ČERVEN. Co chce Farní Věstník?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN. Co chce Farní Věstník?"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 30. květen Léta Páně ČERVEN Co chce Farní Věstník? Motto: Vzcházejíce pak do domu pozdravte ho řkouce: Pokoj buď domu tomuto! (Mt 10,12) Vzpomínám na krásné, milé obrázky, jaké bylo možno spatřiti každou neděli před našimi kostely našich českých farních osad před 20 až 30 léty. V chrámu Páně doznívaly ještě vážné akordy varhan, v barevných oknech ztrácela se poslední slova velebného staročeského chorálu: Hospodine, ulituj nás!, aneb: Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím! a z naplněného kostela již se hrnuli osadníci. Nejdříve vyrazili statní, veselí jinoši, jimž úsměv a mnohé, laškovné sice, ale ne hrubé slovo pohrávalo na rtech. Nedaleko kostela u hlavního vchodu se zastavili. Tam byla jejich pozorovací stanice. Odtamtud pozorovali vycházející osadníky z chrámu Páně. Ovšem pozornost jejich nebudili k zemi sklonění dědečkové a švítořivé stařenky, kteří obyčejně až poslední pomaloučku vycházeli z chrámu, jakoby neradi opouštěli milý jejich kostelíček, kde ve svém, často dosti těžkém životě znova a znova nacházeli útěchu a posilu. Také si ani mnoho nevšímali malé drobotiny, jež se jim v patách jako hejno kuřat vyhrnula před kostel a rozutíkala se na všechny strany. Ta byla jejich zrakům lhostejnou. Za to ale, když za drobotinou zapestřily se otevřené kostelní dveře směsicí jasných barev, a před kostel vycházely dívky, tu jinoši zbystřili zrak a mnohému zabušilo srdce. A v zápětí na prostranství před chrámem Páně počaly se tvořiti hloučky. Ty doplňovali ženatí muži, kteří jdouce po schodech s kruchty, již

2 začínali hovor o hospodářství. A s nimi také již zabrány v živý hovor, vycházely z kostela ženy. V brzku celé prostranství před kostelem naplněno bylo hloučky přátelsky nebo sousedsky se bavících osadníků. Nikde nebylo vidět nějakého stavovského třídění, nikde nezaznělo nějaké hrubé, neslušné slovo. Všude bylo vidět, že tu celá osada tvoří jednu rodinu, jejíhož Otce před chvilkou společně uctívali a prosili uvnitř kostele. 2/IV A tak chrám Páně, který v neděli ve svých prostorách hostil skoro celou osadu a činil z ní opravdu jednu rodinu, stával se zdrojem nejen posvěcení a zušlechtění těch několika set, ba i tisíců dobrých osadníků, ale byl i příležitostí, kde opět jednou za týden se všichni známí sešli, sobě po kostele popovídali a kde co nového sobě sdělili. Přítomnost v chrámu Páně působila na jejich nitra jako koupel, v níž netoliko smývali prach týdenního všedního života, ale čerpali i posilu a A tam před farním kostelem, tam se vyměňovaly přátelské pozdravy, tam se navzájem sdělovalo, co se za minulý týden na osadě přihodilo, tam se nezřídka navazovaly nejen slušné a vážné známosti, ale často mezi otci došlo k poslednímu slovu, které dva mladé lidi v brzku učinilo šťastnými manželi. osvěžení k novým pracem, strastem i bolestem. Tam ve chrámu Páně, tam tlumily se vespolnou rodinnou přítomností třídní zášť i povýšenost, pýcha i závist. Proto bylo na našich osadách více spokojenosti, více sousedskosti, více lásky i poctivosti a svědomitosti. Osadníci slovem Božím posíleni, ve svých povinnostech utvrzeni, ve svých chybách

