POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ IS/ICT FIRMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ IS/ICT FIRMY"

Transkript

1 POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ IS/ICT FIRMY 4IT450 - CASE - Computer Aided Systems Engineering Radek Tomšej, Pavel Holubička, Tomáš Kormaňák, Zdeněk Prášil, Ivan Procházka

2 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Historie... 4 Využití SD při řízení IS/ICT... 8 Úvod... 8 Metodologie vytvoření modelu SD... 8 Aplikace SD na IS... 9 Výhody použití DS Nástroje pro systémové modelování Stella Isee Systems Vensim Simulation Software PowerSim Přehled funkcionality nástrojů Vensim Powersim Stella CASE STUDY - řízení projektů IS/IT Úvod Model Závěr Case study - Kadeřnictví Úvod Zadání Model Závěr Zdroje... 42

3 ÚVOD Cílem naší práce nebylo navázání na již stávající dokumenty na serveru, ale poskytnout zcela nový pohled na problematiku a nástroje vztahující se k řízení a vývoji IS/ICT nástroje systémové dynamiky. Na rozdíl od našich kolegů jsme se proto nevydali cestou evoluce, ale revoluce. Hlavním důvodem tohoto kroku nebyla kompletnost zpracovávaných materiálů, ale především nástin nové, zatím v tomto předmětu neprozkoumané, cesty. V úvodních částech tohoto dokumentu je popsána krátká historie systémové analýzy. V další kapitole zdůrazňujeme důležitost zastoupení tohoto vědního oboru při řízení a vývoji IS/ICT. V dalších částech popisujeme jednotlivé nástroje. Poslední část obsahuje dvě případové studie v prostředí Powersim.

4 HISTORIE Rozhodování způsobuje lidem značné problémy. Mnoho studií se shoduje na tom, že stačí systém s 10 proměnnými aby správné rozhodnutí znemežnil. Není proto s podivem, že již ve 30. letech minulého století vzniklo něco co dnes nazýváme operační analýza. Její uplatnění je možné nalézt především v úkolech řízení zásob a zrojů, hromadné obsluhy, výběru optimálních cest, teorii her atd. Cílem této analýzy je vytvořit model (formální popis) dané situace a následně provést jeho optimalizaci, tedy nalezení hodnot parametrů modelu, pro které dosahuje sledovaný výstup modelu extrému.[1] Přestože je operační analýza mocným nástrojem, řadě lidí, zúčastněných na výzkumech operační analýzy bylo jasné, že složité systémy je třeba sledovat komplexně, protože řešení jednotlivých částí úlohy nebere v potaz vzájemnou provázanost prvků v systému. Od padesátých let minulého století se proto začala stále více rozvíjet systémová věda, která proniká do teorie i praxe řízení. A to je také počátek systémové dynamiky. V roce 1956 přijal profesor Jay Forrester místo na MIT School of Management. V této době jej požádala firma GE (General Electronics), aby jim prof. Forrester pomohl objasnit podezřelý tříletý cyklus u nových zaměstnanců. Manažery předpokládanou fluktuaci v ekonomice a vnější vlivy profesor vyvrátil. Do modelu také začlenil interní struktury, především strukturu pro nábor nových pracovníků, které se ukázaly jako klíčový faktor nestability zaměstnanců. V roce 1958 Richar Bennett vytvořil první počítačový jazyk pro systémovou dynamiku SIMPLE (Simulation of Industrial Management Problems with Lots of Equations). O rok později vytvořila Phyllis Fox a Alexander Pugh první verzi jazyka DYNAMO (DYNAmic MOdels), který se stal na dlouhou dobu standardem. Stále velmi významnou knihu Industrial dynamics napsal prof. J. Forrester v roce Tato kniha rozebírá problematiku dynamiky průmyslu a popisuje formální model organizačního systému výrobního podniku. V tomto modelu je 6 základních parametrů (toků) - suroviny, objednávky, peníze, zařízení, pracovní síla, informace. Důležitou myšlenkou modelu je tvrzení, že chování modelu určuje struktura. Do roku 1968 byla systémová dynamika výsadou průmyslu. Avšak spolu s Johnem Collinsem napsal Forrester knihu Urban Dynamics, popisující dynamiku rozvoje měst a obcí. Nejvýznamější aplikací systémové dynamiky je bezesporu model WORLD3, který popisuje vztahy mezi celkovou populací, růstem průmyslu, produkcí potravin a limity

