Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007"

Transkript

1 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Na jednání se dostavilo 14 zastupitelů, p. Nováček se předem omluvil za pozdní příchod. Po přivítání zastupitelů a přítomného občana (kronikáře města p.procházky) starosta konstatoval, že zápis z minulého mimořádného jednání i předminulého řádného jednání byl řádně ověřen a vyvěšen a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního zasedání, navržený radou města. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky k posledním zápisům zastupitelstva ani k návrhu programu nebyly vzneseny, bylo toto všemi hlasy schváleno (hlasování : ). Dále starosta konstatoval, že většina projednávaných materiálů byla zastupitelům zaslána předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat a prezentovat je především kvůli přítomným občanům. Schválený program jednání: 1.Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2.Kontrola usnesení z minulého jednání ZM 3.Zpráva o činnosti za uplynulé období 4.Zpráva o plnění rozpočtu za 11 měsíců roku Rozpočtové změny č.4/ Schválení rozpočtového provizória 7.Schválení OZV č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8. Majetkové dispozice 9. Zpráva výborů zastupitelstva města 10. Různé 11. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni 12 hlasy p. Pokorný a p. Řežábek, kteří se hlasování zdrželi a tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Kontrola usnesení usnesení 104/2007: ZM schvaluje uzavření smlouvy s firmou Alcedo na zpracování PD odběrného objektu a náhonu pro rybník Benešák v ceně ,- Kč vč. DPH. Starosta seznámil zastupitele s aktuálním stavem, kdy p.růžička slíbil, že PD dodá cca do 14 dnů. Během tohoto týdne dodá stručnější podklady, které jsou nutné pro vyřízení ohlášení stavby (pro případ, že by město chtělo zahájit práce co nejdříve), následně celý projekt dopracuje. Ohledně manipulačního řádu na náhon v Albeři se domluví s p. Kulveitem a p. Fiedlerem (vypracuje jej pro město, vyfakturuje uživatelům náhonu rovným dílem). Dále starosta uvedl, že ing. Růžička již dodal projekt na lokalitu Za Mládkem, kdy voda 1

2 odváděná z této lokality se musí dovést do sousedícího rybníka. Odvodnění vede pod silnicí a po pozemku p. Chytky, bohužel bude nutné toto potrubí zkapacitnit. Zde bude nutný souhlas p. Chytky, jinak budeme muset potrubí vést kolem komunikace až k hrázi rybníka, což by bylo finančně značně náročnější a mohlo by to realizaci celé akce ohrozit. usnesení 118/2007: Zastupitelstvo města schvaluje přijetí grantu ve výši ,- Kč z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu jednotek SDH obcí na výměnu střešní krytiny na budově požární zbrojnice a souhlasí s kofinancováním ze strany Města ve výši nejméně 30% z celkových nákladů na akci. Jak potvrdil i přítomný zastupitel p. M. Garhofer, akce je ukončena. usnesení 119/2007: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy s firmou S a S Projekt na provedení energetického auditu na budovu MŠ v N. Bystřici za cenu dohodou ,- Kč + DPH s termínem dodání a pověřuje starostu města jejím podpisem I toto usnesení je splněno, firma S a S Projekt dodala energetický audit včas. usnesení 120/2007: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě s JM Stavební s.r.o. s dokončením a předáním stavby do a pověřuje starostu města jejím podpisem. usnesení 121/2007: Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek Jihočeského kraje ve výši 1, ,- Kč na spolufinancování akce Vodovod Hradiště, Smrčná a N.Vojířov a souhlasí s kofinancováním ze strany Města ve výši 6, ,- Kč. usnesení 137/2007: ZM bere na vědomí finanční záležitosti týkající se akce Vodovod Hradiště, Smrčná a N.Vojířov. usnesení 138/2007: ZM schvaluje uzavření smlouvy na investiční akci týkající se dokončení vodovodu v N.Vojířově v hodnotě cca Kč. usnesení 139/2007: ZM schvaluje uzavření smlouvy o sponzorském daru od JM Stavební, s.r.o. ve výši Kč. Všechna usnesení týkající se akce Vodovod Hradiště, Smrčná a N. Vojířov byla splněna. Akce je ukončena, finanční záležitosti byly projednány na ZM , nyní už je dokončen i poslední úsek v N. Vojířově, který nebyl financován z dotace. usnesení 122/2007: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výběrovém řízení na akci Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny v NB. Zde starosta uvedl, že se stále snažíme získat finanční prostředky na tuto akci, zatím však žádné potěšující informace nemáme. usnesení 123/2007: ZM schvaluje Smlouvu o úhradě částečných nákladů na zpracování Změny ÚP č.1, která bude uzavřena se všemi navrhovateli změn, a zmocňuje starostu k podpisu těchto smluv. usnesení 124/2007: Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č.2 ÚP Města Nová Bystřice s tím, že se budou řešit pouze podněty žadatelů GOLF EXPLOITATION a Lesy Český Rudolec, vypuštěné ze zadání změny č. 1. Úhrada nákladů spojených se změnou č.2 bude zcela financována subjekty, v jejichž prospěch bude změna pořizována. Zastupitelstvo dále v souladu s 47 stavebního zákona určuje starostu Mgr. Jiřího Zimolu jako zastupitele pro jednání s pořizovatelem změny ÚP č.2. Současný stav je takový, že byly rozeslány dopisy všem žadatelům o změnu, ve kterých je jim podle dohody sdělována výše jejich podílu na úhradách jejich podnětů. Bylo také dokončeno zadání změny č.2, které se týká především golfistů a Lesů Český Rudolec, a.s., kteří si budou tuto změnu č.2 ÚP financovat kompletně sami. 2

