Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství"

Transkript

1 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství hájí svou vc ve jménu svobody a rovnosti všech. Veejnost pijímá jejich názor ve jménu demokracie. Ale je snad v zájmu demokracie hájit i jevy pro spolenost nebezpené? Že je homosexualita nemoc? Vím, že vrozenou homosexualitou trpí jedno procento populace; ostatní považuji za experimentátory, i za obti znásilnní v dtství, jež mlo za následek odpor k opanému pohlaví. My kesané rozlišujeme mezi homosexuální orientací, jež je faktem, a homosexuálním jednáním, jež pestupuje zákon šestého pikázání - stejn jako smilstvo, manželská nevra, ale i naše vdomé iny tohoto druhu okem i myslí. Pro Bh takové jednání zakázal, pro je považuje za lovka ohrožující? Všechny tyto iny totiž porušují intimní sféru druhého lovka a ve svém dsledku mohou vést k fatálním následkm. V pípad homosexuality se jedná nap. o penos viru HIV. Navíc homosexuální pár nemže zplodit vlastní dti. (Hlavn, že naši politici usilují o vyšší porodnost!) V pípad schválení tohoto zákona by mohli homosexuální manželé dít adoptovat. Dítti prý nehrozí žádná újma, budou-li ho homosexuální rodie milovat. Ale jak si budou tyto dti pozdji hledat svého životního partnera? Vždy jeho primárním vzorem budou rodie stejného pohlaví!! Z psychologie pitom víme, že do pamti se ukládá úpln vše, co vnímáme smysly (viz zvýšená agresivita u lidí, jež sledují militantní filmy); osobní zkušenost je ale silnjší. Pro dali této vpravd virtuální realit (protože lobby za práva homosexuál nejen uvádí pokivená fakta, ale je i umle živena), hlas i eští politici? Kdo jim dal k tomu hlas? Kdo je vinen? Oni? Nebo my? Kde bylo slyšet mj hlas, mj postoj, mé modlitby...? Marta Höferová

2 2 Informace o farnosti SV. BARTOLOMJ V KYJÍCH SV. LUDMILA VE CHVALECH ÚTERÝ PONDLÍ Král 8, Mk 7, Katechese (pedškolní Kursy F dti + 1.t.) F, Fs Nešpory K Náboženství Katechumenát F (dti 2.-3.t.) Fs Hovory o víe F Náboženství STEDA starší dti) Fs Mše sv. pro dti STEDA Mk 8,1-10 TVRTEK Náboženství dti F PÁTEK Po mši sv. tichá eucharistická Náboženství dti Fs adorace do Biblická hodina PÁTEK (Sd 20,12-21,25) Fs Památka sv. Scholastiky, panny SOBOTA Král 11,29-32; 12,19 Mk 7,31-37 Památka Panny Marie Lurdské; svtový den nemocných NEDLE Po mši sv. eucharistická adorace do 6. NEDLE V MEZIDOBÍ Lv 13, Kor 10,31-11,1 NEDLE Mk 1, Druhá nedle v msíci: setkání (K...kostel, F fara, Fs farní sál ) farník F SÍDLIŠT ERNÝ MOST Sv. rženec K Farní knihovna F MOTÝLEK, Vlkova 1067 STEDA Píprava na sv. bimování GALERIE 14, Nám. Plk. Vlka 686 NEDLE Mše svatá! " # $! % & %# ' ( ) * +,!! # % -! #!.- & %. ( / # &!!% 0 % 0 '.! # 1 % ( &! ' &! 0 ' % / # ( 0 ' # # %/ %# 0 #. # # % # & % # # 5 6 % '% & & / % % 7 2 & 8 /.!.&! 9 0 % -! -!& # : ; & % < = & > 0 ' - > # ' < %& - & > : # %! ; 2!! %/ &! -!

