SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2014"

Transkript

1 SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2014 Zápis setkání Termín konání: pátek Časové rozvržení: 10:00 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: sál Café Práh, Vaňkovka 1 PROGRAM: 1. Prezence, přivítání, program a úvodní slovo 2. Financování sociálních služeb 3. Základní informace o dotačním řízení program I a II, způsoby podání, pravidla a zásady 4. Nová metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb 5. Seznámení s novou projektovou žádostí (program I), včetně příloh 6. Diskuze, dotazy 7. Závěr ad 1. Prezence, přivítání, program a úvodní slovo Koordinátor komunitního plánování Mgr. Radim Janík a vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb JUDr. Jitka Tesařová přivítali účastníky setkání a seznámili je s programem. Poté koordinátor předal slovo vedoucímu Odboru sociální péče MMB Ing. Miroslavu Foltýnovi, který také přivítal všechny přítomné a uvedl, že je rád za možnost tohoto každoročního setkání. Poděkoval neziskovým organizacím za jejich kvalitní a profesionální práci. Stručně pohovořil o vývoji financování sociálních služeb ve městě Brně. Uvedl, že celková částka určená na sociální služby pro poskytovatele z řad NNO by se měla udržet na úrovni roku předcházejícího. Částka určená v rozpočtu města Brna na sociální služby se od roku 2011 nenavýšila, na druhou stranu však nedošlo k jejímu snížení, tak, jak se stalo u příspěvkových organizací. Město Brno se snaží být pro poskytovatele NNO čitelné, poskytovatelé vědí, co mohou čekat. Jihomoravský kraj i MPSV dotace pro NNO krátili, město Brno se snaží zachovat alespoň stávající stav. Nicméně tak jako každý rok, bude OSP MMB navrhovat navýšení celkové částky na dotace pro NNO poskytující soc. služby. Vedoucí OSP MMB dále stručně nastínil důležité aktuální informace. Doba je sofistikovanější, jsou vyžadovány analýzy, benchmarking apod. a tomu je nutné se přizpůsobit. Byla proto zpracována projektová fiche, která koresponduje s novou metodikou hodnocení soc. služeb. Informace obsažené ve fichi budou vyžadovány také Jihomoravským krajem, podoba bude tedy sjednocená, což bude pro poskytovatele představovat nižší administrativní zátěž. Novou fichi následně představí koordinátor komunitního plánování Mgr. Radim Janík a Mgr. Monika Škorpíková, expertka v rámci grantového projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně. Setkání se zúčastnilo dle prezence 57 nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby.

2 ad 2. Financování sociálních služeb Statutární město Brno Magistrát města Brna - Odbor sociální péče MMB dotace na sociální služby pro NNO program I. dotace na doplňující služby pro NNO program II. příspěvek zřizovatele příspěvkové organizace MPSV dotační řízení na sociální služby, JMK dotační řízení na sociální služby a IP Vybrané služby sociální prevence , Strukturální fondy EU (OP LZZ, OP VK, ROP, IOP) Celkové náklady na zajištění 241 služeb v Brně představují cca 900 mil. Kč U příspěvkových organizací od roku 2010 poskytovaná částka klesá, u NNO je stejná. Více se dozvíte ve Zprávě o sociální péči ve městě Brně za rok 2012, která je k dispozici na správa města dokumenty města rozpočet dotace z rozpočtu města zásady pro poskytování dotací odbor sociální péče, dalším důležitým odkazem je financování dotační programy a ad 3. Základní informace o dotačním řízení program I a II, způsoby podání, pravidla a zásady Poskytování dotací upravují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna. Každý dotační titul (program I a program II) má pak svá Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby. Dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 pro nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby program I. Veškeré potřebné informace jsou také v pokynech pro dotační řízení (program I). Program je určen pouze pro organizace, které poskytují sociální služby registrované dle ustanovení 78 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Došlo k důležité