3 usnesení 137/2007: ZM schvaluje koupi městského areálu Almy, a.s. ve Vídeňské ulici od věřitelské výboru za cenu 7,5 mil. Kč. K tomuto bodu starosta uvedl, že absolvoval již 2 jednání s potenciálními zájemci z Německa, se kterými se dohodl, že až se staneme majiteli, zkontaktujeme je a dále můžeme jednat o konkrétních vhodných prostorách k prodeji či pronájmu. V této souvislosti také uvedl, že od konkurzního správce ví, že areál Almy na Ovčárně koupil p. Růžička, majitel firmy zabývající se rukodělnou výrobou, který má v plánu zde zaměstnat cca 50 pracovníků. Dále starosta uvedl, že již na včerejší radě bylo navrženo, aby se TS zúčastnily dražby na montovanou halu, která se nachází v městském areálu Almy a která se koná dne Vyvolávací cena je Kč + DPH a podle informací p. Musila a p. místostarosty je hala ve velmi dobrém stavu, má novou plachtu, zářivkové osvětlení a u vchodu elektrorozvodnou skříň. Vzhledem k tomu, že TS nemají dostatečný kapitál na zakoupení této haly, doporučuje RM zastupitelům svým usnesením č. 369/07 navýšit základní jmění TS, s.r.o. o částku Kč v případě úspěšného vydražení haly na pozemku Města v objektu Almy. Návrh usnesení: ZM schvaluje navýšení základního jmění spol. TS, s.r.o. o částku ,- Kč v případě úspěšného vydražení haly na pozemku Města v objektu Almy. Hlasování : usnesení 138/2007: ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy s TJ Jiskra N. Bystřice, prostřednictvím které získává do svého majetku lyžařský vlek a budovu postavenou na pozemku st. 39 v k.ú. Hradiště u Nové Bystřice. Starosta uvedl, že záměr pronájmu je již na ÚD zveřejněn a po uplynutí zákonných lhůt dojde k pronájmu. Na závěr tohoto bodu jednání uvedl ing. Kovář, předseda Kontrolního výboru zastupitelstva, že Kontrolní výbor provedl dne kontrolu usnesení č. 118, 119, 120, 121 a 138 a došli ke stejným závěrům jako p. starosta usnesení byla splněna. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru a starosty o plnění usnesení z minulých jednání. Hlasování : K bodu 3 - Zpráva o činnosti za uplynulé období Arstav Reality odstoupení od smlouvy Na úvod tohoto bodu starosta přečetl dopis, ve kterém tato firma uvádí důvody, kvůli kterým nedošlo ani k zahájení výstavby. S odvoláním na tuto smlouvu nabízí odstoupení od smlouvy a vrácení si plnění. Starosta zde znovu uvedl, jak lživá jsou obvinění, že město dává zadarmo pozemky, protože npř. tento pozemek nebyl nikdy ani vyjmut z majetku města, natož nevýhodně prodán. Jediným plněním z naší strany je vrácení Kč firmě Arstav Reality, s.r.o., která měla složit zálohu ovšem ve výši Kč. Návrh usnesení: ZM bere na vědomí odstoupení spol. Arstav Reality od Smlouvy o převodu vlastnictví k pozemku p.č. 195/53, která byla uzavřena mezi Městem a společností Arstav Reality a ukládá MěÚ uzavřít formálně všechny záležitosti ohledně této smlouvy. Hlasování : Termín : Zodpovídá : pí. Hrubá 3

4 překážky na státních hranicích + žádost o převod budov a pozemků Starosta uvedl, že komunikace, po kterých by bylo možno po vstupu do Schengenu přejíždět státní hranici (Smrčná, Artolec, Romava) nejsou vybudovány pro intenzivní automobilový provoz, a proto po diskusi v radě města doporučujeme zachovat současný stav, kdy tyto silnice budou moci využívat především turisté pěší, cyklisté, jezdci na koních, v zimě běžkaři apod. O této naší představě již bylo jednáno i s rakouskými partnery, protože tento režim provozu musí být jednotný z obou stran. Máme požádáno o bezúplatný převod všech stávajících překážek na těchto hraničních přechodech, nyní musíme osadit komunikace příslušnými dopravními značkami. P. Řežábek vznesl dotaz ohledně přechodu v Artolci, kde jsou betonové jehlany. Starosta uvedl, že tyto a obdobné překážky označíme z obou stran reflexními odrazkami, aby se předešlo případným poškození vozidel. Je ale nutné, aby MěÚ zabezpečil plnění usnesení rady a všechny tyto záležitosti byly vyřízeny do 21.prosince prodloužení nájmu městských lesů společnosti Less a Forrest Zastupitelé byli průběžně informováni především prostřednictvím zápisů z rady o jednáních s touto firmou, která nám včas předložila navrhovaný ceník pěstebních a těžebních prací na příští 2 roky. Po konzultaci s odborníkem v lesnictví je tento ceník korektní a není pro město nevýhodný. Navíc máme s touto firmou dobré zkušenosti, a proto rada souhlasila s prodloužením pronájmu našich lesů společnosti Less & Forrest na další dva roky (pro rok 2008 za nájemné ve výši Kč/rok). dokončení Naučných tras V úvodu jednání rozdal starosta zastupitelům letáky, vztahující se k právě dokončovaným naučným trasám, které jsme financovali a realizovali ve spolupráci s rakouskými partnery. Připomněl, že trasy jsou celkem čtyři, k loňské Graselově stezce nově přibyly Stezka vyznání, Stezka textilní a Stezka 20.století. Slavnostní otevírání tras se uskuteční na jaře r dokončení opravy autobusových zastávek + dokončení projektu Komunální geodata Zde uvedl starosta, že letos byly vybudovány nové 4 zastávky N. Vojířov, Smrčná, Albeř a nyní se dokončuje i Klášter I. Tyto zastávky budou vybaveny lavičkami a odpadkovými koši. P. Řežábek poznamenal, že si někteří lidé stěžují, že do nových zastávek fouká, protože nejsou u země uzavřeny. Na to mu odpověděl p.garhofer, že je třeba chodit načas a netrávit v zastávkách zbytečně mnoho času. Ohledně dokončení projektu Komunální geodeta poděkoval starosta zastupitelům za důstojnou účast na akci v Heidenreichsteinu. schválení nové žádosti z POV Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že ve spolupráci s obcí Staré Město jsme podali v rámci našeho mikroregionu žádost o dotaci z Programu obnovy venkova. Tyto prostředky bychom využili na pokračování projektu Komunální geodata, která bude nutno stále udržovat aktuální a doplňovat je. Současně hodláme peníze použít na zaplacení tzv. webhostingu, tedy zpřístupnění těchto map všem uživatelům po internetu. Jenom tato platba nás ale bude ročně stát přes 30 tisíc korun. Žádáme o dotaci ve výši ,- Kč, přičemž dotace by činila a o zbývajících bychom se podělil se Starým Městem pod Landštejnem rovným dílem (každý ,-). Abychom mohli o dotaci požádat, je nutný především souhlas zastupitelstva, proto starosta přednesl návrh usnesení : Návrh usnesení: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z POV, dotační titul 7 a spolufinancování ze strany Města ve výši ,- Kč Hlasování : (hlasování se zúčastnil již i p. Nováček, který se dostavil v průběhu projednávání předchozích záležitostí v rámci tohoto bodu) 4

