ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Od hraní k vědění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Od hraní k vědění"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění 1

2 Základní školy Žarošice Žarošice 321, okres Hodonín 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín Žarošice 321 IČO: REDIZO: tel.: , fax: web: Předkladatel: Ing. Mgr. Tibor Zmrzlík, ředitel školy Koordinátor autorského týmu: Mgr. et Bc. Ivana Štefková Spoluautoři a realizátoři: učitelé ZŠ Žarošice Zřizovatel školy: Obec Žarošice, Žarošice 14 Starosta: Václav Vágner tel.: , fax: Platnost dokumentu: od Ing. Mgr. Tibor Zmrzlík řed.školy 2

3 2. Charakteristika školy: Areál základní školy se nachází na okraji obce Žarošice u silnice Kyjov Brno. Okolo školy je vybudována zahrada s parkovou úpravou a dětskými herními prvky. Škola je velice dobře dostupná z okolních obcí autobusovými zastávkami přímo u školy. Základní škola v Žarošicích je školou spádovou pro obce Žarošice, Násedlovice, Uhřice, Silničná a Zdravá Voda. Nová budova školy, slavnostně otevřená v roce 1952, je velmi prostorná a poskytuje žákům zázemí nejen pro učení, ale i pro sportovní a volnočasové aktivity. Jedná se zejména o: - kmenové učebny pro ročník - sportovní halu - tělocvičnu - víceúčelové hřiště - 2 počítačové učebny - jazykové učebny pro Aj, Rj, Nj - odbornou přírodovědnou učebnu - odbornou učebnu pro výtvarnou výchovu - cvičnou kuchyňku - divadelní sál - keramickou dílnu - šicí dílnu - sborovny pro 1. a 2. st. - pracovnu pro práci s dětmi s SPUCH - školní zahradu pro relaxaci dětí s dětskými hřišti a pozemky - učitelskou a žákovskou knihovnu Součástí areálu je také školní jídelna a školní družina, čímž je zajištěna maximální bezpečnost dětí během dne, neboť odpadá přecházení mezi objekty. Základní škola a Mateřská škola Žarošice zahrnuje tyto součásti: 3

4 IZO: Základní škola, povolená kapacita 300 žáků IZO: Mateřská škola, povolená kapacita 45 dětí IZO: Školní družina, povolená kapacita 60 žáků IZO: Školní jídelna IZO: Školní jídelna - výdejna Základní škola v Žarošicích je úplná, plně organizovaná škola s ročníkem. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, neustále je však třeba doplňovat nové pomůcky do jednotlivých kabinetů a postupně rozšiřovat softwarové vybavení. Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeby v odborných učebnách. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy), vše v souladu s normami. Fond učebnic a učebních textů je dostatečně široký, aktualizovaný a odpovídá vzdělávacímu programu školy. Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře odpovídající požadavkům příslušného učebního plánu, jsou podle potřeb využívány a podle možností dokupovány. Didaktická technika je funkční a je užívána v procesu výuky dataprojektory, interaktivní tabule. Výpočetní technika je pro žáky soustředěna v učebně informatiky a v sousední menší třídě. Vyučující mají navíc možnost využití tří počítačů ve sborovnách a kopírek. Škola je bezbariérová a je vybavena plošinou pro vozíčkáře. Personální podmínky tvoří stabilizovaná část pedagogického sboru, všichni vyučující mají pedagogickou i odbornou způsobilost, 1 učitelka si v současnosti doplňuje vzdělání rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky, většina pedagogů se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Počet pedagogických pracovníků se pohybuje kolem 15 učitelů, dále zde pracují 2 vychovatelky školní družiny a asistentka pedagoga. Charakteristickým prvkem sboru je spolupráce, dobrá komunikace a vzájemná pomoc. Odborný pedagogicko-psychologický servis zajišťuje výchovný poradce s vystudovaným nadstavbovým vzděláním výchovného poradenství, metodik školní prevence, dyslektická asistentka a logopedická asistentka. Dále ve škole pracuje metodik pro tvorbu ŠVP a metodik ICT. Škola spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou v Hodoníně a její pobočkou v Kyjově a s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. 4

