VITA NOSTRA SERVIS 1/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VITA NOSTRA SERVIS 1/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10"

Transkript

1 VITA NOSTRA SERVIS 1/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 ová adresa: SLOVO DĚ KANA Vážené kolegyně a kolegové, Skončil rok, který byl pro naši fakultu bezesporu úspěšný a to jak na poli vědy, tak v oblasti pedagogické. Mimo jiné se 3. LF umístila na prvním místě v hodnocení lékařských fakult Lidovými novinami. Možná i na základě tohoto hodnocení projevil o studium na naší fakultě neobyčejně vysoký počet zahraničních studentů. Všechny tyto naše úspěchy měly pozitivní dopad i do ekonomické oblasti. To se projevilo nejen ve vybavování pracovišť, ale i v oblasti péče o zaměstnance a ve výši vyplacených mezd: 1) Od května se zvýšily tarify všech akademických pracovníků o 10%. Mimo to byl zvýšen osobní příplatek zaměstnancům, kteří dlouhodobě dosahují nadprůměrných pracovních výsledků. Toto navýšení představovalo pro fakultu měsíční nárůst nákladů téměř 1 mil. Kč. 2) S květnovou a listopadovou mzdou byly vyplaceny další mzdy v plné (100%) výši (celkové náklady 23 mil. Kč). 3) V listopadové mzdě byly vyplaceny odměny řešitelům výzkumných a rozvojových projektů (celkové náklady 9 mil. Kč) 4) Od července byla zvýšena hodnota poskytované stravenky na 80 Kč 5) Od října využívají zaměstnanci sociálního fondu 6) S prosincovou výplatou budou zaměstnancům vyplaceny další odměny: a) Za publikační činnost těm zaměstnancům, kteří nebyli za tuto činnost odměněni v rámci řešení výzkumných záměrů a publikovali s uvedením pracoviště 3. LF UK b) Za výuku byly odměny přiznány zaměstnancům podle výsledků evaluace a v závislosti na rozsahu výuky. c) U vedoucích pracovníků bylo kromě výše uvedených kritérií přihlédnuto i k jejich organizačním schopnostem a spolupráci při přípravě dalšího rozvoje curricula fakulty d) Odměna Kč/1,0 úvazku byla přiznána mladým asistentům za přípravu podkladů pro analýzu evaluace curricula fakulty a jeho další rozvoj e) Za inventarizaci majetku byli odměněni částkou 500 Kč členové inventarizačních komisí a Kč obdržely osoby pověřené péčí o majetek, pokud dodržely veškerá ustanovení vnitřních předpisů týkající se správy, likvidace a inventarizace majetku. f) Za příkladnou spolupráci s děkanátem bylo odměněno 9 sekretářek klinických a teoretických školských pracovišť Tyto mimořádné prosincové odměny představují pro fakultu celkové náklady více jak 5 mil. Kč. Tradičně jsou vypláceny i odměny za výuku v angličtině. Ty letos zatížily rozpočet fakulty částkou 3 mil. Kč. Vážené kolegyně a kolegové, do roku 2007 fakulta vstupuje s dobrou ekonomickou bilancí a tak předpokládám, že i v dalších letech mého působení ve funkci děkana budou odměňováni ti zaměstnanci, kteří svými pracovními výsledky zajistí fakultě výzkumné záměry, granty, publikační činnost a vysoce kvalitní pedagogickou a výukovou činnost. Tato trojice výzkum publikace pedagogika- jsou pilíři, na kterých stojí kvalita a pověst fakulty a zároveň její ekonomická prosperita. Na prahu roku 2007 Vám přeji pevné zdraví, štěstí, mnoho radosti v osobním životě a úspěchů v práci na fakultě. Praha, dne 4. ledna 2007 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3. LF UK STAVEBNÍ PRÁCE Informace o stavu rekonstrukce budovy děkanátu 3.LF UK Po ukončení I. etapy zateplení a výměny oken v roce 2004, zažádala fakulta o přidělení dotace na dokončení této rekonstrukce. V závěru roku 2005 MŠMT rozhodlo o uvolnění prostředků státního rozpočtu pro rok 1

2 2006. Koncem roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Kritéria výběru stanovilo MŠMT, které současně s RUK jmenovalo do komise své členy. Vybrána byla kladenská firma MAO s.r.o., která prováděla i první, mnohem jednodušší, etapu zateplení budovy. Dle podepsané smlouvy měla celá investiční akce proběhnout v roce 2006 s tím, že většina prací v interiéru proběhne v době letních prázdnin. K tomu také byly vytvořeny fakultou veškeré podmínky, mimo jiné vyhlášena celozávodní dovolená. Termín dodržen nebyl: přestože bylo staveniště předáno firmě MAO v únoru 2006, stavební práce byly zahájeny až koncem června 2006, z důvodu provozu fakulty nemohly být provedeny sondy stavebních konstrukcí v potřebném rozsahu pro zpracování projektu (bylo požadováno rozsáhlé rozkopání haly, sondy v posluchárnách, sejmutí podhledů apod.) --> důsledkem toho bylo, že projekt bylo nutno v průběhu výstavby dopracovávat se všemi souvislostmi zejména vznikajícími vícepracemi, ze kterých je možné jmenovat ty nejzásadnější: doplnění vnějších izolací proti zemní vlhkosti, doplnění rozsáhlého drenážního systému k odvedení spodní vody, zatěžující spodní partie objektu, řešení izolace proti zemní vlhkosti v interiéru poslucháren, změny navržené skladby podlah, neplánovaná oprava stávající nekvalitní a nedostatečné vodorovné izolace v hale, problémy se statickým založením a zajištěním budovy, problémy spojené s různou stavební výškou původní dlažby provádějící firma MAO s.r.o. měla a stále má problémy se zabezpečením dostatečného množství kvalitních a kvalifikovaných pracovníků, z toho rovněž následně vyplývá špatná dodavatelská koordinace jednotlivých profesí a prodlužování termínu dokončení. navržená konstrukce vrátnice je velmi složitá a vyžaduje dlouhé technologické přestávky mezi montážemi jednotlivých dílčích konstrukcí. Nelze opominout, že i na tuto předem známou skutečnost nebyla firma Mao s.r.o. dostatečně připravena a komponenty do výroby zadala opožděně. Na dokončení mají vliv i klimatické podmínky v zimním období (teploty nižší 0 st. neumožňují montáž skleněného opláštění bez dalších, finančně a provozně náročných opatření). Financování akce ve výši cca 30 mil. Kč je zcela hrazena z prostředků státního rozpočtu. Pro nedokončenou část stavby bude část prostředků převedena do rezervního fondu státního rozpočtu a zhotoviteli vyplacena až po dokončení díla. Dne byl stav rozpracovanosti akce prověřen zástupcem MŠMT a RUK. Možností penalizace za nedodržení smluvního termínu se zabývá fakultní právník. Prognóza dalšího postupu stavebních prací, celkového dokončení a zprovoznění všech stavebních objektů: Řada stavebních objektů a technologických souborů byla dokončena a uvedena do provozu před zahájením akademického roku. Jedná se zejména o posluchárny v 1NP, prodejnu knih, halu. Přes značné provozní problémy a rovněž díky příznivým venkovním teplotám se podařilo zahájit včas topnou sezónu a přes řadu nedostatků temperovat objekt. V prosinci 2006 předložil zhotovitel firma MAO s.r.o. k odsouhlasení dodatek Smlouvy o dílo s návrhem na dokončení stavby v 02/2007. Podle platných předpisů MŠMT jsou veškeré smlouvy a jejich úpravy před podpisem děkana předkládány k odsouhlasení MŠMT. V lednu 2007 bude zahájeno postupné předávání a přebírání stavby. Zjištěné závady a nedodělky, kterých je v současné době ještě mnoho, jsou a ještě budou postupně odstraňovány. V termínu 02/2007 by podle představ zhotovitele, uvedených v návrhu dodatku Smlouvy o dílo, měly být zcela dokončeny technicky a organizačně náročné stavební objekty vrátnice a kantýny. Po dokončení stavby bude zažádáno o vypsání kolaudačního řízení na tyto stavební objekty se žádostí o povolení užívání. V průběhu roku 2007 budou v návaznosti na rekonstrukci haly v 1NP postupně rekonstruována obě křídla budovy v 1NP. Rekonstrukce východního křídla budovy, kde je umístěno kromě sociálních zařízení také 2