5 ekosystému celé Země. Na jeho základě vznikla kniha The Limits to Growth autorů- Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers. Její vydání stojí za vznikem mnoha ekologických hnutí a environmentalismu. Obrázek 1: Model WORLD2 [2] Dnes se systémovlá dynamika používá takřka v každém oboru lidské činnosti a umožňuje zkoumat dopad jednotlivých rozhodnutí na celý systém. Aby to však bylo možné, musí modely (ale i jejich tvůrci) splňovat předpoklady: Pohled z 10 km - situace se vždy jinak jeví z nadhledu a jinak, jste-li v ní zajati (pouze z nadhledu ovšem můžete spatřit celistvost a některé důležité souvislosti). Dynamické myšlení - schopnost vidět a dedukovat spíše vzory chování, než snažit se předvídat a zaměřovat se na události. Systém jako příčina problému - narozdíl od hledání viníků vně systému (změníte-li správně způsob fungování systému, pak problém vyřešíte, vyměníte-li lidi ale systém zůstane, problém se obvykle trvale nevyřeší). Uzavřené smyčky - na rozdíl od běžného paradigmatu vnímání světa je nutné pohlížet na procesy ne z pohledu jednosměrného nezávislého kauzálního působení jevů, ale jako na soubor jevů vzájemně se ovlivňujících (i zpětnovazebně sama sebe) v čase a prostoru.

6 Obecnost - v reálných systémech se objevuje celá řada obecných struktur, které se opakují a z hlediska dynamického chování spojují i jinak naprosto odlišné situace, například cyklus predátor-kořist v přírodě a hospodářské cykly v ekonomice. Obecných struktur byla nalezena během výzkumů celá řada, některé z nich jsou jednoduché (nazývané molekuly struktur ), jiné jsou složitější, z nichž nejdůležitější se řadí mezi systémové archetypy - jsou to např. Meze růstu, Úspěch úspěšným, a další. Znalost těchto obecných struktur značně usnadňuje jejich nalezení v problémové situaci a následnou korektní reprezentaci v modelu. Operační myšlení - model musí respektovat realitu, tzn. modelované procesy musí mít svůj vzor v realitě a není přípustné modelované děje reprezentovat odlišně, např. formou abstraktních matematických modelů, které sice generují obdobný výstup, nicméně jejich struktura struktuře reálného systému neodpovídá, a proto jsou pro uživatele obvykle špatně srozumitelné a aplikovatelné. Jde o uchopení systému z hlediska jeho infrastruktury, fungování prvků a vzájemných vazeb mezi nimi i v čase (snaha o poznání důležitých toků, akumulací a vztahů mezi nimi vytváření odpovídajícího modelu či mapy problému). Nelineární myšlení - akce a reakce nemusejí být přímo úměrné, důvodem jsou především zpětné vazby (např. kompenzační působení), zpoždění a defenzivní reakce systému. Spojitost - v realitě je působení mnoha jevů spojité, a proto je třeba se maximálně vyvarovat podmínkových pravidel typu jestliže-pak v modelech. Tento způsob reprezentace světa buď, a nebo běžný např. v programovacích jazycích, tabulkových kalkulátorech, apod., je v mnoha případech zavádějící - reálný systém se obvykle chová jinak a při přiblížení k nežádoucímu stavu reaguje spojitou změnou svého chování. Kvantifikace - je nutná pro odvození logických důsledků - chování modelu v čase, které nejsme schopni u složitějších situací korektně zpracovat jiným způsobem. Nicméně, abychom mohli dodržet předchozí zásady a opravdu konzistentně znázornili mentální modely, je nutné kvantifikovat i vztahy, které nejsou v realitě měřitelné, nebo je jejich měření z různých důvodů velmi obtížné. Jejich případné opomenutí by totiž znamenalo, že mají nulový vliv, což je jediná hodnota, o které víme, že je s jistotou špatná. Zjištění těchto vztahů je samozřejmě značně nelehké, a proto byly vyvinuty některé techniky speciálně pro tento účel. Ty jsou založeny na kvalifikovaných odhadech parametrů a vztahů v modelu odvozených z nutných podmínek a jinak skrytých (tacitních) znalostí z mentálních modelů.

