Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice."

Transkript

1 Několik málo slov Srpen 2006 T A B L E T E N N I S TJ SK PEDAGOG České Budějovice T A B L E T E N N I S Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. I. Úvod str. 2 II. Stručný úvod do všeobecné ekonomiky..str. 2 III. Stručný úvod do řízení ekonomiky oddílu..str. 18 IV. Demokratická institucionalizace ekonomiky oddílu...str. 19 V. Svoboda slova v oddílu. str. 20 VI. Demokratický pluralismus v oddílu str. 21 VII. Institucionální uspořádání a obsah jednotlivých segmentů řízení...str. 21 VIII. Volby str. 32 IX. Závěr.str. 32 X. Poděkování.. str. 34 XI. Poznámka str. 35

2 strana 2 Bod I. Úvod Rozhodující změny ve společnosti se ohlašují změnou formy a obsahu jazyka. Každý, kdo vyvolává změnu zažitého prostředí, se zároveň vydává na plavbu po rozbouřeném moři jazyka. Můžeme také vyslovit myšlenku, že tento jednotlivec žije v horizontu své řeči a z této pozice usiluje o jeho rozšíření. Princip moderní společnosti spočívá v neustálé změně. Pozitivních změn dosáhneme vhodnou komunikací mezi těmi složkami společnosti, které na tyto změny reagují nejsilněji. Tyto složky jsou schopny svým intelektem bránit formu a obsah změn proti jejich démonizaci. Na pořad dne přichází konflikt se svou divokou krásou a univerzální přitažlivostí. Největší překážkou při eliminaci konfliktu je neschopnost dospět ke kompromisu, založeném na uznání nároku na pravdu obsaženou v názoru oponenta. Strach vychází z potřeby chránit jednotu zatuchlého malého dvorku před vlivem cizího myšlení. Politika ochrany malého zatuchlého dvorku se rychle mění v nepřetržitou řadu komplotů. Je třeba si vybrat. Jistotu zatuchlého dvorku nebo demokracii. Mistr Jan Werich kdysi říkával : Demokracie nás vyhání z ráje blbosti. To je svatá pravda. Bohužel přitom dojde k vulgarizaci myšlenek, pohlavkům nebo k různým likvidačním řízením nositele nových myšlenek. Lidé jsou prostě schopni vyvíjet velké množství aktivit. Tyto aktivity se liší díky faktu, že s rozvojem lidské společnosti přestalo být možné, aby jednotlivec obsáhl celou škálu vědění. Toto poznání mě přivedlo zcela logicky k rozhodnutí odmítnout léčit vážný stav a budoucí problémy oddílu SK Pedagog České Budějovice dílčími změnami. Nashromážděné bohatství vědění a praktické zkušenosti mě přivedly k rozhodnutí předložit členům našeho oddílu k posouzení perspektivní cestu ekonomického řádu. Předkládám tento materiál ekonomické a institucionální reformy k diskuzi. Diskuze bude otevřená a přístupná pro všechny členy oddílu, pokud budou mít zájem, bez vyjímky. Jedná se o nosný ekonomický a institucionální program vhodný pro všechny generace působící v našem oddílu. Bod II. Stručný úvod do všeobecné ekonomiky Někdy mám při prvním kontaktu s názory některých mužů a žen v české společnosti pocit, že se podobají programům, které jsou pouze naprogramovány na maximalizaci vlastního blahobytu. Je to způsob vidění světa a agresivního reklamního života, kdy už prodáváme všechno, od vlastního jména, přes vlastní soukromí, až po vlastní děti. Pokládám si otázku, na kterou prozatím nenacházím odpověď, zda se naše česká společnost již nestala tím velkým trhem, na němž jednotliví individualisté navzájem zápasí v nekonečném konkurenčním boji až do úplné zkázy. Všeobecně prezentovaný názor, že lidé v tomto bezohledném systému hledají pouze nejracionálnější způsoby dosažení svých cílů, je velmi podstatným způsobem narušen, modelem rozhodování na základě emocí a povrchních soudů, při kterých lidský rozum podléhá agresivním reklamním spotům. To jsou úvahy, které daleko přesahují všeobecně používané teorie ekonomiky. Před námi totiž stojí podstata člověka. Nakolik jsme zdraví, vzdělaní, moudří, otázka lidské morálky, emoce. S tím pak souvisí otázka, do jaké míry jsou nezávislí jedinci základem společnosti nebo, zda se tento základ skládá z osob integrovaných do malých skupin. Pokud tedy někdo chápe společenství pouze jako agregát jedinců pouze dočasně spojených pro udržení jejich pohodlí, pak zcela záměrně opomíjí potřebu spojení za účelem služby sdíleným potřebám a nutnost účasti ve společenství, které tyto potřeby vytváří. Pokud se však chápe společenství jako zdroj autority, práva s jasnou vizí budoucího vývoje a snaží se ve jménu povinnosti a nutnosti účasti vnutit jedincům normy chování, musí zákonitě vážit zlatnickými vahami prostor individuální svobody. Toto je základní ekonomické společenské hledisko rozporu mezi Já a My. Mezi silami jedinců a jejich potřebami a silou společenství a jeho potřeb. Tím, jakým způsobem se člověk stará o zlepšení života, se zabývá věda ekonomická. Jedná se o dílo odborné, záměrné, účelné, řízené lidskou myšlenkou, věděním a vůlí.