3 provozně technické oddělení a technické provozy (výměníková stanice, hlavní rozvodna elektro, místnost s hluboko mrazícími agregáty, dílny a pomocné prostory) byla zahájena již v 11/2006 a dokončena bude v 04/2007. Rekonstrukce 1.NP západního křídla (knihovna, podatelna, rozmnožovna a sociální zařízení) je v současné době připravována. Pokud MŠMT uvolní finanční prostředky v rozsahu podaného investičního záměru, je stavební akce plánována na období letních prázdnin STIPENDIA - PRAVIDLA Ing. Jaroslav Šnajdr vedoucí provozně technického oddělení PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA 3.LF UK. Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27, odst.1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, a podle čl.10, odst.1 písm. b) Statutu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze usnesl na těchto Pravidlech pro přiznání stipendií na 3. lékařské fakultě, jako jejím vnitřním předpisu: čl. I Předmět úpravy Tento předpis stanoví v souladu s čl. 4, odst. 5 Stipendijního řádu University Karlovy v Praze (dále jen řád ) podmínky přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky studentům 3. lékařské fakulty University Karlovy v Praze ( dále jen fakulta ). čl. II Stipendium za vynikající studijní výsledky 1) Stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen prospěchové stipendium ) se přiznává studentům magisterských a bakalářských studijních programů fakulty zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia (čl. 4 odst. 5 studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, dále jen "studijní řád"). 2) Prospěchové stipendium se přiznává na základě prospěchového průměru ze zkoušek za předcházející úsek studia, přičemž se započítávají známky ze všech konaných zkoušek a ze všech opravných termínů. Stipendium je přiznáváno alespoň 10 % studentů magisterských i bakalářských oborů fakulty studujících ve druhém a dalším úseku studia na fakultě, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8, kteří dosáhli stanoveného prospěchového průměru a kteří získali minimálně 60 kreditů v předcházejícím úseku studia. Celkový počet studentů odpovídající 10 % se na celočíselnou hodnotu zaokrouhluje směrem nahoru. 3) Pro účely přiznávání prospěchových stipendií se studenti, a. u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia (viz čl. III těchto pravidel) a b. kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia dělí do skupin podle studijních programů a dále do podskupin podle studijních programů a ročníků, přičemž studenti, kteří překračují standardní dobu studia se přiřazují do podskupin studentů studujících v posledním ročníku ve smyslu standardní doby studia. Tedy: Skupina A všechny bakalářské studijní programy Skupina B magisterský studijní program všeobecné lékařství Podskupina B1 třetí a pátý Podskupina B 2 druhý, čtvrtý a šestý ročník 4) V jednotlivých podskupinách se studenti setřídí vzestupně podle prospěchového průměru podle odstavce 2, s tím, že a. napřed se uvedou studenti, kteří získali normální počet kreditů a v předcházejícím úseku studia získali alespoň 60 kreditů, b. dále pak (setříděni podle průměru) studenti, kteří získali normální počet kreditů a v předcházejícím úseku studia získali alespoň 50 kreditů a c. dále (setříděni podle průměru) studenti ostatní, přičemž se ve skupině A a v podskupině B 2 napřed uvedou všichni studenti nepřekračující standardní dobu studia. 3

4 5) Jde-li o podskupinu, ve které studují studenti podle dobíhajícího nekreditního systému studia, uvedou se napřed (setříděni podle průměru) studenti, kteří v předcházejícím úseku studia splnili všechny předepsané studijní povinnosti a dále studenti ostatní. 6) Prospěchové stipendium se v každé podskupině přizná prvním deseti procentům studentů s zaokrouhlením nahoru. Je zachováno pravidlo rovnosti. Prospěchové stipendium tak získá vždy každý nebo žádný student se stejnou hodnotou prospěchového průměru daného výběru. 7) Je-li student na fakultě zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být prospěchové stipendium přiznáno pouze jednou. 8) O přiznání prospěchového stipendia studentovi, který v předcházejícím úseku studia studoval podle individuálního studijního plánu, nebo studoval v jiném studijním programu anebo na jiné fakultě či vysoké škole, rozhodne individuálně děkan. 9) Za rozhodná data se pro přiznávání prospěchových stipendií považuje stav k 31. říjnu běžného roku. Určení studentů, kterým bude přiznáno prospěchové stipendium, proběhne nejpozději do 20. listopadu běžného roku, určeným studentům bude prospěchové stipendium přiznáno nejpozději do 1. prosince běžného roku. čl. III Překážky poskytnutí stipendia Prospěchové stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet a) pokud studuje v jiné než prezenční formě studia, b) pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu (čl. 5 odst. 8 studijního řádu) přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok, c) po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den, d) pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia. e) pokud student v předcházejícím úseku studia studoval v jiné než prezenční formě studia. čl. IV Ustanovení přechodná a závěrečná 1) V akademickém roce 2006/2007 proběhne určení studentů, kterým bude přiznáno prospěchové stipendium do 20.prosince Určeným studentům bude prospěchové stipendium přiznáno nejpozději do 15. ledna ) Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne ) Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity (1) 4) Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti. MUDr. David Marx, Ph.D. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Prof. RNDr. Václav Hála, DrSc. předseda AS 3.LF UK děkan 3.LF UK předseda AS UK (1) 9 odst. 1písm.b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne ROZVOJOVÉ PROJEKTY Na vědomí všem zájemcům o řešení projektů v 7. RP dopis z rektorátu: Vážený pane děkane, vážený pane řediteli, jak je uvedeno v poslední aktualizaci Dlouhodobého záměru, naše univerzita má velký zájem na účasti svých pracovníků v projektech 7. rámcového programu Evropského společenství (7.RP). První výzvy k podávání projektů se objeví 22. prosince tohoto roku, konec lhůty pro podávání projektů v první vlně se očekává koncem dubna příštího roku. Pro léta se plánuje celková finanční podpora ve výši 53 mld. Eur, což je ročně téměř dvakrát více, než v předchozím 6. rámcovém programu. Pozitivní je také fakt, že se reálně rýsuje možnost automatického získání národního grantu na kofinancování, pokrývajícího potřebnou 25% finanční účast projektového partnera z ČR. Uvědomuji si, že přihlášky projektu 7.RP se budou, podobně jako v předchozích programech, vyznačovat značnou administrativní náročností. Na druhou stranu zde bude možnost získat mnohem vyšší finanční prostředky, než je běžné v projektech národních grantových agentur. Dále získání grantu 7. RP umožní 4

