POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ IS/ICT FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ IS/ICT FIRMY"

Transkript

1 POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ IS/ICT FIRMY 4IT450 - CASE - Computer Aided Systems Engineering Radek Tomšej, Pavel Holubička, Tomáš Kormaňák, Zdeněk Prášil, Ivan Procházka

2 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Historie... 4 Využití SD při řízení IS/ICT... 8 Úvod... 8 Metodologie vytvoření modelu SD... 8 Aplikace SD na IS... 9 Výhody použití DS Nástroje pro systémové modelování Stella Isee Systems Vensim Simulation Software PowerSim Přehled funkcionality nástrojů Vensim Powersim Stella CASE STUDY - řízení projektů IS/IT Úvod Model Závěr Case study - Kadeřnictví Úvod Zadání Model Závěr Zdroje... 42

3 ÚVOD Cílem naší práce nebylo navázání na již stávající dokumenty na serveru, ale poskytnout zcela nový pohled na problematiku a nástroje vztahující se k řízení a vývoji IS/ICT nástroje systémové dynamiky. Na rozdíl od našich kolegů jsme se proto nevydali cestou evoluce, ale revoluce. Hlavním důvodem tohoto kroku nebyla kompletnost zpracovávaných materiálů, ale především nástin nové, zatím v tomto předmětu neprozkoumané, cesty. V úvodních částech tohoto dokumentu je popsána krátká historie systémové analýzy. V další kapitole zdůrazňujeme důležitost zastoupení tohoto vědního oboru při řízení a vývoji IS/ICT. V dalších částech popisujeme jednotlivé nástroje. Poslední část obsahuje dvě případové studie v prostředí Powersim.

4 HISTORIE Rozhodování způsobuje lidem značné problémy. Mnoho studií se shoduje na tom, že stačí systém s 10 proměnnými aby správné rozhodnutí znemežnil. Není proto s podivem, že již ve 30. letech minulého století vzniklo něco co dnes nazýváme operační analýza. Její uplatnění je možné nalézt především v úkolech řízení zásob a zrojů, hromadné obsluhy, výběru optimálních cest, teorii her atd. Cílem této analýzy je vytvořit model (formální popis) dané situace a následně provést jeho optimalizaci, tedy nalezení hodnot parametrů modelu, pro které dosahuje sledovaný výstup modelu extrému.[1] Přestože je operační analýza mocným nástrojem, řadě lidí, zúčastněných na výzkumech operační analýzy bylo jasné, že složité systémy je třeba sledovat komplexně, protože řešení jednotlivých částí úlohy nebere v potaz vzájemnou provázanost prvků v systému. Od padesátých let minulého století se proto začala stále více rozvíjet systémová věda, která proniká do teorie i praxe řízení. A to je také počátek systémové dynamiky. V roce 1956 přijal profesor Jay Forrester místo na MIT School of Management. V této době jej požádala firma GE (General Electronics), aby jim prof. Forrester pomohl objasnit podezřelý tříletý cyklus u nových zaměstnanců. Manažery předpokládanou fluktuaci v ekonomice a vnější vlivy profesor vyvrátil. Do modelu také začlenil interní struktury, především strukturu pro nábor nových pracovníků, které se ukázaly jako klíčový faktor nestability zaměstnanců. V roce 1958 Richar Bennett vytvořil první počítačový jazyk pro systémovou dynamiku SIMPLE (Simulation of Industrial Management Problems with Lots of Equations). O rok později vytvořila Phyllis Fox a Alexander Pugh první verzi jazyka DYNAMO (DYNAmic MOdels), který se stal na dlouhou dobu standardem. Stále velmi významnou knihu Industrial dynamics napsal prof. J. Forrester v roce Tato kniha rozebírá problematiku dynamiky průmyslu a popisuje formální model organizačního systému výrobního podniku. V tomto modelu je 6 základních parametrů (toků) - suroviny, objednávky, peníze, zařízení, pracovní síla, informace. Důležitou myšlenkou modelu je tvrzení, že chování modelu určuje struktura. Do roku 1968 byla systémová dynamika výsadou průmyslu. Avšak spolu s Johnem Collinsem napsal Forrester knihu Urban Dynamics, popisující dynamiku rozvoje měst a obcí. Nejvýznamější aplikací systémové dynamiky je bezesporu model WORLD3, který popisuje vztahy mezi celkovou populací, růstem průmyslu, produkcí potravin a limity