7 Testování hypotéz - aby použití modelů přispělo maximální měrou k procesu učení se, je třeba, aby si uživatelé vytvářeli hypotézy, které posléze pomocí simulací ověřují, nebo vyvracejí, případně o nich získávají podstatné znalosti - nečekané vedlejší efekty různých rozhodnutí, apod. Bez vytváření hypotéz se simulace stává pouze jakousi počítačovou hrou bez širšího smyslu. [3]

8 VYUŽITÍ SD PŘI ŘÍZENÍ IS/ICT Úvod Jazyk systémové dynamiky a systémového myšlení lze aplikovat i na oblast informačních systémů. Informační systém (IS) chápeme jako systém vzájemně propojených informací a procesů. Systémová dynamika nám umožňuje popsat komplexně IS, a dále simulovat jeho chování v čase za různých podmínek. Při modelování pomocí SD, se nesnažíme postihnout všechny aspekty a technické detaily systému, k tomu slouží jiné typy modelů (např. datový model, model tříd apod.), jde nám především o vazby systému s jeho okolím. Tyto vazby mohou být například ekonomického charakteru. Hlavní využití těchto modelů je jako podpora pro rozhodování a řízení, ale lze využít např. i pro porovnání různých IS při výběru. Metodologie vytvoření modelu SD Pro vytváření modelů IS je vhodné držet se následujících kroků: definice účelu modelu definice hranic modelu, které stanoví prvky patřící do modelu identifikace základních pojmů a částí modelu včetně měrných jednotek vytvoření myšlenkového modelu pomocí diagramu toků, případně smyčkového diagramu. Diagram toků obsahuje prvky systému vzájemně propojené. Pro znázornění se používá standardní notace využívaná i ve specializovaných softwarech. Obecně srozumitelné univerzální grafické symboly popisují chování jakéhokoliv systému v čase. Výhodou tohoto univerzálního jazyka, srozumitelnost a jednoznačnost oproti běžnému azyku uživatelů. formalizace modelu zahrnuje návrhy rovnic určujících vzájemnou závislost proměnných, nastavení počátečních hodnot.

9 Obrázek 2: Symboly diagramu toků Aplikace SD na IS Základním východiskem systémové dynamiky je možnost provádění simulací a testování různých scénářů změnou vstupních parametrů modelu. Právě z tohoto hlediska se nabízí několik možností využití. Informační systém můžeme obecně rozdělit na tři oblasti: Lidé, tedy osoby, jichž se IS týká. Např. Uživatelé, správci, autoři. Informace, tedy data, se kterými systém pracuje. Systémové prostředky, tedy hardware a software zajištující provoz systému Model IS pak může zahrnovat jen určitou oblast nebo všechny oblasti, podle účelu modelu. Jedním z hlavních kritérií při řízení IS je ekonomická stránka provozu. Příkladem může být výběr vhodné varianty při požadavku na zvýšení kapacity informačního systému. Kapacitu lze zvýšit například zvýšením počtu klientských stanic, nebo zavedením automatického sběru dat. Pokud tedy vytvoříme model za tímto účelem, budeme se v něm zabývat pouze závislostmi, které se vztahují k nákladům. V prvním případě budeme simulovat provoz systému a vývoj nákladů v závislosti na počtu klientských stanic umožňující přístup do systému. Náklady na provoz klientské stanice se mohou skládat z nákladů na jejich pořízení na licence na připojení k IS na jejich údržbu

10 Tyto závislosti nemusí být triviální a měli by být dostatečně popsány modelem. Například ceny licencí se často odvíjejí od jejich počtu, a při překročení dané hranice mohou skokově ovlivnit náklady. V druhém případě model ukáže vliv zavedení automatického sběru dat na náklady na provoz IS. Tyto náklady ovlivňuje například: pořízení nového SW i HW výše provozních nákladů sběrných zařízení Simulací zjištěné náklady IS pak můžeme porovnat a zvolit vhodnou variantu pro zvýšení kapacity. Spojením modelů můžeme vytvořit komplexní model a nalézt optimální variantu při současném využití obou uvažovaných možností. Výhody použití DS S rozvojem informačních technologií se IS stávají stále výkonnější a komplexnější. Tyto IS obsahují obrovské objemy dat a vyzkoušení takového rozsáhlého IS skutečným provozem, by bylo časově velmi náročné. Doba testování by přesáhla únosnou mez a prakticky by znemožnila nasazení IS, který by v době nasazení již nevyhovoval. Použití dynamických modelů s využitím specializovaných softwarů umožňuje prověření IS v reálném čase bez nároků na reálná data a na obsluhu. Výsledky simulace lze použít k optimalizaci sledovaného systému. Model je schopen simulovat i stavy, které by ve skutečném provozu nebylo možné vyzkoušet pro rizika možných škod. Je samozřejmé, že předpokladem úspěchu je sestavení správného modelu, vycházejícího z podrobné analýzy.

