Spravedlivý září v temnotách jako světlo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spravedlivý září v temnotách jako světlo."

Transkript

1 FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6. ÚNORA 2005 Spravedlivý září v temnotách jako světlo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, prosme Boha Otce, který slyší modlitby těch, kdo se k němu obracejí s pokorným a upřímným srdcem: L: PANE, DEJ NÁM KRÁČET VE TVÉM SVĚTLE. Za Svatého Otce Jana Pavla II., aby jej Bůh uchoval své Církvi ve zdraví, jako svědka Světla, které osvěcuje každého člověka. Za Boží lid, aby den co den otvíral své srdce Slovu, které vyšlo od Boha, věrně je naplňoval a tak se stával světlem světa a solí země. Za věřící, kteří pracují ve světě lidského utrpení, aby dokázali kráčet ve šlépějích Ježíše, božského Divotvůrce, který přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Za všechny bezradné a zoufalé, aby v hloubi svého svědomí zakusili sílu Ducha svatého, Pána a Dárce života, který vychází z Otce a mluvil ústy proroků. Za nemocné a trpící, aby svá utrpení prožívali ve spojení s Beránkem, který na sebe vzal hříchy světa, a tak přinášeli světu poselství míru, spravedlnosti a naděje. Za katolické nemocnice, aby vynikaly jako přední hlídky v boji proti nemoci a jako výsadní místa hlásání evangelia života a úcty k lidské osobě. Za naše farní společenství, aby v síle Božího slova dokázalo vnášet do každodenního prostředí tajemství svobody ke které nás osvobodil Kristus. Za věrné zemřelé, ať mají účast na světle tvé slávy. K: Otče, dej ať tvé světlo září v životě tvých věřících, aby ti, kdo vidí jejich dobré skutky velebili Tebe, který jsi na nebesích. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

2 POŘAD BOHOSLUŽEB: února 2005 DEN LITURGIE FARNOST ÚMYSL MŠE SV. na poděkování za dar zdraví, PUSTIMĚŘ Boží ochranu a požehnání 8.00 pro živou rodinu NEDĚLE 6. února 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ DRYSICE 9.30 PRAVIDELNÁ PODIVICE MĚSÍČNÍ SBÍRKA PODIVICE PUSTIMĚŘ PONDĚLÍ PONDĚLÍ února 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ SUCHÁ LOZ ÚTERÝ SV. JERONÝM EMILIANI PODIVICE 8. února SV. JOSEFÍNA BAKHITA PODIVICE 8.00 STŘEDA POPELEČNÍ STŘEDA DRYSICE 9. února ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ DEN PŘÍSNÉHO POSTU PUSTIMĚŘ ČTVRTEK SV. SCHOLASTIKA PUSTIMĚŘ 10. února PANNA PUSTIMĚŘ PÁTEK SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH 11. února PODIVICE SOBOTA 12. února SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ PUSTIMĚŘ 8.00 DRYSICE NEDĚLE 1. NEDĚLE února POSTNÍ PODIVICE PUSTIMĚŘ za dar zdraví a Boží ochranu za dary Ducha sv, ochranu Boží, P. Marie a sv. Josefa MARIÁNSKÁ POBOŽNOST za + Bohuslava POSPÍŠILA, manželku a dvoje rodiče POHŘEB: paní Marie BĚLÁNKOVÁ POHŘEB /KREMACE/: paní Anna MARÁKOVÁ (82) za + Bohuslava POSPÍŠILA, manželku a živou rodinu za + Josefa KOCMANA a celou rodinu za + Ludmilu ADAMCOVOU manžela, rodiče, živou a +rod. za +Marii a Františka JANSKÝCH, dva syny a snachu POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY na poděkování za 75let života, živou rodinu a + rodiče POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY za + rodiče SLEZÁČKOVY a tři děti za + Františka KREJČÍHO, manželku a rodiče za + Otakara DRAGONA a dvoje rodiče SETKÁNÍ S BIŘMOVANCI /v sakristii kostela sv. Benedikta/ FARNÍ INFORMÁTOR, XI. ročník, týdeník farností PUSTIMĚŘ, DRYSICE, PODIVICE (tel , mobil: , Vychází každou neděli díky Božímu požehnání, mému namáhání a vašemu finančnímu přispívání. Na mě pamatujte v modlitbě a na svůj příspěvek u pokladny v kostele Příspěvky na Farní Informátor označené (resp. na účet farnosti u ČS a.s., Vyškov, č.ú.: /0800), neb bez toho, jak každý nepochybně ví, by letošní ročník mohl být i poslední. Tisk: MORAVIATISK spol s r.o.; 1ks=10,-Kč. V el. podobě (pdf) na

