European Students Forum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "European Students Forum"

Transkript

1 %#&'( )!')(!*+,-!./ *0/4) ,% 7:!0;#<=6* We are an academic NGO of active German-speaking students of Faculty for political science and international relations of the Matej Bel University founded in Our aim is to support an eligible dialogue in the area of international relations and public policy with a focus on germanophonic countries, fill in the informational gap relating to those countries thus enhancing the general knowledge level of our members and fellow students. All this is beeing accomplished by diverse means such as organizing lectures, debates and cinematic evenings in German language and regular releasing of essay collections. Our organization also contributes to the faculty s library stock and organizes a cognitional day trip to Wienna which includes a visit of Austrian parliament, OSCE seat, Slovak cultural institute and Slovak embassy in Austria. Besides we strive to establish new contacts and possible partnerships among similar slovak, czech, german and austrian academic subjects to develope a wider, international area of operation. Jsme akademická neziskovka sdružující nmecky mluvící studenty Fakulty politických vd a mezinárodních vztah Univerzity Mateja Bela. Našim cílem je podpora dialogu v oblasti mezinárodních vztah se zamením na nmecky mluvící zem, vyplování informaních mezer a zvyšování úrovn znalostí našich len a spolužák. Této cíle jsou naplování cestou organizování pednášek, debat a kino-veer v nmin a pravidelného publikování sbírek esejí. Mimo jiné taky usilujeme o vytváení kontakt a možných partnerství s píbuznými organizacemi v zemích stední Evropy s úmyslem rozšíení mezinárodní spolupráce.

2 2>927&9:#<* %*' 7&9:#<*./ *0B B& %=!<0 Jsme nevládní neziskovou organizací, zamenou na poskytování humanitární a sociální pomoci v zahranií a v eské republice. Tuzemská i zahraniní pomoc má charakter bezprostední pomoci pi mimoádných událostech (živelné pohromy, válené konflikty apod.) nebo realizace dlouhodobých rozvojových projekt (podpora vzdlání, zamstnanosti apod.) We are a Czech NGO aimed at ensuring humanitarian and social aid abroad and in the Czech Republic. The character of our help, be it local or abroad, is the immediate help in emergency situations (natural disasters, war) or the realization of long term development projects (the support of education, employment, etc.)

3 AEGEE-Praha European Students Forum Nám. Winstona Churchilla 4 Praha 3, eská Republika TEL/FAX: Web: Kontaktní osoba: Irena Pražáková, Prezidentka AEGEE-Praha AEGEE-Praha je pobokou Evropského fóra student AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe). AEGEE je nezisková, nepolitická a nenáboženská studentská organizace sdružující studenty vysokých škol všech obor a zamení. AEGEE má už 21ti letou tradici, vznikla v Paíži a je jednou z nejvtších studentských organizací v Evrop a v souasnosti má kolem len v 241 univerzitních mstech v 40 evropských zemí, pedstavující tak rozmanitost kulturního zázemí. Všechny projekty a aktivity jsou založeny na dobrovolné práci len AEGEE. Hlavních cílem AEGEE je myšlenka spoleného evropanství, kterou prosazujeme opravdu píjemnou formou snažíme se odstraovat pedsudky, stereotypy a bariéry v komunikaci pedevším díky poznávání jiných kultur a odlišných zpsob života. AEGEE-Praha is a branch of the European Students Forum AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe). AEGEE is a secular, non-profit and non-governmental organization without a link to any political party which associates university students of all branches and specializations. AEGEE was founded in Paris 21 years ago and is one of the biggest interdisciplinary student associations in Europe; it is represented by students in 241 academic cities in 40 countries all around Europe, which present amazing cultural variety. All projects and activities are based on voluntary work of its members. The main aim is to promote a unified Europe without prejudice, to strive for creating an open and tolerant society of today and tomorrow and to take out stereotypes and barriers in communication through meeting new cultures and different ways of life.

