balíku Microsoft Office Professional.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "balíku Microsoft Office Professional."

Transkript

1 Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace v počítačích. Práce s databází a s jejími objekty se z počátku může jevit pro Vás jako velmi obtížný úkol, avšak v běžné uživatelské praxi budete pouze zadávat vstup a nebo výstup do předem připravených formulářů nebo sestav. Pro pochopení a zvládnutí databází použijeme program Microsoft Access z kancelářského balíku Microsoft Office Professional. Příkladem databáze může být seznam osob s kontaktními údaji Funkce a využití databází Databáze můžeme chápat jako souhrn informací, které se vztahují k určité realitě. Je to seskupení většího počtu údajů, které mají určitou logickou vazbu a lze je nějakým způsobem zpracovávat, analyzovat a vyhodnocovat. Pro práci s databází poskytuje určité prostředky i program MS Excel. Snadno můžete vyhledávat jednotlivé záznamy v tabulce, řadit je podle určitých parametrů, zobrazovat pomocí formulářů atp. Databázové systémy jsou však programy, které zvládají takové uspořádání dat, na které možnosti MS Excel nestačí. Jednotlivé informace jsou uspořádány do více tabulek, mezi nimiž jsou definovány vazby (relace). Výhodou potom je, že při vyhledávání údajů se načtou a zobrazí pouze ta data, která potřebujete. To zajišťuje oproti prostému prohledávání obyčejné tabulky v MS Excel při větším objemu dat značné zrychlení práce. Avšak ani MS Access není vhodný pro zpracování velkých databází s rozsahem několika stovek tisíc záznamů s propojením desítek tabulek a proto se za tímto účelem používají SQL databáze Databázové objekty a jejich účel V každé databázi se nacházejí čtyři typy základních objektů, se kterými se v rámci návrhu pracuje samostatně: - Tabulky (základní stavební prvek všech databází, ukládají se do nich veškerá data) - Dotazy (jedná se vlastně o pohled na data v tabulce, která jsou zobrazena podle určitých kritérií) - Formuláře (slouží k pohodlnému zadávání, opravě a vkládání dat do tabulky) - Sestavy (používají se pro tištěný výstup dat v určité naformátované graficky zajímavé podobě) - 1 -

2 Databáze - MS Access Základní práce s programem Všechny databáze v MS Access se tedy skládají z objektů, které jsou uloženy společně v jednom datovém souboru s příponou.mdb. Ikona pro spuštění programu MS Access Databázový soubor Spuštění programu - program se spustí z nabídky Start, Všechny programy, Microsoft Access, tato možnost se využívá v případě, když chcete vytvořit databázový soubor nový, nebo když chcete otevřít již existující soubor z programu, pokud používáte MS Access častěji, je vhodné si vytvořit na pracovní ploše Windows zástupce - druhou možností spuštění programu je poklepání přímo na ikonu již existujícího databázového datového souboru Pracovní prostředí MS Access Panel nástrojů Databáze Podokno úloh Nový soubor Okno nově vytvořené databáze, kde se zobrazují objekty podle stisknutého tlačítka v oblasti Objekty Pracovní plocha programu MS Access, kde se při práci zobrazují veškerá okna Stavový řádek informuje o právě prováděných akcích Po spuštění programu MS Access je pracovní plocha jeho okna zcela prázdná, proto následujícím krokem je otevření již existující databáze, nebo vytvoření databáze nové. Po tomto kroku se na pracovní ploše programu zobrazí okno databáze, kde jsou umístěny veškeré nástroje pro vytvoření databázového systému. Na pracovní ploše programu se dále zobrazují okna objektů databáze, která se aktivují poklepáním na jejich název v okně databáze po klepnutí na tlačítko příslušného objektu

3 Databáze - MS Access Prostředí MS Access má shodné ovládací prvky jako ostatní programy kancelářského balíku MS Office. V horní části okna programu pod titulní lištou s názvem aplikace je panel nabídek, jehož obsah se mění podle právě vybraného objektu databáze. Po spuštění programu je standardně zobrazen panel nástrojů Databáze, kde jsou ikony nejčastěji používaných příkazů. Ostatní panely nástrojů se zobrazují až podle toho, co zrovna děláte a zaručují tak dostupnost příkazů, které právě potřebujete. Ve spodní části okna je umístěn stavový řádek. V pravé části okna se nachází Podokno úloh sloužící k pohodlnější manipulaci s programem. Použití nápovědy Okno nápovědy obsahuje tři karty a zobrazí se stiskem klávesy F1 nebo zadáním příkazu Nápověda, Nápověda pro Microsoft Access. Program umožňuje tři různé způsoby vyhledávání informací: - Obsah (v pravé části okna se po rozbalení vybere požadované téma) - Průvodce odpověďmi (umožňuje získat informaci na konkrétní otázku) - Rejstřík (vyhledání hesla nápovědy podle klíčových slov) Uzavření databáze - klepnutím na tlačítko Zavřít v titulní liště aplikace - příkazem Soubor, Zavřít (po zadání příkazu Soubor, Konec se zavře i okno programu) Vytvoření databáze Databázový systém v MS Access se vytváří postupně. Po vytvoření nové databáze se nejprve navrhne několik tabulek a mezi nimi souvislost prostřednictvím relací. Potom pomocí dotazů se vytváří různé výběry dat, se kterými chcete pracovat. Formuláře slouží ke grafickému zobrazení dat a vytvořením sestavy připravíme data pro tisk. Před návrhem jakékoliv databáze je dobré promyslet si její strukturu, protože vhodné navržení je zárukou jejího správného fungování a případného rozšiřování. Po otevření okna aplikace se nový databázový soubor vytvoří klepnutím v podokně úloh Nový soubor na volbu Prázdná databáze v sekci Nový. V zobrazeném dialogovém okně Nový databázový soubor zadáme ihned název a umístění vytvářené databáze a stiskneme tlačítko Vytvořit. Po té se zobrazí základní okno nové databáze. Z programu MS Access nelze již měnit název souboru nebo místo uložení databáze příkazem Soubor, Uložit jako..., je možné ji však přejmenovat nebo zkopírovat v libovolném správci souborů (Průzkumník, Total Commander apod). Popsaný způsob vytváření databází je vhodný pro jednoduché databáze (použijeme pro výukové účely), nebo pro případ, kdy potřebujeme mít databázi speciální a nenašli jste žádnou vhodnou šablonu. Jednodušší a efektivnější způsob pro návrh databází je jejich vytváření pomocí průvodce. Po zadání příkazu Obecné šablony... /Databáze v sekci Nový ze šablony v podokně úloh Nový soubor se zobrazí řada vzorových databází. Po výběru odpovídající vzorové databáze poklepáním spustíte průvodce, který za vás na základě jednoduchých zadávaných příkazů vytvoří celou databázi automaticky. Uložení databáze Databáze se ukládá průběžně po zavření konkrétního databázového objektu. Jednotlivé záznamy se ukládají automaticky při přechodu na další záznam

