Fitness Software 2011 (uživatelský manuál)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fitness Software 2011 (uživatelský manuál)"

Transkript

1 Fitness Software 2011 (uživatelský manuál) Obsah 1. Úvod Co je Fitness Software Systémové požadavky a nastavení prostředí Instalace a spuštění programu Instalace programu Složka DIAGNOSTIKY Složka TRÉNINKY Složka ULOŽIŠTĚ Spuštění programu Řešení případných problémů Odebrání programu 5 3. O programu Fitness Software Ovládání programu Pracovní listy Databáze programu Hesla Přístupové heslo Technické heslo Úvodní hesla k programu Moduly programu Titulní list Technická podpora Změna hesel Zálohování databází Zadání nového klienta Zápis klienta Denní výdej energie Tréninková jednotka Denní příjem energie Týdenní příjem energie Jídelníček Editace vlastního jídla Antropometrická měření a testování Somatotyp klienta Hodnocení změn tělesných parametrů Zpracování protokolů klienta Vzor protokolů Vytváření nových protokolů Mazání protokolů Závěr

2 1. Úvod Program Fitness Software 2011 byl vyvíjen v letech v rámci realizace výzkumného projektu Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu výcviku v jeho jednotlivých fázích a profesní využití vojáků AČR v bojových a nebojových operacích FAKTORY. Program byl vytvořen na základě dlouholetých zkušeností autora s činností v oblasti fitness a osobního poradenství. Z důvodu časté potřeby vytvářet kondiční programy, tréninkové a výživové plány či provádět diagnostiku tělesných parametrů klientů, bylo potřebné vytvořit pomůcku, která by usnadnila a zefektivnila činnost v této oblasti. Z důvodu zajištění co nevyšší odborné garance programu, autor na jeho vývoji úzce spolupracoval s odborným pracovištěm CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu) Co je Fitness Software 2011 Program je koncipován tak, aby v uživatelsky jednoduché formě poskytoval maximální množství pomůcek a nástrojů při komplexní poradenské činnosti. Program je určen pro širokou veřejnost, avšak pro správnou interpretaci výstupů, které program poskytuje, je od uživatele vyžadována určitá úroveň zkušeností a znalostí z oblasti fyziologie člověka a tělesné zátěže, sportovního tréninku, antropometrie, biochemie a základů výživy a dalších souvisejících oborů. I přesto, že existují obecně uznávaná pravidla a zákonitosti z výše zmíněných oborů, jejich praktická aplikace při poradenské či trenérské činnosti, bude vždy záviset na zkušenosti a názoru daného odborníka. Nastavení algoritmů jednotlivých nástrojů programu, především v části energetických příjmů a výdejů, je navrženo prioritně pro klienty, kteří pravidelně využívají nějakou formu pohybových aktivit. Pro nesportující populaci by se mohly některé parametry výstupů lišit Systémové požadavky a nastavení prostředí Tento program byl vytvořen v aplikaci Microsoft Office Excel 2003, za použití programovacího jazyka Visual Basic for Application. Pro správné fungování programu v PC je nutné: volné místo na disku alespoň 100 MB; 256 MB paměti RAM nebo větší; Procesor Pentium s frekvencí 1 GHz nebo vyšší; rozlišení obrazovky minimálně 1024 x 768 nebo vyšší; mít nainstalovanou aplikaci MS Office Excel 2003 nebo vyšší verzi; povolit spuštění maker v počítači pro tento program. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 2

