantu by nepodpořil. MVDr. Šlapanský uvedl, že po zhlédnutí plánku má určitou výtku ke zpracovateli předložené zprávy, protože o těchto pozemcích zastupitelé již rozhodovali. Dále uvedl, že jsou zastupitelé nyní postaveni do pozice hlasovacího stroje. Podle názoru MVDr. Šlapanského měla zaznít jakási logická návaznost, historie území, to znamená, že chybí určité informace o tom, proč firma ustoupila od bytové výstavby. Starosta reagoval, že toto nemusí podávat firma, ale může vysvětlení podat sám, a sice ceny nemovitostí byly tak vysoké, že kupní síla v Ivančicích a okolí nebyla. O byty, případně domy nebyl absolutně žádný zájem. Proto se našel náhradní program. MVDr. Šlapanský dále řekl, že si to dokáže domyslet, ale myslí si, že v předložené zprávě to mohlo být uvedeno, neboť o pozemcích se již jednou rozhodlo. Mohlo být zmíněno, že firma od svých záměrů odstoupila z ekonomických důvodů a proto se nabízí předložené řešení. Ing. Coufal reagoval a řekl, že to, co zastupitelstvo schválilo, to znamená rodinné domy a studie, která byla prezentována, tak na ní se nic nemění. Zůstává v platnosti. Následně byla schválena změna, kde se asi 8 rodinných domů přemění na dva bytové domy, to rovněž zůstává v platnosti. Pouze k výstavbě na zmíněné parcele firma nezískala souhlas SŽDC a hygieny kvůli hluku, proto od výstavby velkých bytových domů, které tam měly být, upustili. Toto však zastupitelstvo ještě neschvalovalo. MVDr. Šlapanský se zeptal, zda je v lokalitě stále prostor pro bytovou výstavbu. Ing. Coufal odpověděl, že samozřejmě je. MVDr. Šlapanský řekl, že podle jeho názoru tam moc prostoru již nezůstane. Ing. Coufal odpověděl, že záměr zůstává stejný, jak byl. Starosta doplnil, že se jedná pouze o spodní část u kolejí. MUDr. Matušina řekl, že ta plošina u kolejí jsou 2 / 3, ne-li ¾ toho zbývajícího prostoru, který byl právě pro ty rodinné domky určen. Starosta řekl, že pokud se nedostaví to, co investor navrhuje nebo něco jiného, nedostaví se to nikdy. Město tam nemůže ani zatravnit, neboť to nejsou pozemky města. Jediná možnost by byla vykoupit tyto pozemky za přibližně stejnou cenu, za kterou musel pozemky od vlastníků vykoupit investor, na což město nebude mít. Zároveň tím přicházíme o šanci dostavět tuto občanskou vybavenost. Vše záleží na tom, jestli se souhlas dá nebo ne. Vzhledem k tomu, že se nejedná o pozemky města, není o čem hovořit. Jedná se o pozemky developera a o pozemky soukromého investora. Město může být jenom rádo, že se najde někdo, kdo tuto občanskou vybavenost dostaví. MUDr. Matušina uvedl, že se zastupitelé opakovaně dostávají do stejné situace kdy s nějakým růžovým krásně vybaveným prezentovaným návrhem něco schválí, vzápětí tam někdo strčí mezi dveře nohu a dveře rozvalí tak dalece, že se s tím nedá nic dělat. Dále řekl, že toto je megalomanský záměr na to, jakým způsobem tady vlastně běží občanská vybavenost Ivančic, která je podle jeho názoru dostatečná. Starosta řekl, že to je názor MUDr. Matušiny; názor developera, který si určitě dělal svůj průzkum, a firem, které mají zájem o podnikání je úplně jiný. Jinak by do Ivančic nechtěly jít. MUDr. Matušina odpověděl, že to nehodnotí; řekl, že developer nějakým způsobem svoje peníze dostane a další ho nezajímá. Rovněž ho nezajímá, jakým způsobem se vybydlí eventuálně střed města. Rozsah, který je předložen, je tam elektro elektro v Ivančicích je, dále je tam JYSK, nějaké dětské hračky. 8

9 Starosta pokračoval, že konkurence je všude a všichni si konkurují. Všechno je o konkurenci a o cenách. MUDr. Matušina reagoval, že i o potřebné občanské vybavenosti. Potřebnou občanskou vybavenost Ivančice mají. O cenách se může nějakým způsobem licitovat, ale k tomu, aby se zabral prostor, kde jsme měli k dispozici postavit asi sedm nebo deset bytových jednotek. Ing. Coufal ještě jednou zopakoval, že parcela, o které se jedná, k výstavbě na bydlení není. Neprošlo to kvůli hluku a SŽDC a hygiena zde výstavbu zakázala. MUDr. Matušina reagoval, že je to přesně o tom, co bylo řečeno, když se přesouvalo Tesco nahoru. Již tehdy se tvrdilo, že je to nesmysl. Tehdy byli zastupitelé přesvědčeni, že je to jediná možnost, jak lze dosáhnout na světové parametry Tesca. Dneska na základě toho, že se tam změní nějaké vyjádření hygieny, nebo to neví, jestli se nějakým způsobem změnilo a následně bylo zatajeno při tom přesunu, tak najednou se prostě mění celý prostor úplně jinak, než byla původní zástavbová studie a záměr s tímhle územím. Ing. Coufal řekl, že v původní studii bytové domy již nebyly, byly tam pouze rodinné domy a Tesco. MUDr. Matušina řekl, že si myslí, že si všichni pamatují, že až tam dolů byly domy původně. A ty byly schváleny a to také MVDr. Šlapanský řekl. Takže ta původní zástavba celé té studie byla čistě domy. Pak se tam dostalo Tesco a bylo Tesco v této pozici. MUDr. Matušina dále řekl, že právě proto by to chápal a mělo by to svoje parametry řešení, pokud by zastupitelé třeba řekli, že nám Tesco postaví parkoviště pod svou halou a nemuselo se tam zabírat vlastně celou Boží horu čistě betonem. Starosta řekl, že kdyby MUDr. Matušina přesvědčil Tesco, ať postaví parkoviště pod Tescem, tak by to bylo možné. MUDr. Matušina reagoval, že nikoho nemůže přesvědčovat, ale že ho mohl přesvědčit MUDr. Adam. Dále MUDr. Matušina řekl, že jestliže se zastupitelé dohodli, že to odsouhlasí, tak potom nemíní zdržovat. Ale myslí si, že zásadní věc do budoucna je, aby se tímto způsobem jako nepostupovalo. Napřed se udělá krásná, pro občany zajímavá lokalita pro výstavbu a pak si tam někdo jako udělá úplně něco jiného. Starosta opět připomněl, že se jedná o čistě soukromou záležitost. Města tam není ani metr čtvereční. MUDr. Matušina se tedy zeptal, proč se to musí na zastupitelstvu schvalovat. Místostarosta R. Skála odpověděl, že je to proto, že není schválený územní plán. Starosta dodal že, kdyby byl schválený územní plán, nic by se neschvalovalo, protože však územní plná není a proto, aby zastupitelé byli informováni, proto se to tímto způsobem dělá. Ing. Coufal dodal, že v této fázi zastupitelstvo nahrazuje územní plán. Mgr. Heřmanová navrhla, celou situaci zrekapitulovat. Jedná se o prostory pod Tescem, kde není možné stavět byty. Je další otázka, jestli Ivančice potřebují další nákupní centrum, když mají obchody ve městě. Řekla, že když se to vezme z druhé strany, je pravda, že obchody v Ivančicích máme, kdo chce, chodí do nich nakupovat, a kdo nechce, stejně jede do Brna. Když se třeba postavilo Tesco, měly strach potraviny na novém i starém sídlišti, že tam nebudou lidé nakupovat, ale sama pí Heřmanová tam chodí nakupovat a kromě soboty a neděle se nic nezměnilo. Je to čistě na rozhodnutí lidí, zda si půjdou nakoupit do středu města, do Tesca nebo pojedou do Brna, případně do Znojma. Starosta doplnil, že všechno je to o konkurenci. Ing. Sládek navrhl, aby do usnesení bylo k přeloženému návrhu doplněno dle výkresu č. D2 Celková a koordinační situace, aby bylo usnesení kompletní. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města uděluje souhlas s umístěním stavby Nákupní centru Aventin Retail Park Ivančice na pozemcích p. č. KN 590/1 (PK 592/1, PK 591, PK 590, PK 589, PK 588) KN 3196, KN 3110/2 (PK 592/1), KN 592/3 (PK 592/3), vše v k. ú. Ivančice, dle výkresu č. D2 Celková a koordinační situace Pro 6, proti 1, zdržel se 7 9

