Č.J.: KRPH ČJ NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.J.: KRPH- 6816-2ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12"

Transkript

1 Č.J.: KRPH ČJ NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), Vás vyzývám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 aktualizace energetického auditu a zhotovení projektové dokumentace. Identifikační číslo SMVS 114V Obsah: 1. Informace o zadavateli 2. Předmět plnění veřejné zakázky 3. Další požadavky na předmět, rozsah a způsob plnění veřejné zakázky a předpokládaná hodnota 4. Prohlídka místa plnění 5. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek 6. Autorský dozor 7. Vyhotovení dalších paré EA a PD 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 9. Způsob hodnocení nabídek 10. Kvalifikační předpoklady 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídek 12. Varianty nabídek Lhůta pro podání nabídky 14. Zadávací lhůta 15. Zveřejňování 16. Práva zadavatele 17. Schválení zadávacích podmínek Přílohy zadávací dokumentace: Příloha č.1 Návrh smlouvy o dílo 1. Informace o zadavateli Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Česká republika Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové zastoupený: brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem, ředitelem (dále jen Zadavatel ) Právní forma: organizační složka státu IČO: DIČ: CZ Kontaktní osoby zadavatele: Bc. Eva Ringlová, tel: Ing. Martina Kulhánková, tel: fax:

2 Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je: pan Libor Pivokonský tel pan Miloslav Patka vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, Tel.: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje oddělení správy nemovitého majetku Kontaktní adresa zadavatele Adresa pro písemný styk s dodavateli a doručování nabídek: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Odbor veřejných zakázek Ulrichovo náměstí č.p. 810, Hradec Králové telefonní linka z recepce objektu , , (kontakt pro osobní doručení nabídky) 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem veřejné zakázky je aktualizace energetického auditu a zhotovení projektové dokumentace pro zateplení objektu Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje. Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Zborovská č.p Podkladem pro plnění veřejné zakázky je energetický audit (dále jen EA) budov Územního odboru Rychnov nad Kněžnou, vypracovaný fy JSM Hradec Králové v prosinci 2003, (vypracoval energetický auditor Ing. Miroslav Mizera a energetický auditor Ing. Jiří Malkovský). Dalším podkladem pro plnění předmětu díla je původní projektová dokumentace z roku 1976 v listinné podobě a dokumentace recepce z roku 2008 v listinné podobě a PENB z roku 2013 v listinné podobě. Tyto dokumenty budou poskytnuty v listinné podobě vítěznému uchazeči na tuto veřejnou zakázku. 2.3 Předmětem veřejné zakázky je aktualizace zpracovaného energetického auditu (dále jen EA) se zaměřením na realizaci úspor energií, zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov a následně na základě výsledků aktualizovaného EA zhotovení kompletní projektové dokumentace, která svými obsahovými náležitostmi bude vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti v rozsahu pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen PD) uvedeného objektu, splňující podmínky pro podání projektové žádosti pro získání podpory z Operačního programu Životního prostředí (dále jen OPŽP) , prioritní osa 5: Energetické úspory, investiční priorita 1 prioritní osy 5: Podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách a v oblasti bydlení, specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Mezi podporované aktivity tohoto specifického cíle patří: Snižování potřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov. 2.4 Protože dosud nejsou známy podmínky výše uvedené připravované výzvy pro předložení projektových žádostí nového programového období OPŽP a není znám rozsah povinných příloh, budou EA a PD vypracovány v souladu s aktuálně platnými dokumenty: Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP pro programové období , stanovené pro prioritní osu č. 3: Energetické úspory - udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2: realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast : realizace úspor energie, v souladu s dalšími požadavky stanovenými objednatelem v této smlouvě o dílo. 2.5 PD určí stavbu (stavební úpravy) v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezí podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožní vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako jeho součást. PD bude zpracována rovněž 2

