ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 3 březen 2014 Utrpení - tragický produkt člověka V nás, kolem nás a všude ve světě existuje krutá a tvrdošíjná přítomnost utrpení a smrti. Vždycky na ně člověk narážel. Člověk nemůže proniknout tajemství utrpení; je-li ponechán vlastním silám, musí ztroskotat a může se přitom jen ještě bolestněji zranit. Jen křesťanská víra může člověku přiblížit jeho tajemství a zachránit ho před zoufalstvím, Ale mír přichází až u cíle dlouhé cesty. Kdo trpí, nesmí se divit, když má k rouhání blíže než ke slovu: STAŇ SE. Musí však všemi silami věřit, že Ježíš Kristus mu jednoho dne pomůže nejen k tomu, aby pochopil, nýbrž aby řekl ANO, aby tak utrpení sloužilo jeho vlastní spáse a spáse světa. - Proč růže zraňuje ty, kteří ji trhají? Proč rozbouřené moře pustoší kontinenty? Proč uvolněná radioaktivita ohrožuje lidstvo v jádru života? Proč se ničí tělo člověka, usadí-li se utrpení v jeho údech? Proč srdce člověka trpí právě tak jako zpustošené tělo? Proč si lidé navzájem působí kruté utrpení? Proč je utrpení vždy a všude společníkem člověka? - Jestliže v mechanizmu tvého auta není něco v pořádku, nebo když s ním špatně zacházíš, zjistíš, že tvůj motor trpí. Jestliže nedbáš plánu konstruktéra a sám zavádíš nějaké úpravy, které motor poškozují, motor se zastaví. Právě tak je tomu u lidí, když hříchem uvedou nepořádek do Plánu Otce, neboť tím přivedou utrpení a smrt i do světa. - Láskou, poslušností a milostí Boží žil člověk před pádem v harmonii: v harmonii se sebou, v harmonii s ostatními, 1

2 v harmonii s vesmírem. Sobectvím a pýchou se člověk bez Boha odsoudil k disharmonii se sebou, s ostatními i s vesmírem. Těžko dosažitelné spojení ducha a hmoty je rozbito. Jejich roztržka nese s sebou boj, rány a smrt. - To není z vůle Boží, že člověk trpí a umírá, nýbrž z vůle člověka. - neboť odplata hříchu je smrt; dar Boží však je život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. (Řím. 6, 23). - Nemohl Bůh zabránit tomu, aby člověk hřešil? Ano, kdyby mu byl odňal svobodu. - Miluje svého žáka profesor, který mu prozradí rozřešení úlohy, aby ho uchránil chyb? Miluje své dítě matka, která je nechce naučit chodit ze strachu, aby neupadlo? Miluje otec svého dospělého syna, když mu nedovoluje, aby se šel pobavit, ze strachu, aby se nevystavoval zlu? Miloval by Bůh člověka, kdyby ho připravil o možnost svobodně volit, žít a milovat? - Miluješ-li, nesmíš se dotknout svobody druhých proto, abys je uchránil zla, nýbrž musíš pro ně vzít na sebe riziko omylů, chyb, utrpení. - Často můžeš přesně sledovat stopu nešťastných následků hříchu: tvá pýcha druhého zraňuje, tvé sobectví ho oloupilo, tvá smyslnost ho vykořisťuje a ponižuje, velké metly: alkoholismus, prostopášnost plodí nesčetná tělesná a morální utrpení, která mají dalekosáhlé následky; trestuhodná nedbalost privilegovaných národů, jejich sobectví nebo jejich rasismus umožňují existenci brlohů, podvýživu, nedostatek hygieny, analfabetismus atd. - Nestěžuješ si na to, že je ti dobře, ačkoli vděčíš za svoje zdraví druhým (svým rodičům, těm, kteří ti připravují pokrm, atd.). Nestěžuješ si, že jsi vzdělaný, ačkoliv tvé znalostí pocházejí od tvých učitelů, od těch, kteří napsali knihy, atd. Proč by sis měl stěžovat na utrpení, které sis nezasloužil? Přijímáš-li solidaritu v dobru a jeho šťastných důsledcích, pak musíš také přijmout solidaritu ve zlém a jeho ovoci - utrpení. - Tvoříš jednotu s celým lidstvem a celým vesmírem. Vdechuješ atmosféru, stává se tebou. 2

3 Přijímáš chléb země, proměňuje se tvé tělo a celé tvé bytí. Vpíjíš sluneční paprsky, živí tě a dávají růst Získáváš užitek ze všech hvězd. Získáváš užitek ze všech lidí. Máš užitek z veškeré hmoty a z celého myšlenkového světa. Jsi závislý na všech a na každém, ale i ty ovlivňuješ vše a všechny. - Když hříchem vnášíš zmatek do toho univerzálního Těla, kde nejmenší dech má odraz až do nejzazších konců stvoření, je třeba, aby ses velmi často vzdal touhy dozvědět se, kde a jak se lokalizuje vřed utrpení. Právě tak trpíš-li ve svém srdci nebo na svém těle, když se potopy rozlévají na svět, zřekni se touhy poznat příčiny toho zmatku. Přijmi tajemnou solidaritu bytostí a věcí, ale vždy pamatuj, že na světě nebyl člověkem spáchán ani jediný hřích, aniž by se tím někde nebylo zrodilo utrpení. - Může se Bůh radovat z hříchu, který je neslušností a nedostatkem lásky vůči Němu? Jak by se pak mohl radovat z utrpení, které je nevyhnutelným následkem hříchu? - Utrpení je hlubokým narušením Plánu Otcovy lásky, a tedy jako Bůh, ani ty nikdy nesmíš před utrpením rezignovat. Učiň vše, abys proti němu bojoval: proti utrpení tělesnému: hygienou, výživou, lékařstvím, vědeckým pokrokem ve všech jeho formách proti utrpení lidstva: dobrými vztahy mezi lidmi, spravedlností, mírem proti utrpení srdcí: výchovou, láskou proti utrpení, které je způsobeno vzpourou hmoty, rozpoutanými živly: vědeckým bádáním, technikou, prací - Když se z lásky a pro člověka zapojíš do boje proti utrpení, můžeš být jist, že spojuješ svou vůli s vůlí Boží. - Chceš-li mít úspěch, znič utrpení v jeho zdroji: hříchu. Ale tento zdroj v srdci člověka nevyschne. Utrpení zůstává a zůstane. Najdeš prostředek jak to udělat, aby utrpení sloužilo, nebo propadneš zoufalství? - Moderní lidé využívají čím dál tím víc odpadových surovin ; upotřebují škodlivé odpadky, aby je zpracovali k užitku lidstva. Jestliže víra osvětlí tajemství původu utrpení, osvětlí také tajemství, jak je zužitkovat pro spásu lidstva. - Chceš, aby utrpení, tento odpadový produkt se stalo užitečným? Taž se Ježíše Krista, jak z tohoto utrpení - láskou - vytvořit nástroj pro Spásu. (Michael Quoist) 3

