ČERVEN. Co chce Farní Věstník?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN. Co chce Farní Věstník?"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 30. květen Léta Páně ČERVEN Co chce Farní Věstník? Motto: Vzcházejíce pak do domu pozdravte ho řkouce: Pokoj buď domu tomuto! (Mt 10,12) Vzpomínám na krásné, milé obrázky, jaké bylo možno spatřiti každou neděli před našimi kostely našich českých farních osad před 20 až 30 léty. V chrámu Páně doznívaly ještě vážné akordy varhan, v barevných oknech ztrácela se poslední slova velebného staročeského chorálu: Hospodine, ulituj nás!, aneb: Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím! a z naplněného kostela již se hrnuli osadníci. Nejdříve vyrazili statní, veselí jinoši, jimž úsměv a mnohé, laškovné sice, ale ne hrubé slovo pohrávalo na rtech. Nedaleko kostela u hlavního vchodu se zastavili. Tam byla jejich pozorovací stanice. Odtamtud pozorovali vycházející osadníky z chrámu Páně. Ovšem pozornost jejich nebudili k zemi sklonění dědečkové a švítořivé stařenky, kteří obyčejně až poslední pomaloučku vycházeli z chrámu, jakoby neradi opouštěli milý jejich kostelíček, kde ve svém, často dosti těžkém životě znova a znova nacházeli útěchu a posilu. Také si ani mnoho nevšímali malé drobotiny, jež se jim v patách jako hejno kuřat vyhrnula před kostel a rozutíkala se na všechny strany. Ta byla jejich zrakům lhostejnou. Za to ale, když za drobotinou zapestřily se otevřené kostelní dveře směsicí jasných barev, a před kostel vycházely dívky, tu jinoši zbystřili zrak a mnohému zabušilo srdce. A v zápětí na prostranství před chrámem Páně počaly se tvořiti hloučky. Ty doplňovali ženatí muži, kteří jdouce po schodech s kruchty, již

2 začínali hovor o hospodářství. A s nimi také již zabrány v živý hovor, vycházely z kostela ženy. V brzku celé prostranství před kostelem naplněno bylo hloučky přátelsky nebo sousedsky se bavících osadníků. Nikde nebylo vidět nějakého stavovského třídění, nikde nezaznělo nějaké hrubé, neslušné slovo. Všude bylo vidět, že tu celá osada tvoří jednu rodinu, jejíhož Otce před chvilkou společně uctívali a prosili uvnitř kostele. 2/IV A tak chrám Páně, který v neděli ve svých prostorách hostil skoro celou osadu a činil z ní opravdu jednu rodinu, stával se zdrojem nejen posvěcení a zušlechtění těch několika set, ba i tisíců dobrých osadníků, ale byl i příležitostí, kde opět jednou za týden se všichni známí sešli, sobě po kostele popovídali a kde co nového sobě sdělili. Přítomnost v chrámu Páně působila na jejich nitra jako koupel, v níž netoliko smývali prach týdenního všedního života, ale čerpali i posilu a A tam před farním kostelem, tam se vyměňovaly přátelské pozdravy, tam se navzájem sdělovalo, co se za minulý týden na osadě přihodilo, tam se nezřídka navazovaly nejen slušné a vážné známosti, ale často mezi otci došlo k poslednímu slovu, které dva mladé lidi v brzku učinilo šťastnými manželi. osvěžení k novým pracem, strastem i bolestem. Tam ve chrámu Páně, tam tlumily se vespolnou rodinnou přítomností třídní zášť i povýšenost, pýcha i závist. Proto bylo na našich osadách více spokojenosti, více sousedskosti, více lásky i poctivosti a svědomitosti. Osadníci slovem Božím posíleni, ve svých povinnostech utvrzeni, ve svých chybách