4 Databáze - MS Access 1.2 Tabulky Základním a nejdůležitějším objektem databáze, který obsahuje konkrétní data, je tabulka. Všechny ostatní objekty (dotazy, formuláře, sestavy) jsou na tabulkách přímo závislé. Okno tabulky, ve kterém jsou data zobrazena, se nazývá Zobrazení datového listu. Jeden řádek tabulky jako celek představuje záznam a sloupce tvoří pole tabulky. Řádek tvoří záznam Sloupec tvoří pole tabulky Tabulka v Zobrazení datového listu Vytváření tabulek Chcete-li vytvořit prázdnou tabulku za účelem zadávání vlastních dat, můžete postupovat několika způsoby. Nejprve je třeba otevřít databázi, ve které potřebujete pracovat a v levé části jejího okna v oblasti Objekty klepnout na tlačítko Tabulky. Kromě volby Vytvořit tabulku pomocí průvodce nebo Vytvořit tabulku vložením dat, lze použít volbu Vytvořit tabulku v návrhovém zobrazení, kde je možné navrhnout nejdříve strukturu tabulky, tzn. určit pole, definovat způsob jejich zobrazení a až po té zadávat do tabulky data (záznamy, věty). Při zvolení možnosti Vytvořit tabulku vložením dat tvorba tabulky probíhá v opačném pořadí. Strukturu tabulky v návrhovém zobrazení definujeme ve třech sloupcích, v tomto režimu neupravujeme a nevkládáme data, ale pouze navrhujeme jednotlivé sloupce tabulky a jejich parametry: - Název pole (může obsahovat až 64 znaků včetně mezer a musí být v rámci tabulky jedinečný) - Datový typ (určuje způsob uložení dat v databázi, zda se jedná o číslo, text nebo třeba hodnotu ano/ne, do každého pole lze uložit data pouze jednoho typu, pokud datový typ nenadefinujete, bude automaticky nastaven na text) - Popis (krátký popisek pole, který se zobrazuje na stavovém řádku při zadávání dat do tabulky a usnadňuje tak uživatelům orientaci v tabulce) Pro definici správných datových typů se vždy označí dané datové pole, vybere se jeho správný typ z rozbalovacího seznamu ve sloupci Datový typ a v dolní části na kartě Obecné se zvolený typ ještě upřesní nadefinuje podrobněji. Nastavitelné vlastnosti polí se mění podle typu a mezi nejdůležitější patří Velikost pole, Počet desetinných míst, Formát ad. Po dokončení návrhu tabulky zavřeme okno zavíracím tlačítkem, následně zadáme její název a schválíme. Po této operaci jste informováni, že se v tabulce nenachází primární klíč a zda ho má program automaticky vytvořit. Po schválení nebo zamítnutí jste vráceni zpět do okna databáze, kde se objeví ikona právě vytvořené tabulky

5 Databáze - MS Access Tabulka v návrhovém zobrazení V prvním sloupci zadáváte názvy polím Každé pole má určitý datový typ, pokud zvolíte číslo, nebude možné do pole psát text Popis je nepovinný a slouží jako určitá forma nápovědy, která se zobrazuje na stavovém řádku při zadávání dat Na kartě Obecné lze datový typ dále specifikovat, nastavuje se velikost pole, výchozí maska atp Definice indexů a klíčů Aby se urychlila práce s informacemi, nepoužívá MS Access jednu velkou tabulku, která by obsahovala zbytečně mnoho údajů, ale program umí pracovat s několika tabulkami, mezi kterými jsou definovány relace. Je proto nutné, aby jednotlivé záznamy v tabulkách obsahovaly pole, které zaručí jejich jednoznačnou identifikaci. Toto pole se nazývá Primární klíč a obvykle slouží jako nosný sloupec k propojení s ostatními tabulkami. Program nabízí jeho automatické vytvoření, přičemž jako primární klíč se nastaví pole typu automatické číslo, případně je toto pole (pokud neexistuje) přidáno a označeno jako ID. Mohou však existovat i tabulky bez primárního klíče. Symbol primárního klíče Primární klíč přiřadíte klepnutím na stejnojmennou položku v kontextové nabídce Primární klíč přiřazujete v návrhovém zobrazení tabulky - 5 -

6 Databáze - MS Access Primární klíč se přiřadí tak, že se klepne pravým tlačítkem myši na požadované pole v návrhovém zobrazení tabulky a z místní nabídky se vybere příkaz Primární klíč. Stejným způsobem se dá Primární klíč kdykoliv odebrat. Pro urychlení vyhledávání a řazení záznamů v tabulkách se používá indexování, což je jedna z nejdůležitějších databázových vlastností. Index se používá stejně tak, jako rejstřík v knize Práce s tabulkou Přesun na první záznam Vstupní pole Přechod na následující a poslední záznam Tlačítko pro přidání nového záznamu Nápověda pro zápis do pole Jméno Záznamy do tabulky se přidávají a upravují jejich vypsáním v režimu editace dat a to po otevření tabulky poklepáním na její název v okně databáze po klepnutí na tlačítko Tabulky v oblasti Objekty. Zobrazí se tabulka, která přesně odpovídá nadefinovanému návrhu. Přesouvat mezi jednotlivými buňkami v tabulce je možné pomocí myši i klávesnice, kdy principy práce s buňkami jsou v podstatě stejné jako v MS Excel. Editace tabulky se ukončí zavíracím tlačítkem a změny jsou bez vyzvání automaticky uloženy. Pro usnadnění pohybu ve větších tabulkách jsou v levém dolním rohu umístěna navigační tlačítka. Pokud se chcete přemístit na konkrétní záznam, klepnete na vstupní pole a zadáte požadované číslo. K vymazání záznamu z tabulky se použije po jeho označení myší příkaz Úpravy, Odstranit záznam nebo příkaz Odstranit záznam z kontextové nabídky vyvolané na šedém čtverečku zcela vlevo na řádku tabulky, který chcete vymazat. Úprava struktury tabulky Číselný datový typ Textový datový typ Typ zadávaného čísla Nadefinovaná vstupní maska tak, aby se číslo zobrazilo ve tvaru Velikost pole udává kolik znaků je možné do buňky zapsat Pro změnu vlastností daného pole je třeba tabulku otevřít v návrhovém zobrazení zadáním příkazu Zobrazit, Návrhové zobrazení a na kartě Obecné provést požadované změny (např. zmenšit nebo zvětšit velikost pole atp.)

