Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA A CÍLE ŠKOLY... 5 Charakteristika školy... 5 Charakteristika pedagogického sboru... 5 Spolupráce s rodiči... 6 Cíle školy... 6 Koncepční záměry... 6 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 7 Charakteristika programu... 7 Klíčové kompetence... 8 Výchovně vzdělávací strategie UČEBNÍ PLÁN ZŠ BĚLÁ NAD RADBUZOU Tabulkové znázornění učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Přehled začlenění průřezových témat tabulky Začlenění průřezových témat - 1. stupeň...15 Začlenění průřezových témat - 2. stupeň...20 Průřezová témata - seznam zkratek...25 OSNOVY PŘEDMĚTŮ- 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce OSNOVY PŘEDMĚTŮ 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Umění a kultura

3 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Volitelné předměty HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ZÁVĚR PŘÍLOHY Příloha č. 1: Klasifikační řád školy Příloha č. 2: Vnitřní řád školy Příloha č. 3: Program podpory a ochrany zdraví Příloha č. 4: Důležitá telefonní čísla Příloha č. 5: Pravidla pro resuscitaci Příloha č. 6: Plán výletů a exkurzí Příloha č. 7: Program protidrogové prevence

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Základní škola Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice, příspěvková organizace Sídlo: Pavlovická 352, Bělá nad Radbuzou, tel.: fax: IČO: Ředitel školy: Miroslav Nový, Koordinátor ŠVP: Kadeřávková Marie, Susková Růžena, Platnost od: Zřizovatel: Město Bělá nad Radbuzou Sídlo: Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, tel IČO: Okres: Domažlice 4

5 CHARAKTERISTIKA A CÍLE ŠKOLY Charakteristika školy Jsme úplnou devíti třídní školou se 174 žáky. Město Bělá nad Radbuzou je spádovou obcí, avšak z okolních vesnic přichází jen malý počet přespolních žáků. Dobrá bytová situace v obci láká mladé rodiny, ale vinou změny zaměstnání je u nás poměrně značná migrace. Průměrný počet 20 žáků na třídu (ani ve výhledu několika let se výrazně nezmění) přináší organizační i ekonomické problémy při dělení tříd na volitelné a nepovinné předměty. Školu navštěvuje bez problémů 10,3 % cizinců (převážně Vietnamců) a příslušníků minorit. Okolní školy nám nekonkurují, naopak se daří získávat děti z jiných obvodů. Na víceleté gymnázium v Domažlicích žáci z 5. a 7. tříd téměř neodcházejí. O dobré úrovni našich absolventů svědčí výsledky přijímacího řízení na střední školy, studenti se úspěšně zařazují a absolvují zvolený obor. Srovnání poskytují také sportovní a předmětové soutěže a olympiády. K hodnocení úrovně žáků využíváme pravidelně testů Kalibro v 5., 7. a 9. třídě, testů Scio, v poslední době i Cermat. Vyučování dosud probíhalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola má dobré materiální podmínky. Prostorné moderní pavilony z roku 1977 dovolují vytvořit kulturní prostředí pro všechny. Kromě učebnového pavilonu se škola pyšní tělocvičnou, novým víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, školními dílnami a cvičnou kuchyňkou, třídy jsou zařízeny novými žákovskými stolky. Máme odborné učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, fyziky, chemie a přírodopisu, počítá se i s vybavením jazykové učebny a zvětšením prostoru v učebně informatiky. Téměř nepřetržitá inovace je zásluhou vstřícné ruky zřizovatele (obce). Součástí školy je družina, školní jídelna a mateřská škola. Komunikaci uvnitř budovy zajišťuje vnitřní počítačová síť a telefony. Školu obklopuje školní zahrada a rozlehlé plochy zeleně a vytváří tak podmínky pro zdravé a kvalitní vyučování i trávení volného času. Charakteristika pedagogického sboru Učitelský sbor je stabilní, to svědčí o spokojenosti lidí, dobrých pracovních i osobních vztazích ve škole. Tvoří ho 15 učitelů se značným zastoupením mužů (4 z 15) Většina má požadovanou pedagogickou kvalifikaci (86,7 %), 2 učitelé studium dokončují, na prvním stupni je kvalifikovanost stoprocentní. Učitelé mají zájem o další vzdělávání, ve specializovaných studijních oborech studují 4 učitelé (výchovné poradenství, koordinátor ŠVP, jazykové kurzy). Perspektivně bude potřeba získat učitele pro speciálně pedagogickou činnost (logopedie, náprava dyslexie ) Škola motivuje pracovníky k rozšiřování vzdělávání, pozitivně se to projevuje v pestré nabídce volnočasových aktivit žáků. Posíleny byly formy společného vzdělávání v tématech Počítačová gramotnost, Tvorba ŠVP. K soudržnosti kolektivu přispívají také společné akce (zájezdy, kultura, sport). Nevýhodou sboru je vyšší věkový průměr (47 let), několik členů odejde zanedlouho do penze a bude třeba hledat náhradu, nejcitlivěji bude chybět kvalifikovaný učitel českého jazyka. 5

