ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012"

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák Ing. Petr Bábor, Ph.D. Marek Babák Mgr. Renata Pleskačová PaedDr. Radmila Zhořová Ing. František Svoboda PhDr. Irena Ochrymčuková Ing. Tomáš Komprs - příchod hodin Lukáš Válka PaedDr. Petra Kappelová Mgr. Zdeňka Dohnálková Helena Randová Ing. Karel Souček Mgr. Karel Švábenský Omluveni: 0 Navržený program zasedání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Hospodaření města Tišnova k Rozpočtová opatření města Tišnova č. 3/ Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok Zpráva o hospodaření - lesy Provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařizení v městě Tišnov 8. Uzavření Darovací smlouvy na převod plastových oken do majetku ČR, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 9. Prodej části pozemku parc.č. 94/3 v k.ú. Brumov u Lomnice 10. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov a společností ČEPS, a.s. 11. Projednání žádosti občanů o přenesení rozhodovací pravomoci na Zastupitelstvo města Tišnova ve věci vyjádření k územnímu řízení stavby Obchodní a školící centrum Trnec 12. Dotazy, podněty a připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Zasedání Zastupitelstva města Tišnova v 17:00 hodin zahájil a řídil Jan Schneider starosta města Tišnova. Oznámil přítomným řádné svolání a vyhlášení zasedání ZM, přítomnost 15 členů a usnášeníschopnost ZM. Dále oznámil, že zápis ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2012 ze dne byl řádně ověřen a ze strany členů zastupitelstva nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Vneposlední řadě upozornil na pořizování audiovizuálního záznamu. Pan Schneider za ověřovatele zápisu navrhl: PaedDr. Petru Kappelovou Lukáše Válku 1

2 za členy návrhové komise navrhl: zapisovatelkou stanovil: Ing. Tomáše Komprse Mgr. Renatu Pleskačovou Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu schůze č. 3/2012 Zastupitelstva města Tišnova PaedDr. Petru Kappelovou a Lukáše Válku, za členy návrhové komise Ing. Tomáše Komprse a Mgr. Renatu Pleskačovou a zapisovatelkou Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Hlasování č. 1: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Starosta Schneider rozšířil program jednání o bod č Zápis č. 3/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne a bod č Zápis č. 4/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012. Hlasování č. 2: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Schválený program zasedání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Hospodaření města Tišnova k Rozpočtová opatření města Tišnova č. 3/ Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok Zpráva o hospodaření - lesy Provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařizení v městě Tišnov 8. Uzavření Darovací smlouvy na převod plastových oken do majetku ČR, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 9. Prodej části pozemku parc.č. 94/3 v k.ú. Brumov u Lomnice 10. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov a společností ČEPS, a.s. 11. Projednání žádosti občanů o přenesení rozhodovací pravomoci na Zastupitelstvo města Tišnova ve věci vyjádření k územnímu řízení stavby Obchodní a školící centrum Trnec 12. Zápis č. 3/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Zápis č. 3/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Dotazy, podněty a připomínky 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Informace podal starosta Schneider. Zastupitel Souček měl dotaz ohledně lesní techniky a kulturního domu Hajánky. Odpověděl místostarosta Klusák a místostarosta Babák. Pan Blaha se zeptal na situaci v Komisi stavební. Odpověděl pan starosta. 2

3 Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Tišnova ke dni Hlasování č. 3: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 3. Hospodaření města Tišnova k Informace podala paní Jůzová (vedoucí finančního odboru). Zrekapitulovala stav hospodaření města Tišnova k Starosta Schneider upozornil, že je čas na jakékoliv závěry, neboť máme za sebou teprve čtvrtletí, prozatím se však situace vyvíjí příznivě. Pan Blaha měl dotaz ke konkrétním číslům v rozpočtu, který mu zodpověděl starosta. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí hospodaření města Tišnova k Hlasování č. 4: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 4. Rozpočtová opatření města Tišnova č. 3/2012 Paní Jůzová informovala o dotaci od Ministerstva financí ČR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ČR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč Hlasování č. 5: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 3/2012. Hlasování č. 6: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 5. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2011 Informace podal starosta Schneider spaní Jůzovou. Zastupitele Součka zajímala cena vodného a stočného. Starosta odpověděl, že mírně vzrostla. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok Hlasování č. 7: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 6. Zpráva o hospodaření - lesy 2011 Informace podal pan Drhlík (pracovník odboru správy majetku a investic). Řekl několik slov ohledně lesního hospodářského plánu. Nebyly žádné dotazy. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o hospodaření lesy Hlasování č. 8: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 3

4 7. Provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v městě Tišnov Informace podala paní Loubalová (vedoucí živnostenského odboru). Rada města Tišnova diskutovala nad danou problematikou, avšak nejdříve zakročit lze až v roce Starosta s paní Loubalovou nevnímají situaci ve městě Tišnově jako urgentní. Zastupitel Švábenský upozornil, že je třeba zakročit včas. Zastupitelka Ochrymčuková se zeptala, jak často se provádí kontroly a jakým způsobem se trestají přestupky. Paní Loubalová odpověděla, že od začátku roku bylo provedeno již pět kontrol. Co se týká trestu, záleží na daném přestupku. Diskuze na téma výherní hrací automaty. Pan Blaha měl dotaz, kolik se ročně nahází do automatů peněz a jaký výnos z toho má město. V konkrétních číslech odpověděla paní Loubalová. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí Zprávu o provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v městě Tišnově. Hlasování č. 9: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 8. Uzavření Darovací smlouvy na převod plastových oken do majetku ČR, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Informace podal místostarosta Babák. Neboť je město zřizovatelem jednotky dobrovolných hasičů, je nutné hasiče též finančně podporovat. Místostarosta Klusák uvedl, že tato povinnost vychází přímo ze smlouvy. Na nákup plastových oken bylo provedeno výběrové řízení prostřednictvím e-aukce. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. 0001_2012_OSMI_SM mezi Městem Tišnov a Českou republikou, Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ve věci darování plastových oken dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 9: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 9. Prodej části pozemku parc.č. 94/3 v k.ú. Brumov u Lomnice Informace podal místostarosta Babák. Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod vlastnického práva na Českou republiku č. 0005_2012_OSMI_SM části pozemku v k.ú. Brumov u Lomnice parc.č. 94/3, podle GP označené parc.č. 94/11, o výměře 605 m 2 mezi městem Tišnov a Lesy České republiky, s.p., IČ: , se sídlem v Hradci Králové, dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 10: pro 14, proti 1, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 10. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov a společností ČEPS, a.s. Informace podal místostarosta Babák. Zastupitel Souček se dotazoval, zda se daná akce plánuje již letos. Místostarosta Babák odpověděl, že záleží na rychlosti prací investora (spol. EWA) při výstavbě jejich objektu. 4

