SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2014"

Transkript

1 SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2014 Zápis setkání Termín konání: pátek Časové rozvržení: 10:00 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: sál Café Práh, Vaňkovka 1 PROGRAM: 1. Prezence, přivítání, program a úvodní slovo 2. Financování sociálních služeb 3. Základní informace o dotačním řízení program I a II, způsoby podání, pravidla a zásady 4. Nová metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb 5. Seznámení s novou projektovou žádostí (program I), včetně příloh 6. Diskuze, dotazy 7. Závěr ad 1. Prezence, přivítání, program a úvodní slovo Koordinátor komunitního plánování Mgr. Radim Janík a vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb JUDr. Jitka Tesařová přivítali účastníky setkání a seznámili je s programem. Poté koordinátor předal slovo vedoucímu Odboru sociální péče MMB Ing. Miroslavu Foltýnovi, který také přivítal všechny přítomné a uvedl, že je rád za možnost tohoto každoročního setkání. Poděkoval neziskovým organizacím za jejich kvalitní a profesionální práci. Stručně pohovořil o vývoji financování sociálních služeb ve městě Brně. Uvedl, že celková částka určená na sociální služby pro poskytovatele z řad NNO by se měla udržet na úrovni roku předcházejícího. Částka určená v rozpočtu města Brna na sociální služby se od roku 2011 nenavýšila, na druhou stranu však nedošlo k jejímu snížení, tak, jak se stalo u příspěvkových organizací. Město Brno se snaží být pro poskytovatele NNO čitelné, poskytovatelé vědí, co mohou čekat. Jihomoravský kraj i MPSV dotace pro NNO krátili, město Brno se snaží zachovat alespoň stávající stav. Nicméně tak jako každý rok, bude OSP MMB navrhovat navýšení celkové částky na dotace pro NNO poskytující soc. služby. Vedoucí OSP MMB dále stručně nastínil důležité aktuální informace. Doba je sofistikovanější, jsou vyžadovány analýzy, benchmarking apod. a tomu je nutné se přizpůsobit. Byla proto zpracována projektová fiche, která koresponduje s novou metodikou hodnocení soc. služeb. Informace obsažené ve fichi budou vyžadovány také Jihomoravským krajem, podoba bude tedy sjednocená, což bude pro poskytovatele představovat nižší administrativní zátěž. Novou fichi následně představí koordinátor komunitního plánování Mgr. Radim Janík a Mgr. Monika Škorpíková, expertka v rámci grantového projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně. Setkání se zúčastnilo dle prezence 57 nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby.

2 ad 2. Financování sociálních služeb Statutární město Brno Magistrát města Brna - Odbor sociální péče MMB dotace na sociální služby pro NNO program I. dotace na doplňující služby pro NNO program II. příspěvek zřizovatele příspěvkové organizace MPSV dotační řízení na sociální služby, JMK dotační řízení na sociální služby a IP Vybrané služby sociální prevence , Strukturální fondy EU (OP LZZ, OP VK, ROP, IOP) Celkové náklady na zajištění 241 služeb v Brně představují cca 900 mil. Kč U příspěvkových organizací od roku 2010 poskytovaná částka klesá, u NNO je stejná. Více se dozvíte ve Zprávě o sociální péči ve městě Brně za rok 2012, která je k dispozici na správa města dokumenty města rozpočet dotace z rozpočtu města zásady pro poskytování dotací odbor sociální péče, dalším důležitým odkazem je financování dotační programy a ad 3. Základní informace o dotačním řízení program I a II, způsoby podání, pravidla a zásady Poskytování dotací upravují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna. Každý dotační titul (program I a program II) má pak svá Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby. Dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 pro nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby program I. Veškeré potřebné informace jsou také v pokynech pro dotační řízení (program I). Program je určen pouze pro organizace, které poskytují sociální služby registrované dle ustanovení 78 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Došlo k důležité

