Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA A CÍLE ŠKOLY... 5 Charakteristika školy... 5 Charakteristika pedagogického sboru... 5 Spolupráce s rodiči... 6 Cíle školy... 6 Koncepční záměry... 6 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 7 Charakteristika programu... 7 Klíčové kompetence... 8 Výchovně vzdělávací strategie UČEBNÍ PLÁN ZŠ BĚLÁ NAD RADBUZOU Tabulkové znázornění učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Přehled začlenění průřezových témat tabulky Začlenění průřezových témat - 1. stupeň...15 Začlenění průřezových témat - 2. stupeň...20 Průřezová témata - seznam zkratek...25 OSNOVY PŘEDMĚTŮ- 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce OSNOVY PŘEDMĚTŮ 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Umění a kultura

3 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Volitelné předměty HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ZÁVĚR PŘÍLOHY Příloha č. 1: Klasifikační řád školy Příloha č. 2: Vnitřní řád školy Příloha č. 3: Program podpory a ochrany zdraví Příloha č. 4: Důležitá telefonní čísla Příloha č. 5: Pravidla pro resuscitaci Příloha č. 6: Plán výletů a exkurzí Příloha č. 7: Program protidrogové prevence

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Základní škola Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice, příspěvková organizace Sídlo: Pavlovická 352, Bělá nad Radbuzou, tel.: fax: IČO: Ředitel školy: Miroslav Nový, Koordinátor ŠVP: Kadeřávková Marie, Susková Růžena, Platnost od: Zřizovatel: Město Bělá nad Radbuzou Sídlo: Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, tel IČO: Okres: Domažlice 4

5 CHARAKTERISTIKA A CÍLE ŠKOLY Charakteristika školy Jsme úplnou devíti třídní školou se 174 žáky. Město Bělá nad Radbuzou je spádovou obcí, avšak z okolních vesnic přichází jen malý počet přespolních žáků. Dobrá bytová situace v obci láká mladé rodiny, ale vinou změny zaměstnání je u nás poměrně značná migrace. Průměrný počet 20 žáků na třídu (ani ve výhledu několika let se výrazně nezmění) přináší organizační i ekonomické problémy při dělení tříd na volitelné a nepovinné předměty. Školu navštěvuje bez problémů 10,3 % cizinců (převážně Vietnamců) a příslušníků minorit. Okolní školy nám nekonkurují, naopak se daří získávat děti z jiných obvodů. Na víceleté gymnázium v Domažlicích žáci z 5. a 7. tříd téměř neodcházejí. O dobré úrovni našich absolventů svědčí výsledky přijímacího řízení na střední školy, studenti se úspěšně zařazují a absolvují zvolený obor. Srovnání poskytují také sportovní a předmětové soutěže a olympiády. K hodnocení úrovně žáků využíváme pravidelně testů Kalibro v 5., 7. a 9. třídě, testů Scio, v poslední době i Cermat. Vyučování dosud probíhalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola má dobré materiální podmínky. Prostorné moderní pavilony z roku 1977 dovolují vytvořit kulturní prostředí pro všechny. Kromě učebnového pavilonu se škola pyšní tělocvičnou, novým víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, školními dílnami a cvičnou kuchyňkou, třídy jsou zařízeny novými žákovskými stolky. Máme odborné učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy, fyziky, chemie a přírodopisu, počítá se i s vybavením jazykové učebny a zvětšením prostoru v učebně informatiky. Téměř nepřetržitá inovace je zásluhou vstřícné ruky zřizovatele (obce). Součástí školy je družina, školní jídelna a mateřská škola. Komunikaci uvnitř budovy zajišťuje vnitřní počítačová síť a telefony. Školu obklopuje školní zahrada a rozlehlé plochy zeleně a vytváří tak podmínky pro zdravé a kvalitní vyučování i trávení volného času. Charakteristika pedagogického sboru Učitelský sbor je stabilní, to svědčí o spokojenosti lidí, dobrých pracovních i osobních vztazích ve škole. Tvoří ho 15 učitelů se značným zastoupením mužů (4 z 15) Většina má požadovanou pedagogickou kvalifikaci (86,7 %), 2 učitelé studium dokončují, na prvním stupni je kvalifikovanost stoprocentní. Učitelé mají zájem o další vzdělávání, ve specializovaných studijních oborech studují 4 učitelé (výchovné poradenství, koordinátor ŠVP, jazykové kurzy). Perspektivně bude potřeba získat učitele pro speciálně pedagogickou činnost (logopedie, náprava dyslexie ) Škola motivuje pracovníky k rozšiřování vzdělávání, pozitivně se to projevuje v pestré nabídce volnočasových aktivit žáků. Posíleny byly formy společného vzdělávání v tématech Počítačová gramotnost, Tvorba ŠVP. K soudržnosti kolektivu přispívají také společné akce (zájezdy, kultura, sport). Nevýhodou sboru je vyšší věkový průměr (47 let), několik členů odejde zanedlouho do penze a bude třeba hledat náhradu, nejcitlivěji bude chybět kvalifikovaný učitel českého jazyka. 5