6 Spolupráce s rodiči Prostřednictvím žákovské knížky jsou poskytovány denně okamžité informace. Průběžně se rodiče dozvídají o dění ve škole také ve veřejné vývěsní skříňce a na internetových stránkách školy. Dvakrát ročně se konají třídní schůzky, taktéž dvakrát ročně konzultační dny. Problémy je možné řešit v pravidelných konzultačních hodinách každého z učitelů, případně dohodnout jiný čas. Škola se chce stále více otevírat rodičům, uspořádali jsme několikrát Den otevřených dveří, zájem rodičů byl vždy nízký, přesto akci budeme opakovat. Bohatá účast je na slavnostních akcích (školní akademie, závěr školního roku). Hodláme hledat nové cesty, jak přivést rodiče do školy (větší propagace školních akcí na veřejnosti, akce společné pro rodiče i děti, podíl rodičů na zajištění exkurzí, vedení kroužků, spolupráce se školskou radou atd.). Našimi partnery při výchově jsou i další subjekty : například sportovní oddíly TJ Start (kopaná, volejbal), zájmové organizace (rybáři, hasiči), TOM Orlíci, Pedagogicko-psychologická poradna Domažlice, Středisko výchovné péče Domažlice, Město Bělá nad Radbuzou. Velmi vstřícný postoj obce umožňuje renovaci budov i vybavení, a také spolupráci se zahraničními školami v německém Eslarnu a švýcarském Hindelbanku. Cíle školy To, co se děje ve škole, by mělo děti motivovat k učení a ochotě se dále vzdělávat. Otevřená a přátelská atmosféra a kulturní prostředí podporují dobré výsledky. Co nejširší nabídka aktivit pomůže k profilování zájmu dětí a je prevencí patologických jevů - Kdo si hraje, nezlobí. Škola je otevřená veřejnosti, podílí se i na vzdělávání dospělých (kurzy IT a anglického jazyka). Absolventi mají představu o své další studijní či profesní orientaci, odcházejí dobře připraveni. Respektujme se navzájem. Koncepční záměry Dlouhodobou vizí naší školy a mottem je Pohodová škola pro všechny, žáky i dospělé. Škola založila svoji propagaci na tradiční podobě školy, kdy se snažíme zachovávat a vytvářet tradiční hodnoty dobrá kázeň žáků, rozsáhlý obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost veřejnosti. Nepodléháme módním vlivům v organizaci výuky a alternativních vyučovacích postupech. Přitom se nebráníme užitečným změnám a modernizaci vyučování. Hlavními úkoly zůstávají výuka cizích jazyků, informatika a využití volného času dětí. K charakteristice školy bylo využito výsledků Mapy školy (Scio 2006) a SWOT analýzy pedagogického sboru z roku

