Hlava první Stalkerův kodex

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlava první Stalkerův kodex"

Transkript

1 Hlava první Stalkerův kodex Já, Stalker, zaručuji se svému lidu, že tyto práva a svobody budou chráněny a ctěny. 1 Definice a) Za lidskou bytost budiž považován ten, kdo si je vědom nezadatelné hodnoty života a všech morálních zásad, kteréžto, dle zákoníku, dodržuje. b) Za Lakriského občana jest považován ten, který se po větší část roku zdržuje v Lakrisu a platí zde daně. 2 Práva a) Právo na život Právo na život má každá lidská bytost. b) Právo na smrt Každá bytost má po smrti právo na klidný odpočinek. Proto budiž vzbouzení mrtvých pokládáno za smrtelný hřích a smrtí budiž trestáno. c) Právo volit Po smrti vladaře budiž vůlí lidu zvolen nový král. Toto právo jest vyhrazeno jen Občanům Lakrisu (viz 1 b) 3 Svobody a) Svoboda slova Každý může mít a říkat svůj názor či mínění, za což nebude trestán. Tak pouze v případě, neprokáže-li se zlý úmysl či jednání lživé. b) Svoboda pohybu Každá lidská bytost se může svobodně pohybovat, aniž by však narušovala duševní či fyzické teritorium druhého. c) Svoboda množit se Nikdy a nikomu nebude upírána volba mít potomky, s podmínkou souhlasu partnera (či partnerů). Rovněž nikomu nebude rozkazováno potomky mít. 4 Pozbytí práv a svobod a) Práv a svobod pozbývá každý, kdo nedodržuje Práva a svobody ostatních. Takový budiž souzen dle Trestního zákoníku. b) Práv a svobod nenabude nikdy ten, jehož smyslem bytí je škoda a zmar lidstva (viz definice). c) Na králův výnos mohou být některá práva či svobody omezeny, případně zcela zrušeny.

2 Hlava druhá Obchodní podmínky a majetkové právo 1 Definice a) Smlouva Smlouva jest listina, dokladující převod majetku hmotného i nehmotného mezi dvěma Stranami (např. prodávající a kupující). Smlouva musí obsahovat jméno a titul prodávajícího i kupujícího. Popis převáděné věci a její hodnotu. Smlouva musí býti podepsána oběma stranami a při převodu zboží (či peněz) přesahující hodnotu 1000 zl musí býti jeden opis předán starostovi či hejtmanovi příslušné obce. Obě strany Smlouvy si ponechávají jeden opis. b) Dohoda (rozuměj ústní) Dohoda jest domluvením se na převodu majetku mezi dvěma či více stranami. Dohodě, jejíž obsah přesahuje hodnotu 100 zl, má být přítomen alespoň jeden nezávislý svědek, na kterém se obě strany shodnou. 2 Obchod Obchod je změna vlastníka věci právoplatně nabyté. a) Prodej Prodejem se rozumí pozbytí zboží hmotného i nehmotného za úplatu. Prodej, jehož předmět jest hodnoty větší než 500 zl, musí být opatřen smlouvou. b) Nákup Nákupem se rozumí nabytí zboží hmotného i nehmotného za úplatu. Nákup, jehož předmět jest hodnoty větší než 500 zl, musí být opatřen smlouvou. c) Darování Darování jest převod zboží hmotného i nehmotného bezúplatně. Darování, jehož předmět jest hodnoty větší než 500 zl, musí být opatřen smlouvou. 3 Majetek Majetkem se rozumí vlastnictví věci hmotné i nehmotné. Každý občan má právo nabývat majetku. Majetek může nabývat i záporné hodnoty. a) Nabývání majetku Majetek se může nabývat výrobou, pěstováním či obchodem. b) Pozbývání majetku Majetek se pozbývá mnoha způsoby. Nejjednodušší je tu věc zahodit :-) c) Vydržení Vydržením se rozumí nabytí práv vlastníka majetku časem. Pokud se po dvě léta nepřihlásí majitel vydržovaného majetku

