Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10"

Transkript

1 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních věcí pod vedením Mgr. Alice Pajerové Kontaktní osoba: Bc. Linda Zákorová koordinátorka plánování sociálních služeb MČ Praha 10 Kompletace: Centrum pro komunitní práci střední Čechy 1

2 Obsah 1. Úvod Obecná část Zaměření služeb dle jednotlivých cílových skupin Zaměření služeb dle věkové struktury Kapacita jednotlivých služeb Nedostačující sociální služby Poskytované návazné služby Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb Závěr

3 1. Úvod Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb 1, zapojených do procesu plánování sociálních služeb na Praze 10, vznikal jako součást procesu plánování sociálních služeb metodou komunitní. Sběr dat probíhal v období únor červen 2009 formou dotazníků, kde byly před vyplněny základní informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb vycházející z Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Rozsah zjišťovaných dat vznikl na základě jednání Koordinační skupiny MČ Praha 10, konzultace s metodičkou plánování sociálních služeb hlavního města Prahy a dalších konzultací s odborníky z oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Výstupem je tento přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb. Do sběru dat byli zapojeni poskytovatelé poskytující služby na území MČ Praha 10, dále poskytovatelé aktivně zapojení v procesu plánování a žádající finanční podporu v rámci grantových schémat MČ Praha 10. Celkem bylo osloveno 40 poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Dotazníky odevzdalo 32 poskytovatelů a samotná MČ Praha 10 (jako poskytovatel dvou služeb), celkem 33. Vyhodnoceno bylo 31 dotazníků, 2 dotazníky byly neplatné. Následující text je dělen na dvě části. První mapuje v obecné rovině typy poskytovatelů sociálních služeb a jimi poskytované služby, dále je zde uveden přehled služeb, jejichž poskytování považují poskytovatelé za nedostatečné, či zcela chybějící. Na závěr jsou uvedeny návazné služby, které poskytovatelé poskytují. Druhá část představuje jednotlivé poskytovatele a jimi poskytovanou škálu sociálních a návazných služeb. Přehled je pracovní materiál, který nelze považovat za definitivní, a to vzhledem k míře zapojení jednotlivých poskytovatelů a specifik poskytování sociálních služeb v Praze služby poskytované mimo území MČ Praha 10 a naopak, provázanost s poskytovateli z okolních městských částí, jejich působnost ve vazbě na místo poskytování apod. Je nezbytné s tímto přehledem dále pracovat a aktualizovat ho. Tento přehled bude pravidelně, každé 3 měsíce aktualizován, poslední aktualizace proběhla k 31. prosinci 2009 v kapitole 3. Jendou ročně proběhne jeho celkové vyhodnocení. 1 Jedná se o služby, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby. 3

4 2. Obecná část Ze získaných podkladů vyplývá, že na území městské části Praha 10 je poskytováno 24 druhů sociálních služeb. Celkem je poskytuje 31 poskytovatelů. Jak je uvedeno v úvodu, nejedná se o všechny poskytované služby a poskytovatele působící na území městské části. Jedná se o ty, kteří zaslali své informace na základě výzvy MČ Praha 10, nebo byli zapojeni do procesu plánování sociálních služeb. V následujícím přehledu jsou uvedeni poskytovatelé sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tabulka č. 1: Sociální služby členěné dle jednotlivých poskytovatelů služeb. Poskytovatel Armáda spásy Druh služby Zákon č. 108/2006 Sb. nízkoprahové denní centrum 61 azylový dům 57 noclehárna 63 Arcidiecézní charita Praha pečovatelská služba 40 Asistence, o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA, Střední Čechy, o. s. Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 Český svaz žen Česká unie neslyšících Dětské krizové centrum osobní asistence 39 sociální rehabilitace 70 odlehčovací služby 44 osobní asistence 39 odborné sociální poradenství 37 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 sociální rehabilitace 70 chráněné bydlení 51 raná péče 54 azylový dům 57 odborné sociální poradenství 37 pečovatelská služba 40 tísňová péče 41 domovy pro seniory 49 centrum denních služeb 45 kontaktní centrum 59 terénní programy 69 tlumočnické služby 56 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 krizová pomoc 60 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 telefonická krizová pomoc 55 4