3 3 Informace o farnosti % 8 %!' & 2? - %2 # B 2 & 0 "!. * # /! %# -!& % # # / # % C % ' 0 &!' ' # = %2 & D E! -!! %0 #!& 0 ' % 8 ( / ( 2 > & 8. FG! "#$%&"#? & # %0? F.& ( % / # H # 3 #!- %# I %, & $5 % J (!! & # - % K / 0 ' % /. 2 (!% ; ' %. 2 % ; # L%H F 0 '% 2. L # ( ) * < L F 4 % H ( 0 M > #.2 E # N / ' 0 % & > %( 2 0.' % / < L%H F% J % - # '%.& ( ' - # %- F' % %- %( 2! 2 # H ( ;% 0.! 2 ' 0 # 4 # & ;. - %0 # J < / % # - A 0 % # - # L%& J %.!%0! > & ' 0. H F H # : > % %2 "'()* "+, -(.*& (/%*, ;.! %# # % 0 % 0!&! ; ' % / 8 ( 0 & ' %/ 0 &.& 3!- ' #.. &!!!- ;.-! &! 0!&!' %! !&!.! > - O P /.!. # > " I 0 %0 C 2 D & %! %. &! # % 6*7 %89:%8-#);-,*7<$-(*=((,-#"#,(& %-$-,#412"9, : #.! '%! C% 0 #!-! ; # - D'( -!!! # F # & %2 %!'(.&! %0 % &! & %/ # : % # '( /.! # F # R #. #! &! 0 & % # F %, 1 / >! : 7 '.! : 7 '% 0 / ( & & # F % & >!!/ ( #.& # = %2 8 '. 0-8 # %!( & %. 1 & # '( 0. #!!!M # 0 %#.!& " A? 452 2E %#

4 4 Rozhovor Sestro Pavlo, jste lenkou ádu Fraternity malých sester Ježíšových. Mohla byste, prosím nám, laik, strun íci, kdy, kde a pro vznikl tento ád? Fraternita vznikla 8. záí 1939 v Alžírsku, její zakladatelkou je Magdaléna Hutínová, eholním jménem malá sestra Magdaléna Ježíšova, a dvodem vzniku byla touha následovat Ježíše v jeho nazaretském život, jak to udlal už ped Magdalénou Karel Foucauld žít s oima upenýma na Krista a sdílet život lidí kolem sebe, zvlášt tch nejopomíjenjších, se vším, co to obnáší v bžném život. Ohlašovat jim Evangelium celým svým životem, svdit jim o Otcov dobrot, blízkosti jeho Syna skrze Vtlení z Panny Marie a o pítomnosti Ducha svatého v každém lovku. Žít ve vztazích pátelství, úcty a vzájemné dvry s tmi, kteí jsou okolo nás v práci, v sousedních bytech, na ulici, v kostele Slyšela jsem, že zakladatelka Vašeho rádu, malá sestra Magdaléna by mla být blahoeena. Máte pedstavu o tom, jak daleko pokro- il proces beatifikace? Proces jejího blahoeení zaal 14. listopadu 1997 v ímském vikariátu. Speciální komise pro blahoeení studuje spisy, které po sob zanechala, její ctnosti, svdectví jiných o ní a také je potebný zázrak na její pímluvu. Vést zasvcený život jist patí mezi nejvtší životní rozhodnutí. Mohla byste naznait, zda tato Vaše volba byla jen logickým vyústním Vašeho pedchozího života nebo byla výsledkem njakého velkého vnitního zápasu? Musím íci, že rozpoznat Boží volání nebylo pro mne jednoduchou vcí. Trvalo mi to vlastn nkolik let, než jsme s Boží pomocí dorostla do natolik velké lásky k Ježíši, abych zanechala svj dosavadní život a šla za ním s uritou radikálností; potebovala jsem k tomu as a možnost prožít rzné životní situace, kdy jsem zjišovala pravost oné darované intuice v mém nitru. Ale po celé léta jsem si ten jemný Boží hlas uvnit sebe hlídala. Jaké konkrétní poslání máte Vy, sestiky z Hloubtína? Prozrate nám, jak vypadá Váš obyejný den. Zatím jsme ješt z Hloubtína. Ale dáli Pán, budeme na jae z erného Mostu. Chceme odpovdt na Pánovu výzvu v srdci každé z nás, abychom donesly Ježíše tam, kde je tžké Ho nalézt, kde chybí nadje. A chtly bychom jim Boží lásku zprostedkovat skrze modlitbu za n, sdílením všeho, co žijí, v každodennosti. Chtly bychom mít s lidmi kolem pátelské vztahy, být mezi nimi jako kvas v tst. Ovšem úinnost tohoto kvasu nezávisí na jeho množství, ale na jeho kvalit ped Bohem. Takže naším prvním úkolem je milovat se navzájem mezi námi v komunit, jak si to pál Ježíš ve své ei na rozlouenou ped smrtí: Podle toho všichni poznají, že jste moji uedníci, budete-li mít lásku k sob navzájem.