6 Spolupráce s rodiči Prostřednictvím žákovské knížky jsou poskytovány denně okamžité informace. Průběžně se rodiče dozvídají o dění ve škole také ve veřejné vývěsní skříňce a na internetových stránkách školy. Dvakrát ročně se konají třídní schůzky, taktéž dvakrát ročně konzultační dny. Problémy je možné řešit v pravidelných konzultačních hodinách každého z učitelů, případně dohodnout jiný čas. Škola se chce stále více otevírat rodičům, uspořádali jsme několikrát Den otevřených dveří, zájem rodičů byl vždy nízký, přesto akci budeme opakovat. Bohatá účast je na slavnostních akcích (školní akademie, závěr školního roku). Hodláme hledat nové cesty, jak přivést rodiče do školy (větší propagace školních akcí na veřejnosti, akce společné pro rodiče i děti, podíl rodičů na zajištění exkurzí, vedení kroužků, spolupráce se školskou radou atd.). Našimi partnery při výchově jsou i další subjekty : například sportovní oddíly TJ Start (kopaná, volejbal), zájmové organizace (rybáři, hasiči), TOM Orlíci, Pedagogicko-psychologická poradna Domažlice, Středisko výchovné péče Domažlice, Město Bělá nad Radbuzou. Velmi vstřícný postoj obce umožňuje renovaci budov i vybavení, a také spolupráci se zahraničními školami v německém Eslarnu a švýcarském Hindelbanku. Cíle školy To, co se děje ve škole, by mělo děti motivovat k učení a ochotě se dále vzdělávat. Otevřená a přátelská atmosféra a kulturní prostředí podporují dobré výsledky. Co nejširší nabídka aktivit pomůže k profilování zájmu dětí a je prevencí patologických jevů - Kdo si hraje, nezlobí. Škola je otevřená veřejnosti, podílí se i na vzdělávání dospělých (kurzy IT a anglického jazyka). Absolventi mají představu o své další studijní či profesní orientaci, odcházejí dobře připraveni. Respektujme se navzájem. Koncepční záměry Dlouhodobou vizí naší školy a mottem je Pohodová škola pro všechny, žáky i dospělé. Škola založila svoji propagaci na tradiční podobě školy, kdy se snažíme zachovávat a vytvářet tradiční hodnoty dobrá kázeň žáků, rozsáhlý obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost veřejnosti. Nepodléháme módním vlivům v organizaci výuky a alternativních vyučovacích postupech. Přitom se nebráníme užitečným změnám a modernizaci vyučování. Hlavními úkoly zůstávají výuka cizích jazyků, informatika a využití volného času dětí. K charakteristice školy bylo využito výsledků Mapy školy (Scio 2006) a SWOT analýzy pedagogického sboru z roku

