Instinct Quarterly Grant Thornton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton Leden 2014 Obsah 2 Rekodifikace soukromého práva 6 Povinnosti provozovatelů fotovoltaik 7 Nájem nemovitostí 9 Změny v účetnictví 10 Daň z nemovitých věcí

2 Rekodifikace soukromého práva a daně Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ ), zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., dále jen ZOK ) a zákon o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.) přináší k 1. lednu 2014 zásadní rekodifikaci českého soukromého práva. Zrušeno je celkem 238 zákonů či jejich částí. Zejména v případě NOZ (3081 paragrafů) jde o velmi rozsáhlé předpisy, jejichž změnou chtějí zákonodárci sjednotit regulaci soukromého práva do několika málo kodexů. Nové zákony jsou velmi rozsáhlé mimo jiné proto, že bylo nutné dodržet legislativní pravidla a zahrnout mnoho zrušených předpisů (zákony o rodině, o sdružování občanů, o nájmu podnájmu nebytových prostor atd.) do těla zákona. Jaký dopad mají nové právní normy na oblast daní Nové právní normy plně dodržují zásadu co není zakázáno, je dovoleno a platí navíc, že ustanovení soukromoprávních předpisů jsou nově dispozitivní (od jejich znění je možné se od něj odchýlit), pokud zákon výslovně neuvádí, že jde o ustanovení kogentní (a není tedy možné se odchýlit). V nových právních normách má být na prvním místě všech právních vztahů člověk a teprve od jeho práv a svobod se odvíjí právní úprava dalších institutů. Další změny najdeme také v úpravě věcí v právním smyslu. Tou nejvýznamnější je zřejmě zásada superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě - což znamená, že nově je stavba součástí pozemku, na kterém stojí. Zavádí se také tzv. právo stavby, nově jsou pojímány i bytové jednotky a podobně. Nová úprava zasahuje také oblast daní, a to zejména daň z nemovitostí. Změny proběhly i v úpravě právního jednání. Došlo k omezení důrazu na formální rysy projevu vůle, naopak se nově bude brát ohled zejména na obsah projevu vůle a na účinky, které strany projevu zamýšlely. Právní jednání bude při nedostatku náležitostí převážně relativně neplatné, většinu vad jednání bude možné dodatečně zhojit. Případy absolutní neplatnosti právního jednání budou spíše ojedinělé (například nastane-li zjevný rozpor s dobrými mravy, se zákonem či veřejným pořádkem, případně pokud nastane počáteční nemožnost plnění). I tyto změny v pojetí právního jednání mohou mít jisté dopady do daňové oblasti - zejména v souvislosti s jednáním za daňový subjekt, kdy by například veškerá korespondence od finančního úřadu byla doručována Nové právní normy plně dodržují zásadu co není zakázáno, je dovoleno