3 Rychlost, s jakou bude program v počítači pracovat, závisí na konfiguraci počítače, větší kapacita operační paměti program urychluje. 2. Instalace a spuštění programu 2.1. Instalace programu Instalace programu do počítače uživatele nevyžaduje žádné instalační procesy. Do zvoleného adresáře se nakopíruje složka FITNESS SOFTWARE. Tato složka obsahuje všechny potřebné součásti, viz obrázek. Jednotlivé pod-složky jsou součástí programu, nedoporučujeme je jakkoli manuálně upravovat či měnit. Práce programu by byla narušena! Složka DIAGNOSTIKY Slouží k ukládání protokolů diagnostik tělesných parametrů daného klienta. Na základě údajů vložených do programu se vytvoří samostatný soubor, který se pod určeným názvem automaticky uloží do této složky Složka TRÉNINKY Slouží k ukládání protokolů kondičních programů daného klienta. Na základě údajů vložených do programu se vytvoří samostatný soubor, který se pod určeným názvem automaticky uloží do této složky Složka ULOŽIŠTĚ Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 3

4 Složka ULOŽIŠTĚ obsahuje soubory: DEPOSIT - slouží k zálohování uložených databází z programu; DIAGNOSTIKA VZOR - slouží k vytváření protokolů diagnostik tělesných parametrů pro daného klienta; KONDIČNÍ PROGRAM VZOR - slouží k vytváření protokolů kondičních programů pro daného klienta Spuštění programu Ke spuštění samotného programu slouží soubor Fitness Software 2011 Po spuštění programu je uživatel vyzván k povolení maker, poté k vyplnění přístupového hesla Řešení případných problémů V některých případech může být po prvním spuštění programu zobrazeno chybové hlášení (např.: Can t find project or library ). K tomuto může dojít z důvodu odlišného prostředí počítače, na který byl program nainstalován od kmenového počítače, kde byl program vytvořen (jiná verze MS Office, nebo operačního systému počítače). Některé programem užívané komponenty nemusí být součástí kopírovaných prvků programu, ale součástí operačního systému kmenového počítače. Pro odstranění tohoto problému je nutno: spustit program Fitness Software 2011; otevřít Visual Basic Editor (stiskem ALT+F11), viz obr. A; v levé části okna dvoj-klik na název projektu VBAProject (Fitness Software 2011.xls) ; v otevřeném okně VBAProject Password zadat technické heslo k odemknutí projektu VBA (viz odstavec )*; ve vodorovném menu vybrat záložku Tools a zvolit nabídku References ; v otevřeném okně zrušit zaškrtnutí položky, která chybí: MISSING, viz obr. B; zavřít Visual Basic Editor; ukončit spuštěný program Fitness Software 2011 a uložit provedené změny. Po provedení výše uvedených kroků by již měl program při následných spuštěních pracovat bez problémů. (obr. A) Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 4

5 (obr. B) * v žádném případě se nedoporučuje jakkoli zasahovat do odemknutého VBAProjectu. Případné, byť sebemenší změny, by mohly znamenat ztrátu funkčnosti celého programu, nebo jeho částí! 2.3. Odebrání programu Odebrání programu z počítače nevyžaduje žádné od-instalační procesy. Stačí prosté vymazání celé složky FITNESS SOFTWARE se všemi jejími součástmi. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 5

6 3. O programu Fitness Software 2011 Program se skládá z několika částí (modulů), které jsou vzájemně propojeny a sdílejí vložená a zpracovaná data o klientovi Ovládání programu Všechny zadávané volby a příkazy jsou prováděny ovládacími prvky (tlačítka, seznamy a pole se seznamy). Manuální psaní údajů lze provádět pouze do určených oken (buněk), ostatní jsou pro psaní uzamčeny. Přesuny mezi jednotlivými moduly programu (listy) se provádí pouze prostřednictvím tlačítek Pracovní listy Všechny moduly programu, určené pro uživatele, jsou umístěny na viditelných listech. Součástí programu jsou také skryté pracovní, listy. Ty jsou určeny pouze pro tvůrce programu, jsou nezbytné pro správné fungování a nastavení programu. Jakýkoli neautorizovaný zásah do těchto listů by způsobil nefunkčnost celého programu, nebo jeho částí! 3.3. Databáze programu Program umožňuje ukládat veškeré zanesené a zpracované údaje o klientovi do databází programu. Tyto lze později zpětně z příslušných databází opětovně načíst, nebo je z databází vymazat. Seznam databází programu: Databáze klientů Databáze potravin Databáze jídelníčků Databáze vlastních jídel Databáze týdenních bilancí Databáze kondičních programů Databáze diagnostik Údaje z jednotlivých databází programu lze vymazat. Před jakýmkoli úkonem vedoucím ke ztrátě dat je uživatel vyzván k zadání nastaveného technického hesla, viz odstavec Veškeré databáze programu lze zálohovat do DEPOSITU. Zálohování se provádí v části technická podpora, viz odstavec Hesla Hesla v této aplikaci slouží k zabezpečení před zneužitím programu neoprávněnou osobou a k ochraně uložených údajů a dat před jejich neúmyslným vymazáním. Aplikace obsahuje dvě hesla: přístupové heslo a heslo technické. Nastavení a změna hesel se provádí v části technická podpora, viz odstavec Přístupové heslo Přístupové heslo je vždy vyžadováno při prvním spuštěním programu v daném dni. Pokud je program spouštěn opakovaně ve stejném dni, heslo již vyžadováno není. Pokud je heslo zadáno chybně, je možnost ještě 2 x opakovat zadání. Po třetím chybném zadání se program ukončí. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 6