10 5. A) ZMĚNA USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OHLEDNĚ UVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA FUNKCE 2. MÍSTOSTAROSTY B) STANOVENÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE 2. MÍSTOSTAROSTY JAKO NEUVOLNĚNÉHO ČLENA ZASTUPITELSTVA A) Na ustavující zasedání zastupitelstva města Ivančice dne bylo schváleno, že dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva jsou starosta a oba místostarostové. 2. místostarostou, který zastupuje starostu a 1. místostarostu v době jejich nepřítomnosti, je pověřen zastupováním města ve sdruženích, jejichž je město členem, je pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti školských i neškolských příspěvkových organizací, je pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti cestovního ruchu, je pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti komunitního plánu byl zvolen Mgr. Radek Musil. Mgr. Radek Musil byl jmenován ředitelem Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. Zastupitelstvu se předkládá návrh na změnu usnesení ze dne tak, že 2. místostarosta je neuvolněným členem zastupitelstva a zároveň stanovit úkoly, kterými bude pověřen, jako doposud. Organizačně je na místostarostovi, aby tuto situaci zvládl. Zároveň je v usnesení v části B předložen návrh odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva. Starosta otevřel diskusi k projednávanému bodu. B) Stanovení odměny za výkon funkce 2. místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva je dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, v kompetenci zastupitelstva - 2 odst. (1)stanoví, že Neuvolněným členům zastupitelstev může být poskytnuta měsíční odměna až do výše stanovené v přílohách č. 1, 2 a 3. Dle 2 odst. (2) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo. Rozpětí : Za výkon funkce neuvolněného místostarosty..do výše 7 134,- Kč plus Příplatek dle počtu obyvatel: Základní sazba ,- + 68,90 Kč na každých 100 obyvatel nad obyvatel (tj. pro případ Ivančic ,40 Kč), tedy max. do výše ,40 Kč, celkem tedy max. do výše Kč. Vzhledem k rozsahu činností, které bude 2. místostarosta nadále jako neuvolněný vykonávat, se za výkon funkce 2. místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva navrhuje měsíční odměna ve výši ,-Kč (60% rozpětí upraveného nařízením vlády). Mgr. Heřmanová navrhla zastupitelstvu ke zvážení, zda by nestačil jeden místostarosta a úkoly, které se píšou v bodě A, co se týče školských příspěvkových organizací, cestovního ruchu a komunitního plánování rozdělit mezi ostatní radní. Starosta poznamenal, že je tedy dáván návrh, aby byla zrušena funkce 2. místostarosty a nadále byl pouze starosta a místostarosta. Další návrh sdělil MUDr. Matušina; řekl, že si nebudeme dělat žádné iluze, byla nějaká povolební koalice, ta vznikla za určitých podmínek, takže si myslí, že pokud bude neuvolněný místostarosta, spíše je na zvážení, jakým způsobem se vedla kampaň před volbami. Bylo by možné se dohodnout na nějakém rozumném kompromisu, a že by se mu uhradily náklady, které má, když bude například dělat svatby, nebo nějaké podobné povinnosti, které má, ale s částkou tak jak je by se udělal nějaký rozumný kompromis, protože těch ,- Kč bude dělat akorát zlou krev. Starosta odpověděl, že tam žádných 27 tis. Kč není. 10