3 statutárnímu orgánu právnické osoby jako jejímu zákonnému zástupci (namísto přímo právnické osobě). Nově zavedený institut vzájemného darování bude mít dopad na daň darovací, respektive daň z příjmů. Statut veřejné prospěšnosti zase způsobí změny v dani z příjmů zejména v oblasti odčitatelných položek z titulu poskytnutých darů. Nová terminologie Rekodifikace soukromého práva přináší v mnoha oblastech novou terminologii. Pro správný výklad předpisů, které užívají termíny pocházející ze soukromého práva doposud regulované starým občanským a obchodním zákoníkem, bude nutné tyto nové termíny od počátku roku aplikovat, stejně tak jako zavést a zohlednit zcela nové instituty soukromého práva. Jedná se mimo jiné o ty předpisy daňového práva, které budou muset s novou terminologií počítat. Půjde například o náhradu pojmu půjčka novým termínem zápůjčka, obchodní společnost bude nově obchodní korporací, podnik bude obchodním závodem a nájem podniku bude pachtem, závazky se mění na dluhy, zavádí se instituty výprosy či svěřenského fondu a podobně. Bude potřeba zohlednit také novou koncepci nemovitých věcí (která je zmíněna výše). Podíl na společnosti s ručením omezeným bude nově možné vyjádřit cenným papírem, což se také promítne do terminologie daňových zákonů. Nejen kvůli zohlednění nového názvosloví vznikl vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Ten by měl zajistit euro konformní výklad pojmů. Změny daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného Z důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva vyplývalo, že tato právní norma chce s účinností od 1. ledna 2014 nejen přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva, ale také provést další potřebné změny v oblasti daní. Nejvýznamnější z nich mělo být spuštění I. fáze projektu jednoho inkasního místa (s účinností od 1. ledna 2014), přičemž II. fáze (plné spuštění jednoho inkasního místa) by měla vejít v účinnost od 1. ledna Dotčen byl zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o spotřebních daních, zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů (obsahující úpravu tzv. ekologických daní) i daňový řád a další. Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou České republiky dne 8. srpna 2013, Senát České republiky jej však v polovině září zamítl pro nesouhlas s některými navrhovanými body (zejména úplné osvobození dividend pro právnické i fyzické osoby a snížení zdanění u investičních fondů). Poslanecká sněmovna již nemohla Senátu předložit upravený návrh zákona, jelikož došlo k jejímu rozpuštění. Vláda proto přišla s návrhem zákonného opatření Senátu (dále jen Opatření ), které Senát nakonec s několika změnami oproti vládnímu návrhu dne 10. října na své 14. schůzi schválil. Níže přinášíme přehled nejvýznamnějších oblastí, které jsou v Opatření obsaženy, resp. Opatřením změněny. Nejvýznamnější změny návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací a Opatření Dosavadní úprava daně z příjmů rozlišovala příjmy běžného a vkladového účtu; toto rozdělení je rekodifikací zrušeno. Proto jsou nově příjmem z kapitálového majetku dle ustanovení 8 zákona o daních z příjmů úroky z peněžních prostředků na účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání ; reakce na změnu pojetí nemovitých věcí, která má zajistit, aby nedošlo k zásadnímu zúžení předmětu daně z nemovitostí (bez patřičných úprav by např. nebyly zdaněny stavby, které budou součástí pozemku, a stavby, které budou součástí práva stavby, bez výslovné úpravy by ani jednotka nebyla předmětem daně z nemovitostí), a to jak v dani z nemovitostí (je zaveden pojem zdanitelná stavba a nový druh daně, a to daň ze staveb a jednotek), tak v dani z příjmů i v dani z přidané hodnoty; úprava znění zákona v souvislosti s rozlišením mezi cennými papíry a zaknihovanými cennými papíry (beze změny by na zaknihovaný cenný