5 ekosystému celé Země. Na jeho základě vznikla kniha The Limits to Growth autorů- Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers. Její vydání stojí za vznikem mnoha ekologických hnutí a environmentalismu. Obrázek 1: Model WORLD2 [2] Dnes se systémovlá dynamika používá takřka v každém oboru lidské činnosti a umožňuje zkoumat dopad jednotlivých rozhodnutí na celý systém. Aby to však bylo možné, musí modely (ale i jejich tvůrci) splňovat předpoklady: Pohled z 10 km - situace se vždy jinak jeví z nadhledu a jinak, jste-li v ní zajati (pouze z nadhledu ovšem můžete spatřit celistvost a některé důležité souvislosti). Dynamické myšlení - schopnost vidět a dedukovat spíše vzory chování, než snažit se předvídat a zaměřovat se na události. Systém jako příčina problému - narozdíl od hledání viníků vně systému (změníte-li správně způsob fungování systému, pak problém vyřešíte, vyměníte-li lidi ale systém zůstane, problém se obvykle trvale nevyřeší). Uzavřené smyčky - na rozdíl od běžného paradigmatu vnímání světa je nutné pohlížet na procesy ne z pohledu jednosměrného nezávislého kauzálního působení jevů, ale jako na soubor jevů vzájemně se ovlivňujících (i zpětnovazebně sama sebe) v čase a prostoru.

6 Obecnost - v reálných systémech se objevuje celá řada obecných struktur, které se opakují a z hlediska dynamického chování spojují i jinak naprosto odlišné situace, například cyklus predátor-kořist v přírodě a hospodářské cykly v ekonomice. Obecných struktur byla nalezena během výzkumů celá řada, některé z nich jsou jednoduché (nazývané molekuly struktur ), jiné jsou složitější, z nichž nejdůležitější se řadí mezi systémové archetypy - jsou to např. Meze růstu, Úspěch úspěšným, a další. Znalost těchto obecných struktur značně usnadňuje jejich nalezení v problémové situaci a následnou korektní reprezentaci v modelu. Operační myšlení - model musí respektovat realitu, tzn. modelované procesy musí mít svůj vzor v realitě a není přípustné modelované děje reprezentovat odlišně, např. formou abstraktních matematických modelů, které sice generují obdobný výstup, nicméně jejich struktura struktuře reálného systému neodpovídá, a proto jsou pro uživatele obvykle špatně srozumitelné a aplikovatelné. Jde o uchopení systému z hlediska jeho infrastruktury, fungování prvků a vzájemných vazeb mezi nimi i v čase (snaha o poznání důležitých toků, akumulací a vztahů mezi nimi vytváření odpovídajícího modelu či mapy problému). Nelineární myšlení - akce a reakce nemusejí být přímo úměrné, důvodem jsou především zpětné vazby (např. kompenzační působení), zpoždění a defenzivní reakce systému. Spojitost - v realitě je působení mnoha jevů spojité, a proto je třeba se maximálně vyvarovat podmínkových pravidel typu jestliže-pak v modelech. Tento způsob reprezentace světa buď, a nebo běžný např. v programovacích jazycích, tabulkových kalkulátorech, apod., je v mnoha případech zavádějící - reálný systém se obvykle chová jinak a při přiblížení k nežádoucímu stavu reaguje spojitou změnou svého chování. Kvantifikace - je nutná pro odvození logických důsledků - chování modelu v čase, které nejsme schopni u složitějších situací korektně zpracovat jiným způsobem. Nicméně, abychom mohli dodržet předchozí zásady a opravdu konzistentně znázornili mentální modely, je nutné kvantifikovat i vztahy, které nejsou v realitě měřitelné, nebo je jejich měření z různých důvodů velmi obtížné. Jejich případné opomenutí by totiž znamenalo, že mají nulový vliv, což je jediná hodnota, o které víme, že je s jistotou špatná. Zjištění těchto vztahů je samozřejmě značně nelehké, a proto byly vyvinuty některé techniky speciálně pro tento účel. Ty jsou založeny na kvalifikovaných odhadech parametrů a vztahů v modelu odvozených z nutných podmínek a jinak skrytých (tacitních) znalostí z mentálních modelů.

