Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice."

Transkript

1 Několik málo slov Srpen 2006 T A B L E T E N N I S TJ SK PEDAGOG České Budějovice T A B L E T E N N I S Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. I. Úvod str. 2 II. Stručný úvod do všeobecné ekonomiky..str. 2 III. Stručný úvod do řízení ekonomiky oddílu..str. 18 IV. Demokratická institucionalizace ekonomiky oddílu...str. 19 V. Svoboda slova v oddílu. str. 20 VI. Demokratický pluralismus v oddílu str. 21 VII. Institucionální uspořádání a obsah jednotlivých segmentů řízení...str. 21 VIII. Volby str. 32 IX. Závěr.str. 32 X. Poděkování.. str. 34 XI. Poznámka str. 35

2 strana 2 Bod I. Úvod Rozhodující změny ve společnosti se ohlašují změnou formy a obsahu jazyka. Každý, kdo vyvolává změnu zažitého prostředí, se zároveň vydává na plavbu po rozbouřeném moři jazyka. Můžeme také vyslovit myšlenku, že tento jednotlivec žije v horizontu své řeči a z této pozice usiluje o jeho rozšíření. Princip moderní společnosti spočívá v neustálé změně. Pozitivních změn dosáhneme vhodnou komunikací mezi těmi složkami společnosti, které na tyto změny reagují nejsilněji. Tyto složky jsou schopny svým intelektem bránit formu a obsah změn proti jejich démonizaci. Na pořad dne přichází konflikt se svou divokou krásou a univerzální přitažlivostí. Největší překážkou při eliminaci konfliktu je neschopnost dospět ke kompromisu, založeném na uznání nároku na pravdu obsaženou v názoru oponenta. Strach vychází z potřeby chránit jednotu zatuchlého malého dvorku před vlivem cizího myšlení. Politika ochrany malého zatuchlého dvorku se rychle mění v nepřetržitou řadu komplotů. Je třeba si vybrat. Jistotu zatuchlého dvorku nebo demokracii. Mistr Jan Werich kdysi říkával : Demokracie nás vyhání z ráje blbosti. To je svatá pravda. Bohužel přitom dojde k vulgarizaci myšlenek, pohlavkům nebo k různým likvidačním řízením nositele nových myšlenek. Lidé jsou prostě schopni vyvíjet velké množství aktivit. Tyto aktivity se liší díky faktu, že s rozvojem lidské společnosti přestalo být možné, aby jednotlivec obsáhl celou škálu vědění. Toto poznání mě přivedlo zcela logicky k rozhodnutí odmítnout léčit vážný stav a budoucí problémy oddílu SK Pedagog České Budějovice dílčími změnami. Nashromážděné bohatství vědění a praktické zkušenosti mě přivedly k rozhodnutí předložit členům našeho oddílu k posouzení perspektivní cestu ekonomického řádu. Předkládám tento materiál ekonomické a institucionální reformy k diskuzi. Diskuze bude otevřená a přístupná pro všechny členy oddílu, pokud budou mít zájem, bez vyjímky. Jedná se o nosný ekonomický a institucionální program vhodný pro všechny generace působící v našem oddílu. Bod II. Stručný úvod do všeobecné ekonomiky Někdy mám při prvním kontaktu s názory některých mužů a žen v české společnosti pocit, že se podobají programům, které jsou pouze naprogramovány na maximalizaci vlastního blahobytu. Je to způsob vidění světa a agresivního reklamního života, kdy už prodáváme všechno, od vlastního jména, přes vlastní soukromí, až po vlastní děti. Pokládám si otázku, na kterou prozatím nenacházím odpověď, zda se naše česká společnost již nestala tím velkým trhem, na němž jednotliví individualisté navzájem zápasí v nekonečném konkurenčním boji až do úplné zkázy. Všeobecně prezentovaný názor, že lidé v tomto bezohledném systému hledají pouze nejracionálnější způsoby dosažení svých cílů, je velmi podstatným způsobem narušen, modelem rozhodování na základě emocí a povrchních soudů, při kterých lidský rozum podléhá agresivním reklamním spotům. To jsou úvahy, které daleko přesahují všeobecně používané teorie ekonomiky. Před námi totiž stojí podstata člověka. Nakolik jsme zdraví, vzdělaní, moudří, otázka lidské morálky, emoce. S tím pak souvisí otázka, do jaké míry jsou nezávislí jedinci základem společnosti nebo, zda se tento základ skládá z osob integrovaných do malých skupin. Pokud tedy někdo chápe společenství pouze jako agregát jedinců pouze dočasně spojených pro udržení jejich pohodlí, pak zcela záměrně opomíjí potřebu spojení za účelem služby sdíleným potřebám a nutnost účasti ve společenství, které tyto potřeby vytváří. Pokud se však chápe společenství jako zdroj autority, práva s jasnou vizí budoucího vývoje a snaží se ve jménu povinnosti a nutnosti účasti vnutit jedincům normy chování, musí zákonitě vážit zlatnickými vahami prostor individuální svobody. Toto je základní ekonomické společenské hledisko rozporu mezi Já a My. Mezi silami jedinců a jejich potřebami a silou společenství a jeho potřeb. Tím, jakým způsobem se člověk stará o zlepšení života, se zabývá věda ekonomická. Jedná se o dílo odborné, záměrné, účelné, řízené lidskou myšlenkou, věděním a vůlí.

