zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne od hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin"

Transkript

1 Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne od hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, F. Obešlo, V. Louman, V. Obešlová Program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Schválení programu 4. Námitky k zápisu č. 2/2015 a č. 3/ Rozpočtové opatření 2/ Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Ohaře 7. Schválení účetní závěrky MŠ 1. čtvrtletí Schválení změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice 9. Schválení změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Polní Chrčice 10. Schválení závěrečného účtu DSO Kolínské Zálabí za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání DSO 11. Schválení Kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 778/14 v k.ú. Ohaře o výměře 522m2 12. Schválení Územní studie parc.č.193 v k.ú. Ohaře s datem dokončení duben Žádost o povolení úpravy nájezdu obecního pozemku k nemovitosti č.p Zpráva Finančního výboru o provedených kontrolách 15. Zpráva Kontrolního výboru o provedené kontrole 16. Schválení Darovací smlouvy s vlastníkem pozemku parc.č. 981/26 v k.ú. Ohaře o výměře 53 m2 ostatní plocha 17. Schválení žádostí o poskytnutí veřejného finančního příspěvku z rozpočtu obce Ohaře na rok Schválení Smlouvy o poskytnutí práv k užívání softwaru - Alis s.r.o. 19. Předání OÚ Žádost o omluvu 21. OZV č.3/ Jmenovité hlasování 23. Diskuze 24. Schválení jednacího řádu 25. Smlouva o odvádění odpadních vod 26. Různé: a) Kolaudace místní komunikace parc.č. 123/5 v k.ú.ohaře b) Výroční zpráva MŠ c) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 27. Závěr 1. Zahájení. Zahájení provedla starostka obce přivítáním všech přítomných v 19:00 hodin. Konstatovala, že jsou přítomni všichni ZO a tudíž ZO je schopno se usnášet dle 92 odst. 3 zákona o obcích. Pozvánka na veřejné jednání ZO byla řádně vyvěšena. 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. I. Suchánková - upozornila na platný jednací řád, vystoupení občanů a zastupitelů k jednotlivým bodům v rámci diskuze může být jedenkrát po dobu maximálně 3 minut. 1

2 V. Obešlová - když někdo bude chtít hovořit dvakrát, není to porušení zákona. I. Suchánková - o tom rozhodne ona. I Suchánková navrhla jako zapisovatelku paní Lenku Vítovou, zaměstnankyni OÚ a jako ověřovatele zápisu pana Vlastimila Vršťalu a paní Zdeňku Kličkovou. ZO schvaluje zapisovatelku Lenku Vítovou zaměstnankyni OÚ, ověřovatele pana Vlastimila Vršťalu - občana obce Ohaře s trvalým pobytem a paní Zdeňku Kličkovou - občanku obce Ohaře s trvalým pobytem. Hlasování: pro - 5 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý, V. Louman), proti - 0, zdržel se hlasování - 2 (F. Obešlo, V. Obešlová) USNESENÍ č. 27/2015 bylo schváleno 3. Schválení programu. Starostka předložila návrh programu jednání ZO jak byl vyvěšen na úřední desce s rozšířením programu o body: 27. Schválení přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin a 28. Žádost MŠ Ohaře o schválení nákupu dlouhodobého hmotného majetku. V. Obešlová požádala také o rozšíření programu, aby před bodem 6 byla zařazena do programu Žádost občanů obce Ohaře dle 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000. I. Suchánková - vyzvala V. Obešlovou k podání návrhu usnesení. V. Obešlová - proč musí podávat návrh usnesení na vsunutí nového bodu programu, když I. Suchánková předložila nový návrh programu už s novými body, o jejíchž vsunutí se nehlasovalo. I. Suchánková - V. Obešlová se musí vyjádřit, nedala podklady, zase dělá problémy, chce slyšet návrh usnesení. Návrh usnesení (V. Obešlová): ZO schvaluje, že do programu bude zařazen bod s názvem "Žádost občanů obce Ohaře dle 16 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb." jako bod č. 6 a ostatní body se posouvají. R. Steklý - neví, o čem se bude jednat. V. Obešlová - řekne k tomu důvodovou zprávu. L. Svobodová - je zděšená, nic proti paní starostce nemá, ale připadá ji jak teroristka, aby se člověk bál něco říct. I. Suchánková - tady se musí bát, protože pak skončí na policii. Musí se tomu dát řád. Až bude na polici u výslechu, pochopí, asi řadu věcí neví. L. Svobodová - občané nejsou její vězňové. T. Suchánek - je třeba si nastavit mantinely, aby se schválilo, na čem se předem dohodli. Obešlovi se chtějí prezentovat a dělat z toho diskusní fórum, na to není čas, diskusní fórum až po skončení schvalování. Je potřeba striktních pravidel. L. Svobodová - proč se toho nedrželi roky předtím, nebyli struční, skákali do řeči. I. Suchánková - zeptala se, kdo řídil schůze předtím. L. Svobodová - V. Obešlová, ale dávala všem slovo, trpělivě se to zapisovalo. T. Suchánek - navrhuje nechat toto na diskuzi. I. Suchánková - vždy na závěr mohou občané vznést připomínky. ZO schvaluje program jednání ZO v předloženém znění s rozšířením o body 27. Schválení přerušení provozu MŠ Ohaře v době letních prázdnin a 28. Žádost MŠ Ohaře o schválení nákupu dlouhodobého hmotného majetku. Hlasování: pro - 4 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý), proti - 0, zdržel se hlasování - 3 (F. Obešlo, V. Obešlová, V. Louman) USNESENÍ č. 28a/2015 bylo schváleno 2

3 Ještě než došlo k hlasování, V. Obešlová nahlas řekla, že má další protinávrh. I. Suchánková nereagovala, pokračovala vyzýváním k hlasování. V. Louman - taky nechápe ten postup. V. Obešlová - chtěla podat protinávrh, stejně jako I. Suchánková posledně, kdy podala návrh a potom ještě 2. protinávrh. I. Suchánková - vyzvala V. Obešlovou k podání protinávrhu. R. Steklý - aby se odhlasovalo zařazení toho jednoho bodu. V. Obešlová - proč se nehlasovalo o jejím návrhu usnesení na doplnění jednoho bodu do programu, proč nebyl dán prostor na podání dalšího protinávrhu? T. Suchánek - byl návrh odhlasován, jde se dál. V. Louman - nechápe, proč se ten jeden bod nemůže zařadit do programu. I. Suchánková - požádala L. Vítovou o přečtení návrhu usnesení V. Obešlové a dala o tomto návrhu hlasovat. Návrh usnesení (p. Obešlová, přečetla L. Vítová): ZO schvaluje, že do programu bude zařazen bod s názvem Žádost občanů obce Ohaře dle 16 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. jako bod č. 6 a ostatní body se posouvají. Hlasování: pro - 4 (R. Steklý, F. Obešlo, V. Obešlová, V. Louman), proti - 0, zdržel se hlasování - 3 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura) USNESENÍ č. 28b/2015 bylo schváleno I. Suchánková - teď jsou dva programy. R. Steklý - pouze se program doplnil. 4. Námitky k zápisu č. 2/2015 a č. 3/2015. Starostka - připomněla podstatné náležitosti zápisu ze zasedání ZO dle metodiky MVČR č.2. Dále upozornila, že platí nový jednací řád, který byl schválen na předminulém ZO, námitkou není doslovná citace textu. a) Zápis č. 2/2015 nepodepsala Ing. Viera Obešlová. Starostka vyzvala zastupitele k podání ústního návrhu námitek a předání námitky v písemné formě. V. Obešlová - zeptala se, zda může k tomuto bodu přečíst důvodovou zprávu. R. Steklý - má říct námitky. V. Obešlová - tento bod navrhla do programu s velkým předstihem, chce přečíst důvodovou zprávu. T. Suchánek - ne, V. Obešlová si má přečíst jednací řád. V. Obešlová - začala číst důvodovou zprávu, ostatní ji skákali do řeči, nedočetla. T. Suchánek - co bylo porušeno proti regulím, které přečetla I. Suchánková. V. Obešlová - v zápise chtěla doplnit 2-3 věty k bodům, které sama do programu navrhla a ke kterým předkládala důvodové zprávy. Ty důvodové zprávy v zápise nejsou. V zápise je pouze to, co povolila paní Suchánková a přečetla na schůzi I. Suchánková. Proto zápis nepodepsala. T. Suchánek - vyzval V. Obešlovou, aby nepoužívala jednání zastupitelstva jako platformu na vyjadřování svých osobních názorů. I. Suchánková - vyzvala V. Obešlovou k přednesení námitek, co bylo v zápise špatně. V. Obešlová - opakuje, že ani jako ověřovatel nemohla k některým bodům doplnit 2-3 věty, I. Suchánková je vyškrtla. Poslala červeným písmem doplněný zápis na buď to vyškrtla I. Suchánková nebo L. Vítová, nikdo jiný. Proto zápis nepodepsala. T. Suchánek - vyzval V. Obešlovou, aby ze sebe nedělala oběť. V. Obešlová - nedělá ze sebe oběť, to je skutečnost. R. Steklý - vyzval V. Obešlovou, aby si přečetla zápisy, které psala sama. 3