3 4 Dědictví a) V případě, že zemře vlastník majetku, tento přechází na jeho dědice a nazývá se dědictvím. Dědictví přechází do rukou dědiců v tomto pořadí : 1)Děti zemřelého dědí v rovném dílu. V případě sporné části, tato přechází na nejstarší dítě. 2)Manžel či manželka 3)Sourozenci dědí v rovném dílu. V případě sporné části, tato přechází na nejstaršího z nich. 4)Ostatní rodinní příslušníci v případě že věrohodně prokáží příbuzenský poměr se zesnulým. Sporná část přechází na nejstaršího z nich 5)Král král nabývá pouze kladného dědictví. b) Závěť Závětí se rozumí Smlouva, ve které je jasně řečeno, která část majetku připadá komu. Pokud je rozdělena pouze kladná část majetku, zápor se rozdělí ve stejném poměru. Závěť musí být sepsána a uložena u starosty příslušné obce za života dotyčného. Pokud je dědic stanoven závětí, ostatní (počínaje dětmi) nemají nárok na dědictví. c) Vydědění Vydědění znamená zrušení dědických práv. Vydědění může být Dohodou či Smlouvou. Vyděděnec se nemůže domáhat majetku zemřelého.

4 Hlava třetí Trestní právo Zde je uveden seznam nejčastějších přečinů proti Stalkerovo kodexu či mravním a etickým zásadám absolutní většiny Lakriského lidu. To ovšem neznamená, že přečiny zde nevyjmenované nebudou trestané, proto pokud se někdo prohřeší proti mravům či etice většiny, bude souzen a trestán jako ten, který se vykonal hřích zde stanovený. Ke každému Občanu Lakriské země (viz Hlava první, 1. definice) bude přistupováno, jako by byl nevinný, dokud mu vina nebude prokázána. Každý vyšší šlechtic má právo na svém území určit tresty a doplnit Zákoník o další, na jeho území platné, části. Tyto Dovětky musí nejdříve schválit král a nesmí být v rozporu se Stalkerovým kodexem. 1 Zcizení a) Krádež Pokud někdo nezákoně a proti vůli postiženého přivlastní si jeho majetek. b) Defraudace Pokud někdo nezákoně krátí postiženého na jeho právoplatných příjmech. c) Loupež Pokud někdo nezákoně a s použitím násilí přivlastní si majetek postiženého proti jeho vůli. 2 Podvod a) Lživé nařčení, pomluva Pokud někdo ve zlém úmyslu poškodí čest postiženého ať už lží či upravenou, necelou pravdou. b) Křivá přísaha Pokud se někdo úmyslně zaručí svým slovem o dobrém úmyslu a čestném jednání a poté tak neučiní. 3 Ublížení na zdraví a) Lehké Pokud někdo zraní druhou osobu. Lehké zranění je do 2 životů či zlomené jedné končetiny. b) Těžké Pokud někdo zraní druhou osobu. c) Úmyslné Pokud někdo úmyslně zraní druhou osobu. 4 Zabití a) Zabití Pokud někdo neúmyslně zabije člověka. b) Vražda Pokud někdo úmyslně zabije člověka. c) Úkladná vražda Pokud někdo spřádá plány a následně na jejich základě zabije člověka.

