Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 8.12.2011"

Transkript

1 Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne Přivítání a kontrola účasti: Jednání bylo zahájeno starostkou obce Martinou Čermákovou v hodin. Starostka přivítala přítomné a konstatovala, že veřejné zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že je přítomno 15 zastupitelů. Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starostka navrhla volbu zapisovatele D. B. Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele pro pořízení zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva D. B.. Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu zastupitele: M. Truhlářovou a L. Bartákovou. Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu M. Truhlářovou a L. Bartákovou Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 2. Starostka navrhla projednání schválení zápisu z předchozího zastupitelstva, které se konalo Vyzvala přítomné zastupitele, zda má někdo výhrady k zápisu nebo námitku. Návrh usnesení č. 3: Zápis ze zasedáni zastupitelstva obce konaného dne je povaţován za schválený. Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo nebyl proti, zdrželi se hlasování R. Skalický a T. Růžička. 3. Starostka předala slovo zastupiteli I. Boleslavovi, aby se vyjádřil ke kontrole usnesení. I. Boleslav se vyjádřil, že při kontrole nebyla zjištěna žádná neschválená usnesení. 4. Starostka přednesla řádně zveřejněný a navržený Program zasedání zastupitelstva: 1. Věcná břemena 2. Obecně závazná vyhláška obce Velké Popovice č. 5/2011 o poplatku za komunální odpad 3. Rozpočtové opatření č. 2/ Darovací smlouva 5. Smluvní ujednání se společností VITA software, s.r.o. 1

2 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby vodovodní přípojky a Dodatek č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby kanalizační přípojky 7. Ukončení smluvních vztahů uzavřených na provozování vodovodu a kanalizace Drobnou provozovnou Velké Popovice a Obcí Velké Popovice k datu ROPID úhrada ztráty dodatky č. 2, 3 a 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linky PID č. 461 a 469, 363) Starostka navrhla následující změny programu zasedání zastupitelstva: a) Zrušení bodu 3. Rozpočtové opatření č. 2/2011 z důvodu projednání až na lednovém zasedání zastupitelstva b) Na první místo programu navrhla bod: Rezignace K. Schejbalové na mandát zastupitele obce Velké Popovice, tudíž se přečíslují body Věcná břemena jako bod 2, Obecně závazná vyhláška obce Velké Popovice č. 5/2011 o poplatku za komunální odpad jako bod 3. c) Dále se v pořadí projednání doplňují body: 9. Dar Sokolu 10. Rozpočtové určení daní 11. Rozšíření kapacity ZŠ 12. Zeleň II. 13. Různé Starostka navrhla obsah návrhu usnesení a oslovila zastupitele k případnému doplnění programu o další body. Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ve zveřejněném programu zasedání zastupitelstva obce a to následovně: 1. Ruší se bod 3. Rozpočtové opatření č. 2/ Jako první bod programu zařazuje bod: Rezignace K. Schejbalové na mandát zastupitele obce Velké Popovice 3. Bod Věcná břemena bude projednán jako bod 2 programu, Bod Obecně závazná vyhláška obce Velké Popovice č. 5/2011 o poplatku za komunální odpad bude projednán jako bod 3 programu. Za poslední bod zveřejněného programu (ROPID) doplňuje tyto body: 9. Dar Sokolu 10. Rozpočtové určení daní 11. Rozšíření kapacity ZŠ 12. Zeleň II. 13. Různé Hlasování: pro 15 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování 2