4 Světec na březen Pokračujeme v životopisech svatých, jak jsou uvedeni v Litaniích ke svatým ochráncům naší vlasti. Nyní se seznámíme se sv. Klementem I. Říman Klement přisel na svět uprostřed 1. století v Římě a byl vychován v pohanské víře. Jednoho dne uslyšel Klement kázání apoštola Barnabáše a našel, co vždycky hledal. Dal se od Barnabáše pokřtít a přivést k Petrovi. Ten se pak naučil mladého Klementa si cenit a jmenoval ho ještě sám svým nástupcem na Petrově stolci. Avšak po Petrově smrti v roce 64 se Klement zdráhal nastoupit po velkém apoštolském knížeti. Tak byli římskými biskupy zvoleni zprvu Linus a Anakletus, až se Klement kolem r. 90/92 podvolil tlaku kléru i lidu a nastoupil úřad, jak si to Petr přál. Jako římský biskup řešil záležitost nesrovnalostí v Korintě, totiž neprávem sesazených tamějších církevních představených. Poslal do Korintu tři své členy kněžského sboru se svým proslulým listem, který svědčí o tom, že si byl vědom svého postavení - nástupce Petrova (v té době ještě žil apoštol Jan). Tradice vypravuje, že Klement I. byl koncem 1. století vyhnán z Říma a na rozkaz císaře - možná Trajána - musel pracovat v pověstných mramorových lomech v Chersonesu na Krymu. V lomech byl akutní nedostatek vody, dělníkům na nucených pracích částečně hrozilo nebezpečí uhynutí žízní. Když Klement jednou spatřil, jak jehně na určitém místě hrabe kopytem, hrabal rukama a náhle vytryskl ze země pramen. Císař soptící hněvem dal Klementa s kotvou na krku svrhnout do moře a novokřtěnce popravit. Apoštol Slovanů Cyril, druh Metodějův, Klementovy ostatky potom na Chersonesu v roce 868 našel a přinesl zpět do Říma, kde byly pochovány v kostele sv. Klementa. Klement I. patří ke světcům, kteří jsou jmenováni v římském mešním kánonu. Znázorňování: Klement I. je znázorňován v biskupském odění, často s tiárou a paliem; u sebe má na vyobrazeních jehně, kotvu nebo studnu, někdy i knihu. Často má papež na obrazech tonzuru. Ke scénám, které v Klementových znázorněních nacházely častěji svůj výraz, patří zázrak s pramenem, svěcení na 4

5 biskupa Petrem a mučednictví. Možná nejstarším zobrazením je freska ze 4. století v dolním kostele sv. Klementa v Římě. Klement je patron Sevilly, Aarhusu a Compiègne; Krymu; kameníků, pracovníků s mramorem, kloboučníků a námořníků; proti dětským nemocem; dětí; proti vodnímu nebezpečí; při vichřici a bouřce (Podle Rok se svatými) Věci, které jsi nikdy neudělal Krásnou báseň o lásce napsala jedna americká dívka a nazvala ji: Pamatuješ na den, kdy jsem si půjčila tvé nové auto a rozbila ho? Myslela jsem si, že mě zabiješ, ale tys to neudělal. A pamatuješ, jak jsem tě táhla na pláž, a ty jsi říkal, že bude pršet? A pršelo. Myslela jsem si, že mi budeš vyčítat: Vždyť jsem to říkal! Ale ty jsi to neudělal. Pamatuješ, jak jsem se vyzývavě bavila s jinými kluky, abys žárlil? A tys žárlil. Myslela jsem si, že mě necháš, ale tys to neudělal. Pamatuješ, jak jsem jednou vyklopila dort s jahodami na kobereček tvého auta? Myslela jsem, že mi jednu vrazíš, ale tys to neudělal. A pamatuješ, jak jsem ti zapomněla říct, že na slavnost máme přijít ve večerních šatech, a tys přišel v džínsách? Myslela jsem, že mě opustíš, ale tys to neudělal. Ano, je tolik věcí, které jsi neudělal. Naopak, měl jsi se mnou trpělivost, měl jsi mě rád, chránil jsi mne. Je tolik věcí, za které jsem tě chtěla prosit o odpuštění, až se vrátíš z Vietnamu. Ale ty ses nevrátil. Je jedno zlaté pravidlo: Žijeme svůj život jen jednou. A proto nic neodkládejme, poskytněme hned - všechno dobro, které můžeme vykonat, každou něžnost, kterou můžeme někomu projevit. Nečekejme na později, nezanedbávejme to, protože nežijeme na světě dvakrát. 5

