Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 8.12.2011"

Transkript

1 Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne Přivítání a kontrola účasti: Jednání bylo zahájeno starostkou obce Martinou Čermákovou v hodin. Starostka přivítala přítomné a konstatovala, že veřejné zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala, že je přítomno 15 zastupitelů. Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starostka navrhla volbu zapisovatele D. B. Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele pro pořízení zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva D. B.. Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu zastupitele: M. Truhlářovou a L. Bartákovou. Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu M. Truhlářovou a L. Bartákovou Hlasování: 15 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 2. Starostka navrhla projednání schválení zápisu z předchozího zastupitelstva, které se konalo Vyzvala přítomné zastupitele, zda má někdo výhrady k zápisu nebo námitku. Návrh usnesení č. 3: Zápis ze zasedáni zastupitelstva obce konaného dne je povaţován za schválený. Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo nebyl proti, zdrželi se hlasování R. Skalický a T. Růžička. 3. Starostka předala slovo zastupiteli I. Boleslavovi, aby se vyjádřil ke kontrole usnesení. I. Boleslav se vyjádřil, že při kontrole nebyla zjištěna žádná neschválená usnesení. 4. Starostka přednesla řádně zveřejněný a navržený Program zasedání zastupitelstva: 1. Věcná břemena 2. Obecně závazná vyhláška obce Velké Popovice č. 5/2011 o poplatku za komunální odpad 3. Rozpočtové opatření č. 2/ Darovací smlouva 5. Smluvní ujednání se společností VITA software, s.r.o. 1

2 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby vodovodní přípojky a Dodatek č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby kanalizační přípojky 7. Ukončení smluvních vztahů uzavřených na provozování vodovodu a kanalizace Drobnou provozovnou Velké Popovice a Obcí Velké Popovice k datu ROPID úhrada ztráty dodatky č. 2, 3 a 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linky PID č. 461 a 469, 363) Starostka navrhla následující změny programu zasedání zastupitelstva: a) Zrušení bodu 3. Rozpočtové opatření č. 2/2011 z důvodu projednání až na lednovém zasedání zastupitelstva b) Na první místo programu navrhla bod: Rezignace K. Schejbalové na mandát zastupitele obce Velké Popovice, tudíž se přečíslují body Věcná břemena jako bod 2, Obecně závazná vyhláška obce Velké Popovice č. 5/2011 o poplatku za komunální odpad jako bod 3. c) Dále se v pořadí projednání doplňují body: 9. Dar Sokolu 10. Rozpočtové určení daní 11. Rozšíření kapacity ZŠ 12. Zeleň II. 13. Různé Starostka navrhla obsah návrhu usnesení a oslovila zastupitele k případnému doplnění programu o další body. Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ve zveřejněném programu zasedání zastupitelstva obce a to následovně: 1. Ruší se bod 3. Rozpočtové opatření č. 2/ Jako první bod programu zařazuje bod: Rezignace K. Schejbalové na mandát zastupitele obce Velké Popovice 3. Bod Věcná břemena bude projednán jako bod 2 programu, Bod Obecně závazná vyhláška obce Velké Popovice č. 5/2011 o poplatku za komunální odpad bude projednán jako bod 3 programu. Za poslední bod zveřejněného programu (ROPID) doplňuje tyto body: 9. Dar Sokolu 10. Rozpočtové určení daní 11. Rozšíření kapacity ZŠ 12. Zeleň II. 13. Různé Hlasování: pro 15 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování 2