3 BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ (zamyšlení J. E.Tomáše kardinála Špidlíka, SI) Blahoslavení chudí, ale pospěšme si píše ironicky jeden anglický spisovatel honem dodat: duchem. Jinak se vydáme v nebezpečí, že bychom při čtení evangelia mohli pozbýt těžko nashromážděné peníze. Naštěstí v tomto případě chtějí být všichni raději duchovní než hmotní. Je to bezesporu duchaplná poznámka, ale myslím, že se dá i obrátit. Zakladatelé mnišského života vždycky zdůrazňovali, že musí být každá ctnost víc v duchu než ve vnějším jednání. Když však šlo o chudobu, její pouhé duchovnosti neradi věřívali. Ilustruje to tato anekdota: Mnich z bohatého kláštera navštíví pověstného poustevníka, ke kterému chodí lidé na radu. Ptá se ho: Otče, slyšel jsem, že je pravá chudoba v duchu, jak učí evangelium. Správně odpoví poustevník. Tedy i lidé, kteří mají jmění, ale nelpí na něm, jsou v pravém slova smyslu chudí duchem. Docela správně. Bohatého mnicha ta odpověď ovšem potěšila a už chtěl odejít. Ale poustevník ho zavolal: Otče, mám k tobě prosbu. Mohl bys mi půjčit osla na zítřek, rád bych někam zajel. Samozřejmě, vezměte si mého, na kterém jsem přijel. Ne, toho ne! Já bych rád takového, který nevrhá stín na cestu, po které jde. Bohatý mnich se zasmál: Takového ovšem nenajdete. Myslím, že snadněji než bohatého člověka, jehož srdce by nebylo zastíněno jeho bohatstvím. Popěvky sv. Františka z Assisi o paní chudobě mají nádech romantický a bohémský, chudoba egyptských a syrských mnichů má v sobě cosi fakírského, napomenutí sv. Benedikta připomínají rozumného a šetrného otce rodiny. Líbí se nám tyto tendence jako zdravá reakce proti výstřelkům které se vyskytují ve společnosti zbohatlíků. Ale nakonec se přece jen ptáme, proč se má tolik vychvalovat chudoba v době, kdy všichni svorně, ateisté i křesťané, bojují o zvýšení životní úrovně, o lepší sociální postavení všech členů společnosti. Námitka se dá formulovat i spekulativně. Bůh stvořil všecko pro člověka. Sv. Jan Zlatoústý přirovnává zemi k prostřenému stolu pro vzácného hosta, pro člověka. Bůh ho vyzval, aby zasedl a požíval s vděčností to dobré, co mu podává. Ve Starém zákoně se ostatně považovala bída za znak prokletí. Lidé jsou chudí, když je Bůh opustil. Svým vyvoleným Bůh požehnal a proto zbohatli. Církevní Otcové odpovídají na tuto námitku názorně. Přirovnávají lásku k penězům k modloslužbě. Bůh stvořil slunce, stromy, kameny k tomu, aby vedly člověka k Bohu, jsou obraz jeho moci. V tom okamžiku, kdy se osamostatní, kdy se z nich stanou modly, od kterých se očekává pomoc, ztrácejí svůj smysl a od Boha odvádějí. Modly pak kácíme nebo samy padají, když se přestane věřit v jejich všemohoucnost. Je tedy pochopitelné, že každé vážné duchovní hnutí vždycky pomýšlí na to, aby otřáslo vírou ve všemohoucnost peněz a statků. Ale jak? Pojetí křesťanské chudoby nebylo vždycky stejné, i když se odvolávalo na stejný text evangelia: Blahoslavení chudí. Schématicky se dá mluvit o třech hlavních směrech.