7 CHARAKTERISTIKA ŠVP Charakteristika programu Náš ŠVP nechce být výrazně odlišný od jiných, škola se neprofiluje jedním směrem, chceme umožňovat harmonický rozvoj všem žákům. Zvýšenou pozornost věnuje následujícím oblastem: Uvědomujeme si důležitost komunikačních technologií zařazujeme v učebním plánu předmět informatika od 5. tř. ve všech ročnících, pracují kroužky počítačů, počítačové grafiky, webové stránky školy, internetová schránka důvěry. Díky kvalifikovaným učitelům cizích jazyků můžeme kromě povinné výuky nabízet také nepovinné předměty Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce (dokonce s německým učitelem). Řadu let probíhá 2x měsíčně společné vyučování žáků 2. a 3. tříd škol z Bělé n. R. a německého Eslarnu i jiné družební aktivity pro žáky druhého stupně. Rozvíjíme fyzickou zdatnost a sportovní nadání žáků v řadě sportovních kroužků,, připravujeme děti pravidelně na soutěže, pořádáme lyžařské kurzy,plavecký výcvik. Akcí okresního významu jsou Bělské sportovní dny, probíhající v závěru školního roku. Podpora a ochrana zdraví žáků je zabezpečována zařazením předmětu Výchova ke zdraví v 6., 7. a 9. třídě, ve 4. a 5. třídě je toto učivo součástí přírodovědy. škola dbá na důslednou prevenci úrazů a vytváření návyků zdravého životního stylu. Děti mohou pracovat ve zdravotnických kroužcích. Chceme vytvořit vhodné podmínky pro všechny žáky. Děti se SPU mohou být integrováni v běžných třídách, ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou jsou učitelé připraveni vytvořit pro ně individuální plán. Pozornost je věnována nadaným žákům formou vnitřní diferenciace, široké nabídky volitelných i nepovinných předmětů a také individuálního přístupu (příprava k soutěžím, rozšiřující učivo). 7

8 Klíčové kompetence V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností. Vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. Samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy. Ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů. Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. 8

9 Využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu. Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření. 9

10 Orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. Školní vzdělávací plán ZŠ Bělá n. R. je vytvořen tak, aby vedl k formování klíčových kompetencí žáků na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Klíčovými kompetencemi se rozumí souhrn potřebných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou pro osobní život člověka a jeho uplatnění ve společnosti nejvýznamnější. Jejich utváření v ZŠ nekončí, představuje základ pro další celoživotní učení a orientaci v praktickém životě. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, navzájem se prolínají a lze je získat jen jako komplexní výsledek vzdělávání. Proto pouze společné působení všech aktivit školy vede k žádanému cíli. 10

11 Výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy, kterými chceme přispívat k utváření klíčových kompetencí žáků. Kompetence k učení Škola aktivně nabízí žákům přístup k různým zdrojům informací (encyklopedie, video,internet, počítačové programy, atlasy, tisk, výstavy). Učitelé zadávají úkoly vyžadující samostatné vyhledávání informací. Učíme žáky informace třídit, srovnávat,vyslovovat hypotézy a ověřovat je. Vedeme žáky k aplikaci poznatků v jiných předmětech i v reálném životě. Pracujeme s chybou jako vodítkem ke správnému řešení. Často zařazujeme metody, při kterých dospívají k řešení žáci sami. Vytváříme dostatek příležitostí k praktickým úkolům, pokusům, pozorováním, při kterých se rozvíjejí poznávací schopnosti žáků. Soustavností požadavků vedeme děti k plánování a organizaci vlastního učení. Zapojujeme žáky do procesu hodnocení a sebehodnocení. Kompetence k řešení problémů Vedeme žáky k plánování úkolů a postupů, k odhadu výsledku. Učitelé kladou často otevřené otázky a problémové úkoly. Zadáváme úkoly, které žádají spolupráci se spolužáky, rodiči, jinými učiteli (projekty). Dáváme prostor na rozhovor o vlastních zkušenostech žáků, učíme děti vyvozovat závěry z jednání druhých lidí. Učíme děti nebát se problémů, hovořit o nich, přijímat odpovědnost za své chování. Nabídkou spojení na odbornou pomoc (linka důvěry, psych. poradna,výchovný poradce) pomáháme předcházet kritickým situacím. Podporujeme starší žáky v samostatném organizování akcí mimo vyučování. Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke kultivovanému vystupování a jednání. Učitelé dávají příležitost pro komunikaci různými formami (písemně, výtvarnými prostředky, pomocí ICT, přímou diskusí). Podněcujeme žáky k vyslovení vlastního názoru a jeho obhajování vhodnou argumentací, učíme pravidlům diskuse. Ve všech předmětech učitelé dbají na hlasité srozumitelné vyjadřování žáků, věnují pozornost písemnému projevu. Seznamováním dětí s odbornými termíny, symboly, vzorci, grafy a nákresy rozšiřujeme komunikační možnosti žáků. Učitelé se zajímají o názory a pocity žáků, podporují jejich sebevědomí při komunikaci. Už od nižších tříd se snažíme zajistit co nejlepší podmínky pro seznámení s počítači (školní družina, kroužky počítačů, výuka informatiky od 5. třídy, vylepšování vybavení učebny). Starší žáci se sami podílejí na tvorbě webových stránek. Kvalitním zabezpečením výuky cizích jazyků otevíráme dětem možnosti dorozumění v cizích zemích, vytváříme předpoklady pro partnerský styk se školami v Eslarnu a švýcarském Hindelbanku. 11