11 Mgr. Heřmanová dodala, že se jedná o 60% z výše uvedené částky, což je 16 tis. Kč. Starosta řekl, že s tímto návrhem zásadně nesouhlasí, funkce koalice se žádným způsobem nenarušila. Koalice pokračuje a bude pokračovat dál, pouze se dohodlo, aby měl Mgr. Musil prostor, protože jeho prioritním zaměstnáním bude ředitel gymnázia v době, kdy se bude dělat optimalizace gymnázií Jihomoravského kraje a celá reforma i učňovského školství atd. Proto je potřeba, aby 100% své činnosti věnoval gymnáziu, jehož byl jmenován ředitelem. Je na něm, jak si následně zorganizuje svůj volný čas, který bude věnovat funkci neuvolněného místostarosty města Ivančice. Ing. Sládek se ještě zeptal, zda když Mgr. Heřmanová navrhla rozdělit náplň místostarosty mezi radní, jak je to náročné. Zda je vůbec v potenci radních tuto situaci zvládnout. Mgr. Heřmanová odpověděla, že si myslí, že by to radní mohli zvládnout. Bylo to dříve několik let. Neškolských příspěvkových organizací zase tak moc není, v oblasti cestovního ruchu se jedná převážně o spolupráci se zahraničím a to dělá Ing. Smutný velmi dobře, co se týče oblasti komunitního plánu, tak nyní se chystá komunitní plán ve spolupráci s Jihomoravským krajem a na to by byli ustanoveni lidé, kteří se budou touto záležitostí zaobírat a někdo z radních by na to dohlížel nebo se komunitního plánu ujal. Co se týče oblasti školství, jsou tři radní z oblasti školství a určitě by si mohli úkoly mezi sebe zdárně rozdělit. Mgr. Musil jako radní by si mohl nechat školské organizace, Mgr. Heřmanová by si vzala neškolské organizace nebo by si je mohl vzít Mgr. Chytka. Oblast cestovního ruchu a zahraniční spolupráci má i Středisko volného času,má zahraniční spolupráci a má ji i kulturní a informační středisko, takže vlastně kdo by to měl za úkol, mohl by ji koordinovat. Navíc to velmi dobře koordinuje Ing. Smutný. Starosta upozornil, že Ing. Smutný nemůže nic koordinovat, neboť není členem samosprávy. Mgr. Heřmanová dodala, že tedy radní by to mohl koordinovat a Ing. Smutný tuhle práci vykonávat. Stejně tuto prácí dělá a dělá ji dobře. V oblasti komunitního plánu, tak to je vlastně myšleno, nebo jestli je tam ještě něco jiného, komunitní plán, který se nyní připravuje, a který proběhl před několika lety a probíhá znovu jako komunitní plán služeb se dělá v rámci Jihomoravského kraje. Ing. Sládek konstatoval, že by s tím nebyl problém. Mgr. Heřmanová přisvědčila, že v tom nevidí problém. Pan Buček poznamenal, že má místostarosta vzor ve starostovi. Bude ředitelem gymnázia, místostarostou, jednatelem společnosti KTS a ještě bude kandidovat do krajských voleb. Uvedl, že byl vždycky proti tomu, aby byli dva místostarostové. Následně byla v televizi debata, kdy Mgr. Musil obhajoval, že je na našem městském úřadě práce více než dost, hlavně pokud se jedná o tak velkou investici, jaká probíhá. Pan Buček řekl, že kolem kanálů vidí pobíhat pouze místostarostu Skálu, který je tam i v sobotu. Následně byla v televizi debata někdy v zimě, kdy místostarosta Musil obhajoval pozici místostarosty s tím, kolik je práce, a nyní po dvou letech by tuto práci mohl dělat na poloviční úvazek; p. Buček by se chtěl zeptat, zda ty dva roky tu polovinu pracovní doby co dělal, nebo kdo převezme tu jeho práci, kterou nyní nebude stíhat s tím, že bude mít pouze polovinu úvazku. Řekl, že je přesvědčen, o tom, že člověk má dělat jednu věc a má ji dělat pořádně. Starosta panu Bučkovi odpověděl, že zásadní rozdíl je ten, že v případě místostarosty Musila se jedná o funkci jmenovanou a funkci politickou-uvolněný nebo neuvolněný funkcionář. V případě starosty se jedná o funkce volené a to je velký rozdíl. Pan Buček řekl, že to nebylo namířeno proti starostovi, pouze vznesl dotaz na místostarostu. Starosta ještě doplnil, aby se neřešila otázka půl úvazku. Mgr. Musil bude mít povinnost si to zařídit tak, aby veškeré úkoly, které mu budou uloženy, plnil ve svém volném čase. Je to čistě jeho problém jak si svůj volný čas zorganizuje. Slova se ujal Mgr. Musil a řekl, že od 1. srpna byl jmenován do funkce ředitele gymnázia, s tím, že proběhly debaty, že by rád v započaté práci nějakým způsobem pokračoval a proto přišel s návrhem neuvolněného místostarosty, že by to dělal ve volném čase, tedy odpoledne, o víkendech atd. Je to jenom o organizaci práce. Když si člověk dokáže práci a volný čas 11

12 dobře zorganizovat, tak si myslí, že se to dá zvládnout, jinak by do takového návrhu ani nešel, kdyby nebyl přesvědčen o tom, že je schopen to zvládnout. Starosta dodal, že je to čistě na úkor volného času. Pan Buček řekl, že gymnázium jako školu je třeba tak nadzvednout, že práce ředitele gymnázia je tak zodpovědná, že ve volném času bude mít člověk akorát tak čas si odpočinout. Dodal, že by nerad, aby gymnázium dopadlo jako střední odborná škola. Pokud to místostarosta zvládne, bude to jenom ku prospěchu. Pan Sláma požádal Mgr. Musila, aby vysvětlil, jak je to s funkcí jednatele společnosti KTS. Mgr. Musil uvedl, že co se týče funkce jednatele společnosti KTS, je toto záležitost, která je v jednání, nebylo to předloženo na toto zastupitelstvo, ale na následujícím dojde ke změně v této oblasti. MUDr. Matušina upozornil, že toto je právě ukázkou náročnosti této funkce. Jestliže tedy bude řešena nějakým jiným způsobem tato funkce, nechť je i toto odloženo na to období, kdy bude řešena otázka společnosti KTS. Starosta řekl, že jestliže nebude tato změna odhlasována, zůstane v platnosti původní stav. Proto je lepší změnu odhlasovat, protože se jedná o změnu funkční. První návrh byl návrh Mgr. Heřmanové, snížit počet místostarostů na jednoho. MUDr. Matušina řekl, že dal protinávrh, že dal návrh, aby 2. místostarosta byl neuvolněným členem zastupitelstva s tím, že odměna za výkon funkce zohlední reálné náklady funkce, její náročnost a předvolební sliby ČSSD. JUDr. Chládková připomněla, že usnesení má dvě části, nyní zastupitelé jednají o první, a to je návrh revokovat usnesení z ustavujícího zastupitelstva z uvolněného na neuvolněného místostarostu. MUDr. Matušina sdělil, že v tom případě se připojil k předloženému návrhu tím, že říká neuvolněný a pouze dal návrh diskutovat o výši odměny ve vazbě na množství práce, které bude možné v tomto režimu dělat. Ing. Roman Sládek řekl, že z debaty vyplývá, že Mgr. Musil již nebude mít tolik času na práci na radnici jako místostarosta a hledá se nějaké řešení, co s tím. Sdělil jiný návrh, který se blíží vzniklé situaci a je čistější s ohledem na sociální demokracii, a to aby Mgr. Musil odstoupil z funkce 2. místostarosty a na jeho uprázdněné místo by nastoupil další člen ČSSD, kterým by byl pan Sláma a mohl by dělat naplno funkci místostarosty. Tím pádem by byla koaliční dohoda dodržena a vše by pokračovalo naprosto normálně dál. Starosta řekl, že koaliční dohoda samozřejmě dodržena bude, pouze se mění tento vnitřní stav. Pan Sláma prohlásil, že v žádném případě s návrhem Ing. Sládka nesouhlasí. Ing. Sládek řekl, že se jednalo pouze o jeho návrh. Pan Sláma ještě doplnil, že po skončení investiční akce bude v Ivančicích stačit pouze jeden místostarosta. Uvedl, že aby se v rámci komunální politiky ctil názor občanů, kdy nejvíce hlasů obdržel MUDr. Adam, musela ČSSD přijmout politický kompromis. Pan Buček se ještě zeptal na materiály, kdy se v nich uvádí, že je návrh na revokaci usnesení ze dne , a jestliže se to změní k , zda bude muset peníze Mgr. Musil vracet. Starosta odpověděl, že ke změně by došlo od , JUDr. Chládková vysvětlila, že dne přijali zastupitelé rozhodnutí, že budou dva uvolnění místostarostové, a nyní je předložen návrh, aby jeden místostarosta byl uvolněný a jeden neuvolněný; změna by platila od přijetí usnesení. Starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat o návrhu MUDr. Matušiny, který zněl: Zastupitelstvo města Ivančic schvaluje, aby 2. místostarosta byl neuvolněným členem zastupitelstva s tím, že odměna za výkon funkce zohlední reálné náklady funkce a předvolební sliby ČSSD. Na dotaz Mgr. Heřmanové, co to znamená, odpověděl MUDr. Matušina, že výše odměny bude daná konkrétními náklady a vpřípadě, že budou náklady vyšší, nechť to nějakým způsobem voličům vysvětlí. 12

