Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10"

Transkript

1 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních věcí pod vedením Mgr. Alice Pajerové Kontaktní osoba: Bc. Linda Zákorová koordinátorka plánování sociálních služeb MČ Praha 10 Kompletace: Centrum pro komunitní práci střední Čechy 1

2 Obsah 1. Úvod Obecná část Zaměření služeb dle jednotlivých cílových skupin Zaměření služeb dle věkové struktury Kapacita jednotlivých služeb Nedostačující sociální služby Poskytované návazné služby Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb Závěr

3 1. Úvod Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb 1, zapojených do procesu plánování sociálních služeb na Praze 10, vznikal jako součást procesu plánování sociálních služeb metodou komunitní. Sběr dat probíhal v období únor červen 2009 formou dotazníků, kde byly před vyplněny základní informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb vycházející z Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Rozsah zjišťovaných dat vznikl na základě jednání Koordinační skupiny MČ Praha 10, konzultace s metodičkou plánování sociálních služeb hlavního města Prahy a dalších konzultací s odborníky z oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Výstupem je tento přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb. Do sběru dat byli zapojeni poskytovatelé poskytující služby na území MČ Praha 10, dále poskytovatelé aktivně zapojení v procesu plánování a žádající finanční podporu v rámci grantových schémat MČ Praha 10. Celkem bylo osloveno 40 poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Dotazníky odevzdalo 32 poskytovatelů a samotná MČ Praha 10 (jako poskytovatel dvou služeb), celkem 33. Vyhodnoceno bylo 31 dotazníků, 2 dotazníky byly neplatné. Následující text je dělen na dvě části. První mapuje v obecné rovině typy poskytovatelů sociálních služeb a jimi poskytované služby, dále je zde uveden přehled služeb, jejichž poskytování považují poskytovatelé za nedostatečné, či zcela chybějící. Na závěr jsou uvedeny návazné služby, které poskytovatelé poskytují. Druhá část představuje jednotlivé poskytovatele a jimi poskytovanou škálu sociálních a návazných služeb. Přehled je pracovní materiál, který nelze považovat za definitivní, a to vzhledem k míře zapojení jednotlivých poskytovatelů a specifik poskytování sociálních služeb v Praze služby poskytované mimo území MČ Praha 10 a naopak, provázanost s poskytovateli z okolních městských částí, jejich působnost ve vazbě na místo poskytování apod. Je nezbytné s tímto přehledem dále pracovat a aktualizovat ho. Tento přehled bude pravidelně, každé 3 měsíce aktualizován, poslední aktualizace proběhla k 31. prosinci 2009 v kapitole 3. Jendou ročně proběhne jeho celkové vyhodnocení. 1 Jedná se o služby, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby. 3

4 2. Obecná část Ze získaných podkladů vyplývá, že na území městské části Praha 10 je poskytováno 24 druhů sociálních služeb. Celkem je poskytuje 31 poskytovatelů. Jak je uvedeno v úvodu, nejedná se o všechny poskytované služby a poskytovatele působící na území městské části. Jedná se o ty, kteří zaslali své informace na základě výzvy MČ Praha 10, nebo byli zapojeni do procesu plánování sociálních služeb. V následujícím přehledu jsou uvedeni poskytovatelé sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tabulka č. 1: Sociální služby členěné dle jednotlivých poskytovatelů služeb. Poskytovatel Armáda spásy Druh služby Zákon č. 108/2006 Sb. nízkoprahové denní centrum 61 azylový dům 57 noclehárna 63 Arcidiecézní charita Praha pečovatelská služba 40 Asistence, o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA, Střední Čechy, o. s. Centrum komunitní práce Praha 10, o.p.s. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 Český svaz žen Česká unie neslyšících Dětské krizové centrum osobní asistence 39 sociální rehabilitace 70 odlehčovací služby 44 osobní asistence 39 odborné sociální poradenství 37 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 sociální rehabilitace 70 chráněné bydlení 51 raná péče 54 azylový dům 57 odborné sociální poradenství 37 pečovatelská služba 40 tísňová péče 41 domovy pro seniory 49 centrum denních služeb 45 kontaktní centrum 59 terénní programy 69 tlumočnické služby 56 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 krizová pomoc 60 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 telefonická krizová pomoc 55 4