4 papír nebylo možné použít daňový režim cenných papírů); zavádí se úprava také pro tzv. svěřenské fondy Opatření mu přiřklo daňovou subjektivitu, přestože právní subjektivitu nemá, v návaznosti na NOZ zákon o daních z příjmů nově vymezuje tzv. veřejně prospěšného poplatníka, kterým bude poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním, u daně z přidané hodnoty není nově předmětem daně převod ani přechod nemovitosti, ale tato agenda přejde do dodání zboží, které je nově vymezeno jako hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, právo stavby, živé zvíře, lidské tělo a část lidského těla, plyn, elektřina, teplo a chlad ; mezi plněními osvobozenými od daně z přidané hodnoty se nově objevuje dodání vybraných nemovitých věcí a nájem vybraných nemovitých věcí. Opatření však obsahuje také některé důležité změny, které s rekodifikací soukromého práva nesouvisí, nebo nesouvisí zcela. Jde například o: osvobození dividend a investičních fondů proběhne dle původního plánu, tj. od 1. ledna 2015; nová pravidla pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů platí již od , tj. příjem z prodeje cenného papíru a příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu je osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let, přičemž cenný papír nesmí být zahrnut v obchodním majetku. Výjimkou je příjem z prodeje kmenového listu, jímž je vyjádřen podíl ve společnosti s ručením omezeným, který je stále osvobozen až po 5 letech od nabytí; sjednocení pojmů příjmy s výnosy a výdaje s náklady u poplatníků, kteří jsou účetní jednotkou, a to zejména v návaznosti na problematiku tzv. nerealizovaných kurzových zisků. Zákonodárce tímto chtěl vyloučit pochybnosti o tom, zda nerealizované kurzové zisky jsou výnosy, které jsou zároveň zdanitelnými příjmy pro účely zákona o daních z příjmů; úpravu pravidel pro cenu obvyklou mezi spojenými osobami ustanovení 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů dopadá také na situace, kdy cena mezi spojenými osobami je sjednána v nulové výši. Výjimku tvoří bezúročné a nízkoúročené půjčky a výprosy či výpůjčky v případě, kdy je věřitelem daňový nerezident, člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatník daně z příjmu fyzických osob; nové vymezení některých pojmů (např. odpisovatel, samostatné vymezení finančního leasingu, nemovitých věcí, osob atd.) a související věcné změny; zrušení zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí; integraci úpravy zdanění příjmů z darování a dědění do zákona o daních z příjmů. Nově jsou tyto druhy příjmů předmětem daně z příjmů; veškerý příjem z dědictví či odkazu, vzájemného darování a další typy tzv. bezúplatného příjmu (jako je např. plnění osobě provozující zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení, dále příjem poplatníka - fyzické osoby, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky atd.); nahrazení daně z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitých věcí, která je upravena v samostatném novém zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí (viz dále); změnu koncepce přechodu daňové povinnosti na dědice nově daňová povinnost přechází dnem rozhodnutí soudu o dědictví, nikoli smrtí zůstavitele, u daně z nemovitostí staveb dochází ke změně v posuzování dalšího nadzemního podlaží u staveb užívaných pro podnikání pro účely stanovení sazby

5 daně, a to tak, že za další nadzemní podlaží se považuje pouze takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy (doposud bylo další nadzemní podlaží i nepatrné velikosti důvodem pro zvýšení sazby daně). Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí Na návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a s ním souvisejícím zrušením zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí navázal také vládou připravený návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahrazuje daň z převodu nemovitostí. Také tento návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou České republiky schválen dne 8. srpna 2013, avšak opět zamítnut Senátem dne 12. září Vláda však přišla s návrhem zákonného opatření s několika změnami oproti původnímu návrhu zákona, které bylo nakonec beze změn schváleno. Původně navrhovaná změna osoby poplatníka nebyla schválena, a tudíž bude ve většině případů (tj. u kupní a směnné smlouvy) poplatníkem daně i nadále převodce, nedojde-li k dohodě, že poplatníkem má být nabyvatel. V ostatních případech bude poplatníkem nabyvatel. Co se týče předmětu daně z nabytí nemovitých věcí, ten je nově výslovně specifikován a patří sem pozemky, stavby, inženýrské sítě, jednotky nacházející se na území České republiky, právo stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, a spoluvlastnický podíl na těchto nemovitých věcech. Nabytím vlastnického práva k nemovité věci je nově také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla samostatnou nemovitou věcí nebo součástí práva stavby nebo neoprávněně zřízena na pozemku. Výslovně vyloučeno z předmětu daně je nabytí vlastnického práva k nemovité věci prováděním pozemkových úprav, přeměnami obchodních korporací, nebo poskytnuté jako náhrada při vyvlastnění. Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nově nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Zákon obsahuje pravidla pro určení nabývací hodnoty - tou bude buď: sjednaná cena (je-li vyšší než srovnávací daňová hodnota); srovnávací daňová hodnota (je-li vyšší než sjednaná cena); zjištěná cena (není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota), nebo zvláštní cena (vždy, lze-li ji určit např. při vydražení atd.). Obecně pak platí, že nabývací cenou je buď cena sjednaná, nebo srovnávací daňová hodnota. Srovnávací daňová hodnota odpovídá 75 % tzv. směrné hodnoty, kterou určuje z dostupných informací správce daně, nebo zjištěné ceny. Bude tak snížen počet povinných znaleckých posudků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, avšak zůstane zachováno právo poplatníka si znalecký posudek nechat připravit, pokud například nebude souhlasit se směrnou hodnotou stanovenou správcem daně. Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání. Všechna první úplatná nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí, jsou osvobozena od daně.

