CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Přístup založený na lidských právech v rozvojové spolupráci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Přístup založený na lidských právech v rozvojové spolupráci"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Přístup založený na lidských právech v rozvojové spolupráci Eva Michálková Vedoucí práce: Mgr. Magdaléna Vaculčiaková Olomouc 2014

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. Olomouc Eva Michálková

3 Poděkování Mé poděkování patří Mgr. Magdaléně Vaculčiakové, která mi byla nejen velmi trpělivou a ochotnou vedoucí práce, ale která pro mě i nadále zůstává mimořádně inspirativním člověkem.

4 Motto Mír může trvat jen tam, kde jsou dodržována lidská práva, kde lidé nehladoví a kde jsou jednotlivci a národy svobodní. Jeho Svátost Dalajlama XIV.

5 Obsah Seznam zkratek Úvod Metoda a struktura práce Vymezení základních pojmů Rozvojová spolupráce Aktéři rozvojové spolupráce Lidská práva Definice lidskoprávního přístupu Definice podle mezivládních organizací Definice podle vládních institucí Definice podle nestátních neziskových organizací Diskuze nad definicemi Východiska a principy lidskoprávního přístupu Právní rámec Základní principy Držitelé práv a nositelé povinnosti Diskuze nad východisky Vývoj a implementace lidskoprávního přístupu Historická dimenze lidskoprávního přístupu Vztah k přístupu charitativnímu a přístupu základních potřeb Důvody změny paradigmatu Implementace lidskoprávního přístupu Diskuze nad vývojem a implementací lidskoprávního přístupu Kritika lidskoprávního přístupu Diskuze nad kritikou Závěr Seznam zdrojů Anotace/Abstract

6 Seznam zkratek CONCORD DAC Danida DFID FoRS GIZ IHRN MDGs Norad ODA ODI OECD OHCHR PRSP SAPs Sida UNDP UNICEF US AID USD Evropská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj Výbor pro rozvojovou pomoc Dánské ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo Velké Británie pro mezinárodní rozvoj České fórum pro rozvojovou spolupráci Německá agentura pro mezinárodní spolupráci International Human Rights Network Rozvojové cíle tisíciletí Norská agentura pro rozvojovou spolupráci Oficiální rozvojová pomoc Overseas development institute Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva Strategie snižování chudoby Programy strukturálního přizpůsobení Švédská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci Rozvojový program OSN Dětský fond OSN Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj Americký dolar - 2 -

7 Úvod Mír může trvat jen tam, kde jsou dodržována lidská práva, kde lidé nehladoví a kde jsou jednotlivci a národy svobodní. pronesl Dalajlama XIV. 11. prosince 1989, v rámci proslovu k příležitosti nominace na Nobelovu cenu za mír. Dalajlama je přesvědčený, že se mír neobejde bez dodržování lidských práv a svobody. Plný a všestranný rozvoj člověka a společnosti je zase nemožný bez míru, což činí z oblasti lidských práv a svobody základní předpoklady pro rozvoj. Od vzniku Všeobecné deklarace lidských práv, a tedy uznání, že se všechny lidské bytosti rodí se stejnými nezcizitelnými právy a základními svobodami, uplynulo již 65 let. Je však alarmující, že přesto dodržování základních lidských práv není v mnoha zemích světa samozřejmostí. Oblast lidských práv, jejich prosazování a ochrana tak stále zůstává tématem aktuálním, živým a sledovaným. V posledních dvou desetiletích dochází k přehodnocení paradigmatu rozvojové pomoci a ta se stále více propojuje právě s oblastí lidských práv. Jedním z nositelů této změny je relativně nový přístup k rozvojové spolupráci přístup založený na lidských právech (Zemanová 2008: 7). Ten zásadně mění chápání rozvojové pomoci, na které jsme byli v minulosti zvyklí. Od pomoci se přechází ke spolupráci, od pasivních příjemců k aktivním a samostatným partnerům a od dávání ke zmocňování (Destrée 2009: 12). V minulosti se rozvoj měřil zejména ekonomickými ukazateli a byl tak zaměřen především kvantitativně. Praxe však ukazuje, že ekonomický růst země nemusí vždy nutně jít ruku v ruce s celkovým zlepšením života obyvatel. Přístup založený na lidských právech (dále také jako lidskoprávní přístup) vychází z přesvědčení, že plného rozvoje nelze dosáhnout, pokud nebudou dodržena a naplněna základní lidská práva (Ľudsko-právny prístup na príkladoch projektov slovenských mimovládnych rozvojových organizácií: 3). Naopak, podle tohoto přístupu, je porušování lidských práv úzce spjato s chudobou a vyloučením, zhoršováním životního prostředí, zranitelností a konflikty (OECD 2006: 3). Lidskoprávní přístup je tedy zaměřen kvalitativně a spíše na řešení strukturálních podmínek problému, než jen jeho následků (Ľudsko-právny prístup na príkladoch projektov slovenských mimovládnych rozvojových organizácií: 3)

