Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská H/01 Zahradník Krajinář, krajinářka H/01Zahradník Verze 2 z Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Německý jazyk Anglický jazyk Společenskovědní vzdělávání Společenská výchova Přírodovědné vzdělávání Ekologie Chemie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Estetická výchova Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Obsluha osobních počítačů Ekonomické vzdělávání Ekonomika Základy zahradnické výroby Technologie Odborný výcvik Odborný výcvik 136 Strana 3 z 181

4 4.11. Nepovinné předměty Motorová vozidla Odborné předměty Krajinářství Zahradní stavby Aplikovaná botanika Stroje a zařízení Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 181 Strana 4 z 181

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: H/01 Zahradník Motivační název: Krajinář, krajinářka Předkladatel: Název školy IZO IČ Adresa Šternberk, Opavská 4 Ředitel Mgr.Vladimír Čuka Koordinátor Ing.Václav Klička Kontakty sekretariát Telefon www Fax Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4 Zřizovatel: Název IČ Kontakt Adresa Telefon Fax www Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Strana 5 z 181

6 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Kód a název oboru H/01Zahradník Stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Délka studia 3 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu H/008 Krajinář, krajinářka Kód a název oboru vzdělání H/01 Zahradník Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od Základní pojetí vzdělávacího programu střední vzdělání s výučním listem Hlavním cílem vzdělávacího programu je připravit žáky tak, aby dosáhli takového stupně odborných znalostí a dovedností, aby byli schopni samostatně a iniciativně řešit praktické úkoly při dodržování všech technologických postupů, norem a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů a částí modul realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a z odborného výcviku realizovaného ve školních dílnách nebo na pracovištích. Při výuce se pravidelně střídají týdny teorie a praxe Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Všeobecné kompetence Výuka je systematicky zaměřena k tomu, aby po jejím skončení žák: - porozuměl jiným lidem a byl schopen na základ vlastního sebepoznání aktivně komunikovat s ostatními lidmi z různých společenských vrstev a různých etnik - vytvořil si pozitivní životní hodnotovou orientaci - byl připraven pro aktivní účast v demokratické společnosti - vnitřně uznával etické a právní společenské normy - poznáním klíčových historických moment lépe chápal současnost - prostřednictvím mateřského jazyka rozvíjel své komunikační schopnosti slovem i písmem - pochopil význam umění, zejména literatury, pro kultivaci člověka - byl schopen aktivně i pasivně se vyjadřovat v cizím jazyce k běžným životním záležitostem, zvládl základy odborné terminologie svého oboru, znal základní reálie zemí studovaného jazyka Strana 6 z 181

7 - uměl základní matematické výpočty, chápal kvantitativní vztahy, rozvíjel svou geometrickou představivost, dovedl provádět aplikované výpočty - pochopil vzájemnou souvislost jevů v přírodě, zejména chemických, fyzikálních a biologických s cílem jednat v souladu s ekologickými požadavky - poznal základní principy ekonomiky a dovedl je aplikovat vzhledem ke svému povolání, eventuálně i při podnikatelských aktivitách - dokázal pracovat efektivně s informacemi a využíval potenciál informačních technologií pro svůj obor, uplatnění a další perspektivy osobního růstu - chápal význam zdravého způsobu života a dokázal zařadit do svého programu pravidelné pohybové aktivity, uměl chránit své zdraví i zdraví ostatních a věděl, jak zasáhnout i v případě mimořádných situacích 2.2 Odborné kompetence Příprava žáka vede k tomu, že po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent: - ovládá odbornou terminologii - zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště - volí a používá vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ silničního vozidla; - orientuje se v technické dokumentaci ve formě digitální podoby - čte a orientuje se v technických výkresech a schématech - zná základní druhy technických materiál, jejich použití a vlastnosti - volí a používá stroje, nástroje, zařízení, montážní nářadí, montážní přípravky a pomůcky, pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství - zná základy elektrotechniky a její aplikaci v motorových vozidlech - dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pi opravách zahradní techniky a jejich jednotlivých částí - používá pohonné hmoty, mazadla a další látky pro zajištění optimálního provozu daného typu stroje - provádí běžné opravy zahradní techniky - dodržuje technologickou a pracovní kázeň; - uplatňuje nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - řídí motorová vozidla skupiny T 2.3 Odborné kompetence obecněji vyžadované Výuka je systematicky zaměřena k tomu, aby po jejím skončení žák: - si uvědomoval odpovědnost za výsledky své práce - dodržoval technologickou a pracovní kázeň - byl schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce - byl schopen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci 2.4 Klíčové kompetence Komunikativní kompetence Strana 7 z 181