7 Technické heslo Technické heslo umožňuje přístup do technické podpory. Je také zadáváno vždy, když je požadováno vymazání dat uložených v databázi programu a k odemknutí projektu VBA viz odstavec Úvodní hesla k programu Přístupové heslo: 1234 Technické heslo: 00 Po instalaci a prvním přihlášení do programu doporučujeme obě hesla změnit. 4. Moduly programu V této části uvádíme stručný popis fungování jednotlivých částí (modulů) programu. Pro detailnější pochopení práce s programem je nutné jeho praktické užití Titulní list Titulní list slouží k jako rozcestník pro následnou práci v programu. Uvádí počet klientů uložených v databázi a nabízí možnost načtení údajů vybraného klienta z databáze. Dále umožňuje zadat údaje o novém klientovi, případně přímo přejít na moduly programu energetické příjmy či výdaje klienta, s jehož údaji je již v programu pracováno. Z titulního listu lze také vstoupit do technické podpory programu, viz odstavec Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 7

8 4.2. Technická podpora Do části programu technická podpora lze vstoupit z titulního listu zmáčknutím příslušného tlačítka TECHNICKÁ PODPORA. Před každým otevřením technické podpory je nutno zadat technické heslo programu. Technická podpora slouží oprávněnému uživateli ke změně přístupového a technického hesla programu a zálohování všech databází do depositu, nebo načítání databází depositu do programu Změna hesel Po stisknutí tlačítka ZMĚNA HESLA se otevře okno pro zadání nového hesla. Následuje další okno pro potvrzení nového hesla. Tento postup je shodný pro provádění změn obou hesel programu. Hesla mohou být jakkoli dlouhá, mohou obsahovat jakýkoli znak a respektují diakritiku Zálohování databází Technickou podporu lze používat v případě pře-instalace tohoto softwaru. Zálohováním databází a jejich následným načtení se zajistí uchování uložených dat. Technickou podporu lze využít i průběžně, pro zajištění větší bezpečnosti uložených dat (data uložená tímto způsobem jsou zálohována v samostatné databázi oddělené od programu). Pro zálohování všech databází programu do depositu stisknout tlačítko ZÁLOHOVAT DATABÁZE, pro načtení uložených dat z depositu do programu stisknout tlačítko NAČÍST DATABÁZE Z DEPOSITU. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 8