7 CHARAKTERISTIKA ŠVP Charakteristika programu Náš ŠVP nechce být výrazně odlišný od jiných, škola se neprofiluje jedním směrem, chceme umožňovat harmonický rozvoj všem žákům. Zvýšenou pozornost věnuje následujícím oblastem: Uvědomujeme si důležitost komunikačních technologií zařazujeme v učebním plánu předmět informatika od 5. tř. ve všech ročnících, pracují kroužky počítačů, počítačové grafiky, webové stránky školy, internetová schránka důvěry. Díky kvalifikovaným učitelům cizích jazyků můžeme kromě povinné výuky nabízet také nepovinné předměty Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce (dokonce s německým učitelem). Řadu let probíhá 2x měsíčně společné vyučování žáků 2. a 3. tříd škol z Bělé n. R. a německého Eslarnu i jiné družební aktivity pro žáky druhého stupně. Rozvíjíme fyzickou zdatnost a sportovní nadání žáků v řadě sportovních kroužků,, připravujeme děti pravidelně na soutěže, pořádáme lyžařské kurzy,plavecký výcvik. Akcí okresního významu jsou Bělské sportovní dny, probíhající v závěru školního roku. Podpora a ochrana zdraví žáků je zabezpečována zařazením předmětu Výchova ke zdraví v 6., 7. a 9. třídě, ve 4. a 5. třídě je toto učivo součástí přírodovědy. škola dbá na důslednou prevenci úrazů a vytváření návyků zdravého životního stylu. Děti mohou pracovat ve zdravotnických kroužcích. Chceme vytvořit vhodné podmínky pro všechny žáky. Děti se SPU mohou být integrováni v běžných třídách, ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou jsou učitelé připraveni vytvořit pro ně individuální plán. Pozornost je věnována nadaným žákům formou vnitřní diferenciace, široké nabídky volitelných i nepovinných předmětů a také individuálního přístupu (příprava k soutěžím, rozšiřující učivo). 7

8 Klíčové kompetence V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností. Vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. Samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy. Ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů. Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. 8

9 Využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu. Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření. 9

10 Orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. Školní vzdělávací plán ZŠ Bělá n. R. je vytvořen tak, aby vedl k formování klíčových kompetencí žáků na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Klíčovými kompetencemi se rozumí souhrn potřebných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou pro osobní život člověka a jeho uplatnění ve společnosti nejvýznamnější. Jejich utváření v ZŠ nekončí, představuje základ pro další celoživotní učení a orientaci v praktickém životě. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, navzájem se prolínají a lze je získat jen jako komplexní výsledek vzdělávání. Proto pouze společné působení všech aktivit školy vede k žádanému cíli. 10

11 Výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy, kterými chceme přispívat k utváření klíčových kompetencí žáků. Kompetence k učení Škola aktivně nabízí žákům přístup k různým zdrojům informací (encyklopedie, video,internet, počítačové programy, atlasy, tisk, výstavy). Učitelé zadávají úkoly vyžadující samostatné vyhledávání informací. Učíme žáky informace třídit, srovnávat,vyslovovat hypotézy a ověřovat je. Vedeme žáky k aplikaci poznatků v jiných předmětech i v reálném životě. Pracujeme s chybou jako vodítkem ke správnému řešení. Často zařazujeme metody, při kterých dospívají k řešení žáci sami. Vytváříme dostatek příležitostí k praktickým úkolům, pokusům, pozorováním, při kterých se rozvíjejí poznávací schopnosti žáků. Soustavností požadavků vedeme děti k plánování a organizaci vlastního učení. Zapojujeme žáky do procesu hodnocení a sebehodnocení. Kompetence k řešení problémů Vedeme žáky k plánování úkolů a postupů, k odhadu výsledku. Učitelé kladou často otevřené otázky a problémové úkoly. Zadáváme úkoly, které žádají spolupráci se spolužáky, rodiči, jinými učiteli (projekty). Dáváme prostor na rozhovor o vlastních zkušenostech žáků, učíme děti vyvozovat závěry z jednání druhých lidí. Učíme děti nebát se problémů, hovořit o nich, přijímat odpovědnost za své chování. Nabídkou spojení na odbornou pomoc (linka důvěry, psych. poradna,výchovný poradce) pomáháme předcházet kritickým situacím. Podporujeme starší žáky v samostatném organizování akcí mimo vyučování. Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke kultivovanému vystupování a jednání. Učitelé dávají příležitost pro komunikaci různými formami (písemně, výtvarnými prostředky, pomocí ICT, přímou diskusí). Podněcujeme žáky k vyslovení vlastního názoru a jeho obhajování vhodnou argumentací, učíme pravidlům diskuse. Ve všech předmětech učitelé dbají na hlasité srozumitelné vyjadřování žáků, věnují pozornost písemnému projevu. Seznamováním dětí s odbornými termíny, symboly, vzorci, grafy a nákresy rozšiřujeme komunikační možnosti žáků. Učitelé se zajímají o názory a pocity žáků, podporují jejich sebevědomí při komunikaci. Už od nižších tříd se snažíme zajistit co nejlepší podmínky pro seznámení s počítači (školní družina, kroužky počítačů, výuka informatiky od 5. třídy, vylepšování vybavení učebny). Starší žáci se sami podílejí na tvorbě webových stránek. Kvalitním zabezpečením výuky cizích jazyků otevíráme dětem možnosti dorozumění v cizích zemích, vytváříme předpoklady pro partnerský styk se školami v Eslarnu a švýcarském Hindelbanku. 11