8 Právě na lidskoprávní přístup v rozvojové spolupráci se zaměřuji v této práci. Cílem práce je popsat přístup založený na lidských právech se zaměřením na jeho východiska, přínosy a nedostatky, a tím poskytnout přehled možností jeho využití v rozvojové spolupráci. Přínos své práce spatřuji především v poskytnutí širokého přehledu informací týkajících se přístupu založeného na lidských právech v rozvojové spolupráci. Tento přehled pak může sloužit k lepšímu pochopení tohoto přístupu, ať už ze strany laické veřejnosti či studentů, ale také neziskových organizací a odborníků. Tato práce je přehledovou statí, jde tedy o práci teoretickou. Respektive o práci, která není přímo založena na zpracování poznatků získaných empirickým výzkumem. Více metodu a strukturu práce přibližuji v první kapitole. V práci vycházím ze zdrojů v anglickém jazyce, neboť ten je primárním jazykem komunikace a publikace v oblasti rozvojové spolupráce. Všechny parafráze a citace těchto anglických zdrojů uvádím ve vlastním překladu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole vymezují základní pojmy související s tématem této práce, tedy co je to rozvojová spolupráce, kdo jsou aktéři této spolupráce a co jsou to lidská práva. Ve druhé kapitole se pak již věnuji samotnému přístupu založenému na lidských právech, konkrétně jeho definici. Třetí kapitola je zaměřená na východiska a principy přístupu, zabývám se v ní tím, na kterých právních principech a dalších základních kamenech lidskoprávní přístup stojí. Ve čtvrté kapitole se věnuji nejen historickému náhledu na vztah rozvoje a lidských práv, ve kterých hledám kořeny lidskoprávního přístupu, ale zaměřuji se také na to, jak vypadá současná implementace tohoto přístupu do praxe rozvojových organizací. V poslední, šesté kapitole, se zamýšlím nad kritikou lidskoprávního přístupu a jeho problematickými oblastmi

9 1 Metoda a struktura práce Jak je zmíňeno již v úvodu, tato absolventská práce je vypracována metodou přehledové stati. V této kapitole se, ještě před vlastním textem práce, věnuji popisu této metody. Stručně vysvětlím, co je to přehledová stať, proč jsem zvolila právě tuto metodu a v čem tato metoda spočívá. Hlavní motivací pro volbu přehledové stati jako metody této práce a také motivací pro výběr tohoto tématu, je jeho absence v česky psané literatuře věnující se rozvojové spolupráci. Jedinou českou publikací věnující se lidskoprávnímu přístupu je publikace Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (dále FoRS) nesoucí název Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce. Tato publikace se však spíše zaměřuje na historii vztahu lidských práv a rozvojové spolupráce a samotnému vysvětlení pojmu lidskoprávního přístupu věnuje jen několik stran. Publikace také hodnotí uplatňování lidskoprávního přístupu na příkladech čtyř rozvojových projektů českých neziskových organizací. Nejde tedy o publikaci přehledového typu, která by přinášela různé definice lidskoprávního přístupu a různé názory na toto téma. Proto jsem se rozhodla právě pro tvorbu přehledu o přístupu založeném na lidských právech, který by reflektoval jeho pozici v mezinárodním kontextu, ale zároveň by byl přístupný pro českého čtenáře. Podle Bugela a Šlechtové je přehledová stať spojením analýzy, komparace, vyhodnocování a historického přístupu (Bugel a Šlechtová 2012: 199). Podle Šanderové přehledová stať stojí na pomezí kompilace a komparace. Kompilaci se přehledová stať blíží podáním přehledu o dosavadním bádání v určitém směru s úplným seznamem stěžejní relevantní literatury (Šanderová 2005: 76). Z komparace pak přehledová stať vychází v uspořádání zdrojů, o nichž pojednává a jejich porovnání a zhodnocení, jež je provedeno na základě vybraných kritérií (Šanderová 2005: 76). Rozsah přehledové stati lze zúžit a to buď upřednostněním hlediska věcného, nebo časového (Bugel a Šlechtová 2012: 199). Pro toto zúžení jsem se také rozhodla, neboť dostupných anglických zdrojů věnujících se lidskoprávnímu přístupu existuje nepřeberné množství. Zahrnutí všech těchto zdrojů tak nebylo možné kvůli rozsahu práce. Protože je přístup založený na lidských právech přístupem poměrně novým, přiklonila jsem se k věcnému hledisku. Toto věcné - 5 -

