Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství"

Transkript

1 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství hájí svou vc ve jménu svobody a rovnosti všech. Veejnost pijímá jejich názor ve jménu demokracie. Ale je snad v zájmu demokracie hájit i jevy pro spolenost nebezpené? Že je homosexualita nemoc? Vím, že vrozenou homosexualitou trpí jedno procento populace; ostatní považuji za experimentátory, i za obti znásilnní v dtství, jež mlo za následek odpor k opanému pohlaví. My kesané rozlišujeme mezi homosexuální orientací, jež je faktem, a homosexuálním jednáním, jež pestupuje zákon šestého pikázání - stejn jako smilstvo, manželská nevra, ale i naše vdomé iny tohoto druhu okem i myslí. Pro Bh takové jednání zakázal, pro je považuje za lovka ohrožující? Všechny tyto iny totiž porušují intimní sféru druhého lovka a ve svém dsledku mohou vést k fatálním následkm. V pípad homosexuality se jedná nap. o penos viru HIV. Navíc homosexuální pár nemže zplodit vlastní dti. (Hlavn, že naši politici usilují o vyšší porodnost!) V pípad schválení tohoto zákona by mohli homosexuální manželé dít adoptovat. Dítti prý nehrozí žádná újma, budou-li ho homosexuální rodie milovat. Ale jak si budou tyto dti pozdji hledat svého životního partnera? Vždy jeho primárním vzorem budou rodie stejného pohlaví!! Z psychologie pitom víme, že do pamti se ukládá úpln vše, co vnímáme smysly (viz zvýšená agresivita u lidí, jež sledují militantní filmy); osobní zkušenost je ale silnjší. Pro dali této vpravd virtuální realit (protože lobby za práva homosexuál nejen uvádí pokivená fakta, ale je i umle živena), hlas i eští politici? Kdo jim dal k tomu hlas? Kdo je vinen? Oni? Nebo my? Kde bylo slyšet mj hlas, mj postoj, mé modlitby...? Marta Höferová

2 2 Informace o farnosti SV. BARTOLOMJ V KYJÍCH SV. LUDMILA VE CHVALECH ÚTERÝ PONDLÍ Král 8, Mk 7, Katechese (pedškolní Kursy F dti + 1.t.) F, Fs Nešpory K Náboženství Katechumenát F (dti 2.-3.t.) Fs Hovory o víe F Náboženství STEDA starší dti) Fs Mše sv. pro dti STEDA Mk 8,1-10 TVRTEK Náboženství dti F PÁTEK Po mši sv. tichá eucharistická Náboženství dti Fs adorace do Biblická hodina PÁTEK (Sd 20,12-21,25) Fs Památka sv. Scholastiky, panny SOBOTA Král 11,29-32; 12,19 Mk 7,31-37 Památka Panny Marie Lurdské; svtový den nemocných NEDLE Po mši sv. eucharistická adorace do 6. NEDLE V MEZIDOBÍ Lv 13, Kor 10,31-11,1 NEDLE Mk 1, Druhá nedle v msíci: setkání (K...kostel, F fara, Fs farní sál ) farník F SÍDLIŠT ERNÝ MOST Sv. rženec K Farní knihovna F MOTÝLEK, Vlkova 1067 STEDA Píprava na sv. bimování GALERIE 14, Nám. Plk. Vlka 686 NEDLE Mše svatá! " # $! % & %# ' ( ) * +,!! # % -! #!.- & %. ( / # &!!% 0 % 0 '.! # 1 % ( &! ' &! 0 ' % / # ( 0 ' # # %/ %# 0 #. # # % # & % # # 5 6 % '% & & / % % 7 2 & 8 /.!.&! 9 0 % -! -!& # : ; & % < = & > 0 ' - > # ' < %& - & > : # %! ; 2!! %/ &! -!