7 Databáze - MS Access Nové pole přidáme do tabulky i v zobrazení datového listu po označení sloupce, který se má odsunout a zadáme příkaz Vložit, Sloupec nebo příkaz Vložit sloupec z místní nabídky. Strukturu tabulky je možné snadno měnit i tažením myši. Označí se pole, které chcete přesunout a to se potom tažením přemístí do nové polohy. Pole se přejmenuje poklepáním na jeho záhlaví, příkazem z místní nabídky a nebo po otevření tabulky v návrhovém zobrazení. Pro úpravu pole tak, aby umožňovalo vkládat výrazy z rozbalovacího seznamu, se přepněte do návrhového zobrazení a označte požadované pole. V nabídce datového typu vyberte volbu Průvodce vyhledáváním. V zobrazeném dialogovém okně zvolte Hodnoty zadá uživatel, po stisknutí tlačítka další doplňte slova, která chcete mít v rozbalovacím menu a Průvodce vyhledáváním můžete dokončit. Po přepnutí do tabulkového zobrazení je již možné vkládat daná slova z rozbalovacího seznamu Relace mezi tabulkami Okno Relace slouží pro sestavování relací Vytvořená relace mezi tabulkami Již zobrazená tabulka Kontakty Označením tabulky a následným klepnutím na tlačítko Přidat umístíte tabulku na plochu okna Relace Abychom mohli pracovat s několika tabulkami najednou, vytváří se relace. Jsou to vazby, které tabulky mezi sebou logicky propojují, aby mohly spolu vzájemně komunikovat. Tyto vazby nastavujeme jednotně pro celou databázi a vzniká tak databáze relační. Typy relací Rozlišujeme několik typů souvislostí mezi tabulkami: nejsou v relaci, relace jedna k jedné (1:1), relace jedna k více (1:N) a tabulky jsou v relaci více k více (N:M). Nejobvyklejším typem relace je 1:N, kdy záznam v jedné tabulce odpovídá více záznamům v tabulce druhé, ale zároveň záznamu v druhé tabulce odpovídá maximálně jeden záznam v tabulce první. Vazba typu 1:1 bývá spíše ojedinělá a vzniká v případě, že chcete data o jedné skutečnosti rozdělit do dvou tabulek, takže záznam v jedné tabulce odpovídá záznamu v tabulce druhé a naopak. V relaci typu N:M odpovídá jeden záznam v první tabulce více záznamům v tabulce druhé a naopak jednomu záznamu z druhé tabulky odpovídá více záznamů v tabulce první, což lze prakticky realizovat pouze za pomoci tabulky třetí nazývané spojovací

8 Databáze - MS Access Relace typu 1:1 Relace typu N:M vytvořená spojovací tabulkou Nejčastější typ relace 1:N Nastavení a odstranění relace Relaci je možné vytvořit pouze u sloupců s naprosto stejným datovým typem. Nelze propojit například sloupec textový a číselný. Před vytvářením relací nastavte u tabulek primární klíče. Relace pak definujeme v okně Relace po zadání příkazu Nástroje, Relace nebo po klepnutí na ikonu Relace v panelu nástrojů Databáze. Tabulky, pro které chcete relace vytvářet, vyberte poklepáním v okně Zobrazit Tabulku a následně okno zavřete. Tabulky jsou zobrazeny ve schematické podobě, kdy tažením za okraje můžeme měnit jejich velikost, tažením za titulek jejich umístění. Pro vytvoření vazby mezi tabulkami uchopte levým tlačítkem myši název sloupce první tabulky, který bude prostřednictvím relace svázán s tabulkou druhou, a přetáhněte se stále stisknutím levým tlačítkem myši na příslušný sloupec druhé tabulky, kde tlačítko uvolníte. Zobrazí se okno Upravit relace, ve kterém vytvářenou vazbu můžeme dále specifikovat. Pokud zaškrtnete volbu Zajistit referenční integritu, nastavíte tím určitá pravidla pro přidávání a úpravu nových záznamů. Po klepnutí na tlačítko Vytvořit je relace nastavena. Čára z jednotlivých sloupců mezi tabulkami v okně Relace informuje o vytvořené vazbě. Po stisknutí vytvoří relaci dle nastavených parametrů Sloupce, které budou v rámci relace propojeny Po zatržení zamezíte např. odstranění souvisejících dat Umožňuje vybrat jeden ze tří typů relace Typ relace, který vyplývá z navržených tabulek Nastavené relace můžete po jejich označení odstranit klávesou Delete, nebo příkazem Odstranit z kontextové nabídky vyvolané na požadované vazbě

9 Databáze - MS Access 1.3 Zadávání, úprava a prohlížení dat K zadávání, úpravě a nebo prohlížení dat v databázi se používá především formulář. Tvoří grafické rozhraní mezi tabulkou a uživatelem. Požadované operace s daty je možné provádět i přímo v tabulce, ale určitě lepší, pohodlnější a méně náročné je vyplňovat nebo opravovat určitý záznam na formuláři, než kolonku mezi kolonkami v tabulce. Na formulář se obvykle umísťuje jeden záznam a proto se nemusíte obávat, zda zapisujete údaje do správného sloupce nebo řádku v tabulce. Data zobrazená v klasické tabulce bez jakékoliv možnosti grafické úpravy Jednoduchý formulář pro pohodlné prohlížení nebo zadávání dat do tabulky Návrh a tvorba formuláře Nejjednodušší a nejrychlejší cestou ke zhotovení nového formuláře je tvorba formuláře automatického. V okně databáze označte tabulku, pro kterou chcete formulář vytvořit. Na panelu nástrojů Databáze rozbalte tlačítko Nový objekt a vyberte možnost Automatický formulář. Vytvoří se standardní formulář obsahující všechna pole z vybrané tabulky. Pokud je zvolená tabulka v relaci s jinou, objeví se na formuláři i pole a záznamy z těchto zdrojů. Pro pozdější použití se formulář uloží klepnutím na zavírací tlačítko s následujícím zadáním jeho názvu. Grafickou podobu formuláře lze navrhnout přesně podle vašich představ, ale přesto se v praxi setkáváte nejčastěji s formulářem sloupcovým nebo tabelárním. Druh automatického formuláře si vyberete zadáním požadované volby v dialogovém okně Nový formulář, které se zobrazí po klepnutí na tlačítko Nový. na panelu nástrojů v okně databáze po klepnutí na tlačítko Formuláře oblasti Objekty. Průvodce formulářem Dokonalejší formulář (např. pro výběr dat i z více tabulek) vznikne pomocí několika kroků po vybrání volby Vytvořit formulář pomocí průvodce v okně databáze po klepnutí na tlačítko Formuláře v oblasti Objekty. V úvodním okně Průvodce formulářem v části Tabulky či dotazy zvolte zdrojovou tabulku nebo dotaz a dále v části Dostupná pole vyberte sloupce, které mají být ve formuláři zobrazeny. Po klepnutí na tlačítko Další se v následujícím okně vybere rozvržení formuláře. Pokud chcete ve formuláři zobrazit pouze jeden záznam, zvolte položku Sloupce. Ve třetím okně se ovlivňuje výsledná grafická podoba formuláře, vybírá se styl, který chcete pro daný formulář použít. V posledním okně zadejte název formuláře a klepněte na tlačítko Dokončit

