Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství"

Transkript

1 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství hájí svou vc ve jménu svobody a rovnosti všech. Veejnost pijímá jejich názor ve jménu demokracie. Ale je snad v zájmu demokracie hájit i jevy pro spolenost nebezpené? Že je homosexualita nemoc? Vím, že vrozenou homosexualitou trpí jedno procento populace; ostatní považuji za experimentátory, i za obti znásilnní v dtství, jež mlo za následek odpor k opanému pohlaví. My kesané rozlišujeme mezi homosexuální orientací, jež je faktem, a homosexuálním jednáním, jež pestupuje zákon šestého pikázání - stejn jako smilstvo, manželská nevra, ale i naše vdomé iny tohoto druhu okem i myslí. Pro Bh takové jednání zakázal, pro je považuje za lovka ohrožující? Všechny tyto iny totiž porušují intimní sféru druhého lovka a ve svém dsledku mohou vést k fatálním následkm. V pípad homosexuality se jedná nap. o penos viru HIV. Navíc homosexuální pár nemže zplodit vlastní dti. (Hlavn, že naši politici usilují o vyšší porodnost!) V pípad schválení tohoto zákona by mohli homosexuální manželé dít adoptovat. Dítti prý nehrozí žádná újma, budou-li ho homosexuální rodie milovat. Ale jak si budou tyto dti pozdji hledat svého životního partnera? Vždy jeho primárním vzorem budou rodie stejného pohlaví!! Z psychologie pitom víme, že do pamti se ukládá úpln vše, co vnímáme smysly (viz zvýšená agresivita u lidí, jež sledují militantní filmy); osobní zkušenost je ale silnjší. Pro dali této vpravd virtuální realit (protože lobby za práva homosexuál nejen uvádí pokivená fakta, ale je i umle živena), hlas i eští politici? Kdo jim dal k tomu hlas? Kdo je vinen? Oni? Nebo my? Kde bylo slyšet mj hlas, mj postoj, mé modlitby...? Marta Höferová

2 2 Informace o farnosti SV. BARTOLOMJ V KYJÍCH SV. LUDMILA VE CHVALECH ÚTERÝ PONDLÍ Král 8, Mk 7, Katechese (pedškolní Kursy F dti + 1.t.) F, Fs Nešpory K Náboženství Katechumenát F (dti 2.-3.t.) Fs Hovory o víe F Náboženství STEDA starší dti) Fs Mše sv. pro dti STEDA Mk 8,1-10 TVRTEK Náboženství dti F PÁTEK Po mši sv. tichá eucharistická Náboženství dti Fs adorace do Biblická hodina PÁTEK (Sd 20,12-21,25) Fs Památka sv. Scholastiky, panny SOBOTA Král 11,29-32; 12,19 Mk 7,31-37 Památka Panny Marie Lurdské; svtový den nemocných NEDLE Po mši sv. eucharistická adorace do 6. NEDLE V MEZIDOBÍ Lv 13, Kor 10,31-11,1 NEDLE Mk 1, Druhá nedle v msíci: setkání (K...kostel, F fara, Fs farní sál ) farník F SÍDLIŠT ERNÝ MOST Sv. rženec K Farní knihovna F MOTÝLEK, Vlkova 1067 STEDA Píprava na sv. bimování GALERIE 14, Nám. Plk. Vlka 686 NEDLE Mše svatá! " # $! % & %# ' ( ) * +,!! # % -! #!.- & %. ( / # &!!% 0 % 0 '.! # 1 % ( &! ' &! 0 ' % / # ( 0 ' # # %/ %# 0 #. # # % # & % # # 5 6 % '% & & / % % 7 2 & 8 /.!.&! 9 0 % -! -!& # : ; & % < = & > 0 ' - > # ' < %& - & > : # %! ; 2!! %/ &! -!