3 strana 3 Lidé v ekonomickém procesu vykonávají různé typy činností, které pak navzájem působí na ekonomickém poli. Zákony ekonomické vědy pak rozhodují v konkurenčním zápasu dle práva, které činnosti jsou žádoucí a které nežádoucí. Tento neúprosný diktát rozhoduje o omezení nebo rozšíření určitých aktivit. Ekonomika je nekompromisní svět, ve kterém se setkávají zájmy a možnosti jednotlivců, skupin a společností jako celku. Pro pochopení zákonitostí ekonomické vědy si dovolím použít definici amerického profesora ekonomie Paula Samuelsona : Ekonomie je věda, která zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jakým způsobem je rozdělují mezi různé skupiny. Z toho zákonitě vyplývá, že pokud úzká skupina lidí v nějaké společnosti poruší hranici racionality a započne si přivlastňovat z pozice síly převážnou část vytvořeného zisku ve svůj prospěch, tak mlčící většina této společnosti v rámci pasivního nesouhlasu, zákonitě ztratí zájem se podílet na rozvoji celku. Základní pojmy 1/ Statek Je užitečný předmět. Je určen svou povahou, vycházející z obsahu účelu, jemuž slouží. Mění-li se účel, mění se i povaha statku. Vlastnosti statku nazýváme odborně upotřebitelností statku. Statek se za určitých okolností také posuzuje vzhledem k jeho upotřebitelnosti. 2/ Zásady hospodárnosti Usiluje-li člověk maximálním úsilím o maximum užitku při opotřebení prostředků, při minimu vynaložených nákladů ve vazbě na opatřování prostředků, může dosáhnout maxima užitku. Co je užitek nebo náklad, řídí se obsahem účelu. 3/ Hospodářství Péče člověka o udržení a zlepšení života je činnost účelová. Tady se hospodářství liší tím, o koho se pečuje, zda o jednotlivce (snížení daní, nižší úroková míra) nebo o celou skupinu osob (sociální dávky, státní domovy důchodců). Organizace slouží zúčastněným k alokaci finančních zdrojů. Abychom pochopili hospodářský pořádek, musíme se ptát, kdo řídí, jaké má myšlenky a vizi a jaký cíl přitom sleduje. Pokud se spojí skupina lidí k jednotnému účelu, musí být postaráno o to, aby si každý nedělal to, co chce, ale aby existoval subjekt či více subjektů, které řídí a rozhodují. Jedině tímto způsobem získáme v hospodářství jednotný subjekt, účel a pořádek. Tento účelový pořádek by měl být všem druhům hospodářství společný. Všechna hospodářství ze zákonitosti prosperity postupují podle zásady hospodárnosti. Mají své potřeby, užitky, hodnoty, hranici racionality. Různá hospodářství již dnes mají společnou formu a liší se od sebe svým obsahem účelu (koncerny). 4/ Individualistická hospodářská soustava Všichni občané jsou subjektem péče o sebe. Každý se stará sám o sebe. Alokace prostředků se provádí podle subjektivního hodnocení prostředků, podle spokojenosti jednotlivých občanů. Disponují s volností v jejich opatřování a užití. Každý tedy odpovídá sám za sebe a jen sobě je odpovědný za svůj osud. Samozřejmě tím míním manželku, děti, prostě rodinu. Kolik rodin tolik hospodářství. Zapojení těchto malých hospodářství spoluurčuje skladbu výroby (továrny) a spotřeby (spotřebitelé). Každé hospodářství (rodiny, podniky) je závislé na všech ostatních, ale částí i na státu. Úhrn všech prvků hospodářství při vzájemné podmíněnosti a závislosti tvoří národní hospodářství. Chybí jednotná vůle subjektu, kterým se ovládá výroba a spotřeba statků. Výroba a spotřeba je určena z tisíci individuálních hospodářství podle jejich subjektivních užitků a nákladů. Z jejich individuálních zájmů vzniká směna.