7 Testování hypotéz - aby použití modelů přispělo maximální měrou k procesu učení se, je třeba, aby si uživatelé vytvářeli hypotézy, které posléze pomocí simulací ověřují, nebo vyvracejí, případně o nich získávají podstatné znalosti - nečekané vedlejší efekty různých rozhodnutí, apod. Bez vytváření hypotéz se simulace stává pouze jakousi počítačovou hrou bez širšího smyslu. [3]

8 VYUŽITÍ SD PŘI ŘÍZENÍ IS/ICT Úvod Jazyk systémové dynamiky a systémového myšlení lze aplikovat i na oblast informačních systémů. Informační systém (IS) chápeme jako systém vzájemně propojených informací a procesů. Systémová dynamika nám umožňuje popsat komplexně IS, a dále simulovat jeho chování v čase za různých podmínek. Při modelování pomocí SD, se nesnažíme postihnout všechny aspekty a technické detaily systému, k tomu slouží jiné typy modelů (např. datový model, model tříd apod.), jde nám především o vazby systému s jeho okolím. Tyto vazby mohou být například ekonomického charakteru. Hlavní využití těchto modelů je jako podpora pro rozhodování a řízení, ale lze využít např. i pro porovnání různých IS při výběru. Metodologie vytvoření modelu SD Pro vytváření modelů IS je vhodné držet se následujících kroků: definice účelu modelu definice hranic modelu, které stanoví prvky patřící do modelu identifikace základních pojmů a částí modelu včetně měrných jednotek vytvoření myšlenkového modelu pomocí diagramu toků, případně smyčkového diagramu. Diagram toků obsahuje prvky systému vzájemně propojené. Pro znázornění se používá standardní notace využívaná i ve specializovaných softwarech. Obecně srozumitelné univerzální grafické symboly popisují chování jakéhokoliv systému v čase. Výhodou tohoto univerzálního jazyka, srozumitelnost a jednoznačnost oproti běžnému azyku uživatelů. formalizace modelu zahrnuje návrhy rovnic určujících vzájemnou závislost proměnných, nastavení počátečních hodnot.

9 Obrázek 2: Symboly diagramu toků Aplikace SD na IS Základním východiskem systémové dynamiky je možnost provádění simulací a testování různých scénářů změnou vstupních parametrů modelu. Právě z tohoto hlediska se nabízí několik možností využití. Informační systém můžeme obecně rozdělit na tři oblasti: Lidé, tedy osoby, jichž se IS týká. Např. Uživatelé, správci, autoři. Informace, tedy data, se kterými systém pracuje. Systémové prostředky, tedy hardware a software zajištující provoz systému Model IS pak může zahrnovat jen určitou oblast nebo všechny oblasti, podle účelu modelu. Jedním z hlavních kritérií při řízení IS je ekonomická stránka provozu. Příkladem může být výběr vhodné varianty při požadavku na zvýšení kapacity informačního systému. Kapacitu lze zvýšit například zvýšením počtu klientských stanic, nebo zavedením automatického sběru dat. Pokud tedy vytvoříme model za tímto účelem, budeme se v něm zabývat pouze závislostmi, které se vztahují k nákladům. V prvním případě budeme simulovat provoz systému a vývoj nákladů v závislosti na počtu klientských stanic umožňující přístup do systému. Náklady na provoz klientské stanice se mohou skládat z nákladů na jejich pořízení na licence na připojení k IS na jejich údržbu

10 Tyto závislosti nemusí být triviální a měli by být dostatečně popsány modelem. Například ceny licencí se často odvíjejí od jejich počtu, a při překročení dané hranice mohou skokově ovlivnit náklady. V druhém případě model ukáže vliv zavedení automatického sběru dat na náklady na provoz IS. Tyto náklady ovlivňuje například: pořízení nového SW i HW výše provozních nákladů sběrných zařízení Simulací zjištěné náklady IS pak můžeme porovnat a zvolit vhodnou variantu pro zvýšení kapacity. Spojením modelů můžeme vytvořit komplexní model a nalézt optimální variantu při současném využití obou uvažovaných možností. Výhody použití DS S rozvojem informačních technologií se IS stávají stále výkonnější a komplexnější. Tyto IS obsahují obrovské objemy dat a vyzkoušení takového rozsáhlého IS skutečným provozem, by bylo časově velmi náročné. Doba testování by přesáhla únosnou mez a prakticky by znemožnila nasazení IS, který by v době nasazení již nevyhovoval. Použití dynamických modelů s využitím specializovaných softwarů umožňuje prověření IS v reálném čase bez nároků na reálná data a na obsluhu. Výsledky simulace lze použít k optimalizaci sledovaného systému. Model je schopen simulovat i stavy, které by ve skutečném provozu nebylo možné vyzkoušet pro rizika možných škod. Je samozřejmé, že předpokladem úspěchu je sestavení správného modelu, vycházejícího z podrobné analýzy.

