Právní úprava vlastnického práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní úprava vlastnického práva"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Právní úprava vlastnického práva Bakalářská práce Autor: Martina Koudelná Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan Tuláček Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karlových Varech dne Martina Koudelná

3 Poděkování: Děkuji JUDr. Janu Tuláčkovi za ochotu, vstřícnost a pomoc při zpracování této bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářské práce zejména vyhodnocuje právní úpravu vlastnického práva v České republice. Toto právo působilo již v historii a postupem času se vyvíjelo, což je podrobně popsáno v bakalářské práci. Dále obecně rozebírá některé oblasti vlastnického práva, kdy zejména je důležité si uvědomit, že s tímto právem se setkáváme v každodenním životě. Každá osoba má práva i povinnosti spojené s vlastnickým právem, může aplikovat toto právo a zároveň je povinna plnit povinnosti s vlastnickým právem spojené. Klíčová slova ABGB, BGB, Code civil, Nový občanský zákoník, právní úprava, Vlastnické právo.

5 Annotation This work is based especially on the legislation of the property right in the Czech Republic. This right has acted in history and has developed, which is described in detail in this work. There are also analyze some general areas of the property right, especially when it is important to note that this right we encounter in everyday life. Every person has rights and obligations in the property right, everybody can apply this right and everybody is obliged to fill the obligations associated with the property right. Keywords Property right, legislation, new Civil code, Code civil, ABGB, BGB

6 OBSAH Úvod Vymezení vlastnického práva Právo římské a jeho vlastnictví Vlastnické právo a obecný občanský zákoník, ABGB a BGB Vlastnické právo a střední občanský zákoník Právní úprava vlastnického práva v pojetí socialismu, komunismu a anarchismu Právní úprava vlastnického práva v pojetí socialismu, komunismu a anarchismu ve 20. století Využívání kosmického prostoru včetně měsíce a jiných nebeských těles v rámci vlastnického práva Právní úprava vlastnického práva Držba Vlastnictví Nabytí vlastnického práva Právo disponovat Právo věc užívat Právo brát užitky a plody Způsoby nabývání vlastnického práva Přírůstek Vydržení Nález ztracené věci a věci skryté Věci opuštěné Omezení vlastnického práva Omezení vlastnického práva z důvodu nouze nebo naléhavého veřejného zájmu Prostředky ochrany vlastnického práva Analýza právní úpravy vlastnického práva Vlastnictví Spoluvlastnictví Spoluvlastnický podíl Předkupní právo Zákonné předkupní právo spoluvlastníka Správa společné věci Správce společné věci Soudní úprava poměrů spoluvlastníků

7 4. Zhodnocení analýzy problematiky Změny v oblasti vlastnického práva Změny v oblasti autorského práva Závěr Seznam použité literatury

8 Úvod Hlavním cílem mé bakalářské práce je snaha analyzovat oblast vlastnického práva. Právní úpravu vlastnického práva jsem si zejména vybrala z důvodu toho, že mě toto téma oslovilo tím, že se s ním setkáváme každodenně a chtěla jsem se s touto problematikou blíže seznámit. Během studia materiálů, které mi posloužily ke zhodnocení této úpravy, jsem zjistila, že v minulosti institut vlastnictví v rámci evropských státu nebyl zcela upraven jednoznačně a rozvíjel se postupně na základě vzájemného styku kultur evropských zemí. V části první se má bakalářská práce zaměřuje na vymezení vlastnického práva z hlediska historie. Nejdůležitějším bodem této části považuji přijetí obecného občanského zákoníku, který vzešel z tradičního římského práva a je zcela imponující, že existence vlastnického práva byla upravována již od dob starého Říma. V části druhé se spíše věnuji komparaci právní úpravy vlastnického práva z hlediska nabývání vlastnického práva, způsobem nabývání a omezením vlastnického práva. Dále jsem v této části uvedla prostředky potřebné k ochraně vlastnického práva. Ve třetí části analyzuji vlastnictví, spoluvlastnictví, předkupní právo, správu společné věci a soudní úpravu poměrů spoluvlastníků podle Nového občanského zákoníku. Ve čtvrté kapitole jsem zhodnotila změny některých institutů vlastnického práva vůči občanskému zákoníku z roku 1964, který byl nahrazen dne zákonem č. 89/2012 Novým občanským zákoníkem. Tato práce mi pomohla blíže prohloubit vědomosti o této problematice a bude mi nápomocná i v mém osobním životě, z důvodu každodenního setkávání s touto problematikou a určitě bude nápomocná i mému okolí, kdy jim budu moci poradit. 8