8 - schopnost navazovat ve vhodné formě kontakt s lidmi z různých společenských vrstev - umět jednat při neoficiálních i oficiálních příležitostech, v projevech být osobitý - umět písemně zpracovat základní texty z běžného i pracovního života, používat vhodně spisovný i odborný jazyk - při jednání být aktivní, asertivní, ale pitom dodržovat zásady kulturnosti a tolerance Personální kompetence - prostřednictvím sebepoznání a hodnocení ostatních lidí poznat individuální možnosti i hranice osobního růstu - zvládnout formy a techniky duševní práce při dodržování požadavků a zásad hygieny práce - být schopen vytvářet si plán kariérního růstu, stanovit si cíl a jednotlivé dílčí kroky - vytvořit si systém celoživotního upevňování znalostí a dovedností Sociální kompetence - efektivně, odpovědně a samostatně řešit pracovní problémy - mít smysl pro týmovou práci, být dostatečně flexibilní a mobilní - při řešení úkolů využívat prostředky moderních technologií při sběru, vyhodnocování a prezentaci informací, pracovat se základním počítačovým vybavením i s aplikacemi vzhledem ke svému oboru - problémové okruhy řešit cestou aplikace logiky, matematiky a dalších poznatků] z exaktních věd (fyzika, chemie, biologie) a poznatků z odborných předmětů a modulů] - nové problémové situace řešit cestou analogií a invencí - mít přehled o zaměstnanosti ve svém oboru, případně příbuzných oborech svého regionu, - v případě potřeby vědět, kde a jak se ucházet o místo - dokázat nabídnout své schopnosti a dovednosti potenciálním zaměstnavatelům, případně být ochoten se rekvalifikovat - zvážit možnosti vlastního podnikání 2.5 Občanské kompetence - vyjadřovat aktivní zájem o společenské dní na celorepublikové i regionální úrovni, uvědomovat si globální problémy lidstva - utvářet pocit zdravého patriotismu na základ poznání historie vlastního národa - spolu s pocitem hrdosti na dosažené hodnoty lidmi vlastního národa, chápat vývoj jako celoevropský fenomén a uznávat i jiné kultury a hodnoty - kriticky, ale pozitivně uvažovat o život a dát mu smysl =====================DOPLNIT PRUREZOVA TEMATA ============ 3. Organizace výuky Strana 8 z 181

9 Studium je organizováno jako tříleté denní. Organizace výuky se řídí legislativními předpisy, zejména zák. č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích. Základní formou organizace výuky je týden odborné a všeobecně vzdělávající teorie a týden odborné praxe. Teoretická výuka (odborná i všeobecně vzdělávací) se realizuje vedle klasické výuky v systému vyučovacích hodin i formou exkurzí, kurz a dalších výchovně-vzdělávacích akcí, jako jsou besedy, diskuse, sportovní dny, výchovné koncerty atd. Odborný výcvik je z větší části realizován v dílnách SOUS a L Šternberk I. a II. ročníku je prováděna na pracovišti na ulici Dvorská. 4. Metodika výuky Odpovídá základním obecným vzdělávacím cílům a je specifikována vzhledem k jednotlivým předmětům nebo modulům. V oblasti teorie je klíčovou záležitostí naučit žáky samostatné práce s informacemi, naučit způsobem efektivního studia a aplikace získaných informací. Stejně významnou záležitostí je motivace žák a všestranné posilování jejich volních vlastností. Účinnými metodami v tomto směru je problémové učení, týmová práce, diskuse, samostatné prezentace až po vytváření žákovských projektů. Systematicky by se měli propojovat poznatky z jednotlivých vzdělávacích oblastí do vyšších a komplexnějších celků. Metodika výuky bude zvolena i vzhledem k mentálnímu vývoji a somatickému stavu žáků, zohledováni budou i žáci se zdravotním, případně sociálním znevýhodněním V části odborného výcviku je kladen důraz na řešení komplexních problémů v oblasti krajinářské a lesnické problematiky. Žáci se tak setkají s běžnými typy závad různých částí mechanizačních prostředků a zvládají nejčastější úkony spojené s diagnostikou, údržbou a seřízením strojů. Velmi důležitou částí odborného výcviku je praxe žák, probíhající v provozních podmínkách ve spolupráci s podnikatelskou sférou. 5. Stěžejní metody výuky Významné místo ve výuce má dialog, diskuse a tzv. problémové učení. Přes individuální stránky procesu poznání je zdůrazňován význam týmové práce a kooperace. K aktivaci a motivaci žák slouží praktické práce, ročníkové práce, prezentace a soutěže. 6. Způsoby hodnocení teoretického vyučování Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a teoretické výuce odborných modul se provádí formou ústní a písemnou. Písemné hodnocení je formou otevřených úloh nebo testem, dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty. Krom faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohleduje i grafická stránka. Dále se hodnotí aktivita v hodinách. Strana 9 z 181