4 L. Michálek - zeptal se, proč hovořil pan Suchánek, že si vzal slovo bez jakéhokoliv vyzvání. A také se zeptal, proč v minulém volebním období do zápisu dopisovali i celé stránky. I. Suchánková - musí dodržovat zákony, nejsou tady na besedě, dostávají peníze od státu, musí odvádět práci. L. Svobodová - kdyby nechali V. Obešlovou domluvit, už to bylo dávno projednáno. I. Suchánková - vyzvala V. Obešlovou k podání návrhu usnesení. V. Obešlová - žádný návrh usnesení nepodává. Vše, co chtěla přečíst, napsala do mailu zastupitelům, byla to záležitost na jednu minutu. I. Suchánková - zastupitel má právo podávat námitky, zeptala se, zda byla vznesena námitka nebo nebyla. V. Obešlová - I. Suchánková si má vzít nějakou metodiku a z ní vyvodit nějaký závěr, dál už tento bod komentovat nebude. I. Suchánková - ať V. Obešlová řekne, co tam chce napsat. V. Obešlová - chce tam dopsat pouze jednu větu, že ani jako ověřovatel do zápisu nemohla doplnit vůbec nic. P. Mazura - nebude se hlasovat, jde se dál. b) Zápis č. 3/2015 byl podepsán a starostka se dotázala zastupitelů, jestli má někdo námitky. Námitka k zápisu č. 3/2015 nebyla vznesena. 5. Rozpočtové opatření č. 2/2015. Účetní obce paní Lenka Vítová připravila rozpočtové opatření č. 2/2015, které zastupitelé měli k dispozici jako podklad k jednání. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015 v předloženém znění a je přílohou tohoto zápisu. Hlasování: pro - 6 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý, V. Louman, V. Obešlová), proti - 1 (F. Obešlo), zdržel se hlasování - 0 USNESENÍ č. 29/2015 bylo schváleno 6. Žádost občanů Obce Ohaře dle 16 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. V. Obešlová přečetla žádost podepsaných občanů obce Ohaře: My, níže podepsaní občané Obce Ohaře, žádáme zastupitele Obce Ohaře dle 16 odst. 2 písm. f ) zákona o obcích o projednání této žádosti na zastupitelstvu obce. Nesouhlasíme s tím, že Obec Ohaře od občanů, kteří doposud nezaplatili celý příspěvek na kanalizaci, nepožaduje doplacení tohoto příspěvku dle platných a oběma stranami podepsaných Smluv o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Ohaře uzavřených podle 51 občanského zákoníku. Nelíbí se nám, že nás starostka obce na veřejném zastupitelstvu nepřímo označila za "hloupé lidi", když jsme Smlouvy podepsali a příspěvek zaplatili. Tento náš krok byl správný, obec zvládla s naší pomoci zafinancovat stavbu kanalizace (největší investiční akci v obci) a je bez dluhů. Požadujeme: a) aby všichni podle platných smluv příspěvek doplatili a Obec Ohaře (resp. OÚ Ohaře) toto kontrolovala a zajistila, nebo b) aby Obce Ohaře do vrátila příspěvek v plné výši občanům, kteří ho v plné výši zaplatili. 4

5 Ještě jednou zdůrazňujeme, že podepsané Smlouvy o příspěvku jsou platné. Žádný dodatek nezrušil povinnost poskytovatele příspěvku (vlastníka nemovitosti) tento příspěvek příjemci (Obci Ohaře) zaplatit. Vracet příspěvek poskytovateli lze až poté, když bude doplacen v plné výši. Není možné, aby Obec Ohaře přistupovala k občanům rozdílně a po občanech, kteří nedodržují platné smlouvy a celý příspěvek nezaplatili, nepožadovala doplacení tohoto příspěvku a některým občanům, kteří podle platných smluv příspěvek zaplatili, jejich peníze zadržovala (4-6 let) a nechtěla je vrátit co nejdříve, když má dostatek finančních prostředků na svých účtech. Žádáme o projednání na zastupitelstvu Obce Ohaře. V. Obešlová - žádost podepsalo asi 50 lidí, navrhuje, aby se postupovalo podle bodu a) nebo podle bodu b) této žádosti. I. Suchánková - zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci zastupitelky Obešlové. V. Obešlová - navrhuje diskuzi k tomuto bodu. O. Pospíšil - zeptal se, kdy se bude žádost projednávat. R. Steklý - každý se může vyjádřit. I. Suchánková - vyzvala k návrhům, diskuzím. L. Michálek - zeptal se, jak je myšleno 6 let v žádosti. V. Obešlová - v pracovní verzi dodatku je napsáno, že obec může vracet příspěvek 4-6 let, proto chtěla žádost projednat ještě před bodem 6. R. Steklý - příspěvek byl schválen v roce 2012, do roku 2014 se příspěvek nevymáhal. V. Obešlová - lidi spláceli podle platných splátkových kalendářů. R. Steklý - nerozumí, proč jsou tedy dluhy. V. Obešlová - kdyby nebyla psala dopisy, tak by dluhy byly větší. T. Suchánek - to je standardní náplň práce, pokud se uzavře smlouva a mají se zajistit finanční prostředky O. Pospíšil - rozčílen, hlásí se už dlouho a nebylo mu uděleno slovo, T. Suchánek hovoří, kdy chce. I. Suchánková - zeptala se V. Obešlové, proč nejednala s poštou, ani nevěděli, že je v Ohařích kanalizace. V. Obešlová - jednala s poštou, má důkazy. O. Pospíšil - zeptal se, zda je smlouva o příspěvku platná. R. Steklý, I. Suchánková -. je platná. L. Michálek - pořád nechápe těch 6 let. T. Suchánek - vysvětloval to už na schůzi, pro případ, že obec bude mít nějakou velkou finanční akci a nebude prostor na vrácení příspěvku, aby to bylo možné roztáhnout do delšího časového úseku. L. Michálek - při předávání úřadu peníze na účtu byly. T. Suchánek - klausule o 6 letech je pojistka, aby nevznikl nějaký problém vůči obci. Jestliže zastupitelstvo řekne, že chce, aby tam těch 6 let nebylo, tak tam budou jen 4 roky,. stačí to odsouhlasit. L. Michálek - ve volebním letáku měli, že příspěvek vrátí. P. Mazura - nikdo neříkal, že příspěvek vrátí do roka. J. Patočková - stejně to rozhodnou na těch 6 let, jestliže se domluví. I. Suchánková - dnes překvapí J. Patočkovou, na návrh V. Loumana, v dodatku to nebude. V. Louman - je to nefér vůči těm, co příspěvek zaplatili, proč někdo nemůže dodržet smlouvu, to nechápe. I. Suchánková - to byl dar. R. Steklý - dvě smluvní strany: jedna zaplatí, druhá připojí, každý právník řekne, že se nic nevysoudí, to byl dar obci. T. Suchánek - je to pár občanů, kteří nezaplatili. Kdo má splátkový kalendář, neporušuje smlouvu. Vracet se bude každý rok 1/4 ze zaplacené částky. 5