5 Diakonie ČCE středisko křesťanské pomoci v Praze Diakonie ČCE Praha 10 středisko Ratolest pečovatelská služba 40 denní stacionář 46 raná péče 54 denní stacionář 46 raná péče 54 Dům Naděje Praha Záběhlice azylový dům azylový dům 57 Elpida plus, o.p.s. Fokus Praha, o. s. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 telefonická krizová pomoc 55 sociální rehabilitace 70 podpora samostatného bydlení 43 odborné sociální poradenství 37 chráněné bydlení 51 sociálně terapeutické dílny 67 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 chráněné bydlení 51 FORMIKA, o. s. sociální rehabilitace 70 Hewer osobní asistence 39 HoSt Home Start Česká republika sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 K2 centrum denních služeb 45 Máme otevřeno? MČ Praha 10 odlehčovací služby 44 sociální rehabilitace 70 odborné sociální poradenství 37 sociální rehabilitace 70 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 odborné sociální poradenství 37 sociální rehabilitace 70 Point+ 50 kontaktní centrum 59 ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy odborné sociální poradenství 37 azylový dům 57 telefonická krizová pomoc 55 Společnost DICRE centrum denních služeb 45 Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením chráněné bydlení 51 centrum denních služeb 45 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR centrum denních služeb 45 5

6 Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN Centrum pro rodinu, o.p.s. odborné sociální poradenství 37 Středisko rané péče SPRP Praha raná péče 54 Svaz důchodců ČR, městský výbor kontaktní centrum 59 Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 70 Vhled dům na půl cesty 58 Židovská obec v Praze Domov sociální péče Hagibor domov pro seniory 49 Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. Z forem služeb převažuje terénní - 32 služeb a ambulantní - 30 služeb. Pobytových služeb se v rámci šetření vyskytlo Zaměření služeb dle jednotlivých cílových skupin Poskytovatelé sociálních služeb se zaměřují na seniory v 15%, na osoby se zdravotním postižením ve 48%, na rodiny s dětmi v krizi a oběti domácího násilí v 7%, na osoby vedoucí rizikový způsob života a oběti trestného činu v 6%, na rodiny s dětmi ve 3% a 1% poskytovatelů se zaměřuje na osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Tabulka č. 2: Zaměření sociálních služeb na cílové skupiny. Cílové skupiny Počet sociálních služeb senioři 12 rodiny s dětmi v krizi 6 rodiny s dětmi 2 osoby se zdrav. postižením 40 oběti domácího násilí 6 oběti trestného činu 5 osoby bez přístřeší 6 osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jím 5 ohrožené osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 1 návykových látkách Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. 6

7 Graf. č. 1: Grafické znázornění tabulky č. 2. Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. U cílové skupiny osob se zdravotním postižením, pokud budeme konkrétnější, jsou zahrnuty tyto druhy postižení - duševní, smyslové, kombinované a mentální Zaměření služeb dle věkové struktury Vycházíme z údajů, které poskytovatelé uvedli. Tabulka č. 3: Počet sociálních služeb u jednotlivých věkových kategorií uživatelů. Věk Počet sociálních služeb 0 až 7 let 6 0 až 26 let 3 18 a více let až 26 let 3 0 až 65 let 9 Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. 7

8 Graf. č. 2: Grafické znázornění tabulky č. 3. Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. Vzhledem ke specifiku území - městská část hlavního města Prahy - jsou jednotlivé služby ve většině případů poskytovány nejenom na území městské části. Pouze na území MČ Praha 10 působí z celkového počtu 2 poskytovatelé a městská část. Další lokality Počet poskytovatelů na území hl. m. Prahy 3 na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje 7 celá Česká republika 3 jiné území 6 neuvedeno 18 S dobrovolníky spolupracuje 16 poskytovatelů sociálních služeb. Celkem jde o 217 dobrovolníků. Jejich počet je pohyblivý a nelze vyloučit jejich překryv. 8

