European Students Forum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "European Students Forum"

Transkript

1 %#&'( )!')(!*+,-!./ *0/4) ,% 7:!0;#<=6* We are an academic NGO of active German-speaking students of Faculty for political science and international relations of the Matej Bel University founded in Our aim is to support an eligible dialogue in the area of international relations and public policy with a focus on germanophonic countries, fill in the informational gap relating to those countries thus enhancing the general knowledge level of our members and fellow students. All this is beeing accomplished by diverse means such as organizing lectures, debates and cinematic evenings in German language and regular releasing of essay collections. Our organization also contributes to the faculty s library stock and organizes a cognitional day trip to Wienna which includes a visit of Austrian parliament, OSCE seat, Slovak cultural institute and Slovak embassy in Austria. Besides we strive to establish new contacts and possible partnerships among similar slovak, czech, german and austrian academic subjects to develope a wider, international area of operation. Jsme akademická neziskovka sdružující nmecky mluvící studenty Fakulty politických vd a mezinárodních vztah Univerzity Mateja Bela. Našim cílem je podpora dialogu v oblasti mezinárodních vztah se zamením na nmecky mluvící zem, vyplování informaních mezer a zvyšování úrovn znalostí našich len a spolužák. Této cíle jsou naplování cestou organizování pednášek, debat a kino-veer v nmin a pravidelného publikování sbírek esejí. Mimo jiné taky usilujeme o vytváení kontakt a možných partnerství s píbuznými organizacemi v zemích stední Evropy s úmyslem rozšíení mezinárodní spolupráce.

2 2>927&9:#<* %*' 7&9:#<*./ *0B B& %=!<0 Jsme nevládní neziskovou organizací, zamenou na poskytování humanitární a sociální pomoci v zahranií a v eské republice. Tuzemská i zahraniní pomoc má charakter bezprostední pomoci pi mimoádných událostech (živelné pohromy, válené konflikty apod.) nebo realizace dlouhodobých rozvojových projekt (podpora vzdlání, zamstnanosti apod.) We are a Czech NGO aimed at ensuring humanitarian and social aid abroad and in the Czech Republic. The character of our help, be it local or abroad, is the immediate help in emergency situations (natural disasters, war) or the realization of long term development projects (the support of education, employment, etc.)

3 AEGEE-Praha European Students Forum Nám. Winstona Churchilla 4 Praha 3, eská Republika TEL/FAX: Web: Kontaktní osoba: Irena Pražáková, Prezidentka AEGEE-Praha AEGEE-Praha je pobokou Evropského fóra student AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe). AEGEE je nezisková, nepolitická a nenáboženská studentská organizace sdružující studenty vysokých škol všech obor a zamení. AEGEE má už 21ti letou tradici, vznikla v Paíži a je jednou z nejvtších studentských organizací v Evrop a v souasnosti má kolem len v 241 univerzitních mstech v 40 evropských zemí, pedstavující tak rozmanitost kulturního zázemí. Všechny projekty a aktivity jsou založeny na dobrovolné práci len AEGEE. Hlavních cílem AEGEE je myšlenka spoleného evropanství, kterou prosazujeme opravdu píjemnou formou snažíme se odstraovat pedsudky, stereotypy a bariéry v komunikaci pedevším díky poznávání jiných kultur a odlišných zpsob života. AEGEE-Praha is a branch of the European Students Forum AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe). AEGEE is a secular, non-profit and non-governmental organization without a link to any political party which associates university students of all branches and specializations. AEGEE was founded in Paris 21 years ago and is one of the biggest interdisciplinary student associations in Europe; it is represented by students in 241 academic cities in 40 countries all around Europe, which present amazing cultural variety. All projects and activities are based on voluntary work of its members. The main aim is to promote a unified Europe without prejudice, to strive for creating an open and tolerant society of today and tomorrow and to take out stereotypes and barriers in communication through meeting new cultures and different ways of life.

