ČERVEN. Co chce Farní Věstník?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN. Co chce Farní Věstník?"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 30. květen Léta Páně ČERVEN Co chce Farní Věstník? Motto: Vzcházejíce pak do domu pozdravte ho řkouce: Pokoj buď domu tomuto! (Mt 10,12) Vzpomínám na krásné, milé obrázky, jaké bylo možno spatřiti každou neděli před našimi kostely našich českých farních osad před 20 až 30 léty. V chrámu Páně doznívaly ještě vážné akordy varhan, v barevných oknech ztrácela se poslední slova velebného staročeského chorálu: Hospodine, ulituj nás!, aneb: Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím! a z naplněného kostela již se hrnuli osadníci. Nejdříve vyrazili statní, veselí jinoši, jimž úsměv a mnohé, laškovné sice, ale ne hrubé slovo pohrávalo na rtech. Nedaleko kostela u hlavního vchodu se zastavili. Tam byla jejich pozorovací stanice. Odtamtud pozorovali vycházející osadníky z chrámu Páně. Ovšem pozornost jejich nebudili k zemi sklonění dědečkové a švítořivé stařenky, kteří obyčejně až poslední pomaloučku vycházeli z chrámu, jakoby neradi opouštěli milý jejich kostelíček, kde ve svém, často dosti těžkém životě znova a znova nacházeli útěchu a posilu. Také si ani mnoho nevšímali malé drobotiny, jež se jim v patách jako hejno kuřat vyhrnula před kostel a rozutíkala se na všechny strany. Ta byla jejich zrakům lhostejnou. Za to ale, když za drobotinou zapestřily se otevřené kostelní dveře směsicí jasných barev, a před kostel vycházely dívky, tu jinoši zbystřili zrak a mnohému zabušilo srdce. A v zápětí na prostranství před chrámem Páně počaly se tvořiti hloučky. Ty doplňovali ženatí muži, kteří jdouce po schodech s kruchty, již

2 začínali hovor o hospodářství. A s nimi také již zabrány v živý hovor, vycházely z kostela ženy. V brzku celé prostranství před kostelem naplněno bylo hloučky přátelsky nebo sousedsky se bavících osadníků. Nikde nebylo vidět nějakého stavovského třídění, nikde nezaznělo nějaké hrubé, neslušné slovo. Všude bylo vidět, že tu celá osada tvoří jednu rodinu, jejíhož Otce před chvilkou společně uctívali a prosili uvnitř kostele. 2/IV A tak chrám Páně, který v neděli ve svých prostorách hostil skoro celou osadu a činil z ní opravdu jednu rodinu, stával se zdrojem nejen posvěcení a zušlechtění těch několika set, ba i tisíců dobrých osadníků, ale byl i příležitostí, kde opět jednou za týden se všichni známí sešli, sobě po kostele popovídali a kde co nového sobě sdělili. Přítomnost v chrámu Páně působila na jejich nitra jako koupel, v níž netoliko smývali prach týdenního všedního života, ale čerpali i posilu a A tam před farním kostelem, tam se vyměňovaly přátelské pozdravy, tam se navzájem sdělovalo, co se za minulý týden na osadě přihodilo, tam se nezřídka navazovaly nejen slušné a vážné známosti, ale často mezi otci došlo k poslednímu slovu, které dva mladé lidi v brzku učinilo šťastnými manželi. osvěžení k novým pracem, strastem i bolestem. Tam ve chrámu Páně, tam tlumily se vespolnou rodinnou přítomností třídní zášť i povýšenost, pýcha i závist. Proto bylo na našich osadách více spokojenosti, více sousedskosti, více lásky i poctivosti a svědomitosti. Osadníci slovem Božím posíleni, ve svých povinnostech utvrzeni, ve svých chybách