4 První pojetí inspiruje především řeholníky, kteří žijí společně, vedou tzv. cenobitický život. Nejlépe je vyjádřeno v Pravidlech sv. Bazila. Má, abychom tak řekli, kosmický základ. Sv. Bazil je nadšený obdivovatel dokonalé harmonie vesmíru. Všecko tu má své místo, své požadavky a možnosti uplatnění. Platí tu základní princip: všecko, co existuje, musí mít to, co potřebuje, nic míň, ale také ni víc. Jinak se poruší harmonie v přírodě a vznikají katastrofy. Rostlina bere ze země tolik látek, kolik potřebuje ke svému růstu, zvířata spasou tolik trávy, kolik je třeba pro jejich růst a vývoj. Dá se to doložit mnoha fakty z přírodovědeckého pozorování. Sv. Bazil to také dělá. Je však v přírodě jeden tvor, který míru svých potřeb neustále překračuje. Je to člověk. On to je, který porušuje rovnováhu vesmíru svou touhou po jmění. V divadle světa mnoho lidí zabere pro sebe dvě místa, zatímco jiní stojí. Tím vzniká nenávist, třenice, boje. Ctnost křesťanské chudoby tedy znamená návrat do ráje, k ideálu harmonie světa. Křesťan se vědomě a dobrovolně omezí. Ponechává si pro sebe jenom to, co potřebuje, ostatní patří druhým. Není ovšem snadné určit, co je potřeba skutečná a co je jenom zdánlivá. Člověk si sám ledacos namluví. Mniši tedy svěřili starost o rozdělení tomu, koho považovali za svého otce - představenému. Odtud vzniklo základní pravidlo řeholní chudoby v klášterech. Cokoli by jednotlivec dostal nebo vyzískal, patří klášteru. Opat pak z toho rozděluje každému podle jeho osobní potřeby, ne víc a ne míň. Může se ovšem stát, že má klášter víc jmění, než mnoši potřebují k životu. V tom případě se nesmí zvyšovat životní úroveň jednotlivců, ale všechen přebytek patří na dobré účely, almužny, školy, sirotčince atd. Staly se tedy kláštery jakousi první sociální institucí v křesťanském světě, která překonala věky. Hlavní smysl však je duchovní. Jednotlivý řeholník svěřil starost o své zaopatření klášteru, žije daleko bezstarostněji, než ti, kdo musí celý den myslit na výživu. Nemusí se tedy při výběru práce řídit všeobecným pravidlem: Kde se víc vydělá... V kulturní a duchovní sféře bývají nejvyšší hodnoty právě ty, za které se neplatí. Komu jinému by se tedy mohly svěřit takové práce než řeholníkům, kteří mají z čeho žít? Zrušení nebo úbytek řádů dodnes znamená pro církev ochrnutí nejdůležitějších činností. Je tedy nespravedlivá námitka, že řeholníci slibují chudobu, ale přitom jsou bezstarostnější než mnozí boháči. Odpověď je jednoduchá. Ano, právě ta bezstarostnost je cílem jejich slibů. Musí se jí ovšem využít k práci pro vyšší dobro a ne k nečinnosti. Jsou ovšem i trochu jiná ponětí křesťanské chudoby. Řekli jsme, že se u syrských mnichů projevoval někdy jakýsi druh fakírismu, touha ukázat zhýčkané společnosti, která se stala otrokem svých požadavků, že je pravých potřeb člověka málo, že ke spokojenosti stačí kousek suchého chleba a voda. I tato chudoba tedy znamená vnitřní svobodu, nezávislost na vnějšku. Ale je ještě i jiný druh bezstarostnosti, ta, která se opírá přímo o Boha. Ta vedla na Západě k založení tzv. žebraných řádů. Ale ani na Východě není neznámá. Vědomí Božího poslání vede jisté lidi k pevné víře v příslib evangelia, že se Bůh postará o všecky ostatní potřeby, že všecko ostatní bude přidáno těm, kdo hledají na prvním místě Boží království (Mt 6,33). Řeholníci tohoto druhu odháněli jako pokušení každou starost o zítřek. V klášteře sv. Theodosia v Kyjevě se musilo večer před zavřením brány rozdat mezi chudé všecko, co zbylo z toho, co se ten den dostalo od lidí. Jednou kuchař schoval dobré chlebíčky pro zítřejší svátek. Ale sv. Theodosius prý je nařídil hodit do řeky. Dodnes podle církevního práva na Západě nesmějí mít žebravé řády pro sebe žádný stálý zajištěný příjem. I to je svoboda. Plyne ovšem ne ze struktury společnosti, ale z důvěry v Boha.

5 Vidíme tedy z těch málo náznaků, jak hluboké lidské a náboženské problémy jsou obsaženy ve výroku evangelia o blahoslavených chudých. Je to tedy výzva věčně aktuální. Obrací se ke všem, nejenom k řeholníkům. Každý ji aplikuje podle možností. To lalhsan dia twn profetwn - locutus est per prophetas /2/.. mluvil ústy proroků. Kdo jsou proroci a jaký je Bůh, kterého nám zjevují? Na tyto otázky jsme si začali odpovídat už ve Farním Informátoru minulé neděle, kde jsme si uvědomili, že v dějinách židovského národa byli kromě pravých proroků, povolaných a poslaných Bohem, také proroci falešní. Ti nebyli proroky na základě Božího povolání, nýbrž své prorocké poslání konali jako řemeslo. Nehlásají proto Boží slovo, které je velmi často pranýřováním a soudem nad zlem páchaným na chudých, nad stále novým a novým upadáním do modloslužby, káráním nevěrnosti Hospodinovu zákonu, a tedy hrozbou trestů, ale říkají věci, kterým národ rád naslouchá. Jsou proto nebiim, kteří mají za to, že mluví Božím jménem; ale ve skutečnosti jsou falešnými proroky, kteří kážou ve jménu lži (Jer 5,31) a nejsou Bohem poslaní: Pán mi řekl: Ti proroci prorokují mým jménem lži. Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim to a nemluvil k nim. Prorokují vám klamná vidění, nicotné věštby a vlastní výmysly (Jer 14,14). Tito nebiim jsou nejen falešní, ale také zlí: Prorok i kněz se rouhají; jejich zlobu jsem našel dokonce i v mém domě.... Mezi samařskými proroky jsem viděl viděl špatnosti. Prorokují Bálovým jménem a odvracejí můj izraelský národ. Ale ničemnosti jsem viděl i u jeruzalémských proroků: dopouštějí se cizoložství a lžou, podávají si ruce se zločinci,... od jeruzalémských proroků se zloba rozšířila po celé zemi (Jer 23,11-15). Ezechiel pak - z Božího pověření prorokuje proti izraelským prorokům : Běda bláznivým prorokům, kteří se řídí svým vlastním smýšlením, aniž by měli vidění. Tvoji proroci, Izraeli, jsou jako šakali v ruinách... Moje ruka bude zdvižena proti prorokům šalebných vidění a lživých věšteb, neboť klamou můj lid řkouce: Pokoj!, ale žádný pokoj není (Ez 13, ). A Micheáš dodává: Tak praví Hospodin proti prorokům, kteří svádějí můj lid: mají-li co na zub, hlásají blaho. Nedá-li jim však kdo něco do úst, hlásají proti němu svatou válku. Místo vidění vám proto nastane noc, temnota místo odpovědí (Mich 3,5-6). To, čím se liší praví proroci od falešných (je třeba si uvědomit, že všichni proroci, praví i falešní, se nazývají nebiim) je skutečnost, že praví proroci jsou Bohem povoláni a posláni, aby konali prorocký úděl a v naprosté nezávislosti na jakékoli moci lidské zvěstovali Boží slovo, které jim bylo zjeveno, a to všem vrstvám národa: králům i lidu, kněžím i prorokům, představitelům národů i znalcům zákona. Mezi těmito proroky