10 Databáze - MS Access Prohlížení dat pomocí formuláře V okně databáze po klepnutí na tlačítko Formuláře v oblasti Objekty můžeme otevřít existující formulář poklepáním na jeho název. MS Access rozlišuje několik druhů zobrazení formuláře, mezi nimiž se lze přepínat pomocí ikony Zobrazit z panelu nástrojů Databáze a požadované volby: Formulářové zobrazení, Návrhové zobrazení, Zobrazení datového listu. Druh zobrazení formuláře volíte ikonou Zobrazit Formulář otevřete klepnutím na jeho název Aktuální záznam lze smazat vyvoláním kontextové nabídky na této liště Navigační tlačítka pro přechod mezi záznamy fungují stejně jako u tabulky Pro přidávání, úpravu nebo prohlížení záznamů v tabulce pomocí formuláře využijeme jeho navigační lištu umístěnou ve spodní části okna. Nový záznam přidáte vypsáním údajů do jednotlivých polí a úpravu provedete zadáním nových údajů po klepnutí na požadované pole. Přejdete-li do jiného záznamu, předchozí úpravy jsou automaticky uloženy Editace formuláře Vytvořený formulář se může případně dále upravovat v návrhovém zobrazení. V tomto zobrazení lze formulář i vytvořit, ale pro neúměrnou pracnost a časovou náročnost této operace se doporučuje využívat průvodce. Chcete-li umístit na formulář obrázek, zadejte příkaz Vložit, Obrázek... a v zobrazeném dialogovém okně vyhledáte požadovaný obrázek, který klepnutím na tlačítko OK vložíte. Každý prvek v návrhovém zobrazení se chová jako samostatný objekt a lze ho individuálně upravovat Seznam polí zobrazíte stisknutím stejnojmenného tlačítka Pomocí panelu nástrojů Formát měníte typ, velikost a barvu Ze seznamu polí lze tažením přidávat jednotlivá pole do formuláře Jakýkoliv prvek můžete přemístit na jinou pozici, zvětšit, zmenšit apod. Formulář odstraníte po jeho označení v okně databáze klávesou Delete

11 Databáze - MS Access 1.4 Získávání informací z databáze Nejčastější činností v praxi bude vyhledávání určitého záznamu v databázi. Pro nalezení konkrétního záznamu v tabulce nebo formuláři stačí po jejich otevření použít příkaz Úpravy, Najít. Vyplníme požadované volby a stisknutím tlačítka Najít další se hledaná položka označí. MS Access umožňuje i několik dalších způsobů vyhledávání dat a získávání informací: - třídění záznamů (podle vybraného pole se data v tabulce seřadí vzestupně nebo sestupně) - filtry (jde o nejrychlejší výběr dat, kdy se zobrazují jen záznamy, které splňují určitou podmínku) - dotazy (kombinace filtru a třídění, kdy se data vybírají i z více propojených tabulek) Třídění záznamů Pokud potřebujete rychle seřadit záznamy v tabulce podle určitého pole, vyvolejte v tomto poli místní nabídku a zvolte příkaz Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně. Jinou možností pro seřazení záznamů v tabulce je označit sloupec a na panelu nástrojů stisknout požadované tlačítko Filtrování dat Filtrováním dat rozumíme způsob jejich zobrazení v tabulce nebo formuláři podle zadaných kritérií. Pro nejjednodušší filtrování podle jedné podmínky označte záznam, ve kterém je tato podmínka splněna a použijte filtr zadáním příkazu Záznamy, Filtr, Filtrovat podle výběru. Budou zobrazeny pouze záznamy vyhovující zadané podmínce. Pokud se před aplikací dalšího filtru předchozí neodstraní, dojde ke kumulaci filtrů. Filtr se zruší zadáním příkazu Záznamy, Zrušit filtr či řazení dat. Složitější filtrování se provádí pomocí filtračního formuláře po zadání příkazu Záznamy, Filtr, Filtrovat podle formuláře. Po vyplnění formuláře se filtr aktivuje ikonou Použít filtr Dotazy Dalším způsoben, jak zobrazit požadovaná data z databáze, je použití dotazů. Na rozdíl od filtrů, které se ukládají ve svém posledním nastavení spolu s tabulkou jako její vlastnost, jsou dotazy samostatným objektem databáze. Definují se v nich pole, která se mají zobrazovat, v jakém pořadí a jaké podmínky musí být přitom splněny. Dotaz je možné vytvořit z jakýchkoliv existujících tabulek nebo jiných dotazů, přičemž se jednotlivé názvy dotazů musí vzájemně lišit od názvů tabulek. MS Access nabízí několik typů dotazů. Všechny pracují v podstatě na stejném principu, liší se však hlavně způsobem výstupu dat. Nejběžnějším typem je dotaz výběrový, který načítá data na základě určených kritérií z jedné nebo i více tabulek a výsledek zobrazuje v tabulce nové. Jednoduchý výběrový dotaz Dotaz můžete vytvořit přímo v návrhovém zobrazení a nebo pomocí průvodce, kterého můžete rychle spustit poklepáním na volbu Vytvořit dotaz pomocí průvodce v okně databáze po klepnutí na tlačítko Dotazy v oblasti Objekty. Tento průvodce slouží k vytvoření jednoduchého výběrového dotazu, který vyhledává data z určených polí. Výsledek dotazu obsahuje všechny záznamy databáze, které jste v průvodci určili. Pokud chcete zobrazit jen některá data pomocí výběrových kritérií, musí se zadávat v návrhovém zobrazení dotazu