12 Kompetence sociálně personální Nabízíme hodně příležitostí k práci v týmu. Pozitivně hodnotíme dobrou spolupráci, respektování odlišného názoru. Zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu žáků, zadáváme diferencované úkoly. Učitelé podporují vytváření kladného sebehodnocení žáka, umožňují zažít úspěch. Škola poskytuje příležitosti k rozvoji talentovaných žáků (nepovinné předměty, olympiády, projekty, soutěže). Vedeme žáky k ohleduplnosti, taktu, uznávání kvalit druhých lidí. Učíme děti poznat a odsoudit nežádoucí projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu. Kompetence občanské Žáci se podílejí na utváření pravidel, řešení problémů ve škole (i prostřednictvím žákovského parlamentu, třídní samosprávy). Učitelé vyžadují respektování dohodnutých pravidel,dodržování slušného chování. Oceňujeme ohleduplné chování, odsuzujeme hrubost a násilí. Učíme žáky porozumět společenskému dění,chápat zákony a respektovat je. Pěstujeme v dětech vztah k tradicím, historii a kulturnímu dědictví. Častým kontaktem s přírodou vedeme děti k porozumění, citlivému vztahu a budujeme pocit zodpovědnosti za životní prostředí. Umožňujeme dětem zapojení do akcí školy i města. Simulujeme podmínky umožňující nácvik zodpovědného chování v situacích ohrožení (požár, záplavy, chemické nebezpečí atd.), ukazujeme a nacvičujeme 1. pomoc. Kompetence pracovní Vytváříme pro žáky rozmanité pracovní podmínky,podporujeme tvořivost, uplatňování vlastních nápadů. Rozvíjíme pracovní dovednosti, vytváříme pozitivní vztah k fyzické práci. Vedeme žáky ke správnému používání materiálů, pomůcek, nářadí a zařízení. Učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce, zajímá se o názory a zkušenosti dětí. Vyžadujeme dodržování pracovních. postupů, termínů a kvality odvedené práce. Dbáme na dodržování bezpečnosti práce, učíme poskytování 1. pomoci. Při skupinových činnostech navozujeme podmínky pro rozdílení rolí, vlastní organizaci práce,nácvik spolupráce ve skupině. Využíváme všech příležitostí k nabídce informací pro profesní orientaci žáků (exkurze, besedy, video, testy Scio, Kalibro, spolupráce s úřadem práce v Domažlicích). 12

13 UČEBNÍ PLÁN ZŠ BĚLÁ NAD RADBUZOU Tabulkové znázornění učebního plánu 13

14 Poznámky k učebnímu plánu Téměř zachováváme vymezení předmětů jednotlivých oblastí RUP. Vytvořili jsme jeden integrovaný předmět Biologie člověka pro 8. ročník s dotací 3 hodiny (z volné časové dotace). Předmět propojuje témata vzdělávacích oborů Přírodopis a Výchova ke zdraví: biologie člověka a genetika, změny v životě člověka a jejich reflexe (část), zdravý způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví, ochrana před chorobami, chronickými onemocněními a úrazy), rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (civilizační choroby), hodnota a podpora zdraví. Související témata Výchovy ke zdraví jsou začleněna do ostatních ročníků v předmětech Rodinná výchova a Občanská výchova. Zřetelně rozšířená je výuka Informatiky (obsahuje témata oblasti Informační a komunikační technologie). Vyučuje se v 6., 7., 8., 9. ročníku po 1 hodině, přidány 3 hodiny z volné časové dotace. V Rodinné výchově v 6., 7., a 9. třídě se realizují témata okruhu Výchova ke zdraví. Pro širokou nabídku volitelných předmětů na 2. stupni umožňující diferenciaci žáků podle zájmů a schopností je určeno 10 hodin z volné časové dotace. Druhý cizí jazyk Německý jazyk nabízíme od 6. ročníku jako volitelný předmět, vyučován je 2 hodiny týdně. Kromě vyučovacích hodin je k uskutečňování ŠUP využíváno exkurzí (v předmětech Vlastivěda, Přírodověda, Přírodopis, Chemie, Zeměpis, Dějepis, Pracovní činnosti) viz plán exkurzí a výletů. Žáci školy absolvují kurzy plavání (1. stupeň organizačně zajišťuje Plavecká škola Domažlice), kurz Dopravní výchovy, kurz lyžování (v 7. ročníku, zajišťuje škola). Průřezová témata jsou začleněna do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů (viz tabulky). Ověřujeme vhodné projekty k realizaci jednotlivých témat. 14