3 napomenuti, vzájemným rodinným stykem v domě Otce svého nebeského zpřáteleni, potěšeni, opět klidně odcházeli ku svým domovům, k nové týdenní práci. Proto i staří Pražané, ač měli mnohdy o mnoho blíže do sousedního farního kostela, přece vždy raději spěchali do svého farního kostela. I tam farní kostel nedělní jeho pravidelná návštěva udržovala sousedský, přátelský styk občanů z jednotlivých farností. Nedělní ustálená návštěva chrámu Páně je sbližovala, příbuzenské svazky upevňovala, přátelství udržovala. Chrám Páně tvořil opravdu farní osadu, i v rušném koloběhu pražského života. Pražané jednotlivých farností dobře se vespolek znali. Farní kostel i tam je spojoval v jednu duchovní rodinu. Dnes u nás namnoze tento pestrý, krásný obrázek nedělního dopoledne před farním chrámem Páně vymizel. Z chrám Páně vychází sotva osadníků... Ostatní nepřicházejí. Jedni nepřišli z vlastního pohodlí, jiní, že cení nějakou svoji práci více než návštěvu chrámu Páně. Jedni nechtějí se stýkat s druhými, jiní již tak nábožensky zchladli, že o návštěvu chrámu nemají již vůbec zájmu, ba mnohým se stala nedělní návštěva chrámu Páně zbytečnou, snad i směšnou... A přece žádný, ani ten největší nepřítel náboženství, nemůže popříti, že ty doby, kdy naše chrámy byly v neděli přeplněni osadníky, byly lepší, klidnější, poctivější, spokojenější, nežli 3/IV doba dnešní. Kostel byl pojítkem osady a zdrojem zušlechtění a spokojenosti osadníkům. K tomuto zdroji znova dovésti a pro přítomnost aspoň trochu nahraditi chce Farní věstník. Chce býti především pojítkem celé osady s Otcem naším nebeským a přinášeti všem rodinám na osadě náboženské povzbuzení, útěchu a posilu. Chce však býti i zpravodajem celé osady a oznamovati osadníkům nejen co v kostele se bude konati, jaké pobožnosti, ale i zvěstovati, kdo odešel ze středu osadníků živých k osadníkům, jež se již sešli tam za zdí tichého hřbitova... Chce osadníky též seznamovati s historií osady a jednotlivých rodů na osadě a mnohé události, které osada zažije, zaznamenat pro její potomky. Je tedy úkol Farního věstníku opravdu krásný, ušlechtilý i užitečný. Proto doufáme, že Věstník bude přijat do každé rodiny na osadě a stane se milým pojítkem mezi všemi osadníky, ať jsou jakéhokoli politického nebo náboženského smýšlení. A tím jistě přispěje, by na našich farních osadách opět zavládl lepší duch náboženský, společenský i sousedský! Chce býti Věstníkem pokoje na osadě i v srdci osadníků. Stanislav Pilík V Praze dne 1. února 1924 (Pozn. red.: Text vybral v archivu na Chodovci Jan Rückl a přepsala Anna Langpaulová. Stanislav Pilík byl vršovickým farářem v letech Byl to on, kdo zde zavedl vydávání farního časopisu.)

4 4/IV SPOLEČENSTVÍ naší farnosti a jeho záležitosti Pastorační rada (Viz. hodnocení farní ankety, str. 7.) Ekonomická rada Ekonomická rada na svém zasedání dne projednala nabídku na změnu dodavatele plynu, která by zajistila úsporu nákladů cca Kč ročně. Dále jsme jednali o přípravě rekonstrukce zpovědnic u sv. Václava a rekonstrukci střechy kostela sv. Mikuláše. Ekonomická rada schválila předložený návrh provozní řád sálu sv. Václava včetně ceníku za pronájem sálu. Provozní řád bude zveřejněn po schválení Pastorační radou. Jiřina Haaszová Farní charita Motto: J 15,17 Omlouvám se všem divákům Čardášové princezny za předvolební kampaň, o které jsem fakt předem nebyla informovaná. Ale představení, které shlédlo cca 35 našich farníků, bylo krásné. Vstupenky nám za naši spolupráci věnovala Mgr. Petra Jonášová ze sociálního odboru MČ Praha 10. Děkujeme všem dárcům na postižené povodněmi. V době uzávěrky Vinice ještě nebude známa částka, kterou vložíme na sbírkové konto Diecézní charity ostravskoopavské. Znovu upozorňujeme na akci Farní miniadopce, která se pomalu rozjíždí. Jde o to, že máme mezi sebou několik lidí, někdy tedy i rodin, ve velké finanční tísni. Proto jsme se rozhodli oslovit vás, kteří můžete a chcete touto cestou pomoci/pomáhat. Teď se také bude jednat o umožnění několika dětem účasti na prázdninových akcích farnosti. Darování peněz může být jednorázové nebo trvalejšího rázu, anonymní oboustranně, jednostranně nebo nemusí být podle přání a situace konkrétních osob. Pokud tedy byste mohli někdo takovým způsobem pomoci, prosím, kontaktujte mne. Pro naše zástupce (P. Stanisław, Alenka Štindlová, Michal Plachý a budou-li finance, i Anička Langpaulová), vybíráme peníze, aby se mohli zúčastnit zářijové mise do běloruského Vitebska. Skupinku posílí P. Pavel Budský, který s námi spolupracuje. Předtím od na 4 dny opět přijedou v rámci činnosti ADCh Praha dvě 14letá děvčata a jeden 18letý mladík kdo budou jejich hostitelé? Prosím, přihlašte se. 3., 7. a 15. června od 12:00 budou naši Farní charitu na akci Bezpečný senior v Kulturním domě Barikádníků reprezentovat naši senioři díky Jarce Nagyové. Stále hledáme ochotné řidiče pro dovoz/odvoz na bohoslužby. Děkujeme za přízeň, modlitby, přejeme vše dobré a prosíme o sdílení potřeb i nabídek. Hanka , č. účtu farnosti: /0800, pro fachu VS: 33333