3 změně, a to v termínu podávání žádostí. Na rok 2014 mají organizace možnost podat žádost od do Referát komunitního plánování sociálních služeb nabízí možnost konzultace žádostí, a to v termínu Žádost lze konzultovat telefonicky, mailem nebo osobně po předchozí domluvě. Z kapacitních a časových důvodů není možné poskytnut konzultaci všem. Celková minimální částka určená pro tento program činí pro rok Kč. Žádost je nutné podat v listinné podobě spolu s přílohami v uzavřené obálce formátu A4, která musí být označena Dotace na sociální služby program I. 2014, nápisem NEOTVÍRAT, adresou žadatele a adresou: Magistrát města Brna - Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování sociálních služeb, Malinovského nám. 3, Brno. Žádost je možné podat osobně v úředních hodinách na pracovišti Referátu komunitního plánování sociálních služeb OSP MMB, poštou (rozhoduje datum podání na poště) a prostřednictvím podatelny Magistrátu města Brna. Žádosti doručené po stanoveném termínu uzávěrky nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednávání v orgánech města Brna. Dále je nutné žádost podat v elektronické podobě skrze Portál sociální péče ve městě Brně Podmínkou je zřízení uživatelského účtu, který zřizuje OSP MMB na základě registrace. Případně organizace dodá žádost na CD - u nových žadatelů, kteří nejsou registrování na webovém portálu, a to pro každou službu samostatně. Na Portále sociální péče ve městě Brně naleznete také v sekci financování dotační program na sociální služby program I veškeré dokumenty. Ty jsou k dispozici také na správa města dokumenty města rozpočet dotace z rozpočtu města zásady pro poskytování dotací odbor sociální péče sociální služby program I Dále Mgr. Janík upozornil zástupce NNO na povinnost aktualizovat minimálně dvakrát ročně informace o organizaci na Portálu sociální péče ve městě Brně. Dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 pro nestátní neziskové organizace, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují program II. Veškeré potřebné informace jsou také v pokynech pro dotační řízení (program II). Dotační program II je určen na neregistrované činnosti, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují. Termín podání žádosti na rok 2014 je od do Žádost je možné podat osobně v úředních hodinách na pracovišti Referátu komunitního plánování sociálních služeb OSP MMB, poštou (rozhoduje datum podání na poště) a prostřednictvím podatelny Magistrátu města Brna. Žádosti doručené po stanoveném termínu uzávěrky nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednávání v orgánech města Brna. Referát komunitního plánování sociálních služeb nabízí možnost konzultace žádostí, a to v termínu Žádost lze konzultovat telefonicky, mailem nebo osobně po předchozí domluvě. Částka k rozdělení bude opět stejná jako minulý rok, tzn Kč. JUDr. Tesařová upozornila zástupce NNO, aby při tvorbě žádosti brali do úvahy částku, o kterou žádají. Pokud přijde žádost na a částka určená pro tento program je tisíc, nemůže být této žádosti vyhověno. Jedná se o program doplňkový, který se týká malých nízkonákladových projektů, u kterých se žádají malé částky a mají konkrétní dopad na klienty. V minulých letech se stalo, že přijatá žádost se překrývala s registrovanou službou. Ing. Foltýn sdělil, že zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, není všeobjímající. Některé věci jsou přesahové a právě ty by chtělo město Brno zachovat a částečně sanovat. Proto je program primárně určen pro neregistrované služby, které jsou při posuzování žádostí upřednostňovány. Mgr. Janík ještě doplnil, že skutečnost, že projekt byl podpořen v jednom roce, automaticky neznamená, že bude podpořen i v roce příštím. Dále upozornil, že žádost se skládá z projektové fiche (wordový dokument) a z přílohy, kterou tvoří finanční zajištění projektu (excelový dokument). Žádost musí být odevzdaná jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě na CD.