5 darovací smlouva s hasiči Starosta uvedl, že z iniciativy místních hasičů se nám naskytla příležitost získat do svého majetku polní stan včetně kamínek a to bezúplatně na základě Darovací smlouvy s HZS Jihočeského kraje v celkové výši Kč. P. Garhofer doplnil, že se jedná o stan o rozměru cca 10 x 5 metrů, který určitě najde uplatnění, nyní je složen na sběrném dvoře. Abychom mohli tento stan a kamínka oficiálně získat, musíme schválit předloženou Darovací smlouvu. Návrh usnesení: ZM schvaluje Darovací smlouvu s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, územním odborem J. Hradec, na stan a polní kamna ve výši Kč a ukládá SMM zanést toto do evidence majetku. Hlasování : smlouva s Lesy Hluboká Starosta seznámil zastupitele se žádostí firmy Lesy Hluboká, která by si chtěla pronajmout na cca 14 dní část našeho parkoviště u kina, který by využila na štěpkování své dřevní hmoty. Finanční vyrovnání by bylo možné provést formou sponzorského daru ve výši Kč, který bychom použili na financování adventních slavností v tomto roce. Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru ve výši 5.000,- Kč od Lesů Hluboká nad Vltavou. Hlasování : fotovoltaická elektrárna Starosta seznámil zastupitele s jednáním, které proběhlo s firmou Energie 21, která se zabývá výstavbou fotovoltaických elektráren. Tato společnost nás žádá o souhlas se záměrem vybudovat v našem k.ú. fotovoltaickou elektrárnu, přičemž toto potvrzení by jim sloužilo v tomto okamžiku pouze k rezervaci kapacit u společnosti E.ON. Starosta zdůraznil, že osobně nesouhlasí s vyslovením souhlasu se stavbou a provozováním, protože se podle něj předčasně vyjadřujeme k něčemu, co ještě vůbec není jisté. Je spíše pro vzetí na vědomí této iniciativy a nechť si firma dále zajišťuje souhlasy energetiků a majitelů vhodných pozemků. Taková formulace nás pak naprosto k ničemu nezavazuje. V následné diskusi se ptal p. Řežábek, zda má firma již představu o lokalitách, kde by případně chtěla tuto elektrárnu vybudovat. Starosta uvedl, že hovořili o prostoru směrem na Artolec a o pozemcích p. Tomáška směrem na Slavonice, ale je to na firmě a na domluvě s majiteli. P. Musil dodal, že by výstavbě takovéto elektrárny nebránil. Starosta s tím souhlasil, ale zopakoval, že náš souhlas by byl v tento moment předčasný, protože nemáme dostatek dalších důležitých informací. S tím souhlasili ostatní zastupitelé. Návrh usnesení: ZM bere na vědomí informaci o záměru společnosti Energie 21 na stavbu a následné provozování fotovoltaické elektrárny v katastru N.Bystřice. Hlasování : účast Města na veletrzích Na posledním jednání rady byl projednáván návrh na účast města na veletrhu v Brně s názvem Regiontour 2008, který se uskuteční v lednu r Nabídku nám předložily JHMD a požadují částku cca Kč. Proto rada navrhla, aby sl. Vondrová, pracovnice Informačního centra, oslovila místní ubytovatele a hoteliéry s nabídkou prezentace jejich firmy také na tomto veletrhu. Polovina požadovaných nákladů by potom byla rozdělena mezi zájemce z řad těchto firem. Starosta uvedl, že jednání ještě probíhají a jejich výsledek budeme znát příští týden. V této souvislosti seznámil starosta radní i s nabídkou p. Rujbra na spoluúčasti města na cestovním veletrhu v holandském Utrechtu. Jednalo by se o prezentaci města na jednom z největších evropských veletrhů tohoto druhu a p. Rujbr nabízí městu spoluúčast za příspěvek Kč (celkové náklady cca Kč). Oba veletrhy 5

