Fitness Software 2011 (uživatelský manuál)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fitness Software 2011 (uživatelský manuál)"

Transkript

1 Fitness Software 2011 (uživatelský manuál) Obsah 1. Úvod Co je Fitness Software Systémové požadavky a nastavení prostředí Instalace a spuštění programu Instalace programu Složka DIAGNOSTIKY Složka TRÉNINKY Složka ULOŽIŠTĚ Spuštění programu Řešení případných problémů Odebrání programu 5 3. O programu Fitness Software Ovládání programu Pracovní listy Databáze programu Hesla Přístupové heslo Technické heslo Úvodní hesla k programu Moduly programu Titulní list Technická podpora Změna hesel Zálohování databází Zadání nového klienta Zápis klienta Denní výdej energie Tréninková jednotka Denní příjem energie Týdenní příjem energie Jídelníček Editace vlastního jídla Antropometrická měření a testování Somatotyp klienta Hodnocení změn tělesných parametrů Zpracování protokolů klienta Vzor protokolů Vytváření nových protokolů Mazání protokolů Závěr

2 1. Úvod Program Fitness Software 2011 byl vyvíjen v letech v rámci realizace výzkumného projektu Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu výcviku v jeho jednotlivých fázích a profesní využití vojáků AČR v bojových a nebojových operacích FAKTORY. Program byl vytvořen na základě dlouholetých zkušeností autora s činností v oblasti fitness a osobního poradenství. Z důvodu časté potřeby vytvářet kondiční programy, tréninkové a výživové plány či provádět diagnostiku tělesných parametrů klientů, bylo potřebné vytvořit pomůcku, která by usnadnila a zefektivnila činnost v této oblasti. Z důvodu zajištění co nevyšší odborné garance programu, autor na jeho vývoji úzce spolupracoval s odborným pracovištěm CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu) Co je Fitness Software 2011 Program je koncipován tak, aby v uživatelsky jednoduché formě poskytoval maximální množství pomůcek a nástrojů při komplexní poradenské činnosti. Program je určen pro širokou veřejnost, avšak pro správnou interpretaci výstupů, které program poskytuje, je od uživatele vyžadována určitá úroveň zkušeností a znalostí z oblasti fyziologie člověka a tělesné zátěže, sportovního tréninku, antropometrie, biochemie a základů výživy a dalších souvisejících oborů. I přesto, že existují obecně uznávaná pravidla a zákonitosti z výše zmíněných oborů, jejich praktická aplikace při poradenské či trenérské činnosti, bude vždy záviset na zkušenosti a názoru daného odborníka. Nastavení algoritmů jednotlivých nástrojů programu, především v části energetických příjmů a výdejů, je navrženo prioritně pro klienty, kteří pravidelně využívají nějakou formu pohybových aktivit. Pro nesportující populaci by se mohly některé parametry výstupů lišit Systémové požadavky a nastavení prostředí Tento program byl vytvořen v aplikaci Microsoft Office Excel 2003, za použití programovacího jazyka Visual Basic for Application. Pro správné fungování programu v PC je nutné: volné místo na disku alespoň 100 MB; 256 MB paměti RAM nebo větší; Procesor Pentium s frekvencí 1 GHz nebo vyšší; rozlišení obrazovky minimálně 1024 x 768 nebo vyšší; mít nainstalovanou aplikaci MS Office Excel 2003 nebo vyšší verzi; povolit spuštění maker v počítači pro tento program. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 2

3 Rychlost, s jakou bude program v počítači pracovat, závisí na konfiguraci počítače, větší kapacita operační paměti program urychluje. 2. Instalace a spuštění programu 2.1. Instalace programu Instalace programu do počítače uživatele nevyžaduje žádné instalační procesy. Do zvoleného adresáře se nakopíruje složka FITNESS SOFTWARE. Tato složka obsahuje všechny potřebné součásti, viz obrázek. Jednotlivé pod-složky jsou součástí programu, nedoporučujeme je jakkoli manuálně upravovat či měnit. Práce programu by byla narušena! Složka DIAGNOSTIKY Slouží k ukládání protokolů diagnostik tělesných parametrů daného klienta. Na základě údajů vložených do programu se vytvoří samostatný soubor, který se pod určeným názvem automaticky uloží do této složky Složka TRÉNINKY Slouží k ukládání protokolů kondičních programů daného klienta. Na základě údajů vložených do programu se vytvoří samostatný soubor, který se pod určeným názvem automaticky uloží do této složky Složka ULOŽIŠTĚ Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 3