3 3 Informace o farnosti % 8 %!' & 2? - %2 # B 2 & 0 "!. * # /! %# -!& % # # / # % C % ' 0 &!' ' # = %2 & D E! -!! %0 #!& 0 ' % 8 ( / ( 2 > & 8. FG! "#$%&"#? & # %0? F.& ( % / # H # 3 #!- %# I %, & $5 % J (!! & # - % K / 0 ' % /. 2 (!% ; ' %. 2 % ; # L%H F 0 '% 2. L # ( ) * < L F 4 % H ( 0 M > #.2 E # N / ' 0 % & > %( 2 0.' % / < L%H F% J % - # '%.& ( ' - # %- F' % %- %( 2! 2 # H ( ;% 0.! 2 ' 0 # 4 # & ;. - %0 # J < / % # - A 0 % # - # L%& J %.!%0! > & ' 0. H F H # : > % %2 "'()* "+, -(.*& (/%*, ;.! %# # % 0 % 0!&! ; ' % / 8 ( 0 & ' %/ 0 &.& 3!- ' #.. &!!!- ;.-! &! 0!&!' %! !&!.! > - O P /.!. # > " I 0 %0 C 2 D & %! %. &! # % 6*7 %89:%8-#);-,*7<$-(*=((,-#"#,(& %-$-,#412"9, : #.! '%! C% 0 #!-! ; # - D'( -!!! # F # & %2 %!'(.&! %0 % &! & %/ # : % # '( /.! # F # R #. #! &! 0 & % # F %, 1 / >! : 7 '.! : 7 '% 0 / ( & & # F % & >!!/ ( #.& # = %2 8 '. 0-8 # %!( & %. 1 & # '( 0. #!!!M # 0 %#.!& " A? 452 2E %#

4 4 Rozhovor Sestro Pavlo, jste lenkou ádu Fraternity malých sester Ježíšových. Mohla byste, prosím nám, laik, strun íci, kdy, kde a pro vznikl tento ád? Fraternita vznikla 8. záí 1939 v Alžírsku, její zakladatelkou je Magdaléna Hutínová, eholním jménem malá sestra Magdaléna Ježíšova, a dvodem vzniku byla touha následovat Ježíše v jeho nazaretském život, jak to udlal už ped Magdalénou Karel Foucauld žít s oima upenýma na Krista a sdílet život lidí kolem sebe, zvlášt tch nejopomíjenjších, se vším, co to obnáší v bžném život. Ohlašovat jim Evangelium celým svým životem, svdit jim o Otcov dobrot, blízkosti jeho Syna skrze Vtlení z Panny Marie a o pítomnosti Ducha svatého v každém lovku. Žít ve vztazích pátelství, úcty a vzájemné dvry s tmi, kteí jsou okolo nás v práci, v sousedních bytech, na ulici, v kostele Slyšela jsem, že zakladatelka Vašeho rádu, malá sestra Magdaléna by mla být blahoeena. Máte pedstavu o tom, jak daleko pokro- il proces beatifikace? Proces jejího blahoeení zaal 14. listopadu 1997 v ímském vikariátu. Speciální komise pro blahoeení studuje spisy, které po sob zanechala, její ctnosti, svdectví jiných o ní a také je potebný zázrak na její pímluvu. Vést zasvcený život jist patí mezi nejvtší životní rozhodnutí. Mohla byste naznait, zda tato Vaše volba byla jen logickým vyústním Vašeho pedchozího života nebo byla výsledkem njakého velkého vnitního zápasu? Musím íci, že rozpoznat Boží volání nebylo pro mne jednoduchou vcí. Trvalo mi to vlastn nkolik let, než jsme s Boží pomocí dorostla do natolik velké lásky k Ježíši, abych zanechala svj dosavadní život a šla za ním s uritou radikálností; potebovala jsem k tomu as a možnost prožít rzné životní situace, kdy jsem zjišovala pravost oné darované intuice v mém nitru. Ale po celé léta jsem si ten jemný Boží hlas uvnit sebe hlídala. Jaké konkrétní poslání máte Vy, sestiky z Hloubtína? Prozrate nám, jak vypadá Váš obyejný den. Zatím jsme ješt z Hloubtína. Ale dáli Pán, budeme na jae z erného Mostu. Chceme odpovdt na Pánovu výzvu v srdci každé z nás, abychom donesly Ježíše tam, kde je tžké Ho nalézt, kde chybí nadje. A chtly bychom jim Boží lásku zprostedkovat skrze modlitbu za n, sdílením všeho, co žijí, v každodennosti. Chtly bychom mít s lidmi kolem pátelské vztahy, být mezi nimi jako kvas v tst. Ovšem úinnost tohoto kvasu nezávisí na jeho množství, ale na jeho kvalit ped Bohem. Takže naším prvním úkolem je milovat se navzájem mezi námi v komunit, jak si to pál Ježíš ve své ei na rozlouenou ped smrtí: Podle toho všichni poznají, že jste moji uedníci, budete-li mít lásku k sob navzájem.