13 Pro 1, proti 5, zdržel se 8 Usnesení nebylo přijato. Následně byl zastupitelům předložen návrh Mgr. Heřmanové, který zněl: Zastupitelstvo města Ivančice ruší místo druhého místostarosty a jeho pracovní náplň se rozdělí mezi ostatní radní. Pro 7, proti 3, zdržel se 4 Usnesení nebylo přijato. Starosta znovu upozornil, že nebude-li přijato usnesení, jak je napsáno v podkladech, bude Mgr. Musil jednak ředitelem gymnázia a jednak uvolněným místostarostou města Ivančice Dr. Matušina se zeptal, zda se to bude řešit zároveň s problematikou společnosti KTS. Starosta odpověděl, že se to nemusí řešit vůbec. Nikdo neukládá tuto situaci řešit. Na návrh pana Bučka a pana Slámy byla v zařazena pětiminutová přestávka. Po skončení pětiminutové přestávky v zasedání zastupitelstva pokračovalo. Starosta řekl, že nyní se bude hlasovat o návrhu, jak byl předložen v materiálech zastupitelům, a má dvě části -že druhý místostarosta bude neuvolněným členem zastupitelstva a že zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce 2. místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši ,- Kč, což je 60% maximální částky. Znovu starosta upozornil, že nebude-li přijato usnesení, jak je napsáno, bude Mgr. Musil jednak ředitelem gymnázia a jednak uvolněným místostarostou města Ivančice. Starosta se zeptal Mgr. Musila, zda nechce něco dodat. Mgr. Musil odpověděl, že by chtěl říci pouze jednu věc a reagovat na vystoupení MUDr. Matušiny -že by rád vykonával funkci neuvolněného zastupitele ve svém volném čase a je ochoten se zříci odměny. Starosta řekl, že návrh je takový, jak ho přečetl. Pan Buček požádal, aby místostarosta Musil svůj návrh formuloval do usnesení jako protinávrh. Návrh Mgr. Musila tedy zněl: Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s tím, že jako neuvolněný místostarosta bude pracovat pro město ve svém volném čase s tím, že se zříká nároku na odměnu, která s tím souvisí. Starosta se zeptal Dr. Chládkové, zda je to možné. Ta odpověděla, že když je místostarosta uvolněný, má nárok na odměnu ve výši podle tabulek, jak byly zastupitelům předloženy. Jestliže je neuvolněný, tak může pobírat odměnu, jestliže mu ji zastupitelé schválí a v takové výši, v jaké ji zastupitelé schválí. Mgr. Musil zřejmě navrhuje: v bodě A -ano- mění se usnesení z ustavujícího zastupitelstva, a v bodě B -ne - nepřiznávejte mně žádnou odměnu. MVDr. Šlapanský řekl, že kritické poznámky, které se v diskuzi objevují, nejsou míněny z hlediska nějaké finanční odměny, ale celé je to míněno tak, že jestliže někdo vezme tak významnou funkci, jako je ředitel gymnázia, měl by si udělat prostor, aby neměl žádné jiné závazky a mohl tuto svoji funkci vykonávat naplno. To je jediná výhrada, kterou se opozice vyjadřuje k předloženému návrhu. Starosta řekl, že by měl místostarosta dostat za svoji práci odměnu a místostarosta následně s penězi může naložit podle svého uvážení, to znamená eventuálně i vrátit do rozpočtu města Ivančice. H l a s o v á n í o usnesení: Pro 7, proti 1, zdržel se 6 Usnesení nebylo přijato. 13