5 Diakonie ČCE středisko křesťanské pomoci v Praze Diakonie ČCE Praha 10 středisko Ratolest pečovatelská služba 40 denní stacionář 46 raná péče 54 denní stacionář 46 raná péče 54 Dům Naděje Praha Záběhlice azylový dům azylový dům 57 Elpida plus, o.p.s. Fokus Praha, o. s. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 telefonická krizová pomoc 55 sociální rehabilitace 70 podpora samostatného bydlení 43 odborné sociální poradenství 37 chráněné bydlení 51 sociálně terapeutické dílny 67 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 chráněné bydlení 51 FORMIKA, o. s. sociální rehabilitace 70 Hewer osobní asistence 39 HoSt Home Start Česká republika sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 K2 centrum denních služeb 45 Máme otevřeno? MČ Praha 10 odlehčovací služby 44 sociální rehabilitace 70 odborné sociální poradenství 37 sociální rehabilitace 70 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 odborné sociální poradenství 37 sociální rehabilitace 70 Point+ 50 kontaktní centrum 59 ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy odborné sociální poradenství 37 azylový dům 57 telefonická krizová pomoc 55 Společnost DICRE centrum denních služeb 45 Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením chráněné bydlení 51 centrum denních služeb 45 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR centrum denních služeb 45 5

6 Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN Centrum pro rodinu, o.p.s. odborné sociální poradenství 37 Středisko rané péče SPRP Praha raná péče 54 Svaz důchodců ČR, městský výbor kontaktní centrum 59 Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 70 Vhled dům na půl cesty 58 Židovská obec v Praze Domov sociální péče Hagibor domov pro seniory 49 Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. Z forem služeb převažuje terénní - 32 služeb a ambulantní - 30 služeb. Pobytových služeb se v rámci šetření vyskytlo Zaměření služeb dle jednotlivých cílových skupin Poskytovatelé sociálních služeb se zaměřují na seniory v 15%, na osoby se zdravotním postižením ve 48%, na rodiny s dětmi v krizi a oběti domácího násilí v 7%, na osoby vedoucí rizikový způsob života a oběti trestného činu v 6%, na rodiny s dětmi ve 3% a 1% poskytovatelů se zaměřuje na osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Tabulka č. 2: Zaměření sociálních služeb na cílové skupiny. Cílové skupiny Počet sociálních služeb senioři 12 rodiny s dětmi v krizi 6 rodiny s dětmi 2 osoby se zdrav. postižením 40 oběti domácího násilí 6 oběti trestného činu 5 osoby bez přístřeší 6 osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jím 5 ohrožené osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 1 návykových látkách Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. 6

7 Graf. č. 1: Grafické znázornění tabulky č. 2. Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. U cílové skupiny osob se zdravotním postižením, pokud budeme konkrétnější, jsou zahrnuty tyto druhy postižení - duševní, smyslové, kombinované a mentální Zaměření služeb dle věkové struktury Vycházíme z údajů, které poskytovatelé uvedli. Tabulka č. 3: Počet sociálních služeb u jednotlivých věkových kategorií uživatelů. Věk Počet sociálních služeb 0 až 7 let 6 0 až 26 let 3 18 a více let až 26 let 3 0 až 65 let 9 Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. 7

8 Graf. č. 2: Grafické znázornění tabulky č. 3. Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. Vzhledem ke specifiku území - městská část hlavního města Prahy - jsou jednotlivé služby ve většině případů poskytovány nejenom na území městské části. Pouze na území MČ Praha 10 působí z celkového počtu 2 poskytovatelé a městská část. Další lokality Počet poskytovatelů na území hl. m. Prahy 3 na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje 7 celá Česká republika 3 jiné území 6 neuvedeno 18 S dobrovolníky spolupracuje 16 poskytovatelů sociálních služeb. Celkem jde o 217 dobrovolníků. Jejich počet je pohyblivý a nelze vyloučit jejich překryv. 8