3 strana 3 Lidé v ekonomickém procesu vykonávají různé typy činností, které pak navzájem působí na ekonomickém poli. Zákony ekonomické vědy pak rozhodují v konkurenčním zápasu dle práva, které činnosti jsou žádoucí a které nežádoucí. Tento neúprosný diktát rozhoduje o omezení nebo rozšíření určitých aktivit. Ekonomika je nekompromisní svět, ve kterém se setkávají zájmy a možnosti jednotlivců, skupin a společností jako celku. Pro pochopení zákonitostí ekonomické vědy si dovolím použít definici amerického profesora ekonomie Paula Samuelsona : Ekonomie je věda, která zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jakým způsobem je rozdělují mezi různé skupiny. Z toho zákonitě vyplývá, že pokud úzká skupina lidí v nějaké společnosti poruší hranici racionality a započne si přivlastňovat z pozice síly převážnou část vytvořeného zisku ve svůj prospěch, tak mlčící většina této společnosti v rámci pasivního nesouhlasu, zákonitě ztratí zájem se podílet na rozvoji celku. Základní pojmy 1/ Statek Je užitečný předmět. Je určen svou povahou, vycházející z obsahu účelu, jemuž slouží. Mění-li se účel, mění se i povaha statku. Vlastnosti statku nazýváme odborně upotřebitelností statku. Statek se za určitých okolností také posuzuje vzhledem k jeho upotřebitelnosti. 2/ Zásady hospodárnosti Usiluje-li člověk maximálním úsilím o maximum užitku při opotřebení prostředků, při minimu vynaložených nákladů ve vazbě na opatřování prostředků, může dosáhnout maxima užitku. Co je užitek nebo náklad, řídí se obsahem účelu. 3/ Hospodářství Péče člověka o udržení a zlepšení života je činnost účelová. Tady se hospodářství liší tím, o koho se pečuje, zda o jednotlivce (snížení daní, nižší úroková míra) nebo o celou skupinu osob (sociální dávky, státní domovy důchodců). Organizace slouží zúčastněným k alokaci finančních zdrojů. Abychom pochopili hospodářský pořádek, musíme se ptát, kdo řídí, jaké má myšlenky a vizi a jaký cíl přitom sleduje. Pokud se spojí skupina lidí k jednotnému účelu, musí být postaráno o to, aby si každý nedělal to, co chce, ale aby existoval subjekt či více subjektů, které řídí a rozhodují. Jedině tímto způsobem získáme v hospodářství jednotný subjekt, účel a pořádek. Tento účelový pořádek by měl být všem druhům hospodářství společný. Všechna hospodářství ze zákonitosti prosperity postupují podle zásady hospodárnosti. Mají své potřeby, užitky, hodnoty, hranici racionality. Různá hospodářství již dnes mají společnou formu a liší se od sebe svým obsahem účelu (koncerny). 4/ Individualistická hospodářská soustava Všichni občané jsou subjektem péče o sebe. Každý se stará sám o sebe. Alokace prostředků se provádí podle subjektivního hodnocení prostředků, podle spokojenosti jednotlivých občanů. Disponují s volností v jejich opatřování a užití. Každý tedy odpovídá sám za sebe a jen sobě je odpovědný za svůj osud. Samozřejmě tím míním manželku, děti, prostě rodinu. Kolik rodin tolik hospodářství. Zapojení těchto malých hospodářství spoluurčuje skladbu výroby (továrny) a spotřeby (spotřebitelé). Každé hospodářství (rodiny, podniky) je závislé na všech ostatních, ale částí i na státu. Úhrn všech prvků hospodářství při vzájemné podmíněnosti a závislosti tvoří národní hospodářství. Chybí jednotná vůle subjektu, kterým se ovládá výroba a spotřeba statků. Výroba a spotřeba je určena z tisíci individuálních hospodářství podle jejich subjektivních užitků a nákladů. Z jejich individuálních zájmů vzniká směna.