15 Přehled začlenění průřezových témat tabulky Začlenění průřezových témat - 1. stupeň Mediální výchova (MeV) Okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení c a b 1. stupeň Čj Čj Čj, Tv, Vv ČJ, Př, Hv, Inf, Vv, Tv Čj, Tv Čj Čj Čj, Př Vnímání autora mediálních sdělení d Prv, Hv Prv, Hv Prv Hv Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení f Práce v realizačním týmu g e Vl Vl 15

16 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Okruhy 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání a1 M, Pč, Prv M, Pč, Prv M, Pč, Prv M, Pč M, Pč Sebepoznání a sebepojetí a2 Čj, Prv, Tv Čj, Prv Čj, Prv Čj Čj, Př Seberegulace a sebeorganizace a3 Čj, Pč, Prv Čj, Pč, Prv Čj, Pč, Prv Čj, Pč Čj, Pč, Př, Tv Psychohygiena a4 Čj, Pč, Prv Čj, Pč, Prv Čj, Pč, Prv Čj, M Čj, M Kreativita a5 Pč Pč M, Pč Pč Pč, Inf Poznávání lidí b1 Čj, Prv Čj, Prv Čj, Prv, Tv Čj, Aj Čj, Vl, Aj Mezilidské vztahy b2 Čj, Prv Čj, Prv, Tv Čj, Prv Čj, Vl Čj Komunikace b3 Čj, Prv Čj, Prv Čj, Prv Čj, Prv, Aj Čj, Aj, Inf Kooperace a kompetice b4 M M M M M Řešení problémů a rozhodovací dovednosti c1 M, Prv M, Prv M, Prv M, Př M Hodnoty, postoje, praktická etika c2 Vl 16

17 Výchova demokratického občana (VDO) Okruhy 1. stupeň Občanská společnost a škola a Čj, Prv, Tv, Vv Čj, Prv, Tv, Vv Čj, Prv, Tv, Vv Čj, Vl Čj Občan, demokratická společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování b c d Prv Prv Prv Vl, Tv Vl Vl Výchova k myšlení v evropských souvislostech (VMEGS) Okruhy 1. stupeň Evropa a svět nás zajímá a Hv Čj Čj, Aj, Hv Čj, Pč Čj, Pč, Vl, Hv Objevujeme Evropu a svět b Pč, Pv Pč, Tv, Vl Jsme Evropané c Vl Př 17

18 Multikulturní výchova (MuV) Okruhy 1. stupeň Kulturní diference a Prv, Hv Čj, Prv Čj, Prv Čj, Hv, Vv Čj, Vv, Vl Lidské vztahy b Prv, Hv Čj, Prv, Hv Čj, Prv, Aj, Tv Čj, Vv, Pč, Vl, Aj, Hv Čj, Pč, Vl, Hv, Inf, Vv Etnický původ c Prv Čj, Prv Čj, Prv Čj, Vv Čj, Vl, Vv Multikulturalita d Aj Vl Princip sociálního smíru a solidarity e Čj Čj Čj Čj, Vl 18

19 Enviromentální výchova (EV) Okruhy 1. stupeň Ekosystémy a M, Prv, Vv M, Prv, Vv M, Prv, Vv M, Př, Aj, Vv M, Př, Vv Základní podmínky života b M, Pč, Prv, Hv M, Pč, Prv M, Pč, Prv M, Pč, Př M, Pč, Př, Vl Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí c d M, Pč Čj, M, Pč Čj, M Čj, M, Pč, Př, Vl, Vv M, Pč, Prv, Tv, Vv Čj, M, Pč, Prv, Tv, Vv Čj, M, Prv, Vv Čj, M, Pč, Př, Vl, Vv Čj, M, Pč, Př, Vv, Vl Čj, M, Pč, Př, Vl, Vv 19

