Časopis přerovského děkanátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu V neděli 18. září 2011 byla v Lýskách slavnostně požehnána nová Boží muka. Článek s fotografiemi naleznete na straně 15. Říjen 2011 Číslo 9 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Ryšavý Liturgický kalendář Rosteme ve víře Bratr Teodor proti nepříteli P. Ignát Wurm Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 9, Říjen 2011 Měrovický kostel slavil 200 let Přečetli jsme a doporučujeme YOUCAT Kříž Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Slovo z charity Zápisky ze Svaté země Generální oprava varhan Ministrantský turnaj Jen tak ve stručnosti Slovo z charity Světec měsíce Pořad bohoslužeb děkanátu Informace... a mnoho dalšího...

2 Modlitba svatého růžence Začíná měsíc modlitby sv. růţence. Je to velká příleţitost pro nás, pro naše rodiny a pro naše farní společenství, abychom v této modlitbě objevili velkou pomoc účinný prostředek, který pomáhá věřícím rozjímat o ţivotě našeho Pána Jeţíše. Tato modlitba je zvýrazněna zvláště v tomto měsíci. Zvykli jsme si bohuţel, ţe po uplynutí nějaké doby vše odkládáme Není naším úkolem objevit a pevně zařadit, jinak se nic v našem ţivotě nemůţe měnit. Zdá se, ţe mnoho z nás tuto modlitbu odmítá, a má k tomu své důvody. Je to příliš dlouhá a nezáţivná modlitba. Nemám tolik času a neumím se tak soustředit. Toto všechno a moţná další jiné liché důvody, které plynou z lenosti a vlaţnosti nám zabraňují, abychom se modlili tuto krásnou a nám prospěšnou modlitbu. Vzpomínám na jednu námitku ohledně mechaničnosti modlitby sv. růţence, na kterou bylo krásně odpovězeno. Jedna dívka odmítala modlitbu sv. růţence, ţe je mechanická a nic jí neříká. Jeden kněz jí moudře odpověděl. Věděl, ţe chodí s chlapcem, a tak jí řekl: Řekl Vám, ţe Vás Váš chlapec miluje? Ano, říká mně to často. A nevadí Vám to? Ne. Naopak, touţím to slyšet. Tato slova mě nemohou omrzet. Jak ráda je slyším. Vidíte, je to podobné, jak s opakováním modlitby Zdrávas Maria a Otče náš v modlitbě sv. růţence. Pannu Marii ani Jeţíše Krista neomrzí, kdyţ opakujete slova modlitby. Odloţme tedy obavu, ţe mechaničnost je problém modlitby. Nikoliv, je to zas jen výmluva. Růţenec patří k modlitbě, v níţ se učíme modlitbě srdce, tedy naprostému přilnutí k Bohu. Neustále slyším nejrůznější kritiky a nářky na současné dění. Kolik času tomu věnujeme. Změníme něco, kdyţ o tom budeme debatovat? Jak mnoho tímto ztrácíme času. Nebylo by snadnější a prospěšnější Říjen v liturgii Sv. Terezie od Dítěte Jeţíše, panny a učitelky církve Svatí andělé stráţní Existence andělů, bytostí duchovních, je pravda víry a církev je uctívá, poněvadţ oni spolupracují na spáse lidí. Dává se jim tento titul Stráţcové, protoţe nás ochraňují a přimlouvají se za nás. Učení o andělech stráţných se opírá o některé přesné texty Písma sv., např. Neboť andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech tvých cestách (Ţ 90, 11.) Neboť vám pravím, ţe jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého nebeského Otce (Mt 18, 10) V té chvíli se objevil anděl Páně a světlo zazářilo v kobce, vzbudil Petra a řekl mu: Rychle vstaň! (Sk 12, 7). Tato víra v anděla stráţného byla velmi často potvrzena v ţivotě světců, např. sv. Františka Římská cítila často ochranu svého anděla, kdyţ ji pokoušel ďábel. Sv. Rajmund z Peňafortu pocítil jeho přítomnost při probuzení. Sv. Izidor zakusil, ţe za něho pracoval, kdyţ byl v kostele. Sv. Gemma posílala jeho prostřednictvím dopisy svému duchovnímu vůdci, atd. Liturgická úcta k andělům stráţným se objevuje ve středověku r ve Valencii ve Španělsku, kdyţ město potřebovalo ochranu. Papeţ Sixtus V. potvrdil tuto památku v roce 1590 i pro Portugalsko. V Římě byla zavedena zvláštní památka v roce Sv. František z Assisi, řeholník Panna Maria Růţencová Liturgický svátek Panny Marie Růţencové, původně P. Marie Vítězné, zavedl papeţ Pius V. na poděkování za vítězství nad Turky u Lepanta 7. října Papeţ Lev XIII. potom tento svátek potvrdil a zároveň do Loretánských litanií přidal invokaci o Královně posvátného růţence (1883). Růţenec se stal od 12. století nejznámější poboţností, při které rozjímáme o událostech ze ţivota Krista a Panny Marie. Od roku 2003 se k tajemstvím radostným, bolestným a slavným připojuje ještě 5 tajemství světla. Celý růţenec má tak 200 Zdrávasů a 20 Otčenášů. Sv. Dominik byl podle legendy vyzván k jeho modlitbě a bl. Alan de la Roche se stal jeho největším šiřitelem (15. stol.). V dalších stoletích se růţenec modlíval i v rodinách, nejen v klášterech. U cisterciáků a kartuziánů se při kaţdém zdrávasu poklekávalo, coţ vyţadovalo i určitou fyzickou námahu. Dnes se klade hlavní důraz na rozjímání, které má doprovázet celou poboţnost. Modlitba růţence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a přemítání o jejím ţivotě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na ţivot Kristův. Mariánská úcta je křesťansky oprávněná a správná; nebyla to dobrá chvíle, kdyţ se někteří domnívali, ţe kvůli pravé úctě k Bohu je třeba přerušit spojení s Kristovou Matkou. K tomu ale nedošlo náhodou. Člověk má totiţ sklon přeceňovat to, co miluje. Tak se do vztahu k Panně Marii dostalo leccos přehnaného a blouznivého. K tomu přistupovaly vlivy legend, lidová touha obklopit milované postavy mimořádnými jevy a vyplnit jejich ţivot zázračnými událostmi. Dále sentimentalita, sklon k nasládlosti a změkčilosti. Toto všechno napáchalo v oblasti mariánské úcty hodně zla. Nelze se tedy divit tomu, ţe se proti Strana 2 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 9, Říjen 2011