4 strana 4 5/ Solidární hospodářská soustava Národ je předmětem péče státu. Všichni lidé v národě jsou předmětem péče státu jako vůle všem nařízená. Péče o udržení a zlepšení života se stává jednotným pořádkem a jednotným účelem. Stát zkoumá reprodukci, vystěhovalectví a přistěhovalectví, sociální hledisko. Tato hlediska slouží k posuzování vývoje směrem k ideálu zdraví a kultury. Stát ponechává základní individualistickou osnovu, ale omezuje svobodnou, bezbřehou vůli jednotlivců právním řádem. Právo a hospodářství jsou dvě hlavní metody státní solidární politiky. Z tohoto pohledu pak zákonitě vyplývají tři hlavní úkoly : a) usilovat o maximalizaci národního produktu, jakožto podkladu veškeré péče o udržení a zlepšení života. b) usilulovat o takové rozdělení národního produktu a břemene práce mezi různé skupiny lidí, které lépe vyhovuje vývoji národa k ideálu zdraví a kultury. Tomu se říká sociální politika. c) usilovat o přetvoření skladby národního produktu takovým způsobem, aby vyhovoval požadavkům reálné solidarity. Soubor těchto opatření tvoří odbornou politiku. Podle směrů, k nimž se soustřeďuje, se rozděluje na politiku zdravotní, průmyslovou, kulturní, spravedlnosti, zemědělskou, obrany, finanční. 6/ Mikroekonomická politika Mikroekonomická politika (neboli strukturální) se vztahuje k jednotlivým segmentům ekonomiky : odvětvovému, regionálnímu, vlastnickému atd. Vyžaduje důkladnou analytickou znalost, formulaci budoucí strategie, institucionální zabezpečení, pluralismus v názorech. Stimuluje chování podniků a právnických osob žádoucím směrem z hlediska celkové hospodářské pozice státu, aniž by byl omezen rozhodovací proces. Řízení se provádí nikoli direktivami, ale pomocí finančních stimulů jako jsou garance vývozu, subvence, půjčky, celními opatřeními. Řešení probíhá vždy na nejnižší úrovni zásada subsidiarity. Intervence uplatňované při regulaci trhu se provádí dvojí způsobem : a) defensivní vytvoření podmínek pro adaptaci subjektů, které se dostaly do obtížné hospodářské situace b) ofensivní - podpora a rozvoj perspektivních výrob Hospodářský osud zemí je většinou spjat s průmyslovou, dopravní, telekomunikační, finanční, zahraniční, zemědělskou, zdrojovou politikou. Velmi důležitou složkou je úspora energií. Jedná se o programy, které velmi rychle převedou organizaci na nižší energetickou spotřebu. Tyto postupy vyžadují poměrně malé investiční náklady. Např. v Portugalsku prostřednictvím programu placeného Evropskou bankou vypracovali energetické bilance průmyslových podniků a následně doporučili konkrétní úsporná opatření. Ve Španělsku byly poskytovány levné úvěry firmám, aby se přesunuly do energeticky úspornějších procesů. U nás byl pomocí agresivní reklamy nabídnut program na přímotopy v jednotlivých rodinách a když rodiny investovaly do těchto ekologických agregátů, tak jim stát zdražil energii natolik, že vynaložené prostředky znamenaly ztrátu. Velmi důležitou složkou je podpora malých a středních organizací. Na podporu se používají hlavně tato opatření : a) zvýhodněný přístup k bankovním úvěrům b) dočasné vyjmutí za určitých podmínek z daňové povinnosti c) informační a poradenské služby rozeseté po celé zemi d) částečná konzultační pomoc při marketingové strategii e) zajištění stejných podmínek v konkursech na veřejné zakázky f) zajištění přístupu k technologickým programům Zajištění státní politiky regionů majících problémy se strukturální nezaměstnaností. Regionální politika v oblasti nezaměstnanosti by měla zahrnovat tyto oblasti : a) zřízení úřadů práce