4 ad 4. Nová metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb Nová metodika, kterou zpracoval KÚ JMK stanovuje proces, jak transparentně a exaktně stanovit pořadí jednotlivých služeb v rámci identického typu služeb podle jasné metodiky a pravidel. Finanční prostředky pak bude JMK přerozdělovat mezi jednotlivé služby podle toho, jak dopadly ve srovnání se stejnými službami v rámci identického typu služeb. Pro Jihomoravský kraj znamená nastavení metodiky a její dílčí modifikace v budoucnu možnost ovlivňovat a optimalizovat síť sociálních služeb na území celého kraje. Cílem síťování sociálních služeb (jejich transformace, optimalizace) je zajistit udržitelné víceleté financování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. V rámci sítě musí mít všichni poskytovatelé stejné podmínky a možnosti prokázat svoji kvalitu, potřebnost a efektivitu. Při stanovení kritérií a jejich vah bylo vycházeno z parametrů pro síťování sociálních služeb, tedy potřebnosti, dostupnosti, nákladovosti, kvality a provázanosti. Každý z těchto parametrů byl dále operacionalizován do dílčích kritérií, která mají různou váhu v rámci celkového hodnocení. Výběr kritérií, která vstupují do procesu hodnocení jednotlivých sociálních služeb a nastavení hodnoticích vah pro měřitelná kritéria, je klíčový při vytváření sítě sociálních služeb na území Jihomoravského kraje a jednotlivých lokalit včetně jejich efektivního financování. Odbor sociální péče MMB bude rovněž navrhovat způsob přerozdělení prostředků mezi jednotlivé služby podle toho, jak dopadnou ve srovnání se stejnými službami v rámci identického typu služeb. Porovnávána bude nákladovost, potřebnost atd. Snížená administrativa pro NNO vyplývá z toho, že stejné informace bude požadovat jak JMK, tak také statutární město Brno prostřednictví OSP MMB. Do budoucna se počítá také se zavedením elektronického systému. Nyní není prostor novou metodiku podrobně vysvětlovat a detailně ji procházet. Souvisí však s novou podobou fiche. Jakmile bude finální verze dokumentu (začátek října 2013), bude k dispozici k seznámení na Portálu sociální péče v sekci financování. Dotaz: Metodika síťování bude podkladem pro rozdělování finančních prostředků? Promítne se do rozhodování již letos? Mgr. Janík odpověděl, že metodika bude podkladem pro návrh přerozdělení dotací, ovšem samotné rozhodnutí o přerozdělení dotací je samozřejmě na Zastupitelstvu města Brna. To znamená, že nová metodika se do přerozdělení dotací určitě promítne, do jaké míry však nelze v tuto chvíli říci. Ing. Foltýn k tomu dodal, že organizace se nemusejí obávat. NNO budou sice srovnávány, bude určena optimální hladina, nějaké změny podle výsledků srovnávání budou, ale dle jeho názoru to nebude zatím nic dramatického. Sociální oblast má svá specifika, což si město Brno uvědomuje. Nicméně musí se držet v nějakých mantinelech, a pokud na tento systém přechází JMK, je žádoucí aby se město Brno k systému přidalo (město v tomto s JMK i spolupracovalo). R. Janík uvedl, že cca 80% organizací by se do nastavených kritérií mělo vejít, půjde především o to, optimalizovat extrémy (služby, které jsou oproti stejným ostatním službám zásadně dražší). Komentář: Služby se začnou rovnat do kritérií, nastane soutěž. Kdo bude mít nižší mzdy, dostane více finančních prostředků v rámci dotací. Ing. Foltýn reagoval, že i nadále bude snaha brát ohled na specifika. Toto je nová metodika, která musí být odzkoušena v praxi a bude-li třeba, bude aktualizována a na základě zkušeností v praxi doladěna. R. Janík dodal, že žádosti nebudou posuzovány čistě technokraticky, na specifika se bude brát zřetel a nejnižší cena určitě nebude středobodem posuzování (fakt, že má někdo nejlevnější tzn. podfinancovaný personál automaticky neznamená navýšení finančních prostředků v potaz bude brána také kvalita služby, která musí být zajištěna kvalitním personálem).