11 NÁSTROJE PRO SYSTÉMOVÉ MODELOVÁNÍ V této kapitole bychom rádi čtenáře seznámili s třemi nejznámějšími a nejpoužívanějšími nástroji pro modelování systémové dynamiky. Vzhledem k tomu, že se u těchto nástrojů dá předpokládat jistá funkcionalita jako je samo vytváření modelů, simulace a vygenerování následných tabulek a grafů, nepopisujeme zde tedy funkcionalitu těchto nástrojů příliš detailně. Naopak se snažíme o co možná největší stručnost. Jde nám především o to ukázat, čím se jednotlivé společnostmi snaží své potenciální klienty zaujmout. A na které funkce se snaží upozornit. Také se vás pokusíme seznámit s notacemi jednotlivých nástrojů a na závěr zmíníme několik referenčních zákazníků. Stella Isee Systems[4][5] Krátce o společnosti Isee Systems Isee Systems se snaží zlepšit způsob, jakým funguje svět obchodu tím, že vytváří produkty, které jsou založeny na systémovém myšlení. Tyto produkty zlepšují lidem jejich schopnost myslet, učit se, komunikovat a systematicky jednat. Společnost je jednou ze světových špiček v tvorbě software pro systémové myšlení. Byla založena v roce 1985 Byrrym Richmondem. Poté díky profesoru z Dartmouth College vyspěla v prosperující společnost, která pokrývá oblast obchodu, vzdělávání a vládních trhů. Produkt Stella Stella nabízí praktický způsob dynamické představivosti a komunikace k objasnění toho, jak komplexní systémy skutečně pracují. Muže ji používat začátečník, učitel, student či výzkumníci. Stella prozkoumá a následně odpoví na ustavičné otázky jako například: Jak ovlivní změna klimatu časem ekosystém? Jak reagují ceny ropy na nabídkové a poptávkové šoky? Jak základní makroekonomické principy ovlivňují příjmy a spotřebu? Stella se nechá vcelku dobře použít na prozkoumání různých otázek typu co když.

12 Dále se Stella nechá využít k: Simulaci chování systému v průběhu času, překonání propasti mezi teorií a reálným světem, ke kreativním změnám systém, hledání vztahů v systému, jasnému sdělení systémových vstupů, výstupů a demonstrování výsledků. Klíčové znaky funkcionalita Mapování a modelování Intuitivní grafické rozhraní založené na obrázcích, které slouží k zjednodušení stavby modelů. Diagramy podporují společný jazyk pro systémové myšlení a poskytují pohled na to, jak systém funguje. Modely rovnic jsou automaticky generovány a zpřístupněny pod vrstvou modelu. Vestavěné funkce usnadňují matematické, statistické a logické operace. Moduly podporují více hladin a hierarchické moduly struktury, které mohou sloužit jako stavební bloky pro konstrukční model. Simulace a analýza Simulace spuštění systému v průběhu čase. Analýza citlivosti odhaluje klíčové body působení a optimální podmínky. Výsledky jsou prezentované jako grafy, tabulky, animace, videa a obrázky. Data se nechají exportovat do MS Excel či naopak importovat. Komunikace Naskicovatelné grafy umožňují snadné porovnání očekávaných výsledků se skutečnými. Funkce exportu pro NetSim, který podporuje publikování a sdílení modelu přes webové rozhraní. Funkce bezpečnostního modelu nabízejí uzamčení nebo ochranu heslem. Systémové požadavky Pro Windows: Pentium 233 MHz Microsoft Windows 2000/XP/Vista 128 MB RAM 90 MB volného místa na disku QuickTime Pro Macintosh: 120 MHz PowerPC, nebo libovolný procesor Intel používaný v Mac Mac OS a vyšší 128 MB RAM

13 90 MB volného místa na disku QuickTime Cena licence: Kč Prostředí programu Nástroje modelu a map Navigační záložky slouží k přepínání vrstev Lup a Tlačítka běhu Obrázek 3: Prostředí programu Stella Notace Kmen Dále se nechá pomocí tohoto nástroje vybrat dopravce, frontu nebo třeba podmodel. Dochází zde k akumulaci, tzn. že shromažďuje cokoli, co teče dovnitř nebo naopak ven. Tok Kromě jednocestného toku nabízí Stella ještě tok obousměrný. Účelem toku je plnění nebo naopak vyprázdněni akumulací. Nevyplněná šipka na výtokové šipce indikuje směr pozitivního toku. Konvertor Uchovává hodnoty konstant, definuje vnější vstupy do modelu, počítá algebraické vztahy a slouží jako úložiště pro grafické funkce. Obvykle též přeměňuje vstupy na výstupy

