ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, Jana Duchková, členka zastupitelstva, MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva, Ing. Otto Hoffmann, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka rady, Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, Mgr. Miroslava Kaňková, členka zastupitelstva Ing. Daniel Kůta, člen zastupitelstva, PhDr. Zdeněk Lochmann, člen zastupitelstva, Michaela Mazancová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, starosta, Jan Pech, zástupce starosty, Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, Petr Pulec, člen zastupitelstva, Ing. Dan Richter, člen zastupitelstva, JUDr. Klára Samková Ph.D., členka zastupitelstva, Bc. Antonín Setnička, člen zastupitelstva, MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva, Aleš Svoboda, člen zastupitelstva, Ing. Jaroslav Šolc, člen zastupitelstva, Marie Truhlářová, členka zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka zastupitelstva, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty, Ing. Marie Vlková, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty, Eliška Zemanová, členka zastupitelstva Ing. Michal Kopecký, tajemník, Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby, Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury, 1

2 Josef Gál, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Ondřej Jícha, vedoucí odboru správních agend, Ing. Eva Klímová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru Kancelář starosty a vnějších vztahů, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Mgr. Mojmír Florian, Petra Hrubá, Šimon Krmenčík, Eliška Křížová, Mgr. Petr Matoušek, Šárka Votánková Omluveni: PhDr. Ivo Hlaváč, člen zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Mgr. Bohuslav Matuška, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva Ověřil: Ing. Marie Vlková, členka rady, Eliška Zemanová, členka zastupitelstva Zapsal: Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Hosté: 8 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k odvolání předsedy Finančního výboru Ing. Jiří Paluska, neschváleno Zastupitelstva městské části Praha 2 starosta 2. k volbě člena Finančního výboru Ing. Jiří Paluska, schváleno 69 Zastupitelstva městské části Praha 2 starosta 3. k zásadám pro hospodaření městské části Ing. Jiří Paluska, Praha 2 v období rozpočtového provizoria starosta na rok 2012 schváleno k čerpání prostředků dotace Ministerstva vnitra - Mobilní systém vyhledávání odcizených vozidel 5. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazeným do orgánu Městská policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace 6. k nákupu a darování techniky Krajskému ředitelství policie České republiky hlavního města Prahy pro potřeby Policie České republiky Obvodního ředitelství policie Praha II dle specifikace PČR OŘ Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta schváleno 71 schváleno 72 schváleno 73 2

3 Praha II 7. ke svěření majetku hlavního města Prahy do správy městské části Praha 2 8. k poskytnutí účelových dotací na zahraniční pobyty školských příspěvkových organizací pro rok k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 v oblasti školství na rok k dodatkům ke zřizovacím listinám Jan Pech, zástupce starosty Jan Pech, zástupce starosty Jan Pech, zástupce starosty Jan Pech, školských příspěvkových organizací zástupce starosty 11. k dodatku č. 1/2011 ke smlouvě o Mgr. Michaela poskytnutí účelové dotace č. Marksová, 39/2011/OŠK Sdružení pro mimoškolní zástupkyně aktivity PALAESTRA starosty 12. k poskytnutí účelové dotace společnosti Mgr. Michaela Národní dům Kulturní dům železničářů, Marksová, s.r.o. zástupkyně starosty 13. k poskytnutí veřejné finanční podpory v Mgr. Kateřina oblasti sociálních služeb (dotační řízení Jechová, členka hl.m. Prahy) na období roku 2011 rady 14. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 Ing. Jiří Paluska, na rok činnost místní správy starosta 15. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 Ing. Jiří Paluska, (akce Vinobraní na Grébovce 2011) starosta 16. ke změně rozpočtu městské částí Praha 2 Ing. Jiří Paluska, na rok 2011 v oblasti školství starosta 17. Ing. Jan Vaněk, ** zástupce starosty ke splátkovým dohodám č. 43/2011, 48/2011, 55/2011, 57/2011, 58/2011, 59/2011 schváleno 74 schváleno 75 schváleno 76 schváleno 77 Odložen schváleno 78 schváleno 79 schváleno 80 schváleno 81 schváleno 82 schváleno 83 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 18. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí 2011 Ing. Jiří Paluska, starosta vzato na vědomí 19. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za 2. čtvrtletí 2011 Ing. Jiří Paluska, starosta vzato na vědomí Starosta zahájil 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:10 hodin. Starosta v úvodu zasedání zastupitelstva přivítal přítomné hosty a členy Zastupitelstva městské části Praha 2. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno a vyhlášeno v souladu s Jednacím řádem ZMČ Praha 2 a podle prezenční listiny je v sále přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Upozornil, že občané městské části Praha 2 mohou svá písemná vyjádření vyvěsit na desku zde v sále a pověřil Ing. Kopeckého a Mgr. Bureše, aby o vyvěšení neprodleně informovali předsedajícího. Dále informoval, že Mgr. Miroslava Kaňková se vzdala členství v klubu TOP 09 a klub TOP 09 má v současné době 7 členů. 3

