VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo projektu: Název projektu: Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e- mailová adresa: CZ.1.04/1.1.02/ Komplexní vzdělávací proces zaměstnanců firmy MERCI, s.r.o. MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 55b, Brno-Slatina Mgr. Radim Appel, tel.: , Jednatel společnosti IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e- mailová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: CZ Jiří Skoupý, , Finanční manažer projektu do hod Místo pro podávání nabídek: Sídlo zadavatele, výhradně doporučeně poštou Popis předmětu zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Vzdělávací aktivity ,- Kč 1

2 Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky: Místo dodání / převzetí plnění: Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Požadovaný jazyk nabídky: Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Zadávací řízení se řídí: Sídlo zadavatele a pronajaté školicí místnosti Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání Další požadavky na kvalifikaci uchazeče viz níže Stanovení požadavků v rozsahu 53 a 54 zákona, údaje podle 53 zákona lze prokázat formou čestného prohlášení Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. český jazyk Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to nejméně 10 let od ukončení projektu, nebo po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), pokud je tato doba delší než 10 let. Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.2 ze dne Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 2

3 Základní charakteristika projektu Záměrem regionálního projektu Komplexní vzdělávací proces zaměstnanců firmy MERCI, s.r.o. je zvýšení podpory vzdělávání a prohlubování pracovních kompetencí pracovníků. Projekt je zaměřen na tyto skupiny pracovníků v těchto pracovních pozicích: a) Obchodníci b) Střední vedení c) Vrcholné vedení d) Logistika e) Finanční a ekonomický úsek f) Pracovníci skladů a montéři g) Pracovníci ve styku se zákazníkem - produktoví specialisté a) Školení obchodníků: Témata: 1. Komunikační dovednosti Komunikace ve firmě - 2 školící dny Jednání s lidmi - 1 školící den Rozpis vzdělávacích aktivit 2. Osobní rozvoj Osobní rozvoj a sebemotivace - 0,5 školícího dne Time management - 1 školící den Zvládání stresu - 0,5 školícího dne 3. Obchod a marketing Marketingový mix - 1 školící den Emocionální prodej - 1 školící den Příprava před schůzkou - 1 školící den Navázání kontaktu a vztahu - 1 školící den Zjišťování potřeb a přání - 0,5 školícího dne Představení přínosů a výhod - 0,5 školícího dne Uzavření prodeje - 1 školící den 4. Výpočetní technika Tabulkový procesor Excel I - 0,5 školícího dne Tabulkový procesor Excel II - 0,5 školícího dne Textový procesor Word I - 0,5 školícího dne Textový procesor Word II - 0,5 školícího dne Rozsah: Počet interních firemních seminářů této cílové skupiny: 5 dvoudenních a 3 jednodenní semináře 3

4 b) Školení středního vedení: 1. Komunikační dovednosti Komunikace ve firmě - 2 školící dny Jednání s lidmi - 1 školící den 2. Osobní rozvoj Osobní rozvoj a sebemotivace - 0,5 školícího dne Time management - 1 školící den Zvládání stresu - 0,5 školícího dne 3. Obchod a marketing Marketingový mix - 1 školící den Příprava před schůzkou - 1 školící den Zjištování potřeb a přání - 0,5 školícího dne Představení přínosů a výhod - 0,5 školícího dne 4. Výpočetní technika Tabulkový procesor Excel I - 1 školící den Tabulkový procesor Excel II - 1 školící den Textový procesor Word I - 1 školící den Textový procesor Word II - 1 školící den Rozsah: Počet interních firemních seminářů této cílové skupiny: 12 jednodenních seminářů c) Školení vrcholného vedení 1. Komunikační dovednosti Komunikace ve firmě - 2 školící dny Jednání s lidmi -2 školící dny 2. Osobní rozvoj Osobní rozvoj a sebemotivace -1 školící den Time management -1 školící den Zvládání stresu -1 školící den 3. Obchod a marketing Marketingový mix -1 školící den Příprava před schůzkou -1 školící den Zjištování potřeb a přání - 0,5 školícího dne Představení přínosů a výhod - 0,5 školícího dne 4. Výpočetní technika Tabulkový procesor Excel I -1 školící den Tabulkový procesor Excel II -1 školící den Textový procesor Word I -1 školící den Textový procesor Word II -1 školící den Rozsah: Počet interních firemních seminářů této cílové skupiny: 5 dvoudenních a 4 jednodenní semináře 4