14 Modul Moduly jsou samostatné modely, které můžete propojit s ostatními modely. Povolují rozštěpit jednotný model do dobře definovaných částí. Spojovač akcí Účelem spojovače je propojit prvky modelu. Kromě spojovače akcí lze použít spojovač informací. Ukázkové modely Model dynamiky systému predátor X kořist Tento model usnadňuje experimentování s dynamikou systému predátor X kořist (konkrétně rys X zajíc). Uživatel může experimentovat s mírou úlovků predátora, a tím pozorovat jak se mění populace v průběhu času. Obrázek 4: Ukázka notace Stella Dynamika imigrace Reprezentace imigračního procesu, který probíhal v průběhu dějin USA. Zabývá se pohybem emigrantů z Mexika do USA a pohybem průmyslu z USA do Mexika.

15 Obrázek 5: Ukázka notace programu Stella Referenční zákazníci Produkty pro systémové myšlení jsou distribuovány v 80 zemích po celém světě, kde slouží jak jedincům, tak společnostem. Mezi nejznámější patří: General Motors, Hewlett-Packard, McKinsey & Co, Prudential, McMillan-Bloedel, AT Kearney, Ford, Smith Kline Beecham,- Dow Corning, Intel, WW Grainger, a různé vládní sekce a školy.

16 Vensim Simulation Software[6][7][8] O produktu Vensim je simulační produkt společnosti Ventana Systems, Inc. Jeho smyslem je pomoc firmám najít optimální řešení pro různé situace, které vyžadují analýzu, a kde je nutné zjistit všechny možné výsledky pro budoucí implementaci a rozhodnutí. Vensim dokáže simulovat dynamické chování systému, které není možné analyzovat bez příslušného simulačního softwaru, protože toto chování je nepředvídatelné kvůli mnoha vlivům a zpětným vazbám. Nabízí však také další dynamické funkce. Například pole, analýzu citlivosti Monte Carlo, optimalizaci, zpracování dat, aplikační rozhraní a další. Simulované situace mohou pocházet z různých odvětví, jako je ekonomie, obchod, životní prostředí, sociální oblast, věda apod. Jednotlivé nástroje Vensim PLE (Personal Learning Edition) a Vensim PLE Plus - levný pro komerční užití, zadarmo pro výuku Vensim Professional, and DSS - placený nástroj podporující plnou funkcionalitu The Vensim Model Reader - zadarmo, může číst již vytvořené modely Molecules - umožňuje budovat model po částech Funkcionalita Vytváření simulátorů na míru podle potřeb podniku, včetně propojení s daty IS, distribuci vytvořených simulátorů (exe), interaktivní vytváření simulátorů, analýza a porovnávání scénářů, sdílení simulovaných strategií, simulaci diskrétních procesů, automatické hledání chyb a kontrolu syntaxe, automatické testování modelů, SyntheSim snadné ladění (netřeba spouštět simulaci), optimalizace,

17 analýza dominance smyček, možnost naprogramovat vlastní interface, Causal tracing vytváření stromů, které dopomohou k sledování modelů, možnost zasahovat do běhu simulace, kontrola modelů s realitou. Systémové požadavky Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista nebo Macintosh (Systém 7 a vyšší) 20 MB volného místa na disku a více minimální požadavky na RAM Prostředí programu Obrázek 6: Ukázka prostředí programu Vensim

18 Nástroje Obrázek 7: Ukázka nástrojů programu Vensim Notace Vstup/výstup Míra Míra toku Tok materiálu Tok informací Zpožděný tok informací Proměnná (je vypočítána) Konstanta/pomocná proměnná Skrytá proměnná (umožňuje propojit rozdělené části modelu v mnohačetném pohledu) Negativní zpětná vazba Pozitivní zpětná vazba Ukázkové modely Tento finanční model zkoumá potencionální zákazníky, čekající zákazníky a obsloužené zákazníky ve vztahu s jejich objednávkami. Pokud jsou požadované produkty používány, je třeba objednávku změnit.