4 K ověření zápisu byly navrženy Ing. Vlková a E. Zemanová a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Do návrhové a volební komise byli navrženi Mgr. Drábek, Ing. Hoffmann (předseda komise) a PhDr. Lochmann a zastupitelé s tímto návrhem hlasováním (28:0:0) souhlasili. K programu: Ing. Paluska navrhl změnu pořadí programu a bod zařazený pod č. 16 zařadil jako bod č. 9. Takto upravený program zastupitelé hlasováním (28:0:0) schválili. Mgr. Hejna navrhl u bodu programu č. 1 a 2 odvolávat a volit tajnou volbou. K jednotlivým bodům programu: 1. k odvolání předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení k odvolání předsedy Finančního výboru ZMČ Praha 2. Ing. Richter uvedl, že snahu o jeho odvolání považuje za ocenění jeho práce ve finančním výboru. Návrh na jeho odvolání předložil Ing. Bočan, který tvrdí, že ve finančním výboru prosazuje své zájmy a politické cíle i přes to, že o všech usnesení vždy hlasuje 17 členů finančního výboru a on má pouze jediný hlas. K tvrzení, že se nevěnuje kontrolní činnosti uvedl, že finančnímu výboru předložil několik návrhů na provedení kontrol a Ing. Bočan nepředložil ani jediný návrh. Naopak tvrdil, že se nic kontrolovat nebude, když na prvním jednání finančního výboru předložil podklady pro kontrolu půdních bytů a nařkl ho z porušování zákonů, když se byl osobně přesvědčit na oddělení evidence obyvatel MČ Praha 2, kdo přihlásil do bytu starosty pozdějšího výherce půdní vestavby. Uvedl, že ti zastupitelé, kteří zvednou ruku pro jeho odvolání, podpoří pochybné aktivity radnice a jako příklad uvedl, že starosta osobně zabránil provedení kontroly půdních vestaveb v domě Dittrichova 22 předsedům finančního a kontrolního výboru a později také pověřeným členům finančního výboru. Uvedl, že manželka Ing. Palusky v roce 2010 přihlásila virtuálně do bytu starosty k trvalému pobytu pozdějšího výherce půdní vestavby, který poté byt pustil a RMČ Praha 2 byt bez zveřejnění na úřední desce přidělila partnerce syna starosty, který s ní nyní v domě Dittrichova 22 bydlí. Byt byl navíc postaven do stádia čisté stavby na náklady obce. Dále se zmínil, že pochybné aktivity starosty, místostarostů a dalších, mohou mít proto znaky rozkrádání majetku v obecním vlastnictví. Uvedl, že u chystané studie, která měla podle programového prohlášení sloužit jako podklad pro výběr domů k prodeji, jde o vyhozenou částku 1 mil. Kč, protože o výběrů domů pro prodej zastupitelstvo rozhodlo bez studie již 13. září. Dále se zmínil o výběru domů vybraných k prodeji. V závěru poděkoval tajemnici finančního výboru Ing. Klímové za její velkou pomoc s přípravou jednání, podklady a zápisy, které vždy připravila bezprostředně po ukončení jednání. Ing. Bočan uvedl, že z vystoupení Ing. Richtera je jasné, že zaměňuje pozici člena zastupitelstva s předsedou finančního výboru, své přání a představy přenáší do 4

5 nějaké funkce, která by měla vést spíše k organizaci a k vedení kolektivního orgánu a nikoliv k prosazování svých pocitů. Jeho vystoupení ho utvrdilo v tom, že není správný předseda finančního výboru. MUDr. Schwarz uvedl, že jako člen finančního výboru hlasoval s kolegy proti odvolání předsedy, odvolání jim připadalo v té chvíli účelové. Chce věřit tomu, že to, co vedlo navrhovatele k odvolání, je skutečně kvůli tomu, co zde řekl Ing. Bočan, a že finanční výbor bude dále pracovat a bude se věnovat i těm záležitostem, které zde byly zmíněny, a poděkoval Ing. Richterovi za jeho práci. Ing. arch. Vondrášek reagoval na Ing. Richtera, že nikdy v Radě městské části Praha 2 nehlasoval ani o sobě ani o svých členech rodiny. Uvedl, že Ing. Richter vše účelově převrací a skutečnost je úplně jiná. Zmínil se o nájmech v půdních bytech, že pokud někdo ze zastupitelů by byl v situaci, kdy městské části Praha 2 půjčí obrovské finanční prostředky, pak má nájem za komerční nájemné, ale odbydlí si to, co do toho vložil. Připomněl, že v rámci půd řada bytů zůstala nevyužitých a některé se dokonce nezrealizovaly. Ing. Kůta reagoval na Ing. arch. Vondráška, že valná většina obecních nájemníků vkládá do bytů své finanční prostředky. Zmínil se o nájmech v půdních bytech, kdy investice, které jsou rozpuštěny do 24 let + nájem 50,- Kč, který se bude platit, pak nájmy při rozpuštění investic se pohybují kolem 88,- do 111,- Kč/m2. Ostatní nájemníky čeká uvolnění nájmu od roku 2013 a jsou zde zprávy, že se zabývají myšlenkou, aby od roku 2013 byl maximální možný nájem. V porovnání 130,- až 140,- Kč pro ostatní nájemníky a 88,- až 111,- Kč pro nájemníky půdních vestaveb při rozpuštění investic v době 24 let vidí obrovský nepoměr. Nájemníci půdních bytů bydlí v bytě, který si uzpůsobili dle svých požadavků, zatímco ostatní nájemníci bydlí ve vybydlených bytech, kam si vložili sami své investice. A. Svoboda požádal v technické poznámce o ukončení diskuze. Zastupitelé hlasováním (19:9:0) souhlasili s ukončením diskuze po vystoupení posledního přihlášeného. Ing. Richter uvedl, že ve svém vystoupení neříkal, že Ing. arch. Vondrášek hlasoval pro přidělení bytu své dceři, je ale fakt, že byt byl přidělen Radou městské části Praha 2 bez výběrového řízení. Předseda návrhové a volební komise zahájil volbu a vyzval zastupitele, aby si vyzvedli hlasovací lístky. Po ukončení volby konstatoval, že bylo přítomno 29 členů ZMČ z celkového počtu 35, vydáno bylo 29 hlasovacích lístků, z toho všech 29 bylo platných, žádný z odevzdaných lístků nebyl neplatný. Pro odvolání Ing. Richtera hlasovalo 17 členů zastupitelů. Návrh usnesení nebyl přijat. 2. k volbě člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení a 5