6 Zcela nově je také zavedeno osvobození pro případy nabytí nemovité věci užívané na základě smlouvy o finančním leasingu jejím uživatelem při skončení leasingového vztahu. Dle návrhu dále dochází k zúžení rozsahu požadovaných písemností, jež mají činit přílohu daňového přiznání, a tyto zároveň bude možné předložit jako kopie (nebude tedy nutné dokumenty ověřovat). Závěr Rok 2014 je v oblasti daní opravdu plný změn. Ty se částečně týkají rekodifikace soukromého práva. Zákonné opatření však také přináší i mnoho dalších změn, které s rekodifikací souvisejí pouze okrajově. A aby toho nebylo málo, nabyly 1. ledna 2014 účinnosti také již dříve schválené novelizace daňových zákonů. Ve spojení s účinností rekodifikačních soukromoprávních předpisů nás tedy zasáhla malá právní revoluce. Proto nezbývá než přidat doporučení obrátit se po novém roce na ty správné a dostatečně erudované odborníky. Zuzana Důjková, Tax Manager T E Povinnosti provozovatelů fotovoltaických elektráren Solární daně V roce 2013 jsou všichni výrobci elektřiny ze slunečního záření v zařízeních, která byla uvedena do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010, povinni hradit odvody za elektřinu ze slunečního záření dle zákona č. 165/2012 Sb. tzv. solární daně. Odvod se stanoví ve výši 26 % stanovené výkupní ceny, resp. 28 % ze zeleného bonusu. Tato povinnost měla být k 31. prosinci 2013 zrušena. Nicméně, v září 2013 vešla v platnost novela zákona, která povinnost hradit solární daně prodloužila, a to pouze pro výrobce elektřiny ze slunečního záření v zařízeních, která byla uvedena do provozu v roce Sazba odvodu bude snížena na 10 % stanovené výkupní ceny, resp. 11 % ze zeleného bonusu. Tento odvod bude nutné hradit po celou dobu trvání práva na podporu elektřiny, tedy po dobu předpokládané životnosti daného zařízení. Novela nabývá účinnosti dne 1. ledna Novela zároveň stanovila, že na výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2014 se již nebude vztahovat podpora elektřiny dle tohoto zákona. Povinnosti v odpadovém hospodářství Výrobci elektřiny ze slunečního záření jsou povinni zajistit recyklaci solárních panelů uvedených na trh před 1. lednem Všichni výrobci elektřiny ze slunečního záření museli do uzavřít smlouvu s některým z kolektivních systémů, které mají za 15 až 20 let zajistit ekologickou likvidaci panelů. Na základě této smlouvy pak výrobci budou povinni v období od do , tj. během pěti let, uhradit v pravidelných splátkách do zvoleného kolektivního systému příspěvek na recyklaci panelů. Výše příspěvku závisí na hmotnosti panelů určených k budoucí recyklaci a je určen novelou vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 325/2005 Sb. na 8,50 Kč/kg. Pro solární panely uvedené na trh po 1. lednu 2013 zajistí financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění sám výrobce elektřiny ze slunečního záření.

