Č.J.: KRPH ČJ NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.J.: KRPH- 6816-2ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12"

Transkript

1 Č.J.: KRPH ČJ NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), Vás vyzývám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 aktualizace energetického auditu a zhotovení projektové dokumentace. Identifikační číslo SMVS 114V Obsah: 1. Informace o zadavateli 2. Předmět plnění veřejné zakázky 3. Další požadavky na předmět, rozsah a způsob plnění veřejné zakázky a předpokládaná hodnota 4. Prohlídka místa plnění 5. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek 6. Autorský dozor 7. Vyhotovení dalších paré EA a PD 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 9. Způsob hodnocení nabídek 10. Kvalifikační předpoklady 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídek 12. Varianty nabídek Lhůta pro podání nabídky 14. Zadávací lhůta 15. Zveřejňování 16. Práva zadavatele 17. Schválení zadávacích podmínek Přílohy zadávací dokumentace: Příloha č.1 Návrh smlouvy o dílo 1. Informace o zadavateli Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Česká republika Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové zastoupený: brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem, ředitelem (dále jen Zadavatel ) Právní forma: organizační složka státu IČO: DIČ: CZ Kontaktní osoby zadavatele: Bc. Eva Ringlová, tel: Ing. Martina Kulhánková, tel: fax:

2 Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je: pan Libor Pivokonský tel pan Miloslav Patka vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, Tel.: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje oddělení správy nemovitého majetku Kontaktní adresa zadavatele Adresa pro písemný styk s dodavateli a doručování nabídek: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Odbor veřejných zakázek Ulrichovo náměstí č.p. 810, Hradec Králové telefonní linka z recepce objektu , , (kontakt pro osobní doručení nabídky) 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem veřejné zakázky je aktualizace energetického auditu a zhotovení projektové dokumentace pro zateplení objektu Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje. Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Zborovská č.p Podkladem pro plnění veřejné zakázky je energetický audit (dále jen EA) budov Územního odboru Rychnov nad Kněžnou, vypracovaný fy JSM Hradec Králové v prosinci 2003, (vypracoval energetický auditor Ing. Miroslav Mizera a energetický auditor Ing. Jiří Malkovský). Dalším podkladem pro plnění předmětu díla je původní projektová dokumentace z roku 1976 v listinné podobě a dokumentace recepce z roku 2008 v listinné podobě a PENB z roku 2013 v listinné podobě. Tyto dokumenty budou poskytnuty v listinné podobě vítěznému uchazeči na tuto veřejnou zakázku. 2.3 Předmětem veřejné zakázky je aktualizace zpracovaného energetického auditu (dále jen EA) se zaměřením na realizaci úspor energií, zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov a následně na základě výsledků aktualizovaného EA zhotovení kompletní projektové dokumentace, která svými obsahovými náležitostmi bude vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti v rozsahu pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen PD) uvedeného objektu, splňující podmínky pro podání projektové žádosti pro získání podpory z Operačního programu Životního prostředí (dále jen OPŽP) , prioritní osa 5: Energetické úspory, investiční priorita 1 prioritní osy 5: Podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách a v oblasti bydlení, specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Mezi podporované aktivity tohoto specifického cíle patří: Snižování potřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov. 2.4 Protože dosud nejsou známy podmínky výše uvedené připravované výzvy pro předložení projektových žádostí nového programového období OPŽP a není znám rozsah povinných příloh, budou EA a PD vypracovány v souladu s aktuálně platnými dokumenty: Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP pro programové období , stanovené pro prioritní osu č. 3: Energetické úspory - udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2: realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast : realizace úspor energie, v souladu s dalšími požadavky stanovenými objednatelem v této smlouvě o dílo. 2.5 PD určí stavbu (stavební úpravy) v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezí podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožní vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako jeho součást. PD bude zpracována rovněž 2