10 Odborné znalosti jsou hodnoceny pomocí autoevakluačních a evaluačních testů odborných znalostí a dovedností na úrovni dospělých pracovníků. Formou výuky je E-learningové školení a přezkoušení s percentickým hodnocením výkonu se stanovenými hranicemi splnění podmínek (splnil-nesplnil). 7. Způsoby hodnocení odborného výcviku Z důvodu relativně malého počtu žák v UVS je v části odborného výcviku kladen důraz na individuální hodnocení jednotlivých žák. Velmi často je v odborném výcviku používán bodový systém hodnocení pracovních úkol, který je použit také v hodnocení odborných soutěží a závěrečných zkoušek. 8. Způsoby hodnocení na odloučených a provozních pracovištích Na odloučených pracovištích, kde vykonávají praxi celé skupiny žák i s UOV, je způsob hodnocení stejný jako ve školních dílnách. Hodnocení žák na provozních pracovištích probíhá na základ komunikace mezi VUOV a instruktorem (zaměstnancem firmy). Hodnocení žák je zcela individuální, převládá zde slovní hodnocení a sebehodnocení. 9. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí Hodnocení občanských a klíčových kompetencí je začleněno do jednotlivých předmětů a většinou se jedná o komplexnější posouzení a hodnocení, jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat interaktivně v kolektivu, jak využívá výpočetní techniku, jak využívá numerických znalostí a jak je schopen prezentovat své znalosti a dovednosti pro potřeby praxe. 10. Způsoby hodnocení průřezových témat Hodnocení průřezových témat je obsaženo v náplni jednotlivých předmětů, z nichž některé tato témata probírají a hodnotí zevrubněji. Téma občan v demokratické společnosti je analyzováno zejména v předmětu občanská nauka, který se podílí nejvíce na formování osobnosti, hodnotí se zejména jeho postoje a celková orientace. Hodnocení je prováděno formou výměny názorů a diskusí. Téma člověk a životní prostředí je probíráno a hodnoceno v předmětu základy ekologie a biologie. Hodnotí se nejen dílčí poznatky, ale zejména aktivní postoj jednotlivce v otázce ochrany životního prostředí. Téma člověk a svět práce je obsaženo zejména v předmětu základy ekonomiky. Hodnotí se především schopnost ústně a písemně prezentovat se při jednání, mít představu o pracovních možnostech v daném regionu, orientovat se v příslušných partiích Zákoníku práce. Hodnocení zvládnutí informačních a komunikačních technologií probíhá formou test po každém modelu a na základ projektu na zadané téma. 11. Vzdělávání žáka se specifickými potřebami: Jedná se většinou o poruchy v procesu učení, které jsou diagnostikovány a specifikovány odborníky z pedagogicko-psychologických poraden. Podle charakteru poruchy a podle předmětu, kterého se týkají, jsou přijímána kompenzační opatření v jazycích se dává přednost ústním projevem před písemnými, v matematice se volí jednodušší varianty příklad, obecně se prodlužuje čas na přípravu Strana 10 z 181