12 Kompetence sociálně personální Nabízíme hodně příležitostí k práci v týmu. Pozitivně hodnotíme dobrou spolupráci, respektování odlišného názoru. Zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu žáků, zadáváme diferencované úkoly. Učitelé podporují vytváření kladného sebehodnocení žáka, umožňují zažít úspěch. Škola poskytuje příležitosti k rozvoji talentovaných žáků (nepovinné předměty, olympiády, projekty, soutěže). Vedeme žáky k ohleduplnosti, taktu, uznávání kvalit druhých lidí. Učíme děti poznat a odsoudit nežádoucí projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu. Kompetence občanské Žáci se podílejí na utváření pravidel, řešení problémů ve škole (i prostřednictvím žákovského parlamentu, třídní samosprávy). Učitelé vyžadují respektování dohodnutých pravidel,dodržování slušného chování. Oceňujeme ohleduplné chování, odsuzujeme hrubost a násilí. Učíme žáky porozumět společenskému dění,chápat zákony a respektovat je. Pěstujeme v dětech vztah k tradicím, historii a kulturnímu dědictví. Častým kontaktem s přírodou vedeme děti k porozumění, citlivému vztahu a budujeme pocit zodpovědnosti za životní prostředí. Umožňujeme dětem zapojení do akcí školy i města. Simulujeme podmínky umožňující nácvik zodpovědného chování v situacích ohrožení (požár, záplavy, chemické nebezpečí atd.), ukazujeme a nacvičujeme 1. pomoc. Kompetence pracovní Vytváříme pro žáky rozmanité pracovní podmínky,podporujeme tvořivost, uplatňování vlastních nápadů. Rozvíjíme pracovní dovednosti, vytváříme pozitivní vztah k fyzické práci. Vedeme žáky ke správnému používání materiálů, pomůcek, nářadí a zařízení. Učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce, zajímá se o názory a zkušenosti dětí. Vyžadujeme dodržování pracovních. postupů, termínů a kvality odvedené práce. Dbáme na dodržování bezpečnosti práce, učíme poskytování 1. pomoci. Při skupinových činnostech navozujeme podmínky pro rozdílení rolí, vlastní organizaci práce,nácvik spolupráce ve skupině. Využíváme všech příležitostí k nabídce informací pro profesní orientaci žáků (exkurze, besedy, video, testy Scio, Kalibro, spolupráce s úřadem práce v Domažlicích). 12

13 UČEBNÍ PLÁN ZŠ BĚLÁ NAD RADBUZOU Tabulkové znázornění učebního plánu 13

14 Poznámky k učebnímu plánu Téměř zachováváme vymezení předmětů jednotlivých oblastí RUP. Vytvořili jsme jeden integrovaný předmět Biologie člověka pro 8. ročník s dotací 3 hodiny (z volné časové dotace). Předmět propojuje témata vzdělávacích oborů Přírodopis a Výchova ke zdraví: biologie člověka a genetika, změny v životě člověka a jejich reflexe (část), zdravý způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví, ochrana před chorobami, chronickými onemocněními a úrazy), rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (civilizační choroby), hodnota a podpora zdraví. Související témata Výchovy ke zdraví jsou začleněna do ostatních ročníků v předmětech Rodinná výchova a Občanská výchova. Zřetelně rozšířená je výuka Informatiky (obsahuje témata oblasti Informační a komunikační technologie). Vyučuje se v 6., 7., 8., 9. ročníku po 1 hodině, přidány 3 hodiny z volné časové dotace. V Rodinné výchově v 6., 7., a 9. třídě se realizují témata okruhu Výchova ke zdraví. Pro širokou nabídku volitelných předmětů na 2. stupni umožňující diferenciaci žáků podle zájmů a schopností je určeno 10 hodin z volné časové dotace. Druhý cizí jazyk Německý jazyk nabízíme od 6. ročníku jako volitelný předmět, vyučován je 2 hodiny týdně. Kromě vyučovacích hodin je k uskutečňování ŠUP využíváno exkurzí (v předmětech Vlastivěda, Přírodověda, Přírodopis, Chemie, Zeměpis, Dějepis, Pracovní činnosti) viz plán exkurzí a výletů. Žáci školy absolvují kurzy plavání (1. stupeň organizačně zajišťuje Plavecká škola Domažlice), kurz Dopravní výchovy, kurz lyžování (v 7. ročníku, zajišťuje škola). Průřezová témata jsou začleněna do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů (viz tabulky). Ověřujeme vhodné projekty k realizaci jednotlivých témat. 14