6 se konají ve stejném období (leden 2008). Proto se rada rozhodla akceptovat nabídku p. Rujbra s účastní se veletrhu v Utrechtu spolu s panem Rujbrem (Penzion Blanko) a GC Mnich. Účast na veletrhu v Brně podmiňuje 50% spoluúčastí dalších podnikatelů a věříme, že se najde dostatek podnikatelů, kteří o tuto formu prezentace budou mít zájem. směrnice o autoprovozu a cestovních náhradách Tajemník zastupitelům vysvětlit důvody, které nás vedly k úpravě těchto směrnic, do kterých jsou nyní zahrnuti i zastupitelé, členové výborů zastupitelstva a komisí rady. Text obou směrnic byl zastupitelům promítnut prostřednictvím dataprojektoru. V diskusi se dotazoval p. Nováček, zda musí i zastupitelé absolvovat referentské zkoušky. Starosta slíbil, že tuto informaci zjistíme a zastupitele s ní seznámíme. Návrh usnesení: ZM schvaluje Směrnici města o autoprovozu a Zásady pro poskytování cestovních náhrad. Hlasování : projednání návrhu stočného pro rok 2008 Starosta podrobně seznámil zastupitele s problematikou zvyšování cen vodného a stočné a to především z důvodu nárůstu cen energií a DPH. V současné době je cena stočného 20,- Kč při výši nájemného Kč. Poté starosta předložit zastupitelům tabulku Plánovaná kalkulace ceny stočného pro rok 2008 a uvedl, že po opakovaných jednáních se podařilo dohodnout zvýšení ceny stočného pouze o 2,- Kč + DPH a zvýšení nájemného o ,- Kč. Je nutné uvědomit si potřebu peněz pro nejbližší nezbytné akce v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Největší investici očekáváme u naší ČOV, která nesplňuje kritéria EU a po roce 2010 by mohl nastat problém. Do té doby ji proto musíme rekonstruovat a intenzifikovat, což nás bude stát kolem 20 miliónů. K tomu je třeba vážně uvažovat o odvedení balastních vod z Větrovského rybníku (5 mil. Kč) a dalších opravách a prodlužování kanalizačního a vodovodního řadu. Další informace o vodném a stočném doplnil pan místostarosta, který uvedl, že prakticky celý vodovodní řad je v neutěšeném stavu (ztráty 33%) a navíc nás čeká odstávka přehradní nádrže Landštejn. Nyní probíhají jednání týkající se náhradních zdrojů vody pro všechny obce, které jsou na vodu z Landštejna napojeny. V oblasti N. Bystřice existují zatím funkční studny a vodojemy, které by se daly při určitých úpravách jistě využít, horší situace je na Dačicku. Na závěr uvedl p. místostarosta, že v tomto týdnu proběhne ještě jedno jednání týkající se cen vodného, u kterého se bude jednat pouze o výši nájemného. P. Pokorný se v diskusi zmínil o tom, že četl, že všechny obce musí mít do určitého roku ČOV a kanalizaci. Starosta uvedl, že tento problém týká obcí do 2000 obyvatel, ale vše je otázkou dostatečných finančních prostředků nejen na vybudování ale i provoz. Těžko si představit obec s 15 obyvateli, která bude provozovat ČOV a kanalizaci; kolik by zde musel stát kubík stočného? P. Březina uvedl, že si lidé, kteří jsou zvláště na koncích vodovodních řadů stěžují na kvalitu vodu. P. místostarosta odpověděl, že v těchto případech je nutné okamžitě kontaktovat provozovatele, kterým je VAK, který musí provádět pravidelné odkalování řadů. Lze pochopitelně požádal i městský úřad, který zabezpečí přes VAK nápravu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o navýšení ceny vodného a stočného v roce Hlasování : Protože v rámci tohoto bodu další diskuse neproběhla, předložil starosta návrh obecného usnesení o bodu Zpráva o činnosti jako celku: Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí všechny další informace ze zprávy o činnosti za uplynulé období. Hlasování :

7 K bodu 4 - Zpráva o plnění rozpočtu k Starosta stručně okomentoval zprávu o plnění rozpočtu k Konstatoval, že většina příjmových položek se pohybuje na hranici 100%. V tabulce byly blíže specifikovány i vybrané běžné výdaje tak, aby zastupitelé měli konkrétnější přehled o největších výdajích. Podotkl, že jistě potěšující je informace o přijatých dotacích, kde došlo k překročení plánu o 71%. Protože se žádný ze zastupitelů do diskuse nepřihlásil, předložil starosta návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu k Hlasování : K bodu 5 Rozpočtové změny č. 4/2007 Pí. Hrubá předložila zastupitelstvu města návrh na rozpočtové změny č. 4/2007. Tento návrh byl zastupitelům včas zaslán k prostudování domů, rada se jím zabývala na své schůzi dne a doporučila ho ZM ke schválení. Starosta při rozboru rozpočtových změn uvedl, že nenaplněné příjmy ve výši 3, Kč byly způsobeny především neuskutečněným prodejem lokality Na Zátiší a snížením dotace na sociální dávky, zvýšené výdaje pak především plánovaným odkupem areálu Almy. Tento finanční rozdíl dorovnáme finančními prostředky, které máme na běžném účtu a na kapitole podílové listy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo Města Nová Bystřice schvaluje provedení Rozpočtové změny č. 4/2007 ve výši -3, ,- Kč na straně příjmů a 3, ,- Kč na straně výdajů, financování rozdílu bude zabezpečeno nákupem podílových listů a změnou stavu peněz na účtech Města. Hlasování : K bodu 6 - Schválení rozpočtového provizória Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2008 bude schvalován až na začátku příštího roku, navrhuje RM ve smyslu 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, schválení rozpočtového provizoria pro rok 2008, což znamená, že do schválení řádného rozpočtu v příštím roce bude město ve výdajové stránce běžné výdaje - hospodařit v každém měsíci do 1/12 letošního rozpočtu, kapitálové výdaje budou odsouhlaseny ZM. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření města dle rozpočtového provizoria do doby schválení řádného rozpočtu na rok Hlasování : K bodu 7 - Schválení OZV č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Starosta představil na dataprojektoru analýzu týkající se vývoje sběru a likvidace všech druhů odpadů v našem městě a jeho místních částí. Uvedl, že z předložených čísel je vidět, že třídění odpadů stojí město nemalé finanční prostředky a že se snažíme vnitřními opatřeními tyto náklady snižovat. Například se snažíme optimalizovat svozové dny, na třídění a lisování využívat pracovníků, kteří u města pracují sezónně v rámci veřejně prospěšných prací. Přesto největší úspory by bylo dosaženo kázní obyvatel, kteří by pečlivě třídili svůj odpad, protože papír, sklo či plasty jsme schopni dále zpeněžit. Při projednávání cen kuponů pro podnikatele jsme vycházeli z jejich podnětů a umožňujeme jim od nového roku vybrat si optimální typ kupónu roční, půlroční či 7