3 změně, a to v termínu podávání žádostí. Na rok 2014 mají organizace možnost podat žádost od do Referát komunitního plánování sociálních služeb nabízí možnost konzultace žádostí, a to v termínu Žádost lze konzultovat telefonicky, mailem nebo osobně po předchozí domluvě. Z kapacitních a časových důvodů není možné poskytnut konzultaci všem. Celková minimální částka určená pro tento program činí pro rok Kč. Žádost je nutné podat v listinné podobě spolu s přílohami v uzavřené obálce formátu A4, která musí být označena Dotace na sociální služby program I. 2014, nápisem NEOTVÍRAT, adresou žadatele a adresou: Magistrát města Brna - Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování sociálních služeb, Malinovského nám. 3, Brno. Žádost je možné podat osobně v úředních hodinách na pracovišti Referátu komunitního plánování sociálních služeb OSP MMB, poštou (rozhoduje datum podání na poště) a prostřednictvím podatelny Magistrátu města Brna. Žádosti doručené po stanoveném termínu uzávěrky nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednávání v orgánech města Brna. Dále je nutné žádost podat v elektronické podobě skrze Portál sociální péče ve městě Brně Podmínkou je zřízení uživatelského účtu, který zřizuje OSP MMB na základě registrace. Případně organizace dodá žádost na CD - u nových žadatelů, kteří nejsou registrování na webovém portálu, a to pro každou službu samostatně. Na Portále sociální péče ve městě Brně naleznete také v sekci financování dotační program na sociální služby program I veškeré dokumenty. Ty jsou k dispozici také na správa města dokumenty města rozpočet dotace z rozpočtu města zásady pro poskytování dotací odbor sociální péče sociální služby program I Dále Mgr. Janík upozornil zástupce NNO na povinnost aktualizovat minimálně dvakrát ročně informace o organizaci na Portálu sociální péče ve městě Brně. Dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 pro nestátní neziskové organizace, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují program II. Veškeré potřebné informace jsou také v pokynech pro dotační řízení (program II). Dotační program II je určen na neregistrované činnosti, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují. Termín podání žádosti na rok 2014 je od do Žádost je možné podat osobně v úředních hodinách na pracovišti Referátu komunitního plánování sociálních služeb OSP MMB, poštou (rozhoduje datum podání na poště) a prostřednictvím podatelny Magistrátu města Brna. Žádosti doručené po stanoveném termínu uzávěrky nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednávání v orgánech města Brna. Referát komunitního plánování sociálních služeb nabízí možnost konzultace žádostí, a to v termínu Žádost lze konzultovat telefonicky, mailem nebo osobně po předchozí domluvě. Částka k rozdělení bude opět stejná jako minulý rok, tzn Kč. JUDr. Tesařová upozornila zástupce NNO, aby při tvorbě žádosti brali do úvahy částku, o kterou žádají. Pokud přijde žádost na a částka určená pro tento program je tisíc, nemůže být této žádosti vyhověno. Jedná se o program doplňkový, který se týká malých nízkonákladových projektů, u kterých se žádají malé částky a mají konkrétní dopad na klienty. V minulých letech se stalo, že přijatá žádost se překrývala s registrovanou službou. Ing. Foltýn sdělil, že zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, není všeobjímající. Některé věci jsou přesahové a právě ty by chtělo město Brno zachovat a částečně sanovat. Proto je program primárně určen pro neregistrované služby, které jsou při posuzování žádostí upřednostňovány. Mgr. Janík ještě doplnil, že skutečnost, že projekt byl podpořen v jednom roce, automaticky neznamená, že bude podpořen i v roce příštím. Dále upozornil, že žádost se skládá z projektové fiche (wordový dokument) a z přílohy, kterou tvoří finanční zajištění projektu (excelový dokument). Žádost musí být odevzdaná jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě na CD.