5 Podmínky odborné kvalifikace z celkového počtu splňuje zhruba 90 % pedagogických pracovníků. Při škole je ze zákona zřízena Školská rada, skládající se ze 6 členů. Charakteristika žáků Žáci školy přijíždějí nejen ze spádové oblasti (Násedlovice, Silničná, Uhřice, Zdravá Voda), školu navštěvují i někteří žáci z Archlebova, Dražůvek, Ždánic. Po absolvování 4 let školní docházky v místě bydliště přechází většina žáků Základní školy Uhřice od 5. ročníku do naší školy. Školu navštěvují žáci z rozlišného sociokulturního prostředí a s velmi rozdílnými předpoklady pro školní úspěšnost. Proto je dlouhodobým cílem školy péče o žáky v řadě oblastí (individuální péče, doučování, kroužky, spolupráce s organizacemi zajišťujícími volný čas dětí, spolupráce s odborníky). Realizované aktivity nejsou zaměřovány na vybranou "elitní" skupinu, ale jsou koncipovány podle potřeb, možností a zájmů většiny žáků. Někteří žáci později odcházejí: - po pátém ročníku na víceletá gymnázia - sportovně nadaní žáci do základních škol se zaměřením na sport v Hodoníně a Brně Spolupráce s rodiči a jinými subjekty se neustále rozvíjí. Rodiče mají možnost školu navštívit v době konzultačních hodin, třídních schůzek a kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Škola je dále zájemcům přístupná ve dnech otevřených dveří a v době konání akcí pro veřejnost (pořádáme vánoční a velikonoční dílny pro děti i rodiče, školní akademie, besídky ke Dni matek). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu a webových stránek školy. Tradičně velmi dobrá je spolupráce školy se zřizovatelem školy, který se snaží škole maximálně vycházet vstříc a podporuje její činnost. Také s obecními úřady spádových obcí je spolupráce na velmi dobré úrovni. Vedení školy, výchovný poradce a preventista patologických jevů spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v Hodoníně, s odloučeným pracovištěm PPP v Kyjově, s Policií ČR a s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. Tradičně je na velmi vysoké úrovni zajištěna dopravní výchova žáků 1. stupně školy (žáci 1. a 2. třídy 2 celodenní akce za školní rok, žáci 4. ročníku 1 x měsíčně v průběhu celého školního roku). O její obsahovou náplň a realizaci se stará Dům dětí v Kyjově ve spolupráci s Policií ČR a SOŠ zdravotnickou v Kyjově. 5

6 Výuku plavání pro žáky 2. a 3. ročníku zajišťujeme ve spolupráci s Plaveckou školou Bzenec. Škola spolupracuje s Komunitním centrem v Žarošicích a Muzeem obce Žarošice, kde se žáci podílejí na přípravě tematicky zaměřených expozic. Mají tak možnost hlouběji proniknout do historie obce a jejího okolí, do tajů řemesel a prostřednictvím dlouhodobých projektů si některé řemeslné dovednosti osvojit. Již za tradiční je možno označit i výchovně vzdělávací zájezd žáků školy do jižní Anglie. V průběhu týdenního pobytu mají žáci možnost poznat historické památky Londýna a okolí, při ubytování v anglických rodinách zjišťují rozdíly v životě českých a anglických obyvatel a dále rozvíjejí své znalosti jazyka. K výchově žáků přispívají významnou měrou také místní hasičský sbor a sportovní kluby obcí, které svou činností napomáhají k smysluplnému naplnění volného času dětí. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Vzdělávací projekty spoluvytvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou zejména: ročníkové (krátkodobé, celoroční), meziročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů. Škola je dále zapojena do těchto projektů: - Adopce na dálku - Recyklohraní - Zdravé zuby - EU Peníze do škol - Ovoce do škol - Mléko do škol - Eurorébus 6