9 2.3. Kapacita jednotlivých služeb Poskytovatelé, kteří se zapojili do mapování, uváděli i kapacitu svých služeb. Vzhledem k neexistující metodice uvádění kapacity u jednotlivých služeb a neuvedení dat všemi poskytovateli ukazuje následující tabulka pouze orientační přehled kapacity některých služeb a počet občanů městské části, kteří tyto služby využívají. Tabulka č. 4.: Kapacita poskytovatelů sociálních služeb. 2 Druh služby Počet lůžek/míst Počet lůžek/míst Z toho občanů MČ Praha azylový dům 78/110 83/115 2/32 1/64 centrum denních služeb denní stacionář domov pro seniory dům na půl cesty chráněné bydlení kontaktní centrum n n n n krizová pomoc nízkoprahové denní centrum nelze určit nelze určit noclehárna 38/14 38/ odborné sociální poradenství odlehčovací služby 78/7 78/40 n n osobní asistence pečovatelská služba n 36 podpora samostatného bydlení neposkyto vána 52 neposkyto vána 6 raná péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace Lomítka jsou počty klientů dělené na muže/ženy. 9

10 telefonická krizová pomoc terénní programy tísňová péče tlumočnické služby = data nebyla ze strany poskytovatelů uvedena Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. n = vzhledem k odlišnosti pojetí uvádění kapacity jednotlivých poskytovatelů nelze sjednotit 2.4. Nedostačující sociální služby V rámci mapování poskytovatelé uváděli služby, které z jejich pohledu na území MČ Praha 10 schází, nebo je jejich kapacita nedostačující. Nedostačující služby dle poskytovatelů jsou: pobytové služby - cenově dostupné domovy pro seniory - obecně domovy pro seniory - domovy se zvláštním režimem obecně nedostatečná kapacita - osobních asistentů - sociální rehabilitace neexistence některé služby pro osoby se sluchovým postižením na území MČ Praha 10 prostory pro Kluby důchodců dobrovolnictví denní centrum denní stacionář pro seniory asistenční služba volnočasové aktivity pro osoby s mentálním postižením různé typy stacionářů chráněné bydlení poradenství pro seniory odlehčovací služby komunitní centrum pro seniory garsoniéry pro sociálně slabé občany, kteří jsou schopni žít samostatně, pouze s občasným dohledem sociálního pracovníka (obdoba tréninkového bydlení, avšak s nájemní smlouvou na dobu neurčitou) zařízení pro alkoholiky, bez nutnosti abstinence nedostatek služeb pro rodiny, děti a mládež terénní služby pracoviště zaměřená na odbornou práci s rizikovou rodinou, nebo rodinou ohroženou sociální exkluzí 10

11 2.5. Poskytované návazné služby Někteří poskytovatelé poskytují tzv. návazné služby, zde je jejich výčet: diagnostika poruch autistického spektra dvouletý ambulantní léčebný program pro matky s anamnézou UNL fakultativní služby pro uživatele kavárenská služba obsluha hostů krizová intervence lékařská poradna PC kurzy a jazykové kurzy pořádání kulturních aktivit pořádání vzdělávacích a klubových aktivit práce s rodinou programy na podporu fungující rodiny programy pro rodiče s dětmi projekt Slunečnicová zahrada psychiatrické služby psychologické poradenství psychoterapie rekondiční pobyty rodinná terapie služby klinického psychologa služby zaměstnanosti sportovní akce svoz sociálním automobilem školička internetu pro seniory volnočasové aktivity vydávání časopisů zdravotnické služby zraková terapie Na základě velikosti mapovaného území a účasti ve sběru dat nelze provádět relevantní závěry o kapacitě, nabídce a rozsahu služeb. Je nutné jednotlivé služby vždy individuálně posuzovat. 11