11 NÁSTROJE PRO SYSTÉMOVÉ MODELOVÁNÍ V této kapitole bychom rádi čtenáře seznámili s třemi nejznámějšími a nejpoužívanějšími nástroji pro modelování systémové dynamiky. Vzhledem k tomu, že se u těchto nástrojů dá předpokládat jistá funkcionalita jako je samo vytváření modelů, simulace a vygenerování následných tabulek a grafů, nepopisujeme zde tedy funkcionalitu těchto nástrojů příliš detailně. Naopak se snažíme o co možná největší stručnost. Jde nám především o to ukázat, čím se jednotlivé společnostmi snaží své potenciální klienty zaujmout. A na které funkce se snaží upozornit. Také se vás pokusíme seznámit s notacemi jednotlivých nástrojů a na závěr zmíníme několik referenčních zákazníků. Stella Isee Systems[4][5] Krátce o společnosti Isee Systems Isee Systems se snaží zlepšit způsob, jakým funguje svět obchodu tím, že vytváří produkty, které jsou založeny na systémovém myšlení. Tyto produkty zlepšují lidem jejich schopnost myslet, učit se, komunikovat a systematicky jednat. Společnost je jednou ze světových špiček v tvorbě software pro systémové myšlení. Byla založena v roce 1985 Byrrym Richmondem. Poté díky profesoru z Dartmouth College vyspěla v prosperující společnost, která pokrývá oblast obchodu, vzdělávání a vládních trhů. Produkt Stella Stella nabízí praktický způsob dynamické představivosti a komunikace k objasnění toho, jak komplexní systémy skutečně pracují. Muže ji používat začátečník, učitel, student či výzkumníci. Stella prozkoumá a následně odpoví na ustavičné otázky jako například: Jak ovlivní změna klimatu časem ekosystém? Jak reagují ceny ropy na nabídkové a poptávkové šoky? Jak základní makroekonomické principy ovlivňují příjmy a spotřebu? Stella se nechá vcelku dobře použít na prozkoumání různých otázek typu co když.

12 Dále se Stella nechá využít k: Simulaci chování systému v průběhu času, překonání propasti mezi teorií a reálným světem, ke kreativním změnám systém, hledání vztahů v systému, jasnému sdělení systémových vstupů, výstupů a demonstrování výsledků. Klíčové znaky funkcionalita Mapování a modelování Intuitivní grafické rozhraní založené na obrázcích, které slouží k zjednodušení stavby modelů. Diagramy podporují společný jazyk pro systémové myšlení a poskytují pohled na to, jak systém funguje. Modely rovnic jsou automaticky generovány a zpřístupněny pod vrstvou modelu. Vestavěné funkce usnadňují matematické, statistické a logické operace. Moduly podporují více hladin a hierarchické moduly struktury, které mohou sloužit jako stavební bloky pro konstrukční model. Simulace a analýza Simulace spuštění systému v průběhu čase. Analýza citlivosti odhaluje klíčové body působení a optimální podmínky. Výsledky jsou prezentované jako grafy, tabulky, animace, videa a obrázky. Data se nechají exportovat do MS Excel či naopak importovat. Komunikace Naskicovatelné grafy umožňují snadné porovnání očekávaných výsledků se skutečnými. Funkce exportu pro NetSim, který podporuje publikování a sdílení modelu přes webové rozhraní. Funkce bezpečnostního modelu nabízejí uzamčení nebo ochranu heslem. Systémové požadavky Pro Windows: Pentium 233 MHz Microsoft Windows 2000/XP/Vista 128 MB RAM 90 MB volného místa na disku QuickTime Pro Macintosh: 120 MHz PowerPC, nebo libovolný procesor Intel používaný v Mac Mac OS a vyšší 128 MB RAM

13 90 MB volného místa na disku QuickTime Cena licence: Kč Prostředí programu Nástroje modelu a map Navigační záložky slouží k přepínání vrstev Lup a Tlačítka běhu Obrázek 3: Prostředí programu Stella Notace Kmen Dále se nechá pomocí tohoto nástroje vybrat dopravce, frontu nebo třeba podmodel. Dochází zde k akumulaci, tzn. že shromažďuje cokoli, co teče dovnitř nebo naopak ven. Tok Kromě jednocestného toku nabízí Stella ještě tok obousměrný. Účelem toku je plnění nebo naopak vyprázdněni akumulací. Nevyplněná šipka na výtokové šipce indikuje směr pozitivního toku. Konvertor Uchovává hodnoty konstant, definuje vnější vstupy do modelu, počítá algebraické vztahy a slouží jako úložiště pro grafické funkce. Obvykle též přeměňuje vstupy na výstupy