9 Při načtením databází uložených v depositu dojde k přepsání všech aktuálních databází programu, je nutno pracovat obezřetně a s rozvahou! Údaje z již přepsaných databází nelze obnovit! V dolní části listu jsou uvedena data posledního zálohování a posledního načtení databází. Rychlost zálohování je závislá na konfiguraci počítače, větší kapacita operační paměti urychluje celý proces Zadání nového klienta Pro zadání údajů o novém klientovi do programu na titulním listu zmáčknout příslušné tlačítko ZADAT NOVÉHO KLIENTA. Tímto se program přesměruje na příslušný list. Po vepsání všech potřebných údajů lze zanést data nového klienta do zápisu k následné další práci. Zmáčknutím tlačítka ZANES DATA DO ZÁPISU se program přesměruje na příslušný list Zápis klienta Po zanesení údajů z listu zadání nového klienta se vyplní všechna potřebná pole v listu zápis klienta, v levé straně listu. Pro stanovení základních parametrů složení těla (aktivní tělesná hmotnost, procento podkožního tuku, hmotnost tukové tkáně) je nutno zadat součet kožních řas. To lze provést v modulu antropometrická měření a testování (lze použít tlačítko ZADAT ), nebo přímým zadáním hodnoty do příslušného pole. V pravé straně listu se, dle zadaných vstupních údajů, zobrazí hodnoty jednotlivých tělesných parametrů klienta, celkový denní energetický výdej, denní potřeba energie a navrhované procentuální zastoupení makroživin ve stravě vzhledem k uvedeným cílům klienta. Denní potřebu energie lze stanovit buďto programem, nebo osobně spočítat v modulech denní výdej a trénink. Požadovanou volbu lze nastavit ve spodní části listu Osobní nastavení denního energetického výdeje. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 9

10 Protože navrhovaný denní energetický příjem (přijímaná strava) i výdej (pohybové aktivity) se odvíjí od složením těla člověka (množstvím svalové hmoty), lze výpočty programu zpřesnit zadáním množství podkožního tuku klienta. To lze provést v pravé, horní části listu buďto nastavením volby změřené, kdy se použijí údaje z modulu antropometrická měření a testování, nebo se při volbě odhadované zvolí odhadované množství podkožního tuku dle nabídky. Na listu zápis klienta lze také přejít na další moduly programu (dle popisu jednotlivých tlačítek), uložit údaje o klientovi do databáze, nebo jej z databáze vymazat. Ve spodní části pravé strany listu jsou zobrazeny vhodné tréninkové parametry, navržené s ohledem na výše zadané údaje klienta. List také nabízí možnost tisku základních údajů klienta. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 10

11 4.5. Denní výdej energie Užitím tlačítka PŘEJÍT NA DENNÍ VÝDEJ na listu zápis klienta, nebo na titulním listu se program přesměruje na příslušný modul denní výdej energie. Zde je možno, navolením příslušných denních aktivit a jejich délky, spočítat celkovou denní energetickou náročnost daného klienta Tréninková jednotka Užitím tlačítka PŘEJÍT NA TRÉNINK na listu zápis klienta, nebo na listu denní výdej energie se program přesměruje na příslušný modul tréninková jednotka. Zde je možno, navolením příslušných sportovních aktivit a jejich délky, spočítat celkovou energetickou náročnost tréninkové jednotky daného klienta. Údaje o spočítané energetické náročnosti tréninkové jednotky a její délce, jsou použiti při sestavování denního energetického výdeje (v nabídce rozvíracího seznamu tréninková jednotka individuální ). Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 11

12 4.7. Denní příjem energie Užitím tlačítka PŘEJÍT NA DENNÍ PŘÍJEM na listu zápis klienta, nebo na titulním listu se program přesměruje na příslušný modul denní příjem energie. Zde je možno, navolením vybraných potravin, sestavit denní příjem klienta. Jeho energetická hodnota i zastoupení živin ( SKUTEČNÝ příjem energie a živin ) jsou srovnávány s programem navrženými vstupními parametry ( NAVRŽENÝ příjem energie a živin ). Rozdíl mezi těmito hodnotami je zobrazen níže. Celá bilance příjmu živin je také znázorněna graficky. Tento nástroj lze využít buď k sestavení adekvátního denního příjmu (jídelníčku), nebo k analýze stávajícího denního příjmu klienta. Barevné zvýraznění některých polí zobrazuje jaké je aktuální množství živin či energie v porovnání s navrhovanými hodnotami, viz legenda. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 12