4 Civic association AGNES (Agency for the Non-profit 1 C!':#<*./ *0!!& AGNES (Agentura neziskového sektoru) je obanské sdružení, které bylo založena v roce 1998 s cílem pispívat k rozvoji neziskového sektoru v eské republice. AGNES psobí zejména v tchto oblastech: I. vzdlávání; II. informaní služby, výzkum a publikaní innost; prezentace a propagace neziskového sektoru; formou rzných kulturn-spoleenských aktivit. AGNES was founded in Its main aim is to support the NGO sector development in the Czech Republic. AGNES is mainly active in following areas: 1. Education and training; 2. Information services and publishing; 3. Promotion and presentation of the NGO sector through cultural and social activities. AGNES aims to support: Public knowledge about the NGO sector; Volunteer activities in public benefit areas; Development of civil activities in regions; Social care and health care areas; Development of cooperation between the NGO sector and state offices, local authorities and private sector; international cooperation.

5 AIESEC Praha W. Churchilla 4, Praha 3 TEL: FAX: Kontaktní osoba: Tereza Mrkvová Kdo jsme? nejvtší mezinárodní, nezisková, pln studenty ízená, nezávislá, vzdlávací organizace, sdružujeme studenty a erstvé absolventy zejména ekonomických a obchodních vysokých škol, len v 89 zemích svta a pes 50 let zkušeností s mezinárodní výmnou student, celosvtov je naším posláním rozvoj mladých lidí formou získávání mezinárodních zkušeností. Naše hlavní aktivita AIESEC organizuje mezinárodní studentské praxe a podporuje aktivity, které umožují našim praktikantm, lenm, partnerm a dalším získávat cenné zkušenosti. What is AIESEC? AIESEC is the international platform for young people to discover and develop their potential to have a positive impact in society. Our innovative approach to developing young people focuses on taking a proactive role, developing self-awareness and a personal vision, building networks, and developing capacity to drive change. We do this through an international platform of opportunities that provides over 5,000 leadership opportunities, 3,500 work abroad opportunities, 350 conferences, and virtual tools to build networks.

6 ! " E!=B0#*F=!G)*!#:- E!=B0H!,CG E!=B0!'GC9./0 230.*0B!- "<& %=!<06I-'> Alfa Human Service se zabývá tvorbou informaních materiál pro rodie dtí se zdravotním postižením a peující odborníky. Tyto informaní materiály je možno nalézt na Dále poádáme odborné semináe a konference s tématikou informaní technologie a dti se zdravotním postižením. Alfa Human Service make information materials for parents of disabeled children and professionals of care. You can found this information materials on We organized special seminars and conferences about information technology for disabeled children.

7 # $ % & J 7&9:#<*./0.*0!(!(& %=!<0/*-' Amnesty International (AI) je celosvtové hnutí lidí, kteí vedou kampan za mezinárodn uznaná lidská práva. AI se ídí vizí svta, ve kterém každý lovek požívá všechna lidská práva, která jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních aktech o lidských právech. Pro naplování této vize si AI vytkla jako své poslání provádt výzkum a rzné aktivity zamené na prevenci a zastavení vážných porušování takových práv. AI je nezávislá na jakékoli vlád, politické ideologii, ekonomickém zájmu i náboženství. Nepodporuje ani nestojí v opozici vi žádné vlád ani politickému systému, nepodporuje ani neoponuje názorm obtí, jejichž práva se snaží chránit. Zamuje se pouze na nestrannou ochranu lidských práv. Amnesty International (AI) is a worldwide movement of people who campaign for internationally recognized human rights. AI s vision is of a world in which every person enjoys all of the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. In pursuit of this vision, AI s mission is to undertake research and action focused on preventing and ending grave abuses of the rights. AI is independent of any government, political ideology, economic interest or religion. It does not support or oppose any government or political system, nor does it support or oppose the views of the victims whose rights it seeks to protect. It is concerned solely with the impartial protection of human rights.

8 '&()* +, & - *., &, )*!-!' ) C!':#<*./ *0:! <& K-F=-' Obanské sdružení Anabell vzniklo v roce 2002, vnuje se nemocným s poruchami píjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité pejídání aj.) poskytováním odborného psychologického i nutriního poradenství a speciálních skupinových program. Výraznou ást innosti organizace zaujímají programy primární i sekundární prevence, sdružení organizuje pednášky pro základní a stední školy, vnuje se edukaci student VŠ v oblasti problematiky výživy a sociálních aspekt stravování, pro hlavní cílovou skupinu poádá specializované semináe a kurzy. V období 2005 až 2006 sdružení realizuje projekt Nezstávej na to sama, spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpotem R (z programu PHARE 2003 RLZ). The civic association Anabell was founded in 2002, it helps people with eating disorders (mental anorexia, mental bulimia, attacks of overeating etc.) by providing expert psychological and nutrition counselling and group therapies. Major part in the organization s activity form the primary and secondary preventions; the association organizes lectures for both primary and high schools, specialised seminaries and classes for the main target group and also it educates university students in the problems of nutrition and social aspects of eating. In the period Anabell is realising a project named "Don s be all alone on it", co-financed by the European Union and the goverment of Czech Republic (from PHARE 2003 RLZ program).