4 ad 4. Nová metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb Nová metodika, kterou zpracoval KÚ JMK stanovuje proces, jak transparentně a exaktně stanovit pořadí jednotlivých služeb v rámci identického typu služeb podle jasné metodiky a pravidel. Finanční prostředky pak bude JMK přerozdělovat mezi jednotlivé služby podle toho, jak dopadly ve srovnání se stejnými službami v rámci identického typu služeb. Pro Jihomoravský kraj znamená nastavení metodiky a její dílčí modifikace v budoucnu možnost ovlivňovat a optimalizovat síť sociálních služeb na území celého kraje. Cílem síťování sociálních služeb (jejich transformace, optimalizace) je zajistit udržitelné víceleté financování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. V rámci sítě musí mít všichni poskytovatelé stejné podmínky a možnosti prokázat svoji kvalitu, potřebnost a efektivitu. Při stanovení kritérií a jejich vah bylo vycházeno z parametrů pro síťování sociálních služeb, tedy potřebnosti, dostupnosti, nákladovosti, kvality a provázanosti. Každý z těchto parametrů byl dále operacionalizován do dílčích kritérií, která mají různou váhu v rámci celkového hodnocení. Výběr kritérií, která vstupují do procesu hodnocení jednotlivých sociálních služeb a nastavení hodnoticích vah pro měřitelná kritéria, je klíčový při vytváření sítě sociálních služeb na území Jihomoravského kraje a jednotlivých lokalit včetně jejich efektivního financování. Odbor sociální péče MMB bude rovněž navrhovat způsob přerozdělení prostředků mezi jednotlivé služby podle toho, jak dopadnou ve srovnání se stejnými službami v rámci identického typu služeb. Porovnávána bude nákladovost, potřebnost atd. Snížená administrativa pro NNO vyplývá z toho, že stejné informace bude požadovat jak JMK, tak také statutární město Brno prostřednictví OSP MMB. Do budoucna se počítá také se zavedením elektronického systému. Nyní není prostor novou metodiku podrobně vysvětlovat a detailně ji procházet. Souvisí však s novou podobou fiche. Jakmile bude finální verze dokumentu (začátek října 2013), bude k dispozici k seznámení na Portálu sociální péče v sekci financování. Dotaz: Metodika síťování bude podkladem pro rozdělování finančních prostředků? Promítne se do rozhodování již letos? Mgr. Janík odpověděl, že metodika bude podkladem pro návrh přerozdělení dotací, ovšem samotné rozhodnutí o přerozdělení dotací je samozřejmě na Zastupitelstvu města Brna. To znamená, že nová metodika se do přerozdělení dotací určitě promítne, do jaké míry však nelze v tuto chvíli říci. Ing. Foltýn k tomu dodal, že organizace se nemusejí obávat. NNO budou sice srovnávány, bude určena optimální hladina, nějaké změny podle výsledků srovnávání budou, ale dle jeho názoru to nebude zatím nic dramatického. Sociální oblast má svá specifika, což si město Brno uvědomuje. Nicméně musí se držet v nějakých mantinelech, a pokud na tento systém přechází JMK, je žádoucí aby se město Brno k systému přidalo (město v tomto s JMK i spolupracovalo). R. Janík uvedl, že cca 80% organizací by se do nastavených kritérií mělo vejít, půjde především o to, optimalizovat extrémy (služby, které jsou oproti stejným ostatním službám zásadně dražší). Komentář: Služby se začnou rovnat do kritérií, nastane soutěž. Kdo bude mít nižší mzdy, dostane více finančních prostředků v rámci dotací. Ing. Foltýn reagoval, že i nadále bude snaha brát ohled na specifika. Toto je nová metodika, která musí být odzkoušena v praxi a bude-li třeba, bude aktualizována a na základě zkušeností v praxi doladěna. R. Janík dodal, že žádosti nebudou posuzovány čistě technokraticky, na specifika se bude brát zřetel a nejnižší cena určitě nebude středobodem posuzování (fakt, že má někdo nejlevnější tzn. podfinancovaný personál automaticky neznamená navýšení finančních prostředků v potaz bude brána také kvalita služby, která musí být zajištěna kvalitním personálem).