13 Ve struktuře denního příjmu je počet jídel stanoven na šest a jejich časové rozložení odpovídá nečastější situaci klienta (trénink v odpoledních hodinách). Energetická hodnota potraviny vybrané v předvolbě se zanese do příslušného zápisu určeného denního jídla stiskem tlačítka:, vymaže se stiskem tlačítka:. Celý zápis daného jídla dne se vymaže stiskem tlačítka:. K vymazání celého zápisu denního příjmu slouží tlačítko MAŽ DENNÍ PŘÍJEM. Pokud není některá potravina uložena v databázi potravin, je možno ji tam dodatečně vložit v modulu programu vlastní editace jídla v části uložení nové potraviny, viz odstavec Volba se provede pomocí tlačítka VLASTNÍ EDITACE. Po sestavení denního příjmu lze, stiskem tlačítka ZAPSAT DO TÝDENNÍ BILANCE, hodnoty denního příjmu zapsat do týdenní bilance. Před zanesením dat je nutno vybrat den v týdnu, ke kterému bude daný záznam přiřazen. Takto lze hodnotit denní příjmy celého týdne, viz odstavec Celý zápis denního příjmu lze také zapsat do jídelníčku, stiskem tlačítka ZAPSAT DENNÍ PŘÍJEM DO JÍDELNÍČKU, viz odstavec Dále lze z modulu jídelníček načíst zpětně data do zápisu denního příjmu k další editaci, stiskem tlačítka NAČÍST JÍDELNÍČEK DO DENNÍHO PŘÍJMU. Údaje z listu lze v různých formách vytisknout Týdenní příjem energie Užitím tlačítka JDI NA TÝDENNÍ BILANCI na listu denní příjem energie se program přesměruje na příslušný list týdenní příjem energie. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 13

14 Zde je možno porovnávat rozdíly mezi navrženými a skutečnými hodnotami příjmů jednotlivých dnů v týdnu. Celý zápis týdenního příjmu energie lze uložit do databáze týdenních bilancí, opětovně ho načíst do zápisu, nebo jej lze z databáze vymazat Jídelníček Užitím tlačítka PŘEJÍT NA JÍDELNÍČEK na listu denní příjem energie, nebo na listu zápis klienta se program přesměruje na příslušný list jídelníček. Tento modul slouží jako zápis jídelníčku, do kterého se přenesou data z návrhu denního příjmu klienta, použitím tlačítka ZAPSAT DENNÍ PŘÍJEM DO JÍDELNÍČKU na listu denní příjem energie. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 14

15 Zápis jídelníčku s navrženými hodnotami lze vytisknout a poté slouží klientovi jako návod (příklad) možného složení celodenní stravy. V levé části jídelníčku jsou uvedena obecná doporučení pro jednotlivá jídla dne, která slouží jako návod pro klienta při jeho individuálním sestavování jídelníčku. Uvedené časy jídel jsou pouze orientační a mohou se lišit dle konkrétní situace klienta. Všechny jídelníčky lze ukládat do databáze jídelníčků, zpětně je načítat do zápisu, a také je z databáze vymazat. Pokud se ukládá více jídelníčku jednoho klienta v jeden den, je nutno v názvu jídelníčku (v horní části formuláře) doplnit označení verze (např. Novák Jan I verze atd.). Standardně program používá pro název jídelníčku jméno klienta a datum uložení (např. Novák Jan; ) Editace vlastního jídla Užitím tlačítka VLASTNÍ EDITACE na listu denní příjem energie se program přesměruje na příslušný list editace vlastního jídla. Tento modul slouží k ukládání nových položek (potravin) do příslušných kategorií, k vymazání vybraných položek z databáze potravin, a také k editaci (složení) vlastního jídla a jeho zanesení do databáze potravin. Uložení nové položky se provede v část uložení nové potraviny zvolením příslušné kategorie, zadáním (vepsáním) názvu potraviny a vyplněním jejích nutričních hodnot do formuláře. Stisknutím tlačítka ULOŽIT POTRAVINU DO ZVOLENÉ KATEGORIE se nová položka uloží. Vymazání položky se provede v části předvolba zvolením příslušné kategorie a označením vybrané potraviny v rozvíracím seznamu. V části uložení nové potraviny se stisknutím tlačítka VYMAZAT POTRAVINU ZE ZVOLENÉ KATEGORIE provede vymazání potraviny z databáze. Program umožňuje uložení vlastního jídla, vyplněním všech ingrediencí, ze kterých se hotové jídlo skládá, do zápisu složení vlastního jídla. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 15