3 vzít do rukou růženec a modlit se? Uděláme víc, než si myslíme. My nalezneme klid a využijeme plodně čas, a navíc ho posvětíme Je na čase zařadit modlitbu sv. růžence do svého denního programu. Já mohu slíbit, že budete objevovat krásu modlitby, která Vám otevře náruč Boží a Vy budete zakoušet a prožívat blízkost Boží a Panny Marie, jejich láskyplnou dobrotu. P. Pavel Ryšavý tomu zvedla kritika všeho druhu, oprávněná i neoprávněná, a že leckteří opravdoví lidé nenacházejí k Marii cestu. Chtějí se vymanit z přepjatostí a pokřivenin, nedokáží však rozlišovat, a proto odhazují vše. To je ale veliká ztráta, protože dějiny křesťanské zbožnosti ukazují, jak dokonale je propojena pravá mariánská úcta s bdělým smyslem pro křesťanskou pravdu. (R. Guardini, O modlitbě) Sv. Radim, biskup Sv. Terezie od Ježíše, řeholnice, učitelka církve Sv. Hedvika, řeholnice Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník Sv. Lukáš, evangelista Sv. Jan Kapistránský, kněz Sv. Šimon a Juda, apoštolové Jaroslav Branžovský Ctnosti a neřesti Moudrost a lehkomyslnost Dnes bych se rád zamyslel nad ctností moudrosti. Tato moje volba je jistě ovlivněna také slavností svatého Václava, neboť po přečtení liturgických textů z této slavnosti a následném zamyšlení jsem si uvědomil, že svatý Václav patřil mezi lidi, kteří touto ctností vynikali, neboť se o něm říká jako o nemnoha dalších vládcích, že byl moudrým vladařem. Jako neřestný protipól moudrosti bych zmínil lehkomyslnost. Moudrost, jak jsem nastínil v minulém čísle, patří mezi ctnosti přirozené, tedy dosažitelné lidským úsilím. Moudrost je brána jako základ a předpoklad všech ctností, neboť je řídí a dává jim pravidla a míru. Podle Katechismu se jedná o schopnost praktického rozumu rozeznat v každé situaci, co je naše pravé dobro a zvolit přiměřené prostředky k jeho konání. Proto se jí také říká praktická moudrost. Je to ctnost, která je na hony vzdálená pouhé sečtělosti, teoretickému poznání, idealismu. Poznání je pro ni sice důležité, ale součástí je také chtění a jednání. Moudrost přetváří získané poznání do moudrého rozhodnutí, které se následně také uskutečňuje. V tomto procesu hraje zajisté důležitou roli zkušenost, jak dané rozhodnutí dopadne. Smysl pro realitu na rozdíl od pouhé teorie vědění. Moudrý člověk tedy musí stát nohama pevně na zemi a pravdivě si pamatovat své zkušenosti. Nenechat se svést k falšování skutečnosti. Protože naše rozhodnutí nevedou vždy k dobrému cíli, je vhodné nechat se poučit, což je dalším požadavkem moudrosti. Poučení pak nemusí být nutně jen ze zkušenosti vlastní, ale moudrý člověk ví, že se dá poučit i ze zkušeností druhých. Ke ctnosti moudrosti patří také jasnozřivost, čímž se míní schopnost rychlé orientace v nepředvídatelném, kdy se člověk i v nečekaných okolnostech dokáže rozhodnout pro dobro. Praktická moudrost má však také háček. Na rozdíl od teoretické moudrosti nemá nikdy jistotu či záruku uskutečnění cíle. Moment nejistoty je její nedílnou součástí, se kterou se snaží bojovat předvídavost, která odhaduje, zda zvolené jednání povede k uskutečnění cíle. Nikdy však předvídavost nedodá takovou jistotu, která by starost úplně odstranila. Toto poznání patří k moudrému člověku. Jistota bezstarostnosti není moudrostí. Zde se člověk setkává se svou konečností a zranitelností. Moudrý člověk si uvědomuje, že jeho jednání může mít důsledky, s nimiž nelze počítat. Proto jsou předvídavost a také obezřetnost nejdůležitějšími složkami praktické moudrosti. Na obrázku proto můžeme vidět ženu se třemi tvářemi, v nichž se zračí přístup moudrého člověka ke světu. Zadní hledí do minulosti, z níž čerpá ponaučení pro současnost. Tvář v zrcadle před ní pak upozorňuje, že je třeba myslet také na budoucnost. Na druhém obrázku můžeme vidět lehkomyslně roztančenou dívku. Nehledí na minulost ani na budoucnost, užívá si. Její tvář je naplněna smíchem a marnivostí. Tím však rozhodně nechci říct, že moudrý člověk musí být zamračený lakomec. Jak praví zlaté pravidlo: ctnost je vyvážený střed mezi dvěma neřestmi. Citát: Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou. (Aristoteles) P. Libor Churý Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 9, Říjen 2011 Strana 3

4 Představujeme křesťanská společenství. Boží Bang dětská schola Na nedělních mších pro rodiny s dětmi zpívá jednou za 14 dní dětská schola. Ale kde se tu vlastně vzala? Její historie se začal psát jiţ v roce 1995, kdy se jejího vedení ujali Kristýna Sopouchová a Tonda Doupal. Schola se postupně začala rozrůstat a jezdit na pravidelné soustředění na jaře a na podzim. Poté se jejího vedení ujali Soňa Hubíková, Jana Přibylová, Jana Spáčilová a Jana Sýkorová. Schola se dále rozrůstala a zlepšovala svůj repertoár, aţ se jejího vedení ujala Klára Adamíková, pod jejímţ vedením schola dostala svoje nynější jméno Boţí Bang. A kde se vlastně vzalo takové jméno? Odpověď je jednoduchá, vymysleli si ho samy děti na soustředění v Lipníku nad Bečvou. Od soustředění v Dubu nad Moravou má schola i svá krásná trička, které si zde děti samy vyrobily. Dále scholu vedla Verča Tesková a v roce 2008 pod jejím vedením natočila schola své první CD ve studiu Pavla Nováka, které nazvala Kapky Boţí radosti. Poté se scholy ujala Emily Šmídová, pod jejímţ vedením se uskutečnil v roce 2010 historicky první koncert scholy. A od začátku tohoto školního roku scholu vede Klára Tšponová a Vašek Slivka. A kdy vlastně má zkoušky? Schola zkouší kaţdý pátek v 16 hodin na Sonusu a zpívá kaţdou druhou neděli na mši svaté pro rodiny s dětmi (10 30 ). Mimo to občas zpestřuje jiné akce farnosti Přerov, jako například setkání pletařek z celé Moravy či Noc kostelů. Co mám dělat, pokud se chci přidat? Je to velice jednoduché, přijít některý pátek v 16 hodin na Sonus. Všichni zpěváci a muzikanti jsou srdečně vítáni. Klárka a Vašek Životní jubileum. Dne 24. července 2011 oslavila krásné ţivotní jubileum 90 let naše členka Ţivého růţence, paní Molnárová. Poblahopřát jí přijeli i zástupci Matice Svatohostýnské, kteří přinesli téţ upomínkový dárek k tomuto krásnému dni. K jejím krásným kulatým 90. narozeninám přejeme mnoho zdraví, spokojenosti, pohody, Boţí poţehnání a ochranu Matky Boţí do dalších let. Členky Ţivého růţence. Josef Hovád Bratr Teodor proti nepříteli. Bratr Teodor byl cisterciáckým mnichem ve francouzském klášteře Panny Marie od Septfons. Byl nucen bojovat v napoleonské armádě, která táhla do Ruska. Kdyţ byla tato armáda ohroţena ruskou strategií spálené země, musela se dát na ústup. Jednoho dne stanul oddíl s bratrem Teodorem, vyčerpaný hladem a únavou, před ruskou armádou. Co dělat? Vrátit se? Nemoţné! Bojovat? Na to nebylo pomyšlení. Náhle vystoupil důstojník s tasenou šavlí v ruce před oddíl a zavelel: Stateční, za mnou! Nikdo se nehnul. Nebo přece? Jeden jediný muţ: bratr Teodor. Chcete-li, půjdu sám, řekl. Klekl si do sněhu a před zraky kamarádů se pomodlil jeden desátek růţence. Pak vzal svou zbraň a s odvahou, jako by za ním stál oddíl muţů, vyrazil vpřed. Kdyţ ho Rusi spatřili, mysleli si, ţe je to léčka, ţe se mají zabývat tímto jediným vojákem, a zatím je obklíčí ostatní armáda. Nechali děla i všechno zaopatření být a dali se na útěk. S obdivuhodnou prostotou náš hrdina prohlásil: Viděli jste, že stačí jeden desátek, aby nás zachránil před pohřbem. Důstojník sňal své vlastní vyznamenání a připnul je na hruď bratra Teodora. Zaslal P. Pavel Ryšavý Strana 4 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 9, Říjen 2011

