ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Od hraní k vědění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Od hraní k vědění"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění 1

2 Základní školy Žarošice Žarošice 321, okres Hodonín 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín Žarošice 321 IČO: REDIZO: tel.: , fax: web: Předkladatel: Ing. Mgr. Tibor Zmrzlík, ředitel školy Koordinátor autorského týmu: Mgr. et Bc. Ivana Štefková Spoluautoři a realizátoři: učitelé ZŠ Žarošice Zřizovatel školy: Obec Žarošice, Žarošice 14 Starosta: Václav Vágner tel.: , fax: Platnost dokumentu: od Ing. Mgr. Tibor Zmrzlík řed.školy 2

3 2. Charakteristika školy: Areál základní školy se nachází na okraji obce Žarošice u silnice Kyjov Brno. Okolo školy je vybudována zahrada s parkovou úpravou a dětskými herními prvky. Škola je velice dobře dostupná z okolních obcí autobusovými zastávkami přímo u školy. Základní škola v Žarošicích je školou spádovou pro obce Žarošice, Násedlovice, Uhřice, Silničná a Zdravá Voda. Nová budova školy, slavnostně otevřená v roce 1952, je velmi prostorná a poskytuje žákům zázemí nejen pro učení, ale i pro sportovní a volnočasové aktivity. Jedná se zejména o: - kmenové učebny pro ročník - sportovní halu - tělocvičnu - víceúčelové hřiště - 2 počítačové učebny - jazykové učebny pro Aj, Rj, Nj - odbornou přírodovědnou učebnu - odbornou učebnu pro výtvarnou výchovu - cvičnou kuchyňku - divadelní sál - keramickou dílnu - šicí dílnu - sborovny pro 1. a 2. st. - pracovnu pro práci s dětmi s SPUCH - školní zahradu pro relaxaci dětí s dětskými hřišti a pozemky - učitelskou a žákovskou knihovnu Součástí areálu je také školní jídelna a školní družina, čímž je zajištěna maximální bezpečnost dětí během dne, neboť odpadá přecházení mezi objekty. Základní škola a Mateřská škola Žarošice zahrnuje tyto součásti: 3

4 IZO: Základní škola, povolená kapacita 300 žáků IZO: Mateřská škola, povolená kapacita 45 dětí IZO: Školní družina, povolená kapacita 60 žáků IZO: Školní jídelna IZO: Školní jídelna - výdejna Základní škola v Žarošicích je úplná, plně organizovaná škola s ročníkem. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, neustále je však třeba doplňovat nové pomůcky do jednotlivých kabinetů a postupně rozšiřovat softwarové vybavení. Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeby v odborných učebnách. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy), vše v souladu s normami. Fond učebnic a učebních textů je dostatečně široký, aktualizovaný a odpovídá vzdělávacímu programu školy. Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře odpovídající požadavkům příslušného učebního plánu, jsou podle potřeb využívány a podle možností dokupovány. Didaktická technika je funkční a je užívána v procesu výuky dataprojektory, interaktivní tabule. Výpočetní technika je pro žáky soustředěna v učebně informatiky a v sousední menší třídě. Vyučující mají navíc možnost využití tří počítačů ve sborovnách a kopírek. Škola je bezbariérová a je vybavena plošinou pro vozíčkáře. Personální podmínky tvoří stabilizovaná část pedagogického sboru, všichni vyučující mají pedagogickou i odbornou způsobilost, 1 učitelka si v současnosti doplňuje vzdělání rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky, většina pedagogů se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Počet pedagogických pracovníků se pohybuje kolem 15 učitelů, dále zde pracují 2 vychovatelky školní družiny a asistentka pedagoga. Charakteristickým prvkem sboru je spolupráce, dobrá komunikace a vzájemná pomoc. Odborný pedagogicko-psychologický servis zajišťuje výchovný poradce s vystudovaným nadstavbovým vzděláním výchovného poradenství, metodik školní prevence, dyslektická asistentka a logopedická asistentka. Dále ve škole pracuje metodik pro tvorbu ŠVP a metodik ICT. Škola spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou v Hodoníně a její pobočkou v Kyjově a s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. 4