7 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je zpracován na základě analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a již vytvořených tradic školy. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Poslání školy tedy nemůže být redukováno na pouhé předávání vědomostí a zkoušení žáků z encyklopedických faktografických znalostí, ale musí být komplexní a užitečnou službou občanům, která bude za svou prioritu považovat výchovu svébytných, svobodných a zodpovědných osobností, které dokáží uplatňovat svá práva a současně plnit své povinnosti. Naší prvořadou snahou je vytvořit ve škole prostředí, kde se dětem s různými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací a výchovné péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Je důležité, aby žák přicházel do školy beze strachu, s důvěrou, že se může svěřit, že mu nasloucháme, snažíme se ho pochopit a pomoci mu s jeho problémy. Naše žáky povedeme k zodpovědnosti a spolupráci, naučíme je respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravíme je k celoživotnímu vzdělávání. Chceme být školou otevřenou, která je centrem kultury a vzdělanosti spádové oblasti a která dokáže komunikovat a rozvíjet pozitivní vztahy s veřejností. Ve vztahové oblasti budeme dále u žáků podporovat vnímavost k lidem, kladný vztah k životu a životnímu prostředí, vytvářet u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací. Povedeme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně fyzického a duševního zdraví, budeme je učit pěstovat sociální vztahy. Důležitou součástí výchovy bude směřování žáků k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Bezprostřední součástí podpory multikulturního a proevropského cítění žáků bude neustálý rozvoj komunikace v cizích jazycích, ale i osvojení si metod a prostředků moderních komunikačních technologií. Budeme podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování, k zodpovědnému řešení problémů, s ohledem na uplatnění demokratických práv a povinností. Ve všech činnostech se v rámci možností zaměříme na získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení žáků Výchovné a vzdělávací strategie 7

8 Slouží ke splnění cílů umožnují rozvoj klíčových kompetencí. Ke splnění našich cílů využíváme tyto metody: - integrované vyučování - kladnou motivaci - projektovou výuku - problémové metody - samostatnou práci - práci ve dvojicích - svobodnou tvůrčí práci - vyučování v blocích a tématických celcích - kooperativní vyučování - diskuzní kruh - prvky dramatické výchovy - didaktické hry - modelové situace - projektové dny - mezinárodní projekty - třídnické hodiny apod. Výchovné a vzdělávací strategie KLÍČOVÉ KOMPETENCE 1. 8

9 KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Snažíme se probouzet v žácích zájem učit se a vhodně je motivovat k dalšímu vzdělávání. Vybíráme a využíváme pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie. Během výuky klademe ve vhodných případech důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, samostatné vyhledávání informací. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizaci vlastních nápadů, podněcujeme jejich tvořivost a vedeme je k sebehodnocení. Žáci se dle vlastních možností, schopností a zájmu zúčastňují různých soutěží a olympiád. Uvádíme věci do souvislostí, propojujeme do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Učíme využívat k učení vlastní zkušenosti a poznatky. 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Vnímáme nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznáváme a snažíme se problém pochopit, přemýšlíme o jeho příčinách, promýšlíme a plánujeme způsob řešení. Vedeme žáky k vyhledávání informací ze všech možných zdrojů úměrně věku dítěte (encyklopedie, slovníky, odborná literatura, rozhovor, diskuse i internet). Vedeme žáky k samostatnému řešení problémů, k využívání logických postupů a hledání vhodných řešení, která si dokáží obhájit. Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Podporujeme s ohledem na věk různé formy komunikace na mezinárodní úrovni. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace, požadujeme souvislé odpovědi, myšlenky a názory v logickém sledu, dbáme na kultivovaný projev písemný i ústní. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školí časopis, místní tisk, web, 9