3 Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program jednání zastupitelstva. Hlasování: pro 15 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování 5. Rezignace K. Schejbalové na mandát zastupitele obce Velké Popovice Zastupitelka K. Schejbalová uvedla, že podává svoji rezignaci na svůj mandát zastupitele a to na základě článku o Drobné provozovně uveřejněného v Zápraží, který již je plný nepravdivých údajů. Zároveň konstatovala, že rezignuje na základě toho, že se neztotožňuje s bulvární prezentací obce Velké Popovice v regionálním tisku jako je Zápraží. Na základě toho vyzvala starostka pana H. K., jednatele časopisu, aby se k uveřejnění článku vyjádřil. Pan K. uvedl, že článek se omylem dostal do tisku, a to bez vědomí zastupitele L. Čermáka a že se tímto omlouvá a slíbil, že tuto omluvu otiskne i v příštím čísle časopisu. Zastupitel L. Čermák zkonstatoval, že se nikdy s žádným zástupcem redakce nesetkal, netelefonoval, ani nekomunikoval em nebo jakýmkoli jiným způsobem. Zkonstatoval, že se zřejmě někteří lidé pokusí tohoto zneužít a proto musí trvat na písemné omluvě, neboť článek vytváří používáním citací dojem, že je jeho autorem. Proto jak zmínil, trvá na písemné omluvě. Zastupitel I. Boleslav se zeptal zastupitelky K. Schejbalové, zda nechce vzít svou rezignaci zpět, ale zastupitelka K. Schejbalová uvedla, že na své rezignaci trvá. Místostarosta J. Skružný zastupitelce K. Schejbalové poděkoval za její přínosnou práci pro obec a starostka se k poděkování připojila. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. K. Schejbalová opustila místo zastupitele a usedla mezi veřejnost. Tímto přestala hlasovat. 6. Věcná břemena Starostka přečetla návrhy usnesení k jednotlivým věcným břemenům. Návrh usnesení č. 6a: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen mezi obcí a společností Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, zastoupená společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., Praha 10, za účelem zřízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - kabel k objektu E91 na pozemku obce p.č. 573/1 v k.ú. Velké Popovice za účelem obsluţnosti st. 803, k.ú. Velké Popovice, vlastníka Ing. P. B., Třinec. Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- - Kč + DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce podpisem této smlouvy. 3

4 Návrh usnesení č. 6b: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, zastoupená společností TEMO- TELEKOMUNIKACE, a.s., Praha 10, za účelem zřízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku obce p.č. PK 585/6 v k.ú. Velké Popovice za účelem obsluţnosti pozemků p.č. 584/5, k.ú. Velké Popovice, vlastníka M. Ř., Praha Josefov a pozemku p.č. 584/1, k.ú. Velké Popovice, vlastníka J. M., Praha 2 Vinohrady. Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-- Kč + DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce podpisem této smlouvy. Návrh usnesení č. 6c: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi obcí a společností Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, za účelem zřízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě telekomunikační kabely na pozemku obce p.č. 813 v k.ú. Lojovice za účelem obsluţnosti pozemku p.č. 556/1 v k.ú. Lojovice vlastníků manţelů Ing. J. B., Praha - Vinohrady a V. B., Praha 10, Vinohrady. Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-- Kč. Zastupitelstvo pověřuje vedení obce podpisem této smlouvy. Návrh usnesení 6d: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /1 mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností Elmoz Czech, s.r.o., Popovice, za účelem zřízení kabelového vedení knn na pozemcích obce p.č. 207/10 a 207/1 v k.ú. Lojovice za účelem obsluţnosti pozemku p.č. 203 v k.ú. Lojovice vlastníků manţelů S. a D. J., Praha Modřany. Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou náhradu ve výši ,-- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce podpisem této smlouvy. 7. Obecně závazná vyhláška obce Velké Popovice č. 5/2011 o poplatku za komunální odpad 4