16 V části předvolba se napíše název vlastního jídla, a poté se vyberou v rozvíracím seznamu příslušné složky jídla a jejich množství. Takto zvolená součást jídla se zanese do zápisu složení vlastního jídla stiskem tlačítka:, vymaže se stiskem tlačítka:. Po zadání všech součástí vlastního jídla lze jeho název a nutriční hodnoty zanést do databáze potravin, do kategorie vlastní jídla. Uložená vlastní jídla lze opět načítat do zápisu k případné další editaci, a také je lze z databáze potravin vymazat. Tímto nástrojem lze například sestavit hodnoty konkrétního jídla dne (snídaně, oběd, svačina), a poté do zápisu denního příjmu je možno zanést pouze jednu položku, představující nutriční hodnotu daného jídla dne Antropometrická měření a testování Tento modul slouží k zaznamenávání sledovaných tělesných parametrů klienta, se kterými je dále pracováno v dalších nástrojích programu. Do modulu antropometrická měření a testování lze vstoupit použitím tlačítka ZADAT, nebo tlačítka PŘEJÍT NA ANTROPOMETRII na listu zápis klienta. Uživatel může do příslušných kategorií doplnit další požadované, sledované parametry klienta. Všechny zde zapsané údaje se zapisují do databáze klienta. Uložení se provádí v listu zápis klienta použitím tlačítka ULOŽIT KLIENTA DO DATABÁZE. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 16

17 Somatotyp klienta Program umožňuje spočítat somatotyp klienta, na základě zadaných informací. Údaje potřebné k určení somatotypu jsou v zápise označeny barevně, viz legenda. V některých případech somatotyp klienta není zobrazen na somatografu, protože některé uspořádání komponent nemusí odpovídat předvoleným kombinacím. Spočítání a grafické zobrazení somatografu se provádí stisknutím tlačítka SPOČÍTAT SOMATOTYP na listu antropometrická měření a testování. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 17

18 4.12. Hodnocení změn tělesných parametrů Program poskytuje nástroj ke sledování změn tělesných parametrů klienta v čase, a tím umožňuje hodnocení účinnosti navržených kondičních programů. Do modulu hodnocení změn tělesných parametrů lze vstoupit použitím tlačítka PŘEJÍT NA HODNOCENÍ na listu zápis klienta. Program umožňuje porovnávat až pět záznamů jednoho klienta. Zápis údajů se provede označením požadovaného klienta v část databáze klientů a stisknutím příslušného tlačítka ( Zápis č. 1 atd.). Údaje zapsané na každém řádku porovnání lze samostatně vymazat, použitím příslušného tlačítka VYMAZAT, nebo lze vymazat všechna porovnání současně, použitím tlačítka MAŽ POROVNÁNÍ KLIENTA. Mazáním v tomto modulu nedojde k vymazání dat uložených v databázi klientů, pouze se odstraní ze zápisu porovnání. Porovnávaná data jsou v tomto modulu zobrazena také v grafické formě. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 18