10 hledisko spočívá ve zúžení zdrojů na základě určeného kritéria. Jako kritérium jsem zvolila rozdělení aktérů rozvojové spolupráce. Konkrétní výběr zdrojů na základě tohoto kritéria bude uveden v následující kapitole (viz 2.2 Aktéři rozvojové spolupráce). 2 Vymezení základních pojmů V této kapitole se pokusím definovat klíčové pojmy a to zejména ty, které se týkají rozvojové spolupráce. Nejprve se budu věnovat vysvětlení samotného pojmu rozvojová spolupráce a způsobům jejího poskytování. Poté vymezím pojem aktéři rozvojové spolupráce a provedu výběr těch aktérů, jejichž pojetí přístupu založeného na lidských právech budu v průběhu celé práce komparovat. Závěrečnou podkapitolu tvoří vysvětlení pojmu lidských práv. Definicím lidskoprávního přístupu jsem vymezila samostatnou druhou kapitolu, neboť lidskoprávní přístup je různými aktéry vnímán odlišně, a proto budu tyto definice srovnávat. 2.1 Rozvojová spolupráce Rozvojovou spoluprací (také rozvojová pomoc, zahraniční pomoc) se dle Encyklopedie rozvojových studií rozumí vnější zásah do rozvojových zemí za účelem pozitivní společenské změny, nejčastěji snížení chudoby (Dušková a kol. 2011: 266). Rozvojovou spolupráci lze také definovat vymezením vůči humanitární pomoci. Humanitární pomoc je spíše krátkodobého charakteru a zaměřuje se na záchranu lidských životů, zmírnění utrpení a zachování lidské důstojnosti při humanitárních krizích (např. přírodní katastrofy nebo válečné konflikty) (Degnbol- Martinussen, Engberg-Pedersen 2003: 199). Oproti tomu rozvojová spolupráce je dlouhodobou činností, zaměřující se na ekonomický, sociální a environmentální rozvoj a budování kapacit v rozvojových zemích (Degnbol-Martinussen, Engberg- Pedersen 2003: 199). Rozdělení zemí světa na rozvinuté a rozvojové není vždy jasné a názory na tuto problematiku se různí. Většinou bývá využíváno rozdělení zemí podle jejich - 6 -

11 HND 1. Světová banka dělí země do čtyř kategorií: země s nízkými příjmy, země s nižšími středními příjmy, země s vyššími středními příjmy a země s vysokými příjmy 2. Přičemž za rozvojové země se většinou považují země s nízkými a nižšími středními příjmy 3. Za rozvojovou spolupráci se často považuje pouze tzv. oficiální rozvojová pomoc, ačkoli toto pojetí je zúžené, neboť rozvojová spolupráce je taktéž financována nevládními neziskovými organizacemi, soukromými nadacemi a sbírkami (Dušková a kol. 2011: 266). Oficiální rozvojová pomoc (dále ODA) je nejčastěji poskytována formou finanční pomoci (např. zvýhodněné půjčky), technické spolupráce (např. vysílání expertů) nebo hmotné pomoci (např. potravinová pomoc) (Dušková a kol. 2011: 192). Za oficiální rozvojovou pomoc se pak považují ty toky prostředků, které splňují následující kritéria, definovaná organizací OECD. Prostředky musí být poskytnuty oficiálními agenturami, tedy národními, případně místními orgány státní správy, jejich použití musí směřovat k naplnění hlavního cíle, kterým je podpořit ekonomický rozvoj a blahobyt v rozvojových zemích a musí se řídit principem spolufinancování s grantovou složkou ve výši nejméně 25 % (Dušková a kol. 2011: 192). Pro účely této absolventské práce zahrnuji do pojmu rozvojové spolupráce jak výše zmíněnou oficiální rozvojovou pomoc, tak i činnost nestátních neziskových organizací, nadací a sbírek, tedy také tzv. neoficiální rozvojovou pomoc. Věnovat se pouze oficiální rozvojové pomoci by vedlo ke značnému okleštění tématu, neboť také neoficiální rozvojová pomoc tvoří nezanedbatelnou část celkové rozvojové spolupráce. 2.2 Aktéři rozvojové spolupráce Do rozvojové spolupráce jsou zapojeny dva hlavní typy aktérů: příjemce pomoci a poskytovatel pomoci. Příjemci pomoci, tedy beneficienty, jsou jak 1 Hrubý národní důchod (HND, anglicky GNI Gross national income) je definován jako hrubý domácí produkt, tedy celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená na území dané země, navýšený o čisté příjmy z mezd a platů a důchodu z vlastnictví ze zahraničí (OECD 2010b: 24). 2 World Bank How we Classify Countries [on-line]. 3 Podrobný seznam zemí označovaných jako rozvojové je dostupný na webu Světové banky. World Bank Country and Lending Groups [on-line]