5 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy č. Z 001/2012/16150-SoSB KS uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov a společností ČEPS, a.s., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 11: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 11. Projednání žádosti občanů o přenesení rozhodovací pravomoci na Zastupitelstvo města Tišnova ve věci vyjádření k územnímu řízení stavby Obchodní a školící centrum Trnec Informace podal starosta Schneider. Nejprve popsal průběh Rady města Tišnova dne na které byl projekt připomínkován. Zastupitel Souček se zajímal o velikost budovy a zda-li by nemohla být menší. Radní Dohnálková uvedla, že stavba zásadním způsobem ovlivní okolí. Zmínila veškeré připomínky, které již zazněly na Radě města Tišnova Zastupitel Souček řekl, že Zastupitelstvo města Tišnova nemůže stavbu přeci zastavit, jestliže prošla územním plánováním. Radní Dohnálková odpověděla, že projekt můžeme alespoň značně omezit. Do diskuze se zapojil místostarosta Bábor, který opět oznámil jistý střet zájmu, dále zastupitelka Randová a jiní. V závěru pan Knecht (vedoucí stavebního odboru) řekl, že územní řízení je řízení návrhové, tudíž jestliže se něco odsouhlasí, tak jen v takové podobě, v jaké je projekt předložen. Pan Blaha měl připomínku k počtu obyvatel a spekuloval nad situací, co by s touto budovou bylo, jestliže by investor zkrachoval. Zastupitelstvo města Tišnova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) si vyhrazuje rozhodování ve věci vyjádření se k územnímu řízení stavby Obchodní a školící centrum Trnec za město Tišnov. Hlasování č. 12: pro 2, proti 10, zdržel se 3 (přítomno 15) Usnesení nebylo přijato 12. Zápis č. 3/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Informace podal starosta Schneider. Nejdříve se pan starosta omluvil panu Maláškovi, kterého přivítal na Zastupitelstvu města Tišnova, za opomenutý materiál. Musíme zlepšit komunikaci mezi městem a Osadním výborem Hájek, uvedl starosta. Místostarosta Klusák měl několik dotazů na Osadní výbor Hájek Hajánky. Usnesení: Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 3/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Hlasování č. 13: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 13. Zápis č. 4/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Informace podal starosta Schneider. Nikdo neměl dotazy. Usnesení: Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zápis č. 4/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek Hajánky konaného dne Hlasování č. 14: pro 15, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 15) Usnesení bylo přijato 5

6 14. Dotazy, podněty a připomínky Zastupitelka Ochrymčuková prezentovala podnět, který se týká jedné stavby v Tišnově. Tato budova je již dobu opuštěná a chátrá. Uvedla, že by bylo dobré stavbu koupit a zrekonstruovat ji, neboť je na strategickém místě. Místostarosta Babák odpověděl, že na danou budovu se již v loňském roce informoval, tato je ve velice špatném stavu. Tudíž přichází jediná varianta, zbourat a postavit něco nového. Je však nutno znát konkrétní využití, mít konkrétní projekt. Starosta řekl, že je to zajímavé téma, ale abychom se ním mohli zabývat, je zapotřebí nachystat řádný materiál. Zastupitelka Randová upozornila na čištění kanalizací. Starosta ji odkázal na Vodárenskou a.s. Zastupitel Komprs se zajímal o změny členů v jednotlivých komisích. Starosta uvedl, že termín na návrhy na doplnění komisí je do konce května. Je však nutné si uvědomit, že noví lidé musejí být přínosem pro město, neboť nepotřebujeme pouze další formální členy, dodal starosta. Pan Blaha se zeptal, v jaké fázi se nachází rekonstrukce školy Smíškova. Starosta odpověděl, že nyní ještě probíhá anketa na variantu rekonstrukce a do konce května bude radním předložen návrh možného financování. Pak bude materiál předložen zastupitelům. Paní Vlasáková podala několik informací ohledně skupiny MAS. Zastupitel Švábenský nerozumí tomu, proč bychom se měli opět zapojovat do dalšího projektu. Paní Vlasáková vysvětlila rozdíl mezi ostatními a jeho důležitost pro město Tišnov. Zasedání Zastupitelstva města Tišnova ukončil Jan Schneider- starosta města Tišnova v 18:56 hodin. Zápis ověřili:.. PaedDr. Petra Kappelová člen ZM. Lukáš Válka člen ZM. Jan Schneider starosta města Tišnova Zapsala: Bc. Renáta Srstková, DiS. 6

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od 18.05 h 15 členů od 18.07 h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel:

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 20.25 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 05.05.2014 (svolané v náhradním

Více