4/ Žáci jako nové kritérium v RUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/ Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH Datové schránky Novela vodního zákona Vážené starostky, vážení starostové, dostává se Vám do rukou zvláštní číslo našeho zpravodaje, které je určeno nejen členům Svazu, nýbrž i jeho nečlenům. Jednou ročně se touto cestou snažíme prezentovat naše aktivity všem obcím a městům a poukázat na jejich význam. Dovolím si zde připomenout, že hlavním úkolem Svazu je přispívat k vytváření příznivých podmínek pro fungování místní samosprávy, a to jak v oblasti legislativně-právní, tak finanční. K tomu je bezpodmínečně nutné neustále sledovat veškeré návrhy zákonů a dalších právních norem vztahujících se k samosprávě a zájmy měst a obcí pak obhajovat v celém legislativním procesu. Velká pozornost musí být věnována také podmínkám čerpání prostředků ze strukturálních fondů, které dnes mohou rozpočty municipalit značně vylepšit. Svaz má v současné době okolo dva a půl tisíce členů. Řada starostů z členských měst a obcí se na svazové činnosti aktivně podílí. Je ale i mnoho těch, kteří práci svých kolegů, kterou vykonávají nad rámec svých povinností na radnicích, podporují alespoň pasivním členstvím ve Svazu. Ano, je holou skutečností, že z dosažených úspěchů pochopitelně těží všechna města a obce. Zákony, které se podaří ovlivnit ve prospěch samosprávy, platí nakonec pro všechny. Rozhodnutí, zda podpořit snahy a vynaloženou energii svých kolegů, je na každém z Vás. Vážené starostky a starostové, Svaz není jenom Kancelář, jak často bývá mylně vnímáno, i když při naší pracovní vytíženosti bychom se bez ní rozhodně neobešli. Svaz jsme především my, představitelé obcí, kterým osud samosprávy není lhostejný a kteří se díváme taky kousek za hranice svého města či obce. Pravda, ne vždy jsme v názorech naprosto jednotní, ale žijeme přeci v demokracii. Jsem přesvědčen, že právě Svaz nám poskytuje dostatečnou platformu pro to, abychom si mohli svoje názory vyříkat a dospět ke kompromisu. Při počtu obcí České republiky a rozdílu velikostních kategorií nelze snad ani očekávat shodu vždy a ve všem. Navenek ale, vůči státním institucím, bychom rozhodně měli táhnout za jeden provaz. Jedině tak můžeme dosáhnout větších úspěchů. Jednoznačně platí, že čím větší bude naše základna, tím větší vliv budeme mít. Závěrem mi dovolte upřímně poděkovat těm, kteří se do svazové práce aktivně zapojili a věnují jí svůj čas a sílu. Děkuji ale i Vám, kteří zatím stojíte mimo naši asociaci, ale rozhodli jste se členství ve Svazu projednat na Vašem zastupitelstvu. Vy, kteří jste našimi členy, nebo se jimi stanete, pak přijměte mé srdečné pozvání na XI. Sněm Svazu, který se bude konat ve dnech 28. a 29. května v Karlových Varech. Váš Oldřich Vlasák

2 Aktuality ve zkratce Den malých obcí 10. březen 2009, Praha Na 31. den malých obcí do Národního domu na Smíchově přijely více než tři stovky starostů. Celá akce byla zahájena vyhlášením dalšího ročníku soutěže Vesnice roku. Podmínky soutěže pro rok 2009 podepsali ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala, předseda Komory obcí SMO ČR Josef Bezdíček a ministr zemědělství Petr Gandalovič. Všichni zástupci vyhlašovatelů soutěže popřáli obcím mnoho zdaru nejen v soutěži, ale i v jejich běžné každodenní práci směřující k rozvoji našeho venkova. Následoval obvyklý program, ve kterém nechyběl blok ministerstva zemědělství, ministerstva vnitra a ministerstva financí. Účastníci Dne malých obcí byli seznámeni se současným stavem realizace programu rozvoje venkova, dozvěděli se, co vše je čeká v souvislosti se zavedením datových schránek, jak by měla fungovat spisová služba malého úřadu a vyslechli si nejčerstvější informace o tom, jak postupuje příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní, jež stále vyvolává mnoho diskusí. S postojem Svazu k tomuto tématu seznámila přítomné Jaroslava Kypetová z legislativně-právního oddělení svazové Kanceláře. Konstatovala, že předběžné závěry Analýzy financování státní správy a samosprávy, která má být podkladem pro nový zákon o RUD, potvrzují oprávněnost rozšíření počtu kritérií o počet žáků (pozn. redakce - Svaz toto kritérium požadoval již před dvěma lety). Upozornila však, že výzkum provedený konsorciem vysokých škol nebyl zatím zakončen syntézou poznatků, která by byla určena politikům i široké veřejnosti. Studie ale přinesla podrobný rozbor výdajů obcí dle původních velikostních kategorií, prokázala, že na přenesený výkon státní správy nejvíce doplácejí obce I. a II. typu, odhalila nedostatečné informace o potřebách obcí a ukázala, že je nutné zavést odepisování majetku. Náměstek ministra financí Eduard Janota konstatoval, že objem prostředků ze sdílených daní pro místní samosprávu rozhodně navýšen nebude. Narovnat současný stav bude tedy podle něho možné jedině změnou uvnitř systému, a to snížením rozdílu inkasa mezi jednotlivými velikostními kategoriemi s tím, že ministerstvo financí nepřistoupí na návrhy, které by znamenaly přesuny v řádech desítek procent či miliard. Více o Analýze i přípravě nového rozpočtového zákona se dočtete na straně 20. Schůze předsednictva Skupiny III Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) 13. března 2009, Praha Hlavním tématem mimořádné schůze předsednictva Skupiny III EHSV byla Evropa bez bariér zapojení organizované občanské společnosti. Setkání se mj. zúčastnili Staffan Nilsson, předseda Skupiny III, a Michal Kocáb, ministr pro lidská práva a menšiny. Na setkání byly představeny výsledky průzkumu, který vypracovali odborníci z Maďarska a jenž se zabýval zkušenostmi nestátních neziskových organizací (NNO) s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů. Z výsledků vyplývá, že v systému čerpání panuje velká byrokracie, některá národní pravidla jsou mnohem přísnější než pravidla vyžadovaná EU. Žadatelé se často neobejdou bez konzultací a pomoci při vyřizování žádostí. V diskusi se objevovaly názory prosazující podporu spolupráce neziskového sektoru a státní správy či samosprávy. Spolupráce však často naráží na neuchopitelnost a nejasnost vymezení pojmů jako např. partnerství či veřejná prospěšnost. Jsou často zmiňovány, ale každý si je vysvětluje trochu jinak; neexistuje jejich obecně přijímaná definice. Rovněž by se dle účastníků setkání mělo prohlubovat zapojení veřejnosti do činnosti samospráv; zde však situace bývá složitá z důvodu častých změn v úřadech v důsledku voleb. Zástupce italské neziskové sféry přišel s návrhem, aby část daní, které občané odvádějí státu, byla určena pro neziskové organizace, jež jsou nositeli přidané hodnoty pro společnost. Přineslo by to podle něho větší zájem a zapojení veřejnosti, přičemž zdůraznil, že tzv. třetí sektor je rovněž významným zaměstnavatelem. Podle dalšího příspěvku by NNO měly být podporovány především v době současné krize, protože fungují všude tam, kde selhává stát. Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách 16. březen 2009, Praha V pondělí 16. března schválila vláda nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Ruší se tabulka v příloze č. 1 k tomuto nařízení, což se dotkne příspěvkových organizací zřízených městy a obcemi. Všichni zaměstnanci, kteří byli dosud placeni dle této tabulky, přecházejí do platových tarifů tabulky v příloze č. 2, což znamená nárůst o cca 1000 Kč v nižších třídách a až 2200 Kč ve vyšších. Zvýší se platy nejen nepedagogickým pracovníkům, ale i některým pracovníkům v oboru kultury, zdravotnictví a sociální péče, což bude mít dopad na rozpočty obcí. Změna, bohužel i přes snahy Svazu o posunutí alespoň na příští rok, nastane již s účinností od 1. dubna DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ Příprava nového zákona o dani z nemovitostí 19. březen 2009, Praha V březnu proběhla na ministerstvu financí úvodní schůzka pracovní skupiny, která se zabývá daní z nemovitostí. Zástupcem Svazu je zde místostarosta Uherského Brodu a člen finanční komise Ing. Petr Vrána. Ministerstvo financí připravuje v současnosti teze nového zákona a velmi vítá spolupráci Svazu ve formě návrhů, postřehů i možných pilotních výpočtů vztažených k nové právní úpravě. Kancelář Svazu předala ministerstvu souhrn odpovědí týkajících Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 6900 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 4/2009 strana 2