12 Databáze - MS Access Chcete-li použít jiného průvodce nebo návrhové zobrazení, zvolte požadovanou volbu v dialogovém okně Nový dotaz po klepnutí na tlačítko Nový. v okně databáze. Za účelem vytvoření dotazu s určitými podmínkami v návrhovém zobrazení můžete též poklepat na možnost Vytvořit dotaz v návrhovém zobrazení v okně databáze po klepnutí na tlačítko Dotazy v oblasti Objekty. Návrhové zobrazení V horní části okna jsou tabulky, se kterými se dotaz definuje Část okna, ve které se dotaz definuje a určují se položky z jednotlivých tabulek Pomocí okna Zobrazit tabulku přesunete do horní části okna pro definici dotazu tabulky, ze kterých budete dotaz definovat V návrhovém zobrazení po určení tabulky, ze které se má dotaz vytvořit, po zadání polí a jejich řazení, po stanovení kritérií se vytvořený dotaz uloží, přičemž se jeho název musí lišit od názvů tabulek. Dotaz spustíte poklepáním na jeho název v okně databáze. Editace dotazu Editací dotazu budeme rozumět úpravy jako je přidání nebo odstranění kritérií, dále přidání, odstranění, přesunutí, skrytí či zobrazení polí. Všechny uvedené operace se realizují v návrhovém zobrazení dotazu. Jeden sloupec v této části odpovídá jednomu sloupci ve výsledném dotazu Aby sloupec nebyl viditelný, stačí odznačit zatržítko Nové pole přidáte např. přetažením pole z tabulky v horní části okna Na tomto řádku se definují kritéria dotazu Definice kritéria dotazu probíhá na řádku Kritéria. Mohou se používat běžná matematická znaménka < > = + - / *, nebo vestavěné a podstatně složitější funkce programu

13 Databáze - MS Access 1.5 Sestavy a tisk objektů Sestava je samostatným objektem databáze, která slouží k prezentaci vybraných údajů v tištěné podobě. Dokáže jednotlivé záznamy z tabulek nebo dotazů uspořádat do přehledně zpracovaných a vizuálně zajímavých grafických výstupů Vytváření sestav Sestavu v programu MS Access lze vytvořit třemi způsoby. Nejjednodušší variantou je použití automatické sestavy vybráním stejnojmenného názvu z nabídky Vložit nebo z nabídky tlačítka Nový objekt na panelu nástrojů okna programu. Před tímto krokem je nutné tabulku nebo dotaz v okně databáze označit. Získáte jednoduchou sestavu připravenou k vytištění, která zrovna moc esteticky dobrým dojmem nepůsobí. Tlačítko Nový objekt Označení tabulky, ze které budete sestavu vytvářet Dokonalejší automatická sestava vznikne vybráním volby Automatická sestava: sloupcová nebo Automatická sestava: tabelární po klepnutí na tlačítko Sestavy v oblasti Objekty a následném klepnutí na tlačítko Nový. na panelu nástrojů okna databáze. Pro vytvoření vlastního návrhu sestavy poklepejte na příkaz Vytvořit sestavu pomocí průvodce v okně databáze po klepnutí na tlačítko Sestavy v oblasti Objekty. Spustí se průvodce sestavou, který má několik kroků, ale přesto je tento proces výrazně rychlejší, než tvorba sestavy v návrhovém zobrazení po zadání příkazu Vytvořit sestavu v návrhovém zobrazení: - v rozvíracím seznamu Tabulky či dotazy vyberte zdroj dat a v části Dostupná pole zvolte poklepáním ta pole, která chcete mít v sestavě obsažena - ve druhém okně průvodce se volí úroveň seskupení, což je zpravidla opakující se údaj v poli databáze, který bude sloužit jako skupina a podle kterého se data na sestavě seřadí, obecně se doporučuje nastavovat maximálně dvě úrovně, aby byla sestava dostatečně přehledná - ve třetím okně se rozhoduje o tom, podle které položky a jak se budou údaje řadit - v následujícím kroku určujete rozvržení a orientaci sestavy, vzhled tohoto okna a možnosti rozvržení sestav ovlivňuje předchozí nastavení úrovně seskupení - v předposledním okně se vybere styl (grafická úprava sestavy), v posledním pak její název a stisknutím tlačítka Dokončit sestavu vytvoříte - výsledná sestava se objeví v náhledu a zobrazený panel nástrojů Náhled v okně programu umožňuje specifikovat některé další parametry náhledu

14 Databáze - MS Access Po zadání příkazu Soubor, Tisk vygenerovanou sestavu na základě vybraného stylu a rozvržení vytisknete. Klepnutím na ikonu Propojení aplikací Office data přemístíte do dokumentu MS Word Pomocí panelu nástrojů Náhled sestavu vytisknete, upravíte náhled apod. Vytvořená sestava, kde je vidět seskupení podle bydliště Přesně tak, jak vypadá sestava v náhledu bude i vytištěna Úpravy sestav Pokud sestavy nevypadají podle vašich představ, můžete je upravovat v návrhovém zobrazení stejným způsobem jako formulář. Do návrhového zobrazení se přepnete klepnutím na tlačítko Návrh v okně databáze po označení sestavy, kterou chcete upravovat. Struktura sestavy je o něco členitější než v klasickém dokumentu MS Word a je rozdělena do několika částí. Jsou to hlavně jednotlivá záhlaví, tělo a zápatí. Pomocí panelu nástrojů Formát lze editovat textová pole Ikona Seznam polí Panel nástrojů Návrh sestavy Seznam polí, která jdou tažením na sestavu přidávat Návrhové zobrazení sestavy Jednotlivá pole lze po označení upravovat, přesouvat i odstraňovat Jednotlivá pole v sestavě je možné přesouvat, zvětšovat, zmenšovat nebo i odstraňovat (po označení klávesou Delete). Nová pole do sestavy přidáte ze seznamu, který se zobrazí po klepnutí na ikonu Seznam polí v panelu nástrojů Návrh sestavy v okně programu. Pomocí panelu nástrojů Formát v okně programu lze graficky upravit jakékoliv pole, je možné měnit např. velikost, typ a barvu písma nebo i pozadí sestavy

