Č.J.: KRPH ČJ NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.J.: KRPH- 6816-2ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12"

Transkript

1 Č.J.: KRPH ČJ NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), Vás vyzývám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 aktualizace energetického auditu a zhotovení projektové dokumentace. Identifikační číslo SMVS 114V Obsah: 1. Informace o zadavateli 2. Předmět plnění veřejné zakázky 3. Další požadavky na předmět, rozsah a způsob plnění veřejné zakázky a předpokládaná hodnota 4. Prohlídka místa plnění 5. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek 6. Autorský dozor 7. Vyhotovení dalších paré EA a PD 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 9. Způsob hodnocení nabídek 10. Kvalifikační předpoklady 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídek 12. Varianty nabídek Lhůta pro podání nabídky 14. Zadávací lhůta 15. Zveřejňování 16. Práva zadavatele 17. Schválení zadávacích podmínek Přílohy zadávací dokumentace: Příloha č.1 Návrh smlouvy o dílo 1. Informace o zadavateli Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Česká republika Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové zastoupený: brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem, ředitelem (dále jen Zadavatel ) Právní forma: organizační složka státu IČO: DIČ: CZ Kontaktní osoby zadavatele: Bc. Eva Ringlová, tel: Ing. Martina Kulhánková, tel: fax:

2 Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je: pan Libor Pivokonský tel pan Miloslav Patka vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, Tel.: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje oddělení správy nemovitého majetku Kontaktní adresa zadavatele Adresa pro písemný styk s dodavateli a doručování nabídek: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Odbor veřejných zakázek Ulrichovo náměstí č.p. 810, Hradec Králové telefonní linka z recepce objektu , , (kontakt pro osobní doručení nabídky) 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Předmětem veřejné zakázky je aktualizace energetického auditu a zhotovení projektové dokumentace pro zateplení objektu Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje. Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Zborovská č.p Podkladem pro plnění veřejné zakázky je energetický audit (dále jen EA) budov Územního odboru Rychnov nad Kněžnou, vypracovaný fy JSM Hradec Králové v prosinci 2003, (vypracoval energetický auditor Ing. Miroslav Mizera a energetický auditor Ing. Jiří Malkovský). Dalším podkladem pro plnění předmětu díla je původní projektová dokumentace z roku 1976 v listinné podobě a dokumentace recepce z roku 2008 v listinné podobě a PENB z roku 2013 v listinné podobě. Tyto dokumenty budou poskytnuty v listinné podobě vítěznému uchazeči na tuto veřejnou zakázku. 2.3 Předmětem veřejné zakázky je aktualizace zpracovaného energetického auditu (dále jen EA) se zaměřením na realizaci úspor energií, zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov a následně na základě výsledků aktualizovaného EA zhotovení kompletní projektové dokumentace, která svými obsahovými náležitostmi bude vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti v rozsahu pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen PD) uvedeného objektu, splňující podmínky pro podání projektové žádosti pro získání podpory z Operačního programu Životního prostředí (dále jen OPŽP) , prioritní osa 5: Energetické úspory, investiční priorita 1 prioritní osy 5: Podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách a v oblasti bydlení, specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Mezi podporované aktivity tohoto specifického cíle patří: Snižování potřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov. 2.4 Protože dosud nejsou známy podmínky výše uvedené připravované výzvy pro předložení projektových žádostí nového programového období OPŽP a není znám rozsah povinných příloh, budou EA a PD vypracovány v souladu s aktuálně platnými dokumenty: Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP pro programové období , stanovené pro prioritní osu č. 3: Energetické úspory - udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2: realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast : realizace úspor energie, v souladu s dalšími požadavky stanovenými objednatelem v této smlouvě o dílo. 2.5 PD určí stavbu (stavební úpravy) v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezí podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožní vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako jeho součást. PD bude zpracována rovněž 2