5 5 Rozhovor (Jn 13,35). A odtud se potom mže vzájemná láska dál šíit mezi naše sousedy, kolegy v práci, lidi, které potkáváme ve svém každodenním život. A jak vypadá náš všední den? Zaínáme a koníme naše dny ranními a veerními chválami. Protože obvykle každá z nás chodí do práce, nap. tady v Praze uklízím v Paprsku, moje spolusestra Božena je zamstnána v zahradnictví a Magda si práv hledá místo sanitáky v lékárn, scházíme se obvykle veer. Do té doby jdeme na mši svatou, adorujeme hodinu v naší kapli v tichosti ped Nejsvtjší Svátostí a v ase, který každé z nás zstává ve všední den, udláme njakou práci v domácnosti, jdeme na návštvu nebo naopak pijmeme nkoho ve fraternit, teme si O víkendu máme prostor být více spolu. Nkdy jdeme na spolenou návštvu, na výlet a také si teme spolen texty na nedlní liturgii, naše Pravidla apod. a sdílíme se o tom, co nám každé íkají. Tím se více poznáváme a obohacujeme navzájem. Jak asto se vídáte se svými píbuznými a páteli? Mžete s nimi komunikovat prostednictvím internetu? Tím, že jsme se každá rozhodla darovat celý svj život Ježíši, chceme být bdlé na to, abychom toto darování neustále obnovovaly, protože náš zpsob kontemplativního života ve svt nám dovoluje mít opravdu živé kontakty s mnohými lidmi, rodie a pátele nevyjímajíc. asto stojíme ped osobní volbou, emu dáváme pednost Velkou pomocí je spolené hledání v komunit, pokud bychom potebovaly být nap asto a déle vzdáleny z fraternity pro poteby rodi. Komunikovat pes internet mžeme, pokud jsme k nmu pipojeny, ale ne v každé fraternit a rodin máme poíta V posledních letech se v církevních kruzích asto hovoí o krizi knžských a eholních povoláních. V em Vy, sestro Pavlo, vidíte píinu tohoto stavu? Nkdy o tom také pemýšlím, zvlášt je-li toto téma diskutováno nebo probíráno v médiích. Osobn si myslím, že krize v duchovních povoláních mže být pojímána z hlediska kvantity a kvality. Co se týká kvantity že povolání jsou v našem národ i v Evrop tak ídká, je asi poteba hledat dvod tam, kde se rodí doslova, tj. v rodinách. Dnes zažíváme skutenou krizi rodiny na mnoha úrovních a nevíme, jak ji bez Boha zastavit. Ale teba tento fakt se mže jednou stát odrazovým mstkem k opravdovému hledání Boha, protože už spolenost nebude vdt, jak dál pokraovat a tím se i obnoví odpov na boží milost, kterou je dar duchovního povolání. A co se týe hlediska kvality duchovního povolání jednotlivé osoby vždy jde o osobní angažovanost a jen víra naší lásky k našemu Mistru a Pánu Ježíši je také mírou našeho odevzdávání se Mu znovu a znovu každý den. Takže tady už nemám co dodat. Chtla bych vyjádit veliký dík všem, kdo se pravideln modlí za osoby, Bohu zasvcené. Je to obrovská pomoc pro nás a zase naopak zasvcenost se nedá prožívat bez toho, aby lovk nekráel cesto darování sebe sama Bohu a lidem k jejich prospchu podle zpsobu, jak ho k tomu Bh povolal. Milena Borguová