15 Databáze - MS Access Tisk objektů Většina objektů v databázi se dá vytisknout. Tabulky a dotazy v podobě tabulek, formuláře a sestavy v jejich grafickém provedení. Před tiskem je vhodné zobrazit si náhled tištěného objektu, ze kterého můžete změnit orientaci stránky na výšku nebo na šířku, případně upravit její velikost a to klepnutím na ikonu Vzhled stránky na panelu nástrojů Náhled a následným zatržením nebo vyplněním požadovaných voleb. Panel nástrojů Náhled Po klepnutí na ikonu Vzhled stránky se zobrazí dialogové okno, ve kterém upravíte parametry stránky Náhled na tabulku Kontakty před tiskem Pokud budete požadovat tisk pouze některých záznamů z tabulky, proveďte výběr pomocí dotazu a ten vytiskněte. Další možností je označit souvislý rozsah tištěných dat v zobrazení datového listu tabulky nebo dotazu pomocí klávesy Shift a pak v dialogovém okně Tisk po zadaní příkazu Soubor, Tisk zatrhnout v oblasti Rozsah tisku volbu Vybrané záznamy. Omezení rozsahu tisku formulářů a sestav se určuje v dialogovém okně Tisk zatržením a vyplněním volby Stránky od: tak, jak jsou stránky viditelné v náhledu. Pro tisk do souboru zatrhnete stejnojmennou volbu v dialogovém okně Tisk a zadáte název výstupního souboru, který se zpravidla umístí do složky Dokumenty. Zatržením této volby upravíte orientaci stránky na šířku Na kartě Okraje změníte velikost stránky Nastavení parametrů tisku Zde volíte rozsah tištěných stránek Volba pro tisk dat do souboru V programu MS Access je možné nastavovat i další funkce jako např. uzamčení databáze pomocí hesla, nastavení přístupových práv k jednotlivým částem databáze, vytvoření vlastního menu a celá řada dalších úprav a nastavení

16 Grafika a Microsoft PowerPoint 2.1 Počítačová grafika 2. Úvod do PC grafiky K dynamickému rozvoji počítačové grafiky přispěl zejména rozvoj technického vybavení počítačů, ale i rozvoj speciálního software. Původní určení počítačů bylo výhradně k provádění výpočtů, tj. ke zpracování číselných dat, později pak přišlo zpracování textu. Dnešní počítače s výkonnými procesory a dostatečnou velikostí operační paměti umožňují každému uživateli za pomoci odpovídajícího softwaru vytvářet solidně zpracované grafické dokumenty. V širším pojetí budeme počítačovou grafiku chápat jako práci s libovolnými grafickými prvky v různých programech (čary, grafy, rámečky, schémata nebo tabulky v textu). Pro tento případ nepotřebujete kupovat žádný speciální software, ale stačí použít lepší textový editor např. MS Word. Tento program umožňuje začleňovat do textu i obrázky, které bývají uloženy v samostatných souborech. V užším pojetí chápeme počítačovou grafiku jako speciální technologii zpracování dat, která využívá teorii zobrazení prostoru do roviny s možností stínování, otáčení a ostatních transformací. Existují dva základní druhy počítačové grafiky rastrová (bitmapová) a vektorová. Rastrová grafika Rastrový obrázek se skládá z určitého počtu bodů (pixelů). Tento počet je dán při jeho pořízení. Jestliže takový obrázek zmenšíme, je nutné nějaké body vypustit (body se nemohou zmenšovat), tím dojde ke ztrátě detailů a někdy i ke zkreslení barev. Jestliže rastrový obrázek zvětšujeme, opět nedochází ke změně velikosti jednotlivých bodů, ale začnou se od sebe vzdalovat. Aby obrázek nebyl zrnitý, musí program chybějící body dopočítat (většinou vezme dva sousední body a mezi ně dá průměrný odstín z těchto dvou bodů). Tedy i zde dochází ke snížení kvality obrázku. Vektorová grafika Vektorový obrázek naopak můžeme zmenšovat, zvětšovat a jeho kvalita se nemění. Je to dáno tím, že se neskládá z jednotlivých bodů, ale z velkého množství objektů, které jsou určeny matematickým popisem (rovnicemi, vzorci). Program lehce dosadí do vzorců jiná čísla přepočítá objekt tak, aby se zachoval jeho tvar. Např. pokud je u obdélníku určen poměr stran, je tím jeho tvar přesně určen, ať je malý či velký. Vektorový způsob práce je zcela nutný tam, kde potřebujeme měnit velikost obrázku v širokém rozmezí. Proto jsou dnes např. všechna písma v počítači uložena vektorovým způsobem. 2.2 Typy souborů a jejich velikost Nejpoužívanějším rastrovým typem souborů je bitmapový soubor.bmp. Protože je třeba zachytit každý bod rastrového obrázku, jsou velikosti těchto souborů obrovské. Za účelem zmenšení jejich velikostí se používá komprese, kterou dělíme na ztrátovou a bezztrátovou. Bezztrátovou kompresi používáme u obrázků, které mají jemnou, ale přesnou grafiku (texty, tlačítka, snímky obrazovek atd.). Soubor lze bez ztráty kvality obnovit na původní. Typickým představitelem je formát.gif. Ztrátová komprese je sice vysoce účinná, ale obrázek po ní není nikdy přesně identický a nelze ho obnovit bez ztráty kvality na původní velikost. Je vhodná pro fotografie a obrázky bez ostrých obrysů. Typickým představitelem pro ztrátovou kompresi je formát.jpg

17 Grafika a Microsoft PowerPoint 2.3 Grafické a prezentační programy Vektorová grafika Výhodou vektorové grafiky je přesnost a jednoznačnost objektu. Této výhody se využívá v řadě programů pro návrhy a simulace v elektronice, ve strojírenství (Autocad), ve stavebnictví atd. Pro kreslení a úpravu obrázků ve vektorové grafice je nejpopulárnějším programem Corel Draw. Nejznámějším a nejpoužívanějším panelem nástrojů pro vektorovou grafiku je potom panel nástrojů Kreslení v programech MS Office. Rastrová grafika Programy vytvořené pro rastrovou grafiku umí dobře pracovat např. s fotografiemi. Dokážou je prohlížet, upravovat, převádět na jiný typ, ukládat nebo tisknout. Nejjednodušším programem pro pořízení nebo úpravu rastrového obrázku je program Malování. Program s větším množstvím nástrojů a možností je např. Adobe Photoshop a další. Prezentační programy Další skupinu pro práci s grafikou tvoří programy prezentační. Mají za úkol prezentovat myšlenku, firmu, výrobek nebo službu. Pro klasickou prezentaci např. v programu MS PowerPoint budete využívat jak vektorovou (nápisy, jednoduché obrázky, grafy), tak i rastrovou (fotografie) grafiku. Pro prezentaci na Internetu se používá komprimovaná rastrová grafika, nejčastěji ve formátu.jpg pro fotografie a obrázky bez ostrých obrysů,.gif pro texty, tlačítka a snímky obrazovek. 2.4 Barvy v počítači Barvy se v počítači popisují pomocí matematických systémů. V takovém systému je barva definována určitým uspořádáním tří hodnot. Odvozené barvy se pak tvoří mícháním třech základních barev. Model RGB Ve fyzice jsme se učili, že bílé světlo se skládá z několika základních barev, z barvy červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue). Podle počátečních písmen anglických názvů barev se tomu říká model RGB. Bílé světlo vzniká jejich smícháním. Pokud nebudou zastoupeny všechny složky rovnoměrně, nebude výsledkem bílá barva, ale nějaká jiná, určená podílem jednotlivých složek. Model CMYK Tiskárna nemá žádné paprsky, ale inkoust nebo toner. Nemůže míchat barvy modelem RGB, ale podobně jako sčítáním paprsků, lze docílit libovolné barvy odečítáním barevných náplní. Tyto náplně nemají barvy RGB, ale barvy k nim doplňkové. Jsou to barvy azurová (Cyan), purpurová (Magenta) a žlutá (Yellow). Jejich smícháním vznikne barva černá, pokud není zastoupená žádná z nich, dostaneme bílou