5 P. Ignát Wurm, čestný občan města Přerova. V těchto dnech vzpomeneme nejen v Přerově, tomu zmírnilo. Roku 1859 se stal správvě ale i v Olomouci, Kojetíně, Tovačocem Ústavu pro zanedbanou mládež v a jiných obcích významného člověka, Brně. Začal literárně tvořit a do roku 1865 katolického kněze, etnografa, redaktora, redigoval Kalendář Morava. Zapojil se do literárního publicistu, poslance říšského zvelebení Velehradu a založil Matici sněmu ve Vídni a zemského sněmu za Velehradskou. Sledoval archeologické Přerovsko a svého Čestného občana vykopávky a v roce 1863 se aktivně účastnil P. Ignáta Wurma. Nejen, že je tak trochu oslav Milénia příchodu Cyrila a Me- zapomenut, ačkoliv 100. výročí jeho úmrtí toděje na Moravu. je uvedeno v některých kalendářích, ač- Od roku 1866 přešel do Olomouce a stal koliv v mnoha městech a obcích jsou po se vikářem olomoucké katedrály sv. Václava něm pojmenovány ulice, ale tím přibližujeme a sekretářem olomoucké kapituly. Již život těch, kteří šli před námi a často dříve v Brně a zejména v Olomouci dostal otravu krve a musela jim i splácíme dluh. U nás v Přerově spojuje spolupracoval s hudebním skladatelem mu být amputována pravá ru- Wurmova ulice Komenského třídu s Pavlem Křížkovským ( ). Vydal ka. Po dlouhé rekonvalescenci Čechovou ulicí, v Olomouci je takto pojmenována Kancionál svatojánský, po Šteyerově oslavil v roce 1905 osmdesá- ulice vedoucí z Masarykovy druhý nejvýznamnější. Ještě současný tiny, kde se mu dostalo mno- třídy k arcibiskupství. Kancionál převzal více jak 25 písní z něj. hých blahopřání a uznání. Počátkem Začněme trochu neobvykle. Čestným občanem Při všem zatížení ale na prvním místě roku 1911 onemocněl města Přerova byl P. Ignát Wurm byla u něj pastorační služba. a zemřel v Olo- jmenován v roce 1867 pro věrné hájení Byl i politicky aktivní. Už v roce 1860 byl mouci. Je zde pochován na zemských práv, podle 9 Moravského vyslán na jednání do Vídně s biskupem Ústředním hřbitově v Olomouci-Neředíně. obecního zřízení z roku 1864, kterou spolu Strossmayerem k připravované ústavě, s novelami přijala později i nově vznik- později o tom napsal vzpomínky. Roku Z tehdejšího nekrologu: Ze- lá Československá republika. Podle výše 1861 byl zvolen poslancem Moravského mřel P. Ignát Wurm, dómský uvedeného paragrafu zde stojí: Obce mohou sněmu a říšské rady ve Vídni za Přerov- vikář, arcibiskupský rada, československým státním občanům, sko, v nichž nás zastupoval po třicet let konsistorní assesor v Olomou- kteří o říši, o zem nebo obec zvláštní zásluhy ( ). Spolu s hrabětem Belcredim ci, Assesor biskupa ďakovančiti. si získali, čestné občanství propůj- a Aloisem Pražákem založil státoprávní ského, konsistorní rada die- Jednalo se o právo osobní, propůjčené stranu. Z politiky odešel v roce 1891, céze bosensko-srěmské, čest- osobám žijícím a nebylo ho možno když premiér Eduard Taaffe, jehož podný rada řecko-katolické kon- později zrušit. poroval, přestal mít porozumění pro české sistoře ve Lvově, nositel Zlatého Wurmovou byla v Přerově pojmenována národní zájmy. kříže s korunou, bývalý dřívější Louční ulice mezi třídou Komenského se v Přerově sešel valný sjezd říšský a zemský poslanec, zavislosti k ulici Čechově. Stalo se tak v sou- Katolické strany národní (staročeši), jejich kladatel a první předseda Ob- s novou výstavbou ulic směrem k poslanci byli také P. Ignát Wurm s P. čanské záložny v Olomouci, Loučkám a obecní zastupitelstvo tak František Weber. Sjezd se konal v sále spoluzakladatel a předseda učinilo na svém zasedání Akciového pivovaru. Rezoluci tenkrát Vlasteneckého muzea v Olomouci, Tenkrát byly pojmenovány i ulice Havlíčkova, navrhl P. Karel Bilčík, farář v Rokytnici u zakladatel záložen v Nerudova a Sušilova. Přerova. Z této strany se stala sloučením Přerově, Kojetíně, Tovačově, Ignát Wurm se narodil v Kloboukách se stranou křesťansko-sociální v roce Křelově, Slatinicích atd., čest- u Brna, studoval na Gymnáziu 1919 Československé strana lidová. ný občan Přerova, Kojetína, v Kroměříži. Poté vstoupil do brněnského Wurm se začal v 80. letech věnovat etnografii Tovačova, Klobouk u Brna alumnátu pro studenty bez prostředků, - uspořádal první národopisné vý- a jiných obcí, zakládající člen a dále studoval v Brně na Teologické stavy výšivek v roce 1885 v Němčicích Národopisné společnosti česko-slovanské fakultě byl tamtéž vysvěcen a Ořechově. aj. na kněze a působil jako kaplan v Mutěnicích A nejen to zastupoval v Praze Rostislav Dočkal a v Dědicích u Vyškova. Již tenkrát na přednáškách o Moravě, kterou organi- Spoluzakladatel Vlastenecké- vystupoval proti pronásledování a častému zovala Moravsko-slezská beseda, nemocho muzea v Olomouci (dnes překládání kněží, kteří povzbuzovali ného Františka Bartoše ( ) dia- Vlastivědného muzea v Olozovala národ k zachování identity, které se díky lektologa, pedagoga a etnografa. Připomněl, mouci) s Janem Havelkou že k nejvýznamnějším projevům Z příbuzenstva: Josef Wurm, lidové tvorby patří lidové píseň a ornamenttika starší bratr, politik od r. 1848; a vyzval k uchování národní Josef Svatopluk Wurm, sy- identity a individuality Görrosovým citátem: novec, přídomek Čejkovský, Nebuďme jako... olovo, které se novinář, první moravský do každé formy vtlačiti dá, za což byl dopisovatel Národních listů. odměněn bouřlivým potleskem. O Wurmově ulici, Slovo pro V 90. letech po nepatrném škrábnutí každého č.9/2009. Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 9, Říjen 2011 Strana 5