6 13. V plné kráse Zadáno pouze pro mladé! 6 Připusť si Boha k tělu To, co my křesťané vnímáme jako pravdivé, je poznamenáno jednou důležitou událostí v našem životě - osobním setkají tým s Bohem, s Ježíšem Kristem. My se nedokážeme dívat na sex jinak, pouze skrze lásku Ježíše, který nás miloval až k smrti na kříži. Po takové lásce toužíme, takovou láskou chceme milovat. Proto se i na tělo díváme jako na symbol lásky, na symbol darování se a obětování se pro druhého. Pravda má svůj dějinný obraz a jím je život Ježíše. Nedovolili bychom si o ní nic říct, kdybychom nezažili Boží lásku. Byli bychom tiše a ani bychom nepípli, kdyby se nám neprotivilo vše, co tuto lásku uráží. Proto vznikla i tato knížečka. Ne měla být moralizováním, ale spíše přivedením k prameni lásky, ze kterého pochází každá čistota, i ta naše salesiánská. Jako není vody bez čistého pramene, tak není ani čistoty bez jediného dokonale Čistého. A to se dá pozorovat volným okem, kde koliv se ve světě podíváte. Období čistoty znamená říci svému milému / své milé, že ačkoli jedna z mých největších tužeb není uspokojena (mít intimní styk s ním / ní), i tak ho / ji miluji. Miluji tě, i když mě to bolí, i když je to pro mě oběť, a budu tě milovat i tehdy, když z toho nebudu mít nic. Neboť tě miluji proto, že jsi, ne proto, že z toho něco mám. Miluji tě tak, jak jsem to zažil a zažívám s Bohem. Nezištně, ale toužíci po vztahu. I Ježíš na kříži miluje nezištně, ale právě tehdy nejvíc touží po vztahu s námi. Čím více bude volných svazků, tím více bude míst, společenství a lidí, kteří svou čistotu prožívají naplno. Budou svítit a budou takoví krásní, že v nich bude přebývat sám Bůh. Oni budou trpět a milovat jako on. Budou pro sebe zabalenými dárky s tajemným obsahem. Pokud se událost Ježíše, který se pro vás zcela daroval, ještě nedotkla vašeho srdce, doufám, že těchto pár řádků, které jsme ze sebe vypotili, k tomu

7 dopomůže. Na konci této brožury si můžete popřát, aby se Bůh (a váš křest) stal pro vás živou skutečností (událostí). My vám slibujeme, že se budeme za vás modlit, a zcela zvlášť za každého, kdo si tuto knížku přečte. V tom všem můžete zažít silnou přímluvu Panny Marie, která je plná čistoty a může jí naplnit i vás. Na závěr ještě několik postřehů k čistotě od našich mladých a jeden pohled čerstvých novomanželů, kteří si svou čistotu darovali před Bohem: Pro mě jako ženu to znamená prožívat naplno svůj nynější stav - panenství, objevovat všechnu krásu a radost, kterou mi to přináší, a necítit se o něco ochuzena nebo méněcenná, neboť o nic nepřicházím, ale získávám. Vnímám to jako projev opravdové lásky vůči svému budoucímu manželovi, když se mu dám jako dar, neporušená, v plné kráse. V plné kráse, 21 Podle mě lidi vždy přitahovala více čistota, má svůj punc. I proto jsou důležité vzory, příklady či setkání s člověkem, který ji přijal do svého života, neboť čistota oslovuje. Je to něco krásného, jemného, tajemného, hlubokého, silného jako pavučinka (o tom pak), ale je v tom ještě i hodně hledání, neboť chtěla bych pochopit čistotu zcela úplnou. Zatím o ní pouze trochu tuším - jaký rozměr, jaká hloubka čistoty se dá žít ve vztahu -, ale hledám to, jdu za tím, proto se chci rozhodnout. Vzory nám umožňují zažít tu hlubokou touhu v nás. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uzří Boha. Čistota není chladná, neomezuje, ale naopak, je vroucí, hřeje na srdci, obměkčí, vytváří oázu pokoje, dává ti prostor, kde můžeš neomezeně milovat, kde láska nemá hranic, kde přestat milovat by byl hřích - zemřít Oslovena, 23 Nejhezčí zážitek čistoty jsem měl tehdy, když jsem si jednou po zpovědi uvědomil, že jsem čistý a můžu jít dál s čistým štítem a bojovat. A silný zážitek prožívám i tehdy, když jsem s NÍ, snažím se a bojuji na sto procent. Chránící, 20 Silný zážitek čistoty mám tehdy, když vidím mladé, jak se pokoušejí budovat krásné vztahy - svědectví mladých rodin, párů. To vidíš na první pohled, že ti dva se nepoužívají, ale darují se. Dost velký rozdíl. Pro mě je vždy takovým zážitkem hluboké přátelství, přátelství s Bohem - stále aktuálním prototypem / zdrojem lásky. Krásná, 23 7

8 Obraz syna Jeden bohatý muž a jeho syn měli společnou vášeň pro umění. Ve sbírce měli všechny druhy děl od Picassa po Rafaela. Často vedle sebe sedávali a obdivovali velká umělecká díla. Syn však musel odejít do války. Bojoval statečně a zemřel v jedné bitvě, v níž zachránil jiného vojáka. Otec obdržel tuto zprávu a smrti svého jediného syna hluboce litoval. O měsíc později, když zbýval přesně jeden měsíc do Vánoc, někdo zaklepal na dveře. Stál v nich mladý muž a v rukou držel objemný balík. Řekl otci: Pane, vy mě neznáte, ale já jsem ten voják, za něhož váš syn položil život. Toho dne zachránil mnoho životů a právě mě přenášel do bezpečí, když jej do hrudi zasáhla kulka a na místě zemřel. Často hovořil o vás a o vaší lásce k umění. Chlapec rozevřel ruce a předal muži balík: Vím, že to není mnoho. Nejsem velký umělec, ale myslím, že váš syn by byl rád, kdybyste můj dar přijal. Otec balík otevřel. Byl v něm synův portrét namalovaný mladým vojákem. S hlubokým obdivem pozoroval, jak voják zachytil osobnost jeho syna. Otce dojal výraz synových očí, až se jeho vlastní zalily slzami. Poděkoval vojákovi za jemnou práci a nabídl mu za portrét peníze. Ale ne, pane! Nikdy bych nezaplatil, co pro mne udělal váš syn. Je to dárek. Otec pověsil portrét nad krb. Pokaždé když přišla návštěva, ukázal hostům nejprve synův portrét a teprve pak svou věhlasnou sbírku. O několik měsíců později otec zemřel a všechna jeho díla šla do dražby. Dostavila se spousta důležitých a vlivných osob a každý doufal, že si ze sbírky odnese slavný obraz. Nad pódiem visel portrét syna. Dražitel zahájil dražbu. Začneme portrétem syna. Kolik za něj kdo nabídne? 8