3 napomenuti, vzájemným rodinným stykem v domě Otce svého nebeského zpřáteleni, potěšeni, opět klidně odcházeli ku svým domovům, k nové týdenní práci. Proto i staří Pražané, ač měli mnohdy o mnoho blíže do sousedního farního kostela, přece vždy raději spěchali do svého farního kostela. I tam farní kostel nedělní jeho pravidelná návštěva udržovala sousedský, přátelský styk občanů z jednotlivých farností. Nedělní ustálená návštěva chrámu Páně je sbližovala, příbuzenské svazky upevňovala, přátelství udržovala. Chrám Páně tvořil opravdu farní osadu, i v rušném koloběhu pražského života. Pražané jednotlivých farností dobře se vespolek znali. Farní kostel i tam je spojoval v jednu duchovní rodinu. Dnes u nás namnoze tento pestrý, krásný obrázek nedělního dopoledne před farním chrámem Páně vymizel. Z chrám Páně vychází sotva osadníků... Ostatní nepřicházejí. Jedni nepřišli z vlastního pohodlí, jiní, že cení nějakou svoji práci více než návštěvu chrámu Páně. Jedni nechtějí se stýkat s druhými, jiní již tak nábožensky zchladli, že o návštěvu chrámu nemají již vůbec zájmu, ba mnohým se stala nedělní návštěva chrámu Páně zbytečnou, snad i směšnou... A přece žádný, ani ten největší nepřítel náboženství, nemůže popříti, že ty doby, kdy naše chrámy byly v neděli přeplněni osadníky, byly lepší, klidnější, poctivější, spokojenější, nežli 3/IV doba dnešní. Kostel byl pojítkem osady a zdrojem zušlechtění a spokojenosti osadníkům. K tomuto zdroji znova dovésti a pro přítomnost aspoň trochu nahraditi chce Farní věstník. Chce býti především pojítkem celé osady s Otcem naším nebeským a přinášeti všem rodinám na osadě náboženské povzbuzení, útěchu a posilu. Chce však býti i zpravodajem celé osady a oznamovati osadníkům nejen co v kostele se bude konati, jaké pobožnosti, ale i zvěstovati, kdo odešel ze středu osadníků živých k osadníkům, jež se již sešli tam za zdí tichého hřbitova... Chce osadníky též seznamovati s historií osady a jednotlivých rodů na osadě a mnohé události, které osada zažije, zaznamenat pro její potomky. Je tedy úkol Farního věstníku opravdu krásný, ušlechtilý i užitečný. Proto doufáme, že Věstník bude přijat do každé rodiny na osadě a stane se milým pojítkem mezi všemi osadníky, ať jsou jakéhokoli politického nebo náboženského smýšlení. A tím jistě přispěje, by na našich farních osadách opět zavládl lepší duch náboženský, společenský i sousedský! Chce býti Věstníkem pokoje na osadě i v srdci osadníků. Stanislav Pilík V Praze dne 1. února 1924 (Pozn. red.: Text vybral v archivu na Chodovci Jan Rückl a přepsala Anna Langpaulová. Stanislav Pilík byl vršovickým farářem v letech Byl to on, kdo zde zavedl vydávání farního časopisu.)

4 4/IV SPOLEČENSTVÍ naší farnosti a jeho záležitosti Pastorační rada (Viz. hodnocení farní ankety, str. 7.) Ekonomická rada Ekonomická rada na svém zasedání dne projednala nabídku na změnu dodavatele plynu, která by zajistila úsporu nákladů cca Kč ročně. Dále jsme jednali o přípravě rekonstrukce zpovědnic u sv. Václava a rekonstrukci střechy kostela sv. Mikuláše. Ekonomická rada schválila předložený návrh provozní řád sálu sv. Václava včetně ceníku za pronájem sálu. Provozní řád bude zveřejněn po schválení Pastorační radou. Jiřina Haaszová Farní charita Motto: J 15,17 Omlouvám se všem divákům Čardášové princezny za předvolební kampaň, o které jsem fakt předem nebyla informovaná. Ale představení, které shlédlo cca 35 našich farníků, bylo krásné. Vstupenky nám za naši spolupráci věnovala Mgr. Petra Jonášová ze sociálního odboru MČ Praha 10. Děkujeme všem dárcům na postižené povodněmi. V době uzávěrky Vinice ještě nebude známa částka, kterou vložíme na sbírkové konto Diecézní charity ostravskoopavské. Znovu upozorňujeme na akci Farní miniadopce, která se pomalu rozjíždí. Jde o to, že máme mezi sebou několik lidí, někdy tedy i rodin, ve velké finanční tísni. Proto jsme se rozhodli oslovit vás, kteří můžete a chcete touto cestou pomoci/pomáhat. Teď se také bude jednat o umožnění několika dětem účasti na prázdninových akcích farnosti. Darování peněz může být jednorázové nebo trvalejšího rázu, anonymní oboustranně, jednostranně nebo nemusí být podle přání a situace konkrétních osob. Pokud tedy byste mohli někdo takovým způsobem pomoci, prosím, kontaktujte mne. Pro naše zástupce (P. Stanisław, Alenka Štindlová, Michal Plachý a budou-li finance, i Anička Langpaulová), vybíráme peníze, aby se mohli zúčastnit zářijové mise do běloruského Vitebska. Skupinku posílí P. Pavel Budský, který s námi spolupracuje. Předtím od na 4 dny opět přijedou v rámci činnosti ADCh Praha dvě 14letá děvčata a jeden 18letý mladík kdo budou jejich hostitelé? Prosím, přihlašte se. 3., 7. a 15. června od 12:00 budou naši Farní charitu na akci Bezpečný senior v Kulturním domě Barikádníků reprezentovat naši senioři díky Jarce Nagyové. Stále hledáme ochotné řidiče pro dovoz/odvoz na bohoslužby. Děkujeme za přízeň, modlitby, přejeme vše dobré a prosíme o sdílení potřeb i nabídek. Hanka , č. účtu farnosti: /0800, pro fachu VS: 33333