3 se daně z nemovitostí obsažených v dotazníku, který vyplňovali účastníci krajských setkání, a usnesení finanční komise z února t.r. Další jednání proběhne na plánovaném dubnovém zasedání finanční komise, kde se počítá rovněž s účastí zaměstnanců ministerstva financí. Sněmovní komise potopila církevní restituce 26. březen 2009, Praha Koncem března se konalo poslední zasedání dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, stručněji řečeno komise pro církevní restituce. Úkolem komise, která zasedala déle jak půl roku, bylo zpracovat stanovisko k posouzení rozsahu a způsobu řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi podle vládního návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a navrhnout věcné řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Komise se nejdříve zabývala otázkou, zda má být církvi majetek vrácen, a následně v jakém rozsahu, resp. zda vládní návrh zákona vychází z reálných a objektivních základů. Komise potvrdila oprávněnost majetkových nároků církve a správnost východisek zákona potvrdily i analýzy zpracované Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické a společností Ernst and Young. Na posledním zasedání se proto očekávalo shrnutí práce komise a vydání závěrečného stanoviska, neboť k řešení v podstatě již nic nezůstalo. Takovému postupu se však bránili zástupci KSČM a ČSSD, byť nebyli schopni zformulovat žádné věcné výhrady vůči práci komise ani obsahu vládního návrhu zákona. S podporou poslance Vlastimila Tlustého pak prosadili přijetí usnesení, kterým komise doporučuje Poslanecké sněmovně zamítnout návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, a usnesení, kterým komise doporučuje vládě, aby zahájila nové kolo jednání s církvemi a aby byl navržen takový způsob narovnání, který bude objektivně a prokazatelně vycházet z hodnoty bývalého majetku církví. Lze říci, že postup členů komise hlasujících pro zamítnutí (a přepracování) zákona nebyl podepřen žádnými argumenty, ale pouze odporem k narovnání s církvemi jako takovému, byť to nebylo řečeno otevřeně. Každopádně se rozhodnutím komise opět oddaluje narovnání s církvemi, a tím i ukončení platnosti tzv. blokačního paragrafu zákona o půdě, omezujícího řadu měst a obcí v jejich rozvoji. Dotace obcím z Mezirezortní komise pro válečné hroby 26. březen 2009, Praha Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby rozhoduje o přidělování dotací na zabezpečení péče o válečné hroby. Z jejího březnového jednání vyplynulo, že na rok 2010 se sešlo celkem 46 žádostí v celkovém objemu 22,457 milionů Kč. Z celkového počtu doručených žádostí se 23 vztahuje k hrobům s fyzickými ostatky obětí válek, 33 žádostí se týká symbolických válečných hrobů (pietní místa připomínající oběti válek), většinou jde o hroby obětí 1. a 2. světové války, část se týká i obětí prusko-rakouské války z r Některé žádosti byly neúplné, část jich též přesahovala rámec dotačního programu. Na poskytnutí dotace bylo nakonec navrženo 20 žadatelů, ve všech případech šlo o města a obce. Celkový objem přiznaných dotací na rok 2010 představuje 9,6 milionu korun. Na zasedání komise zástupci ministerstva obrany představili i pokrok v péči o válečné hroby v zahraničí, ať už se jedná o oběti z řad českých vojáků v bývalé Jugoslávii, nebo především o opuštěné, zdevastované či zanedbané hroby českých legionářů na území Ruské federace. Prezentován byl Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MUSÍ BÝT PRO KAŽDÉHO PRIORITOU V Evropském parlamentu jsme počátkem března projednávali možnosti omezení znečišťování z různých průmyslových oborů od výrobců kovů, chemikálií, papíru, přes ropné rafinérie, zpracovatele potravin a velké vepříny či drůbežárny. Jedná se zhruba o 52 tisíc evropských průmyslových zařízení, které již dnes musí u příslušných národních orgánů žádat o vydání povolenek na vypouštění znečišťujících látek do ovzduší, půdy a vody. Diskuse, kterou jsme vedli v Evropském parlamentu, se týkala zejména možností zjednodušení provádění směrnice o integrované prevenci a omezení znečišťování a navazujících norem, které tuto oblast řídí, a potřebě odstranění zbytečné byrokracie. Ochrana životního prostředí musí být pro každého prioritou. Požadavky na zpřísnění limitů pro znečišťující látky v ovzduší, jako je například oxid siřičitý a oxidy dusíku, jsou proto správné. Nesmíme však na ně pohlížet izolovaně. Předtím, než požadavky zpřísníme, bychom se měli zamyslet, zda daný systém vůbec funguje. Je potřeba si totiž uvědomit, že členské státy zanedbávají již stávající legislativu. Přestože měly osm let na to, aby zajistily, že jejich průmyslová zařízení splňují evropské požadavky, povolenku získalo doposud jen každé druhé zařízení v EU. Je proto třeba požadovat flexibilnější přístup k udělování povolenek a ponechat určitý manévrovací prostor pro zohlednění místních podmínek. Často se totiž stává, že například při zahájení provozu zařízení vznikají nejvyšší hodnoty emisí, které mohou požadovanou úroveň (spojenou s popisem nejlepších dostupných technik) překračovat. Musíme si také uvědomit, že izolované zvyšování ekologických norem v době ekonomické krize pouze pro evropské firmy vede na globalizovaném trhu pouze ke zhoršení naší konkurenceschopnosti a navyšování nezaměstnanosti. K podobným standardům je proto třeba zavázat také naše hlavní konkurenty USA, Čínu, Indii, Rusko a ostatní státy. Oldřich Vlasák poslanec Evropského parlamentu předseda Svazu informační servis č. 4/2009 strana 3

4 rovněž nový systém evidence válečných hrobů, který umožňuje zjistit informace o válečných hrobech a památnících včetně jejich lokalizace v obci. Informace o dotacích poskytovaných na obnovu a péči o válečné hroby lze zjistit na stránkách ministerstva obrany www. army.cz v rubrice Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby (cesta: Úvodní strana>finance a zakázky>dotační politika). Kontaktními osobami na ministerstvu obrany pro vyřizování žádostí a poradenství při jejich podávání a vyplňování jsou Ing. Stanislav Görner, tel , a Ing. Ivo Markovič, tel První jednání ve věci zavedení eura v ČR 27. březen 2009, Praha V pražském hotelu President proběhlo jednání předsedy Svazu Ing. Oldřicha Vlasáka s Ing. Oldřichem Dědkem, národním koordinátorem pro zavedení eura z ministerstva financí. Jednali spolu o roli Svazu ve věci příprav územních samosprávných celků na zavedení eura v ČR. Šlo o první schůzku, na které byla domluvena zatím rámcová spolupráce, další jednání budou následovat. Setkání byli přítomni také výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech a Mgr. Ing. Veronika Doležalová z Kanceláře národního koordinátora. Kuchařka pro Dopravně-inženýrská opatření BESIP v obcích 30. březen 2009, Praha, Brno V minulosti už jsme v rámci zpráv o činnosti Dopravní komise opakovaně informovali o průběhu prací na projektu Svazu Dopravně-inženýrská opatření pro BESIP v obcích. Výstupem projektu bude katalog, který zpracovává všechny dopravní prvky použitelné pro zvýšení bezpečnosti v obcích s různými variantami řešení. Má jít o jakousi kuchařku pro obce, aby věděly, jaké dopravní prvky jsou na trhu, jak fungují, kolik stojí a kde je lze použít. Budou si moci vybrat např. z různých typů křižovatek, vjezdů do obce nebo přechodů, dozví se o bezpečnostních doplňcích a různých typech řešení, které lze v rámci existujících norem v souladu s právními předpisy zvolit. Vedle technických parametrů jsou doplněny i údaje o orgánech státní správy, které danou stavbu či její fázi schvalují. Katalog je konzultován se zástupci Policie ČR i ministerstva dopravy, čímž bude zajištěna autoritativnost příručky. Po 22. dubnu 2009, kdy bude konečná verze materiálu posuzována dopravní komisí, bude katalog vyvěšen na webových stránkách Svazu v rubrice Doprava, aby se s ním mohl každý starosta seznámit a uplatnit ještě připomínky, které budou adresovány zpracovateli, kterým je firma Ateliér DPK, s.r.o. Po tomto kole veřejného připomínkového řízení budou připomínky zapracovány a materiál bude upraven do konečné verze. Od července roku 2009 bude katalog v písemné i elektronické podobě dostupný všem městům a obcím pro jejich potřeby. Příprava nového herního zákona bude předmětem široké diskuse 31. březen 2009, Praha Poslední březnový den se výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech účastnil jednání na ministerstvu financí, které se týkalo přípravy nového herního zákona. Jednalo se o první informativní schůzku, ale již podle pozvaných účastníků bylo patrné, že návrh nového zákona nebude věcí čistě ministerských úředníků. Kromě zástupce Svazu byli přítomni: zástupce Asociace provozovatelů kursových sázek Hermann, prezident Asociace společností provozujících casina v ČR Eichler, úřadující prezident sdružení zábavního průmyslu UNASO Barták, předseda dozorčí rady akciové společnosti SYNOT W Valenta a právnička advokátní kanceláře Toman, Devátý a partneři Čechová Nálepková. Ministerstvo financí zastupovala ředitelka odboru 34 Vrlová. Všichni zúčastnění souhlasili s tím, že při povolování jakýchkoli výherních hracích přístrojů nelze ze hry vynechávat města a obce. PŘIPOMÍNÁME Elektronizace veřejné správy a výsledky Analýzy financování výkonu státní správy a samosprávy jsou hlavními tématy Kongresu starostů a primátorů. Co bude pro obce znamenat povinné zavedení datových schránek? O jak složitý systém se jedná? A co ukázaly výsledky Analýzy zpracované konsorciem vysokých škol? Změní se zásadně rozpočtové určení daní? O tom všem budeme jednat na XVI. ročníku Kongresu starostů a primátorů, který tradičně pořádá Svaz měst a obcí jako doprovodný program při veletrhu URBIS INVEST v Brně. KDY 23. dubna 2009, hodin KDE Rotunda pavilonu A Zveme představitele všech měst a obcí, účast zdarma. Přijeďte i vy říci svůj názor. informační servis č. 4/2009 strana 4

5 Blíží se XI. Sněm Svazu Ve dnech 28. a 29. května 2009 se v Lázeňském hotelu Thermal v Karlových Varech bude konat další, v pořadí již jedenáctý, Sněm Svazu měst a obcí ČR. Všichni členové obdrželi v minulých dnech písemné pozvání. Zopakujme si nejdůležitější informace. K OBSAHOVÉ NÁPLNI SNĚMU První den bude jako vždy zahájen zdravicemi hostů, tedy představiteli kraje i státních institucí. S pozvanými zástupci ministerstev poté povedeme dialog k nejzávažnějším problematikám, které v současné době města a obce musí řešit. K hlavním bude patřit příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní, separace odpadů, problematika egovernmentu, ale i celá řada dalších otázek, které budou účastníky Sněmu zajímat. Např. reorganizace České pošty, rušení stavebních úřadů na obcích I. a II. typu, převody majetků nebo chodníková novela. V odpolední části krátce vyhodnotíme letošní krajská setkání a kongres starostů a následně proběhne diskuse k sněmovým materiálům. Celý den pak bude zakončen společenským večerem s doprovodným programem a rautem. Druhý den se budeme věnovat zprávám předkládaným Sněmu podle Stanov zprávě o činnosti Svazu v období mezi X. a XI. Sněmem, zprávě o hospodaření v tomtéž období a zprávě kontrolní komise. Poslední blok je určen pro schválení priorit Svazu na další dvouleté období a otázce přeřazení městysů z Komory měst do Komory obcí (včetně změny výše jejich členských příspěvků). K VYJÁDŘENÍ SVÉHO HLASU Právem každého člena Svazu je účastnit se Sněmu prostřednictvím svého delegáta. Ten také potom za příslušnou obec či město hlasuje. Pokud se člen Svazu nemůže Sněmu zúčastnit, měl by k hlasování zplnomocnit jiného delegáta Sněmu, s kterým se domluví, a toto pověření zaslat do Kanceláře Svazu. Oba potřebné formuláře (přihlášku k účasti i zplnomocnění k hlasování) obdrželi všichni členové Svazu poštou (zveřejněny jsou také na našem webu). Jedině tímto způsobem je možné zajistit usnášeníschopnost Sněmu. ORGANIZAČNÍ POKYNY Na základě došlé přihlášky bude každému účastníkovi zaslán akreditační lístek, na základě kterého mu při prezenci budou vydány hlasovací lístky s vyznačenou sílou hlasu (dle počtu případných zplnomocnění). Akreditační lístek je třeba opatřit razítkem obce a podpisem zástupce. Podrobný program a sněmové materiály obdrží každý delegát na místě, s časovým předstihem budou zveřejněny na webových stánkách Svazu k možnému vyjádření se. Na webu byla umístěna i nabídka ubytování. Účastnický poplatek stanovila Rada Svazu na 1428 Kč (včetně DPH). V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zaměstnance Kanceláře Svazu. informační servis č. 4/2009 strana 5