3 napomenuti, vzájemným rodinným stykem v domě Otce svého nebeského zpřáteleni, potěšeni, opět klidně odcházeli ku svým domovům, k nové týdenní práci. Proto i staří Pražané, ač měli mnohdy o mnoho blíže do sousedního farního kostela, přece vždy raději spěchali do svého farního kostela. I tam farní kostel nedělní jeho pravidelná návštěva udržovala sousedský, přátelský styk občanů z jednotlivých farností. Nedělní ustálená návštěva chrámu Páně je sbližovala, příbuzenské svazky upevňovala, přátelství udržovala. Chrám Páně tvořil opravdu farní osadu, i v rušném koloběhu pražského života. Pražané jednotlivých farností dobře se vespolek znali. Farní kostel i tam je spojoval v jednu duchovní rodinu. Dnes u nás namnoze tento pestrý, krásný obrázek nedělního dopoledne před farním chrámem Páně vymizel. Z chrám Páně vychází sotva osadníků... Ostatní nepřicházejí. Jedni nepřišli z vlastního pohodlí, jiní, že cení nějakou svoji práci více než návštěvu chrámu Páně. Jedni nechtějí se stýkat s druhými, jiní již tak nábožensky zchladli, že o návštěvu chrámu nemají již vůbec zájmu, ba mnohým se stala nedělní návštěva chrámu Páně zbytečnou, snad i směšnou... A přece žádný, ani ten největší nepřítel náboženství, nemůže popříti, že ty doby, kdy naše chrámy byly v neděli přeplněni osadníky, byly lepší, klidnější, poctivější, spokojenější, nežli 3/IV doba dnešní. Kostel byl pojítkem osady a zdrojem zušlechtění a spokojenosti osadníkům. K tomuto zdroji znova dovésti a pro přítomnost aspoň trochu nahraditi chce Farní věstník. Chce býti především pojítkem celé osady s Otcem naším nebeským a přinášeti všem rodinám na osadě náboženské povzbuzení, útěchu a posilu. Chce však býti i zpravodajem celé osady a oznamovati osadníkům nejen co v kostele se bude konati, jaké pobožnosti, ale i zvěstovati, kdo odešel ze středu osadníků živých k osadníkům, jež se již sešli tam za zdí tichého hřbitova... Chce osadníky též seznamovati s historií osady a jednotlivých rodů na osadě a mnohé události, které osada zažije, zaznamenat pro její potomky. Je tedy úkol Farního věstníku opravdu krásný, ušlechtilý i užitečný. Proto doufáme, že Věstník bude přijat do každé rodiny na osadě a stane se milým pojítkem mezi všemi osadníky, ať jsou jakéhokoli politického nebo náboženského smýšlení. A tím jistě přispěje, by na našich farních osadách opět zavládl lepší duch náboženský, společenský i sousedský! Chce býti Věstníkem pokoje na osadě i v srdci osadníků. Stanislav Pilík V Praze dne 1. února 1924 (Pozn. red.: Text vybral v archivu na Chodovci Jan Rückl a přepsala Anna Langpaulová. Stanislav Pilík byl vršovickým farářem v letech Byl to on, kdo zde zavedl vydávání farního časopisu.)

4 4/IV SPOLEČENSTVÍ naší farnosti a jeho záležitosti Pastorační rada (Viz. hodnocení farní ankety, str. 7.) Ekonomická rada Ekonomická rada na svém zasedání dne projednala nabídku na změnu dodavatele plynu, která by zajistila úsporu nákladů cca Kč ročně. Dále jsme jednali o přípravě rekonstrukce zpovědnic u sv. Václava a rekonstrukci střechy kostela sv. Mikuláše. Ekonomická rada schválila předložený návrh provozní řád sálu sv. Václava včetně ceníku za pronájem sálu. Provozní řád bude zveřejněn po schválení Pastorační radou. Jiřina Haaszová Farní charita Motto: J 15,17 Omlouvám se všem divákům Čardášové princezny za předvolební kampaň, o které jsem fakt předem nebyla informovaná. Ale představení, které shlédlo cca 35 našich farníků, bylo krásné. Vstupenky nám za naši spolupráci věnovala Mgr. Petra Jonášová ze sociálního odboru MČ Praha 10. Děkujeme všem dárcům na postižené povodněmi. V době uzávěrky Vinice ještě nebude známa částka, kterou vložíme na sbírkové konto Diecézní charity ostravskoopavské. Znovu upozorňujeme na akci Farní miniadopce, která se pomalu rozjíždí. Jde o to, že máme mezi sebou několik lidí, někdy tedy i rodin, ve velké finanční tísni. Proto jsme se rozhodli oslovit vás, kteří můžete a chcete touto cestou pomoci/pomáhat. Teď se také bude jednat o umožnění několika dětem účasti na prázdninových akcích farnosti. Darování peněz může být jednorázové nebo trvalejšího rázu, anonymní oboustranně, jednostranně nebo nemusí být podle přání a situace konkrétních osob. Pokud tedy byste mohli někdo takovým způsobem pomoci, prosím, kontaktujte mne. Pro naše zástupce (P. Stanisław, Alenka Štindlová, Michal Plachý a budou-li finance, i Anička Langpaulová), vybíráme peníze, aby se mohli zúčastnit zářijové mise do běloruského Vitebska. Skupinku posílí P. Pavel Budský, který s námi spolupracuje. Předtím od na 4 dny opět přijedou v rámci činnosti ADCh Praha dvě 14letá děvčata a jeden 18letý mladík kdo budou jejich hostitelé? Prosím, přihlašte se. 3., 7. a 15. června od 12:00 budou naši Farní charitu na akci Bezpečný senior v Kulturním domě Barikádníků reprezentovat naši senioři díky Jarce Nagyové. Stále hledáme ochotné řidiče pro dovoz/odvoz na bohoslužby. Děkujeme za přízeň, modlitby, přejeme vše dobré a prosíme o sdílení potřeb i nabídek. Hanka , č. účtu farnosti: /0800, pro fachu VS: 33333