10 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých prezentace v Power Pointu apod.) Podporujeme spolupráci a přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích, rozvíjíme u nich dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací, vyjednávání apod.) Vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. Učíme žáky přemýšlet a naslouchat druhým, jako součásti mezilidské komunikace. Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při učení. Snažíme se žáky naučit základům kooperace, podporujeme skupinovou výuku i práci v týmu, vytváříme spolu se žáky pravidla spolupráce. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role, učíme žáky kriticky hodnotit práci. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky navzájem, i mezi žáky a učiteli. 5. KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Vedeme žáky k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Učíme žáky správně reagovat v krizových situací, zdůrazňujeme důležitost vzájemné lidské spolupráce. 10

11 6. KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Respektujeme názory druhých a právo každého jedince vyjádřit vlastní názor. Nabízíme žákům příležitosti k pochopení práv a povinností občana České republiky prostřednictvím modelových situací a samosprávného orgánu žáků žákovského parlamentu. Zapojujeme se do zájmových aktivit souvisejících s ochranou a podporou zdraví. Vedeme žáky k třídění odpadů, při akcích v přírodě vedeme k zodpovědnému chování k životnímu prostředí. Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Různými formami (exkurze, film beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení, využíváme zpětnou vazbu. Motivujeme žáky k dosažení jimi zvoleného dalšího studia (budoucího povolání. 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jedná se o žáky: se zdravotním postižením (tělesným, sluchovým, mentálním, zrakovým, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé onemocnění a lehčí zdravotní poruchy, které mohou vést k poruchám učení a chování, zdravotní oslabení) se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova, uložená ochranná výchova, postavení azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu) 11

12 Při vzdělávání žáků s těmito potřebami jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy a alternativní formy práce spolu s upravenými metodami používanými při vzdělávání běžné populace. Cílem práce je vytváření podnětného a vstřícného školního prostředí, které umožní rozvoj těchto žáků, podporuje jejich sociální integraci a připravuje je k celoživotnímu učení a budoucímu pracovnímu uplatnění. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Žák se zdravotním postižením je zařazen do běžné třídy na základě doporučení k integraci, které je vydáno speciálním školským pedagogickým centrem ve spolupráci s odborným lékařem. Druh a stupeň postižení je základním východiskem pro veškerá opatření, která umožňují žákovi optimální integraci do vzdělávacího procesu. Učitelé, kteří se podílejí na vzdělávání žáka, si v rámci dalšího vzdělávání doplňují znalosti z oblasti speciální pedagogiky. Pracovní program žáků vychází z individuálního vzdělávacího programu. V součinnosti s vedením školy jsou vytvářeny odpovídající materiálně technické podmínky tak, aby žák mohl dosahovat co nejoptimálnějšího rozvoje svých osobních vloh a schopností. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Diagnostika zdravotního znevýhodnění formulovaná odborným lékařem, školskými poradenskými či jinými odbornými zařízeními je školou plně respektována, stává se východiskem pro další strategii. Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Realizace vzdělávacího procesu je založena na konkrétní individuální diagnostice a popisu vzdělávacích potřeb formulovaných v individuálním vzdělávacím plánu. Úspěšnost vzdělávání těchto žáků vychází z úzké spolupráce s ostatními školami, spolupráci školy a rodičů při tvorbě koncepce vzdělávání a jejich pomoci při její realizaci. Nedílnou součástí je zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků formou seminářů a školení spolu s nabídkou vhodných vzdělávacích aktivit. Důležitou součástí komplexní koordinované činnosti je používání principu diferencovaného přístupu při organizaci činností, stanovování vhodného obsahu, metod a forem výuky. Cílem je využívání takových aktivit, které usnadňují vzdělání, vytvářejí předpoklady pro rozvoj osobnosti žáka (sebedůvěra, komunikativní dovednosti, morálně volní vlastnosti, motivace) a generují žákův pozitivní přístup k úkolům a ke škole. Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení je realizováno na základě diagnostikované poruchy provedené pedagogicko-psychologickou poradnou, nebo speciálně pedagogickým centrem, popřípadě dalšími odbornými školskými zařízeními. Vzdělávací proces probíhá na základě jejich doporučení a pokynů, hodnocení žáka je v souladu s metodickým pokynem MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení na ZŠ. Především pedagogové prvního stupně monitorují příznaky poruch učení u žáků, u kterých nebyla porucha 12