3 v souladu s dalšími požadavky stanovenými zadavatelem v této zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č Inženýrská činnost: koncept návrhu PD zateplení (na počátku prací na PD) bude vypracován ve třech variantách materiálového, barevného a hmotového řešení zateplení hlavní budovy, vedlejší budovy a objektu garáží. Varianty budou projednány na MÚ RK (s odborem výstavby a ŽP městský architekt a ref. památkové péče OŠMT) za účasti objednatele v úvodu projekčních prací a bude vybrána nejvhodnější varianta (vč. dokladu o projednání). Dokončená PD bude doložena zejména stanovisky: MÚ RK, odboru výstavby a ŽP, odborných služeb, uživatele a hygienické služby objednatele. Tato stanoviska budou nedílnou součástí přílohy E. PD, (jak je uvedeno v návrhu SoD čl. II. odst. 4.5). 2.7 Navrhované stavební úpravy budou řešit zateplení stávajících objektů čp v ul. Zborovské, Územního odboru KŘP-H Rychnov nad Kněžnou, které byly postaveny v 70. letech minulého století. Budou řešeny tři objekty, které jsou spolu konstrukčně a provozně propojené: Hlavní budova, která je podsklepená, 6-ti podlažní s obvodovým pláštěm z boletických panelů a plochou střechou, propojenou spojovacím krčkem s vedlejší budovou, vedlejší budova, která je dvoupodlažní nepodsklepená s obvodovým pláštěm z boletických panelů v kombinaci s plnými vyzdívkami s břízolitovou omítkou a plochou střechou a objekt garáží, který navazuje na hlavní budovu, je jednopodlažní podsklepený s obvodovým pláštěm tvořeným plnými vyzdívkami s břízolitovou omítkou a plochou střechou (v souladu s návrhem SoD čl. II. odst ). 2.8 Aktuálně platné zdrojové informace k OPŽP: Programový dokument Operačního programu Životni Prostředí pro období Implementační dokument OPŽP Směrnice MŽP pro předkládáni žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR kapitoly 315 (dále jen Směrnice MŽP ) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (včetně příloh) Grafický manuál povinné publicity pro OPŽP Všechny aktuálně platné dokumenty vztahující se k OPŽP jsou zveřejněny na pod záložkou Dokumenty ke stažení. 3. Další požadavky na předmět, rozsah a způsob plnění veřejné zakázky a předpokládaná hodnota 3.1 Investiční záměr předmětu díla byl zaregistrován v SMVS pod indentifikačním číslem a názvem 114V OPŽP - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 příprava pro podání projektové žádosti. Pro označení identity projektu ve výstupech předmětu díla a to na krycích listech a deskách obou dokumentů a všech příloh (krycích desek), tj. aktualizovaného EA bude použito označení: EA - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 pro zateplení objektů a zhotovení PD bude použito označení PD - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 zateplení objektů. Zároveň budou tyto dokumenty označeny logy Evropské unie a OPŽP dle Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP. 3.2 Předmět veřejné zakázky bude zpracován s hlavním cílem - dosažení snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměnou či rekonstrukcí otvorových výplní). 3

4 3.3 V rámci snížení energetické náročnosti budov se předpokládá dokončení výměny otvorových výplní (převážná část okenních výplní již byla postupně vyměněna), zateplení obvodového pláště, podlah (podhledů) nad volným prostorem a zateplení plochých střech (vč. spojovacího krčku) doplněné novou povlakovou (fóliovou) krytinou a novými klempířskými prvky všech citovaných objektů, (viz. příloha č. 1 návrh SoD čl. II. odst. 2.2). 3.4 Čistopisy vypracovaného EA a PD budou po zapracování dále stanovených podmínek splňovat limit pro naplnění určené bodové hranice (min. 70 bodů) v součtu bodového hodnocení výběrových (hodnotících) kritérií přijatelnosti pro dosažení podpory v rámci OPŽP s tím, že v každém indikátoru výběrových kritérií obou skupin ekologické relevance projektu (1. Měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů - tis. Kč/t CO2.rok, 2. Měrná náročnost na úsporu energie - tis. Kč/GJ) a technické úrovni projektu (1. Měrná finanční náročnost zateplení budovy, 2. Úspora energie, 3. Dosažený energetický standard budovy po rekonstrukci). 3.5 EA a PD budou v části navrhovaných zlepšujících tepelně technických parametrů obalových konstrukcí budovy u jednotlivých konstrukcí objektu po realizaci splňovat minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U N uvedenou v odstavci 5.2 součinitel prostupu tepla ČSN (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em, N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN (znění říjen 2011), nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em,rec uvedenou v odst. 5.3 téže technické normy. (Viz. specifická kriteria přijatelnosti u prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, části Realizace úspor energie a kritéria přijatelnosti Implementačního dokumentu. 3.6 Obecné i specifické náležitosti, obsah a rozsah PD a EA je stanoven v přiloženém návrhu SoD (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace). 3.7 Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat doklady uvedené v čl. 2 odst. 2.6 této ZD a stanoviska, která budou splňovat náležitosti určené platným Závazným pokynem pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP : územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (respektive stanovisko příslušného stavebního úřadu, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení viz. Závazný pokyn pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ) prohlášení o zateplovaných plochách (ve stanoveném rozsahu a obsahu viz. Závazný pokyn pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP) 3.8 Součástí zpracovávané dokumentace bude kumulativní rozpočet veškerých nákladů s ověřením (potvrzením) zhotovitele v členění: náklady na vypracování PD (dle skutečné ceny z SoD) náklady na vypracování aktualizace EA (dle skutečné ceny z SoD náklady na realizaci (stavební práce, dodávky, profese, montáže, a činnosti související v členění na výdaje způsobilé a nezpůsobilé dle zpracovaného a projektantem oceněného výkazu výměr zpracovaného dle SoD) náklady na výkon autorského dozoru. 3.9 Zhotovitel bude povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektu dle Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP. Zhotovitel podpisem nabídky (návrhu smlouvy o dílo) prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je seznámen s pravidly publicity dle Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP v platném znění. 4