5 VÝSLEDOVKA pro rok 2009 V úvodu se chci velice omluvit všem členům ekonomické rady, kteří se podílely na vypracování výsledných nákladů za rok 2009, který měl být otištěn v minulém čísle Vinice a který tam mou chybou nebyl. Omlouvám se velice i 5/IV p. Stanisławovi, který usiloval o to, aby byly náklady zveřejněny do května 2010, a v neposlední řadě se omlouvám farníkům, kteří mou chybou vidí tyto informace až dnes. AL Účet Název Částka NÁKLADY Kancelářský materiál , Provozní materiál , Občerstvení - akce farnosti , Odborná literatura , Materiál kostely , Materiál - akce vikariátu 2 367, Drobný majetek v evidenci , * Spotřeba materiálu , Spotřeba elektrické energie , Spotřeba plynu , * Spotřeba energie , Opravy a udržování - budovy Opravy a udržování - budovy (nedaňové) , Oprava a udržování - drobný majetek 1 974, * Opravy a udržování , Ostatní služby - hlavní činnost , Telefony , Poštovné 3 796, Internet 8 466, Vodné a stočné , Svoz odpadu 2 633, Revize 3 296, Kulturní služby , Doprava výlety , Ubytování výlety 4 000, Poplatky ČS běžný 7 256, Poplatky ČS 2.běžný 241, Poplatky ČS vkladový 1 011, Poplatky Poštovní spořitelna 400, pojištění ,00

6 6/IV Ostatní služby 3 219, * Ostatní služby , Daň z nemovitostí 92, * Daň z nemovitostí 92, Kolky 300, * Ostatní daně a poplatky 300, VSB Haléř sv. Petra , VSB na charitní činnost arcidiecéze 9 362, Velkopáteční sbírka na Svatou zemi , Svatojánská sbírka na arcidiecézi 7 999, Svatopetrská sbírka na bohoslovce 8 150, Svatováclavská sbírka na církev.školství 8 398, Sbírka na misie , Listopadová sbírka na charitní činnost , Mikulášská sbírka na bohoslovce , Misijní koláč 9 403, VSB na Svatého Otce 8 174, Příspěvek do svépomocného fondu , Příspěvek - tiskoviny 1 615, Dary - sociálně slabí , Dary farní charita , Ostatní dary , * Dary , Haléřové vyrovnání 3, * Jiné ostatní náklady 3, Odpisy jiného hmotného majetku , * Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku , Poskytnuté příspěvky 1 320, * Poskytnuté příspěvky 1 320,00 Celkem NÁKLADY ,50 VÝNOSY Pronájem kostela - hospodářská činnost 500, Ostatní hospodářská činnost 5 000, * Tržby z prodeje služeb 5 500, ČS běžný 874, ČS 2.běžný -62, ČS vkladový 238, Poštovní spořitelna 128, ČSOB ,28

7 7/IV 644 * Úroky , Kostelní sbírky - provoz , Kostelní sbírky - varhany , Kostelní sbírky - ostatní , Vyhlášené kostelní sbírky , Ostatní výnosy 15, * Jiné ostatní výnosy , Dary na provoz farnosti , Dary na rekonstrukci kostela sv.václava , Dary na Farní charitu , Dary na tiskoviny , Dary pastorační asistent , * Přijaté příspěvky , Provozní dotace - obec , * Provozní dotace ,00 Celkem VÝNOSY ,96 Celkem ZISK (- ztráta) ,46 RENTABILITA ( zisk/náklady ) % 23,00 EH NÍ anketa Jak dopadla? Sešlo se 252 vyplněných dotazníků, což ve svém důsledku představuje neuvěřitelných odpovědí. Všechny tyhle údaje pořídil se svým mini týmem Ondra Rechner a patří mu za to velký dík. Do první interpretace výsledků se pustila Lenka Čermáková. Té patří nemenší poděkování. I když na vyhodnocování v době psaní tohoto příspěvku stále ještě pracuje, první závěry uvádí takto: Pokud jde o nabídku bohoslužeb a svátostí, představují nedělní eucharistie silnou stránku farnosti ve Vršovicích. Farníci uvedli, že jim vyhovuje kázání i hudební doprovod. Pokud jde o bohoslužby ve všední den, změna času či místa by jejich návštěvnost výrazně nezvýšila. Z hlediska svátostí je do budoucna poptávka především po křtu dětí a po svátosti biřmování. Prostor pro zlepšení se nabízí v případě svátosti smíření. Pouze jedna polovina farníků uvedla, že jim vyhovují nabízené časy. Farníci jsou spokojeni se stávající nabídkou duchovních aktivit a svátostin, stejně jako se