5 Starostka uvedla tento bod a předala slovo místostarostovi J. Skružnému. J. Skružný uvedl, že byly osloveny 4 firmy, z nichž vyšel nejlépe Marius Pedersen, a.s.. Dále uvedl, že od ledna 2012 se budou zdražovat poplatky za odvoz popelnic a to: - 1x týdně na 2300,- Kč - 1x za 14 dnů 1750,- Kč - u chat se poplatek nemění Pan Sauer vznesl dotaz, zda by byl možný delší interval odvozu popelnic nebo zavést jednorázové známky, neboť popelnici nezaplní ani za 14 dnů. Pan Volf se k námitce pana Sauera připojil. Místostarosta slíbil, že se to pokusí zjistit u firmy Marius Pedersen, a.s. Zastupitel T. Chramosta uvedl, že stávající podmínky nejlépe pokrývají problém naší obce. Starostka konstatovala, že je hlavně důležité, abychom všichni správně třídili odpad a že je se stávajícími podmínkami také spokojena, např. ubyly černé skládky. Zastupitel T. Borecký uvedl, že za kvalitně tříděný odpad vrací Ekokom peníze. Starosta přečetla následující návrh usnesení: Návrh usnesení č. 7a: Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Velké Popovice č. 5/2011 o poplatku za komunální odpad dle ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Hlasování: pro 14 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh usnesení č. 7b: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro trvale bydlící občany obce Velké Popovice v důchodovém věku (jejichţ příjmem je pouze důchod) pouze pro vývoz popelnice 1x za 14 dní takto: a) pro občana důchodce ţijícího samotného v nemovitosti - příspěvek ve výši 875,- Kč; b) pro dva společně ţijící občany důchodce v jedné nemovitosti příspěvek ve výši 450,-- Kč. Hlasování: pro 14 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 8. Darovací smlouva Starostka uvedla tento bod, v němž vysvětlila předmět darování, který by měl řešit dopravně bezpečnostní situaci na sousední komunikaci. Starostka přednesla návrh usnesení. 5

6 Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo schvaluje bezplatné darování části pozemku p.č. 549/1 v k.ú Velké Popovice o výměře 33 m2 (označené jako p.č. 549/8 v geometrickém plánu č /2010 ze dne , vypracovaného Ing. P. K. pro Obec Velké Popovice, katastrální území Velké Popovice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Prahavýchod) do majetku obce na základě darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi obcí a K. P., a Mgr. A. P., následně po kladném vyřízení Ţádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje vedení obce uzavřením darovací smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí následně po kladném vyřízení Ţádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Hlasování: pro 14 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 9. Smluvní ujednání se společností VITA software, s.r.o. Starostka uvedla tento bod programu, v němž popsala dosavadní systém fungování smluvních vztahů s firmou VITA software, s.r.o.. Návrh usnesení č. 9:. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o technické podpoře č. TP33/11 a Smlouvu o poskytnutí práv k uţití č. PP15/11, jejímiţ smluvními stranami jsou Obec Velké Popovice, Drobná provozovna Velké Popovice a společnost VITA software, s.r.o., Praha 6. Zastupitelstvo obce pověřuje vedení Obce Velké Popovice a vedení Drobné provozovny Velké Popovice podpisem těchto návrhů smluv. Hlasování: pro 14 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby vodovodní přípojky a Dodatek č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby kanalizační přípojky Starostka uvedla tento bod programu. Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby kanalizační přípojky a znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o vybudování stavby vodovodní přípojky. Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce uzavíráním jednotlivých dodatků. Hlasování: pro 14 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 6

7 11. Ukončení smluvních vztahů uzavřených na provozování vodovodu a kanalizace Drobnou provozovnou Velké Popovice a Obcí Velké Popovice k datu Starostka uvedla bod programu a přistoupila k návrhu usnesení. Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení smluvních vztahů uzavřených na provozování vodovodu a kanalizace Drobnou provozovnou Velké Popovice a Obcí Velké Popovice k datu ROPID úhrada ztráty dodatky č. 2, 3 a 4 ke Smlouvě o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě systému Praţské integrované dopravy na roky 2010 aţ 2019 (linky PID č. 461 a 469, 363) Místostarosta přečetl dopis z Ropidu. Zastupitel P. Kabelka opustil jednání zastupitelstva ve 20.40, vrátil se zpět ve Místostarosta uvedl, že v roce 2002 byla dohoda s Pivovarem, který na dopravu přispíval, ale nyní už nepřispívá. Starostka uvedla, že nyní platíme 60 tis. měsíčně, což je nejvíce ze všech okolních obcí a zdaleka to neodpovídá počtu dojíždějících občanů. Navrhla, že by měla být učiněna nějaká dohoda s obcemi tak, aby to bylo pro všechny výhodné. Ale tuto dohodu vidí bohužel jako nereálnou. Starostka dala návrh na zrušení linky 461 a vytvoření linky nové, tak aby se obce musely dohodnout na novém poměru příspěvku na provoz, když ostatní obce stávající poměr měnit nechtějí. Zastupitel T. Růžička uvedl, že se obává, pokud dodatek neschválíme, zda to nepoškodí občany. Zda dokážeme zajistit nějakou náhradu? Starostka uvedla, že pokud bychom měli platit za soukromou dopravu, vyšlo by nám to stejně, jako co platíme nyní. Zastupitel L. Čermák uvedl, že tento dodatek byl podepsán předchozím vedením obce na konci roku 2009 na příštích 10 let. Takto by zavazoval obec na mnoho dalších let platit neodpovídající vysoké částky, které nejsou v souladu s počtem přepravovaných osob, proto doporučuje nijak neodkládat řešení problému a zahájit jednání o adekvátní výši platby. Zastupitelka M. Truhlářová uvedla, že pokud nebude dohoda s okolními obcemi, tak také souhlasí se zrušením linky. Poté přistoupila starostka k návrhu usnesení. 7