20 Začlenění průřezových témat - 2. stupeň Mediální výchova (MeV) Okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a b 2. stupeň Čj, Inf, Z Do, PčV, Př, Čj Do, Aj Inf, Aj, Do, Čj, Hv Tv, Z Čj, Z, Rv, Tv Čj, Tv D, Čj, Tv Stavba mediálních sdělení c Čj Čj Inf, Aj, Čj Vnímání autora mediálních sdělení d Čj BiČ Hv Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení e f Vv PčV, Ov, Do Čj, D, Vv, Do, Aj Rv, D, Do, Čj, Inf Rv, Vv, Aj, Čj, Inf Vv, Ov, Inf Ch, Rv, Inf, Aj, Čj,Ov Práce v realizačním týmu g Ov, Tv Ov, Tv Ov Vv, Aj,Ov 20

21 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Okruhy Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí a1 a2 Př, Čj, Vv, M, Hv, Ov, Tv, Z Rv, Vv, Tv 2. stupeň Vv, PčV, M, Hv, Př, Tv, Z Rv, Vv, Do, PčV, Ov, Tv Ch, BiČ, Vv, Ov, Tv, Aj BiČ, Čj, Vv, Do, Ov, Tv,Pvt Ch, Inf, Hv, Tv Vv, Aj, Do, Čj, Tv,Ov, Pvt Seberegulace a sebeorganizace a3 Rv, Př, Ov, Čj, Z Rv, PčDo, Čj, Z Do, Ov, Ch, BiČ Ch, Rv, M, Inf, Do Psychohygiena a4 Rv, Ov, Př Př, Rv BiČ, Ov Rv,Pvp Kreativita a5 Rv, Vv, Inf, Př, Ov, PčP, D, Z Vv, Do, Ov, Inf, Hv, PčV, Aj, Př, Z Poznávání lidí b1 Aj, Ov, Tv Čj, Ov, Vv, Tv, Z Ov Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika b2 b3 b4 c1 c2 Rv, Aj, Ov, PčP, Hv, D, Tv PčP, Rv, Vv, Hv, D, Aj, Ov, Z,Pvt PčP, Př, Ov, D,Pvt BiČ, Do, Ov, Inf, Aj Rv, Inf, Aj, Do, Hv,Pvp,Ov Ov, Do, Tv BiČ, Ov, Do Hv, Aj, Do,Ov Rv, VNj, Ov, Hv, Z,Pvt Do, Ov, Aj, Př, ZPvt VNj, Ov, Inf, Hv, Aj,Pvt Ch, BiČ, Vv, Do, Ov, AjPvt PčP, M, Př, Ov, Z Rv, M, Ov, Aj, Z Ch, BiČ, Vv, Ov, M,Pvt Ch, Rv, Vv, M, Aj,Ov Ch, Rv, Aj, Do,Pvp, Ov M, Aj, RvPvt,Ov PčP, Rv, Ov, Př, D Ov, Inf, Fy, Z BiČ, Ov, Ch Př, Vv, Inf, Aj, DPvp,Ov 21

22 Výchova demokratického občana (VDO) Okruhy 2. stupeň Občanská společnost a škola a Aj, Ov, PčP D, Čj, Z Čj,Pvp Občan, demokratická společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování b c d D, Ov, Př, Tv, Z Rv, D, PčV, Ov, Př, PčDo, Do, Aj, Tv, Z Čj, D, Do, PčDo, Ov, Ch, BiČ, Tv, Z Rv, D, Do, Aj, Ch, Tv,Pvp,Ov Ov Ov, Z Ov D, Aj,Ov Vv, Ov, D, Hv Ov D, Ov D, Čj,Pvp, Ov Výchova k myšlení v evropských souvislostech (VMEGS) Okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět a b 2. stupeň Čj, Hv, Aj, Ov, Tv Př, Čj, Aj, Z Vv, VNj, Aj, PčV, Ov, Tv, Z Čj, Ov, Aj, PčV, Do, Z Vv, VNj, Ov, Čj, Tv M, Hv, Aj, D, Fy, Do, Z Př, Ch, D, Čj, Hv, Tv, Fy D, Aj, Do, Čj, Hv Jsme Evropané c D, Vv D, Vv, Ov, Hv, Z Vv, Ov, Z D, Hv, Vv, Aj,Ov 22

