zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne od hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin"

Transkript

1 Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne od hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, F. Obešlo, V. Louman, V. Obešlová Program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Schválení programu 4. Námitky k zápisu č. 2/2015 a č. 3/ Rozpočtové opatření 2/ Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Ohaře 7. Schválení účetní závěrky MŠ 1. čtvrtletí Schválení změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice 9. Schválení změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Polní Chrčice 10. Schválení závěrečného účtu DSO Kolínské Zálabí za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání DSO 11. Schválení Kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 778/14 v k.ú. Ohaře o výměře 522m2 12. Schválení Územní studie parc.č.193 v k.ú. Ohaře s datem dokončení duben Žádost o povolení úpravy nájezdu obecního pozemku k nemovitosti č.p Zpráva Finančního výboru o provedených kontrolách 15. Zpráva Kontrolního výboru o provedené kontrole 16. Schválení Darovací smlouvy s vlastníkem pozemku parc.č. 981/26 v k.ú. Ohaře o výměře 53 m2 ostatní plocha 17. Schválení žádostí o poskytnutí veřejného finančního příspěvku z rozpočtu obce Ohaře na rok Schválení Smlouvy o poskytnutí práv k užívání softwaru - Alis s.r.o. 19. Předání OÚ Žádost o omluvu 21. OZV č.3/ Jmenovité hlasování 23. Diskuze 24. Schválení jednacího řádu 25. Smlouva o odvádění odpadních vod 26. Různé: a) Kolaudace místní komunikace parc.č. 123/5 v k.ú.ohaře b) Výroční zpráva MŠ c) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 27. Závěr 1. Zahájení. Zahájení provedla starostka obce přivítáním všech přítomných v 19:00 hodin. Konstatovala, že jsou přítomni všichni ZO a tudíž ZO je schopno se usnášet dle 92 odst. 3 zákona o obcích. Pozvánka na veřejné jednání ZO byla řádně vyvěšena. 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. I. Suchánková - upozornila na platný jednací řád, vystoupení občanů a zastupitelů k jednotlivým bodům v rámci diskuze může být jedenkrát po dobu maximálně 3 minut. 1

2 V. Obešlová - když někdo bude chtít hovořit dvakrát, není to porušení zákona. I. Suchánková - o tom rozhodne ona. I Suchánková navrhla jako zapisovatelku paní Lenku Vítovou, zaměstnankyni OÚ a jako ověřovatele zápisu pana Vlastimila Vršťalu a paní Zdeňku Kličkovou. ZO schvaluje zapisovatelku Lenku Vítovou zaměstnankyni OÚ, ověřovatele pana Vlastimila Vršťalu - občana obce Ohaře s trvalým pobytem a paní Zdeňku Kličkovou - občanku obce Ohaře s trvalým pobytem. Hlasování: pro - 5 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý, V. Louman), proti - 0, zdržel se hlasování - 2 (F. Obešlo, V. Obešlová) USNESENÍ č. 27/2015 bylo schváleno 3. Schválení programu. Starostka předložila návrh programu jednání ZO jak byl vyvěšen na úřední desce s rozšířením programu o body: 27. Schválení přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin a 28. Žádost MŠ Ohaře o schválení nákupu dlouhodobého hmotného majetku. V. Obešlová požádala také o rozšíření programu, aby před bodem 6 byla zařazena do programu Žádost občanů obce Ohaře dle 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000. I. Suchánková - vyzvala V. Obešlovou k podání návrhu usnesení. V. Obešlová - proč musí podávat návrh usnesení na vsunutí nového bodu programu, když I. Suchánková předložila nový návrh programu už s novými body, o jejíchž vsunutí se nehlasovalo. I. Suchánková - V. Obešlová se musí vyjádřit, nedala podklady, zase dělá problémy, chce slyšet návrh usnesení. Návrh usnesení (V. Obešlová): ZO schvaluje, že do programu bude zařazen bod s názvem "Žádost občanů obce Ohaře dle 16 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb." jako bod č. 6 a ostatní body se posouvají. R. Steklý - neví, o čem se bude jednat. V. Obešlová - řekne k tomu důvodovou zprávu. L. Svobodová - je zděšená, nic proti paní starostce nemá, ale připadá ji jak teroristka, aby se člověk bál něco říct. I. Suchánková - tady se musí bát, protože pak skončí na policii. Musí se tomu dát řád. Až bude na polici u výslechu, pochopí, asi řadu věcí neví. L. Svobodová - občané nejsou její vězňové. T. Suchánek - je třeba si nastavit mantinely, aby se schválilo, na čem se předem dohodli. Obešlovi se chtějí prezentovat a dělat z toho diskusní fórum, na to není čas, diskusní fórum až po skončení schvalování. Je potřeba striktních pravidel. L. Svobodová - proč se toho nedrželi roky předtím, nebyli struční, skákali do řeči. I. Suchánková - zeptala se, kdo řídil schůze předtím. L. Svobodová - V. Obešlová, ale dávala všem slovo, trpělivě se to zapisovalo. T. Suchánek - navrhuje nechat toto na diskuzi. I. Suchánková - vždy na závěr mohou občané vznést připomínky. ZO schvaluje program jednání ZO v předloženém znění s rozšířením o body 27. Schválení přerušení provozu MŠ Ohaře v době letních prázdnin a 28. Žádost MŠ Ohaře o schválení nákupu dlouhodobého hmotného majetku. Hlasování: pro - 4 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý), proti - 0, zdržel se hlasování - 3 (F. Obešlo, V. Obešlová, V. Louman) USNESENÍ č. 28a/2015 bylo schváleno 2

3 Ještě než došlo k hlasování, V. Obešlová nahlas řekla, že má další protinávrh. I. Suchánková nereagovala, pokračovala vyzýváním k hlasování. V. Louman - taky nechápe ten postup. V. Obešlová - chtěla podat protinávrh, stejně jako I. Suchánková posledně, kdy podala návrh a potom ještě 2. protinávrh. I. Suchánková - vyzvala V. Obešlovou k podání protinávrhu. R. Steklý - aby se odhlasovalo zařazení toho jednoho bodu. V. Obešlová - proč se nehlasovalo o jejím návrhu usnesení na doplnění jednoho bodu do programu, proč nebyl dán prostor na podání dalšího protinávrhu? T. Suchánek - byl návrh odhlasován, jde se dál. V. Louman - nechápe, proč se ten jeden bod nemůže zařadit do programu. I. Suchánková - požádala L. Vítovou o přečtení návrhu usnesení V. Obešlové a dala o tomto návrhu hlasovat. Návrh usnesení (p. Obešlová, přečetla L. Vítová): ZO schvaluje, že do programu bude zařazen bod s názvem Žádost občanů obce Ohaře dle 16 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. jako bod č. 6 a ostatní body se posouvají. Hlasování: pro - 4 (R. Steklý, F. Obešlo, V. Obešlová, V. Louman), proti - 0, zdržel se hlasování - 3 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura) USNESENÍ č. 28b/2015 bylo schváleno I. Suchánková - teď jsou dva programy. R. Steklý - pouze se program doplnil. 4. Námitky k zápisu č. 2/2015 a č. 3/2015. Starostka - připomněla podstatné náležitosti zápisu ze zasedání ZO dle metodiky MVČR č.2. Dále upozornila, že platí nový jednací řád, který byl schválen na předminulém ZO, námitkou není doslovná citace textu. a) Zápis č. 2/2015 nepodepsala Ing. Viera Obešlová. Starostka vyzvala zastupitele k podání ústního návrhu námitek a předání námitky v písemné formě. V. Obešlová - zeptala se, zda může k tomuto bodu přečíst důvodovou zprávu. R. Steklý - má říct námitky. V. Obešlová - tento bod navrhla do programu s velkým předstihem, chce přečíst důvodovou zprávu. T. Suchánek - ne, V. Obešlová si má přečíst jednací řád. V. Obešlová - začala číst důvodovou zprávu, ostatní ji skákali do řeči, nedočetla. T. Suchánek - co bylo porušeno proti regulím, které přečetla I. Suchánková. V. Obešlová - v zápise chtěla doplnit 2-3 věty k bodům, které sama do programu navrhla a ke kterým předkládala důvodové zprávy. Ty důvodové zprávy v zápise nejsou. V zápise je pouze to, co povolila paní Suchánková a přečetla na schůzi I. Suchánková. Proto zápis nepodepsala. T. Suchánek - vyzval V. Obešlovou, aby nepoužívala jednání zastupitelstva jako platformu na vyjadřování svých osobních názorů. I. Suchánková - vyzvala V. Obešlovou k přednesení námitek, co bylo v zápise špatně. V. Obešlová - opakuje, že ani jako ověřovatel nemohla k některým bodům doplnit 2-3 věty, I. Suchánková je vyškrtla. Poslala červeným písmem doplněný zápis na buď to vyškrtla I. Suchánková nebo L. Vítová, nikdo jiný. Proto zápis nepodepsala. T. Suchánek - vyzval V. Obešlovou, aby ze sebe nedělala oběť. V. Obešlová - nedělá ze sebe oběť, to je skutečnost. R. Steklý - vyzval V. Obešlovou, aby si přečetla zápisy, které psala sama. 3