6 rozlišujeme tzv. proroky kazatele, kteří nezanechali žádný spis, jako např. Samuel, Eliáš, Elizeus, Micheáš, syn Imlův; a proroky píšící, kteří zanechali psaná díla, v nichž buď oni sami nebo častěji jejich žáci zaznamenali kázání, jež pronesli. Nejznámnějším příkladem je Baruch, přítel a učedník Jeremiášův (Jer 45,1). Obtížným úkolem zůstává, jak rozpoznat pravého a falešného proroka. Interní kritéria, čerpaná z toho, zda prorokova slova odpovídají Božímu zákonu, z jeho způsobu života, z hlásání věcí, které nemusí být líbivé, ba naopak vzbuzují silnou nevoli, takže nakonec uvádějí proroka do sporu s králem i lidem, čímž vystavují jeho život závažnému nebezpečí, a konečně neochota, kterou se prorok zdráhá Božímu povolání (je známo, jak obtížně přijímali své prorocké poslání Jeremiáš či Ezechiel), to vše jsou platná kritéria rozpoznání pravého proroka, jenž hlásá Boží slovo, i když pro něj samotného je toto hlásání příčinou těžkých strádání a chudoby. Falešný prorok naopak slibuje blahobyt a mír, jen aby nepřišel o privilegia a postavení u královského dvora či v národní svatyni v případě proroka kultovního. Bůh se zjevil skrze tyto píšící proroky, jako tomu bylo v případě Mojžíše prvního a největšího z proroků: On má mou důvěru v celém mém domě. S ním mluvím tváří v tvář a ne v hádánkách: patří na Hospodinovu tvář. (Nm 12,6-8) Co tedy říkají tito proroci? Když pročítáme to, co nám bylo z jejich kázání předáno, jsme na jedné straně překvapeni neohrožeností s jakou pranýřují zla své doby, na druhé straně pak hrozbami těžkých trestů, které Bůh skrze ně oznamuje svému lidu. Stále se odovolávají na Sinajskou smlouvu mezi JHWH a jeho lidem: smlouvu, shrnutou v Deseti slovech, kterou Izrael neustále porušuje. První a nejzávažnější nevěrou vůči Smlouvě je modloslužba, klanění se jiným bohům, zvláště pak bohům plodnosti, Bálovi a Astartě či Ašérovi. Odtud boj proroků proti modloslužbě. Nejzářnějším příkladem je Eliáš (jeho jméno znamená mým Bohem je Hospodin ), který zůstává jediným svědkem JHWH v době, kdy se značná část Izraele přiklonila k Bálovi. Pod tlakem své manželky Jezabel, fénické princezny, totiž izraelský král Achab nechal postavit Bálovi oltář, vztyčit posvátný kůl Ašéře a poté, co se dal do obnovy Jericha, položil do základů města svého prvorozeného syna Abirama a pod městské hradby dal svého nejmladšího syna Seguba, podle barbarského zvyku kananejců. Jezabel dala pobít proroky JHWH, takže Eliáš zůstal sám jako Hospodinův prorok, zatímco proroků Bálových bylo 450 a čtyři sta bylo proroků Ašeřiných, kteří stolovali s Jezabel. Eliáš tehdy požádal Achaba, aby na horu Karmel svolal izraelský národ a Bálovy proroky, a řekl lidu: Jak dlouho budete kulhat na obě nohy? Je-li JHWH Bohem, jděte za ním! Jestliže je Bohem Bál, jděte za Bálem!. Lid mu neodpověděl ani slovo. (1Král 18,21) Žádal proto, aby se obětovali dva býčci: jeden JHWH a druhý Bálovi, aniž by se však založil oheň. Ten ze dvou JHWH nebo Bál který sešle oheň, je pravý Bůh. I přesto, že Bálovi stoupenci od rána do poledne vzývali Bálovo jméno a jeho proroci podle svého obyčeje křičeli a bodali se meči a oštěpy, až z nich tekla krev Bál neodpověděl. Naproti tomu JHWH sesílá z nebe oheň, jenž sežehl celopal, dříví, kameny i půdu a vysušil vodu v příkopu kolem oltáře. Tak se prokázal jako jediný pravý Bůh (srv. 1Král 18,17-49). Stejně jako Eliáš se proti modloslužbě pozvedal hlas všech proroků, počínaje Ámosem, který vznáší žalobu proti obyvatelům judského království, že pohrdli Hospodinovým zákonem a nedbali jeho příkazů, ale nechali se oklamat jejich modlami, za nimiž běhali