5 VÝSLEDOVKA pro rok 2009 V úvodu se chci velice omluvit všem členům ekonomické rady, kteří se podílely na vypracování výsledných nákladů za rok 2009, který měl být otištěn v minulém čísle Vinice a který tam mou chybou nebyl. Omlouvám se velice i 5/IV p. Stanisławovi, který usiloval o to, aby byly náklady zveřejněny do května 2010, a v neposlední řadě se omlouvám farníkům, kteří mou chybou vidí tyto informace až dnes. AL Účet Název Částka NÁKLADY Kancelářský materiál , Provozní materiál , Občerstvení - akce farnosti , Odborná literatura , Materiál kostely , Materiál - akce vikariátu 2 367, Drobný majetek v evidenci , * Spotřeba materiálu , Spotřeba elektrické energie , Spotřeba plynu , * Spotřeba energie , Opravy a udržování - budovy Opravy a udržování - budovy (nedaňové) , Oprava a udržování - drobný majetek 1 974, * Opravy a udržování , Ostatní služby - hlavní činnost , Telefony , Poštovné 3 796, Internet 8 466, Vodné a stočné , Svoz odpadu 2 633, Revize 3 296, Kulturní služby , Doprava výlety , Ubytování výlety 4 000, Poplatky ČS běžný 7 256, Poplatky ČS 2.běžný 241, Poplatky ČS vkladový 1 011, Poplatky Poštovní spořitelna 400, pojištění ,00

6 6/IV Ostatní služby 3 219, * Ostatní služby , Daň z nemovitostí 92, * Daň z nemovitostí 92, Kolky 300, * Ostatní daně a poplatky 300, VSB Haléř sv. Petra , VSB na charitní činnost arcidiecéze 9 362, Velkopáteční sbírka na Svatou zemi , Svatojánská sbírka na arcidiecézi 7 999, Svatopetrská sbírka na bohoslovce 8 150, Svatováclavská sbírka na církev.školství 8 398, Sbírka na misie , Listopadová sbírka na charitní činnost , Mikulášská sbírka na bohoslovce , Misijní koláč 9 403, VSB na Svatého Otce 8 174, Příspěvek do svépomocného fondu , Příspěvek - tiskoviny 1 615, Dary - sociálně slabí , Dary farní charita , Ostatní dary , * Dary , Haléřové vyrovnání 3, * Jiné ostatní náklady 3, Odpisy jiného hmotného majetku , * Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku , Poskytnuté příspěvky 1 320, * Poskytnuté příspěvky 1 320,00 Celkem NÁKLADY ,50 VÝNOSY Pronájem kostela - hospodářská činnost 500, Ostatní hospodářská činnost 5 000, * Tržby z prodeje služeb 5 500, ČS běžný 874, ČS 2.běžný -62, ČS vkladový 238, Poštovní spořitelna 128, ČSOB ,28

7 7/IV 644 * Úroky , Kostelní sbírky - provoz , Kostelní sbírky - varhany , Kostelní sbírky - ostatní , Vyhlášené kostelní sbírky , Ostatní výnosy 15, * Jiné ostatní výnosy , Dary na provoz farnosti , Dary na rekonstrukci kostela sv.václava , Dary na Farní charitu , Dary na tiskoviny , Dary pastorační asistent , * Přijaté příspěvky , Provozní dotace - obec , * Provozní dotace ,00 Celkem VÝNOSY ,96 Celkem ZISK (- ztráta) ,46 RENTABILITA ( zisk/náklady ) % 23,00 EH NÍ anketa Jak dopadla? Sešlo se 252 vyplněných dotazníků, což ve svém důsledku představuje neuvěřitelných odpovědí. Všechny tyhle údaje pořídil se svým mini týmem Ondra Rechner a patří mu za to velký dík. Do první interpretace výsledků se pustila Lenka Čermáková. Té patří nemenší poděkování. I když na vyhodnocování v době psaní tohoto příspěvku stále ještě pracuje, první závěry uvádí takto: Pokud jde o nabídku bohoslužeb a svátostí, představují nedělní eucharistie silnou stránku farnosti ve Vršovicích. Farníci uvedli, že jim vyhovuje kázání i hudební doprovod. Pokud jde o bohoslužby ve všední den, změna času či místa by jejich návštěvnost výrazně nezvýšila. Z hlediska svátostí je do budoucna poptávka především po křtu dětí a po svátosti biřmování. Prostor pro zlepšení se nabízí v případě svátosti smíření. Pouze jedna polovina farníků uvedla, že jim vyhovují nabízené časy. Farníci jsou spokojeni se stávající nabídkou duchovních aktivit a svátostin, stejně jako se