9 Nastalo hluboké ticho. Vtom z konce místnosti někdo zakřičel: Chceme vidět známé malby! Na tento obraz zapomeňte! Dražitel se však nepřestal ptát: Kdo dá kolik za tuto malbu? Sto dolarů? Dvě stě dolarů? Ozval se další rozzlobený hlas: Nepřišli jsme kvůli tomuto obrazu! Přišli jsme si pro van Gogha, Rembrandta Chceme pořádnou nabídku! Dražitel si však vedl svou: Syn! Syn! Kdo si odnese syna? Nakonec se úplně vzadu v místnosti ozval jeden hlas: Dám za tu malbu deset dolarů. Byl to starý zahradník, který sloužil otci i synu. Jelikož to byl velmi chudý muž, nabídl všechno, co měl. Deset dolarů! Kdo dá dvacet? křičel dražitel. Publikum se rozlítilo. Nechtěli tento obraz. Chtěli takové, které by znamenaly cennou investici do jejich vlastních sbírek. Na závěr dražitel ukončil dražbu: Jedna, dvě prodáno za deset dolarů! A teď začněme se sbírkou! křičel jeden z účastníků. Dražitel řekl: Dámy a pánové, velmi lituji, ale dražba je u konce. Ale co bude s malbami? zeptali se účastníci dražby. Lituji, odpověděl dražitel. Když mě oslovili, abych tuto dražbu řídil, sdělili mi tajemství obsažené v závěti majitele. Nesměl jsem jej sdělit až do této vzácné chvíle. Do dražby šla pouze tato malba. Kdo ji koupí, zdědí naprosto všechen majetek tohoto muže včetně slavných obrazů. Muž, který tento obraz koupil, dostane všechno! Náměty k zamyšlení: 1. Proč si cením věcí? Pro jejich hodnoty? Pro jejich užitečnost? 2. Ocenění malých věcí přináší také odměnu. A jak je to v mém životě? 3. V jednoduchých zkušenostech je možné objevit poklady. Mohu to prohlásit, když se zamyslím nad konkrétními situacemi v životě svém i v životě ostatních? 9

10 Odvaha jako mravní síla Odvaha je jedním z nejdůležitějších projevů ctnosti, která se jmenuje mravní síla. Starší si možná budou pamatovat tuto ctnost pod názvem zmužilost nebo chrabrost. Jde o jednu z tzv. kardinálních ctností. Když se papež Jan Pavel I. po svém zvolení promlouval věřícím z balkonu baziliky sv. Petra, vzpomněl, jak mu během konkláve, když už vše nasvědčovalo tomu, že bude zvolen, kardinálové, kteří se nacházeli vedle něj, pošepli do ucha: Odvahu, odvahu! V tom momentě to bylo pro něj pravděpodobně nejlepší a nejpotřebnější slovo, protože si ho zapamatoval a zmínil i na druhý den. Co je ctnost Ctnost je trvalá dispozice, ochota konat dobro. Ctnostný člověk je tedy ten, který není přelétavý ve svých slovech a skutcích, jehož názory a činy nejsou, jak se lidově říká, kam vítr, tam plášť. Ctnosti se nenazývají kardinální proto, že by je vymyslel některý z kardinálů. Latinské slovo cardinalis znamená jednak hlavní, základní, ale také poukazuje na čep nebo pant. To nám má připomínat, že kardinální ctnosti patří mezi nejhlavnější, ale zároveň i to, že jako dveře pevně drží v rámu, pouze pokud mají dobrý závěs, pant, i člověk může v životě obstát jen tehdy, pokud bude ctnostný. Už řecký myslitel Platón jmenoval čtyři hlavní mravní ctnosti, které dnes nazýváme kardinální: rozvážnost, spravedlnost, mravní síla a mírnost. KKC mluví o mravní síle jako o ctnosti, která zajišťuje nepoddajnost v těžkostech a vytrvalost v úsilí o dobro. Posiluje předsevzetí odolávat pokušením a překonávat obtíže v morálním životě. Ctnost statečnosti dává schopnost přemáhat strach, a to i strach ze smrti, a čelit zkouškám a pronásledováním. Dělá člověka schopným jít až tak daleko, že se zřekne vlastního života a obětuje ho na obranu spravedlivé věci (č. 1808). 10