7 jejich otcové (Am 2,4). Izaiáš viní Izrael, že se stal zemí plnou model, jejíž obyvatelé se klanějí dílům svých rukou (Iz 2,8). Jsou to však především Ozeáš, Jeremiáš a Ezechiel, kdo viní z hříchu modlářství jak severní tak jižní Izraelity. JHWH říká ústy proroka Ozeáše: Můj národ se doptává kusu svého dřeva a jeho hůl mu dává odpověď, neboť jej odvádí duch prostituce a oni se prostitucí odvracejí od svého Boha. Na vrcholcích hor přinášejí oběti a na návrších pálí kadidlo (Oz 4,12-13) Ze svého stříbra a zlata si dělají modly k vlastní zkáze. Zavrhuji tvé tele, Samaří... zhotovil je řemeslník, není to Bůh; ve střepiny se promění samařské tele (Oz 8,4-6). Jeremiáš pranýřuje Izrael, že svým modloslužebným počínáním poskvrnil zemi JHWH, a že Toho, který je jeho slávou - totiž JHWH, vyměnil za nicotnou modlu Bála, který není Bohem (srv. Jer 2,7-11). Jeremiáš stejně jako už předtím učinil Ozeáš, obviňuje izraelský národ s jeho krály, kněžími a proroky s cizoložství a prostituce, že nebyl věrný JHWH a jeho smlouvě: Dům Izraelův a dům Judův porušil smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci... Neboť jak četná jsou tvá města tolik je tvých bohů, ach Judo. Jako ulic jeruzalémských je oltářů, které jste postavili modle, kadidlové oltáře Bálovi (Jer 11,10.13). Ezechiel zase byl nucen sledovat, jak se modloslužba provozuje nejen na výšinách, ale i v samotném chrámu v Jeruzalémě, kde ženy oplakávají Tammuze (řecký Adonis) a muži se klaní slunci (srv. Ez 8). Stejně jako Ozeáš a Jeremiáš, i Ezechiel viní izraelský národ z nevěrnosti Smlouvě a tedy z prostituce (srv. Ez 16,15-34). Jaký význam má tento boj proroků s modloslužbou? Chtějí tak potvrdit Boží jedinost. Proroci totiž vyznávají naprostý monoteizmus, který vylučuje jakoukoli existenci jiných božstev. V semitském světě měl každý národ svého boha či bohy. Také izraelský národ, přestože prohlašoval, že jeho Bohem je JHWH, po mnoho staletí připouštěl, že i ostatní národy mají své bohy, kteří je chrání a jímž se klanějí. Židům, kteří dorazili z Egypta do země Kanaán, kde se uctívalo mnoho bohů plodnosti, proto bylo velmi snadné spojovat kult JHWH s Bálovým, Ašéřiných či Tammuzovým, anebo přejít od uctívání JHWH k některému z kananejských a fénických bohů, přinášet jim oběti s úmyslem dosáhnout plodnosti polí a dobytka. Díky prorokům se pozvolna a s obtížemi prosazuje monoteizmus: tito prohlašují, že JHWH je jediný Bůh, zatímco ostatní bohové jsou nicotní a prázdní, proto nedokáží pomáhat těm, kdo je vzývají. Jde jen o předměty, řemeslně vytvořené ze dřeva, zlata a stříbra, jak říkají Ozeáš a Jeremiáš. Vlivem těchto proroků dochází k jasnému a výslovnému vyznání víry Deuteronomia v jediného Boha: Hospodin (JHWH) je jediný Bůh a... jiného mimo něj není (Dt 4,35). Slyš Izraeli: Hospodin, náš Bůh, je jediný Bůh... Hospodina, svého Boha se budeš bát, jemu sloužit a jen v jeho jménu přísahat. Neběhejte za cizími bohy, božstvy okolních národů, neboť Pán tvůj Bůh, který je mezi vámi, je Bůh žárlivý; jinak vzplane hněv Hospodina tvého Boha proti tobě a vyhladí tě z povechu země (Dt 6, ). Odtud pramení závěr, kterým se Deuteronomium obrací k Izraeli: Věz tedy dnes a uchovávej dobře ve svém srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; a jiného není. Zachovávej proto jeho zákony a nařízení, jež ti dnes dávám, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy (Dt 4,39-40).