5 d) Školení pracovníků logistiky Témata: 1. Výpočetní technika Tabulkový procesor Excel I -1 školící den Textový procesor Word I -1 školící den Rozsah: Počet interních firemních seminářů této cílové skupiny: 2 jednodenní semináře e) Školení pracovníků finančního a ekonomického úseku Témata: 1. Výpočetní technika Tabulkový procesor Excel I -1 školící den Tabulkový procesor Excel II -1 školící den Textový procesor Word I -1 školící den Textový procesor Word II -1 školící den Rozsah: Počet interních firemních seminářů této cílové skupiny: 4 jednodenní semináře f) Školení pracovníků skladů a montérů Témata: 1. Výpočetní technika Tabulkový procesor Excel I -1 školící den Textový procesor Word I -1 školící den Rozsah: Počet interních firemních seminářů této cílové skupiny: 2 jednodenní semináře g) Školení produktových specialistů Témata: 1. Komunikační dovednosti Komunikace ve firmě - 2 školící dny Jednání s lidmi -1 školící den 2. Osobní rozvoj Osobní rozvoj a sebemotivace - 0,5 školícího dne Time management -1 školící den Zvládání stresu - 0,5 školícího dne 3. Obchod a marketing Marketingový mix -1 školící den Příprava před schůzkou -1 školící den Navázání kontaktu a vztahu -1 školící den Zjištování potřeb a přání - 0,5 školícího dne Představení přínosů a výhod - 0,5 školícího dne Uzavření prodeje -1 školící den 5

6 4. Výpočetní technika Tabulkový procesor Excel I -1 školící den Tabulkový procesor Excel II -1 školící den Textový procesor Word I -1 školící den Textový procesor Word II -1 školící den Rozsah: Počet interních firemních seminářů této cílové skupiny: 14 jednodenních seminářů h) Následné individuální konzultace Jako rozhodující zpětná vazba a pro ověření získaných dovedností jsou do vzdělávacího procesu v rámci projektu zařazeny následné individuální konzultace. Lektor navštíví účastníka školení v místě jeho pracoviště. V rozsahu cca 30 minut pohovorem zjišťuje rozvoj dovedností a schopností účastníků. Společně pak hledají, co se podařilo a kde jsou další příležitosti ke zlepšování. Záměrem je, aby účastníci vzdělávání vnímali následnou konzultaci ze dvou hledisek: Především je to možnost individuálně rozebrat s lektorem všechny nejasnosti a způsoby zavedení novinek do praxe. Přitom jde v pohovoru také o formu skládání účtů účastníka, jak aktivně pracuje s nabytými vědomostmi. Na závěr provádění vzdělávacích aktivit proběhne v červnu 2011 s každou z cílových skupin jedna souhrnná následná konzultace na shrnutí a zpětnou vazbu za celý projekt. Celkem proběhne 16 následných individuálních konzultací. Harmonogram vzdělávacích aktivit projektu: Přehled školení v roce 2009: Školení vedení společnosti: listopad 2009 Školení obchodníků: listopad 2009 Školení produktových specialistů: listopad 2009, prosinec 2009 Školení finančních a ekonomických pracovníků: listopad 2009 Přehled školení v roce 2010: Školení vedení společnosti: leden 2010, duben 2010, červen 2010, září 2010, listopad 2010 Školení obchodníků: leden 2010, duben 2010, červen 2010, říjen 2010 Školení produktových specialistů: únor 2010, duben 2010, červen 2010, říjen 2010 Školení pracovníků logistiky: leden 2010, březen 2010, červen 2010, září 2010 Školení dělníků, pracovníků skladů a montérů: leden 2010, březen 2010, červen 2010, říjen 2010 Školení finančních a ekonomických pracovníků: leden 2010, březen 2010, květen