5 Podmínky odborné kvalifikace z celkového počtu splňuje zhruba 90 % pedagogických pracovníků. Při škole je ze zákona zřízena Školská rada, skládající se ze 6 členů. Charakteristika žáků Žáci školy přijíždějí nejen ze spádové oblasti (Násedlovice, Silničná, Uhřice, Zdravá Voda), školu navštěvují i někteří žáci z Archlebova, Dražůvek, Ždánic. Po absolvování 4 let školní docházky v místě bydliště přechází většina žáků Základní školy Uhřice od 5. ročníku do naší školy. Školu navštěvují žáci z rozlišného sociokulturního prostředí a s velmi rozdílnými předpoklady pro školní úspěšnost. Proto je dlouhodobým cílem školy péče o žáky v řadě oblastí (individuální péče, doučování, kroužky, spolupráce s organizacemi zajišťujícími volný čas dětí, spolupráce s odborníky). Realizované aktivity nejsou zaměřovány na vybranou "elitní" skupinu, ale jsou koncipovány podle potřeb, možností a zájmů většiny žáků. Někteří žáci později odcházejí: - po pátém ročníku na víceletá gymnázia - sportovně nadaní žáci do základních škol se zaměřením na sport v Hodoníně a Brně Spolupráce s rodiči a jinými subjekty se neustále rozvíjí. Rodiče mají možnost školu navštívit v době konzultačních hodin, třídních schůzek a kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Škola je dále zájemcům přístupná ve dnech otevřených dveří a v době konání akcí pro veřejnost (pořádáme vánoční a velikonoční dílny pro děti i rodiče, školní akademie, besídky ke Dni matek). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu a webových stránek školy. Tradičně velmi dobrá je spolupráce školy se zřizovatelem školy, který se snaží škole maximálně vycházet vstříc a podporuje její činnost. Také s obecními úřady spádových obcí je spolupráce na velmi dobré úrovni. Vedení školy, výchovný poradce a preventista patologických jevů spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v Hodoníně, s odloučeným pracovištěm PPP v Kyjově, s Policií ČR a s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. Tradičně je na velmi vysoké úrovni zajištěna dopravní výchova žáků 1. stupně školy (žáci 1. a 2. třídy 2 celodenní akce za školní rok, žáci 4. ročníku 1 x měsíčně v průběhu celého školního roku). O její obsahovou náplň a realizaci se stará Dům dětí v Kyjově ve spolupráci s Policií ČR a SOŠ zdravotnickou v Kyjově. 5

6 Výuku plavání pro žáky 2. a 3. ročníku zajišťujeme ve spolupráci s Plaveckou školou Bzenec. Škola spolupracuje s Komunitním centrem v Žarošicích a Muzeem obce Žarošice, kde se žáci podílejí na přípravě tematicky zaměřených expozic. Mají tak možnost hlouběji proniknout do historie obce a jejího okolí, do tajů řemesel a prostřednictvím dlouhodobých projektů si některé řemeslné dovednosti osvojit. Již za tradiční je možno označit i výchovně vzdělávací zájezd žáků školy do jižní Anglie. V průběhu týdenního pobytu mají žáci možnost poznat historické památky Londýna a okolí, při ubytování v anglických rodinách zjišťují rozdíly v životě českých a anglických obyvatel a dále rozvíjejí své znalosti jazyka. K výchově žáků přispívají významnou měrou také místní hasičský sbor a sportovní kluby obcí, které svou činností napomáhají k smysluplnému naplnění volného času dětí. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Vzdělávací projekty spoluvytvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou zejména: ročníkové (krátkodobé, celoroční), meziročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů. Škola je dále zapojena do těchto projektů: - Adopce na dálku - Recyklohraní - Zdravé zuby - EU Peníze do škol - Ovoce do škol - Mléko do škol - Eurorébus 6