6 požádal zastupitele, aby si dle předchozího neschváleného návrhu upravili v předloženém návrhu text, a vypustili bod II. 2. volbu předsedy finančního výboru, tzn. bude se volit pouze nový člen za odstoupeného člena finančního výboru. Navrženým členem je Ing. Martin Jírovec za OSB. Předseda návrhové a volební komise zahájil volbu člena finančního výboru a požádal zastupitele, aby si vyzvedli hlasovací lístky. Po skončení volby konstatoval, že bylo přítomno 29 členů zastupitelstva z počtu 35, bylo vydáno 29 hlasovacích lístků, 28 jich bylo platných, žádný neplatný, 1 nebyl odevzdán. Pro zvolení nového člena finančního výboru Ing. Martina Jírovce bylo 22 hlasů, 6 hlasovacích lístků bylo prázdných. Zastupitelé předložený návrh usnesení schválili hlasováním (27:0:2). Usnesení č k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2012 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska uvedl, že tento návrh usnesení se standardně zabývá obdobím, které je do doby než zastupitelstvo městské části Praha 2 schválí rozpočet pro rok Návrh rozpočtu je ve stádiu přípravy a pravděpodobně se bude schvalovat na přelomu ledna a února Nyní nejsou známy základní veličiny pro sestavení rozpočtu městské části, tj. např. dotace z hl.m. Prahy, metodický pokyn o tom, jak budou uplatňovány odpisy z obecního majetku a teoreticky může nastat situace, že se schvalování rozpočtu městské části Praha 2 protáhne do pozdějšího období. Zastupitelé poté předložený návrh schválili hlasováním (29:0:1). Usnesení č k čerpání prostředků dotace Ministerstva vnitra - Mobilní systém vyhledávání odcizených vozidel Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska zastupitele blíže seznámil s návrhem usnesení a zastupitelé předložený návrh usnesení schválili hlasováním (28:1:0). Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazeným do orgánu Městská policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta 6

7 Předkladatel Ing. Paluska zastupitele blíže seznámil s návrhem usnesení týkající se motivačních odměn strážníkům městské policie. J. Duchková uvedla, že jí chybí informace v důvodové zprávě o tom, kolik strážníků bude odměněno, jakým způsobem atd. Ing. Paluska uvedl, že podle loňského roku bylo odměněno 32 městských strážníků. Rozdělení odměn vyhodnocuje ředitel obvodního ředitelství městské policie Praha 2 Václav Vozdecký dle určitých kritérií. A. Svoboda se zmínil o nešťastně upraveném statutu, respektive zákoně o hl.m. Praze a uvedl, že mnohokrát poukazoval na to, že městské části jsou pro něj tzv. obcemi druhého řádu, a proto nemají šanci zjistit, kdo odměny získal, protože odměny rozděluje ředitel městské policie, jak vyplývá ze zmíněného zákona. Apeloval na zástupce zastupitelů na Magistrátu hl.m Prahy, aby se začali zamýšlet nad odhlasováním změny tohoto statutu. Mgr. Černochová uvedla, že finanční prostředky z rozpočtu městské části Praha 2 musí nejprve převést do rozpočtu hl.m. Prahy, z rozpočtu hl.m. Prahy se musí převést do rozpočtu městské policie a z rozpočtu městské policie se musí přesunout do kapitoly obvodní ředitelství pro Prahu 2. Uvedla, že i přes to, že se snažili vymýšlet způsob, jak tyto finanční prostředky převést přímo k městských strážníkům, jiný způsob nenašli. Dále zmínila, že ředitel obvodního ředitelství městské policie Praha 2 Václav Vozdecký posuzuje práci jednotlivých strážníků dle kritérií, která vytváří společně se svými veliteli a má jasný přehled o tom, co dělá jeho sto lidí. Vždy v minulosti kladla důraz na to, aby finanční prostředky byly poskytnuty strážníkům na přímý výkon služby a věří, že je tomu tak i nyní. Členové zastupitelstva městské části Praha 2 budou pozváni koncem roku na Novoměstskou radnici, kde se slavnostně předává šek s těmito penězi řediteli obvodního ředitelství městské policie Praha 2 a jsou tam přítomni strážníci, kteří budou odměňováni. Ing. Šolc se dotázal, pokud mzdové prostředky na městskou policii jsou uvolňovány z rozpočtu hl.m. Prahy, zda tuto finanční částku může chápat jako bonus a zda je tato praxe zavedena a běžná i na jiných městských částech. Ing. Paluska odpověděl, že skutečně tato finanční částka je bonus pro městské strážníky, kteří slouží na území městské části Praha 2, a asi polovina městských částí nějakým způsobem podporuje činnost městské policie, protože si uvědomují, že bezpečnost je jednou z priorit každé městské části. Mgr. Černochová doplnila, že strážníci, kterých se tato odměna týká, musí být po nějakou dobu služebně zařazeni u obvodního ředitelství městské policie Praha 2 a důvod, který vedl k poskytování odměn, byl poměrně masivní odchod strážníků městské policie z obvodu Prahy 2. A. Svoboda požádal o písemné sdělení, kolik z částky 600 tis. Kč skutečně bude poskytnuto strážníkům, protože se obává, že různými převody z účtu na účet může dojít k nějaké ztrátě finančních prostředků. Ing. Paluska odpověděl, že v minulosti byla vždy poskytnuta celá finanční částka a vždy si to ověřovali. 7