5 ad 5. Seznámení s novou projektovou žádostí (program I), včetně příloh Povinné přílohy: rozhodnutí o registraci poskytované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, dokument potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti (občanská sdružení předloží kopii stanov s registrací Ministerstva vnitra ČR; evidované právnické osoby předloží kopii výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti předloží kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu), doklad o právní subjektivitě žadatele (přidělení IČ), není-li totožné s bodem 2, smlouvu o zřízení běžného účtu předkládajícího subjektu, doklad o ustanovení statutárního zástupce žadatele (např. jmenovací listina nebo zápis z ustavující schůze o jeho zvolení apod.), pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle 48 zákona č. 359/1999 Sb. u projektů zaměřených na sociálně-právní ochranu dětí (zejména dětská krizová centra, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež...), Organizace, které obdržely dotaci v předchozím roce, dokládají pouze 1x neověřené kopie příloh. Pouze v případě jakékoliv změny je třeba přílohy ověřit! Organizace, které žádají OSP MMB o dotaci z rozpočtu města Brna poprvé, nebo jejich předchozí žádosti byly zamítnuty, dokládají veškeré požadované přílohy 1x v ověřených kopiích! Poté Mgr. Janík přešel k seznámení s fichí, která byla promítnuta na dataprojektoru. Identifikační údaje o žadateli zůstávají stejné. Oproti minulému roku je opět součástí fiche (tak jako v roce předloňském) čestné prohlášení. Následují informace o sociální službě. Sociální služba dle zákona. Uveďte přesný název služby dle zákona. Název služby - uveďte název, který používáte, jestliže se liší od oficiálního názvu služby dle zákona. Číslo registrace sociální služby, nebo-li identifikátor, dle registru. Datum registrace služby od kdy byla služba zaregistrována. Do políčka poskytováno od uveďte skutečné datum zahájení poskytování služby. Druh služby tučně či podtržením zvýrazněte. Nehodící se nelze vymazat. Charakter služby opět zvýraznit. Vedoucí služby/kontaktní osoba. Uveďte osobu, která bude v případě nutnosti kompetentní podat k žádosti vysvětlující komentář. Formy poskytování zvýraznit, nehodící se nelze vymazat. Pracovní doba lze napsat nepřetržitě. Teritoriální dostupnost vyplní pouze terénní služby. Soulad s 3. KPSS. Konkrétní popis souladu popsat co nejlépe, ale stručně. Kapacita a výkonnostní ukazatele služby jsou vysvětleny v záložce pojmosloví, kterým je potřeba se při vyplňování striktně řídit. Využívejte také komentář (červené označení v rohu buňky). Cílovou skupinu uživatelů stručně konkretizujte. Plánovaná struktura uživatelů služby sociální péče podle stupňů závislosti. Týká se pouze pobytových služeb. Jaká bude plánovaná struktura uživatelů dle stupňů závislosti v roce Personální zabezpečení služby. Pozice jsou paragrafové položky. Buňky s číslem 1. a 1.1. (řádek č. 81 a 82) jsou uzamknuty, je v nich vložen vzorec, který sám vepsaná data do níže vyplněných buněk přepočítá. Uzamknuta je i buňka s číslem 2. (řádek č. 89). Opět vložen vzorec, který níže vepsané hodnoty do buněk 2.1. až 2.3. přepočítá. DPČ a DPP je nutné přepočítat na celé úvazky. Návod naleznete v pojmosloví, bod 14. Pokud DPP přesáhne Kč, nezapomenout na odvody. Součtové tabulky (řádek 117, 123 a 129) nejsou uzamčené, není tam vložen vzorec, součet vyplnit ručně. Rozpočet služby. Zaokrouhlovat na celé tisíce, pokud se číslo do políčka nevleze, je nutné