7 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je zpracován na základě analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a již vytvořených tradic školy. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Poslání školy tedy nemůže být redukováno na pouhé předávání vědomostí a zkoušení žáků z encyklopedických faktografických znalostí, ale musí být komplexní a užitečnou službou občanům, která bude za svou prioritu považovat výchovu svébytných, svobodných a zodpovědných osobností, které dokáží uplatňovat svá práva a současně plnit své povinnosti. Naší prvořadou snahou je vytvořit ve škole prostředí, kde se dětem s různými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací a výchovné péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Je důležité, aby žák přicházel do školy beze strachu, s důvěrou, že se může svěřit, že mu nasloucháme, snažíme se ho pochopit a pomoci mu s jeho problémy. Naše žáky povedeme k zodpovědnosti a spolupráci, naučíme je respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravíme je k celoživotnímu vzdělávání. Chceme být školou otevřenou, která je centrem kultury a vzdělanosti spádové oblasti a která dokáže komunikovat a rozvíjet pozitivní vztahy s veřejností. Ve vztahové oblasti budeme dále u žáků podporovat vnímavost k lidem, kladný vztah k životu a životnímu prostředí, vytvářet u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací. Povedeme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně fyzického a duševního zdraví, budeme je učit pěstovat sociální vztahy. Důležitou součástí výchovy bude směřování žáků k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Bezprostřední součástí podpory multikulturního a proevropského cítění žáků bude neustálý rozvoj komunikace v cizích jazycích, ale i osvojení si metod a prostředků moderních komunikačních technologií. Budeme podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování, k zodpovědnému řešení problémů, s ohledem na uplatnění demokratických práv a povinností. Ve všech činnostech se v rámci možností zaměříme na získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení žáků Výchovné a vzdělávací strategie 7

8 Slouží ke splnění cílů umožnují rozvoj klíčových kompetencí. Ke splnění našich cílů využíváme tyto metody: - integrované vyučování - kladnou motivaci - projektovou výuku - problémové metody - samostatnou práci - práci ve dvojicích - svobodnou tvůrčí práci - vyučování v blocích a tématických celcích - kooperativní vyučování - diskuzní kruh - prvky dramatické výchovy - didaktické hry - modelové situace - projektové dny - mezinárodní projekty - třídnické hodiny apod. Výchovné a vzdělávací strategie KLÍČOVÉ KOMPETENCE 1. 8

9 KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Snažíme se probouzet v žácích zájem učit se a vhodně je motivovat k dalšímu vzdělávání. Vybíráme a využíváme pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie. Během výuky klademe ve vhodných případech důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, samostatné vyhledávání informací. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizaci vlastních nápadů, podněcujeme jejich tvořivost a vedeme je k sebehodnocení. Žáci se dle vlastních možností, schopností a zájmu zúčastňují různých soutěží a olympiád. Uvádíme věci do souvislostí, propojujeme do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Učíme využívat k učení vlastní zkušenosti a poznatky. 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Vnímáme nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznáváme a snažíme se problém pochopit, přemýšlíme o jeho příčinách, promýšlíme a plánujeme způsob řešení. Vedeme žáky k vyhledávání informací ze všech možných zdrojů úměrně věku dítěte (encyklopedie, slovníky, odborná literatura, rozhovor, diskuse i internet). Vedeme žáky k samostatnému řešení problémů, k využívání logických postupů a hledání vhodných řešení, která si dokáží obhájit. Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Podporujeme s ohledem na věk různé formy komunikace na mezinárodní úrovni. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace, požadujeme souvislé odpovědi, myšlenky a názory v logickém sledu, dbáme na kultivovaný projev písemný i ústní. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školí časopis, místní tisk, web, 9

10 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých prezentace v Power Pointu apod.) Podporujeme spolupráci a přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích, rozvíjíme u nich dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací, vyjednávání apod.) Vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. Učíme žáky přemýšlet a naslouchat druhým, jako součásti mezilidské komunikace. Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při učení. Snažíme se žáky naučit základům kooperace, podporujeme skupinovou výuku i práci v týmu, vytváříme spolu se žáky pravidla spolupráce. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role, učíme žáky kriticky hodnotit práci. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky navzájem, i mezi žáky a učiteli. 5. KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Vedeme žáky k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Učíme žáky správně reagovat v krizových situací, zdůrazňujeme důležitost vzájemné lidské spolupráce. 10