8 stávající nabídkou společenských a kulturních akcí. Prostor pro zlepšení se nabízí v oblasti přednášek a besed na některá konkrétní témata, jako jsou vztah vědy a víry, křesťanská sexuální etika, psychologie a pedagogika a církevní historie. Farníci by rovněž uvítali větší nabídku výstav a koncertů. Kulturně-společenské akce by rovněž měly být ve větší míře směřované také na veřejnost, mimo farnost. Dění ve farnosti se farníci zajímají a informováni jsou. A co o sobě Vršovičtí farníci uvedli? Ve farnosti máme o něco více žen než mužů, z deseti farníků je šest žen a čtyři muži. Zatímco mezi mladými jsou obě pohlaví zastoupena stejně, u seniorů je převaha žen ještě vyšší z deseti seniorů je sedm žen a tři muži. Jedna polovina z farníků starších 14 let je v produktivním věku let. Senioři (věk 66+) tvoří jednu třetinu (33%) z farníků starších 14 let. Nejméně zastoupenou skupinou jsou studenti (věk let), kterých je ve farnosti 15%. 14% farníků uvedlo, že nebydlí ve Vršovicích, přesto se cítí být součástí naší farnosti. 8/IV Farníci ve Vršovicích jsou nadprůměrně vzdělaní, téměř jedna polovina (45%) má vysokoškolské vzdělání, 42% má středoškolské vzdělání. Většinu z těch, kdo uvedli, že mají základní vzdělání, tvoří studenti. Více než desetina (13%) farníků byla pokřtěna až v dospělosti. Téměř jedna třetina farníků (29%) se aktivně zapojuje do provozu farnosti. Více než jedna třetina (35%) farníků uvedla, že přispívá finančně na aktivity farnosti mimo sbírky při bohoslužbě. Nedělních bohoslužeb ve Vršovicích se z deseti farníků účastní čtyři farníci vždy, pět většinou a jeden občas. Pokud jde o konkrétní čas bohoslužeb, navštěvují z deseti farníků čtyři bohoslužbu v 8:30, čtyři v 10:30, jeden v 19:00 a jeden podle potřeby. Pro šest z deseti farníků je důvodem volby nedělní bohoslužby čas, pro téměř polovinu (44%) farníků je důvodem volby styl bohoslužby a pro jednu pětinu je to setkání s přáteli. Tolik alespoň první nahlédnutí do ještě horkých výsledků. Příště si můžeme říci víc. Třeba o tom, na jaká slabá místa a potřeby anketa ukázala. Pavel Švarc

9 OTÁZKY pro otce Stanisława Ahoj Stanisłave, byl jsi na cestách. Prosím Tě, můžeš nám o nich něco říci? STW: První cesta byla se skupinou z Charity Praha, navštěvovali jsme místa, která Charita Praha podporuje, to je adopce na dálku. Navštívili jsme spoustu míst, kde jsou buď lidé, kteří mají na starosti střediska nebo větší skupinu lidí přibližně na úrovni diecéze, nebo střediska, kde ty podporované děti chodí do nějaké střední školy. Pro mě ve srovnání s Ugandou, kde jsem byl před třemi roky také jako člen Charity, opravdu bylo velice pozitivní to nové smýšlení nepodporovat jenom jedno dítě, ale celou vesnici. To znamená, že se podpory dostane nejenom těm vybraným, ale i jiným dětem. Uvědomil jsem si, že tam není jenom nějaké jednorázové zaměření, ale že je to takové společenské smýšlení. To se mi velice líbilo. A to si potom rozhodují oni, jak třeba tu podporu rozdělí? STW: To rozdělují ti sociální pracovníci, kteří jsou kontrolovaní lidmi z České republiky. Ti za to mají zodpovědnost. Potvrdilo se mi, že jak tam, tak v Ugandě je kontrola velice přísná. Že situace, kdy by někdo pomoc zneužíval, je minimální. A pokud by někdo tohle udělal, je to hned likvidováno a napraveno. To bylo pro mne velmi pozitivní. A to bylo kde? V Ugandě jsi byl před třemi roky a nyní jsi byl kde? STW: Teď jsem byl v Indii. Téměř dva týdny. Na návštěvy nebo nějaké prohlídky bylo času velice málo. Nejvíc IX/IV času bylo věnováno setkávání s biskupy, kteří mají pomoc na starost, nebo návštěvám těch škol podporovaných občany z České republiky. Také jsem mohl při té příležitosti vidět svou vlastní adoptivní dceru. Již je jí čtrnáct let. Přijela díky řeholním sestrám s maminkou z šedesát kilometrů vzdáleného místa. Takový zážitek bych přál každému! Každé osobě, každé rodině, která podporuje nějaké dítě. To si člověk najednou uvědomuje, jak několik tisíc, které ušetří během roku, dává velikou naději pro to dítě. Samozřejmě jsem byl i zvědavý. Indie je totiž druhý nejvíce ekonomicky se rozvíjející stát hned po Číně. Nejbohatší člověk je právě příslušník hinduismu. Tak jsem si říkal, že vlastně nepotřebují pomoc. Musím ale říci, že kontrasty mezi lidmi jsou ještě daleko větší než v Ugandě. Tam měl každý alespoň nějaký přístřešek nad hlavou. V Indii jsem viděl mnoho lidí, kteří spí opravdu na ulici, na chodníku, na zemi a veškerý svůj majetek mají v jedné igelitové tašce. To jsme viděli velice často. Napomáhá tomu rozdělení na čtyři kasty. Ta první, to jsou lidé, kteří vlastně nemají bez vnější pomoci vůbec možnost nějakého startu do života. Jediná Bombaj prý nemá rozdělení na kasty, všude jinde to ale je. Ti lidé z nejnižší úrovně prostě nemají šanci nějakým způsobem vstoupit do života. Neexistuje tam žádné pojištění zdravotní ani žádné důchody. Většina rodičů se tedy snaží zabezpečit svoji