15 Přehled začlenění průřezových témat tabulky Začlenění průřezových témat - 1. stupeň Mediální výchova (MeV) Okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení c a b 1. stupeň Čj Čj Čj, Tv, Vv ČJ, Př, Hv, Inf, Vv, Tv Čj, Tv Čj Čj Čj, Př Vnímání autora mediálních sdělení d Prv, Hv Prv, Hv Prv Hv Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení f Práce v realizačním týmu g e Vl Vl 15

16 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Okruhy 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání a1 M, Pč, Prv M, Pč, Prv M, Pč, Prv M, Pč M, Pč Sebepoznání a sebepojetí a2 Čj, Prv, Tv Čj, Prv Čj, Prv Čj Čj, Př Seberegulace a sebeorganizace a3 Čj, Pč, Prv Čj, Pč, Prv Čj, Pč, Prv Čj, Pč Čj, Pč, Př, Tv Psychohygiena a4 Čj, Pč, Prv Čj, Pč, Prv Čj, Pč, Prv Čj, M Čj, M Kreativita a5 Pč Pč M, Pč Pč Pč, Inf Poznávání lidí b1 Čj, Prv Čj, Prv Čj, Prv, Tv Čj, Aj Čj, Vl, Aj Mezilidské vztahy b2 Čj, Prv Čj, Prv, Tv Čj, Prv Čj, Vl Čj Komunikace b3 Čj, Prv Čj, Prv Čj, Prv Čj, Prv, Aj Čj, Aj, Inf Kooperace a kompetice b4 M M M M M Řešení problémů a rozhodovací dovednosti c1 M, Prv M, Prv M, Prv M, Př M Hodnoty, postoje, praktická etika c2 Vl 16

17 Výchova demokratického občana (VDO) Okruhy 1. stupeň Občanská společnost a škola a Čj, Prv, Tv, Vv Čj, Prv, Tv, Vv Čj, Prv, Tv, Vv Čj, Vl Čj Občan, demokratická společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování b c d Prv Prv Prv Vl, Tv Vl Vl Výchova k myšlení v evropských souvislostech (VMEGS) Okruhy 1. stupeň Evropa a svět nás zajímá a Hv Čj Čj, Aj, Hv Čj, Pč Čj, Pč, Vl, Hv Objevujeme Evropu a svět b Pč, Pv Pč, Tv, Vl Jsme Evropané c Vl Př 17

18 Multikulturní výchova (MuV) Okruhy 1. stupeň Kulturní diference a Prv, Hv Čj, Prv Čj, Prv Čj, Hv, Vv Čj, Vv, Vl Lidské vztahy b Prv, Hv Čj, Prv, Hv Čj, Prv, Aj, Tv Čj, Vv, Pč, Vl, Aj, Hv Čj, Pč, Vl, Hv, Inf, Vv Etnický původ c Prv Čj, Prv Čj, Prv Čj, Vv Čj, Vl, Vv Multikulturalita d Aj Vl Princip sociálního smíru a solidarity e Čj Čj Čj Čj, Vl 18

19 Enviromentální výchova (EV) Okruhy 1. stupeň Ekosystémy a M, Prv, Vv M, Prv, Vv M, Prv, Vv M, Př, Aj, Vv M, Př, Vv Základní podmínky života b M, Pč, Prv, Hv M, Pč, Prv M, Pč, Prv M, Pč, Př M, Pč, Př, Vl Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí c d M, Pč Čj, M, Pč Čj, M Čj, M, Pč, Př, Vl, Vv M, Pč, Prv, Tv, Vv Čj, M, Pč, Prv, Tv, Vv Čj, M, Prv, Vv Čj, M, Pč, Př, Vl, Vv Čj, M, Pč, Př, Vv, Vl Čj, M, Pč, Př, Vl, Vv 19