5 3.10 Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (EA a PD) vč. inž. činnosti do 31. srpna Řádně dokončený EA a PD budou předány objednateli předávacím protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran v sídle objednatele (v kanceláři zástupce pro věci technické pana Libora Pivokonského) EA a PD budou předány v kompletním provedení v českém jazyce v rozsahu dle této zadávací dokumentace a návrhu SoD takto: Čtyři týdny před vydáním čistopisu, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno vyhotovení - v tužkovém provedení pro odsouhlasení komisí odborných služeb objednatele a uživatele. Objednatel k tomuto projednání svolá komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit, pořídit (zhotovitel) z jednání komise písemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a uživatele do příslušné části dokumentace. Zápis o projednání bude nedílnou částí dokumentace (jeho dokladové části) Dva týdny před vydáním čistopisu, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno kompletní vyhotovení v elektronické podobě (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k závěrečnému odsouhlasení Energetický audit bude předeán v čistopise v 6-ti (šesti) listinných vyhotoveních z toho 4x ověřených způsobilým zpracovatelem v kompletním provedení v elektronické podobě na CD - 1x ve formátu *.pdf Projektová dokumentace vč. inž. činnosti v 6-ti (šesti) listinných vyhotoveních z toho 4x ověřených způsobilým zpracovatelem v kompletním provedení v elektronické podobě na CD - 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls) nenaceněný soupis prací 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk) na CD nebo em a 1x v tištěné podobě naceněný soupis prací - 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls na CD nebo em a 1x v tištěné podobě geodetické zaměření a průzkumy dle čl. II, odst jako samostatná část PD ve 3 (třech) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem, 1x v elektronické podobě na CD - ve formátu *.pdf 3.12 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,00Kč bez DPH. 4. Prohlídka místa plnění Fyzická prohlídka předmětného objektu této veřejné zakázky proběhne pro všechny uchazeče jednotně v termínu: 6. května v 9,00 hodin na místě tj. v objektu Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje. - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská Obchodní podmínky včetně platebních podmínek Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedené v návrhu SoD, který tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný text smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené ve vzoru smlouvy či požadované v Zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění 5