3 v souladu s dalšími požadavky stanovenými zadavatelem v této zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č Inženýrská činnost: koncept návrhu PD zateplení (na počátku prací na PD) bude vypracován ve třech variantách materiálového, barevného a hmotového řešení zateplení hlavní budovy, vedlejší budovy a objektu garáží. Varianty budou projednány na MÚ RK (s odborem výstavby a ŽP městský architekt a ref. památkové péče OŠMT) za účasti objednatele v úvodu projekčních prací a bude vybrána nejvhodnější varianta (vč. dokladu o projednání). Dokončená PD bude doložena zejména stanovisky: MÚ RK, odboru výstavby a ŽP, odborných služeb, uživatele a hygienické služby objednatele. Tato stanoviska budou nedílnou součástí přílohy E. PD, (jak je uvedeno v návrhu SoD čl. II. odst. 4.5). 2.7 Navrhované stavební úpravy budou řešit zateplení stávajících objektů čp v ul. Zborovské, Územního odboru KŘP-H Rychnov nad Kněžnou, které byly postaveny v 70. letech minulého století. Budou řešeny tři objekty, které jsou spolu konstrukčně a provozně propojené: Hlavní budova, která je podsklepená, 6-ti podlažní s obvodovým pláštěm z boletických panelů a plochou střechou, propojenou spojovacím krčkem s vedlejší budovou, vedlejší budova, která je dvoupodlažní nepodsklepená s obvodovým pláštěm z boletických panelů v kombinaci s plnými vyzdívkami s břízolitovou omítkou a plochou střechou a objekt garáží, který navazuje na hlavní budovu, je jednopodlažní podsklepený s obvodovým pláštěm tvořeným plnými vyzdívkami s břízolitovou omítkou a plochou střechou (v souladu s návrhem SoD čl. II. odst ). 2.8 Aktuálně platné zdrojové informace k OPŽP: Programový dokument Operačního programu Životni Prostředí pro období Implementační dokument OPŽP Směrnice MŽP pro předkládáni žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR kapitoly 315 (dále jen Směrnice MŽP ) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (včetně příloh) Grafický manuál povinné publicity pro OPŽP Všechny aktuálně platné dokumenty vztahující se k OPŽP jsou zveřejněny na pod záložkou Dokumenty ke stažení. 3. Další požadavky na předmět, rozsah a způsob plnění veřejné zakázky a předpokládaná hodnota 3.1 Investiční záměr předmětu díla byl zaregistrován v SMVS pod indentifikačním číslem a názvem 114V OPŽP - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 příprava pro podání projektové žádosti. Pro označení identity projektu ve výstupech předmětu díla a to na krycích listech a deskách obou dokumentů a všech příloh (krycích desek), tj. aktualizovaného EA bude použito označení: EA - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 pro zateplení objektů a zhotovení PD bude použito označení PD - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 zateplení objektů. Zároveň budou tyto dokumenty označeny logy Evropské unie a OPŽP dle Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP. 3.2 Předmět veřejné zakázky bude zpracován s hlavním cílem - dosažení snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměnou či rekonstrukcí otvorových výplní). 3

4 3.3 V rámci snížení energetické náročnosti budov se předpokládá dokončení výměny otvorových výplní (převážná část okenních výplní již byla postupně vyměněna), zateplení obvodového pláště, podlah (podhledů) nad volným prostorem a zateplení plochých střech (vč. spojovacího krčku) doplněné novou povlakovou (fóliovou) krytinou a novými klempířskými prvky všech citovaných objektů, (viz. příloha č. 1 návrh SoD čl. II. odst. 2.2). 3.4 Čistopisy vypracovaného EA a PD budou po zapracování dále stanovených podmínek splňovat limit pro naplnění určené bodové hranice (min. 70 bodů) v součtu bodového hodnocení výběrových (hodnotících) kritérií přijatelnosti pro dosažení podpory v rámci OPŽP s tím, že v každém indikátoru výběrových kritérií obou skupin ekologické relevance projektu (1. Měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů - tis. Kč/t CO2.rok, 2. Měrná náročnost na úsporu energie - tis. Kč/GJ) a technické úrovni projektu (1. Měrná finanční náročnost zateplení budovy, 2. Úspora energie, 3. Dosažený energetický standard budovy po rekonstrukci). 3.5 EA a PD budou v části navrhovaných zlepšujících tepelně technických parametrů obalových konstrukcí budovy u jednotlivých konstrukcí objektu po realizaci splňovat minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U N uvedenou v odstavci 5.2 součinitel prostupu tepla ČSN (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em, N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN (znění říjen 2011), nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em,rec uvedenou v odst. 5.3 téže technické normy. (Viz. specifická kriteria přijatelnosti u prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, části Realizace úspor energie a kritéria přijatelnosti Implementačního dokumentu. 3.6 Obecné i specifické náležitosti, obsah a rozsah PD a EA je stanoven v přiloženém návrhu SoD (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace). 3.7 Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat doklady uvedené v čl. 2 odst. 2.6 této ZD a stanoviska, která budou splňovat náležitosti určené platným Závazným pokynem pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP : územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (respektive stanovisko příslušného stavebního úřadu, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení viz. Závazný pokyn pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ) prohlášení o zateplovaných plochách (ve stanoveném rozsahu a obsahu viz. Závazný pokyn pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP) 3.8 Součástí zpracovávané dokumentace bude kumulativní rozpočet veškerých nákladů s ověřením (potvrzením) zhotovitele v členění: náklady na vypracování PD (dle skutečné ceny z SoD) náklady na vypracování aktualizace EA (dle skutečné ceny z SoD náklady na realizaci (stavební práce, dodávky, profese, montáže, a činnosti související v členění na výdaje způsobilé a nezpůsobilé dle zpracovaného a projektantem oceněného výkazu výměr zpracovaného dle SoD) náklady na výkon autorského dozoru. 3.9 Zhotovitel bude povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektu dle Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP. Zhotovitel podpisem nabídky (návrhu smlouvy o dílo) prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je seznámen s pravidly publicity dle Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP v platném znění. 4