3 3 Informace o farnosti % 8 %!' & 2? - %2 # B 2 & 0 "!. * # /! %# -!& % # # / # % C % ' 0 &!' ' # = %2 & D E! -!! %0 #!& 0 ' % 8 ( / ( 2 > & 8. FG! "#$%&"#? & # %0? F.& ( % / # H # 3 #!- %# I %, & $5 % J (!! & # - % K / 0 ' % /. 2 (!% ; ' %. 2 % ; # L%H F 0 '% 2. L # ( ) * < L F 4 % H ( 0 M > #.2 E # N / ' 0 % & > %( 2 0.' % / < L%H F% J % - # '%.& ( ' - # %- F' % %- %( 2! 2 # H ( ;% 0.! 2 ' 0 # 4 # & ;. - %0 # J < / % # - A 0 % # - # L%& J %.!%0! > & ' 0. H F H # : > % %2 "'()* "+, -(.*& (/%*, ;.! %# # % 0 % 0!&! ; ' % / 8 ( 0 & ' %/ 0 &.& 3!- ' #.. &!!!- ;.-! &! 0!&!' %! !&!.! > - O P /.!. # > " I 0 %0 C 2 D & %! %. &! # % 6*7 %89:%8-#);-,*7<$-(*=((,-#"#,(& %-$-,#412"9, : #.! '%! C% 0 #!-! ; # - D'( -!!! # F # & %2 %!'(.&! %0 % &! & %/ # : % # '( /.! # F # R #. #! &! 0 & % # F %, 1 / >! : 7 '.! : 7 '% 0 / ( & & # F % & >!!/ ( #.& # = %2 8 '. 0-8 # %!( & %. 1 & # '( 0. #!!!M # 0 %#.!& " A? 452 2E %#

4 4 Rozhovor Sestro Pavlo, jste lenkou ádu Fraternity malých sester Ježíšových. Mohla byste, prosím nám, laik, strun íci, kdy, kde a pro vznikl tento ád? Fraternita vznikla 8. záí 1939 v Alžírsku, její zakladatelkou je Magdaléna Hutínová, eholním jménem malá sestra Magdaléna Ježíšova, a dvodem vzniku byla touha následovat Ježíše v jeho nazaretském život, jak to udlal už ped Magdalénou Karel Foucauld žít s oima upenýma na Krista a sdílet život lidí kolem sebe, zvlášt tch nejopomíjenjších, se vším, co to obnáší v bžném život. Ohlašovat jim Evangelium celým svým životem, svdit jim o Otcov dobrot, blízkosti jeho Syna skrze Vtlení z Panny Marie a o pítomnosti Ducha svatého v každém lovku. Žít ve vztazích pátelství, úcty a vzájemné dvry s tmi, kteí jsou okolo nás v práci, v sousedních bytech, na ulici, v kostele Slyšela jsem, že zakladatelka Vašeho rádu, malá sestra Magdaléna by mla být blahoeena. Máte pedstavu o tom, jak daleko pokro- il proces beatifikace? Proces jejího blahoeení zaal 14. listopadu 1997 v ímském vikariátu. Speciální komise pro blahoeení studuje spisy, které po sob zanechala, její ctnosti, svdectví jiných o ní a také je potebný zázrak na její pímluvu. Vést zasvcený život jist patí mezi nejvtší životní rozhodnutí. Mohla byste naznait, zda tato Vaše volba byla jen logickým vyústním Vašeho pedchozího života nebo byla výsledkem njakého velkého vnitního zápasu? Musím íci, že rozpoznat Boží volání nebylo pro mne jednoduchou vcí. Trvalo mi to vlastn nkolik let, než jsme s Boží pomocí dorostla do natolik velké lásky k Ježíši, abych zanechala svj dosavadní život a šla za ním s uritou radikálností; potebovala jsem k tomu as a možnost prožít rzné životní situace, kdy jsem zjišovala pravost oné darované intuice v mém nitru. Ale po celé léta jsem si ten jemný Boží hlas uvnit sebe hlídala. Jaké konkrétní poslání máte Vy, sestiky z Hloubtína? Prozrate nám, jak vypadá Váš obyejný den. Zatím jsme ješt z Hloubtína. Ale dáli Pán, budeme na jae z erného Mostu. Chceme odpovdt na Pánovu výzvu v srdci každé z nás, abychom donesly Ježíše tam, kde je tžké Ho nalézt, kde chybí nadje. A chtly bychom jim Boží lásku zprostedkovat skrze modlitbu za n, sdílením všeho, co žijí, v každodennosti. Chtly bychom mít s lidmi kolem pátelské vztahy, být mezi nimi jako kvas v tst. Ovšem úinnost tohoto kvasu nezávisí na jeho množství, ale na jeho kvalit ped Bohem. Takže naším prvním úkolem je milovat se navzájem mezi námi v komunit, jak si to pál Ježíš ve své ei na rozlouenou ped smrtí: Podle toho všichni poznají, že jste moji uedníci, budete-li mít lásku k sob navzájem.