4 Civic association AGNES (Agency for the Non-profit 1 C!':#<*./ *0!!& AGNES (Agentura neziskového sektoru) je obanské sdružení, které bylo založena v roce 1998 s cílem pispívat k rozvoji neziskového sektoru v eské republice. AGNES psobí zejména v tchto oblastech: I. vzdlávání; II. informaní služby, výzkum a publikaní innost; prezentace a propagace neziskového sektoru; formou rzných kulturn-spoleenských aktivit. AGNES was founded in Its main aim is to support the NGO sector development in the Czech Republic. AGNES is mainly active in following areas: 1. Education and training; 2. Information services and publishing; 3. Promotion and presentation of the NGO sector through cultural and social activities. AGNES aims to support: Public knowledge about the NGO sector; Volunteer activities in public benefit areas; Development of civil activities in regions; Social care and health care areas; Development of cooperation between the NGO sector and state offices, local authorities and private sector; international cooperation.

5 AIESEC Praha W. Churchilla 4, Praha 3 TEL: FAX: Kontaktní osoba: Tereza Mrkvová Kdo jsme? nejvtší mezinárodní, nezisková, pln studenty ízená, nezávislá, vzdlávací organizace, sdružujeme studenty a erstvé absolventy zejména ekonomických a obchodních vysokých škol, len v 89 zemích svta a pes 50 let zkušeností s mezinárodní výmnou student, celosvtov je naším posláním rozvoj mladých lidí formou získávání mezinárodních zkušeností. Naše hlavní aktivita AIESEC organizuje mezinárodní studentské praxe a podporuje aktivity, které umožují našim praktikantm, lenm, partnerm a dalším získávat cenné zkušenosti. What is AIESEC? AIESEC is the international platform for young people to discover and develop their potential to have a positive impact in society. Our innovative approach to developing young people focuses on taking a proactive role, developing self-awareness and a personal vision, building networks, and developing capacity to drive change. We do this through an international platform of opportunities that provides over 5,000 leadership opportunities, 3,500 work abroad opportunities, 350 conferences, and virtual tools to build networks.

6 ! " E!=B0#*F=!G)*!#:- E!=B0H!,CG E!=B0!'GC9./0 230.*0B!- "<& %=!<06I-'> Alfa Human Service se zabývá tvorbou informaních materiál pro rodie dtí se zdravotním postižením a peující odborníky. Tyto informaní materiály je možno nalézt na Dále poádáme odborné semináe a konference s tématikou informaní technologie a dti se zdravotním postižením. Alfa Human Service make information materials for parents of disabeled children and professionals of care. You can found this information materials on We organized special seminars and conferences about information technology for disabeled children.

7 # $ % & J 7&9:#<*./0.*0!(!(& %=!<0/*-' Amnesty International (AI) je celosvtové hnutí lidí, kteí vedou kampan za mezinárodn uznaná lidská práva. AI se ídí vizí svta, ve kterém každý lovek požívá všechna lidská práva, která jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních aktech o lidských právech. Pro naplování této vize si AI vytkla jako své poslání provádt výzkum a rzné aktivity zamené na prevenci a zastavení vážných porušování takových práv. AI je nezávislá na jakékoli vlád, politické ideologii, ekonomickém zájmu i náboženství. Nepodporuje ani nestojí v opozici vi žádné vlád ani politickému systému, nepodporuje ani neoponuje názorm obtí, jejichž práva se snaží chránit. Zamuje se pouze na nestrannou ochranu lidských práv. Amnesty International (AI) is a worldwide movement of people who campaign for internationally recognized human rights. AI s vision is of a world in which every person enjoys all of the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. In pursuit of this vision, AI s mission is to undertake research and action focused on preventing and ending grave abuses of the rights. AI is independent of any government, political ideology, economic interest or religion. It does not support or oppose any government or political system, nor does it support or oppose the views of the victims whose rights it seeks to protect. It is concerned solely with the impartial protection of human rights.

8 '&()* +, & - *., &, )*!-!' ) C!':#<*./ *0:! <& K-F=-' Obanské sdružení Anabell vzniklo v roce 2002, vnuje se nemocným s poruchami píjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité pejídání aj.) poskytováním odborného psychologického i nutriního poradenství a speciálních skupinových program. Výraznou ást innosti organizace zaujímají programy primární i sekundární prevence, sdružení organizuje pednášky pro základní a stední školy, vnuje se edukaci student VŠ v oblasti problematiky výživy a sociálních aspekt stravování, pro hlavní cílovou skupinu poádá specializované semináe a kurzy. V období 2005 až 2006 sdružení realizuje projekt Nezstávej na to sama, spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpotem R (z programu PHARE 2003 RLZ). The civic association Anabell was founded in 2002, it helps people with eating disorders (mental anorexia, mental bulimia, attacks of overeating etc.) by providing expert psychological and nutrition counselling and group therapies. Major part in the organization s activity form the primary and secondary preventions; the association organizes lectures for both primary and high schools, specialised seminaries and classes for the main target group and also it educates university students in the problems of nutrition and social aspects of eating. In the period Anabell is realising a project named "Don s be all alone on it", co-financed by the European Union and the goverment of Czech Republic (from PHARE 2003 RLZ program).