8 kvartální, snížili jsme i počet jednorázových známek z 15 na 5. V diskusi uvedl p. Loskot, že rada doporučuje zastupitelstvu zachovat dosavadní výši roční platby za obyvatele, aby lidé neztratili motivaci k třídění. Na to reagoval starosta poznámkou, že z nedávné analýzy vyplynulo, že obyvatelé našeho města příliš odpady netřídí, v zaslané tabulce jsme se z 34 obcí umístili na 31. místě. P. Malinová pochválila nápad instalovat na kontejnery mechanická zařízení na lisování PET lahví. Pokud se budou využívat, což se jednoduše zjišťuje při vývozu na sběrný dvůr a při následném třídění, určitě by bylo vhodné tyto malé lisy umístit na všechny kontejnery. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města dále schvaluje ceny kuponů a rozšiřuje možnosti pro odvoz odpadu pro podnikatele přesně dle přílohy č.1 tohoto zápisu. Hlasování : K bodu 8 Majetkové záležitosti Před vlastním projednáváním majetkových záležitostí seznámil starosta zastupitele s novou Směrnici o oceňování dřevin, která byla projednána již na minulém jednání rady. Důvodem přijetí této směrnice je skutečnost, že od se změnila vyhláška č. 540/2002 Sb. Stará vyhláška nerozlišovala již dále stromy starší 20 let a existoval zde cenový strop. Nová vyhláška tyto stromy dále člení podle věku a cena několikanásobně stoupá. Tím dochází k tomu, že zájemce o prodej pozemku upouští od jeho koupě, protože cena stromů, které stejně zpravidla vykácí, zvyšuje celkovou cenu tak, že zájemce od své žádosti ustupuje. Tato směrnice upravuje oceňování dřevin tak, že listnaté i jehličnaté stromy I. a II. (běžné a vzácnější základní druhy) budou oceňovány LOH dle aktuálních tabulek, které používáme v našich lesích k prodeji dřevin. Listnaté a jehličnaté stromy III. ( vzácné a cenné druhy) budou nadále oceňovány Komisí pro životní prostředí dle vyhlášky 540/2002 Sb. Starosta znění této vyhlášky představit na dataprojektoru. P. Mitáš doplnil, že se většinou vždy stejně jedná o náletové dřeviny (olše, bříza), které musí nový majitel z pozemku odstranit. Přijetí této směrnice podpořil i pan Janovský, který vyslovil jednoznačný souhlas. Proto nechal starosta hlasovat o návrhu usnesení: ZM schvaluje Směrnici města o oceňování dřevin., pí. Zvěřinová, LOH Následovalo projednávání jednotlivých majetkových záležitostí, které měli možnost zastupitelé prostudovat s dostatečným předstihem: Město N. Bystřice požádalo o přednostní právo bezúplatného převodu pozemků ppč. 1776/1, 1774 a 1775 vše v k.ú. Albeř od PF, které jsou doposud od PF pronajaté. Jedná se o pozemky, na nichž je vybudovaná asfaltová silnice v Albeři ke Štěrbovým rybníkům a která umožňuje přístup i k vodojemu. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků č. 1776/1, části ppč. 1766/1, části ppč a části ppč v k.ú. Albeř do majetku města. Darovací smlouva Jihočeský kraj (jako dárce) daruje do vlastnictví města (jako obdarovaného) silnici od rozcestí u Nového Vojířova k hotelu Peršlák (po hráz Novomlýnského rybníka). 8

9 Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy s Jihočeským krajem, jejímž předmětem je darování nemovitostí do vlastnictví města stavba silnice III/12858 v délce 2,199 km a to od km 3,876 (křižovatka se silnicí III/12862) do km 6,076 (konec silnice u st. hranice s Rakouskem) na p.p.kn č. 3838/1 a č. 1740/3, k.ú. N. Vojířov, dále pozemky KN č. 1740/3 o výměře 5206 m2, č. 3838/1 o výměře m2, č. 3838/3 o výměře 203 m2, č. 3838/4 o výměře 88 m2, č. 3838/5 o výměře 78 m2, vše ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. N. Vojířov a město tyto nemovitosti na základě této smlouvy do svého vlastnictví bez výhrad přijímá. Komunikace bude vedena jako účelová. Manželé Šílení požádali o koupi pozemků pč.3200/1 ostatní plocha o výměře 415 m2, 38/5 ostatní plocha o výměře 525 m2 a části ppč. 826/14 ostatní plocha o výměře cca 80 m2, vše v k.ú. Artolec. Pozemky chtějí využívat jako zahradu. ZM schválilo prodej těchto pozemků dne za cenu dohodou takto: pozemek pč. 826/14 za cenu 40,- Kč/m2, pozemek pč. 38/5 za cenu 7,- Kč/m2, pozemek pč. 3200/1 za cenu 30,- Kč/m2. Dne však žadatelé oznámili, že chtějí odstoupit od prodeje ppč. 3200/1. Tím by však byl znemožněn přístup na pozemek 38/5. Návrh usnesení : ZM revokuje své usnesení 18/07 a nesouhlasí s prodejem pozemků pč.3200/1 ostatní plocha o výměře 415 m2 a 38/5 ostatní plocha o výměře 525 m2, obě v k.ú. Artolec. Směna pozemků města N. Bystřice s Jihočeským krajem RM navrhuje ZM zrealizovat směnu pozemků s JČK.Touto směnou bychom získali do majetku : o silnici Smrčná směr hranice, ale jen na k.ú. N. Bystřice, v k.ú. Mnich je tato silnice majetkem Lesů ČR o Mlýnská ulice - zde ponechat v majetku města chodníky, silnici převést na kraj o Vídeňská ulice v prostoru před obchodem p. Dvořáčka získat chodníky do majetku města (včetně kaple) Návrh usnesení : ZM souhlasí se směnou pozemků takto : darovat část ppč. 2237/1 o výměře cca 1200 m2 v k.ú. N. Bystřice Jihočeskému kraji a získat do vlastnictví od Jihočeského kraje ppč a část ppč. 2239/2, obě v k.ú. N. Bystřice s tím, že administrativní náklady budou hrazeny s JčK rovným dílem. Mgr. Bohuslava Koppová požádala o směnu pozemků. Na ppč. 119/8 v k.ú. N. Bystřice, kterou vlastní žadatelka, má město vybudovaný chodník byl žadatelce zaslán návrh na odkoupení tohoto pozemku. Žadatelka navrhuje tento pozemek směnit za část ppč. 2219/1 a část ppč. 2167/2 v k.ú. N. Bystřice z důvodu zajištění přístupu na svůj pozemek za domem. Na hranici požadovaných pozemků vede vodovod, VO a plynovod, na části ppč. 2167/2 je chodník. Vzhledem k tomu, že město nemá důvod bránit žadatelce v přístupu přes městský pozemek, navíc přístup na pozemky žadatelky je možný také ze Zahradní ulice, RM navrhuje zastupitelstvu požadované pozemky nesměňovat, pouze odkoupit ppč. 119/8. Návrh usnesení : ZM neschvaluje směnu pozemků pč. 119/8 v k. ú. N. Bystřice, který je v majetku pí. Koppové za části pozemků města pč. 2219/1 a 2167/2 obě v k.ú. N.Bystřice. 9