7 Přehled školení v roce 2011: Školení vedení společnosti: leden 2011, duben 2011, červen 2011 Školení obchodníků: leden 2011, duben 2011, červen 2011 Školení produktových specialistů: únor 2011, duben 2011, červen 2011 Harmonogram následných konzultací 1. Obchodníci březen a červen 2010, březen a červen Střední vedení březen a prosinec 2010, červen Vrcholové vedení spol. březen a prosinec 2010, červen Logistika červen Finanční a ekonomický úsek červen Pracovníci skladů a montéři červen Produktoví specialisté březen a prosinec 2010, červen 2011 Místo plnění Sídlo zadavatele v Brně a vybrané prostory s ubytováním. Náplně školení Komunikace ve firmě 1. Komunikace - schéma komunikace, zpětná vazba, obousměrná komunikace, účinná komunikace, neverbální komunikace, aktivní a empatické naslouchání, úhel pohledu 2. Osobnostní typy - typologie osobností, postoje a motivace lidí, jak typy lidí rozpoznat a jak s nimi jednat 3. Praktická komunikace - srozumitelnost a přesvědčivost v komunikaci, vyjednávání s nadřízenými, motivování lidí, praktická asertivita, povzbuzení a pochvala jako nástroj budování vztahů, konstruktivní kritika 4. Mezilidské vztahy - spojité nádoby komunikace a vztahů, budování vztahů podle vnímání sebe a druhých, řešení pracovních problémů, řešení mezilidských konfliktů, jak čelit slovní agresi 7

8 Jednání s lidmi 1. Rozdělení typů 2. Představení jednotlivých typů - silné a slabé stránky jednotlivých typů, zaměření, postoje, motivace a výkon, vztah k lidem a k práci, přijímání a zavádění změn, zvládání pracovního stresu, přijímání kritiky a pochvaly, rozpoznání vlastních silných a slabých stránek 3. Rozpoznání typů lidí - identifikace podle mluvení, jednání, zaměření a oblékání, podle zařízení kanceláře, 4. Jednání s jednotlivými typy - jednání a komunikace s lidmi s ohledem na jejich specifika, využívání jejich silných stránek a potlačování slabých stránek, zavádění změn, jak lidi motivovat a inspirovat Osobní rozvoj 1. Sebehodnocení - vliv sebehodnocení na využívání osobních kvalit lidí, budování zdravého sebehodnocení 2. Poslání, vize, priority a vlastní cíle - význam, stanovení a využívání poslání a priorit, plánování osobní kariéry, změření současného stavu, dílčí cíle SMART, denní úkoly, naváděcí schopnost mozku a vizualizace vítězství 3. Proaktivní duševní postoj - reaktivní a proaktivní přístup, vlastní zodpovědnost a iniciativa, budování účelných zvyků a postojů, pozitivní očekávání 4. Dosažení cílů - touha po vítězství a její posilování, využívání překážek naučte se dělat citrónovou limonádu, krátkodobá a konečná vítězství Time management 1. Význam využívání času - paradox zaneprázdněného člověka, osobní zodpovědnost za správné využívání času 2. Plánování a vlastní cíle - význam plánování a vlastních cílů, stanovení priorit a cílů, změření současného stavu, stanovení úkolů rozdíl mezi důležitým a naléhavým, organizace pracovního dne 8

9 3. Naplnění cílů a úkolů - naváděcí schopnost mozku a vizualizace vítězství, koncentrace a zaměření na cíl, zjišťování dosaženého stavu, rozhodování 4. Relaxace a vyváženost - získání vnitřní síly a vitality, mezilidské vztahy, zdraví a dobrá kondice, spánek a přestávky na obnovu sil Zvládání stresu 1. Stres a jeho účinky - co je to stres, fáze stresu, vztah mezi stresem a výkonem, fyziologické a psychologické reakce na stres, vliv stresu na naše zdraví 2. Příčiny stresu - zdroje stresu, vnější stresové faktory, vnitřní reakce na stres 3. Mezilidské vztahy a stres - budování mezilidských vztahů, komunikace a vztahy na pracovišti, stres a asertivita 4. Jak předcházet stresu - pohybový program, zdravá strava, plánování priorit a cílů 5. Jak čelit stresu - relaxace, rychlá relaxace, techniky vhledu, konstruktivní přístup, boj proti iracionálním názorům, kontrola myšlenek, jak se zbavit starostí, vodoléčba 6. Postupná relaxace - uvolňování rukou, krku, obličeje, břicha, dolních končetin Obchod a marketing 1. Produkt - křivka a etapy cyklu tržní životnosti výrobku, výrobková politika řízení sortimentu a výrobkové strategie, vývoj a zavádění nových výrobků 2. Cena a cenová politika - stanovení úrovně cen, cenové cíle, omezující faktory, poptávka náklady a zisk, bod zvratu, stanovení cen pomocí nákladů, nabídky a poptávky, vítězná cena, pravidla pro slevy a srážky 3. Distribuce a distribuční politika - distribuční kanály, direkt marketing, strategie výběru distribuční cesty 4. Propagace - komunikační mix reklama, podpora prodeje, osobní prodej, práce s veřejností, komunikační proces propagace, rozpočet na propagaci, měření účinků propagace 9