6 Informujeme Ohlédnutí za rokem 2008 Obce a města se v roce 2008 opět musela vyrovnat s celou řadou legislativních změn. Svazová činnost byla proto zaměřena především na odstranění negativních dopadů, které na fungování měst a obcí měly původní návrhy právních norem i jiných opatření připravených ministerskými úřady nebo vycházející z poslanecké iniciativy. Svaz se vyjadřoval celkem k dvěma stům právním předpisům. Zhruba šedesát z nich bylo pro místní samosprávu zcela zásadních a bylo třeba jim věnovat opravdu mimořádnou pozornost. Zaměstnanci legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu uplatňovali připomínky měst a obcí v rámci mezirezortních připomínkových řízení, lobbovali v poslaneckých i senátních výborech, u nejdůležitějších zákonů se pak prostřednictvím členství v příslušných pracovních skupinách podíleli přímo na jejich tvorbě. V podstatě celý rok se vedly diskuse na téma, zda malé obce doplácejí na velké, či naopak, tedy řešila se problematika rozpočtového určení daní. O přerozdělování daní se jednalo ve všech třech svazových komorách a snad i ve všech odborných komisích. Patřilo také k hlavním bodům programu většiny svazových akcí regionálního i celorepublikového charakteru. Závěry a podněty z těchto jednání zástupci Svazu tlumočili v pracovní skupině při ministerstvu financí. Na základě iniciativy Svazu ministerstvo zadalo také vypracování Analýzy financování přenesené a samostatné působnosti obcí ČR, která by měla být stěžejním podkladem pro vznik nového zákona. Její dokončení se očekává v prvním čtvrtletí roku K dalším velkým tématům patřily bezesporu odpady. Po řadě jednání na ministerstvu i v parlamentních výborech se nakonec podařilo velkou novelu odpadového zákona zúžit pouze na malou, upravující především zpětný odběr akumulátorů a baterií. Od podzimu se pracuje na zcela novém zákoně. V popředí zájmu starostů byla ale v roce 2008 celá řada dalších legislativních předpisů. Hned počátkem roku vyvolala mnoho polemik tzv. chodníková novela, zákon o střetu zájmů či úprava daně z nemovitostí. Mnoho jednání bylo vedeno také ve věci herního zákona, možnosti měření rychlosti městskou policií nebo o financování školství. Koncem roku Svaz vystoupil proti, s obcemi neprojednanému, záměru České pošty rušit své pobočky na malých obcích a vzápětí se bránil rušení stavebních úřadů na obcích I. a II. typu. Nejdůležitějším právním normám věnujeme pozornost v samostatném příspěvku, kde rovněž uvádíme, do jaké míry byla uplatňovaná stanoviska Svazu úspěšná. Počátkem roku pokračovala série jednání ve věci církevních restitucí. Asi nejpodstatnější z nich se konalo 10. ledna 2008 na ministerstvu kultury, kde byl představen záměr zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených náboženským společnostem v době nesvobody. Na tiskové konferenci, která následovala, výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech ubezpečil přítomné novináře, že Svaz záměr zákona jednoznačně podporuje. Odstranění blokace majetku církví má napomoci rozvoji zhruba dvěma stům obcím, na jejichž katastru se bývalé církevní pozemky nacházejí. K jejich lítosti bylo však projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně odloženo na rok 2009 (viz aktualita na str. 3). Jaro patřilo opět krajským setkáním. Do svých regionálních metropolí přijelo o aktuální problematice samosprávy diskutovat zhruba tisíc starostů. Bylo to méně než v roce 2007, zato diskuse byly rozhodně živější a mnohem otevřenější. Potvrdilo se, že setkání v regionech jsou skutečně přínosná jak pro zástupce měst a obcí, tak i pro pracovníky Kanceláře Svazu, kteří zde získávají velice důležitou zpětnou vazbu. Na setkáních se hovořilo zejména o problematice rozpočtového určení daní, herním zákonu a dani z nemovitostí. Mnoho dotazů se týkalo také vyplňování a podávání prohlášení o majetku podle zákona o střetu zájmů. informační servis č. 4/2009 strana 6

7 V dubnu se při veletrhu URBIS INVEST v Brně konal již XV. kongres starostů a primátorů. Pozornost zhruba 250 účastníků byla upřena především k připravované analýze financování přenesené a samostatné působnosti obcí, která má přispět k zpracování nového zákona o rozpočtovém určení daní, mnohem lépe odrážejícího skutečné potřeby obcí a měst. Druhým nosným tématem kongresu pak bylo odpadové hospodářství. Starostové byli seznámeni s dopady, které ministerstvem připravovaná novela zákona o odpadech měla mít na samosprávu. Rozsah novely se přítomným starostům však zdál velmi široký, označili ji za nesystémovou, bez jakéhokoli přínosu pro životní prostředí a nezohledňující potřeby a možnosti občanů ani obcí. Negativní postoj k návrhu zákona ostatně vyjádřil Svaz již 31. března společným prohlášením s Asociací krajů, ve kterém obě organizace velkou novelu zákona z mnoha důvodů zásadně odmítly. Odpady byly v roce 2008 pro Svaz skutečně velkým tématem. Jelikož ministerstvem životního prostředí předložený návrh novely zákona byl pro obce a města zcela nepřijatelný, nepodložený konkrétními argumenty, vypracoval Svaz spolu s Asociací krajů vlastní Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech České republiky. Tento více než čtyřsetstránkový dokument kromě popisu stavu odpadového hospodářství v ČR obsahuje i srovnání a doporučení různých variant řešení systému nakládání s odpady. 3. června 2008 byla tato studie demonstrativně přímo starosty předána předsedovi Poslanecké sněmovny Vlčkovi a doručena rovněž ministru Bursíkovi. V červenci byla prezentována na odborném semináři v horní komoře Parlamentu. Počátkem června se k společnému jednání sešli ve slovenské Pribylině členové předsednictev našeho a slovenského svazu. Cílem setkání byla jako vždy výměna informací o aktuálním dění v obou zemích. Nejvíce se diskutovalo o připravované legislativě a jejím vlivu na města a obce. Pozornost byla věnována ale také společnému působení obou organizací v rámci Evropské unie a partnerské spolupráci měst. České starosty samozřejmě také velice zajímalo, jak se Slovensko připravuje na zavedení eura. 1. října se ve Strakově akademii konalo v pořadí třetí jednání zástupců Svazu s vládou České republiky. Kancelář Svazu připravila pro jednání 17 podkladových materiálů. Velký časový prostor byl věnován zejména otázce rozpočtového určení daní, financování vodohospodářských projektů, převodům nemovitostí a pochopitelně také odpadovému hospodářství. Jednalo se i o školství, povolování videoterminálů, měření rychlosti městskou policií atd. Cílem společného jednání bylo upozornit členy kabinetu na konkrétní problematiky a získat příslib, že příslušná ministerstva se budou připomínkami a podněty Svazu vážně zabývat. Nutno dodat, že jednání bylo skutečně konstruktivní a velmi otevřené. Majetek jako základní předpoklad pro fungování měst a obcí byl podtitul listopadové finanční konference, která se konala v Praze v hotelu Ambassador. Program konference byl velmi obsáhlý. Kromě otázek týkajících se obecního majetku - jeho oceňování, odepisování a převádění ze státu na obce, jsme se věnovali také změnám v daňových zákonech a vyslechli si zkušenosti starostů s čerpáním prostředků z fondů Evropské unie. Pochopitelně nemohl chybět blok věnovaný přípravě nového zákona o rozpočtovém určení daní a financování obcí obecně. Starostové byli zástupci ministerstva financí pochváleni za velmi dobré hospodaření. Nakonec však byli trochu překvapeni, když se dozvěděli, že právě vzhledem k dobrým výsledkům jejich hospodaření stát už nepočítá se slíbenou kompenzací daňových výpadků způsobených vlivem zákona o stabilizaci veřejných financí. Premiér Topolánek ale všechny ujistil, že slibovaných pět miliard se do obecních rozpočtů dostane jinou cestou. informační servis č. 4/2009 strana 7

8 V průběhu celého roku Svaz rozvíjel také aktivity na mezinárodním poli. Úzce spolupracoval s Radou evropských obcí a regionů (CEMR), posiloval vztahy s Radou Evropy i s Výborem regionů. Prostřednictvím členství v CEMR, největší organizace místních a regionálních samospráv v Evropě, zástupci Svazu připomínkovali legislativu Evropské unie, přičemž se pochopitelně snažili účinně obhajovat především zájmy samospráv. Svaz byl aktivní i v rámci nezávislé sítě v oblasti sociálních služeb v Evropě European Social Network. Svaz se zapojil také do činnosti pracovní skupiny pro partnerskou spolupráci CEMR a připomínkoval přípravu a implementaci programu Evropa pro občany, ze kterého jsou financovány town-twinningové aktivity. V listopadu roku 2008 byly spuštěny nové webové stránky partnerské spolupráce měst (www.twinning.org), které jsou k dispozici ve více než dvaceti evropských jazycích. Svaz se velmi intenzivně podílel na přípravě jejich české verze. V rámci podpory rozvíjejících se demokracií Svaz spolupracoval s organizací Člověk v tísni. Podílel se na přípravě programu pro delegaci osmi moldavských starostů, která navštívila ČR v září listopadu se Svaz stal členem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci při ministerstvu zahraničních věcí, kde získal stejné postavení jako Asociace krajů České republiky. Významnou akcí z hlediska předávání zkušeností s obhajobou zájmů měst a obcí i řízením organizace byla pracovní cesta svazové delegace do nizozemského Den Haagu, která se uskutečnila ve dnech října Rozvíjela se i spolupráce s Norskou asociací místních a regionálních samospráv, která vyústila ve zpracování návrhu projektu vzdělávání zastupitelů. Předmětem tohoto česko-norského projektu bude vytvoření vzdělávacího programu, který se stane jedním ze základních kamenů pro komplexní projekt vzdělávání zahájený po volbách do místních zastupitelstev v roce Velkou pozornost věnoval Svaz oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Zatímco v roce 2007 vyjednával pro města a obce co nejlepší podmínky pro čerpání financí, v roce 2008 se zaměřil především na zajištění podmínek realizace jednotlivých programů. Zasadil se o přepracování příručky pro tvorbu integrovaných plánů rozvoje měst (tzv. Vademeca IPRM), jejíž nová podoba zlepšila podmínky pro vytváření vlastních plánů i pro čerpání dotací. S velkým ohlasem se setkala nově ustavená expertní skupina manažerů IPRM, která je optimálním místem pro výměnu zkušeností s jejich realizací. Několik jednání bylo vedeno také o podmínkách pro čerpání finančních prostředků na řešení problémových sídlišť v rámci Integrovaného operačního programu. O všech svazových aktivitách byli členové Svazu průběžně informováni prostřednictvím webových stránek a měsíčníku Informační servis. připravila Lenka Zgrajová Svazové akce pořádané v České republice organizačně zajišťuje Vnitřní oddělení Kanceláře Svazu pod vedením Venduly Kouňovské. Zleva: Tomáš Fanta, Monika Raisová, Adéla Kounovská, Jiří Vaňura V popředí: Vendula Kouňovská, Dominika Jadrná informační servis č. 4/2009 strana 8