9 1. Vymezení vlastnického práva Tato kapitola analyzuje náhled na právní úpravu z hlediska historie, zejména je důležitá část týkající se obecného občanského zákoníku, který vychází z tradičního římského práva, které existovalo již od dob starého Říma Právo římské a jeho vlastnictví V právu římském se považovalo vlastnictví za právní panství nad věcí, a to všeobecné přímé a výlučné. Můžeme říci, že se jedná o současnou definici vlastnického práva. Během vývoje římského práva došlo k mnoha změnám. První etapu vývoje lze označit jako jednotnou instituci římského vlastnictví, které si pohrávalo s myšlenkou uchvácení mocenského záboru,,manu capare, jednalo se o původní nabývání vlastnictví. Nejstarší forma nabývání vlastnictví byla tzv. okupace (occupatio). 1 a) Chycení zvířat, b) nabytí ostrova, c) nabytí kořisti, d) nabytí věcí opuštěných 2. Jednalo se o nabývání vlastnictví věci bez pána. Co se týkalo cizí věci, ta se dala vydržet. Vlastnictví bylo považováno za právní vztah osoby k věci, což znamenalo možnost s věcí ze strany vlastníka jakkoliv nakládat, ale vůči třetí osobě vlastnictví neexistovalo. Existovalo pouze vlastnictví,,absolutní, čili neomezené. Vlastník se svým vlastnictvím může nakládat podle svého vědomí a svědomí, třeba je i zničit, pokud mu to zákon nezakazuje. 3 Protože vlastnictví je právem absolutním, nemůže,,zmizet. Po jeho omezení, ať už z jakéhokoliv důvodu, se vždy navrací do původní podoby, což se vyjadřuje tím, 1 viz PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN viz PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN

10 že vlastnictví je flexibilní. Obnovu plného práva a zároveň odpadla nějaká omezení tzn.,,dispoziční oprávnění k věci, jednalo se o to, že vlastník nemusí být držitelem věci. Toto oprávnění se vztahovalo pouze k věcem hmotným z důvodu toho, že římské právo jiné vlastnictví neuznávalo. 4 Římský právník a učitel práva Gaius, o jehož životě není příliš známo, vydal svá díla mezi lety 130 a 180 a vycházeli z jeho názorů i soudci, kteří se při rozhodovaní ohlíželi na jeho názor. 5 Gaius ve své učebnici,,práva ve čtyřech knihách hovoří o tom, že buď jsou věci v našem panství či mimo něj. Dále věci označuje za veřejné, které nepatří do žádného majetku ani do soukromého majetku patřícího jednotlivcům. Dále rozděluje věci na tělesné a na netělesné. Za tělesné věci lze považovat veškeré věci, na které si můžeme sáhnout, například pozemky, otroci, zlato aj. Co se týká netělesných věcí, nelze se jich dotknout, např. obligace (jedná se o výraz pro určitou nutnost a povinnost). 6 Další rozdělení věci bylo chápáno jako mancipační a nemancipační věc. Rozdíl mezi mancipační věcí a nemancipační věcí v rámci nabývání vlastnictvím byl značný. Věc nemancipační byla přijímána v rámci tradice s veškerými právními účinky na druhé. Co se týká věci mancipační, ta byla převáděna pomocí mancipace nebo injurecesse. Mancipace byla považována za formální, abstraktní a odvozené nabytí věcí nad určitými osobami a věcmi. Například se jednalo o prodej placený v hotovosti, například drahé kovy. K prodeji došlo za účasti 5 svědků a osobou držící váhy. Osoba přednesla slavnostní komentář a kouskem drahého kovu udeřila do vah a kov odevzdala zciziteli, který kov přijal. Injurecesse se prováděla v záležitostech týkajících se římských občanů, vedl jí prétor nebo správce provincie. 7 4 viz PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN viz Gaius [online] [cit ]. Dostupné z: 6 viz Obligace [online] [cit ]. Dostupné z: 7 viz PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN

11 1.2. Vlastnické právo a obecný občanský zákoník, ABGB a BGB Právní moc na počátku 19. století si rakouská kodifikace vzala za své pojetí mezi galorománskou a angloamerickou právní kulturou. V roce 1872 byl schválen,,code Civil, jednalo se o koncept tělesných a netělesných věcí. Ukázalo se, že Martiniho osnova z roku 1796 byla tak rozsáhlá, že bylo vlastnictví zaznamenáno v ABGB v 353 a ten říkal, že,,vše, co někomu patří, všechny jeho věci nehmotné i hmotné, slují jeho vlastnictví 8. Všeobecný zákoník občanský,,allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erblȁnder der Ȍsterreichischen Monarchie (dále jen,,abgb ) byl v právní praxi považován za obecný zákoník občanský. Tento obecný zákoník občanský byl hlavním právním pramenem habsburské monarchie až do jejího zániku. Dne 1. června 1811 byl vyhlášen Františkem I. platným pro všechny země rakouského císařství. V České zemi byl platný sice do roku 1965, ale byl nahrazen roku 1950 tzv. středním občanským zákoníkem. Zákoník vzešel zejména z tradičního římského práva, ale zohledňoval přirozené právo. Roku 1848 docházelo k novelizaci předpisů práva vlastnického, směnečného, obchodního a stavebního a později byla vydána samostatná právní úprava, která dne vstoupila v platnost. Roku 1904 byla jmenována komise, která měla na starost přípravu Nového občanského zákona. Komise se k tomuto úkolu moc dobře nepostavila a za své si tento úkol vzalo následně ministerstvo spravedlnosti, přičemž s výborem parlamentu došlo ke zveřejnění v červenci roku 1907 a upravený návrh byl přijat v prosinci 1912 v poslanecké sněmovně. 9 V období 1. světové války probíhala novelizace prostřednictvím Františka Josefa I. a ABGB bylo přijato zákonem č. 11/1918 do československého práva a zákon byl uveden 8 Právní rozhledy. Praha: C.H.BECK, ISSN viz Všeobecný zákoník občanský [online] [cit ]. Dostupné z: D 11

12 pod názvem recepční právo. Recepční právo bylo platné pouze pro Čechy, Moravu a rakouské Slezsko, na Slovensku bylo platné uherské právo. Proti tomuto dualismu Československo dlouho bojovalo a během období I. republiky se sjednocení nepodařilo. Až do nástupu komunistické strany, kdy strana ukončila dualismus v občanském právu. ABGB prošlo několika novelizacemi, na českém území bylo platné do a poté bylo nahrazeno středním občanským zákoníkem. Během platnosti ABGB nikdy nebyl vydán v českém znění ve sbírce zákonů. 10 Německo v 19. století bralo vlastnictví pouze v hmotných věcech. To se projevilo v 903 v BGB. Jednalo se o základní kodex občanského práva, v překladu,,bürgerliches Gesetzbuch (dále jen,,bgb ). Za zmínku stojí uvést Kommentar, ve kterém je uvedeno,,předpis neobsahuje žádnou definici vlastnictví, nýbrž popisuje podstatný obsah práv, která náleží vlastníkovi. Vlastnictví podle BGB je věcně právo absolutní povahy, které působí vůči všem. Jde o plné právo na věci 11. Dále dle právní teorie lze rozdělit oprávnění vlastníka: - pozitivní vlastnické oprávnění - negativní vlastnické oprávnění Pozitivní vlastnické oprávnění lze definovat dle Kommentare asi takto:,,podstatný obsah vlastnického práva jde po dvou liniích. Za prvé může vlastník věci s touto nakládat podle libosti, podle volné úvahy. Toto platí jak pro faktické, tak i pro právní jednání, úkony. Vlastník věci může věc užívat, poškodit, zničit a spotřebovat; vlastník s věcí může disponovat, může věc změnit, zatížit, převést, nebo zrušit 12. Negativní vlastnické oprávnění lze definovat dle Kommentare asi takto:,,vlastník věci může ostatní osoby vyloučit z působení, účinku na svou věc 13. Z hlediska práva se jedná 10 viz Všeobecný zákoník občanský [online] [cit ]. Dostupné z: D 11 PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN

13 o negatorní obranu vůči třetím osobám. Za zmínku stojí uvést i právo na ochranu zvířat. Zvíře se dle německého hmotného práva nepovažuje za věc. 14 Antonín Randa by v současnosti dodal, že vlastnictví se může považovat za tautologii, či právnickou nemožnost a že duševní vlastnictví nelze považovat za vlastnictví. Tautologie je definice v kruhu, tedy např. vlastnictví je vlastnictví. 15 Pohlížel na toto právo z hlediska sociálního a v hospodářských souvislostech. Je tedy pravděpodobné, že by pohlížel z jiného úhlu pohledu na období postmoderny, než-li na období páry. 16 Antonín Randa patřil v období 19. století mezi nejvýznamnější právníky a měl veliký přínos v rozvoji práva. Poukázala bych na jeho dílo týkající se vlastnického práva, ve kterém je uvedeno,,vlastnictví jest bezprostřední a úplná čili nejsvrchovanější právní moc nad věcí hmotnou nebo správněji řečeno: pojmová právní možnost přímého a neomezeného nakládání s věcí hmotnou. Pravím: pojmová možnost; neboť byť i vlastnictví v některém případě věcnými právy jiných osob bylo obmezeno, vždy dle pojmu jeho zbývá možnost, že práva obmezující časem přestanou a tudíž vlastnictví svého původního neobmezeného objemu opět dosáhne 17. Poskytuje tedy vlastnictví právní moc ku všemožnému nakládání věcí pokud určitý jeho způsob pro zvláštní příčinu vymezen není. Definice 354 zákona jest ovšem nesprávná, hlavně proto, že k podstatě práva vlastnického počítá i moc nakládati požitky věci, kdežto vlastnictví vlastnictvím býti zajisté nepřestává, když požívání věci někomu jinému například, usufruktuáři náleží. Zmíním termíny, které byly používány, a to,,vlastnictví a,,právo vlastnické. Tyto termíny se používaly nejednotně, a je tomu tak i dodnes viz PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN viz Tautologie [online] [cit ]. Dostupné z: 16 viz Právní rozhledy. Praha: C.H.BECK, ISSN Antonín Randa [online] [cit ]. Dostupné z: 18 viz Antonín Randa [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 1.3. Vlastnické právo a střední občanský zákoník V občanského zákoníku z roku 1950, zvaného střední, byla upravena práva vlastnického nabývání. Rozdíly byly zejména v nabývání vlastnického práva zvláštními způsoby dle socialistického vlastnictví a dle obecného nabývání. Nabývání dle socialistického způsobu především upřednostňovalo znárodnění tj.,,základním a trvalým způsobem nabývání státního socialistického vlastnictví byla rozšířena socialistická reprodukce 19. Do této skupiny bychom zařadili konfiskaci, propadnutí a zabrání věci, nabývání vlastnictví k daním, dávkám, poplatkům a pokutám, vyvlastnění, nabývání věcí, které nepatřily nikomu a věcí ztracených po marném uplynutí lhůt, a odúmrť. Co se týče nabývání z hlediska obecného vlastnictví, na základě středního občanského zákoníku se rozlišovalo: a) Smlouvou, b) zákonem a výrokem úředním, c) vydržením, d) nabytím věcí, které nikomu nenáležejí a jsou za nepatrnou cenu, e) nalezená věc za nepatrnou cenu, f) děděním atd. 20. Dále se ve středním občanském zákoníku uvádělo vlastnictví soukromé k výrobním prostředkům a jednalo se o zůstatek kapitalistických výrobních poměrů, které bylo postupně likvidováno. Definice vlastnického práva zněla asi takto:,,vlastník smí s věcí v mezích právního řádu nakládat, ji požadovat od každého, kdo ji má neprávem ve své moci, a neoprávněnému zásahu se opřít PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN

15 Právo s věcí umožňovalo věc: a) Užívat, b) spotřebovat, c) zcizit, d) zatížit je právy jiných osob, e) právo držet věc atd. 22. Vlastnické právo týkající se práv nakládat s věcí nebylo jednotné, ale lišilo se podle druhu a formy vlastnictví. Socialistické vlastnictví bylo vnímáno, jako zdroj blaha pracujícího lidu. Co se týká majetku státu, jednalo se výhradně o vlastnictví státu. Tento majetek státu mohl být zapůjčen národním či komunálním podnikům nebo lidovým družstvům k plnění plánu nebo do trvalého užívání. Co se týká vlastnictví osobního, patřilo do této skupiny vlastnictví zejména věcí ve vlastnictví osobním, například domácí a osobní potřeby. Toto vlastnictví bylo státem nedotknutelné. Soukromé vlastnictví bylo vnímáno jako právo vlastnické, pokud z něho nevyplývalo, že je platné pro vlastnictví socialistické nebo osobní. Vlastnické právo znamenalo to, že vlastník mohl s věcí nakládat a popřípadě si jí vyžádat od osoby, která jej neoprávněně užívá. V případě nouze byl vlastník povinen strpět užívání jeho věci. Vlastník se musel zdržet všeho, co by obtěžovalo práva sousedů. Například se nemohly trhat kořeny cizích stromů na svém pozemku nebo oklestit větve sousedova stromu, zejména v nevhodném ročním období Právní úprava vlastnického práva v pojetí socialismu, komunismu a anarchismu V 19. století vznikl rozpor mezi názorem na vlastnictví a reálnými vlastnickými vztahy. Na evropském kontinentu vyvrcholilo vlastnictví z důvodu velikého kapitálů patřícího jednotlivým vlastníkům. Vlastnictví se dostalo pod ochranu občanského práva a stalo se nedotknutelnou institucí. V minulosti bylo vyzýváno ke zrušení vlastnictví. Uvedla bych například Thomase Mora, Campanelly či Winstanleyho, z jejich názorů 22 PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN viz PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN

16 vyplývalo nespravedlivé rozdělení majetku a vedlo to k nešvarům mezi obyvateli a k chamtivosti jednotlivců. Kritikou se stala obrana původu vyplývající z přirozeného práva,,z pojetí vlastnictví coby přirozeného práva plynou konkrétní nečekané důsledky, které podkopávají základy tohoto konceptu. Má-li vlastnictví rozhodující význam pro rozvoj přirozené svobody člověka, nemělo by být privilegiem a nemělo by z něj mít prospěch jen několik vyvolených, ale naopak majetek by měl být společný. Tatáž nauka o přirozených právech, která obhajovala soukromé vlastnictví a kvůli němuž zničila hrad feudalismu, byla zdrojem opačného pojetí, především komunistického Úplné popření individualismu tedy logickým vývojem vzešlo z konceptu individuality Díky převládající demokracii došlo k určitému posunu v názorech. Vláda více začala s rozšířením volebního práva. Volební právo bylo závislé na občanech disponujících větším majetkem či nepatrným. Tito občané požadovali od státu větší spravedlnost v rozdělování plodů země. Tento požadavek byl v rámci demokracie opatřen díky dani dědické a progresivní dani z příjmu. Finanční prostředky vybrané v rámci tohoto opatření byly použity do sociálních programů. V totalitním režimu vedla tato skutečnost ke znárodnění nebo k regulaci výrobních faktorů a vyplynulo z toho závislé vlastnictví. V případě porušení vlastnických práv by došlo k upevnění vládnoucí moci na úkor vlastníků. Již od středověku až do 19. století bylo vlastnictví spojováno s půdou. V 18. a 19. století i byla Anglie v rámci vlastnictví soustředěna na nemovitý majetek. Volební právo měli pouze vlastníci nebo pronajímatelé nemovitého majetku, který musel mít určitou hodnotu, anebo z ní musel vycházet určitý finanční obnos. Pro Brity byl především důležitý nemovitý majetek a příjmy z něho. Postupem času se především stal důležitý finanční příjem než samotná nemovitost. Vztahy mezi majiteli a nájemci nemovitého majetku se lišil od vztahů továrníků a jejich zaměstnanců. Co se týče průmyslu, panovaly zde vztahy neosobní. Zaměstnavatel vyplatil mzdu dělníkovi za určitou vykonanou činnost a jiný vztah mezi nimi nebyl. Jakmile by zaměstnavatel nepotřeboval dělníka, propustil by ho. V rámci rozvinutého kapitalismu zaměstnavatel nemá vůči dělníkovi žádné morální ani sociální závazky. V případech nezbytných má tento závazek přebírat stát. Mnohem složitější je situace s vystěhováním farmáře z pronájmu než s propuštěním dělníka ze zaměstnání. Z tohoto pohledu vznikají problémy, zejména majetkové. Kapitalismus a industrializace vede ke zničení sociální nerovnosti a k majetkovým rozdílům mezi obyvateli. To se projevilo v Marxově teorii PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN

17 ,,pauperizace tzn., že dělnická strana žila v bídě a vedlo to k vyvolání revoluce a k zániku vlastnictví. Jak vůbec došlo ke vzniku vlastnictví? Marx a Engels uvedli ve svých knihách, že vlastnictví vzniklo již na počátku lidských dějin a majetek hmotný a nehmotný byl ve vlastnictví všech a nemohlo tedy dojít k odcizení, když majetek neměl žádného vlastníka. Marx hájil myšlenku takovou, že sice soukromý majetek byl, ale byl chápán v určité formě a patřil zejména do vlastnictví obce. Především otroci tvořili společnost ve starověku. Soukromé vlastnictví se Engels snažil poukázat s plynoucím časem a v rámci spojeného vlastnictví poukazoval na základ dělby práce,,soukromé vlastnictví se v prastaré, přirozeně vzniklé obci kulturních národů vyvíjí už uvnitř této obce při měně s cizinci ve formě zboží. Čím víc nabývají výrobky obce zbožní formy, tj. čím méně se jich vyrábí pro vlastní potřebu výrobce a čím více se vyrábějí pro směnu, tím více zatlačuje směna i uvnitř obce přirozenou dělbu práce, tím hlouběji je podkopávána stará pospolitost držby půdy, tím rychleji se společenství blíží rozkladu ve vesnici parcelových dělníků. Všude, kde se vytváří soukromé vlastnictví, dochází k tomu v důsledku změněných výrobních a směnných vztahů, v zájmu výroby rozvoje obchodu, tedy z ekonomických příčin. Násilí přitom nehraje vůbec žádnou roli 25. Engelsův názor týkající se soukromého vlastnictví se zejména zaměřil na hlavní cíl, a to, že majetkem byla půda. Podle Engelsova a Marxova názoru soukromé vlastnictví, do něhož se nemohlo zasahovat, vzniklo v období kapitalismu. Kapitalista je osoba, která je svobodná a disponuje určitým majetkem. Kapitalista si nahromadí svůj majetek a k uspokojení jeho potřeb stačí pocit, že vlastní majetek. Marxovo dílo,,ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844 je zaměřeno na peníze, a tuto touhu zdůraznil a vedlo to k,,asketickému chování tzn.,,ušetřené peníze vznikly nevyužitou spotřebou, čímž člověk zajistil jejich skrytou hodnotu: Čím méně nejen jíte, pijete, nakupujete knihy, navštěvujete divadla, plesy nebo vykřičené domy, ale i přemýšlíte, milujete, teoretizujete, zpíváte, malujete, šermujete atd., tím více ušetříte a zvětšíte své jmění. Čím méně jste, tím méně žijete, tím více máte, tím více je váš život odcizený a tím více jste díky tomu uspořili. Opakem kapitalisty je osoba žijící v bídě a mezi těmito osobami je uzavřen dialektický vztah,,proletariát a bohatství jsou protiklady. Jako takové tvoří jeden celek. Oba jsou výtvory světa soukromého vlastnictví. Soukromé vlastnictví jakožto vlastnictví, jakožto bohatství je nuceno 25 PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN

18 udržovat samo sebe a tím i svůj protiklad, proletariát. Proletariát je naopak jakožto proletariát nucen rušit sám sebe a tím i podmiňující jej protiklad, který ho činí proletariátem 26. Osoby nemajetné nakonec odstraní ze společnosti osoby majetné a na úkor této skutečnosti se zruší vlastnictví. Dojde ke znárodnění a majetek se stane majetkem společným. Lidé začnou podle svých možností a schopností přispívat a konečným cílem je komunismus. Marx předpokládal, že stroje ušetří práci natolik, že dělníkům bude práce ušetřena v takové míře, že dělníci nebudou muset absolvovat speciální klasifikaci a nebudou muset monotónně provádět pracovní činnost, přičemž moderní průmysl umožní dělníkům různorodou práci a zejména se předpokládalo fungování dělníka po stránce všestranné,,komunistická společnost řídí celou výrobu. Umožní tedy, abychom jednu věc dělali dnes a zítra zase jinou, abychom si ráno zašli na lov, odpoledne rybařili, večer obstarali dobytek a po večeři se věnovali kritice. Zařídili se tedy podle vlastního uvážení, aniž bychom se museli stát lovci, rybáři, pasáky dobytka či kritiky 27. Ve společnosti se objevil tzv.,,anarchistický ideál spočívající v dobrovolném a rovnostářském sdružení výrobců, aniž by do toho stát zasahoval, z něhož plyne vyvrcholení seberealizace. Tzn., že společnost se nestane,,automatizovanou, ale lidé se stanou její součástí. Tento ideál byl založen na představě, která byla později zpochybněna a zároveň se tento ideál stal součástí prací různých literárních žánrů. Ve 20. století byly zcela zavrhnuty teoretické práce zaměření proti vlastnictví. Boris Čičerin, původem z Ruska, v padesátých letech 19. století tvrdil, že,,mir nelze považovat za hon po penězích ani za instituci, v níž vládne předkapitalistický kolektivní duch. Koncem 16. století byl vytvořen carský stát a byl v něm zajištěn pobyt nevolníků v jednom místě a řádný odvod daní. V roce 1883 Američan Denman W. Ross potvrdil tezi o existenci primitivního komunismu u germánských kmenů vycházející ze čtení Tacita a Caesara. Vychází se především v nerozdělení půdy:,,pojmy společný majetek a majetek komunistický se musejí důsledně odlišovat. Jde o dva zcela rozdílné problémy. V raných dílech se vyskytuje mnoho příkladů společného, nikoliv však komunistického vlastnictví 28. Podle děl Rosse se neobjevuje žádná zmínka o nároku na půdu svých 26 PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN

19 příslušníků,,obce nefungovaly jako korporace vlastnící půdu 29. Z toho vyplynulo, že spory týkající se půdy neřešilo společenství, ale strany, jichž se to týká i za použití sil. Podle francouzského historika Fustela de Coulanges vzniklo soukromé vlastnictví v antickém starověku a bylo důsledkem kultů božstev ochraňujících domácí krb a rodinu. Tuto skutečnost poznamenal ve svém díle,,antická obec. Fustel de Coulanges vydal článek, ve kterém odmítá nauku Rosse o primitivním komunismu, a to v důsledku špatného výkladu zdrojů a co se týče společného vlastnictví starověkých Germánů odmítal jej ještě nekompromisněji než Ross. Cílem útoku Fustela de Coulangese se stal Georg von Maurer. Fustel de Coulanges se nepřiklání k žádnému názoru nastupujícího primitivního komunismu, a především vycházel z názoru z konce 19. století z myšlenek z vládnoucí Evropy.,,Mezi současnými myšlenkami, jimiž se lidská představivost zaobírá, se objevuje i jedna, jejíž původ lze vystopovatu Rousseaua. Podle ní se vlastnictví na rozdíl od komunismu příčí přirozenému způsobu života. Tuto tezi vzali za svou a začali ji používat i ti autoři, kteří se k tomu rozhodli vědomě 30. Co se týká již zmiňovaného argumentu, který neměl žádný vliv na veřejné mínění, nejen z přesvědčení, že,,komunistický způsob života je přirozený 31, ale především z důvodu nerovnoměrného rozdělení majetku v polovině 19. století tato skutečnost začala trápit i liberály. V knize,,základy politické ekonomie, jejímž autorem byl John Stuart Mill, bylo poukázáno na posun liberalismu k socialismu. Byl přesvědčen o tom, že komunismus je spravedlivý a je slučitelný se svobodou a řekl, že,,vlastnické právo se dosud nepřizpůsobilo zásadám, které ospravedlňují soukromé vlastnictví John Stuart Mill byl zastánce soukromého vlastnictví především z důvodu zvýšení produktivit práce. Zejména měl pochybnosti z neomezeného dědického práva na zděděný majetek a především by,,neomezoval člověka v tom, co by mohl odkázat, ale v tom, co by mohl odkazem či dědictvím získat a to na základě předpisů, které by stanovovaly maximální výši takového majetku 33. Dále se postavil proti tomu, aby za formu vlastnictví nebyla považována půda. Tento názor vyplynul z toho, že půdu nikdo nevyrobil a člověk se movitého majetku nezbavuje a v případě, že někdo majetek vlastní upírá možnost vlastnit půdu PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN

20 i ostatním. Podle požadavků statkářů, kteří by se měli podrobit státním nárokům, stát by měl mít možnost zkonfiskovat majetek za jistou náhradu, pokud ji majitel nerozvíjí,,,výsadní právo na půdu by neměl dostat člověk, který na ní nepracuje 34. John Stuart Mill spojil liberalismus se socialismem a zdůrazňoval rovnoměrnost v rozdělování výrobních prostředků. Tato myšlenka pomohla Anglii ke vzniku,,nového liberalismu. Nový liberalismus si byl vědom tvrdé práce a odříkání, ale myšlenka v minulosti byla taková, že chudoba bude vymýcena. Byly známy i takové myšlenky, které tvrdily, že alkoholismus, krádeže či chudoba nejsou vinou občanů nýbrž samotného kapitalismu, který je k těmto činům donutil. Na druhé straně se objevovali zastánci toho, že toto asociální chování existovalo i před nástupem kapitalismu. Obě tyto myšlenky vedly k základům sociálních reforem, které ve 20. století vedly ke vzniku zaopatřovacího státu. Koncem 19. století chtěli liberálové omezit soukromé vlastnictví. Zejména chtěli dosáhnout toho, že vlastnické právo by se mělo podřídit sociální spravedlnosti a autorita by měla být přenesena na stát. V případě, že vlastník si plnil své povinnosti, jeho majetek byl pod ochranou společnosti a v případě, kdyby tomu tak nebylo bylo v kompetenci státu, aby byla splněna ta správná úloha Právní úprava vlastnického práva v pojetí socialismu, komunismu a anarchismu ve 20. století Ve druhé polovině 19. století byla vytvořena psychologická teorie, která vyplývala ze skutečnosti, že lidé jsou řízeni svými pudy stejně jako zvířata. S tímto tvrzením přišel William James na základě Darwinova tvrzení. James byl zastáncem toho, že jedním z pudů je zištnost. Mezi největší stoupence již zmiňovaného názoru patří Brit William McDougal, který ve svých skriptech poukázal na základní lidské pudy a emoce. Mezi ně patří například pud sebezáchovy, nevole, zvídavost, bojovnost, zištnost aj. V počátku 20. století byla tato teorie odsunuta do pozadí. Důvod byl takový, že lidské chování bylo použito a sloužilo zejména k obhajobě rasové diskriminace a perzekuce. Nejprve se obhajoba zaměřila na černochy a poté na židy. Stoupencem byl Franz Boas, který byl 34 PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN viz PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, ISBN

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti 104 odst. 1 a 2 ZoEK: operátor je oprávněn zřizovat

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

Nový občanský zákoník vybrané otázky

Nový občanský zákoník vybrané otázky Nový občanský zákoník vybrané otázky Real Estate Market - Autumn 2011 13. října 2011 Obsah Nový občanský zákoník ve zkratce Pojem nemovité věci Právo stavby Věcná práva a zápis v KN Převod vlastnického

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem

94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem 94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem Zdroj: shutterstock.com Občanský zákoník jako nový kodex civilního práva přinesl změnu i v institutu držby, a to mimo jiné v podobě návratu

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Věcná práva ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Věcná práva ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz - panství nad věcí absolutní majetková práva působí vůči každému ( 976 NOZ) povinnost nerušit (nezasahovat do

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014 Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Nový občanský zákoník (NOZ) zákon č. 89/2012Sb. Účinnost od 1.1.2014 Rozsah celkem 3081 paragrafů NOZ ruší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství uzavřená v souladu s ustanovením 673 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:... se sídlem., za níž jedná..

Více

NOZ a rezidenční development novinky, problémy

NOZ a rezidenční development novinky, problémy NOZ a rezidenční development novinky, problémy JUDr. Jakub Zámyslický Achour & Hájek, s.r.o. Prohlášení vlastníka Témata I./II. Kdy lze zřizovat zástavní právo k jednotkám? Změna prohlášení vlastníka po

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93773/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 968/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 3588/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 4. dubna 2012 Obsah Novela č. 349/2011 Sb. zákona č. 265/1992 Sb., zápisech vlastnických a jiných věcných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

ANOTACE 1. Základní charakteristika a obsah kupní smlouvy, vzor kupní smlouvy, odkaz na příslušné právní dokumenty, kupní smlouva na prodej

ANOTACE 1. Základní charakteristika a obsah kupní smlouvy, vzor kupní smlouvy, odkaz na příslušné právní dokumenty, kupní smlouva na prodej Kupní smlouva ANOTACE 1. Základní charakteristika a obsah kupní smlouvy, vzor kupní smlouvy, odkaz na příslušné právní dokumenty, kupní smlouva na prodej automobilu 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 14/UZ/9/32/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93863/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 4573/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 251/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto Č. 40 Odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a obnovuje se původní stav i v případě, že nabyvatel, dříve

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY 1. kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité

Více

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012 Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí Ing. Olivová Květa 17. května 2012 Spoluvlastnictví budovy podle BytZ a Bytové spoluvlastnictví podle NOZ Spoluvlastnictví

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 03 PROSINEC DECEMBER 2013. REKODIFIKACE Nová koncepce práva nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 03 PROSINEC DECEMBER 2013. REKODIFIKACE Nová koncepce práva nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku INSIGHT INSIGHT Č. NO. 03 PROSINEC DECEMBER 2013 REKODIFIKACE Nová koncepce práva nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku EDITORIAL OBSAH 03 NOVÁ KONCEPCE PRÁVA NEMOVITÝCH VĚCÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více