6 V. Obešlová - z výkazu FIN vidí, že lidé podle splátkových kalendářů neplatí. Neplatí ani ti, co měli dobrou platební kázeň, protože na zastupitelstvu bylo nahlas řečeno, že se už příspěvky vybírat nebudou. P. Mazura - o tomto s některými hovořil, řekli, že nemají peníze, je lepší přímá komunikace, V. Obešlová byla zvyklá akorát psát dopisy a hulákat do amplionu. V. Obešlová - dopis se psal, až když nezabírala ústní komunikace, u některých dopisy zabraly. J. Patočková - my, co jsme byli označeni za blbce, jsme to zaplatili pro dobro obce. Peníze, které se mají vracet, budou mít za 4-6 let jinou hodnotu. Vadí jí, že má doplácet na lidi, kteří se ani nenapojili a ničí studny. P. Mazura - zaplatil příspěvek také, nepřipadá si jako blbec, muselo to být, do čtyř let dostane celou částku, bývalé zastupitelstvo by nedalo ani halíř, chtějí vrátit celý příspěvek, jen to nedokážou najednou, nechtějí půjčky, peníze na účtu se navyšují, podstatně méně zatěžují obec na platech. I. Suchánková - jsou různá rizika: pořezali v obci keře a už tady byla inspekce, která může dát pokutu až 1 mil. Kč; bývalé starostce vyplácela obec odměnu; obec musí mít nějakou korunu v záloze. V. Obešlová - položila přímou otázku P. Mazurovi, zda mu nevadí, že někteří zastupitelé smlouvu o příspěvku nepodepsali a na kanalizaci nedali ani korunu. P. Mazura - nevadí mu to. V., Obešlová - zeptala se L. Vítové, zda stav účtu obce je aktuálně cca ,- Kč. L. Vítová - ano. L. Svobodová - když jsou volby, každý se snaží vystupovat tak, aby ho lidé volili. Kdyby příspěvek zaplatili všichni, měla by obec peněz dost a nemuselo by se nic vracet. I. Suchánková - chtějí vracet, tady se nebude vybírat na investiční akce v obci. L. Svobodová - všude se přispívalo. I. Suchánková - nevybíralo. K. Březinová - nikdo neoplýváme milionovým kontem, měli bychom být vděční zastupitelům, kteří chtějí příspěvek vrátit. Zeptala se V. Obešlové, zda si přečetla volební noviny, které sama roznášela. Hrají o čas, chtějí obec rozeštvat, přičinili se o rozdělení obce na dva tábory. Jjak to vypadá mezi hasiči, ve svazu žen, mezi všemi? V. Obešlová - v Týnci nevybírali příspěvek na kanalizaci, protože měli dotaci z takového dotačního titulu, že kdyby byli vybírali, tak by se jim dotace pokrátila. K paní Březinové - kdyby je před ustavujícím zastupitelstvem 4 zastupitelé úplně ze všeho nevyškrtli a v ničem s nimi nepočítali, tak by se taky chovali jinak. Opozice v minulém období měla ve všech výborech většinu. K. Březinová.- to není pravda (nesouhlasí s většinou ve výborech). V. Špinková - ve Starém Kolíně se taky neplatilo a ještě jim tam dali počítače. J. Patočková - ve Starém Kolíně se platilo. J. Špinka - V. Obešlová si nechala odsouhlasit čtvrt milionu, když nebude dál starostkou, být na jejím místě, tak se stydí. I. Mazurová - pamatuje si, jak před 4 lety hovořila s V. Obešlovou, proč nechce spolupracovat s I. Suchánkovou, která by pomohla s dotacemi. F. Obešlo - myslí si, že vrácení příspěvku na kanalizaci byl volební úplatek, měli by to tedy vrátit co nejdříve, do půl roku. Požádal K. Březinovou, aby si uvědomila, kdo obec rozhádal. K I. Mazurové řekl, že první jednání po volbách před 4 lety probíhalo tak, že si T. Suchánek vzal slovo a nastínil, jak to bude, a když to tak nebude, tak bude zle. To nešlo spolupracovat. K. Březinová - nechápe, proč se zvedla vlna nevole, když byla nominována do kontrolní komise, zda to V. Obešlová myslela vážně, že budou všichni táhnout za jeden provaz. T. Suchánek - je to debata k bodu, který se má projednávat? F. Obešlo - není, ale on tuto debatu neotevřel. I. Suchánková - zastupitelstvo obce bere na vědomí informace zastupitelky. 6

7 F. Obešlo - ještě se hlásí lidé do diskuze. J. Patočková - na ustavujícím zastupitelstvu nebylo K. Březinové vyčítáno, že za někoho kandidovala, ale že v komisích by měli být z obou táborů. I. Suchánková - ZO bere na vědomí informaci paní zastupitelky V. Obešlové. V. Obešlová - takže ani a) ani b)? 7. Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Ohaře. Zastupitel Suchánek předložil výše uvedený dodatek, který byl zpracován právníkem JUDr. Janem Jiříčkem. Zastupitelé předložené znění měli k dispozici. Paní starostka navrhla, aby předložené znění bylo bez bodu č. 4 čl. II, kde se uvádí Lhůtu uvedenou v čl. II. Odstavci 3. dodatku může Příjemce jednostranně prodloužit a to až o dva roky. T. Suchánek - to znamená, že příspěvek bude vrácen v průběhu 4 let. P. Mazura - nejpozději do konce volebního období. F. Obešlo - to tak není, 4 roky od podpisu smlouvy. F. Obešlo opustil ZO v 20:09 vrátil se v 20:10. I. Suchánková - plnění 4 roky od podpisu smlouvy. Pokud na tom bude obec finančně dobře, v příštím roce může být vyplácen třeba i celý zbytek. Ani audit si nevěděl rady, pozastavoval se nad tím, že příspěvek je účtován na položce dotace. V účetnictví je drobný zádrhel. Nejsou si jistí, co to udělá, když se příspěvek vrátí. Co se bude vracet? Dar? Dotace? To nejsou jednoduché věci. Je třeba se podívat občas na jádro, na podstatu věci, ne jen na slupku. Proto to chtějí letos zkusit s 1/4. Když to auditem projde, když z toho nikdo nebude mít problém a bude dostatek peněz, může se vrátit zbytek. J. Špinka - to měli zastupitelé kontrolovat. V. Obešlová - příspěvky se začali vybírat už v roce 2013, audity už byly dva, audit k tomu nikdy neřekl nic. I. Suchánková - audit probíhá namátkou, ne všechno se kontroluje. V. Obešlová - příjem příspěvků na kanalizaci se kontroloval. V. Louman - jak se vrátí příspěvek na kanalizaci tomu, kdo nezaplatil, kdo nesplnil smlouvu? I. Suchánková - jakou smlouvu, to bylo dobrovolné. I. Mazurová - dar cítila jako dobrovolně povinný, který byl vymáhán. V. Louman- to není o tom, jak se cítí. Dodatek je o navrácení, smlouva byla, někdo ji podepsal. V. Vršťala - smlouva nemá žádnou hodnotu, lze ji vyhodit do koše. O. Pospíšil - požádal o přečtení celého dodatku, aby lidé věděli, o čem je. I. Suchánková - předala O. Pospíšilovi dodatek k přečtení. T. Suchánek - je na svobodné vůli občana, zda ten dodatek po schválení zastupitelstvem podepíše či nepodepíše. O. Pospíšil - lidé by s tím mohli být seznámeni. I. Suchánková -zastupitelstvo odsouhlasí, potom se lidé seznámí. T. Suchánek - smlouva není o referendu. Každá smlouva se nemá projednávat jak na občanském fóru. F. Obešlo - kdyby si každý dům měl dát do pořádku nakládání s odpadními vodami, platil by daleko víc než Kč. Příspěvek, který se platil, byl v pořádku a neměl by se vracet. Ale jestliže tímto volebním slibem uplatili lidi, měli by vrátit příspěvek celý co nejrychleji. F. Obešlo opustil ZO v 20:14 vrátil se v 20:16. O. Pospíšil - zeptal se na účel dodatku, kde se píše: 7