6 Měrovický kostel slavil 200 let. Poslední srpnovou neděli si věřící i další obyvatelé Měrovic nad Hanou společně s pozvanými hosty připomněli významné výročí, 200 let od posvěcení farního kostela. Příprava události byla zahájena už na počátku roku a svou pomoc při ní ústy svého starosty Ladislava Bařiny slíbila i obec. Paní Zdeňka Mollinová, která se léta zabývá církevní historií přerovského děkanátu, připravovala už od února výstavu o dějinách kostela a farnosti. Nástěnky informující o jednotlivých událostech dotvořila bohatá obrazová dokumentace i historické dokumenty, a také ukázka některých liturgických předmětů. Pozvání na slavnostní den přijal jako hlavní host Mons. Ladislav Hučko z Prahy, biskup řeckokatolického exarchátu na území naší země, který má zároveň v rámci České biskupské konference na starosti péči o národnostní menšiny. V Měrovicích je totiž výrazně zastoupena romská populace a někteří z nich se hlásí k řeckokatolické církvi. Právě z tohoto důvodu se biskup Hučko stal hlavním celebrantem mše svaté, která v měrovickém kostele sv. Bartoloměje začala v neděli 28. srpna 2011 o půl jedenácté dopoledne. Průvod k bohoslužbě vyšel krátce před jejím začátkem ze stavení Hromadových vedle kostela. Kromě duchovních a ministrantů v něm šli i zástupci obce v čele se starostou Ladislavem Bařinou, který nesl jubilejní svíci dar obce na památku dvoustého výročí kostela. Slavnostní atmosféru v kostele dotvářela květinová výzdoba a zpěv sboru pod vedením varhaníka Františka Navrátila. Zástup lidí, kterých se sešlo asi 150, zcela zaplnil kostel a některým účastníkům tak nezbylo než bohoslužbu sledovat zvenčí. Kromě místních farníků, mezi nimi i velkého počtu Romů, se bohoslužby zúčastnila i řada věřících z okolních obcí. Biskup Hučko, kterého přátelská atmosféra viditelně těšila, se ve svém kázání zaměřil na kostel jako symbol místo, kde se věřící shromažďují ke společné modlitbě a vytvářejí tak jedno společenství, ale také jako symbol příslušnosti k víře. Když se o někom chce říct, že je věřící, řekne se, že chodí do kostela. Chodit do kostela znamená veřejně se přiznat ke své víře a není to tak dávno, co takové chození vyžadovalo mnohdy i velkou odvahu, řekl ve svém kázání Mons. Hučko. Pozornost obrátil také k soužití romské populace s ostatními obyvateli: Někteří lidé mohou být problémoví, není možné z toho ale vinit všechny nebo třeba házet vinu jen na stát. Nezačne-li každý člověk od sebe, k nápravě dojde jen těžko, uvedl biskup a vyzval přítomné Romy: Právě vy jste tu velmi potřební, abyste dávali dobrý příklad pro většinu obyvatelstva. Kázání pak uzavřely prosby, které kromě češtiny zazněly také v romštině a slovenštině. V závěru mše svaté poděkoval místní duchovní správce všem, kdo se zapojili do příprav na oslavu jubilea, starostovi, i těm, kdo uklidili a vyzdobili kostel. Využil také této příležitosti k připomenutí životního jubilea 85 let, které oslavil měrovický varhaník František Navrátil, a poděkoval mu za službu, kterou v místním kostele i v okolních obcích koná již 70 let. Romští zpěváci zkrášlili bohoslužbu jednou písní a za zvuku hudebních nástrojů pak po mši svaté doprovodili biskupa Hučka ke škole, aby zde otevřel zmíněnou výstavu. Ti, kdo si ji toho dne nemohli prohlédnout, mají stále možnost tak učinit na obecním úřadě. Pro pozvané hosty obec také zajistila slavnostní oběd. Kromě biskupa Hučka a vedení obce se ho zúčastnilo několik kněží, mezi nimi administrátor farnosti Pavel Ryšavý s jáhnem Stanislavem Trčkou, přerovský děkan Pavel Hofírek nebo farář ze sousedních Němčic Tomáš Strogan, a také několik místních farníků, pro které bylo pozvání ke stolu odměnou za pomoc při bohoslužbách a péči o kostel. Nedělní odpoledne uzavřelo svátostné požehnání v kostele a následná přednáška o dějinách farnosti, kterou si připravila autorka výstavy Zdeňka Mollinová z Přerova. Oslava výročí pomohla měrovickým občanům, aby si uvědomili, jaký význam pro ně má kostel, který zdobí jejich obec. Lidé stárnou a umírají, ale kostel zůstává. Je symbolem křesťanství a vypovídá mnohem víc, než naznačila prožitá slavnost. Odehrávají se zde mnohé významné okamžiky lidského života. Když je lidem nejhůře a dostávají se do situací, s nimiž si neví rady, vždycky si do kostela najdou cestu a hledají zde pomoc. Bůh na nás umí čekat, ale nám čas utíká Proto nezapomeňme na to, že máme kostel, že patří všem, a že je zde pro všechny. P. Pavel Ryšavý, farář Strana 6 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 9, Říjen 2011