9 /0 1+, 2" 2/2,#6-* L- ) C!':#<*./ *0-*!&& %=!<08H-'6* JIŽNÍ MORAVA APLA Jižní Morava - asociace pomáhající lidem s autismem je nestátní neziskovou organizací s regionální psobností. Jedná se o obanské sdružení odborník, sympatizant a rodi dtí, diagnostikovaných poruchou autistického spektra. Vznikla jako regionální souást APLA R zaátkem roku 2002, aby ešila regionální problematiku života takto handicapovaných lidí a jejich rodin. Hlavním cílem je postupn vybudovat centrum efektivní, komplexní, profesionální pomoci lidem diagnostikovaným touto pervazivní poruchou a souasn centrum podpory rodinám, které se takto handicapované blízké starají. Apla South Moravia is a local organization based in Brno operating mostly in Southern Moravia. It was established in response to the needs of specialists, fellowtravellers, sympathizers and above all parents of children diagnosed with autism and related disorders, who had been participating in various projects created by the national organization of APLA CZ. APLA SM has represented APLA CZ since January 2002 and has been working for the benefit of autistically handicapped children and their families in its region. Our main goal is to build an effecient systém of complex and profesionl help for people diagnosed with a pervasive developmental disorder and to support their families.

10 23 /34 E,-*(G D= C!':#<*./ *0*" B!:!(& ARMÁDA SPÁSY je mezinárodní, sociáln-charitativní organizace, psobící ve 113 zemích svta. Byla založena roku 1865 v Londýn, v eské republice psobila v letech a svou práci zde obnovila v roce 1990, kdy se zaregistrovala jako obanské sdružení. Klademe si za cíl, vždy reagovat na konkrétní lidskou nouzi a potebu, stejn jako na krizi i tíživou situaci v osobním i rodinném život. Veškerá naše práce je založena nejen na kesanské lásce a soucitu, ale pedevším na sociální odbornosti. Armáda spásy provozuje noclehárny, azylové ubytování, takzvané byty na pl cesty i komunitní centra. Ve tech desítkách zaízení má skoro 800 lžek. Na dvou farmách mohou odsouzení vykonávat alternativní tresty. Jiné projekty se vnují prevenci kriminality, zlepšování sociálních podmínek, vzdlávání a integraci národnostních menšin. ARMÁDA SPÁSY is the international social and charity organisation, working in 113 countries of the world. It was founded in London 1865, in Czechoslovakia it worked in the years and reopened its work here in 1990, when it registered as a civic association. Our aim is to react always to a specific human need as well as to a crisis or difficult situation in the personal and family life. All our work is based not only on the Christian love and compassion, but mainly on social expertness. Armáda spásy operates night shelters, asylum accommodation, so called half-way flats and community centres. In three tens of projects it has about 800 beds. At two farms the condemned can perform their alternative punishments. Other projects go in for prevention of crimes, improving social conditions, education and integration of national minorities.