19 Obrázek 8: Ukázka notace v programu Vensim Referenční zákazníci - T-Mobile, Armáda ČR, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj

20 PowerSim [9] O společnosti Společnost: Powersim Software AS Sídlo: Norsko, Bergen Partner: SAP software O produktu Umožňuje uživateli vyjadřovat myšlenky, vytvářet diagramy a modely, které reprezentují systémy, jako například oddělení, továrnu nebo podnik uživatele, a přetvořit tyto diagramy na interaktivní, dynamické modely. Spouštěním modelu může uživatel pozorovat jak krátkodobé, tak dlouhodobé důsledky učiněných rozhodnutí a odhalit problematické oblasti. Uživatel může s modelem pracovat interaktivně, měnit nastavení a zkoušet v simulovaném prostředí nové strategie a scénáře.[10] Jednotlivé nástroje Studio 8 editions pro tvorbu simulačních modelů: Studio 8 Enterprise Studio 8 Expert Studio 8 Professional Studio 8 editions pro spouštění a běh již připravených modelů: Studio 8 Executive Studio 8 Cockpit Studio 8 Developer Suite Studio 8 SDK Studio 8 Simulation Engine Server Studio 8 Simulation Engine Workstation Další produkty Powersim Software: Studio 8 GIS Simulace s Geografickými informačními systémy Studio Support and Upgrade Agreement - SUA Studio 8 Academic - Students, Schools and Universities Funkcionalita SW pro tvorbu simulačních modelů Automatické hledání chyb a kontrolu syntaxe, automatické testování modelů, vytvářet modely se spojitými, diskrétními a okamžitými výpočty, vytvářet modely s měkkými i tvrdými faktory, vytváření modelů se šesti rozměrnými poli, vstup až 2,5 milionů prvků do každé proměnné,

21 knihovna z více než 200 předefinovanými funkcemi, možnost nadefinovat své vlastní funkce pomocí Visual Basic, možnost ochránit modely heslem na několika úrovních, možnost vytvoření interaktivních modelů - ovlivňovat simulaci pomocí akčních tlačítek uprostřed simulace, reakce na určité stavy, možnost návratu simulace do bodu špatného rozhodnutí, spouštění simulací s různými scénáři a následná analýza, možnost optimalizace, analýzy rizik a risk managementu (řízení rizik), možnosti připojení modelu k: - BI NetWeaver 3.5, - MS EXCEL, - relačním databázím, možnost spolupráce a sdílení se spolupracovníky, možnost převodu modelu ke koncovým uživatelům (do Studio 8 Executive nebo Studio 8 Cockpit), možnost sdílet své výsledky s koncovými uživateli a umožnit jim vkládat vstupy. Funkcionalita SW pro spouštění a běh již připravených modelů Tyto produkty umožňují pouze práci s již vytvořenými modely, jsou využívány koncovými uživateli, jelikož je u nich nižší cena než u licencí. Funkcionalita: Spuštění modelů vytvořených v Studio Enterprise, práci s externími daty, připojení k: - BI NetWeaver 3.5, - MS EXCEL, - relačním databázím, možnost optimalizace, analýzy rizik a risk managementu (řízení rizik), řízení scénářů: - obnovit vstupní proměnné, - přidání bodů pro přetočení simulace zpět, - kopírovat oblast jako obrázek.

22 Notace Obrázek 9: Notace v programu PowerSim [11]

23 Ukázkové modely Pracovní život zaměstnanců Model ztvárněný v programu PowerSim pomocí systémové dynamiky. reference - BMW, Delloitte, EoN, PricewaterhouseCoopers, British Telecom, Shell Obrázek 10: Ukázka notace v programu PowerSim - pracovní život zaměstnanců [12] Model cyklu dostupnosti zboží/materiálu Obrázek 11: Ukázka GUI v Powersim [13]

24 Reference - BMW, Delloitte, EoN, PricewaterhouseCoopers, British Telecom, Shell

25 PŘEHLED FUNKCIONALITY NÁSTROJŮ Vensim 1 Srovnání verzí: [14] Vlastnosti PLE PLE Plus Pro DSS Read SyntheSim x x x x x Schopnost odkazovat zpětnovazebními odkazy v reálném čase v SyntheSim módu x x x x Návrhový editor s Undo/Redo funkcí x x x x Příčinné smyčkové diagramy x x x x x Skladové a tokové diagramy x x x x x Stromové diagramy x x x x x Dokumentovací nástroj x x x x x Identifikace smyček x x x x x Editor rovnic x x x x Zabudované funkce x x x x Kontrola jednotek x x x x Sledování příčin x x x x x Kontrola skutečnosti x x x x x Simulace x x x x x Grafy x x x x x Tabulky x x x x x Porovnání dvou simulací x x x x x On-line nápověda x x x x Mnohonásobné pohledy (stránky nebo sektory modelu) x x x x x Vstupní a výstupní návrhové objekty x x x x x Herní simulace x x x x Simulace metodou Monte Carlo x x x x Import/Export externích dat (tabulky, atd.) x x x x Spojení s reálnými daty x x x x Diskrétní událostní funkce x x x 1 Vensim PLE-výuková verze