5 b) zajištění vládních programů při hromadném propouštění c) zajištění vyplácení předčasných důchodů d) speciální programy pro vzdělávání e) speciální programy na přeškolování f) mimořádné finanční stimuly pro získávání vhodných velkých investorů do regionu strana 5 Nelze také opomenout, že podstatnou částí mikroekonomické politiky je politika antimonopolní a konkurenční. Je třeba důsledně dbát na to, aby ve všech segmentech ekonomiky panovala konkurence. Konkurenční tlak nutí pak podniky k adaptaci jak na tuzemský, tak na zahraniční trh. 7/ Makroekonomická politika Makroekonomická politika zkoumá ekonomické jevy, analyzuje státní ekonomiku jako celek. Obvykle sleduje vzájemné souvislosti mezi hospodářským růstem a poklesem národního produktu, dále pak vztahy mezi ekonomickými agregáty nezaměstnanosti, fiskálním rozpočtem, inflací, platební bilancí, agregátní nabídkou a poptávkou. Metaforicky lze říci, že mikroekonomika se zabývá jednotlivým stromem. Makroekonomika se zabývá životním prostředím celého lesa. 8/ Státní rozpočet (fiskální politika) Trhy požadují makroekonomickou disciplinu. A zbavují vládu možnost sledovat růstovou strategii založenou na fiskální politice. Fiskální politika by měla být formulována s tím, že ke značnému přílivu nebo odlivu kapitálu může dojít kdykoliv. Příliš expanzivní fiskální politika ve spojení s přísnou měnovou politikou vede k reálným úrokovým sazbám. Tím vzniká prostředí podporující příliv kapitálu. Naopak při akumulaci velkého břemene veřejného dluhu mohou investoři požadovat na vládě, aby stanovila vysoké úrokové prémie. Náklady vysokých úroků zahrnují nejen samotnou dluhovou službu, ale také vyšší nároky na pomoc finančnímu sektoru, vyvolané zhoršením ziskovosti a kapitálové přiměřenosti. Pokud tedy existuje vysoký deficit a neudržitelná situace na běžném účtu, je snížení domácí poptávky nutné i přes přitěžující účinek na ekonomiku. Obtíže provádění účinné fiskální politiky jen podtrhují potřebu větší transparentnosti fiskálních pravidel. Na straně příjmů otevřené kapitálové prostředí omezuje možnosti při volbě struktury a úrovně daňového zatížení. Zmíním se pouze o nejdůležitějších daních : spotřební daň, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty. majetková daň, srážková daň z úroků a dividend, daň z kapitálového zhodnocení. Pro stabilizaci výdajů lze použít mnoho nástrojů. Jde například o to, jakým transparentním způsobem jsou financovány potřeby jednotlivých ministerstev, fiskální účty, formy a umístění vládního majetku. Způsob převedení svých bankovních vkladů mezi komerčním bankovním systémem a centrální bankou, kterým přidá nebo ubere likviditu finančního systému. Způsob řízení dluhové služby. Způsob řízení a výše rozpočtového deficitu. Není větších příjmů do státního rozpočtu než jsou příjmy ze sociálního pojištění. Není větších výdajů ze státního rozpočtu než jsou mandatorní výdaje. Jedná se o povinné výdaje státního rozpočtu do nemocnic, armádě, na starobní důchody, sociální dávky. Při stanovení státního rozpočtu je vždy důležité posoudit alokaci peněz zvýšenými výdaji nebo přidání stimulů zvyšujících ekonomickou výkonnost v národním hospodářství. 9/ Hrubý domácí produkt Pod pojmem výkon národního hospodářství máme obvykle na mysli množství komodit a služeb, které ekonomika země vyprodukovala za určité období. Jedná se o celkovou peněžní hodnotu, jsou-li vlastněny zahraničním kapitálem či ve vlastnictví našich občanů. Výkonnost ekonomiky můžeme zjišťovat produktovou metodou, která sečítá hodnotu všech finálních komodit a služeb prodávaných firmami domácnostem. Nebo důchodovou metodou, kdy sečítáme všechny důchody vyplácené domácnostem firmami. Položky tvořící HDP : i) osobní výdaje na spotřebu nákup komodit a služeb krátkodobé a dlouhodobé spotřeby