9 Z legislativní činnosti Svazu v roce 2008 Návrh zákona o základních registrech Představuje druhý krok k budování egovernmentu. Nastavuje legislativní rámec pro vybudování 4 základních registrů, a to registru osob, registru obyvatel, registru územní identifikace, adres a nemovitostí a registru práv a povinností. Navrhovaný zákon o základních registrech prochází procesem schvalování v Parlamentu ČR (schválen Poslaneckou sněmovnou, nyní v Senátu). Původně ministerstvem navrhovaných pět samostatných zákonů o registrech bylo Poslaneckou sněmovnou schváleno v podobě jednoho komplexního zákona o základních registrech, který v sobě zahrnuje jak obecnou úpravu registrů, tak dílčí úpravu 4 jednotlivých základních registrů. Svaz požadoval doplnění důvodové zprávy o zhodnocení hospodářského a finančního dopadu navrhované úpravy na obce v rámci výkonu přenesené působnosti dle navržené úpravy a vymezení, čím bude tato změna kompenzována. Materiál neobsahoval zhodnocení dopadů zákona v souvislosti s vybudováním a udržováním základních registrů (např. náklady na posílení programové a technické vybavenosti, proškolení stávajícího personálu). Nakonec byl materiál doplněn o předběžný odhad nákladů na budování a provoz registrů předpokládá se získání 80 % z celkové částky z projektu IOP, tedy z peněz EU, a zbylých 20 % bude financováno ze státního rozpočtu. Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Již v červenci 2008 proběhlo vyhodnocení dopadů uvažovaných změn v zákoně o místních poplatcích a v souladu s plánem legislativních prací vlády byla ministerstvem financí připravena novela zákona o místních poplatcích. Svazu se podařilo prosadit ručení rodiče za dítě a zavedení poplatkové povinnosti pro cizince s dlouhodobým pobytem na území obce, rozpor však trvá u sazby pro rekreační objekty, kde Svaz navrhoval zpoplatnění nemovitostí, v nichž není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu, dvojnásobnou výší poplatku novela ponechává současný stav: jedna nemovitost bez trvale hlášené osoby rovná se jeden poplatek. Rozpor nebyl odstraněn ani u struktury poplatku za odpady, Svaz navrhoval zvýšení paušální sazby z 250 Kč na 500 Kč. Dále bylo navrženo zrušení možnosti prominout místní poplatek ( 16) jako součást návrhu daňového řádu, Svaz oslovil poslance, aby návrh zamítli, obce by poté totiž nemohly reagovat na konkrétní podmínky a jednotlivosti, které nelze postihnout v obecně závazných vyhláškách. Vláda se návrhem zatím odmítla zabývat s tím, že poplatek je řešen v novém návrhu zákona o odpadech, který předložilo ministerstvo životního prostředí. Návrh nového občanského zákoníku Připraven ministerstvem spravedlnosti, obsahuje téměř 3000 paragrafů. Z pozice měst a obcí se Svaz věnoval především otázkám, které se samospráv nejvíce dotýkají např. nálezy, zvířata, nájemní bydlení nebo oblast závazků. Svazu se podařilo prosadit vypuštění institutu poskytování ochrany před zřejmým zásahem do pokojného stavu (stávající 5 občanského zákoníku). Tento institut se v praxi ukázal jako zcela nefunkční a obce zbytečně zatěžující (zatím řeší obce II. a III. typu). Další připomínky se týkaly nakládání s nálezy a opuštěnými věcmi včetně zvířat, celá řada připomínek byla uplatněna k oblasti nájemního bydlení. Změny v této oblasti se nesou v duchu posílení práv pronajímatele, Svazu se podařilo prosadit např. povinně písemnou formu nájemní smlouvy a zakotvení pružnější možnosti zvýšení nájemného. Nakonec neprošlo Svazem podporované zařazení výpovědi z nájmu bytu sjednaného na dobu neurčitou (s dvouletou výpovědní lhůtou) mezi standardní způsoby výpovědi, a to bez přezkoumání oprávněnosti výpovědi. Nadále je výpověď možná pouze ze zákonem stanovených výpovědních důvodů, ty se však rozšiřují a proces podání výpovědi je jednodušší. V lednu 2009 byl návrh předložen vládě k projednání. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo dílčí novelizaci stávajícího občanského zákoníku, která má napomoci k vyrovnání vzájemných práv a povinností mezi nájemcem a pronajímatelem a snižuje míru ochrany nájemníků do doby přijetí a účinnosti nového občanského zákoníku. V rámci posílení postavení pronajímatele zavádí například povinnost nájemce hlásit nepřítomnost v bytě delší než 3 měsíce, možnost pronajímatele domáhat se soudní úpravy výše nájemného, pokud neodpovídá nájemnému obvyklému v místě a čase, vypouští zneužívaný institut výměny bytů, omezuje přechod nájmu na další osoby v případě úmrtí původního nájemce. Svaz se zcela ztotožnil s principy novelizace a uplatnil spíše připomínky legislativně-technického charakteru. Novela byla upravena dle Legislativní rady vlády, tak, aby byla zachována návaznost na nový občanský zákoník a předložena k projednání vládě. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů Svaz vyjádřil zásadní nesouhlas s postupem přípravy jednoho z nejvýznamnějších zákonů v oblasti energetiky. V rámci zásadních připomínek uplatněných k návrhu požadoval, aby distributor hradil náklady na zřízení teplovodní a plynovodní přípojky do 50 m v zastavěném a zastavitelném území (obdobně jako je tomu v současnosti u elektrických přípojek). Dalším svazovým požadavkem bylo hrazení nákladů na nezbytně nutné přemístění přeložky ve stávajícím technickém provedení žadatelem o přemístění (vlastník nebo uživatel nemovitosti) s tím, že by veškeré práce na modernizaci překládaného zařízení byly v režii distribuční společnosti. Energetický zákon by měl rovněž stanovit závazná a jasná pravidla doložitelná konkrétními údaji k zabezpečení ochrany odběratele v rámci nastavení připojovacích poplatků (poplatek by měl klesnout nebo být zcela zrušen, jelikož jde fakticky o investici do majetku distribuční společnosti). Novela se nachází v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo návrh novely školského zákona, kterým mělo být mimo jiné zrušeno poskytování informační servis č. 4/2009 strana 9

10 vzdělání v posledním ročníku mateřské školy bezplatně. Svaz tento návrh ministerstva velmi podporoval a aktivně prosazoval. Poslanci i senátoři přesto odsouhlasili i nadále jeho bezplatnost. Novela vyšla pod číslem 49/2009 Sb. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Novela se týká úpravy měření rychlosti obecní policií. Původní návrh novely doznal v Poslanecké sněmovně značné změny, když bylo odhlasováno zrušení oprávnění obecní policie měřit rychlost. Na tuto změnu reagovalo ministerstvo vnitra a předložilo znění novely, ve které použilo dikci, dle které obecní policie vykonává tuto činnost na místech určených Policií ČR. V rámci připomínkového řízení Svaz vznesl zásadní připomínku, ve které požadoval, aby tato direktivní dikce byla změněna na součinnost obou policií a v zákoně bylo doplněno, že obecní policie tuto činnost vykonává po dohodě s Policií ČR. Direktivní určení míst k měření rychlosti Policií ČR může narušit operativnost a přizpůsobivost při výběru těchto míst, jelikož obecní policie je vybavena lepší znalostí místních potřeb a schopností lépe na ně reagovat. Vztah Policie ČR a obecní policie navíc není postaven na podřízenosti jedné složky složce druhé. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů Novela, kterou předložilo ministerstvo zemědělství, přináší první zásadní legislativní změny v organizaci a struktuře Pozemkového fondu (namísto kolektivních orgánů fondu ředitel jmenovaný ministrem zemědělství). Zároveň je navrhováno zmocnění pro vládu stanovit nařízením výčet půdy ve státním vlastnictví, která bude použita jako rezerva pro naplňování potřeb ve veřejném zájmu (např. biokoridory, dopravní a technická infrastruktura). Svaz nad rámec této novely vznesl připomínku, aby v 2 odst. 6 byla dána možnost obcím získat bezúplatně do vlastnictví obce nemovitosti, které má ve správě a jsou potřebné pro činnost škol a školských zařízení zřízených obcí (tuto možnost má v současnosti pouze kraj). Připomínka byla do návrhu zapracována. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů Nad rámec navrhované novely (zaměřena především na zjednodušení procesu vydávání pozemků ve vlastnictví nebo správě Pozemkového fondu restituentům) Svaz uplatnil připomínky, které mají zjednodušit proces bezúplatného převádění lesních a zemědělských pozemků na obce. Byla navržena další možnost obcí bezúplatně nabývat majetek od státu pro realizaci veřejně prospěšných záměrů, jako jsou např. hřiště, cyklostezky, protipovodňová opatření, územní systémy ekologické stability atd. Současný 5 odst. 1 zákona je v současnosti nedostatečný a proces převádění značně komplikuje. Do návrhu nakonec bylo zapracováno Svazem požadované rozšíření výčtu pozemků, které může PF ČR bezúplatně převést do vlastnictví obcí o pozemky veřejného prostranství zřizovaného nebo užívaného ve veřejném zájmu. Jedná se o značně nejasnou definici a bude záležet na výkladu, který k tomuto pojmu zaujme ministerstvo zemědělství. Návrh byl doporučen vládě ke schválení. Návrh zákona, kterým se mění zákon o odpadech, návrh novely vyhlášky o nakládání s odpady V září 2007 předložila skupina poslanců na základě iniciativy Svazu do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o odpadech, kterým měl být řešen problém s výkupem kovového odpadu pocházejícího z nelegální činnosti (rozkradený majetek). I přes veto Senátu byla novela zákona poslanci schválena a v říjnu 2008 podepsána prezidentem republiky. V návaznosti na tuto novelu musela být bezodkladně vydána změna vyhlášky o nakládání s odpady, která v souladu s touto změnou stanovila druhy odpadů, které není možné od fyzických osob (nepodnikajících) vykupovat, zejména bohoslužebné a kulturní předměty, strojní zařízení, zařízení veřejně prospěšného charakteru (dopravní značky, kanálové poklopy) a dále druhy odpadů, za které není možné poskytovat úplatu v hotovosti. Vedle poslanci předloženého návrhu novely zákona o odpadech vypracovalo ministerstvo životního prostředí v únoru a březnu 2008 návrh velké novely zákona o odpadech, Svaz uplatnil velké množství zásadních připomínek, obecně vyjádřil zásadní nesouhlas s návrhem. Ve spolupráci s Asociací krajů České republiky byla vypracována a vydána Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech České republiky. Návrh nakonec ministerstvo v červenci 2008 zredukovalo na implementaci směrnice o odpadních bateriích a akumulátorech, která je na pořadu jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Návrh věcného záměru zákona o daních z příjmů Věcný záměr byl připravován s účinností od roku S ohledem na velmi problematické vypořádání připomínkového řízení a zásadní nesouhlas řady resortů s rušením stávajících výjimek je velmi pravděpodobné, že se legislativní proces zdrží. Svaz připomínkoval zejména nutnou vazbu na novelu zákona o účetnictví a případné zavedení odpisů v hlavní činnosti. Věcný záměr rovněž obsahoval zavedení kritéria posuzování statusu veřejně prospěšné společnosti, avšak zcela opomíjel fakt, že řadu obdobných činností vykonávají rovněž obce. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Z předkládací a důvodové zprávy k návrhu nebylo zřejmé, jak bude projekt e-op finančně zajištěn. Chybělo zcela hodnocení dopadů do obecních rozpočtů, přestože lze předpokládat nemalé finanční prostředky na vybudování příslušných nových pracovišť e-op, což Svaz připomínkoval jako zásadní nedostatek a požadoval doplnění návrhu v tom směru, aby financování potřeb obcí při zavádění agendy e-op bylo plně zajištěno ministerstvem vnitra. Návrh byl zároveň doplněn a zpřesněn na základě připomínek Svazu, týkajících se např. doplnění lhůty pro podání žádosti o vydání prvního občanského průkazu, dále vypuštění slov vzniknou-li pochybnosti při ověřování údaje o státní příslušnosti občana (povinnost v takovém případě doložit doklad informační servis č. 4/2009 strana 10