11 ,)5 " 6)* & 9"#2!!**"7&9:#<* M'-!J'H!=1 79./0 1+1 $$$#&.*0#!&& %=!<06*,*!N 8*,*B( Naše organizace vznikla v roce 2005 jako nevládní a nezisková organizace cizích státních píslušník, kteí se vnují integraci uprchlík do eské spolenosti, nebo se sami nacházejí v procesu integrace, nebo jím prošli. Sdružujeme své leny na základ jejich spoleného zájmu. Jsme registrováni Ministerstvem vnitra eské republiky jako organizace s mezinárodním prvkem. Cílem naší innosti je podporovat integraci uprchlík do eské spolenosti. Za tímto úelem chceme zejména aktivn zapojovat uprchlíky do procesu ovlivování aktivit smujících k integraci, podporovat vzdlávání a šíení informací v oblasti integrace uprchlík, vymovat si zkušenosti s ostatními uprchlíky nebo organizacemi pracujícími v této oblasti, zapojovat uprchlíky do tvorby a pipomínkování právních norem týkajících se integrace uprchlík a v neposlední ad je naším cílem vytvoit platformu reprezentující všechny skupiny uprchlík ze všech zemí pvodu.spolupracujeme s pražskou kancelái Úadu Vysokého komisae pro uprchlíky Organizace spojených národ. Who are we We are a non-governmental, non-profit organization of foreign citizens who are dealing with integration of refugees into the Czech society or who are in integration process have gone through it. We associate our members on the ground of our common interest. We are registered with the Ministry of Interior of the Czech Republic as an organization with an international element. Our aims The aim of our organization is to support integration of refugees into the Czech society. For this purpose the Refugee Association mainly involves refugees into the process of influencing activities aiming to integration, supporting education and spreading of information in the field of integration of refugees, exchanging of experiences with the other refugees or organizations working in this field, involving refugees into the creation and commenting the legal norms concerning the integration of refugees. We concern that our basic aim is to create the platform representing all groups of refugees from all countries of origin. Our activities We want to fill our aims by implementation of our activities and we are focusing on: Educational programs, Cultural programs, Information centre, Discussion club, Publishing magazines, bulletins, books etc.

12 AUTISTIK nevládní organizace pro pomoc lidem postiženým autismem AUTISTIC - NGO for help to people with autism Kyselova 1189/24, Prague 8./ *0 %=!<0 Miroslava Jelinkova Cíle: Poskytnout sociální a ekonomické podmínky pro optimální rozvoj lidí trpící autismem. Podpoit pístupní a adekvátní vzdlání pro všechny lidi s autismem bez ohledu na vk a vážnost postižení. Podporovat integraci autist do spolenosti. Aktivity: Terapeutické pobyty pro rodiny s díttem - autistou (zimní a letní tábory). Pravidelné prezentace, poradenství a informaní služby pro rodie a zájemce. Cílová skupina: Lidi s autismem a jejich rodiny. Specialisti pracující s lidmi postiženými autismem. Goals: To provide social and economic conditions for optimal development persons with autism To support accessible and appropriate education for all people with autism regardless their age and profundity of handicap. To support integration people with autism into society, to support the equal access to all facilities, services and activities in the community. Etc. Main activities: Recondition and therapeutic stays for families with autistic child (winter and summer camps). Regular (ones a month) presentation, counselling and information service for parents and other interested people. Etc. Target group: People with autism and their families Specialists working with people with autism

13 ",()785 "9 79 +:; ) <= E2!!**"O*#!!>*!<B B6(>*!<B2O>6>G >-'- >HF=1 C!':#<*./ *0-&B *!*& %=!<0%#!' A V A Z >PCQ8 AVAZ poskytuje pomoc lidem zdravotn i mentáln postiženým, nebo lidem v tísni. Poskytuje péi v oblasti sociální i zdravotní. Pjuje invalidní vozíky, chodítka apod., umožuje jejich vyzkoušení i drobné opravy. Zajišuje informace o schodišových plošinách, úpravách byt, motorových vozidel a autoškolách pro postižené. Poskytuje rady pi odstraování architektonických bariér jak v bytech, tak i ve mstech. AVAZ poádá zdravotní a rehabilitaní cviení na rotopedu a motomedu, k procviení nohou a rukou po úrazu i nemoci - 2x týdn s fyzioterapeutkou - vše zdarma. Tžce postiženým vypomáhá v domácnosti a pi rzných cestách. AVAZ poádá pro postižené rekondiní pobyty 2denní se sportovními turnaji a týdenní s rehabilitací a sportem, koncem roku Valnou hromadu a tanení zábavu. AWDMD is providing assistance to the disabled people including mentally disabled and to people in need. The organisation provides social and health care. It lends wheelchairs, walking aids etc. and it also offers people to test the aids and adjustments of aids. The organisation offers information concerning stair access floor, flat adjustments, car adjustments and school of motoring for persons with a disability. The organisation provides also consultancy regarding architectonical barriers in flats and towns. AWDMD organises rehabilitation and physio exercising on Rotoped and MOTOtomed therapy equipment to exercise legs and arms after an injury or illness two times a week with a physiotherapist free of charge. The organisation helps severely disabled with households and when travelling. AWDMD organises the two days long rehabilitation stays for the disabled including sport tournaments and one-week stays with rehabilitation and sport programme and each year is concluded by General Assembly with the social evening.