8 Návrh usnesení č. 12 a: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2,3 a 4 ke Smlouvě o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě systému Praţské integrované dopravy na roky 2010 aţ 2019 linky č. 461 a 469. Hlasování: nikdo nebyl pro, všichni byli proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení nebylo přijato. Návrh usnesení č. 12b: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě systému Praţské integrované dopravy na roky 2010 aţ 2019, linky Dar Sokolu Starostka uvedla, že přijali od Sokola žádost o finanční příspěvek na dovybavení hlavního sálu Sokolovny a to ve výši 360tis. Kč. Tento příspěvek by měl být použit na oponu, židle a stoly. Starostka uvedla, že se na radě dohodli, že obec je schopná přispět pouze 100tis. Kč s tím, že během 3 let bude obci umožněno 5 akcí/rok zdarma s touto specifikací pátek-sobota, min. 2 akce sál + tělocvična. Následovala diskuse: Zastupitel J. Šrail vznesl protinávrh dát celou částku 360tis. Kč. Zastupitel T. Chramosta podal dotaz, jak je to rozpočítané na jednotlivé položky? Zastupitel I. Boleslav proč nedarovat přímo stoly a židle, nemuseli bychom provádět následnou kontrolu. Pan S. - mohla by si obec odpočítat DPH? Zastupitel L. Čermák odpověděl, že to možné není. Zastupitel P. Kabelka proč nemůže využít Sokol peníze, které mají jinde. Už šlo dost peněz z rozpočtu obce a Sokol se o to dobře nestará. Zastupitel T. Růžička Sokolové dostali sokolovnu ve špatném stavu, snaží se. Je to naše jediné centrum, je třeba zlepšit komunikaci. Závěr: Požádat Sokol o specifikaci a termíny, uskutečnit jednání Zastupitelé se shodli, že usnesení k projednávanému bodu bude odloženo a projednáno až po jednání se Sokolem. 14. Rozpočtové určení daní Místostarosta J. Skružný přečetl návrh dopisu adresovaný premiérovi Nečasovi týkající se rozpočtového určení daní. Návrh usnesení č. 13: 8

9 Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání dopisu premiérovi týkající se rozpočtového určení daní. 15. Rozšíření kapacity Základní školy Starostka uvedla tento bod a vyzvala paní F. k vysvětlení situace ve škole. Paní F. uvedla, že situace v základní škole je velmi kritická a že potřebují navýšit kapacitu min. o 30 míst. Je sice podaná žádost o dotaci na přístavbu, ale nikdo neví, zda této žádosti bude vyhověno. Proto je potřeba počítat s krizovým plánem. A to podat žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o navýšení kapacity z 350 dětí na 380 dětí. Pokud bude žádost schválena, stávající družina se předělá na třídu s 30 místy a alespoň dvě třídy se zablokují pro družinu, která už je nyní také nevyhovující. Další problém je jídelna, která také kapacitou nestačí. Zastupitel T. Chramosta vznesl dotaz, zda může být varianta přistavovat vlastními silami, např. prodat obecní pozemky a dofinancovat nějakým úvěrem. Zastupitel L. Čermák poznamenal, že není výhodná doba spěchat s prodejem pozemků. Zastupitel J. Šrail se dotázal, jak dopadla schůzka s Kunicemi, zda se budou chtít finančně podílet. Starostka odpověděla, že bylo přislíbeno, že zaplatí dosud neuhrazené neinvestiční náklady. Na přístavbě/nástavbě by se měly podílet i ostatní obce, je to v jejich zájmu. Poté přistoupila starostka k návrhu usnesení. Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení kapacity příspěvkové organizace obce Základní školy Velké Popovice z původních 350 dětí na 380 dětí a dále schvaluje podání ţádosti o navýšení kapacity Základní školy Velké Popovice na Krajský úřad Středočeského kraje. 16. Zeleň II. Slovo si vzal zastupitel T. Borecký. Seznámil přítomné s novou žádostí na úpravu výsadby. - vyjmuty byly Řepčice a přibyly otočka Todice, obřadní síň (po odstranění kontejnérů, bude vysazeno stromořadí) a u mateřské školky živý plot. - alej v Habří upravena, kulaťák je vyjmutý. - Zahradníček beze změn. 9