3 v souladu s dalšími požadavky stanovenými zadavatelem v této zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č Inženýrská činnost: koncept návrhu PD zateplení (na počátku prací na PD) bude vypracován ve třech variantách materiálového, barevného a hmotového řešení zateplení hlavní budovy, vedlejší budovy a objektu garáží. Varianty budou projednány na MÚ RK (s odborem výstavby a ŽP městský architekt a ref. památkové péče OŠMT) za účasti objednatele v úvodu projekčních prací a bude vybrána nejvhodnější varianta (vč. dokladu o projednání). Dokončená PD bude doložena zejména stanovisky: MÚ RK, odboru výstavby a ŽP, odborných služeb, uživatele a hygienické služby objednatele. Tato stanoviska budou nedílnou součástí přílohy E. PD, (jak je uvedeno v návrhu SoD čl. II. odst. 4.5). 2.7 Navrhované stavební úpravy budou řešit zateplení stávajících objektů čp v ul. Zborovské, Územního odboru KŘP-H Rychnov nad Kněžnou, které byly postaveny v 70. letech minulého století. Budou řešeny tři objekty, které jsou spolu konstrukčně a provozně propojené: Hlavní budova, která je podsklepená, 6-ti podlažní s obvodovým pláštěm z boletických panelů a plochou střechou, propojenou spojovacím krčkem s vedlejší budovou, vedlejší budova, která je dvoupodlažní nepodsklepená s obvodovým pláštěm z boletických panelů v kombinaci s plnými vyzdívkami s břízolitovou omítkou a plochou střechou a objekt garáží, který navazuje na hlavní budovu, je jednopodlažní podsklepený s obvodovým pláštěm tvořeným plnými vyzdívkami s břízolitovou omítkou a plochou střechou (v souladu s návrhem SoD čl. II. odst ). 2.8 Aktuálně platné zdrojové informace k OPŽP: Programový dokument Operačního programu Životni Prostředí pro období Implementační dokument OPŽP Směrnice MŽP pro předkládáni žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR kapitoly 315 (dále jen Směrnice MŽP ) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (včetně příloh) Grafický manuál povinné publicity pro OPŽP Všechny aktuálně platné dokumenty vztahující se k OPŽP jsou zveřejněny na pod záložkou Dokumenty ke stažení. 3. Další požadavky na předmět, rozsah a způsob plnění veřejné zakázky a předpokládaná hodnota 3.1 Investiční záměr předmětu díla byl zaregistrován v SMVS pod indentifikačním číslem a názvem 114V OPŽP - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 příprava pro podání projektové žádosti. Pro označení identity projektu ve výstupech předmětu díla a to na krycích listech a deskách obou dokumentů a všech příloh (krycích desek), tj. aktualizovaného EA bude použito označení: EA - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 pro zateplení objektů a zhotovení PD bude použito označení PD - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 zateplení objektů. Zároveň budou tyto dokumenty označeny logy Evropské unie a OPŽP dle Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP. 3.2 Předmět veřejné zakázky bude zpracován s hlavním cílem - dosažení snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměnou či rekonstrukcí otvorových výplní). 3

4 3.3 V rámci snížení energetické náročnosti budov se předpokládá dokončení výměny otvorových výplní (převážná část okenních výplní již byla postupně vyměněna), zateplení obvodového pláště, podlah (podhledů) nad volným prostorem a zateplení plochých střech (vč. spojovacího krčku) doplněné novou povlakovou (fóliovou) krytinou a novými klempířskými prvky všech citovaných objektů, (viz. příloha č. 1 návrh SoD čl. II. odst. 2.2). 3.4 Čistopisy vypracovaného EA a PD budou po zapracování dále stanovených podmínek splňovat limit pro naplnění určené bodové hranice (min. 70 bodů) v součtu bodového hodnocení výběrových (hodnotících) kritérií přijatelnosti pro dosažení podpory v rámci OPŽP s tím, že v každém indikátoru výběrových kritérií obou skupin ekologické relevance projektu (1. Měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů - tis. Kč/t CO2.rok, 2. Měrná náročnost na úsporu energie - tis. Kč/GJ) a technické úrovni projektu (1. Měrná finanční náročnost zateplení budovy, 2. Úspora energie, 3. Dosažený energetický standard budovy po rekonstrukci). 3.5 EA a PD budou v části navrhovaných zlepšujících tepelně technických parametrů obalových konstrukcí budovy u jednotlivých konstrukcí objektu po realizaci splňovat minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U N uvedenou v odstavci 5.2 součinitel prostupu tepla ČSN (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em, N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN (znění říjen 2011), nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em,rec uvedenou v odst. 5.3 téže technické normy. (Viz. specifická kriteria přijatelnosti u prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, části Realizace úspor energie a kritéria přijatelnosti Implementačního dokumentu. 3.6 Obecné i specifické náležitosti, obsah a rozsah PD a EA je stanoven v přiloženém návrhu SoD (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace). 3.7 Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat doklady uvedené v čl. 2 odst. 2.6 této ZD a stanoviska, která budou splňovat náležitosti určené platným Závazným pokynem pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP : územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (respektive stanovisko příslušného stavebního úřadu, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení viz. Závazný pokyn pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ) prohlášení o zateplovaných plochách (ve stanoveném rozsahu a obsahu viz. Závazný pokyn pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP) 3.8 Součástí zpracovávané dokumentace bude kumulativní rozpočet veškerých nákladů s ověřením (potvrzením) zhotovitele v členění: náklady na vypracování PD (dle skutečné ceny z SoD) náklady na vypracování aktualizace EA (dle skutečné ceny z SoD náklady na realizaci (stavební práce, dodávky, profese, montáže, a činnosti související v členění na výdaje způsobilé a nezpůsobilé dle zpracovaného a projektantem oceněného výkazu výměr zpracovaného dle SoD) náklady na výkon autorského dozoru. 3.9 Zhotovitel bude povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektu dle Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP. Zhotovitel podpisem nabídky (návrhu smlouvy o dílo) prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je seznámen s pravidly publicity dle Grafického manuálu povinné publicity pro OPŽP v platném znění. 4