10 budoucnost tak, že mají hodně dětí. Jenomže málokteré z nich dokončí nějakou školu, protože musí jít do práce. Kdo by ho jinak živil? A právě na tom byla vidět ta konkrétní pomoc Charity Praha. Postavila tam třeba také dvacet domků. To bylo pro mě velkým zážitkem. Vznikla taková vesnice. A domky se stavěly nejen křesťanům, ale třeba i hinduistům. To je taková opravdová evangelizace zdola. Další taková věc je třeba budování záchodů. Uvědomil jsem si na tom, v jakých podmínkách žijeme tady a co máme. Tam jsou lidé, kterým se musí vysvětlovat, proč je důležité vůbec záchod mít. Oni to prostě nevědí. Jsem vděčný za to, že jsem tohle všechno viděl. Uvědomil jsem si obdarování, která mám, a co všechno vlastně mám. SVĚTEC v tomto měsíci Sv. Vít, dítě mučedník svátek Sv. Vít je jeden z nejpopulárnějších světců katolické církve, jemuž je zasvěcena řada kostelů. Nejvýznamnější ze všech je ale katedrála na pražských Hradčanech, kde je uchovávána relikvie jeho paže. Co ale víme o mučedníku samém? Větší část jeho příběhu spočívá na legendách. Podle nich se narodil na Sicilii kolem roku 297 v rodině vznešeného Římana a pohana Hylase. Matka Vítova záhy zemřela a chlapce vychovávala kojná a chůva Krescencie (česky Rostislava) se svým manželem 10/IV No a hned jak jsme se vrátili, cesta do Indie totiž měla být původně výrazně kratší, jsme odjížděli do Francie s farností. Jeli jsme do Lurd, do La Saletty, navštívili jsme také Ars, kde zemřel Jan Vianney, Cluny, a překvapilo mě místo Le Puy. To je vůbec nejstarší poutní místo ve Francii. Prostě to byl všechno veliký zážitek, i když nám pořád pršelo. Opravdu. V Lurdech jsme byli čtyři dny a pršet přestalo, když jsme odjížděli. Stále byly tři, čtyři stupně. Přesto myslím, že pro nás všechny to byl zážitek, zvláště město La Salette, to je ve výšce 1800 m, bylo to pro nás milým požehnáním. Překvapením. Děkuji, děkuji Ti za poutavé vyprávění. ptal se Pavel Švarc Modestem. Oba byli křesťané, a tak není divu, že svou víru předali i Vítovi. Když se Hylas tuto skutečnost dověděl zděsil se a pokoušel se Víta od víry odvrátit, ale neuspěl. V té době navíc propuklo pronásledování křesťanů Diokleciánem. Císařův náměstek Valerián se dozvěděl, že Hylasův syn pohrdá bohy a klaní se Kristu. I povolal si Hylase a řekl mu, ať kouká s klukem něco udělat, neboť křesťané budou jako nepřátelé bohů vyhlazeni. Hylas se snažil seč mohl, ale nebylo to nic platné. Požádal tedy Valeriána, aby zasáhl mocí úřední. Valerián si tedy oba zavolal a otázal se