8 Ing. Jírovec požádal, aby bylo zřejmé, až budou finanční prostředky přidělené, že byly poskytnuty opravdu těm strážníkům a nikoliv vedení. Ing. Paluska ubezpečil, že na konci roku budou tyto finanční prostředky slavnostně předávány na Novoměstské radnici a všichni členové zastupitelstva městské části Praha 2 budou pozváni a budou se moci s odměněnými strážníky osobně setkat a promluvit. Nikdy se nestalo, že by odměny nebyly poskytnuty strážníkům. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (30:0:1). Usnesení č k nákupu a darování techniky Krajskému ředitelství policie České republiky hlavního města Prahy pro potřeby Policie České republiky Obvodního ředitelství policie Praha II dle specifikace PČR OŘ Praha II Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení a poté zastupitelé tento návrh schválili hlasováním (30:0:1). Usnesení č ke svěření majetku hlavního města Prahy do správy městské části Praha 2 Předkladatelé: Jan Pech, zástupce starosty Předkladatel J. Pech uvedl, že tento návrh usnesení se vztahuje k záměru realizace školního hřiště u ZŠ Vratislavova 13. Dosavadní prostor ve vnitrobloku, který má škola v současné době k dispozici, je rozměrově nedostačující, proto je zde návrh o záměru požádat hl.m. Praha, které vlastní tento pozemek parc. č. 206, k. ú. Vyšehrad, o svěření městské části Praha 2. J. Duchková připomněla, že chybějící hřiště a nevhodnost vnitrobloku k jeho vybudování byla jednou z hlavních věcí, kterou připomínkovali v souvislosti se stěhováním ZŠ Legerova do ZŠ Vratislavova. Očekávala by od předkladatele J. Pecha zprávy týkající se přestěhování ZŠ Legerova, v jaké situaci se nachází, kolik má žáků, jaké náklady byly vynaloženy atd. Uvedla, že zde žádají o něco hl.m. Prahu a opět nemají žádný projekt. Neví, jak by hřiště mělo vypadat, jak by byl ten pozemek upraven a využíván, zda by tam měli přístup i technici z vedlejší stanice mladých techniků atd. Zmínila se, že stanice mladých techniků již má zpracovaný projekt na využití této zahrady, bohužel se jim nepodařilo sehnat finanční prostředky. Nechce polemizovat o tom, kdo ten pozemek potřebuje víc, jen se obává, že pokud tuto žádost pošlou hl.m. Praze bez detailnějších informací, žádost neschválí. Ing. arch. Vondrášek se zmínil o tom, že tento pozemek je dlouho zcela neudržován a zarostlý a bude na čase, aby se o něj někdo začal starat. 8

9 J. Pech reagoval na vystoupení J. Duchkové, že žádají hl.m. Prahu o svěření naprosto zpustlého pozemku proto, aby mohli vybudovat hřiště ve vnitrobloku a nechápe, proč nebo z jakého důvodu považuje toto místo za nevhodné. Uvedl, že na příštím zasedání bude předložena zpráva o situaci v ZŠ Vratislavova 13. Této škole se daří dobře, v zahajovacím výkazu měla 92 žáků, k dnešnímu dni zaznamenali nárůst žáků o 18, celkem tedy 110 dětí. Ing. Paluska uvedl, že před tím, než tuto žádost předložili do zastupitelstva městské části, provedli konzultaci na hl.m. Praze o tom, zda taková žádost má naději na úspěch či ne a zjistili, že ano. Samozřejmě s konečnou platností o tom rozhodne Zastupitelstvo hl.m. Prahy, ale byli ujištěni, že se žádost dostane do schvalovacího procesu. Uvedl, že svěření tohoto pozemku městské části Praha 2 nestojí žádné finanční prostředky, pořád to bude ve vlastnictví hl.m. Prahy, pouze bude moci městská část Praha 2 nakládat s tímto pozemkem a zajistit jeho údržbu. J. Pech poznamenal, že městská část Praha 2 bude samozřejmě zpracovávat projektovou dokumentaci na toto hřiště, ale těžko ji bude zpracovávat v momentě, kdy není jisté, že pozemek bude městské části svěřen. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (24:6:1). Usnesení č k poskytnutí účelových dotací na zahraniční pobyty školských příspěvkových organizací pro rok 2011 Předkladatelé: Jan Pech, zástupce starosty Předkladatel J. Pech uvedl, že tento návrh usnesení se týká zahraničních pobytů základních a mateřských škol. Vzhledem k nízkému zájmu mateřských škol se nepodařilo tyto finanční prostředky vyčerpat a toto zohlední v příštím rozpočtu, kdy finanční prostředky na zahraniční aktivity mateřských škol úplně utlumí, nebo výrazně omezí. Mgr. Hejna uvedl, že ho překvapuje, že v rozpočtu přidělili na zahraniční aktivity mateřských škol tak vysokou částku a nakonec zbyla částka 225 tis. Kč a nyní se hledá jak ji utratit. Jeho kolegové v komisi výchovy a vzdělávání toto rozporovali a nyní se ukazuje, že to rozporovali správně. Přijde mu to nesystémové. A. Svoboda v technické poznámce uvedl, že je přesvědčen, že nejdříve musí zastupitelstvo městské části odhlasovat úpravu rozpočtu, aby teprve potom mohli odhlasovat tuto dotaci. Doporučil předřadit návrh usnesení nově zařazený jako bod č. 9 před tento návrh usnesení pod bodem č. 8. Ing. Paluska předpokládal, že podstatnější je obsahová náležitost této věci a o ní jednat a potom teprve schválit rozpočtové opatření. Pokud zastupitelé městské části neschválí tuto dotaci, je potom zbytečné schvalovat úpravu rozpočtu. Ing. Bočan doplnil, že tato finanční částka byla určena nejen na výjezdy dětí, ale 9