5 3.10 Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (EA a PD) vč. inž. činnosti do 31. srpna Řádně dokončený EA a PD budou předány objednateli předávacím protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran v sídle objednatele (v kanceláři zástupce pro věci technické pana Libora Pivokonského) EA a PD budou předány v kompletním provedení v českém jazyce v rozsahu dle této zadávací dokumentace a návrhu SoD takto: Čtyři týdny před vydáním čistopisu, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno vyhotovení - v tužkovém provedení pro odsouhlasení komisí odborných služeb objednatele a uživatele. Objednatel k tomuto projednání svolá komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit, pořídit (zhotovitel) z jednání komise písemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a uživatele do příslušné části dokumentace. Zápis o projednání bude nedílnou částí dokumentace (jeho dokladové části) Dva týdny před vydáním čistopisu, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno kompletní vyhotovení v elektronické podobě (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k závěrečnému odsouhlasení Energetický audit bude předeán v čistopise v 6-ti (šesti) listinných vyhotoveních z toho 4x ověřených způsobilým zpracovatelem v kompletním provedení v elektronické podobě na CD - 1x ve formátu *.pdf Projektová dokumentace vč. inž. činnosti v 6-ti (šesti) listinných vyhotoveních z toho 4x ověřených způsobilým zpracovatelem v kompletním provedení v elektronické podobě na CD - 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls) nenaceněný soupis prací 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk) na CD nebo em a 1x v tištěné podobě naceněný soupis prací - 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls na CD nebo em a 1x v tištěné podobě geodetické zaměření a průzkumy dle čl. II, odst jako samostatná část PD ve 3 (třech) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem, 1x v elektronické podobě na CD - ve formátu *.pdf 3.12 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,00Kč bez DPH. 4. Prohlídka místa plnění Fyzická prohlídka předmětného objektu této veřejné zakázky proběhne pro všechny uchazeče jednotně v termínu: 6. května v 9,00 hodin na místě tj. v objektu Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje. - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská Obchodní podmínky včetně platebních podmínek Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedené v návrhu SoD, který tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný text smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené ve vzoru smlouvy či požadované v Zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění 5