10 - val Lipová plošně stejný, změna v počtu rostlin - trojúhelník u Stavebnin úprava počtu rostlin Celková částka je ,-- Kč bez DPH, s 10% účastí. Zastupitel T. Chramosta uvedl, že otočka Todice není obecní pozemek, proto musí být ze žádosti vyjmuta. Celková částka se tudíž zmenší o 3.950,- Kč na ,-- Kč bez DHP, s 10% účastí. Termín podání žádosti do konce roku Návrh usnesení 15a: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne týkající se ţádosti na úpravu zeleně. Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo nebyl proti, zdržel se P. Kabelka a M. Truhlářová. Návrh usnesení 15b: Zastupitelstvo souhlasí se změnou a doplněním lokalit na úpravu zeleně a podání nové ţádosti na dotaci na úpravu zeleně do ,- Kč. Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo nebyl proti, zdržela se paní Truhlářová. 17. Různé a) Zastupitel T. Růžička se dotazoval na vodovod v Lojovicích. Zda se jednalo s panem A. o připojení vodojemu. Starostka odpověděla, že vodovod se řeší s Drobnou provozovnou. S panem A. bylo zahájeno jednání a bude se v něm pokračovat. b) Pan S. dostal se mu do ruky znalecký posudek na navezený odpad do Krámských. Ptá se, zda není ten samý odpad i v Mokřanech? Zda existuje nějaký rozbor? Starostka odpověděla, že to zjistí u Drobné provozovny. c) Zastupitel P. Kabelka vznesl dotaz týkající se DPH na zastupitele L. Čermáka. Na jakém účtu se objeví vratka DPH? Najde se ve výsledovce? Zastupitel L. Čermák odpověděl ano, výnos se projeví ve výsledovce, konkrétní účet bude odsouhlasen s auditory.. d) Pan J. poznámka ke článku ve Zpravodaji. Proč nebylo napsáno, že se na nákupu hasičského auta podíleli financemi i samotní hasiči. Starostka se omluvila a v příštím čísle Zpravodaje to napraví. 10