5 VÝSLEDOVKA pro rok 2009 V úvodu se chci velice omluvit všem členům ekonomické rady, kteří se podílely na vypracování výsledných nákladů za rok 2009, který měl být otištěn v minulém čísle Vinice a který tam mou chybou nebyl. Omlouvám se velice i 5/IV p. Stanisławovi, který usiloval o to, aby byly náklady zveřejněny do května 2010, a v neposlední řadě se omlouvám farníkům, kteří mou chybou vidí tyto informace až dnes. AL Účet Název Částka NÁKLADY Kancelářský materiál , Provozní materiál , Občerstvení - akce farnosti , Odborná literatura , Materiál kostely , Materiál - akce vikariátu 2 367, Drobný majetek v evidenci , * Spotřeba materiálu , Spotřeba elektrické energie , Spotřeba plynu , * Spotřeba energie , Opravy a udržování - budovy Opravy a udržování - budovy (nedaňové) , Oprava a udržování - drobný majetek 1 974, * Opravy a udržování , Ostatní služby - hlavní činnost , Telefony , Poštovné 3 796, Internet 8 466, Vodné a stočné , Svoz odpadu 2 633, Revize 3 296, Kulturní služby , Doprava výlety , Ubytování výlety 4 000, Poplatky ČS běžný 7 256, Poplatky ČS 2.běžný 241, Poplatky ČS vkladový 1 011, Poplatky Poštovní spořitelna 400, pojištění ,00

6 6/IV Ostatní služby 3 219, * Ostatní služby , Daň z nemovitostí 92, * Daň z nemovitostí 92, Kolky 300, * Ostatní daně a poplatky 300, VSB Haléř sv. Petra , VSB na charitní činnost arcidiecéze 9 362, Velkopáteční sbírka na Svatou zemi , Svatojánská sbírka na arcidiecézi 7 999, Svatopetrská sbírka na bohoslovce 8 150, Svatováclavská sbírka na církev.školství 8 398, Sbírka na misie , Listopadová sbírka na charitní činnost , Mikulášská sbírka na bohoslovce , Misijní koláč 9 403, VSB na Svatého Otce 8 174, Příspěvek do svépomocného fondu , Příspěvek - tiskoviny 1 615, Dary - sociálně slabí , Dary farní charita , Ostatní dary , * Dary , Haléřové vyrovnání 3, * Jiné ostatní náklady 3, Odpisy jiného hmotného majetku , * Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku , Poskytnuté příspěvky 1 320, * Poskytnuté příspěvky 1 320,00 Celkem NÁKLADY ,50 VÝNOSY Pronájem kostela - hospodářská činnost 500, Ostatní hospodářská činnost 5 000, * Tržby z prodeje služeb 5 500, ČS běžný 874, ČS 2.běžný -62, ČS vkladový 238, Poštovní spořitelna 128, ČSOB ,28

7 7/IV 644 * Úroky , Kostelní sbírky - provoz , Kostelní sbírky - varhany , Kostelní sbírky - ostatní , Vyhlášené kostelní sbírky , Ostatní výnosy 15, * Jiné ostatní výnosy , Dary na provoz farnosti , Dary na rekonstrukci kostela sv.václava , Dary na Farní charitu , Dary na tiskoviny , Dary pastorační asistent , * Přijaté příspěvky , Provozní dotace - obec , * Provozní dotace ,00 Celkem VÝNOSY ,96 Celkem ZISK (- ztráta) ,46 RENTABILITA ( zisk/náklady ) % 23,00 EH NÍ anketa Jak dopadla? Sešlo se 252 vyplněných dotazníků, což ve svém důsledku představuje neuvěřitelných odpovědí. Všechny tyhle údaje pořídil se svým mini týmem Ondra Rechner a patří mu za to velký dík. Do první interpretace výsledků se pustila Lenka Čermáková. Té patří nemenší poděkování. I když na vyhodnocování v době psaní tohoto příspěvku stále ještě pracuje, první závěry uvádí takto: Pokud jde o nabídku bohoslužeb a svátostí, představují nedělní eucharistie silnou stránku farnosti ve Vršovicích. Farníci uvedli, že jim vyhovuje kázání i hudební doprovod. Pokud jde o bohoslužby ve všední den, změna času či místa by jejich návštěvnost výrazně nezvýšila. Z hlediska svátostí je do budoucna poptávka především po křtu dětí a po svátosti biřmování. Prostor pro zlepšení se nabízí v případě svátosti smíření. Pouze jedna polovina farníků uvedla, že jim vyhovují nabízené časy. Farníci jsou spokojeni se stávající nabídkou duchovních aktivit a svátostin, stejně jako se