5 5 Rozhovor (Jn 13,35). A odtud se potom mže vzájemná láska dál šíit mezi naše sousedy, kolegy v práci, lidi, které potkáváme ve svém každodenním život. A jak vypadá náš všední den? Zaínáme a koníme naše dny ranními a veerními chválami. Protože obvykle každá z nás chodí do práce, nap. tady v Praze uklízím v Paprsku, moje spolusestra Božena je zamstnána v zahradnictví a Magda si práv hledá místo sanitáky v lékárn, scházíme se obvykle veer. Do té doby jdeme na mši svatou, adorujeme hodinu v naší kapli v tichosti ped Nejsvtjší Svátostí a v ase, který každé z nás zstává ve všední den, udláme njakou práci v domácnosti, jdeme na návštvu nebo naopak pijmeme nkoho ve fraternit, teme si O víkendu máme prostor být více spolu. Nkdy jdeme na spolenou návštvu, na výlet a také si teme spolen texty na nedlní liturgii, naše Pravidla apod. a sdílíme se o tom, co nám každé íkají. Tím se více poznáváme a obohacujeme navzájem. Jak asto se vídáte se svými píbuznými a páteli? Mžete s nimi komunikovat prostednictvím internetu? Tím, že jsme se každá rozhodla darovat celý svj život Ježíši, chceme být bdlé na to, abychom toto darování neustále obnovovaly, protože náš zpsob kontemplativního života ve svt nám dovoluje mít opravdu živé kontakty s mnohými lidmi, rodie a pátele nevyjímajíc. asto stojíme ped osobní volbou, emu dáváme pednost Velkou pomocí je spolené hledání v komunit, pokud bychom potebovaly být nap asto a déle vzdáleny z fraternity pro poteby rodi. Komunikovat pes internet mžeme, pokud jsme k nmu pipojeny, ale ne v každé fraternit a rodin máme poíta V posledních letech se v církevních kruzích asto hovoí o krizi knžských a eholních povoláních. V em Vy, sestro Pavlo, vidíte píinu tohoto stavu? Nkdy o tom také pemýšlím, zvlášt je-li toto téma diskutováno nebo probíráno v médiích. Osobn si myslím, že krize v duchovních povoláních mže být pojímána z hlediska kvantity a kvality. Co se týká kvantity že povolání jsou v našem národ i v Evrop tak ídká, je asi poteba hledat dvod tam, kde se rodí doslova, tj. v rodinách. Dnes zažíváme skutenou krizi rodiny na mnoha úrovních a nevíme, jak ji bez Boha zastavit. Ale teba tento fakt se mže jednou stát odrazovým mstkem k opravdovému hledání Boha, protože už spolenost nebude vdt, jak dál pokraovat a tím se i obnoví odpov na boží milost, kterou je dar duchovního povolání. A co se týe hlediska kvality duchovního povolání jednotlivé osoby vždy jde o osobní angažovanost a jen víra naší lásky k našemu Mistru a Pánu Ježíši je také mírou našeho odevzdávání se Mu znovu a znovu každý den. Takže tady už nemám co dodat. Chtla bych vyjádit veliký dík všem, kdo se pravideln modlí za osoby, Bohu zasvcené. Je to obrovská pomoc pro nás a zase naopak zasvcenost se nedá prožívat bez toho, aby lovk nekráel cesto darování sebe sama Bohu a lidem k jejich prospchu podle zpsobu, jak ho k tomu Bh povolal. Milena Borguová