14 Modul Moduly jsou samostatné modely, které můžete propojit s ostatními modely. Povolují rozštěpit jednotný model do dobře definovaných částí. Spojovač akcí Účelem spojovače je propojit prvky modelu. Kromě spojovače akcí lze použít spojovač informací. Ukázkové modely Model dynamiky systému predátor X kořist Tento model usnadňuje experimentování s dynamikou systému predátor X kořist (konkrétně rys X zajíc). Uživatel může experimentovat s mírou úlovků predátora, a tím pozorovat jak se mění populace v průběhu času. Obrázek 4: Ukázka notace Stella Dynamika imigrace Reprezentace imigračního procesu, který probíhal v průběhu dějin USA. Zabývá se pohybem emigrantů z Mexika do USA a pohybem průmyslu z USA do Mexika.

15 Obrázek 5: Ukázka notace programu Stella Referenční zákazníci Produkty pro systémové myšlení jsou distribuovány v 80 zemích po celém světě, kde slouží jak jedincům, tak společnostem. Mezi nejznámější patří: General Motors, Hewlett-Packard, McKinsey & Co, Prudential, McMillan-Bloedel, AT Kearney, Ford, Smith Kline Beecham,- Dow Corning, Intel, WW Grainger, a různé vládní sekce a školy.

16 Vensim Simulation Software[6][7][8] O produktu Vensim je simulační produkt společnosti Ventana Systems, Inc. Jeho smyslem je pomoc firmám najít optimální řešení pro různé situace, které vyžadují analýzu, a kde je nutné zjistit všechny možné výsledky pro budoucí implementaci a rozhodnutí. Vensim dokáže simulovat dynamické chování systému, které není možné analyzovat bez příslušného simulačního softwaru, protože toto chování je nepředvídatelné kvůli mnoha vlivům a zpětným vazbám. Nabízí však také další dynamické funkce. Například pole, analýzu citlivosti Monte Carlo, optimalizaci, zpracování dat, aplikační rozhraní a další. Simulované situace mohou pocházet z různých odvětví, jako je ekonomie, obchod, životní prostředí, sociální oblast, věda apod. Jednotlivé nástroje Vensim PLE (Personal Learning Edition) a Vensim PLE Plus - levný pro komerční užití, zadarmo pro výuku Vensim Professional, and DSS - placený nástroj podporující plnou funkcionalitu The Vensim Model Reader - zadarmo, může číst již vytvořené modely Molecules - umožňuje budovat model po částech Funkcionalita Vytváření simulátorů na míru podle potřeb podniku, včetně propojení s daty IS, distribuci vytvořených simulátorů (exe), interaktivní vytváření simulátorů, analýza a porovnávání scénářů, sdílení simulovaných strategií, simulaci diskrétních procesů, automatické hledání chyb a kontrolu syntaxe, automatické testování modelů, SyntheSim snadné ladění (netřeba spouštět simulaci), optimalizace,

17 analýza dominance smyček, možnost naprogramovat vlastní interface, Causal tracing vytváření stromů, které dopomohou k sledování modelů, možnost zasahovat do běhu simulace, kontrola modelů s realitou. Systémové požadavky Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista nebo Macintosh (Systém 7 a vyšší) 20 MB volného místa na disku a více minimální požadavky na RAM Prostředí programu Obrázek 6: Ukázka prostředí programu Vensim

18 Nástroje Obrázek 7: Ukázka nástrojů programu Vensim Notace Vstup/výstup Míra Míra toku Tok materiálu Tok informací Zpožděný tok informací Proměnná (je vypočítána) Konstanta/pomocná proměnná Skrytá proměnná (umožňuje propojit rozdělené části modelu v mnohačetném pohledu) Negativní zpětná vazba Pozitivní zpětná vazba Ukázkové modely Tento finanční model zkoumá potencionální zákazníky, čekající zákazníky a obsloužené zákazníky ve vztahu s jejich objednávkami. Pokud jsou požadované produkty používány, je třeba objednávku změnit.