14 >7, 7, (", E)'R=S* 7#*(G E!=B0/#<#!'G E!=B0G E!=B0C9G./ *0*" <*&E$$$<*&G %=!<0)'F Bahá í mezinárodní spoleenství je nevládní organizací, která zastupuje 183 národních Bahá í rad z celého svta, vetn Národní rady Bahá í R. Bahá í mezinárodní spoleenství psobí zvlášt na poli výchovy ke svtoobanství a lidským právm, ekonomického a sociálního rozvoje, rovnoprávnosti muž a žen, zlepšování zdraví, ochrany životního prostedí a vtší spolupráce mezi národy a náboženstvími. Bahá í mezinárodní spoleenství, má poradní status u Hospodáského a sociálního výboru OSN a u Dtského fondu OSN (UNICEF). V R psobíme na poli morální výchovy našich nejmenších a vzdlávání stedoškolské mládeže na mezinárodním gymnáziu v Hluboké n/v. Poádali jsme festival svtoobanství pro pražská gymnázia a spolupracovali s eskou pobokou UNICEF. Bahá í International Community (BIC) is a non-governmental organization (NGO) that represents 183 national Bahá í governing councils, including the Czech Bahá í National Assembly. Bahá'í International Community is especially active in the field of education towards world citizenship and human rights, economic and social development, equality of men and women, improvement of health, environmental protection and a greater cooperation of nations and religions. BIC was granted consultative status with the UN Economic and Social Council (ECOSOC) and with the United Nations Children's Fund (UNICEF). In the Czech Republic, we operate in the area of moral education of children and instruction of teenaged youth at international grammar school in Hluboká. In the past, we organized a festival of world citizenship for grammar schools of Prague and collaborated with the Czech Branch of UNICEF.

15 % 9, 7+!=B0-+++,=BH!,C0!=B0C9./ *0*B:!&& %=!<0>6*D-' CID Centrum integrace dtí a mládeže bylo založeno jako obanské sdružení s psobností na celém území R. Po svém založení byla organizace CID zamena pevážn na poradenskou, integraní a terapeutickou innost ve svém centru v Praze 8 Karlín. V souasné dob CID pokrauje v pvodních innostech, krizové intervenci a rozvíjí bohatou klubovou innost, propaganí i tradiní akce a speciální programy. Zamuje se na ochranu práv dtí, podporu jejich zájm a poteb a na vytváení podmínek pro integraci zdravotn a sociáln handicapovaných dtí a mládeže, vetn jejich rodi. Zdravotní oblast pomoci se týká zejména chronických a civilizaních onemocnní alergie, atopie, kožních a respiraních chorob. Sociální služby jsou ureny pro dti - z narušených i neúplných rodin, bez rodi, s nezamstnanými nebo píliš zamstnanými rodii, z dtských domov, dti s problémy sociability, uení, komunikace. Our civic assotiation CID was established in Our main activities involve integration of children with specific need, specials advisory bureaus and therapeutic activities. The horrible flood in August 2002 destroyed all our facilities and we were left without any space for our activities. The flood ruined our club equipment, allthe toys and other materials. The year 2003 was a time of major reconstruction of club rooms and reestablishment our activities. Now we are able to provide almost all the activities we previously provided before the flood. We concetrate to protect the right of the children, support their interest and needs and built conditions of integration health and social handicaped children. Social services are dedicated for children from break family, children without family or very bussy parents, for children with learning and komunikation problems. Since 1992 we have been renting a cottage in Jeseníky mountains for our acivities. We organized summer and winter camps dealing with integration and health retreats. We cooperate with others non-profit organizations and participate in presentation, sports and cultural campaigns and project with municipal or nationwide importance.