6 nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách. 6. Autorský dozor 6.1 Součástí této veřejné zakázky je budoucí závazek vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby, až do doby jejího ukončení a případně vydání kolaudačního souhlasu v předpokládaném rozsahu cca 20 hodin. Předmětem autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v průběhu provádění prací (např. kontrolní dny obvykle 1x za měsíc, předání a převzetí prací atd.) a zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn projektové dokumentace vynucených vlastním prováděním stavebních prací, změn materiálů, dodávek, posouzení oprávněnosti případných víceprací a změn, stanovení způsobu jejich provádění, podle potřeby vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, provádění autorského dozoru na stavbě apod Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru budou upřesněny v samostatně uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu autorského dozoru uvedená v návrhu SoD na tuto veřejnou zakázku bude závazná. (v souladu s přílohou č.1 ZD, čl. 4. odst. 4.6). 7. Vyhotovení dalších paré EA a PD 7.1 V případě, že objednatel bude pro své potřeby požadovat vyhotovení dalších paré nad rámec této smlouvy (tzn. 7. a každé další paré, dále jen víceparé ) je zhotovitel povinen mu tato víceparé dodat do 48 hodin na základě požadavku zástupce objednatele pro věci technické. 7.2 Činnosti spojené s vyhotovením víceparé budou předmětem samostatné objednávky zadavatele. 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 8.1 Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v korunách českých (CZK). 8.2 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady potřebné k realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. zhotovení projektové dokumentace včetně aktualizace energetického auditu pro zateplení objektu KŘP KHK - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská Zadavatel požaduje po uchazeči, aby se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky, protože nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na vyčíslení výše předložené nabídkové ceny. 8.4 Uchazeč předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu dle zadávací dokumentace a rozepíše ji do návrhu SoD v následujícím členění cena za aktualizaci EA: - cena bez DPH v Kč - DPH..% v Kč - cena včetně % DPH v Kč cena za zhotovení PD: - cena za zhotovení částí A,B,C,D,E,F,G PD (v souladu s č. II odst. 4.3 návrhu SoD) bez DPH v Kč 6

7 - cena za inženýrskou činnost (v souladu s čl. II odst. 4.5 návrhu SoD) bez DPH v Kč - cena za geodetické zaměření a provedení průzkumů (v souladu s čl. II. odst 4.2 návrhu SoD) bez DPH v Kč - DPH..% v Kč - cena včetně % DPH v Kč Celková cena díla, tj. cena celkem za aktualizaci energetického auditu a zhotovení projektové dokumentace: - nabídková cena bez DPH v Kč - DPH..% v Kč - nabídková cena včetně % DPH v Kč Uchazeč dále uvede ve své nabídce (do návrhu SoD, čl. IV. odst. 3.a.4.) cena za autorský dozor za 1 hodinu v Kč bez DPH cena za 1 kompletní víceparé EA v Kč bez DPH cena za 1 kompletní víceparé PD včetně soupisu v Kč bez DPH 9. Způsob hodnocení nabídek 9.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 9.2 Zadavatel není plátcem daně, a proto bude hodnocena nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty. 10. Kvalifikační předpoklady 10.1 Zadavatel omezil rozsah požadované kvalifikace na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu požaduje v nabídce předložit tyto doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a autorizaci v příslušném oboru. c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, oprávnění k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě (projektová činnost ve výstavbě) dle 158 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) - doklad o autorizaci (dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro obor pozemní stavby (autorizovaný inženýr nebo architekt) a doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů (kopii zápisu o zapsání do Seznamu energetických auditorů MPO dle 10 zákona č. 406/2000 Sb., osoba oprávněná MPO k předmětné činnosti v oblasti energetické účinnosti) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky požaduje Zadavatel předložit seznam nejméně tří (3) významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech v rozsahu služeb, jejichž předmětem bylo zhotovení obdobné projektové činnosti spojené se zateplením obvodových plášťů budov, 7