7 Nájem nemovitostí Podle nového občanského zákoníku Dodání a nájem vybraných nemovitých věcí dle 56 a 56a zákona o DPH účinného od Nový občanský zákoník ( NOZ ) přináší nové pojetí pojmu věci a jejího příslušenství a staronovou zásadu (platnou v právních řádech ostatních evropských zemí a zakotvenou v českém občanském zákoníku do roku 1950) superficies solo cedit, tedy stavba je součástí pozemku. Dosavadní pojetí umožňující oddělené vlastnictví pozemku a stavby přinášelo problémy. Na tyto změny reaguje v 56 a 56a také zákon o dani z přidané hodnoty. Nemovité věci NOZ dělí věci mimo jiné na hmotné a nehmotné a dále pak na nemovité a movité. Za nemovité věci považuje NOZ v 498 pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (např. právo stavby), pokud není dle zvláštního právního předpisu věc součástí pozemku a nelze jí bez porušení přenést z místa na místo (např. inženýrské sítě, jednotky). Inženýrské sítě Inženýrskými sítěmi jsou zejména vodovody, kanalizace, energetická či jiná vedení. Inženýrské sítě nejsou součástí pozemku, nelze li je však bez porušení přenést z místa na místo, jsou nemovitou věcí. Jednotka NOZ dále nově definuje jednotky. Oproti dřívějšímu pojetí, kdy bylo odlišeno individuální vlastnické právo k samotné jednotce a spoluvlastnictví celého domu a pozemku, jednotka nově zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci. Jednotka je věc nemovitá. Právo stavby Znovuzavedení práva stavby (v občanském zákoníku bylo do roku 1950) souvisí s novou zásadou, že stavba je součástí pozemku a nemůže mít rozdílného vlastníka. Pokud vlastník pozemku nehodlá na něm sám stavět, může pozemek přenechat dočasně jiné osobě, která na něm pak stavět může. Podstata práva stavby spočívá v tom, že zatěžuje cizí pozemek tak, že stavebník, který toto právo má, je oprávněn na či pod pozemkem mít stavbu. Součást pozemku Součástí pozemku je pak prostor nad a pod jeho povrchem, stavby zřízené na pozemku (s výjimkou dočasných), rostlinstvo na pozemku vzešlé.

8 Právo stavby je nemovitá věc. Právo stavby může být prázdné, určené k zastavění stavbou, zhmotnělé, které již je zastavěné stavbou, případně kombinace obojího, kdy je právo stavby částečně zastavěno a částečně určeno k další zástavbě. Zákon o DPH Zákon o DPH za dodání vybraných nemovitých věcí považuje v 56 dodání a) pozemku, b) práva stavby, c) stavby, d) podzemní stavby se samostatným účelovým určením, e) inženýrské sítě, f) jednotky. Od daně je osvobozeno ( 56 odst. 2 ZDPH) dodání vybrané nemovité věci, která a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba. Pro osvobození tedy musí být splněny současně obě podmínky (tj. osvobozen je pouze převod nezastavěného pozemku bez stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby). Zdanění tedy bude podléhat dodání např.: nezastavěného pozemku se stavebním povolením, zastavěného pozemku bez stavebního povolení, zastavěného pozemku se stavebním povolením. Dle 56 odst. 3 ZDPH je dodání vybrané nemovité věci jiné, než uvedené v 56 odst. 2 ZDPH je osvobozeno po 5 letech od prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního užívání stavby a to od toho, který nastal dříve. Plátce se může rozhodnout, že i po 5 letech bude prodej zdaňovat. K výše uvedené problematice byla na stránkách Finanční správy publikována Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po a dále byl projednán Koordinační výbor k 56 a 56a zákona o DPH ve znění účinném od 1. ledna Oba dokumenty vysvětlují řadu sporných případů, které zákon neřeší. Zde uvádíme několik důležitých bodů: osvobození pozemku, který nebude splňovat podmínky 56 odst. 2 ZDPH z důvodu zastavění stavbou, se bude testovat podle stavby, která na pozemku stojí, převod prázdného práva stavby bude podléhat základní sazbě, u převodu práva stavby zhmotnělého se uplatní časový test pro osvobození, v případě dodání práva stavby, které je pouze částečně zastavěno stavbou, se základ daně rozdělí na část zastavěnou (zde se bude daňový režim odvíjet od stavby), a na část nehmotnou, která bude podléhat dani v základní sazbě, při dodání pozemku, na kterém je nová samostatná stavba pro sociální bydlení, případně práva stavby, jehož součástí je nová stavba pro sociální bydlení, se použije snížená sazba, snížená sazba daně u dodání nové (tj. nesplňující časový test pro osvobození) samostatné (tj. vlastník pozemku a stavby bude odlišný) stavby pro sociální bydlení, případně práva stavby, jehož součástí je nová stavba pro sociální bydlení, a souvisejícího pozemku, se použije i na dodání tohoto pozemku, za pozemek přiléhající ke stavbě je považována parcela, případně více parcel, na kterých se stavba nachází, u dodání pozemku v případě, že přijetí záloh na úhradu tohoto pozemku proběhlo v roce 2013 bude - dle Informace GFŘ - zdanění podléhat (v případě že dodání pozemku nebude osvobozené) jen rozdíl mezi celkovou úplatou za plnění a částkou uhrazenou jako záloha v roce 2013, délka časového testu pro osvobození u nemovitostí nabytých do konce roku 2012 činí 3 roky i při dodání po Ondřej Štědrý, Tax Manager T E