4 strana 4 5/ Solidární hospodářská soustava Národ je předmětem péče státu. Všichni lidé v národě jsou předmětem péče státu jako vůle všem nařízená. Péče o udržení a zlepšení života se stává jednotným pořádkem a jednotným účelem. Stát zkoumá reprodukci, vystěhovalectví a přistěhovalectví, sociální hledisko. Tato hlediska slouží k posuzování vývoje směrem k ideálu zdraví a kultury. Stát ponechává základní individualistickou osnovu, ale omezuje svobodnou, bezbřehou vůli jednotlivců právním řádem. Právo a hospodářství jsou dvě hlavní metody státní solidární politiky. Z tohoto pohledu pak zákonitě vyplývají tři hlavní úkoly : a) usilovat o maximalizaci národního produktu, jakožto podkladu veškeré péče o udržení a zlepšení života. b) usilulovat o takové rozdělení národního produktu a břemene práce mezi různé skupiny lidí, které lépe vyhovuje vývoji národa k ideálu zdraví a kultury. Tomu se říká sociální politika. c) usilovat o přetvoření skladby národního produktu takovým způsobem, aby vyhovoval požadavkům reálné solidarity. Soubor těchto opatření tvoří odbornou politiku. Podle směrů, k nimž se soustřeďuje, se rozděluje na politiku zdravotní, průmyslovou, kulturní, spravedlnosti, zemědělskou, obrany, finanční. 6/ Mikroekonomická politika Mikroekonomická politika (neboli strukturální) se vztahuje k jednotlivým segmentům ekonomiky : odvětvovému, regionálnímu, vlastnickému atd. Vyžaduje důkladnou analytickou znalost, formulaci budoucí strategie, institucionální zabezpečení, pluralismus v názorech. Stimuluje chování podniků a právnických osob žádoucím směrem z hlediska celkové hospodářské pozice státu, aniž by byl omezen rozhodovací proces. Řízení se provádí nikoli direktivami, ale pomocí finančních stimulů jako jsou garance vývozu, subvence, půjčky, celními opatřeními. Řešení probíhá vždy na nejnižší úrovni zásada subsidiarity. Intervence uplatňované při regulaci trhu se provádí dvojí způsobem : a) defensivní vytvoření podmínek pro adaptaci subjektů, které se dostaly do obtížné hospodářské situace b) ofensivní - podpora a rozvoj perspektivních výrob Hospodářský osud zemí je většinou spjat s průmyslovou, dopravní, telekomunikační, finanční, zahraniční, zemědělskou, zdrojovou politikou. Velmi důležitou složkou je úspora energií. Jedná se o programy, které velmi rychle převedou organizaci na nižší energetickou spotřebu. Tyto postupy vyžadují poměrně malé investiční náklady. Např. v Portugalsku prostřednictvím programu placeného Evropskou bankou vypracovali energetické bilance průmyslových podniků a následně doporučili konkrétní úsporná opatření. Ve Španělsku byly poskytovány levné úvěry firmám, aby se přesunuly do energeticky úspornějších procesů. U nás byl pomocí agresivní reklamy nabídnut program na přímotopy v jednotlivých rodinách a když rodiny investovaly do těchto ekologických agregátů, tak jim stát zdražil energii natolik, že vynaložené prostředky znamenaly ztrátu. Velmi důležitou složkou je podpora malých a středních organizací. Na podporu se používají hlavně tato opatření : a) zvýhodněný přístup k bankovním úvěrům b) dočasné vyjmutí za určitých podmínek z daňové povinnosti c) informační a poradenské služby rozeseté po celé zemi d) částečná konzultační pomoc při marketingové strategii e) zajištění stejných podmínek v konkursech na veřejné zakázky f) zajištění přístupu k technologickým programům Zajištění státní politiky regionů majících problémy se strukturální nezaměstnaností. Regionální politika v oblasti nezaměstnanosti by měla zahrnovat tyto oblasti : a) zřízení úřadů práce