6 6 Stránka pro dti (a nejen pro n)!!! Pozor zmna!!! Vzhledem k malé úasti starších dtí v soutži jsem se rozhodla slouit ob kategorie dohromady. Soutžní otázky budou jen nkteré, k ostatním si mžete ihned peíst správné odpovdi. Doufám, že tento zpsob bude vyhovovat víc. SOUTŽ: Biblické hádanky poznejte biblickou postavu: 1. Nejprve se živil jako zemdlec, pozdji se stal koovníkem. Ml prchlivou povahu a nechal se unést hnvem. Zavraždil svého bratra. 2. Navštívila ho královna jedné arabské zem. Za jeho vlády byl v Jeruzalém postaven první chrám. Jeho otec byl David. 3. Jeho žena mu porodila dvojata. Ke stáí oslepl. Jeden z jeho syn ho podvedl. 4. Jako Boží knz ml povst spravedlivého muže. Je jedním z mála lidí, s nimiž hovoil andl. Byl otcem Jana Ktitele. 5. Patil k tajným Ježíšovým uedníkm. Byl váženým lenem židovské velerady. Tajn pohbil Ježíšovo tlo. MIMO SOUTŽ: 1. Socha Matyáš Bernard Braun vytvoil pro hrabte Šporka postavy ctností a neestí, které se nacházejí... (tajenka kris-krosu).

7 7 Stránka pro dti (a nejen pro n) 2. Která cesta vede ze zahrady ven? Odpovdi posílejte ve form SMS na nebo em na adresu do dvou týdn. Vylosovaný výherce obdrží hezkou cenu. Helena Kolomá Nco náronjšího pro toho, kdo si rád láme hlavu. ZÁPALKOVÝ HLAVOLAM: Ze šesti stejných zápalek sestav tyi rovnoramenné trojúhelníky. Zápalky se nesmí kížit ani jinak deformovat. (ešení otiskneme v píštím ísle, takže na to máte celý msíc. Hodn štstí) Eva A.M. ešení tajenky Kris-Kros a Bludišt:

8 8 Duchovní stránka: Reformaní církve V západním kesanství vyvstaly již ve 12. a 13. století reformaní proudy. V 15. století se pihlásila o slovo eská reformace v podob husitského hnutí a Jednoty bratrské. Za významné datum na poátku svtové reformace se pokládá rok 1517, kdy Martin Luther vystoupil se svými tezemi. Soubžn s ním se odehrávaly pokusy reformovat církev ve Švýcarsku a ve Skotsku. (Záhy se osamostatnila vi ímu církev v Anglii.) Pokus uvést tyto snahy do úplného souladu tehdy selhal, a tak vznikly dv hlavní vtve protestantského kesanství: církve vzešlé ze švýcarské reformace se oznaují jako reformované, nkdy s dodatkem, helvétského vyznání. Populárn se lim íká i kalvinistické. Kesané navazující na Lutherovu reformaci jsou evangelíci augsburského vyznání a oznaují se podle zakladatele jako církve luterské. Reformaní církve se dále vtvily, a tak vznikaly nové smry uvnit protestantismu. Formovaly se jednotlivé denominace, jako nap. metodisté, baptisté, adventisté, kesanské sbory, každá s dílími zvláštnostmi. V nkterých zemích se luterské a reformované církve pozdji slouily do unií, což se stalo také v echách a na Morav. Pak se mluví o unionovaných církvích. Reformace v Nmecku je spojena se jménem augustiniánského mnicha Martina Luthera ( ). Luther jako reformátor nevyšel z vdomé kritiky církevní nauky a církevních institucí; jeho boj proti katolické církvi byl pedevším dsledkem jeho postoje k významné náboženské otázce pomru lovka k Bohu, zejména pokud se týe jistoty spásy. Luther došel k závru, že ddiným híchem je lidská pirozenost až do koene zkažena. Proto vle nemže niím pispt k dosažení spásy a zlá žádostivost je nevyhladitelná. Ospravedlnní je výhradn dílem Božím, dobré skutky nemají žádnou cenu. Ani almužny, ani sebezápor, ani pst nic neprospívá. Proces ospravedlnní je vázán na víru, a to jedin na víru. Tato víra u Luthera znamená dvrné pimknutí k vykupitelské smrti Kristov na kíži, v pevné víe každého jednotlivého lovka, že je Kristovou smrtí na kíži spasen. Tento Lutherv názor ml ovšem další dsledky. Protože celá církevní minulost byla s Lutherovým pesvdením v píkrém rozporu, Luther popel platnost církevní tradice a za jediný pramen víry prohlásil Písmo sv. I Písmo podrobil ovšem kritice a nkteré z jeho knih prohlásil za nezávazné. Krom starozákonních knih deuterokanonických byl postižen zejména List sv. Jakuba, který zdraz uje, že víra bez skutk je mrtvá. Když Julius II. zapoal novostavbu kostela sv. Petra v ím, byli vící ve všech zemích vybízeni, aby na ni pispli. Byly povoleny i zvláštní odpustky, jež mohl získat každý, kdo krom jiných dobrých skutk daroval na stavbu uritou penžitou ástku. Vc sama nebyla ani nová ani pro stedovkého lovka pohoršlivá. Vící se málo ptali na to, zdali se penz užije tak svdomit, jak k tomu byli církevní pedstavení povinni. Bželo jim hlavn o to, aby udlali dobrý skutek. Ani Lutherv protest proti tomu nesmoval, akoli za tehdejšího nezodpovdného penžního hospodaení na papežském dvoe by bylo bývalo možné k tomu leccos íci. Luther užil hlásání odpustk k tomu, aby vystoupil na veejnost se svou naukou o ospravedlnní pouhou vírou bez dobrých skutk.