8 Ale až poté, co Izrael prošel zkušeností vyhnanství, dochází k utvrzení jeho víry v jediného Boha. Neznámý prorok v Knize útěchy (či Deutero-Izaiáš), opěvuje vznešenost a trasncendenci jediného Boha JHWH, v jehož rukou spočívají osudy národů i říší, který je Stvořitelem světa, Bohem živým a Svatým. Před Ním jsou vskutku národy jako krůpěj na okovu, jako prášek na misce vah... Všechny národy jsou před ním ničím, jsou mu méně nežli nic, než nicota... Nicotou jsou mu mocní a za nic nemá pány země (Iz 40, ). On je Bůh věčný, je stvořitelem celé země i hvězd (Iz 40,28.26). On vzbudil z Východu perského krále Kýra, dobyvatele Babylóna, svěřil mu národy a podrobil krále (Iz 41,2). Čím jsou před JHWH modly? Hle, jste pouhou nicotou a vaše skutky nestojí za nic, mrzký ten, kdo si vás zvolí (Iz 41,24). Z toho plyne závěr: modly jsou před JHWH vánkem a nicotou (Iz 41,29). O sobě však JHWH praví: Já jsem první a poslední, není jiného Boha mimo mne (Iz 44,6). /pokračování příště/ Ipse est enim vita tua et longitudo dierum tuorum POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K DOBĚ POSTNÍ 2005 Milovaní bratři a sestry, Postní doba se nám každoročně předkládá jako čas pro intenzívnější modlitbu a pokání, otvírá srdce k poslušnému přijetí Boží vůle. V ní se nám rýsuje duchovní putování, které nás připravuje na znovu prožití velkého tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání, především pozornějším nasloucháním Božímu slovu a velkodušnější praxí umrtvování, díky níž lze ve větší měrou pomáhat potřebným bližním. Milovaní bratři a sestry, letos bych rád předložil vaší pozornosti téma, které je více než kdy jindy aktuální, a jež pěkně vyjadřují následující verše Deuteronomia: On je tvým životem i délkou tvých dnů (Dt 30,20). Jsou to slova, jimiž se Mojžíš obrátil k lidu, aby jej vyzval k uzavření smlouvy s JHWH v moabské zemi abys žil ty i tvé potomstvo, miloval Hospodina svého Boha, byl poslušen jeho hlasu a přimkl se k němu (30,19-20). Věrnost této božské smlouvě je pro Izrael zárukou budoucnosti, abys mohl sídlit v zemi, o níž přísahal Hospodin, že ji dá tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi (30,20). Dosáhnout zralého věku je v biblickém pohledu znamením žehnající přízně Nejvyššího. Dlouhověkost se tak jeví jako zvláštní Boží dar. Rád bych v době postní pozval k zamyšlení na toto téma, aby se prohloubilo vědomí úlohy, kterou mají staří lidé zastávat ve společnosti a v Církvi, a tak disponovat smýšlení k láskyplnému přijetí, jaké jim vždy bylo věnováno. V dnešní společnosti, také díky přispění vědy a medicíny, se napomáhá k prodloužení lidského života a k následnému

9 růstu počtu starých lidí. To pak nastoluje zvláštní pozornost věnovanou světu třetího věku, aby se těm, kdo jej tvoří pomáhalo plně prožívat jejich schopnosti a dát je do služby celému lidskému společenství. Péče o staré, zvláště pak procházejí-li tíživými okamžiky, musí ležet věřícím na srdci, a to především v církevních komunitách západní společnosti, kde je tento problém zvlášť aktuální. Život člověka je vzácným darem, který je třeba milovat a hájit v každém jeho údobí. Přikázání: Nezabiješ! vyžaduje, aby se za všech okolností respektoval a rozvíjel, od svého počátku až po přirozený skon. Toto přikázání platí stejně i v nemoci a kdy lidskou bytost opouštějí síly v jeho schopnostech postarat se o sebe sama. Je-li stárnutí, se svými nevyhnutelnými podmínkami, přijímáno prozíravě ve světle víry, může se stát vzácnou příležitostí k lepšímu pochopení tajemství Kříže, jež dává lidské existenci plný smysl. Starý člověk potřebuje, abychom jej chápali a pomáhali mu právě v této perspektivě. Rád bych zde vyjádřil své ocenění těm, kdo se snaží kráčet vstříc těmto požadavkům a vybízím k osobnímu přispění i ostatní, kdo chtějí vytěžit z doby postní. Tolika starým lidem to bude příležitostí, aby se necítili přítěží společnosti a mnohdy dokonce vlastních rodin, ve stavu osamělosti, který je vystavuje pokušení uzavřenosti a skleslosti. Je třeba, aby ve veřejném mínění rostlo vědomí, že staří lidé každopádně tvoří poklad, který je třeba ocenit. Je třeba proto posílit ekonomickou podporu i legislativní iniciativy, které by jim dovolily nebýt vyloučeni ze společenského života. Po pravdě, v posledních desetiletích byla společnost pozornější k jejich požadavkům, medicína rozvinula paliativní péči, jež díky celkovému přístupu k nemocnému, zvlášť pomáhá dlouhodobě upoutaným na lůžko. Více volného času v tomto údobí života, nabízí starým lidem možnost zaobírat se zásadními otázkám, které možná předtím přehlíželi z důvodu naléhavých zájmů či obecně považovaných za prvořadé. Vědomí blížícího se konečného cíle, vede starého člověka, aby se soustředil na to, co je podstatné, přikládaje důležitost tomu, co pomíjivost let nezničí. Právě pro tento svůj stav může starý člověk hrát svou roli ve společnosti. Je-li pravdou, že člověk žije z duchovního dědictví svých předků a jeho budoucnost rozhodně závisí na tom, nakolik převzal hodnoty kultury národa, k němuž patří, mohou moudrost a zkušenost starců osvítit jeho cestu rozvoje ke stále plnější formě civilizace. Jak je důležité znovu objevit toto vzájemné obohacování různých generací! Postní doba svou mocnou výzvou k obrácení a solidaritě, nás letos vede k tomu, abachom se sostředili na tato důležitá tímata, jež zajímají všechny. Co by se stalo, kdyby se Boží lid poddal jisté současné mentalitě, která tyto naše bratry a sestry, omezené ve svých schopnostech obtížemi věku či nemoci, považuje skoro za zbytečné? Jak odlišná však bude společnost, počínaje rodinou, bude-li se snažit být stále otevřenou a vůči nim pohostinnou! Milovaní bratři a sestry, v průběhu doby postní si s pomocí Božího slova uvědomme, SV. JÁCHYM A ANNA, kaple sv. Anny v Pustiměři