13 doposud diagnostikována a ve spolupráci s výchovným poradcem a na základě souhlasu rodičů jsou podávány žádosti o vyšetření. Pokud závažnost zjištěné poruchy nebo zjištěných poruch odpovídá možnosti integrace, vytváří škola v rámci svých možností optimální podmínky pro další vzdělávání žáka na škole (personální zajištění, zajištění specifických pomůcek). Na základě žádosti rodičů je vypracován individuální vzdělávací plán a po schválení příslušným centrem ředitel školy vydá rozhodnutí. Výuka žáků se sociálním znevýhodněním Počet žáků, které lze zařadit do skupiny žáků se sociálním znevýhodněním, se zvyšuje. Většina z těchto žáků se integruje do běžného života školy bez problémů. U méně početné skupiny se lze setkat s potížemi, které mají původ v rodině a jejich kulturních vzorcích. Důsledkem jsou problémy v chování a jednání a především ve vztahu ke vzdělání, v daleko větší míře se zde vyskytuje riziko ohrožení sociálně patologickými jevy. Proto je těmto žákům nutné věnovat zvýšenou pozornost a zaměřit se na řešení problému již od jejich nástupu do 1. ročníku školy. Metody a formy práce zohledňují individuální specifika. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je škola připravena: věnovat jim individuální péči zabezpečit pomoc asistenta pedagoga na základě možností redukovat počet žáků ve třídě volit odpovídající metody a formy práce zajišťovat specifické učební pomůcky, učebnice vést pravidelnou komunikaci se zpětnou vazbou iniciovat spolupráci s externími odborníky (sociální pracovník, psycholog, etoped, speciální pedagog) 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Období základního vzdělávání vytváří časově dostatečný prostor k tomu, aby byly na základě systematického sledování žáků a rozpoznávání jejich nadání vytvářeny specifické podmínky pro rozvoj jejich motivace, nadání i pro možnost jejich uplatnění v konkrétních činnostech. Mimořádně nadaní žáci potřebují odlišný metodologický přístup ze strany vyučujících a vzájemnou koordinovanou součinnost s rodinou, především při stimulaci a vytváření vhodných 13

14 podmínek. Nadání je definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů, které jsou nad rámcem běžného průměru populace. Množství žáků s mimořádným nadáním se odhaduje na 3-10% populace, přičemž nadaný žák může disponovat jedním, nebo i několika druhy nadání. Identifikace nadání Při identifikaci mimořádného nadání je třeba vycházet z pozorování žáků již na 1. stupni. Podklady jsou získávány z rozborů výsledků prací žáků, z hodnocení úloh, testů, vyhodnocování rozhovorů. Důležitým zdrojem informací jsou rovněž poznatky rodičů. S jejich souhlasem (nebo se souhlasem zákonných zástupců) je využívána konzultační pomoc metodika péče o nadané žáky (psycholog pedagogicko-psychologické poradny), který diagnostikuje mimořádné nadání žáka. Specifika mimořádně nadaných žáků Mimořádně nadaní žáci se vyznačují některými příznačnými přístupy k práci a vztahy ke svému okolí i k sobě samým: přesahem stanovených požadavků a znalostí problematickým přístupem k pravidlům školní práce tendencí k vytváření vlastních pravidel sklonem k perfekcionalismu a s tím souvisejícím možným kontroverzním přístupem ke komunikaci s učiteli vlastním pracovním tempem vytvářením vlastních postupů řešení úloh umožňujících kreativitu malou ochotou ke spolupráci v kolektivu rychlou orientací v učebních postupech zálibou v řešení problémových úloh z oblasti nadání částečným přeceňováním vlastních schopností kvalitní koncentrací, dobrou pamětí, hledáním a nacházením kreativních postupů zvýšenou motivací k rozšiřování základního učiva do hloubky potřebou projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí 14