5 spolupracovat se špičkovými pracovišti, zvýší vědeckou úroveň pracoviště a získá mu značnou mezinárodní prestiž i mediální viditelnost. Odbor vědy a výzkumu naší univerzity proto zajistí podporu navrhovatelů projektů na různých úrovních. Pro následující měsíce se bude jednat o: (1) informační podporu, (2) administrativní podporu při podávání projektů a kontrolu finální verze projektové žádosti. Ad (1) Byla uvedena do provozu informační stránka která bude stále aktualizována. Ad (2) Zajistíme podporu navrhovatelům odbornou poradenskou firmou. Pro vědecké týmy na pozicích projektových partnerů bude podpora realizována v následujících činnostech: pomoc při vypracování profilu týmu a jeho zaregistrování do databáze pro hledání projektových partnerů v rámci služby CORDIS, komunikace s národními kontaktními body členských zemí EU a zahraničními odděleními relevantních výzkumných institucí při hledání relevantních partnerů, plánování a příprava rozpočtu projektu, doporučení týkající se struktury, srozumitelnosti a politické relevance projektové žádosti, závěrečná kontrola projektové žádosti z formálního hlediska, zejména kontrola administrativních a finančních aspektů a případná doporučení, podpora při elektronickém podání projektové žádosti pomocí EPSS. Budeme také schopni zajistit podporu vědeckých týmů při přípravě projektových návrhů v roli koordinátora v následujících činnostech: vytipování a oslovení vhodných projektových partnerů, pomoc při transformaci vědecké myšlenky do projektového návrhu, plánování a příprava rozpočtu projektu, návrh struktury řízení a mechanizmu rozhodování v rámci konsorcia, odůvodnění politické relevance projektového návrhu a zohlednění horizontálních priorit v rámci projektové žádosti, závěrečná kontrola projektové žádosti z formálního hlediska, podpora vedoucího výzkumné skupiny při elektronickém podání projektové žádosti pomocí EPSS. Tyto činnosti budou hrazeny z univerzitních prostředků pro tento účel vyčleněných v rozpisu univerzity. Nutnou podmínkou pro to, aby tým mohl dostat výše popsanou podporu při podávání projektů, bude jeho zaregistrování a vyplnění relevantních údajů ve formuláři na adrese do 31. ledna Vedení univerzity si vyhrazuje možnost, po konzultaci s Vámi a případně Vědeckou radou UK, neposkytnout výše popsané služby hrazené z univerzitních prostředků, pokud nalezne v konkrétním zaměření projektu výrazné slabiny, pro které bude možno oprávněně pochybovat o jeho konkurenceschopnosti mezi ostatními. Vážený pane děkane, prosím, abyste zvážil participaci týmu Vaší fakulty nebo součásti na projektech 7. rámcového programu a dal vědět obsah tohoto dopisu všem potenciálním účastníkům. Dále Vás prosím, abyste podle možnosti výzkumné týmy v tomto úsilí podpořil. Se srdečným pozdravem Bohuslav Gaš prorektor UK NABÍDKA REKTORÁTU 5 Květa Lánská, odd. administrativy vědy a výzkumu 1) Vládní stipendia Univerzita Karlova dostala vzhledem k nevyužitým kvótám z MŠMT nabídku nominovat další kandidáty na týdenní pobyty pro pedagogy vysokých škol v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv (vládní stipendia na rok 2007/08 - Portugalsko). Prosíme o zaslání nominací kandidátů na zahraniční odbor rektorátu do 26.ledna Přesné specifikace:

6 2) Letní kurzy International Summer Course at Kiel, July 23 to August 17,2007 and Kiel Summer School,May 27 to July 28,2007 International Summer Course at Kiel : Kiel Summer School: 3) Berlin Scholarships 2007/08 The Berlin Scholarship-Program allows international students to study for one year at Humboldt- Universität zu Berlin or at one of its partner institutions. Along with their studies in Berlin the scholarship holders work together in small groups on a project with the topic "People in Motion - Migration and Integration in Historical and Current Context". SEMINÁŘ E, POZVÁNKY KATEDRA PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ UK 3.LF, Ruská 87, Praha 10 Dovolujeme si Vás pozvat na pravidelný seminář Katedry preventivního lékařství, který se bude konat v pondělí dne od 13,30 hodin v Jonášově posluchárně UK 3.LF, Ruská 87, Praha 10 Komerční sexuální zneužívání dětí MUDr. Eva Vaníčková, CSc. ORL klinika 3. LF UK A FNKV pořádá kongres s názvem Prof. MUDr.Milena Černá, DrSc. v.r. vedoucí Katedry preventivního lékařství DIAGNOSTIKA A LÉČBA SMYSLOVÝCH PORUCH března 2007 Kongresové centrum hotelu Ambasador Zlatá Husa Předběžný program kongresu Úterý 27.března / Tuesday March Registrace / Registration; Instalace výstavy / Installation of Company Presentations (Foyer kongresového sálu, Hotel Ambassador, Foyer of the Congress Hall, Hotel Ambassador) Středa 28.března / Wednesda,y March Registrace / Registration (Foyer kongresového sálu, Hotel Ambassador, Foyer of the Congress Hall, Hotel Ambassador) Koncert Smyčcové kvarteto Praha / Concert String Quartet Prague Petr Nárožný umělcovy postřehy / Petr Nárožný Artist s Experiences Léčba závrativých stavů - současné trendy v diagnostice a léčbě Treatment of Balance Disorders Currrent Trends in the Diagnosis and Treatment Chairmen Michael Halmagyi, Aleš Hahn Současné trendy v léčbě akutních a chronických poruch sluchu a jejich příznaků Current Trends in the Therapy of Acute and Chronic Hearing s Disturbances Chairmen Matti Anniko, Ivan Šejna Přestávka občerstvení / Coffee Break - Snack Racionální postupy v antibiotiko-terapii, Nutriční terapie, alergie Efficient Methods in the Therapy with Antibiotics, Nutritive Therapy, Allergy Chairmen Petr Kučera, Václava Adámková 6