5 5 Omezení svobody a) Neoprávněné zadržení Pokud někdo vězní člověka (či více lidí) bez dostatečných pravomocí či souhlasu soudu. b) Znásilnění Pokud někdo přinutí druhou osobu (ne nutně jiného pohlaví) k plodícímu aktu. c) Magie Jakékoliv zasahování do mysli či duše člověka, jakékoliv využívání životní síly druhého či obsazení jeho těla jinou duší (včetně démona) bez jeho předchozího souhlasu. 6 Vlastizrada Pokud někdo ohrozí krále či lid Lakrisu, bezpečí země, její věhlas či její suverenitu, dopouští se vlastizrady. A to i v případě, že to jen měl v úmyslu. 7 Polehčující okolnosti a) Nemoc Pokud někdo pod vlivem nemoci prohřeší se proti Zákoníku. b) Sebeobrana Pokud někdo brání sebe či své blízské a v této nutnosti prohřeší se proti Zákoníku (za což jest souzen). c) Zneužití Pokud někdo pod vlivem jiné osoby prohřeší se proti Lakriskému Zákoníku. Za tento čin není odpovědný pouze, pokud byl zbaven možnosti odmítnout. 8 Přitěžující okolnosti a) Opakovaný případ Pokud někdo opakovaně porušuje Zákoník a to jakoukoliv jeho část. b) Organizovaná skupina Pokud někdo porušuje Zákoník cíleně a organizovaně ve skupině. c) Poškozeným je šlechtic Pokud někdo poškodí šlechtice a ten mu na to přijde.

6 1 Statut osob Hlava čtvrtá Tresty Tresty za jednotlivé prohřešky se sčítají a) Hledaný Hledaným jest ten, jehož přítomnost či výpověď jest nezbytná pro průběh vyšetřování a soudu. Soud také určí, pokud je to nutné, nakolik je možné omezit jeho práva (tzv. Zatykač) při dopravě k soudu. b) Obžalovaný Obžalovaný jest ten, proti komu se vede soudní líčení. Obžalovaný dočasně (do vynesení rozsudku) pozbývá svých práv a svobod. c) Odsouzený Po rozsudku hovořícím o prokázání vinny obžalovanému stává se tento odsouzeným. Jak se toto projeví na jeho právech jest obsahem trestu. d) Vězeň Jest ten, který byl odsouzen pro zločin k vězení či nuceným pracem. Vězeň pozbývá až do vypršení trestu statutu člověka (viz Hlava první, 1 Definice). 2 Peněžní tresty a) pokud se někdo proviní proti obchodnímu právu, (např. nenapíše smlouvu na prodej zboží v hodnotě větší než 1000 zl) budiž trestán poplatkem v hodnotě 10 % prodejní (nákupní) ceny. Tento bude rovným dílem rozdělen mezi obě strany obchodu. b) pokud někdo krátí stát na dani, budiž mu trestem poplatek v hodnotě 50% nezaplacené berně s berní samotnou. c) pokud je někdo odsouzen k proplacení zcizeného (či jiným způsobem nezákoně nabytého), navyšuje se tento trest o 100 % ve prospěch Lakriského království. d) Kaucí nazýváme vratný poplatek, který zaplatí obžalovaný za to, že nemusí trávit čekací dobu na soud ve vězení. Obžalovaný se spolu s kaucí musí zavázat, že se dostaví na soudní řízení a nebude ovlivňovat svědky. Výši poplatku stanoví soudce. Pokud obžalovaný poruší podmínky kauce, tato propadá. 3 Další tresty budiž vyjmenovány u zločinů, za které budou udíleny A) Zcizení (viz 1 Trestního práva) -Dolní hranicí budiž hodnota dané věci plus poplatek (viz 2 odstavec c). -Doporučeným trestem budiž trojnásobek hodnoty věci (a poplatek) a lehké nucené práce (na poli). -Horní hranicí budiž useknutí končetiny za opakované prohřešky tohoto typu. B) Podvod -Dolní hranicí budiž veřejná omluva a den v kleci (klec na náměstí, kde je odsouzenec vystaven potupě všech okolojdoucích) + poplatek 1rzl -Doporučeným trestem budiž trojnásobek požadované částky (žalobcem) + lehké nucené práce. -Horní hranicí jest vyříznutí jazyka za opakované prohřešky či pomlouvání šlechtice.