12 3. Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb 12

13 Armáda spásy, ČR občanské sdružení územní působnost: Praha Petržílkova 2565/23, Praha 5 telefon: vedoucí sociální pracovnice: Mgr. Tereza Prasličková Personální zajištění služeb: Pracovníci v přímé péči: 19 Dobrovolníci: 2 Poskytované služby: Nízkoprahové zařízení ambulantní služba osoby bez přístřeší věk klientů: Nízkoprahové denní centrum poskytuje osobám bez přístřeší možnost odpočinku a hygieny ve všední dny. V 15:30 je poskytována polévka zdarma, čaj je zdarma po celou dobu otevření. Ve všední den je poskytováno základní sociální poradenství. K dennímu centru patří také šatník, šaty jsou vydávány zdarma, stejně tak i sprcha ve všední dny v době otevření denního centra. 100 míst (počet židlí) Počet kontaktů: míst (počet židlí) Počet kontaktů: Počet uživatelů z MČ Praha 10 nelze určit, jedná se o anonymní službu. Počet neuspokojených žadatelů: Nelze určit vzhledem k tomu, že se jedná o anonymní službu, odmítáme pouze uživatelé pod vlivem návykových látek a agresivní. Po Pá 10:00 12:30, 14:00 16:30, So Ne 10:00-12:30. Azylový dům pobytová služba osoby bez přístřeší věk klientů: Azylový dům je určen osobám bez přístřeší, které mají stálý měsíční příjem minimálně ve výši životního minima a jsou schopné sebeobsluhy. Je jim poskytována možnost 13

14 ubytování na dvou až čtyřlůžkových pokojích a pomoc klíčového sociálního pracovníka při řešení životní situace - hledání zaměstnání, bydlení, splácení dluhů apod. 83 lůžek muži a 18 lůžek ženy celkový počet uživatelů: 215 z MČ Praha 10: 5 Počet neuspokojených žadatelů: Není vedena statistika. 24 hodin denně. 83 lůžek muži a 18 lůžek ženy celkový počet uživatelů: 153 z MČ Praha 10: 5 Noclehárna pobytová služba osoby bez přístřeší věk klientů: Noclehárna poskytuje uživatelům žijícím na ulici možnost přespání. Je zde možnost předplacení jedné až patnácti nocí (noc á 20,- Kč, - cena zahrnuje nocleh, sprchu, polévku, čaj, chléb s máslem). Noclehárnu je třeba zaplatit u sociálního pracovníka v úředních hodinách (Po - Út 14:00-16:00, St - Pá 10:00-12:00). 52 lůžek (38 muži a 14 ženy) celkový počet uživatelů: 937 z MČ Praha 10: 19 Počet neuspokojených žadatelů: -- Každý den 20:00-7: lůžek (38 muži a 14 ženy) celkový počet uživatelů: 153 z MČ Praha 10: 17 14

15 Arcidiecézní charita Praha církevní právnická osoba územní působnost: -- Londýnská 44/ Praha 2 telefon: Personální zajištění: Pracovníci v přímé péči: 4 Dobrovolníci/počet osob: o Poskytované návazné služby: -- Poskytované služby: Pečovatelská služba terénní služba převážně senioři, ale i mladší osoby věk klientů: dospělí (27-64 let); mladší senioři (65-80 let); starší senioři (nad 80 let) Zajišťování vhodného domácího prostředí, drobné nákupy, krátkodobé pobyty mimo domov, úklid domácnosti, pomoc při osobní hygieně. počet klientů: 46 z MČ Praha 10: 8 Počet neuspokojených žadatelů: 0 počet klientů: 48 z MČ Praha 10: 11 Služba je poskytována 7 dní v týdnu Po - Pá (7:30-17:00). V So a Ne 7:30-15:00. Po dohodě lze prodloužit. Jeden uživatel z Prahy 10 využívá víkendové služby, většina uživatelů služby využívá v pracovních dnech. 15