14 Starosta se zeptal Dr. Chládkové, zda je hlasovatelný návrh, jak ho předložil Mgr. Musil. Ta odpověděla, že ano. Mgr. Musil předložil tedy návrh: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje 2. místostarostu jako neuvolněného a nežádá zastupitelstvo o schválení žádné odměny Pro 4, proti 1, zdržel se 8 Usnesení nebylo přijato. 6. POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Starosta předložil zastupitelstvu další bod programu, kterým bylo poskytnutí veřejné finanční podpory a schválení smluv o poskytnutí dotace dvěma žadatelům dle níže uvedené tabulky Číslo smlouvy Žadatel Účel Částka 38/2012 HZS JmK Ivančice II. etapa odsávání výfukových zplodin ,- Kč 43/2012 PhDr. Věra Jelínková Správce židovského hřbitova Příspěvek na rekonstrukci elektrorozvodů včetně instalace zabezpečovacího zařízení Rada č. 17, konaná dne doporučila zastupitelstvu poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru JmK, PS Ivančice. Prostředky veřejné finanční podpory budou poskytnuty na opravu odsávání výfukových zplodin z garáží II. etapa. Rada č. 18, konaná dne doporučila zastupitelstvu poskytnutí dotace PhDr. Věře Jelínkové, správkyni židovského hřbitova, na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí elektroinstalace v obřadní hale a k instalaci zabezpečovacího systému. Starosta předal panu Bučkovi materiály, týkající se vyúčtování dotace z roku 2011, Smlouvu č. 11/2011, vyčíslení spoluúčasti města Ivančice a HZS Jihomoravského kraje, které si vyžádal. Dále starosta uvedl, že v červnu letošního roku interpeloval ministra Kubiceho ve věci Hasičského záchranného sboru -město Ivančice, kdy hrozila organizační změna tak, že by nejbližší hasičský záchranný sbor profesionálních hasičů byl v Bohunicích. Ivančice měly přijít o jedno číslo, které by klasifikovalo P1 na P0. V dopisu od ministra bylo napsáno: Na základě informací, od generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky mi dovolte Vás ujistit, že generální ředitelství HSZ ČR ani HSZ Jihomoravského kraje o změně klasifikace stanice v Ivančicích z P1 na P0 už neuvažuje. Navíc mně je známo, že vztahy mezi hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a městem Ivančice jsou na vysoké a nadstandardní úrovni. Za podporu, kterou jednotce profesionálních hasičů v Ivančicích poskytujete, bych Vám chtěl jako starostovi města vyjádřit poděkování. Závěrem starosta uvedl, že podpora hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje je Částka 50 tis. Kč, o kterou hasiči žádají, je přesně specifikovaná na dokončení oprav v garážích, aby bylo možné sloužit dál. Pan Buček se přihlásil do diskuse a uvedl, že se nechtěl v žádném případě dotknout profesionálních hasičů, protože i jemu bylo pomoženo. Spíše ho zajímalo, aby se peníze poskytly na opravu a nikoli například na odměny. Starosta odpověděl, že HZS si dal přesně specifikovaný požadavek na opravy odsávání výfukových zplodin a na tento požadavek město peníze poskytlo. K druhé části bodu, dotace na židovský hřbitov,pan Buček řekl, že by byl pro, aby částka určená pro židovský hřbitov byla ještě vyšší, protože se jedná o jednu z mála kulturních 14

15 památek, o kterou se lidé starají. Za dvacet let je vidět mnoho práce, kterou dobrovolníci udělali. Starosta řekl, že záleží na zastupitelstvu, jakým příspěvkem židovskému hřbitovu prostřednictvím PhDr. Věry Jelínkové město přispěje. Ona sama žádá o 25 tis. Kč a záleží na zastupitelstvu, zda se domluví, že částka bude vyšší. Mgr. Musil navrhl, aby PhDr. Jelínkové byla poskytnuta vyšší částka, než kterou požaduje, protože se velkou měrou zasloužila o rekonstrukci židovského hřbitova, obřadní síně apod. Navrhl dotaci minimálně ve výši 40 tis. Kč. Pan Buček uvedl, že tato dotace je daleko příjemnější než například dotace na zemětřesení v Japonsku, kde bylo schváleno 50 tis. Kč. Kdyby se poskytlo 50 tis. PhDr. Jelínkové, bylo by vidět alespoň kus poctivě odvedené práce. Dále uvedl, že právě tyto dotace mají pro něj smysl. Starosta se tedy zeptal na návrh. Ing. Sládek řekl, že by se určitě přikláněl k navýšení dotace, ale pokud je požadavek 25 tis. Kč, schválil by tento příspěvek s tím, že do příštího zasedání zastupitelstva by byla PhDr. Jelínková oslovena, že vůle zastupitelstva je dát příspěvek, když vyspecifikuje účel a jeho výše bude třeba 45 tis. Kč a zastupitelstvo by jí třeba poskytlo jen 40 tis. Podle jeho názoru by zastupitelstvo mělo poskytnout 25 tis. Kč a obrátit se na PhDr. Jelínkovou, ať si řekne dál, že zastupitelstvo je ochotno poskytnout i více. Starosta řekl, že to je úkol pro místostarostu Mgr. Musila, aby s paní PhDr. Jelínkovou jednal ohledně výše dotace. Pan Skála navázal, že na židovský hřbitov zastupitelstvo poskytuje příspěvek každoročně již při schvalování rozpočtu a tento požadavek je nad rámec toho, co bylo poskytnuto; PhDr. Jelínková žádá dofinancování. Přiklonil se k tomu dofinancovat, co je nyní třeba; požadavek na příští rok určitě bude podán. Dr. Chládková doplnila, že se nejedná jen o částku, ale především o účel, protože Dr. Jelínková v žádosti uvedla, na co prostředky potřebuje. Jestliže by zastupitelstvo schválilo více prostředků, bylo by nutno stanovit účel, na který se zvýšení dotace poskytuje. Ing. Sládek rekapituloval, že se schválí předložený požadavek a PhDr. Jelínková se vyzve, aby předložila další plán oprav co nejdříve, aby bylo možné případně schválit další příspěvek v letošním roce. MUDr. Matušina řekl, že nepostřehl, jakou částí se podílí na této akci židovská obec. Prostředky jsou od drobných sponzorů a od města a tyto prostředky tvoří celou částku. Možná by bylo dobré, aby PhDr. Jelínková uvedla i to, jak přispívá zřizovatel. Starosta doplnil, že si myslí, že židovská obec se na tom nijak nepodílí. Je to však pouze jeho názor, který není nijak ověřený. MUDr. Matušina ještě uvedl, že tak jako chceme i po dalších organizacích spoluúčast, měla by i zde být nějaká spoluúčast uvedená. Starosta přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje výši dotace a Smlouvy o poskytnutí prostředků veřejné finanční podpory dle přiložené tabulky Číslo smlouvy Žadatel Účel Částka 38/2012 HZS JmK Ivančice II. etapa odsávání výfukových zplodin ,- Kč 43/2012 PhDr. Věra Jelínková Správce židovského hřbitova Příspěvek na rekonstrukci elektrorozvodů včetně instalace zabezpečovacího zařízení ,- Kč Úkol pro místostarostu Mgr. Musila: jednat s PhDr. Jelínkovou o případné další finanční pomoci a konkretizovat, na co. Pan Sláma ještě doplnil, že PhDr. Jelínkové určitě vzniknout další náklady s pořádáním Dnů Evropského kulturního dědictví, proto by částku navýšil na 35 tis. Kč. 15