6 zmenšit písmo. Políčko nelze roztáhnout. Zdroje financování sociální služby. Oproti minulému roku jsou zvlášť vyjmuty finance poskytnuté Úřadem práce. Druhá záložka fiche obsahuje pojmosloví, kde jsou požadované pojmy vysvětleny. Při vyplňování fiche je nutné se tímto striktně řídit. Třetí záložka služby a ukazatele obsahuje typ služby a údaje, které jsou potřeba k dané službě vyplnit. V celé fichi vyplňte vždy pouze ten údaj, který se týká Vaší služby. Rozmezí personálních nákladů představuje optimální rozmezí, v kterém by se měly personální náklady průměrně na jeden úvazek pohybovat. Fiche byla původně sestavena pro účely dotačního řízení OSP MMB, nicméně bude použita i Krajským úřadem. Fiche slouží k tomu, aby byly od všech služeb získány stejné informace, na základě kterých na ně bude pohlíženo stejným pohledem. ad 6. Diskuze, dotazy Dotaz: V organizaci neevidujeme čas strávený na cestě. Může být použit kvalifikovaný odhad? Mgr. Škorpíková odpověděla, že kvalifikovaný odhad být použit může. Dodala ovšem, že tento údaj bude nutné do budoucna evidovat. Dotaz: Jaký je rozdíl mezi přímou péčí a přímou sociální péčí? Mgr. Škorpíková odpověděla, že přímá péče zahrnuje i zdravotnický, případně pedagogický personál. Přímá sociální péče je bez zdravotnických či pedagogických pracovníků. Dotaz: Fiche OSP MMB a IP JMK (služby soc. prevence) pojímá jinak kontakty a intervence. Podle jakých kritérií má být žádost vyplněna a podle čeho bude posuzována? Mgr. Škorpíková odpověděla, že pro rok 2014 se bude žádost posuzovat dle pojmosloví fiche OSP MMB, kontakty a intervence mají být tedy vyplněny podle pokynů fiche OSP, ne podle kritérií IP. Pro rok 2015 se bude fiche s IP slaďovat. Dotaz: Minulý rok měla organizace osm měsíců čtyři plné úvazky a čtyři měsíce tři plné úvazky. Jak udělat průměr za rok? Mgr. Škorpíková odpověděla: čtyři celé úvazky krát osm měsíců (32) plus tři celé úvazky krát čtyři měsíce (12), výsledek (44) děleno dvanácti měsíci, takže průměrně měla organizace za minulý rok 3,6 úvazku. Dotaz: Jak se přepočítávají smlouvy na DPP a DPČ na celé úvazky? Mgr. Škorpíková odpověděla, že vysvětlení je obsaženo v pojmosloví, bod 14. Výpočet je následující. V každém kalendáři bývá uveden počet pracovních dnů a pracovních hodin za daný rok (ten se každý rok liší). Pro rok 2013 vychází celkový počet pracovních hodin na 2016 hodin (pracovní doba 8 hodin denně) a 1890 hodin (pracovní doba 7,5 hodin denně). Převod na úvazky se tedy vypočítá následovně: Pracovník např. odpracoval v rámci dohody 300 hodin za rok. Vydělíme tedy 300 hodin celkovým počtem pracovních hodin za rok 2016 a dojdeme k úvazku 0,148 (po zaokrouhlení 0,15).

7 Dotaz: Co vše spadá do personálních nákladů na jeden celý úvazek? Co se myslí tím rozmezím? Mgr. Škorpíková odpověděla, že se jedná o hrubé mzdy všech pracovníků včetně odvodů, z nichž se spočítá průměr a ten by měl být optimálně v uvedeném rozmezí. ad 7. Závěr Na závěr se Mgr. Janík omluvil za problém s první rozeslanou fichí. Při konvertování mezi starou a novou verzí excelu se některé buňky uzamkly (které být zamčeny neměly). Byl tedy opět rozeslán e- mail, který v příloze obsahoval fichi jak ve staré, tak v nové verzi. Obě verze jsou také ke stažení na Portálu sociální péče. Dále informoval o tom, že v příštím týdnu bude rozeslán harmonogram pracovních skupin na podzim Přehled bude také k dispozici na Portále sociální péče v sekci kalendář, kde bude aktualizován, dojde-li k nějaké změně. Před každou pracovní skupinou pak bude rozeslána pozvánka s programem. Na programu bude tvorba akčního plánu pro rok 2014, který musí být zpravován do půlky listopadu. V příštím roce se bude hodnotit akční plán na rok V říjnu také proběhnou poslední setkání tří úkolových skupin. Termíny: Pracovní skupina Problematika bydlení s doprovodnou sociální službou středa v 13:00, Malinovského nám. 3, 1. patro, místnost 111, Pracovní skupina Propojování sociálních a zdravotních služeb pondělí v 14:00, Malinovského nám. 3, 1. patro, místnost 111, Pracovní skupina Zaměstnávání osob se zdravotním postižením čtvrtek v 9:30, Malinovského nám. 3, 1. patro, místnost 153 Poté se Mgr. Radim Janík, Mgr. Monika Škorpíková, JUDr. Jitka Tesařová a Ing. Miroslav Foltýn se zástupci NNO rozloučili a poděkovali jim za účast. Zapsali: J. Stárková, R. Janík Dne:

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Zápis setkání Termín konání: čtvrtek 17. 10. 2013 Časové rozvržení: 9:30 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 zasedací

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 5. 2013 Stránka: 1 z 14 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více