16 Asistence, o. s. občanské sdružení územní působnost: -- V pevnosti 4, Praha 2 telefon: Personální zajištění: Pracovníci v přímé péči, přepočteno na celé úvazky: 17 Dobrovolníci/počet osob: 70 Poskytované služby: Osobní asistence terénní služba osoby s tělesným a kombinovaným postižením věk klientů: produktivní věk Koordinátor asistence na základě požadavků klienta zajistí vhodné osobní asistenty. Asistentům předá podrobné instrukce a případně je zaškolí. Koordinátor organizuje místa a časy setkání asistenta s klientem včetně jejich spolupráce. Ve většině případů se jedná o doprovody do škol, zaměstnání, za volnočasovými aktivitami, dále o péči o vlastní osobu a další. počet uživatelů: 97 z MČ Praha 10: 5 počet uživatelů: 108 z MČ Praha 10: 6 Počet neuspokojených žadatelů: Postupně jsou přijati všichni klienti, čekací doba však může trvat řadu měsíců. 24 hodin denně. Sociální rehabilitace terénní a ambulantní služba osoby s tělesným a kombinovaným postižením věk klientů: produktivní věk Sociální rehabilitace je poskytována formou podporovaného zaměstnávání, tranzitního programu ze školy do dalšího života, nácviku pracovních a dalších dovedností a individuální spolupráce konzultantek s klienty na téma dalšího vzdělávání, možností bydlení, využití kompenzačních pomůcek a další. 16

17 Kapacita zařízení: 2007 počet uživatelů: 79 z MČ Praha 10: 8 počet uživatelů: 77 z MČ Praha 10: 8 Počet neuspokojených žadatelů: Postupně jsou přijati všichni klienti, čekací doba však může trvat řadu měsíců. Po Pá 7:00 19:00. 17

18 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA, Střední Čechy, o. s. občanské sdružení územní působnost: hl. m. Praha, Středočeský a Ústecký kraj Personální zajištění: Pracovníci v přímé péči: 20 Dobrovolníci/počet osob: 0 Brunnerova 1011/ Praha 17 telefon: Poskytované návazné služby: Poskytujeme diagnostiku poruch autistického spektra pro celou ČR. Svoz sociálním automobilem, klubovnu a volnočasové aktivity pro osoby s PAS poskytujeme na celém území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Poskytované služby: Odlehčovací služby pobytová a terénní služba lidé s poruchou autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: 0 64 let Odlehčovací služba: Pobytová: - odlehčovací víkendy - pobytová odlehčovací víkendová služba probíhá v pronajatých prostorách rehabilitačního stacionáře DAR (1x 2x v měsíci od pátku do neděle během školního roku), - prázdninové odlehčovací pobyty tato pobytová služba probíhá v době letních prázdnin v objektu Ktová v Českém Ráji a v rekreačním objektu v Křížlicích (Krkonoše), 9 týdenních turnusů, celková kapacita 78 míst, - odlehčovací byt pobytová služba, uživatel je umístěn do odlehčovacího bytu na adrese Šípkova, Praha 4 v průběhu pracovního týdne, kdy stále navštěvuje školní či jiná vzdělávací zařízení, zaměstnání apod. Terénní: - terénní odlehčovací služba probíhá v domácnosti uživatele. Svoz sociálním automobilem: - odvoz uživatelů sociálním automobilem ze školních či výchovných zařízení, zájmových činností apod. do domácnosti uživatele. počet lůžek: 78 počet klientů: 115 z MČ Praha 10: -- počet lůžek: 78 počet klientů: 125 z MČ Praha 10: -- 18

19 Počet neuspokojených žadatelů: V roce klientů a v roce 21 klientů. Odlehčovací služba: Pobytová: - odlehčovací víkendy x v měsíci od pátku 17:00 do neděle 17:00 během školního roku - prázdninové odlehčovací pobyty 9 týdenních turnusů - odlehčovací byt pracovní týden, nástup v Ne v 17:00, konec v Pá 17:00 Terénní - celý týden v době 6:00 22:00 Svoz sociálním automobilem - Po - Pá 11:00 19:00 Osobní asistence pobytová a terénní služba lidé s poruchou autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: 0 64 let Jedná se převážně o doprovod dětí do a ze škol, do zájmových kroužků, na jiné sportovní a volnočasové aktivity. Cíle služby: pomůžeme vytvořit a udržet systém přirozené péče o člena domácnosti s PAS rozvoj komunikace, rozvoj sebeobslužných činností a volnočasové aktivity pomůžeme docílit setrvání člena rodiny s těžkým zdravotním postižením v přirozeném domácím prostředí snažíme se napomoci všem členům rodiny k běžné seberealizaci individuální práce s dítětem pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny, např. při jednání s institucemi sociálně-právní poradenství zprostředkování kontaktu na další odborníky počet klientů: 90 z MČ Praha 10: 12 Počet neuspokojených žadatelů: V roce klientů a v roce 15 klientů. Obvykle Po - Ne 7:00 22:00. počet klientů: 115 z MČ Praha 10: 13 19