10 Emocionální prodej 1. Principy prodeje - předpoklady prodeje, mezera, zákon větší síly 2. Schéma emocionálního prodeje - riziko špatného nákupu, modely prodeje, hlavní a vedlejší motivy, osobní motivy k nákupu 3. Emocionální prodej - využívání emocí ve fázi navázání kontaktu, budování vztahu, zjištění potřeb a přání, představení řešení, vyjasnění a uzavření Příprava před schůzkou 1. Fyzická a duševní svěžest - zdravá strava, tělesná činnost, odpočinek a spánek, pozitivní přístup 2. Osobní strategické plánování - životní cíle, vize, poslání, sebeanalýza, strategické a dílčí plány, organizace, koncentrace 3. Znalosti a dovednosti - zákazník, potřeby, přání, produkt a konkurence, prodejní proces, komunikace a naslouchání 4. Písemná příprava - očekávané otázky zákazníka a jejich řešení, navázání kontaktu a vztahu, námitky a jejich překonání, příběhy, vtipy, ilustrace 5. Propagační materiály - propagační materiály, seznam zákazníků, reference a fotografie, vizitky a prezenty, symboly úspěchu Navázání kontaktu a vztahu 1. Typologie osobnosti - charakteristika osobnostních typů, jednání s jednotlivými typy, rozpoznání jednotlivých typů 2. Domluvení schůzky po telefonu - první dojem, postup při telefonování, zásady 3. Získání pozornosti zákazníka - první dojem, otázky, které si klade zákazník, úkol prodejce, společenská a obchodní pozornost 4. Budování vztahu - proč budovat vztah, budování superdůvěryhodnosti, budování společenského a obchodního vztahu, vzbuzení zájmu o produkt 10

11 Zjišťování potřeb a přání 1. Naslouchání a dotazování - proč naslouchat, jak naslouchat, tři druhy otázek 2. Zjišťování potřeb a přání - zjištění problémů dotazy na situaci a na smysl, zjištění osobních důvodů ke koupi 3. Seřazení hlavních motivátorů - zákon čtyř jeden klíčový a tři hlavní důvody ke koupi, šest způsobů pro nalezení správného tlačítka prodeje Představení přínosů a výhod 1. Naplnění potřeb a přání - připomenutí bolavého místa, návrh řešení, seznámení s přínosy, emocionální uspokojení 2. Překonávání pochybností - typy pochybností, tříkroková metoda, působení na rozum a emoce 3. Překonávání námitek - typy námitek a jejich překonání, překonání odmítnutí, vznik a role pravých námitek, devět způsobů překonání námitek, zjištění a odstranění zbývajících námitek 4. Vyvolání a posílení touhy - princip a provedení, sugestivní vykreslování, metoda Cítíte, cítili, zjistili, že 5. Ovlivňování zákazníka - využívání autority a odbornosti, využívání souhlasu, strukturovaný argument, sylogismy Uzavření prodeje 1. Signály zájmu o koupi - jak vznikají a co znamenají, jak se projevují ve verbální a neverbální komunikaci, co udělat po jejich zaznamenání 2. Zkušební uzavření - k čemu slouží, kdy a jak se používá, typy zkušebních uzavření 3. Konečné uzavření - principy uzavření prodeje, sedm podmínek uzavření prodeje, dvanáct technik uzavření prodeje technika vyzvání, co se stane po uzavření prodeje, možnosti na výběr, druhé rozhodování, objednávkový list, chci si to ještě rozmyslet, plyšový medvídek, uzavření s příměrem, uzavření se stimulem, Ben Franclin, ostrý úhel 11