6 6 Stránka pro dti (a nejen pro n)!!! Pozor zmna!!! Vzhledem k malé úasti starších dtí v soutži jsem se rozhodla slouit ob kategorie dohromady. Soutžní otázky budou jen nkteré, k ostatním si mžete ihned peíst správné odpovdi. Doufám, že tento zpsob bude vyhovovat víc. SOUTŽ: Biblické hádanky poznejte biblickou postavu: 1. Nejprve se živil jako zemdlec, pozdji se stal koovníkem. Ml prchlivou povahu a nechal se unést hnvem. Zavraždil svého bratra. 2. Navštívila ho královna jedné arabské zem. Za jeho vlády byl v Jeruzalém postaven první chrám. Jeho otec byl David. 3. Jeho žena mu porodila dvojata. Ke stáí oslepl. Jeden z jeho syn ho podvedl. 4. Jako Boží knz ml povst spravedlivého muže. Je jedním z mála lidí, s nimiž hovoil andl. Byl otcem Jana Ktitele. 5. Patil k tajným Ježíšovým uedníkm. Byl váženým lenem židovské velerady. Tajn pohbil Ježíšovo tlo. MIMO SOUTŽ: 1. Socha Matyáš Bernard Braun vytvoil pro hrabte Šporka postavy ctností a neestí, které se nacházejí... (tajenka kris-krosu).

7 7 Stránka pro dti (a nejen pro n) 2. Která cesta vede ze zahrady ven? Odpovdi posílejte ve form SMS na nebo em na adresu do dvou týdn. Vylosovaný výherce obdrží hezkou cenu. Helena Kolomá Nco náronjšího pro toho, kdo si rád láme hlavu. ZÁPALKOVÝ HLAVOLAM: Ze šesti stejných zápalek sestav tyi rovnoramenné trojúhelníky. Zápalky se nesmí kížit ani jinak deformovat. (ešení otiskneme v píštím ísle, takže na to máte celý msíc. Hodn štstí) Eva A.M. ešení tajenky Kris-Kros a Bludišt:

8 8 Duchovní stránka: Reformaní církve V západním kesanství vyvstaly již ve 12. a 13. století reformaní proudy. V 15. století se pihlásila o slovo eská reformace v podob husitského hnutí a Jednoty bratrské. Za významné datum na poátku svtové reformace se pokládá rok 1517, kdy Martin Luther vystoupil se svými tezemi. Soubžn s ním se odehrávaly pokusy reformovat církev ve Švýcarsku a ve Skotsku. (Záhy se osamostatnila vi ímu církev v Anglii.) Pokus uvést tyto snahy do úplného souladu tehdy selhal, a tak vznikly dv hlavní vtve protestantského kesanství: církve vzešlé ze švýcarské reformace se oznaují jako reformované, nkdy s dodatkem, helvétského vyznání. Populárn se lim íká i kalvinistické. Kesané navazující na Lutherovu reformaci jsou evangelíci augsburského vyznání a oznaují se podle zakladatele jako církve luterské. Reformaní církve se dále vtvily, a tak vznikaly nové smry uvnit protestantismu. Formovaly se jednotlivé denominace, jako nap. metodisté, baptisté, adventisté, kesanské sbory, každá s dílími zvláštnostmi. V nkterých zemích se luterské a reformované církve pozdji slouily do unií, což se stalo také v echách a na Morav. Pak se mluví o unionovaných církvích. Reformace v Nmecku je spojena se jménem augustiniánského mnicha Martina Luthera ( ). Luther jako reformátor nevyšel z vdomé kritiky církevní nauky a církevních institucí; jeho boj proti katolické církvi byl pedevším dsledkem jeho postoje k významné náboženské otázce pomru lovka k Bohu, zejména pokud se týe jistoty spásy. Luther došel k závru, že ddiným híchem je lidská pirozenost až do koene zkažena. Proto vle nemže niím pispt k dosažení spásy a zlá žádostivost je nevyhladitelná. Ospravedlnní je výhradn dílem Božím, dobré skutky nemají žádnou cenu. Ani almužny, ani sebezápor, ani pst nic neprospívá. Proces ospravedlnní je vázán na víru, a to jedin na víru. Tato víra u Luthera znamená dvrné pimknutí k vykupitelské smrti Kristov na kíži, v pevné víe každého jednotlivého lovka, že je Kristovou smrtí na kíži spasen. Tento Lutherv názor ml ovšem další dsledky. Protože celá církevní minulost byla s Lutherovým pesvdením v píkrém rozporu, Luther popel platnost církevní tradice a za jediný pramen víry prohlásil Písmo sv. I Písmo podrobil ovšem kritice a nkteré z jeho knih prohlásil za nezávazné. Krom starozákonních knih deuterokanonických byl postižen zejména List sv. Jakuba, který zdraz uje, že víra bez skutk je mrtvá. Když Julius II. zapoal novostavbu kostela sv. Petra v ím, byli vící ve všech zemích vybízeni, aby na ni pispli. Byly povoleny i zvláštní odpustky, jež mohl získat každý, kdo krom jiných dobrých skutk daroval na stavbu uritou penžitou ástku. Vc sama nebyla ani nová ani pro stedovkého lovka pohoršlivá. Vící se málo ptali na to, zdali se penz užije tak svdomit, jak k tomu byli církevní pedstavení povinni. Bželo jim hlavn o to, aby udlali dobrý skutek. Ani Lutherv protest proti tomu nesmoval, akoli za tehdejšího nezodpovdného penžního hospodaení na papežském dvoe by bylo bývalo možné k tomu leccos íci. Luther užil hlásání odpustk k tomu, aby vystoupil na veejnost se svou naukou o ospravedlnní pouhou vírou bez dobrých skutk.