20 Odborné sociální poradenství ambulantní služba lidé s autismem a dalšími poruchami autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: bez omezení věku Poradenství v APLA Praha, Střední Čechy, o. s. poskytují pracovníci formou osobního rozhovoru, telefonického rozhovoru nebo písemně, a to především em. Délka konzultace se pohybuje od deseti minut do tří hodin. Osobní konzultaci si zájemce o službu předem telefonicky dojedná u asistentky organizace (kontakt je uveden na webových stánkách organizace). Službu poskytuje psycholog nebo speciální pedagog. počet klientů: 356 z MČ Praha 10: 12 Počet neuspokojených žadatelů: -- Po - Pá 8:00 16:00, nebo po osobní domluvě. počet klientů: 400 z MČ Praha 10: 15 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ambulantní a terénní služba lidé s autismem a dalšími poruchami autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: 0 64 let Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi probíhá v APLA Praha, Střední Čechy, o. s. následujícími způsoby: Individuální nácviky sociálních dovedností uživatelé se učí základním sociálním dovednostem spolu s terapeutem, kdy vycházíme ze zakázky uživatele. Dané dovednosti se nacvičují v chráněném prostředí terapeutické místnosti a následně v terénu (nácvik samostatného cestování MHD, nakupování, telefonování apod.). Skupinové nácviky sociálních dovedností naši uživatelé mají obtíže s navazováním sociálních vztahů, řešením určitých situací, mezilidskými vztahy. Tyto problematické oblasti nacvičují s uživateli dva terapeuti v rámci skupinových nácviků. Skupiny jsou určeny především lidem s Aspergerovým syndromem ve věku od 7 let do dospělosti. Skupiny jsou tvořeny 3 až 5 uživateli podobného věku. Nejčastěji se nácviky týkají komunikace se spolužáky, seznamování se s vrstevníky opačného pohlaví, vyjádření svých potřeb, nakupování, komunikace s učiteli a rodiči. Se staršími uživateli probíhá kognitivní terapie zaměřená na případné deprese nebo úzkosti. Terapie problémového chování problémové chování, které se u našich uživatelů často vyskytuje, je mnohdy vyřazuje z kolektivu vrstevníků, brání jim ve vzdělávání, znemožňuje jim pobyt na určitých místech či účast na různých 20

21 aktivitách. Terapeuti používají podle míry handicapu uživatele buď kognitivněbehaviorální terapii (KBT) nebo aplikovanou behaviorální analýzu (ABA). Ve větší míře používáme terapii ABA. Speciální pedagogické vyšetření, sestavení IVP speciálně pedagogické vyšetření je velmi důležité pro sestavení individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Ten slouží pro potřeby rodiny či dalších pečujících osob, které se podílejí na výchově a vzdělávání uživatele. Díky sestavení IVP je možné s uživatelem cíleně pracovat na rozvoji jeho dalších dovedností. počet klientů: 131 z MČ Praha 10: 8 Počet neuspokojených žadatelů: -- Po - Pá 8:00 16:00. počet klientů: 159 z MČ Praha 10: 11 Sociální rehabilitace ambulantní a terénní služba lidé s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem starší 15 let věk klientů: let V rámci služby sociální rehabilitace pracovníci v přímé péči pracují s uživatelem dle jeho zakázky na rozšíření a upevnění jeho dovedností v oblasti sebeobsluhy, organizace času, praktických dovednostech, aby tak podpořili uživatelovu samostatnost, nezávislost a soběstačnost. Jde o nácviky výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností, alternativním způsobem využívajících zachovaných schopností, potenciálu a kompetencí. počet klientů: 40 z MČ Praha 10: 3 počet klientů: 48 z MČ Praha 10: 3 Počet neuspokojených žadatelů: -- Po - Pá 8:00 16:00. 21