8 Příjemce dosáhl změny financování projektu splaškové kanalizace a ČOV. Z tohoto důvodu je již neúčelné využít příspěvku Poskytovatele, který byl poskytnut Smlouvou o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Ohaře. Zeptal se, zda byl příspěvek použit. R. Steklý, P. Mazura - ne, peníze jsou na účtu. O. Pospíšil - takže příspěvek se vybíral zbytečně, nebyl využit? T. Suchánek - ano. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Ohaře v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. V. Obešlová - má protinávrh. Návrh usnesení (V. Obešlová): ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o příspěvku se změnou článku II. předmět dodatku bod 3. Lhůta na navrácení se upravuje takto: a) byl-li příspěvek poskytnut jednorázově, bude vrácen Poskytovateli jednorázově do b) byl-li příspěvek poskytnut ve dvou či více splátkách, bude Poskytovateli polovina již zaplaceného příspěvku vrácena do a druhá polovina do a schvaluje v předloženém znění a pověřuje starostku jeho podpisem. T. Suchánek - proč to vytáhla V. Obešlová až teď? V. Obešlová - nevěděla, zda na ten bod dojde. T. Suchánek - navrhuje dát návrh usnesení jako přílohu, ať se nezdržuje schůze. V. Obešlová - jako přílohu ne, protože se to potom nikde nezveřejní. Hlasování (o protinávrhu V. Obešlové): pro - 3 (V. Obešlová, F. Obešlo, V. Louman), proti - 0, zdržel se hlasování - 4 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý) Návrh nebyl přijat Hlasování (o návrhu starostky): pro - 3 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura), proti - 2 (V. Obešlová, F. Obešlo), zdržel se hlasování - 2 (R. Steklý, V. Louman) Návrh nebyl přijat I. Suchánková - takže se nebudou vyplácet peníze. Z. Kličková - nechápe, že F. Obešlo řekl, že nechce, aby se peníze vraceli, a V. Obešlová chce, aby se vraceli ihned. V. Louman - jsou to dvě osoby. V. Obešlová - když hlasují stejně, jsou domluveni, když nehlasují stejně, je to taky špatně. 8. Schválení účetní závěrky MŠ za 1. čtvrtletí roku Paní ředitelka Pavla Staňková předložila zastupitelům účetní závěrku MŠ za 1. čtvrtletí roku 2015, ze které vyplývá výsledek hospodaření mínus ,81Kč. Starostka požádala o vyjádření tohoto záporného výsledku. Účetní MŠ paní Romana Veselá toto vysvětlila zvýšenými náklady za elektrickou energii (období zimy) a nákupem čistících prostředků do zásoby. ZO schvaluje účetní závěrku MŠ za 1. čtvrtletí roku 2015 v předloženém znění. USNESENÍ č. 30/2015 bylo schváleno 9. Schválení změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice. 8

9 Státní pozemkový úřad požádal o projednání změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice. Přílohou žádosti je grafická situace současného průběhu katastrální hranice a navrženého průběhu katastrální hranice s uvedením vybilancování výměr souvisejících s navrhovanou změnou průběhu katastrální hranice. Navržená změna je co do výměr pro obec v poměru 1:1. Starostka předložila grafickou situaci, se kterou byli seznámeni zastupitelé. ZO souhlasí s předloženým návrhem na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice a pověřuje starostku obce uzavřením dohody o změně katastrální hranice s Obcí Němčice. USNESENÍ č. 31/2015 bylo schváleno 10. Schválení změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Polní Chrčice. Státní pozemkový úřad požádal o projednání změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Polní Chrčice. Přílohou žádosti je grafická situace současného průběhu katastrální hranice a navrženého průběhu katastrální hranice s uvedením vybilancování výměr souvisejících s navrhovanou změnou průběhu katastrální hranice. Navržená změna je co do výměr pro obec v poměru 1:1. Starostka předložila grafickou situaci, se kterou byli seznámeni zastupitelé. ZO souhlasí s předloženým návrhem na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Polní Chrčice a pověřuje starostku obce uzavřením dohody o změně katastrální hranice s Obcí Polní Chrčice. USNESENÍ č. 32/2015 bylo schváleno 11. Schválení závěrečného účtu DSO Kolínské Zálabí za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání DSO. Předseda DSO Kolínské Zálabí pan Milan Vacek předložil uvedený závěrečný účet. Se všemi podklady se zastupitelé seznámili. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úřední i elektronické desce OÚ Ohaře. ZO schvaluje závěrečný účet DSO Kolínské Zálabí za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření DSO, který byl zveřejněn na úřední i elektronické desce OÚ Ohaře od do USNESENÍ č. 33/2015 bylo schváleno 12. Schválení Kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 778/14 v k.ú. Ohaře o výměře 522m2. Kupující stranou je PROTECO AGRO s.r.o. se sídlem Ohaře 160, Ohaře. Záměr na prodej pozemku byl řádně vyvěšen a minulé zastupitelstvo obce odsouhlasilo cenu 100Kč/m2. Předložené znění smlouvy měli zastupitelé k dispozici. R Steklý - navrhuje raději výměnu za jiný pozemek, obec přijde o kus cesty I. Suchánková - mluvila s p. Fessem, aby umožnil cestu kolem družstva, je to na další jednání. Teď je na jednání smlouva. V. Obešlová - návrh na výměnu teď zaznívá poprvé. R. Steklý - ne všechny pozemky kolem areálu patří p. Fessovi. V. Obešlová - tak to nebude snadná výměna. 9