9 9 Duchovní stránka: Reformaní církve O vigilii svátku Všech svatých pibil na dvee wittenberského kostela 95 tezí, v nichž podle akademických zvyklostí vyzýval k disputaci o rzných teologických otázkách, jmenovit o odpustcích a o cen dobrých skutk. Na veejné disputaci v Lipsku bylo piznáno vítzství Lutherovu odprci, ingolstadtskému profesorovi Janu Eckovi. Nato se dal Luther strhnout k tomu, že prohlásil dobré skutky za nicotné a popel i papežský primát, protože prý skalou (Mt 16,18) Kristus myslel sám sebe. Jestliže lidské skutky nemají žádnou cenu a jestliže v díle naší spásy psobí pouze Bh a od lovka se vyžaduje jen pevná dvra v zásluhy Kristovy, pak jsou ovšem zbytené kláštery, sliby, zvláštní knžství, svátosti v dosavadním slova smyslu a vbec všechny prostedky milosti. Všechno, co mlo ráz vnjšího církevního zízení, Luther zavrhl jako dílo áblovo a papeže prohlásil za Antikrista, který lidstvo svádí z pravé cesty. V ím byly jeho odchylné nauky odsouzeny a jemu samému pohroženo exkomunikací. Luther však papežskou bulu spolu s kodexem kanonického práva spálil a nato jej papež Lev X. vylouil z církve. Dsledky nového evangelia nedaly na sebe dlouho ekat. Knží i eholníci, pouení Lutherem, že jejich svcení a sliby nemají ped Bohem žádnou platnost, opouštli svá povolání. Ve Wittenberku byla odstranna soukromá mše, zaalo se podávat pod obojí zpsobou bez povinnosti lanosti a pedcházející zpovdi, obrazy svatých byly znieny. Když se tam Luther r vrátil, nejen že neobnovil soukromé mše, povinnou zpov a postní pikázání, ale z mešního kánonu odstranil i všechna místa pipomínající obtní charakter mše sv. Hlavní draz pi bohoslužb položil na kázání. Roku 1524 odložil eholní roucho a rok nato se oženil s bývalou cisterciakou Kateinou z Bory. (pokraování píšt) pipravila Blanka Ocovská? Seznam starozákonních knih definitivn stanovili palestinští Židé koncem 1. století po Kr. a je v židovském náboženství uznáván dodnes. V téže dob stanovili egyptští Židé vlastní seznam, rozšíený ješt o další spisy (knihy deuterokanonické). Protestanští kesané uznávají seznam palestinských žid, katolíci seznam žid egyptských. Všechny deuterokanonické knihy samozejm najdete v Bibli, ale dokážete nyní urit, které z uvedených knih mezi n nepatí? a) Plá b) Báruk c) Kniha moudrosti d) Jonáš e) Sírachovec f) Júdit g) 1. a 2. Královská ešení:

10 10 Výchova!"#$ %! & ' % %#% % &( % %# ) && # ) '!! ' ' # *!#+!! '!!!# %, #)--.%,&/ &!! 0 #% ' & 0 # *! ' &#)1 2( 3! ' # ) '! "!! " 2 3#% &! # ) '. # 4 '. '! ' /! # A co vy, milí tenái, jakou máte zkušenost s vybíráním? red.

11 11 Reportáž KATECHUMENÁT Už delší dobu jsem si pála, nechat se poktít a zaít žít život jako kesan. Od základní školy jsem cítila, že nkdo, nebo nco nad námi je a bylo mi líto, že m rodie nenechali poktít. Netušila jsem, že to jde i v pozdjším vku, to jsem zjistila až mnohem pozdji. V ervnu 2004 m moje kamarádka pivedla do kostela sv. Bartolomje a pedstavila m panu farái. Domluvili jsme se a od záí jsem zaala chodit na katechumenát. Scházíme se pravideln jednou týdn na fae nebo v kostele a probíráme Bibli a ostatní vci týkající se církevního života. Naše setkání probíhají vtšinou tak, že pan fará povídá o daném tématu a pokud nám nco není jasné nebo máme njaké otázky, tak o nm diskutujeme. Pro m bylo ze zaátku asi nejtžší pijmout nkterá tvrzení, co nejdou vysvtlit vdecky ti božské osoby apod. Každé naše setkání m utvrzuje v tom, že jsem se dala správnou cestou. Mj život se stal bohatším a istším. Zaala jsem více pemýšlet nad svým chováním i nad chováním druhých. Snažím se být dobrým lovkem a žít tak, abych se za sebe nemusela stydt, mla isté srdce a abych pomáhala lidem, šíila dobro a radost do jejich srdcí. Veer, než jdu spát, si povídám s Bohem o všem, co m tší nebo trápí a vždycky mám v sob takový krásný a uklid ující pocit. Moc se tším na kest, ale zárove vím, že mi katechumenát bude chybt. Stal se souástí mého života Hanka Nmeková S Hankou bude rozhovor v dalším ísle. Máte-li otázku, kterou byste jí rádi chtli položit, mžete ji ( i anonymn) napsat a doruit do 12. února ( em i nov schránka NNB vzadu pod stolkem). Zleva Katka Vondrová, P. Ladislav, Hanka Nmeková. Foto Lia Radová.