5 b) zajištění vládních programů při hromadném propouštění c) zajištění vyplácení předčasných důchodů d) speciální programy pro vzdělávání e) speciální programy na přeškolování f) mimořádné finanční stimuly pro získávání vhodných velkých investorů do regionu strana 5 Nelze také opomenout, že podstatnou částí mikroekonomické politiky je politika antimonopolní a konkurenční. Je třeba důsledně dbát na to, aby ve všech segmentech ekonomiky panovala konkurence. Konkurenční tlak nutí pak podniky k adaptaci jak na tuzemský, tak na zahraniční trh. 7/ Makroekonomická politika Makroekonomická politika zkoumá ekonomické jevy, analyzuje státní ekonomiku jako celek. Obvykle sleduje vzájemné souvislosti mezi hospodářským růstem a poklesem národního produktu, dále pak vztahy mezi ekonomickými agregáty nezaměstnanosti, fiskálním rozpočtem, inflací, platební bilancí, agregátní nabídkou a poptávkou. Metaforicky lze říci, že mikroekonomika se zabývá jednotlivým stromem. Makroekonomika se zabývá životním prostředím celého lesa. 8/ Státní rozpočet (fiskální politika) Trhy požadují makroekonomickou disciplinu. A zbavují vládu možnost sledovat růstovou strategii založenou na fiskální politice. Fiskální politika by měla být formulována s tím, že ke značnému přílivu nebo odlivu kapitálu může dojít kdykoliv. Příliš expanzivní fiskální politika ve spojení s přísnou měnovou politikou vede k reálným úrokovým sazbám. Tím vzniká prostředí podporující příliv kapitálu. Naopak při akumulaci velkého břemene veřejného dluhu mohou investoři požadovat na vládě, aby stanovila vysoké úrokové prémie. Náklady vysokých úroků zahrnují nejen samotnou dluhovou službu, ale také vyšší nároky na pomoc finančnímu sektoru, vyvolané zhoršením ziskovosti a kapitálové přiměřenosti. Pokud tedy existuje vysoký deficit a neudržitelná situace na běžném účtu, je snížení domácí poptávky nutné i přes přitěžující účinek na ekonomiku. Obtíže provádění účinné fiskální politiky jen podtrhují potřebu větší transparentnosti fiskálních pravidel. Na straně příjmů otevřené kapitálové prostředí omezuje možnosti při volbě struktury a úrovně daňového zatížení. Zmíním se pouze o nejdůležitějších daních : spotřební daň, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty. majetková daň, srážková daň z úroků a dividend, daň z kapitálového zhodnocení. Pro stabilizaci výdajů lze použít mnoho nástrojů. Jde například o to, jakým transparentním způsobem jsou financovány potřeby jednotlivých ministerstev, fiskální účty, formy a umístění vládního majetku. Způsob převedení svých bankovních vkladů mezi komerčním bankovním systémem a centrální bankou, kterým přidá nebo ubere likviditu finančního systému. Způsob řízení dluhové služby. Způsob řízení a výše rozpočtového deficitu. Není větších příjmů do státního rozpočtu než jsou příjmy ze sociálního pojištění. Není větších výdajů ze státního rozpočtu než jsou mandatorní výdaje. Jedná se o povinné výdaje státního rozpočtu do nemocnic, armádě, na starobní důchody, sociální dávky. Při stanovení státního rozpočtu je vždy důležité posoudit alokaci peněz zvýšenými výdaji nebo přidání stimulů zvyšujících ekonomickou výkonnost v národním hospodářství. 9/ Hrubý domácí produkt Pod pojmem výkon národního hospodářství máme obvykle na mysli množství komodit a služeb, které ekonomika země vyprodukovala za určité období. Jedná se o celkovou peněžní hodnotu, jsou-li vlastněny zahraničním kapitálem či ve vlastnictví našich občanů. Výkonnost ekonomiky můžeme zjišťovat produktovou metodou, která sečítá hodnotu všech finálních komodit a služeb prodávaných firmami domácnostem. Nebo důchodovou metodou, kdy sečítáme všechny důchody vyplácené domácnostem firmami. Položky tvořící HDP : i) osobní výdaje na spotřebu nákup komodit a služeb krátkodobé a dlouhodobé spotřeby