5 3.10 Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (EA a PD) vč. inž. činnosti do 31. srpna Řádně dokončený EA a PD budou předány objednateli předávacím protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran v sídle objednatele (v kanceláři zástupce pro věci technické pana Libora Pivokonského) EA a PD budou předány v kompletním provedení v českém jazyce v rozsahu dle této zadávací dokumentace a návrhu SoD takto: Čtyři týdny před vydáním čistopisu, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno vyhotovení - v tužkovém provedení pro odsouhlasení komisí odborných služeb objednatele a uživatele. Objednatel k tomuto projednání svolá komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit, pořídit (zhotovitel) z jednání komise písemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a uživatele do příslušné části dokumentace. Zápis o projednání bude nedílnou částí dokumentace (jeho dokladové části) Dva týdny před vydáním čistopisu, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno kompletní vyhotovení v elektronické podobě (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k závěrečnému odsouhlasení Energetický audit bude předeán v čistopise v 6-ti (šesti) listinných vyhotoveních z toho 4x ověřených způsobilým zpracovatelem v kompletním provedení v elektronické podobě na CD - 1x ve formátu *.pdf Projektová dokumentace vč. inž. činnosti v 6-ti (šesti) listinných vyhotoveních z toho 4x ověřených způsobilým zpracovatelem v kompletním provedení v elektronické podobě na CD - 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls) nenaceněný soupis prací 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk) na CD nebo em a 1x v tištěné podobě naceněný soupis prací - 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls na CD nebo em a 1x v tištěné podobě geodetické zaměření a průzkumy dle čl. II, odst jako samostatná část PD ve 3 (třech) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem, 1x v elektronické podobě na CD - ve formátu *.pdf 3.12 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,00Kč bez DPH. 4. Prohlídka místa plnění Fyzická prohlídka předmětného objektu této veřejné zakázky proběhne pro všechny uchazeče jednotně v termínu: 6. května v 9,00 hodin na místě tj. v objektu Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje. - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská Obchodní podmínky včetně platebních podmínek Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedené v návrhu SoD, který tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný text smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené ve vzoru smlouvy či požadované v Zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění 5

6 nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách. 6. Autorský dozor 6.1 Součástí této veřejné zakázky je budoucí závazek vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby, až do doby jejího ukončení a případně vydání kolaudačního souhlasu v předpokládaném rozsahu cca 20 hodin. Předmětem autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v průběhu provádění prací (např. kontrolní dny obvykle 1x za měsíc, předání a převzetí prací atd.) a zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn projektové dokumentace vynucených vlastním prováděním stavebních prací, změn materiálů, dodávek, posouzení oprávněnosti případných víceprací a změn, stanovení způsobu jejich provádění, podle potřeby vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, provádění autorského dozoru na stavbě apod Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru budou upřesněny v samostatně uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu autorského dozoru uvedená v návrhu SoD na tuto veřejnou zakázku bude závazná. (v souladu s přílohou č.1 ZD, čl. 4. odst. 4.6). 7. Vyhotovení dalších paré EA a PD 7.1 V případě, že objednatel bude pro své potřeby požadovat vyhotovení dalších paré nad rámec této smlouvy (tzn. 7. a každé další paré, dále jen víceparé ) je zhotovitel povinen mu tato víceparé dodat do 48 hodin na základě požadavku zástupce objednatele pro věci technické. 7.2 Činnosti spojené s vyhotovením víceparé budou předmětem samostatné objednávky zadavatele. 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 8.1 Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v korunách českých (CZK). 8.2 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady potřebné k realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. zhotovení projektové dokumentace včetně aktualizace energetického auditu pro zateplení objektu KŘP KHK - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská Zadavatel požaduje po uchazeči, aby se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky, protože nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na vyčíslení výše předložené nabídkové ceny. 8.4 Uchazeč předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu dle zadávací dokumentace a rozepíše ji do návrhu SoD v následujícím členění cena za aktualizaci EA: - cena bez DPH v Kč - DPH..% v Kč - cena včetně % DPH v Kč cena za zhotovení PD: - cena za zhotovení částí A,B,C,D,E,F,G PD (v souladu s č. II odst. 4.3 návrhu SoD) bez DPH v Kč 6