10 zároveň na vzdělávání pedagogů a je škoda, že nikdo z mateřských škol toho nevyužil. Jde zde o nějakou zkušenost do budoucna a tento návrh podpoří. JUDr. Samková se zmínila o příspěvcích na stravování dětí ve školách. Řada dětí i z jiných městských částí chodí do škol v městské části Praha 2 a zprostředkovaně požívají výhod z rozpočtu městské části Praha 2, zatímco děti z Prahy 2, které chodí do škol na jinou městskou část, těchto výhod nepožívají. Pokud dítě chodí do školy v jiné městské části, tak na stravné připlácí a vzhledem k finanční situaci se tím omezuje svobodný výběr školy. Uvedla, že chce upozornit na systémovost tohoto problému a městské části by se měly nějakým způsobem domluvit i s Magistrátem hl.m. Praha, který má stravování v gesci, na nějakých pravidlech reciprocity. Je si vědoma, že je to nad rámec tohoto zastupitelstva, jako občan se svými četnými dotazy v tomto směru nepochodila a je potřeba, aby se domluvily příslušné celky. J. Pech v technické poznámce uvedl, že by velmi rád tento problém probral a vyzval JUDr. Samkovou ke spolupráci na tomto problému. Ing. Hoffmann uvedl, že nemá problém hlasovat pro přesun finančních prostředků, ale konstatoval, že je to nesystémové. O tomto jednali na komisi výchovy a vzdělávání 15. března, kde to neschválili kvůli přerozdělení mezi mateřské a základní školy. OSB předložilo určitý návrh, který se dostal na jednání komise výchovy a vzdělávání až v průběhu jednání, přestože ho předložili včas. Výsledek byl takový, že komise udělala kosmetickou úpravu, tzn. mateřským školám snížila 30 tis. na 15 tis. korun. Požádal, aby se toto řešilo systémově, např. grantovým způsobem. PhDr. Lochmann se zmínil o důvodových zprávách k návrhům usnesení a uvedl, že uvolnění zastupitelé městské části Praha 2 by měli být schopni minimálně napsat důvodovou zprávu, která srozumitelně vylíčí zastupitelům probíraný problém. M. Truhlářová uvedla, že si myslí, že by měl být daný koncept, co mateřské školy s přidělenými penězi udělají a zmínila příklad Prahu 10, která zajišťuje výuku jazyků v mateřských školách. Mgr. Černochová uvedla, že souhlasí s JUDr. Samkovou ohledně reciprocity, ale je to téma, které se probírá minimálně třináct let, ale nikdy se nenašel vhodný model. Uvedla, že ve chvíli, kdy by městská část Praha 2 v rámci reciprocity chtěla nějakou kompenzaci stravného, okamžitě přijde kompenzace stejného typu z jiných městských částí a svým způsobem by před tím možná varovala. JUDr. Samková v technické poznámce uvedla, že si myslí, že řešení je velmi jednoduché, a to zrušit všechny kompenzace. Ing. arch. Vondrášek v technické poznámce připomenul, že daleko větší problém v tomto smyslu je mezi kraji a Prahou, a je to i v jiných oborech, např. zóna placeného stání aj. Ing. Hoffmann v technické poznámce požádal o ukončení rozpravy. Mgr. Hejna v technické poznámce připomněl dodržování jednacího řádu ohledně technických poznámek. 10

11 A. Udženija uvedla, že základní škola je zřizována městskými částmi a střední školy jsou zřizovány Magistrátem hl.m. Prahy. Pokud by chtěli zrušit kompenzace, můžou to udělat přes noc u středních škol, ale ne u základních škol. J. Pech uvedl, že rozumí výtkám nesystémového jednání a bude se s tím snažit příští rok něco udělat. Od PhDr. Lochmanna očekává písemné vyjádření výtek k jeho důvodové zprávě. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (27:1:2). Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 v oblasti školství na rok 2011 Předkladatelé: Jan Pech, zástupce starosty Předkladatel J. Pech zastupitele blíže seznámil s předloženým návrhem usnesení k úpravě rozpočtu. A. Svoboda zopakoval, že měli projednat nejprve tento bod č. 9 a poté bod č. 8. Deklaroval, že bude hlasovat pro i u tohoto návrhu usnesení, původně chtěl hlasovat proti tomuto návrhu, ale to by v tom měl logický galimatyáš. Zastupitele poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (28:0:2). Usnesení č k dodatkům ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací Předkladatelé: Jan Pech, zástupce starosty Předkladatel J. Pech zastupitele blíže seznámil s předloženým návrhem usnesení a zastupitelé poté předložený návrh schválili hlasováním (28:0:1). Usnesení č k dodatku č. 1/2011 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 39/2011/OŠK Sdružení pro mimoškolní aktivity PALAESTRA Předkladatelé: Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty J. Pech předložil návrh usnesení za předkladatelku Mgr. Marksovou a blíže zastupitele seznámil s tímto návrhem. MUDr. Schwarz uvedl, že mu to přijde nesystémové a dotázal se, proč náklady spojené s přestěhováním o.s. PALAESTRA do nových prostor se zvýšily tak dramaticky. Mgr. Hejna uvedl, že pokud tento návrh schválí, dojde pouze k tomu, že o.s. 11

12 PALAESTRA použije tyto finanční prostředky na zaplacení nákladů spojených s provozem v obecním majetku, který je městské části Praha 2, takže peníze přijdou zpět. Zmínil se, že komise výchovy a vzdělávání o tomto bude jednat a má zjistit skutečný stav problémů o.s. PALAESTRA. Nestalo by se nic, pokud by dnes tento návrhu usnesení odročili a předložili po projednání v komisi výchovy a vzdělávání. JUDr. Samková uvedla, že zde neustále řeší nějaké dotace a granty různých občanských sdružení, přestože na jednom z prvních zasedáních zastupitelstva byla schválena koncepce a grantové zásady, co se bude podporovat a jakým způsobem. Ing. Hoffmann uvedl, že o tom jednali na komisi výchovy a vzdělávání, jednání bylo velmi rozpačité, i když bylo správně podotknuto, že je to v rámci jedné dotace, která nebyla navýšena, je to pouze přesun peněz. Příští týden by se mělo konat jednání komise výchovy a vzdělávání k o.s. PALAESTRA, a proto se domnívá, že by se tento návrh usnesení mohl odročit. J. Duchková se připojila k odročení tohoto návrhu usnesení, ale nesouhlasila s tím, že se jedná pouze o formální přesun. Myslí si, že účelem účelových dotací je vyčlenit peníze na nějaké konkrétní záležitosti, o.s. PALAESTRA se podařilo tyto konkrétní věci koupit za výhodnější cenu a domnívá se, že tím neušetřilo jejich peníze, ale peníze městské části Praha 2. Ing. Paluska uvedl, že rozhodně to není formální převod a ani to není z jedné kapsy do druhé. Když to takto schválí, tak skutečně vydané finanční prostředky získá městská část Praha 2 zpátky, ale získala by je i pokud by to neschválili, protože by o.s. PALAESTRA muselo vrátit nevyčerpanou částku a k tomu by muselo ještě uhradit náklady spojené s provozem. Pokud to takto schválí, mění se účel dotace. Uvedl, že provozní náklady nejsou pouze nájem, ale je to také elektřina a další jiné věci. Mgr. Hejna navrhl odročení návrhu usnesení. J. Pech souhlasil s odročením návrhu usnesení. 12. k poskytnutí účelové dotace společnosti Národní dům Kulturní dům železničářů, s.r.o. Předkladatelé: Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty J. Pech předložil návrh usnesení za předkladatelku Mgr. Marksovou a blíže zastupitele seznámil s tímto návrhem. A. Svoboda uvedl, že mu vadí, že se na swingovou hudbu poskytují dotace už řadu let a dotázal se, zda se někdo zamýšlel nad existencí jiné hudby. Dále se zmínil o důvodové zprávě k usnesení, ve které nejsou uvedeny dostatečné informace. Doporučil odročit návrh usnesení do přítomnosti předkladatelky. T. Jubánek uvedl, že kulturních akcí na Praze 2 není moc a jedna z významných událostí je právě swingový festival. Za posledních deset let nevynechal ani jednou tento festival, který má stoupající úroveň a je to skutečně světová záležitost. 12