4 Složka ULOŽIŠTĚ obsahuje soubory: DEPOSIT - slouží k zálohování uložených databází z programu; DIAGNOSTIKA VZOR - slouží k vytváření protokolů diagnostik tělesných parametrů pro daného klienta; KONDIČNÍ PROGRAM VZOR - slouží k vytváření protokolů kondičních programů pro daného klienta Spuštění programu Ke spuštění samotného programu slouží soubor Fitness Software 2011 Po spuštění programu je uživatel vyzván k povolení maker, poté k vyplnění přístupového hesla Řešení případných problémů V některých případech může být po prvním spuštění programu zobrazeno chybové hlášení (např.: Can t find project or library ). K tomuto může dojít z důvodu odlišného prostředí počítače, na který byl program nainstalován od kmenového počítače, kde byl program vytvořen (jiná verze MS Office, nebo operačního systému počítače). Některé programem užívané komponenty nemusí být součástí kopírovaných prvků programu, ale součástí operačního systému kmenového počítače. Pro odstranění tohoto problému je nutno: spustit program Fitness Software 2011; otevřít Visual Basic Editor (stiskem ALT+F11), viz obr. A; v levé části okna dvoj-klik na název projektu VBAProject (Fitness Software 2011.xls) ; v otevřeném okně VBAProject Password zadat technické heslo k odemknutí projektu VBA (viz odstavec )*; ve vodorovném menu vybrat záložku Tools a zvolit nabídku References ; v otevřeném okně zrušit zaškrtnutí položky, která chybí: MISSING, viz obr. B; zavřít Visual Basic Editor; ukončit spuštěný program Fitness Software 2011 a uložit provedené změny. Po provedení výše uvedených kroků by již měl program při následných spuštěních pracovat bez problémů. (obr. A) Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 4

5 (obr. B) * v žádném případě se nedoporučuje jakkoli zasahovat do odemknutého VBAProjectu. Případné, byť sebemenší změny, by mohly znamenat ztrátu funkčnosti celého programu, nebo jeho částí! 2.3. Odebrání programu Odebrání programu z počítače nevyžaduje žádné od-instalační procesy. Stačí prosté vymazání celé složky FITNESS SOFTWARE se všemi jejími součástmi. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 5

6 3. O programu Fitness Software 2011 Program se skládá z několika částí (modulů), které jsou vzájemně propojeny a sdílejí vložená a zpracovaná data o klientovi Ovládání programu Všechny zadávané volby a příkazy jsou prováděny ovládacími prvky (tlačítka, seznamy a pole se seznamy). Manuální psaní údajů lze provádět pouze do určených oken (buněk), ostatní jsou pro psaní uzamčeny. Přesuny mezi jednotlivými moduly programu (listy) se provádí pouze prostřednictvím tlačítek Pracovní listy Všechny moduly programu, určené pro uživatele, jsou umístěny na viditelných listech. Součástí programu jsou také skryté pracovní, listy. Ty jsou určeny pouze pro tvůrce programu, jsou nezbytné pro správné fungování a nastavení programu. Jakýkoli neautorizovaný zásah do těchto listů by způsobil nefunkčnost celého programu, nebo jeho částí! 3.3. Databáze programu Program umožňuje ukládat veškeré zanesené a zpracované údaje o klientovi do databází programu. Tyto lze později zpětně z příslušných databází opětovně načíst, nebo je z databází vymazat. Seznam databází programu: Databáze klientů Databáze potravin Databáze jídelníčků Databáze vlastních jídel Databáze týdenních bilancí Databáze kondičních programů Databáze diagnostik Údaje z jednotlivých databází programu lze vymazat. Před jakýmkoli úkonem vedoucím ke ztrátě dat je uživatel vyzván k zadání nastaveného technického hesla, viz odstavec Veškeré databáze programu lze zálohovat do DEPOSITU. Zálohování se provádí v části technická podpora, viz odstavec Hesla Hesla v této aplikaci slouží k zabezpečení před zneužitím programu neoprávněnou osobou a k ochraně uložených údajů a dat před jejich neúmyslným vymazáním. Aplikace obsahuje dvě hesla: přístupové heslo a heslo technické. Nastavení a změna hesel se provádí v části technická podpora, viz odstavec Přístupové heslo Přístupové heslo je vždy vyžadováno při prvním spuštěním programu v daném dni. Pokud je program spouštěn opakovaně ve stejném dni, heslo již vyžadováno není. Pokud je heslo zadáno chybně, je možnost ještě 2 x opakovat zadání. Po třetím chybném zadání se program ukončí. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 6