4 L. Michálek - zeptal se, proč hovořil pan Suchánek, že si vzal slovo bez jakéhokoliv vyzvání. A také se zeptal, proč v minulém volebním období do zápisu dopisovali i celé stránky. I. Suchánková - musí dodržovat zákony, nejsou tady na besedě, dostávají peníze od státu, musí odvádět práci. L. Svobodová - kdyby nechali V. Obešlovou domluvit, už to bylo dávno projednáno. I. Suchánková - vyzvala V. Obešlovou k podání návrhu usnesení. V. Obešlová - žádný návrh usnesení nepodává. Vše, co chtěla přečíst, napsala do mailu zastupitelům, byla to záležitost na jednu minutu. I. Suchánková - zastupitel má právo podávat námitky, zeptala se, zda byla vznesena námitka nebo nebyla. V. Obešlová - I. Suchánková si má vzít nějakou metodiku a z ní vyvodit nějaký závěr, dál už tento bod komentovat nebude. I. Suchánková - ať V. Obešlová řekne, co tam chce napsat. V. Obešlová - chce tam dopsat pouze jednu větu, že ani jako ověřovatel do zápisu nemohla doplnit vůbec nic. P. Mazura - nebude se hlasovat, jde se dál. b) Zápis č. 3/2015 byl podepsán a starostka se dotázala zastupitelů, jestli má někdo námitky. Námitka k zápisu č. 3/2015 nebyla vznesena. 5. Rozpočtové opatření č. 2/2015. Účetní obce paní Lenka Vítová připravila rozpočtové opatření č. 2/2015, které zastupitelé měli k dispozici jako podklad k jednání. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015 v předloženém znění a je přílohou tohoto zápisu. Hlasování: pro - 6 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý, V. Louman, V. Obešlová), proti - 1 (F. Obešlo), zdržel se hlasování - 0 USNESENÍ č. 29/2015 bylo schváleno 6. Žádost občanů Obce Ohaře dle 16 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. V. Obešlová přečetla žádost podepsaných občanů obce Ohaře: My, níže podepsaní občané Obce Ohaře, žádáme zastupitele Obce Ohaře dle 16 odst. 2 písm. f ) zákona o obcích o projednání této žádosti na zastupitelstvu obce. Nesouhlasíme s tím, že Obec Ohaře od občanů, kteří doposud nezaplatili celý příspěvek na kanalizaci, nepožaduje doplacení tohoto příspěvku dle platných a oběma stranami podepsaných Smluv o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Ohaře uzavřených podle 51 občanského zákoníku. Nelíbí se nám, že nás starostka obce na veřejném zastupitelstvu nepřímo označila za "hloupé lidi", když jsme Smlouvy podepsali a příspěvek zaplatili. Tento náš krok byl správný, obec zvládla s naší pomoci zafinancovat stavbu kanalizace (největší investiční akci v obci) a je bez dluhů. Požadujeme: a) aby všichni podle platných smluv příspěvek doplatili a Obec Ohaře (resp. OÚ Ohaře) toto kontrolovala a zajistila, nebo b) aby Obce Ohaře do vrátila příspěvek v plné výši občanům, kteří ho v plné výši zaplatili. 4

5 Ještě jednou zdůrazňujeme, že podepsané Smlouvy o příspěvku jsou platné. Žádný dodatek nezrušil povinnost poskytovatele příspěvku (vlastníka nemovitosti) tento příspěvek příjemci (Obci Ohaře) zaplatit. Vracet příspěvek poskytovateli lze až poté, když bude doplacen v plné výši. Není možné, aby Obec Ohaře přistupovala k občanům rozdílně a po občanech, kteří nedodržují platné smlouvy a celý příspěvek nezaplatili, nepožadovala doplacení tohoto příspěvku a některým občanům, kteří podle platných smluv příspěvek zaplatili, jejich peníze zadržovala (4-6 let) a nechtěla je vrátit co nejdříve, když má dostatek finančních prostředků na svých účtech. Žádáme o projednání na zastupitelstvu Obce Ohaře. V. Obešlová - žádost podepsalo asi 50 lidí, navrhuje, aby se postupovalo podle bodu a) nebo podle bodu b) této žádosti. I. Suchánková - zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci zastupitelky Obešlové. V. Obešlová - navrhuje diskuzi k tomuto bodu. O. Pospíšil - zeptal se, kdy se bude žádost projednávat. R. Steklý - každý se může vyjádřit. I. Suchánková - vyzvala k návrhům, diskuzím. L. Michálek - zeptal se, jak je myšleno 6 let v žádosti. V. Obešlová - v pracovní verzi dodatku je napsáno, že obec může vracet příspěvek 4-6 let, proto chtěla žádost projednat ještě před bodem 6. R. Steklý - příspěvek byl schválen v roce 2012, do roku 2014 se příspěvek nevymáhal. V. Obešlová - lidi spláceli podle platných splátkových kalendářů. R. Steklý - nerozumí, proč jsou tedy dluhy. V. Obešlová - kdyby nebyla psala dopisy, tak by dluhy byly větší. T. Suchánek - to je standardní náplň práce, pokud se uzavře smlouva a mají se zajistit finanční prostředky O. Pospíšil - rozčílen, hlásí se už dlouho a nebylo mu uděleno slovo, T. Suchánek hovoří, kdy chce. I. Suchánková - zeptala se V. Obešlové, proč nejednala s poštou, ani nevěděli, že je v Ohařích kanalizace. V. Obešlová - jednala s poštou, má důkazy. O. Pospíšil - zeptal se, zda je smlouva o příspěvku platná. R. Steklý, I. Suchánková -. je platná. L. Michálek - pořád nechápe těch 6 let. T. Suchánek - vysvětloval to už na schůzi, pro případ, že obec bude mít nějakou velkou finanční akci a nebude prostor na vrácení příspěvku, aby to bylo možné roztáhnout do delšího časového úseku. L. Michálek - při předávání úřadu peníze na účtu byly. T. Suchánek - klausule o 6 letech je pojistka, aby nevznikl nějaký problém vůči obci. Jestliže zastupitelstvo řekne, že chce, aby tam těch 6 let nebylo, tak tam budou jen 4 roky,. stačí to odsouhlasit. L. Michálek - ve volebním letáku měli, že příspěvek vrátí. P. Mazura - nikdo neříkal, že příspěvek vrátí do roka. J. Patočková - stejně to rozhodnou na těch 6 let, jestliže se domluví. I. Suchánková - dnes překvapí J. Patočkovou, na návrh V. Loumana, v dodatku to nebude. V. Louman - je to nefér vůči těm, co příspěvek zaplatili, proč někdo nemůže dodržet smlouvu, to nechápe. I. Suchánková - to byl dar. R. Steklý - dvě smluvní strany: jedna zaplatí, druhá připojí, každý právník řekne, že se nic nevysoudí, to byl dar obci. T. Suchánek - je to pár občanů, kteří nezaplatili. Kdo má splátkový kalendář, neporušuje smlouvu. Vracet se bude každý rok 1/4 ze zaplacené částky. 5