13 J. Duchková uvedla, že částka 200 tis. korun je poměrně velká a pokud si vzpomene, jak se šetří s granty v oblasti školství, tak 200 tis. Kč na swingový festival jí přijde neadekvátní, stejně tak i částka na reprezentační ples. A. Udženija se zmínila, že měla dotazy na poskytované částky, nad kterými se pozastavovala. Pokud je swingový festival světová záležitost, není problém najít pro tento festival sponzory. Naopak u reprezentačního plesu se jí zdá v poměru se swingovým festivalem navrhovaná částka poměrně nízká. A. Svoboda konstatoval, že pouze říkal, aby se zastupitelé zamysleli nad tím, zda by se nedala tato dotace poskytovat na jinou formu kultury. Znova požádal o odročení návrhu usnesení, aby se k tomu mohla vyjádřit předkladatelka. Dále navrhl, aby se hlasovalo odděleně o bodu I. 1. a) a b). J. Pech uvedl, že swingový festival se má konat 24. listopadu 2011, a v případě, že neodsouhlasí poskytnutí dotace, možná se tím ohrozí celý festival. Ing. Šolc konstatoval, že patří mezi příznivce swingové muziky a na tomto festivalu i vystupoval. Uvedl, že mu chybí hranice, u jakých akcí se podpora přiděluje formou dotace ad hod a u jaké v rámci grantového systému. Byl by rád, aby byl jasně nastavený grantový systém a takové akce, které se konají opakovaně, by měly šanci ucházet se v rámci grantového systému. PhDr. Lochmann se zmínil o nedostatečné důvodové zprávě k návrhu usnesení. A. Setnička uvedl, že všechny granty, které se na kulturu rozdělovaly, byly schváleny jednomyslně kulturní komisí, kde jsou přítomni všichni zástupci politických klubů a jistě své kolegy informují. Mgr. Černochová se zmínila, že na zasedání zastupitelstva vždy k tomuto tématu probíhá diskuze, ale poté vždy zastupitelé městské části Praha 2 žádají dodatečně o lístky na ples nebo swingový festival. Nesouhlasí s tím, aby toto bylo v grantech, jsou to účelové dotace, které jsou mimo grantový systém. Dotázala se na informaci, zda ředitel Národního domu na Vinohradech preferuje vyšší částku na swingový festival nebo na reprezentační ples. Ing. Paluska uvedl, že ředitel Národního domu na Vinohradech mu sdělil, že daleko lépe se shání sponzoři na ples městské části, než na swingový festival. Uvedl, že pokud na swingový festival neschválí žádnou částku, s největší pravděpodobností se tento festival konat nebude. Městská část Praha 2 s touto částkou již počítala ve svém rozpočtu a je nižší než minulé roky. Mgr. Hejna nesouhlasil s návrhem A. Svobody o odděleném hlasování. Ing. Paluska připomněl, že to již schvalovali v rámci rozpočtu. Ing. Šolc uvedl, že by bylo vhodná přítomnost zástupce Národního domu na Vinohradech, aby mohl zodpovědět dotazy. A. Udženija uvedla, že vysvětlení Ing. Palusky o rozdělení částky 270 tis. Kč ji přesvědčilo, že je důležité zachovat rozdělení částky jak je navrženo a tento návrh podpoří. 13

14 Předseda volební a návrhové komise přednesl první protinávrh ve znění odročení tohoto bodu a druhý protinávrh ve znění hlasování odděleně o bodu I. 1 a) a b). Zastupitelé hlasováním (5:23:3) neschválili odročení návrhu usnesení. Zastupitelé hlasováním (5:21:5) neschválili hlasování odděleně po bodech. A. Svoboda v technické poznámce uvedl do zápisu, že se domnívá, že mělo být hlasováno o procedurálním návrhu. Podle Jednacího řádu ZMČ Praha 2 je přesvědčen, že se mělo hlasovat odděleně po bodech bez hlasování, jestli se takto hlasovat bude. Požádal o vyhodnocení správnosti hlasování Kontrolní výbor ZMČ Praha 2. Ing. Paluska ocitoval část Jednacího řádu ZMČ Praha 2 zastupitelstvo může na návrh člena zastupitelstva předem rozhodnout, že se bude hlasovat o jednotlivých částech návrh odděleně, jinak se hlasuje o návrhu jako o celku. Mgr. Bureš, vedoucí odboru právního, uvedl, že dle Jednacího řádu ZMČ Praha 2, pan A. Svoboda dal návrh o tom, aby bylo hlasováno odděleně a zastupitelstvo řeklo, že nikoliv, takže se hlasovalo o usnesení jako celku. A. Svoboda uvedl, že chce, aby se k tomu vyjádřil Kontrolní výbor ZMČ Praha 2, a že by měl návrh na možnou úpravu Jednacího řádu ZMČ Praha 2. Zastupitelé poté předložený návrh schválili hlasováním (24:4:3). Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociálních služeb (dotační řízení hl.m. Prahy) na období roku 2011 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Předkladatelka Mgr. Jechová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení, který se týká poskytnutí veřejné finanční podpory Diakonii CČE Středisko křesťanské pomoci v Praze a Arcidiecézní charitě Praha. PhDr. Lochmann požádal o vysvětlení postupu zařazení dotace hl.m. Prahy do rozpočtu městské části Praha 2, a zda městská část Praha 2 žádala o dotace a pak teprve udělala výběrové řízení, kterým tuto dotaci rozdělila. Mgr. Jechová odpověděla, že hl.m. Praha vypíše dotační řízení, městské části se přihlásí, pak je vyhodnoceno dotační řízení, žádosti městských částí a podle určitého klíče jsou městským částem přiděleny finanční prostředky. Ing. Paluska uvedl, že pokud dostane městská část Praha 2 dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy je automaticky zapojena do rozpočtu městské části jako příjmová stránka. Městská část nemá právo odmítnout finanční prostředky, které byly poskytnuty z rozhodnutí Rady či Zastupitelstva hl.m. Prahy. M. Mazancová se dotázala J. Pecha ohledně informace o tom, že katolická církev zvedla nájem za hřiště školy ve Štěpánské ulici. Městská část Praha 2 dotuje tuto církev a oni na druhou stranu pronajímají tržně školní hřiště. 14