9 9 Duchovní stránka: Reformaní církve O vigilii svátku Všech svatých pibil na dvee wittenberského kostela 95 tezí, v nichž podle akademických zvyklostí vyzýval k disputaci o rzných teologických otázkách, jmenovit o odpustcích a o cen dobrých skutk. Na veejné disputaci v Lipsku bylo piznáno vítzství Lutherovu odprci, ingolstadtskému profesorovi Janu Eckovi. Nato se dal Luther strhnout k tomu, že prohlásil dobré skutky za nicotné a popel i papežský primát, protože prý skalou (Mt 16,18) Kristus myslel sám sebe. Jestliže lidské skutky nemají žádnou cenu a jestliže v díle naší spásy psobí pouze Bh a od lovka se vyžaduje jen pevná dvra v zásluhy Kristovy, pak jsou ovšem zbytené kláštery, sliby, zvláštní knžství, svátosti v dosavadním slova smyslu a vbec všechny prostedky milosti. Všechno, co mlo ráz vnjšího církevního zízení, Luther zavrhl jako dílo áblovo a papeže prohlásil za Antikrista, který lidstvo svádí z pravé cesty. V ím byly jeho odchylné nauky odsouzeny a jemu samému pohroženo exkomunikací. Luther však papežskou bulu spolu s kodexem kanonického práva spálil a nato jej papež Lev X. vylouil z církve. Dsledky nového evangelia nedaly na sebe dlouho ekat. Knží i eholníci, pouení Lutherem, že jejich svcení a sliby nemají ped Bohem žádnou platnost, opouštli svá povolání. Ve Wittenberku byla odstranna soukromá mše, zaalo se podávat pod obojí zpsobou bez povinnosti lanosti a pedcházející zpovdi, obrazy svatých byly znieny. Když se tam Luther r vrátil, nejen že neobnovil soukromé mše, povinnou zpov a postní pikázání, ale z mešního kánonu odstranil i všechna místa pipomínající obtní charakter mše sv. Hlavní draz pi bohoslužb položil na kázání. Roku 1524 odložil eholní roucho a rok nato se oženil s bývalou cisterciakou Kateinou z Bory. (pokraování píšt) pipravila Blanka Ocovská? Seznam starozákonních knih definitivn stanovili palestinští Židé koncem 1. století po Kr. a je v židovském náboženství uznáván dodnes. V téže dob stanovili egyptští Židé vlastní seznam, rozšíený ješt o další spisy (knihy deuterokanonické). Protestanští kesané uznávají seznam palestinských žid, katolíci seznam žid egyptských. Všechny deuterokanonické knihy samozejm najdete v Bibli, ale dokážete nyní urit, které z uvedených knih mezi n nepatí? a) Plá b) Báruk c) Kniha moudrosti d) Jonáš e) Sírachovec f) Júdit g) 1. a 2. Královská ešení:

10 10 Výchova!"#$ %! & ' % %#% % &( % %# ) && # ) '!! ' ' # *!#+!! '!!!# %, #)--.%,&/ &!! 0 #% ' & 0 # *! ' &#)1 2( 3! ' # ) '! "!! " 2 3#% &! # ) '. # 4 '. '! ' /! # A co vy, milí tenái, jakou máte zkušenost s vybíráním? red.

11 11 Reportáž KATECHUMENÁT Už delší dobu jsem si pála, nechat se poktít a zaít žít život jako kesan. Od základní školy jsem cítila, že nkdo, nebo nco nad námi je a bylo mi líto, že m rodie nenechali poktít. Netušila jsem, že to jde i v pozdjším vku, to jsem zjistila až mnohem pozdji. V ervnu 2004 m moje kamarádka pivedla do kostela sv. Bartolomje a pedstavila m panu farái. Domluvili jsme se a od záí jsem zaala chodit na katechumenát. Scházíme se pravideln jednou týdn na fae nebo v kostele a probíráme Bibli a ostatní vci týkající se církevního života. Naše setkání probíhají vtšinou tak, že pan fará povídá o daném tématu a pokud nám nco není jasné nebo máme njaké otázky, tak o nm diskutujeme. Pro m bylo ze zaátku asi nejtžší pijmout nkterá tvrzení, co nejdou vysvtlit vdecky ti božské osoby apod. Každé naše setkání m utvrzuje v tom, že jsem se dala správnou cestou. Mj život se stal bohatším a istším. Zaala jsem více pemýšlet nad svým chováním i nad chováním druhých. Snažím se být dobrým lovkem a žít tak, abych se za sebe nemusela stydt, mla isté srdce a abych pomáhala lidem, šíila dobro a radost do jejich srdcí. Veer, než jdu spát, si povídám s Bohem o všem, co m tší nebo trápí a vždycky mám v sob takový krásný a uklid ující pocit. Moc se tším na kest, ale zárove vím, že mi katechumenát bude chybt. Stal se souástí mého života Hanka Nmeková S Hankou bude rozhovor v dalším ísle. Máte-li otázku, kterou byste jí rádi chtli položit, mžete ji ( i anonymn) napsat a doruit do 12. února ( em i nov schránka NNB vzadu pod stolkem). Zleva Katka Vondrová, P. Ladislav, Hanka Nmeková. Foto Lia Radová.