18 Grafika a Microsoft PowerPoint Protože by bylo nehospodárné vytvářet černé znaky mícháním tří poměrně drahých barevných náplní, přidává se do tiskáren ještě náplň čtvrtá, která obsahuje černý inkoust (black) a proto se tomuto modelu míchání barev říká model CMYK. 2.5 Grafické vstupy a výstupy počítače Grafika se na počítači objeví buď jako výstup programu nebo přenosem přes vstupní periferní zařízení, mezi které řadíme např. skener, fotoaparát, kamerku pro web a přenosová média. Pomocí počítačové sítě nebo přenosových médií můžeme do PC přenést rastrovou i vektorovou grafiku všech formátů. Mezi nejčastější výstupy patří monitor, tiskárna, síť a CD nebo DVD disk. Skenery a fotoaparáty, kamery Skenování a fotografování je proces, při kterém se pomocí technického zařízení digitalizuje předloha. Digitalizací rozumíme převod grafické (analogové) informace z předlohy do digitální tj. číselné (0,1) podoby, vhodné pro další zpracování na PC. Vzniká tak grafika o určitém rozlišení, je to vlastně počet bodů na výšku násobeno počtem bodů na šířku. Obrázek se potom za pomocí softwaru ukládá ve formátu.bmp, nebo přímo.jpg,.gif. Kamery na rozdíl od skenerů nasnímají sekvenci obrázků, která se zpravidla ukládá ve formátu.avi nebo.mpeq. 2.6 Práce s vektorovou a rastrovou grafikou Panel kreslení v programech MS Office Panel nástrojů Kreslení v programech MS Office zobrazíte po zadání příkazu Zobrazit, Panely nástrojů, Kreslení a nebo ikonou Zobrazit panel Kreslení na panelu nástrojů Standardní (pátá ikona zprava v MS Word, třetí zprava v MS Excel). Panel je rozdělen na tři části. Pomocí první části panelu můžete objekt otočit nebo překlopit, uchytit k mřížce, přenést za text nebo za další objekt apod. Druhá část slouží pro vkládání různých objektů. Pokud aktivujete klepnutím vložený objekt v libovolném dokumentu, můžete jej pomocí ikon třetí části panelu upravovat. Vkládání obrázků a fotek do různých dokumentů Fotografie a obrázky vkládáme do dokumentu prostřednictvím schránky. Při jejich vkládání má důležitou roli pozice obrázku a pořadí objektu. K úpravě vloženého obrázku slouží panel nástrojů Obrázek, který aktivujete z kontextové nabídky příkazem Zobrazit panel nástrojů Obrázek

19 Grafika a Microsoft PowerPoint 3. Prezentace 3.1 Seznámení s prezentací a prezentačním programem Mezi další oblasti počítačové gramotnosti patří i schopnost využívat prezentační nástroje osobního počítače, kdy jde vlastně o multimediální formu předávání informace. Nejčastěji používaný program pro tvorbu prezentací je Microsoft PowerPoint z kancelářského balíku MS Office Funkce a využití prezentací Prezentací v tomto pojetí budeme rozumět sled graficky a esteticky ztvárněných snímků, které mohou být doplněny o různé animace, triky a multimediální prvky. Úkolem prezentace je představení konkrétní firmy, produktu nebo služby. Velmi často se prezentace používá jako doprovodný prvek k přednáškám, kdy je nastavena tak, aby se kliknutím myši spustil její další krok Spuštění programu a jeho pracovní prostředí - program se spustí z nabídky Start, Všechny programy, Microsoft PowerPoint - po otevření okna aplikace se volí buď spuštění už existující prezentace nebo příprava prezentace nové Panely nástrojů Standardní a Formát Měřítko zobrazení Ikony jednotlivých snímků prezentace (zatím jeden) Snímek se tvoří v tomto okně Podokna úloh slouží k nastavení té skupiny nástrojů, kterou budute právě potřebovat Různé druhy zobrazení prezentace Poznámky ke snímkům Klasický panel nástrojů Kreslení Pracovní plocha programu je rozdělena do tří oblastí: podokno Snímky (případně Osnova), podokno Snímek a podokno Poznámky ke snímkům. Vlastní prezentace je tvořena na snímku uprostřed plochy. Snímek v programu MS PowerPoint není stejný jako dokument ve MS Word, není zde totiž žádná oblast pro psaní textu, ale text je možné psát prostřednictvím textového pole