11 Odvaha v boji a sportu Slovo odvážný nám může připomenout vojáka, který v době války brání vlast a neváhá přitom vystavit nebezpečí vlastní život. Kdysi nám učitelé představovali různé hrdiny, kteří s nasazením života bránili socialistickou vlast proti nepřátelům. Snažili se v nás vybudovat černo-bílou představu světa, kde všichni příslušníci jednoho národa jsou odvážní a ti druzí jsou zbabělí. Uběhlo několik let a garde se obrátilo, vzorem neuvěřitelné odvahy se měli stát ti z opačné strany zeměkoule. Zda nás to opravdu formovalo v odvaze, je sporné. Zajímavou skupinou jsou vyznavači extrémních, adrenalinových sportů, kteří velmi často jdou až na hranici svých sil. Čím větší nebezpečí, tím lépe a někdy jde skutečně o život. Motivem těchto sportovců není vykonávat nějakou fyzickou aktivitu jako při běžných sportech, ale spíše osobní výzva uskutečnit něco, co vypadá nemožně, vyžaduje odvahu a přináší jistý druh opojení. Z etického hlediska by v tom principiálně nebyl problém, pokud by zůstala zachována rovnováha mezi rizikem, které člověk podstupuje, a užitkem, který daný sport přináší. Podobně je to i s odvahou jako ctností. Odvaha v každodenním životě Hlavní charakteristikou všech mravních ctností je, že stojí uprostřed. To znamená, že skutky, které jsou opravdu ctnostné, se člověk vyhýbá extrémům. Přílišnou odvahou se často maskuje opovážlivost, v níž člověk sebevědomě koná to, na co mu síly nestačí, nebo se vystavuje nepřiměřenému riziku. Opačným extrémem je malomyslnost, v níž se vzdá dříve, než by se pokusil využít nadání a prostředky, které má k dispozici. I jeden, i druhý extrém je špatný. Zatímco válečné hrdinství a zážitky z extrémních sportů jsou vyhrazeny pouze některým, ctnost odvahy je nutná v každodenním životě. A nemusíme mluvit jen o těch, kteří někoho zachránili před utopením nebo ohněm. Odvaha není doménou úzké skupiny lidí, kteří se díky tomu dostanou do médií. Málokdo má v běžném životě možnost prokázat odvahu hrdinským způsobem, který ho proslaví na veřejnosti. Skutečně hrdinskou odvahu často prokáží lidé, o kterých se to nikdo nedozví a kteří jsou rádi, že je to tak. Mnohé z velkých rozhodnutí nikdy nevyšly najevo, nikdo jim netleská ani je veřejně neobdivoval. A nikdo se nedozvěděl o bolestném rozhodování, které 11

12 s tím bylo spojeno. Představme si například ženu, matku vícedětné rodiny, která otěhotní. Navzdory výstrahám a radám přítelkyň, příbuzných a lékaře, kteří jí doporučují jít na potrat, se rozhodne dítě porodit a vychovat. Určitě, může cítit velkou tíhu a nejistotu, kterou takové rozhodnutí přináší. Přesto s odvahou vykročí vstříc velké hodnotě života dítěte. Nebo soudce, který nechce dělat kompromisy se svědomím a soudní spor rozhodne podle pravdy a ne podle velikosti úplatku nebo vlivu zúčastněných stran. V běžném životě je mnoho projevů odvahy, o kterých se nepíše v novinách a nemluví v televizi. Zůstávají jen mezi svědomím člověka a Bohem. Střízlivý úsudek rozumu V momentě rozhodování potřebuje člověk nejen rozhodnost vůle, ale i dostatečně jasnou mysl, čili střízlivý úsudek rozumu. Jinak by nebyl schopen vyhodnotit poměr rizika mravního nebo fyzického a dosažitelného dobra. Bez moudrosti, která mu napoví, zda je zamýšlený skutek v souladu se zdravým rozumem a dobrem nebo může přinést mravní újmu, by se neuměl rozhodnout správně. Nutná je tedy ctnost rozvážnosti, která uschopňuje praktický rozum, aby ve všech situacích rozeznával, co je pro nás skutečným dobrem, a volil správně prostředky k jeho provedení (Katechismus katolické církve, 1806). Ctnosti spolu souvisí Není možné, aby někdo v jedné ctnosti vynikal a v ostatních výrazně zaostával. Jednotlivé ctnosti spolu velmi úzce souvisí, podobně jako přikázání Desatera. Zanedbávat jedno znamená poškozovat celou duši, nejen její část. Mravní systém člověka je jako citlivý, jemně nastavený stroj. Aby byl v rovnováze a dobře fungoval, potřebuje neustálé dolaďování. Nato slouží na jedné straně dobře formované svědomí, které upozorňuje i na menší nedostatky, a na druhé straně všechny známé prostředky mravního posílení a zdokonalování: modlitba, svátosti, duchovní čtení a rada zkušenějších. Mravní ctnost jako trvalá dispozice se získává pouze opakováním skutků, které jsou jejím předmětem. Člověk se může stát rozvážným pouze tím, že opakovaně rozpoznává, co je pro něj skutečně dobré, a volí správné prostředky, aby toho dosáhl. Podobně mravně silný nebo odvážný bude 12

13 pouze ten, kdo se opakovaně nepoddá v nesnázích, ale překonáváním překážek vytrvá v konání dobra. Jinak řečeno, ctnostný se stává tak, že se vždy snaží být ctnostný. Sportovec nebo řemeslník získá potřebnou zručnost pouze mnohonásobným opakováním jistého pohybu nebo úkonu. Odvážným se tedy člověk nerodí, ale stává. Osobní předpoklady odvahy V osobních předpokladech jsou mezi lidmi rozdíly. Někdo má panický strach z výšek a nedokáže ho nijak překonat, jiný dokáže být zavěšen na laně ve skalní stěně a prožívat přitom pocit blaha. Civilní odvaha potřebná v denním životě je však otázkou rozhodnutí vůle a získává se postupně: nejprve cvičením v malých věcech, v odmítání kompromisů, překonáváním nepatrných překážek, až pak při velkých rozhodnutích, která opravdu prověří charakter. Velmi dobře víme, že v tom, což přináší život, Bůh nikdy nedopustí na člověka více, než je schopen zvládnout, pokud se sám nevystaví nadměrnému riziku, ať už v mravní nebo tělesné oblasti. Na druhé straně, vzhledem k mechanismu získávání ctností, čili potřebu mnohonásobného opakování mravních skutků, je nezbytný trénink od útlého dětství. Odvaha vyžaduje trénink Je zajímavé sledovat, jak se rodiče snaží, aby z jejich dítěte vyrostl skvělý tenista, hokejista, cyklista nebo fotbalista. Nejednou volba závisí na tom, v které disciplíně naši reprezentanti momentálně excelují. Většinou je to spojeno s mnoha sebezapřeními: časné ranní vstávání, vícefázové tréninky, přísná životospráva a potlačené dětství. Není však dobré, pokud dítě nedostává dostatečný trénink i v mravní výchově. Vrcholový sport se dá dělat pouze do jistého věku, mravní výchova nás determinuje doslova na věčnost. Ideálem je, pokud rodiče jsou si toho vědomi a fyzická i mravní výchova mají společný cíl - vyváženou osobnost dítěte. Čili pokud se snaží, aby z dítěte vyrostl nejen odvážný sportovec, který umí čelit soupeři na hřišti, ale i rozvážný a odvážný člověk schopen zaujmout odvážný postoj v životě. (podle KN) 13