12 Textový procesor Word I 1. Začínáme pracovat s programem Word - spuštění programu Word, vytvoření nového dokumentu, otevření a uložení souboru, ukončení programu Word, popis uživatelského prostředí, způsoby zobrazení 2. Vytvoření a úpravy dokumentu - přemísťování kurzoru, výběr textu, přesunutí a kopírování textu, použití automatického textu, vložení speciálních znaků a data a čau, nalezení a nahrazení textu, poznámky pod čarou, přidání a odebrání číslování stránek, kontrola pravopisu, automatické opravy, automatický text, vrácení zpět provedených úkonů 3. Formátování dokumentu - změna písma a velikosti, kurzívy, barvy a další efekty, nastavení mezer mezi řádky a odstavci, zarovnání a odsazení textu, vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu, ovládání rozmístění textu pomocí tabulátorů, uspořádání textu do sloupců, přidání stínování, ohraničení a dalších efektů, formát stránky, formát odstavce, kopie formátu, styl, šablona 4. Práce s tabulkami - vytvoření tabulky, přidání, odstranění a přemístění řádků a sloupců tabulky, úpravy buněk, řádků a sloupců tabulky, formátování a umístění tabulek 5. Obrázky, kliparty, WordArt - přidání obrázků, klipartů zvuk a videa do dokumentu, změny velikosti, umístění a obsahu obrázků, vylepšení obrázků pomocí barev a ohraničení, přidání a úpravy objektů WordArt 6. Tisk souborů, PDF soubory - náhled (ukázka před tiskem), tisk, vytvoření PDF souboru Textový procesor Word II 1. Základní ovládání Wordu - vytvoření a úpravy dokumentu, formátování dokumentu, práce s tabulkami, obrázky, kliparty, tabulky, WordArt, tisk souborů, vytváření PDF souborů 2. Automatické ukládání a obnova souborů - obnova poškozeného souboru, problémy s funkcí pro automatické ukládání souborů, obnovený soubor neobsahuje provedené změny 3. Práce s kliparty - galerie médií neobsahuje přidané obrázky, nelze označit všechny části obrázku, při hledání klipartů se jich 12

13 objeví příliš mnoho a některé z nich neodpovídají zadání, požadovaný obrázek v Galerii médií není 4. Nabídky a panely nástrojů - některé nástroje a příkazy nabídek zmizely, přidání dalšího tlačítka do standardního panelu nástrojů, méně panelů a více dokumentu 5. Ohraničení a číslované seznamy - nadpisy nejsou číslované, přestože by měly; část ohraničení stránky se vytiskne, jiná nikoliv; nevhodné znaky odrážek; při změně odrážek se změnily pouze některé z nich; ohraničení stránky se nenachází na všech stránkách 6. Formátování textu - formátování stylu je najednou jiné; jeden styl, dva různé odstavce; problémy s kopírováním stylů do jiných dokumentů nebo šablon; podtrhávání prázdných řádků či mezer Tabulkový procesor Excel I 1. Začínáme pracovat s programem Excel - spuštění programu Excel, vytvoření nového dokumentu, otevření a uložení souboru, ukončení programu Excel, popis uživatelského prostředí, způsoby zobrazení 2. Vytvoření a úpravy dokumentu - pohyb v sešitu, vkládání dat, úpravy dat, přemísťování a kopírování oblastí listu, formátování textu a čísel, úpravy způsobu zobrazení textu, přidání barev a vzorků buněk, ohraničení buněk, použití šablon k vytvoření sešitů; identifikace buněk a oblastí; pojmenování, přidání a přemístění listů 3. Práce s daty a výpočty - použití vzorců pro práci s daty, zjednodušení výpočtů pomocí funkcí, kopírování vzorců, použití relativních a absolutních odkazů na buňky, přepínání mezi relativními a absolutními odkazy, použití dat z různých sešitů, automatické zadávání dat, přiřazení názvu buňkám a oblastem, sledování chyb v listu jejich opravy, práce s rozsáhlými sešity, přidání poznámek do listu pomocí komentářů 4. Vkládání a úprava grafů - vytváření grafů; formátování objektů v grafu jeho velikosti, typu, ploch, osy kategorií, osy hodnot, datové řady, úpravy dat v grafu přidání a vymazání datové řady 5. Práce se seznamy - koncepce seznamu, seřazení seznamu, prohlížení a filtrování dat v seznamu, vytvoření souhrnů a dalších informací pro skupiny čísel 6. Tisk dokumentu - náhled a přemístění konců dokumentu, tisk 13