10 ZO schvaluje Kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 778/14 v k.ú. Ohaře o výměře 522m2 v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. USNESENÍ č. 34/2015 bylo schváleno 13. Schválení Územní studie parc. č. 193 v k.ú. Ohaře s datem dokončení duben Ing. arch. Martin Tůma vypracoval územní studii parc. č. 193 v k.ú. Ohaře. Starostka předložila finální podobu rozparcelování uvedeného pozemku. Zastupitelé byli seznámeni se studií na pracovní schůzce. L. Netíková - požádala, zda by se mohla na studii podívat, ještě to neviděla. I. Suchánková - předala výkres L. Netíkové. ZO schvaluje Územní studii parc. č. 193 v k.ú. Ohaře s datem dokončení duben 2015 v předloženém znění. USNESENÍ č. 35/2015 bylo schváleno 14. Žádost o povolení úpravy nájezdu obecního pozemku k nemovitosti č.p.71. Majitel nemovitosti žádá o schválení provedení úpravy nájezdu k nemovitosti č.p. 71. Úprava se skládá z vybudování dvou nájezdových pásů ze zatravňovacích panelů. ZO schvaluje provedení úpravy nájezdu k nemovitosti č.p. 71 vybudováním dvou nájezdových pasů ze zatravňovacích panelů. USNESENÍ č. 36/2015 bylo schváleno 15. Zpráva Finančního výboru o provedených kontrolách. Předseda finančního výboru pan Tomáš Suchánek přečetl závěry finančního výboru z provedených kontrol. Kontroly byly provedeny v MŠ Ohaře, OÚ Ohaře, KLUB OHAŘSKÝCH ŹEN, TJ Union Ohaře a SDH Ohaře. Pan Suchánek informoval, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. I. Suchánková - poděkovala za provedení kontrol členům finančního výboru. ZO bere na vědomí. 16. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole. Předseda kontrolního výboru pan Václav Louman přednesl zprávu o vykonané kontrole na OÚ Ohaře. Při kontrole plnění usnesení nebyly zjištěny nedostatky. Zápis dodá. I. Suchánková - poděkovala všem členům kontrolního výboru za korektně a profesionálně vykonanou kontrolu. ZO bere na vědomí. 17. Schválení Darovací smlouvy s vlastníkem pozemku parc.č. 981/26 v k.ú. Ohaře o výměře 53m2 ostatní plocha. Majitelka zmíněného pozemku nabídla obci darování uvedeného pozemku, jedná se o chodník. Obec pozemek ráda příjme, jelikož se nebude komplikovat celá situace ohledně získání možné dotace na chodníky. ZO schvaluje Darovací smlouvu s vlastníkem pozemku parc.č. 981/26 v k.ú. Ohaře o výměře 53m2 ostatní plocha v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 10

11 USNESENÍ č. 37/2015 bylo schváleno 18. Schválení žádosti o poskytnutí veřejného finančního příspěvku z rozpočtu obce Ohaře na rok Žádost o poskytnutí veřejného finančního příspěvku z rozpočtu obce Ohaře podaly subjekty SDH Ohaře ve výši ,-Kč, KOŽ ve výši ,-Kč a TJ Union Ohaře ve výši ,-Kč. L. Michálek - zda TJ Union Ohaře budou pokračovat, slyšel, že budou končit. I. Suchánková - budou pokračovat. ZO schvaluje poskytnutí veřejného finančního příspěvku pro SDH Ohaře ve výši ,-Kč, KOŽ ve výši ,-Kč a TJ Union Ohaře ve výši ,-Kč. USNESENÍ č. 38/2015 bylo schváleno 19. Schválení Smlouvy o poskytnutí práv k užívání softwaru - Alis s.r.o.. Jedná se o pořízení počítačového programu KEO4 Majetek, číslo SML 00829/15. Celková cena činí 3.840,-Kč + roční udržovací poplatek 1.060,-Kč. Podpora původního programu v letošním roce končí. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru číslo: SML 00829/15 v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. USNESENÍ č. 39/2015 bylo schváleno 20. Předání OÚ Tento bod programu navrhla zastupitelka Obešlová. starostka jí předala slovo. V. Obešlová - reaguje na výroky, které zazněly na zastupitelstvu v únoru, kdy nebyla přítomna, chtěla důvodovou zprávu předat v elektronické podobě pí. Vítové, aby ji nemusela číst celou. I. Suchánková - co bude řečeno na schůzi, to bude zapsáno. V. Obešlová - přednesla důvodovou zprávu: Předání OÚ se konalo zcela dle pokynů MV ČR. Předávací protokol (vzor) zaslala I. Suchánková, podle tohoto protokolu bylo vše předáno. Doporučení MV ČR bylo, aby předávací protokol měl cca 2 strany formátu A4, ve skutečnosti měl 17 stran + 26 stran (včetně soupisů majetku). V rámci předávání byly ve stručnosti popsány obsahy jednotlivých šanonů s konstatováním, že jednotlivé šanony si musí nové vedení obce prolistovat po jednotlivých dokumentech samo. Vše bylo zařazováno do jednotlivých šanonů v časovém průběhu dle klíče, který se vyvíjel podle aktuálních potřeb obecního úřadu. Jestliže měla kanalizace celkem více jak 10 šanonů, nešlo dát všechny dokumenty do jednoho šanonu. Dokumenty byly řazeny podle důležitosti a obsahu. Nové vedení si musí řazení dokumentů uzpůsobit svým potřebám a požadavkům. Dokumenty ke kanalizaci (stavební řízení, kolaudace,...) byly předány také v elektronické podobě na CD jako součást datových zpráv, které se začaly zasílat obcím od roku Dokumenty starší v elektronické podobě nebyly obcím zasílány, zasílaly se doporučeně poštou v listinné podobě a v listinné podobě také na úřadě všechny byly. Úřady žádné oficiální elektronické maily neposílaly. Buď to byly a jsou doporučené dopisy nebo datové zprávy. Jediný dokument, který P. Mazura požadoval po bývalé starostce V. Obešlové a který mu neposkytla, protože ho v elektronické podobě neměla (nikdy ho nepotřebovala), byla 11

12 "ostrá" verze Provozního řádu ČOV. V. Obešlová odkázala P. Mazuru na firmu, která provozní řád zpracovávala, ať o ostrou verzi požádá. O potřebě požádat o kolaudaci ČOV, včetně zpracování vyhodnocení a nového provozního řádu, nové vedení vědělo také z předávacího protokolu. Datum nabytí právní moci zahájení zkušebního provozu ČOV byl vyznačen na dokumentu z MěÚ Kolín - stavební úřad (ten byl mezi důležitými dokumenty ponechán na stole, aby se na toto nezapomnělo) a do konce roku 2014 bylo potřeba o kolaudaci minimálně požádat (nejpozději do výročí nabytí právní moci rozhodnutí). Ohledně vánočního koncertu bylo novému vedení na předávání jednoznačně řečeno, že další záležitosti spojené s koncertem už bývalá starostka řešit nebude, že vše předává novému vedení, včetně objednávky koncertu s kontakty na účinkující a včetně povolení koncertu panem farářem. Přístup na úřad byl novému vedení umožněn ihned po předání úřadu, kde si nové kódy na zabezpečovací zařízení s pomocí bývalé starostky nastavili P. Mazura a R. Steklý. R. Steklému z neznámých důvodů kód nefungoval, ale hned v pondělí zabezpečovací zařízení zcela přenastavil pro všechny z nového vedení p. Čermák z Kolína. Po celou dobu měl přístup na úřad P. Mazura, který R. Steklého na úřad mohl pustit. Počítač a maily nebyly zcela vymazány. V počítači chybí jedna složka, kterou si bývalá starostka založila a vedla sama podle svých představ a potřeb, a která obsahovala také její poznámky k událostem v obci. F. Obešlo žádný počítač na obecním úřadě nevymazal, pouze zkontroloval počítač z hlediska virů. I. Lhotáková pracovala na OÚ od roku 2005 a za celou dobu odváděla skvělou práci, kterou za poslední čtyři roky nikdo z "opozičních" zastupitelů nikdy neocenil. Vše se bralo jako samozřejmost a při každé příležitosti bylo I. Lhotákové předhazováno, že má za málo práce hodně peněz. Hodnocení volebního období očima zastupitelů T. Suchánka, I. Suchánkové a P. Mazury je toho také důkazem. I. Lhotáková podala žádost o ukončení pracovního poměru dohodou do rukou bývalé starostky a ta ji neměla důvod, po vyslechnutí všech důvodů (nejsou veřejnou informací), nepřijmout. Zajistit další chod úřadu bylo a je povinností nového vedení obce. I. Suchánková - OÚ byl předán fakticky nefunkční, V.Obešlová umožnila účetní obce ukončit pracovní poměr, byl ohrožen plynulý chod obce, v době předání OÚ neměla obec proplacené faktury cca za ,-Kč, bývalá starostka vymazala veškeré elektronické dokumenty obce, také všechny kontakty např. i z mobilů, obec již neměla platné certifikáty, vše se muselo zakládat od začátku, komunikace s bývalou starostkou probíhá velmi obtížně, nepřeje nikomu, aby se dostal do takové situace. J. Špinka - V. Obešlová četla něco jiného, někdo lže. Z. Kličková - je to tvrzení proti tvrzení. K. Weisserová - neví, zda V. Obešlová něco smazala nebo ne. V. Špinková - o pedikérce nevěděli (nové vedení) vůbec nic. J. Patočková - byli v zastupitelstvu, měli vědět, že sem jezdí pedikérka. J. Špinka - protože byli čtyři proti třem, odhlasovali co potřebovali, čtvrtmilionovou odměnu, V. Obešlová měla hlavní slovo. V. Špinková.- pedikérka je jeden z příkladů, že všechno bylo vymazáno, že to nevěděli. J. Patočková - říkali, že je nic nezajímá, že chodí do práce. T. Suchánek - zeptal se J,. Patočkové, zda ji někdy od řekli, že nemají čas, že chodí do práce. J. Patočková - ona neříká, že teď. Několikrát řekli, když se něco řešilo, že nemají čas, že chodí do práce. I. Mazurová - V. Obešlová nechtěla pomoci P. Mazurovi s hledáním dokladů. 12