6 nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách. 6. Autorský dozor 6.1 Součástí této veřejné zakázky je budoucí závazek vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby, až do doby jejího ukončení a případně vydání kolaudačního souhlasu v předpokládaném rozsahu cca 20 hodin. Předmětem autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v průběhu provádění prací (např. kontrolní dny obvykle 1x za měsíc, předání a převzetí prací atd.) a zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn projektové dokumentace vynucených vlastním prováděním stavebních prací, změn materiálů, dodávek, posouzení oprávněnosti případných víceprací a změn, stanovení způsobu jejich provádění, podle potřeby vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, provádění autorského dozoru na stavbě apod Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru budou upřesněny v samostatně uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu autorského dozoru uvedená v návrhu SoD na tuto veřejnou zakázku bude závazná. (v souladu s přílohou č.1 ZD, čl. 4. odst. 4.6). 7. Vyhotovení dalších paré EA a PD 7.1 V případě, že objednatel bude pro své potřeby požadovat vyhotovení dalších paré nad rámec této smlouvy (tzn. 7. a každé další paré, dále jen víceparé ) je zhotovitel povinen mu tato víceparé dodat do 48 hodin na základě požadavku zástupce objednatele pro věci technické. 7.2 Činnosti spojené s vyhotovením víceparé budou předmětem samostatné objednávky zadavatele. 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 8.1 Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v korunách českých (CZK). 8.2 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady potřebné k realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. zhotovení projektové dokumentace včetně aktualizace energetického auditu pro zateplení objektu KŘP KHK - Rychnov nad Kněžnou, Zborovská Zadavatel požaduje po uchazeči, aby se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky, protože nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na vyčíslení výše předložené nabídkové ceny. 8.4 Uchazeč předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu dle zadávací dokumentace a rozepíše ji do návrhu SoD v následujícím členění cena za aktualizaci EA: - cena bez DPH v Kč - DPH..% v Kč - cena včetně % DPH v Kč cena za zhotovení PD: - cena za zhotovení částí A,B,C,D,E,F,G PD (v souladu s č. II odst. 4.3 návrhu SoD) bez DPH v Kč 6

7 - cena za inženýrskou činnost (v souladu s čl. II odst. 4.5 návrhu SoD) bez DPH v Kč - cena za geodetické zaměření a provedení průzkumů (v souladu s čl. II. odst 4.2 návrhu SoD) bez DPH v Kč - DPH..% v Kč - cena včetně % DPH v Kč Celková cena díla, tj. cena celkem za aktualizaci energetického auditu a zhotovení projektové dokumentace: - nabídková cena bez DPH v Kč - DPH..% v Kč - nabídková cena včetně % DPH v Kč Uchazeč dále uvede ve své nabídce (do návrhu SoD, čl. IV. odst. 3.a.4.) cena za autorský dozor za 1 hodinu v Kč bez DPH cena za 1 kompletní víceparé EA v Kč bez DPH cena za 1 kompletní víceparé PD včetně soupisu v Kč bez DPH 9. Způsob hodnocení nabídek 9.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 9.2 Zadavatel není plátcem daně, a proto bude hodnocena nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty. 10. Kvalifikační předpoklady 10.1 Zadavatel omezil rozsah požadované kvalifikace na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu požaduje v nabídce předložit tyto doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a autorizaci v příslušném oboru. c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, oprávnění k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě (projektová činnost ve výstavbě) dle 158 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) - doklad o autorizaci (dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro obor pozemní stavby (autorizovaný inženýr nebo architekt) a doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů (kopii zápisu o zapsání do Seznamu energetických auditorů MPO dle 10 zákona č. 406/2000 Sb., osoba oprávněná MPO k předmětné činnosti v oblasti energetické účinnosti) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky požaduje Zadavatel předložit seznam nejméně tří (3) významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech v rozsahu služeb, jejichž předmětem bylo zhotovení obdobné projektové činnosti spojené se zateplením obvodových plášťů budov, 7