15 Vytváření vztahové sítě Převažující silná tendence k introverzi, sklon k perfekcionalismu, zvýšená kritičnost k sobě i k okolnímu světu a specifický druh humoru znesnadňují vytváření nekonfliktních vztahů k vrstevníkům, k učitelům i k sobě samým. Učitel by měl proto věnovat soustavnou pozornost jak diagnostice osobních rysů i vztahů žáka, tak i hledání způsobů nekonfliktního začleňování žáka do kolektivu třídy. Začlenění mimořádně nadaného žáka do třídy vytváří rovněž pro celou třídu příležitost přijmout, tolerovat a oceňovat individualitu každého člověka, zvládat podněty ke xenofobii. Způsob výuky mimořádně nadaných žáků Mimořádně nadaní žáci si mohou zvolit způsob práce na základě individuálního vzdělávacího plánu, jehož rámcový obsah je vymezen vyhláškou 73/2005 Sb., a který v jednom nebo více předmětech počítá s doplněním, rozšířením a prohloubením vzdělávacího obsahu a zadáváním specifických úkolů, samostatných rozsáhlejších prací a projektů. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů odborných vyšetření a vyjádření zákonného zástupce. Školní vzdělávací program je realizován v několika rovinách 1. Úroveň povinných předmětů Výuka je společná pro všechny žáky, obsahové plány zahrnují specifiku individuálního přístupu k žákům jakkoliv znevýhodněným a žákům nadaným. Průřezová témata jsou rozpracována v jednotlivých ročnících a předmětech. 2. Úroveň povinně volitelných předmětů Zařazení volitelných předmětů do učebních plánů školy sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmu a prohlubování vzdělání v jím zvolené oblasti. Nabídka předmětů kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti školního plánu. 3. Úroveň nepovinných předmětů Také nepovinné předměty napomáhají při individuálním rozvoji žáka podle jeho zájmů a prohlubování vzdělávaní v jím zvolené oblasti. Podporují vzdělávání rychleji postupujících žáků. Jejich nabídka se každoročně přizpůsobuje zájmu žáků i personálním možnostem školy. Do stálé nabídky patří rozvoj v oblasti jazyků a pohybových aktivit. 15

16 4. Úroveň zájmová Zahrnuje dobu po skončení vyučování a nabízí žákům soubor organizované zájmové činnosti, která probíhá ve školní družině, případně v zájmových kroužcích mimo družinu (zaměření sportovní, předmětové, jazykové, ekologické, případně další oblasti dle aktuální nabídky a zájmu žáků). 3.5 Charakteristika a začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým prvkem základního vzdělávání, vytvářejí prostor pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka. Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování a obsahují: charakteristiku průřezového tématu přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka Obsah průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů, každý tematický okruh obsahuje nabídku témat. Tematické okruhy procházejí vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke kompletnímu vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova 16

17 Zařazení průřezových témat do jednotlivých předmětů Ročník Průřezová téma ) Osobnostní a sociální výchova (OSV) a Osobnostní rozvoj M, Prv Čj, Prv Čj, Prv, Aj Čj, VL, Aj AJ, Hv Čj, Ov, Hv, Čj, Nj, Ov, Hv, Z Čj, Rj, Ov, Hv, Čj, Aj, Nj, Ov, Hv, 17

18 Ročník Průřezová téma b Sociální rozvoj Čj, Prv Čj Čj Čj, Vl, Vl, Hv Čj, Ov, Z, Hv, Čj, Ov, Hv, Z Čj, Ov, Hv, Z Čj, Ov, Hv, Z c Morální rozvoj Prv Čj, Prv Čj, Prv Čj, Př, TV, Aj Vl, Aj, Hv Aj, Hv Nj, Ov, Aj, Hv, Hv, Ov, Aj, D, Nj, Hv, Aj 2) Výchova demokratického občana (VDO) a Občanská společnost a škola Prč Prv Prv, Aj Vl, Čj, Aj Aj Aj, Aj, Ov Aj Z, Aj, Rj D, Nj, Ov, Aj, b Občan, občanská společnost a stát Prv Prv Vl, Vl, D, Aj, Hv, Hv, Ov, Aj, D Nj, Hv, Aj, D Hv, Formy participace občanů c Vl, Vl, D Ov Ov v politickém životě d Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl, D Ov, D Ov, D Ov, D 3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) a Evropa a svět nás zajímají A Vl Vl, Aj D, Aj, M, Aj, Nj, Z, M, D, Ov Aj, Z, M, Aj, Nj, Z, M, D, b Objevujeme Evropu a svět Vl, A Vl, Aj D, Čj, Aj, M Čj, Z,Nj,D, Rj,Aj,Ov,M Čj, Z, Aj, Rj, M, D, Čj, Nj, Z, Aj, Rj, D, M, 18