6 strana 6 ii) hrubé soukromé domácí investice investice vynaložené vládou. Investice do bytového fondu nebo do výstavby železniční či silniční sítě. iii) vládní výdaje na nákup komodit a služeb zahrnují veškeré vládní výdaje na spotřebu, podporu v nezaměstnanosti, sociální výdaje. iiii) saldo konto obchodní bilance je rozdíl mezi čistým exportem a čistým importem. Jestliže odečteme od HND odpisy a nepřímé daně z podnikání, získáme ukazatel, který nazýváme národním důchodem. HDP je základem soustavy národních účtů. Největší vypovídací schopnost má ukazatel HDP na jednoho obyvatele. Máme li zájem zkoumat vývoj spotřeby domácností, zkoumáme tzv. osobní důchod všechny důchody, které získávají domácnosti. 10/ Platební bilance Platební bilance se skládá z běžného účtu, který zahrnuje obchodní bilance a bilanci služeb, a z kapitálového účtu. Obchodní bilance: má dvě roviny, dovozní (import) a vývozní (export). Velmi důležitá při dovozu a exportu komodit je jejich přidaná hodnota. Na jedné straně znamená příslib vyšších předpokladů výkonnosti v ekonomice, na druhé straně vyšší zisk a nižšší nezaměstnanost. Podporující instituce jsou Česká exportní banka a Exportní pojišťovna EGAP. Bilance služeb: především se jedná o působení příjmů v oblasti služeb zahraničního obchodu Kapitálový účet: v přebytku kapitálového účtu se projevuje příliv zahraničních investic, portfoliových investic a krátkodobého spekulativního kapitálu. Pokud import výrazným způsobem překračuje export a saldo konto obchodní bilance se dlouhodobě pohybuje v nepříznivých číslech, dochází k poklesu devizových rezerv, následně započnou tlaky na devalvaci měny. 11/ Inflace Posuzuje se nárůst cen za jedno roční období na základě předem vybraných komodit a služeb ve spotřebním koši. Závislost mezi peněžním růstem a inflací je jedním ze základních stavebních kamenů ekonomické teorie. Jak dlouho trvá, než se peněžní růst projeví v růstu cen? Pokud vláda přistoupí k liberalizaci cen nebo ke zvýšení daňového zatížení, cenový index se zvýší skokem. Další zvýšení přichází z kumulací navýšených energií. Cenový růst může zavinit i tzv. nákladová inflace. Jeden článek řetězce získá monopolní postavení.také změna v rychlosti oběhu peněz může zvrátit stabilní systém. Atraktivní výnos akcií stimuluje přesun peněz do cenných papírů. Další inflační tlaky mohou vzniknout poklesem reálné mzdy. Mzda jako hlavní faktor tuzemské poptávky může zapříčinit nižší zájem o investování domácností do spotřeby. Další rizika představují nákladové položky potravin, do jejichž vývoje se promítne růst cen prvovýroby. 12/ Produktivita práce Charakterizuje současný stav věcí jako výsledek minulého úsilí lidí. V zájmu zvýšení produktivity práce dochází k obměně strojního parku a restrukturalizaci organizací. Faktory produktivity : materiál, energie, zboží, služby, pracovní síla. Základním ukazatelem produkce je výše přidané hodnoty. Tvorba přidané hodnoty znamená tvorbu peněz. Z přidané hodnoty kryjí podniky své náklady. Přidanou hodnotu lze zvyšovat hodnotou produkce nebo snížením hodnot vstupů. 13/ Nezaměstnanost Neustále se setkávám s názorem, že stát pečuje o své občany více, než je ekonomika schopna unést. Je povinností občana postarat se sám o sebe a své bližní. Stát zde má roli pouze poslední instance. Jsem přesvědčen svými praktickými zkušenostmi, že se jedná o tézi pouze malé skupiny sociálně zajištěných skupin lidí. Protože vyhovět tomuto požadavku není každému dáno do vínku. Jedná se totiž o jakousi výslednici příjmové pozice člověka a pozice znalostní. My všichni přece žijeme ve středoevropském prostoru. Ten se vždy vyznačoval vysokou mírou sociálního jištění. Sociální politika je vždy ovlivněna spoustou faktorů. Mezi ně patří dědictví,