6 V. Obešlová - z výkazu FIN vidí, že lidé podle splátkových kalendářů neplatí. Neplatí ani ti, co měli dobrou platební kázeň, protože na zastupitelstvu bylo nahlas řečeno, že se už příspěvky vybírat nebudou. P. Mazura - o tomto s některými hovořil, řekli, že nemají peníze, je lepší přímá komunikace, V. Obešlová byla zvyklá akorát psát dopisy a hulákat do amplionu. V. Obešlová - dopis se psal, až když nezabírala ústní komunikace, u některých dopisy zabraly. J. Patočková - my, co jsme byli označeni za blbce, jsme to zaplatili pro dobro obce. Peníze, které se mají vracet, budou mít za 4-6 let jinou hodnotu. Vadí jí, že má doplácet na lidi, kteří se ani nenapojili a ničí studny. P. Mazura - zaplatil příspěvek také, nepřipadá si jako blbec, muselo to být, do čtyř let dostane celou částku, bývalé zastupitelstvo by nedalo ani halíř, chtějí vrátit celý příspěvek, jen to nedokážou najednou, nechtějí půjčky, peníze na účtu se navyšují, podstatně méně zatěžují obec na platech. I. Suchánková - jsou různá rizika: pořezali v obci keře a už tady byla inspekce, která může dát pokutu až 1 mil. Kč; bývalé starostce vyplácela obec odměnu; obec musí mít nějakou korunu v záloze. V. Obešlová - položila přímou otázku P. Mazurovi, zda mu nevadí, že někteří zastupitelé smlouvu o příspěvku nepodepsali a na kanalizaci nedali ani korunu. P. Mazura - nevadí mu to. V., Obešlová - zeptala se L. Vítové, zda stav účtu obce je aktuálně cca ,- Kč. L. Vítová - ano. L. Svobodová - když jsou volby, každý se snaží vystupovat tak, aby ho lidé volili. Kdyby příspěvek zaplatili všichni, měla by obec peněz dost a nemuselo by se nic vracet. I. Suchánková - chtějí vracet, tady se nebude vybírat na investiční akce v obci. L. Svobodová - všude se přispívalo. I. Suchánková - nevybíralo. K. Březinová - nikdo neoplýváme milionovým kontem, měli bychom být vděční zastupitelům, kteří chtějí příspěvek vrátit. Zeptala se V. Obešlové, zda si přečetla volební noviny, které sama roznášela. Hrají o čas, chtějí obec rozeštvat, přičinili se o rozdělení obce na dva tábory. Jjak to vypadá mezi hasiči, ve svazu žen, mezi všemi? V. Obešlová - v Týnci nevybírali příspěvek na kanalizaci, protože měli dotaci z takového dotačního titulu, že kdyby byli vybírali, tak by se jim dotace pokrátila. K paní Březinové - kdyby je před ustavujícím zastupitelstvem 4 zastupitelé úplně ze všeho nevyškrtli a v ničem s nimi nepočítali, tak by se taky chovali jinak. Opozice v minulém období měla ve všech výborech většinu. K. Březinová.- to není pravda (nesouhlasí s většinou ve výborech). V. Špinková - ve Starém Kolíně se taky neplatilo a ještě jim tam dali počítače. J. Patočková - ve Starém Kolíně se platilo. J. Špinka - V. Obešlová si nechala odsouhlasit čtvrt milionu, když nebude dál starostkou, být na jejím místě, tak se stydí. I. Mazurová - pamatuje si, jak před 4 lety hovořila s V. Obešlovou, proč nechce spolupracovat s I. Suchánkovou, která by pomohla s dotacemi. F. Obešlo - myslí si, že vrácení příspěvku na kanalizaci byl volební úplatek, měli by to tedy vrátit co nejdříve, do půl roku. Požádal K. Březinovou, aby si uvědomila, kdo obec rozhádal. K I. Mazurové řekl, že první jednání po volbách před 4 lety probíhalo tak, že si T. Suchánek vzal slovo a nastínil, jak to bude, a když to tak nebude, tak bude zle. To nešlo spolupracovat. K. Březinová - nechápe, proč se zvedla vlna nevole, když byla nominována do kontrolní komise, zda to V. Obešlová myslela vážně, že budou všichni táhnout za jeden provaz. T. Suchánek - je to debata k bodu, který se má projednávat? F. Obešlo - není, ale on tuto debatu neotevřel. I. Suchánková - zastupitelstvo obce bere na vědomí informace zastupitelky. 6

7 F. Obešlo - ještě se hlásí lidé do diskuze. J. Patočková - na ustavujícím zastupitelstvu nebylo K. Březinové vyčítáno, že za někoho kandidovala, ale že v komisích by měli být z obou táborů. I. Suchánková - ZO bere na vědomí informaci paní zastupitelky V. Obešlové. V. Obešlová - takže ani a) ani b)? 7. Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Ohaře. Zastupitel Suchánek předložil výše uvedený dodatek, který byl zpracován právníkem JUDr. Janem Jiříčkem. Zastupitelé předložené znění měli k dispozici. Paní starostka navrhla, aby předložené znění bylo bez bodu č. 4 čl. II, kde se uvádí Lhůtu uvedenou v čl. II. Odstavci 3. dodatku může Příjemce jednostranně prodloužit a to až o dva roky. T. Suchánek - to znamená, že příspěvek bude vrácen v průběhu 4 let. P. Mazura - nejpozději do konce volebního období. F. Obešlo - to tak není, 4 roky od podpisu smlouvy. F. Obešlo opustil ZO v 20:09 vrátil se v 20:10. I. Suchánková - plnění 4 roky od podpisu smlouvy. Pokud na tom bude obec finančně dobře, v příštím roce může být vyplácen třeba i celý zbytek. Ani audit si nevěděl rady, pozastavoval se nad tím, že příspěvek je účtován na položce dotace. V účetnictví je drobný zádrhel. Nejsou si jistí, co to udělá, když se příspěvek vrátí. Co se bude vracet? Dar? Dotace? To nejsou jednoduché věci. Je třeba se podívat občas na jádro, na podstatu věci, ne jen na slupku. Proto to chtějí letos zkusit s 1/4. Když to auditem projde, když z toho nikdo nebude mít problém a bude dostatek peněz, může se vrátit zbytek. J. Špinka - to měli zastupitelé kontrolovat. V. Obešlová - příspěvky se začali vybírat už v roce 2013, audity už byly dva, audit k tomu nikdy neřekl nic. I. Suchánková - audit probíhá namátkou, ne všechno se kontroluje. V. Obešlová - příjem příspěvků na kanalizaci se kontroloval. V. Louman - jak se vrátí příspěvek na kanalizaci tomu, kdo nezaplatil, kdo nesplnil smlouvu? I. Suchánková - jakou smlouvu, to bylo dobrovolné. I. Mazurová - dar cítila jako dobrovolně povinný, který byl vymáhán. V. Louman- to není o tom, jak se cítí. Dodatek je o navrácení, smlouva byla, někdo ji podepsal. V. Vršťala - smlouva nemá žádnou hodnotu, lze ji vyhodit do koše. O. Pospíšil - požádal o přečtení celého dodatku, aby lidé věděli, o čem je. I. Suchánková - předala O. Pospíšilovi dodatek k přečtení. T. Suchánek - je na svobodné vůli občana, zda ten dodatek po schválení zastupitelstvem podepíše či nepodepíše. O. Pospíšil - lidé by s tím mohli být seznámeni. I. Suchánková -zastupitelstvo odsouhlasí, potom se lidé seznámí. T. Suchánek - smlouva není o referendu. Každá smlouva se nemá projednávat jak na občanském fóru. F. Obešlo - kdyby si každý dům měl dát do pořádku nakládání s odpadními vodami, platil by daleko víc než Kč. Příspěvek, který se platil, byl v pořádku a neměl by se vracet. Ale jestliže tímto volebním slibem uplatili lidi, měli by vrátit příspěvek celý co nejrychleji. F. Obešlo opustil ZO v 20:14 vrátil se v 20:16. O. Pospíšil - zeptal se na účel dodatku, kde se píše: 7