11 Víta, proč neposlouchá rozkazu císaře. Klaním se toliko pravému Bohu Kristu, nikoli dřevěným modlám! odvětil chlapec statečně. Otce mohla ranit mrtvice, ale Vít stál na svém. Valerián ho nechal zbičovat a odevzdal ho zpět otci. Ten se snažil syna přivést na jiné myšlenky lichotkami, hudbou, tancem krásných otrokyň, ale výsledek žádný jak by také mohl, Vítovi bylo dle legendy nejvýše 12, některé prameny uvádějí 7 let, tudíž ho ženy ještě nezajímaly. Naopak se spolu se svou chůvou a jejím mužem rozhodli utéci, ale byli polapeni a odvlečeni před samého Diokleciána. Zde Vít vyléčil jeho syna z padoucnice, ale na císaře to žádný dojem neudělalo. Dal Víta i jeho vychovatele vhodit do kotle vroucího oleje a smoly, ale vyšli neporušení. Lev, který je měl sežrat k večeři jim ulehl k nohám a olizoval je. Tehdy je rozzuřený Dioklecián nechal natáhnout na skřipec, a poté setnout Stalo se tak kolem r.304 v Římě. 11/IV Úcta ke světci se rychle šířila a patří snad k nejuctívanějším. Asi 150 míst uvádí, že mají jeho ostatky a jsou na to patřičně hrdé. Přes 1500 míst si zvolilo Víta jako patrona kaplí kostelů nebo celého místa. Ve 14. století byl přijat do sboru 14 svatých pomocníků v nouzi a od středověku až do sklonku baroka požíval největší úcty. Má své místo i v selském kalendáři, stejně jako v básnictví a dokonce i v lékařství. Tzv. tanec sv. Víta (latinsky chorea minor) má své jméno od něj. Jednalo se o nervové postižení postihující především děti, dnes je již vzácné. Vít je patronem Čech, Prahy Dolnosaska a Saska, Pruska, je patronem domácích zvířat a drůbeže, vzýváme ho proti padoucnici, vzteklině, hysterii. Zobrazován bývá jako chlapec ve vznešeném šatě, u sebe má kotel, palmu, lva, někdy kohouta. A.K. PROSTOR pro sdílení myšlenek nápadů atp. Děkujeme, Dano! Ve vršovické farnosti žije a pracuje paní Daniela Vacková. Jako herečka je to žena neobyčejně tvůrčí: Dospělí a mládež ji znají z konferenciérského vystupování při farních plesech, kde se s Danou a taky s Vláďou Jeništou všichni dobře baví. S přáteli Hanou, Pavlem a Zdenou zase hraje pro nejmenší děti na faře loutkové divadlo. V sezóně 2009/2010 to bylo pět pohádkových představení, po nichž se s dětmi ještě zpívá při kytaře jejího muže Františka. Větší děti a mládež z farnosti učí Matka Vacková ve svém divadle recitovat a připravila s nimi už několik vystoupení pamatujeme si třeba Svatební košile nebo z poslední doby recitační pásmo z poezie Josefa Kainara, které jsme sledovali 2. května dopoledne v kostele sv. Václava a večer v kostele sv. Mikuláše. Opravdové překvapení nám Dana připravila už předtím, 24. dubna, kdy nás pozvala do holešovického divadla La Fabrika. Shlédli jsme tam představení Texas Háje 49 minut. Režijně je nastudovala a v roli

12 reportérky vystupovala s klienty a zaměstnanci Domova pro seniory Háje. Hlediště zaplnili přátelé a příznivci domova, kteří nejen spontánně tleskali, ale také s účinkujícími zpívali lidové a country písně. Na kytaru hrál a výborně Inzerát Hledá se NÁSTĚNKÁŘ (nástěnky na faře a v kostele sv. Mikuláše a NĚKDO, KDO BY SE s láskou STARAL od června O NÍ ZAHRÁDKU. Zájemci, prosím, hlaste se u pana faráře Stanisława nebo u Zdeňky Čihákové či na telefonním čísle /IV zpíval František Hacker, vedoucí souboru K.T.O. a náš kamarád. Děkujeme oběma a přejeme jim všechno dobré. ZL Hledá se ochotný člověk, který by mohl provádět jazykové korektury ve Vinici důležité, aby byl schopný pracovat v MS Word a provádět opravy pomocí sledování změn a, v neposlední řadě, aby měl jednou za měsíc (koncem měsíce) čas Vinici v klidu přečíst. Zájemci dejte, prosím, vědět na mail Opravy atp. V dubnové Vinici došlo chybám zodpovědný, přesto se oběma ženám k příspěvku paní Libuše Šikutové a velice omlouváme a těšíme se na další básnířky Marie. Bohužel nevíme, kdy články. v přepisu k chybám došlo a kdo je za ně AL POZVÁNÍ následující měsíc nebo i trochu dál Pouť za záchranu životů nenarozených dětí Hnutí Pro život ČR vás srdečně zve na 30. května 2010 na Svatý Kopeček u Olomouce. Pouť začíná v hodin pontifikální mší svatou celebrovanou biskupem Josefem Hrdličkou. Účastníci systematického modlitebního úsilí Kruciáta budou společně prosit za obnovu kultury života v naší zemi. Zvláště jsou zváni všichni, kteří trpí ztrátou svého dítěte nebo měli jakýkoli podíl na umělých potratech či umělém oplození. Na pouti je možné se připojit k modlitebnímu úsilí Kruciáta - Účastníci Kruciáty se po dobu jednoho roku každý den modlí předem zvolenou modlitbu na úmysl obnovení kultury života. Jednou za měsíc se ve všední den účastní mše svaté s přijetím svatého přijímání na úmysl obnovení kultury života. Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého utrpení. Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, Praha 5, tel.: Farní pouť Na sobotu 12. června připravujeme farní pouť ke sv. Ivanovi a sv. Ludmile do Svatého Jana pod Skalou a na Tetín. Zváni jsou všichni