8 stávající nabídkou společenských a kulturních akcí. Prostor pro zlepšení se nabízí v oblasti přednášek a besed na některá konkrétní témata, jako jsou vztah vědy a víry, křesťanská sexuální etika, psychologie a pedagogika a církevní historie. Farníci by rovněž uvítali větší nabídku výstav a koncertů. Kulturně-společenské akce by rovněž měly být ve větší míře směřované také na veřejnost, mimo farnost. Dění ve farnosti se farníci zajímají a informováni jsou. A co o sobě Vršovičtí farníci uvedli? Ve farnosti máme o něco více žen než mužů, z deseti farníků je šest žen a čtyři muži. Zatímco mezi mladými jsou obě pohlaví zastoupena stejně, u seniorů je převaha žen ještě vyšší z deseti seniorů je sedm žen a tři muži. Jedna polovina z farníků starších 14 let je v produktivním věku let. Senioři (věk 66+) tvoří jednu třetinu (33%) z farníků starších 14 let. Nejméně zastoupenou skupinou jsou studenti (věk let), kterých je ve farnosti 15%. 14% farníků uvedlo, že nebydlí ve Vršovicích, přesto se cítí být součástí naší farnosti. 8/IV Farníci ve Vršovicích jsou nadprůměrně vzdělaní, téměř jedna polovina (45%) má vysokoškolské vzdělání, 42% má středoškolské vzdělání. Většinu z těch, kdo uvedli, že mají základní vzdělání, tvoří studenti. Více než desetina (13%) farníků byla pokřtěna až v dospělosti. Téměř jedna třetina farníků (29%) se aktivně zapojuje do provozu farnosti. Více než jedna třetina (35%) farníků uvedla, že přispívá finančně na aktivity farnosti mimo sbírky při bohoslužbě. Nedělních bohoslužeb ve Vršovicích se z deseti farníků účastní čtyři farníci vždy, pět většinou a jeden občas. Pokud jde o konkrétní čas bohoslužeb, navštěvují z deseti farníků čtyři bohoslužbu v 8:30, čtyři v 10:30, jeden v 19:00 a jeden podle potřeby. Pro šest z deseti farníků je důvodem volby nedělní bohoslužby čas, pro téměř polovinu (44%) farníků je důvodem volby styl bohoslužby a pro jednu pětinu je to setkání s přáteli. Tolik alespoň první nahlédnutí do ještě horkých výsledků. Příště si můžeme říci víc. Třeba o tom, na jaká slabá místa a potřeby anketa ukázala. Pavel Švarc

9 OTÁZKY pro otce Stanisława Ahoj Stanisłave, byl jsi na cestách. Prosím Tě, můžeš nám o nich něco říci? STW: První cesta byla se skupinou z Charity Praha, navštěvovali jsme místa, která Charita Praha podporuje, to je adopce na dálku. Navštívili jsme spoustu míst, kde jsou buď lidé, kteří mají na starosti střediska nebo větší skupinu lidí přibližně na úrovni diecéze, nebo střediska, kde ty podporované děti chodí do nějaké střední školy. Pro mě ve srovnání s Ugandou, kde jsem byl před třemi roky také jako člen Charity, opravdu bylo velice pozitivní to nové smýšlení nepodporovat jenom jedno dítě, ale celou vesnici. To znamená, že se podpory dostane nejenom těm vybraným, ale i jiným dětem. Uvědomil jsem si, že tam není jenom nějaké jednorázové zaměření, ale že je to takové společenské smýšlení. To se mi velice líbilo. A to si potom rozhodují oni, jak třeba tu podporu rozdělí? STW: To rozdělují ti sociální pracovníci, kteří jsou kontrolovaní lidmi z České republiky. Ti za to mají zodpovědnost. Potvrdilo se mi, že jak tam, tak v Ugandě je kontrola velice přísná. Že situace, kdy by někdo pomoc zneužíval, je minimální. A pokud by někdo tohle udělal, je to hned likvidováno a napraveno. To bylo pro mne velmi pozitivní. A to bylo kde? V Ugandě jsi byl před třemi roky a nyní jsi byl kde? STW: Teď jsem byl v Indii. Téměř dva týdny. Na návštěvy nebo nějaké prohlídky bylo času velice málo. Nejvíc IX/IV času bylo věnováno setkávání s biskupy, kteří mají pomoc na starost, nebo návštěvám těch škol podporovaných občany z České republiky. Také jsem mohl při té příležitosti vidět svou vlastní adoptivní dceru. Již je jí čtrnáct let. Přijela díky řeholním sestrám s maminkou z šedesát kilometrů vzdáleného místa. Takový zážitek bych přál každému! Každé osobě, každé rodině, která podporuje nějaké dítě. To si člověk najednou uvědomuje, jak několik tisíc, které ušetří během roku, dává velikou naději pro to dítě. Samozřejmě jsem byl i zvědavý. Indie je totiž druhý nejvíce ekonomicky se rozvíjející stát hned po Číně. Nejbohatší člověk je právě příslušník hinduismu. Tak jsem si říkal, že vlastně nepotřebují pomoc. Musím ale říci, že kontrasty mezi lidmi jsou ještě daleko větší než v Ugandě. Tam měl každý alespoň nějaký přístřešek nad hlavou. V Indii jsem viděl mnoho lidí, kteří spí opravdu na ulici, na chodníku, na zemi a veškerý svůj majetek mají v jedné igelitové tašce. To jsme viděli velice často. Napomáhá tomu rozdělení na čtyři kasty. Ta první, to jsou lidé, kteří vlastně nemají bez vnější pomoci vůbec možnost nějakého startu do života. Jediná Bombaj prý nemá rozdělení na kasty, všude jinde to ale je. Ti lidé z nejnižší úrovně prostě nemají šanci nějakým způsobem vstoupit do života. Neexistuje tam žádné pojištění zdravotní ani žádné důchody. Většina rodičů se tedy snaží zabezpečit svoji