10 jak je důležité, aby každá komunita provázela láskyplným porozuměním ty, kdo stárnou. Navíc je třeba si zvyknout myslet s důvěrou na tajemství smrti, aby k definitivnímu setkání s Bohem docházelo v atmosféře vnitřního pokoje, u vědomí, že nás přijímá Ten, který nás utvořil už v mateřském lůně (srv. Žalm 139,13b) a který nás chce mít k svému obrazu a podobenství (srv. Jan 1,26). Maria, naše průvodkyně na cestě dobou postní, ať vede všechny věřící, zvláště pak staré, k stále hlubšímu poznání ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista, který je posledním důvodem naší existence. Ona, věrná služebnice svého božského Syna, spolu se svatými Jáchymem a Annou, ať se přimlouvá za každého z nás nyní i v hodinu naší smrti. Všem posílám své požehnání! Z Vatikánu, 8. září 2004 IOANNES PAULUS PP II Svatý Stolec a vyhlazování maďarských židů Na půdě švédského institutu klasických studií v Římě byla 1. října 2004 poprvé udělena Per Angerova cena, kterou zmíněný institut propůjčuje na památku velvyslance Angera, zesnulého v roce Tato cena, založená v roce 2004, se předává osobnostem, které vynikli v humanitární činnosti nebo věnovali svůj život prosazování lidských práv. Letos ji převzal arcibiskup Gennaro Verolino 1, za své nezaujaté nasazení řekl během slavnostního ceremoniálu předávání předseda Fóra současných švédských dějin (Forum för Levande Historia) -, génia a hrdinného ducha, díky němuž zachránil mnoho židů za nacistické okupace Maďarska v roce Mons. Verolinovi je nyní 98 let a za války byl auditorem Apoštolské nunciatury v Budapešti. Na záchraně co největšího počtu židů před deportací spolupracoval ruku v ruce s některými funkcionáři diplomatických zastupitelství neutrálních států v Maďarsku, především s představiteli švédské legace, P. Angerem a R. Walenbergem. Přátelství těchto osobností, lišících se kulturou, náboženstvím a snad i vnímáním, je důkazem, nakolik lze i přes rozdílnost spolupracovat, je-li třeba hájit základní lidská práva, pošlapávané či zneuznaná lidským barbarstvím, jako tomu bylo v tragických létech války. Ve své činnosti na ochranu židů mons. Verolino spolupracoval se svým nadřízeným, mons. A. Rottou, apoštolským nunciem v Maďarsku, tedy představitelem papeže. 1 Cena odpovídá švédských korun (asi euro, tzn Kč). Osmadevadesátiletý mons. Verolino tuto sumu věnoval ve prospěch dětí v Nazaretě (srv. Farní Informátor).