7 strana 7 tradice, historie a zvyklosti. Není dobré rušit tyto roviny a importovat náhle sociální politiku jiné země, která se postupně vyvíjela úplně v jiných historických a sociálních podmínkách. Vztah občana a státu v Evropě se přece vyvíjel mnoho stovek let. Není sporu o tom, že definice nezaměstnanosti, diktovaná jedině ohledy úspornosti, se bude lišit od definice ve smyslu sociálním. V nejširším slova smyslu lze nezaměstnanost definovat tak, že nezaměstnaným se stává ten, kdo chce, může a má zájem pracovat a vhodnou práci nenalézá. Na podporu v nezaměstnanosti nutno tedy hledět jako na prostředek, jímž se má stát v mandatorních výdajích postarat o to, aby nebyla zničena životní úroveň lidí, kteří jsou bez vlastní viny bez práce. Moment potřebnosti je většinou věcí názoru a sociálního cítění. Závažnost problému nezaměstnanosti není jen v tom, že zbavuje lidi práce. Je i v tom, že vyhání lidi do šedé ekonomiky, kde získávají finanční prostředky a neplatí daně. Přináší neúnosné plýtvání s lidským potenciálem a znehodnocuje lidský kapitál a doslova ničí lidskou vůli. Přináší finanční zatížení státu. Argumentem neoklasické ekonomie je to, že příčinou nezaměstnanosti je vysoká reálná mzda. Proto požadavek na zrušení minimální mzdy. Podniky musí snižovat vlastní náklady a proto propouštějí. Tím docílí vyšší zisk, opatří si finanční prostředky na investice a mohou příjímat nové pracovníky. Toto vysvětlení, řečeno slušně, vyhovuje ekonomické a politické praxi těch, kteří jsou vlastníky výrobních statků a služeb. Keynesiánská teorie vysvětluje pokles poptávky po práci poklesem poptávky po zboží a službách. Podnik zaměstnává jen tolik pracovních sil, kolik potřebuje dle svých propočtů pro uplatnění svých výrobků a služeb na trhu. Problém je, jak zvýšit poptávku. Dovolím si podat ještě jeden argument. Vycházím z faktu, že moderní technologie umožňují vyrobit stále více komodit a služeb s menším počtem pracovníků. Proto je velmi důležité investice státu do tzv. terciální ekonomické sféry. Úřady práce jsou správní orgány státu, které se zabývají řešením nezaměstnanosti. Mimo jiné zodpovídají za vyplacení podpor v nezaměstnanosti. Nezaměstnanost členíme : i) frikční nezaměstnanost- vyjadřuje plynulé přecházení pracovníků z jednoho zaměstnání do druhého. ii) strukturální nezaměstnanost je vyvolána zejména technickým pokrokem a změnami v preferencích spotřebitelů. iii) cyklická nezaměstnanost znamená, že má tendenci výrazně růst v období recese a naopak se snižovat v období konjuktury. iiii) sezónní nezaměstnanost závisí na ročním období 14/ Agregátní nabídka a poptávka 1) Nabídka je souhrn všech zamýšlených směn, se kterými přicházejí subjekty na trh při různých cenách. Nabídka charakterizuje funkční vztah mezi cenou a nabízeným množstvím zboží. Dělení : Individuální nabídka nabídka jednoho výrobce Agregátní (celková) nabídka - nabídka všech podniků na trhu Nabídku ovlivňují : a) cena produktu b) náklady na výrobu c) cena výrobků d) organizace trhu (státní regulace) e) změny výrobních podmínek (počasí) 2) Poptávka je množství služeb a zboží, které jsou ochotni kupující za určitou cenu koupit.