3 Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program jednání zastupitelstva. Hlasování: pro 15 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování 5. Rezignace K. Schejbalové na mandát zastupitele obce Velké Popovice Zastupitelka K. Schejbalová uvedla, že podává svoji rezignaci na svůj mandát zastupitele a to na základě článku o Drobné provozovně uveřejněného v Zápraží, který již je plný nepravdivých údajů. Zároveň konstatovala, že rezignuje na základě toho, že se neztotožňuje s bulvární prezentací obce Velké Popovice v regionálním tisku jako je Zápraží. Na základě toho vyzvala starostka pana H. K., jednatele časopisu, aby se k uveřejnění článku vyjádřil. Pan K. uvedl, že článek se omylem dostal do tisku, a to bez vědomí zastupitele L. Čermáka a že se tímto omlouvá a slíbil, že tuto omluvu otiskne i v příštím čísle časopisu. Zastupitel L. Čermák zkonstatoval, že se nikdy s žádným zástupcem redakce nesetkal, netelefonoval, ani nekomunikoval em nebo jakýmkoli jiným způsobem. Zkonstatoval, že se zřejmě někteří lidé pokusí tohoto zneužít a proto musí trvat na písemné omluvě, neboť článek vytváří používáním citací dojem, že je jeho autorem. Proto jak zmínil, trvá na písemné omluvě. Zastupitel I. Boleslav se zeptal zastupitelky K. Schejbalové, zda nechce vzít svou rezignaci zpět, ale zastupitelka K. Schejbalová uvedla, že na své rezignaci trvá. Místostarosta J. Skružný zastupitelce K. Schejbalové poděkoval za její přínosnou práci pro obec a starostka se k poděkování připojila. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. K. Schejbalová opustila místo zastupitele a usedla mezi veřejnost. Tímto přestala hlasovat. 6. Věcná břemena Starostka přečetla návrhy usnesení k jednotlivým věcným břemenům. Návrh usnesení č. 6a: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen mezi obcí a společností Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, zastoupená společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., Praha 10, za účelem zřízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - kabel k objektu E91 na pozemku obce p.č. 573/1 v k.ú. Velké Popovice za účelem obsluţnosti st. 803, k.ú. Velké Popovice, vlastníka Ing. P. B., Třinec. Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- - Kč + DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce podpisem této smlouvy. 3

4 Návrh usnesení č. 6b: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, zastoupená společností TEMO- TELEKOMUNIKACE, a.s., Praha 10, za účelem zřízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku obce p.č. PK 585/6 v k.ú. Velké Popovice za účelem obsluţnosti pozemků p.č. 584/5, k.ú. Velké Popovice, vlastníka M. Ř., Praha Josefov a pozemku p.č. 584/1, k.ú. Velké Popovice, vlastníka J. M., Praha 2 Vinohrady. Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce podpisem této smlouvy. Návrh usnesení č. 6c: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi obcí a společností Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, za účelem zřízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě telekomunikační kabely na pozemku obce p.č. 813 v k.ú. Lojovice za účelem obsluţnosti pozemku p.č. 556/1 v k.ú. Lojovice vlastníků manţelů Ing. J. B., Praha - Vinohrady a V. B., Praha 10, Vinohrady. Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-- Kč. Zastupitelstvo pověřuje vedení obce podpisem této smlouvy. Návrh usnesení 6d: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /1 mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností Elmoz Czech, s.r.o., Popovice, za účelem zřízení kabelového vedení knn na pozemcích obce p.č. 207/10 a 207/1 v k.ú. Lojovice za účelem obsluţnosti pozemku p.č. 203 v k.ú. Lojovice vlastníků manţelů S. a D. J., Praha Modřany. Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou náhradu ve výši ,-- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce podpisem této smlouvy. 7. Obecně závazná vyhláška obce Velké Popovice č. 5/2011 o poplatku za komunální odpad 4

5 Starostka uvedla tento bod a předala slovo místostarostovi J. Skružnému. J. Skružný uvedl, že byly osloveny 4 firmy, z nichž vyšel nejlépe Marius Pedersen, a.s.. Dále uvedl, že od ledna 2012 se budou zdražovat poplatky za odvoz popelnic a to: - 1x týdně na 2300,- Kč - 1x za 14 dnů 1750,- Kč - u chat se poplatek nemění Pan Sauer vznesl dotaz, zda by byl možný delší interval odvozu popelnic nebo zavést jednorázové známky, neboť popelnici nezaplní ani za 14 dnů. Pan Volf se k námitce pana Sauera připojil. Místostarosta slíbil, že se to pokusí zjistit u firmy Marius Pedersen, a.s. Zastupitel T. Chramosta uvedl, že stávající podmínky nejlépe pokrývají problém naší obce. Starostka konstatovala, že je hlavně důležité, abychom všichni správně třídili odpad a že je se stávajícími podmínkami také spokojena, např. ubyly černé skládky. Zastupitel T. Borecký uvedl, že za kvalitně tříděný odpad vrací Ekokom peníze. Starosta přečetla následující návrh usnesení: Návrh usnesení č. 7a: Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Velké Popovice č. 5/2011 o poplatku za komunální odpad dle ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Hlasování: pro 14 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh usnesení č. 7b: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro trvale bydlící občany obce Velké Popovice v důchodovém věku (jejichţ příjmem je pouze důchod) pouze pro vývoz popelnice 1x za 14 dní takto: a) pro občana důchodce ţijícího samotného v nemovitosti - příspěvek ve výši 875,- Kč; b) pro dva společně ţijící občany důchodce v jedné nemovitosti příspěvek ve výši 450,-- Kč. Hlasování: pro 14 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 8. Darovací smlouva Starostka uvedla tento bod, v němž vysvětlila předmět darování, který by měl řešit dopravně bezpečnostní situaci na sousední komunikaci. Starostka přednesla návrh usnesení. 5