7 Přestávka občerstvení / Coffee Break - Snack Podium praktického lékaře - Problematika závratí a nedoslýchavosti Block of the GP Issue of Vertigo and Hearing Loss Chairmen Bohumil Seifert, Jaroslav Jeřábek, Miroslav Procházka, Jan Vacek Ukončení kongresu večeře / End of the Congress Dinner HISTORICKÉ NOTICKY 1. ledna 1932 (75 let): MUDr. Jiřina ČÍŽKOVÁ-PÍSAŘOVICOVÁ se stala operační elévkou a sekundářkou České dětské nemocnice na Karlově (celý životopis VNS 37/2005). Kontakt: 9. ledna 1957 (50 let): zemřel Viktor von WEIZSÄCKER, vrcholná osobnost tzv.,heidelberské školy psychosomatické medicíny. Tato škola vyrostla ze základních oborů somatické medicíny z interny a neurologie, které obohatila o přístupy neortodoxní psychoanalýzy, antropologie a fenomenologie.,heidelberskou školu založil internista a neurolog Ludolf von KREHL ( ), zabývající se psychologickými a psychopatologickými aspekty nemocí a vycházející z teorie jednoty osobnosti a jedinečnosti individuální choroby ("Nemoc jako taková neexistuje, jsou pouze nemocní lidé."). Jeho nástupce, internista a teolog Richard SIEBECK ( ), autor práce Medizin und Bewegung (1954), zavedl do klinické praxe,biografii (anamnestický rozbor pacienta i jeho nemoci). Viktor von WEIZSÄCKER ( ) pracoval v Heidelbergu od r jako internista a neurolog. Byl předním průkopníkem psychosomatické medicíny v Německu. V díle Sociální nemoc a sociální uzdravení (1930) zdůraznil význam psychosociální medicíny pro medicínu klinickou. FREUDŮV psychoanalytický přistup uplatňoval i u somatických poruch a nemocí; jeho článek Körpergeschehen und Neurose v Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse (1933) získal uznání FREUDA samého ("Tomuto internistovi můžeme být vděčni za rozšíření našeho pohledu."). V létech řídil WEIZSÄCKER výzkumný neurologický ústav i lazaret pro vojáky s poraněním mozku ve Vratislavi; do Heidelbergu se vrátil roku 1946 jako ordinář pro všeobecnou klinickou medicínu. Mezi jeho žáky vynikl psychoanalytik Alexander MITSCHERLICH ( ), zakladatel první psychosomatické kliniky na německé univerzitní půdě. Viktor von WEIZSÄCKER byl strýcem dalších dvou slavných WEIZSÄCKERŮ fyzika a filozofa Friedricha a prezidenta SRN Richarda. Pavel Čech, Kabinet dějin lékařství VITA NOSTRA SERVIS - Informační týdeník Univerzity Karlovy v Praze - 3. lékařské fakulty. Určeno pro akademickou obec. Interní tisk. Vydává SVI 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Vedoucí redaktor: PhDr.M. Hábová, technická redakce a distribuce: I. Ježková. Příspěvky zasílejte pouze na adresu:. Vychází v nákladu 150 ks. Distribuce zdarma. Plnotextově vystaveno na www stránkách 3. LF (http://www.lf3.cuni.cz). Uzávěrka čísla vždy ve čtvrtek, tiskem vychází v úterý. 7

8 VITA NOSTRA SERVIS 2/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 ová adresa: PŘÍKAZ DĚ KANA PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/2007 o termínech státních zkoušek v akademickém roce 2006/2007 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ Část státní závěrečné zkoušky z výživy : Termíny konání : Místo konání : budova 3.LF 6. patro místnost č. 618 knihovna odd.výživy Max. počet zkoušených na 1 den : 10 Tento příkaz : je účinný dnem vydání zpracovalo studijní oddělení L. Zamrazilová doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3. LF UK INFORMACE MŠMT MŠMT zaslalo materiály k soutěži Premi Buccheri La Ferla, kterou vypsal INAIL (Národní institut pojišťění proti pracovním úrazům, ocenění se uděluje každé dva roky odborníkům jakékoli národnosti za jejich vědeckou činnost, kterou efektivně přispěli k rozvoji následujících disciplin: - pracovní lékařství - soudní lékařství a znalecké lékařství v pojišťovnictví - traumatologie. Vyhlašovatel upozorňuje, že ve smyslu čl. 4 Pravidel, návrh mohou formulovat rektoři zahraničních univerzit, na kterých se vyučují lékařské discipliny zahrnuté do soutěže, jakož i předsedové národních institucí pracovního lékařství, soudního lékařství a znaleckého lékařství v oboru pojišťovnictví a traumatologie, a to pouze prostřednictvím svých diplomatických zastoupení v Itálii. Proto Vás žádáme, abyste případné návrhy zaslali zdejšímu velvyslanectví nejpozději do 28. února Ve smyslu uvedených pravidel návrh musí být zaslán písemně poštou, a to v jazyce italském, anglickém, francouzském, německém nebo španělském. Každý návrh musí být náležitě odůvodněn a případně může být doplněn o další dokumentaci. Veškeré materiály k této soutěži jsou k dispozici na 3.LF UK - referát pro zahraniční styky. INFORMACE STUDIJNÍHO ODDĚ LENÍ SPLATNOST POPLATKŮ ZA STUDIUM PŘI ŘÁDNÉM UKONČENÍ STUDIA 1 R.Hrušková-referát pro zahraniční styky Upozorňujeme studenty, kterých se týká poplatek za studium (ať již za delší dobu studia nebo za další studium), že ukončí-li své studium do termínu splatnosti poplatku, nemusí již poplatek platit. Připomínáme, že při řádném ukončení studia se za den ukončení považuje den vykonání poslední části státní rigorózní zkoušky nebo státní závěrečné zkoušky. Toto platí i při jiném než řádném ukončení studia. Za den ukončení se považuje den, kdy student o ukončení požádá. studijní oddělení