8 stávající nabídkou společenských a kulturních akcí. Prostor pro zlepšení se nabízí v oblasti přednášek a besed na některá konkrétní témata, jako jsou vztah vědy a víry, křesťanská sexuální etika, psychologie a pedagogika a církevní historie. Farníci by rovněž uvítali větší nabídku výstav a koncertů. Kulturně-společenské akce by rovněž měly být ve větší míře směřované také na veřejnost, mimo farnost. Dění ve farnosti se farníci zajímají a informováni jsou. A co o sobě Vršovičtí farníci uvedli? Ve farnosti máme o něco více žen než mužů, z deseti farníků je šest žen a čtyři muži. Zatímco mezi mladými jsou obě pohlaví zastoupena stejně, u seniorů je převaha žen ještě vyšší z deseti seniorů je sedm žen a tři muži. Jedna polovina z farníků starších 14 let je v produktivním věku let. Senioři (věk 66+) tvoří jednu třetinu (33%) z farníků starších 14 let. Nejméně zastoupenou skupinou jsou studenti (věk let), kterých je ve farnosti 15%. 14% farníků uvedlo, že nebydlí ve Vršovicích, přesto se cítí být součástí naší farnosti. 8/IV Farníci ve Vršovicích jsou nadprůměrně vzdělaní, téměř jedna polovina (45%) má vysokoškolské vzdělání, 42% má středoškolské vzdělání. Většinu z těch, kdo uvedli, že mají základní vzdělání, tvoří studenti. Více než desetina (13%) farníků byla pokřtěna až v dospělosti. Téměř jedna třetina farníků (29%) se aktivně zapojuje do provozu farnosti. Více než jedna třetina (35%) farníků uvedla, že přispívá finančně na aktivity farnosti mimo sbírky při bohoslužbě. Nedělních bohoslužeb ve Vršovicích se z deseti farníků účastní čtyři farníci vždy, pět většinou a jeden občas. Pokud jde o konkrétní čas bohoslužeb, navštěvují z deseti farníků čtyři bohoslužbu v 8:30, čtyři v 10:30, jeden v 19:00 a jeden podle potřeby. Pro šest z deseti farníků je důvodem volby nedělní bohoslužby čas, pro téměř polovinu (44%) farníků je důvodem volby styl bohoslužby a pro jednu pětinu je to setkání s přáteli. Tolik alespoň první nahlédnutí do ještě horkých výsledků. Příště si můžeme říci víc. Třeba o tom, na jaká slabá místa a potřeby anketa ukázala. Pavel Švarc

9 OTÁZKY pro otce Stanisława Ahoj Stanisłave, byl jsi na cestách. Prosím Tě, můžeš nám o nich něco říci? STW: První cesta byla se skupinou z Charity Praha, navštěvovali jsme místa, která Charita Praha podporuje, to je adopce na dálku. Navštívili jsme spoustu míst, kde jsou buď lidé, kteří mají na starosti střediska nebo větší skupinu lidí přibližně na úrovni diecéze, nebo střediska, kde ty podporované děti chodí do nějaké střední školy. Pro mě ve srovnání s Ugandou, kde jsem byl před třemi roky také jako člen Charity, opravdu bylo velice pozitivní to nové smýšlení nepodporovat jenom jedno dítě, ale celou vesnici. To znamená, že se podpory dostane nejenom těm vybraným, ale i jiným dětem. Uvědomil jsem si, že tam není jenom nějaké jednorázové zaměření, ale že je to takové společenské smýšlení. To se mi velice líbilo. A to si potom rozhodují oni, jak třeba tu podporu rozdělí? STW: To rozdělují ti sociální pracovníci, kteří jsou kontrolovaní lidmi z České republiky. Ti za to mají zodpovědnost. Potvrdilo se mi, že jak tam, tak v Ugandě je kontrola velice přísná. Že situace, kdy by někdo pomoc zneužíval, je minimální. A pokud by někdo tohle udělal, je to hned likvidováno a napraveno. To bylo pro mne velmi pozitivní. A to bylo kde? V Ugandě jsi byl před třemi roky a nyní jsi byl kde? STW: Teď jsem byl v Indii. Téměř dva týdny. Na návštěvy nebo nějaké prohlídky bylo času velice málo. Nejvíc IX/IV času bylo věnováno setkávání s biskupy, kteří mají pomoc na starost, nebo návštěvám těch škol podporovaných občany z České republiky. Také jsem mohl při té příležitosti vidět svou vlastní adoptivní dceru. Již je jí čtrnáct let. Přijela díky řeholním sestrám s maminkou z šedesát kilometrů vzdáleného místa. Takový zážitek bych přál každému! Každé osobě, každé rodině, která podporuje nějaké dítě. To si člověk najednou uvědomuje, jak několik tisíc, které ušetří během roku, dává velikou naději pro to dítě. Samozřejmě jsem byl i zvědavý. Indie je totiž druhý nejvíce ekonomicky se rozvíjející stát hned po Číně. Nejbohatší člověk je právě příslušník hinduismu. Tak jsem si říkal, že vlastně nepotřebují pomoc. Musím ale říci, že kontrasty mezi lidmi jsou ještě daleko větší než v Ugandě. Tam měl každý alespoň nějaký přístřešek nad hlavou. V Indii jsem viděl mnoho lidí, kteří spí opravdu na ulici, na chodníku, na zemi a veškerý svůj majetek mají v jedné igelitové tašce. To jsme viděli velice často. Napomáhá tomu rozdělení na čtyři kasty. Ta první, to jsou lidé, kteří vlastně nemají bez vnější pomoci vůbec možnost nějakého startu do života. Jediná Bombaj prý nemá rozdělení na kasty, všude jinde to ale je. Ti lidé z nejnižší úrovně prostě nemají šanci nějakým způsobem vstoupit do života. Neexistuje tam žádné pojištění zdravotní ani žádné důchody. Většina rodičů se tedy snaží zabezpečit svoji