9 /0 1+, 2" 2/2,#6-* L- ) C!':#<*./ *0-*!&& %=!<08H-'6* JIŽNÍ MORAVA APLA Jižní Morava - asociace pomáhající lidem s autismem je nestátní neziskovou organizací s regionální psobností. Jedná se o obanské sdružení odborník, sympatizant a rodi dtí, diagnostikovaných poruchou autistického spektra. Vznikla jako regionální souást APLA R zaátkem roku 2002, aby ešila regionální problematiku života takto handicapovaných lidí a jejich rodin. Hlavním cílem je postupn vybudovat centrum efektivní, komplexní, profesionální pomoci lidem diagnostikovaným touto pervazivní poruchou a souasn centrum podpory rodinám, které se takto handicapované blízké starají. Apla South Moravia is a local organization based in Brno operating mostly in Southern Moravia. It was established in response to the needs of specialists, fellowtravellers, sympathizers and above all parents of children diagnosed with autism and related disorders, who had been participating in various projects created by the national organization of APLA CZ. APLA SM has represented APLA CZ since January 2002 and has been working for the benefit of autistically handicapped children and their families in its region. Our main goal is to build an effecient systém of complex and profesionl help for people diagnosed with a pervasive developmental disorder and to support their families.

10 23 /34 E,-*(G D= C!':#<*./ *0*" B!:!(& ARMÁDA SPÁSY je mezinárodní, sociáln-charitativní organizace, psobící ve 113 zemích svta. Byla založena roku 1865 v Londýn, v eské republice psobila v letech a svou práci zde obnovila v roce 1990, kdy se zaregistrovala jako obanské sdružení. Klademe si za cíl, vždy reagovat na konkrétní lidskou nouzi a potebu, stejn jako na krizi i tíživou situaci v osobním i rodinném život. Veškerá naše práce je založena nejen na kesanské lásce a soucitu, ale pedevším na sociální odbornosti. Armáda spásy provozuje noclehárny, azylové ubytování, takzvané byty na pl cesty i komunitní centra. Ve tech desítkách zaízení má skoro 800 lžek. Na dvou farmách mohou odsouzení vykonávat alternativní tresty. Jiné projekty se vnují prevenci kriminality, zlepšování sociálních podmínek, vzdlávání a integraci národnostních menšin. ARMÁDA SPÁSY is the international social and charity organisation, working in 113 countries of the world. It was founded in London 1865, in Czechoslovakia it worked in the years and reopened its work here in 1990, when it registered as a civic association. Our aim is to react always to a specific human need as well as to a crisis or difficult situation in the personal and family life. All our work is based not only on the Christian love and compassion, but mainly on social expertness. Armáda spásy operates night shelters, asylum accommodation, so called half-way flats and community centres. In three tens of projects it has about 800 beds. At two farms the condemned can perform their alternative punishments. Other projects go in for prevention of crimes, improving social conditions, education and integration of national minorities.