9 2.3. Kapacita jednotlivých služeb Poskytovatelé, kteří se zapojili do mapování, uváděli i kapacitu svých služeb. Vzhledem k neexistující metodice uvádění kapacity u jednotlivých služeb a neuvedení dat všemi poskytovateli ukazuje následující tabulka pouze orientační přehled kapacity některých služeb a počet občanů městské části, kteří tyto služby využívají. Tabulka č. 4.: Kapacita poskytovatelů sociálních služeb. 2 Druh služby Počet lůžek/míst Počet lůžek/míst Z toho občanů MČ Praha azylový dům 78/110 83/115 2/32 1/64 centrum denních služeb denní stacionář domov pro seniory dům na půl cesty chráněné bydlení kontaktní centrum n n n n krizová pomoc nízkoprahové denní centrum nelze určit nelze určit noclehárna 38/14 38/ odborné sociální poradenství odlehčovací služby 78/7 78/40 n n osobní asistence pečovatelská služba n 36 podpora samostatného bydlení neposkyto vána 52 neposkyto vána 6 raná péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace Lomítka jsou počty klientů dělené na muže/ženy. 9

10 telefonická krizová pomoc terénní programy tísňová péče tlumočnické služby = data nebyla ze strany poskytovatelů uvedena Zdroj: MČ Praha 10 dotazníkové šetření. n = vzhledem k odlišnosti pojetí uvádění kapacity jednotlivých poskytovatelů nelze sjednotit 2.4. Nedostačující sociální služby V rámci mapování poskytovatelé uváděli služby, které z jejich pohledu na území MČ Praha 10 schází, nebo je jejich kapacita nedostačující. Nedostačující služby dle poskytovatelů jsou: pobytové služby - cenově dostupné domovy pro seniory - obecně domovy pro seniory - domovy se zvláštním režimem obecně nedostatečná kapacita - osobních asistentů - sociální rehabilitace neexistence některé služby pro osoby se sluchovým postižením na území MČ Praha 10 prostory pro Kluby důchodců dobrovolnictví denní centrum denní stacionář pro seniory asistenční služba volnočasové aktivity pro osoby s mentálním postižením různé typy stacionářů chráněné bydlení poradenství pro seniory odlehčovací služby komunitní centrum pro seniory garsoniéry pro sociálně slabé občany, kteří jsou schopni žít samostatně, pouze s občasným dohledem sociálního pracovníka (obdoba tréninkového bydlení, avšak s nájemní smlouvou na dobu neurčitou) zařízení pro alkoholiky, bez nutnosti abstinence nedostatek služeb pro rodiny, děti a mládež terénní služby pracoviště zaměřená na odbornou práci s rizikovou rodinou, nebo rodinou ohroženou sociální exkluzí 10

11 2.5. Poskytované návazné služby Někteří poskytovatelé poskytují tzv. návazné služby, zde je jejich výčet: diagnostika poruch autistického spektra dvouletý ambulantní léčebný program pro matky s anamnézou UNL fakultativní služby pro uživatele kavárenská služba obsluha hostů krizová intervence lékařská poradna PC kurzy a jazykové kurzy pořádání kulturních aktivit pořádání vzdělávacích a klubových aktivit práce s rodinou programy na podporu fungující rodiny programy pro rodiče s dětmi projekt Slunečnicová zahrada psychiatrické služby psychologické poradenství psychoterapie rekondiční pobyty rodinná terapie služby klinického psychologa služby zaměstnanosti sportovní akce svoz sociálním automobilem školička internetu pro seniory volnočasové aktivity vydávání časopisů zdravotnické služby zraková terapie Na základě velikosti mapovaného území a účasti ve sběru dat nelze provádět relevantní závěry o kapacitě, nabídce a rozsahu služeb. Je nutné jednotlivé služby vždy individuálně posuzovat. 11

12 3. Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb 12

13 Armáda spásy, ČR občanské sdružení územní působnost: Praha Petržílkova 2565/23, Praha 5 telefon: vedoucí sociální pracovnice: Mgr. Tereza Prasličková Personální zajištění služeb: Pracovníci v přímé péči: 19 Dobrovolníci: 2 Poskytované služby: Nízkoprahové zařízení ambulantní služba osoby bez přístřeší věk klientů: Nízkoprahové denní centrum poskytuje osobám bez přístřeší možnost odpočinku a hygieny ve všední dny. V 15:30 je poskytována polévka zdarma, čaj je zdarma po celou dobu otevření. Ve všední den je poskytováno základní sociální poradenství. K dennímu centru patří také šatník, šaty jsou vydávány zdarma, stejně tak i sprcha ve všední dny v době otevření denního centra. 100 míst (počet židlí) Počet kontaktů: míst (počet židlí) Počet kontaktů: Počet uživatelů z MČ Praha 10 nelze určit, jedná se o anonymní službu. Počet neuspokojených žadatelů: Nelze určit vzhledem k tomu, že se jedná o anonymní službu, odmítáme pouze uživatelé pod vlivem návykových látek a agresivní. Po Pá 10:00 12:30, 14:00 16:30, So Ne 10:00-12:30. Azylový dům pobytová služba osoby bez přístřeší věk klientů: Azylový dům je určen osobám bez přístřeší, které mají stálý měsíční příjem minimálně ve výši životního minima a jsou schopné sebeobsluhy. Je jim poskytována možnost 13