7 Přečetli jsme a doporučujeme. Z předmluvy papeže Benedikta XVI. Milí mladí přátelé! Po 2. vatikánském koncilu ( ) a ve změněné kulturní situaci mnozí lidé pořádně nevěděli, čemu vlastně křesťané věří, čemu církev učí, jestli vůbec ještě něčemu může učit a jak to všechno začlenit do kultury, která se od základu změnila. Proto si kladli otázky: Nepřežilo se křesťanství jako takové? Může být rozumný člověk dnes ještě věřící? Tyto otázky si poctivě kladli i dobří křesťané. Proto vás vybízím: Studujte Katechismus katolické církve pro mladé! Přeji si to z celého srdce. Katechismus vám nebude vždycky hrát do noty. Nebude vám život nijak usnadňovat. Bude totiž od vás požadovat nový život. Bude vám předkládat poselství evangelia jako drahocennou perlu (srov. Mt 13,46), za kterou člověk musí dát úplně všechno. Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale! Obětujte na to čas svého života! Studujte jej v tichu svého pokoje, čtěte si v něm ve dvou, s přítelem, vytvářejte studijní kroužky, sdílejte se po internetu. Využívejte všech způsobů k dialogu o víře! Jak s knihou pracovat? Katechismus pro mladé zprostředkovává úhrn katolické víry, tak jak byla předložena Katechismem katolické církve (KKC) z roku 1997, ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku. Kniha je psána formou otázek a odpovědí, za každou odpovědí jsou v hranatých závorkách připojeny číselné odkazy na články v KKC pro další upřesnění a prohloubení. Následný komentář má čtenářům poskytnout dodatečnou pomoc, aby dokázali lépe pochopit danou otázku a její význam pro vlastní život. Katechismus pro mladé navíc nabízí v průběžném postranním sloupci doplňující texty, jako jsou shrnující definice, citáty z Písma svatého, citáty svatých a spolehlivých učitelů víry. V samém závěru najdeme rejstřík pojmů, který umožňuje snadno si vyhledat konkrétní místa v textu. Kříž. YOUCAT - Katechismus pro mladé Svědectví Nikolause Magnise, na tiskové konferenci při představení Youcat : Proč je Youcat skutečně také dílem mladých? My mladí jsme spolupracovali především při diskusích a při formulacích otázek. Je třeba říci, že Youcat není napsaný slangem mladých, ale ani jazykem výhradně teologickým, který by mohl pochopit jen ten, kdo studoval teologii. Na čtenáře se obrací seriózním způsobem. Spolupracovali jsme také jinými způsoby. Například jsme shromáždili sbírku fotografií a obrázků z našeho života a tímto způsobem jsme propojili své otázky a texty v jeden celek. Proč název Youcat? Za název vděčí mladým. Kvůli krátkosti všichni nazývali projekt jménem JuKat, což jsou první slabiky slov Jugend (německy mládež ) a katechismus. Potom někoho napadlo napsat to v této podobě. A Svatý otec tento název přijal za svůj. Má nějaký význam i grafické zpracování obalu knihy? Alexander, který byl zodpovědný za grafiku, dostal nápad a řekl: Udělejme knihu žlutou. Žlutá je barva katolické církve. Na žlutou obálku pak umístníme Y tvořené kříži, vytvořenými mladými, kteří se na vzniku katechismu podíleli. Y znamená young, youth nebo you ( mladý, mládež nebo ty ). Pro nás však žlutá obálka znamená více než pouhé grafické ztvárnění; je to program a poselství, vyslané všem mladým katolíkům na světě. Německy říkáme: ZEIGT FARBE! To znamená: Přiznejte svou barvu, ukažte, kdo jste! Neskrývejte se! Nemějte strach, že jste věřící! Jste křesťané, katolíci, a buďte na to hrdí! Všichni mladí v Madridu dostali Youcat darem od Svatého otce, protože je to pro něj důležité, neboť mladí jsou pro něho důležití, protože on v ně má důvěru. On nám mladým říká: Musíte vědět, v co věříte, musíte poznat svou víru se stejnou přesností, s níž odborník na informatiku zná operační systém počítače, musíte ji poznat tak, jako hudebník zná svou skladbu; ano, musíte být ve víře zakořeněni hlouběji než generace vašich rodičů... Petr Káňa, jájen Mezitím mladý apoštol Jan rozšířil zprávu o odsouzení Ježíše v Jeruzalémě. Nejdříve ruku a odvedl na malý dvorek k bičování. navštívil dům Markova otce, kde probíhala poslední večeře, pak Petra Uprostřed něj stály do země zapuštěné asi a několik dalších apoštolů, ale poté běžel i do Betánie k Lazarovi, Marii, Martě, metr vysoké patníky, každý s dvěma železnými ale především aby to sdělil co nejšetrněji Kristově Matce. Všichni plakali, ale kruhy; Ježíše přivedli k nejbliž- zejména Spasitelova Matka Maria byla rozhodnuta jít do Jeruzaléma. Uvědomila šímu, svlékli, přehnuli a obě ruce přivázali si, že ze synových úst slyšela o tom, co ho čeká. Kristus předpověděl, že zemře ke kruhu na druhé straně. Kohorta posádky v Jeruzalémě. Chce být s ním. Byla u něj, když začal dýchat, chce být s ním, až se postavila kolem dvora vně i uvnitř na vydechne na kříži naposled. stráž. Římské bičování se nazývalo poloviční Římané převzali ukřižovaní od Féničanů jako odstrašující prostředek, který smrt. Nebývalo spojováno s žádným zdokonalili poté, když na Via Apia mezi Kapuí a Římem ukřižovali po porážce jiným trestem. Také oba zločinci, zloději, Spartakova povstání šest tisíc otroků. Úředník, odsuzující člověka k ukřižo- kteří měli téhož dne zemřít, bičováni ne- vání, stále používal větu: Pone crucem servo (Vlož otroka na kříži). Příčné byli. Pouze Ježíš. Přistoupil voják pověřený břevno, které odsouzenec nesl, se jmenovalo patibulum a část, která byla na bičováním, stanul za odsouzencem, rozkročil popravišti v zemi - stipes crucis. Tzv. nízký kříž byl vysoko nad zemí vztyčen se, rozmáchl a kožené řemínky ka- asi jen dva a půl metru. rabáče (flagellum), na jejichž konci byly To vše se míhalo Janovou hlavou na cestě za Ježíšem, matce ale připomínal přišity silné rybí kosti a vedle zase kousky slova a dokonce i modlitby, které její Syn pronesl při poslední večeři a vyprávěl řetězu, zasvištěly vzduchem. Dopadly na jí o jeho zatčení i soudu. záda, kůstky a řetízky se ovinuly kolem boků Zatímco byl uvězněný Barabáš přiveden ze sklepení a propuštěn, stál Ježíš po a zanechaly stopy až na prsou. Ježíšova celou dobu po odsouzení před Pilátem zády k davu. Jeden z vojáků jej vzal za kolena poklesla a s námahou se opět narov- Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 9, Říjen 2011 Strana 7