13 farníci všech generací. Vedle duchovního programu bude i zábavný program pro děti (pravděpodobně návštěva farmy se zvířaty). Podrobnosti budou včas oznámeny Svatoprokopská pouť V sobotu 3. července, tj. den před svátkem sv. Prokopa, vykonáme již tradiční pěší pouť ze světcova rodiště v Chotouni u Českého Brodu do jím založeného kláštera v Sázavě. Trasa je dlouhá 30 km. Kdo by takovou dálku neušel, může se připojit třeba až večer přímo v Sázavě, kde bude od 19 hod. slavena eucharistie. Cesta tam: 6:45 h.: odjezd aut od vršovické fary do Chotouně 7:30 h.: modlitba v kostele sv. Prokopa v Chotouni [Kdo by chtěl využít tuto možnost a nechat se svézt do Chotouně POŘAD pravidelných bohoslužeb Eucharistie neděle sv. Václav sv. Václav sv. Mikuláš úterý sv. Mikuláš středa sv. Václav čtvrtek 8.00 sv. Mikuláš sv. Mikuláš pátek sv. Václav sobota 8.00 sv. Mikuláš Upozornění 13/IV autem, ať se zapíše do seznamu v jednom z našich kostelů. Kdo by mohl vzít své auto a posloužit jako řidič, ať se zapíše tamtéž.] pěší putování na Sázavu přes Kouřim, tj cca 30 km [Kratší úseky budou včas zveřejněny na webu farnosti a v obou kostelech.] Návrat zpět veřejnou dopravou: vlakem: Sázava-zastávka 20:31h s přestupem v Čerčanech Praha hl.n. 22,01 h autobusem: Sázava-Černé Budy 20:18 h Praha Háje 21:31 h. [Řidiči aut se ze Sázavy do Chotouně vrátí dodávkou a dále do Prahy svými auty.] Případní zájemci o celonoční adoraci si budou moci odpočinout na faře. Bližší informace u Jiřího Vyšohlída ( ) /pro rodiny s dětmi/ /P. Kuneš/ /pouze 1. čt v měsíci;pro děti/ Od čtvrtku 1. července do úterý 31. srpna 2010 bude platit prázdninový pořad bohoslužeb. Eucharistie v kostele sv. Václava budou slouženy pouze v neděli v 8:30 hod. V kostele sv. Mikuláše budou eucharistie v neděli ve 20 hod., ve středu v 18 hod. a ve čtvrtek v 8 hod.

14 Přehled pravidelných týdenních aktivit Pondělí 13:30-14:30 16:30-17:30 17:00-18:30 18:30 19:00-20:00 Úterý 15:30-17:30 16:45-18:00 Středa 10:00-12:00 17:00-17:45 18:45 18:00 19:00-21:00 19:00 19:00-22:00 19:00 19:15 Čtvrtek 8:45-10:00 16:00 16:00-16:45 16:45-17:30 17:30-19:30 17:30 19:30-20:30 20:00-22:00 20:00-21:00 Pátek 15:00-16:30 17:00-17:45 18:45-20:00 Neděle 7:30-8:15 11:30 Mariina legie /M. Pokorná/ náboženství pro děti tř. + příprava na první svaté přijímání /P. a H. Svobodovi/ kroužek vyšívání /M. Řečinská/ angličtina pro dospělé /M. Müller/ modlitební setkání /V. Novák/ možnost setkání s knězem ve farní kanceláři Biblická hodina (List Římanům) /J. Nagy/ 2. a 4. úterý v měsíci maminky s dětmi /Z. Čiháková/ příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru úklid kostela sv. Václava 1. a 3. středa v měsíci náboženství pro dospělé /P. Kuneš/ setkání mladší mládeže od let /O. Rechner/ 2. a 4. středa v měs. modlitební setkání mladší mládeže /O. Rechner/ 1. a 3. středa v měsíci setkání starší mládeže od let /A. Koucká/ 1. středa v měsíci zkouška pěveckého sboru /O. Polanská/ setkání farní charity 2. středa v měsíci setkání farníků při čaji 1x měsíčně dle oznámení eucharistie pro děti 1. čtvrtek v měsíci náboženství pro předšk. děti + 1. tř. /M. Kofránková a J. Čiháková/ náboženství pro děti 5.-7.tř. /H. Rechnerová/ úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost divadelní kroužek pro děti modlitební setkání maminek /Z. Čiháková/ zkouška kapely Missa tichá eucharistická adorace /J. Vyšohlíd/ barevný kroužek pro děti /S. Pišlová/ příležitost ke svátosti smíření a eucharistické adoraci příležitost ke svátosti smíření a eucharistické adoraci příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru káva po bohoslužbě SAL SAL VAC VAC SAL SAL MIK MIK SAL VAC VAC VAC VAC 14/IV