9 INFORMACE Z SVI Financování informačních zdrojů pro studenty a zaměstnance na 3. LF za období Pro všeobecnou informaci uveřejňuji skladbu finančních prostředků, určených na nákup informačních zdrojů do SVI za období , tak jak je každým rokem zpracováváme pro MŠMT, UK, NLK a další instituce, které po nás tyto statistické údaje požadují. V souhrnech jsou zahrnuty jen ty náklady, které nějakým způsobem prošli SVI (realizované objednávky, registrace knih, apod), čili ty, které vedeme ve své účetní evidenci. Pokud si pracoviště objednávájí sami své informační zdroje, např. databáze, tyto náklady se v tomto výčtu nemohou objevit, neboť o nich vůbec nevíme. Celkové finanční prostředky (3.LF, G a VZ) na nákup informačních zdrojů od roku Rok celkem knihy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč celkem časopisy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč celkem databáze a EIZ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč celkem vše Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč celkem knihy celkem časopisy celkem databáze a EIZ Celkové finanční prostředky (3.LF, G a VZ) na nákup informačních zdrojů od roku PRO STUDENTY DO KNIHOVNY A PŮJČOVNY BEZ DATABÁZÍ rok celkem studenti - knihy celkem studenti - časopisy celkem studenti - vše Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2

10 Kč Kč Kč Kč * Kč Kč 0 Kč celkem studenti - knihy celkem studenti - časopisy celkem studenti - vše Celkové finanční prostředky (3.LF, G a VZ) na nákup informačních zdrojů od roku PRO UĆITELE PRO PRACOVIŠTĚ DEPONÁTNÍ KNIHOVNY BEZ DATABÁZÍ Financování je z 90% z G či VZ rok celkem - ústavy knihy celkem ústavy - časopisy celkem ústavy - vše Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč celkem - ústavy knihy celkem ústavy - časopisy celkem ústavy - vše PhDr. M. Hábová, vedoucí SVI 3

11 ZMĚNY V ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH (DATABÁZE A ELEKTRONICKÉ ČASOPISY PRO ROK 2007 Na začátku každého kalendářního roku 2007 nastávají drobné změny ve spektru elektronických informačních zdrojů, elektronických časopisů, které jsou zpřístupňovány SVI 3. LF. Změny souvisejí s nákupem, obnovou či ukončení licencí (celonárodních, celouniverzitních nebo našich lokálních) nebo drobnými každoročními úpravami ve spektrech titulů - lze je provádět pouze 1x za rok. Pro letošní rok je zavedena i podstatná změna ve financování EIZ a zajišťování zdrojů. Vybrané EIZ jsou hrazeny v letošním roce z centrálního rozvojového projektu Univerzitní knihovny UK, což je výsledek snahy o centralizaci a o budování jednotného informačního systému UK. Ukončené přístupy: k databázi Scopus pro vyhledávání citací z evropských zdrojů. Celouniverzitní přístup. Probíhá vyjednávání s vydavatelem na celonárodní úrovni o ceně a možnostech konsorcionálního nákupu. k databázi Smart Image od firmy Ebsco grafická dokumentace (obrázky, schémata, grafické objekty z oboru lékařství a příbuzných oborů v anglickém jazyce) pro možnost vyhledání obrázků a grafických ilustrací k tvorbě prezentací a výukových materiálů pro učitele na 3. LF přístup byl možný pouze pro 3. LF k databázi Infectious Disease and Microbiology od firmy Ebsco přístup byl možný pouze pro 3. LF k elektronickým učebnicím od nakladatele Thieme přístup byl možný pouze pro 3. LF, plánuje se na naše doporučení a na základě vašeho velkého zájmu v testovacím přístupu centrální nákup přes UK. (Děkujeme.) k elektronickému plnému textu časopisu Obesity Research, Journal od Medical Ethics, Hip (ortopedie) zrušeno tištěné předplatné Změny nebo novinky: Databáze Web of Science od letošního roku má širší retrospektivu nyní lze vyhledávat citace nebo bibliografické záznamy již od roku 1945 do současnosti. Prodloužen testovací přístup do databáze Dynamed od firmy Ebsco faktografická data prezentovaná formou EBM evidence based medicíně od vysvětlení termínu, přes diagnostiku až po optimální způsob léčby, včetně terapie. Zajištěn stálý přístup do archivu psychologických časopisů PsycArticles backfiles Podepsána mandátní smlouva pro přístup k vybraným elektronickým časopisům z nakladatelství Blackwell za 3. LF. pravděpodobně od konce února bude nově SVI zprovozněna nová elektronická digitální knihovna vybrané učebnice a knihy z nakladatelství Grada a Galén (čeká se ještě na schválení a podpis licenčních smluv, z naší strany musím zpracovat dodaná digitalizovaná data do správné podoby v pdf, vymyslet a zprovoznit bezpečné technické prostředí) budete o spuštění informování včas ve VNS Přístup k zbývajícím zdrojům zůstává nezměněn. PhDr. M. Hábová, vedoucí SVI 3. LF SEZNAMTE SE - STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 3. LF UK Příspěvek je vyjmut ze závěrečné zprávy z rozvojového projektu RP 629/4a MŠMT, který v roce 2006 byl řešen SVI 3. LF, jako jedna z dílčích a bohužel nezbytných částí systému pro archivaci a digitalizaci vysokoškoslských kvalifikačních prací. SVI zajišťovalo pouze základní zavedení systému a jeho technické parametry systému a navrhovalo zavedené některých webových aplikací, provádělo jejich ladění a datovou synchronizaci dle požadavků ze studijního oddělení. Za obsah dat je garantem studijní oddělení, které s námi v tomto směru úzce spolupracovalo. Studijní informační systém je systém, který se může postupně rozšiřovat. (Např. vypisování termínů na zkoušky, zápisy na zkoušky a další Velký dík patří panu Nelhüblovi, který do konce roku aktualizoval a opravil data dle pokynů vedoucí studijního oddělení paní Vlasákové, paní Aleně Vlasákové jako správci systému a v neposlední řadě paní Nadě Řezáčové, která iniciovala zavedení elektronického způsobu podávání přihlášek i pro studenty anglického studia, přeložila veškeré zdrojové kódy a programů a tím jsme jako první fakulta UK tuto možnost mohli zavést. 4