8 Dělení : Individuální poptávka poptávka jednotlivých kupujících Agregátní poptávka souhrn všech zamýšlených směn strana 8 Poptávku ovlivňují : a) změny komponentů (cena pojištění aut) b) změna výše důchodů c) změna v populaci d) zvyky a vkus 15/ Daně - daň je platbou ve prospěch veřejného rozpočtu - daň je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou - daň je platbou finančně nenávratnou - daň je platbou neekvivalentní - daň je platbou neúčelovou - daň je platbou opakovanou. Základní druhy daní 1. Kritérium:způsob placení a) daně přímé - důchodové - majetkové b) daně nepřímé- spotřební daně 2. Kritérium:předmět (objekt) zdanění c) daně přímé (důchodové) d) daně nepřímé e) daně reálné Základní daňové principy v podmínkách tržní ekonomiky - princip daňové neutrality - princip daňové univerzality -princip dostatečné daňové výnosnosti -princip daňové pružnosti -princip daňové únosnosti -princip daňové spravedlnosti - princip daňové správy Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní 1. Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu, 2. Daně spotřební: - daň z uhlovodíkových paliv a maziv - daň z lihu a destilátů - daň z piva - daň z vína - daň z tabáku a tabákových výrobků, 3. Daně z příjmů: - daň z příjmů fyzických osob

9 - daň z příjmů právnických osob, 4. Daň z nemovitostí 5. Daň silniční 6. Daň z dědictví a darování 7. Daň z převodu nemovitostí 8. Daně k ochraně životního prostředí. strana 9 Jiné než tyto daně nelze stanovit! Základ daně (daňová ztráta) Za zdaňovací období pro účely daně z příjmů fyzických osob se považuje kalendářní rok. Základem daně je částka, o kterou příjmy (výnosy), s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů od daně osvobozených, plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje (náklady) prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Do základu daně se též nezahrnují příjmy, pro které je stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle 36 ze samostatného základu daně (pokud se nejedná o speciální případ daní vybíraných srážkou, která se započte k celkové daňové povinnosti, které se do ZD zahrnují). Srážku provede subjekt, který částku vyplácí. U příjmů a výdajů musí být respektována jejich věcná a časová souvislost v daném zdaňovacím období. Při zúčtování základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zákona o účetnictví, u poplatníků, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, se vychází z hospodářského výsledku před zdaněním a u poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Zákon stanoví, že HV či rozdíl mezi příjmy a výdaji se dále sníží či zvýší (tedy upraví) způsobem stanoveným v zákoně. U poplatníků, kterým plynou ve zdaňovacím období souběžně dva druhy nebo i více uvedených příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů. Pokud přesáhnou výdaje příjmy, vzniklý rozdíl se nazývá ztrátou. O tuto ztrátu lze snížit úhrn základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v Pokud poplatník dosáhne nízkého úhrnu dílčích základů daně, lze ztrátu či její část odečíst v 7 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Příjmy z podnikání: a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjmy ze živnosti, c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komple-mentářů komanditní společnosti na zisku. Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti a) příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních děl vlastním nákladem, b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním, c) příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů a smluv podle autorského zákona, rozhodce a správce konkursní podstaty, d) příjmy z činností zvláštního předběžného konkursního zástupce a vyrovnávacího správce, které nejsou živností ani podnikáním. Dílčím základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pro zjištění ZD se použijí ust Podíly společníků v.o.s a komplementářů k.s.