14 ubytování na dvou až čtyřlůžkových pokojích a pomoc klíčového sociálního pracovníka při řešení životní situace - hledání zaměstnání, bydlení, splácení dluhů apod. 83 lůžek muži a 18 lůžek ženy celkový počet uživatelů: 215 z MČ Praha 10: 5 Počet neuspokojených žadatelů: Není vedena statistika. 24 hodin denně. 83 lůžek muži a 18 lůžek ženy celkový počet uživatelů: 153 z MČ Praha 10: 5 Noclehárna pobytová služba osoby bez přístřeší věk klientů: Noclehárna poskytuje uživatelům žijícím na ulici možnost přespání. Je zde možnost předplacení jedné až patnácti nocí (noc á 20,- Kč, - cena zahrnuje nocleh, sprchu, polévku, čaj, chléb s máslem). Noclehárnu je třeba zaplatit u sociálního pracovníka v úředních hodinách (Po - Út 14:00-16:00, St - Pá 10:00-12:00). 52 lůžek (38 muži a 14 ženy) celkový počet uživatelů: 937 z MČ Praha 10: 19 Počet neuspokojených žadatelů: -- Každý den 20:00-7: lůžek (38 muži a 14 ženy) celkový počet uživatelů: 153 z MČ Praha 10: 17 14

15 Arcidiecézní charita Praha církevní právnická osoba územní působnost: -- Londýnská 44/ Praha 2 telefon: Personální zajištění: Pracovníci v přímé péči: 4 Dobrovolníci/počet osob: o Poskytované návazné služby: -- Poskytované služby: Pečovatelská služba terénní služba převážně senioři, ale i mladší osoby věk klientů: dospělí (27-64 let); mladší senioři (65-80 let); starší senioři (nad 80 let) Zajišťování vhodného domácího prostředí, drobné nákupy, krátkodobé pobyty mimo domov, úklid domácnosti, pomoc při osobní hygieně. počet klientů: 46 z MČ Praha 10: 8 Počet neuspokojených žadatelů: 0 počet klientů: 48 z MČ Praha 10: 11 Služba je poskytována 7 dní v týdnu Po - Pá (7:30-17:00). V So a Ne 7:30-15:00. Po dohodě lze prodloužit. Jeden uživatel z Prahy 10 využívá víkendové služby, většina uživatelů služby využívá v pracovních dnech. 15

16 Asistence, o. s. občanské sdružení územní působnost: -- V pevnosti 4, Praha 2 telefon: Personální zajištění: Pracovníci v přímé péči, přepočteno na celé úvazky: 17 Dobrovolníci/počet osob: 70 Poskytované služby: Osobní asistence terénní služba osoby s tělesným a kombinovaným postižením věk klientů: produktivní věk Koordinátor asistence na základě požadavků klienta zajistí vhodné osobní asistenty. Asistentům předá podrobné instrukce a případně je zaškolí. Koordinátor organizuje místa a časy setkání asistenta s klientem včetně jejich spolupráce. Ve většině případů se jedná o doprovody do škol, zaměstnání, za volnočasovými aktivitami, dále o péči o vlastní osobu a další. počet uživatelů: 97 z MČ Praha 10: 5 počet uživatelů: 108 z MČ Praha 10: 6 Počet neuspokojených žadatelů: Postupně jsou přijati všichni klienti, čekací doba však může trvat řadu měsíců. 24 hodin denně. Sociální rehabilitace terénní a ambulantní služba osoby s tělesným a kombinovaným postižením věk klientů: produktivní věk Sociální rehabilitace je poskytována formou podporovaného zaměstnávání, tranzitního programu ze školy do dalšího života, nácviku pracovních a dalších dovedností a individuální spolupráce konzultantek s klienty na téma dalšího vzdělávání, možností bydlení, využití kompenzačních pomůcek a další. 16