8 Příjemce dosáhl změny financování projektu splaškové kanalizace a ČOV. Z tohoto důvodu je již neúčelné využít příspěvku Poskytovatele, který byl poskytnut Smlouvou o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Ohaře. Zeptal se, zda byl příspěvek použit. R. Steklý, P. Mazura - ne, peníze jsou na účtu. O. Pospíšil - takže příspěvek se vybíral zbytečně, nebyl využit? T. Suchánek - ano. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Ohaře v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. V. Obešlová - má protinávrh. Návrh usnesení (V. Obešlová): ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o příspěvku se změnou článku II. předmět dodatku bod 3. Lhůta na navrácení se upravuje takto: a) byl-li příspěvek poskytnut jednorázově, bude vrácen Poskytovateli jednorázově do b) byl-li příspěvek poskytnut ve dvou či více splátkách, bude Poskytovateli polovina již zaplaceného příspěvku vrácena do a druhá polovina do a schvaluje v předloženém znění a pověřuje starostku jeho podpisem. T. Suchánek - proč to vytáhla V. Obešlová až teď? V. Obešlová - nevěděla, zda na ten bod dojde. T. Suchánek - navrhuje dát návrh usnesení jako přílohu, ať se nezdržuje schůze. V. Obešlová - jako přílohu ne, protože se to potom nikde nezveřejní. Hlasování (o protinávrhu V. Obešlové): pro - 3 (V. Obešlová, F. Obešlo, V. Louman), proti - 0, zdržel se hlasování - 4 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý) Návrh nebyl přijat Hlasování (o návrhu starostky): pro - 3 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura), proti - 2 (V. Obešlová, F. Obešlo), zdržel se hlasování - 2 (R. Steklý, V. Louman) Návrh nebyl přijat I. Suchánková - takže se nebudou vyplácet peníze. Z. Kličková - nechápe, že F. Obešlo řekl, že nechce, aby se peníze vraceli, a V. Obešlová chce, aby se vraceli ihned. V. Louman - jsou to dvě osoby. V. Obešlová - když hlasují stejně, jsou domluveni, když nehlasují stejně, je to taky špatně. 8. Schválení účetní závěrky MŠ za 1. čtvrtletí roku Paní ředitelka Pavla Staňková předložila zastupitelům účetní závěrku MŠ za 1. čtvrtletí roku 2015, ze které vyplývá výsledek hospodaření mínus ,81Kč. Starostka požádala o vyjádření tohoto záporného výsledku. Účetní MŠ paní Romana Veselá toto vysvětlila zvýšenými náklady za elektrickou energii (období zimy) a nákupem čistících prostředků do zásoby. ZO schvaluje účetní závěrku MŠ za 1. čtvrtletí roku 2015 v předloženém znění. USNESENÍ č. 30/2015 bylo schváleno 9. Schválení změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice. 8

9 Státní pozemkový úřad požádal o projednání změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice. Přílohou žádosti je grafická situace současného průběhu katastrální hranice a navrženého průběhu katastrální hranice s uvedením vybilancování výměr souvisejících s navrhovanou změnou průběhu katastrální hranice. Navržená změna je co do výměr pro obec v poměru 1:1. Starostka předložila grafickou situaci, se kterou byli seznámeni zastupitelé. ZO souhlasí s předloženým návrhem na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice a pověřuje starostku obce uzavřením dohody o změně katastrální hranice s Obcí Němčice. USNESENÍ č. 31/2015 bylo schváleno 10. Schválení změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Polní Chrčice. Státní pozemkový úřad požádal o projednání změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Polní Chrčice. Přílohou žádosti je grafická situace současného průběhu katastrální hranice a navrženého průběhu katastrální hranice s uvedením vybilancování výměr souvisejících s navrhovanou změnou průběhu katastrální hranice. Navržená změna je co do výměr pro obec v poměru 1:1. Starostka předložila grafickou situaci, se kterou byli seznámeni zastupitelé. ZO souhlasí s předloženým návrhem na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Polní Chrčice a pověřuje starostku obce uzavřením dohody o změně katastrální hranice s Obcí Polní Chrčice. USNESENÍ č. 32/2015 bylo schváleno 11. Schválení závěrečného účtu DSO Kolínské Zálabí za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání DSO. Předseda DSO Kolínské Zálabí pan Milan Vacek předložil uvedený závěrečný účet. Se všemi podklady se zastupitelé seznámili. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úřední i elektronické desce OÚ Ohaře. ZO schvaluje závěrečný účet DSO Kolínské Zálabí za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření DSO, který byl zveřejněn na úřední i elektronické desce OÚ Ohaře od do USNESENÍ č. 33/2015 bylo schváleno 12. Schválení Kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 778/14 v k.ú. Ohaře o výměře 522m2. Kupující stranou je PROTECO AGRO s.r.o. se sídlem Ohaře 160, Ohaře. Záměr na prodej pozemku byl řádně vyvěšen a minulé zastupitelstvo obce odsouhlasilo cenu 100Kč/m2. Předložené znění smlouvy měli zastupitelé k dispozici. R Steklý - navrhuje raději výměnu za jiný pozemek, obec přijde o kus cesty I. Suchánková - mluvila s p. Fessem, aby umožnil cestu kolem družstva, je to na další jednání. Teď je na jednání smlouva. V. Obešlová - návrh na výměnu teď zaznívá poprvé. R. Steklý - ne všechny pozemky kolem areálu patří p. Fessovi. V. Obešlová - tak to nebude snadná výměna. 9

10 ZO schvaluje Kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 778/14 v k.ú. Ohaře o výměře 522m2 v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. USNESENÍ č. 34/2015 bylo schváleno 13. Schválení Územní studie parc. č. 193 v k.ú. Ohaře s datem dokončení duben Ing. arch. Martin Tůma vypracoval územní studii parc. č. 193 v k.ú. Ohaře. Starostka předložila finální podobu rozparcelování uvedeného pozemku. Zastupitelé byli seznámeni se studií na pracovní schůzce. L. Netíková - požádala, zda by se mohla na studii podívat, ještě to neviděla. I. Suchánková - předala výkres L. Netíkové. ZO schvaluje Územní studii parc. č. 193 v k.ú. Ohaře s datem dokončení duben 2015 v předloženém znění. USNESENÍ č. 35/2015 bylo schváleno 14. Žádost o povolení úpravy nájezdu obecního pozemku k nemovitosti č.p.71. Majitel nemovitosti žádá o schválení provedení úpravy nájezdu k nemovitosti č.p. 71. Úprava se skládá z vybudování dvou nájezdových pásů ze zatravňovacích panelů. ZO schvaluje provedení úpravy nájezdu k nemovitosti č.p. 71 vybudováním dvou nájezdových pasů ze zatravňovacích panelů. USNESENÍ č. 36/2015 bylo schváleno 15. Zpráva Finančního výboru o provedených kontrolách. Předseda finančního výboru pan Tomáš Suchánek přečetl závěry finančního výboru z provedených kontrol. Kontroly byly provedeny v MŠ Ohaře, OÚ Ohaře, KLUB OHAŘSKÝCH ŹEN, TJ Union Ohaře a SDH Ohaře. Pan Suchánek informoval, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. I. Suchánková - poděkovala za provedení kontrol členům finančního výboru. ZO bere na vědomí. 16. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole. Předseda kontrolního výboru pan Václav Louman přednesl zprávu o vykonané kontrole na OÚ Ohaře. Při kontrole plnění usnesení nebyly zjištěny nedostatky. Zápis dodá. I. Suchánková - poděkovala všem členům kontrolního výboru za korektně a profesionálně vykonanou kontrolu. ZO bere na vědomí. 17. Schválení Darovací smlouvy s vlastníkem pozemku parc.č. 981/26 v k.ú. Ohaře o výměře 53m2 ostatní plocha. Majitelka zmíněného pozemku nabídla obci darování uvedeného pozemku, jedná se o chodník. Obec pozemek ráda příjme, jelikož se nebude komplikovat celá situace ohledně získání možné dotace na chodníky. ZO schvaluje Darovací smlouvu s vlastníkem pozemku parc.č. 981/26 v k.ú. Ohaře o výměře 53m2 ostatní plocha v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 10