11 o státním občanství), kde vzniká velký prostor pro subjektivitu při posuzování úředníkem. Připomínkové řízení bylo ukončeno a návrh projednala vláda. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů V rámci této novely byl do zákona o obcích doplněn 102a, který upravuje přechodné období pro členy rady, kdy dosavadní rada vykonává nadále svou pravomoc i po ukončení funkčního období zastupitelstva obce do doby zvolení rady nové. Novela koncepčně nově řeší fungování obce v době mezi volbami a ustavením nových obecních orgánů, neboť po tuto dobu budou své pravomoci vykonávat nejen dosavadní starosta a místostarosta (viz 107), ale též dosavadní rada ( 102a). Tuto změnu Svaz plně podpořil. Ostatní předpokládané a Svazem navrhované změny (např. poskytnutí jednorázové odměny členům zastupitelstva obce za splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů obce, zavedení konstrukce potvrzení v úřadu, kdy by bylo možné období ode dne voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva nepovažovat za přerušení běhu doby výkonu funkce pro účely stanovení počtu celých ukončených let ve funkci) nebyly zatím do zákona zapracovány. Analýza problematických aglomerací ve vztahu k podmínkám přijatelnosti provozních smluv v rámci Operačního programu Životní prostředí a ve vazbě na plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a možnosti dostupnosti finančních prostředků pro tyto problematické aglomerace Snahou Svazu, ale i jiných institucí, jako např. Asociace krajů České republiky, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK), je umožnit čerpat peníze z EU na vodohospodářské projekty zajišťující plnění závazků vyplývající ze směrnice EU o čištění městských odpadních vod v co nejširší míře. Není-li to možné, tak je třeba zajistit, aby všechny dotčené aglomerace měly zajištěn přístup k finančním prostředkům za přiměřeně stejných podmínek s ohledem na plnění závazků evropských norem. V červenci 2008 Svaz obdržel k připomínkování analýzu, která obsahovala popis stavu možného financování tzv. problematických aglomerací (vodohospodářské projekty, které za jimi nastavených podmínek provozování vodohospodářské infrastruktury nemohou uspět se svou žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na budování a obnovu hospodářské infrastruktury tzv. Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů). Analýza měla zjistit možnosti financování deficitů vzniklých z přijatých Podmínek přijatelnosti, včetně popisu situace, zda projekty zahájily nějaká jednání pro přizpůsobení se těmto podmínkám. Na základě Analýzy měl být konstruován postoj vlády, jak situaci řešit. Svaz s předloženým materiálem zásadně nesouhlasil a požadoval jeho komplexní přepracování na základě průběžných konzultací s dotčenými subjekty. Konkrétně Svaz jednoznačně odmítl úpravu cenové regulace formou produktu Finanční model a toto stanovisko bylo akceptováno a z návrhu vypuštěno. Svaz považoval návrh za pouze částečnou analýzu dostupnosti finančních zdrojů, kde v rámci samotného financování provozních smluv nejsou navrhovány žádné zdrojové možnosti na financování deficitů vzniklých z přijatých Podmínek přijatelnosti (viz výše). Z předloženého materiálu není zřejmé, jak budou tyto deficity kryty. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (velká novela vodního zákona) V prosinci 2008 předložilo do vnějšího připomínkového řízení ministerstvo zemědělství návrh velké novely vodního zákona, který zpracovalo ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Svaz vyjádřil jednoznačně odmítavý postoj k ekonomickým nástrojům zaváděných novelou, zejména k poplatkům za odebrané množství podzemní vody. Zpoplatnění podzemní a povrchové vody jedním cenovým tarifem bez ohledu na kvalitu odebírané vody nezajišťuje rovnocenné podmínky pro odběratele v rámci České republiky. Dochází ke zvýhodňování těch, kteří mají přístup ke kvalitním zdrojům a mají pak celkově nižší náklady při výrobě a nižší cenu vody. To se týká i povrchové vody. Nakonec převládla shoda ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem financí i ministerstvem zemědělství, že je třeba současné sazby poplatku za skutečně odebrané množství vody valorizovat postupně od roku 2011 v průměru o 25 % až o 125 % v roce Se svými zásadními výhradami vůči zpoplatnění povoleného množství odběru podzemní nebo povrchové vody Svaz zcela uspěl a poplatky zaváděny nebudou, jelikož nebylo věcné opodstatnění pro zavedení tohoto zcela nového poplatku. Města a obce, resp. vodárenské společnosti disponují i záložními zdroji, které nejsou aktivně využívány pro potřeby obyvatelstva, ale jsou udržovány a chráněny pro případy stavu nouze, kdy dojde k výpadku dodávek pitné vody ve velkém rozsahu. Vlastníci nebo provozovatelé jsou tak de facto zpoplatněni za plnění povinností udržovat v provozuschopném stavu záložní zdroje pro řešení havarijních situací v souladu s krizovými plány obce a kraje a ve vztahu k plánům rozvoje vodovodů a kanalizací. V běžném provozu vodárny je ale nutné mít rezervu v povoleném množství u jednotlivých vodních zdrojů. Dochází ke změnám vydatnosti zdrojů a také k odstávkám z různých důvodů, rekonstrukcím, čištění zdrojů a opravám. Zdroje mimo provoz jsou nárazově nahrazovány zvýšeným odběrem z ostatních zdrojů, které má provozovatel k dispozici. připravilo legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 4/2009 strana 11

12 Krajská setkání skončila V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vás informovali o průběhu první poloviny krajských setkání, která byla zahájena 3. února 2009 v Plzni. Ve středu 25. března proběhlo poslední z nich v hlavním městě Praze. Dnes vám přinášíme zprávy z druhé půle tohoto maratónu, celkové vyhodnocení pak zveřejníme v příštím čísle. Pozitivní je v každém případě fakt, že i při březnových setkáních jsme zaznamenali větší účast než v loňském roce a do diskuse se zapojilo i hodně nečlenů Svazu. Utvrzuje nás to v tom, že setkávání se a výměna názorů na regionální úrovni má smysl. Programem provázel účastníky krajských setkání Jaromír Jech Ústecký kraj, 3. března 2009 Úvodní slovo jako na většině setkání přednesl představitel kraje, v případě Ústeckého tedy hejtmanka Jana Vaňhová. Hned po ní se mikrofonu chopil místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexander Vondra. Věnoval se pochopitelně především českému předsednictví v Evropské unii, které vzhledem k celosvětové ekonomické krizi označil za velmi náročné a zodpovědné. Připomněl, že letos uplynulo pět let od rozšíření Evropské unie, které přineslo výhody novým i starým členským státům. I když v současné době stoupá nezaměstnanost, vzniklo za tuto dobu více než tři miliony nových pracovních míst a export vzrostl na dvojnásobnou hodnotu. Zmínil také nedávnou plynovou krizi, přičemž konstatoval, že právě Ústecký kraj by se mohl stát součástí nových přepravních cest. Při řešení finanční a ekonomické krize je podle jeho názoru nutné zajistit především soulad mezi stimulačními opatřeními jednotlivých zemí a protikrizovými opatřeními Unie. O způsobu řešení byla učiněna základní dohoda, kterou by měli v brzké době posvětit i ministři finan- Za předsednickým stolem - starosta Bíliny Josef Horáček, místostarostka Modlan Jiřina Jirková, starosta Dolního Podluží Josef Pecinovský, starosta Líšťan Miroslav Protiva a starosta Chban Josef Zajíc cí členských států. Evropský plán obnovy a růstu obsahuje mimo jiné i opatření ve formě zjednodušení čerpání prostředků ze strukturálních fondů (uplatnění paušálních výdajů, zálohy na platby u malých a středních podniků, zvýšení zálohových plateb až na 4 % celkové alokace, nový typ podpory pro energetické úspory bydlení atd.). V České republice je pak připraven Národní protikrizový plán vlády, který obsahuje tři základní oblasti: podporu exportní činnosti, potřebu zlevňovat práci a omezit předpokládaný nárůst nezaměstnanosti na minimum a usnadnění činnosti podnikání. Primátor Ústí nad Labem Jan Kubata obrátil pozornost přítomných k místní problematice. Upozornil na otázku sociálního začleňování, potíže s nakládáním komunálního odpadu, na zneužívání sociálních dávek apod. Postěžoval si na malé pravomoci komunálních politiků k ovlivňování věcí veřejných. Jako příklad uvedl herní zákon nebo chodníkovou novelu. Závěrem informoval informační servis č. 4/2009 strana 12