12 12 Úvaha Ó ASY, Ó MRAVY... O tempora, o mores stžoval si už ve starovkém ím slavný Cicero.Dvody ke stížnostem na špatné asy a mravy byly patrn vždycky. Moudí ze starších generací dotvrzují, že i oni byli za mlada terem kritiky a lamentací tehdejších mravokárc, pouné jsou leckteré knihy i filmy a koneckonc i já mám v pamti zafixovaná slova tídního profesora ze stední školy: Jo dív to byli študáci! Dobrá íkám si; srozumn, ne však upokojen. Protože když to tak pkn vím, jak je možné, že na tu dnešní dobu taky tolik nadávám?! Pro celkem úspšn získávám povst zapšklého pavouka, v lepším pípad ironika? Neteba se rozepisovat o všech kivdách, lumpárnách, pokrytectví a duchovní slepot naší souasnosti. Není tžké najít spoleného jmenovatele, jímž je odklon od ádu. Odklon od ádu, který jako by se tady a te završoval. Lidé si nepochybn závidli, kradli a vraždili odjakživa. Ale v druhdy kesanské Evrop to bylo z jistého pohledu pece jiné. Od císae po posledního bezzemka každý o Bohu slýchal a tak i onak vil. Nejrznjší nechutnosti se inily ale jako individuální selhávání (motivovaná tebas i ideologickým blouznním) v rámci obecn uznávaného ádu. Pýchou nakažené osvícenství, rozumáské devatenácté století, v krvavých totalitách vykoupané století dvacáté a výsledkem je zícená vertikála lidského ducha. Vzal jsem to te ponkud zkrátka, ale jde mi o praktické dsledky. Už léta se nemohu zbavit jisté vize: njaký lovk jede v automobilu, poslouchá rádio, pemýšlí o veei, o tom, komu druhý den ráno v práci vynadá, jak bude hrát v nedli Sparta a najednou rána a bhem chvíle se tento lovk ocitne ped Bohem. Ped Bohem, o kterém nic neví, který mu v život byl leda k posmchu, anebo který mu pipadal jako nco neskonale zbyteného Zmatení takového lovka nejspíš nebude malé. Co s tím má spoleného vící katolík? Asi hodn. Podle Matoušova evangelia poslední a tedy zvláštním zpsobem závažná Ježíšova slova zní: Jdte tedy ke všem národm a získávejte mi uedníky Píkaz velmi jasný. Vzhledem k tomu, že echy jsou dnes misijním územím, ušetil nám Pán Bh výdaje na cestu. Kdo je dennodenn obklopen výhradn svtsky smýšlejícími lidmi, ví, jak nesmírn obtížné je pouhé nepizpsobování se, natož pak snaha pipomenout našim souasníkm jejich bytostné urení. Na druhou stranu je možnost vydávat kesanské svdectví tomuto svtu nco výjimeného, originálního a tvrího. Když m pejdou neurózy, s vdností k Bohu si pomyslím, že m to vlastn docela baví. Petr Steš ák Natanael N.B. vychází vždy první nedli v msíci. Náklad 100ks. Za píspvek na pokrytí náklad (5K) dkujeme. Své píspvky do píštího ísla posílejte na do Technicky zajišuje: p.fiala a p.januš.

13 13 Píloha VÝSLEDKY ANKETY K FARNÍMU MSÍNÍKU NATANAEL N.B. Anketa se konala v nedli po mši svaté. Odevzdáno 60 anketních lístk. Vk uvedlo 37 lidí. Prmr 34,5 let. Hodnocení rubrik + vaše pipomínky k nim + kladné ohodnocení - záporné ohodnocení V závorkách vk tch, kdo hodnotili stránku, byl- li na anket uveden. ÚVODNÍKY Marta Höferová ---- (47, 40) Martin Pecka - Nechcete se v úvodnících stídat? INFO O FARNOSTI pání o více aktualit z farnosti (co se dje, stavba fary, koncerty, výnosy sbírek u sv. Bartolomje, zprávy od sv. Ludmily...) REPORTÁŽE pání o víc reportáží z farních akcí Co teba jednorázov oslovit lidi, aby napsali reportáž z neho, eho se úastní (ili)? Stanovisko redakce Úvodník mže psát kdokoliv (tedy jak ostatní autoi NNB, tak tenái, bude-li se jejich píspvek na tuto stranu hodit - viz koncepce NNB v prvním ísle z prosince 2004), ale vtšinou se nikomu nechce, takže to zbývá na m. Musím piznat, že to není zrovna moje parketa. Snažila jsem se na návrh nkterých zmnit i styl, ale asi ne dost výrazn. Po výsledcích z této ankety jsem si uvdomila, že styl už moc zmnit nemžu ani kdybych chtla, a totéž platím o stylu psaní ostatních autor. Každý píše zpsobem pro nj vlastním a vím, že každý dost pemýšlí o formulaci textu a snaží se tak psát co nejlépe. Nkteré informace mohou být ze strategických dvod pozdrženy (nap. prbhy úedních jednání). Informace o koncertech jsou uveej ovány všechny. S výnosy sbírek budou seznamováni ti, kteí do nich pispívají, tj. úastníci nedlních bohoslužeb. Zámrem této stránky bylo seznámit farníky s tím, jak to asi tak vypadá na akcích, jež farnost nabízí. Problém je v tom, že mezi námi autory je tato rubrika už jaksi navíc (každý má obyejn na starosti jednu tématickou stranu). Chtl-li by si ji nkdo vzít na starost, rádi ho uvítáme. V opaném pípad teba vyzveme úastníka njaké farní akce a poprosíme o zpracování do této stránky. Samozejm, jestli jste se zúastnili neho, co by mohlo farníky zajímat, neváhejte se o to podlit s ostatními! (Fotografie z akce je vítána, ale není podmínkou!) VÝCHOVA + (15) Zatím beze zmny.