11 USNESENÍ č. 37/2015 bylo schváleno 18. Schválení žádosti o poskytnutí veřejného finančního příspěvku z rozpočtu obce Ohaře na rok Žádost o poskytnutí veřejného finančního příspěvku z rozpočtu obce Ohaře podaly subjekty SDH Ohaře ve výši ,-Kč, KOŽ ve výši ,-Kč a TJ Union Ohaře ve výši ,-Kč. L. Michálek - zda TJ Union Ohaře budou pokračovat, slyšel, že budou končit. I. Suchánková - budou pokračovat. ZO schvaluje poskytnutí veřejného finančního příspěvku pro SDH Ohaře ve výši ,-Kč, KOŽ ve výši ,-Kč a TJ Union Ohaře ve výši ,-Kč. USNESENÍ č. 38/2015 bylo schváleno 19. Schválení Smlouvy o poskytnutí práv k užívání softwaru - Alis s.r.o.. Jedná se o pořízení počítačového programu KEO4 Majetek, číslo SML 00829/15. Celková cena činí 3.840,-Kč + roční udržovací poplatek 1.060,-Kč. Podpora původního programu v letošním roce končí. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru číslo: SML 00829/15 v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. USNESENÍ č. 39/2015 bylo schváleno 20. Předání OÚ Tento bod programu navrhla zastupitelka Obešlová. starostka jí předala slovo. V. Obešlová - reaguje na výroky, které zazněly na zastupitelstvu v únoru, kdy nebyla přítomna, chtěla důvodovou zprávu předat v elektronické podobě pí. Vítové, aby ji nemusela číst celou. I. Suchánková - co bude řečeno na schůzi, to bude zapsáno. V. Obešlová - přednesla důvodovou zprávu: Předání OÚ se konalo zcela dle pokynů MV ČR. Předávací protokol (vzor) zaslala I. Suchánková, podle tohoto protokolu bylo vše předáno. Doporučení MV ČR bylo, aby předávací protokol měl cca 2 strany formátu A4, ve skutečnosti měl 17 stran + 26 stran (včetně soupisů majetku). V rámci předávání byly ve stručnosti popsány obsahy jednotlivých šanonů s konstatováním, že jednotlivé šanony si musí nové vedení obce prolistovat po jednotlivých dokumentech samo. Vše bylo zařazováno do jednotlivých šanonů v časovém průběhu dle klíče, který se vyvíjel podle aktuálních potřeb obecního úřadu. Jestliže měla kanalizace celkem více jak 10 šanonů, nešlo dát všechny dokumenty do jednoho šanonu. Dokumenty byly řazeny podle důležitosti a obsahu. Nové vedení si musí řazení dokumentů uzpůsobit svým potřebám a požadavkům. Dokumenty ke kanalizaci (stavební řízení, kolaudace,...) byly předány také v elektronické podobě na CD jako součást datových zpráv, které se začaly zasílat obcím od roku Dokumenty starší v elektronické podobě nebyly obcím zasílány, zasílaly se doporučeně poštou v listinné podobě a v listinné podobě také na úřadě všechny byly. Úřady žádné oficiální elektronické maily neposílaly. Buď to byly a jsou doporučené dopisy nebo datové zprávy. Jediný dokument, který P. Mazura požadoval po bývalé starostce V. Obešlové a který mu neposkytla, protože ho v elektronické podobě neměla (nikdy ho nepotřebovala), byla 11

12 "ostrá" verze Provozního řádu ČOV. V. Obešlová odkázala P. Mazuru na firmu, která provozní řád zpracovávala, ať o ostrou verzi požádá. O potřebě požádat o kolaudaci ČOV, včetně zpracování vyhodnocení a nového provozního řádu, nové vedení vědělo také z předávacího protokolu. Datum nabytí právní moci zahájení zkušebního provozu ČOV byl vyznačen na dokumentu z MěÚ Kolín - stavební úřad (ten byl mezi důležitými dokumenty ponechán na stole, aby se na toto nezapomnělo) a do konce roku 2014 bylo potřeba o kolaudaci minimálně požádat (nejpozději do výročí nabytí právní moci rozhodnutí). Ohledně vánočního koncertu bylo novému vedení na předávání jednoznačně řečeno, že další záležitosti spojené s koncertem už bývalá starostka řešit nebude, že vše předává novému vedení, včetně objednávky koncertu s kontakty na účinkující a včetně povolení koncertu panem farářem. Přístup na úřad byl novému vedení umožněn ihned po předání úřadu, kde si nové kódy na zabezpečovací zařízení s pomocí bývalé starostky nastavili P. Mazura a R. Steklý. R. Steklému z neznámých důvodů kód nefungoval, ale hned v pondělí zabezpečovací zařízení zcela přenastavil pro všechny z nového vedení p. Čermák z Kolína. Po celou dobu měl přístup na úřad P. Mazura, který R. Steklého na úřad mohl pustit. Počítač a maily nebyly zcela vymazány. V počítači chybí jedna složka, kterou si bývalá starostka založila a vedla sama podle svých představ a potřeb, a která obsahovala také její poznámky k událostem v obci. F. Obešlo žádný počítač na obecním úřadě nevymazal, pouze zkontroloval počítač z hlediska virů. I. Lhotáková pracovala na OÚ od roku 2005 a za celou dobu odváděla skvělou práci, kterou za poslední čtyři roky nikdo z "opozičních" zastupitelů nikdy neocenil. Vše se bralo jako samozřejmost a při každé příležitosti bylo I. Lhotákové předhazováno, že má za málo práce hodně peněz. Hodnocení volebního období očima zastupitelů T. Suchánka, I. Suchánkové a P. Mazury je toho také důkazem. I. Lhotáková podala žádost o ukončení pracovního poměru dohodou do rukou bývalé starostky a ta ji neměla důvod, po vyslechnutí všech důvodů (nejsou veřejnou informací), nepřijmout. Zajistit další chod úřadu bylo a je povinností nového vedení obce. I. Suchánková - OÚ byl předán fakticky nefunkční, V.Obešlová umožnila účetní obce ukončit pracovní poměr, byl ohrožen plynulý chod obce, v době předání OÚ neměla obec proplacené faktury cca za ,-Kč, bývalá starostka vymazala veškeré elektronické dokumenty obce, také všechny kontakty např. i z mobilů, obec již neměla platné certifikáty, vše se muselo zakládat od začátku, komunikace s bývalou starostkou probíhá velmi obtížně, nepřeje nikomu, aby se dostal do takové situace. J. Špinka - V. Obešlová četla něco jiného, někdo lže. Z. Kličková - je to tvrzení proti tvrzení. K. Weisserová - neví, zda V. Obešlová něco smazala nebo ne. V. Špinková - o pedikérce nevěděli (nové vedení) vůbec nic. J. Patočková - byli v zastupitelstvu, měli vědět, že sem jezdí pedikérka. J. Špinka - protože byli čtyři proti třem, odhlasovali co potřebovali, čtvrtmilionovou odměnu, V. Obešlová měla hlavní slovo. V. Špinková.- pedikérka je jeden z příkladů, že všechno bylo vymazáno, že to nevěděli. J. Patočková - říkali, že je nic nezajímá, že chodí do práce. T. Suchánek - zeptal se J,. Patočkové, zda ji někdy od řekli, že nemají čas, že chodí do práce. J. Patočková - ona neříká, že teď. Několikrát řekli, když se něco řešilo, že nemají čas, že chodí do práce. I. Mazurová - V. Obešlová nechtěla pomoci P. Mazurovi s hledáním dokladů. 12