11 6. KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Respektujeme názory druhých a právo každého jedince vyjádřit vlastní názor. Nabízíme žákům příležitosti k pochopení práv a povinností občana České republiky prostřednictvím modelových situací a samosprávného orgánu žáků žákovského parlamentu. Zapojujeme se do zájmových aktivit souvisejících s ochranou a podporou zdraví. Vedeme žáky k třídění odpadů, při akcích v přírodě vedeme k zodpovědnému chování k životnímu prostředí. Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Různými formami (exkurze, film beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení, využíváme zpětnou vazbu. Motivujeme žáky k dosažení jimi zvoleného dalšího studia (budoucího povolání. 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jedná se o žáky: se zdravotním postižením (tělesným, sluchovým, mentálním, zrakovým, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé onemocnění a lehčí zdravotní poruchy, které mohou vést k poruchám učení a chování, zdravotní oslabení) se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova, uložená ochranná výchova, postavení azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu) 11

12 Při vzdělávání žáků s těmito potřebami jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy a alternativní formy práce spolu s upravenými metodami používanými při vzdělávání běžné populace. Cílem práce je vytváření podnětného a vstřícného školního prostředí, které umožní rozvoj těchto žáků, podporuje jejich sociální integraci a připravuje je k celoživotnímu učení a budoucímu pracovnímu uplatnění. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Žák se zdravotním postižením je zařazen do běžné třídy na základě doporučení k integraci, které je vydáno speciálním školským pedagogickým centrem ve spolupráci s odborným lékařem. Druh a stupeň postižení je základním východiskem pro veškerá opatření, která umožňují žákovi optimální integraci do vzdělávacího procesu. Učitelé, kteří se podílejí na vzdělávání žáka, si v rámci dalšího vzdělávání doplňují znalosti z oblasti speciální pedagogiky. Pracovní program žáků vychází z individuálního vzdělávacího programu. V součinnosti s vedením školy jsou vytvářeny odpovídající materiálně technické podmínky tak, aby žák mohl dosahovat co nejoptimálnějšího rozvoje svých osobních vloh a schopností. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Diagnostika zdravotního znevýhodnění formulovaná odborným lékařem, školskými poradenskými či jinými odbornými zařízeními je školou plně respektována, stává se východiskem pro další strategii. Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Realizace vzdělávacího procesu je založena na konkrétní individuální diagnostice a popisu vzdělávacích potřeb formulovaných v individuálním vzdělávacím plánu. Úspěšnost vzdělávání těchto žáků vychází z úzké spolupráce s ostatními školami, spolupráci školy a rodičů při tvorbě koncepce vzdělávání a jejich pomoci při její realizaci. Nedílnou součástí je zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků formou seminářů a školení spolu s nabídkou vhodných vzdělávacích aktivit. Důležitou součástí komplexní koordinované činnosti je používání principu diferencovaného přístupu při organizaci činností, stanovování vhodného obsahu, metod a forem výuky. Cílem je využívání takových aktivit, které usnadňují vzdělání, vytvářejí předpoklady pro rozvoj osobnosti žáka (sebedůvěra, komunikativní dovednosti, morálně volní vlastnosti, motivace) a generují žákův pozitivní přístup k úkolům a ke škole. Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení je realizováno na základě diagnostikované poruchy provedené pedagogicko-psychologickou poradnou, nebo speciálně pedagogickým centrem, popřípadě dalšími odbornými školskými zařízeními. Vzdělávací proces probíhá na základě jejich doporučení a pokynů, hodnocení žáka je v souladu s metodickým pokynem MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení na ZŠ. Především pedagogové prvního stupně monitorují příznaky poruch učení u žáků, u kterých nebyla porucha 12