12 Konkrétním výsledkem našeho technického řešení - zveřejnění studijních informací, včetně informací o VŠKP je vybudování Studijního informačního systému (SIS) v prostředí www, který je dostupný z adresy: SIS shromažďuje a zveřejňuje nejdůležitější informace o studiu, průběhu studia, učitelích, studentech, kontaktech a dalších potřebných informací k výuce a o výuce. Je řešen jako systém s interaktivní možností řízeného a autentizačního přístupu, do kterého mohou vstupovat po přihlášení studenti a i učitelé s okamžitou možností editace vybraných dat k výuce přímo do systému, ve kterém data eviduje studijní oddělení a tím data nejen opravovat, ale i kontrolovat nebo využívat další možnosti (např. vyhledávání kontaktů na učitele, posílání hromadných ů svým studentům, vyvěšovat sylaby a doporučenou literaturu k předmětu, apod. Systém bude dále rozvíjen, v současné době jsou zavedeny pouze některé webové aplikace. S tvorbou, zaváděním a implementací webových aplikací pro zaváděný SIS 3. LF nám byly nápomocny firma Erudio a Ústav výpočetní techniky UK. Každá webová aplikace před rutinním spuštěním byla a je důkladně doladěna pro potřeby 3. LF a potřeby UK. Do konce roku 2006 jsme zavedli, otestovali a vyladili další webové aplikace pro potřeby studijního oddělení, akademickou obec 3. LF a veřejnost, současně jsme v listopadu implementovali novou grafickou podobu webových stránek Studijního informačního systému tzv. SIS2. URČENO PRO UCHAZEČE: Dostupné aplikace se zobrazují již při anonymním přístupu, konkrétní vstup přímo ke své přihlášce či ke svým výsledkům je možný jen po správné autentifikaci konkrétního uživatele. 1. PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA VŠ možnost zaslání přihlášky ke studiu elektronickou formou. Webová aplikace je navázána na program Uchazeč. Jako první fakulta na UK jsme zavedli elektronickou formu přihlášky i pro studenty anglického curricula, což obnášelo kompletní překlad zdrojových kódů programu i všech variant zobrazení a textů do anglického jazyka. 5

13 Naše, původně samostatná webová aplikace pro zaslání elektronické přihlášky na VŠ byla koncem října 2006 po dohodě a doladění s ÚVT UK začleněna do centrální aplikace pro elektronické podávání přihlášek: ve které je možné podat si přihlášku i s výběrem fakulty a to konkrétně na: Katolickou teologickou fakultu Evangelickou teologickou fakultu 1. lékařskou fakultu 2. lékařskou fakultu 3. lékařskou fakultu Lékařskou fakultu v Plzni Lékařskou fakultu v Hradci Králové Pedagogickou fakultu Fakultu sociálních věd Fakultu tělesné výchovy a sportu 2. PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ on-line webová aplikace, která po autentizaci uchazeče zveřejňuje výsledky jeho přijímacího řízení. Je navázána na program Uchazeč a bude plně zprovozněna při letošním přijímacím řízení. URČENO PRO VEŘEJNOU PREZENTACI INFORMACÍ O STUDIU Dostupné aplikace se zobrazují a mohou se používat již při anonymním přístupu, umožňují vyhledávání a zobrazení jen vybraných ukazatelů a údajů k výuce a o výuce, které ve svém evidenčním systému (Student a Tajemník) eviduje studijní oddělení a příslušná pracoviště, neumožňují interaktivní vstupy ani editaci údajů. 3. PŘEDMĚTY aplikace slouží pro prohlížení všech předmětů podle názvů, kódů, podle pracovišť, podle jmen vyučujících (garanti). Nabízí informace o tom, zda je předmět vyučován, rozsah v ZS, v LS, způsob zakončení (Z, ZK), počet kreditů, vztahy mezi předměty (korekvizity a prerekvizity), garant výuky předmětu, garantující pracoviště, kontaktní informace k vyučujícím, anotace k předmětu, sylaby, seznam literatury k předmětu, eventuelně další aktuální informace, které vyučující k předmětu chce uvést. Může být vložen i link na webové stránky pracovišť. Základní data, která nám byla k dispozici, byla do konce roku aktualizována. 6

14 4. HLEDÁNÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ aplikace slouží pro prohlížení a hledání studentů a absolventů na 3. LF podle jmen. Naší inovací je vyhledávání i absolventů, které na jiných fakultách není součástí této aplikace. Aplikaci používají velmi často studenti, neboť v ní si mohou vyhledat své loginy pro vstup do studentského informačního systému. Aplikace v anonymním přístupu zobrazuje s ohledem na zákon o ochraně osobních dat jen základní informace o studentech. Další rozšiřující webové aplikace Studijního informačního systému se zobrazují pouze po přihlášení. Login, heslo a roli oprávnění - pro učitele nastavuje pouze vedoucí studijní oddělení v programu Parametry z pozice správce studijních dat. 7

15 Login pro studenty je generován automaticky systémem, heslo je generováno prvotně systémem (jejich rodné číslo), studenti si jej však mohou změnit dle svých potřeb přímo z aplikace pro správu osobních dat (viz dále)... Rozšiřující dostupné aplikace pro učitele URČENO PRO UČITELE PO PŘIHLÁŠENÍ Dostupné aplikace: 5. PŘEDMĚTY ON-LINE aplikace nabízí možnost interaktivní editace předmětů a informací k předmětům přímo vyučujícími, čímž rozšiřuje spektrum zveřejněných informací k předmětům, které se zobrazují v aplikaci PŘEDMĚTY. 6. VÝSLEDKY ZKOUŠEK VYPLŇOVÁNÍ aplikace byla zprovozněna studijním oddělením v roce Na jejím zavádění jsme neměli žádný podíl. Je určena pro interaktivní vyplňování studijních výsledků k předmětům a posílání zkušebních zpráv elektronickou cestou. 7. HLEDÁNÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ běžná aplikace je rozšířena o další interaktivní možnosti a funkce. Po přihlášení zobrazuje navíc ový kontakt na právě studující studenty, umožňuje zasílání hromadných ů přímo ze systému dle zvolené volby učitelům katedry (pokud mají v systému uveden ový kontakt), všem studentům zapsaných na předmět (pokud mají v systému uvedený e- mailový kontakt a je zavedena aplikace zápis na předměty bude až v roce 2007). 8. OSOBNÍ ÚDAJE (učitele) editační aplikace byla zavedena pouze pro 3.LF a je určena k editaci a správě osobních kontaktních údajů na učitele, které si sám může opravit a tím limitovat své kontaktní údaje ke zveřejnění dle svého uvážení a rozsahu. 8