13 V. Obešlová - pouze mu nedala ostrou verzi provozního řádu, protože ji neměla, většina dokladů ke kanalizaci byla v trezoru. ZO bere na vědomí. 21. Žádost o omluvu. Tento bod navrhla zastupitelka Obešlová. Starostka předala slovo zastupitelce Obešlové. V. Obešlová - žádá o omluvu od všech, kteří na zastupitelstvu dne sdělili veřejnosti zcela nepravdivé informace. Jedná se totiž o pomluvu. R Steklý - 14 dnů čekal na přístup na úřad. V. Obešlová - nemůže říkat 14 dnů, když bylo předání a tady byl p. Čermák. I. Suchánková - vyjádřila názor, že by se paní Obešlová měla omluvit všem občanům, minimálně za to, jak prosazováním osobních zájmů ohrozila chod obce Ohaře. Nepřenesla to, že ve volbách dopadla, jak dopadla, asi si neuvědomila, že poškodila hlavně občany. Zeptala se V. Obešlové, zda podá návrh usnesení. V. Obešlová - usnesení ne, podala žádost. I. Suchánková - ZO bere na vědomí. T. Suchánek - hlásí se do diskuze. Navrhuje, aby se žádosti nevyhovělo. F. Obešlo - bod byl ukončen. 22. OZV č. 3/2011. Starostka předala slovo V. Obešlové, V. Obešlová přečetla důvodovou zprávu: protože navrhla tento bod do programu. Obec schválila OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Podle této vyhlášky Obecní úřad Ohaře vybíral poplatek do konce roku 2014 od těch poskytovatelů služeb pro občany, kteří požádali na obecním úřadě o vyhlášení prodeje. Od poskytovatelů služeb, kteří si reklamu zajistili sami a také od občanů, kteří využívali veřejné prostranství pro celoroční parkování osobních nebo nákladních automobilů, obec tento poplatek nevybírala. V únoru 2015 místní prodejce inicioval vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství od soukromého prodejce pečiva, od kterého si občas i on sám pečivo zakoupil. S prodejcem pečiva tuto záležitost telefonicky řešil bez pověření zastupitelstva obce zastupitel T. Suchánek. Prodejce pečiva v polovině března 2015 zastávku v Ohařích zrušil z důvodu nerentabilnosti při nutnosti platit poplatek z místa za cca 20 minutový prodej. Reklamu si prodejce pečiva zajišťoval sám. Obecní úřad nepřistupuje ke všem poplatníkům podle této OZV stejně (např. za dočasnou stavbu sloužící pro poskytování prodeje u č.p. 39 nevybral OÚ v roce 2015 ani 1 Kč - viz soupis za období leden až duben 2015), proto žádám jménem nespokojených občanů, aby prodejce pečiva mohl obnovit zajíždění do Ohař bez nutnosti platit poplatek za užívání veřejného prostranství, protože se OÚ nijak nepodílí na zajištění informací o tomto prodeji mezi občany. R. Steklý - V. Obešlová lže, ve vyhlášce je uvedeno, že za pronájem se platí, nikde v ní není uvedeno, že se poplatek může odpustit, tak si vyhlášku vymyslela a schválila V. Obešlová. Dále upozornil, že když OÚ vyhlášku nedodrží, porušuje vyhlášku, když ji dodržuje, je to taky špatně. Ať V. Obešlová navrhne řešení, protože schválila vyhlášku ve špatném znění. V. Obešlová - proč poplatek nevybírají od všech, proč začali vybírat od prodejce pečiva, proč nevybírají za dočasnou stavbu před obchodem? R. Steklý - je tam bedna na rohlíky, kam pekař v noci přiveze rohlíky, z toho se neprodává, to vědí i děti ve školce. V. Louman - vyhláška není o prodeji, je o užívání veřejných ploch, prostranství. 13

14 T. Suchánek - popsal, jak probíhalo jednání s prodejcem. Nelze odpustit poplatek 50 Kč, protože pak někdo přijde, že nezaplatí za odpad, nebo za kanalizaci. Je to záležitost, kde se může V. Obešlová prezentovat, dopředu mohla námitky zaslat všem zastupitelům. I. Suchánková - ani jako starostka nevěděla, co chce V. Obešlová projednávat, neměla žádné informace. V. Obešlová - k tomuto bodu napsala všem zastupitelům, aby si přečetli platnou OZV č. 3/2011, od koho všeho a za co se má vybírat poplatek za veřejné prostranství. Vybrali si pekárnu, protože...ve vyhlášce jsou i další věci, např. celoroční parkování aut. Poplatek se v minulosti vybíral, když se prodej vyhlašoval rozhlasem. Není pravda, že podklady nedostali. R. Steklý - nedostali. O bedně s rohlíky slyšel až tady, poprvé, nevěděl, že chce V. Obešlová hovořit o rohlících. V. Obešlová - I. Suchánková čte důvodové zprávy taky až na schůzi, taky je slyší poprvé až na schůzi. O. Pospíšil - peníze z poplatků nejsou vysoké, zda by se OZV nezrušila. I. Suchánková - domluví se, příští zastupitelstvo může OZV zrušit. P. Louman - může se mezi lidmi udělat anketa, zda mají zájem o prodejce pečiva. Jestli lidé chtějí pekaře, řezníka, ať sem jezdí. Pan Suchánek odešel ve 21:13 vrátil se ve 21:14. V. Vršťala - vyhlášku by zrušil. V. Obešlová - zeptala se, zda může pekárna zajíždět do Ohař. I. Suchánková - zatím ne. V. Obešlová - budou tedy vybírat poplatek od všech? I. Suchánková - do příště se zastupitelstvo domluví, co s vyhláškou udělá. V. Obešlová - zda jsou ochotni prominout 50,-Kč pekárně, než se zruší vyhláška, nebo budou vybírat přesně podle vyhlášky od všech? T. Suchánek - ne! V. Obešlová je psychopatická. V. Obešlová - vybrali si pekárnu, protože se nehodí. P. Mazura- vybírali 50,-Kč od všech podnikatelských subjektů. V. Obešlová - v sobotu byli v Ohařích prodávat slepice, žádný poplatek neplatili. I. Suchánková - ZO bere na vědomí. 23. Jmenovité hlasování. V. Obešlová - stahuje tento bod z jednání, bude projednáno se v rámci Jednacího řádu. 24. Diskuze. Starostka předala slovo zastupitelce Obešlové. V. Obešlová - chce, aby v rámci programu byl vždy uveden samostatný bod Diskuze, protože beseda po zastupitelstvu... T. Suchánek - vyzval V. Obešlovou k podání návrhu usnesení. Návrh usnesení (V. Obešlová) ZO schvaluje, že samostatný bod Diskuze bude součástí programu každého zastupitelstva. I. Suchánková - byla přeskočena diskuze. Diskuzi řeší jednací řád ZO v souladu se zákonem o obcích, diskuzi lze nahradit besedou po veřejném jednání ZO, doporučení PhDr. Alice Urbánkové z odboru dozoru a kontroly MVČR. Diskuze nemá co dělat na programu zastupitelstva, má být zacílena na jednotlivé body, které se projednávají. F. Obešlo - bylo prohozeno usnesení s diskuzí, není to v souladu s jednacím řádem. Hlasování: pro - 2 (F. Obešlo, V. Obešlová), proti - 1 (R. Steklý), zdržel se hlasování - 4 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, V. Louman) Návrh nebyl přijat 14