5 ad 5. Seznámení s novou projektovou žádostí (program I), včetně příloh Povinné přílohy: rozhodnutí o registraci poskytované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, dokument potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti (občanská sdružení předloží kopii stanov s registrací Ministerstva vnitra ČR; evidované právnické osoby předloží kopii výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti předloží kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu), doklad o právní subjektivitě žadatele (přidělení IČ), není-li totožné s bodem 2, smlouvu o zřízení běžného účtu předkládajícího subjektu, doklad o ustanovení statutárního zástupce žadatele (např. jmenovací listina nebo zápis z ustavující schůze o jeho zvolení apod.), pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle 48 zákona č. 359/1999 Sb. u projektů zaměřených na sociálně-právní ochranu dětí (zejména dětská krizová centra, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež...), Organizace, které obdržely dotaci v předchozím roce, dokládají pouze 1x neověřené kopie příloh. Pouze v případě jakékoliv změny je třeba přílohy ověřit! Organizace, které žádají OSP MMB o dotaci z rozpočtu města Brna poprvé, nebo jejich předchozí žádosti byly zamítnuty, dokládají veškeré požadované přílohy 1x v ověřených kopiích! Poté Mgr. Janík přešel k seznámení s fichí, která byla promítnuta na dataprojektoru. Identifikační údaje o žadateli zůstávají stejné. Oproti minulému roku je opět součástí fiche (tak jako v roce předloňském) čestné prohlášení. Následují informace o sociální službě. Sociální služba dle zákona. Uveďte přesný název služby dle zákona. Název služby - uveďte název, který používáte, jestliže se liší od oficiálního názvu služby dle zákona. Číslo registrace sociální služby, nebo-li identifikátor, dle registru. Datum registrace služby od kdy byla služba zaregistrována. Do políčka poskytováno od uveďte skutečné datum zahájení poskytování služby. Druh služby tučně či podtržením zvýrazněte. Nehodící se nelze vymazat. Charakter služby opět zvýraznit. Vedoucí služby/kontaktní osoba. Uveďte osobu, která bude v případě nutnosti kompetentní podat k žádosti vysvětlující komentář. Formy poskytování zvýraznit, nehodící se nelze vymazat. Pracovní doba lze napsat nepřetržitě. Teritoriální dostupnost vyplní pouze terénní služby. Soulad s 3. KPSS. Konkrétní popis souladu popsat co nejlépe, ale stručně. Kapacita a výkonnostní ukazatele služby jsou vysvětleny v záložce pojmosloví, kterým je potřeba se při vyplňování striktně řídit. Využívejte také komentář (červené označení v rohu buňky). Cílovou skupinu uživatelů stručně konkretizujte. Plánovaná struktura uživatelů služby sociální péče podle stupňů závislosti. Týká se pouze pobytových služeb. Jaká bude plánovaná struktura uživatelů dle stupňů závislosti v roce Personální zabezpečení služby. Pozice jsou paragrafové položky. Buňky s číslem 1. a 1.1. (řádek č. 81 a 82) jsou uzamknuty, je v nich vložen vzorec, který sám vepsaná data do níže vyplněných buněk přepočítá. Uzamknuta je i buňka s číslem 2. (řádek č. 89). Opět vložen vzorec, který níže vepsané hodnoty do buněk 2.1. až 2.3. přepočítá. DPČ a DPP je nutné přepočítat na celé úvazky. Návod naleznete v pojmosloví, bod 14. Pokud DPP přesáhne Kč, nezapomenout na odvody. Součtové tabulky (řádek 117, 123 a 129) nejsou uzamčené, není tam vložen vzorec, součet vyplnit ručně. Rozpočet služby. Zaokrouhlovat na celé tisíce, pokud se číslo do políčka nevleze, je nutné

6 zmenšit písmo. Políčko nelze roztáhnout. Zdroje financování sociální služby. Oproti minulému roku jsou zvlášť vyjmuty finance poskytnuté Úřadem práce. Druhá záložka fiche obsahuje pojmosloví, kde jsou požadované pojmy vysvětleny. Při vyplňování fiche je nutné se tímto striktně řídit. Třetí záložka služby a ukazatele obsahuje typ služby a údaje, které jsou potřeba k dané službě vyplnit. V celé fichi vyplňte vždy pouze ten údaj, který se týká Vaší služby. Rozmezí personálních nákladů představuje optimální rozmezí, v kterém by se měly personální náklady průměrně na jeden úvazek pohybovat. Fiche byla původně sestavena pro účely dotačního řízení OSP MMB, nicméně bude použita i Krajským úřadem. Fiche slouží k tomu, aby byly od všech služeb získány stejné informace, na základě kterých na ně bude pohlíženo stejným pohledem. ad 6. Diskuze, dotazy Dotaz: V organizaci neevidujeme čas strávený na cestě. Může být použit kvalifikovaný odhad? Mgr. Škorpíková odpověděla, že kvalifikovaný odhad být použit může. Dodala ovšem, že tento údaj bude nutné do budoucna evidovat. Dotaz: Jaký je rozdíl mezi přímou péčí a přímou sociální péčí? Mgr. Škorpíková odpověděla, že přímá péče zahrnuje i zdravotnický, případně pedagogický personál. Přímá sociální péče je bez zdravotnických či pedagogických pracovníků. Dotaz: Fiche OSP MMB a IP JMK (služby soc. prevence) pojímá jinak kontakty a intervence. Podle jakých kritérií má být žádost vyplněna a podle čeho bude posuzována? Mgr. Škorpíková odpověděla, že pro rok 2014 se bude žádost posuzovat dle pojmosloví fiche OSP MMB, kontakty a intervence mají být tedy vyplněny podle pokynů fiche OSP, ne podle kritérií IP. Pro rok 2015 se bude fiche s IP slaďovat. Dotaz: Minulý rok měla organizace osm měsíců čtyři plné úvazky a čtyři měsíce tři plné úvazky. Jak udělat průměr za rok? Mgr. Škorpíková odpověděla: čtyři celé úvazky krát osm měsíců (32) plus tři celé úvazky krát čtyři měsíce (12), výsledek (44) děleno dvanácti měsíci, takže průměrně měla organizace za minulý rok 3,6 úvazku. Dotaz: Jak se přepočítávají smlouvy na DPP a DPČ na celé úvazky? Mgr. Škorpíková odpověděla, že vysvětlení je obsaženo v pojmosloví, bod 14. Výpočet je následující. V každém kalendáři bývá uveden počet pracovních dnů a pracovních hodin za daný rok (ten se každý rok liší). Pro rok 2013 vychází celkový počet pracovních hodin na 2016 hodin (pracovní doba 8 hodin denně) a 1890 hodin (pracovní doba 7,5 hodin denně). Převod na úvazky se tedy vypočítá následovně: Pracovník např. odpracoval v rámci dohody 300 hodin za rok. Vydělíme tedy 300 hodin celkovým počtem pracovních hodin za rok 2016 a dojdeme k úvazku 0,148 (po zaokrouhlení 0,15).