26 Upravitelný návrhový soubor nástrojů x x Ukrývání návrhových prvků x x x x Ovládací dialog simulací x x Simulace částečných modelů x x Customizovatelné nástroje x x Histogramy x x x Ochrana heslem x x x Modelová kalibrace (optimalizace) x x x Optimalizace postupu x x x Kalmanovo filtrování x x Pole - až do 8 dimenzí x x x Sloupcové grafy x x x Gantovy diagramy x x x Souhrnné statistiky x x x Textový editor x x Uživatelská makra x x x ODBC x x Balíčkovácí aplikace (Venapps, letecké simulátory) x Grafický Venapp Builder x Dynamická datová výměna x x Externí funkce x x Kompilované modely (jazyk C) x x Konfigurace DLL x x Cena: [15] DSS komerční licence $1995/user Professional komerční licence $1195/user PLE Plus komerční licence $169/user PLE komerční licence $50/user

27 Powersim 2 Srovnání verzí: [16] Enterprise Expert Modelovací vlastnosti Professional Charakteristika nástrojů Skladové a tokové modelování s kontinuální a diskrétní simulací x x x Projektový strom simulace x x x Kalendářně závisle a nezávislé simulace x x x Bankovní, fiskální a Gregoriánský kalendář x x x Multilinguální modely (všechny západní a asijské jazyky) x x x Mnohonásobné diagramy/výkazy konstrukce modelů x x x Pohled s pokročilými rovnicemi x x x Používání jednotek se všemi proměnnými, kalkulace pro x x x vylepšení kontroly a dokumentace modelů Customizovatelné uživatelské, odvozené, fyzikální jednotky x x x Zabudované měny a převody mezi nimi x x x Mnohonásobné simulace modelů x x x Export/import hodnot proměnných z clipboardu/externích x x x souborů Sdílené a unikátní diagramy pro simulace x x x Zabezpečení modelů heslem x x Modelovací vlastnosti Proměnné umožňují držení časových řad x x x Startovním proměnným může být přiřazena hodnota pouze před x x x spuštěním simulace Speciální funkce na obsluhu proměnných obsahujících řady x x x Nové funkce; an arrayed Net Present value (ARRNPV) and x x x Internal Rate of Return (IRR) Funkční indikátory v diagramech pro proměnné obsahující řady x x x Více než 200 zabudovaných funkcí včetně funkcích pro x x x proměnné obsahující řady Okamžité kalkulace formulí bez nutnosti spouštění modelu x x x Pole až do 6 dimenzí x x x Stálé proměnné, které drží hodnoty mezi několika simulacemi x x x Kolaborativní dokumentace změn proměnných a jejich rozsahů x Kolaborace pomocí komponent a submodelů x x x Hierarchické modelování s neomezeným počtem submodelů x x x Grafická a funkční podpora pro vytváření diagramů (rozložení, x x x 2 Studio 8 Demo (30 denní trial) services/download/demo/? requestid= requestid4b0ef85 72b05a