16 9. VYPISOVÁNÍ TÉMAT PRACÍ editační aplikace určena pro vypisování témat VŠKP pro vedoucí prací, či editaci údajů k vypisovaným pracem, k podrobnější specifikaci témat, přidělení a potvrzení studenta k tématu, či tisku potvrzení pro studenta pro účely studijního oddělení. (Podrobný popis aplikace, včetně vypracovaného instruktážního návodu je vystaven na stránkách studijního informačního systému - (http://student.lf3.cuni.cz). Rozšiřující dostupné aplikace pro studenty URČENO PRO STUDENTY PO PŘIHLÁŠENÍ 10. OSOBNÍ ÚDAJE (studenta) editační aplikace určena k editaci a správě osobních a kontaktních údajů na studenta, který si sám může opravit a určit své kontaktní údaje ke zveřejnění dle svého uvážení a rozsahu, např. o včetně své fotografie. 11. TÉMATA PRACÍ (výběr tématu) rezervace tématu VŠKP studentem v této interaktivní aplikaci je možné vybrat si zarezervovat - z nepřidělených témat prací a přiřadit si jej, vytisknout potvrzení pro školitele nebo pro studijní oddělení. (Podrobný popis aplikace, včetně vypracovaného instruktážního návodu je vystaven na stránkách studijního informačního systému - (http://student.lf3.cuni.cz). SEMINÁŘ E Katedra biomedicínských oborů 3. LF UK si Vás dovoluje pozvat na pravidelný seminář KBO na téma: PhDr. M. Hábová, SVI NĚKTERÉ ŽIVOČIŠNÉ DRUHY ZDRAVOTNICKY VÝZNAMNÉ PRO ČLOVĚKA Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc. Seminář se uskuteční ve středu 17.ledna 2007 v hod. v praktikárně oddělení buněčné a molekulární biologie KBO 3. LF UK, číslo dveří 649. Doc. RNDr. Eva Samcová, CSc. Vedoucí KBO 3. LF UK 9

17 Semináře Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV (I. pololetí 2007) 9. ledna Tokarik, M.: Resuscitační objemová terapie u popálených 23. ledna Petrák, J.: Proteomika a její místo v medicíně 30. ledna Kripner, J., Bouška, J.: Letální termický úraz u dítěte klinicko patologický seminář 6. února Adámková, V.: Bakteriologický monitoring Kliniky popáleninové medicíny za rok března Herzánová, L.: Nutriční podpora u popálených 20. března Beneš, J.: Mikroorganismy zneužitelné pro bioterorismus 3. dubna Kaška, M. (Hradec Králové): Metodika Fast track v chirurgických oborech 17. dubna Drlík, M.: Zkušenosti chirurga ze subsaharské Afriky 15. května Švecová Čáslavková, C.: Infekce měkkých tkání v chirurgii 29. května Štolbová, V.: Termický úraz v seniorském věku 12. června Klinicko - patologický seminář Semináře se konají každé druhé úterý v měsíci v 15,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí Kliniky popáleninové medicíny. Doc. MUDr. Leo Klein, CSc. Přednosta Kliniky popáleninové medicíny Pozvánka na seminář, který pořádá Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku Psychiatrického centra Praha Funkce hravého chování u savců Marek Špinka, MSc., Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby oddělení etologie) Seminář se uskuteční v pátek 26. ledna 2007 v hod. Místo konání: I. patro pavilonu 19 (zasedací místnost) Psychiatrického centra Praha Areál Psychiatrické léčebny Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Doprava: metro C do stanice Kobylisy a dále autobus č. 177 a 200 do stanice Odra. HISTORICKÉ NOTICKY 14. ledna 1882 (125 let): zemřel Theodor SCHWANN, jeden z tvůrců buněčné teorie Narozen 7. prosince 1810 ve městě Neuss am Rhein u Düsseldorfu. Studoval filozofii a medicínu v Bonnu, Würzburgu a Berlíně; tam asistentem slavného Johannese Petera MÜLLERA. Od r profesorem anatomie v brabantské Lovani (Louvain, něm. Löwen), od 1848 ve valonském Lutychu (Liège, něm. Lüttich), tam od 1858 také profesorem fyziologie. Studoval stavbu cév a nervů; v díle Beiträge zur Anatomie der Nervenfasern (Příspěvky k anatomii nervových vláken, 1836) popsal jednu z pochev axonu ("Schwannova pochva"). Zabýval se fyziologií trávení; v žaludku objevil pepsin (1836). Zásadně přispěl k poznání stavby těla živočichů dovršením vývoje buněčné teorie: už René J. H. DUTROCHET ( ) vyslovil domněnku o existenci buněk (1824), Jan Evangelista PURKYNĚ ( ) ve Vratislavi objevil a na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Praze formuloval základ buněčné teorie (1837), botanik Matthias Jakob SCHLEIDEN ( ) objevil buňku jako základní stavební jednotku rostlin a vyslovil 10

18 přesvědčení, že každá rostlina sestává z buněk (1838); SCHWANN studoval mikroskopickou stavbu těl živočichů včetně člověka a zejména zkoumáním hřbetní struny (chorda dorsalis) pulců zjistil podobnost stavby rostlinné i živočišné buňky (jádro, buněčná blána, vakuoly); v díle Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen (Mikroskopická vyšetření shody ve stavbě a růstu živočichů a rostlin, 1839) prohlásil, že celý vývoj živé přírody spočívá v tvorbě a růstu buněk a že buňky nejen rostlin, ale i živočichů se shodují tvarem i funkcí; zde poprvé vyslovena úplná buněčná teorie a vyvrácena dosud vládnoucí teorie životní síly (hájená i jeho učitelem MÜLLEREM). SCHWANN také redigoval naučné slovníky a encyklopedie. Zemřel 14. ledna 1882 v Kolíně nad Rýnem. 15. ledna 1862 (145 let): vyšlo první číslo Časopisu lékařů českých Časopis "pro lékaře, ranhojiče a lékárníky" vznikl z podnětu Jana Evangelisty PURKYNĚ. Prvními redaktory byli PURKYŇŮV a HAMERNÍKŮV žák Bohumil EISELT ( ), internista habilitovaný 13. ledna 1861 a od letního semestru 1861 přednášející jako jediný v Praze nepřetržitě česky po celou dobu až do rozdělení lékařské fakulty na českou a německou (1883; tehdy jako přednosta I. lékařské kliniky převedl kliniku na Českou lékařskou fakultu), po PURKYŇOVĚ smrti vůdčí osobnost české medicíny, a Josef PODLIPSKÝ ( ), ve Vídni žák ROKITANSKÉHO a ŠKODY, v Praze asistent HAMERNÍKŮV, od 1852 praktický lékař v Praze, od 1864 místopředseda Spolku českých lékařů, autor mnoha hesel v Riegrově naučném slovníku, manžel spisovatelky Sofie PODLIPSKÉ (roz. ROTTOVÉ). V Časopise lékařů českých uveřejnil EISELT hned v prvním ročníku článek O nakažlivině ve vzduchu (1862) a později řadu dalších, PODLIPSKÝ tu publikoval příspěvek O mázdřivce epidemické (1863). Vedle Spolku českých lékařů plnil Časopis lékařů českých úlohu nejdůležitějšího centra české medicíny; měl zásadní význam pro rozvoj české lékařské vědy. Pavel Čech, Kabinet dějin lékařství SMUTEČ NÍ OZNÁMENÍ Dovolujeme si oznámit kolegům a přátelům, že dne 4. ledna 2007 skonal po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých 69 let as. MUDr. Ivan Horák Doktor Horák byl dlouholetým pracovníkem Kliniky plastické chirurgie FNKV a 3. LF UK. Jeho profesní zájem se zaměřoval na problematiku chirurgické léčby rozštěpových vad a významně se podílel na pregraduální výuce studentů fakulty. Mezi spolupracovníky kliniky i fakulty byl velmi oblíben pro svou milou, otevřenou, společenskou a nekonfliktní povahu. Čest jeho památce. Spolupracovníci z kliniky + vedení 3. LF UK VITA NOSTRA SERVIS - Informační týdeník Univerzity Karlovy v Praze - 3. lékařské fakulty. Určeno pro akademickou obec. Interní tisk. Vydává SVI 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Vedoucí redaktor: PhDr.M. Hábová, technická redakce a distribuce: I. Ježková. Příspěvky zasílejte pouze na adresu:. Vychází v nákladu 150 ks. Distribuce zdarma. Plnotextově vystaveno na www stránkách 3. LF (http://www.lf3.cuni.cz). Uzávěrka čísla vždy ve čtvrtek, tiskem vychází v úterý. 11