13 doposud diagnostikována a ve spolupráci s výchovným poradcem a na základě souhlasu rodičů jsou podávány žádosti o vyšetření. Pokud závažnost zjištěné poruchy nebo zjištěných poruch odpovídá možnosti integrace, vytváří škola v rámci svých možností optimální podmínky pro další vzdělávání žáka na škole (personální zajištění, zajištění specifických pomůcek). Na základě žádosti rodičů je vypracován individuální vzdělávací plán a po schválení příslušným centrem ředitel školy vydá rozhodnutí. Výuka žáků se sociálním znevýhodněním Počet žáků, které lze zařadit do skupiny žáků se sociálním znevýhodněním, se zvyšuje. Většina z těchto žáků se integruje do běžného života školy bez problémů. U méně početné skupiny se lze setkat s potížemi, které mají původ v rodině a jejich kulturních vzorcích. Důsledkem jsou problémy v chování a jednání a především ve vztahu ke vzdělání, v daleko větší míře se zde vyskytuje riziko ohrožení sociálně patologickými jevy. Proto je těmto žákům nutné věnovat zvýšenou pozornost a zaměřit se na řešení problému již od jejich nástupu do 1. ročníku školy. Metody a formy práce zohledňují individuální specifika. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je škola připravena: věnovat jim individuální péči zabezpečit pomoc asistenta pedagoga na základě možností redukovat počet žáků ve třídě volit odpovídající metody a formy práce zajišťovat specifické učební pomůcky, učebnice vést pravidelnou komunikaci se zpětnou vazbou iniciovat spolupráci s externími odborníky (sociální pracovník, psycholog, etoped, speciální pedagog) 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Období základního vzdělávání vytváří časově dostatečný prostor k tomu, aby byly na základě systematického sledování žáků a rozpoznávání jejich nadání vytvářeny specifické podmínky pro rozvoj jejich motivace, nadání i pro možnost jejich uplatnění v konkrétních činnostech. Mimořádně nadaní žáci potřebují odlišný metodologický přístup ze strany vyučujících a vzájemnou koordinovanou součinnost s rodinou, především při stimulaci a vytváření vhodných 13

14 podmínek. Nadání je definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů, které jsou nad rámcem běžného průměru populace. Množství žáků s mimořádným nadáním se odhaduje na 3-10% populace, přičemž nadaný žák může disponovat jedním, nebo i několika druhy nadání. Identifikace nadání Při identifikaci mimořádného nadání je třeba vycházet z pozorování žáků již na 1. stupni. Podklady jsou získávány z rozborů výsledků prací žáků, z hodnocení úloh, testů, vyhodnocování rozhovorů. Důležitým zdrojem informací jsou rovněž poznatky rodičů. S jejich souhlasem (nebo se souhlasem zákonných zástupců) je využívána konzultační pomoc metodika péče o nadané žáky (psycholog pedagogicko-psychologické poradny), který diagnostikuje mimořádné nadání žáka. Specifika mimořádně nadaných žáků Mimořádně nadaní žáci se vyznačují některými příznačnými přístupy k práci a vztahy ke svému okolí i k sobě samým: přesahem stanovených požadavků a znalostí problematickým přístupem k pravidlům školní práce tendencí k vytváření vlastních pravidel sklonem k perfekcionalismu a s tím souvisejícím možným kontroverzním přístupem ke komunikaci s učiteli vlastním pracovním tempem vytvářením vlastních postupů řešení úloh umožňujících kreativitu malou ochotou ke spolupráci v kolektivu rychlou orientací v učebních postupech zálibou v řešení problémových úloh z oblasti nadání částečným přeceňováním vlastních schopností kvalitní koncentrací, dobrou pamětí, hledáním a nacházením kreativních postupů zvýšenou motivací k rozšiřování základního učiva do hloubky potřebou projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí 14