17 Kapacita zařízení: 2007 počet uživatelů: 79 z MČ Praha 10: 8 počet uživatelů: 77 z MČ Praha 10: 8 Počet neuspokojených žadatelů: Postupně jsou přijati všichni klienti, čekací doba však může trvat řadu měsíců. Po Pá 7:00 19:00. 17

18 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA, Střední Čechy, o. s. občanské sdružení územní působnost: hl. m. Praha, Středočeský a Ústecký kraj Personální zajištění: Pracovníci v přímé péči: 20 Dobrovolníci/počet osob: 0 Brunnerova 1011/ Praha 17 telefon: Poskytované návazné služby: Poskytujeme diagnostiku poruch autistického spektra pro celou ČR. Svoz sociálním automobilem, klubovnu a volnočasové aktivity pro osoby s PAS poskytujeme na celém území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Poskytované služby: Odlehčovací služby pobytová a terénní služba lidé s poruchou autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: 0 64 let Odlehčovací služba: Pobytová: - odlehčovací víkendy - pobytová odlehčovací víkendová služba probíhá v pronajatých prostorách rehabilitačního stacionáře DAR (1x 2x v měsíci od pátku do neděle během školního roku), - prázdninové odlehčovací pobyty tato pobytová služba probíhá v době letních prázdnin v objektu Ktová v Českém Ráji a v rekreačním objektu v Křížlicích (Krkonoše), 9 týdenních turnusů, celková kapacita 78 míst, - odlehčovací byt pobytová služba, uživatel je umístěn do odlehčovacího bytu na adrese Šípkova, Praha 4 v průběhu pracovního týdne, kdy stále navštěvuje školní či jiná vzdělávací zařízení, zaměstnání apod. Terénní: - terénní odlehčovací služba probíhá v domácnosti uživatele. Svoz sociálním automobilem: - odvoz uživatelů sociálním automobilem ze školních či výchovných zařízení, zájmových činností apod. do domácnosti uživatele. počet lůžek: 78 počet klientů: 115 z MČ Praha 10: -- počet lůžek: 78 počet klientů: 125 z MČ Praha 10: -- 18

19 Počet neuspokojených žadatelů: V roce klientů a v roce 21 klientů. Odlehčovací služba: Pobytová: - odlehčovací víkendy x v měsíci od pátku 17:00 do neděle 17:00 během školního roku - prázdninové odlehčovací pobyty 9 týdenních turnusů - odlehčovací byt pracovní týden, nástup v Ne v 17:00, konec v Pá 17:00 Terénní - celý týden v době 6:00 22:00 Svoz sociálním automobilem - Po - Pá 11:00 19:00 Osobní asistence pobytová a terénní služba lidé s poruchou autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: 0 64 let Jedná se převážně o doprovod dětí do a ze škol, do zájmových kroužků, na jiné sportovní a volnočasové aktivity. Cíle služby: pomůžeme vytvořit a udržet systém přirozené péče o člena domácnosti s PAS rozvoj komunikace, rozvoj sebeobslužných činností a volnočasové aktivity pomůžeme docílit setrvání člena rodiny s těžkým zdravotním postižením v přirozeném domácím prostředí snažíme se napomoci všem členům rodiny k běžné seberealizaci individuální práce s dítětem pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny, např. při jednání s institucemi sociálně-právní poradenství zprostředkování kontaktu na další odborníky počet klientů: 90 z MČ Praha 10: 12 Počet neuspokojených žadatelů: V roce klientů a v roce 15 klientů. Obvykle Po - Ne 7:00 22:00. počet klientů: 115 z MČ Praha 10: 13 19