10 budoucnost tak, že mají hodně dětí. Jenomže málokteré z nich dokončí nějakou školu, protože musí jít do práce. Kdo by ho jinak živil? A právě na tom byla vidět ta konkrétní pomoc Charity Praha. Postavila tam třeba také dvacet domků. To bylo pro mě velkým zážitkem. Vznikla taková vesnice. A domky se stavěly nejen křesťanům, ale třeba i hinduistům. To je taková opravdová evangelizace zdola. Další taková věc je třeba budování záchodů. Uvědomil jsem si na tom, v jakých podmínkách žijeme tady a co máme. Tam jsou lidé, kterým se musí vysvětlovat, proč je důležité vůbec záchod mít. Oni to prostě nevědí. Jsem vděčný za to, že jsem tohle všechno viděl. Uvědomil jsem si obdarování, která mám, a co všechno vlastně mám. SVĚTEC v tomto měsíci Sv. Vít, dítě mučedník svátek Sv. Vít je jeden z nejpopulárnějších světců katolické církve, jemuž je zasvěcena řada kostelů. Nejvýznamnější ze všech je ale katedrála na pražských Hradčanech, kde je uchovávána relikvie jeho paže. Co ale víme o mučedníku samém? Větší část jeho příběhu spočívá na legendách. Podle nich se narodil na Sicilii kolem roku 297 v rodině vznešeného Římana a pohana Hylase. Matka Vítova záhy zemřela a chlapce vychovávala kojná a chůva Krescencie (česky Rostislava) se svým manželem 10/IV No a hned jak jsme se vrátili, cesta do Indie totiž měla být původně výrazně kratší, jsme odjížděli do Francie s farností. Jeli jsme do Lurd, do La Saletty, navštívili jsme také Ars, kde zemřel Jan Vianney, Cluny, a překvapilo mě místo Le Puy. To je vůbec nejstarší poutní místo ve Francii. Prostě to byl všechno veliký zážitek, i když nám pořád pršelo. Opravdu. V Lurdech jsme byli čtyři dny a pršet přestalo, když jsme odjížděli. Stále byly tři, čtyři stupně. Přesto myslím, že pro nás všechny to byl zážitek, zvláště město La Salette, to je ve výšce 1800 m, bylo to pro nás milým požehnáním. Překvapením. Děkuji, děkuji Ti za poutavé vyprávění. ptal se Pavel Švarc Modestem. Oba byli křesťané, a tak není divu, že svou víru předali i Vítovi. Když se Hylas tuto skutečnost dověděl zděsil se a pokoušel se Víta od víry odvrátit, ale neuspěl. V té době navíc propuklo pronásledování křesťanů Diokleciánem. Císařův náměstek Valerián se dozvěděl, že Hylasův syn pohrdá bohy a klaní se Kristu. I povolal si Hylase a řekl mu, ať kouká s klukem něco udělat, neboť křesťané budou jako nepřátelé bohů vyhlazeni. Hylas se snažil seč mohl, ale nebylo to nic platné. Požádal tedy Valeriána, aby zasáhl mocí úřední. Valerián si tedy oba zavolal a otázal se