6 Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo schvaluje bezplatné darování části pozemku p.č. 549/1 v k.ú Velké Popovice o výměře 33 m2 (označené jako p.č. 549/8 v geometrickém plánu č /2010 ze dne , vypracovaného Ing. P. K. pro Obec Velké Popovice, katastrální území Velké Popovice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Prahavýchod) do majetku obce na základě darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi obcí a K. P., a Mgr. A. P., následně po kladném vyřízení Ţádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje vedení obce uzavřením darovací smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí následně po kladném vyřízení Ţádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Hlasování: pro 14 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 9. Smluvní ujednání se společností VITA software, s.r.o. Starostka uvedla tento bod programu, v němž popsala dosavadní systém fungování smluvních vztahů s firmou VITA software, s.r.o.. Návrh usnesení č. 9:. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o technické podpoře č. TP33/11 a Smlouvu o poskytnutí práv k uţití č. PP15/11, jejímiţ smluvními stranami jsou Obec Velké Popovice, Drobná provozovna Velké Popovice a společnost VITA software, s.r.o., Praha 6. Zastupitelstvo obce pověřuje vedení Obce Velké Popovice a vedení Drobné provozovny Velké Popovice podpisem těchto návrhů smluv. Hlasování: pro 14 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby vodovodní přípojky a Dodatek č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby kanalizační přípojky Starostka uvedla tento bod programu. Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby kanalizační přípojky a znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby vodovodní přípojky. Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce uzavíráním jednotlivých dodatků. Hlasování: pro 14 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 6

7 11. Ukončení smluvních vztahů uzavřených na provozování vodovodu a kanalizace Drobnou provozovnou Velké Popovice a Obcí Velké Popovice k datu Starostka uvedla bod programu a přistoupila k návrhu usnesení. Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení smluvních vztahů uzavřených na provozování vodovodu a kanalizace Drobnou provozovnou Velké Popovice a Obcí Velké Popovice k datu ROPID úhrada ztráty dodatky č. 2, 3 a 4 ke Smlouvě o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě systému Praţské integrované dopravy na roky 2010 aţ 2019 (linky PID č. 461 a 469, 363) Místostarosta přečetl dopis z Ropidu. Zastupitel P. Kabelka opustil jednání zastupitelstva ve 20.40, vrátil se zpět ve Místostarosta uvedl, že v roce 2002 byla dohoda s Pivovarem, který na dopravu přispíval, ale nyní už nepřispívá. Starostka uvedla, že nyní platíme 60 tis. měsíčně, což je nejvíce ze všech okolních obcí a zdaleka to neodpovídá počtu dojíždějících občanů. Navrhla, že by měla být učiněna nějaká dohoda s obcemi tak, aby to bylo pro všechny výhodné. Ale tuto dohodu vidí bohužel jako nereálnou. Starostka dala návrh na zrušení linky 461 a vytvoření linky nové, tak aby se obce musely dohodnout na novém poměru příspěvku na provoz, když ostatní obce stávající poměr měnit nechtějí. Zastupitel T. Růžička uvedl, že se obává, pokud dodatek neschválíme, zda to nepoškodí občany. Zda dokážeme zajistit nějakou náhradu? Starostka uvedla, že pokud bychom měli platit za soukromou dopravu, vyšlo by nám to stejně, jako co platíme nyní. Zastupitel L. Čermák uvedl, že tento dodatek byl podepsán předchozím vedením obce na konci roku 2009 na příštích 10 let. Takto by zavazoval obec na mnoho dalších let platit neodpovídající vysoké částky, které nejsou v souladu s počtem přepravovaných osob, proto doporučuje nijak neodkládat řešení problému a zahájit jednání o adekvátní výši platby. Zastupitelka M. Truhlářová uvedla, že pokud nebude dohoda s okolními obcemi, tak také souhlasí se zrušením linky. Poté přistoupila starostka k návrhu usnesení. 7