11 a vlastní výkon, případně se volí mírnější hodnocení a klasifikace, v odborných předmětech jsou využívány nekonfliktní způsoby zkoušení a hodnocení žák a v praktické výuce je kladen důraz na osobní kontakt žáka a učitele, který je umožněn nízkým počtem žáků ve skupině Požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu Součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny a hygieny práce. Při výuce se vychází z platných předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem, dále z všeobecných bezpečnostních zásad až ke konkrétním zásadám pro učební obor automechanik. Žáci jsou při práci vedeni zejména k dodržování předepsaných technologických postup a používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při nástupu do prvního ročníku prochází žáci celodenním komplexním školením v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a požární ochrany. Další školení získají žáci vždy při příchodu na nová dílenská pracoviště a odborných učeben. 13. Podmínky pro přijímání ke vzdělání: Podmínky přijetí ke studiu Vědomostní předpoklady: Ukončení povinné školní docházky a splnění přijímacích kritérií, z nichž kromě studijního prospěchu se hodnotí dále účast na vědomostních soutěžích v rámci základní školy Zdravotní předpoklady: Pro přijetí do učebního oboru Krajinář, krajinářka jsou ze zdravotního hlediska nevhodné: poruchy pohybového systému, které omezují práce ve vynucených polohách a práce vyžadující manuální zručnost ( tj. postižení páteře, stavy po operaci páteře s následnou poruchou funkce, postižení dolních končetin, stavy po úrazech. Je třeba posoudit sklon k nemocem z nachlazení, nemocem ledvin a močových cest, reumatismu a alergiím na pyly rostlin. Individuálně je třeba též posoudit záchvatová onemocnění. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení Posudkové komise Sociálního zabezpečení Písemné přijímací zkoušky se nekonají Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky ze všech předmětů případě rovnosti bodů v odstavci 2) se zohlední průměrný prospěch za období jako v bodu z předmětů Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika a Biologie 14. Způsob ukončení vzdělávání: Po úspěšném absolvování tříletého studia je studium zakončeno Závěrečnou zkouškou. Strana 11 z 181

12 2.3. Charakteristika školy Charakteristika školy Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické vzniklo sloučením Středního odborného učiliště a Učiliště, Šternberk, Dvorská 13 a Středního odborného učiliště lesnického a Učiliště, Šternberk, Opavská 4. Nástupnickou organizací se stalo Střední odborné učiliště a Učiliště, Šternberk, Dvorská 13. Zároveň došlo i ke změně názvu a sídla na Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4, to vše s účinností od 1. července Tradice obou učilišť je bohatá. Střední odborné učiliště a Učiliště ve Šternberku (bývalé strojírenské) vzniklo v roce 1959 jako učňovské dílny v tehdejším n. p. Chronotechna Šternberk. Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště ve Šternberku bylo založeno po 2. světové válce původně jako škola zemědělská, ale po několika reorganizacích, z nichž nejzávažnější byla spjata se zánikem okresu Šternberk v r. 1960, ustavilo se jako Lesnické odborné učiliště, později Střední odborné učiliště lesnické. SOUS a L Šternberk poskytuje komplexní vzdělání - zabezpečuje teoretické, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Nabídkou oborů vzdělání patří k vyhledávaným učebním zařízením z regionu Šternberka, Uničova, Bruntálu, Rýmařova, Šumperka, Olomouce a Litovle pro kvalitu i dostupnost. Učiliště se vždy snažilo o to, aby jeho absolventi nacházeli dobré uplatnění na trhu práce. Žáci získávají osvědčení o zvládnutých odbornostech zvoleného oboru, které jim hledání práce usnadní. Součástí výuky je řízení motorových vozidel, žáci mají možnost získat řidičský průkaz skupiny B a T. Škola má rovněž oprávnění samostatně organizovat zkoušky z myslivosti, pro účely výuky využívá možnosti režijní honitby. Zkoušky probíhají každý rok. Po získání výučního listu mají žáci možnost pokračovat v nástavbovém studii oboru Podnikání, který je společný pro všechny absolventy oborů vzdělání s výučním listem a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí podnikatelských aktivit. Žákům ze vzdálenějších míst škola nabízí ubytování v domově mládeže. Prioritou je zaujmout přední místo v regionu v nabízených oborech vzdělání zejména kvalitním zajištěním teoretického a praktického vyučování s kvalifikovaným kádrem pracovníků a v odpovídajících prostorách. V současné době vedení školy pracuje na konkrétních možnostech realizace výměnných studijních pobytů a pracovních stáží v rámci EU. Žáci se aktivně účastní odborných veletrhů a výstav, kde se seznamují s nejnovějšími trendy a technologiemi svých oborů. V soutěžích odborných dovedností, kterých se pravidelně účastní, se umísťují na předních místech, což je dokladem jejich odbornosti. Strana 12 z 181