10 Pan Václav Kovář požádal o prodej pozemku ppč. 3478/2 o výměře 1154m2 v k.ú. Nový Vojířov. Jedná se o prodej pozemku, který navazuje na RD žadatele. Tento pozemek vznikl oddělením z parcely KN č (les m2), oddělena byla část pozemku, na které není žádný trvalý porost a která jako lesní pozemek nikdy užívána nebyla. Záměr prodeje byl RM schválen na svém jednání již , prodej byl navržen ZM na jednání dne za cenu 15,- Kč/m2. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku ppč. 3478/2 o výměře 1154m2 v k.ú. Nový Vojířov panu Kovářovi za cenu dohodou 15 Kč/m2 plus další administrativní náklady. Pan Martin Hubinger požádal o prodej části ppč. 385/3 ostatní plocha o výměře cca 125 m2 v k.ú. N. Bystřice. RM doporučuje ZM schválení prodeje části tohoto pozemku za cenu 7,- Kč/m2 včetně zaměření, ceny dřevin a dalších administrativních nákladů spojených s převodem. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku pč. 385/3 ostatní plocha o výměře cca 125 m2 v k.ú. N.Bystřice Martinu Hubingerovi za cenu 7,- Kč/m2 plus zaměření, cena dřevin a další administrativní náklady spojené s převodem. Manželé Kutnohorští požádali o prodej části pozemku ppč. 1781/3 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú. Albeř. RM doporučuje ZM schválení prodeje části tohoto pozemku za cenu 39,- Kč/m2 včetně zaměření a dalších administrativních nákladů spojených s převodem. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku 1781/3 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú. Albeř manželům Kutnohorským za cenu 39,- Kč/m2 plus zaměření a další administrativní náklady spojené s převodem. Kateřina a Martin Tučkovi požádali o prodej pozemku č. 21/1 (PK) a 21/3 (PK) o celkové výměře 184 m2 v k.ú. Konrac. RM doporučuje ZM schválení prodeje části PK 21/1 a PK 21/3 o celkové výměře cca 157 m2 v k.ú. Konrac za cenu dohodou 25 Kč/m2 a 29 Kč/m2 včetně zaměření, ceny dřevin a dalších administrativních nákladů spojených s převodem. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části PK 21/1 za cenu dohodou 25 Kč/m2 a PK 21/3 za cenu dohodou 29 Kč/m2 o celkové výměře cca 157 m2 v k.ú. Konrac manželům Tučkovým plus zaměření, cena dřevin a další administrativní náklady spojené s převodem. Firma Dekko Reality požádala o prodej části pozemku 825/26 ostatní plocha o výměře cca 261 m2 v k.ú. Artolec. RM doporučuje ZM schválení prodeje části tohoto pozemku za cenu dohodou 40,- Kč/m2 včetně zaměření, ceny dřevin a dalších administrativních nákladů spojených s převodem. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku 825/26 ostatní plocha o výměře cca 261 m2 v k.ú. Artolec firmě Dekko Reality za cenu dohodou 40,- Kč/m2 plus zaměření, cena dřevin a další administrativní náklady spojené s převodem. 10

11 Ing. Vlasta Khaurová požádala o prodej pozemku čp. 247 ostatní plocha o výměře cca 800 m2 v k.ú. Hůrky za účelem výstavby rodinného domku. RM doporučuje ZM prodat zmíněnou parcelu za cenu dohodou ve výši 83,- Kč/m2. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku čp. 247 ostatní plocha o výměře cca 800 m2 v k.ú. Hůrky pí. Khaurové za cenu dohodou 83,- Kč/m2 plus zaměření, cena dřevin a studny a další administrativní náklady spojené s převodem. Karel Mejzlík požádal o směnu pozemku pč. 3014/2 lesní pozemek v k.ú. Hradiště včetně lesního porostu za pozemek st. 1171/8 v k.ú. N. Bystřice včetně dřevníku na něm stojícího a ppč. 4 v k.ú. Hradiště vodní plocha (rybník). RM doporučuje ZM směnu těchto pozemků s tímto finančním vyrovnáním: p. Mejzlík zaplatí dřevník (30.000,- Kč) + rybník ( ,- Kč) + administrativní náklady spojené s koupí rybníka (2.579,- Kč), město zaplatí p. Mejzlíkovi lesní pozemek a porost (93.870,- Kč), dřeviny na hrázi rybníka p. Mejzlík platit nebude, protože se jedná o 6 olší a 1 břízu, čili náletové dřeviny. Pan Mejzlík tedy městu uhradí ,- Kč a na jeho žádost rada doporučuje tuto úhradu rozložit do 2 let (cca 2.000,- Kč/měs/po dobu 2 let) Návrh usnesení : ZM schvaluje směnu pozemků s p. Mejzlíkem takto : ppč. pč. 3014/2 lesní pozemek v k.ú. Hradiště včetně lesního porostu za pozemek st. 1171/8 v k.ú. N. Bystřice včetně dřevníku na něm stojícího a ppč. 4 v k.ú. Hradiště vodní plocha (rybník) s takovým finančním vyrovnáním, že p. Mejzlík uhradí městu částku ,- Kč ve 23 měsíčních splátkách po Kč + doplatek. K bodu 9 Zpráva výborů ZM Viz. bod 2 Kontrola usnesení. K bodu 10 Různé - Problematika domu čp. 47 v Hradecké ulici Starosta uvedl, že se jedná o dům vedle Koloniálu, ve kterém bydlí nájemnice pí.rosová, pí.doležalová a pí.pánková. Tento dům je především díky střeše ve velmi špatném stavu a zastupitelstvo se rozhodlo ho prodat. Proto jsme nechali zatím byty předběžně ocenit (cena 1 bytu je vyšší než 300 tis. Kč) a obeslali jsme nájemníky, zda mají o tyto své byty zájem. Na schůzku se dostavila pí. Rosová a pí. Doležalová. Zde jim starosta sdělil, že je nám skutečný stav bytů znám a že předpokládá, že se zastupitelstvo bude rozhodovat při prodeji obdobně jako při prodeji obdobných starých bytů a cena se bude pohybovat okolo třetiny odhadní ceny. Zatím na naši nabídku reagovala pouze pí. Doležalová, která má zájem o koupi svého bytu, případně by koupila i byty zbývajících nájemníků. - Problematika domu čp. 29 v Klenové paní Vojtová Zastupitelé jsou jistě i o této záležitosti prostřednictvím zápisů z rady informováni : pí. Vojtovou s jejími dětmi jsme museli kvůli havarijnímu stavu domu čp. 47 v Klenové narychlo přestěhovat do holobytu v Hůrkách. Zde tento byt užívá bez nájemní smlouvy, protože z bytu v Klenové jí byla na konci měsíce září 2007 dána písemná výpověď. 11