16 6)7 7, 27+ 7&8*2(T# 8=F= 1+ C!':#<*./0+ NA Mládež je organizaní složkou Institutu dtí a mládeže MŠMT. Je povena realizací a koordinací výchovn vzdlávacího programu EU MLÁDEŽ v R, pro který je národní autoritou MŠMT. NA Mládež poskytuje veškeré informace a poradenství o jednotlivých aktivitách v rámci programu MLÁDEŽ, o formálních i kvalitativních náležitostech projekt, uzávrkách, výbrových kritériích, finanních a úetních otázkách. Poskytuje píslušné píslušné formuláe, kontakty na zahraniní partnery, zprostedkovává styk s Evropskou komisí a zahraniními agenturami programu. Poádáme vlastní školení - nap. pro regionální spolupracovníky i pracovníky s mládeží, nabízí prezentace programu, prbžn informuje o všech aktualitách, podporuje a využívá informaní systém Eurodesk, vydává tvrtletník Eurokompas, informaní a metodické materiály. CNA Youht is a directly in charge of National Institute for children and youth of czech Ministry of education. Each National Agency acts as a link between the European Commission, project promoters at national, regional and local level, and the young people themselves, and is a key contact point. The Agencies are responsible for disseminating general information about the YOUTH programme as well as encouraging and facilitating the establishing of partnerships. They are also responsible for the selection of projects according to the criteria set by the European Commission. They advise project promoters and organise different kinds of training activities. The National Agencies are the primary sources of information for the users of the Programme.

17 6)7 9, 7+ E7&7#*"7*B BT#G,-'DJ'++ + C!':#<*./ *0B B& %=!<0-* E:B!BC9>6G RDM je stešní organizace zastupující 94 sdružení dtí a mládeže s více než individuálními leny. lenská sdružení RDM nabízí svým lenm programy mimoškolního vzdlávání a volnoasové aktivity a poádají mnoho dalších akcí i pro neleny. Cílem RDM je prosazovat oprávnné zájmy dtí a mladých lidí a tím pispt k všestrannému rozvoji jejich osobnostních a sociálních kvalit. RDM tohoto cíle dosahuje prostednictvím podpory aktivit svých len, zejména vytváením právních, ekonomických, sociálních a kulturních podmínek pro takové aktivity. RDM též reprezentuje své leny pi jednáních s domácími a zahraniními orgány, organizacemi a institucemi. RDM bude realizátorem kampan Rady Evropy All Different All Equal pro eskou republiku. CRDM is an umbrella organisation, which represents 95 children and youth associations with more than 200,000 individual members. The member associations offer non-formal educational programs and activities for free time of their members and organize a lot of other activities also for non-members. CRDM aims to promote all reasonable interests of children and young people in order to contribute to the development of their spiritual, mental, physical and social qualities. CRDM meets its purpose by supporting activities of its members, especially by creating legal, economic, social and cultural conditions for such activities. CRDM represents all its members in contacts with home and foreign bodies, organizations and institutions. CRDM will administrate the campaign of the Council of Europe All Different All Equal in the Czech Republic.

18 6): " + E7&OR!4*G E'!'+G E1G EC!':#<*G./ *0*"!&& %=!<0.-*' eský svaz žen (SŽ) je nezávislé obanské sdružení, které psobí na území celé eské republiky. Je nezávislou spoleenskou organizací sdružující ženy rzného vku bez ohledu na politickou píslušnost, národnost, náboženské vyznání, profesi a zájmy. eský svaz žen byl založen v roce1967. Je nejvtší ženskou organizací v eské republice. V takka 800 základních organicích sdružuje na 25 tisíc lenek, které realizuji rzné zájmové a kulturní akce, vzdlávací programy, udržují lidové tradice a pomáhají ženám a jejich rodinám ešit rzné problémy. lenky organizují i humanitární a charitativní aktivity (nap. pro dti, seniory, postižené osoby, aj.). eský svaz žen za své hlavní poslání považuje podporu plnohodnotného rozvoje osobnosti žen. Czech Women s Union (CWU) is an independent civic association operating in the Czech Republic. I tis an independent, ope nand voluntary organization, politically and organizationally independent community-oriented entity assciating women of different agens, regardless of thein politoval preference, nationality, religion, profession or interests. Czech Women s Union was flunder in Currently, i tis the largest women s organization in the Czech Republic. There are almost 800 grassroot organizations with as many as 25 thousend members, organizing and realizing interest and cultural envents, educational programs, helping maintian nationl folk traditions and helping women and their families in tackling different issues. The members organize humanitarien and charity undertakings (e.g. for childern, senior Citizen, handiccapped people, tec.). Czech Women s Unionprincipal mission is to support a full-valued development of women s personality.