19 VITA NOSTRA SERVIS 3/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 ová adresa: 10. REPREZENTAČ NÍ PLES FAKULTY Určeno: všem přednostům klinik a oddělení, vedoucím ústavů, členům AS a VR 3.LF UK, studentům, zaměstnancům a přátelům 3.LF UK Vážená kolegyně, Vážený kolego, dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem vedení 3. LF UK co nejsrdečněji pozval na 10. ples mediků naší fakulty, který se koná ve čtvrtek dne 22. února 2007 ve hod. v Národním domě KDŽ, s.r.o., nám. Míru 9, Praha 2. Tento ples je pro prezentaci naší fakulty velmi významný. Účast na plese přislíbila řada významných osob z akademického, společenského a politického života. Považuji prezentaci fakulty a pedagogického sboru fakulty při této příležitosti za nesmírně významnou, a to jednak k vzájemnému neformálnímu setkávání a jednak jako projev sounáležitosti s fakultou a univerzitou. Věřím, že se na plese 3. lékařské fakulty všichni sejdeme a že společenský večer Vám přinese příjemné chvíle a bude ku prospěchu fakultě, jejím pedagogům i studentům a všem zaměstnancům. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3. LF UK Vstupenky jsou k dispozici v prodejně knih ve vestibulu 3. LF UK. Cena vstupenky: 200,- Kč ke stání, 275,- Kč k sezení (s místem u stolu) ERASMUS MUNDUS Naše fakulta obdržela nabídku na Europubhealth Masters course in public health. Termín pro odevzdání přihlášek je 30. dubna Veškeré informace jsou uvedeny na R.Hrušková-referát pro zahraniční styky OZNÁMENÍ Z REKTORÁTU Vážení přednostové klinik, Univerzita Karlova v Praze a Humboldtova univerzita v Berlíně budou uzavírat plán práce na období Prosíme Vás o zaslání návrhů témat spolupráce do 25.ledna 2007 na referát pro zahraniční styky 3.LF. R.Hrušková-referát pro zahraniční styky INFORMACE Z SVI Návrh ediční plánu pro Nakladatelství Karolinum na rok 2007 autor, vědecký redaktor název učebního textu temín odevzdání P. Čechák a kolektiv Biochemie - učební texty pro bakalářské obory listopad J. Kolín Oční lékařství červen F.Duška, E. Samcová, J. Trnka Biochemie v souvislostech. Díl 2-4 Chemie a biochemie pro lékaře září Černá Milena a kol Environmentální medicína prosinec Jara Hornová Oční propedeutika září 1

20 autor, vědecký temín odevzdání název vědecké publikace redaktor rukopisu Vobořil René a kolektiv Kolorektární karcinom - multidisciplinární pohled červenec Hana Janečková, Eva Dragomirecká Kvalita života seniorů a její souvislost s kvalitou poskytované péče říjen J. Přívratská Comenius on Language červen ed. E. Křížová České zdravotnictví na křižovatce již připraveno k vydání Archivní CD fakultních dat Pro zájemce jako každoročně nabízíme doplněný digitalizovaný archiv fakultních dat na CD aktualizovaný k roku Jedná se však pouze o data o soubory pro SVI dostupná nebo námi zpracováná. Zájemci mohou napsat na moji ovou adresu. Seznam adresářů a podadresářů: AKREDITACE - neaktualizováno Akreditace fakulty za rok 2005 EVALUACE neaktulizováno Evaluace fakulty data od roku FOTOGRAFIE budovy, přijímačky, číše vína, apod aktualizovány fotografie budovy fakulty (autorem fotografií je MUDr. T. Kostrhun) KALENDARIUM ( ) KAROLINKA OD ROKU NAZVY PRACOVIST oficialni platné české, včetně čísel NS aktualizované za rok 2006 SVI Doporučená literatura k výuce (data z roku 2005) Impact faktory - výběr lékařských časopisů s IF od roku Publikace seznamy publikací od roku Služby (návod pro práci s Onelogem vzdálený přístup k databázím a EIZ, brožura k reprografické službě a velkoformátového tisku, včetně ceníků a žádanek) TELEF_MAIL_SEZNAM VADEMECUM české 2006 VNITRNI PREPISY příkazy a směrnice děkana , kolektivni smlouvu, statut 3. LF a vnitřní řády, formuláře fakulty - aktualizováno VNS VNR VYROCNI ZPRÁVY OD ROKU ZAPISY Z AS ZAPISY Z VR ZNAKY /loga fakulty, FNKV a UK M. Hábová Výběr z nově vyšlých Sbírek předpisů ČR Částka Rozeslána dne 7. prosince 2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 531. odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 533. Zákon, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 534. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM) 535. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) Částka Rozeslána dne 8. prosince Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem 538. Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření 2

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. ČERVNA 2013

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. ČERVNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969 15 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 14. února 1969 o přijímání

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. června

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku 13.2.2015 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku splnila pod vedením školitele prof. Ing. Václava Bunce, CSc. svůj studijní program v

Více

Martin Hnízdo, Administrativní bezpečnost Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Martin Hnízdo, Administrativní bezpečnost Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2013 Věc Používání úředních razítek a pečetí na Univerzitě Pardubice Působnost pro všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnost 20. června 2013 Číslo jednací RPO/0015/13

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Spisový a skartační rejstřík

Spisový a skartační rejstřík Příloha č. 1 k opatření děkana 31/2014 spisový a skartační řád FSV UK a skartační rejstřík A Organizace, záležitosti vedení UK a jednotlivých pracovišť A I/1 Základní předpisy UK a součástí UK (statuty

Více

Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více