13 přítomné o připravovaném kulatém stolu o vodohospodářských stavbách, který se bude konat ve dnech května v Ústí nad Labem. Do diskuse k předneseným prezentacím zaměstnanců Kanceláře Svazu se jako první přihlásil senátor Josef Zoser, starosta Jiřetína pod Jedlovou. Ve věci chodníkové novely se přiklonil na stranu Jaroslava Kubery, v otázce povolování hracích automatů zase k primátoru Kubatovi. K chodníkové novele se pak vyjádřili i někteří další starostové. Místostarosta Hory Svaté Kateřiny Petr Pakosta dokonce vyzval přítomné k podpisu petice proti této novele. Zareagovala i hejtmanka Jana Vaňhová. Podle ní Senát trestá obce za to, že chodníky vůbec vybudovaly. Výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech dodal, že Svaz připravuje k celé problematice ucelený materiál, který bude po projednání ve všech svazových komorách odeslán senátorům. Josef Zajíc, starosta obce Chbany, zmínil problematiku místních poplatků. Vládou schválené navýšení podle něj nic neřeší, problémem jsou především tzv. rekreanti, kteří se v obci zdržují většinu roku a produkují stejné množství odpadu jako občané přihlášení k trvalému pobytu. V zákoně o rozpočtovém určení daní by jako starosta obce, kde je největší spad srážek, uvítal kritérium nadmořské výšky. V případě zmíněných rekreantů dal výkonný místopředseda Jech na zváženou, zda pro ně neprosazovat zohlednění výše daně z nemovitostí. K otázce RUDu konstatoval, že většina členů pracovní skupiny ustavené k jeho přípravě se ke kritériu nadmořské výšky zatím nepřiklání. Jaroslava Kypetová dodala, že počet kritérií by neměl být příliš vysoký, systém by se pak stal velmi složitým a v podstatě nerealizovatelným. Optimum odhaduje na pět. Svaz nově prosazuje kriterium počtu žáků, v úvahu by měli být bráni také senioři. Další diskutující se dotazovali na problematiku převodů majetku na obce. Jan Juřina, starosta Boleboře, si postěžoval, že jeho obec musí s Pozemkovým fondem řešit duplicitní zápisy a řadu dalších nesrovnalostí. Podpořil ho i starosta Nové Vsi v Horách Jan Bejček, zamezit je dle něho třeba především spekulativním prodejům. Jaromír Jech ubezpečil, že Svaz se tomuto tématu intenzivně věnuje, ale je to tak říkajíc nikdy nekončící boj. Převody majetku ale stále patří mezi svazové priority. Debata v Ústí byla opravdu dlouhá. Hovořilo se i o rušení stavebních úřadů na obcích I. a II. typu, o dani z nemovitosti nebo o připravované elektronizaci veřejné správy. Nakonec se stočila na čerpání dotací ze strukturálních fondů. Miroslav Protiva z Líšťan považuje za špatné, že Evropská komise nechce přijmout DPH jako uznatelný náklad. Jaroslava Kypetová uvedla, že změna podmínek uznatelnosti DPH se týká v rámci programu rozvoje venkova až páté výzvy. Svaz v této záležitosti vyvíjí aktivitu prostřednictvím předsedy Komory obcí a usiluje o to, aby zůstaly zachovány původní podmínky uznatelnosti DPH, které platily při vyhlášení čtyřech předchozích výzev. Petr Pakosta z Hory Svaté Kateřiny prezentoval, jak se jejich obci daří řešit problematiku odpadového hospodářství. V otázce RUD pokládá za nutné stanovení tzv. životního minima obcí. Starosta MO Ústí nad Labem-město kritizoval nedostatečnou výši příspěvku na přenesený výkon státní správy. Připravovaný zákon o RUD by ale tento problém měl vyřešit. Liberecký kraj, 9. března 2009 Také v Liberci přivítal přítomné, kterých bylo zhruba pět desítek, hejtman kraje, na Liberecku tedy Stanislav Eichler. Hned v úvodu se zaměřil na problematiku vodohospodářských projektů a konstatoval, že pokud pro jejich financování nebude vytvořen určitý fond nebo nebude jinak podpořeno, bude zřejmě třeba přistoupit k nepopulárnímu kroku zdražení vodného a stočného. Stejně tak jako loni věnoval krajskému setkání starostů z Liberecka pozornost předseda Senátu Přemysl Sobotka. Při svém vystoupení ocenil práci Svazu i dobrou spolupráci s ním, která zřejmě vyplývá už z prostého faktu, že 80 % senátorů Radu Svazu v Liberci zastupovali mimo jiné Daniela Pastorková, starostka Bělé pod Bezdězem, Zdeněk Krenický, starosta Doks, a František Chlouba, starosta Rychnova u Jablonce nad Nisou. informační servis č. 4/2009 strana 13

14 vzešlo právě z komunální politiky. Naproti tomu uvedl, že zhruba 30 tisíc bruselských úředníků je dle jeho názoru zcela odtrženo od reality. V otevřené diskusi se pak věnoval problematice školství, za problematický považuje bezplatný poslední ročník mateřských škol, a dále úhradě přeneseného výkonu státní správy. V Senátu převládl názor, že by tento výkon státní správy měl plně hradit stát, což ovšem naráží na odpor některých ministrů. Někdy se proto na mysl dostává otázka: Byl přijatý model spojené státní správy a samosprávy tím správným krokem? možné něco vykonávat efektivněji na vyšší úrovni, je potřeba to tam předat. Starosta města Desná Marek Pieter navázal dotazem na Přemysla Sobotku ohledně úpravy volebního zákona a vazby na přímou volbu hejtmanů a starostů. Předseda Senátu odpověděl, že rozhodnutí o přímé volbě prezidenta padne zřejmě až po volbách v roce 2010 a bude záležet na povolebním rozložení sil. Za současné situace by se s velkou pravděpodobností volil opět nepřímo. nejsložitější implementační systém pro rozdělování prostředků, což způsobuje celou řadu problémů. Evropský parlament a Evropská komise v současné době diskutují několik návrhů na celkové zjednodušení procedury. Pro dokreslení celé situace Oldřich Vlasák použil slova primátora Ústí nad Labem Kubaty: Z Evropské komise přišly pro OPŽP 4 strany připomínek, obcím jich bylo předáno 400 stran. Na složité postupy při předkládání projektů si postěžoval také starosta obce Okrouhlá Jiří Vosecký. Na rozdíl od zahraničí, kde podle něho stačí předložit pouze projektový záměr s hrubým odhadem nákladů a doložit soulad s příslušnými strategickými dokumenty, u nás jsou požadována stavební povolení a další dokumentace, která je zpracovávána mnohdy zcela zbytečně. Chce-li obec uspět s alespoň jedním projektem, je obvyklé, že jich musí podat minimálně pět až šest. Předseda Vlasák souhlasil s tím, že systém je příliš složitý, nicméně tam, kde i přesto existuje veliký přetlak žádostí, je na změnu podmínek menší naděje než v oblastech, kde jich je nedostatek. Předseda Senátu Přemysl Sobotka v rozhovoru s předsedou Svazu Oldřichem Vlasákem Předseda Svazu Oldřich Vlasák se obdobně jako při únorových setkáních, kterých se zúčastnil, věnoval především otázce hospodářské a finanční krize a českému předsednictví v Radě Evropské unie. Neopomněl zmínit ani dopady energetické krize, kterou hned počátkem roku odstartovala odstávka plynu a země zcela závislé na Rusku se ocitly ve velkých potížích. Jednoznačně se ukázalo, že Evropě chybí společná energetická politika. I nedávný summit regionů a měst, dosud největší akce českého předsednictví, potvrdil, že protekcionismus v jakékoliv formě je nepřijatelný a byl odmítnut na všech úrovních. Jediná cesta je integrace a odstraňování bariér, i když mnoho našich podniků čelí různým překážkám a trh s pracovní silou není pro nás zatím zcela otevřen. V reakci na příspěvek Přemysla Sobotky týkajícího se spojeného modelu státní správy a samosprávy poznamenal, že reforma veřejné správy ještě není zcela dokončena, nedošlo zejména k plánované redukci jednotlivých ministerstev. Dodal, že na obce se ale valí také evropská legislativa a v této souvislosti se diskutuje i o principu tzv. zpětné subsidiarity. Jinými slovy: Je-li Na dotaz Petra Tulpy, starosty Jablonce nad Nisou, jak bude hlasovat v otázce přijetí Lisabonské smlouvy, pak odvětil, že v případě, že se podaří zablokovat jednací řády, které by umožnily přenášení určitých kompetencí, bude hlasovat pro. Sobotka v této souvislosti upozornil na fakt, že před pěti lety jsme v referendu rozhodli o vstupu do EU a připustili jsme, že část kompetencí budeme předávat do Bruselu. Ale například Poláci mají určitou podmiňující doložku, i Češi by si něco takového mohli prosadit. Starosta Chrastavy Michael Canov si postěžoval, že při rozdělování evropských peněz na realizaci projektů zřejmě nejposlednější roli hraje jejich kvalita. Předseda Svazu Oldřich Vlasák mu ale oponoval. Unie klade velký důraz na kvalitu. Česká republika má však Diskusi uzavřel Antonín Lízner, starosta obce Příšovice, s dotazem, zda rozesílání písemností po zavedení datových stránek bude skutečně bezplatné, jak bylo dříve deklarováno. Odpověď ministerstva reprodukoval Jaromír Jech. Poštovné by mělo být zhruba o polovinu levnější, zcela zdarma ale nikoli. Podrobnosti se starostové dozví z povolaných úst na kongresu starostů v Brně. Starosta Příšovic se dotkl ještě problému financování územních plánů. V souvislosti se zákonem o územním plánování končí platnost stávajících územních plánů a všechny obce tedy musí zpracovat nové. Otázku, kde mají obce vzít zhruba 1 milion korun na nový plán, však zákonodárci jako obvykle neřeší. Nabízí se sice využití dotačních titulů, ale... Zastupitelstvo Libereckého kraje navýšit dotační kapitolu o tuto možnost odmítlo. Zbývá zdroj MMR. To ale požaduje, aby kraj měl schváleny zásady územního rozvoje. Podle informací starosty Líznera však Liberecký, stejně tak třeba i Jihočeský kraj, tuto strategii schválenou nemá. Jaromír Jech ubezpečil, že tento problém bude projednán v rámci připravovaného jednání s Asociací krajů ČR. informační servis č. 4/2009 strana 14