16 Starosta uzavřel diskusi, ať si PhDr. Jelínková připraví další žádost, která by se projednala na příštím zastupitelstvu, které se uskuteční 24. září 2012 nebo na některém dalším zastupitelstvu. Poté nechal hlasovat o původním návrhu, tak jak byl předložen. Pro 13, proti 0, zdržel se 1 7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9 Tento bod předložil místostarosta Radoslav Skála. Jedná se o rozpočtové opatření, které navazuje na právě schválené dotace. orj par pol org P nebo V Rozpočtové opatření č. 9- ZM č. 4 - ze dne popis změna v tis. Kč 9.1) Prodej pozemku p.č.1585/39 v k.ú.letkovice Záměr schválilo zastupitelstvo dne , záměr byl vyvěšen ve dnech O prodej požádali manželé Jiří a Šárka Krejčí, kteří chtějí pozemek použít k rozšíření svého stávajícího pozemku. Dle opravené žádosti z bude odkoupený pozemek sloužit jako zahrada. Z přiložené situace vyplývá, že stavba rodinného domu nezasáhne do prodávaného pozemku. Navržená cena 150,- Kč/m 2 dle ceníku pro oblast mimo město zóna rodinných 16 nová hodnota 1) Příspěvek pro ČR-Hasičský záchranný sbor JmK- II. etapa odsávání zplodin v garážích V ČR HZS JmK II. etapa odsávání zplodin 50, V Z rezervy zastupitelstva -50,0 změna celkem 0,0 2) Příspěvek pro PhDr. Věru Jelínkovou na opravu elektroinstalace a zabezpečovacího zařízení v obřadní síni židovského hřbitova V Oprava elektroinstalace a instalace zabezpečovacího zařízení V Z rezervy zastupitelstva -25,0 změna celkem 0,0 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 9 Pro 13, proti 0, zdržel se 1 8. ZÁMĚRY PŘEVODŮ NEMOVITOSTÍ Mgr. Lenka Mrajcová, vedoucí odboru majetkoprávního, přednesla komentář. Pozemek st.1023 o výměře 19 m 2 v k.ú.kounické předměstí - jedná se o pozemek zastavěný garáží. O prodej požádal vlastník garáže Marek Šulc. Doporučeno radou dne Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku st.1023 o výměře 19 m 2 v k.ú.kounické předměstí. Pro 14, proti 0, zdržel se 0 9. PRODEJ POZEMKŮ 25,0

17 domů. V kupní smlouvě bude upozornění na skutečnost, že v části převáděného pozemku se nachází telekomunikační trasa Optické propojení Ivančice-Neslovice-Brno s ochranným pásmem 1,5 m po obou stranách vedení a z toho vyplývající povinnosti. Dle vyjádření Ing. Halúzky pozemek nezasahuje do průtočního profilu. MUDr. Matušina se zeptal, že když byl tento bod naposledy projednáván, mělo být upřesněno. Vzniká schodek mezi sousedním pozemkem 1585/36 a 1585/38 nezarovnává se linie pozemku. Předpokládá, že ta zbývající část zůstane v majetku města a že to bude jako cesta nebo silnice. Zeptal se, proč se to neudělalo tak, aby ty linie pozemků byly rovně. Ing. Janíček sdělil, že se jedná o oblast za garážemi, která slouží jako suchá vodoteč pro přívalové deště. MUDr. Matušina řekl, že pokud tam máme sousední pozemek zarovnaný, tak by chápal, že tato část, která je trochu komunikací, by byla rovná. Pan Buček dodal, že tak jak říká pan Janíček, je tam suchá vodoteč přičemž dodal, že tam bydlí občan Vavroušek, a kdyby tam bylo něco špatného, tak by byl na zastupitelstvu a nedovolil by, aby se mu tam něco postavilo. Je to vlastně za garážemi. Majitelům se jedná skutečně o oplocení. MUDr. Matušina reagoval, že s tím nemá problém, zvláště je-li tam nějaká vodoteč nebo jestli tam vede nějaká komunikace. Pouze by chtěl, aby městský pozemek byl zarovnaný. Pokud to však takhle majitelům vyhovuje a nebudou dělat nějaký problém, když bude přívalový déšť, nechal by to tak. Protože nebyly další dotazy, nechal starosta hlasovat odešla Mgr. Heřmanová Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č.1585/39 ost. plocha o výměře 87 m 2 vk.ú. Letkovice podle geom. plánu č /2012 za 150,- Kč/m 2 do společného jmění manželů J. a Š. Krejčí, Ivančice Pro 13, proti 0, zdržel se 0 9.2) Prodej pozemku p.č.1585/38 v k.ú.letkovice Záměr schválilo zastupitelstvo dne , záměr byl vyvěšen ve dnech O prodej požádali manželé Jaromír a Pavlína Krejčí, kteří chtějí pozemek použít k rozšíření svého stávajícího pozemku. Dle opravené žádosti z bude pozemek sloužit jako zahrada. Navržená cena 150,- Kč/m 2. V kupní smlouvě bude stejné upozornění na optický kabel jak je tomu u Jiřího a Šárky Krejčí. Dle vyjádření Ing. Halúzky pozemek nezasahuje do průtočního profilu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č.1585/38 ost. plocha o výměře 62 m 2 vk.ú. Letkovice podle geom. plánu č /2012 za 150,- Kč/m 2 do společného jmění manželů J. a P. Krejčí, Ivančice Pro 13, proti 0, zdržel se 0 9.3) Prodej pozemků st.740 a p.č.2595/40 v k.ú.kounické předměstí Záměr schválilo zastupitelstvo dne , záměr byl vyvěšen ve dnech Jedná se o pozemek pod rozestavěnou rekreační chatou a přilehlou zahradu v lokalitě Meruňový sad. O prodej požádali majitelé rozestavěné chaty manželé Ing. David a Pavla Dvořáčkovi. Navržená cena 500,- Kč/m 2 za zastavěný pozemek a 100,- Kč/m 2 za zahradu. Pan Buček se zeptal, proč je tak velká parcela za 100 Kč/m 2. JUDr. Chládková připomněla, že za 100,- Kč/m 2 se jedná o zahradu a za 500,- Kč/m 2 o zastavěný pozemek. MUDr. Matušina řekl, že Krejčím se prodává zahrada za 150 Kč/m 2, což je plocha absolutně nevyužitelná, a Dvořáčkům za 100 Kč/m 2. Místostarosta Skála reagoval, že je to podle ceníku, který město má, protože tato zahrada se nachází v Meruňkovém sadu a má jinou hodnotu než zahrady v rámci města eventuálně 17