13 2.4. Profil absolventa Profil absolventa: Absolventi učebního oboru najdou uplatnění ve všech profesích s činností zaměřenou na úpravu zahrad, parků a krajiny, jako jsou např.: o Údržba areálů a interiérů podniků, společností i ostatních organizací o Údržba historických parků a zahrad o Péče o městskou zeleň o Práce v okrasných školkách a sklenících o Realizace krajinářských úprav podle projektu o Péče o zařízení v terénu (např. dětská a sportovní hřiště) o Soukromé podnikání v oboru krajinářství, údržba zeleně, péče o alejové stromy Absolventi z řad chlapců mohou najít uplatnění též jako zaměstnanci při těžbě a zpracování dřeva, děvčata jako pracovnice zahradnictví. Způsob ukončování studia: Závěrečná zkouška, hodnocení žáka a diagnostika Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří výše citovaný zákon a vyhláška a dále klasifikační řád, který je součástí školního řádu, který sjednocuje požadavky z teoretického i praktického vyučování. Různé formy hodnocení písemné, ústní, testy s uzavřenými nebo otevřený úlohami, sebehodnocení, spolu s různým způsobem hodnocení známkování, slovní hodnocení, bodový systém směřuje k posouzení zvládnutí základních kompetencí Písemná zkouška trvá max. 240 minut, žáci si volí jedno z minimálně tří témat, Praktická zkouška probíhá na pracovištích odborného výcviku, kde žáci plní jeden úkol Ústní zkouška obsahuje 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu se přiřazuje jedna podotázka ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky žáci obdrží Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a profesní osvědčení na následující činnosti: - Základní práce s RMŘP - Obsluha křovinořezu - Obsluha mechanizace pro údržbu trávníků a živých plotů - Košíkářské práce - Vazba a aranžování květin - Práce v pěstební činnosti V průběhu studia mohou žáci získat řidičské oprávnění skupiny "T", případně soukromě oprávnění na skupiny A,B,C. Strana 13 z 181

14 Možnost dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na jakékoliv střední zemědělské škole, případně jiné střední odborné škole za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a to zejména v nástavbovém studiu. Klíčové kompetence Kompetence k učení Dílčí kompetence Nová dílčí kompetence Nová dílčí kompetence Nová dílčí kompetence nová dílčí kompetence Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve Komunikativní kompetence Dílčí kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) Strana 14 z 181

15 pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Strana 15 z 181

16 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Dílčí kompetence Nová dílčí kompetence mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi Matematické kompetence Dílčí kompetence správně používat a převádět běžné jednotky nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích používat pojmy kvantifikujícího charakteru provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Strana 16 z 181