7 Technické heslo Technické heslo umožňuje přístup do technické podpory. Je také zadáváno vždy, když je požadováno vymazání dat uložených v databázi programu a k odemknutí projektu VBA viz odstavec Úvodní hesla k programu Přístupové heslo: 1234 Technické heslo: 00 Po instalaci a prvním přihlášení do programu doporučujeme obě hesla změnit. 4. Moduly programu V této části uvádíme stručný popis fungování jednotlivých částí (modulů) programu. Pro detailnější pochopení práce s programem je nutné jeho praktické užití Titulní list Titulní list slouží k jako rozcestník pro následnou práci v programu. Uvádí počet klientů uložených v databázi a nabízí možnost načtení údajů vybraného klienta z databáze. Dále umožňuje zadat údaje o novém klientovi, případně přímo přejít na moduly programu energetické příjmy či výdaje klienta, s jehož údaji je již v programu pracováno. Z titulního listu lze také vstoupit do technické podpory programu, viz odstavec Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 7

8 4.2. Technická podpora Do části programu technická podpora lze vstoupit z titulního listu zmáčknutím příslušného tlačítka TECHNICKÁ PODPORA. Před každým otevřením technické podpory je nutno zadat technické heslo programu. Technická podpora slouží oprávněnému uživateli ke změně přístupového a technického hesla programu a zálohování všech databází do depositu, nebo načítání databází depositu do programu Změna hesel Po stisknutí tlačítka ZMĚNA HESLA se otevře okno pro zadání nového hesla. Následuje další okno pro potvrzení nového hesla. Tento postup je shodný pro provádění změn obou hesel programu. Hesla mohou být jakkoli dlouhá, mohou obsahovat jakýkoli znak a respektují diakritiku Zálohování databází Technickou podporu lze používat v případě pře-instalace tohoto softwaru. Zálohováním databází a jejich následným načtení se zajistí uchování uložených dat. Technickou podporu lze využít i průběžně, pro zajištění větší bezpečnosti uložených dat (data uložená tímto způsobem jsou zálohována v samostatné databázi oddělené od programu). Pro zálohování všech databází programu do depositu stisknout tlačítko ZÁLOHOVAT DATABÁZE, pro načtení uložených dat z depositu do programu stisknout tlačítko NAČÍST DATABÁZE Z DEPOSITU. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 8

9 Při načtením databází uložených v depositu dojde k přepsání všech aktuálních databází programu, je nutno pracovat obezřetně a s rozvahou! Údaje z již přepsaných databází nelze obnovit! V dolní části listu jsou uvedena data posledního zálohování a posledního načtení databází. Rychlost zálohování je závislá na konfiguraci počítače, větší kapacita operační paměti urychluje celý proces Zadání nového klienta Pro zadání údajů o novém klientovi do programu na titulním listu zmáčknout příslušné tlačítko ZADAT NOVÉHO KLIENTA. Tímto se program přesměruje na příslušný list. Po vepsání všech potřebných údajů lze zanést data nového klienta do zápisu k následné další práci. Zmáčknutím tlačítka ZANES DATA DO ZÁPISU se program přesměruje na příslušný list Zápis klienta Po zanesení údajů z listu zadání nového klienta se vyplní všechna potřebná pole v listu zápis klienta, v levé straně listu. Pro stanovení základních parametrů složení těla (aktivní tělesná hmotnost, procento podkožního tuku, hmotnost tukové tkáně) je nutno zadat součet kožních řas. To lze provést v modulu antropometrická měření a testování (lze použít tlačítko ZADAT ), nebo přímým zadáním hodnoty do příslušného pole. V pravé straně listu se, dle zadaných vstupních údajů, zobrazí hodnoty jednotlivých tělesných parametrů klienta, celkový denní energetický výdej, denní potřeba energie a navrhované procentuální zastoupení makroživin ve stravě vzhledem k uvedeným cílům klienta. Denní potřebu energie lze stanovit buďto programem, nebo osobně spočítat v modulech denní výdej a trénink. Požadovanou volbu lze nastavit ve spodní části listu Osobní nastavení denního energetického výdeje. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 9