18 Letkovic jako v případě manželů Krejčích, kde se jedná o zahradu u rodinného domu. Pan Skála dále řekl, že v rámci Meruňkového sadu to tímto způsobem bylo prodáváno všem zájemcům a v tomto případě se jedná o jednoho z posledních zájemců. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p.č.2595/40 zahrada o výměře 359 m 2 vk. ú. Kounické předměstí za 100,- Kč/m 2 a pozemku st.740 o výměře 16 m 2 v k. ú. Kounické předměstí za 500,- Kč/m 2 do společného jmění manželů Ing. D. a P. Dvořáčkových, Brno Pro 12, proti 0, zdržel se vrátila se Mgr. Heřmanová. 10. RŮZNÉ K informaci týkající se rekonstrukce Besedního domu uvedl pan Skála, že v souvislosti s tím, že nebyly úplné materiály k Besednímu domu tak, aby se daly zastupitelům poslat v termínu, jak ukládá zákon, bude Besední dům na programu jednání příštího zasedání zastupitelstva. K tomuto bodu bude svolána pracovní schůzka a požádal zastupitele, aby se této schůzky zúčastnili. Ing. Sládek poukázal na materiály, které zastupitelé obdrželi od Ing. Janíčka a zeptal se, zda jsou platné nebo budou rozšířeny. Řekl, že proběhla nějaká internetová debata a zastupitelé měli nějaké připomínky. Ing. Sládek se zeptal, zda je předmětem záměrů pouze to, co obdrželi, tedy suterén a první nadzemní patro a to bylo vše. Pan Skála sdělil, že materiály jsou již kompletní včetně prvního i druhého patra a je tam uveden i předběžný výpočet ceny. Všechny tyto materiály dostanou zastupitelé k dispozici a bude kolem toho vedena debata. Starosta podal informaci, že další zastupitelstvo se bude konat dne 24. září 2012 a hlavním bodem bude schválení výběru bankovního ústavu, který městu poskytne úvěr, protože již bude všechno skončeno a zastupitelstvo musí tento výběr potvrdit. Další informaci podal MVDr. Šlapanský. Sdělil, že úvodem dnešního zasedání dostal kopii podání jednoho občana. Jedná se o chataře, který se dotazoval na provoz modelářského letiště u Budkovic. Tomu Dr. Šlapanský sám doporučil, aby tento písemný dotaz formuloval a přes podatelnu úřadu podal na město. Se stejným problémem se na Dr. Šlapanského obracejí i další lidé, zejména chataři nebo občané Budkovic, kteří se rovněž dotazují na provoz modelářského letiště. Řekl, že jim sám odpovídá v tom smyslu, že se jedná o stavbu dočasnou, všechno je řádně povoleno a obtěžování hlukem určitě nepřekračuje hygienické normy. To znamená, že oslovit správce letiště za porušení legislativy nebude zřejmě možné, ale bylo by třeba jednat s provozovatelem letiště, aby stanovili nějaký provozní řád časový, aby alespoň v neděli byl klid; řekl že chápe, když probíhají například závody, jako to bylo tento víkend, tak to není možné, ale aby například v nedělích odpoledních nebyl na letišti provoz a byl klid. Jedná se totiž o hluk ne nepodobný tomu, když někdo vezme motorovou sekačku a začne jí sekat trávu. Jedná se o hluk, který nepřekračuje hygienické normy, ale obtěžuje a je nepříjemný. Když se tato situace opakuje každý den, lidi to nebaví a dotazují se na to. Navrhl, aby město vyvolalo jednání s provozovatelem letiště a jednalo o případném dalším jeho provozu. Starosta odpověděl, že město již dostalo zprávu, že model, o kterém je řeč kvůli intenzitě hluku, který dělá model ve vzduchu, už létat nebude. Další informaci podal starosta k rozpočtu. Řekl, že v Parlamentu bylo schváleno nové rozpočtové určení daní. Podle tabulek by město Ivančice mělo obdržet částku ve výši něco přes 16 mil. Kč, což je částka zajímavá. Ještě se uvidí, co s tím provede DPH, protože výběr DPH značně pokulhává za očekáváním. Proto se očekává, že částka nebude 16 mil., ale bude o něco nižší, o kolik se nedá přesně odhadnout. To se uvidí podle toho, jak se bude vyvíjet 18