15 ZÁVĚREM... Uspěchaný měsíc Naši milí čtenáři, minulý měsíc si Křepelka stěžovala, jak jsou chvíle, kdy se nápady nedostávají, ale byl to omyl, přece jen se nějaký ten malý nápad dostavil. Tentokrát však opravdu prožívám něco jako tvůrčí krizi. Že by to bylo tím, že se toho tak málo odehrálo? Když se zamyslím nad minulým měsícem, vidím, že se toho stalo požehnaně: farní zájezd do Lurd, pár svateb, májové pobožnosti, slavnost Nanevstoupení Pána Ježíše, modlitby k Duchu Svatému, vigilie seslání Ducha Svatého. Samé krásné věci, o kterých by se mělo zmínit. Jenže Křepelka se nechala unést májovou přírodou a tak mi nepřísluší mluvit o událostech, u kterých jsem 15/IV nebyla, jelikož jsem vandrovala po lesích a navštěvovala jiné farnosti. Bylo by krásné, kdyby se našel někdo, kdo by se o slavnostech, pobožnostech a výletech rozepsal, abychom si je ještě jednou připomněli. Ale měsíc utekl jako voda - květen je také měsícem maturit, zápočtů, termínů a shonu. Doufám, že se všem pracujícím a studujícím podařilo všechny povinnosti splnit. Přeji hodně sil do dalšího zkouškového a státnicového měsíce. Zároveň děkuji všem, kteří nemají tak na spěch, především těm z naší farnosti, kteří se za nás uspěchané a roztěkané pravidelně modlí. Přeji vám pokojnou mysl a požehnaný měsíc. Vaše Křepelka na Vinici

16 Kalendář akcí na červen /IV 1.6. Út 19:00 Přípravné setkání kurzů Alfa SAL 2.6. St 18:45 Úklid kostela VAC 19:00 Setkání starší mládeže 8:00 Ranní eucharistie NENÍ 3.6. Čt 18:00 Eucharistie (Slavnost Těla a Krve Páně) VAC 19:00 Prekatechumenát 19:15 Ministrantská schůzka SAL 4.6. Pá 20:00 Koncert kapely Magnetikum (O. Rechner) SAL 16:45 Biblická hodina 8.6. Út Organizační schůzka učastníku zájezdu do 19:00 Arménie SAL 9.6. St 19:00 Setkání mladší mládeže 19:15 Farní charita 8:45 Setkání farníků při čaji 14:00 Svátost smíření pro děti Čt 16:00 Eucharistie pro děti a agapé MIK 19:00 Ekonomická rada 19:00 Prekatechumenát So Farní pouť do Svatého Jana pod Skalou a na Tetín Ne 15:00 Absolventský koncert L. Dřevikovského VAC St 18:00 Společná eucharistie starší i mladší mládeže 18:45 Úklid kostela VAC Čt 18:00 Svátost smíření pro mládež Út 16:45 Biblická hodina 19:00 Agapé redakční rady Vinice St 19:00 Pastorační rada (mimořádná) Čt 18:00 Setkání pro ty, jejichž partner nežije ve společenství církve fara VAC kostel sv. Václava SAL sál u sv. Václava MIK kostel sv. Mikuláše Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na 27.6., příspěvky dodávejte nejpozději ve středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Anna Langpaulová. Redakční rada: Stanislaw Góra, Jan Rückl, Pavel Švarc, Miloslav Müller ml., Martin Bouček, Slávek Heřman, Alena Králová, Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Václav Sokol. Tisk Sylvie Tomsová, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Vlastní presentace Farní anketa Duben, kv ten 2010

Vlastní presentace Farní anketa Duben, kv ten 2010 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Vršovické náměstí 84/6,101 00 Praha 10 Vršovice Farní anketa presentace výsledků duben, květen 2010 Obsah Poděkování... 2 Kde se nacházíme?...

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti Slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti Slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti Slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2014 Pořad bohoslužeb Sokolov Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Ne 8:30 17:00 Svatava Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická adorace ve farním

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NA CESTĚ. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. června Léta Páně 2011 ČERVEN

NA CESTĚ. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. června Léta Páně 2011 ČERVEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. června Léta Páně 2011 6 ČERVEN NA CESTĚ... v naší době si nikdo nemůže udržet žádné tajemství sám pro sebe. I nejtajnějším rozhovorům lze naslouchat

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více