5 5 Rozhovor (Jn 13,35). A odtud se potom mže vzájemná láska dál šíit mezi naše sousedy, kolegy v práci, lidi, které potkáváme ve svém každodenním život. A jak vypadá náš všední den? Zaínáme a koníme naše dny ranními a veerními chválami. Protože obvykle každá z nás chodí do práce, nap. tady v Praze uklízím v Paprsku, moje spolusestra Božena je zamstnána v zahradnictví a Magda si práv hledá místo sanitáky v lékárn, scházíme se obvykle veer. Do té doby jdeme na mši svatou, adorujeme hodinu v naší kapli v tichosti ped Nejsvtjší Svátostí a v ase, který každé z nás zstává ve všední den, udláme njakou práci v domácnosti, jdeme na návštvu nebo naopak pijmeme nkoho ve fraternit, teme si O víkendu máme prostor být více spolu. Nkdy jdeme na spolenou návštvu, na výlet a také si teme spolen texty na nedlní liturgii, naše Pravidla apod. a sdílíme se o tom, co nám každé íkají. Tím se více poznáváme a obohacujeme navzájem. Jak asto se vídáte se svými píbuznými a páteli? Mžete s nimi komunikovat prostednictvím internetu? Tím, že jsme se každá rozhodla darovat celý svj život Ježíši, chceme být bdlé na to, abychom toto darování neustále obnovovaly, protože náš zpsob kontemplativního života ve svt nám dovoluje mít opravdu živé kontakty s mnohými lidmi, rodie a pátele nevyjímajíc. asto stojíme ped osobní volbou, emu dáváme pednost Velkou pomocí je spolené hledání v komunit, pokud bychom potebovaly být nap asto a déle vzdáleny z fraternity pro poteby rodi. Komunikovat pes internet mžeme, pokud jsme k nmu pipojeny, ale ne v každé fraternit a rodin máme poíta V posledních letech se v církevních kruzích asto hovoí o krizi knžských a eholních povoláních. V em Vy, sestro Pavlo, vidíte píinu tohoto stavu? Nkdy o tom také pemýšlím, zvlášt je-li toto téma diskutováno nebo probíráno v médiích. Osobn si myslím, že krize v duchovních povoláních mže být pojímána z hlediska kvantity a kvality. Co se týká kvantity že povolání jsou v našem národ i v Evrop tak ídká, je asi poteba hledat dvod tam, kde se rodí doslova, tj. v rodinách. Dnes zažíváme skutenou krizi rodiny na mnoha úrovních a nevíme, jak ji bez Boha zastavit. Ale teba tento fakt se mže jednou stát odrazovým mstkem k opravdovému hledání Boha, protože už spolenost nebude vdt, jak dál pokraovat a tím se i obnoví odpov na boží milost, kterou je dar duchovního povolání. A co se týe hlediska kvality duchovního povolání jednotlivé osoby vždy jde o osobní angažovanost a jen víra naší lásky k našemu Mistru a Pánu Ježíši je také mírou našeho odevzdávání se Mu znovu a znovu každý den. Takže tady už nemám co dodat. Chtla bych vyjádit veliký dík všem, kdo se pravideln modlí za osoby, Bohu zasvcené. Je to obrovská pomoc pro nás a zase naopak zasvcenost se nedá prožívat bez toho, aby lovk nekráel cesto darování sebe sama Bohu a lidem k jejich prospchu podle zpsobu, jak ho k tomu Bh povolal. Milena Borguová