15 25. Schválení Jednacího řádu ZO Ohaře. Uvedený bod programu navrhl zastupitel Obešlo, zastupitelé měli možnost seznámit se s novým návrhem jednacího řádu. F. Obešlo přečetl důvodovou zprávu: Předkládám ke schválení nový jednací řád. V předchozím schváleném jednacím řádu se objevilo několik prvků, které popírají demokratické principy a některé demokratické prvky do něj nebyly zařazeny. Žádný zastupitel by se neměl stydět za své názory a za to, jak hlasoval. Proto upozorňuji na body: Kapitola - Zasedání obecního zastupitelstva Bod 8: Ze zasedání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam, který je podkladem pro pořízení zápisu, popř. pro upřesnění zápisu. Bod 10: V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený program jednání zastupitelstva obce, průběh, diskusní příspěvky, výsledek hlasování a přijatá usnesení. Bod 11: V zápise se uvádí jmenovité hlasování, aby bylo jasné, jak každý zastupitel hlasoval. Bod 13: Zápis se do 15-ti dnů zveřejní na úřední desce a na webových stránkách obce Ohaře. Bod 14: Námitky lze podat ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva nebo písemně před konáním nejbližšího zastupitelstva. Kapitola: Příprava zasedání obce Bod 3: Starosta a výbory OZ vytváření předpoklady pro zapojení občanů do přípravy jednání a to formou soustřeďování podnětů a návrhů, které mají občané právo podávat orgánům obce v době přípravy zasedání nebo přímo při své účasti na zasedání OZ. Písemná forma podnětů nebo návrhů není podmínkou. Kapitola: Průběh jednání obecního zastupitelstva Bod 11: Pro podněty, které nejsou předmětem schváleného programu zasedání OZ se zařazuje na program jednání bod "Různé". V tomto bodě jednání mohou být OZ sděleny jakékoliv podněty, připomínky a návrhy, které se zaznamenají do zápisu ze zasedání OZ, ale OZ k nim zpravidla na místě nezaujímá žádné stanovisko ani nepřijímá žádné usnesení. Tyto záležitosti jsou podle svého obsahu předány k vyřízení orgánům obce nebo se stanou předmětem příštího zastupitelstva obce. I. Suchánková - nový jednací řád byl schválen v březnu a doporučila by nejdříve v praxi zjistit, zda vyhovuje všem zastupitelům. Potom je možné doplnit některé návrhy, které má ve svém jednacím řádu F. Obešlo. Původní návrh ještě neměl šanci ukázat, jestli je dobrý, nebo špatný. Návrh usnesení (F. Obešlo): ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva Obce Ohaře v předloženém znění p. Obešlem. Hlasování: pro - 2 (F. Obešlo, V. Obešlová), proti - 3 (T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý), zdržel se hlasování - 2 (V. Louman, I. Suchánková) Návrh nebyl přijat. 26. Smlouva o odvádění odpadních vod. V. Obešlová navrhla tento bod do programu, přečetla důvodovou zprávu: Na webových stránkách obce je zveřejněna smlouva, která nebyla schválena zastupitelstvem obce. Upozorňuje nově napojené občany, aby tuto smlouvu s tímto textem nepodepisovali, protože je neplatná. Jsou v ní odstavce, které ve schválené verzi nebyly. I. Suchánková - nic s tím nedělali. 15

16 V. Obešlová - na stránkách byla smlouva ve formátu.pdf, teď je tam smlouva ve formátu.doc, v tomto změní je neplatná, pouze upozorňuje. T. Suchánek - proč V. Obešlová neupozornila na chybu dříve, mohla se už napravit. V. Obešlová - když něco napíše do mailu předem, vše se zamítne. T. Suchánek - to jsou jen domněnky. V. Obešlová - to je realita. O. Pospíšil - na stránkách v jednacím řádu jsou chyby. I. Suchánková - není třeba čekat měsíc na zastupitelstvo, má přijít na úřad a říct chyby. ZO bere na vědomí. 27. Různé: a) Kolaudace místní komunikace parc.č. 123/5 v k.ú.ohaře. Proběhlo jednání za přítomnosti zástupců stavebního úřadu, zhotovitele pana Suchánka z Jestřabí Lhoty, zástupců obce, TDI paní Eglová se omluvila. Na základě tohoto jednání bylo sděleno, že komunikace neodpovídá technickým normám pro kolaudaci a komunikace bude dána pouze do prozatimního užívání, a dále bylo zjištěno, že dle projektu nebyl vybudován příkop v šíři 1,4-2m. Zhotovitel přislíbil nápravu a příkop dle PD zbuduje. Voda narušila povrch komunikace a komunikace je prašná. Ohledně povrchu je řešením položit 5cm balené. 1m2 = 350Kč bez DPH. Jedná se o 192 m2. Stavba se převzala a je nutné najít vhodné řešení. V. Obešlová - stavbu dozorovala autorka projektu pí. Eglová. Dole vpravo byla navržena vsakovací jáma, od té se upustilo. I. Suchánková - v projektu byl i příkop, pí. Ledvinová měla projekt. ZO bere na vědomí. b) Výroční zpráva MŠ ředitelka MŠ Ohaře předložila Výroční zprávu MŠ Ohaře za školní rok 2013/2014. Zastupitelé měli k dispozici Výroční zprávu MŠ Ohaře. Starostka vybrala některé důležité body z výroční zprávy. Z Ohař je ve školce 16 dětí z celkového počtu 28 dětí. Zájmové kroužky - angličtina, keramika, zdravé pískání. Vyjmenované aktivity - je jich poměrně dost. Vaří se 416 jídel. V. Obešlová - zda byl změněn platový výměr paní ředitelky, protože se změnil přepočtený počet pracovníků, platový výměr se mění od 1. ledna. I. Suchánková - nedělala to, poděkovala za informaci. V. Obešlová - informovala, že paní ředitelka dělá zcela zadarmo aktivity, které vykonává pro občany Ohař a okolních obcí. Jestli by nebylo možné jí dát za toto odměnu ( finanční dar). ZO bere na vědomí. c) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ohaře proběhlo přezkoumání hospodaření odborem kontroly Středočeského kraje za přítomnosti starostky Mgr. Ivany Suchánkové a účetní Lenky Vítové. Při dílčím přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které starostka přečetla. Nové zastupitelstvo tyto nedostatky odstranilo provedením rozpočtového opatření č. 6 schváleného dne Dne při přezkumu obce nebyly již chyby a nedostatky zjištěny. V. Obešlová - sám auditor ve zprávě napsal, že rozpočtové opatření nebylo uděláno, protože byly volby a zastupitelstvo bylo rozpuštěno. ZO bere na vědomí. F. Obešlo odešel ve 21:40 vrátil se ve 21: Schválení přerušení provozu MŠ Ohaře v době letních prázdnin. Paní ředitelka MŠ Ohaře žádá o povolení přerušení provozu MŠ z důvodu malování, úklidu školy, provádění drobných údržbářských prací a čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců od do

17 ZO schvaluje přerušení provozu MŠ Ohaře v termínu od do USNESENÍ č. 40/2015 bylo schváleno 29. Žádost MŠ Ohaře o schválení nákupu dlouhodobého hmotného majetku. Ředitelka MŠ Ohaře žádá o souhlas zřizovatele s nákupem dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se o myčku na nádobí, 10ks lehátek a keramickou pec. Část bude uhrazena sponzorským darem od TPCA ,-Kč (pec), finančním darem od firmy Elektroteplo Kolín ,-Kč a dále z rezervního fondu. I. Suchánková - paní ředitelka počítá s tím, že bude v záporném hospodářském výsledku, který pokryje z rezervního fondu. Paní ředitelka je ochotna upustit od lehátek. P. Mazura - zeptal se, kolik dětí bude využívat pec. Připomenul zkušenost se záporným hospodářským výsledkem s paní Dudkovou. O. Pospíšil - kdyby se pec neschválila, tak o sponzorské peníze by se asi přišlo. Obec bude doplácet asi jen 1/4-1/5. J. Patočková, J. Netíková - výrobky z keramiky vozí paní ředitelka na vypálení do Býchor. J. Patočková - když se dělá něco ve školce, tak to dělají všechny děti. P. Mazura - a udělají 10 výrobků za rok? J. Patočková - jestli s tím pracují, tak určitě víc. V. Špinková.- jestli by nepřispěli i jiné obce. F. Obešlo - oceňuje sponzorské dary, které sehnala paní ředitelka. ZO schvaluje nákup myčky na nádobí, 10ks lehátek a keramickou pec pro MŠ Ohaře. USNESENÍ č.41/2015 bylo schváleno I. Suchánková - nechce potom slyšet, až bude nějaké mínus, že špatně proběhla kontrola. F. Obešlo - připomenul I. Suchánková, že řekla, že se budou dodržovat nějaká pravidla. Diskuze byla, když se schválí bod, tak už se k bodu nediskutuje. I. Suchánková - zeptala se F. Obešla, kdo je předsedající. F. Obešlo - takže I. Suchánková si může vzít slovo kdykoliv? 30. Závěr. Starostka obce ukončila jednání ZO v 21:53 hod. Beseda s občany J. Špinka - jestli by zastupitelstvo nemohlo být neveřejné, aby potom už jen 1-2 zastupitelé seznámili veřejnost s výsledky jednání. J. Špinka - v dodatku o servisu ke Smlouvě o odvádění odpadních vod mu vadí 3 body. V. Obešlová - autorem celého dodatku je T. Suchánek. J. Špinka - V. Obešlová udělala ten dodatek. V. Obešlová - celý dodatek napsal T. Suchánek, schválilo zastupitelstvo, trvalo hodně dlouho, než T. Suchánek dodatek napsal. L. Netíková - vždy se ukazuje, kdo co napsal, kdo co vymyslel, za obec zodpovídají všichni. I. Suchánková - realita je o něčem jiném. I. Mazurová - nechtěli jímku na svém pozemku, protože jímka je ve vlastnictví obce. V. Obešlová - kdo chtěl venku, má jímku venku, kdo chtěl uvnitř, má jímku uvnitř. 17