8 každá z nich v minimálním finančním objemu stavebních nákladů 3 mil. Kč vč. DPH, provedených v posledních třech letech. Dodavatel prokazuje předložením seznamu, který musí zahrnovat cenu, dobu a předmět projektové činnosti (název a označení projektu). 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídek 11.1 Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Přílohu č. 1 zadávací dokumentace tvoří návrh smlouvy o dílo, která musí být vyplněna v souladu se zadávací dokumentací a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, včetně data a razítka Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v českém jazyce. Na výtisku bude zřetelně uveden celkový počet jeho listů. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci Nabídka uchazeče musí obsahovat: - nabídkovou cenu zpracovanou v souladu s čl. 8. zadávací dokumentace, doplněnou do návrhu smlouvy o dílo - doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s čl. 10. této zadávací dokumentace - návrh smlouvy o dílo, řádně doplněný v souladu s požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č. 1 zadávací dokumentace), vč. razítka firmy Nabídku uchazeč vloží do řádně uzavřené obálky, označené nápisem NEOTVÍRAT a označením Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 aktualizace EA a zhotovení PD. 12. Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 13. Lhůta a místo pro podání nabídek 13.1 Nabídku může uchazeč podat poštou či jiným veřejným přepravcem nebo osobně ve lhůtě do 14. května 2015 do 9,30 hodin, na adresu zadavatele: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Odbor veřejných zakázek Ulrichovo náměstí Hradec Králové 13.2 Nabídky doručované osobně budou přijímány ve Lhůtě pro podání nabídek na shodné adrese v pracovní dny v době od 7:30 do 15:00 hodin nebo po telefonické domluvě (tel nebo ) v pracovní dny, až do konce lhůty pro podání nabídek Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené Termín otevírání obálek je stanoven dne 14. května 2015 v 10,00 hodin. (neveřejné!) 8

9 14. Zadávací lhůta Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni, je stanovena zadavatelem v délce 120 kalendářních dnů. 15. Zveřejňování Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_28.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. 16. Práva zadavatele 16.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy o dílo písemně jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách, která nejsou předmětem hodnocení. 17. Schválení zadávacích podmínek Tato zadávací dokumentace a veškeré stanovené zadávací podmínky byly schváleny zadavatelem dne 29. dubna brig. gen. Mgr. Martin Červíček Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 9

KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů: Přílohy: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů: Přílohy: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ředitel Krajského ředitelstv í policie Králov éhradeckého kraje KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadávací dokumentace pro

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Rekonstrukce střechy Javornická 1228

Rekonstrukce střechy Javornická 1228 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU v souladu se zněním ust. 6, 12 odst. 3 a ust. 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Rekonstrukce střechy Javornická 1228

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více

KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT- 212905/ČJ-2013-0700VZ

KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT- 212905/ČJ-2013-0700VZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: Název zakázky:

Více

" Ú z e m n í p l á n V í t ě z n á " v y z ý v á

 Ú z e m n í p l á n V í t ě z n á  v y z ý v á Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/24875-15/dagm ORRI/3430-2015 V Rumburku dne 17.07.2015 Projektová dokumentace zateplení budovy

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 12 odst. 3 a ve smyslu ustanovení 18 odst.3 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Název

Více

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz OBECNÍ ÚŘAD RATMĚŘICE ČP. 72, 257 03 JANKOV TELEFON: 317 833 321, FAX: 317 833 289, E-MAIL: starosta@ratmerice.cz V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou podlimitní

Více

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Heřmanice Orlovská 670/35, poštovní přihrádka 2, 713 02 Ostrava 13 Tel.: 595 220 111, Fax: 595 220 289, ISDS: ysud4wq VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS-SVZ 6/35/2012-8/2012/stav./540

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení obecní knihovny Městys Zlonice č.p. 545 podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 12. 3. 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem monokrystalů I. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

KRPH-104382-3/ČJ-2013-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 7. listopadu 2013

KRPH-104382-3/ČJ-2013-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 7. listopadu 2013 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ředitel Krajského ředitelství policie Králov éhradeckého kraje KRPH-104382-3/ČJ-2013-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 7. listopadu 2013 Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění znaleckých posudků s názvem Název zadavatele: Město Semily

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách),

Více

Tenisový klub Prostějov, občanské sdružení, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČO 00205061

Tenisový klub Prostějov, občanské sdružení, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČO 00205061 Tenisový klub Prostějov, občanské sdružení, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČO 00205061 Přestavba podkrovního prostoru - ubytování Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na stavební práce (Prostějov,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavebního díla: KANALIZACE A ČOV ŽDÍREC U POHLEDU II. ETAPA - 1 - Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) 1. Identifikace zadavatele 2.

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Obec Nedomice se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259. Výzva k podání nabídek

Obec Nedomice se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259. Výzva k podání nabídek se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259 V Nedomicích, 27. 6. 2013 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách Vážení,

Více

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova).