6 strana 6 ii) hrubé soukromé domácí investice investice vynaložené vládou. Investice do bytového fondu nebo do výstavby železniční či silniční sítě. iii) vládní výdaje na nákup komodit a služeb zahrnují veškeré vládní výdaje na spotřebu, podporu v nezaměstnanosti, sociální výdaje. iiii) saldo konto obchodní bilance je rozdíl mezi čistým exportem a čistým importem. Jestliže odečteme od HND odpisy a nepřímé daně z podnikání, získáme ukazatel, který nazýváme národním důchodem. HDP je základem soustavy národních účtů. Největší vypovídací schopnost má ukazatel HDP na jednoho obyvatele. Máme li zájem zkoumat vývoj spotřeby domácností, zkoumáme tzv. osobní důchod všechny důchody, které získávají domácnosti. 10/ Platební bilance Platební bilance se skládá z běžného účtu, který zahrnuje obchodní bilance a bilanci služeb, a z kapitálového účtu. Obchodní bilance: má dvě roviny, dovozní (import) a vývozní (export). Velmi důležitá při dovozu a exportu komodit je jejich přidaná hodnota. Na jedné straně znamená příslib vyšších předpokladů výkonnosti v ekonomice, na druhé straně vyšší zisk a nižšší nezaměstnanost. Podporující instituce jsou Česká exportní banka a Exportní pojišťovna EGAP. Bilance služeb: především se jedná o působení příjmů v oblasti služeb zahraničního obchodu Kapitálový účet: v přebytku kapitálového účtu se projevuje příliv zahraničních investic, portfoliových investic a krátkodobého spekulativního kapitálu. Pokud import výrazným způsobem překračuje export a saldo konto obchodní bilance se dlouhodobě pohybuje v nepříznivých číslech, dochází k poklesu devizových rezerv, následně započnou tlaky na devalvaci měny. 11/ Inflace Posuzuje se nárůst cen za jedno roční období na základě předem vybraných komodit a služeb ve spotřebním koši. Závislost mezi peněžním růstem a inflací je jedním ze základních stavebních kamenů ekonomické teorie. Jak dlouho trvá, než se peněžní růst projeví v růstu cen? Pokud vláda přistoupí k liberalizaci cen nebo ke zvýšení daňového zatížení, cenový index se zvýší skokem. Další zvýšení přichází z kumulací navýšených energií. Cenový růst může zavinit i tzv. nákladová inflace. Jeden článek řetězce získá monopolní postavení.také změna v rychlosti oběhu peněz může zvrátit stabilní systém. Atraktivní výnos akcií stimuluje přesun peněz do cenných papírů. Další inflační tlaky mohou vzniknout poklesem reálné mzdy. Mzda jako hlavní faktor tuzemské poptávky může zapříčinit nižší zájem o investování domácností do spotřeby. Další rizika představují nákladové položky potravin, do jejichž vývoje se promítne růst cen prvovýroby. 12/ Produktivita práce Charakterizuje současný stav věcí jako výsledek minulého úsilí lidí. V zájmu zvýšení produktivity práce dochází k obměně strojního parku a restrukturalizaci organizací. Faktory produktivity : materiál, energie, zboží, služby, pracovní síla. Základním ukazatelem produkce je výše přidané hodnoty. Tvorba přidané hodnoty znamená tvorbu peněz. Z přidané hodnoty kryjí podniky své náklady. Přidanou hodnotu lze zvyšovat hodnotou produkce nebo snížením hodnot vstupů. 13/ Nezaměstnanost Neustále se setkávám s názorem, že stát pečuje o své občany více, než je ekonomika schopna unést. Je povinností občana postarat se sám o sebe a své bližní. Stát zde má roli pouze poslední instance. Jsem přesvědčen svými praktickými zkušenostmi, že se jedná o tézi pouze malé skupiny sociálně zajištěných skupin lidí. Protože vyhovět tomuto požadavku není každému dáno do vínku. Jedná se totiž o jakousi výslednici příjmové pozice člověka a pozice znalostní. My všichni přece žijeme ve středoevropském prostoru. Ten se vždy vyznačoval vysokou mírou sociálního jištění. Sociální politika je vždy ovlivněna spoustou faktorů. Mezi ně patří dědictví,