13 V. Obešlová - pouze mu nedala ostrou verzi provozního řádu, protože ji neměla, většina dokladů ke kanalizaci byla v trezoru. ZO bere na vědomí. 21. Žádost o omluvu. Tento bod navrhla zastupitelka Obešlová. Starostka předala slovo zastupitelce Obešlové. V. Obešlová - žádá o omluvu od všech, kteří na zastupitelstvu dne sdělili veřejnosti zcela nepravdivé informace. Jedná se totiž o pomluvu. R Steklý - 14 dnů čekal na přístup na úřad. V. Obešlová - nemůže říkat 14 dnů, když bylo předání a tady byl p. Čermák. I. Suchánková - vyjádřila názor, že by se paní Obešlová měla omluvit všem občanům, minimálně za to, jak prosazováním osobních zájmů ohrozila chod obce Ohaře. Nepřenesla to, že ve volbách dopadla, jak dopadla, asi si neuvědomila, že poškodila hlavně občany. Zeptala se V. Obešlové, zda podá návrh usnesení. V. Obešlová - usnesení ne, podala žádost. I. Suchánková - ZO bere na vědomí. T. Suchánek - hlásí se do diskuze. Navrhuje, aby se žádosti nevyhovělo. F. Obešlo - bod byl ukončen. 22. OZV č. 3/2011. Starostka předala slovo V. Obešlové, V. Obešlová přečetla důvodovou zprávu: protože navrhla tento bod do programu. Obec schválila OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Podle této vyhlášky Obecní úřad Ohaře vybíral poplatek do konce roku 2014 od těch poskytovatelů služeb pro občany, kteří požádali na obecním úřadě o vyhlášení prodeje. Od poskytovatelů služeb, kteří si reklamu zajistili sami a také od občanů, kteří využívali veřejné prostranství pro celoroční parkování osobních nebo nákladních automobilů, obec tento poplatek nevybírala. V únoru 2015 místní prodejce inicioval vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství od soukromého prodejce pečiva, od kterého si občas i on sám pečivo zakoupil. S prodejcem pečiva tuto záležitost telefonicky řešil bez pověření zastupitelstva obce zastupitel T. Suchánek. Prodejce pečiva v polovině března 2015 zastávku v Ohařích zrušil z důvodu nerentabilnosti při nutnosti platit poplatek z místa za cca 20 minutový prodej. Reklamu si prodejce pečiva zajišťoval sám. Obecní úřad nepřistupuje ke všem poplatníkům podle této OZV stejně (např. za dočasnou stavbu sloužící pro poskytování prodeje u č.p. 39 nevybral OÚ v roce 2015 ani 1 Kč - viz soupis za období leden až duben 2015), proto žádám jménem nespokojených občanů, aby prodejce pečiva mohl obnovit zajíždění do Ohař bez nutnosti platit poplatek za užívání veřejného prostranství, protože se OÚ nijak nepodílí na zajištění informací o tomto prodeji mezi občany. R. Steklý - V. Obešlová lže, ve vyhlášce je uvedeno, že za pronájem se platí, nikde v ní není uvedeno, že se poplatek může odpustit, tak si vyhlášku vymyslela a schválila V. Obešlová. Dále upozornil, že když OÚ vyhlášku nedodrží, porušuje vyhlášku, když ji dodržuje, je to taky špatně. Ať V. Obešlová navrhne řešení, protože schválila vyhlášku ve špatném znění. V. Obešlová - proč poplatek nevybírají od všech, proč začali vybírat od prodejce pečiva, proč nevybírají za dočasnou stavbu před obchodem? R. Steklý - je tam bedna na rohlíky, kam pekař v noci přiveze rohlíky, z toho se neprodává, to vědí i děti ve školce. V. Louman - vyhláška není o prodeji, je o užívání veřejných ploch, prostranství. 13

14 T. Suchánek - popsal, jak probíhalo jednání s prodejcem. Nelze odpustit poplatek 50 Kč, protože pak někdo přijde, že nezaplatí za odpad, nebo za kanalizaci. Je to záležitost, kde se může V. Obešlová prezentovat, dopředu mohla námitky zaslat všem zastupitelům. I. Suchánková - ani jako starostka nevěděla, co chce V. Obešlová projednávat, neměla žádné informace. V. Obešlová - k tomuto bodu napsala všem zastupitelům, aby si přečetli platnou OZV č. 3/2011, od koho všeho a za co se má vybírat poplatek za veřejné prostranství. Vybrali si pekárnu, protože...ve vyhlášce jsou i další věci, např. celoroční parkování aut. Poplatek se v minulosti vybíral, když se prodej vyhlašoval rozhlasem. Není pravda, že podklady nedostali. R. Steklý - nedostali. O bedně s rohlíky slyšel až tady, poprvé, nevěděl, že chce V. Obešlová hovořit o rohlících. V. Obešlová - I. Suchánková čte důvodové zprávy taky až na schůzi, taky je slyší poprvé až na schůzi. O. Pospíšil - peníze z poplatků nejsou vysoké, zda by se OZV nezrušila. I. Suchánková - domluví se, příští zastupitelstvo může OZV zrušit. P. Louman - může se mezi lidmi udělat anketa, zda mají zájem o prodejce pečiva. Jestli lidé chtějí pekaře, řezníka, ať sem jezdí. Pan Suchánek odešel ve 21:13 vrátil se ve 21:14. V. Vršťala - vyhlášku by zrušil. V. Obešlová - zeptala se, zda může pekárna zajíždět do Ohař. I. Suchánková - zatím ne. V. Obešlová - budou tedy vybírat poplatek od všech? I. Suchánková - do příště se zastupitelstvo domluví, co s vyhláškou udělá. V. Obešlová - zda jsou ochotni prominout 50,-Kč pekárně, než se zruší vyhláška, nebo budou vybírat přesně podle vyhlášky od všech? T. Suchánek - ne! V. Obešlová je psychopatická. V. Obešlová - vybrali si pekárnu, protože se nehodí. P. Mazura- vybírali 50,-Kč od všech podnikatelských subjektů. V. Obešlová - v sobotu byli v Ohařích prodávat slepice, žádný poplatek neplatili. I. Suchánková - ZO bere na vědomí. 23. Jmenovité hlasování. V. Obešlová - stahuje tento bod z jednání, bude projednáno se v rámci Jednacího řádu. 24. Diskuze. Starostka předala slovo zastupitelce Obešlové. V. Obešlová - chce, aby v rámci programu byl vždy uveden samostatný bod Diskuze, protože beseda po zastupitelstvu... T. Suchánek - vyzval V. Obešlovou k podání návrhu usnesení. Návrh usnesení (V. Obešlová) ZO schvaluje, že samostatný bod Diskuze bude součástí programu každého zastupitelstva. I. Suchánková - byla přeskočena diskuze. Diskuzi řeší jednací řád ZO v souladu se zákonem o obcích, diskuzi lze nahradit besedou po veřejném jednání ZO, doporučení PhDr. Alice Urbánkové z odboru dozoru a kontroly MVČR. Diskuze nemá co dělat na programu zastupitelstva, má být zacílena na jednotlivé body, které se projednávají. F. Obešlo - bylo prohozeno usnesení s diskuzí, není to v souladu s jednacím řádem. Hlasování: pro - 2 (F. Obešlo, V. Obešlová), proti - 1 (R. Steklý), zdržel se hlasování - 4 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, V. Louman) Návrh nebyl přijat 14