10 strana 10 se nesnižují o výdaje (lze je snížit pouze o pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které zaplatil společník v.o.s. nebo komplementář k.s., pokud toto pojistné není hrazeno jako náklad společnostmi). Samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně jsou příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR, pokud úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci Kč (u těchto příjmů nelze uplatnit výdaje ani v prokázané výši, ani paušálem). Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatní poplatník v prokázané výši nebo paušálem (pak je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek): a) 50% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) 30% z příjmů z užití či poskytnutí práv (pokud nejsou zdaněny v SZD), c) 25% z příjmů ze živnosti, z jiného podnikání a z příjmů z nezávislého povolání a příjmů znalce a tlumočníka, d) 25% z příjmů z činností předběžného a vyrovnávacího správce. Pokud využije poplatník možnost uplatnění výdajů paušálem, má v tomto paušálu zahrnuty veškeré náklady. Navíc může uplatnit pouze v prokázané výši pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Osoby, které nejsou nemocensky pojištěny, mohou uplatnit hrazené pojistné (jedná se pojištění u soukromé pojišťovny na denní dávku při pracovní neschopnosti). Nelze v rámci jednoho dílčího základu daně použít kombinaci uplatnění výdajů paušálem a uplatnění skutečných výdajů v prokazatelné výši, je třeba rozhodnout pouze pro jednu variantu. Pokud poplatník využije varianty s paušálem, pak není účetní jednotkou, nevede účetnictví, pouze evidenci příjmů a pohledávek. Poplatník s příjmy podle 7 odst. 1 písm. a) nebo b) může uplatnit jako účetní období hospodářský rok. Nesmí však jít o poplatníka, který uplatňuje výdaje paušálem, který má stanovenu daň paušální částkou, který je účastníkem sdružení, dosahuje příjmy za spolupráce druhého z manželů nebo dosáhl příjmy za více zdaňovacích období. Pak je dílčím základem rozdíl mezi příjmy a výdaji v tomto hospodářském roce. e) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu včetně vkladového listu nebo vkladu jemu naroveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání, f) příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry. Příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně 36. Pokud jsou některé z těchto zahrnuty v obchodním majetku poplatníka, pak se zahrnují (brutto,včetně sražené daně) do dílčího základu daně a sražená daň se započítá na celkovou daňovou povinnost v DP. Pokud tytéž příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí jsou zahrnuty do dílčího základu daně, pokud poplatník nevyužije možnosti zahrnout je do speciálního samostatného základu daně včetně daně sražené v zahraničí, zde se uplatní sazba 16 odst. 2 a podává se na ně speciální daňové přiznání.úroky a jiné výnosy z depozitní směnky vystavené bankou jsou samostatným základem daně zdaněným podle 36. Dílčí základy daně jsou tvořeny pouze příjmy, nelze uplatnit výdaje. Závěr: převážná většina příjmů z kapitálového majetku ze zdrojů na území ČR se zdaňuje v samostatných základech daně prostřednictvím zvláštní sazby daně srážkou u zdroje. V dílčím základu daně se zdaňují příjmy ze zdrojů v zahraničí, úroky z vkladů určených k podnikání. Vždy se jedná o příjmy z držby, nikoliv z prodeje kapitálového majetku, bez ohledu na to, zda byl pořízen z obchodního jmění či nikoli. Příjmy v tomto dílčím daňovém základu nelze snížit o výdaje na jejich dosažení. Příjmy z pronájmu a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), b) příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle 10 odst. 1 a).

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. Ing. Magda Morávková

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Komparace českého a britského daňového systému se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. Beatrice Hustáková

Komparace českého a britského daňového systému se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. Beatrice Hustáková Komparace českého a britského daňového systému se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob Beatrice Hustáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je provedení komparace daně z příjmu

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí. Lucie Balcarová.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí. Lucie Balcarová. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí Lucie Balcarová Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora práce Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 157/1993 Sb., ve znění zákona č. 196/1993 Sb., ve znění zákona

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Organizace správy daní v ČR a Evropě Lukáš Rak 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně Daně Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem předmětu...

Více

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová Analýza daně z příjmů společnosti XY Lucie Valouchová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. V teoretické části jsou popsány základní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Zpráva o daňových úlevách v České republice za roky 2011-2015

Zpráva o daňových úlevách v České republice za roky 2011-2015 Zpráva o daňových úlevách v České republice za roky 2011-2015 1 Obsah Úvod...3 1 Základní pojmy...5 2 Popis vykazovaných dat...6 2.1 Seznam daňových úlev v roce 2011...6 2.1.1 Seznam daňových úlev v roce

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více