15 A. Svoboda uvedl, že pokud by se v tomto volebním období vyskytl jakýkoliv seminář ohledně zákona č. 131/2000 Sb., rád se ho zúčastní. Ing. arch. Vondrášek odpověděl M. Mazancové, že s J. Pechem podnikli určité kroky. J. Pech doplnil, že římskokatolická církev a československá církev evangelická jsou dva úplně jiné subjekty. Mgr.Černochová doplnila, že právní subjekt, se kterým má městská část Praha 2 uzavřenou smlouvu na pronájem dětského hřiště je arcibiskupství pražské, se kterým léta bojovala ohledně nájemních smluv, ale nemá nic společného s těmi subjekty, které tady poskytují pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (28:0:2). Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok činnost místní správy Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska zastupitele blíže seznámil s předloženým návrhem usnesení a zastupitelé poté předložený návrh schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 (akce Vinobraní na Grébovce 2011) Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska zastupitele blíže seznámil s předloženým návrhem usnesení týkající se změny rozpočtu městské části uzavření sponzorských smluv na akce Vinobraní na Grébovce 2011 a poděkoval vedoucí odboru Kancelář starosty a vnějších vztahů PhDr. Slavíkové za její práci na této akci. J. Duchková požadovala o doložení informace, za co byly konkrétně sponzorské dary utraceny a stejně tak u následujícího bodu u akce AMOS TOUR. Ing. Paluska odpověděl, že rozpočtově je vše dle rozpočtových předpisů a neumí přesně definovat, jak a která koruna od sponzorů byla na co použita, protože peníze od všech sponzorů jdou do jednoho balíku a z tohoto balíku se to financuje. A. Svoboda doplnil, že s kolegyní J. Duchkovou se ptají, kolik městskou část Praha 2 Vinobraní na Grébovce 2011 skutečně stálo. Ing. Paluska odpověděl, že městská část Praha 2 měla nějakou finanční částku již v návrhu rozpočtu + sponzorské dary, a to je celková částka za Vinobraní na Grébovce Uvedl, že předmětem tohoto usnesení není detailní podrobný rozpočet vinobraní, ale zaúčtování sponzorských darů, které byly účelově městské 15

16 části Praha 2 poskytnuty. Ing. Vaněk doplnil, že předmětem usnesení není, za co byly finanční dary vynaloženy, ale je to přijmutí peněz od sponzorů. Pokud by tyto finanční dary byly odmítnuty, musela by městská část hledat vlastní finanční zdroje. Na příští zasedání zastupitelstva bude připravena podrobná zpráva, jak byly finanční dary utraceny. J. Duchková uvedla, že bod I. 4. usnesení je navýšení výdajové částky rozpočtu městské části o konkrétní částku v kategorii nákup ostatních služeb a předkladatel měl doložit tyto výdaje. Poukázala na nedostatečně zpracovanou důvodovou zprávu k usnesení. MUDr. Schwarz se zmínil o členění položek nákup ostatních služeb je nic neříkající, dá se za tím schovat cokoliv. Ing. Paluska odpověděl, že je to rozpočtová skladba, kterou ukládá Ministerstvo vnitra ČR. Mgr. Černochová doporučila předsedajícím využívat přítomnost vedoucích odborů, kteří mohou poskytnout bližší informace. Zmínila se o tom, že vždy po skončení vinobraní byla předložena detailní zpráva o průběhu celé akce a jistě v dohledných dnech bude také předložena radě městské části. A. Svoboda předložil návrh, aby v ukládací části byl bod 2. předložit zprávu o výdajové stránce rozpočtu akce Vinobraní na Grébovce 2011, termín Ing. arch. Vondrášek poděkoval městské policii a spol. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za dobrý průběh akce Vinobraní na Grébovce Předseda návrhové a volební komise přečetl protinávrh A. Svobody ve znění v části II. usnesení ukládá předložit zprávu o výdajích na akci Vinobraní na Grébovce 2011, termín , k realizaci Ing. Paluska. Předkladatel Ing. Paluska tento návrh o doplnění usnesení přijal. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (30:0:1). Usnesení č ke změně rozpočtu městské částí Praha 2 na rok 2011 v oblasti školství Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska zastupitele blíže seznámil s návrhem usnesení týkající se změny rozpočtu městské části soutěž AMOS TOUR Předseda návrhové a volební komise přednesl protinávrh J. Duchkové ve znění v části II. usnesení ukládá předložit zprávu o výdajích na akci AMOS TOUR 2011, termín , k realizaci Ing. Paluska. Ing. Paluska s protinávrhem souhlasil, s tím, aby k realizaci byl uveden tajemník Ing. Kopecký a předkladatelka protinávrhu s tím souhlasila. 16