7 strana 7 tradice, historie a zvyklosti. Není dobré rušit tyto roviny a importovat náhle sociální politiku jiné země, která se postupně vyvíjela úplně v jiných historických a sociálních podmínkách. Vztah občana a státu v Evropě se přece vyvíjel mnoho stovek let. Není sporu o tom, že definice nezaměstnanosti, diktovaná jedině ohledy úspornosti, se bude lišit od definice ve smyslu sociálním. V nejširším slova smyslu lze nezaměstnanost definovat tak, že nezaměstnaným se stává ten, kdo chce, může a má zájem pracovat a vhodnou práci nenalézá. Na podporu v nezaměstnanosti nutno tedy hledět jako na prostředek, jímž se má stát v mandatorních výdajích postarat o to, aby nebyla zničena životní úroveň lidí, kteří jsou bez vlastní viny bez práce. Moment potřebnosti je většinou věcí názoru a sociálního cítění. Závažnost problému nezaměstnanosti není jen v tom, že zbavuje lidi práce. Je i v tom, že vyhání lidi do šedé ekonomiky, kde získávají finanční prostředky a neplatí daně. Přináší neúnosné plýtvání s lidským potenciálem a znehodnocuje lidský kapitál a doslova ničí lidskou vůli. Přináší finanční zatížení státu. Argumentem neoklasické ekonomie je to, že příčinou nezaměstnanosti je vysoká reálná mzda. Proto požadavek na zrušení minimální mzdy. Podniky musí snižovat vlastní náklady a proto propouštějí. Tím docílí vyšší zisk, opatří si finanční prostředky na investice a mohou příjímat nové pracovníky. Toto vysvětlení, řečeno slušně, vyhovuje ekonomické a politické praxi těch, kteří jsou vlastníky výrobních statků a služeb. Keynesiánská teorie vysvětluje pokles poptávky po práci poklesem poptávky po zboží a službách. Podnik zaměstnává jen tolik pracovních sil, kolik potřebuje dle svých propočtů pro uplatnění svých výrobků a služeb na trhu. Problém je, jak zvýšit poptávku. Dovolím si podat ještě jeden argument. Vycházím z faktu, že moderní technologie umožňují vyrobit stále více komodit a služeb s menším počtem pracovníků. Proto je velmi důležité investice státu do tzv. terciální ekonomické sféry. Úřady práce jsou správní orgány státu, které se zabývají řešením nezaměstnanosti. Mimo jiné zodpovídají za vyplacení podpor v nezaměstnanosti. Nezaměstnanost členíme : i) frikční nezaměstnanost- vyjadřuje plynulé přecházení pracovníků z jednoho zaměstnání do druhého. ii) strukturální nezaměstnanost je vyvolána zejména technickým pokrokem a změnami v preferencích spotřebitelů. iii) cyklická nezaměstnanost znamená, že má tendenci výrazně růst v období recese a naopak se snižovat v období konjuktury. iiii) sezónní nezaměstnanost závisí na ročním období 14/ Agregátní nabídka a poptávka 1) Nabídka je souhrn všech zamýšlených směn, se kterými přicházejí subjekty na trh při různých cenách. Nabídka charakterizuje funkční vztah mezi cenou a nabízeným množstvím zboží. Dělení : Individuální nabídka nabídka jednoho výrobce Agregátní (celková) nabídka - nabídka všech podniků na trhu Nabídku ovlivňují : a) cena produktu b) náklady na výrobu c) cena výrobků d) organizace trhu (státní regulace) e) změny výrobních podmínek (počasí) 2) Poptávka je množství služeb a zboží, které jsou ochotni kupující za určitou cenu koupit.