14 Dilema: láska k Bohu versus strach z Boha Mnoho věřících na jejich duchovní cestě vážně zaměstnává otázka: Jak můžeme mít k Bohu přátelský vztah, a přitom se ho i bát? Jak je možné sladit ve vztahu k Bohu lásku se strachem? Obojí, láska i strach, se v Písmu od nás požadujete. Zkušenost nás přece učí, že buď máme ve vztahu jedno, nebo druhé. Pokud máme lásku, vztah je dobrý, osobní, srdečný. Pokud strach, vztah je chladný, neosobní, a raději se dotyčnému člověku vyhneme. Neznáme vztahy, kde by bylo ve stejném množství přítomno obojí. Tato otázka je opravdu důležitá. A to nejen proto, že je častá mezi věřícími, ale i proto, že v jistém smyslu se dotýká samotné podstaty křesťanského náboženství. Písmo svaté trvá na tom, že náš vztah k Bohu má být opravdu jak vztahem lásky, tak i vztahem strachu. Pokud není, chybí rovnováha a takový vztah nemůže fungovat. Budeš milovat je silný příkaz Podívejme se některá místa v Písmu svatém, kde se nám nejen doporučuje, ale přímo přikazuje Boha milovat a také se ho bát. V Knize Deuteronomium najdeme slova, která se téměř v identické podobě nacházejí u všech tří synoptických evangelistů Matouše, Marka a Lukáše: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou (srov. Dt 5,6; Mt 22,37; Mk 12,30; Lk 10,27). Toto je silný příkaz lásky k Bohu, který Ježíš označil za první a nejdůležitější přikázání. V Prvním Petrově listě zase nacházíme příkaz opačný, a to příkaz strachu před 14

15 Bohem, který se tak jako příkaz lásky nachází v Písmu i na mnoha jiných místech: Všechny ctěte, bratry milujte, Boha se bojte, krále ctěte. (1 Petr 2,17; srov. Dt 6,13; Ž 33,8; 34,9; 111,10). Podobně se vyjadřuje Ježíš: Říkám vám, moji přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co by nadto ještě udělali. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který má moc po smrti uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, toho se bojte! (Lk 12,4-5). Ježíš jasně hovoří o strachu z Boha, který má moc uvrhnout do pekla. Musíme přiznat, že tato slova jsou opravdu silná a na křesťany měla velký vliv. Vlastně až takový, že byly časy, kdy strach z Boha a strach z jeho trestu byly jediným motivem pro dodržování morálky a k obrácení. Je však třeba zároveň připustit, že ačkoli strach měl velkou sílu, a to až takovou, že lidi opravdu dokázal přivést k pokání, neměl úplně přesvědčivou účinnost. Kromě toho, že znetvořil obraz Boha a lidi nevedl k touze budovat si k Bohu upřímný a osobní vztah, držel je také jakoby ve vězení, a když se jim naskytla příležitost, takového Boha, který je váže k sobě jen strachem, opouštěli. Proto když nastaly v občanských společnostech i v Církvi změny, například přechod od totalit k demokraciím, nebo změny v Církvi v důsledku Druhého vatikánského koncilu, či vznikla hnutí pozývající k vnitřnímu osvobození, lidé se takového Boha zřekli. Ateismus nebo dvojí život Zřekli se ho dvěma způsoby: buď úplně, a tak skončili u ateismu, nebo začali žít dvojí život. Láska k Bohu je osvobodila natolik, že v Boha sice věřili, ale ztratili před ním jakékoliv zábrany. Bylo možné věřit v Boha, chodit do kostela, ba i ke svátostem a omluvit si každý hřích, či dokonce hříšný životní styl. Pamatuji si na reakci některých lidí po mém kázání, kde jsem citoval jistého teologa, že kdybychom ztratili všechna evangelia a zůstala by nám pouze patnáctá kapitola Lukášova evangelia, měli bychom podstatu Ježíšova učení. Lukáš v této kapitole představuje tři podobenství, které Ježíš vyprávěl farizeům a zákoníkům, tedy lidem, jejichž víra byla založena na strachu z Boha. V podobenstvích o ztracené ovci, o ztracené drachmě a o ztraceném synu jim představil Boha jako nekonečně odpouštějícího, milujícího a vždy připraveného na návrat svých ztracených synů a dcer, aniž by jim cosi vyčítal. Po jejich nalezení a návratu byla jen hostina a velká 15