8 nala. Vojáci to kvitovali s uznáním. Znovu dopadly řemínky, tentokrát níž a narazily na kůži. Ježíšovy rty se pohybovaly souběžně mezi ranami v pomalém, těžkém rytmu. Utrpení trvalo okolo tří minut. Přihlížející tribun poté zarazil kata a spokojil se s tím, že pohledem na bičovaného zjistil pohyby hrudníku při dýchání. Byly krátké a rychlé. Proto poslal dva muže pro studenou vodu a ručníky. Omytí odsouzence nebylo ze soucitu, nikdo z vojáků ho nelitoval, ale mělo přivést k jasnému a bolestnému vědomí. Přinesli znovu šarlatový plášť, yzop, rostlinu, podobající se třtině, a z věder se suchým trním, rozmístěných kolem dvora, jež se používalo na podpal, spletli z onoho trní korunu. Vložili mu ji lehce na hlavu a s úsměšky mu ji poopravovali, zatímco trny rozdíraly kůži. Klaněli se mu, klekali před ním a volali: Ať žije židovský král! Poté ho políčkovali a plivali mu do tváře. Když nechutná zábava skončila, uvázali Ježíši kolem beder roušku a oblékli ho. Čekající dav mezitím prořídl, jednak si Barabášovi stoupenci odvedli vraha, jiní spěchali do chrámu a pro třetí byl příliš nádherný den. Přiváděli Ježíše z uzavřeného dvora, z bičování. Byl to děsivý pohled, až se tajil dech. Mokré vlasy pod trnovou korunou a stěží poznatelný člověk v rysech obličeje. Horní částí oděvu prosakovala krev. I Pilát, když pohlédl na zbičovaného Krista, vstal, přistoupil k němu, uchopil a zvedl jeho ruku a zvolal k davu: Ecce Homo! (Ejhle, člověk!) Ale velekněží a zástup křičeli znovu: Na kříž! Na kříž! Pilát vztáhl ruku a hluk se utišil: Jsem nevinen krví tohoto spravedlivého, a odcházel pomalu do budovy. Již podruhé tak použil věty ze židovského očišťovacího rituálu (Dt 21, 6-9). Nechal si zavolat Abenadara a přikázal zhotovit dřevěnou tabulku v hebrejštině, latině a a aramejštině. Nápis bude znít: Ježíš Nazaretský, židovský král. Když se to dověděli kněží, žádali okamžitě slyšení u Piláta. Nepiš židovský král, nýbrž že řekl, že je židovský král, prosili zdvořile. Co jsem napsal, zůstane. Pilát se ušklíbl a slyšení skončilo. Nápis byl proveden a voják ji nesl před zbičovaným Kristem. Za Ježíšem byli zařazeni dva lupiči a před průvodem jel jezdec na koni. Každému z odsouzenců byl naložen na pravé rameno tzv. strom, příčné břevno ke kolmé části kříže, která byla už zaražena na popravišti a používala se několikrát. Příčný trám byl z cypřišového dřeva asi 15 cm široký, 10 cm silný a dva metry dlouhý. Vážil mezi kg, uprostřed podlouhle vydlabán, aby zapadl do svislého trámu. Ježíšova zápěstí byla svázána tak, aby mezi rukama zůstala vzdálenost oné šířky břevna. Trám byl položen na pravé rameno a provlečen mezi svázanýma rukama tak, aby třetina délky směřovala dopředu a zbytek směřoval šikmo dozadu k zemi. Cesta na Golgotu (lat. Kalvárii) byla dlouhá něco přes kilometr. Nejprve stoupala úzkou uličkou, pak začínala prudce klesat. Kolem domů se navíc tísnili poutníci, obyvatelé se shromažďovali i na rovných střechách, lidé se snažili přečíst jména na tabulkách, legionáři zatlačovali dav ke zdem příbytků často i kopími. Ježíš pod svým břemenem klopýtal, každá nerovnost bičovanému působila s nákladem na rameni a v nohou bolest. Vykročil jednou nohou, druhá už neměla sílu, i když ho setník nutil, aby pokračoval. Tělo ztratilo rovnováhu, nemohl uvolnit ruce od trámu, sklouzl na pravé koleno a oba lokty. Hlava, zalitá potůčky krve a potu, vytékajícími zpod trnové koruny přes pravou tvář, mu klesla dopředu podél trámu, který se nejprve opřel jedním koncem o zem a pak se svezl vedle Krista. Abenadar udělal to nejvhodnější. Rozhlédl se kolem a spatřil ramenatého černovlasého venkovana s mohutnými svaly. Kývl na něho a poručil mu, aby vzal trám a nesl ho. Jmenoval se Šimon z Kyrény (Tripolis v Lybii), kde žilo v té době dost židů. Snad přišel slavit Paschu, snad si něco vyřídit. Mnoho o něm nevíme, snad jen to, že dvěma synům dal jména Rufus a Alexander. Udělal, jak mu poručil setník. Zvedl trám a jezdec vpředu se dal pomalu do pohybu. Kyréňan šel za Ježíšem cestou, která teď stoupala do příkrého kopce k Efraimské bráně. Jeruzalémské ženy, sdružené v dobročinném spolku (chaburat ir), se také shromáždily a litovaly Krista. Ten se zastavil a hlasem k nepoznání změněným řekl s obrovskou námahou: Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, plačte samy nad sebou a nad svými dětmi. Neboť přijdou dny, kdy lidé řeknou: Blaze neplodným! Blaze lůnům, která neporodila, a prsům, které nekojily! Tehdy řeknou horám: Padněte na nás! A pahorkům: Přikryjte nás! Neboť činí- li toto na stromě zeleném, co se bude dít na suchém? (Ježíš byl oním stromem zeleným, hříšníci suchým. Některé z oněch žen se skutečně ještě za čtyřicet let dožily dobývání Jeruzaléma a zakusily nevýslovné hrůzy. pozn. aut.) Via Dolorosa Cesta bolesti pokračovala za bránou stoupáním dalších asi sto kroků. Nahoře dal setník povel k zastavení. Golgota byl skalnatý vyvýšený výběžek nad místem, kde se sbíhaly silnice. Šlo o popraviště, na němž k nebi trčely tři holé kůly. Opodál se shromáždil dav a mezi ním velekněží. Ježíš se pokusil o úsměv, když zahlédl mezi lidmi svou matku. Když se jejich oči setkaly, beze slova k němu vztáhla ruce. Doprovázeli ji její švagrová Marie, matka Jakuba Mladšího, Salome, žena Zebedeova, Marie Magdalena a apoštol Jan. Po rozmluvě s katem nařídil setník ukřižovat nejprve Krista. Jeden z lotrů začal hlasitě vykřikovat, že není lupič a zloděj, ale odpůrce mocných v Jeruzalémě, a jestli kradl, bylo to z těchto, a ne z osobních důvodů. Druhý zloděj se třásl strachy, bál se. Šimon z Kyrény složil na zem za Ježíšem trám. Tři vojáci, kteří nesli tabulky se jmény odsouzenců, se postavili vedle křížů na stráž. Na tmavé skále, připomínající lebku (odtud její pojmenování), bylo vše připraveno na znamení. Čtyři vojáci obstoupili každého vězně a začali je svlékat. Pouze oid Strana 8 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 9, Říjen 2011