22 Chráněné bydlení pobytová služba lidé s poruchou autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: 0 64 let Poskytnutí ubytování ubytování; dle individuálního plánu uživatele mu bude poskytnuta potřebná míra podpory asistenta při péči o ošacení (nácvik praní, žehlení, skládání prádla apod.). Pomoc při zajištění chodu domácnosti - dle individuálního plánu uživatele mu bude poskytnuta potřebná míra podpory asistenta při běžném úklidu a údržbě domácnosti, údržbě domácích spotřebičů. Asistenti docházejí do bytu a společně s uživatelem provádí nácviky domácích prací. Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami asistenti společně s uživatelem hovoří o způsobu ekonomického zajištění bytu, platbách apod. V terénu společně provádějí nácvik praktických a sociálních dovedností (podání složenky na poště, nákup orientace ve výrobcích, cenách, atd.). Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - asistent podporuje uživatele v aktivním využití volného času; uživatel má možnost navštěvovat v rámci organizace další služby, jako je Job club, PC kroužek, nácviky sociálních dovedností. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím asistenti zajišťují dle potřeb uživatele doprovod do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Sociálně terapeutické činnosti - uživatel má možnost využít schůzky s terapeutem či sociálním pedagogem APLA za účelem řešení svých problémů či práci na dalším rozvoji jeho osobnosti a kompetencí. Sociální pracovník APLA poskytuje uživateli informace a podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory apod. Dle potřeb mu zajistí právního zástupce či poradenství. počet klientů: 0 z MČ Praha 10: 0 počet klientů: 1 z MČ Praha 10: 0 Počet neuspokojených žadatelů: V roce klientů a v roce 10, z Prahy 10 žádný klient. Obvykle Po - Ne 24 hodin denně. 22

23 Raná péče ambulantní a terénní služba lidé s autismem a dalšími poruchami autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: 0 6 let Cílem výjezdů do rodin je především podpora rodičovských kompetencí, kdy speciální pedagogové učí rodiče, jak s dítětem pracovat, a vysvětlují jim principy práce s dítětem. Rodič se tak stává zcela kompetentním vychovatelem svého dítěte, rozumí výchovným postupům a chápe princip jejich nastavování. Ví, proč se tyto postupy volí. Speciální pedagog při dalších návštěvách rodiny provází rodiče dalším vzděláváním a péčí o jejich dítě, podporuje je v navrhování dalších výchovných postupů dle naučených principů. Je rodině nadále podporou, vede ji k samostatné práci s dítětem. Jednotlivé činnosti této služby jsou: Zhodnocení schopností a dovedností dítěte a zjištění potřeb dítěte i celé rodiny. Vypracování Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a Plánu podpory rodiny. Konzultace v domácím prostředí. Individuální práce s dítětem v APLA Praha, Střední Čechy, o. s. Vyhledávání předškolních zařízení. Setkávání rodičů - Odpolední klub. Půjčování hraček, pomůcek a literatury. počet klientů: 156 z MČ Praha 10: 4 Počet neuspokojených žadatelů: V roce 10 klientů. Po - Pá 8:00 16:00, nebo po osobní domluvě. počet klientů: 189 z MČ Praha 10: 6 23