8 každá z nich v minimálním finančním objemu stavebních nákladů 3 mil. Kč vč. DPH, provedených v posledních třech letech. Dodavatel prokazuje předložením seznamu, který musí zahrnovat cenu, dobu a předmět projektové činnosti (název a označení projektu). 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídek 11.1 Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Přílohu č. 1 zadávací dokumentace tvoří návrh smlouvy o dílo, která musí být vyplněna v souladu se zadávací dokumentací a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, včetně data a razítka Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v českém jazyce. Na výtisku bude zřetelně uveden celkový počet jeho listů. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci Nabídka uchazeče musí obsahovat: - nabídkovou cenu zpracovanou v souladu s čl. 8. zadávací dokumentace, doplněnou do návrhu smlouvy o dílo - doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s čl. 10. této zadávací dokumentace - návrh smlouvy o dílo, řádně doplněný v souladu s požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č. 1 zadávací dokumentace), vč. razítka firmy Nabídku uchazeč vloží do řádně uzavřené obálky, označené nápisem NEOTVÍRAT a označením Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360 aktualizace EA a zhotovení PD. 12. Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 13. Lhůta a místo pro podání nabídek 13.1 Nabídku může uchazeč podat poštou či jiným veřejným přepravcem nebo osobně ve lhůtě do 14. května 2015 do 9,30 hodin, na adresu zadavatele: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Odbor veřejných zakázek Ulrichovo náměstí Hradec Králové 13.2 Nabídky doručované osobně budou přijímány ve Lhůtě pro podání nabídek na shodné adrese v pracovní dny v době od 7:30 do 15:00 hodin nebo po telefonické domluvě (tel nebo ) v pracovní dny, až do konce lhůty pro podání nabídek Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené Termín otevírání obálek je stanoven dne 14. května 2015 v 10,00 hodin. (neveřejné!) 8

9 14. Zadávací lhůta Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni, je stanovena zadavatelem v délce 120 kalendářních dnů. 15. Zveřejňování Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách zadavatele: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_28.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. 16. Práva zadavatele 16.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy o dílo písemně jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách, která nejsou předmětem hodnocení. 17. Schválení zadávacích podmínek Tato zadávací dokumentace a veškeré stanovené zadávací podmínky byly schváleny zadavatelem dne 29. dubna brig. gen. Mgr. Martin Červíček Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 9

Zadávací dokumentace (dále také ZD) Projektová dokumentace zateplení budovy OOP Polička

Zadávací dokumentace (dále také ZD) Projektová dokumentace zateplení budovy OOP Polička 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ekonomická ředitelka č. j. KRPE-52902-4/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 24. června 2016 Počet stran: 7 Zadávací dokumentace (dále také ZD) veřejné zakázky

Více

KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů: Přílohy: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů: Přílohy: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ředitel Krajského ředitelstv í policie Králov éhradeckého kraje KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Ve smyslu 6 a 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

KRPH /ČJ NE-VZ V Hradci Králové dne 26. září 2013 Počet listů: 7. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

KRPH /ČJ NE-VZ V Hradci Králové dne 26. září 2013 Počet listů: 7. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ředitel Krajského ředitelství policie Králov éhradeckého kraje KRPH-79178-2/ČJ-2013-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 26. září 2013 Počet listů: 7 Zadávací

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadávací dokumentace pro

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. 9 odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. 9 odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e" Zadavatel obec Radvanice za účelem zadání zakázky malého rozsahu v y z ý v á uchazeče k podání

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 12 odst. 3 a ve smyslu ustanovení 18 odst.3 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Název

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení obecní knihovny Městys Zlonice č.p. 545 podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

" Ú z e m n í p l á n V í t ě z n á " v y z ý v á

 Ú z e m n í p l á n V í t ě z n á  v y z ý v á Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA Číslo zakázky: Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Datum vyhlášení zakázky:

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Název veřejné zakázky: Územní plán Velká Polom Preambule Obec Velká Polom na návrhovou část územního plánu (etapa 2)

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/24875-15/dagm ORRI/3430-2015 V Rumburku dne 17.07.2015 Projektová dokumentace zateplení budovy

Více

V Ý Z V A. Oráčov rekonstrukce objektu kuchyně F projektová dokumentace - II. kolo

V Ý Z V A. Oráčov rekonstrukce objektu kuchyně F projektová dokumentace - II. kolo VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Oráčov poštovní přihrádka 3, 270 32 Oráčov Tel.: 313 593 111, Fax: 313 594 245, ISDS: zgxd4z3 č.j.: VS-65072-20/ČJ-2016-802650 V Oráčově dne 7.12.2016 V Ý Z V A

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Zateplení klubovny skautu obec Mistrovice

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Zateplení klubovny skautu obec Mistrovice OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ /dále jen Oznámení/ : Obec Mistrovice se sídlem: Mistrovice 138 561 64, Jablonné nad Orlicí IČ: 00279226 bankovní spojení: č.ú.: 1324852319/0800 jejímž jménem jedná:

Více

Rekonstrukce střechy Javornická 1228

Rekonstrukce střechy Javornická 1228 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU v souladu se zněním ust. 6, 12 odst. 3 a ust. 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Rekonstrukce střechy Javornická 1228

Více

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Odbor veřejných zakázek Výzva k podání nabídek Krajské ředitelství policie Libereckého kraje vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor. pro projekt. Intenzifikace ČOV v obci Olešná

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor. pro projekt. Intenzifikace ČOV v obci Olešná Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zadávané dle vnitřní směrnice obce Olešná,

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení budovy požární stanice v Duchcově č. 21/2014VŘ Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

Projektová příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská

Projektová příprava projektu Kulturní centrum kino Varšava, č. p. 285 v Liberci I, ul. Frýdlantská S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor právní a veřejných zakázek náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

ZADAVATEL: NÁZEV ZAKÁZKY :

ZADAVATEL: NÁZEV ZAKÁZKY : VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY ( dále jen Zadávací dokumentace ) v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů evropské unie a v souladu s Doplňujícím výkladem k postupu pro zadávání zakázek

Více

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz OBECNÍ ÚŘAD RATMĚŘICE ČP. 72, 257 03 JANKOV TELEFON: 317 833 321, FAX: 317 833 289, E-MAIL: starosta@ratmerice.cz V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou podlimitní

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

KRPH-104382-3/ČJ-2013-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 7. listopadu 2013

KRPH-104382-3/ČJ-2013-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 7. listopadu 2013 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ředitel Krajského ředitelství policie Králov éhradeckého kraje KRPH-104382-3/ČJ-2013-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 7. listopadu 2013 Zadávací dokumentace

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT- 212905/ČJ-2013-0700VZ

KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT- 212905/ČJ-2013-0700VZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: Název zakázky:

Více

ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče

ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče 1. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. 2. Nabídka bude splňovat podmínky stanovené zněním 68 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 6, 12 odst. 3, 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Heřmanice Orlovská 670/35, poštovní přihrádka 2, 713 02 Ostrava 13 Tel.: 595 220 111, Fax: 595 220 289, ISDS: ysud4wq VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS-SVZ 6/35/2012-8/2012/stav./540

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 12. 3. 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem monokrystalů I. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Do veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Město Litvínov se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 2/2012 uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

Obec Nedomice se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259. Výzva k podání nabídek

Obec Nedomice se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259. Výzva k podání nabídek se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259 V Nedomicích, 27. 6. 2013 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách Vážení,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti

Archiv UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I R E K T O R Á T Oddělení veřejných zakázek Křížkovského 8 771 47 Olomouc Tel. : +420 585 631 118 FAX : +420 585 631 012 E-mail :petra.jungova@upol.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU č.j. 222778/2013/OM2/Kl-22758 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( P O Ž A D A V K Y A P O D M Í N K Y P R O Z P R A C O V Á N Í N A B Í D K Y ) Statutární město Hradec Králové, tímto vyzývá

Více

" Ú z e m n í p l á n V l č i c e " v y z ý v á ZADÁVACÍ PODMÍNKY

 Ú z e m n í p l á n V l č i c e  v y z ý v á ZADÁVACÍ PODMÍNKY Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách),

Více

Zadávací dokumentace. Realizace úspor energie, budova č.p. 479, ul. Bukovecká v Jablunkově

Zadávací dokumentace. Realizace úspor energie, budova č.p. 479, ul. Bukovecká v Jablunkově Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace Realizace úspor energie, budova č.p. 479, ul. Bukovecká v Jablunkově Obsah zadávací dokumentace : Úvod Článek 1. Článek

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

ZŠ VELEŠÍN. v y p i s u j e. k podání nabídky na zhotovení díla výměna střešní krytiny na pavilonu č. 3 ZŠ ve Velešíně

ZŠ VELEŠÍN. v y p i s u j e. k podání nabídky na zhotovení díla výměna střešní krytiny na pavilonu č. 3 ZŠ ve Velešíně ZŠ VELEŠÍN Družstevní č.p. 340 PSČ 382 32 tel. fax: 00420380331314 v y p i s u j e VÝZVU k podání nabídky na zhotovení díla výměna střešní krytiny na pavilonu č. 3 ZŠ ve Velešíně Zakázka je veřejnou zakázkou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): ve vztahu