9 Nejvýznamnější změny v účetnictví Komunikace pouze elektronicky Od budou moci komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně pouze elektronicky. Povinnost elektronického podání nově vzniká plátcům DPH právnickým osobám a fyzickým osobám, s výjimkou fyzických osob, jejichž obrat za bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců nepřesáhl 6 mil Kč a zákon jim neukládá povinnost elektronického podání. Výhradně elektronicky bude možné od podávat přiznání k DPH, dodatečná přiznání k DPH, hlášení včetně příloh, přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin Účetní jednotky mají povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku. Lhůta pro zveřejnění účetní závěrky, ověřené auditorem a schválené tomu příslušným orgánem, je 30 dnů od splnění obou podmínek, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období. V případě nezveřejnění účetní závěrky způsobem stanoveným v zákoně o účetnictví, hrozí účetním jednotkám sankce za nesplnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky. Pokuta může být uložena až do výše 3 % hodnoty celkových aktiv. Dovolujeme si upozornit, že za neuložení předepsaných listin do sbírky vedené rejstříkovým soudem může předseda senátu rejstříkového soudu uložit pokutu až do výše Kč. Tato pokuta tak může být uložena vedle pokuty podle zákona o účetnictví. Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob při solidárním zvýšení daně Od zdaňovacího období 2013 až po rok 2015 nově platí ustanovení solidárního zvýšení daně. Solidární zvýšení daně se týká fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti a z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Pro nutnost uplatnění solidárního zvýšení daně se posuzuje, zda součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle 6 ZDP a dílčího základu daně podle 7 ZDP v daném zdaňovacím období překročí částku 48násobku průměrné mzdy (tj Kč). Z kladného rozdílu činní solidární zvýšení daně 7 %. Pro stanovení měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti činní solidární zvýšení daně 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 4násobku průměrné mzdy. Poplatníci, u nichž se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jsou povinni podat daňové přiznání a nelze u nich provést roční zúčtování daně zaměstnavatelem.