9 kolem beder jim byl ovinut kus látky a volný konec zastrčen vzadu za pás. Kat srovnal příčný trám za Ježíšem, vzal ho za ruku a povalil na záda. Vyrovnal mu trám za hlavou, vojáci mu klekli na ruce, trny se zaryly do rozbité hlavy. Dva asi třinácticentimetrové čtverhranné železné hřeby kat zatloukl kladivem do obou zápěstí, překročil jeho tělo a dal pokyn, že je možné trám zvednout. Dva vojáci nadzvedli dřevo na koncích a zvedli Ježíše na nohy. Pak se přidali další dva, nadzvedli ukřižovaného a s pomocí žebříku připevnili příčný trám hlubokým zářezem na svislý kůl. Kat přibil ze žebříku nahoru ještě tabulku se jménem, pak klekl před patou kříže. Dva vojáci uchopili nohy za lýtka a podle předpisu byly přibity pokrčené nohy pravá přes levou, aby se odsouzenec mohl opřít o hřeby a povytáhnout vzhůru. Popravčí provedl totéž s oběma dalšími odsouzenci. Po celou dobu se snažil Jan Marii uchránit zdrcujících pohledů na syna a odvedl ji s ostatními o kousek dál a držel na svých prsou, aby nic neviděla. Ježíš byl ukřižován. Paže rozepjaty ve tvaru otevřeného písmene V, nesmírně krutá bolest v zápěstí, tuhnutí ramen a svalů, možnost vdechnout, ale ne vydechnout, pokud se nepovytáhne opřením o přibité nohy, čímž uvolní hrudní koš, s tím musel Ježíš bojovat nesčetněkrát. Zástup přihlížejících řídl. Bylo po poledni a jedna žena v zástupu se obrátila ke svému muži a prohodila, že je nějak špatně vidět. To vzbudilo pozornost, na oblohu se podívali i ostatní, ale byla bez mráčku, jen její bledá modř se měnila v tmavší odstín. Začalo se stmívat. Někteří usoudili, že se blíží bouře a vraceli se branou do města. Ale nehřmelo, neblýskalo se, nebylo z čeho. Za chvíli se bezmračná obloha setměla tak, že bylo možno se upřeně dívat do slunce a vše pomalu zahalil soumrak. Lidé se báli, ptali se, co to je. Jiným temnota také připomínala blížící se písečnou bouři, jenže nepřicházela. Temnota nastala na celém tenkrát známém světě. (Flegon napsal, že zatmění zažila Evropa takové, jakého nebylo pamětníka. Bylo to ve 4. roce 202 olympiády. V poledne bylo vidět hvězdy. Zemětřesení v Nikáji (koncily v roce 325 a 787 po Kr.) způsobilo velké škody. Tertulián našel v římských archívech zprávu o světovém zatmění, které si znalci nedovedli vysvětlit. Tento římský patristický filosof žil po Kr. - pozn. autor). Ptáci ztichli. Stromy, keře, květiny se v bezvětří ani nepohnuly. Majetek odsouzených připadal podle zákona státu, tedy oněm vojákům, přiděleným ke každému kříži. Směli si rozdělit jejich svršky. Setník Abenadar tedy o- bešel kříž a vzal Ježíšovy věci. Prvnímu vojáku hodil obnošené sandály, druhému bílý pruh látky, třetímu zkrvavený plášť a sám si nechal jeho pás. Ostatní vojáci si rozdělili svršky zlodějů. Jedna část zbyla, Ježíšova tunika, spodní šat, prosáklý Spasitelovou krví. Rozhodl, že budou o ni losovat. Když začali, Ježíš zvedl oči k nebi a řekl nahlas: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Bylo to tak nečekané, že i u vojáků vyvolal úžas, když prosil o odpuštění za ty, kteří ho ukřižovali jako zločince a losovali o jeho oděv, ale i za farizeje, saduceje a za lidi celého světa. Takové bylo pojetí jeho lásky. Ukřižované opouštěly síly. Zloděj po levici, který svůj čin omlouval, pohlédl na Krista a vybuchl v hněvu: Jsi-li Mesiáš, pomoz sobě i nám. Mlčenlivý odsouzenec po Kristově pravici se povytáhl na zkrvavených nohou a pokáral ho: Ty se Boha nebojíš? My trpíme spravedlivě a máme odplatu za své viny. Ale tenhle nic zlého neučinil. Zdlouha se nadechl: Pane, rozpomeň se na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš se vztyčil, nabral dech a odpověděl: Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Strašně zeslábl. Ztráta krve u něj byla větší než u obou lotrů, kteří nebyli bičováni, on byl i bit, nejedl a nepil od minulého večera. Začala Kristova poslední hodina na kříži. Hrstka lidí kolem Golgoty už sestávala z několika těch, kteří Ježíše milovali a z vojáků. Obloha zůstávala zahalena černým závojem. Ježíš pohlédl na hlouček těch, které miloval. Jan držel jeho matku kolem ramen, na druhé straně stála sestra jeho matky, Marie Kleofášova, Marie Magdaléna a hlouček přihlížejících. Kristus očima i hlavou pokynul Janovi a ten se s Pannu Marií rozhodl přistoupit blíže. Vojáci zpozorněli, ale Abenadar přikázal, aby se čehokoliv zdrželi, a tak Kristovi nejbližší se zastavili až těsně před křížem. Z Ježíšových rtů splynulo: Matko, hle, tvůj syn. Maria pohlédla na Jana. Ježíš teď nespustil oči z Jana: Synu, hle, tvé matka. Jan se podíval vzhůru Kristovi do očí a přikývl. Porozuměl. Minuty utíkaly, Galilejský neměl k smrti daleko. Nabral dech, vytáhl se za zápěstí vzhůru a vydechl: Eli, Eli! Lema sabachtani! (Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil!) Někteří mysleli, že volá Eliáše, ale Ježíš nevolal proroka. Volal svého Otce. V agónii, když mozek přecházel zkratem do bezvědomí, kterýsi z vojáků nabodl houbu nemočenou v octě na kopí a zvedal ji k Mesiášovým rtům, ale ten nepil a vydal mocný hlas: Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. A poté zazněla poslední dvě slova: Dokonáno jest. Jeho tělo se na kříži sesulo. Skonal. Ozval se zvuk připomínající stádo prchajících zvířat. Země se otřásla a úzká trhlina se rozestoupila a běžela od Golgoty přes silnici, jeruzalémskou bránou městem do chrámu, kde roztrhla oponu oddělující velesvatyni od ostatního chrámu, od vrchu až dolů, tento symbol Boží nepřístupnosti. Ježíšova smrt tak odstranila tuto překážku a otevřela cestu k Bohu. Čára rozestoupení země pak pokračovala dál k východu, otevřela hroby na hřbitově, otřásla zdí, překročila Cedron a zamířila k Mrtvému moři, zanechávajíc stopu na zemi, v horách i na skalách. Setník a vojáci zděšeně vyskočili, pohlédli na Krista, na oblohu, na skály, na rozestoupenou zemi. Ten člověk byl opravdu Syn Boží, řekl setník Abenadar. Díval se za Ježíšovou matkou a jeho přáteli, kteří se poněkud vzdálili. Všiml si muže, spěchajícího ke Golgotě. Podle oblečení to byl zámožný člověk. Přicházel Josef z Arimatie. Dnes stojí před očima nás všech Kříž, vztyčený mezi nebem a zemí. Kříž je zrcadlo nastavené světu a Ten, který na něm zemřel, byl člověk i Bůh. Díváme se Naň s úctou a vděčností za oběť, kterou Kristus přinesl. Jestliže na Velký pátek uctíváme Kříž, ctíme toho, který se nezalekl bolesti ani smrti. Šel cestou pravdy, důsledně až do konce. Šel proti zlu a na zlo nikdy neodpovídal zlem. Věděl, že jde cestou oběti vlastního života. Velkým pátkem ale dějiny spásy nekončí a nekončí jím ani příběh života našeho Pána. Denně k němu vzhlížíme, denně před ním klekáme, často se s ním setkáváme v Eucharistii a Kříž držíme s růžencem i v posledních chvílích života. Cesta tedy nekončí u Kristova hrobu - cesta víry jde dál, víry v Krista, který je Cesta, Pravda a život - Vzkříšení a život. Proto je marné hledat Jej mezi mrtvými. Básník Petr Linhart to vyjádřil ve verších, když viděl ze soumraku ženu, klečící a modlící se pod křížem u Božích muk v polích: Vytáhla hřeby, poprvé pravý, podaná ruka, pohyb hlavy, podruhé levý. Světla a nadpozemské jevy Naposled třetí Muž sestupuje s kříže Jdou spolu nocí, Syn, Bůh a dobrodějka Jdou spolu nocí Je svatá, tichá, velká... Rostislav Dočkal Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 9, Říjen 2011 Strana 9