7 Dotaz: Co vše spadá do personálních nákladů na jeden celý úvazek? Co se myslí tím rozmezím? Mgr. Škorpíková odpověděla, že se jedná o hrubé mzdy všech pracovníků včetně odvodů, z nichž se spočítá průměr a ten by měl být optimálně v uvedeném rozmezí. ad 7. Závěr Na závěr se Mgr. Janík omluvil za problém s první rozeslanou fichí. Při konvertování mezi starou a novou verzí excelu se některé buňky uzamkly (které být zamčeny neměly). Byl tedy opět rozeslán e- mail, který v příloze obsahoval fichi jak ve staré, tak v nové verzi. Obě verze jsou také ke stažení na Portálu sociální péče. Dále informoval o tom, že v příštím týdnu bude rozeslán harmonogram pracovních skupin na podzim Přehled bude také k dispozici na Portále sociální péče v sekci kalendář, kde bude aktualizován, dojde-li k nějaké změně. Před každou pracovní skupinou pak bude rozeslána pozvánka s programem. Na programu bude tvorba akčního plánu pro rok 2014, který musí být zpravován do půlky listopadu. V příštím roce se bude hodnotit akční plán na rok V říjnu také proběhnou poslední setkání tří úkolových skupin. Termíny: Pracovní skupina Problematika bydlení s doprovodnou sociální službou středa v 13:00, Malinovského nám. 3, 1. patro, místnost 111, Pracovní skupina Propojování sociálních a zdravotních služeb pondělí v 14:00, Malinovského nám. 3, 1. patro, místnost 111, Pracovní skupina Zaměstnávání osob se zdravotním postižením čtvrtek v 9:30, Malinovského nám. 3, 1. patro, místnost 153 Poté se Mgr. Radim Janík, Mgr. Monika Škorpíková, JUDr. Jitka Tesařová a Ing. Miroslav Foltýn se zástupci NNO rozloučili a poděkovali jim za účast. Zapsali: J. Stárková, R. Janík Dne:

Zápis setkání se zástupci nestátních neziskových organizací k dotačnímu řízení z rozpočtu města Brna na sociální služby pro rok 2012

Zápis setkání se zástupci nestátních neziskových organizací k dotačnímu řízení z rozpočtu města Brna na sociální služby pro rok 2012 Zápis setkání se zástupci nestátních neziskových organizací k dotačnímu řízení z rozpočtu města Brna na sociální služby pro rok 2012 datum: 23. června 2011 Program: 1. Úvodní slovo 2. Změny zákonů a sociální

Více

Dotace na sociální služby pro rok 2015 (program I)

Dotace na sociální služby pro rok 2015 (program I) Dotace na sociální služby pro rok 2015 (program I) Poskytování dotací upravují: - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2015

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2015 SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2015 Zápis setkání Termín konání: úterý 9. 9. 2014 Časové rozvržení: 09:30 11:30 (občerstvení zajištěno)

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 13.00 15.00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

ŽÁDOST O DOTACI KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace

ŽÁDOST O DOTACI KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace Údaje podatelny MÚ Kopřivnice: KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace Žadatel o dotaci (název subjektu), právní forma (typ organizace): Adresa žadatele (shodná

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009

Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009 PROGRAM 1. Přivítání, program, prezence 2. Distribuce 2. KPSS 3. Dotační řízení pro rok 2010 4. Socio-info centrum 5. Portál sociální

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 16. října 2014 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování neinvestičních

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně

Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Veřejné oznámení Výzva k podávání žádostí o příspěvky města Třeboně Městská rada vyhlašuje výzvu 2005/1 k podávání žádostí pro poskytování mimořádných příspěvků. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. 4.