15 Karlovy Vary, 11. března 2009 Podobně jako do Liberce, tak i do karlovarského Parkhotelu Richmond zavítalo na setkání starostů asi padesát účastníků. Úlohy moderátora se zde ujala Ingrid Štegmannová, vedoucí oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu, která omluvila neúčast výkonného místopředsedy Jaromíra Jecha, jenž návštěvníky setkání provázel programem v ostatních krajích. Krátké zdravice přednesli a přítomné uvítali Jiří Dietz, zastupitel Karlových Varů, a Martin Havel, náměstek hejtmana. Debata v Karlových Varech tak trochu navázala na diskusi, která se zde vedla při stejné akci již před rokem, tedy na problematiku chodníkové novely. Starosta Františkových Lázní Ivo Mlátilík, který s úklidem chodníků městy a obcemi souhlasil už loni, se zajímal o to, které další kraje chodníkové novele vyslovily podporu. Jan Potměšil z Kanceláře Svazu odvětil, že v krajích, kde tato setkání starostů již proběhla, převažoval negativní názor a ten musí Svaz jako názor většinový brát v potaz. Starosta Mlátilík se také zeptal, jak bude v tomto případě hlasovat v Parlamentu přítomný senátor Miroslav Nenutil. Ten uvedl, že především jako starosta města, novelu nepodpoří. Lidé jsou na úklid chodníků zvyklí, cítí sounáležitost s městy a obcemi. Radnice na tento úklid většinou nemají peníze, techniku, ani lidi. Problém vidí také ve včasném zajištění úklidu. To ale podle starosty Mlátilíka platí i obráceně, v případě občanů, jejichž zájmy mají starostové hájit. Také nemohou opustit zaměstnání a jít uklízet zrovna padající sníh. Člen zastupitelstva města Karlovy Vary Jiří Dietz, starosta Jenišova Ivan Truksa, vedoucí oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu Ingrid Štegmannová, starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová, starosta Velké Hleďsebe Jiří Bytel a Miroslav Nenutil, senátor PČR a starosta města Stříbro V Hroznětíně si to letos vyzkoušeli a mohou potvrdit, že město bylo od sněhu uklizeno lépe. Osobně však není zastáncem jednostranného řešení, o problému je třeba diskutovat. Svůj názor připojil ještě starosta Jenišova Ivan Truksa. V obci mají sice chodníky pojištěné, ale neumí si představit, že budou úklid stíhat. Měly by jim být poskytnuty minimálně peníze na nutné technické prostředky. Ivan Truksa ale obrátil pozornost přítomných také na další legislativní předpisy. Např. v případě zákona o dani z nemovitostí by uvítal, aby na finančním úřadě bylo zjistitelné, kteří občané a za jaké stavby daň platí. Mnohdy totiž starostové vůbec nevědí, kdo daň platit má a kdo je osvobozen. Další jeho poznámka směřovala k definici zvířat v občanském zákoníku, který o nich mluví jako o věcech. Nedokáže si představit, že o nalezené raněné zvíře, Rovněž podle starosty města Hroznětína Jaroslava Rovného by bylo lepší, aby úklid chodníků zabezpečovala obec. V průběhu setkání se do Parkhotelu Richmond dostavil také primátor Werner Hauptmann, který informoval o potížích, jež musí řešit Karlovy Vary. Zmínil zejména problematiku povolování hracích přístrojů, o kterém by si měla města rozhodovat sama, připomínky měl ale např. i k chodníkové novele. Starosta Jenišova Ivan Truksa mimo jiné upozornil také na to, jaký dopad na životní prostředí má pořádání ohňostrojů. Uvedl příklad z Londýna, kde při novoročních oslavách bylo podle zveřejněné studie vypuštěno do ovzduší tolik dioxinů, kolik vyprodukuje spalovna odpadů na okraji Londýna za 100 let. informační servis č. 4/2009 strana 15

16 stejně tak jako o nalezené věci, se má starat třeba i několik měsíců obec. K zákonu o odpadech uvedl, že neví, jak by obce měly skladovat bioodpad a jak s ním poté nakládat. Pokud by ho měly kompostovat, bylo by nutné provádět různá měření a chemické rozbory na nebezpečné látky. Obcím přitom v současné době dělá problémy i odbyt starého papíru či plastů. Dotaz Jiřího Diezte, člena zastupitelstva Karlových Varů, na zvyšování poplatku za lázeňský pobyt zodpověděla Jaroslava Kypetová z Kanceláře Svazu. Ze současných 15 Kč na osobu se mají zvyšovat na 50 Kč. Senátor Nenutil dodal, že v této záležitosti bude ještě jednat s ministryní zdravotnictví Filipiovou a žádat formulaci až do výše 50 Kč. V závěru diskuse si starosta města Kraslice Zdeněk Brantl postěžoval na problém při získávání podpory projektů z regionálního operačního programu vzhledem k vysoce stanovené minimální hranici pro dotaci. Kraslice jsou menším městem a je to pro ně velká částka obecně by menší obce musely zahrnout i jiné aktivity, aby na stanovenou minimální hranici dosáhly. Vysočina, 16. března 2009 Devadesát přítomných starostů z Vysočiny přivítali v budově Krajského úřadu v Jihlavě hejtman Jiří Běhounek a primátor Jaroslav Vymazal. Primátor Jihlavy otevřel hned v úvodu některá základní témata a konstatoval, že samospráva má před sebou opravdu složité úkoly, ke kterým bude mnohdy třeba přistupovat velmi citlivě. Předseda Svazu Oldřich Vlasák se na problémy samosprávy podíval nejprve z nadnárodního pohledu. Upozornil především na důsledky celosvětové hospodářské krize, pro jejíž překonání byla na evropské úrovni přijata již řada opatření ve formě ozdravného balíčku na posílení ekonomik, tzv. recovery package. Připomněl, že počátkem června se uskuteční volby do Evropského parlamentu, přičemž sám jako europoslanec krátce shrnul svoje dosavadní působení na této scéně a vyzdvihl některé úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout právě ve prospěch samospráv. Patří k nim např. prosazení několika pozměňovacích návrhů umožňujících využití evropských peněz v oblasti bydlení, zařazení DPH mezi uznatelné náklady, interpelace na Evropskou komisi v souvislosti s posílením role měst ve strukturální politice, zjednodušení procesů při žádostech o dotace z evropských fondů, zajištění financování vodohospodářských projektů v České republice a další. Jaroslava Kypetová a Jan Potměšil z Kanceláře Svazu, výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech, hejtman Jiří Běhounek, předseda Svazu Oldřich Vlasák Krátce se poté vrátil ještě na domácí půdu. Chodníkovou novelu označil jako krok správným směrem, leč zejména pro nevyjasněné majetkoprávní vztahy nedotaženým a špatně načasovaným. Několik postřehů uvedl také k odpadovému hospodářství, které trpí nezájmem zpracovatelů o vytříděné suroviny. Následoval standardní program, tedy přednesení prezentací a diskuse. Do té se jako první přihlásila Arnoštka Ženčáková, starostka obce Vysoké Studnice, s dotazem, kdy se předpokládá schválení novely o převodu státních pozemků. Jan Potměšil z Kanceláře Svazu odpověděl, že novelu projednala vláda, v nejbližších dnech by měla přijít na program jednání Sněmovny. Starostka Ženčáková se vyjádřila také k problematice chodníkové novely. Zdaleka podle ní nejde pouze o vynaložení finančních nákladů, ale třeba Vysoká Studnice se potýká informační servis č. 4/2009 strana 16

17 Také primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal označil přípravu rozpočtového určení daní za velmi komplikovaný proces. I on je zvědav, k jakým závěrům dospěje zmiňovaná Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy. Svazu přitom poděkoval za aktivity, které v této oblasti vyvíjí. především s personálním zajištěním úklidu. Drobný úklid u nich vykonávají senioři, odstraňovat sníh ale po nich nelze požadovat. Výkonný místopředseda Jech sdělil, že tento problém má více obcí, napadnutý sníh je třeba odklidit co nejdříve a kde na to vzít pracovní síly. V podstatě jde o neřešitelný problém. Nevyřeší ho ani nezaměstnaní, jak si někteří poslanci myslí. Starosta obce Číhošť Jiří Novák uvedl svoji zkušenost s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů. Obec získala dotaci na výstavbu kanalizace a po dokončení první etapy jí měla být vyplacena 90% část. Dotace jí byla však proplacena pouze ze 70 % s tím, že zbytek dostane při závěrečném vyúčtování stavby. Splatnost závěrečného vyúčtování se navíc prodlužuje ze tří na šest měsíců. Obec bude proto nucena vzít si úvěr a platit vysoké úroky, což znamená vynaložit další peníze z obecního rozpočtu. Jaroslava Kypetová z Kanceláře Svazu doporučila Jiřímu Novákovi kontaktovat senátora Miroslava Nenutila, který na posledním krajském setkání vyzýval starosty, aby mu konkrétní problémy s čerpáním financí ze strukturálních fondů sdělovali písemně (třeba i prostřednictvím Kanceláře Svazu). Na čerpání evropských dotací si postěžoval i starosta obce Dobroutov Václav Vavroušek. Jejich obec se o získání dotace pokusila, žádost však schválena nebyla, přitom obec nemá ani vodovod a její rozpočet je velmi napnutý. Podivoval se také nad tím, že čtyři největší města v ČR odeberou 50 % příjmů ze sdílených daní směřujících do obcí. Jaromír Jech v reakci na tento příspěvek konstatoval, že je to problém, k jehož řešení by měla pomoci dokončovaná analýza finančních toků, která poskytne náhled do tvorby příjmů, daňových výnosů a jejich rozdělování. Svaz se tomuto citlivému tématu intenzivně věnuje již řadu let. Jihočeský kraj, 17. března 2009 Necelá stovka starostů přijela diskutovat také do metropole jižních Čech do Českých Budějovic. I zde padla řada dotazů a podnětů k svazové činnosti. Po vyčerpání standardního programu nejprve Jiří Štěpánek, starosta obce Přídolí, poděkoval Kanceláři Svazu, konkrétně Pavlu Drahovzalovi, za aktivity vyvíjené v oblasti odpadového hospodářství. Jeho dotaz pak směřoval k zablokování převodu komunikací. Když není schválena politika územního rozvoje, nemůže Pozemkový fond ČR komunikace převést. Obdobný dotaz vznesla také starostka Deštné Vilma Szutová. Žádala o převod komunikace, která je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale stará se Uvítání přítomných se ujali náměstek primátora Rudolf Vodička a místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz. Ten jako předseda Energetické komise Svazu seznámil přítomné s činností a snahami této komise. Při hodnocení energetických zdrojů vyzdvihl budoucnost jaderné energie. informační servis č. 4/2009 strana 17

18 o ni město. Tato komunikace však nemá zpevněný povrch a Úřad jim odpověděl, že pokud silnice asfaltový povrch mít nebude, nebude se zkrátka ani nic převádět. Oběma podněty se bude zabývat Kancelář Svazu. Starosta obce Ševětín Přemysl Částa se zajímal o stanovení kritéria počtu žáků v rámci rozpočtového určení daní. Vyslovil obavu, zda tato částka plně pokryje dnešní úhrady od okolních obcí. Jaroslava Kypetová k tomu uvedla, že v propočtech částka vychází z průměrných hodnot neinvestiční nákladů, které jsou obvykle vyšší v okolí větších měst. Zohlednění průměru bude pro obce venkovského charakteru výhodné. Několik dotazů se týkalo elektronizace veřejné správy a blížícího se zavedení datových schránek. Starosta Orlíku nad Vltavou se ptal, zda budou povinné i pro neziskové organizace a jaké sankce budou za nedodržení této povinnosti. Martina Menšíka, starostu obce Křišťanov zase zajímalo, jakou formou budou přidělována přístupová hesla k datovým schránkám, a Přemysl Částa si stěžoval na způsob, jakým o celém novém systému informuje ministerstvo vnitra. Pozn. redakce: problematice datových schránek jsme věnovali přílohu tohoto vydání zpravodaje. Jsou také hlavním tématem blížícího se kongresu starostů (viz str. 23). Jeden z podnětů dal starosta města Dačice Rudolf Hájek. Zajímal se o zvyšování ceny surové vody, která je už dnes poměrně vysoká. To má dopad na výrobu vody pitné. Starosta Lomnice nad Lužnicí Karel Zvánovec se ptal, zda i do budoucna bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat návratnou půjčku na rekonstrukce a opravy bytového fondu. Postěžoval si také na komplikace s převody pozemků ve vlastnictví Českých drah. Na velké potíže při převodu majetku z vlastnictví Českých drah poukázal i starosta Velešína Josef Klíma. Podmínky, které si Dráhy kladou, jsou často nehorázné. O bezúplatném převodu není řeč. Středočeský kraj, 25. března 2009 Maratón krajských setkání roku 2009 byl zakončen v Praze, kam přijelo zhruba 130 středočeských starostů a několik zástupců pražských městských částí a obvodů. V zasedací síni magistrátu hlavního města je přivítal primátor Pavel Bém. Hned v úvodu konstatoval, že podobné akce mají velký význam, a to zejména v tak dramatické době, v které se nyní ocitáme. Uvedl, že jako představitel samosprávy a primátor velkého města vidí v současnosti tři klíčová témata pro jednání. V prvé řadě je to rozpočtové určení daní, které se vzhledem k včerejšímu pádu vlády stane k lítosti starostů zřejmě tématem politickým. Dále je to chodníková novela, jež v nejméně vhodnou dobu, navíc uprostřed fiskálního roku výrazně zasáhne do městských rozpočtů. A třetí nejzávažnější problematikou je podle pražského primátora separace odpadů, kdy vytříděný odpad jen velmi těžko hledá konečné zpracovatele. Pozdrav středočeského hejtmana Davida Ratha tlumočil přítomným jeho náměstek Marcel Chládek. Informoval při tom, že kraj zřídil nový Fond pro rozvoj měst a obcí, ve informační servis č. 4/2009 strana 18