11 Deportace maďarských židů Stejně jako v mnoha dalších zemích východní Evropy, podřízených politickému vlivu nacistického Německa, bylo i v Maďarsku přijato diskriminační zákonodárství vůči občanům židovského původu. Jeho zapřisáhlým cílem bylo omezit jejich moc či ovládání některých zvlášť významných oblastí společenského života, jako např. ekonomickofinančí, akademické i oblasti svobodných zaměstnání. Katolická Církev, která v zemi požívala značné morální prestiže, stejně jako podpory veřejných autorit, odsoudila tento druh zákonodárství, jež spočívalo na diskriminačním rasovém kritériu, zahrnujícím rovněž ty, kdo přijali křest a stali se křesťany. Ve válečných letech žila v Maďarsku jedna z nejpočetnějších židovskýchkomunit v Evropě 2. Kromě toho mnozí židé po vypuknutí války opouštěli svou vlast, zcela podrobenou německému panství a prchali do Maďarska v naději, že tak uniknou deportacím. Maďarská vláda, v čele s De Kallayem, tehdy odolávala požadavku německé vlády, totiž aby spolupracovala na jednotném a všeobecném vyřešení židovského problému ve východních zemích, jež spočívalo v deportování židovských komunit z jednotlivých států a jejich soustředění na daném místě, kde by čekali na rozhodnutí, které k nim bude zaujato. Maďarská vláda však zcela netápala v temnotách pokud šlo o projekt vyhlazení židů či o konečné řešení o němž na počátku roku 1942 rozhodli nacističtí předáci, pověření tímto úkolem vůči židům deportovaným do polských koncentračních táborů. Dále si připomeňme, že vláda, i když v roce 1941 dále přiostřila protisemitské zákonodárství z roku 1939, si byla vědoma, že deportace tak značného počtu maďarských židů by mělo negativní dopad na slabou ekonomiku země; zvláště ba ochudila mnoho svobodných zaměstnání, pro obyvatelstvo tak potřebných, jako např. lékařství. ve svém odporu vůči německým požadavkům sledovala maďarská vláda stanovisko, které už předtím zaujala Itálie: Mussolini, bez ohledu na to, že byl nejvěrnějším Hitlerovým spojencem, odmítl vydat italské židy, přestože vůči nim zavedl už v roce 1938 diskriminační zákony. K nacistické motivaci, že židovská otázka je největším mezinárodním problémem a ten bude s postupující válkou vyřešen, měla maďarská vláda odvahu zastávat vlastní stanovisko, totiž, že vyřešení židovského problému je čistě interní maďarskou záležitostí 3. Podle některých historiků to byly především politické motivy, jež vedly maďarskou vládu k odporu vůči Německu: maďarská vláda se totiž chtěla co nejdříve vymanit z německé ochrany a uzavřít politickou smlouvu se Spojenci. Na to měl mít pozitivní vliv postoj, jaký zaujala k židovské otázce. Odpor maďarské vlády vůči hitlerovským záměrům osvobodit východní Evropu od přítomnosti židů, nesmírně rozlítila představitele Reichu, především samotného Hitlera. V rozhovoru se slovenským prezidentem Tisem, pohrdlivě pronesl, že Maďarsko se zakrátko stane evropským ghetem, protože tam utečou všichni židé, a to kvůli zkorumpovanosti maďarské společnosti, která nemá odvahu rázně proti židům zasáhnout 4. Na jaře roku 1944 se však situace maďarských židů přitížila: ani přes neúspěchy hitlerovských armád na různých válečných frontách které činily vítězství Trojspolku téměř nemožným -, nikterak neochabovala vyhlazovací mašinérie, ba naopak právě v této době ještě zintenzívnila. Doufala, že svou příšernou práci dovrší. Nacisté totiž měli v úmyslu očistit celou Evropu od židů, a tak jednou provždy vyhladit nejhorší 2 V roce 1941 se počet židů sídlících v Maďarsku pohyboval kolem , z nichž asi tvořili křesťané židovského původu. Většina z nich bydlela v Budapešti (srv. A. Cohen, Dizionario dell Olocausto, Torino, Einaudi, 2004, 782). 3 G. Miccoli, I dilemmi a i silenzi di Pio XII, Milano, Rizzoli, 2000, Tamtéž, 360.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 24. KVĚTNA 2009 Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Svatý Otec se dnes ubírá na historickou návštěvu Montecassina, aby se tu společně

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 20. 4. 2008 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. MODLITBA RŮŽENCE SVĚTLA PŘED SLAVENÍM EUCHARISTIE V KRYPTÁCH BAZILIKY SV. MARKA V

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. FARNÍ INFORMÁTOR 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. SRPNA 2008 Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. J. E. Tomáš kardinál Špidlík S.J. promlouvá ke spoluobčanům, 7. srpna 2005 MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry,

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce.

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ÚNORA 2015 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. Poutníci v Šimonově a Ondřejově domě - Domus Ecclesiae - Peregrinatio ad Fontes Salutis, Izrael,

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 23. duben 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 23. duben 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 8 23. duben 2009 neprodejné Z OBSAHU Zmrtvýchvstání není mýtus..., str. 4 AIDS nepříjemná pravda..., str. 8 Summit G 20, summit NATO, str. 12 Zpívejme

Více

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 21 6. 11. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Pohled z Říma. Nové Assisi 04 Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem

Více

MONITOR. Res Claritatis. O Nejsvětější Panně TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. O Nejsvětější Panně TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 17 16. 9. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Vzkříšený Ježíš drží Církev pevně ve své pravici. Homilie Benedikta XVI. 04 Mučedník pravdy. Blahoslavený

Více

Mučedníci komunismu: Biskup Áron Márton 06 Pohled na liturgii: Od osvícenství k romantismu 09 Měsíc na východní Ukrajině půl roku od Majdanu 11

Mučedníci komunismu: Biskup Áron Márton 06 Pohled na liturgii: Od osvícenství k romantismu 09 Měsíc na východní Ukrajině půl roku od Majdanu 11 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 17 14. 9. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Důvěřujme v moc Kristova kříže. Homilie Svatého otce Františka 04 Mučedníci komunismu: Biskup Áron

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 13 2. červenec 2009 neprodejné Z OBSAHU Generační konflikt v Církvi, str. 5 Poselství faráře arského, str. 6 Rozhovor s hebrejským vikářem, str.

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

MONITOR. Res Claritatis. Posvěceni v pravdě TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04

MONITOR. Res Claritatis. Posvěceni v pravdě TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 12 21. 6. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet. Homilie papeže Františka 04 Svoboda se stává agresivní

Více