7 C) Ublížení na zdraví -Dolní hranicí budiž peněžní náhrada (včetně poplatku) žalobci. -Doporučeným trestem budiž zlomení stejné končetiny, lehké nucené práce, 10 ran bičem, vězení do tří let trvání či rok těžkých nucených prací (v dole). -Horním trestem budiž smrt (např. za opakované zohavování dětí). D) Zabití Tyto prohřešky jsou již velmi závažné, proto i tresty jsou tvrdší. a) Zabití -Dolní hranicí budiž rok lehkých nucených prací či 20 ran bičem. -Doporučeným trestem budiž rok těžkých nucených prací. -Horním trestem budiž deset let těžkých nucených prací. b) Vražda -Dolní hranicí trestů budiž vyvlastnění majetku, 20 ran bičem a doživotní vyhnanství. -Doporučeným trestem budiž vyvlastnění majetku a deset let těžkých nucených prací. -Horní hranicí budiž smrt. c) Úkladná vražda -Dolní hranicí trestu budiž vyvlastnění majetku a deset let těžkých nucených prací. -Doporučeným trestem jest smrt. -Horní sazbou budiž lámání v kole, vystavení v kleci po určenou dobu a poté smrt. E) Omezení svobody Vzhledem k rozdílům těchto přečinů je i u těchto uveden trest zvlášť a) Neoprávněné zadržení -Dolní sazbou budiž vystavení v kleci -Doporučenou sazbou budiž rok lehkých nucených prací. -Horní hranicí trestu budiž deset let vězení. b) Znásilnění -Dolní sazbou budiž uříznutí genitálií (popřípadě jejich zašití) -Doporučenou sazbou budiž deset let lehkých nucených prací -Horní sazbou budiž doživotní vězení (za opakované nechutnosti) c) Magie -Dolní sazbou budiž finanční náhrada postiženému (plus poplatek) -Doporučenou sazbou budiž vystavení v kleci a náhrada postiženému -Horní hranicí budiž odebrání magických dovedností (např. pouty) F) Vlastizrada Za vlastizradu budiž jen dva tresty. Smrt či doživotní vyhnanství (propadnutí hmotných statků included) H) Polehčující / přitěžující okolnosti Dle okolností nechť polehčující či přitěžující okolnosti přidá soud k normálnímu (doporučenému) trestu.

8 Hlava pátá Šlechta Šlechticem v Lakrisu se může stát jen ten, kdo přísahá věrnost zemi Lakriské, lidu Lakrisu a králi. Taktéž to může být jen občan Lakriské země. 1 Definice a) Léno Jen šlechtic má právo vlastnit půdu. Tato, propůjčena jemu samotnému nebo i jeho dědicům, jest nazývána lénem. Na svém lénu šlechtic určí ty, kteří se o půdu samotnou budou starat a od nich vybírá daň. b) Nižší šlechta Nižší šlechtic je ten, kterého do stavu šlechtického pasuje král, či šlechtic vyšší. Nižší šlechtic, pokud je mimo území svého léna, je povinen nosit glejt s označením titulu a jménem a pečetí toho, kdo ho povýšil. c) Vyšší šlechta Vyšší šlechta je ta, kterou do stavu šlechtického pasuje král. Vyšší šlechtic odpovídá za právo a pořádek na svém území. Taktéž na něm vybírá daň a z té odvádí poměrnou část králi. 2 Tituly a) Vyšší šlechtický titul může udělit jen král. b) Nižší šlechtický titul může udělit král i šlechtic vyšší c) Král či šlechtic určí, zda-li se jedná o titul dědičný či ne. d) Šlechtic musí být Občanem země Lakriské (Viz Hlava jedna, 1 Definice) a zříci všech jiných titulů z cizích zemí. e) titul oslovení manželka léno postavení svobodný pán pane paní ne nižší baronet pane baronetka může obdržet nižší zeman pane zemanka může obdržet nižší baron pane baronka léno vyšší vikomt jasnosti komtesa může obdržet vyšší markýz jasnosti markýza může obdržet vyšší hrabě jasnosti hraběnka léno vyšší vévoda jasnosti vévodkyně léno vyšší kníže jasnosti kněžna léno vyšší král výsosti královna 3 Ztráta titulu a) Smrt Pokud titul není dědičný, po úmrtí šlechtice titul propadá a léno připadá šlechtici, který titul udělil nebo králi. b) Odebrání Pokud se šlechtic velmi vážně prohřeší proti Zákoníku či státu, může mu být v rámci trestu titul odebrán králem. Vyšší šlechtic nemůže odebrat titul nižšímu šlechtici ani pokud ho sám