19 ><'MB #D* 7&9:#<* 6): 7 E7&O!G./01 6< *0*"!(&:B& %=!<0/%#'-' Posláním obanského sdružení eský západ je podporovat zaleování obyvatel sociáln vylouené romské komunity v obci Dobrá Voda u Toužim v Karlovarském kraji do spolenosti. Své poslání eský západ napluje vytváením podmínek pro: osobní i profesní rst len komunity zajišováním vzdlávacích a rekvalifikaních program, zvýšení zamstnanosti vytváením pracovních píležitostí, pípadn zprostedkováním zamstnání, všeobecný rozvoj dtí a mládeže organizováním volnoasových aktivit, individuálního douování a provozováním Odpoledního klubu, osobní angažovaností obyvatel Dobré Vody pi ešení problém veejného zájmu, zejména na komunální úrovni. Obanské sdružení eský západ psobí v Dobré Vod od roku The aim of the civil association Cesky Zapad is to support integration of the members of the socially isolated Romany community in the village of Dobra Voda near Touzim, the district of Karlovy Vary, into the society. To achieve this aim, Cesky Zapad creates conditions for personal and professional growth of the members of the community through programmes of education and requalification increase of employement by creating work opportunities or by negotiating with other parties general development of children and youth by organizing their leisure activities, individual tuition a by performing After-school Club personal involvement of the members of the Dobra Voda community when solving issues of the public interest, especially at the communal level. The civil association has been working in Dobra Voda since 2002.

20 % $.; $ %9#BH 7&9:#<* 0.*0!##:- * 7:!0/,##:-' Founded in 1947, the Council on International Educational Exchange is a non-profit, nongovernmental organization dedicated to helping people gain understanding, acquire knowledge, and develop skills for living in a globally independent and culturally diverse world through a wide variety of programs and services. Every semester the CIEE program at Charles University brings around 100 students to Prague from universities across the US. CIEE in Prague offers various programs for students, adults, and families (practice English, take courses at CIEE, or live with an American student for a semester). These programs include: Bridging Perspectives, Meet Czech Families and Friends, Flat and Czech Buddies, Homestay families, Volunteering and Internships. Our goal is to expand opportunities within international communities in the Czech Republic and to provide a platform for US/Czech cultural and educational interactions. We would like to offer all of these opportunities during the NGO Market CIEE (Council on International Educational Exchange) je nezisková nevládní organizace, jejímž cílem je pomáhat mladým lidem získávat a rozvíjet znalosti a zkušenosti nutné k porozumní a uplatnní se v dnešním kulturn rozmanitém svt. Od svého založení v roce 1947 vytvoilo CIEE širokou škálu program pro studenty a uitele stedních i vysokých škol po celém svt. V eské republice psobí program CIEE ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a úastní se ho studenti z USA. CIEE v Praze nabízí velké množství program pro všechny vkové kategorie (procviování AJ, výuka se studenty CIEE, i možnost žít s Americkým studentem). Mezi tyto programy patí: Bridging Perspectives, Meet Czech Families and Friends, Flat and Czech Buddies, Homestay families, Dobrovolnictví a Stáže. Naším cílem je rozšíit možnosti v eské mezinárodní komunit a nabídnout odrazový mstek pro esko- Americké kulturní a vzdlávací interakce. Rádi bychom nabídli všechny tyto možnosti bhem NGO Veletrhu 2006.

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012 OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER www.ilco.cz 2012 Ostomists are people with permanent or temporary stoma or ureter terminal to the abdominal wall Reasons for ostomy are always serious illness PROBLEMS

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok: 2013/2014 Obor vzdělání: zdravotnický asistent -

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI

ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI I. SVĚTLO PRO SVĚT představení organizace II. CHUDOBA VS. POSTIŽENÍ III. PROJEKT END EXCLUSION IV. FRANCIS A JAMES KARANJOVI (KEŇA) Každých pět sekund v

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

1. Osobní charakteristika

1. Osobní charakteristika TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Obor vzdělání: 78-42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Školní rok 2015/2016 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

PEARSON EduTour 2016. English in Focus

PEARSON EduTour 2016. English in Focus PEARSON EduTour 2016 English in Focus 16 March 2016 Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 - CZ-700 30 Ostrava 8:30-9:30 REGISTRATION, WELCOME REFRESHMENTS ELEMENTARY SCHOOL UPPER SECONDARY

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více