6 6 Stránka pro dti (a nejen pro n)!!! Pozor zmna!!! Vzhledem k malé úasti starších dtí v soutži jsem se rozhodla slouit ob kategorie dohromady. Soutžní otázky budou jen nkteré, k ostatním si mžete ihned peíst správné odpovdi. Doufám, že tento zpsob bude vyhovovat víc. SOUTŽ: Biblické hádanky poznejte biblickou postavu: 1. Nejprve se živil jako zemdlec, pozdji se stal koovníkem. Ml prchlivou povahu a nechal se unést hnvem. Zavraždil svého bratra. 2. Navštívila ho královna jedné arabské zem. Za jeho vlády byl v Jeruzalém postaven první chrám. Jeho otec byl David. 3. Jeho žena mu porodila dvojata. Ke stáí oslepl. Jeden z jeho syn ho podvedl. 4. Jako Boží knz ml povst spravedlivého muže. Je jedním z mála lidí, s nimiž hovoil andl. Byl otcem Jana Ktitele. 5. Patil k tajným Ježíšovým uedníkm. Byl váženým lenem židovské velerady. Tajn pohbil Ježíšovo tlo. MIMO SOUTŽ: 1. Socha Matyáš Bernard Braun vytvoil pro hrabte Šporka postavy ctností a neestí, které se nacházejí... (tajenka kris-krosu).

7 7 Stránka pro dti (a nejen pro n) 2. Která cesta vede ze zahrady ven? Odpovdi posílejte ve form SMS na nebo em na adresu do dvou týdn. Vylosovaný výherce obdrží hezkou cenu. Helena Kolomá Nco náronjšího pro toho, kdo si rád láme hlavu. ZÁPALKOVÝ HLAVOLAM: Ze šesti stejných zápalek sestav tyi rovnoramenné trojúhelníky. Zápalky se nesmí kížit ani jinak deformovat. (ešení otiskneme v píštím ísle, takže na to máte celý msíc. Hodn štstí) Eva A.M. ešení tajenky Kris-Kros a Bludišt:

8 8 Duchovní stránka: Reformaní církve V západním kesanství vyvstaly již ve 12. a 13. století reformaní proudy. V 15. století se pihlásila o slovo eská reformace v podob husitského hnutí a Jednoty bratrské. Za významné datum na poátku svtové reformace se pokládá rok 1517, kdy Martin Luther vystoupil se svými tezemi. Soubžn s ním se odehrávaly pokusy reformovat církev ve Švýcarsku a ve Skotsku. (Záhy se osamostatnila vi ímu církev v Anglii.) Pokus uvést tyto snahy do úplného souladu tehdy selhal, a tak vznikly dv hlavní vtve protestantského kesanství: církve vzešlé ze švýcarské reformace se oznaují jako reformované, nkdy s dodatkem, helvétského vyznání. Populárn se lim íká i kalvinistické. Kesané navazující na Lutherovu reformaci jsou evangelíci augsburského vyznání a oznaují se podle zakladatele jako církve luterské. Reformaní církve se dále vtvily, a tak vznikaly nové smry uvnit protestantismu. Formovaly se jednotlivé denominace, jako nap. metodisté, baptisté, adventisté, kesanské sbory, každá s dílími zvláštnostmi. V nkterých zemích se luterské a reformované církve pozdji slouily do unií, což se stalo také v echách a na Morav. Pak se mluví o unionovaných církvích. Reformace v Nmecku je spojena se jménem augustiniánského mnicha Martina Luthera ( ). Luther jako reformátor nevyšel z vdomé kritiky církevní nauky a církevních institucí; jeho boj proti katolické církvi byl pedevším dsledkem jeho postoje k významné náboženské otázce pomru lovka k Bohu, zejména pokud se týe jistoty spásy. Luther došel k závru, že ddiným híchem je lidská pirozenost až do koene zkažena. Proto vle nemže niím pispt k dosažení spásy a zlá žádostivost je nevyhladitelná. Ospravedlnní je výhradn dílem Božím, dobré skutky nemají žádnou cenu. Ani almužny, ani sebezápor, ani pst nic neprospívá. Proces ospravedlnní je vázán na víru, a to jedin na víru. Tato víra u Luthera znamená dvrné pimknutí k vykupitelské smrti Kristov na kíži, v pevné víe každého jednotlivého lovka, že je Kristovou smrtí na kíži spasen. Tento Lutherv názor ml ovšem další dsledky. Protože celá církevní minulost byla s Lutherovým pesvdením v píkrém rozporu, Luther popel platnost církevní tradice a za jediný pramen víry prohlásil Písmo sv. I Písmo podrobil ovšem kritice a nkteré z jeho knih prohlásil za nezávazné. Krom starozákonních knih deuterokanonických byl postižen zejména List sv. Jakuba, který zdraz uje, že víra bez skutk je mrtvá. Když Julius II. zapoal novostavbu kostela sv. Petra v ím, byli vící ve všech zemích vybízeni, aby na ni pispli. Byly povoleny i zvláštní odpustky, jež mohl získat každý, kdo krom jiných dobrých skutk daroval na stavbu uritou penžitou ástku. Vc sama nebyla ani nová ani pro stedovkého lovka pohoršlivá. Vící se málo ptali na to, zdali se penz užije tak svdomit, jak k tomu byli církevní pedstavení povinni. Bželo jim hlavn o to, aby udlali dobrý skutek. Ani Lutherv protest proti tomu nesmoval, akoli za tehdejšího nezodpovdného penžního hospodaení na papežském dvoe by bylo bývalo možné k tomu leccos íci. Luther užil hlásání odpustk k tomu, aby vystoupil na veejnost se svou naukou o ospravedlnní pouhou vírou bez dobrých skutk.