16 radost. Reakce mých posluchačů byla taková: Toto je nebezpečné učení, protože když ji lidé přijmou, kdo je zastaví v prohřešování, kradení, sexuální promiskuitě a v podvádění? S Bohem, který vše odpouští a nic jim nevyčítá, se to dá. Jistá paní k tomu dodala: Hlásání pekla přivádí více lidí k Bohu než hlásání nekonečné Boží lásky! Sklon k extremismu Co s tím? Problém spočívá zřejmě v naší nepoučitelné tendenci přecházet od jednoho extrému k druhému. Jednou jsme na straně strachu, jindy na straně lásky. A zapomínáme, že extrémy nikdy nefungují. Extrémy fungují na začátku, když se frustrovaní lidé zřeknou jednoho extrému pro ten druhý, protože v momentě tohoto zřeknutí se cítí osvobození a mají dojem, jakoby našli řešení. Ale po čase zjistí, že místo řešení upadli do opačné pasti. Tomáš Akvinský hlásá zlatý střed. Teorie bezbřehé jakože lásky může opravdu člověka obrat o odpovědnost a učinit z něj osobu, která místo závazků hledá pouze omluvy. Úsilím člověka nebude oddat se a zavázat se vztahu - nejen k Bohu, ale k nikomu - a v tomto vztahu, když to okolnosti vyžadují, přijmout i kříž -, ale vždy si volit snadnější cestu bez kříže, utrpení a bolesti. Pro takovou osobu Bůh bude starým dobráckým dědečkem, kterého sice bere na vědomí, ale nikdy ne zcela vážně. Bůh bude pro něj jako dřímající vrátný na vrátnici, kterému přechází přes dveře objektu a vynáší z něj cokoliv. Tento dědeček bude k smíchu, ačkoli bude o něm tvrdit, že si ho váží. Strach vyvolává touhu vymanit se Teorie nespoutaného strachu bude naopak dělat z člověka neurotika, na kterého Bůh číhá za každým rohem. Jeho trestající ruka ho bude ustavičně doprovázet a Bůh bude zodpovědný za každý jeho úspěch a neštěstí. Boha se bude bát, bude se mu vyhýbat a nenávidět ho jako autoritu číhající jen na to, aby dotyčného přichytila při činu. Víra tohoto člověka bude spočívat v nekonečném množství modliteb a dobrých skutků, kterými by nasytil a uspokojil tohoto policajta. Jedinou touhou bude vymanit se z vlivu takového nepříjemného Boha. Jakmile se mu to podaří, jako odvázaný z řetězu své morální principy pošle 16

17 nahoru komínem, protože pro něj nikdy nebyly opravdovými zásadami života, ale pouze daní, kterou platil, aby měl vnitřní klid. Střed mezi oběma extrémy, které nakonec mohou přerůst až do duchovní či duševní patologie, může člověka udržet v rovnováze. Jako akrobata, který se ve výšce na napnutém laně udržuje v rovnováze tyčí. To však vyžaduje každodenní, ba možná i častější kontrolu. Práce s tyčí v rovnováze bude pro něj opravdovým mistrovstvím. Cesta svatého Jana Ačkoli tato cesta je jedna z možných řešení a mnozí ji praktikují, existuje ještě i jiná, podle mě mnohem zralejší. Popisuje ji sv. Jan ve svém prvním listě: My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je on tam, takoví jsme i my zde na zemi. Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach zapuzuje; strach přece předpokládá trest, a kdo má strach, není v lásce dokonalý. (1 Jan 4,16-18). Tato cesta spočívá ne v akci jako ta první, ale v reakci. Akce znamená, že jsem první, kdo jedná, a na své jednání čekám odpověď - reakci ze strany Boha. Když následuji příkazy Písma, tehdy jednám akčně. Jenže je to cesta velmi namáhavá a dost často frustrující, protože jak vím, jestli dělám opravdu dobře a opravdu dost? Cesta reakce, kterou popisuje sv. Jan, je jednodušší a účinnější. Spočívá v kontemplaci toho, co Bůh jako první dělá pro mě. Bůh mě nekonečně miluje, přesně tak, jak to je v patnácté kapitole Lukášova evangelia. Nemůže mě nemilovat, neboť by zradil sám sebe. Jestliže já tuto jeho lásku hluboce pochopím, nemohu jinak, než ji opětovat, čili na ni reagovat. Pro člověka, který pochopil Boží lásku, se Bůh nikdy nestane dědečkem-vrátným, kterému se bude snažit projít přes rozum vždy, když to bude potřebovat. Ani se pro něj nestane monstrem, které bude nenávidět a vyhýbat se mu, protože ho přehnaně trestá za každou nezvládnutou maličkost. 17

18 Syn, kterého bolí vlastní nevděčnost Člověk, který pochopí Boží lásku, bude jako syn, který celé roky ubližuje své matce a chová se k ní hrubě, ačkoliv mu matka neustále přisluhuje, všechno mu toleruje a má s ním nesmírně hodně trpělivosti, až jednoho dne procitne a pochopí: velikost lásky své matky a malost svého chování k ní. Toto může skončit slzami a především změnou. Nemusí být hned radikální, neboť lety zakořeněné vzorce chování nelze okamžitě změnit, ale bude to obrácení srdce. Každý nový přestupek proti lásce k milující osobě bude doprovázen pocitem studu za nevděčnost a touhou něco s tím dělat. Svatý Ignác z Loyoly má ve svých duchovních cvičeních tento proces přítomen na konci prvního týdne, kdy exercitant na základě meditací poznal Boží lásku vůči sobě a svůj nevděčný vztah k Bohu. Končí ve fázi bezútěšnosti, zlomenosti, lítosti a slz nad svým životem. Motivem mu nebude strach, ale Boží láska, kterou zrazoval. Samozřejmě, dále ho to má vést k tomu, aby na tuto poznanou lásku reagoval. Z toho, co jsme si vysvětlili, vyplývá i nová definice strachu. Ve skutečnosti to, o co ve vztahu k Bohu jde, není strach či úzkost, emoce mobilizující na útěk v okolnostech nebezpečí, ale bázeň, úcta. Je to vlastnost, která určuje limity našeho chování. Jistý rodič to objasnil takto: Když se nám narodí dítě, obklopujeme ho bezmeznou láskou. A když roste, vštěpujeme mu vůči sobě, jeho rodičům, i jistou formu strachu před námi. Pokud bychom zůstali jen u bezmezné lásky, dítě by si vůči nám dovolovalo, nevážilo bys nás. Pokud se tato láska doplní o dimenzi strachu, který však je ve skutečnosti bázní a respektem, bude se vůči nám chovat svobodně a vyváženě. Každý vztah, nejen k rodičům, musí mít tyto dva komponenty: lásku a bázeň. I vztah manžela k manželce, ba i přítele k příteli. Pokud by tomu tak nebylo, přátelství, v němž není hranic, se rozpadne. O co víc to tedy platí ve vztahu k Bohu. (podle KN) 18