12 domácnosti a soukromé osoby v rozvojových zemích, tak i místní komunity, organizace občanské společnosti a vlády těchto rozvojových zemí (OECD 2010a: 5). Oblast poskytovatelů pomoci je mnohem širší. Patří zde jak organizace a instituce přerozdělující do rozvojových zemí veřejné zdroje, tak i soukromé finance například v podobě remitencí 4 nebo soukromých investic (OECD 2010a: 5). V práci se však dále budu zabývat pouze těmi typy rozvojové spolupráce, jež jsou poskytovány z veřejných zdrojů. Mezi ty patří bilaterální donoři, multilaterální donoři, globální fondy a nevládní organizace. Bilaterální spolupráce je přímá spolupráce mezi příjemcem pomoci a poskytovatelem pomoci, tedy donorem (OECD 2010a: 5). Multilaterální, čili mnohostranná spolupráce, není poskytována přímo od donorské vlády rozvojové zemi, ale prostřednictvím dalších aktérů (OECD 2010a: 5). Těmi mohou být agentury OSN, instituce EU, mezinárodní finanční instituce, ostatní mezinárodní vládní instituce a další (Dušková 2011: 162). Aktéry v multilaterální spolupráci jsou tedy donorské vlády, zprostředkovatelské organizace a partnerské vlády přijímajících zemí. Podíl bilaterální a multilaterální složky rozvojové spolupráce se u všech zemí liší v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou vyspělost nebo institucionální kapacita (Dušková 2011: 162). U tradičních dárců, jakými jsou například Velká Británie nebo Norsko tvoří bilaterální spolupráce často více než 75% z celkové ODA. Naopak u nových dárců to bývá méně než 50%, jako tomu je v případě České republiky, jejíž bilaterální spolupráce tvoří pouze 35% (Dušková 2011: 162). Degnbol-Martinussen a Engberg-Pedersen vymezují šest nejvýznamnějších donorů na poli rozvojové spolupráce (Degnbol-Martinussen, Engberg-Pedersen 2003: 53). Prvními dvěma jsou bilaterální donoři, tedy vlády rozvinutých zemí, přičemž je autoři rozdělují (dle objemu financí poskytnutých na rozvojovou spolupráci) na velké donory (USA, Japonsko, Francie, Německo, Velká Británie) a malé donory (Dánsko, Norsko, Švédsko, Holandsko, Kanada). Třetím donorem je organizace OSN se všemi svými agenturami a programy, zejména však Rozvojový program OSN (dále UNDP) a Dětský fond OSN (dále UNICEF). Čtvrtým donorem jsou 4 Remitence jsou soukromé finance, které posílají migranti ze země současné pracovní činnosti do své původní země (Dušková 2011: 255)

13 multilaterální rozvojové banky, především Světová banka a regionální rozvojové banky. Pátou skupinou donorů jsou mezinárodní nevládní organizace z bohatých zemí. Posledním, šestým donorem, je Evropská unie (Degnbol-Martinussen, Engberg-Pedersen 2003: 53). Pro účely této absolventské práce jsem rozdělila aktéry (respektive donory a poskytovatele) rozvojové spolupráce s pomocí výše uvedených definicí na: (a) mezivládní organizace (multilaterální spolupráce) (b) vládní instituce (bilaterální spolupráce) (c) nestátní neziskové organizace Mezivládní organizace Do této skupiny aktérů zařazuji organizace OSN, Světovou banku a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále OECD, z anglického Organisation for Economic Co-operation and Development). Světová banka 5 a OSN 6 jsou jedněmi z nejvýznamnějších donorů rozvojové spolupráce (Degnbol-Martinussen, Engberg- Pedersen 2003: 53). OECD, respektive její Výbor pro rozvojovou pomoc (dále DAC, z anglického Development Assistance Commitee) zaštiťuje některé bohaté státy poskytující rozvojovou pomoc, přičemž tyto členské státy poskytují přibližně 95% celkové rozvojové pomoci (Dušková 2011: 356). DAC vydává dokumenty, jež sice nejsou právně závazné, ale mají vliv na formování rozvojové spolupráce členských států (Dušková 2011: 357). DAC měl také významný vliv při tvorbě Rozvojových cílů tisíciletí 7 a Pařížské deklarace o účinnosti pomoci 8 a vytvořil závaznou definici 5 Světová banka je mezinárodní organizace poskytující půjčky a granty rozvojovým zemím s cílem zlepšit životní podmínky, podpořit dlouhodobý rozvoj a boj s chudobou (Dušková 2011: 317). 6 Organizace spojených národů je mezinárodní organizací zaštiťující téměř všechny státy světa, která vznikla roku 1945 s cílem řešit globální problémy a podporovat udržení míru, mezinárodního rozvoje a další (Dušková 2011: 196). 7 Osm Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) tvoří plán OSN, jak do roku 2015 vyhovět potřebám chudých a snížit světovou chudobu. K plnění tohoto plánu se v roce 2000 zavázaly všechny členské státy OSN. UN - Millenium Development Goals and Beyond 2015 [on-line]. 8 Pařížská deklarace o účinnosti pomoci byla přijata roku 2005 na druhém Fóru na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci, konaného pod záštitou DAC. Deklarace je snahou o zvýšení efektivnosti rozvojové spolupráce a byla podepsána více než 100 státy a multilaterálními organizacemi. OECD - Paris Declaration and Accra Agenda for Action [on-line]