24 Centrum komunitní práce Praha 10, o. p. s. právní forma: -- územní působnost: Praha 10, hl. m. Praha, ČR, EU Jasmínova 2904/35, Praha 10 ředitel společnosti: telefon: sociální pracovníci azyl. domu: telefon: recepce azylového domu: telefon: Personální zajištění: Pracovníci v přímé péči: 2 Dobrovolníci/počet osob: -- Poskytované služby: Azylový dům pobytová matky s dětmi bez přístřeší; matky s dětmi ohrožené společensky nežádoucími jevy; matky vedoucí rizikový způsob života věk uživatelek: mladí dospělí (18 26 let); dospělí (27 64 let) Azylový dům pro matky s dětmi v Jasmínové ulici č. p. 2904/35, Praha 10, vznikl přestavbou bývalé mateřské školy. V objektu je pro žadatelky k dispozici devět ubytovacích jednotek určených k překlenutí složitého životního období. Obvykle se jedná se o dobu jednoho dne až šesti měsíců, ve výjimečných a odůvodněných případech až jednoho roku. Posláním Azylového domu pro matky s dětmi je pomoci matkám s dětmi v překlenutí krizové a náročné životní situace ohrožující fungování rodiny. Azylový dům matkám poskytuje ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, příp. její zprostředkování, pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti. Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. a platných prováděcích vyhlášek, jsou v Azylovém domě pro matky s dětmi na Praze 10 poskytovány dvě sociální služby: azylový dům a odborné sociální poradenství. K pobytu do azylového domu jsou přijímány ženy z celé ČR, příp. z EU. Cílovou skupinou uživatelů, pro které je zařízení schopno zajistit kvalitní sociální služby, jsou matky s dětmi bez přístřeší, matky s dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy a matky vedoucí rizikový způsob života. V rámci rozšířené pomoci jsou uživatelkám zajišťovány doškolovací a vzdělávací kurzy a odborné konzultace psychologa, který dochází přímo do zařízení. Azylový dům spolupracuje také s dalšími neziskovými organizacemi. Těžiště celého projektu spočívá ve spolupráci MČ Praha 10 a Centra komunitní práce P 10, obecně prospěšné společnosti, která provoz Azylového domu pro matky s dětmi zajišťuje. Kapacita zařízení: 24

25 k dispozici 35 lůžek celkem; z toho uživatelek (matek) max z MČ Praha 10: 5 uživatelek z MČ Praha 10: 2 uživatelky Počet neuspokojených žadatelů: 0 Pobytová služba je poskytována nepřetržitě. Sociální poradenství v pracovní dny v čase 6:30-16:30. Personální zajištění služby: 2 pracovníci v přímé péči Odborné sociální poradenství pobytová, externí Personální zajištění služby: pobytová - 2 sociální pracovníci externí - psycholog/terapeut matky s dětmi v krizové životní situaci: matky s dětmi bez přístřeší; matky s dětmi ohrožené společensky nežádoucími jevy; matky vedoucí rizikový způsob života věk uživatelek: mladí dospělí (18 26 let); dospělí (27 64 let) Poskytování odborného sociálního poradenství je zajištěno v Azylovém domě pro matky s dětmi sociálními pracovníky azylového domu a psychologem/terapeutem. Poskytovatel poskytuje uživatelce ubytované v Azylovém domě pro matky s dětmi odborné sociální poradenství v rozsahu těchto úkonů: - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V rámci poskytování sociální služby spolupracujeme s uživateli služby nejčastěji na stabilním řešení bytové situace, na zprostředkování vhodného zaměstnání, na začlenění dětí uživatelek do předškolních a školních zařízení, na zařazení uživatelek a jejich dětí do resocializačních programů (dle potřeb uživatelů), na upevnění nebo obnovení kontaktů uživatelů s rodinou a na podpoře různých aktivit usnadňujících sociální začleňování uživatelů. Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi, s úřady, se zdravotnickými, příp. vzdělávacími zařízeními apod. Cílem je samotné uživatelky maximálně zapojit do změny života a odborně jim na této cestě pomoci. Kapacita zařízení: maximálně 9 ubytovaných uživatelek 2007 z MČ Praha 10: 5 uživatelek z MČ Praha 10: 2 uživatelky Počet neuspokojených žadatelů: 0 25

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných sociálních a navazujících služeb pro rodiny s nezaopatřenými a těžce zdravotně postiženými dětmi ve správním území

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Poslání

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více