14 14 Píloha DTSKÁ (SOUTŽE) (40, 15, 85) - sdlit tajenku - žádosti o rozšíení (s náb. tematikou) DUCH.STRANA ) Správnou odpov uveejníme bu ješt v témž ísle i v následujícím. Kvízy v žádném pípad nerozšííme, NNB není soutžní msíník. Pokud máte zájem, existuje i kvízová náboženská literatura. Koncept této stránky se trochu pozmní. Také zstává. FARNÍ PLÉNUM Nebát se otevírat ožehavjší otázky, více konfrontace. - více informací o všech archandlích, o svatých (na daný msíc) LITERÁRNÍ STR (57, 46, 31, 15, 85) GRAFIKA + (20) OSTATNÍ PÁNÍ - více z aktuálního dní v církvi - víc vážnjších témat, více pouného tení, odborných lánk - stránka pro mládež Konfrontace? Od toho tato stránka je! Mže ji vyvolat kdokoli, podmínkou je podpis autora. Zájemce o archandle a svaté odkazuji na farní kni-hovnu. Svatí jsou dobrým píkladem, jak žít evange-lium ve své dob, nicmén mám za to, že pokud si lovk nepete pímo životopis svatého, krátká zpráva o nm zapadne spíše do podvdomí než aby zásadn ovlivnila náš život. Zájemce proto odkazuji na farní knihovnu. (Ledaže by se toho nkdo ujal.) Nadále má na starosti P.Steš ák. Nemžeme, bohužel, suplovat Katolický týdeník a nov i RC Monitor, které jsou aktuálních zpráv z církve plné. Nco jako spirituální stránka rozjímání, myšlenky? Kdyby se nkdo našel tedy: sám pihlásil... Stránka pro mládež? Má-li nkdo zájem, klidn ji mže pipravovat. Dkujeme všem, kteí se vyjádili k NNB. NNB je asopisem naší farnosti, má sloužit nám všem podle hesla farníci farníkm. Samozejm, autorský kruh je základ, ale též rádi uvítáme vaše píspvky! Lze je posílat bu em (upozor uji na novou adresu v tiráži) i nov zavádíme poštovní schránku s nápisem NNB. Najdete ji pod zadním stolkem. Mžete psát i své další reakce i podnty. Zanechte vždy na sebe njaký kontakt. Zárove si Vás dovoluji oslovit touto cestou, jestli se nechcete k autorskému kruhu NNB pidat. Hodn by nám pomohl další lovk, který by dlal rozhovory, a pak reportér farních akcí. Ostatní viz výše. Nové lidi potebujeme i z toho dvodu, že po prázdninách se chystám do Anglie, takže k personálním zmnám dojde tak jako tak. Prosíme zájemce, kteí by si mohli vzít njakou nabízenou volnou stránku na starost, a se nám hlásí do 19.února. Dkujeme. Za autorský kruh NNB Marta Höferová

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Odlišná sexuální orientace

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Kladrubský. VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA

Kladrubský. VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA Kladrubský 1.RONÍK ZPRAVODAJ VYDÁVÁ OBEC KLADRUBY ÍSLO 2 BEZEN 2007 kladruby.unas.cz ZDARMA Výzva ke spolupráci Jak již víte, obecní úad zaal minulý msíc vydávat Kladrubský zpravodaj. Výtisky zpravodaje

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více