10 budoucnost tak, že mají hodně dětí. Jenomže málokteré z nich dokončí nějakou školu, protože musí jít do práce. Kdo by ho jinak živil? A právě na tom byla vidět ta konkrétní pomoc Charity Praha. Postavila tam třeba také dvacet domků. To bylo pro mě velkým zážitkem. Vznikla taková vesnice. A domky se stavěly nejen křesťanům, ale třeba i hinduistům. To je taková opravdová evangelizace zdola. Další taková věc je třeba budování záchodů. Uvědomil jsem si na tom, v jakých podmínkách žijeme tady a co máme. Tam jsou lidé, kterým se musí vysvětlovat, proč je důležité vůbec záchod mít. Oni to prostě nevědí. Jsem vděčný za to, že jsem tohle všechno viděl. Uvědomil jsem si obdarování, která mám, a co všechno vlastně mám. SVĚTEC v tomto měsíci Sv. Vít, dítě mučedník svátek Sv. Vít je jeden z nejpopulárnějších světců katolické církve, jemuž je zasvěcena řada kostelů. Nejvýznamnější ze všech je ale katedrála na pražských Hradčanech, kde je uchovávána relikvie jeho paže. Co ale víme o mučedníku samém? Větší část jeho příběhu spočívá na legendách. Podle nich se narodil na Sicilii kolem roku 297 v rodině vznešeného Římana a pohana Hylase. Matka Vítova záhy zemřela a chlapce vychovávala kojná a chůva Krescencie (česky Rostislava) se svým manželem 10/IV No a hned jak jsme se vrátili, cesta do Indie totiž měla být původně výrazně kratší, jsme odjížděli do Francie s farností. Jeli jsme do Lurd, do La Saletty, navštívili jsme také Ars, kde zemřel Jan Vianney, Cluny, a překvapilo mě místo Le Puy. To je vůbec nejstarší poutní místo ve Francii. Prostě to byl všechno veliký zážitek, i když nám pořád pršelo. Opravdu. V Lurdech jsme byli čtyři dny a pršet přestalo, když jsme odjížděli. Stále byly tři, čtyři stupně. Přesto myslím, že pro nás všechny to byl zážitek, zvláště město La Salette, to je ve výšce 1800 m, bylo to pro nás milým požehnáním. Překvapením. Děkuji, děkuji Ti za poutavé vyprávění. ptal se Pavel Švarc Modestem. Oba byli křesťané, a tak není divu, že svou víru předali i Vítovi. Když se Hylas tuto skutečnost dověděl zděsil se a pokoušel se Víta od víry odvrátit, ale neuspěl. V té době navíc propuklo pronásledování křesťanů Diokleciánem. Císařův náměstek Valerián se dozvěděl, že Hylasův syn pohrdá bohy a klaní se Kristu. I povolal si Hylase a řekl mu, ať kouká s klukem něco udělat, neboť křesťané budou jako nepřátelé bohů vyhlazeni. Hylas se snažil seč mohl, ale nebylo to nic platné. Požádal tedy Valeriána, aby zasáhl mocí úřední. Valerián si tedy oba zavolal a otázal se