19 Ročník Průřezová téma c Jsme Evropané Vl, Čj Vl D, Aj, Z, Aj, Rj, N, Ov Ov, Z, Aj, Rj Ov, Nj, Z, Aj, Rj, D 4) Multikulturní výchova (MuV) a Kulturní diference Hv, Vv Hv, Vv Hv, Vv Vl Čj, Aj, Hv, Čj, Nj, Aj, Rj, Ov, D, Hv Čj, Aj, Rj, Hv, D Čj, Aj, Nj, Rj, Hv, D, b Lidské vztahy Prv Prv Prv Čj, Aj Aj Čj, Aj, Ov, Hv Čj, Aj, Rj, Nj, D, Hv, Čj, Aj, Rj, Hv Čj, Aj, Rj, Nj, Hv c Etnický původ Vl D, Aj, Hv Aj, Rj, Nj, Ov, Hv Aj, Rj, Hv Aj, Rj, Nj, Hv d Multikulturalita Vl, D, Aj, Hv, AJ, Rj, Hv, Nj Aj, Rj, Hv, D Aj, Rj, Ov, Nj, Z, D, Hv e Princip sociálního smíru a solidarity Ov Ov 5) Environmentální výchova (EV) a Ekosystém Prv Prv Prv Př Př Př, Aj, Aj, Aj, Z b Základní podmínky života Prv, Prč, Prv Prv Př Př Př Aj Aj Aj c Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv, Prč Prv Prv Př Př D Ov Z, F d Vztah člověka k prostředí Prv Čj, Prv, Vv Čj, Prv, Prč Př, M, Aj Aj D, Čj, Aj, Z, Čj, Aj, Nj, Ov, Z Čj, Aj, Z, Čj, Z, F, Ov, Nj, Rj 6) Mediální výchova (MeV) 19

20 Ročník Průřezová téma a b Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj D, Čj, Aj, Nj, Čj, Aj, Ov, Čj, Aj, Čj, Aj, Nj, Čj Čj Čj Čj, Ov, c Stavba mediálních sdělení Čj d Vnímání autora mediálního sdělení Čj Čj Čj Čj e Fungování a vliv médií ve společnosti Prv Čj Ov f Tvorba mediálního sdělení Aj Čj, Aj g Práce v realizačním týmu Ov Ov Všechna průřezová témata jsou realizována integrací do vyučovacích předmětů. 20

21 UČEBNÍ PLÁN 1.stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Minimální Reálný Z toho první druhý Vzdělávací obor počet počet dispon. ročník ročník třetí čtvrtý ročník ročník Český jazyk a literatura pátý ročník Cizí jazyk Matematika Matematika Informační Informatika a technologie výpočetní technika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti x x Povinně volitelné předměty x x x 21

22 x Celkem

23 Vzdělávací oblast Minimální počet Reálný počet Z toho dispon. Vzdělávací obor Šestý ročník Sedmý ročník Osmý ročník Devátý ročník Český jazyk a Jazyk a jazyková literatura komunikace Cizí jazyk cizí jazyk Matematika Matematika Informační Informatika a technologie výpočetní technika Člověk a 8 1 Dějepis společnost 3 0 Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Společenské vědy Povinně volitelné 6 0 předměty Přírodopisná praktika

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více