14 oficiální rozvojové pomoci (Dušková 2011: 357). Proto je také OECD, respektive DAC důležitým aktérem na poli rozvojové spolupráce Vládní instituce Vládní instituce, respektive národní rozvojové agentury poskytující oficiální rozvojovou pomoc či jim podobné instituce, jsou další ze tří skupin poskytovatelů rozvojové spolupráce. Kvůli rozsahu práce jsem vybrala šest zemí, které dle OECD poskytly v roce 2012 největší objem financí v rámci oficiální rozvojové pomoci (OECD 2013: 260). A to jak podle objemu těchto poskytnutých financí, tak i podle jejich poměru vůči HND. Nejvíce na oficiální rozvojovou pomoc vynaložili USA ( miliónů USD), Velká Británie ( miliónů USD) a Německo ( miliónů USD) (OECD 2013: 260). Když se však podíváme, kolik procent z HND tvoří tyto finance, zjistíme, že pořadí je naprosto jiné. Největší objem financí v poměru k HND vynaložilo Lucembursko (1 % z HND), dále pak Švédsko (0,99 % z HND) a Norsko (0,93 % z HND) (OECD 2013: 260). Lucembursko se buď lidskoprávním přístupem nezabývá, anebo nemá tyto informace přístupné. Proto místo něj zařazuji další nejštědřejší zemi, Dánsko, které v roce 2012 poskytlo na oficiální rozvojovou pomoc finance ve výši 0,84 % svého HND (OECD 2013: 260). V následujících kapitolách tedy budu porovnávat, jak přístup založený na lidských právech vnímají USA, Velké Británie, Německo, Švédsko, Norsko a Dánsko, respektive jejich oficiální rozvojové agentur či ministerstva, které jsou ústředními institucemi zaštiťujícími oficiální rozvojovou pomoc těchto zemí. Mezi aktéry nezahrnuji Evropskou Unii, přestože je největším poskytovatelem rozvojové spolupráce. A to z toho důvodu, že většinu objemu financí, která je považována za pomoc EU, fakticky tvoří bilaterální toky členských států. Ty jsou částečně reprezentovány výše zmíněným výběrem zemí. Pouhou pětinu z celého objemu tvoří finance poskytnuté samotnou EU, respektive Evropskou komisí. 9 Přesto je EU významným aktérem na poli rozvojové spolupráce, a také se lidskoprávnímu přístupu na poli rozvojové spolupráce věnuje. Hlavním dokumentem v oblasti lidských práv a lidskoprávního přístupu EU je dokument EU 9 Euroskop.cz Rozvojová politika [online]

15 Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy vydaný v roce Nestátní neziskové organizace Oblast nestátních neziskových organizací působících v rozvojové spolupráci je velmi široká, stejně jako zaměření těchto organizací. Jen například konfederace CONCORD sdružuje více než 180 národních platforem nevládních organizací Evropské unie, v rámci kterých zastupuje přes 1600 jednotlivých nevládních rozvojových organizací z celé EU 10. Vybrat proto jen několik organizací by bylo velkou redukcí i přesto, že ne všechny organizace se k lidskoprávnímu přístupu vyjadřují a věnují. Obecně se dá říci, že velké a již tradiční nestátní neziskové organizace, jakými jsou například Oxfam 11, Save the Children 12, Amnesty International 13, Terres des Hommes 14 nebo ActionAid 15, lidskoprávní přístup uplatňují. Organizace Amnesty International, Terre des Hommes a ActionAid vydaly v roce 2008 společný dokument s názvem Human Rights-Based Approaches and European Union Development Aid Policies, ve kterém se lidskoprávnímu přístupu věnují. 10 FoRS - Co je CONCORD [on-line]. 11 Oxfam je konfederace 17 organizací zabývajících se bojem proti chudobě a bezpráví. Tato konfederace byla založena v roce 1995, ale historie názvu a činnosti organizace sahá až do roku 1942 a je spojena s potravinovou pomocí okupovanému Řecku. K lidskoprávnímu přístupu se Oxfam vyjadřuje například na svých webových stránkách. Oxfam International History of Oxfam International [on-line]. 12 Organizace Save the Children má své počátky již v roce 1919, kdy byl založen stejnojmenný fond určený k pomoci válkou zasaženým dětem. Od 30. let 20. století v USA a postupně v dalších zemích světa pomáhá naplňovat základní potřeby dětí a ochraňovat je před újmou a násilím. Lidskoprávnímu přístupu se Save the Children věnuje například v dokumentu Promoting Rights Based Approaches, vydaným v roce Save the Children - Who we are [on-line]. 13 Amnesty International je organizace, která od roku 1961 sleduje porušování lidských práv na celém světě a iniciuje kampaně pro zlepšení této situace. Amnesty International Who we are [online]. 14 Terre des Hommes je federace 10 organizací, které se od roku 1960 věnují práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí, s jejich rodinami a komunitami. Terre des Hommes International Federation Mission [on-line]. 15 ActionAid se od roku 2003 věnuje boji proti chudobě ve více než 40 zemích světa. ActionAid - Our Structure and Governance [on-line]