9 povýšil. 4 Rytíři a) Rytířské řády zakládá na území Lakrisu jen král. b) Rytířský titul je zejména čestný, ale pojí se k němu i práva a výsady titulů nižších šlechtických. Zejména právo na soud před tribunálem. Rytíř nikdy nemůže být dědičným titulem a také se k tomuto nemůže vázat léno. c) Rytíře pasuje král. d) Rytíř může být občanem jiného státu. e) Rytíř sám může z řádu odejít, kdykoliv se mu zachce. Stejně tak ho může vyloučit král, či velmistr (nebo jiné vedení řádu) nebo hlas většiny všech členů. 5 Zvláštní výsady šlechticů a) Právo na soud před tribunálem má každý nižší šlechtic a rytíř b) Právo na soud před králem má vyšší šlechta c) Právo na čestnou smrt. Pokud je jakýkoliv šlechtic souzen a odsouzen k trestu smrti, bude sťat a dále nehyzděn. d) Právo na vlastnictví půdy. Jen šlechtic může být vlastníkem půdy (tzv. Leník). Tu může propůjčit sedlákům a poté vybírat daň.

10 Hlava 22 Král Král může všechno co zvládne.

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Pořízení pro případ smrti dle Nového občanského zákoníku Jakub Effenberger Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pořízení

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

Právo a majetek, ochrana spotřebitele. www.pravodoskol.cz. Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.

Právo a majetek, ochrana spotřebitele. www.pravodoskol.cz. Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží. www.pravodoskol.cz Právo a majetek, ochrana spotřebitele Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží. (Domitius Ulpianus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Stručná charakteristika nového občanského zákoníku Petr Brutar Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Návrh ústavy pro stát ve třetím tisíciletí

Návrh ústavy pro stát ve třetím tisíciletí Ústava království [republiky Y] I. hlava Království X [republika Y] Čl. 1 1) Království X [republika Y] je státem založeným na demokratických a parlamentárních základech, jenž má ve svých hranicích lidem

Více

Použité právní předpisy

Použité právní předpisy Použité právní předpisy Citace jsou platné k 5. 3. 2011. POUŽITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 1 Použité právní předpisy v úplném znění 2 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých

Více

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY DOZOR A KONTROLA NA STAVBĚ Část 2, Díl 1, Kapitola 9, str. 1 2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY Odpovědnost vedoucích zaměstnanců stavby lze dělit na: a) odpovědnost pracovněprávní upravenou

Více

Trestní právo. Obsah

Trestní právo. Obsah TRESTNÍ PRÁVO Trestní právo Obsah Obsah... 2 Základní informace a seznámení s oborem... 5 Představení oboru... 5 Pedagogická koncepce... 5 Charakteristika trestního práva hmotného prameny ke studiu...

Více

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Stránka 1 z 15 VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky Čl.2 (3) Státní moc

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU

PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU Název: Práva oběti trestného činu Autor: Bílý kruh bezpečí, o.s. Ilustrace: Último Take Složení: lsfolio První vydání: Září 2013 PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU Stali jste se vy,

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Základy práva pro studenty neprávnických fakult

Základy práva pro studenty neprávnických fakult Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Základy práva pro studenty neprávnických fakult Karolina Žákovská Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Grafická

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více