10 Milí chlapci a děvčata Na začátku měsíce října jsme děkovali za úrodu. Možná je to pro některé z vás zvláštní, vždyť máte plné obchody potravin z celého světa. Dříve to tak nebylo a lidé si vážili toho, co se jim na poli a v zahradách urodilo. V měsíci říjnu také více myslíme na misie. 23. října budeme slavit MISIJNÍ NE- DĚLI. Misionáři často ve svých dopisech popisují, jak lidé v některých zemích hladoví. Jsou to většinou země, kde není dostatek vody a také úrodné půdy. Pro místní obyvatele je vypěstovaná úroda opravdovým darem Božím. Bože chválíme Tebe Po řece Bečvě tiše plují barevné listy ze stromů, které ji lemují na jejím toku z Valašských hor až do úrodné Hané. Mezi kobercem listí sedí na vodě kačeny a spokojeně se nechávají ohřívat posledními teplými paprsky podzimního sluníčka. Rybky se prohání těsně u břehu a ve své zvědavosti vyskočí trošinku nad vodu a tím ji zčeří. U jezu se listí zastaví, jako by nechtělo spadnout do té hloubky a zatočit se v pěně a víru padající vody, krásně vonící. Ale proud jim nedá dlouho přemýšlet. Pod jezem se podzimní silný vítr opře do vody a vlny se zvednou do velké výše a tu se zaleskne vlnka Bečvinka. Kolem ní vynořují své hlavy malé rybky. Bečvinka se celá nazvedla a zašuměla rybkám: Musím vám říci, drahé rybky, že tady na pravém břehu nebyly žádné továrny, chemické závody, ani ty hrozné budovy zabarvené odpadovým prachem. A, na chvíli se odmlčela, a také tu nestál ten most u Dluhonic, který je jak z měsíční krajiny. Byla tam jen malá továrnička na mýdlo. Rybky hned pohotově zamrskaly ocasními ploutvemi a nedůvěřivě zakroutily očima. Vlnka pokračovala nešťastným hláskem: Lidé tam měli sady a zahrádky a krásnou trávu pro svůj dobytek. To není tak dávno, možná si to některé babičky pamatují! Vlnka se natočila a pokračovala: No a na tom levém břehu také nebyly továrny ani teplárna. Za kasárnami město končilo a byl tam veliký statek. Říká se,úrodná Haná a ona byla opravdu úrodná. Od cukrovarských domků již bylo až po letiště samé pole, které patřilo tomu statku a kam chodily ženy na sezónní práce, a také svým dětem pro dobré mléko. Voda z Bečvy se často vylila a přinesla z Beskyd na pole a louky novou úrodnou zemi. Rybky naslouchaly podivné řeči Bečvinky a ona pokračovala: Tam, jak jsou odpady teplárny, byly krásné louky a vysoké stromy, a také překrásné rybníčky a v nich škebličky, rybky a nádherné vážky, no prostě pohádka! Říkalo se tomu,stará Bečva. Bylo to zaniklé rameno Bečvy. A v některých jezírkách se dalo koupat, což bylo kouzelné. Sluníčko se schovalo za mraky a vlnka se jen na chvíli nadzvedla a zašuměla do celého prostoru a nad celým krajem bylo slyšet: Lidé věděli, že za celou svou úrodnou zemi musí děkovat Bohu. On ji stvořil tak krásnou. On dává růst rostlinám a sesílá z mraků vody. Bůh nechce, aby lidé ničili jeho dílo, ale aby byli moudří, vždyť mají rozum a poznání. Začalo se stmívat a celá země chválila Boha. Bože Otče na nebi, Každý tvor Tě velebí. Celá země zpívá si, Žes ji stvořil do krásy. A ten náš svět Bože chraň, Drž nad ním svou mocnou dlaň. I nade mnou, který v něm, chci zůstat Tvým dítětem Liba Calábková Strana 10 Slovo pro každého Ročník 17, Číslo 9, Říjen 2011

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duben 2011 Číslo 4 Ročník 17 Úvodník Liturgický kalendář Svatohostýnská bazilika Putování na významná i méně známá poutní místa - Žarošice Rosteme ve víře Liturgika Kristus

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Vzpomínka na arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana na místě jeho rodného domku se konala v neděli 30. září u příležitosti oslav 150. výročí posvěcení kostela sv. Františka Serafínského

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard 02 /07 Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard OBSAH: Rozpis bohoslužeb ve Svatém týdnu.2 Velikonoční radost (ne)oslovující patera Petra Smolka 4 Jak jsem

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN

ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN POUTNÍK ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN 2013 POHNUTÉ OSUDY BRATRŮ ZE SOLUNĚ Je tomu již 1150 let, co se krajinou zlatou dozrávajícím obilím a zelenou kudrnatými lesíky v údolí řeky Moravy, jež se rozprostírá

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu.

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. 4/12 Prázdninové Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. Přísloví OBSAH: CO NÁS V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ČEKÁ SETKÁNÍ RYTMIKY SVĚDECTVÍ BIŘMOVANCŮ 2 8 19 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI:

Více

ULITÝ START. Ročník XXII 3/2011 ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE

ULITÝ START. Ročník XXII 3/2011 ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE CESTA ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXII 3/2011 ULITÝ START Na konci srpna a na začátku září se uskutečnilo v korejském Tegu mistrovství světa v atletice. Přiznávám, že atletika je sport, který

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

život farností Jiří Bětuňák a nástěnky v kostele 3 Nepochopitelný růženec 4 Velké setkání s rabíny v Izraeli 6-8

život farností Jiří Bětuňák a nástěnky v kostele 3 Nepochopitelný růženec 4 Velké setkání s rabíny v Izraeli 6-8 květen 2015 číslo 5 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Jiří Bětuňák a nástěnky v kostele 3 Nepochopitelný růženec 4 Velké setkání s rabíny v Izraeli 6-8 Nový českobudějovický

Více