11 Víta, proč neposlouchá rozkazu císaře. Klaním se toliko pravému Bohu Kristu, nikoli dřevěným modlám! odvětil chlapec statečně. Otce mohla ranit mrtvice, ale Vít stál na svém. Valerián ho nechal zbičovat a odevzdal ho zpět otci. Ten se snažil syna přivést na jiné myšlenky lichotkami, hudbou, tancem krásných otrokyň, ale výsledek žádný jak by také mohl, Vítovi bylo dle legendy nejvýše 12, některé prameny uvádějí 7 let, tudíž ho ženy ještě nezajímaly. Naopak se spolu se svou chůvou a jejím mužem rozhodli utéci, ale byli polapeni a odvlečeni před samého Diokleciána. Zde Vít vyléčil jeho syna z padoucnice, ale na císaře to žádný dojem neudělalo. Dal Víta i jeho vychovatele vhodit do kotle vroucího oleje a smoly, ale vyšli neporušení. Lev, který je měl sežrat k večeři jim ulehl k nohám a olizoval je. Tehdy je rozzuřený Dioklecián nechal natáhnout na skřipec, a poté setnout Stalo se tak kolem r.304 v Římě. 11/IV Úcta ke světci se rychle šířila a patří snad k nejuctívanějším. Asi 150 míst uvádí, že mají jeho ostatky a jsou na to patřičně hrdé. Přes 1500 míst si zvolilo Víta jako patrona kaplí kostelů nebo celého místa. Ve 14. století byl přijat do sboru 14 svatých pomocníků v nouzi a od středověku až do sklonku baroka požíval největší úcty. Má své místo i v selském kalendáři, stejně jako v básnictví a dokonce i v lékařství. Tzv. tanec sv. Víta (latinsky chorea minor) má své jméno od něj. Jednalo se o nervové postižení postihující především děti, dnes je již vzácné. Vít je patronem Čech, Prahy Dolnosaska a Saska, Pruska, je patronem domácích zvířat a drůbeže, vzýváme ho proti padoucnici, vzteklině, hysterii. Zobrazován bývá jako chlapec ve vznešeném šatě, u sebe má kotel, palmu, lva, někdy kohouta. A.K. PROSTOR pro sdílení myšlenek nápadů atp. Děkujeme, Dano! Ve vršovické farnosti žije a pracuje paní Daniela Vacková. Jako herečka je to žena neobyčejně tvůrčí: Dospělí a mládež ji znají z konferenciérského vystupování při farních plesech, kde se s Danou a taky s Vláďou Jeništou všichni dobře baví. S přáteli Hanou, Pavlem a Zdenou zase hraje pro nejmenší děti na faře loutkové divadlo. V sezóně 2009/2010 to bylo pět pohádkových představení, po nichž se s dětmi ještě zpívá při kytaře jejího muže Františka. Větší děti a mládež z farnosti učí Matka Vacková ve svém divadle recitovat a připravila s nimi už několik vystoupení pamatujeme si třeba Svatební košile nebo z poslední doby recitační pásmo z poezie Josefa Kainara, které jsme sledovali 2. května dopoledne v kostele sv. Václava a večer v kostele sv. Mikuláše. Opravdové překvapení nám Dana připravila už předtím, 24. dubna, kdy nás pozvala do holešovického divadla La Fabrika. Shlédli jsme tam představení Texas Háje 49 minut. Režijně je nastudovala a v roli

12 reportérky vystupovala s klienty a zaměstnanci Domova pro seniory Háje. Hlediště zaplnili přátelé a příznivci domova, kteří nejen spontánně tleskali, ale také s účinkujícími zpívali lidové a country písně. Na kytaru hrál a výborně Inzerát Hledá se NÁSTĚNKÁŘ (nástěnky na faře a v kostele sv. Mikuláše a NĚKDO, KDO BY SE s láskou STARAL od června O NÍ ZAHRÁDKU. Zájemci, prosím, hlaste se u pana faráře Stanisława nebo u Zdeňky Čihákové či na telefonním čísle /IV zpíval František Hacker, vedoucí souboru K.T.O. a náš kamarád. Děkujeme oběma a přejeme jim všechno dobré. ZL Hledá se ochotný člověk, který by mohl provádět jazykové korektury ve Vinici důležité, aby byl schopný pracovat v MS Word a provádět opravy pomocí sledování změn a, v neposlední řadě, aby měl jednou za měsíc (koncem měsíce) čas Vinici v klidu přečíst. Zájemci dejte, prosím, vědět na mail Opravy atp. V dubnové Vinici došlo chybám zodpovědný, přesto se oběma ženám k příspěvku paní Libuše Šikutové a velice omlouváme a těšíme se na další básnířky Marie. Bohužel nevíme, kdy články. v přepisu k chybám došlo a kdo je za ně AL POZVÁNÍ následující měsíc nebo i trochu dál Pouť za záchranu životů nenarozených dětí Hnutí Pro život ČR vás srdečně zve na 30. května 2010 na Svatý Kopeček u Olomouce. Pouť začíná v hodin pontifikální mší svatou celebrovanou biskupem Josefem Hrdličkou. Účastníci systematického modlitebního úsilí Kruciáta budou společně prosit za obnovu kultury života v naší zemi. Zvláště jsou zváni všichni, kteří trpí ztrátou svého dítěte nebo měli jakýkoli podíl na umělých potratech či umělém oplození. Na pouti je možné se připojit k modlitebnímu úsilí Kruciáta - Účastníci Kruciáty se po dobu jednoho roku každý den modlí předem zvolenou modlitbu na úmysl obnovení kultury života. Jednou za měsíc se ve všední den účastní mše svaté s přijetím svatého přijímání na úmysl obnovení kultury života. Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého utrpení. Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, Praha 5, tel.: Farní pouť Na sobotu 12. června připravujeme farní pouť ke sv. Ivanovi a sv. Ludmile do Svatého Jana pod Skalou a na Tetín. Zváni jsou všichni