15 25. Schválení Jednacího řádu ZO Ohaře. Uvedený bod programu navrhl zastupitel Obešlo, zastupitelé měli možnost seznámit se s novým návrhem jednacího řádu. F. Obešlo přečetl důvodovou zprávu: Předkládám ke schválení nový jednací řád. V předchozím schváleném jednacím řádu se objevilo několik prvků, které popírají demokratické principy a některé demokratické prvky do něj nebyly zařazeny. Žádný zastupitel by se neměl stydět za své názory a za to, jak hlasoval. Proto upozorňuji na body: Kapitola - Zasedání obecního zastupitelstva Bod 8: Ze zasedání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam, který je podkladem pro pořízení zápisu, popř. pro upřesnění zápisu. Bod 10: V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený program jednání zastupitelstva obce, průběh, diskusní příspěvky, výsledek hlasování a přijatá usnesení. Bod 11: V zápise se uvádí jmenovité hlasování, aby bylo jasné, jak každý zastupitel hlasoval. Bod 13: Zápis se do 15-ti dnů zveřejní na úřední desce a na webových stránkách obce Ohaře. Bod 14: Námitky lze podat ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva nebo písemně před konáním nejbližšího zastupitelstva. Kapitola: Příprava zasedání obce Bod 3: Starosta a výbory OZ vytváření předpoklady pro zapojení občanů do přípravy jednání a to formou soustřeďování podnětů a návrhů, které mají občané právo podávat orgánům obce v době přípravy zasedání nebo přímo při své účasti na zasedání OZ. Písemná forma podnětů nebo návrhů není podmínkou. Kapitola: Průběh jednání obecního zastupitelstva Bod 11: Pro podněty, které nejsou předmětem schváleného programu zasedání OZ se zařazuje na program jednání bod "Různé". V tomto bodě jednání mohou být OZ sděleny jakékoliv podněty, připomínky a návrhy, které se zaznamenají do zápisu ze zasedání OZ, ale OZ k nim zpravidla na místě nezaujímá žádné stanovisko ani nepřijímá žádné usnesení. Tyto záležitosti jsou podle svého obsahu předány k vyřízení orgánům obce nebo se stanou předmětem příštího zastupitelstva obce. I. Suchánková - nový jednací řád byl schválen v březnu a doporučila by nejdříve v praxi zjistit, zda vyhovuje všem zastupitelům. Potom je možné doplnit některé návrhy, které má ve svém jednacím řádu F. Obešlo. Původní návrh ještě neměl šanci ukázat, jestli je dobrý, nebo špatný. Návrh usnesení (F. Obešlo): ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva Obce Ohaře v předloženém znění p. Obešlem. Hlasování: pro - 2 (F. Obešlo, V. Obešlová), proti - 3 (T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý), zdržel se hlasování - 2 (V. Louman, I. Suchánková) Návrh nebyl přijat. 26. Smlouva o odvádění odpadních vod. V. Obešlová navrhla tento bod do programu, přečetla důvodovou zprávu: Na webových stránkách obce je zveřejněna smlouva, která nebyla schválena zastupitelstvem obce. Upozorňuje nově napojené občany, aby tuto smlouvu s tímto textem nepodepisovali, protože je neplatná. Jsou v ní odstavce, které ve schválené verzi nebyly. I. Suchánková - nic s tím nedělali. 15

16 V. Obešlová - na stránkách byla smlouva ve formátu.pdf, teď je tam smlouva ve formátu.doc, v tomto změní je neplatná, pouze upozorňuje. T. Suchánek - proč V. Obešlová neupozornila na chybu dříve, mohla se už napravit. V. Obešlová - když něco napíše do mailu předem, vše se zamítne. T. Suchánek - to jsou jen domněnky. V. Obešlová - to je realita. O. Pospíšil - na stránkách v jednacím řádu jsou chyby. I. Suchánková - není třeba čekat měsíc na zastupitelstvo, má přijít na úřad a říct chyby. ZO bere na vědomí. 27. Různé: a) Kolaudace místní komunikace parc.č. 123/5 v k.ú.ohaře. Proběhlo jednání za přítomnosti zástupců stavebního úřadu, zhotovitele pana Suchánka z Jestřabí Lhoty, zástupců obce, TDI paní Eglová se omluvila. Na základě tohoto jednání bylo sděleno, že komunikace neodpovídá technickým normám pro kolaudaci a komunikace bude dána pouze do prozatimního užívání, a dále bylo zjištěno, že dle projektu nebyl vybudován příkop v šíři 1,4-2m. Zhotovitel přislíbil nápravu a příkop dle PD zbuduje. Voda narušila povrch komunikace a komunikace je prašná. Ohledně povrchu je řešením položit 5cm balené. 1m2 = 350Kč bez DPH. Jedná se o 192 m2. Stavba se převzala a je nutné najít vhodné řešení. V. Obešlová - stavbu dozorovala autorka projektu pí. Eglová. Dole vpravo byla navržena vsakovací jáma, od té se upustilo. I. Suchánková - v projektu byl i příkop, pí. Ledvinová měla projekt. ZO bere na vědomí. b) Výroční zpráva MŠ ředitelka MŠ Ohaře předložila Výroční zprávu MŠ Ohaře za školní rok 2013/2014. Zastupitelé měli k dispozici Výroční zprávu MŠ Ohaře. Starostka vybrala některé důležité body z výroční zprávy. Z Ohař je ve školce 16 dětí z celkového počtu 28 dětí. Zájmové kroužky - angličtina, keramika, zdravé pískání. Vyjmenované aktivity - je jich poměrně dost. Vaří se 416 jídel. V. Obešlová - zda byl změněn platový výměr paní ředitelky, protože se změnil přepočtený počet pracovníků, platový výměr se mění od 1. ledna. I. Suchánková - nedělala to, poděkovala za informaci. V. Obešlová - informovala, že paní ředitelka dělá zcela zadarmo aktivity, které vykonává pro občany Ohař a okolních obcí. Jestli by nebylo možné jí dát za toto odměnu ( finanční dar). ZO bere na vědomí. c) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ohaře proběhlo přezkoumání hospodaření odborem kontroly Středočeského kraje za přítomnosti starostky Mgr. Ivany Suchánkové a účetní Lenky Vítové. Při dílčím přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které starostka přečetla. Nové zastupitelstvo tyto nedostatky odstranilo provedením rozpočtového opatření č. 6 schváleného dne Dne při přezkumu obce nebyly již chyby a nedostatky zjištěny. V. Obešlová - sám auditor ve zprávě napsal, že rozpočtové opatření nebylo uděláno, protože byly volby a zastupitelstvo bylo rozpuštěno. ZO bere na vědomí. F. Obešlo odešel ve 21:40 vrátil se ve 21: Schválení přerušení provozu MŠ Ohaře v době letních prázdnin. Paní ředitelka MŠ Ohaře žádá o povolení přerušení provozu MŠ z důvodu malování, úklidu školy, provádění drobných údržbářských prací a čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců od do