19 4.13. Zpracování protokolů klienta Program poskytuje možnost vytvořit tiskové sestavy pro konkrétního klienta ve formě protokolu KONDIČNÍHO PROGRAMU a DIAGNOSTIKY TĚLESNÝCH PARAMETRŮ. Jedná se o zápisy, kde jsou uvedené jednak údaje o zpracovateli, ale také charakteristiky klienta a jeho zamýšlené cíle v kondičním programu. Především však obsahují samotný návrh celého kondičního programu, nebo výsledky diagnostiky tělesných parametrů. Do modulu zpracování protokolů klienta lze vstoupit použitím tlačítka KONDIČNÍ PROGRAM na listu zápis klienta Vzor protokolů K vytvoření nového protokolu pro klienta je použit vzor, uložený ve společné složce ULOŽISTĚ, viz. odstavec Tento vzor je možno upravovat dle potřeb uživatele tohoto programu, avšak některé buňky titulního listu protokolu jsou uzamčeny, protože je program sdílí při vytváření nových protokolů. Nelze také odstraňovat nebo přidávat řádky titulního listu protokolu! V dalších částech protokolu lze provádět jakékoli změny Vytváření nových protokolů Pro vytvoření nového protokolu klienta se použije tlačítko VYTVOŘIT NOVÝ KONDIČNÍ PROGRAM / VYTVOŘIT NOVOU DIAGNOSTIKU. Nové protokoly jsou nazvány dle jména klienta a data zpracování, nebo jiným názvem, zvoleným uživatelem a jsou uloženy do příslušné složky TRÉNINKY nebo DIAGNOSTIKY ve složce FITNESS- SOFTWARE, viz odstavce a Vytvořené a uložené protokoly je možno dále individuálně upravovat dle potřeb zpracovatele. K jejich otevření lze použít tento program, vybráním zvoleného názvu protokolu, a poté stiskem tlačítka OTEVŘÍT KONDIČNÍ PROGRAM Z DATABÁZE / OTEVŘÍT DIAGNOSTIKU Z DATABÁZE. Nebo je možno otevřít přímo v příslušné složce. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 19

20 Mazání protokolů Vymazání protokolů je vhodné provádět prostřednictvím tohoto programu. Vybráním zvoleného názvu protokolu a poté stiskem tlačítka VYMAZAT KONDIČNÍ PROGRAM Z DATABÁZE / VYMAZAT DIAGNOSTIKU Z DATABÁZE, dojde ke smazání vybraného souboru z příslušné složky. Zároveň se název vymazaného protokolu odstraní i ze seznamu v databázi kondičních programů nebo diagnostik. Pokud by se provedlo smazání vybraného souboru přímo v příslušné složce (manuálním odstraněním), nedošlo by k vymazání názvu odstraněného souboru v seznamu databází programu! 5. Závěr Tento program byl vytvořen za účelem zefektivnění a zkvalitnění práce autora v oblasti fitness a osobního poradenství. Autor programu se více považuje za specialistu na výše zmíněnou problematiku, než na oblast vývoje software a programování. Z tohoto pohledu je nutno nahlížet i na tento fitness program. Činnost některých modulů programu nemusí být tedy zcela optimalizovaná, což se může projevit na délce zpracování dat. Taktéž uživatelské rozhraní v některých modulech programu by mohlo být zpracováno odlišným způsobem. I přes tyto detaily, program jako celek pracuje zcela bez problému a již po dobu čtyř let zajišťuje potřebné nástroje, využívané při praktické poradenské a trenérské činnosti autora. Prakticky neustále probíhají aktualizace a změny současné verze tak, aby program pracoval optimálněji a splňoval nové požadavky uživatelů. Pro získání vyšších verzí programu kontaktujte jeho autora. Autor programu: Mgr. Radek Veselý, 20

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Uživatelský manuál POS systém Návod na obsluhu 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Změny v manuálu a technické změny vyhrazeny Další informace na www.consulta.cz Strana 1 / 26 Verze 1.2.5.0 ... nový

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Jak začít... 4 1.2. Přihlášení do systému... 5 1.3. Odhlášení ze systému... 6 1.4. Demoverze... 7 1.5. Minimální a doporučené

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.1 Barvy... 4 2.1.2 Pouze přehled... 4 2.1.3 Ukonči... 4 2.2

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více