11 Víta, proč neposlouchá rozkazu císaře. Klaním se toliko pravému Bohu Kristu, nikoli dřevěným modlám! odvětil chlapec statečně. Otce mohla ranit mrtvice, ale Vít stál na svém. Valerián ho nechal zbičovat a odevzdal ho zpět otci. Ten se snažil syna přivést na jiné myšlenky lichotkami, hudbou, tancem krásných otrokyň, ale výsledek žádný jak by také mohl, Vítovi bylo dle legendy nejvýše 12, některé prameny uvádějí 7 let, tudíž ho ženy ještě nezajímaly. Naopak se spolu se svou chůvou a jejím mužem rozhodli utéci, ale byli polapeni a odvlečeni před samého Diokleciána. Zde Vít vyléčil jeho syna z padoucnice, ale na císaře to žádný dojem neudělalo. Dal Víta i jeho vychovatele vhodit do kotle vroucího oleje a smoly, ale vyšli neporušení. Lev, který je měl sežrat k večeři jim ulehl k nohám a olizoval je. Tehdy je rozzuřený Dioklecián nechal natáhnout na skřipec, a poté setnout Stalo se tak kolem r.304 v Římě. 11/IV Úcta ke světci se rychle šířila a patří snad k nejuctívanějším. Asi 150 míst uvádí, že mají jeho ostatky a jsou na to patřičně hrdé. Přes 1500 míst si zvolilo Víta jako patrona kaplí kostelů nebo celého místa. Ve 14. století byl přijat do sboru 14 svatých pomocníků v nouzi a od středověku až do sklonku baroka požíval největší úcty. Má své místo i v selském kalendáři, stejně jako v básnictví a dokonce i v lékařství. Tzv. tanec sv. Víta (latinsky chorea minor) má své jméno od něj. Jednalo se o nervové postižení postihující především děti, dnes je již vzácné. Vít je patronem Čech, Prahy Dolnosaska a Saska, Pruska, je patronem domácích zvířat a drůbeže, vzýváme ho proti padoucnici, vzteklině, hysterii. Zobrazován bývá jako chlapec ve vznešeném šatě, u sebe má kotel, palmu, lva, někdy kohouta. A.K. PROSTOR pro sdílení myšlenek nápadů atp. Děkujeme, Dano! Ve vršovické farnosti žije a pracuje paní Daniela Vacková. Jako herečka je to žena neobyčejně tvůrčí: Dospělí a mládež ji znají z konferenciérského vystupování při farních plesech, kde se s Danou a taky s Vláďou Jeništou všichni dobře baví. S přáteli Hanou, Pavlem a Zdenou zase hraje pro nejmenší děti na faře loutkové divadlo. V sezóně 2009/2010 to bylo pět pohádkových představení, po nichž se s dětmi ještě zpívá při kytaře jejího muže Františka. Větší děti a mládež z farnosti učí Matka Vacková ve svém divadle recitovat a připravila s nimi už několik vystoupení pamatujeme si třeba Svatební košile nebo z poslední doby recitační pásmo z poezie Josefa Kainara, které jsme sledovali 2. května dopoledne v kostele sv. Václava a večer v kostele sv. Mikuláše. Opravdové překvapení nám Dana připravila už předtím, 24. dubna, kdy nás pozvala do holešovického divadla La Fabrika. Shlédli jsme tam představení Texas Háje 49 minut. Režijně je nastudovala a v roli

12 reportérky vystupovala s klienty a zaměstnanci Domova pro seniory Háje. Hlediště zaplnili přátelé a příznivci domova, kteří nejen spontánně tleskali, ale také s účinkujícími zpívali lidové a country písně. Na kytaru hrál a výborně Inzerát Hledá se NÁSTĚNKÁŘ (nástěnky na faře a v kostele sv. Mikuláše a NĚKDO, KDO BY SE s láskou STARAL od června O NÍ ZAHRÁDKU. Zájemci, prosím, hlaste se u pana faráře Stanisława nebo u Zdeňky Čihákové či na telefonním čísle /IV zpíval František Hacker, vedoucí souboru K.T.O. a náš kamarád. Děkujeme oběma a přejeme jim všechno dobré. ZL Hledá se ochotný člověk, který by mohl provádět jazykové korektury ve Vinici důležité, aby byl schopný pracovat v MS Word a provádět opravy pomocí sledování změn a, v neposlední řadě, aby měl jednou za měsíc (koncem měsíce) čas Vinici v klidu přečíst. Zájemci dejte, prosím, vědět na mail Opravy atp. V dubnové Vinici došlo chybám zodpovědný, přesto se oběma ženám k příspěvku paní Libuše Šikutové a velice omlouváme a těšíme se na další básnířky Marie. Bohužel nevíme, kdy články. v přepisu k chybám došlo a kdo je za ně AL POZVÁNÍ následující měsíc nebo i trochu dál Pouť za záchranu životů nenarozených dětí Hnutí Pro život ČR vás srdečně zve na 30. května 2010 na Svatý Kopeček u Olomouce. Pouť začíná v hodin pontifikální mší svatou celebrovanou biskupem Josefem Hrdličkou. Účastníci systematického modlitebního úsilí Kruciáta budou společně prosit za obnovu kultury života v naší zemi. Zvláště jsou zváni všichni, kteří trpí ztrátou svého dítěte nebo měli jakýkoli podíl na umělých potratech či umělém oplození. Na pouti je možné se připojit k modlitebnímu úsilí Kruciáta - Účastníci Kruciáty se po dobu jednoho roku každý den modlí předem zvolenou modlitbu na úmysl obnovení kultury života. Jednou za měsíc se ve všední den účastní mše svaté s přijetím svatého přijímání na úmysl obnovení kultury života. Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého utrpení. Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, Praha 5, tel.: Farní pouť Na sobotu 12. června připravujeme farní pouť ke sv. Ivanovi a sv. Ludmile do Svatého Jana pod Skalou a na Tetín. Zváni jsou všichni