10 Protože navrhovaný denní energetický příjem (přijímaná strava) i výdej (pohybové aktivity) se odvíjí od složením těla člověka (množstvím svalové hmoty), lze výpočty programu zpřesnit zadáním množství podkožního tuku klienta. To lze provést v pravé, horní části listu buďto nastavením volby změřené, kdy se použijí údaje z modulu antropometrická měření a testování, nebo se při volbě odhadované zvolí odhadované množství podkožního tuku dle nabídky. Na listu zápis klienta lze také přejít na další moduly programu (dle popisu jednotlivých tlačítek), uložit údaje o klientovi do databáze, nebo jej z databáze vymazat. Ve spodní části pravé strany listu jsou zobrazeny vhodné tréninkové parametry, navržené s ohledem na výše zadané údaje klienta. List také nabízí možnost tisku základních údajů klienta. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 10

11 4.5. Denní výdej energie Užitím tlačítka PŘEJÍT NA DENNÍ VÝDEJ na listu zápis klienta, nebo na titulním listu se program přesměruje na příslušný modul denní výdej energie. Zde je možno, navolením příslušných denních aktivit a jejich délky, spočítat celkovou denní energetickou náročnost daného klienta Tréninková jednotka Užitím tlačítka PŘEJÍT NA TRÉNINK na listu zápis klienta, nebo na listu denní výdej energie se program přesměruje na příslušný modul tréninková jednotka. Zde je možno, navolením příslušných sportovních aktivit a jejich délky, spočítat celkovou energetickou náročnost tréninkové jednotky daného klienta. Údaje o spočítané energetické náročnosti tréninkové jednotky a její délce, jsou použiti při sestavování denního energetického výdeje (v nabídce rozvíracího seznamu tréninková jednotka individuální ). Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 11

12 4.7. Denní příjem energie Užitím tlačítka PŘEJÍT NA DENNÍ PŘÍJEM na listu zápis klienta, nebo na titulním listu se program přesměruje na příslušný modul denní příjem energie. Zde je možno, navolením vybraných potravin, sestavit denní příjem klienta. Jeho energetická hodnota i zastoupení živin ( SKUTEČNÝ příjem energie a živin ) jsou srovnávány s programem navrženými vstupními parametry ( NAVRŽENÝ příjem energie a živin ). Rozdíl mezi těmito hodnotami je zobrazen níže. Celá bilance příjmu živin je také znázorněna graficky. Tento nástroj lze využít buď k sestavení adekvátního denního příjmu (jídelníčku), nebo k analýze stávajícího denního příjmu klienta. Barevné zvýraznění některých polí zobrazuje jaké je aktuální množství živin či energie v porovnání s navrhovanými hodnotami, viz legenda. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 12

13 Ve struktuře denního příjmu je počet jídel stanoven na šest a jejich časové rozložení odpovídá nečastější situaci klienta (trénink v odpoledních hodinách). Energetická hodnota potraviny vybrané v předvolbě se zanese do příslušného zápisu určeného denního jídla stiskem tlačítka:, vymaže se stiskem tlačítka:. Celý zápis daného jídla dne se vymaže stiskem tlačítka:. K vymazání celého zápisu denního příjmu slouží tlačítko MAŽ DENNÍ PŘÍJEM. Pokud není některá potravina uložena v databázi potravin, je možno ji tam dodatečně vložit v modulu programu vlastní editace jídla v části uložení nové potraviny, viz odstavec Volba se provede pomocí tlačítka VLASTNÍ EDITACE. Po sestavení denního příjmu lze, stiskem tlačítka ZAPSAT DO TÝDENNÍ BILANCE, hodnoty denního příjmu zapsat do týdenní bilance. Před zanesením dat je nutno vybrat den v týdnu, ke kterému bude daný záznam přiřazen. Takto lze hodnotit denní příjmy celého týdne, viz odstavec Celý zápis denního příjmu lze také zapsat do jídelníčku, stiskem tlačítka ZAPSAT DENNÍ PŘÍJEM DO JÍDELNÍČKU, viz odstavec Dále lze z modulu jídelníček načíst zpětně data do zápisu denního příjmu k další editaci, stiskem tlačítka NAČÍST JÍDELNÍČEK DO DENNÍHO PŘÍJMU. Údaje z listu lze v různých formách vytisknout Týdenní příjem energie Užitím tlačítka JDI NA TÝDENNÍ BILANCI na listu denní příjem energie se program přesměruje na příslušný list týdenní příjem energie. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 13