20 Grafika a Microsoft PowerPoint Úprava základních nastavení Při práci s programem MS PowerPoint je dobré pracovat s vhodně zvoleným měřítkem, jehož nastavení je však odlišné od ostatních programů sady MS Office. Ikona Měřítko zobrazení se nachází v panelu nástrojů Standardní. Měřítko zobrazení se v pracovní ploše programu nastavuje pro každé okno zvlášť a v okně Snímku je možné navíc použít i volbu Do okna, která automaticky přizpůsobí jeho velikost tak, aby se co nejlépe využila pracovní plocha. Pro výběr nebo skrytí panelů nástrojů se standardně používá příkaz Zobrazit, Panely nástrojů. Další nastavení programu, jako je například automatické ukládání, jméno uživatele, umístění souborů atd. se nastavuje po zadání příkazu Nástroje, Možnosti... v dialogovém okně Možnosti. 3.2 Základy tvorby prezentace Vytvoření a uložení prezentace Po spuštění programu MS PowerPoint poskytuje podokno úloh Nová prezentace několik způsobů, jak začít vytvářet prezentaci: - Prázdná prezentace začíná snímky, u kterých je použito minimum návrhů a žádné barvy. Při výběru této možnosti se otevře podokno úloh Rozložení snímku, ze kterého se vybírá podle uspořádání prvků na snímku požadované rozložení - Nová z existující prezentace je založena na dříve napsané a navržené prezentaci. Tímto příkazem se vytvoří kopie existující prezentace, takže je možné provést požadované změny návrhu i obsahu a vytvořit tak prezentaci úplně novou - Nová ze šablony je založena na šabloně aplikace MS PowerPoint, která již obsahuje koncepci návrhu, písma a barevné schéma (kromě šablon, které jsou součástí programu, lze použít i šablony vlastní) Prezentaci uložíte jedním z následujících způsobů: - buď klepnete v nabídce Soubor na příkaz Uložit, při prvním uložení se zadává název a umístění souboru, použije se Typ souboru Prezentace (*.ppt) - nebo se volí příkaz Soubor, Uložit jako... pro uložení kopie souboru (zadá se nový název, případně i jiné umístění), touto akcí se původní soubor automaticky beze změn uzavře a zůstane otevřen pouze soubor s novým názvem nebo umístěním Práce v různých zobrazení V aplikaci Microsoft PowerPoint existují tři hlavní zobrazení (Normální zobrazení, Řazení snímků a Prezentace), která přepínáte z nabídky Zobrazit nebo pomocí ikon vlevo dole nad panelem nástrojů Kreslení. Uvedená zobrazení se liší tím, jaký prostor je věnován pracovním oblastem prezentace. Normální zobrazení se používá pro většinu běžných úprav snímků a jejich objektů. Pracujete s jedním snímkem a můžete se plně soustředit na jeho zpracování. V zobrazení Řazení snímků jsou vidět miniatury snímků, které se používají ke hromadné editaci, změně pořadí apod. V tomto zobrazení vidíte, jak jednotlivé snímky na sebe navazují. Pokud poklepete na některou miniaturu snímku, objeví se daný snímek v normálním zobrazení

21 Grafika a Microsoft PowerPoint Normální zobrazení Zobrazit řazení snímků V zobrazení Prezentace si můžete prezentaci prohlédnout na celé ploše monitoru ve skutečné podobě včetně časování, efektů apod. Příkaz Zobrazit, Prezentace spouští prezentaci od prvního snímku, ikona Prezentace vlevo dole od snímku aktuálního. K prezentaci je možno připojit i poznámky, které vám pomohou orientovat se v doprovodném výkladu. Můžete je zadávat v normálním zobrazení, nebo po zadání příkazu Zobrazit, Poznámky, kdy je polovina okna vyhrazena právě poznámkám. Zobrazit, Poznámky Prezentace z aktuálního snímku Prostor pro psaní poznámek Práce se snímky Prezentace se skládá ze snímků. Jednotlivé snímky jsou po grafické a obsahové stránce nezávislé. Při otevření nové prezentace je automaticky vytvořen jeden snímek. Chcete-li vložit další, tak na panelu nástrojů Formát klepněte na tlačítko Nový snímek nebo zadejte příkaz Vložit, Nový snímek a dále v podokně úloh Rozložení snímku vyberte klepnutím jeho požadované rozložení. Jestliže má být nový snímek vložen např. mezi druhý a třetí, přesuňte se na snímek druhý, klepněte na ikonu Nový snímek a z podokna úloh vyberte vhodné rozložení. Chcete-li změnit pořadí snímků, proveďte jeden z následujících kroků: - v Normálním zobrazení vyberte na kartě Osnova ikonu snímku a nebo na kartě Snímky miniaturu snímku a poté výběr přetáhněte do nového umístění - v zobrazení Řazení snímků vyberte miniaturu snímku a tu přetáhněte do nového umístění, přesouvá se svislá úsečka, která se v nově požadované pozici pustí Práce s rozložením Rozložení obsahuje zástupné symboly, které zahrnují text (nadpisy, seznamy s odrážkami) a obsah snímků (tabulky, grafy, obrázky, tvary a kliparty). Při každém přidání nového snímku se může v podokně úloh Rozložení snímku zvolit jeho rozložení, kde je k dispozici mnoho druhů rozložení a lze zvolit i rozložení prázdné. Jako první se zpravidla vybírá Úvodní snímek, do kterého se zadávají základní informace

22 Grafika a Microsoft PowerPoint Použití šablon Šablony návrhů slouží pro rychlou změnu vzhledu celé prezentace. Obsahují nastavení pozadí, barevné schéma a předlohu snímku. Pro změnu použité šablony návrhu je třeba zadat příkaz Formát, Návrh snímku... a v podokně Návrh snímku vybrat klepnutím jinou požadovanou šablonu. Podokno úloh Rozložení snímku Podokno úloh Návrh snímku Změna pozadí U snímků je možné změnit barvu pozadí nebo pozadí návrhu. Změna pozadí je vhodná, pokud chcete jako pozadí snímku použít jednoduché stínování nebo texturu, nikoli všechny ostatní prvky návrhu obsažené v šabloně návrhu. Změnou pozadí lze také zvýraznit části prezentace. Kromě změny barvy lze přidat stínování, vzorek, texturu nebo obrázek. Změnu pozadí snímku lze použít u všech snímků nebo u snímku aktuálního. V dialogovém okně Pozadí po zadání příkazu Formát, Pozadí... se přímo volí barva nebo po klepnutí na vzhled výplně se nastaví na pozadí obrázek, textura, vzorky nebo přechody barev. Pro použití zvoleného pozadí u vybraných snímků se klepne na tlačítko Použít, pro všechny snímky pak tlačítko Použít u všech. Barevné schéma Barevné schéma je paleta osmi základních barev. Tyto barvy jsou automaticky používány pro jednotlivé objekty v prezentaci (pozadí, text a čáry, stíny, text nadpisu, výplň, zvýraznění, zvýraznění a odkaz a zvýraznění a sledovaný odkaz). Barevné schéma se používá pro udržené jednotného vzhledu celé prezentace. Pro každou prezentaci je definováno několik doporučených barevných schémat, ze kterých si tvůrce prezentace může zvolit (Formát\Návrh snímku). Pokud vám spektrum nabízených barevných schémat nevyhovuje, můžete si nadefinovat vlastní barevné schéma (Formát\Návrh snímku\upravit Barevná schémata\vlastní)

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více