16 Kvůli rozsahu této práce se podrobněji věnuji pouze tomu, jak lidskoprávní přístup chápe již zmíněná konfederace CONCORD, která vytváří společná stanoviska evropských nevládních organizací k rozvojové politice Lidská práva Termín lidská práva je užíván k označení širokého spektra práv, od práva na život, až po právo na kulturní identitu. Všechna tato práva tvoří skupinu práv zajišťující člověku základní předpoklady nezbytné pro důstojné lidské bytí (Šrámková 2011: 6). Podle OSN se lidská práva vyznačují čtyřmi společnými charakteristikami (podle Šrámková 2011: 6). Jsou vrozená, člověk má lidská práva, protože je člověkem. Dále jsou nezcizitelná, člověk má lidská práva, i když nejsou respektována, univerzální lidská práva náleží všem bez rozdílu rasy, náboženství, politického vyznání, národnosti či příslušnosti k určité skupině. A také nedělitelná, jednotlivá lidská práva jsou vzájemně propojena (Šrámková 2011: 6). Typologií dělení lidských práv je mnoho, nejznámějším je zřejmě dělení dle historického hlediska, kdy se hovoří o třech (respektive čtyřech) generacích lidských práv. Koncept tří generací lidských práv byl představen na konci 70. let Karlem Vašákem (Šrámková 2011: 8) a rozšířen o čtvrtou generaci J. Blahožem (Vargová 2007: 11). Oba navíc upozorňují na předpokládané doplnění o další generace lidských práv v budoucnu. Blahož (2005 podle Vargová 2007: 11) tedy nabízí toto rozděleni: a) Lidská práva první generace byla formulována během století. Někdy se o této skupině lidských práv hovoří jako o právech individuálních či osobních. Patří mezi ně například právo na život, osobní svobodu, právo na vlastnictví, právo na soukromí, svoboda myšlení, pobytu a pohybu. b) Lidská práva druhé generace byla přiznána až na přelomu 19. století a postihují politická práva, například právo volební, čili právo volit, ale také být volen, nebo právo účastnit se správy věcí veřejných, či právo petiční. c) Počátek prosazování lidských práv třetí generace se datuje do 20. let 20. století a tato skupina zahrnuje práva sociální, hospodářská a kulturní. 16 FoRS Co je CONCORD [on-line]

17 Tedy například právo na práci a uspokojivé pracovní podmínky, právo na sociální zabezpečení či právo na vzdělání. d) Lidská práva čtvrté generace začala být proklamována od 70. let 20. století. Jde tedy o poměrně nové téma, o kterém se začalo mluvit v souvislosti s aktuálním vývojem společnosti a nebezpečími, jež jí v té době hrozila. Blahož zde zařazuje zejména právo na životní prostředí, právo na ochranu informací, právo na ochranu osobní integrity a právo na mír. Ze čtvrté generace lidských práv jasně vidíme onen požadavek neuzavírat kapitolu lidských práv, nýbrž ponechat jejich dělení otevřené. Neboť společnost se neustále mění, stejně tak mohou přicházet nová pojetí lidských práv, jakožto reakce na nové problémy. Lidská práva nejsou jen pouhým teoretickým pojmem, ale stále diskutovaným tématem, jež odráží vývoj vnímání společnosti, neboť přímo vychází ze základního kamene společnosti, z člověka. 3 Definice lidskoprávního přístupu Abychom mohli zjistit, jak je přístup založený na lidských právech využitelný v rozvojové spolupráci, je nejprve potřeba jej teoreticky vymezit. V této kapitole proto zkoumám, jak je přístup založený na lidských právech v rozvojové spolupráci definován deseti vybranými aktéry (OSN, Světová banka, OECD, oficiální rozvojové agentury USA, Velké Británie, Německa, Švédska, Norska, Dánska a platforma CONCORD). Tato kapitola má za účel ukázat, zda se definice tohoto přístupu mezi různými aktéry rozvojové spolupráce liší. Pokud ano, co tyto rozdíly v definicích pro rozvojovou spolupráci znamenají? Liší se definice lidskoprávního přístupu pouze mezi skupinami aktérů, tedy například mezi neziskovými organizacemi a vládními institucemi? Nebo existují rozdíly v chápání tohoto přístupu také například mezi různými institucemi stejné skupiny aktérů? Existuje nějaká definice lidskoprávního přístupu, ke které se přiklání většina nebo všichni zkoumaní aktéři, nebo je lidskoprávní přístup spíše předmětem vlastní interpretace dané instituce či organizace? A co všechno toto pro rozvojovou spolupráci znamená? Pro lepší přehlednost rozčleňuji definice lidskoprávního přístupu do podkapitol podle jednotlivých skupin aktérů tak, jak jsem si je definovala výše (mezivládní