14 Zde je možno porovnávat rozdíly mezi navrženými a skutečnými hodnotami příjmů jednotlivých dnů v týdnu. Celý zápis týdenního příjmu energie lze uložit do databáze týdenních bilancí, opětovně ho načíst do zápisu, nebo jej lze z databáze vymazat Jídelníček Užitím tlačítka PŘEJÍT NA JÍDELNÍČEK na listu denní příjem energie, nebo na listu zápis klienta se program přesměruje na příslušný list jídelníček. Tento modul slouží jako zápis jídelníčku, do kterého se přenesou data z návrhu denního příjmu klienta, použitím tlačítka ZAPSAT DENNÍ PŘÍJEM DO JÍDELNÍČKU na listu denní příjem energie. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 14

15 Zápis jídelníčku s navrženými hodnotami lze vytisknout a poté slouží klientovi jako návod (příklad) možného složení celodenní stravy. V levé části jídelníčku jsou uvedena obecná doporučení pro jednotlivá jídla dne, která slouží jako návod pro klienta při jeho individuálním sestavování jídelníčku. Uvedené časy jídel jsou pouze orientační a mohou se lišit dle konkrétní situace klienta. Všechny jídelníčky lze ukládat do databáze jídelníčků, zpětně je načítat do zápisu, a také je z databáze vymazat. Pokud se ukládá více jídelníčku jednoho klienta v jeden den, je nutno v názvu jídelníčku (v horní části formuláře) doplnit označení verze (např. Novák Jan I verze atd.). Standardně program používá pro název jídelníčku jméno klienta a datum uložení (např. Novák Jan; ) Editace vlastního jídla Užitím tlačítka VLASTNÍ EDITACE na listu denní příjem energie se program přesměruje na příslušný list editace vlastního jídla. Tento modul slouží k ukládání nových položek (potravin) do příslušných kategorií, k vymazání vybraných položek z databáze potravin, a také k editaci (složení) vlastního jídla a jeho zanesení do databáze potravin. Uložení nové položky se provede v část uložení nové potraviny zvolením příslušné kategorie, zadáním (vepsáním) názvu potraviny a vyplněním jejích nutričních hodnot do formuláře. Stisknutím tlačítka ULOŽIT POTRAVINU DO ZVOLENÉ KATEGORIE se nová položka uloží. Vymazání položky se provede v části předvolba zvolením příslušné kategorie a označením vybrané potraviny v rozvíracím seznamu. V části uložení nové potraviny se stisknutím tlačítka VYMAZAT POTRAVINU ZE ZVOLENÉ KATEGORIE provede vymazání potraviny z databáze. Program umožňuje uložení vlastního jídla, vyplněním všech ingrediencí, ze kterých se hotové jídlo skládá, do zápisu složení vlastního jídla. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 15

16 V části předvolba se napíše název vlastního jídla, a poté se vyberou v rozvíracím seznamu příslušné složky jídla a jejich množství. Takto zvolená součást jídla se zanese do zápisu složení vlastního jídla stiskem tlačítka:, vymaže se stiskem tlačítka:. Po zadání všech součástí vlastního jídla lze jeho název a nutriční hodnoty zanést do databáze potravin, do kategorie vlastní jídla. Uložená vlastní jídla lze opět načítat do zápisu k případné další editaci, a také je lze z databáze potravin vymazat. Tímto nástrojem lze například sestavit hodnoty konkrétního jídla dne (snídaně, oběd, svačina), a poté do zápisu denního příjmu je možno zanést pouze jednu položku, představující nutriční hodnotu daného jídla dne Antropometrická měření a testování Tento modul slouží k zaznamenávání sledovaných tělesných parametrů klienta, se kterými je dále pracováno v dalších nástrojích programu. Do modulu antropometrická měření a testování lze vstoupit použitím tlačítka ZADAT, nebo tlačítka PŘEJÍT NA ANTROPOMETRII na listu zápis klienta. Uživatel může do příslušných kategorií doplnit další požadované, sledované parametry klienta. Všechny zde zapsané údaje se zapisují do databáze klienta. Uložení se provádí v listu zápis klienta použitím tlačítka ULOŽIT KLIENTA DO DATABÁZE. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 16