8 Dělení : Individuální poptávka poptávka jednotlivých kupujících Agregátní poptávka souhrn všech zamýšlených směn strana 8 Poptávku ovlivňují : a) změny komponentů (cena pojištění aut) b) změna výše důchodů c) změna v populaci d) zvyky a vkus 15/ Daně - daň je platbou ve prospěch veřejného rozpočtu - daň je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou - daň je platbou finančně nenávratnou - daň je platbou neekvivalentní - daň je platbou neúčelovou - daň je platbou opakovanou. Základní druhy daní 1. Kritérium:způsob placení a) daně přímé - důchodové - majetkové b) daně nepřímé- spotřební daně 2. Kritérium:předmět (objekt) zdanění c) daně přímé (důchodové) d) daně nepřímé e) daně reálné Základní daňové principy v podmínkách tržní ekonomiky - princip daňové neutrality - princip daňové univerzality -princip dostatečné daňové výnosnosti -princip daňové pružnosti -princip daňové únosnosti -princip daňové spravedlnosti - princip daňové správy Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní 1. Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu, 2. Daně spotřební: - daň z uhlovodíkových paliv a maziv - daň z lihu a destilátů - daň z piva - daň z vína - daň z tabáku a tabákových výrobků, 3. Daně z příjmů: - daň z příjmů fyzických osob

9 - daň z příjmů právnických osob, 4. Daň z nemovitostí 5. Daň silniční 6. Daň z dědictví a darování 7. Daň z převodu nemovitostí 8. Daně k ochraně životního prostředí. strana 9 Jiné než tyto daně nelze stanovit! Základ daně (daňová ztráta) Za zdaňovací období pro účely daně z příjmů fyzických osob se považuje kalendářní rok. Základem daně je částka, o kterou příjmy (výnosy), s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů od daně osvobozených, plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje (náklady) prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Do základu daně se též nezahrnují příjmy, pro které je stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle 36 ze samostatného základu daně (pokud se nejedná o speciální případ daní vybíraných srážkou, která se započte k celkové daňové povinnosti, které se do ZD zahrnují). Srážku provede subjekt, který částku vyplácí. U příjmů a výdajů musí být respektována jejich věcná a časová souvislost v daném zdaňovacím období. Při zúčtování základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zákona o účetnictví, u poplatníků, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, se vychází z hospodářského výsledku před zdaněním a u poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Zákon stanoví, že HV či rozdíl mezi příjmy a výdaji se dále sníží či zvýší (tedy upraví) způsobem stanoveným v zákoně. U poplatníků, kterým plynou ve zdaňovacím období souběžně dva druhy nebo i více uvedených příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů. Pokud přesáhnou výdaje příjmy, vzniklý rozdíl se nazývá ztrátou. O tuto ztrátu lze snížit úhrn základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v Pokud poplatník dosáhne nízkého úhrnu dílčích základů daně, lze ztrátu či její část odečíst v 7 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Příjmy z podnikání: a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjmy ze živnosti, c) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, d) podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komple-mentářů komanditní společnosti na zisku. Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti a) příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních děl vlastním nákladem, b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním, c) příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů a smluv podle autorského zákona, rozhodce a správce konkursní podstaty, d) příjmy z činností zvláštního předběžného konkursního zástupce a vyrovnávacího správce, které nejsou živností ani podnikáním. Dílčím základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pro zjištění ZD se použijí ust Podíly společníků v.o.s a komplementářů k.s.