11 ,)5 " 6)* & 9"#2!!**"7&9:#<* M'-!J'H!=1 79./0 1+1 $$$#&.*0#!&& %=!<06*,*!N 8*,*B( Naše organizace vznikla v roce 2005 jako nevládní a nezisková organizace cizích státních píslušník, kteí se vnují integraci uprchlík do eské spolenosti, nebo se sami nacházejí v procesu integrace, nebo jím prošli. Sdružujeme své leny na základ jejich spoleného zájmu. Jsme registrováni Ministerstvem vnitra eské republiky jako organizace s mezinárodním prvkem. Cílem naší innosti je podporovat integraci uprchlík do eské spolenosti. Za tímto úelem chceme zejména aktivn zapojovat uprchlíky do procesu ovlivování aktivit smujících k integraci, podporovat vzdlávání a šíení informací v oblasti integrace uprchlík, vymovat si zkušenosti s ostatními uprchlíky nebo organizacemi pracujícími v této oblasti, zapojovat uprchlíky do tvorby a pipomínkování právních norem týkajících se integrace uprchlík a v neposlední ad je naším cílem vytvoit platformu reprezentující všechny skupiny uprchlík ze všech zemí pvodu.spolupracujeme s pražskou kancelái Úadu Vysokého komisae pro uprchlíky Organizace spojených národ. Who are we We are a non-governmental, non-profit organization of foreign citizens who are dealing with integration of refugees into the Czech society or who are in integration process have gone through it. We associate our members on the ground of our common interest. We are registered with the Ministry of Interior of the Czech Republic as an organization with an international element. Our aims The aim of our organization is to support integration of refugees into the Czech society. For this purpose the Refugee Association mainly involves refugees into the process of influencing activities aiming to integration, supporting education and spreading of information in the field of integration of refugees, exchanging of experiences with the other refugees or organizations working in this field, involving refugees into the creation and commenting the legal norms concerning the integration of refugees. We concern that our basic aim is to create the platform representing all groups of refugees from all countries of origin. Our activities We want to fill our aims by implementation of our activities and we are focusing on: Educational programs, Cultural programs, Information centre, Discussion club, Publishing magazines, bulletins, books etc.

12 AUTISTIK nevládní organizace pro pomoc lidem postiženým autismem AUTISTIC - NGO for help to people with autism Kyselova 1189/24, Prague 8./ *0 %=!<0 Miroslava Jelinkova Cíle: Poskytnout sociální a ekonomické podmínky pro optimální rozvoj lidí trpící autismem. Podpoit pístupní a adekvátní vzdlání pro všechny lidi s autismem bez ohledu na vk a vážnost postižení. Podporovat integraci autist do spolenosti. Aktivity: Terapeutické pobyty pro rodiny s díttem - autistou (zimní a letní tábory). Pravidelné prezentace, poradenství a informaní služby pro rodie a zájemce. Cílová skupina: Lidi s autismem a jejich rodiny. Specialisti pracující s lidmi postiženými autismem. Goals: To provide social and economic conditions for optimal development persons with autism To support accessible and appropriate education for all people with autism regardless their age and profundity of handicap. To support integration people with autism into society, to support the equal access to all facilities, services and activities in the community. Etc. Main activities: Recondition and therapeutic stays for families with autistic child (winter and summer camps). Regular (ones a month) presentation, counselling and information service for parents and other interested people. Etc. Target group: People with autism and their families Specialists working with people with autism

13 ",()785 "9 79 +:; ) <= E2!!**"O*#!!>*!<B B6(>*!<B2O>6>G >-'- >HF=1 C!':#<*./ *0-&B *!*& %=!<0%#!' A V A Z >PCQ8 AVAZ poskytuje pomoc lidem zdravotn i mentáln postiženým, nebo lidem v tísni. Poskytuje péi v oblasti sociální i zdravotní. Pjuje invalidní vozíky, chodítka apod., umožuje jejich vyzkoušení i drobné opravy. Zajišuje informace o schodišových plošinách, úpravách byt, motorových vozidel a autoškolách pro postižené. Poskytuje rady pi odstraování architektonických bariér jak v bytech, tak i ve mstech. AVAZ poádá zdravotní a rehabilitaní cviení na rotopedu a motomedu, k procviení nohou a rukou po úrazu i nemoci - 2x týdn s fyzioterapeutkou - vše zdarma. Tžce postiženým vypomáhá v domácnosti a pi rzných cestách. AVAZ poádá pro postižené rekondiní pobyty 2denní se sportovními turnaji a týdenní s rehabilitací a sportem, koncem roku Valnou hromadu a tanení zábavu. AWDMD is providing assistance to the disabled people including mentally disabled and to people in need. The organisation provides social and health care. It lends wheelchairs, walking aids etc. and it also offers people to test the aids and adjustments of aids. The organisation offers information concerning stair access floor, flat adjustments, car adjustments and school of motoring for persons with a disability. The organisation provides also consultancy regarding architectonical barriers in flats and towns. AWDMD organises rehabilitation and physio exercising on Rotoped and MOTOtomed therapy equipment to exercise legs and arms after an injury or illness two times a week with a physiotherapist free of charge. The organisation helps severely disabled with households and when travelling. AWDMD organises the two days long rehabilitation stays for the disabled including sport tournaments and one-week stays with rehabilitation and sport programme and each year is concluded by General Assembly with the social evening.