28 Podpora modelování zarovnávání, mřížky, ) Snapshooty proměnných a sdílení proměnných pro více výkazů x x x Plný zoom pro vytváření diagramů x x x Úrovně mohou být modelovány jako zásobníky x x x Mnoho stylů formátování x x x Zajištění kvality modelování Monitorování výkonu a optimalizace simulací x Auto reportování proměnných pro vývoj a debugování modelů x x x Vyhledávání závislostí a vztahů mezi proměnnými x x x GoTo Variable funkce k vyhledávání všech instancí proměnné v x x x diagramech a rovnicích Go To odskok na nedefinované a problémové proměnné x x x Plurální a singulární pojmenování jednotek měření x x x Integrované jednotky měření systému zajišťují konzistenci x x x jednotek v modelech Optimalizace a analýza rizik Optimalizace x x Rizikový Management x x Rozložení rizika a analýza vlivu rizika x x Kontrola scénářů x x x Úprava řady rozhodnutí v časových grafech x x x Datová konektivita Propojení na SAP NetWaver BI (SAP BI Dataset) x Off-line/On-line možnosti práce se SAP BI Dataset x Propojení s databázemi Oracle, SQL Server a MS Access x (Databázové Dataset) x Propojení s MS Excel (Spreadsheet Dataset, import i drag-ndrop x x x systémem) XLDATA funkce na podporu výkazů jako dimenzí, x x x pojmenovaných odkazů na buňky, Propojení s interními Studio daty (Studio Dataset) x x x Propojení s ostatními zdroji dat přes VB Script x x x Zabudovaná asistence a podpora modelování Ukázkový model použití proměnných obsahujících řady x x x Wizard pro vytváření datasetů a spojení x x x Projektový Wizard asistent pro vytváření nových projektů x x x Tutoriál na propojování spreadsheetů x x x Průvodce pro vytváření modelů x x x Aktivní pomocník při definování funkcí x x x Pomocník pro jednotky, které jsou součástí definice míry toků x x x Automatizovaný přístup k jednotkám a různým wizardům při x x x vytváření rovnic Podpora více obrazovek x x x Kontextový pomocník přítomný na všech stránkách a x x x dialogových boxech Textové vyhledávání a nahrazování pro rovnice x x x Nápověda v Task Window (s "How do I..." sekcemi) x x x Uživatelská customizace (Normal a Advanced workspace x x x

29 Uživatelský interface a prezentační mód Technická specifika schémata) Wizard pro funkce x x x Reporty, kontroly a tisk Mnoho uživatelský interface diagramů pro model x x x Časové grafy a tabulky se souhrny (průměry, minima, maxima, x x x atd.) Posuvníky a ukazatele pro vstupy a výstupy x x x Tabulková kontrola pro data vstupu a výstupu x x x Schematické kontroly vstupních a výstupních polí s hodnotami x x x Tlačítka, Cheb boxy, combo boxy a seznamy pro uživatelské x x x interfacy Grafy rozptylu x x x Globální definice vah (max/min hodnota proměnných) k udržení x x x konzistence reportů Freeformové kreslení, rámování a psaní textů x x x Používání obrázků, barev, fontů, objektů x x x Nastavení pozadí x x x Možnosti nastavení stránky a tisku x x x Navigace a kontrola scénářů Hyperlinky a záložky na další diagramy, soubory nebo x x x internetové stránky Akční tlačítka umožňujících provedení různých příkazů a x x ostatních akcí Záchytné body pro návrat simulace do předchozího stavu x x x Indexovací proměnné pro práci s poli x x x Interaktivní simulace založené na událostech a akcích x x x Referenční nastavení pro porovnání výsledků více simulací x x x Animovaná referenční data ve výstupních objektech při x x x porovnávání více druhů nastavení Prezentační mód Skrytí ovládacích prvků při prezentaci x x x Tvorba interface pro uživatele simulace v prezentačním módu x x x Ovládání podobné webovému prohlížeči x x x Ukládání/nahrávání scénářů v prezentačním módu x Výběr jazyka projektu v prezentačním módu x x x Tisk z prezentačního módu x x x Distribuce modelů Konstrukce modelů jsou distribuovatelné přes Studio 8 x Executive nebo Studio 8 Cockpit Konstrukce modelů jsou distribuovatelné přes Studio 7 SDK x Integrace, OS, vývojové platformy a konverze souborů SAP Certifikovaná integrace x Microsoft Windows 2000, XP, Vista or 7 x x x Import Powersim Constructor modelů x x x Ukládání souborů ve formátu Studio 2005 nebo Studio 7 x x x

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Popis a specifikace systému

Popis a specifikace systému Popis a specifikace systému Workforce management systém AristoTelos Systém AristoTelos je komplexní softwarové řešení pro optimalizaci, plánování a řízení lidských zdrojů. AristoTelos je určen pro kontaktní

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost Software Software (též programové vybavení) Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost První teorie softwaru byla navržena Alanem Turingem v eseji Computable Numbers with an Application

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Monitorovací systém Dozorce

Monitorovací systém Dozorce Monitorovací systém Dozorce Program Dozorce je určen k detailnímu monitorování všech činností uživatelů na PC a k vzdálené obsluze počítačů. K provádění vzdálených operací bude, na základě nastavení, vyžadováno

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Analýza dat skoro zadarmo možnosti rozborů pro malé organizace

Analýza dat skoro zadarmo možnosti rozborů pro malé organizace Analýza dat skoro zadarmo možnosti rozborů pro malé organizace Martin Hess Microsoft Office Specialist Master Certification katedra informačních technologií VŠE Praha hess@vse.cz Abstrakt Článek se zabývá

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více