9 9 Duchovní stránka: Reformaní církve O vigilii svátku Všech svatých pibil na dvee wittenberského kostela 95 tezí, v nichž podle akademických zvyklostí vyzýval k disputaci o rzných teologických otázkách, jmenovit o odpustcích a o cen dobrých skutk. Na veejné disputaci v Lipsku bylo piznáno vítzství Lutherovu odprci, ingolstadtskému profesorovi Janu Eckovi. Nato se dal Luther strhnout k tomu, že prohlásil dobré skutky za nicotné a popel i papežský primát, protože prý skalou (Mt 16,18) Kristus myslel sám sebe. Jestliže lidské skutky nemají žádnou cenu a jestliže v díle naší spásy psobí pouze Bh a od lovka se vyžaduje jen pevná dvra v zásluhy Kristovy, pak jsou ovšem zbytené kláštery, sliby, zvláštní knžství, svátosti v dosavadním slova smyslu a vbec všechny prostedky milosti. Všechno, co mlo ráz vnjšího církevního zízení, Luther zavrhl jako dílo áblovo a papeže prohlásil za Antikrista, který lidstvo svádí z pravé cesty. V ím byly jeho odchylné nauky odsouzeny a jemu samému pohroženo exkomunikací. Luther však papežskou bulu spolu s kodexem kanonického práva spálil a nato jej papež Lev X. vylouil z církve. Dsledky nového evangelia nedaly na sebe dlouho ekat. Knží i eholníci, pouení Lutherem, že jejich svcení a sliby nemají ped Bohem žádnou platnost, opouštli svá povolání. Ve Wittenberku byla odstranna soukromá mše, zaalo se podávat pod obojí zpsobou bez povinnosti lanosti a pedcházející zpovdi, obrazy svatých byly znieny. Když se tam Luther r vrátil, nejen že neobnovil soukromé mše, povinnou zpov a postní pikázání, ale z mešního kánonu odstranil i všechna místa pipomínající obtní charakter mše sv. Hlavní draz pi bohoslužb položil na kázání. Roku 1524 odložil eholní roucho a rok nato se oženil s bývalou cisterciakou Kateinou z Bory. (pokraování píšt) pipravila Blanka Ocovská? Seznam starozákonních knih definitivn stanovili palestinští Židé koncem 1. století po Kr. a je v židovském náboženství uznáván dodnes. V téže dob stanovili egyptští Židé vlastní seznam, rozšíený ješt o další spisy (knihy deuterokanonické). Protestanští kesané uznávají seznam palestinských žid, katolíci seznam žid egyptských. Všechny deuterokanonické knihy samozejm najdete v Bibli, ale dokážete nyní urit, které z uvedených knih mezi n nepatí? a) Plá b) Báruk c) Kniha moudrosti d) Jonáš e) Sírachovec f) Júdit g) 1. a 2. Královská ešení:

10 10 Výchova!"#$ %! & ' % %#% % &( % %# ) && # ) '!! ' ' # *!#+!! '!!!# %, #)--.%,&/ &!! 0 #% ' & 0 # *! ' &#)1 2( 3! ' # ) '! "!! " 2 3#% &! # ) '. # 4 '. '! ' /! # A co vy, milí tenái, jakou máte zkušenost s vybíráním? red.

11 11 Reportáž KATECHUMENÁT Už delší dobu jsem si pála, nechat se poktít a zaít žít život jako kesan. Od základní školy jsem cítila, že nkdo, nebo nco nad námi je a bylo mi líto, že m rodie nenechali poktít. Netušila jsem, že to jde i v pozdjším vku, to jsem zjistila až mnohem pozdji. V ervnu 2004 m moje kamarádka pivedla do kostela sv. Bartolomje a pedstavila m panu farái. Domluvili jsme se a od záí jsem zaala chodit na katechumenát. Scházíme se pravideln jednou týdn na fae nebo v kostele a probíráme Bibli a ostatní vci týkající se církevního života. Naše setkání probíhají vtšinou tak, že pan fará povídá o daném tématu a pokud nám nco není jasné nebo máme njaké otázky, tak o nm diskutujeme. Pro m bylo ze zaátku asi nejtžší pijmout nkterá tvrzení, co nejdou vysvtlit vdecky ti božské osoby apod. Každé naše setkání m utvrzuje v tom, že jsem se dala správnou cestou. Mj život se stal bohatším a istším. Zaala jsem více pemýšlet nad svým chováním i nad chováním druhých. Snažím se být dobrým lovkem a žít tak, abych se za sebe nemusela stydt, mla isté srdce a abych pomáhala lidem, šíila dobro a radost do jejich srdcí. Veer, než jdu spát, si povídám s Bohem o všem, co m tší nebo trápí a vždycky mám v sob takový krásný a uklid ující pocit. Moc se tším na kest, ale zárove vím, že mi katechumenát bude chybt. Stal se souástí mého života Hanka Nmeková S Hankou bude rozhovor v dalším ísle. Máte-li otázku, kterou byste jí rádi chtli položit, mžete ji ( i anonymn) napsat a doruit do 12. února ( em i nov schránka NNB vzadu pod stolkem). Zleva Katka Vondrová, P. Ladislav, Hanka Nmeková. Foto Lia Radová.