14 >7, 7, (", E)'R=S* 7#*(G E!=B0/#<#!'G E!=B0G E!=B0C9G./ *0*" <*&E$$$<*&G %=!<0)'F Bahá í mezinárodní spoleenství je nevládní organizací, která zastupuje 183 národních Bahá í rad z celého svta, vetn Národní rady Bahá í R. Bahá í mezinárodní spoleenství psobí zvlášt na poli výchovy ke svtoobanství a lidským právm, ekonomického a sociálního rozvoje, rovnoprávnosti muž a žen, zlepšování zdraví, ochrany životního prostedí a vtší spolupráce mezi národy a náboženstvími. Bahá í mezinárodní spoleenství, má poradní status u Hospodáského a sociálního výboru OSN a u Dtského fondu OSN (UNICEF). V R psobíme na poli morální výchovy našich nejmenších a vzdlávání stedoškolské mládeže na mezinárodním gymnáziu v Hluboké n/v. Poádali jsme festival svtoobanství pro pražská gymnázia a spolupracovali s eskou pobokou UNICEF. Bahá í International Community (BIC) is a non-governmental organization (NGO) that represents 183 national Bahá í governing councils, including the Czech Bahá í National Assembly. Bahá'í International Community is especially active in the field of education towards world citizenship and human rights, economic and social development, equality of men and women, improvement of health, environmental protection and a greater cooperation of nations and religions. BIC was granted consultative status with the UN Economic and Social Council (ECOSOC) and with the United Nations Children's Fund (UNICEF). In the Czech Republic, we operate in the area of moral education of children and instruction of teenaged youth at international grammar school in Hluboká. In the past, we organized a festival of world citizenship for grammar schools of Prague and collaborated with the Czech Branch of UNICEF.

15 % 9, 7+!=B0-+++,=BH!,C0!=B0C9./ *0*B:!&& %=!<0>6*D-' CID Centrum integrace dtí a mládeže bylo založeno jako obanské sdružení s psobností na celém území R. Po svém založení byla organizace CID zamena pevážn na poradenskou, integraní a terapeutickou innost ve svém centru v Praze 8 Karlín. V souasné dob CID pokrauje v pvodních innostech, krizové intervenci a rozvíjí bohatou klubovou innost, propaganí i tradiní akce a speciální programy. Zamuje se na ochranu práv dtí, podporu jejich zájm a poteb a na vytváení podmínek pro integraci zdravotn a sociáln handicapovaných dtí a mládeže, vetn jejich rodi. Zdravotní oblast pomoci se týká zejména chronických a civilizaních onemocnní alergie, atopie, kožních a respiraních chorob. Sociální služby jsou ureny pro dti - z narušených i neúplných rodin, bez rodi, s nezamstnanými nebo píliš zamstnanými rodii, z dtských domov, dti s problémy sociability, uení, komunikace. Our civic assotiation CID was established in Our main activities involve integration of children with specific need, specials advisory bureaus and therapeutic activities. The horrible flood in August 2002 destroyed all our facilities and we were left without any space for our activities. The flood ruined our club equipment, allthe toys and other materials. The year 2003 was a time of major reconstruction of club rooms and reestablishment our activities. Now we are able to provide almost all the activities we previously provided before the flood. We concetrate to protect the right of the children, support their interest and needs and built conditions of integration health and social handicaped children. Social services are dedicated for children from break family, children without family or very bussy parents, for children with learning and komunikation problems. Since 1992 we have been renting a cottage in Jeseníky mountains for our acivities. We organized summer and winter camps dealing with integration and health retreats. We cooperate with others non-profit organizations and participate in presentation, sports and cultural campaigns and project with municipal or nationwide importance.