19 ekonomika v republice. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k nějakému dalšímu oživení. I v případě, že by se jednalo o částku 10 mil. Kč, pořád by to bylo příjemné a zastupitelé by si s touto částkou jistě dokázali poradit. Ing. Sládek se zapojil do diskuse v rámci bodu různé a uvedl, že asi všichni zastupitelé obdrželi stejný ohledně přerušení výstavby v ulici Ve Sboru s tím, že pan starosta pak odpověděl, že se čeká na stavební povolení. Ing Sládek se zeptal, jestli když se začalo se stavbou a bylo to následně zastaveno s tím, že bylo zahájeno správní řízení o odstranění stavby anebo ne. Obrátil se svým dotazem na Ing. Coufala, vedoucího odboru regionálního rozvoje. Další otázka Ing. Sládka byla, kdo dal ke stavbě pokyn, když se to dělalo bez stavebního povolení, protože pokud nějaký občan v Ivančicích něco dělá bez stavebního povolení, tak je samozřejmě po právu sankcionován. Ing. Coufal odpověděl, že toto řeší silniční správní úřad, ale uvedl, že pravá strana, která se udělala, žádné povolení nevyžadovala a při té příležitosti se udělala i část středu, kde už se to dělat nemělo a tam se zahájilo řízení o odstranění. Ing. Sládek se zeptal, zda to byla firma sama o sobě. Místostarosta p. Skála odpověděl, že to nebyla firma sama o sobě, ale bylo dohodnuto, že obrubníky osadí, a to bylo jediné, co se v ulici Ve Sboru provádělo. Aby pláň byla řádně zhutněná, bylo třeba toto udělat. Nic jiného provedeno nebylo. Dokonce ani na zadláždění není s firmou podepsaná smlouva, je to nad rozsah, který bylo možné uhradit v rámci opravy komunikací nad rýhou, tak jak bylo sjednáno a jak bylo odsouhlaseno. Na tyto plochy ještě není vypsáno ani výběrové řízení, protože v současné době se hledají prostředky na to, aby se stavba mohla provést. Ing. Sládek se dále dotázal, že se odváží nadbytečná zemina z výkopů, a od občanů má informace, že se odváží na Rénu na skládku, která tam je. Zeptal se, zda je to v souladu s projektem a zda není odvozová vzdálenost jiná, než daná tím, že se to odváží pod Rénu. Zeptal se, zda se jedná o plánovanou skládku. Pan Skála odpověděl, že se nejedná o plánovanou skládku, ale je to dohodnutá mezideponie a zhotovitel stavby veškerou hlínu nebo to co je tam navezeno odveze. Ing. Sládek se zeptal, zda to bude v zápisu a dostal kladnou odpověď. O slovo se přihlásil Ing. Blatný, že poprvé slyší něco o deponované skládce. Uvedl, že na stadionu mají problém s tím, že je tam navezena hlína a asfalty z Krumlovské ulice, když se budovala. Zeptal se, zda to byla deponovaná skládka. Ing. Sládek odpověděl, že to byla asi obdobná mezideponie, jako je v současné době pod Rénou. Ing. Blatný se dále zeptal, proč to tehdy ten zhotovitel neodvezl. Ing. Sládek řekl, že bohužel neumí na tento dotaz odpovědět. Ing. Blatný řekl, že v té době byl Ing. Sládek starosta. Ing. Sládek odpověděl, že si to nepamatuje. Ing. Blatný řekl, že teď má odvoz ze stadionu stát půl milionu korun. Ing. Blatný se ještě vrátil k informaci starosty o rozpočtovém určení daní a zeptal se na výnosy dle loterijního zákona. Starosta odpověděl, že dle loterijního zákona samozřejmě město něco málo dostává, v žádném případě to ale není to, co bylo deklarováno tj. 5 nebo 4,9 milionu. Ing. Blatný se zeptal na částku, kterou město obdrželo. Starosta odpověděl, že to zpaměti neví. JUDr. Chládková řekla, že přesnou částku jistě zná Ing. Peška, který je však na dovolené, ale poslední číslo, o kterém se hovořilo, byla částka asi 60 tis. Kč. Dalším dotazem Ing. Blatného bylo, zda úvěr, o který město jedná, bude obsahovat i částku 15 mil. Kč na rekonstrukci Besedního domu. Pan místostarosta Skála potvrdil, že část úvěru je určena na rekonstrukci Besedního domu a je to částka 15 mil. Kč. Ing. Blatný se dále zeptal, zda mu může někdo odpovědět na dotaz, jak hospodaří příspěvková organizace Besední dům. Pan Skála odpověděl, že hospodaří v minusových číslech, proto byl zastupitelstvem schválen příspěvek a do tohoto příspěvku se Besední dům vejde. Ing. Blatný 19

20 se zeptal, jaká je ztráta za půl roku. Pan Skála odpověděl, že za půl roku dělá ztráta cca jeden milion korun. Pan Krška z Mřenkové ulice hovořil o velkém provozu na této ulici v souvislosti s investiční akcí svazku. Starosta opět požádal všechny o toleranci na nezbytně nutnou dobu, kdy je provoz přes ulici Mřenkovu veden; jedná se o mimořádnou situaci, která vyžaduje mimořádný přístup a hlavně trpělivost. Do doby, než se otevře ulice Oslavanská, jiné řešení není. Dělá se všechno pro to, aby to bylo co nejdřív. Pan Krška se zeptal, zda to bude hotovo do 15. Září. Místostarosta p. Skála odpověděl, že uzavírka Oslavanské ulice je povolena do 15. září a na tom se k dnešnímu datu nic nezměnilo. Další občan se zeptal, zda se počítá stím, aby od Tesca byl vybudován nějaký chodník směrem k rodinným domům, protože tam jezdí hodně aut a je tam hodně malých dětí. Starosta odpověděl, že výhledově určitě. Akce se musí naplánovat do rozpočtu, protože v současné době již na ni nejsou prostředky. Pan Hradil se vrátil k diskusi ohledně provozu na Mřenkové ulici, proč není provoz veden před ulici Širokou a Ostřihom. Místostarosta p. Skála vysvětlil, že na začátku Široké ulice v hloubce cca 8 metrů se budovalo propojení mezi dvěma šachtami a určitě každý viděl, do jaké stavu se tam komunikace dostala; kdyby se tam ještě jednosměrně pustil provoz, nebylo by možné propojení udělat a také šlo o bezpečnost pracovníků. Pan Hans sdělil, že v komunikaci u Ivacaru je díra a dotázal se, zda by ji nebylo možné zavézt, neboť tam hrozí nebezpečí úrazu a ředitel projektu svazku Mgr. Dočkal má dovolenou. Starosta uložil Ing. Janíčkovi, aby situaci prošetřil. Pan Hans se dále dotázal, že v Letkovicích byla sečena traktorem tráva, ale nebylo posečeno vše, zda by tam bylo možné sečení dodělat. I tento úkol byl uložen Ing. Janíčkovi. Pan Buček se zeptal, jak je to s přechodem v Letkovicích; přechod pro chodce u semaforů není vyznačen. Ing. Janíček vysvětlil, že se nejedná o přechod pro chodce, ale o místo pro přecházení. MVDr. Šlapanský se vrátil k diskusi ohledně konkurence obchodníků, když se hovořilo o stavbě obchodního centra. Řekl. že zastupitelstvo zde není od toho, aby vstupovalo do záležitostí konkurence jednotlivých soukromých firem, ale jsou zde občané, kteří mohou rozhodnout svými nákupy o tom, komu dají přednost. Jestliže má někdo pocit, že obchody v centru města strádají, nechť tam občané nakupují a obchodní centra nechť ignorují. Obchodníci o konkurenci vědí, tomuto tlaku předcházejí cenovou politikou. Do konkurenčního boje jednotlivých obchodních firem my jako občané máme možnost zasahovat. Sám nakupuje v obchodě, který je zřízen v Budkovicích, a tím ho vlastně podporuje. Každý občan by si měl problém s konkurencí řešit sám a jestliže chce podporovat obchodníky v centru města, nechť u nich nakupuje. 20

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 29. prosince 2011

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 29. prosince 2011 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 29. prosince 2011 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis č. 2 z veřejného jednání ZM konaného dne 13.5.2008 od 18.00 hodin v KK Žebrák

Zápis č. 2 z veřejného jednání ZM konaného dne 13.5.2008 od 18.00 hodin v KK Žebrák Zápis č. 2 z veřejného jednání ZM konaného dne 13.5.2008 od 18.00 hodin v KK Žebrák Přítomni: Mgr. Daniel Havlík, František Lorenc, Mgr. Ladislav Šnajdr, MUDr. Richard Valta, MUDr. Iva Závorová, MUDr.

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil radní Vojtěch

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více