18 organizace, vládní instituce, nestátní neziskové organizace). Na závěr kapitoly pak následuje diskuze nad těmito definicemi a jejich shrnutí. 3.1 Definice podle mezivládních organizací Nejprve začínám definicí OSN, respektive Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (dále OHCHR, z anglického Office of the High Commissioner for Human Rights). Ten definuje přístup založený na lidských právech jako koncepční rámec, který vychází z mezinárodních norem na ochranu lidských práv. Jeho jádrem je analýza nerovností, které jsou příčinou rozvojových problémů a dále náprava těchto diskriminačních praktik a nespravedlivého rozdělení moci (OHCHR 2006: 15). Z pohledu lidskoprávního přístupu k rozvoji nejsou pouhá dobročinnost a darování dostačující, ale je potřeba zmocnit zejména ty, jež jsou marginalizovaní, a to k participaci v politice a rozhodování o věcech veřejných. Dále pak je nutné zmocnit i nositele odpovědnosti, čili ty, jež jsou povinni umožňovat lidem naplňovat svá práva, a to tak aby si tuto nutnost uvědomili a zodpovědnost převzali (OHCHR 2006: 15). V roce 2003 OSN přijala dokument směřující ke společnému porozumění lidskoprávního přístupu a rozšířila tak působení lidskoprávního přístupu z OHCHR na všechny své agentury a součásti (OHCHR 2006: 35). V tomto dokumentu jsou definovány základní charakteristiky lidskoprávního přístupu. Hlavním znakem je požadavek vnímání dodržování lidských práv jako primárního cíle rozvojových politik a programů a považování principů a standardů, vycházejících z mezinárodních úmluv o lidských právech za základ každé činnosti rozvojové spolupráce i všech částí procesu plánování projektů (OHCHR 2006: 35). Dalším znakem lidskoprávního přístupu je identifikace držitelů práv, tedy těch, jejichž práva nejsou naplňována a jim zodpovědných nositelů povinnosti, kteří jsou povinni tato práva naplnit (OHCHR 2006: 35). Lidskoprávní přístup však nezůstává jen u této identifikace, ale dále směřuje k posílení kapacit. A to jak posílení schopnosti držitelů práv nárokovat svá práva, tak posílení schopnosti a vůle u nositelů povinnosti těmto požadavkům vyhovět (OHCHR 2006: 35). Vidíme tedy, že podle OSN, se lidskoprávní přístup zaměřuje na práci s celým systémem vztahů mezi držiteli práv a nositeli povinností, na analýzu nerovností

19 v těchto vztazích a posílení schopností a zmocnění obou aktérů. OSN také považuje lidskoprávní přístup za natolik důležitý, že vyžaduje dodržování jeho zásad a principů u všech svých agentur a při všech činnostech. Podle OSN je lidskoprávní přístup jak cílem rozvojových aktivit, ve smyslu dosažení zmocnění všech aktérů, tak i prostředkem k dosažení tohoto cíle, neboť díky mezinárodním úmluvám o lidských právech a dalším principům dává návod, jak tohoto cíle dosáhnout (OHCHR 2006: 35). Světová banka nehovoří o jediném přístupu založeném na lidských právech, ale o přístupech. Podle ní jde o principy, které legitimizují požadavky chudých a znevýhodněných, požívat národních a mezinárodních zdrojů a pravidel k ochraně svých klíčových zájmů (Gauri, Gloppen 2012: 3). Světová banka považuje za důležité odlišit přístupy založené na lidských právech od širších společenských jevů, jakými jsou například sociální spravedlnost nebo sociální změna (Gauri, Gloppen 2012: 3). Přístupy založené na lidských právech totiž nezahrnují postupy a pravidla, jež jsou základem politické morálky, sociální stability a moderního ekonomického růstu (Gauri, Gloppen 2012: 3). Lidskoprávní přístupy jsou spíše cílenými intervencemi ze strany vlád a dárců, a tak mohou pouze napomoci hodnotit širší společenské instituce, ale nemohou všechny tyto sociální konstrukty od základu vytvořit (Gauri, Gloppen 2012: 3). Právě to se totiž děje v rámci změn ve společnosti a také s většími ekonomickými dopady (Gauri, Gloppen 2012: 4). Dále Světová banka dodává, že tyto dílčí aplikace mohou být kombinovány a přizpůsobeny kontextu dané země. Proto je také obtížné vymezit jednotný směr a hranice lidskoprávních přístupů, protože je nelze úplně odizolovat od institucí v dané společnosti, ze kterých vychází a které podporuje a rozšiřuje (Gauri, Gloppen 2012: 4). A proto také Světová banka hovoří o přístupech založených na lidských právech v množném čísle. OECD pojímá lidskoprávní přístup velmi široce. Od nejběžnější formy spolupráce, tedy projektů přímo zaměřených na podporu naplňování některých práv, přes strategičtější snahy, kterými jsou programy a globální iniciativy, až po zahrnutí témat spojených s lidskými právy do dialogu mezi donory a rozvojovými zeměmi (OECD 2006: 19). OECD považuje snahu o naplnění lidských práv nejen za cíl samotných aktivit a organizací zabývajících se lidskými právy, ale právě také jako nástroj, který zlepší kvalitu a účinnost rozvojové spolupráce (OECD 2006:18). Podle