17 Somatotyp klienta Program umožňuje spočítat somatotyp klienta, na základě zadaných informací. Údaje potřebné k určení somatotypu jsou v zápise označeny barevně, viz legenda. V některých případech somatotyp klienta není zobrazen na somatografu, protože některé uspořádání komponent nemusí odpovídat předvoleným kombinacím. Spočítání a grafické zobrazení somatografu se provádí stisknutím tlačítka SPOČÍTAT SOMATOTYP na listu antropometrická měření a testování. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 17

18 4.12. Hodnocení změn tělesných parametrů Program poskytuje nástroj ke sledování změn tělesných parametrů klienta v čase, a tím umožňuje hodnocení účinnosti navržených kondičních programů. Do modulu hodnocení změn tělesných parametrů lze vstoupit použitím tlačítka PŘEJÍT NA HODNOCENÍ na listu zápis klienta. Program umožňuje porovnávat až pět záznamů jednoho klienta. Zápis údajů se provede označením požadovaného klienta v část databáze klientů a stisknutím příslušného tlačítka ( Zápis č. 1 atd.). Údaje zapsané na každém řádku porovnání lze samostatně vymazat, použitím příslušného tlačítka VYMAZAT, nebo lze vymazat všechna porovnání současně, použitím tlačítka MAŽ POROVNÁNÍ KLIENTA. Mazáním v tomto modulu nedojde k vymazání dat uložených v databázi klientů, pouze se odstraní ze zápisu porovnání. Porovnávaná data jsou v tomto modulu zobrazena také v grafické formě. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 18

19 4.13. Zpracování protokolů klienta Program poskytuje možnost vytvořit tiskové sestavy pro konkrétního klienta ve formě protokolu KONDIČNÍHO PROGRAMU a DIAGNOSTIKY TĚLESNÝCH PARAMETRŮ. Jedná se o zápisy, kde jsou uvedené jednak údaje o zpracovateli, ale také charakteristiky klienta a jeho zamýšlené cíle v kondičním programu. Především však obsahují samotný návrh celého kondičního programu, nebo výsledky diagnostiky tělesných parametrů. Do modulu zpracování protokolů klienta lze vstoupit použitím tlačítka KONDIČNÍ PROGRAM na listu zápis klienta Vzor protokolů K vytvoření nového protokolu pro klienta je použit vzor, uložený ve společné složce ULOŽISTĚ, viz. odstavec Tento vzor je možno upravovat dle potřeb uživatele tohoto programu, avšak některé buňky titulního listu protokolu jsou uzamčeny, protože je program sdílí při vytváření nových protokolů. Nelze také odstraňovat nebo přidávat řádky titulního listu protokolu! V dalších částech protokolu lze provádět jakékoli změny Vytváření nových protokolů Pro vytvoření nového protokolu klienta se použije tlačítko VYTVOŘIT NOVÝ KONDIČNÍ PROGRAM / VYTVOŘIT NOVOU DIAGNOSTIKU. Nové protokoly jsou nazvány dle jména klienta a data zpracování, nebo jiným názvem, zvoleným uživatelem a jsou uloženy do příslušné složky TRÉNINKY nebo DIAGNOSTIKY ve složce FITNESS- SOFTWARE, viz odstavce a Vytvořené a uložené protokoly je možno dále individuálně upravovat dle potřeb zpracovatele. K jejich otevření lze použít tento program, vybráním zvoleného názvu protokolu, a poté stiskem tlačítka OTEVŘÍT KONDIČNÍ PROGRAM Z DATABÁZE / OTEVŘÍT DIAGNOSTIKU Z DATABÁZE. Nebo je možno otevřít přímo v příslušné složce. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 19