14 Tabulkový procesor Excel II 1. Základní ovládání Excelu - vytvoření a úpravy dokumentu, práce s daty a výpočty, vkládání a úpravy grafů, práce se seznamy, tisk dokumentu 2. Práce s grafy - graf neukazuje aktuální informace na listu, mezi kalendářními daty zobrazenými v grafu jsou mezery, problémy s vytvořením časové osy z kalendářových údajů, chybějící popisky horizontální osy grafu, při změně velikosti grafu se změní i velikost písma 3. Úprava dat - data nejsou řazena požadovaným způsobem, vyplňovací úchyt se nezobrazuje, okraje okolo stránky či objektů nejsou vidět, změny stínování se nepřenáší na nové objekty, vzorce jsou po přesunu či kopírování buněk nesprávné, podivné chování kurzorových kláves 4. Formátování listů - číselné hodnoty se nechovají jako čísla, formátování na základě vlastních podmínek, vytváření vlastních číselných formátů 5. Vzorce a funkce - pomoc při opravě vzorců, vzorce vrací chybové hodnoty, pomoc při sestavování funkcí 6. Zamykání sešitů - úplná ochrana před otevíráním či změnami sešitu, zákaz provádění změn ve struktuře sešitu, příkaz Zamknout sešit není dostupný, uzamčení pouze některých částí sešitu, umožnění změn uzamčených oblastí vybranými uživateli Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky Zadavatel zajistí školicí místnosti, technické vybavení (dataprojektor, flipchart, tabule atd.). Vymezení úlohy vybraného uchazeče a způsob provádění zakázky. Uchazeč navrhne nebo převezme harmonogram vzdělávání včetně rozsahu jednotlivých kurzů v souladu s požadavky Zadavatele (viz harmonogram školení). Uchazeč musí vést vzdělávací aktivity ku prospěchu zadavatele. Uchazeč se zavazuje, že všechny nezbytné předměty budou označeny publicitou ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST dle aktuální verze a že bude schopen vybavit a označit školící místnost podle stejného předpisu. 14

15 Kvalifikační předpoklady uchazečů Pro prokázání kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč dokumenty uvedené výše v tabulce Úvodní informace tj.: Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (uchazeč může použít Přílohu čestné prohlášení) Originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání uchazeče a dále: Uchazeč musí prokázat zkušenosti s vedením alespoň jednoho úspěšného projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, v rámci kterého uchazeč školil své pracovníky či zaměstnance externích firem. Uchazeč je povinen uvést název projektu, jeho projektové číslo, jeho harmonogram a výši rozpočtu, která musí být minimálně ve výši Kč. Uchazeč musí prokázat, že ke dni podání nabídky realizuje vzdělávací aktivity minimálně 3 roky (nejlépe písemnými referencemi zákazníků). Uchazeč musí předložit soupis nejméně 20 referencí různých zákazníků za poslední 3 roky v oblasti realizování vzdělávacích aktivit. Cena bude v nabídce uvedena následovně: Nabídková cena Položka, jednotková cena bez DPH, počet kusů položky, cena bez DPH celkem, DPH celkem a cena včetně DPH celkem. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). Součástí nabídkové ceny bude textová část obsahující prohlášení že: nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění nabídková cena uvedená uchazečem je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě Platební podmínky Provedené práce budou uhrazeny na základě faktury, doložené soupisem realizovaných služeb, který bude odsouhlasen objednatelem. Provedené práce budou fakturovány souhrnně jednou za měsíc. Povinnou přílohou faktury jsou prezenční listiny účastníků vzdělávacích akcí, které jsou zpracovány podle pravidel publicity a obsahují zejména: název a číslo projektu, název kurzu, datum provedení semináře, jméno a podpis lektora, jméno, kontaktní telefon a podpis účastníků. 15