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL: v zastoupení: Šebkovice Šebkovice 159, 675 45 Šebkovice zastoupená starostou Josefem Holčapkem IČO: 00290556 INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové

Více

Naše značka: V Hradci Králové dne

Naše značka: V Hradci Králové dne T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115076 V Hradci Králové

Více

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Adresa pracoviště: Domov seniorů Drachtinka 1631, Erbenova, 539 01 Hlinsko Č.j.: DsD/474/2016/Se Spis. znak skart. znak/lhůta: 60.1./V5 Vyřizuje:

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem OPLÁŠTĚNÍ

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem OPLÁŠTĚNÍ OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem OPLÁŠTĚNÍ Veřejná zakázka je součástí realizace projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Zakázka zadávaná

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění znaleckých posudků s názvem Název zadavatele: Město Semily

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Dokumentace bouracích prací - dům kultury Chrastava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve výběrovém řízení na realizaci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve výběrovém řízení na realizaci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu - 1 - OBEC VÁCLAVOV U BRUNTÁLU Horní Václavov 69, 793 41 Václavov u Bruntálu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve výběrovém řízení na realizaci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu Obec Václavov

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Břeclav Vyřizuje: Pohanka Vít tel.: 519 311 365, mobil 731 428 224 e-mail: vit.pohanka@breclav.eu fax: 519 311 363 Datum: 28.5.2015 ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - 1 - Obec Staré Město Obecní úřad Staré Město 66, 793 33 Staré Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci akce SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM Obec Staré Město si Vás dovoluje vyzvat na základě níže popsaných

Více

Výzva k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí Města Brandýs n. L. - Stará Boleslav č. 1/2017 Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku Zadavatel: název: Obec Břestek sídlo: Břestek 14, 687 08 právní forma: obec IČ: 00542253 DIČ: není plátce DPH statutární zástupce: RNDr. Jindřich Krušina, starosta tel.: +420 572 595 710 e-mail: obecbrestek@seznam.cz

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V souladu s 6 a 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky v

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

Energetické úspory objektu Mateřská školy v Doudlebách nad Orlicí

Energetické úspory objektu Mateřská školy v Doudlebách nad Orlicí Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12, odst.3, zák. č.137/2006 Sb. v platném znění Energetické úspory objektu Mateřská školy v Doudlebách

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

zastoupený ředitelem zařízení p. PaedDr. Pavlem Bártíkem, statutárním zástupcem ředitel

zastoupený ředitelem zařízení p. PaedDr. Pavlem Bártíkem, statutárním zástupcem ředitel VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) a Směrnice MŠMT upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku na zajištění projektových služeb na akci: LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY - autorský dozor Tato zadávací dokumentace

Více

Dodávka posypové soli pro rok 2013

Dodávka posypové soli pro rok 2013 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka posypové soli pro rok 2013 Zadavatel: Služby Města Veselí nad Moravou, se sídlem: Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 46 936 777 Zastoupený:

Více

Rekonstrukce skladů v areálu KŘP Pak projektová dokumentace

Rekonstrukce skladů v areálu KŘP Pak projektová dokumentace Příloha č. 1 Výzvy č. j. KRPE-33807-3/ČJ-2012-1700NE-VZ V Pardubicích dne 17. května 2012 Počet listů: 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/25753-15/dagm ORRI/3510-2015 V Rumburku dne 27.07.2015 Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Obec Ludgeřovice vyzývá tímto zájemce z řad fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na akci Splašková kanalizace obce

Více

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: OBEC LUKOVEČEK PŘÍLEPSKÁ 120, 763 16 LUKOVEČEK, IČO: 70871264 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu na služby s názvem: Lukoveček kanalizace a ČOV PD Preambule Tato výzva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Tenisový klub Prostějov, občanské sdružení, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČO 00205061

Tenisový klub Prostějov, občanské sdružení, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČO 00205061 Tenisový klub Prostějov, občanské sdružení, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČO 00205061 Přestavba podkrovního prostoru - ubytování Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na stavební práce (Prostějov,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Zvýšení energetické úspory budovy MŠ Husova čtvrť Název zadavatele: Sídlo: Město Rosice IČ: 00282481

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016 KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY KK tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst.

Více