19 Obrázek 8: Ukázka notace v programu Vensim Referenční zákazníci - T-Mobile, Armáda ČR, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj

20 PowerSim [9] O společnosti Společnost: Powersim Software AS Sídlo: Norsko, Bergen Partner: SAP software O produktu Umožňuje uživateli vyjadřovat myšlenky, vytvářet diagramy a modely, které reprezentují systémy, jako například oddělení, továrnu nebo podnik uživatele, a přetvořit tyto diagramy na interaktivní, dynamické modely. Spouštěním modelu může uživatel pozorovat jak krátkodobé, tak dlouhodobé důsledky učiněných rozhodnutí a odhalit problematické oblasti. Uživatel může s modelem pracovat interaktivně, měnit nastavení a zkoušet v simulovaném prostředí nové strategie a scénáře.[10] Jednotlivé nástroje Studio 8 editions pro tvorbu simulačních modelů: Studio 8 Enterprise Studio 8 Expert Studio 8 Professional Studio 8 editions pro spouštění a běh již připravených modelů: Studio 8 Executive Studio 8 Cockpit Studio 8 Developer Suite Studio 8 SDK Studio 8 Simulation Engine Server Studio 8 Simulation Engine Workstation Další produkty Powersim Software: Studio 8 GIS Simulace s Geografickými informačními systémy Studio Support and Upgrade Agreement - SUA Studio 8 Academic - Students, Schools and Universities Funkcionalita SW pro tvorbu simulačních modelů Automatické hledání chyb a kontrolu syntaxe, automatické testování modelů, vytvářet modely se spojitými, diskrétními a okamžitými výpočty, vytvářet modely s měkkými i tvrdými faktory, vytváření modelů se šesti rozměrnými poli, vstup až 2,5 milionů prvků do každé proměnné,

21 knihovna z více než 200 předefinovanými funkcemi, možnost nadefinovat své vlastní funkce pomocí Visual Basic, možnost ochránit modely heslem na několika úrovních, možnost vytvoření interaktivních modelů - ovlivňovat simulaci pomocí akčních tlačítek uprostřed simulace, reakce na určité stavy, možnost návratu simulace do bodu špatného rozhodnutí, spouštění simulací s různými scénáři a následná analýza, možnost optimalizace, analýzy rizik a risk managementu (řízení rizik), možnosti připojení modelu k: - BI NetWeaver 3.5, - MS EXCEL, - relačním databázím, možnost spolupráce a sdílení se spolupracovníky, možnost převodu modelu ke koncovým uživatelům (do Studio 8 Executive nebo Studio 8 Cockpit), možnost sdílet své výsledky s koncovými uživateli a umožnit jim vkládat vstupy. Funkcionalita SW pro spouštění a běh již připravených modelů Tyto produkty umožňují pouze práci s již vytvořenými modely, jsou využívány koncovými uživateli, jelikož je u nich nižší cena než u licencí. Funkcionalita: Spuštění modelů vytvořených v Studio Enterprise, práci s externími daty, připojení k: - BI NetWeaver 3.5, - MS EXCEL, - relačním databázím, možnost optimalizace, analýzy rizik a risk managementu (řízení rizik), řízení scénářů: - obnovit vstupní proměnné, - přidání bodů pro přetočení simulace zpět, - kopírovat oblast jako obrázek.

22 Notace Obrázek 9: Notace v programu PowerSim [11]

23 Ukázkové modely Pracovní život zaměstnanců Model ztvárněný v programu PowerSim pomocí systémové dynamiky. reference - BMW, Delloitte, EoN, PricewaterhouseCoopers, British Telecom, Shell Obrázek 10: Ukázka notace v programu PowerSim - pracovní život zaměstnanců [12] Model cyklu dostupnosti zboží/materiálu Obrázek 11: Ukázka GUI v Powersim [13]

24 Reference - BMW, Delloitte, EoN, PricewaterhouseCoopers, British Telecom, Shell

25 PŘEHLED FUNKCIONALITY NÁSTROJŮ Vensim 1 Srovnání verzí: [14] Vlastnosti PLE PLE Plus Pro DSS Read SyntheSim x x x x x Schopnost odkazovat zpětnovazebními odkazy v reálném čase v SyntheSim módu x x x x Návrhový editor s Undo/Redo funkcí x x x x Příčinné smyčkové diagramy x x x x x Skladové a tokové diagramy x x x x x Stromové diagramy x x x x x Dokumentovací nástroj x x x x x Identifikace smyček x x x x x Editor rovnic x x x x Zabudované funkce x x x x Kontrola jednotek x x x x Sledování příčin x x x x x Kontrola skutečnosti x x x x x Simulace x x x x x Grafy x x x x x Tabulky x x x x x Porovnání dvou simulací x x x x x On-line nápověda x x x x Mnohonásobné pohledy (stránky nebo sektory modelu) x x x x x Vstupní a výstupní návrhové objekty x x x x x Herní simulace x x x x Simulace metodou Monte Carlo x x x x Import/Export externích dat (tabulky, atd.) x x x x Spojení s reálnými daty x x x x Diskrétní událostní funkce x x x 1 Vensim PLE-výuková verze