18 I. Mazurová - má dokument podepsaný V. Obešlovou, kde je napsáno, že musí mít jímku uvnitř, jinak nebudou připojeni. Ten dokument určitě najde. V. Obešlová - chce vidět ten dokument, nic tak direktivního nenapsala. P. Mazura - VODOS nebude chtít jímky čistit, protože v sobotu a v nedělí nepracují. J. Špinka - nedostal odpověď na svoje připomínky k dodatku, vadí mu 3 body, chce odpověď písemně, čeká už měsíce. Přehled přijatých usnesení ze dne /2015 ZO schvaluje zapisovatelku Lenku Vítovou zaměstnankyni OÚ, ověřovatele pana Vlastimila Vršťalu - občana obce Ohaře s trvalým pobytem a paní Zdeňku Kličkovou - občanku obce Ohaře s trvalým pobytem. 28a/2015 ZO schvaluje program jednání ZO v předloženém znění s rozšířením o body 27. Schválení přerušení provozu MŠ Ohaře v době letních prázdnin a 28. Žádost MŠ Ohaře o schválení nákupu dlouhodobého hmotného majetku. 28b/2015 ZO schvaluje, že do programu bude zařazen bod s názvem Žádost občanů obce Ohaře dle 16 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. jako bod č. 6 a ostatní body se posouvají. 29/2015 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015 v předloženém znění a je přílohou tohoto zápisu. 30/2015 ZO schvaluje účetní závěrku MŠ za 1. čtvrtletí roku 2015 v předloženém znění. 31/2015 ZO souhlasí s předloženým návrhem na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice a pověřuje starostku obce uzavřením dohody o změně katastrální hranice s Obcí Němčice. 32/2015 ZO souhlasí s předloženým návrhem na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Polní Chrčice a pověřuje starostku obce uzavřením dohody o změně katastrální hranice s Obcí Polní Chrčice. 33/2015 ZO schvaluje závěrečný účet DSO Kolínské Zálabí za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření DSO, který byl zveřejněn na úřední i elektronické desce OÚ Ohaře od do /2015 ZO schvaluje Kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 778/14 v k.ú. Ohaře o výměře 522m2 v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 35/2015 ZO schvaluje Územní studii parc. č. 193 v k.ú. Ohaře s datem dokončení duben 2015 v předloženém znění. 36/2015 ZO schvaluje provedení úpravy nájezdu k nemovitosti č.p. 71 vybudováním dvou nájezdových pasů ze zatravňovacích panelů. 37/2015 ZO schvaluje Darovací smlouvu s vlastníkem pozemku parc.č. 981/26 v k.ú. Ohaře o výměře 53m2 ostatní plocha v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 38/2015 ZO schvaluje poskytnutí veřejného finančního příspěvku pro SDH Ohaře ve výši ,-Kč, KOŽ ve výši ,-Kč a TJ Union Ohaře ve výši ,- Kč. 39/2015 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru číslo: SML 00829/15 v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 40/2015 ZO schvaluje přerušení provozu MŠ Ohaře v termínu od do /2015 ZO schvaluje nákup myčky na nádobí, 10ks lehátek a keramickou pec pro MŠ Ohaře. 18

Obec Ohaře Ohaře Ohaře

Obec Ohaře Ohaře Ohaře Obec Ohaře Ohaře 45 281 30 Ohaře Zápis č.4/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Ohaře, které se uskutečnilo ve čtvrtek 21.května 2015 od 19:00 hodin na Obecním úřadě Ohaře. Přítomní dle presenční

Více

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 7/2015 konaného dne od hodin

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 7/2015 konaného dne od hodin Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 7/2015 konaného dne 8. 9. 2015 od 20.00 hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, V. Louman, V. Obešlová, F. Obešlo Program: 1. Zahájení

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 5/2015 konaného dne 23. 6. 2015 od 19.00 hodin

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 5/2015 konaného dne 23. 6. 2015 od 19.00 hodin Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 5/2015 konaného dne 23. 6. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, V. Louman, V. Obešlová Nepřítomni: F. Obešlo Program:

Více

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 6/2015 konaného dne 20. 8. 2015 od 19.00 hodin

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 6/2015 konaného dne 20. 8. 2015 od 19.00 hodin Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 6/2015 konaného dne 20. 8. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, V. Louman, V. Obešlová, F. Obešlo Program: 1. Zahájení

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 6, konaného dne 20. 5. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 30. 6. 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Miřejovice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin.

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 21.12.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 12 /2013 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne od hodin

Zápis č. 12 /2013 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne od hodin Zápis č. 12 /2013 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 19. 11. 2013 od 18.00 hodin Přítomni: V. Obešlová, F. Obešlo, L. Michálek, P. Mazura, I. Suchánková, T. Suchánek, M. Skokan Neomluveni:

Více

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne23.11.2015 od 19,00 hod. Přítomni: Charbuský P.,Hartych Z., Pešek P. Šišková A.,T.Barták Hosté : Charbuská P. a účetní p. Dudková

Více

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.6.2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Výpis za zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kadlín konaného dne od 17 hodin.

Výpis za zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kadlín konaného dne od 17 hodin. 1. Zahájení Výpis za zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kadlín konaného dne 11. 3. 2015 od 17 hodin. Zasedání zastupitelstva obce Kadlín bylo zahájeno v 17 hod. starostkou obce M. Gregorovou s informací,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.11. 2016, 19:00 na OÚ v Ostré Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, M. Crha, Ing. Jiří Čenský, Jan Pudil Omluveni:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 11. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 11. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 11. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 20.6.2016 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 11 členů ZO Třanovice, 4 omluveni 4 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.12.2010 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 4. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Omluveni: Hosté: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Brázda, Petr Jurica, Ing. Stanislav

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Program: Zápis č. 11/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne od hodin

Program: Zápis č. 11/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne od hodin Zápis č. 11/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 29. 9. 2011 od 18.00 hodin Přítomni: V. Obešlová, F. Obešlo, I. Suchánková, L. Michálek, T. Suchánek, M. Skokan, P. Mazura Neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice Zápis číslo 7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Valtrovice,konaného dne 5. listopadu 2014, od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.13/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.12.2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 26. 2. 2014 od 18.00 hodin

Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 26. 2. 2014 od 18.00 hodin Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 26. 2. 2014 od 18.00 hodin Přítomni: V. Obešlová, F. Obešlo, L. Michálek, M. Skokan Neomluveni: ---- Omluveni: P. Mazura, T. Suchánek,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 3.11. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Bc. Daniel

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne 23.5.2016 Čas: 19.05 21.15h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 5 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více