10 strana 10 se nesnižují o výdaje (lze je snížit pouze o pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které zaplatil společník v.o.s. nebo komplementář k.s., pokud toto pojistné není hrazeno jako náklad společnostmi). Samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně jsou příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR, pokud úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci Kč (u těchto příjmů nelze uplatnit výdaje ani v prokázané výši, ani paušálem). Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatní poplatník v prokázané výši nebo paušálem (pak je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek): a) 50% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) 30% z příjmů z užití či poskytnutí práv (pokud nejsou zdaněny v SZD), c) 25% z příjmů ze živnosti, z jiného podnikání a z příjmů z nezávislého povolání a příjmů znalce a tlumočníka, d) 25% z příjmů z činností předběžného a vyrovnávacího správce. Pokud využije poplatník možnost uplatnění výdajů paušálem, má v tomto paušálu zahrnuty veškeré náklady. Navíc může uplatnit pouze v prokázané výši pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Osoby, které nejsou nemocensky pojištěny, mohou uplatnit hrazené pojistné (jedná se pojištění u soukromé pojišťovny na denní dávku při pracovní neschopnosti). Nelze v rámci jednoho dílčího základu daně použít kombinaci uplatnění výdajů paušálem a uplatnění skutečných výdajů v prokazatelné výši, je třeba rozhodnout pouze pro jednu variantu. Pokud poplatník využije varianty s paušálem, pak není účetní jednotkou, nevede účetnictví, pouze evidenci příjmů a pohledávek. Poplatník s příjmy podle 7 odst. 1 písm. a) nebo b) může uplatnit jako účetní období hospodářský rok. Nesmí však jít o poplatníka, který uplatňuje výdaje paušálem, který má stanovenu daň paušální částkou, který je účastníkem sdružení, dosahuje příjmy za spolupráce druhého z manželů nebo dosáhl příjmy za více zdaňovacích období. Pak je dílčím základem rozdíl mezi příjmy a výdaji v tomto hospodářském roce. e) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu včetně vkladového listu nebo vkladu jemu naroveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání, f) příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry. Příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně 36. Pokud jsou některé z těchto zahrnuty v obchodním majetku poplatníka, pak se zahrnují (brutto,včetně sražené daně) do dílčího základu daně a sražená daň se započítá na celkovou daňovou povinnost v DP. Pokud tytéž příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí jsou zahrnuty do dílčího základu daně, pokud poplatník nevyužije možnosti zahrnout je do speciálního samostatného základu daně včetně daně sražené v zahraničí, zde se uplatní sazba 16 odst. 2 a podává se na ně speciální daňové přiznání.úroky a jiné výnosy z depozitní směnky vystavené bankou jsou samostatným základem daně zdaněným podle 36. Dílčí základy daně jsou tvořeny pouze příjmy, nelze uplatnit výdaje. Závěr: převážná většina příjmů z kapitálového majetku ze zdrojů na území ČR se zdaňuje v samostatných základech daně prostřednictvím zvláštní sazby daně srážkou u zdroje. V dílčím základu daně se zdaňují příjmy ze zdrojů v zahraničí, úroky z vkladů určených k podnikání. Vždy se jedná o příjmy z držby, nikoliv z prodeje kapitálového majetku, bez ohledu na to, zda byl pořízen z obchodního jmění či nikoli. Příjmy v tomto dílčím daňovém základu nelze snížit o výdaje na jejich dosažení. Příjmy z pronájmu a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), b) příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle 10 odst. 1 a).

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1074/0 Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.)

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.) Otázka: Fiskální politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nechci státní rozpočet, ekonomie strany, nabídky Hospodářská politika - koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost,

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově, 2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů,

Více

Pozitivní vs. Normativní ekonomie

Pozitivní vs. Normativní ekonomie Makroekonomie A 1 Povinna literatura WAWROSZ, PETR; HEISSLER, Herbert; HELÍSEK, Mojmír; MACH, Petr 2012. Makroekonomie základní kurz. Praha: VŠFS, 360 s. ISBN 978-80- 7408-059-3. WAWROSZ, Petr; HEISSLER

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

JÚ dle 563/1991 (ZÚ) a dle 325/2015 (vyhláška) [do roku 2015 JÚ podle ZÚ ve znění k ]

JÚ dle 563/1991 (ZÚ) a dle 325/2015 (vyhláška) [do roku 2015 JÚ podle ZÚ ve znění k ] Setkání účetních FS, 13.2.2016 Základní principy účtování, zdroje metodiky PÚ podle 504/2002 Sb. + standardy 401 až 414 JÚ dle 563/1991 (ZÚ) a dle 325/2015 (vyhláška) [do roku 2015 JÚ podle ZÚ ve znění

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní rok: 2016/2017 Třída: 3. E Předmět: Ekonomika podniku 1. a) Základní ekonomické pojmy - ekonomie x ekonomika

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_04_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dopadají přímo na důchody fyzických i právnických osob - daň je

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více