7 - cena za inženýrskou činnost (v souladu s čl. II odst. 4.5 návrhu SoD) bez DPH v Kč - cena za geodetické zaměření a provedení průzkumů (v souladu s čl. II. odst 4.2 návrhu SoD) bez DPH v Kč - DPH..% v Kč - cena včetně % DPH v Kč Celková cena díla, tj. cena celkem za aktualizaci energetického auditu a zhotovení projektové dokumentace: - nabídková cena bez DPH v Kč - DPH..% v Kč - nabídková cena včetně % DPH v Kč Uchazeč dále uvede ve své nabídce (do návrhu SoD, čl. IV. odst. 3.a.4.) cena za autorský dozor za 1 hodinu v Kč bez DPH cena za 1 kompletní víceparé EA v Kč bez DPH cena za 1 kompletní víceparé PD včetně soupisu v Kč bez DPH 9. Způsob hodnocení nabídek 9.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 9.2 Zadavatel není plátcem daně, a proto bude hodnocena nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty. 10. Kvalifikační předpoklady 10.1 Zadavatel omezil rozsah požadované kvalifikace na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu požaduje v nabídce předložit tyto doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a autorizaci v příslušném oboru. c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, oprávnění k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě (projektová činnost ve výstavbě) dle 158 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) - doklad o autorizaci (dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro obor pozemní stavby (autorizovaný inženýr nebo architekt) a doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů (kopii zápisu o zapsání do Seznamu energetických auditorů MPO dle 10 zákona č. 406/2000 Sb., osoba oprávněná MPO k předmětné činnosti v oblasti energetické účinnosti) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky požaduje Zadavatel předložit seznam nejméně tří (3) významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech v rozsahu služeb, jejichž předmětem bylo zhotovení obdobné projektové činnosti spojené se zateplením obvodových plášťů budov, 7

8 každá z nich v minimálním finančním objemu stavebních nákladů 3 mil. Kč vč. DPH, provedených v posledních třech letech. Dodavatel prokazuje předložením seznamu, který musí zahrnovat cenu, dobu a předmět projektové činnosti (název a označení projektu). 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídek 11.1 Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Přílohu č. 1 zadávací dokumentace tvoří návrh smlouvy o dílo, která musí být vyplněna v souladu se zadávací dokumentací a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, včetně data a razítka Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v českém jazyce. Na výtisku bude zřetelně uveden celkový počet jeho listů. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci Nabídka uchazeče musí obsahovat: - nabídkovou cenu zpracovanou v souladu s čl. 8. zadávací dokumentace, doplněnou do návrhu smlouvy o dílo - doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s čl. 10. této zadávací dokumentace - návrh smlouvy o dílo, řádně doplněný v souladu s požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č. 1 zadávací dokumentace), vč. razítka firmy Nabídku uchazeč vloží do řádně uzavřené obálky, označené nápisem NEOTVÍRAT a označením Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 aktualizace EA a zhotovení PD. 12. Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 13. Lhůta a místo pro podání nabídek 13.1 Nabídku může uchazeč podat poštou či jiným veřejným přepravcem nebo osobně ve lhůtě do 14. května 2015 do 9,30 hodin, na adresu zadavatele: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Odbor veřejných zakázek Ulrichovo náměstí Hradec Králové 13.2 Nabídky doručované osobně budou přijímány ve Lhůtě pro podání nabídek na shodné adrese v pracovní dny v době od 7:30 do 15:00 hodin nebo po telefonické domluvě (tel nebo ) v pracovní dny, až do konce lhůty pro podání nabídek Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené Termín otevírání obálek je stanoven dne 14. května 2015 v 10,00 hodin. (neveřejné!) 8

9 14. Zadávací lhůta Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni, je stanovena zadavatelem v délce 120 kalendářních dnů. 15. Zveřejňování Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_28.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. 16. Práva zadavatele 16.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy o dílo písemně jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách, která nejsou předmětem hodnocení. 17. Schválení zadávacích podmínek Tato zadávací dokumentace a veškeré stanovené zadávací podmínky byly schváleny zadavatelem dne 29. dubna brig. gen. Mgr. Martin Červíček Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 9

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou dle Směrnice Městské části Praha Zbraslav č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 18 odst. 5 dle

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov

Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obsah: Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov 1. IDENTIFIKACE ZAKÁZKY..........2 1.1. INFORMACE O ZADAVATELI......2 1.2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY.............2

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více