15 Vytváření vztahové sítě Převažující silná tendence k introverzi, sklon k perfekcionalismu, zvýšená kritičnost k sobě i k okolnímu světu a specifický druh humoru znesnadňují vytváření nekonfliktních vztahů k vrstevníkům, k učitelům i k sobě samým. Učitel by měl proto věnovat soustavnou pozornost jak diagnostice osobních rysů i vztahů žáka, tak i hledání způsobů nekonfliktního začleňování žáka do kolektivu třídy. Začlenění mimořádně nadaného žáka do třídy vytváří rovněž pro celou třídu příležitost přijmout, tolerovat a oceňovat individualitu každého člověka, zvládat podněty ke xenofobii. Způsob výuky mimořádně nadaných žáků Mimořádně nadaní žáci si mohou zvolit způsob práce na základě individuálního vzdělávacího plánu, jehož rámcový obsah je vymezen vyhláškou 73/2005 Sb., a který v jednom nebo více předmětech počítá s doplněním, rozšířením a prohloubením vzdělávacího obsahu a zadáváním specifických úkolů, samostatných rozsáhlejších prací a projektů. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů odborných vyšetření a vyjádření zákonného zástupce. Školní vzdělávací program je realizován v několika rovinách 1. Úroveň povinných předmětů Výuka je společná pro všechny žáky, obsahové plány zahrnují specifiku individuálního přístupu k žákům jakkoliv znevýhodněným a žákům nadaným. Průřezová témata jsou rozpracována v jednotlivých ročnících a předmětech. 2. Úroveň povinně volitelných předmětů Zařazení volitelných předmětů do učebních plánů školy sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmu a prohlubování vzdělání v jím zvolené oblasti. Nabídka předmětů kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti školního plánu. 3. Úroveň nepovinných předmětů Také nepovinné předměty napomáhají při individuálním rozvoji žáka podle jeho zájmů a prohlubování vzdělávaní v jím zvolené oblasti. Podporují vzdělávání rychleji postupujících žáků. Jejich nabídka se každoročně přizpůsobuje zájmu žáků i personálním možnostem školy. Do stálé nabídky patří rozvoj v oblasti jazyků a pohybových aktivit. 15

16 4. Úroveň zájmová Zahrnuje dobu po skončení vyučování a nabízí žákům soubor organizované zájmové činnosti, která probíhá ve školní družině, případně v zájmových kroužcích mimo družinu (zaměření sportovní, předmětové, jazykové, ekologické, případně další oblasti dle aktuální nabídky a zájmu žáků). 3.5 Charakteristika a začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým prvkem základního vzdělávání, vytvářejí prostor pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka. Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování a obsahují: charakteristiku průřezového tématu přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka Obsah průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů, každý tematický okruh obsahuje nabídku témat. Tematické okruhy procházejí vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke kompletnímu vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova 16

17 Zařazení průřezových témat do jednotlivých předmětů Ročník Průřezová téma ) Osobnostní a sociální výchova (OSV) a Osobnostní rozvoj M, Prv Čj, Prv Čj, Prv, Aj Čj, VL, Aj AJ, Hv Čj, Ov, Hv, Čj, Nj, Ov, Hv, Z Čj, Rj, Ov, Hv, Čj, Aj, Nj, Ov, Hv, 17

18 Ročník Průřezová téma b Sociální rozvoj Čj, Prv Čj Čj Čj, Vl, Vl, Hv Čj, Ov, Z, Hv, Čj, Ov, Hv, Z Čj, Ov, Hv, Z Čj, Ov, Hv, Z c Morální rozvoj Prv Čj, Prv Čj, Prv Čj, Př, TV, Aj Vl, Aj, Hv Aj, Hv Nj, Ov, Aj, Hv, Hv, Ov, Aj, D, Nj, Hv, Aj 2) Výchova demokratického občana (VDO) a Občanská společnost a škola Prč Prv Prv, Aj Vl, Čj, Aj Aj Aj, Aj, Ov Aj Z, Aj, Rj D, Nj, Ov, Aj, b Občan, občanská společnost a stát Prv Prv Vl, Vl, D, Aj, Hv, Hv, Ov, Aj, D Nj, Hv, Aj, D Hv, Formy participace občanů c Vl, Vl, D Ov Ov v politickém životě d Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl, D Ov, D Ov, D Ov, D 3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) a Evropa a svět nás zajímají A Vl Vl, Aj D, Aj, M, Aj, Nj, Z, M, D, Ov Aj, Z, M, Aj, Nj, Z, M, D, b Objevujeme Evropu a svět Vl, A Vl, Aj D, Čj, Aj, M Čj, Z,Nj,D, Rj,Aj,Ov,M Čj, Z, Aj, Rj, M, D, Čj, Nj, Z, Aj, Rj, D, M, 18