20 Začlenění průřezových témat - 2. stupeň Mediální výchova (MeV) Okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a b 2. stupeň Čj, Inf, Z Do, PčV, Př, Čj Do, Aj Inf, Aj, Do, Čj, Hv Tv, Z Čj, Z, Rv, Tv Čj, Tv D, Čj, Tv Stavba mediálních sdělení c Čj Čj Inf, Aj, Čj Vnímání autora mediálních sdělení d Čj BiČ Hv Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení e f Vv PčV, Ov, Do Čj, D, Vv, Do, Aj Rv, D, Do, Čj, Inf Rv, Vv, Aj, Čj, Inf Vv, Ov, Inf Ch, Rv, Inf, Aj, Čj,Ov Práce v realizačním týmu g Ov, Tv Ov, Tv Ov Vv, Aj,Ov 20

21 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Okruhy Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí a1 a2 Př, Čj, Vv, M, Hv, Ov, Tv, Z Rv, Vv, Tv 2. stupeň Vv, PčV, M, Hv, Př, Tv, Z Rv, Vv, Do, PčV, Ov, Tv Ch, BiČ, Vv, Ov, Tv, Aj BiČ, Čj, Vv, Do, Ov, Tv,Pvt Ch, Inf, Hv, Tv Vv, Aj, Do, Čj, Tv,Ov, Pvt Seberegulace a sebeorganizace a3 Rv, Př, Ov, Čj, Z Rv, PčDo, Čj, Z Do, Ov, Ch, BiČ Ch, Rv, M, Inf, Do Psychohygiena a4 Rv, Ov, Př Př, Rv BiČ, Ov Rv,Pvp Kreativita a5 Rv, Vv, Inf, Př, Ov, PčP, D, Z Vv, Do, Ov, Inf, Hv, PčV, Aj, Př, Z Poznávání lidí b1 Aj, Ov, Tv Čj, Ov, Vv, Tv, Z Ov Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika b2 b3 b4 c1 c2 Rv, Aj, Ov, PčP, Hv, D, Tv PčP, Rv, Vv, Hv, D, Aj, Ov, Z,Pvt PčP, Př, Ov, D,Pvt BiČ, Do, Ov, Inf, Aj Rv, Inf, Aj, Do, Hv,Pvp,Ov Ov, Do, Tv BiČ, Ov, Do Hv, Aj, Do,Ov Rv, VNj, Ov, Hv, Z,Pvt Do, Ov, Aj, Př, ZPvt VNj, Ov, Inf, Hv, Aj,Pvt Ch, BiČ, Vv, Do, Ov, AjPvt PčP, M, Př, Ov, Z Rv, M, Ov, Aj, Z Ch, BiČ, Vv, Ov, M,Pvt Ch, Rv, Vv, M, Aj,Ov Ch, Rv, Aj, Do,Pvp, Ov M, Aj, RvPvt,Ov PčP, Rv, Ov, Př, D Ov, Inf, Fy, Z BiČ, Ov, Ch Př, Vv, Inf, Aj, DPvp,Ov 21

22 Výchova demokratického občana (VDO) Okruhy 2. stupeň Občanská společnost a škola a Aj, Ov, PčP D, Čj, Z Čj,Pvp Občan, demokratická společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování b c d D, Ov, Př, Tv, Z Rv, D, PčV, Ov, Př, PčDo, Do, Aj, Tv, Z Čj, D, Do, PčDo, Ov, Ch, BiČ, Tv, Z Rv, D, Do, Aj, Ch, Tv,Pvp,Ov Ov Ov, Z Ov D, Aj,Ov Vv, Ov, D, Hv Ov D, Ov D, Čj,Pvp, Ov Výchova k myšlení v evropských souvislostech (VMEGS) Okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět a b 2. stupeň Čj, Hv, Aj, Ov, Tv Př, Čj, Aj, Z Vv, VNj, Aj, PčV, Ov, Tv, Z Čj, Ov, Aj, PčV, Do, Z Vv, VNj, Ov, Čj, Tv M, Hv, Aj, D, Fy, Do, Z Př, Ch, D, Čj, Hv, Tv, Fy D, Aj, Do, Čj, Hv Jsme Evropané c D, Vv D, Vv, Ov, Hv, Z Vv, Ov, Z D, Hv, Vv, Aj,Ov 22