23 Multikulturní výchova (MuV) Kulturní diference Lidské vztahy Okruhy a b Čj, Aj, Ov, Tv, Z 2. stupeň D, Aj, Ov, Hv, VNj, Tv, Z BiČ, D, Hv, VNj, Z Ov, Tv VNj, Ov, Tv, Z BiČ, Vv, D, VNj, Ov, Čj, Z Hv Aj, D, Hv Etnický původ c Z D, Ov, Z BiČ, Hv, Aj, D, Z D, Hv,Ov Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity d e D, Z Vv, Ov, Hv, Aj, D, Do, PčV, Z D, Aj, Do, Z Do, Aj, D, Hv,Ov Ov Rv,Ov 23

24 Enviromentální výchova (EV) Okruhy 2. stupeň Ekosystémy a Př, Vv, Z Př, Z Ch, Z Aj Základní podmínky života b Př, Z Př, M, Fy, Z Ch, M, Z Př, Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí c d D, Vv, Ov, Př, Z Př, PčDo, Ov, Vv, Fy, Z Př, PčP, Hv, Ov, Čj, Tv, Z Př, Čj, Vv, Ov, Fy, Do, Rv, Hv, Tv Ch, BiČ, D, Vv, Aj, M, Z Čj, Vv, M, Fy, Hv, D, Do, Tv, Z D, Př, Aj,Pvp, Pvt Př, Ch, D, Vv, Aj, Do, Čj, Tv,Pvp,Pvt 24

25 Průřezová témata - seznam zkratek a b c OSV Osobnostní rozvoj 1 Rozvoj sch. poznávání 2 Sebepoznání a sebepojetí 3 Seberegulace a sebeorganizace 4 Psychohygiena 5 Kreativita Sociální rozvoj 1 Poznávání lidí 2 Mezilidské vztahy 3 Komunikace 4 Kooperace a kompetice Morální rozvoj 1 Řešení problémů 2 Hodnoty, postoje VDO a Obč. společnost a škola b Občan, obč. společnost a stát c Formy participace občanů... d Principy demokracie a b c a b c d e VMEGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané MuV Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a b c d EV Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy ŽP Vztah člověka k prostředí MeV a Kritické čtení b Interpretace vztahu... c Stavba med. sdělení d Vnímání autora med. sděl. e Fungování a vliv médií ve spol. f Tvorba mediálního sdělení g Práce v realizačním týmu OSV - Osobnostní a sociální výchova VDO - Výchova demokratického občana VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MuV - Multikultumí výchova EV - Environmentální výchova MeV - Mediální výchova 25

26 OSNOVY PŘEDMĚTŮ- 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět: v 1. ročníku 9 hodin týdně psaní, slohová, jazyková a literární výchova v 2. ročníku 10 hodin týdně 4 hodiny jazyková výchova 1 hodina slohová výchova 5 hodin čtení a literární výchova, psaní v 3. ročníku 10 hodin týdně 4 hodiny jazyková výchova 1 hodina slohová výchova 5 hodin čtení a literární výchova, psaní v 4. ročníku 7 hodin týdně 5 hodin jazyková výchova 1 hodina slohová výchova 1 hodina čtení a literární výchova v 5. ročníku 7 hodin týdně 5 hodin jazyková výchova 1 hodina slohová výchova 1 hodina čtení a literární výchova Vzdělávání je v českém jazyce zaměřeno na zvládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě osvojování a rozvíjení čtenářských schopností vedení žáků k využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) osvojování běžných pravidel mezilidské komunikace rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře Předmět český jazyk je spjat s ostatními předměty (např. matematika slovní úlohy, prvouka, přírodověda, vlastivěda vyhledávání informací a jejich zaznamenávání ) Předmětem prolínají průřezová témata: OSV VDO VMEGS EV MeV MuV 26

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou OBSAH OBSAH... 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA A CÍLE ŠKOLY... 5 Charakteristika školy...5

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více