19 Ročník Průřezová téma c Jsme Evropané Vl, Čj Vl D, Aj, Z, Aj, Rj, N, Ov Ov, Z, Aj, Rj Ov, Nj, Z, Aj, Rj, D 4) Multikulturní výchova (MuV) a Kulturní diference Hv, Vv Hv, Vv Hv, Vv Vl Čj, Aj, Hv, Čj, Nj, Aj, Rj, Ov, D, Hv Čj, Aj, Rj, Hv, D Čj, Aj, Nj, Rj, Hv, D, b Lidské vztahy Prv Prv Prv Čj, Aj Aj Čj, Aj, Ov, Hv Čj, Aj, Rj, Nj, D, Hv, Čj, Aj, Rj, Hv Čj, Aj, Rj, Nj, Hv c Etnický původ Vl D, Aj, Hv Aj, Rj, Nj, Ov, Hv Aj, Rj, Hv Aj, Rj, Nj, Hv d Multikulturalita Vl, D, Aj, Hv, AJ, Rj, Hv, Nj Aj, Rj, Hv, D Aj, Rj, Ov, Nj, Z, D, Hv e Princip sociálního smíru a solidarity Ov Ov 5) Environmentální výchova (EV) a Ekosystém Prv Prv Prv Př Př Př, Aj, Aj, Aj, Z b Základní podmínky života Prv, Prč, Prv Prv Př Př Př Aj Aj Aj c Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv, Prč Prv Prv Př Př D Ov Z, F d Vztah člověka k prostředí Prv Čj, Prv, Vv Čj, Prv, Prč Př, M, Aj Aj D, Čj, Aj, Z, Čj, Aj, Nj, Ov, Z Čj, Aj, Z, Čj, Z, F, Ov, Nj, Rj 6) Mediální výchova (MeV) 19

20 Ročník Průřezová téma a b Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj D, Čj, Aj, Nj, Čj, Aj, Ov, Čj, Aj, Čj, Aj, Nj, Čj Čj Čj Čj, Ov, c Stavba mediálních sdělení Čj d Vnímání autora mediálního sdělení Čj Čj Čj Čj e Fungování a vliv médií ve společnosti Prv Čj Ov f Tvorba mediálního sdělení Aj Čj, Aj g Práce v realizačním týmu Ov Ov Všechna průřezová témata jsou realizována integrací do vyučovacích předmětů. 20

21 UČEBNÍ PLÁN 1.stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Minimální Reálný Z toho první druhý Vzdělávací obor počet počet dispon. ročník ročník třetí čtvrtý ročník ročník Český jazyk a literatura pátý ročník Cizí jazyk Matematika Matematika Informační Informatika a technologie výpočetní technika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti x x Povinně volitelné předměty x x x 21

22 x Celkem

23 Vzdělávací oblast Minimální počet Reálný počet Z toho dispon. Vzdělávací obor Šestý ročník Sedmý ročník Osmý ročník Devátý ročník Český jazyk a Jazyk a jazyková literatura komunikace Cizí jazyk cizí jazyk Matematika Matematika Informační Informatika a technologie výpočetní technika Člověk a 8 1 Dějepis společnost 3 0 Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Společenské vědy Povinně volitelné 6 0 předměty Přírodopisná praktika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Č. j.: 549/2011 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola základ života Pro život, ne pro školu se učíme.

Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola základ života Pro život, ne pro školu se učíme. Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola základ života Pro život, ne pro školu se učíme. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 385/2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700 OBSAH A B C D E IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP UČEBNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více