12 - Prezentace od p. Tesaře, učitele ZŠ Před závěrem jednání zastupitelstva představil starosta zastupitelům zajímavou prezentaci, kterou vytvořil pan učitel Tesař spolu se svými žáky. Tématem bylo zmapování stavebně technického řešení vstupů a vchodů např. do veřejně přístupných prostor, obchodů, úřadů, ale např. i přechodů pro chodce pro vozíčkáře. Z této prezentace je zřejmé, že pouze malá část těchto objektů má bezbariérový přístup. zastupitelé ocenili aktivitu dětí i jejich pedagogického vedení a budou se snažit zlepšovat stav v objektech v majetku města. - Dopis p. Kyncla P. Kyncl se formou elektronické pošty omluvil z účasti na jednání tohoto zastupitelstva a požádal o přečtení jeho dopisu v bodu Různé. Starosta jeho žádosti vyhověl a celý ho přečetl, zatímco dopis předal všem zastupitelům v kopii tajemník. V následné diskusi uvedl starosta, že se nechce příliš k tomuto dopisu vyjadřovat, protože p. Kyncl zde není přítomen. Pouze se pozastavil nad dvěma tvrzeními v dopise: ve věci oslovení hygieny nešlo o získání odborného pohlednu na pocity psů, ale o hygienické normy pro instalaci panem Kynclem navrhovaných psích záchodů, což souhlasem potvrdili ostatní zastupitelé. Ve věci koupě Almy městem psal p. Kyncl, že v zastupitelstvu sedí občané, kteří dobře ví, jak jsem ihned po vyvěšení vyvolávací dražené ceny 6,29 mil. Kč za tento areál (tedy před několika měsíci) sám apeloval na Váš zdravý rozum a upozorňoval na nesmyslnost stavění nového střediska pro Technické služby za novou cenu a za situace, kdy je požadovaná vyvolávací cena areálu takto nízká a zajímavá.... Starosta se dotázal všech zastupitelů, aby se ozval ten, kdo měl informaci od p. Kyncla, že Alma se bude dražit za cca 6 mil. Kč. Podotkl, že si nepamatuje na vystoupení kohokoli z tohoto zastupitelstva, kdo by argumentoval proti případné výstavbě nového zázemí TS a sběrného dvora a prosazoval koupi městské části Almy za takto výhodných podmínek. Následovala krátká vzrušená debata, ze které jednoznačně vyplynulo, že na žádném jednání zastupitelstva informace o výhodné ceně městského areálu Almy od p. Kyncla ani jiného zastupitele nezazněla a ani zaznít nemohla, protože tato nízká cena je poměrně nová záležitost (poslední řádné zasedání zastupitelstva se konalo a teprve dva dny poté, , bylo na ÚD vyvěšeno Oznámení o konání opakované dražby na tento areál, ale cena nejnižšího podání byla ve výši 8, Kč, pozn. zapisovatele). Pan Loskot řekl, že s panem Kynclem na toto téma několikrát jednal, ale že to nemá cenu, protože pan Kyncl lže a že jakákoli diskuse na toto téma je zbytečná. Starosta poté navrhl ukončit debatu z toho důvodu, že p.kyncl není přítomen. Dodal, že je jasné, že toto je reakce pana Kyncla na slova o spekulantství, ale že on nikde pana Kyncla takto neoznačil a neví, proč se potrefeně ozývá. Na závěr starosta uvedl, že nás všechny může mrzet znatelný nárůst ceny za tento areál, ale že to rozhodně nebylo vinou Města. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, kterou jim zaslal p. Kyncl. Další body diskuse : - pí. Malinová uvedla, že na Osice kolem chat se provádí těžba dřeva a že je poškozovaná zdejší cesta. P. místostarosta odpověděl, že o situaci ví a že se cesta po vytěžení bude opravovat - pí. Malinová pozvala všechny zastupitele na akce pořádané v rámci adventních svátků - p. Musil vyjádřil podporu myšlence účasti na veletrhu v Holandsku a navrhl, aby v ulici U Rybníčku před ordinací MUDr. Nováka bylo povoleno podélné stání na chodníku. Starosta slíbil, že toto zabezpečíme - p. Řežábek si všímal dopravních značek před zámkem a žádal posunutí dopravní značky V zimě se neprohrnuje na Větrově - p. Garhofer se zajímal o zjednosměrnění Zahradní ulice je již objednáno - p. Mitáš se zajímal o využívání sáčků na psí exkrementy. Protože se k další příspěvkům již nikdo nepřihlásil, ukončil starosta ve 20,15 toto jednání zastupitelstva. Příloha : Ceny kuponů na odvoz odpadu pro podnikatele v roce