26 Upravitelný návrhový soubor nástrojů x x Ukrývání návrhových prvků x x x x Ovládací dialog simulací x x Simulace částečných modelů x x Customizovatelné nástroje x x Histogramy x x x Ochrana heslem x x x Modelová kalibrace (optimalizace) x x x Optimalizace postupu x x x Kalmanovo filtrování x x Pole - až do 8 dimenzí x x x Sloupcové grafy x x x Gantovy diagramy x x x Souhrnné statistiky x x x Textový editor x x Uživatelská makra x x x ODBC x x Balíčkovácí aplikace (Venapps, letecké simulátory) x Grafický Venapp Builder x Dynamická datová výměna x x Externí funkce x x Kompilované modely (jazyk C) x x Konfigurace DLL x x Cena: [15] DSS komerční licence $1995/user Professional komerční licence $1195/user PLE Plus komerční licence $169/user PLE komerční licence $50/user

27 Powersim 2 Srovnání verzí: [16] Enterprise Expert Modelovací vlastnosti Professional Charakteristika nástrojů Skladové a tokové modelování s kontinuální a diskrétní simulací x x x Projektový strom simulace x x x Kalendářně závisle a nezávislé simulace x x x Bankovní, fiskální a Gregoriánský kalendář x x x Multilinguální modely (všechny západní a asijské jazyky) x x x Mnohonásobné diagramy/výkazy konstrukce modelů x x x Pohled s pokročilými rovnicemi x x x Používání jednotek se všemi proměnnými, kalkulace pro x x x vylepšení kontroly a dokumentace modelů Customizovatelné uživatelské, odvozené, fyzikální jednotky x x x Zabudované měny a převody mezi nimi x x x Mnohonásobné simulace modelů x x x Export/import hodnot proměnných z clipboardu/externích x x x souborů Sdílené a unikátní diagramy pro simulace x x x Zabezpečení modelů heslem x x Modelovací vlastnosti Proměnné umožňují držení časových řad x x x Startovním proměnným může být přiřazena hodnota pouze před x x x spuštěním simulace Speciální funkce na obsluhu proměnných obsahujících řady x x x Nové funkce; an arrayed Net Present value (ARRNPV) and x x x Internal Rate of Return (IRR) Funkční indikátory v diagramech pro proměnné obsahující řady x x x Více než 200 zabudovaných funkcí včetně funkcích pro x x x proměnné obsahující řady Okamžité kalkulace formulí bez nutnosti spouštění modelu x x x Pole až do 6 dimenzí x x x Stálé proměnné, které drží hodnoty mezi několika simulacemi x x x Kolaborativní dokumentace změn proměnných a jejich rozsahů x Kolaborace pomocí komponent a submodelů x x x Hierarchické modelování s neomezeným počtem submodelů x x x Grafická a funkční podpora pro vytváření diagramů (rozložení, x x x 2 Studio 8 Demo (30 denní trial) services/download/demo/? requestid= requestid4b0ef85 72b05a