11 e) Zastupitel P. Kabelka dostal se mu do ruky posudek na chemické rozbory navezeného odpadu v Krámských a vůbec se mu to nelíbí. Nelíbí se mu ani článek paní Abrahámové ve Zpravodaji, který se týká této kauzy v Krámských. Zastupitelka M. Abrahámová dodala, že to myslela ironicky a proč se stále zabývat hloupostmi? f) Krámský- cesta Starostka konstatovala, že to řeší odbor životního prostředí v Říčanech. Obecní úřad má v ruce certifikát o nezávadnosti, naproti tomu občané v Krámských mají svůj posudek s chemickým rozborem, který ukazuje závadnost materiálu. Starostka uvedla, že se udělá nový nezávislý posudek. Poté se rozvinula diskuse. Pan Ř. a pan L. stále trvají na tom, že rozbory jsou opravdu závadné a bojí se, že to zasáhne jejich studny. Zastupitel L. Čermák uvedl, uvedl, že certifikát dokládá nezávadnost použitého materiálu na cestu. To co spolek napadá, je fakt, že byl použit na vyježděné koleje, které nejsou přesně shodné s cestou v majetku obce. Pokud bude mít někdo například studnu u cesty za plotem, může být tento materiál použit na této cestě třeba ve vzdálenosti několika metrů. Za sebe zkonstatoval, že bude nadále trvat na přesném vyměření cesty geodetem, neboť je to jediné správné a dlouhodobé řešení, které zabrání napadání okrašlovacího spolku. Paní K. se vrátila ke kamenům v Krámských, které odvezl pan T.. Řekla, že když se objevila ve Zpravodaji výzva, aby ten, kdo kameny ukradl, je vrátil, měl je tedy hned vrátit. Starostka tuto diskusi ukončila. g) Starostka představila nového vedoucího Drobné provozovny Velké Popovice pana L. V.. h) Starostka uvedla, že na funkci ředitelky mateřské školky nebyla vybrána při konkurzním řízení ani jedna z kandidátek, protože nesplňovala dané požadavky komise složené se zástupců České školní inspekce, Krajského úřadu Středočeského kraje, Městského úřadu v Říčanech, mateřských škol a obce. Vedením mateřské školky je dále pověřena paní I. H.. i) Paní F. vznesla dotaz, zda by mohla přednést prezentaci zastupitelům týkající se pořízení interaktivních tabulí do Základní školy. Zastupitelé se shodli na uvedení prezentace paní F. na pracovní poradě dne Starostka navrhla další termín konání veřejného zasedání zastupitelstva: od 18 hodin v tomtéţ místě jako dnes. Zasedání zastupitelstva starostka ukončila ve Tento informativní zápis zpracovala Ing. Alena Dziadkiewiczová Dne

12 Tento zápis má pouze informativní povahu. Byl pořízen s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Originál zápisu je k nahlédnutí na OÚ Velké Popovice, Komenského 254, Velké Popovice. 12

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 18.9. 2012, od 17:00 hodin, v hospodě na Hlubokém Dole přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 27.12.2011, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 2-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 12. 02. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 12. 12. 2012 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Procházka J., Řepa O., Pachovská M., Vildová V. Ederová D. Omluveni: Neomluveni: Čapek

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 12/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 25. 11. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer Václav,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 13/11 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 13/11 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 13/11 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.12. 2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.8. 2014 Přítomni: Jaroslav Jarý, Josef Šimonovský, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Petr Kozohorský Omluveni: Mgr. Martina Volfová Schválený

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Obec Sedlice Zastupitelstvo obce Sedlice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne 15.4.2011 v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Přítomni : viz příloha č.1 prezenční listina

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 13.3.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

Zápis a přijatá usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin

Zápis a přijatá usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Zápis a přijatá usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne

Více

Výpis za zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kadlín konaného dne od 17 hodin.

Výpis za zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kadlín konaného dne od 17 hodin. 1. Zahájení Výpis za zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kadlín konaného dne 11. 3. 2015 od 17 hodin. Zasedání zastupitelstva obce Kadlín bylo zahájeno v 17 hod. starostkou obce M. Gregorovou s informací,

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Program zasedání : 1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011

Program zasedání : 1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 4/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 29. 4. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer Václav,

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne 13.6. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Červenka

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek, dne 19. 4. 2012 v 13,00 hodin

Více

Zápis č. 21/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 24.3.2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 21/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 24.3.2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 21/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 24.3.2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 10. 2015 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Jaroslava Šlapanská, Martin Fiala, Pavel Šedivý, Ing. Stanislav Kužel, Petr Jurica,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Štilcová, Martin Kühnel, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka,

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Štilcová, Martin Kühnel, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 21.3.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar, Pavel Votoček, Květa Štilcová, Martin Kühnel, Ing. Lucie

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 17. 8. 2015 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 17. 8. 2015 v 19.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Velké Popovice konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Velké Popovice konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Velké Popovice konaného dne 9.2.2012 1. Přivítání a kontrola účasti: Jednání bylo zahájeno starostkou obce Martinou Čermákovou v 18.15 hodin. Starostka přivítala přítomné

Více

Zápis č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 21. října 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 21. října 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 21. října 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ladislav Beran, Ing. Miroslav Čepčář, Václav Janovský, Ing. Pavlína

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více