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Mgr. Martina Blešová 27.února 2014 1 Východiska procesu plánování sociálních služeb v JMK Základní jednotka: správní obvod ORP Smlouvy o spolupráci mezi

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2009 Evidenční číslo: 1) Oblast, priorita: Název projektu: Žadatel: 2) Právní forma

Více

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015

Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015 Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015 1. Výzva Rada kraje vyzývá poskytovatele programů specifické primární prevence

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 20. února 2008 1 Povinné přílohy pro všechny projekty 1.

Více

8. výzva k předkládání žádostí o dotaci

8. výzva k předkládání žádostí o dotaci 8. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 8. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu PID ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce 2007 II. kolo 2008 Žadatel

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2013

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2013 SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2013 Zápis setkání Termín konání: čtvrtek 7. 6. 2012 Časové rozvržení: 09:00 11:00 Místo konání:

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska o.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací v roce 2015

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací v roce 2015 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací v roce 2015 Poskytovatel - Město Kasejovice Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice, IČO: 00256731 V rozpočtu

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí (dále jen

Více

INFORMACE K TABULCE ROZPOČET SOCIÁLNÍ SLUŽBY

INFORMACE K TABULCE ROZPOČET SOCIÁLNÍ SLUŽBY INFORMACE K TABULCE ROZPOČET SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 13. 2. 2015 Jakékoliv používání a šíření dokumentu a jeho příloh je možné pouze se souhlasem

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2013 Čl.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/01/2010

Hodnotící kritéria programu RRC/01/2010 Příloha č. 4 Počet stran přílohy: 5 Hodnotící kritéria programu RRC/0/00 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 00 (dále jen program ) (Schváleno usnesením rady kraje č. 38/988 ze dne

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

"Spotřeba energie budov na chlazení v ČR

Spotřeba energie budov na chlazení v ČR Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Spotřeba energie budov na chlazení v ČR vypsané v rámci oblasti Specifických a pilotních projektů aktivy F.1 Projekty v oblasti úspor energie

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku Žádost číslo: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku od Občanského sdružení V Remízku I. ÚDAJE O ŽADATELI Název organizace/jméno žadatele: (Uveďte úplný název Vaší organizace nebo jméno) Sídlo organizace/

Více

Zálabí táhne za jeden provaz tréninková výzva, č. projektu 13/018/34100/120/000015

Zálabí táhne za jeden provaz tréninková výzva, č. projektu 13/018/34100/120/000015 Žádost o poskytnutí dotace tréninková výzva v rámci projektu Zálabí táhne za jeden provaz z Opatření III. 4. I. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Název projektu (stručný a výstižný) 2. Žadatel

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 "Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 Formulář pro Státní dotaci Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 N e i n v e s t i č n í státní dotace Vyplní ţadatel pro jednu z uvedených variant Oficiální ţádost podávána na vyhlášený PROGRAM č. : * III.

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci z programu III prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti

Více

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ:

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ: Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (Program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 Lichtenštejnský palác Úřadu vlády ČR 20. srpna 2015 Účel dotace Podpora projektů, které jsou v souladu s Evropskou

Více

Zadávací dokumentace. pro dodavatele vzdělávacích služeb. Vzdělávání v SAVEA spol. s r.o.

Zadávací dokumentace. pro dodavatele vzdělávacích služeb. Vzdělávání v SAVEA spol. s r.o. Zadávací dokumentace pro dodavatele vzdělávacích služeb Vzdělávání v SAVEA spol. s r.o. Název projektu: Vzdělávání v SAVEA spol. s r.o. zaměřené na udržení a prohloubení odborné kvalifikace účastníků v

Více

Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje informace o připravenosti krajů

Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje informace o připravenosti krajů Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje informace o připravenosti krajů Ustanovení 101a zákona č. 108/2006 Sb. Ukládá : Krajům se poskytuje z MPSV účelově určená dotace na financování sociálních

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více