8 Návrh usnesení č. 12 a: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2,3 a 4 ke Smlouvě o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě systému Praţské integrované dopravy na roky 2010 aţ 2019 linky č. 461 a 469. Hlasování: nikdo nebyl pro, všichni byli proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení nebylo přijato. Návrh usnesení č. 12b: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě systému Praţské integrované dopravy na roky 2010 aţ 2019, linky Dar Sokolu Starostka uvedla, že přijali od Sokola žádost o finanční příspěvek na dovybavení hlavního sálu Sokolovny a to ve výši 360tis. Kč. Tento příspěvek by měl být použit na oponu, židle a stoly. Starostka uvedla, že se na radě dohodli, že obec je schopná přispět pouze 100tis. Kč s tím, že během 3 let bude obci umožněno 5 akcí/rok zdarma s touto specifikací pátek-sobota, min. 2 akce sál + tělocvična. Následovala diskuse: Zastupitel J. Šrail vznesl protinávrh dát celou částku 360tis. Kč. Zastupitel T. Chramosta podal dotaz, jak je to rozpočítané na jednotlivé položky? Zastupitel I. Boleslav proč nedarovat přímo stoly a židle, nemuseli bychom provádět následnou kontrolu. Pan S. - mohla by si obec odpočítat DPH? Zastupitel L. Čermák odpověděl, že to možné není. Zastupitel P. Kabelka proč nemůže využít Sokol peníze, které mají jinde. Už šlo dost peněz z rozpočtu obce a Sokol se o to dobře nestará. Zastupitel T. Růžička Sokolové dostali sokolovnu ve špatném stavu, snaží se. Je to naše jediné centrum, je třeba zlepšit komunikaci. Závěr: Požádat Sokol o specifikaci a termíny, uskutečnit jednání Zastupitelé se shodli, že usnesení k projednávanému bodu bude odloženo a projednáno až po jednání se Sokolem. 14. Rozpočtové určení daní Místostarosta J. Skružný přečetl návrh dopisu adresovaný premiérovi Nečasovi týkající se rozpočtového určení daní. Návrh usnesení č. 13: 8

9 Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání dopisu premiérovi týkající se rozpočtového určení daní. 15. Rozšíření kapacity Základní školy Starostka uvedla tento bod a vyzvala paní F. k vysvětlení situace ve škole. Paní F. uvedla, že situace v základní škole je velmi kritická a že potřebují navýšit kapacitu min. o 30 míst. Je sice podaná žádost o dotaci na přístavbu, ale nikdo neví, zda této žádosti bude vyhověno. Proto je potřeba počítat s krizovým plánem. A to podat žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o navýšení kapacity z 350 dětí na 380 dětí. Pokud bude žádost schválena, stávající družina se předělá na třídu s 30 místy a alespoň dvě třídy se zablokují pro družinu, která už je nyní také nevyhovující. Další problém je jídelna, která také kapacitou nestačí. Zastupitel T. Chramosta vznesl dotaz, zda může být varianta přistavovat vlastními silami, např. prodat obecní pozemky a dofinancovat nějakým úvěrem. Zastupitel L. Čermák poznamenal, že není výhodná doba spěchat s prodejem pozemků. Zastupitel J. Šrail se dotázal, jak dopadla schůzka s Kunicemi, zda se budou chtít finančně podílet. Starostka odpověděla, že bylo přislíbeno, že zaplatí dosud neuhrazené neinvestiční náklady. Na přístavbě/nástavbě by se měly podílet i ostatní obce, je to v jejich zájmu. Poté přistoupila starostka k návrhu usnesení. Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení kapacity příspěvkové organizace obce Základní školy Velké Popovice z původních 350 dětí na 380 dětí a dále schvaluje podání ţádosti o navýšení kapacity Základní školy Velké Popovice na Krajský úřad Středočeského kraje. 16. Zeleň II. Slovo si vzal zastupitel T. Borecký. Seznámil přítomné s novou žádostí na úpravu výsadby. - vyjmuty byly Řepčice a přibyly otočka Todice, obřadní síň (po odstranění kontejnérů, bude vysazeno stromořadí) a u mateřské školky živý plot. - alej v Habří upravena, kulaťák je vyjmutý. - Zahradníček beze změn. 9