17 Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (29:0:0). Usnesení č ke splátkovým dohodám č. 43/2011, 48/2011, 55/2011, 57/2011, 58/2011, 59/2011 ** Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Předkladatel Ing. Vaněk blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení týkající se uzavření splátkových dohod. Mgr. Hejna se zmínil o výši dluhů dlužníků a dobu trvání splácení dluhů, kdy u některého případu je splácení rozvrženo na 12 let, a zda by majetková komise neměla možnost zvolit vyšší splátku, aby dluh nebyl splácen tak dlouho. Dále se zmínil o notorických dlužnících, kterým se vrší dlužné nájemné, a přesto v bytě přebývají a vyklizení se řeší téměř tři čtvrtě roku. JUDr. Samková se zmínila, že se začíná rozmáhat nová skupina nájemníků, kterým se říká dekaři, tzn., že se po určitě době zdekují. Nejdříve zaplatí kauci, dva tři nájmy a následně již neplatí a na výzvy nereagují. Někteří vytrvalí jedinci vydrží takto bydlet třeba pět let zdarma. Požádala příslušné orgány Zastupitelstva městské části Praha 2, aby toto vzaly na vědomí a začaly přemýšlet o tom, co by se s tím dalo udělat a jaké systémové preventivní kroky podniknout. Mgr. Černochová uvedla, že vše má svůj vývoj, tak i vývoj přístupu městské části k nájemcům nebytových i bytových prostor. Zmínila, že městská část začala zavádět před lety kauce, ale ani toto není úplně systém, který by na sto procent fungoval. Pokud ty kauce byly pětinásobky nebo sedminásobky, trestali slušné lidi, kteří nevstupovali do nájemního vztahu se zlým úmyslem. Ing. Paluska uvedl, že základní opatření spočívá v tom, že všechny nájemní smlouvy se nyní uzavírají na dobu určitou jednoho roku, ale ten problém vyklizení je především právní problém. A. Svoboda uvedl, že leden roku 2013 se blíží a mají tedy určitou šanci, že smlouvy budou nově precizované a neví, které smlouvy jdou a které nejdou změnit z neurčité doby na určitou, ale myslí si, že i na byty by měly být smlouvy na dobu určitou. Uvedl, ať zkusí nad tím zapřemýšlet, zapojit právníky, aby mohli dospět k nějakému rozumnějšímu řešení než je současné. Ing. Bočan ubezpečil, že Majetkový výbor ZMČ Praha 2 se tímto problémem nájemních vztahů zabývá. Mgr. Hejna byl překvapen výrokem A. Svobody, že by chtěl změnit smlouvy na dobu neurčitou na dobu určitou a neví, zda to může myslet vážně. Ing. Bočan potvrdil, že nenastane, aby ze smluv na dobu neurčitou se staly smlouvy na dobu určitou. A. Svoboda uvedl, že dnes k tomu neotvíral diskuzi, jen dal ke zvážení, aby se tímto problémem vážně zabývali. 17

18 Mgr. Černochová se zmínila, že úprava nájemních vztahů spočívá spíše ve smluvní volnosti stran sjednat si nájemné v nějaké výši. Ing. Vaněk vzal na vědomí vyslovené výtky. Uvedl, že městská část Praha 2 může nastavovat pravidla pro správní firmy při zasílání upomínek, ale co nemůže urychlit, je jednání soudu. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č

19 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 69 ze dne k volbě člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 ZASTUPITELSTVO MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vědomí vzdání se funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 pana Ing. Zdeňka Králíčka (za OSB) II. volí tajnou volbou Ing. Martina Jírovce (za OSB) členem Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 III. ukládá seznámit výše jmenovaného s tímto usnesením 1. K realizaci: Ing. Jiří Paluska, starosta Termín: Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta 19

20 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 70 ze dne k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2012 ZASTUPITELSTVO MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje zásady pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2012 dle přílohy tohoto usnesení Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta 20

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.12.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina

Více

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 3.7.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-106-002-13 ze dne 19.3.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času v roce 2013 Rada městské

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 5.2.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Aleksandra Udženija, členka rady

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Aleksandra Udženija, členka rady Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 4.11.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.02.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Smlouva č.01/2016 kultura MĚSTO KUTNÁ HORA dále jen m ě s t o Mozaika Kaňk z.s. zastoupené starostou města panem Bc. Martinem Starým, DiS sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora IČO: 00236195

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.10.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Smluvní strany Poskytovatel: Název : Město Jirkov se sídlem : nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov zastoupen : Ing. Radkem Štejnarem, starostou města Jirkov IČ

Více

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.3.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.03.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Bc. Jana Cagašová, členka

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009 Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 10. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 18.11.2008

Zápis. 10. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 18.11.2008 Zápis 10. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva, Jana Černochová, starostka,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV. č. 2/2016

Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV. č. 2/2016 Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV Smluvní strany: č. 2/2016 Město Turnov se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 18. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.02.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Bc. Jana Cagašová, členka

Více

SMLOUVA. I. Smluvní strany

SMLOUVA. I. Smluvní strany SMLOUVA o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov na rok 2016 I. Smluvní strany Obec Chotíkov Se sídlem: Chotíkov 118 IČO: 00257834 DIČ: CZ 00257834 zastoupená:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 26.03.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr.

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 30.6.2008

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 30.6.2008 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a evidenční číslo smlouvy: GR II 12/2015 Čl. I. SMLUVNÍ STRANY Město Nymburk se sídlem Náměstí Přemyslovců 163,

Více

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 město Lipník nad Bečvou Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou IČO: 00301493 Zastoupené: Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou Bankovní spojení: Číslo

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2016004 Smluvní strany: MĚSTO DOKSY se sídlem: náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy zastoupené: starostkou Města Doksy, Ing. Evou Burešovou IČ : 00260444

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 24.4.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 24.4.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.4.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.8.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 5. 11. 2014 Začátek zasedání: 14:00 hod. Konec zasedání: 16:25 hod. Místo

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ Vítězná v souladu s 91 Zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění dne 10.11.2010 Pan Műhl přivítal přítomné

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-12-007-16 ze dne 26.4.2016 Darovací smlouva na převod pozemku parc. č. 3856/25 v k.ú. Modřany do svěřené správy MČ Praha 12 1 2. z a s e

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 05.11.2014 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany Přítomni: Zdeněk Chromý, Ing. Miloš Němec,Václav Mikel,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 05.04.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní Ing. Jiří Paluska, starosta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více