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice Hradec Králové Hradební 860, poštovní přihrádka62, 500 01 Hradec Králové Tel.: 495 758 111, Fax: 495 758 211, 210ISDS: tjfd4ke NAŠE č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Název projektu Financování č.j. PPR-33413-5/ČJ-2014-990656 Vytvoření informačních a komunikačních nástrojů v rámci projektu

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí 1 Identifikační údaje zadavatele 1.1 Základní údaje Název: Zastoupena: Sídlo: Správa

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/002/001/2015-6/LOG/503

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

OBEC SKALIČKA. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce ZŠ a MŠ Skalička - nová třída mateřské školy, Olomoucký kraj Skalička 109, 753 52

OBEC SKALIČKA. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce ZŠ a MŠ Skalička - nová třída mateřské školy, Olomoucký kraj Skalička 109, 753 52 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce ZŠ a MŠ Skalička - nová třída mateřské školy, zadávaná dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dle 6, 12 odstavec 6, na základě

Více

Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV

Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6, 12 a 18 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., zadávanou v souladu Operačního programu Životní prostředí fondu soudržnosti EU. Obec

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/25753-15/dagm ORRI/3510-2015 V Rumburku dne 27.07.2015 Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace (dále také ZD) Oprava podlahových krytin - koberce

Zadávací dokumentace (dále také ZD) Oprava podlahových krytin - koberce 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Náměstek ředitele pro ekonomiku č. j. KRPE-38814-5/ČJ-2014-1700VZ Pardubice dne 20. května 2014 Počet stran: 4 Zadávací dokumentace (dále také ZD) veřejné

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 2. 2015 Vyřizuje: Ing. Vladimír

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Název akce: Zpracování projektové dokumentace " Rekonstrukce objektu, dvorní přístavba a půdní vestavba Identifikační údaje zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Město Vysoké nad Jizerou Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou IČ, DIČ: 00276294, CZ 00276294 VÝZVA ZÁJEMCE O PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení

Více

"Rumburk - rekonstrukce povrchů místních komunikací"

Rumburk - rekonstrukce povrchů místních komunikací Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, se sídlem Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 p. Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Břeclav Vyřizuje: Pohanka Vít tel.: 519 311 365, mobil 731 428 224 e-mail: vit.pohanka@breclav.eu fax: 519 311 363 Datum: 28.5.2015 ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, starosta 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku na zajištění projektových služeb na akci: LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY - autorský dozor Tato zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Rekonstrukce bývalé celnice Čížov Hardegg. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Rekonstrukce bývalé celnice Čížov Hardegg. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Rekonstrukce bývalé celnice Čížov Hardegg Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí 1 Identifikační údaje zadavatele 1.1 Základní údaje Název:

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Vyhlásená súťaž Česko

Vyhlásená súťaž Česko Dodávka pevných paliv pro potřeby Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, rekreační a Dodávka pevných paliv pro potřeby Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, rekreační a 1 / 5 VÝZVA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n.

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/914/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Slezská 7, 120 56 Praha 2 227 010 111, 227 010 114 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh.

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh. Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava fasády garáže a zateplení soklů Domova Sosna zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

3. Termín a místo plnění realizace veřejné zakázky, prohlídka místa plnění

3. Termín a místo plnění realizace veřejné zakázky, prohlídka místa plnění VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Oráčov poštovní přihrádka 3, 270 32 Oráčov Tel.: 313 593 111, Fax: 313 594 245, ISDS: zgxd4z3 VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/010/001/2015-26/LOG/515 VYŘIZUJE:

Více

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA NÁRODNÍ ÚSTAV MINISTERSTVO KULTURY LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zpracoval: Jančálek s.r.o. 08/2006 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE

Více

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Chodník v obci Zašová Luhy Jedná se o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Zadavatel

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZŠ Valtická

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZŠ Valtická PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická ZADAVATEL:

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OBNOVA STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY V PAZDERNĚ KULTURNÍHO PRVKU DĚDICTVÍ VENKOVA

OBNOVA STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY V PAZDERNĚ KULTURNÍHO PRVKU DĚDICTVÍ VENKOVA Obec Pazderna 739 51 Pazderna čp. 61 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE OBNOVA STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY V PAZDERNĚ KULTURNÍHO PRVKU DĚDICTVÍ VENKOVA Obsah

Více

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2472/2010 VYŘIZUJE: Pluhovský TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 MOB: 605 247 077 E-MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz

Více