13 Usnesení z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje navržený program jednání ZM schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu p. Pokorného a p. Řežábka 144. ZM schvaluje navýšení základního jmění spol. TS, s.r.o. o částku ,- Kč v případě úspěšného vydražení haly na pozemku Města v objektu Almy Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru a starosty o plnění usnesení z minulých jednání ZM bere na vědomí odstoupení spol. Arstav Reality od Smlouvy o převodu vlastnictví k pozemku p.č. 195/53, která byla uzavřena mezi Městem a společností Arstav Reality a ukládá MěÚ uzavřít formálně všechny záležitosti ohledně této smlouvy ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z POV, dotační titul 7 a spolufinancování ze strany Města ve výši ,- Kč ZM schvaluje Darovací smlouvu s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, územním odborem J. Hradec, na stan a polní kamna ve výši Kč a ukládá SMM zanést toto do evidence majetku ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru ve výši 5.000,- Kč od Lesů Hluboká nad Vltavou ZM bere na vědomí informaci o záměru společnosti Energie 21 na stavbu a následné provozování fotovoltaické elektrárny v katastru N.Bystřice ZM schvaluje Směrnici města o autoprovozu a Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o navýšení ceny vodného a stočného v roce Zastupitelstvo bere na vědomí všechny další informace ze zprávy o činnosti za uplynulé období Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu k Zastupitelstvo Města Nová Bystřice schvaluje provedení Rozpočtové změny č. 4/2007 ve výši -3, ,- Kč na straně příjmů a 3, ,- Kč na straně výdajů, financování rozdílu bude zabezpečeno nákupem podílových listů a změnou stavu peněz na účtech Města Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření města dle rozpočtového provizoria do doby schválení řádného rozpočtu na rok Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města dále schvaluje ceny kuponů a rozšiřuje možnosti pro odvoz odpadu pro podnikatele přesně dle přílohy č.1 tohoto zápisu ZM schvaluje Směrnici města o oceňování dřevin ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků č. 1776/1, části ppč. 1766/1, části ppč a části ppč v k.ú. Albeř do majetku města ZM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy s Jihočeským krajem, jejímž předmětem je darování nemovitostí do vlastnictví města stavba silnice III/12858 v délce 2,199 km a to od km 3,876 (křižovatka se silnicí III/12862) do km 6,076 (konec silnice u st. hranice s Rakouskem) na p.p.kn č. 3838/1 a č. 1740/3, k.ú. N. Vojířov, dále pozemky KN č. 1740/3 o výměře 5206 m2, č. 3838/1 o výměře m2, č. 3838/3 o výměře 203 m2, č. 3838/4 o výměře 88 m2, č. 3838/5 o výměře 78 m2, vše ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. N. Vojířov a město tyto nemovitosti na základě této smlouvy do svého vlastnictví bez výhrad přijímá. Komunikace bude vedena jako účelová. 13

14 161. ZM revokuje své usnesení 18/07 a nesouhlasí s prodejem pozemků pč.3200/1 ostatní plocha o výměře 415 m2 a 38/5 ostatní plocha o výměře 525 m2, obě v k.ú. Artolec ZM souhlasí se směnou pozemků takto : darovat část ppč. 2237/1 o výměře cca 1200 m2 v k.ú. N. Bystřice Jihočeskému kraji a získat do vlastnictví od Jihočeského kraje ppč a část ppč. 2239/2, obě v k.ú. N. Bystřice s tím, že administrativní náklady budou hrazeny s JčK rovným dílem ZM neschvaluje směnu pozemků pč. 119/8 v k. ú. N. Bystřice, který je v majetku pí. Koppové za části pozemků města pč. 2219/1 a 2167/2 obě v k.ú. N.Bystřice ZM schvaluje prodej pozemku ppč. 3478/2 o výměře 1154m2 v k.ú. Nový Vojířov panu Kovářovi za cenu dohodou 15 Kč/m2 plus další administrativní náklady ZM schvaluje prodej části pozemku pč. 385/3 ostatní plocha o výměře cca 125 m2 v k.ú. N.Bystřice Martinu Hubingerovi za cenu 7,- Kč/m2 plus zaměření, cena dřevin a další administrativní náklady spojené s převodem ZM schvaluje prodej části pozemku 1781/3 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 v k.ú. Albeř manželům Kutnohorským za cenu 39,- Kč/m2 plus zaměření a další administrativní náklady spojené s převodem ZM schvaluje prodej části PK 21/1 za cenu dohodou 25 Kč/m2 a PK 21/3 za cenu dohodou 29 Kč/m2 o celkové výměře cca 157 m2 v k.ú. Konrac manželům Tučkovým plus zaměření, cena dřevin a další administrativní náklady spojené s převodem ZM schvaluje prodej části pozemku 825/26 ostatní plocha o výměře cca 261 m2 v k.ú. Artolec firmě Dekko Reality za cenu dohodou 40,- Kč/m2 plus zaměření, cena dřevin a další administrativní náklady spojené s převodem ZM schvaluje prodej pozemku čp. 247 ostatní plocha o výměře cca 800 m2 v k.ú. Hůrky pí. Khaurové za cenu dohodou 83,- Kč/m2 plus zaměření, cena dřevin a studny a další administrativní náklady spojené s převodem ZM schvaluje směnu pozemků s p. Mejzlíkem takto : ppč. pč. 3014/2 lesní pozemek v k.ú. Hradiště včetně lesního porostu za pozemek st. 1171/8 v k.ú. N. Bystřice včetně dřevníku na něm stojícího a ppč. 4 v k.ú. Hradiště vodní plocha (rybník) s takovým finančním vyrovnáním, že p. Mejzlík uhradí městu částku ,- Kč ve 23 měsíčních splátkách po Kč + doplatek ZM bere na vědomí další náměty a informace přednesené v rámci bodu Různé. V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Mgr. Jiří Zimola, starosta města 14

15 Příloha : Ceny kuponů na odvoz odpadu pro podnikatele v roce 2008: NÁDOBY DO 240 l celoroční známka-svoz každý týden Svoz 1 x 14 dní čtvrtletní známka jednorázová známka, pytel 2 200,-- Kč svoz 1x týdně 1 500,-- Kč svoz 1x za 14 dní 700,-- Kč čtvrtletní svozy-l,ú,b D,K,Č, - Č,S,Z,- Ř, L, P 90,-- Kč jednorázový svoz KONTEJNERY 1100 l celoroční známka ,00 Kč svoz 1x týdně čtvrtletní známka 5 000,00 Kč čtvrtletní svozy-l,ú,b D,K,Č, - Č,S,Z, - Ř, L, P 15

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 11. 2008

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 11. 2008 Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 11. 2008 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:10 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 6. 2010

Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 6. 2010 Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 6. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 24. 6. 2009

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 24. 6. 2009 Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 24. 6. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 8. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2012 Datum konání: 1. 2. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová, p. Vorlová Omluveni: p.jaroš, p.čuchal

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více