12 12 Úvaha Ó ASY, Ó MRAVY... O tempora, o mores stžoval si už ve starovkém ím slavný Cicero.Dvody ke stížnostem na špatné asy a mravy byly patrn vždycky. Moudí ze starších generací dotvrzují, že i oni byli za mlada terem kritiky a lamentací tehdejších mravokárc, pouné jsou leckteré knihy i filmy a koneckonc i já mám v pamti zafixovaná slova tídního profesora ze stední školy: Jo dív to byli študáci! Dobrá íkám si; srozumn, ne však upokojen. Protože když to tak pkn vím, jak je možné, že na tu dnešní dobu taky tolik nadávám?! Pro celkem úspšn získávám povst zapšklého pavouka, v lepším pípad ironika? Neteba se rozepisovat o všech kivdách, lumpárnách, pokrytectví a duchovní slepot naší souasnosti. Není tžké najít spoleného jmenovatele, jímž je odklon od ádu. Odklon od ádu, který jako by se tady a te završoval. Lidé si nepochybn závidli, kradli a vraždili odjakživa. Ale v druhdy kesanské Evrop to bylo z jistého pohledu pece jiné. Od císae po posledního bezzemka každý o Bohu slýchal a tak i onak vil. Nejrznjší nechutnosti se inily ale jako individuální selhávání (motivovaná tebas i ideologickým blouznním) v rámci obecn uznávaného ádu. Pýchou nakažené osvícenství, rozumáské devatenácté století, v krvavých totalitách vykoupané století dvacáté a výsledkem je zícená vertikála lidského ducha. Vzal jsem to te ponkud zkrátka, ale jde mi o praktické dsledky. Už léta se nemohu zbavit jisté vize: njaký lovk jede v automobilu, poslouchá rádio, pemýšlí o veei, o tom, komu druhý den ráno v práci vynadá, jak bude hrát v nedli Sparta a najednou rána a bhem chvíle se tento lovk ocitne ped Bohem. Ped Bohem, o kterém nic neví, který mu v život byl leda k posmchu, anebo který mu pipadal jako nco neskonale zbyteného Zmatení takového lovka nejspíš nebude malé. Co s tím má spoleného vící katolík? Asi hodn. Podle Matoušova evangelia poslední a tedy zvláštním zpsobem závažná Ježíšova slova zní: Jdte tedy ke všem národm a získávejte mi uedníky Píkaz velmi jasný. Vzhledem k tomu, že echy jsou dnes misijním územím, ušetil nám Pán Bh výdaje na cestu. Kdo je dennodenn obklopen výhradn svtsky smýšlejícími lidmi, ví, jak nesmírn obtížné je pouhé nepizpsobování se, natož pak snaha pipomenout našim souasníkm jejich bytostné urení. Na druhou stranu je možnost vydávat kesanské svdectví tomuto svtu nco výjimeného, originálního a tvrího. Když m pejdou neurózy, s vdností k Bohu si pomyslím, že m to vlastn docela baví. Petr Steš ák Natanael N.B. vychází vždy první nedli v msíci. Náklad 100ks. Za píspvek na pokrytí náklad (5K) dkujeme. Své píspvky do píštího ísla posílejte na do Technicky zajišuje: p.fiala a p.januš.

13 13 Píloha VÝSLEDKY ANKETY K FARNÍMU MSÍNÍKU NATANAEL N.B. Anketa se konala v nedli po mši svaté. Odevzdáno 60 anketních lístk. Vk uvedlo 37 lidí. Prmr 34,5 let. Hodnocení rubrik + vaše pipomínky k nim + kladné ohodnocení - záporné ohodnocení V závorkách vk tch, kdo hodnotili stránku, byl- li na anket uveden. ÚVODNÍKY Marta Höferová ---- (47, 40) Martin Pecka - Nechcete se v úvodnících stídat? INFO O FARNOSTI pání o více aktualit z farnosti (co se dje, stavba fary, koncerty, výnosy sbírek u sv. Bartolomje, zprávy od sv. Ludmily...) REPORTÁŽE pání o víc reportáží z farních akcí Co teba jednorázov oslovit lidi, aby napsali reportáž z neho, eho se úastní (ili)? Stanovisko redakce Úvodník mže psát kdokoliv (tedy jak ostatní autoi NNB, tak tenái, bude-li se jejich píspvek na tuto stranu hodit - viz koncepce NNB v prvním ísle z prosince 2004), ale vtšinou se nikomu nechce, takže to zbývá na m. Musím piznat, že to není zrovna moje parketa. Snažila jsem se na návrh nkterých zmnit i styl, ale asi ne dost výrazn. Po výsledcích z této ankety jsem si uvdomila, že styl už moc zmnit nemžu ani kdybych chtla, a totéž platím o stylu psaní ostatních autor. Každý píše zpsobem pro nj vlastním a vím, že každý dost pemýšlí o formulaci textu a snaží se tak psát co nejlépe. Nkteré informace mohou být ze strategických dvod pozdrženy (nap. prbhy úedních jednání). Informace o koncertech jsou uveej ovány všechny. S výnosy sbírek budou seznamováni ti, kteí do nich pispívají, tj. úastníci nedlních bohoslužeb. Zámrem této stránky bylo seznámit farníky s tím, jak to asi tak vypadá na akcích, jež farnost nabízí. Problém je v tom, že mezi námi autory je tato rubrika už jaksi navíc (každý má obyejn na starosti jednu tématickou stranu). Chtl-li by si ji nkdo vzít na starost, rádi ho uvítáme. V opaném pípad teba vyzveme úastníka njaké farní akce a poprosíme o zpracování do této stránky. Samozejm, jestli jste se zúastnili neho, co by mohlo farníky zajímat, neváhejte se o to podlit s ostatními! (Fotografie z akce je vítána, ale není podmínkou!) VÝCHOVA + (15) Zatím beze zmny.