12 12 Úvaha Ó ASY, Ó MRAVY... O tempora, o mores stžoval si už ve starovkém ím slavný Cicero.Dvody ke stížnostem na špatné asy a mravy byly patrn vždycky. Moudí ze starších generací dotvrzují, že i oni byli za mlada terem kritiky a lamentací tehdejších mravokárc, pouné jsou leckteré knihy i filmy a koneckonc i já mám v pamti zafixovaná slova tídního profesora ze stední školy: Jo dív to byli študáci! Dobrá íkám si; srozumn, ne však upokojen. Protože když to tak pkn vím, jak je možné, že na tu dnešní dobu taky tolik nadávám?! Pro celkem úspšn získávám povst zapšklého pavouka, v lepším pípad ironika? Neteba se rozepisovat o všech kivdách, lumpárnách, pokrytectví a duchovní slepot naší souasnosti. Není tžké najít spoleného jmenovatele, jímž je odklon od ádu. Odklon od ádu, který jako by se tady a te završoval. Lidé si nepochybn závidli, kradli a vraždili odjakživa. Ale v druhdy kesanské Evrop to bylo z jistého pohledu pece jiné. Od císae po posledního bezzemka každý o Bohu slýchal a tak i onak vil. Nejrznjší nechutnosti se inily ale jako individuální selhávání (motivovaná tebas i ideologickým blouznním) v rámci obecn uznávaného ádu. Pýchou nakažené osvícenství, rozumáské devatenácté století, v krvavých totalitách vykoupané století dvacáté a výsledkem je zícená vertikála lidského ducha. Vzal jsem to te ponkud zkrátka, ale jde mi o praktické dsledky. Už léta se nemohu zbavit jisté vize: njaký lovk jede v automobilu, poslouchá rádio, pemýšlí o veei, o tom, komu druhý den ráno v práci vynadá, jak bude hrát v nedli Sparta a najednou rána a bhem chvíle se tento lovk ocitne ped Bohem. Ped Bohem, o kterém nic neví, který mu v život byl leda k posmchu, anebo který mu pipadal jako nco neskonale zbyteného Zmatení takového lovka nejspíš nebude malé. Co s tím má spoleného vící katolík? Asi hodn. Podle Matoušova evangelia poslední a tedy zvláštním zpsobem závažná Ježíšova slova zní: Jdte tedy ke všem národm a získávejte mi uedníky Píkaz velmi jasný. Vzhledem k tomu, že echy jsou dnes misijním územím, ušetil nám Pán Bh výdaje na cestu. Kdo je dennodenn obklopen výhradn svtsky smýšlejícími lidmi, ví, jak nesmírn obtížné je pouhé nepizpsobování se, natož pak snaha pipomenout našim souasníkm jejich bytostné urení. Na druhou stranu je možnost vydávat kesanské svdectví tomuto svtu nco výjimeného, originálního a tvrího. Když m pejdou neurózy, s vdností k Bohu si pomyslím, že m to vlastn docela baví. Petr Steš ák Natanael N.B. vychází vždy první nedli v msíci. Náklad 100ks. Za píspvek na pokrytí náklad (5K) dkujeme. Své píspvky do píštího ísla posílejte na do Technicky zajišuje: p.fiala a p.januš.

13 13 Píloha VÝSLEDKY ANKETY K FARNÍMU MSÍNÍKU NATANAEL N.B. Anketa se konala v nedli po mši svaté. Odevzdáno 60 anketních lístk. Vk uvedlo 37 lidí. Prmr 34,5 let. Hodnocení rubrik + vaše pipomínky k nim + kladné ohodnocení - záporné ohodnocení V závorkách vk tch, kdo hodnotili stránku, byl- li na anket uveden. ÚVODNÍKY Marta Höferová ---- (47, 40) Martin Pecka - Nechcete se v úvodnících stídat? INFO O FARNOSTI pání o více aktualit z farnosti (co se dje, stavba fary, koncerty, výnosy sbírek u sv. Bartolomje, zprávy od sv. Ludmily...) REPORTÁŽE pání o víc reportáží z farních akcí Co teba jednorázov oslovit lidi, aby napsali reportáž z neho, eho se úastní (ili)? Stanovisko redakce Úvodník mže psát kdokoliv (tedy jak ostatní autoi NNB, tak tenái, bude-li se jejich píspvek na tuto stranu hodit - viz koncepce NNB v prvním ísle z prosince 2004), ale vtšinou se nikomu nechce, takže to zbývá na m. Musím piznat, že to není zrovna moje parketa. Snažila jsem se na návrh nkterých zmnit i styl, ale asi ne dost výrazn. Po výsledcích z této ankety jsem si uvdomila, že styl už moc zmnit nemžu ani kdybych chtla, a totéž platím o stylu psaní ostatních autor. Každý píše zpsobem pro nj vlastním a vím, že každý dost pemýšlí o formulaci textu a snaží se tak psát co nejlépe. Nkteré informace mohou být ze strategických dvod pozdrženy (nap. prbhy úedních jednání). Informace o koncertech jsou uveej ovány všechny. S výnosy sbírek budou seznamováni ti, kteí do nich pispívají, tj. úastníci nedlních bohoslužeb. Zámrem této stránky bylo seznámit farníky s tím, jak to asi tak vypadá na akcích, jež farnost nabízí. Problém je v tom, že mezi námi autory je tato rubrika už jaksi navíc (každý má obyejn na starosti jednu tématickou stranu). Chtl-li by si ji nkdo vzít na starost, rádi ho uvítáme. V opaném pípad teba vyzveme úastníka njaké farní akce a poprosíme o zpracování do této stránky. Samozejm, jestli jste se zúastnili neho, co by mohlo farníky zajímat, neváhejte se o to podlit s ostatními! (Fotografie z akce je vítána, ale není podmínkou!) VÝCHOVA + (15) Zatím beze zmny.