17 ZO schvaluje přerušení provozu MŠ Ohaře v termínu od do USNESENÍ č. 40/2015 bylo schváleno 29. Žádost MŠ Ohaře o schválení nákupu dlouhodobého hmotného majetku. Ředitelka MŠ Ohaře žádá o souhlas zřizovatele s nákupem dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se o myčku na nádobí, 10ks lehátek a keramickou pec. Část bude uhrazena sponzorským darem od TPCA ,-Kč (pec), finančním darem od firmy Elektroteplo Kolín ,-Kč a dále z rezervního fondu. I. Suchánková - paní ředitelka počítá s tím, že bude v záporném hospodářském výsledku, který pokryje z rezervního fondu. Paní ředitelka je ochotna upustit od lehátek. P. Mazura - zeptal se, kolik dětí bude využívat pec. Připomenul zkušenost se záporným hospodářským výsledkem s paní Dudkovou. O. Pospíšil - kdyby se pec neschválila, tak o sponzorské peníze by se asi přišlo. Obec bude doplácet asi jen 1/4-1/5. J. Patočková, J. Netíková - výrobky z keramiky vozí paní ředitelka na vypálení do Býchor. J. Patočková - když se dělá něco ve školce, tak to dělají všechny děti. P. Mazura - a udělají 10 výrobků za rok? J. Patočková - jestli s tím pracují, tak určitě víc. V. Špinková.- jestli by nepřispěli i jiné obce. F. Obešlo - oceňuje sponzorské dary, které sehnala paní ředitelka. ZO schvaluje nákup myčky na nádobí, 10ks lehátek a keramickou pec pro MŠ Ohaře. USNESENÍ č.41/2015 bylo schváleno I. Suchánková - nechce potom slyšet, až bude nějaké mínus, že špatně proběhla kontrola. F. Obešlo - připomenul I. Suchánková, že řekla, že se budou dodržovat nějaká pravidla. Diskuze byla, když se schválí bod, tak už se k bodu nediskutuje. I. Suchánková - zeptala se F. Obešla, kdo je předsedající. F. Obešlo - takže I. Suchánková si může vzít slovo kdykoliv? 30. Závěr. Starostka obce ukončila jednání ZO v 21:53 hod. Beseda s občany J. Špinka - jestli by zastupitelstvo nemohlo být neveřejné, aby potom už jen 1-2 zastupitelé seznámili veřejnost s výsledky jednání. J. Špinka - v dodatku o servisu ke Smlouvě o odvádění odpadních vod mu vadí 3 body. V. Obešlová - autorem celého dodatku je T. Suchánek. J. Špinka - V. Obešlová udělala ten dodatek. V. Obešlová - celý dodatek napsal T. Suchánek, schválilo zastupitelstvo, trvalo hodně dlouho, než T. Suchánek dodatek napsal. L. Netíková - vždy se ukazuje, kdo co napsal, kdo co vymyslel, za obec zodpovídají všichni. I. Suchánková - realita je o něčem jiném. I. Mazurová - nechtěli jímku na svém pozemku, protože jímka je ve vlastnictví obce. V. Obešlová - kdo chtěl venku, má jímku venku, kdo chtěl uvnitř, má jímku uvnitř. 17

18 I. Mazurová - má dokument podepsaný V. Obešlovou, kde je napsáno, že musí mít jímku uvnitř, jinak nebudou připojeni. Ten dokument určitě najde. V. Obešlová - chce vidět ten dokument, nic tak direktivního nenapsala. P. Mazura - VODOS nebude chtít jímky čistit, protože v sobotu a v nedělí nepracují. J. Špinka - nedostal odpověď na svoje připomínky k dodatku, vadí mu 3 body, chce odpověď písemně, čeká už měsíce. Přehled přijatých usnesení ze dne /2015 ZO schvaluje zapisovatelku Lenku Vítovou zaměstnankyni OÚ, ověřovatele pana Vlastimila Vršťalu - občana obce Ohaře s trvalým pobytem a paní Zdeňku Kličkovou - občanku obce Ohaře s trvalým pobytem. 28a/2015 ZO schvaluje program jednání ZO v předloženém znění s rozšířením o body 27. Schválení přerušení provozu MŠ Ohaře v době letních prázdnin a 28. Žádost MŠ Ohaře o schválení nákupu dlouhodobého hmotného majetku. 28b/2015 ZO schvaluje, že do programu bude zařazen bod s názvem Žádost občanů obce Ohaře dle 16 odst.2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. jako bod č. 6 a ostatní body se posouvají. 29/2015 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015 v předloženém znění a je přílohou tohoto zápisu. 30/2015 ZO schvaluje účetní závěrku MŠ za 1. čtvrtletí roku 2015 v předloženém znění. 31/2015 ZO souhlasí s předloženým návrhem na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Němčice a pověřuje starostku obce uzavřením dohody o změně katastrální hranice s Obcí Němčice. 32/2015 ZO souhlasí s předloženým návrhem na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Ohaře a k.ú. Polní Chrčice a pověřuje starostku obce uzavřením dohody o změně katastrální hranice s Obcí Polní Chrčice. 33/2015 ZO schvaluje závěrečný účet DSO Kolínské Zálabí za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření DSO, který byl zveřejněn na úřední i elektronické desce OÚ Ohaře od do /2015 ZO schvaluje Kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 778/14 v k.ú. Ohaře o výměře 522m2 v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 35/2015 ZO schvaluje Územní studii parc. č. 193 v k.ú. Ohaře s datem dokončení duben 2015 v předloženém znění. 36/2015 ZO schvaluje provedení úpravy nájezdu k nemovitosti č.p. 71 vybudováním dvou nájezdových pasů ze zatravňovacích panelů. 37/2015 ZO schvaluje Darovací smlouvu s vlastníkem pozemku parc.č. 981/26 v k.ú. Ohaře o výměře 53m2 ostatní plocha v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 38/2015 ZO schvaluje poskytnutí veřejného finančního příspěvku pro SDH Ohaře ve výši ,-Kč, KOŽ ve výši ,-Kč a TJ Union Ohaře ve výši ,- Kč. 39/2015 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru číslo: SML 00829/15 v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem. 40/2015 ZO schvaluje přerušení provozu MŠ Ohaře v termínu od do /2015 ZO schvaluje nákup myčky na nádobí, 10ks lehátek a keramickou pec pro MŠ Ohaře. 18

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin.

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva (3/2011) obce Cotkytle konaného dne 22. 6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu

Zápis ze zasedání zastupitelstva (3/2011) obce Cotkytle konaného dne 22. 6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zápis ze zasedání zastupitelstva (3/2011) obce Cotkytle konaného dne 22. 6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Ing. Prokop Holý, Vlastimil Jureček, Jiří Filipi, František Tesař, Václav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. prosince 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. prosince 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. prosince 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: Zdeněk Polák Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0

- 1 - Hlasování o přijetí tohoto programu: 6 0 0 OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 1/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29.1.2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29.1.2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29.1.2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více