19 kterém půl miliardy korun čeká na podání žádostí zejména obcí do 5 tisíc obyvatel. Podle pravidel může být na jednu akci alokováno 200 tisíc až 10 milionů korun. Dodal, že za účelem zjednodušení celého dotačního systému kraj do budoucna počítá s tím, že tento fond bude spojen s programem rozvoje venkova. Po přednesení prezentací k legislativním otázkám a svazovým zahraničním aktivitám byla otevřena diskuse, do které se zapojili nejen starostové z členských obcí, ale několik podnětů k svazové činnosti podali i někteří nečlenové. Prvním diskutujícím byl Dan Jiránek, primátor statutárního města Kladna a místopředseda Svazu, který měl pár krátkých poznámek k prezentovaným problematikám. K rozpočtovému určení daní konstatoval, že vzhledem k pádu vlády i současné ekonomické a finanční krizi zřejmě nedojde k žádným převratným změnám. Nicméně věří alespoň v příslib ministerstva financí uvolnit 4,1 mld. Kč ve prospěch obcí I. a II. typu, které budou vynaloženy na úhradu přeneseného výkonu státní správy. Tím by se mělo narovnat pověstné účko, na jehož dno, právě díky nedostatečné úhradě výkonu přenesené působnosti, spadly dvojkové obce. Podle názoru primátora Jiránka by měly být narovnány také poplatky, na které doplácejí např. obce, které mají stavební úřady. Výše těchto poplatků je stanovena z doby 60. let. K odpadům by se mělo podle něho přistupovat věcně a na lehkou váhu by neměl být brán ani hrozící nedostatek pitné vody. Doporučoval by, aby daň z nemovitostí spravoval stát, změnil by ji však v komunální daň, která by zahrnovala všechny poplatky vážící se k nemovitosti. Senátor Karel Šebek, starosta města Neveklova, ve svém příspěvku předně ocenil dlouholetou a konstruktivní spolupráci se Svazem měst a obcí, uznal, že načasování chodníkové novely není šťastné, přiklonil se ke kritice zákona o odpadech a upozornil na divokou urbanizaci příměstských oblastí. Starosta Horoměřic Václav Kášek k problematice chodníkové novely poznamenal, že zajištění bezpečné schůdnosti chodníků není otázkou pouze zimy, jak často bývá mylně vnímáno. Na chodnících se během celého roku objevují i jiné překážky než sníh a led. Padající omítka z přilehlých nemovitostí, části porostu kolem silnic i jiné nečistoty. Potlesk pak sklidil zejména za výzvu, aby vláda, případně Parlament, dala obcím nějaký mimořádný balíček peněz, dělený tak zvaně na hlavu, který by v nynější době ekonomické krize sloužil k veřejně prospěšným účelům. Starosta Dobříše Jaroslav Melša se dotazoval na uznatelné náklady plátcovství DPH. Podle primátora Jiránka je toto věcí každé obce/města, k jaké činnosti se jako plátce DPH přihlásí. Otakar Hlavín, starosta Líbeznic, podal návrh, aby výše poplatku za odpad nebyla ohraničována žádnou částkou. Jaroslava Kypetová z Kanceláře Svazu stejně tak jako i primátor Dan Jiránek konstatovali, že stanovovat určitý finanční strop je v našich zákonech povinné a nelze se tomu vyhnout. Do diskuse vstoupil i Martin Macháček, starosta Ondřejova. Zákon o dani z nemovitostí označil za legislativní paskvil, poukázal na celou řadu přísných opatření, která se dějí ve jménu rozpočtových pravidel územních samosprávných celků, a dal podnět k řešení zpětného odběru pneumatik. Náklady na likvidaci odpadů by měl podle pana starosty nést výrobce. O své zkušenosti se závěrem podělila starostka Otmíče Renata Jelínková. Při všech problémech, které malé obce musí řeší, je přesvědčena, že i občané malých obcí mají právo na to žít v přijatelných podmínkách. na základě podkladových zpráv zpracovala Lenka Zgrajová S novinkami v legislativní oblasti účastníky setkání seznamovali Pavel Drahovzal, Jaroslava Kypetová, Ludmila Němcová a Jan Potměšil, prezentaci zahraničních svazových aktivit přednášely Ingrid Štegmannová a Barbora Veselá. informační servis č. 4/2009 strana 19

20 Žáci jako nové kritérium v RUD O analýze, kterou pro potřeby ministerstva financí zpracovávalo konsorcium vysokých škol, informujeme na stránkách Informačního servisu pravidelně. Nyní přinášíme konkrétní návrh s odhadem finančních dopadů. Nutno však dodat, že současná ekonomická situace a nejistý vývoj kolem celkového daňového inkasa podstatně limituje prostor pro změnu systému. Dne 18. března 2009 proběhla další schůzka pracovní skupiny k novele zákona o rozpočtovém určení daní. Na základě podkladové analýzy, která je již dokončena, se diskutovaly konkrétní změny ve financování obcí. Ministerstvo financí opět potvrdilo závazek uhradit náklady na přenesenou působnost. Celková částka se odhaduje na 4 mld. Kč a pro obce se základní funkcí by úhrada měla představovat 80 % jejich současných výdajů na přenesenou působnost. Analýza totiž jasně prokázala, že u nejmenších obcí nedochází k odpovídající úhradě nákladů, které tyto obce zajišťují pro stát. Svaz měst a obcí velmi vítá tento krok, neboť na nedostatečné financování přenesené působnosti upozorňuje již řadu let. S kritériem počtu žáků je souhlas Pokud jde o změnu ve vlastním rozpočtovém určení daní, analýza mj. potvrdila opodstatněnost zahrnutí kritéria žáků do systému sdílení daní, což Svaz požadoval již v roce Dle parametrů navržených Svazem spočítali pracovníci ministerstva financí dopady pro dvě varianty a) 2 % rozloha a 8 % žáci, b) 3 % rozloha a 7 % žáci. Návrh je ze strany ministerstva považován za konstruktivní, legislativně proveditelný a preferovaný ve variantě b). Pro rok 2010 by tedy ke kritériím sdílení, která dnes tvoří prostý počet obyvatel, celková výměra katastrálního území a počet obyvatel přepočítaný násobkem postupných přechodů, přidal podíl žáků na celkovém počtu. Váha nového kritéria by činila 7 %, čímž by se snížil význam podílu přepočítávaného počtu obyvatel. Ačkoliv bývá tento návrh někdy označován za kosmetický, je třeba dodat, že poslední novela zavedla nová kritéria s celkovým podílem 6 %, a přesto pro většinu obcí znamenala výrazné zvýšení příjmů. Nedílnou součást návrhu představuje změna školského zákona ve smyslu zrušení povinnosti úhrady neinvestičních výdajů od obcí, jejichž žáci navštěvují danou školu. Existující příspěvek na žáka by byl začleněn do systému sdílených daní v současném objemu (1,5 mld. Kč), v dalších letech by se pak již vyvíjel shodně s tempem daňového inkasa. Návrh Svazu tedy směřuje k motivaci a odměně obcí, které jsou zřizovateli škol. Údržba školních budov i provoz škol představuje v jejich rozpočtu velmi výraznou částku a ne vždy se podaří dohodnout úhradu neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky. Nejde zde o podporu vybrané velikostní kategorie, ale o konkrétní zohlednění činností a nákladů spojených se zajišťováním významné veřejné služby. Pro výpočet dopadů je třeba znát konkrétní výdaje, které obce bez školy hradí za své žáky dojíždějící do okolních obcí. Ministerstvo financí provedlo odhad dle běžných výdajů zachycených v členění na paragrafy rozpočtové skladby, které souvisí se školstvím. V souhrnu by obce, které nejsou zřizovateli škol, zaznamenaly ztrátu 0,025 mld. Kč, když např. v loňském roce dosáhly daňové příjmy obcí 155 mld. Kč. Nejistota daňových příjmů má vliv Odhady dopadů případných změn ale silně závisí na celkovém objemu daní, které obce sdílí. A právě tato veličina je stále a stále nejasnější. Jedním z návrhů Svazu, jak řešit vnitřní rozdělení sdílených daní, bylo nastavení systému s odlišnou dynamikou meziročního růstu daňových výnosů. Tento návrh však v období, kdy velmi pravděpodobně dojde k meziročnímu poklesu daňového inkasa, není realizovatelný. Vzhledem k očekávanému poklesu daňového inkasa se predikce skutečných dopadů stává velmi nepřesnou. V limitním případě může dojít až k situaci, kdy obec se školou a s bezproblémovými úhradami od okolních obcí může ve srovnání s dnešním stavem zaznamenat i pokles svých zdrojů. Svaz má prostřednictvím předsedů Komory obcí i Komory statutárních měst navázán kontakt se zástupci ministerstva financí, čímž je zajištěna trvalá informovanost o výpočtech, které se v této souvislosti provádějí. Otázka změny ve financování obcí je při současných podmínkách ještě citlivější záležitostí než třeba před dvěma lety. Jde o výrazně politické téma, které může být velmi lehce zneužito. Analýza, zpracovaná vysokoškolskými pracovníky, potvrdila opodstatněnost většiny dlouhodobých požadavků Svazu a měla by být při schvalování novely zákona respektována. Ilustrace Monika Raisová Ing. Jaroslava Kypetová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 4/2009 strana 20

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 18. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY KANALIZACE 2013, 21.

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1. Europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1. Europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Oldřich Vlasák Europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák (53 let) je ženatý

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

S t a n o vi s k o. Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

S t a n o vi s k o. Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 6/2010 Označení stanoviska: Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s.

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. Stanovy Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. (dále jen spolek ) Článek I. Název a sídlo spolku. 1) Název spolku zní Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. 2) Sídlem spolku je:

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více