10 - val Lipová plošně stejný, změna v počtu rostlin - trojúhelník u Stavebnin úprava počtu rostlin Celková částka je ,-- Kč bez DPH, s 10% účastí. Zastupitel T. Chramosta uvedl, že otočka Todice není obecní pozemek, proto musí být ze žádosti vyjmuta. Celková částka se tudíž zmenší o 3.950,- Kč na ,-- Kč bez DHP, s 10% účastí. Termín podání žádosti do konce roku Návrh usnesení 15a: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne týkající se ţádosti na úpravu zeleně. Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo nebyl proti, zdržel se P. Kabelka a M. Truhlářová. Návrh usnesení 15b: Zastupitelstvo souhlasí se změnou a doplněním lokalit na úpravu zeleně a podání nové ţádosti na dotaci na úpravu zeleně do ,- Kč. Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo nebyl proti, zdržela se paní Truhlářová. 17. Různé a) Zastupitel T. Růžička se dotazoval na vodovod v Lojovicích. Zda se jednalo s panem A. o připojení vodojemu. Starostka odpověděla, že vodovod se řeší s Drobnou provozovnou. S panem A. bylo zahájeno jednání a bude se v něm pokračovat. b) Pan S. dostal se mu do ruky znalecký posudek na navezený odpad do Krámských. Ptá se, zda není ten samý odpad i v Mokřanech? Zda existuje nějaký rozbor? Starostka odpověděla, že to zjistí u Drobné provozovny. c) Zastupitel P. Kabelka vznesl dotaz týkající se DPH na zastupitele L. Čermáka. Na jakém účtu se objeví vratka DPH? Najde se ve výsledovce? Zastupitel L. Čermák odpověděl ano, výnos se projeví ve výsledovce, konkrétní účet bude odsouhlasen s auditory.. d) Pan J. poznámka ke článku ve Zpravodaji. Proč nebylo napsáno, že se na nákupu hasičského auta podíleli financemi i samotní hasiči. Starostka se omluvila a v příštím čísle Zpravodaje to napraví. 10

11 e) Zastupitel P. Kabelka dostal se mu do ruky posudek na chemické rozbory navezeného odpadu v Krámských a vůbec se mu to nelíbí. Nelíbí se mu ani článek paní Abrahámové ve Zpravodaji, který se týká této kauzy v Krámských. Zastupitelka M. Abrahámová dodala, že to myslela ironicky a proč se stále zabývat hloupostmi? f) Krámský- cesta Starostka konstatovala, že to řeší odbor životního prostředí v Říčanech. Obecní úřad má v ruce certifikát o nezávadnosti, naproti tomu občané v Krámských mají svůj posudek s chemickým rozborem, který ukazuje závadnost materiálu. Starostka uvedla, že se udělá nový nezávislý posudek. Poté se rozvinula diskuse. Pan Ř. a pan L. stále trvají na tom, že rozbory jsou opravdu závadné a bojí se, že to zasáhne jejich studny. Zastupitel L. Čermák uvedl, uvedl, že certifikát dokládá nezávadnost použitého materiálu na cestu. To co spolek napadá, je fakt, že byl použit na vyježděné koleje, které nejsou přesně shodné s cestou v majetku obce. Pokud bude mít někdo například studnu u cesty za plotem, může být tento materiál použit na této cestě třeba ve vzdálenosti několika metrů. Za sebe zkonstatoval, že bude nadále trvat na přesném vyměření cesty geodetem, neboť je to jediné správné a dlouhodobé řešení, které zabrání napadání okrašlovacího spolku. Paní K. se vrátila ke kamenům v Krámských, které odvezl pan T.. Řekla, že když se objevila ve Zpravodaji výzva, aby ten, kdo kameny ukradl, je vrátil, měl je tedy hned vrátit. Starostka tuto diskusi ukončila. g) Starostka představila nového vedoucího Drobné provozovny Velké Popovice pana L. V.. h) Starostka uvedla, že na funkci ředitelky mateřské školky nebyla vybrána při konkurzním řízení ani jedna z kandidátek, protože nesplňovala dané požadavky komise složené se zástupců České školní inspekce, Krajského úřadu Středočeského kraje, Městského úřadu v Říčanech, mateřských škol a obce. Vedením mateřské školky je dále pověřena paní I. H.. i) Paní F. vznesla dotaz, zda by mohla přednést prezentaci zastupitelům týkající se pořízení interaktivních tabulí do Základní školy. Zastupitelé se shodli na uvedení prezentace paní F. na pracovní poradě dne Starostka navrhla další termín konání veřejného zasedání zastupitelstva: od 18 hodin v tomtéţ místě jako dnes. Zasedání zastupitelstva starostka ukončila ve Tento informativní zápis zpracovala Ing. Alena Dziadkiewiczová Dne

12 Tento zápis má pouze informativní povahu. Byl pořízen s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Originál zápisu je k nahlédnutí na OÚ Velké Popovice, Komenského 254, Velké Popovice. 12

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice

Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice Přítomni: Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, ing.miloš Fišer, Roman Knob, Petr

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více