20 Mazání protokolů Vymazání protokolů je vhodné provádět prostřednictvím tohoto programu. Vybráním zvoleného názvu protokolu a poté stiskem tlačítka VYMAZAT KONDIČNÍ PROGRAM Z DATABÁZE / VYMAZAT DIAGNOSTIKU Z DATABÁZE, dojde ke smazání vybraného souboru z příslušné složky. Zároveň se název vymazaného protokolu odstraní i ze seznamu v databázi kondičních programů nebo diagnostik. Pokud by se provedlo smazání vybraného souboru přímo v příslušné složce (manuálním odstraněním), nedošlo by k vymazání názvu odstraněného souboru v seznamu databází programu! 5. Závěr Tento program byl vytvořen za účelem zefektivnění a zkvalitnění práce autora v oblasti fitness a osobního poradenství. Autor programu se více považuje za specialistu na výše zmíněnou problematiku, než na oblast vývoje software a programování. Z tohoto pohledu je nutno nahlížet i na tento fitness program. Činnost některých modulů programu nemusí být tedy zcela optimalizovaná, což se může projevit na délce zpracování dat. Taktéž uživatelské rozhraní v některých modulech programu by mohlo být zpracováno odlišným způsobem. I přes tyto detaily, program jako celek pracuje zcela bez problému a již po dobu čtyř let zajišťuje potřebné nástroje, využívané při praktické poradenské a trenérské činnosti autora. Prakticky neustále probíhají aktualizace a změny současné verze tak, aby program pracoval optimálněji a splňoval nové požadavky uživatelů. Pro získání vyšších verzí programu kontaktujte jeho autora. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 20

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot Návod na používání autorizovaného software Univerzální prohlížeč naměřených hodnot V Ústí nad Labem 14. 8. 2009 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. 1 z 10 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...3 3Spuštění programu...3 3.1Popis

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina Program LibTex Uživatelská příručka 1 Obsah Program Textilní Design... 1 Uživatelská příručka... 1 1 Obsah... 2 2 Rejstřík obrázků... 2 3 Technické požadavky... 3 3.1 Hardware... 3 3.1.1 Procesor... 3

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U Program Vývar je jednoduchá aplikace řešící problematiku vodního skoku. Zahrnuje interaktivní zadávání dat pro určení dimenze vývaru, tzn. jeho hloubku a délku. V aplikaci

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Jazz Server osobní nastavení uživatele

Jazz Server osobní nastavení uživatele Jazz Server osobní nastavení uživatele Změněno kým Datum RTC verze Verze dokumentu Popis Jan Boháč 10. 2. 2010 2.0.0 1.0 Vytvoření dokumentu Tento dokument popisuje činnosti, které musí každý uživatel

Více

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc MemoryMaker Popis ovládání Strana 1 (celkem 16) Nástroje Možnosti Pomoc Ukončení Strana 2 (celkem 16) Načtení konfiguračního souboru z disku Smazání datové paměti NEPOUŽÍVAT!!! Nastavení data a času Vyčtení

Více

Software laktát technická a funkční specifikace

Software laktát technická a funkční specifikace Software laktát technická a funkční specifikace Určení aplikace: Cílem je vytvoření software (dále také aplikace ) k vyhodnocování a interpretaci vyšetření tzv. laktátové křivky zobrazující koncentraci

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

3D EDITOR. Základy práce s programem. Verze 1.0.0

3D EDITOR. Základy práce s programem. Verze 1.0.0 3D EDITOR Základy práce s programem Verze 1.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 3 2. Spuštění aplikace... 4 3. Princip jednoho souboru... 4 4. Práce ve více oknech... 4 5. Rozložení okna s úlohou...

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

C. 3. Vytvoření metodiky práce s implementovaným IS včetně jeho naplnění daty relevantních procesů a způsobů jejich vyhodnocování

C. 3. Vytvoření metodiky práce s implementovaným IS včetně jeho naplnění daty relevantních procesů a způsobů jejich vyhodnocování Název příjemce podpory: MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou IMPLEMENTACE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ V OBLASTI SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU C. 3. Vytvoření metodiky

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc Projektování systémové elektrické instalace KNX/EIB nastavení ETS a komunikace Dříve, než zahájíme vlastní projektovou činnost, je vhodné

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Energy Strategic Asset Management D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Projekt ESAM - Energeticky účinné strategické řízení domovního fondu Uživatelský manuál Softwarový nástroj projektu ESAM Dne: 1.12.2008

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Úprava naměřených stavů

Úprava naměřených stavů Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

BS Atrak 2.0 Funkce systému

BS Atrak 2.0 Funkce systému BS Atrak 2.0 Funkce systému Zobrazit kontakty LAIC Přihlásit se do systému Konfigurovat prostředí aplikace Správce systému Konfigurovat lokalizaci prostředí Navigovat se po nabídce modulů Odhlásit se ze

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více