16 Další zadávací podmínky Uchazeč garantuje, že zajistí v rámci školení a ve studijních materiálech provádění publicity dle aktuálního Manuálu pro publicitu OP LZZ Zadavatel má právo průběžné kontroly způsobu plnění zakázky Výše smluvní pokuty v závazném návrhu smlouvy, která bude uložena v případě prodlení s částečným plněním (neuskutečnění plánovaného semináře z viny zhotovitele) činí 0,1% z ceny dílčího plnění za každý den prodlení zhotovitele Povinností vybraného uchazeče je umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, jehož je zakázka součástí, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let po skončení plnění zakázky. Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky či účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jakožto člen sdružení uchazečů nebo jako subdodavatel) je nepřípustná a vede k vyřazení všech nabídek, jež uchazeč podal a na nichž se podílel. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s početními chybami zpochybňujícími nabídku nebo s odporujícími si údaji mohou být z výběrového řízení vyřazeny. Uchazeč je povinen v rámci své nabídky předložit závazný návrh smlouvy respektující všechna ustanovení Výzvy k podání nabídek a této zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek. Závazný obsah nabídky: Nabídka bude dále kromě náležitostí vyplývající z této zadávací dokumentace obsahovat: 1) průvodní list 2) obsah nabídky 3) doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady 4) pro uchazeče závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče tento návrh smlouvy podepsat 5) popis a specifikace nabízeného plnění včetně navrhovaného harmonogramu plnění 6) kontaktní osobu(y) uchazeče ve věci této zakázky a to včetně kontaktní adresy, telefonického spojení a ové adresy 7) prohlášení, že uchazeč je svou nabídkou vázán a že je pro něj závazná, a to včetně návrhu smlouvy, po dobu zadávacího řízení, maximálně však 60 dní od data jejího podání zadavateli. Uchazeč může využít přílohu čestné prohlášení. 8) organizační, personální a technické zajištění ze strany zhotovitele 9) detailní popis formy realizace a metodiku vedení poptávaných školení s oceněním jednotlivých školení Závazný návrh smlouvy: Závazný návrh smlouvy bude minimálně obsahovat: 1) název a identifikaci odběratele a zhotovitele 2) návrh harmonogramu plnění 3) cenu ve struktuře Položka, jednotková cena bez DPH, počet kusů položky, cena bez DPH celkem, DPH celkem a cena včetně DPH celkem. Nabídková cena musí 16

17 být uvedena v české měně (CZK). 4) platební podmínky s uvedením doby splatnosti faktur 5) závazek zhotovitele, že dodá a) pro účastníky školení potřebná skripta resp. školící manuály, publikace, sylaby, příp. materiály v elektronické podobě na CD, DVD či USB či jiné podklady pro školení bude specifikováno v nabídce b) rozsahu a formě školení odpovídající poznámkové sešity c) certifikát o absolvovaném školení a to pro každý kurz každému účastníkovi 6) závazek zhotovitele že: a) všechny nezbytné předměty budou označeny publicitou ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST b) bude schopen vybavit a označit školící místnost ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ) ustanovení, že bude-li odběrateli krácena dotace resp. vyměřeno penále či udělena jiná sankce z důvodů nedodržení povinností zhotovitele uvedených v bodu 8, je vůči zhotoviteli dohodnuta smluvní pokuta rovnající se právě této sankci. Pokuta je splatná do 30 dnů od vyúčtování této smluvní pokuty odběratelem zhotoviteli 8) návrh sankcí vůči zhotoviteli resp. vůči odběrateli Způsob a místo pro podávání nabídek: Nabídky se podávají v jednom originále a dvou kopiích v písemné formě zpracované v českém jazyce - na nosiči CD v elektronické podobě s originálem ve zcela totožné verzi ve formátu PDF Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou nabídka bude podepsána osobou (osobami) oprávněnou za uchazeče jednat a to v souladu s listinami uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku). nabídky na dodávku dílčích plnění budou z hodnocení vyloučeny, hodnoceny budou pouze nabídky na dodání celé zakázky v neprůhledné uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením, razítky a podpisy osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, označené nápisem: VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. - NEOTVÍRAT Nabídky se nepodávají osobně, je pouze možno zaslat je na adresu sídla zadavatele doporučeně poštou. Průběh zadávacího řízení Nabídky je nutno doručit zadavateli poštou nejpozději do dne do 10 hod. Dotaz k zadávací dokumentaci je možné podat prokazatelnou formou písemně dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty s doručenkou na ovou adresu pověřené osoby, a to nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje 5 pracovních dní na odpověď na tento dotaz. 17

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 21.4. 2010

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1. Identifikační údaje zadavatele a osoba zastupující zadavatele. Zadavatelem zakázky je:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1. Identifikační údaje zadavatele a osoba zastupující zadavatele. Zadavatelem zakázky je: Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 Zadavatel, společnost Cukrovary a lihovary TTD,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více