14 14 Píloha DTSKÁ (SOUTŽE) (40, 15, 85) - sdlit tajenku - žádosti o rozšíení (s náb. tematikou) DUCH.STRANA ) Správnou odpov uveejníme bu ješt v témž ísle i v následujícím. Kvízy v žádném pípad nerozšííme, NNB není soutžní msíník. Pokud máte zájem, existuje i kvízová náboženská literatura. Koncept této stránky se trochu pozmní. Také zstává. FARNÍ PLÉNUM Nebát se otevírat ožehavjší otázky, více konfrontace. - více informací o všech archandlích, o svatých (na daný msíc) LITERÁRNÍ STR (57, 46, 31, 15, 85) GRAFIKA + (20) OSTATNÍ PÁNÍ - více z aktuálního dní v církvi - víc vážnjších témat, více pouného tení, odborných lánk - stránka pro mládež Konfrontace? Od toho tato stránka je! Mže ji vyvolat kdokoli, podmínkou je podpis autora. Zájemce o archandle a svaté odkazuji na farní kni-hovnu. Svatí jsou dobrým píkladem, jak žít evange-lium ve své dob, nicmén mám za to, že pokud si lovk nepete pímo životopis svatého, krátká zpráva o nm zapadne spíše do podvdomí než aby zásadn ovlivnila náš život. Zájemce proto odkazuji na farní knihovnu. (Ledaže by se toho nkdo ujal.) Nadále má na starosti P.Steš ák. Nemžeme, bohužel, suplovat Katolický týdeník a nov i RC Monitor, které jsou aktuálních zpráv z církve plné. Nco jako spirituální stránka rozjímání, myšlenky? Kdyby se nkdo našel tedy: sám pihlásil... Stránka pro mládež? Má-li nkdo zájem, klidn ji mže pipravovat. Dkujeme všem, kteí se vyjádili k NNB. NNB je asopisem naší farnosti, má sloužit nám všem podle hesla farníci farníkm. Samozejm, autorský kruh je základ, ale též rádi uvítáme vaše píspvky! Lze je posílat bu em (upozor uji na novou adresu v tiráži) i nov zavádíme poštovní schránku s nápisem NNB. Najdete ji pod zadním stolkem. Mžete psát i své další reakce i podnty. Zanechte vždy na sebe njaký kontakt. Zárove si Vás dovoluji oslovit touto cestou, jestli se nechcete k autorskému kruhu NNB pidat. Hodn by nám pomohl další lovk, který by dlal rozhovory, a pak reportér farních akcí. Ostatní viz výše. Nové lidi potebujeme i z toho dvodu, že po prázdninách se chystám do Anglie, takže k personálním zmnám dojde tak jako tak. Prosíme zájemce, kteí by si mohli vzít njakou nabízenou volnou stránku na starost, a se nám hlásí do 19.února. Dkujeme. Za autorský kruh NNB Marta Höferová

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. LOVO NA ÚNOR. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým.

ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. LOVO NA ÚNOR. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým. M ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým. Mt 11, 25 S LOVO NA ÚNOR VELKÉ ZAPLA PÁN BH "Nebojte se tch, kdo zabíjejí tlo duši

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš.

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš. Týden od 9. do 15. srpna 2009 Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10 Základní verš Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími,

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 10. prosince 2011 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více