13 farníci všech generací. Vedle duchovního programu bude i zábavný program pro děti (pravděpodobně návštěva farmy se zvířaty). Podrobnosti budou včas oznámeny Svatoprokopská pouť V sobotu 3. července, tj. den před svátkem sv. Prokopa, vykonáme již tradiční pěší pouť ze světcova rodiště v Chotouni u Českého Brodu do jím založeného kláštera v Sázavě. Trasa je dlouhá 30 km. Kdo by takovou dálku neušel, může se připojit třeba až večer přímo v Sázavě, kde bude od 19 hod. slavena eucharistie. Cesta tam: 6:45 h.: odjezd aut od vršovické fary do Chotouně 7:30 h.: modlitba v kostele sv. Prokopa v Chotouni [Kdo by chtěl využít tuto možnost a nechat se svézt do Chotouně POŘAD pravidelných bohoslužeb Eucharistie neděle sv. Václav sv. Václav sv. Mikuláš úterý sv. Mikuláš středa sv. Václav čtvrtek 8.00 sv. Mikuláš sv. Mikuláš pátek sv. Václav sobota 8.00 sv. Mikuláš Upozornění 13/IV autem, ať se zapíše do seznamu v jednom z našich kostelů. Kdo by mohl vzít své auto a posloužit jako řidič, ať se zapíše tamtéž.] pěší putování na Sázavu přes Kouřim, tj cca 30 km [Kratší úseky budou včas zveřejněny na webu farnosti a v obou kostelech.] Návrat zpět veřejnou dopravou: vlakem: Sázava-zastávka 20:31h s přestupem v Čerčanech Praha hl.n. 22,01 h autobusem: Sázava-Černé Budy 20:18 h Praha Háje 21:31 h. [Řidiči aut se ze Sázavy do Chotouně vrátí dodávkou a dále do Prahy svými auty.] Případní zájemci o celonoční adoraci si budou moci odpočinout na faře. Bližší informace u Jiřího Vyšohlída ( ) /pro rodiny s dětmi/ /P. Kuneš/ /pouze 1. čt v měsíci;pro děti/ Od čtvrtku 1. července do úterý 31. srpna 2010 bude platit prázdninový pořad bohoslužeb. Eucharistie v kostele sv. Václava budou slouženy pouze v neděli v 8:30 hod. V kostele sv. Mikuláše budou eucharistie v neděli ve 20 hod., ve středu v 18 hod. a ve čtvrtek v 8 hod.

14 Přehled pravidelných týdenních aktivit Pondělí 13:30-14:30 16:30-17:30 17:00-18:30 18:30 19:00-20:00 Úterý 15:30-17:30 16:45-18:00 Středa 10:00-12:00 17:00-17:45 18:45 18:00 19:00-21:00 19:00 19:00-22:00 19:00 19:15 Čtvrtek 8:45-10:00 16:00 16:00-16:45 16:45-17:30 17:30-19:30 17:30 19:30-20:30 20:00-22:00 20:00-21:00 Pátek 15:00-16:30 17:00-17:45 18:45-20:00 Neděle 7:30-8:15 11:30 Mariina legie /M. Pokorná/ náboženství pro děti tř. + příprava na první svaté přijímání /P. a H. Svobodovi/ kroužek vyšívání /M. Řečinská/ angličtina pro dospělé /M. Müller/ modlitební setkání /V. Novák/ možnost setkání s knězem ve farní kanceláři Biblická hodina (List Římanům) /J. Nagy/ 2. a 4. úterý v měsíci maminky s dětmi /Z. Čiháková/ příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru úklid kostela sv. Václava 1. a 3. středa v měsíci náboženství pro dospělé /P. Kuneš/ setkání mladší mládeže od let /O. Rechner/ 2. a 4. středa v měs. modlitební setkání mladší mládeže /O. Rechner/ 1. a 3. středa v měsíci setkání starší mládeže od let /A. Koucká/ 1. středa v měsíci zkouška pěveckého sboru /O. Polanská/ setkání farní charity 2. středa v měsíci setkání farníků při čaji 1x měsíčně dle oznámení eucharistie pro děti 1. čtvrtek v měsíci náboženství pro předšk. děti + 1. tř. /M. Kofránková a J. Čiháková/ náboženství pro děti 5.-7.tř. /H. Rechnerová/ úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost divadelní kroužek pro děti modlitební setkání maminek /Z. Čiháková/ zkouška kapely Missa tichá eucharistická adorace /J. Vyšohlíd/ barevný kroužek pro děti /S. Pišlová/ příležitost ke svátosti smíření a eucharistické adoraci příležitost ke svátosti smíření a eucharistické adoraci příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru káva po bohoslužbě SAL SAL VAC VAC SAL SAL MIK MIK SAL VAC VAC VAC VAC 14/IV