17 Dílčí kompetence Nová dílčí kompetence Odborné kompetence Pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty Dílčí kompetence upravovali prostředí rostlin a zpracovávali půdu upravovali prostředí rostlin a zpracovávali půdu používali průmyslová a statková hnojiva a znali jejich vliv na půdu a životní prostředí prováděli ochranu rostlin a dodržovali předepsané normy ovládali techniku generativního i vegetativního množení rostlin pěstovali a ošetřovali zeleninu, květiny, ovocné a okrasné dřeviny, ovládali technologie pěstování jednotlivých druhů sbírali, sklízeli a prováděli posklizňovou úpravu, uchovávali zahradnické produkty a připravovali je k expedici znali a rozlišovali základní sortiment zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin zhotovovali vazačské a aranžérské výrobky k různým příležitostem navrhovali a realizovali interiérovou květinovou výzdobu vyhodnocovali meteorologické údaje a uměli je využívat v zahradnické výrobě Zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy Dílčí kompetence prováděli základní zeměměřické práce Pracovat se zahradnickou technikou a mechanizací, využívat zařízení v zahradnické výrobě Dílčí kompetence používali a udržovali zahradnické nářadí odpovídajícím způsobem přepravovali zahradnické materiály používali zahradnickou techniku a prováděli její údržbu a seřizování pracovali v provozních podmínkách s malou mechanizací Vykonávat provozní činnosti Dílčí kompetence orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení zahradnického provozu Strana 17 z 181

18 vedli předepsanou provozní dokumentaci a evidenci dovedli kalkulovat cenu výrobků a služeb využívali estetické zákonitosti a marketingové nástroje nezbytné k podpoře prodeje zahradnických výpěstků a svým zákazníkům dokázali poskytnout přiměřené poradenské služby Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Dílčí kompetence znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady efektivně hospodařili se svými finančními prostředky Strana 18 z 181

19 nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Strana 19 z 181

20 2.5. Podmínky realizace ŠVP Výuka je dislokována do několika budov ve městě Šternberku. Teoretická výuka probíhá ve škole na ulici Olomoucká 25, Odborný výcvik je organizován v objektech na Opavské ulici č.8 a 8A, dále v dílnách na ulici Dvorská 13, na cvičišti Sojkova zatáčka a v lesních porostech a na městské zeleni Města Šternberka. Pro teoretickou i odbornou výuku je škola dobře vybavena. Pozornost je soustředěna na vizualizaci výuky a praktické uklázky prací souvisejících s výukou oboru. c) Přehled pracovníků školy Počty: Ředitel 1, Zástupce ředitele 1, Teoretické vyučování Učitelé 11, Externí učitelé 3 Praktické vyučování Počty: ZŘOV 0, Ved. učitel odb. výcviku 2, Uč. odborného výcviku 11 Výchova mimo vyuč. Počty: Vedoucí vychovatelka 1, Vychovatel 8 Nepedagogičtí pracvovníci: Účtárna 3, uklizečky 5, údržbáři 2, kuchařky 7, Výuka jednotlivých předmětů oboru 41-51H/008 Krajinář,krajinářka 41-51H/008 Český jazyk a literatura Mgr.Rulcová V. 6 Anglický jazyk Ing.Janeček I. 6 Německý jazyk Mgr.Štýbnarová J. 6 Občanská nauka Mgr.Rulcová V. 9 Matematika Mgr.Svobodová L. 4 Chemie Mgr.Zoubková B. 3 Obsluha os. počítačů Ing.Marchovský V. 3 Tělesná výchova Mgr.Tatarko V. 5 Obecná biologie Ing.Pavlíková I. 1 Ekonomika Ing.Klička V. 2 Aplikovaná botanika Ing.Pavlíková I. 3,5 Technologie Ing.Pavlíková I. 6 Krajinářství Ing.Pavlíková I. 2 Zahradní stavby Bc.Bukor E. 2 Stroje a zařízení Bc.Bukor E. 1 Motorová vozidla Bc.Andrys P. 2 Odborný výcvik Bc.Kocourková R Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního vzdělávání : Strana 20 z 181

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-56-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-41-H/01 a lakýrník Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Kateřina

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II Kadeřník 69-51-H/01Kadeřník Verze z 27. 05. 2009 Platnost od 1.9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 41-55-E/01 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INSTALATÉR

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INSTALATÉR STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INSTALATÉR oboru středního vzdělání s výučním listem 36-52-H/01 INSTALATÉR Délka vzdělávání

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Dopravní stavitelství

Dopravní stavitelství školní vzdělávací program Stavebnictví se zaměřením na dopravní stavby Dopravní stavitelství PLACE HERE Stavebnictví se zaměřením na dopravní stavby Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP

Více

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více