19 Odmítání autorit, hledání idolů Puberta je jedním z nejbouřlivějších období v životě člověka. Mladí zapomenou na respekt vůči starším a sami přicházejí s vlastním receptem na dospělost. Jejich sebevědomé teorie mají však často vrtkavé základy, a když se jim zhroutí, přicházejí na řadu opět dospělí, aby je posunuli dál. Když jsme se narodili, všichni nás obskakovali. Každá návštěva si nás chtěla prohlédnout a pochovat. Babičky, dědečkové, tety, strýcové se předháněli vtom, kdo nám daruje hezčí dárek. Náš bezstarostný život neměl žádnou velkou chybu. Spali jsme, kolik jsme chtěli, jídlo nám přichystali a ani pozornosti nám hodně nechybělo. Rodiče pro nás znamenali všechno, bez nich jsme si naši existenci neuměli představit. Každý začátek má však i svůj konec a před námi bylo nové období života. Najednou jsme začali rychle růst; museli jsme se stát odpovědnějšími a i té pozornosti bylo už jaksi pomálu. Nakonec to vyvrcholilo tím, že jsme se ocitli ve školní lavici. Tehdy jsme si pravděpodobně poprvé uvědomili, že ne všechno v životě bude jako lízání medu. No a pak přišla puberta - bouřlivé období, když naši rodiče zjistili. Co za kvítka to doma mají. Vzdor vůči autoritám Do puberty se člověk dostává mezi 10. a 11. rokem, je to však individuální a existuje předčasná i opožděná puberta. Dívky se do této vývojové etapy dostávají obvykle dříve než chlapci. Odborně lze pubertu popsat jako období od začátku pohlavního dozrávání až po dosažení pohlavní zralosti. Už z této definice vyplývá, že puberta je jakási přechodná fáze mezi dětstvím a dospělostí. Svou roli začnou hrát hormony, v důsledku čehož mladý člověk dívá na svět jinýma očima než dosud. Uvědomuje si svou osobnost a rodiče, které do té doby uznával jako neochvějnou autoritu, přestává poslouchat, vzdoruje jim a obviňuje je z různých křivd. Podobně odmítá i další autority - zejména ve škole - a přitom se snaží hrát si na dospěláka. Tento paradox puberty, kdy mladí vzdorují dospělým a zároveň jimi chtějí být, má za následek, že dívky se oblékají jako dámy a chlapci přebírají od starších hospodské řeči. 19

20 Klamavé idoly Jelikož se puberťák proti tradičním autoritám bouří, hledá idoly, kterým se snaží svým chováním připodobnit. Nejčastěji jsou to teanegerské popové hvězdičky, které se však ještě samy pasují s pubertou. Mají však image, jsou populární a navenek působí jako zcela samostatné a na nikom nezávislé osoby. To je přesně to, po čem mladí v pubertě touží - být někým, být samostatnou jednotkou, být obdivovaní. Je však pravda, že i tyto idoly jsou stále pod velkým vlivem, ať již rodičů nebo manažerů a producentů. Jejich samostatnost je tak pouze pro oči; ve skutečnosti jsou to děti, které procházejí často mnohem komplikovanější pubertou než jejich neznámí vrstevníci. První lásky a změny Puberta není pouze o vzdoru, ale i o prvních zamilováních, prvních polibcích, ale i o prvních zklamáních v lásce. V tomto období se nedá mluvit o nějakých zralých vztazích; je to spíše důsledek zkoumání nových možností. Držení se za ruce je pěkný moment pro každého, ale až polibek mladí považují za jakési vyvrcholení snahy navázat vztah a dokázat tím svou vyzrálost. To, že po týdnu se tento - podle nich osudový - vztah skončí, má za následek vyčítání si neschopnosti. Po sebevědomých řečech jsou najednou ze sebe zklamáni, že se jim nedaří být takoví, jakými chtěli být. K tomu se přidají tělesné změny, s nimiž souvisí znásobení péče o vzhled. A když už se mladým podaří všechny nedokonalosti, jak páchnoucí podpaží či širší boky, zakrýt, objeví se další typický příznak puberty - akné. Úloha rodičů Je pochopitelné, že v mladém člověku tehdy převládají různé pocity a jeho náladovost je toho logickým vyústěním. Rodiče, které mladí sice odmítají respektovat, by v takové situaci neměli dávat ratolestem najevo, jak se mýlili, a že příště by je měli více poslouchat. Spíše by bylo namístě projevit zájem o jejich problémy a dostat se tak k nim blíž a obnovit v nich důvěru v rodičovskou autoritu. Puberta je období velkých životních změn. Je proto důležité, aby měli mladí v této fázi vývinu u sebe člověka, který jim bude oporou. Vyžaduje to hodně trpělivosti a pevných nervů, ale každý z nás tímto obdobím prošel a ví, že bez pomoci druhých by mohla být cesta k dospělosti spojená s nenaplněnými očekáváními. (podle KN) 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ!

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! 6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! Podívej se, kdybych se tě tak najednou zeptal: Když dovede někdo vykonat něco opravdu těžkého, dovedou to mnozí

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více