15 ZÁVĚREM... Uspěchaný měsíc Naši milí čtenáři, minulý měsíc si Křepelka stěžovala, jak jsou chvíle, kdy se nápady nedostávají, ale byl to omyl, přece jen se nějaký ten malý nápad dostavil. Tentokrát však opravdu prožívám něco jako tvůrčí krizi. Že by to bylo tím, že se toho tak málo odehrálo? Když se zamyslím nad minulým měsícem, vidím, že se toho stalo požehnaně: farní zájezd do Lurd, pár svateb, májové pobožnosti, slavnost Nanevstoupení Pána Ježíše, modlitby k Duchu Svatému, vigilie seslání Ducha Svatého. Samé krásné věci, o kterých by se mělo zmínit. Jenže Křepelka se nechala unést májovou přírodou a tak mi nepřísluší mluvit o událostech, u kterých jsem 15/IV nebyla, jelikož jsem vandrovala po lesích a navštěvovala jiné farnosti. Bylo by krásné, kdyby se našel někdo, kdo by se o slavnostech, pobožnostech a výletech rozepsal, abychom si je ještě jednou připomněli. Ale měsíc utekl jako voda - květen je také měsícem maturit, zápočtů, termínů a shonu. Doufám, že se všem pracujícím a studujícím podařilo všechny povinnosti splnit. Přeji hodně sil do dalšího zkouškového a státnicového měsíce. Zároveň děkuji všem, kteří nemají tak na spěch, především těm z naší farnosti, kteří se za nás uspěchané a roztěkané pravidelně modlí. Přeji vám pokojnou mysl a požehnaný měsíc. Vaše Křepelka na Vinici

16 Kalendář akcí na červen /IV 1.6. Út 19:00 Přípravné setkání kurzů Alfa SAL 2.6. St 18:45 Úklid kostela VAC 19:00 Setkání starší mládeže 8:00 Ranní eucharistie NENÍ 3.6. Čt 18:00 Eucharistie (Slavnost Těla a Krve Páně) VAC 19:00 Prekatechumenát 19:15 Ministrantská schůzka SAL 4.6. Pá 20:00 Koncert kapely Magnetikum (O. Rechner) SAL 16:45 Biblická hodina 8.6. Út Organizační schůzka učastníku zájezdu do 19:00 Arménie SAL 9.6. St 19:00 Setkání mladší mládeže 19:15 Farní charita 8:45 Setkání farníků při čaji 14:00 Svátost smíření pro děti Čt 16:00 Eucharistie pro děti a agapé MIK 19:00 Ekonomická rada 19:00 Prekatechumenát So Farní pouť do Svatého Jana pod Skalou a na Tetín Ne 15:00 Absolventský koncert L. Dřevikovského VAC St 18:00 Společná eucharistie starší i mladší mládeže 18:45 Úklid kostela VAC Čt 18:00 Svátost smíření pro mládež Út 16:45 Biblická hodina 19:00 Agapé redakční rady Vinice St 19:00 Pastorační rada (mimořádná) Čt 18:00 Setkání pro ty, jejichž partner nežije ve společenství církve fara VAC kostel sv. Václava SAL sál u sv. Václava MIK kostel sv. Mikuláše Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na 27.6., příspěvky dodávejte nejpozději ve středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Anna Langpaulová. Redakční rada: Stanislaw Góra, Jan Rückl, Pavel Švarc, Miloslav Müller ml., Martin Bouček, Slávek Heřman, Alena Králová, Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Václav Sokol. Tisk Sylvie Tomsová, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 12 PROSINEC JE PŘED NÁMI ADVENT pro mě snad nejhezčí období církevního roku. Ta touha po Vykupiteli, vyjádřená v tolika

Více

CHYBOVAT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. březen Léta Páně 2014 BŘEZEN

CHYBOVAT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. březen Léta Páně 2014 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. březen Léta Páně 2014 3 BŘEZEN CHYBOVAT je lidské, a hřešit zrovna tak ale uznejte, moc nás to netěší. Přitom nadcházející postní doba nás přímo

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

Ú V O D N Í K. Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě 2 0 0 9

Ú V O D N Í K. Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě 2 0 0 9 Vě s t n í k f a r n o s t i u k o s t e l ů s v. M i k u l á š e a s v. Vá c l a v a 1. l i s t o p a d u L é t a Pá n ě 2 0 0 9 11 L I S T O P A D Ú V O D N Í K Slavnost Všech svatých a Dušičky jsou

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Vzdělávat se ve víře? Věřím, milí čtenáři zpravodaje, že jste prožili čas dovolených a prázdnin příjemně a že jste si odpočinuli na těle i na duši. Nyní nám všem

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

fchodoviny Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přetvoř srdce moje podle Srdce svého. Neposkvrněné Srdce Panny Marie, budiž naší spásou... Amen.

fchodoviny Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přetvoř srdce moje podle Srdce svého. Neposkvrněné Srdce Panny Marie, budiž naší spásou... Amen. fchodoviny PRAHA 6 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přetvoř srdce moje podle Srdce svého. Neposkvrněné Srdce Panny Marie, budiž naší

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-)

Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) Proseč Nové Hrady Perálec cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) Milí farníci, pěkně vás zdravím na začátku školního roku. Jsem moc rád, že jsme dětem z našich

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

život farností 9 Medžugorje místo nereálně reálné ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007

život farností 9 Medžugorje místo nereálně reálné ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007 život farností 9 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007 Bylo léto, byly prázdniny Začíná nový školní rok. Na jeho začátku bych se chtěl podělit

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY SPOJ NÁS V JEDNO, PANE... Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské

Více