23 Multikulturní výchova (MuV) Kulturní diference Lidské vztahy Okruhy a b Čj, Aj, Ov, Tv, Z 2. stupeň D, Aj, Ov, Hv, VNj, Tv, Z BiČ, D, Hv, VNj, Z Ov, Tv VNj, Ov, Tv, Z BiČ, Vv, D, VNj, Ov, Čj, Z Hv Aj, D, Hv Etnický původ c Z D, Ov, Z BiČ, Hv, Aj, D, Z D, Hv,Ov Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity d e D, Z Vv, Ov, Hv, Aj, D, Do, PčV, Z D, Aj, Do, Z Do, Aj, D, Hv,Ov Ov Rv,Ov 23

24 Enviromentální výchova (EV) Okruhy 2. stupeň Ekosystémy a Př, Vv, Z Př, Z Ch, Z Aj Základní podmínky života b Př, Z Př, M, Fy, Z Ch, M, Z Př, Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí c d D, Vv, Ov, Př, Z Př, PčDo, Ov, Vv, Fy, Z Př, PčP, Hv, Ov, Čj, Tv, Z Př, Čj, Vv, Ov, Fy, Do, Rv, Hv, Tv Ch, BiČ, D, Vv, Aj, M, Z Čj, Vv, M, Fy, Hv, D, Do, Tv, Z D, Př, Aj,Pvp, Pvt Př, Ch, D, Vv, Aj, Do, Čj, Tv,Pvp,Pvt 24

25 Průřezová témata - seznam zkratek a b c OSV Osobnostní rozvoj 1 Rozvoj sch. poznávání 2 Sebepoznání a sebepojetí 3 Seberegulace a sebeorganizace 4 Psychohygiena 5 Kreativita Sociální rozvoj 1 Poznávání lidí 2 Mezilidské vztahy 3 Komunikace 4 Kooperace a kompetice Morální rozvoj 1 Řešení problémů 2 Hodnoty, postoje VDO a Obč. společnost a škola b Občan, obč. společnost a stát c Formy participace občanů... d Principy demokracie a b c a b c d e VMEGS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané MuV Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a b c d EV Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy ŽP Vztah člověka k prostředí MeV a Kritické čtení b Interpretace vztahu... c Stavba med. sdělení d Vnímání autora med. sděl. e Fungování a vliv médií ve spol. f Tvorba mediálního sdělení g Práce v realizačním týmu OSV - Osobnostní a sociální výchova VDO - Výchova demokratického občana VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MuV - Multikultumí výchova EV - Environmentální výchova MeV - Mediální výchova 25

26 OSNOVY PŘEDMĚTŮ- 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět: v 1. ročníku 9 hodin týdně psaní, slohová, jazyková a literární výchova v 2. ročníku 10 hodin týdně 4 hodiny jazyková výchova 1 hodina slohová výchova 5 hodin čtení a literární výchova, psaní v 3. ročníku 10 hodin týdně 4 hodiny jazyková výchova 1 hodina slohová výchova 5 hodin čtení a literární výchova, psaní v 4. ročníku 7 hodin týdně 5 hodin jazyková výchova 1 hodina slohová výchova 1 hodina čtení a literární výchova v 5. ročníku 7 hodin týdně 5 hodin jazyková výchova 1 hodina slohová výchova 1 hodina čtení a literární výchova Vzdělávání je v českém jazyce zaměřeno na zvládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě osvojování a rozvíjení čtenářských schopností vedení žáků k využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) osvojování běžných pravidel mezilidské komunikace rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře Předmět český jazyk je spjat s ostatními předměty (např. matematika slovní úlohy, prvouka, přírodověda, vlastivěda vyhledávání informací a jejich zaznamenávání ) Předmětem prolínají průřezová témata: OSV VDO VMEGS EV MeV MuV 26

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola vědomostí, pohybu a her Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Aš, OBSAH: ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program - 2 -

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ IČO: 61955639, č.ú. 101055449/0300 telefon ŘŠ : 558 554 313 Telefon: 558 554 311, ŠJ: 558 554 314 telefon ZŘ: 558 554 316 E-mail: zsvendryne@volny.cz;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více