13 farníci všech generací. Vedle duchovního programu bude i zábavný program pro děti (pravděpodobně návštěva farmy se zvířaty). Podrobnosti budou včas oznámeny Svatoprokopská pouť V sobotu 3. července, tj. den před svátkem sv. Prokopa, vykonáme již tradiční pěší pouť ze světcova rodiště v Chotouni u Českého Brodu do jím založeného kláštera v Sázavě. Trasa je dlouhá 30 km. Kdo by takovou dálku neušel, může se připojit třeba až večer přímo v Sázavě, kde bude od 19 hod. slavena eucharistie. Cesta tam: 6:45 h.: odjezd aut od vršovické fary do Chotouně 7:30 h.: modlitba v kostele sv. Prokopa v Chotouni [Kdo by chtěl využít tuto možnost a nechat se svézt do Chotouně POŘAD pravidelných bohoslužeb Eucharistie neděle sv. Václav sv. Václav sv. Mikuláš úterý sv. Mikuláš středa sv. Václav čtvrtek 8.00 sv. Mikuláš sv. Mikuláš pátek sv. Václav sobota 8.00 sv. Mikuláš Upozornění 13/IV autem, ať se zapíše do seznamu v jednom z našich kostelů. Kdo by mohl vzít své auto a posloužit jako řidič, ať se zapíše tamtéž.] pěší putování na Sázavu přes Kouřim, tj cca 30 km [Kratší úseky budou včas zveřejněny na webu farnosti a v obou kostelech.] Návrat zpět veřejnou dopravou: vlakem: Sázava-zastávka 20:31h s přestupem v Čerčanech Praha hl.n. 22,01 h autobusem: Sázava-Černé Budy 20:18 h Praha Háje 21:31 h. [Řidiči aut se ze Sázavy do Chotouně vrátí dodávkou a dále do Prahy svými auty.] Případní zájemci o celonoční adoraci si budou moci odpočinout na faře. Bližší informace u Jiřího Vyšohlída ( ) /pro rodiny s dětmi/ /P. Kuneš/ /pouze 1. čt v měsíci;pro děti/ Od čtvrtku 1. července do úterý 31. srpna 2010 bude platit prázdninový pořad bohoslužeb. Eucharistie v kostele sv. Václava budou slouženy pouze v neděli v 8:30 hod. V kostele sv. Mikuláše budou eucharistie v neděli ve 20 hod., ve středu v 18 hod. a ve čtvrtek v 8 hod.

14 Přehled pravidelných týdenních aktivit Pondělí 13:30-14:30 16:30-17:30 17:00-18:30 18:30 19:00-20:00 Úterý 15:30-17:30 16:45-18:00 Středa 10:00-12:00 17:00-17:45 18:45 18:00 19:00-21:00 19:00 19:00-22:00 19:00 19:15 Čtvrtek 8:45-10:00 16:00 16:00-16:45 16:45-17:30 17:30-19:30 17:30 19:30-20:30 20:00-22:00 20:00-21:00 Pátek 15:00-16:30 17:00-17:45 18:45-20:00 Neděle 7:30-8:15 11:30 Mariina legie /M. Pokorná/ náboženství pro děti tř. + příprava na první svaté přijímání /P. a H. Svobodovi/ kroužek vyšívání /M. Řečinská/ angličtina pro dospělé /M. Müller/ modlitební setkání /V. Novák/ možnost setkání s knězem ve farní kanceláři Biblická hodina (List Římanům) /J. Nagy/ 2. a 4. úterý v měsíci maminky s dětmi /Z. Čiháková/ příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru úklid kostela sv. Václava 1. a 3. středa v měsíci náboženství pro dospělé /P. Kuneš/ setkání mladší mládeže od let /O. Rechner/ 2. a 4. středa v měs. modlitební setkání mladší mládeže /O. Rechner/ 1. a 3. středa v měsíci setkání starší mládeže od let /A. Koucká/ 1. středa v měsíci zkouška pěveckého sboru /O. Polanská/ setkání farní charity 2. středa v měsíci setkání farníků při čaji 1x měsíčně dle oznámení eucharistie pro děti 1. čtvrtek v měsíci náboženství pro předšk. děti + 1. tř. /M. Kofránková a J. Čiháková/ náboženství pro děti 5.-7.tř. /H. Rechnerová/ úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost divadelní kroužek pro děti modlitební setkání maminek /Z. Čiháková/ zkouška kapely Missa tichá eucharistická adorace /J. Vyšohlíd/ barevný kroužek pro děti /S. Pišlová/ příležitost ke svátosti smíření a eucharistické adoraci příležitost ke svátosti smíření a eucharistické adoraci příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru káva po bohoslužbě SAL SAL VAC VAC SAL SAL MIK MIK SAL VAC VAC VAC VAC 14/IV