16 6)7 7, 27+ 7&8*2(T# 8=F= 1+ C!':#<*./0+ NA Mládež je organizaní složkou Institutu dtí a mládeže MŠMT. Je povena realizací a koordinací výchovn vzdlávacího programu EU MLÁDEŽ v R, pro který je národní autoritou MŠMT. NA Mládež poskytuje veškeré informace a poradenství o jednotlivých aktivitách v rámci programu MLÁDEŽ, o formálních i kvalitativních náležitostech projekt, uzávrkách, výbrových kritériích, finanních a úetních otázkách. Poskytuje píslušné píslušné formuláe, kontakty na zahraniní partnery, zprostedkovává styk s Evropskou komisí a zahraniními agenturami programu. Poádáme vlastní školení - nap. pro regionální spolupracovníky i pracovníky s mládeží, nabízí prezentace programu, prbžn informuje o všech aktualitách, podporuje a využívá informaní systém Eurodesk, vydává tvrtletník Eurokompas, informaní a metodické materiály. CNA Youht is a directly in charge of National Institute for children and youth of czech Ministry of education. Each National Agency acts as a link between the European Commission, project promoters at national, regional and local level, and the young people themselves, and is a key contact point. The Agencies are responsible for disseminating general information about the YOUTH programme as well as encouraging and facilitating the establishing of partnerships. They are also responsible for the selection of projects according to the criteria set by the European Commission. They advise project promoters and organise different kinds of training activities. The National Agencies are the primary sources of information for the users of the Programme.

17 6)7 9, 7+ E7&7#*"7*B BT#G,-'DJ'++ + C!':#<*./ *0B B& %=!<0-* E:B!BC9>6G RDM je stešní organizace zastupující 94 sdružení dtí a mládeže s více než individuálními leny. lenská sdružení RDM nabízí svým lenm programy mimoškolního vzdlávání a volnoasové aktivity a poádají mnoho dalších akcí i pro neleny. Cílem RDM je prosazovat oprávnné zájmy dtí a mladých lidí a tím pispt k všestrannému rozvoji jejich osobnostních a sociálních kvalit. RDM tohoto cíle dosahuje prostednictvím podpory aktivit svých len, zejména vytváením právních, ekonomických, sociálních a kulturních podmínek pro takové aktivity. RDM též reprezentuje své leny pi jednáních s domácími a zahraniními orgány, organizacemi a institucemi. RDM bude realizátorem kampan Rady Evropy All Different All Equal pro eskou republiku. CRDM is an umbrella organisation, which represents 95 children and youth associations with more than 200,000 individual members. The member associations offer non-formal educational programs and activities for free time of their members and organize a lot of other activities also for non-members. CRDM aims to promote all reasonable interests of children and young people in order to contribute to the development of their spiritual, mental, physical and social qualities. CRDM meets its purpose by supporting activities of its members, especially by creating legal, economic, social and cultural conditions for such activities. CRDM represents all its members in contacts with home and foreign bodies, organizations and institutions. CRDM will administrate the campaign of the Council of Europe All Different All Equal in the Czech Republic.

18 6): " + E7&OR!4*G E'!'+G E1G EC!':#<*G./ *0*"!&& %=!<0.-*' eský svaz žen (SŽ) je nezávislé obanské sdružení, které psobí na území celé eské republiky. Je nezávislou spoleenskou organizací sdružující ženy rzného vku bez ohledu na politickou píslušnost, národnost, náboženské vyznání, profesi a zájmy. eský svaz žen byl založen v roce1967. Je nejvtší ženskou organizací v eské republice. V takka 800 základních organicích sdružuje na 25 tisíc lenek, které realizuji rzné zájmové a kulturní akce, vzdlávací programy, udržují lidové tradice a pomáhají ženám a jejich rodinám ešit rzné problémy. lenky organizují i humanitární a charitativní aktivity (nap. pro dti, seniory, postižené osoby, aj.). eský svaz žen za své hlavní poslání považuje podporu plnohodnotného rozvoje osobnosti žen. Czech Women s Union (CWU) is an independent civic association operating in the Czech Republic. I tis an independent, ope nand voluntary organization, politically and organizationally independent community-oriented entity assciating women of different agens, regardless of thein politoval preference, nationality, religion, profession or interests. Czech Women s Union was flunder in Currently, i tis the largest women s organization in the Czech Republic. There are almost 800 grassroot organizations with as many as 25 thousend members, organizing and realizing interest and cultural envents, educational programs, helping maintian nationl folk traditions and helping women and their families in tackling different issues. The members organize humanitarien and charity undertakings (e.g. for childern, senior Citizen, handiccapped people, tec.). Czech Women s Unionprincipal mission is to support a full-valued development of women s personality.