20 OECD je přístup založený na lidských právech posunem od právního státu směrem ke strategickému využívání lidských práv. Tento posun a tedy lidskoprávní přístup pak ovlivňuje to, jak je problémová situace analyzována, jak jsou stanoveny cíle intervence a jak je rozvojová pomoc poskytována (OECD 2006: 19). U definice OECD vidíme důležitou poznámku pro uplatňování lidskoprávního přístupu, a to tu, že si od tohoto přístupu slibuje zvýšení kvality a účinnosti rozvojové spolupráce. Také vidíme, že se OECD dívá na lidskoprávní přístup velmi široce a zahrnuje zde i již existující organizace a aktivity zaměřující se na ochranu a naplnění lidských práv. 3.2 Definice podle vládních institucí Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (dále US Aid, z anglického United States Agency for International Development) chápe lidskoprávní přístup jako aktivity posilující a reformující veřejnou správu, například činnosti posilující vlastnická a volební práva nebo reformující obchodní práva (US Aid 2013: 26). Tyto změny mohou dopomoci i těm nejchudším, aby dosáhli přístupu ke kapitálu a mohli tak sami ovlivňovat svou situaci (US Aid 2013: 26). Podle US Aid lidskoprávní přístup umožňuje snazší rozpoznání, ovlivnění a osvobození marginalizovaných skupin a uznání, naplnění a ochranu lidských práv. Tím lidskoprávní přístup napomáhá rozvojové spolupráci dosáhnout výsledků, které mají širší rozsah a jsou udržitelné (US Aid 2013: 26). Definice lidskoprávního přístupu podle US Aid se tak velmi podobá definici podle OSN. Obě organizace si od lidskoprávního přístupu slibují lepší analýzu nerovností a jejich nápravu. Podobně jako OECD si také US Aid s lidskoprávním přístupem spojuje lepší výsledky rozvojové spolupráce. Ministerstvo Velké Británie pro mezinárodní rozvoj (dále DFID, z anglického Department for International Development) definuje lidskoprávní přístup pomocí čtyř charakteristik: inkluze a nediskriminace, participace a zmocnění, plnění odpovědnosti a progresivní realizace práv (DFID 2005:3). Participaci a zmocnění chápe ve vztahu k držitelům práv a jejich schopnosti, být si vědom svých práv a dožadovat se jejich naplnění (DFID 2005:3). Plnění odpovědnosti se týká nositelů povinností, kteří musí respektovat a naplňovat práva držitelů (DFID 2005:3)

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Tereza Tolarová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci

Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prosinec 2009 Obsah: POUŽITÉ ZKRATKY:...1 SHRNUTÍ...2 1 ÚVOD...6 2 VÝZNAM KONCEPCE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Eva Vernerová Ověřování přínosů globálního rozvojového vzdělávání u dospívající mládeže Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC EVROPSKÉ UNIE NEČLENSKÝM STÁTŮM Zpracovala: Kantoříková Petra Plzeň, 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA)

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA POLICY PAPER STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA EFEKTIVITY (Prošlo oponentním řízením) Ondřej Horký, Míla Lukášová září 2009 Ústav mezinárodních vztahů,

Více

Analytická zpráva. Vladimír Smékal, Tomáš Protivínský, Petr Jarušek, Pavla Janečková, Filip Hotový ANALÝZA OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Analytická zpráva. Vladimír Smékal, Tomáš Protivínský, Petr Jarušek, Pavla Janečková, Filip Hotový ANALÝZA OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Analytická zpráva Vladimír Smékal, Tomáš Protivínský, Petr Jarušek, Pavla Janečková, Filip Hotový ANALÝZA OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ANALÝZA OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Autorský kolektiv: Prof.

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Magisterská diplomová práce Bc. Jana Rozehnalová Brno 2007 2 2 Čestné

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie Diplomová práce Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku (na příkladu komparace vzdělávacích

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Vzděláváním k demokracii

Vzděláváním k demokracii Rada Evropy Řada metodických materiálů pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům VDO/VLP Díl I Rolf Gollob, Peter Krapf, Wiltrud Weidinger (eds.) Vzděláváním k demokracii Podklady pro učitele

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více