14 14 Píloha DTSKÁ (SOUTŽE) (40, 15, 85) - sdlit tajenku - žádosti o rozšíení (s náb. tematikou) DUCH.STRANA ) Správnou odpov uveejníme bu ješt v témž ísle i v následujícím. Kvízy v žádném pípad nerozšííme, NNB není soutžní msíník. Pokud máte zájem, existuje i kvízová náboženská literatura. Koncept této stránky se trochu pozmní. Také zstává. FARNÍ PLÉNUM Nebát se otevírat ožehavjší otázky, více konfrontace. - více informací o všech archandlích, o svatých (na daný msíc) LITERÁRNÍ STR (57, 46, 31, 15, 85) GRAFIKA + (20) OSTATNÍ PÁNÍ - více z aktuálního dní v církvi - víc vážnjších témat, více pouného tení, odborných lánk - stránka pro mládež Konfrontace? Od toho tato stránka je! Mže ji vyvolat kdokoli, podmínkou je podpis autora. Zájemce o archandle a svaté odkazuji na farní kni-hovnu. Svatí jsou dobrým píkladem, jak žít evange-lium ve své dob, nicmén mám za to, že pokud si lovk nepete pímo životopis svatého, krátká zpráva o nm zapadne spíše do podvdomí než aby zásadn ovlivnila náš život. Zájemce proto odkazuji na farní knihovnu. (Ledaže by se toho nkdo ujal.) Nadále má na starosti P.Steš ák. Nemžeme, bohužel, suplovat Katolický týdeník a nov i RC Monitor, které jsou aktuálních zpráv z církve plné. Nco jako spirituální stránka rozjímání, myšlenky? Kdyby se nkdo našel tedy: sám pihlásil... Stránka pro mládež? Má-li nkdo zájem, klidn ji mže pipravovat. Dkujeme všem, kteí se vyjádili k NNB. NNB je asopisem naší farnosti, má sloužit nám všem podle hesla farníci farníkm. Samozejm, autorský kruh je základ, ale též rádi uvítáme vaše píspvky! Lze je posílat bu em (upozor uji na novou adresu v tiráži) i nov zavádíme poštovní schránku s nápisem NNB. Najdete ji pod zadním stolkem. Mžete psát i své další reakce i podnty. Zanechte vždy na sebe njaký kontakt. Zárove si Vás dovoluji oslovit touto cestou, jestli se nechcete k autorskému kruhu NNB pidat. Hodn by nám pomohl další lovk, který by dlal rozhovory, a pak reportér farních akcí. Ostatní viz výše. Nové lidi potebujeme i z toho dvodu, že po prázdninách se chystám do Anglie, takže k personálním zmnám dojde tak jako tak. Prosíme zájemce, kteí by si mohli vzít njakou nabízenou volnou stránku na starost, a se nám hlásí do 19.února. Dkujeme. Za autorský kruh NNB Marta Höferová

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. M ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. Jan 10, 27 S LOVO NA LEDEN NOVÝ ROK 2006 Pelom letopot je emon nabitý u každého lovka.

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú.

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú. Výroní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: rozehnalova@freeteens.cz www.freeteens.cz.ú.: 129621369/0800 OBSAH: I. Charakteristika problematiky...

Více

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Zdenk Trávníek Publikováno: Studia Orientalia Slovaca, 143 165. Bratislava: Komenského univerzita. 2006. Mimo sociální normy jsem postavení

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více