15 ZÁVĚREM... Uspěchaný měsíc Naši milí čtenáři, minulý měsíc si Křepelka stěžovala, jak jsou chvíle, kdy se nápady nedostávají, ale byl to omyl, přece jen se nějaký ten malý nápad dostavil. Tentokrát však opravdu prožívám něco jako tvůrčí krizi. Že by to bylo tím, že se toho tak málo odehrálo? Když se zamyslím nad minulým měsícem, vidím, že se toho stalo požehnaně: farní zájezd do Lurd, pár svateb, májové pobožnosti, slavnost Nanevstoupení Pána Ježíše, modlitby k Duchu Svatému, vigilie seslání Ducha Svatého. Samé krásné věci, o kterých by se mělo zmínit. Jenže Křepelka se nechala unést májovou přírodou a tak mi nepřísluší mluvit o událostech, u kterých jsem 15/IV nebyla, jelikož jsem vandrovala po lesích a navštěvovala jiné farnosti. Bylo by krásné, kdyby se našel někdo, kdo by se o slavnostech, pobožnostech a výletech rozepsal, abychom si je ještě jednou připomněli. Ale měsíc utekl jako voda - květen je také měsícem maturit, zápočtů, termínů a shonu. Doufám, že se všem pracujícím a studujícím podařilo všechny povinnosti splnit. Přeji hodně sil do dalšího zkouškového a státnicového měsíce. Zároveň děkuji všem, kteří nemají tak na spěch, především těm z naší farnosti, kteří se za nás uspěchané a roztěkané pravidelně modlí. Přeji vám pokojnou mysl a požehnaný měsíc. Vaše Křepelka na Vinici

16 Kalendář akcí na červen /IV 1.6. Út 19:00 Přípravné setkání kurzů Alfa SAL 2.6. St 18:45 Úklid kostela VAC 19:00 Setkání starší mládeže 8:00 Ranní eucharistie NENÍ 3.6. Čt 18:00 Eucharistie (Slavnost Těla a Krve Páně) VAC 19:00 Prekatechumenát 19:15 Ministrantská schůzka SAL 4.6. Pá 20:00 Koncert kapely Magnetikum (O. Rechner) SAL 16:45 Biblická hodina 8.6. Út Organizační schůzka učastníku zájezdu do 19:00 Arménie SAL 9.6. St 19:00 Setkání mladší mládeže 19:15 Farní charita 8:45 Setkání farníků při čaji 14:00 Svátost smíření pro děti Čt 16:00 Eucharistie pro děti a agapé MIK 19:00 Ekonomická rada 19:00 Prekatechumenát So Farní pouť do Svatého Jana pod Skalou a na Tetín Ne 15:00 Absolventský koncert L. Dřevikovského VAC St 18:00 Společná eucharistie starší i mladší mládeže 18:45 Úklid kostela VAC Čt 18:00 Svátost smíření pro mládež Út 16:45 Biblická hodina 19:00 Agapé redakční rady Vinice St 19:00 Pastorační rada (mimořádná) Čt 18:00 Setkání pro ty, jejichž partner nežije ve společenství církve fara VAC kostel sv. Václava SAL sál u sv. Václava MIK kostel sv. Mikuláše Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na 27.6., příspěvky dodávejte nejpozději ve středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Anna Langpaulová. Redakční rada: Stanislaw Góra, Jan Rückl, Pavel Švarc, Miloslav Müller ml., Martin Bouček, Slávek Heřman, Alena Králová, Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Václav Sokol. Tisk Sylvie Tomsová, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Vánek - VELIKONOCE 2010

Vánek - VELIKONOCE 2010 Vánek - VELIKONOCE 2010 Milí bratři a sestry, prožíváme postní dobu a právě ona je velikou a jedinečnou příležitostí k uvědomění si toho, co pro nás Pán Ježíš vykonal. Pro mě konkrétně, pro každého člověka!

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více