28 Podpora modelování zarovnávání, mřížky, ) Snapshooty proměnných a sdílení proměnných pro více výkazů x x x Plný zoom pro vytváření diagramů x x x Úrovně mohou být modelovány jako zásobníky x x x Mnoho stylů formátování x x x Zajištění kvality modelování Monitorování výkonu a optimalizace simulací x Auto reportování proměnných pro vývoj a debugování modelů x x x Vyhledávání závislostí a vztahů mezi proměnnými x x x GoTo Variable funkce k vyhledávání všech instancí proměnné v x x x diagramech a rovnicích Go To odskok na nedefinované a problémové proměnné x x x Plurální a singulární pojmenování jednotek měření x x x Integrované jednotky měření systému zajišťují konzistenci x x x jednotek v modelech Optimalizace a analýza rizik Optimalizace x x Rizikový Management x x Rozložení rizika a analýza vlivu rizika x x Kontrola scénářů x x x Úprava řady rozhodnutí v časových grafech x x x Datová konektivita Propojení na SAP NetWaver BI (SAP BI Dataset) x Off-line/On-line možnosti práce se SAP BI Dataset x Propojení s databázemi Oracle, SQL Server a MS Access x (Databázové Dataset) x Propojení s MS Excel (Spreadsheet Dataset, import i drag-ndrop x x x systémem) XLDATA funkce na podporu výkazů jako dimenzí, x x x pojmenovaných odkazů na buňky, Propojení s interními Studio daty (Studio Dataset) x x x Propojení s ostatními zdroji dat přes VB Script x x x Zabudovaná asistence a podpora modelování Ukázkový model použití proměnných obsahujících řady x x x Wizard pro vytváření datasetů a spojení x x x Projektový Wizard asistent pro vytváření nových projektů x x x Tutoriál na propojování spreadsheetů x x x Průvodce pro vytváření modelů x x x Aktivní pomocník při definování funkcí x x x Pomocník pro jednotky, které jsou součástí definice míry toků x x x Automatizovaný přístup k jednotkám a různým wizardům při x x x vytváření rovnic Podpora více obrazovek x x x Kontextový pomocník přítomný na všech stránkách a x x x dialogových boxech Textové vyhledávání a nahrazování pro rovnice x x x Nápověda v Task Window (s "How do I..." sekcemi) x x x Uživatelská customizace (Normal a Advanced workspace x x x

29 Uživatelský interface a prezentační mód Technická specifika schémata) Wizard pro funkce x x x Reporty, kontroly a tisk Mnoho uživatelský interface diagramů pro model x x x Časové grafy a tabulky se souhrny (průměry, minima, maxima, x x x atd.) Posuvníky a ukazatele pro vstupy a výstupy x x x Tabulková kontrola pro data vstupu a výstupu x x x Schematické kontroly vstupních a výstupních polí s hodnotami x x x Tlačítka, Cheb boxy, combo boxy a seznamy pro uživatelské x x x interfacy Grafy rozptylu x x x Globální definice vah (max/min hodnota proměnných) k udržení x x x konzistence reportů Freeformové kreslení, rámování a psaní textů x x x Používání obrázků, barev, fontů, objektů x x x Nastavení pozadí x x x Možnosti nastavení stránky a tisku x x x Navigace a kontrola scénářů Hyperlinky a záložky na další diagramy, soubory nebo x x x internetové stránky Akční tlačítka umožňujících provedení různých příkazů a x x ostatních akcí Záchytné body pro návrat simulace do předchozího stavu x x x Indexovací proměnné pro práci s poli x x x Interaktivní simulace založené na událostech a akcích x x x Referenční nastavení pro porovnání výsledků více simulací x x x Animovaná referenční data ve výstupních objektech při x x x porovnávání více druhů nastavení Prezentační mód Skrytí ovládacích prvků při prezentaci x x x Tvorba interface pro uživatele simulace v prezentačním módu x x x Ovládání podobné webovému prohlížeči x x x Ukládání/nahrávání scénářů v prezentačním módu x Výběr jazyka projektu v prezentačním módu x x x Tisk z prezentačního módu x x x Distribuce modelů Konstrukce modelů jsou distribuovatelné přes Studio 8 x Executive nebo Studio 8 Cockpit Konstrukce modelů jsou distribuovatelné přes Studio 7 SDK x Integrace, OS, vývojové platformy a konverze souborů SAP Certifikovaná integrace x Microsoft Windows 2000, XP, Vista or 7 x x x Import Powersim Constructor modelů x x x Ukládání souborů ve formátu Studio 2005 nebo Studio 7 x x x

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Vojenský management II

Vojenský management II Vojenská akademie v Brně Ústav managementu a podpory vzdělávání S 1746/2 Vojenský management II Prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. plk. doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc. doc. Ing. Rudolf Pomazal, CSc. doc.

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Modelování procesů a procesní řízení Představen na CEBITu Hannover - Germany Vítězslav Vlasák, leden 2015 Obsah prezentace Profil a služby

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

2 SWI JAKO DISCIPLINA TVORBY PROGRAMŮ

2 SWI JAKO DISCIPLINA TVORBY PROGRAMŮ 2 SWI JAKO DISCIPLINA TVORBY PROGRAMŮ Na základě analýzy softwarové krize, byly nalezeny její příčiny a důsledky a proto bylo SWI postupně obohacováno vším co krizi vylučuje. Obecným závěrem analýzy bylo

Více

Návrh a implementace business intelligence řešení

Návrh a implementace business intelligence řešení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh a implementace business intelligence řešení Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocábek Informační technologie

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více