10 Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Dne nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dříve o dani z nemovitostí). Někteří poplatníci budou povinni podat daňové přiznání na rok 2014 i v případech, že žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli a dokonce i v případě, kdy se snižuje jejich daňová povinnost. Mezi okolnosti, které mají za následek povinnost podat daňové přiznání na rok 2014, patří zejména tyto skutečnosti: Nově se za nadzemní podlaží u staveb pro podnikání považuje pouze to, jehož zastavěná plocha je větší než 1/3 zastavěné plochy stavby; u některých staveb tak dochází ke snížení počtu podlaží. Od roku 2014 se základní sazba daně za 1m 2 zvyšuje pouze v případech, kdy zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy. Předmětem daně budou také inženýrské stavby uvedené v příloze k zákonu o dani z nemovitých věcí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona, např. komíny a kouřové kanály pro energetiku, průmyslové komíny chemických podniků, vysoké pece, věže, stožáry a věžové zásobníky. Jako stavební pozemky (až do doby dokončení stavby) budou zdaňovány ty pozemky, které jsou určené k zastavění zdanitelnými stavbami, osvobozenými od daně ze staveb a jednotek podle 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona o dani z nemovitých věcí. Za zdanitelné stavby považujeme vodárenské objekty včetně úpraven vod, kanalizační objekty včetně čistíren odpadních vod, rozvodná zařízení, nebo stavby pro veřejnou dopravu. Z důvodu snížení administrativní náročnosti na straně poplatníků i správců daně jsou z předmětu daně z pozemků vyňaty i pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami. V tomto případě bude u jednotek použit odlišný koeficient při stanovení podlahové plochy: Koeficient 1,20 se nově použije pouze tehdy, pokud není s jednotkou spojen spoluvlastnický podíl na pozemku nebo se jedná pouze o pozemek zastavěný domem, v němž jsou jednotky. Koeficient 1,22 se použije tehdy, pokud je součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu nadzemní části domu, přičemž rozhoduje skutečný stav, nebo pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívaný společně s těmito jednotkami. Tato skutečnost nemá za následek povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014.

11 / Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o., IB Grant Thornton Consulting s.r.o. All rights reserved. Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o. a IB Grant Thornton Consulting s.r.o. jsou členy Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Odkazy na Grant Thornton se vztahují na Grant Thornton International nebo jeho členské společnosti. Grant Thornton International a jeho členové netvoří mezinárodní partnerství. Služby jsou poskytovány navzájem nezávislými členskými společnostmi. / Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o., IB Grant Thornton Consulting s.r.o. are member firms of Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). References to Grant Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DPH od roku 2014. Ing. Jana Kolářová. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

DPH od roku 2014. Ing. Jana Kolářová. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. DPH od roku 2014 Ing. Jana Kolářová 2. Legislativní stav 1. Novela zákonem č. 502/2012 Sb. 2. Novela č. 344/2013 Sb., zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení Některé problematické okruhy 39 obecního zřízení 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 Princip absence čínské zdi Ústavní soud vycházel též z toho, že veřejné a soukromé právo není vzájemně

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 15) Daně majetkové Daňová soustava ČR. Správa daní. Daňové tvrzení. Druhy majetkových daní. Základní terminologie k majetkovým daním: zákony, předmět daně, poplatník a plátce, sazba daně, základ daně,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH BULLETIN leden 2014 V posledním čísle Bulletinu jsme Vás informovali o zániku současného Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku k 31.12.2013 a počátku účinnosti tzv. Nového občanského zákoníku (zákon

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 2 Finanční zpravodaj 1/2014 1 Změna Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech V souladu s ustanovením 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje.

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje. Strana 3630 Sbírka zákonů č. 301 / 2014 Částka 122 301 VYHLÁŠKA ze dne 11. prosimce 2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 96 Daňové zákony k 1. 1. 2014 Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ SUBJEKT DANĚ Poplatník daně 1 I PŘEDMĚT DANĚ Vymezení předmětu daně 2 Nabytí vlastnického

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace k vlivu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví od r. 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Výpočet přiměřeného zisku

Výpočet přiměřeného zisku Výpočet přiměřeného zisku OPŽP vs. cenový výměr 21.2.2012 Přehled prezentace Úvod původ a působnost postupů OPŽP a MF ČR Co není v cenovém výměru strop pro náklady a vyrovnání Základní přístup: Výnos =

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 340/2013 Sb. - poslední stav textu 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více