19 ><'MB #D* 7&9:#<* 6): 7 E7&O!G./01 6< *0*"!(&:B& %=!<0/%#'-' Posláním obanského sdružení eský západ je podporovat zaleování obyvatel sociáln vylouené romské komunity v obci Dobrá Voda u Toužim v Karlovarském kraji do spolenosti. Své poslání eský západ napluje vytváením podmínek pro: osobní i profesní rst len komunity zajišováním vzdlávacích a rekvalifikaních program, zvýšení zamstnanosti vytváením pracovních píležitostí, pípadn zprostedkováním zamstnání, všeobecný rozvoj dtí a mládeže organizováním volnoasových aktivit, individuálního douování a provozováním Odpoledního klubu, osobní angažovaností obyvatel Dobré Vody pi ešení problém veejného zájmu, zejména na komunální úrovni. Obanské sdružení eský západ psobí v Dobré Vod od roku The aim of the civil association Cesky Zapad is to support integration of the members of the socially isolated Romany community in the village of Dobra Voda near Touzim, the district of Karlovy Vary, into the society. To achieve this aim, Cesky Zapad creates conditions for personal and professional growth of the members of the community through programmes of education and requalification increase of employement by creating work opportunities or by negotiating with other parties general development of children and youth by organizing their leisure activities, individual tuition a by performing After-school Club personal involvement of the members of the Dobra Voda community when solving issues of the public interest, especially at the communal level. The civil association has been working in Dobra Voda since 2002.

20 % $.; $ %9#BH 7&9:#<* 0.*0!##:- * 7:!0/,##:-' Founded in 1947, the Council on International Educational Exchange is a non-profit, nongovernmental organization dedicated to helping people gain understanding, acquire knowledge, and develop skills for living in a globally independent and culturally diverse world through a wide variety of programs and services. Every semester the CIEE program at Charles University brings around 100 students to Prague from universities across the US. CIEE in Prague offers various programs for students, adults, and families (practice English, take courses at CIEE, or live with an American student for a semester). These programs include: Bridging Perspectives, Meet Czech Families and Friends, Flat and Czech Buddies, Homestay families, Volunteering and Internships. Our goal is to expand opportunities within international communities in the Czech Republic and to provide a platform for US/Czech cultural and educational interactions. We would like to offer all of these opportunities during the NGO Market CIEE (Council on International Educational Exchange) je nezisková nevládní organizace, jejímž cílem je pomáhat mladým lidem získávat a rozvíjet znalosti a zkušenosti nutné k porozumní a uplatnní se v dnešním kulturn rozmanitém svt. Od svého založení v roce 1947 vytvoilo CIEE širokou škálu program pro studenty a uitele stedních i vysokých škol po celém svt. V eské republice psobí program CIEE ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a úastní se ho studenti z USA. CIEE v Praze nabízí velké množství program pro všechny vkové kategorie (procviování AJ, výuka se studenty CIEE, i možnost žít s Americkým studentem). Mezi tyto programy patí: Bridging Perspectives, Meet Czech Families and Friends, Flat and Czech Buddies, Homestay families, Dobrovolnictví a Stáže. Naším cílem je rozšíit možnosti v eské mezinárodní komunit a nabídnout odrazový mstek pro esko- Americké kulturní a vzdlávací interakce. Rádi bychom nabídli všechny tyto možnosti bhem NGO Veletrhu 2006.

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V Organization for Aid to Refugees Vážení čtenáři, rok 2004 byl pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům velmi zajímavým a na události bohatým rokem,

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5 Milí přátelé, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva občanského sdružení Humanitas Afrika, které také v roce 2008 věnovalo pozornost především svému základnímu poslání, kterým je zpřístupnění vzdělání dětem

Více

NEZDI PROXIMA SOCIALE

NEZDI PROXIMA SOCIALE NEZDI PROXIMA SOCIALE Výroční zpráva Annual report 2012 Prvky jubilejní komunikace použité ve vlacích ČD Elements of anniversary communication used in Czech Railways trains Někdy zajdu do nízkoprahového

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Charles University in Prague Faculty of Human Studies Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Bc. Adéla Bělunková Management of Volunteering in the Czech Republic

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

vyroční zpráva annual report

vyroční zpráva annual report vyroční zpráva annual report 2009 Obsah Contens KAPiTOLA i Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Příklady konkrétních podpořených projektů 9 Kalendář akcí 14 Veřejné sbírky

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více