20 Odborné sociální poradenství ambulantní služba lidé s autismem a dalšími poruchami autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: bez omezení věku Poradenství v APLA Praha, Střední Čechy, o. s. poskytují pracovníci formou osobního rozhovoru, telefonického rozhovoru nebo písemně, a to především em. Délka konzultace se pohybuje od deseti minut do tří hodin. Osobní konzultaci si zájemce o službu předem telefonicky dojedná u asistentky organizace (kontakt je uveden na webových stánkách organizace). Službu poskytuje psycholog nebo speciální pedagog. počet klientů: 356 z MČ Praha 10: 12 Počet neuspokojených žadatelů: -- Po - Pá 8:00 16:00, nebo po osobní domluvě. počet klientů: 400 z MČ Praha 10: 15 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ambulantní a terénní služba lidé s autismem a dalšími poruchami autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: 0 64 let Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi probíhá v APLA Praha, Střední Čechy, o. s. následujícími způsoby: Individuální nácviky sociálních dovedností uživatelé se učí základním sociálním dovednostem spolu s terapeutem, kdy vycházíme ze zakázky uživatele. Dané dovednosti se nacvičují v chráněném prostředí terapeutické místnosti a následně v terénu (nácvik samostatného cestování MHD, nakupování, telefonování apod.). Skupinové nácviky sociálních dovedností naši uživatelé mají obtíže s navazováním sociálních vztahů, řešením určitých situací, mezilidskými vztahy. Tyto problematické oblasti nacvičují s uživateli dva terapeuti v rámci skupinových nácviků. Skupiny jsou určeny především lidem s Aspergerovým syndromem ve věku od 7 let do dospělosti. Skupiny jsou tvořeny 3 až 5 uživateli podobného věku. Nejčastěji se nácviky týkají komunikace se spolužáky, seznamování se s vrstevníky opačného pohlaví, vyjádření svých potřeb, nakupování, komunikace s učiteli a rodiči. Se staršími uživateli probíhá kognitivní terapie zaměřená na případné deprese nebo úzkosti. Terapie problémového chování problémové chování, které se u našich uživatelů často vyskytuje, je mnohdy vyřazuje z kolektivu vrstevníků, brání jim ve vzdělávání, znemožňuje jim pobyt na určitých místech či účast na různých 20

21 aktivitách. Terapeuti používají podle míry handicapu uživatele buď kognitivněbehaviorální terapii (KBT) nebo aplikovanou behaviorální analýzu (ABA). Ve větší míře používáme terapii ABA. Speciální pedagogické vyšetření, sestavení IVP speciálně pedagogické vyšetření je velmi důležité pro sestavení individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Ten slouží pro potřeby rodiny či dalších pečujících osob, které se podílejí na výchově a vzdělávání uživatele. Díky sestavení IVP je možné s uživatelem cíleně pracovat na rozvoji jeho dalších dovedností. počet klientů: 131 z MČ Praha 10: 8 Počet neuspokojených žadatelů: -- Po - Pá 8:00 16:00. počet klientů: 159 z MČ Praha 10: 11 Sociální rehabilitace ambulantní a terénní služba lidé s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem starší 15 let věk klientů: let V rámci služby sociální rehabilitace pracovníci v přímé péči pracují s uživatelem dle jeho zakázky na rozšíření a upevnění jeho dovedností v oblasti sebeobsluhy, organizace času, praktických dovednostech, aby tak podpořili uživatelovu samostatnost, nezávislost a soběstačnost. Jde o nácviky výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností, alternativním způsobem využívajících zachovaných schopností, potenciálu a kompetencí. počet klientů: 40 z MČ Praha 10: 3 počet klientů: 48 z MČ Praha 10: 3 Počet neuspokojených žadatelů: -- Po - Pá 8:00 16:00. 21

22 Chráněné bydlení pobytová služba lidé s poruchou autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: 0 64 let Poskytnutí ubytování ubytování; dle individuálního plánu uživatele mu bude poskytnuta potřebná míra podpory asistenta při péči o ošacení (nácvik praní, žehlení, skládání prádla apod.). Pomoc při zajištění chodu domácnosti - dle individuálního plánu uživatele mu bude poskytnuta potřebná míra podpory asistenta při běžném úklidu a údržbě domácnosti, údržbě domácích spotřebičů. Asistenti docházejí do bytu a společně s uživatelem provádí nácviky domácích prací. Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami asistenti společně s uživatelem hovoří o způsobu ekonomického zajištění bytu, platbách apod. V terénu společně provádějí nácvik praktických a sociálních dovedností (podání složenky na poště, nákup orientace ve výrobcích, cenách, atd.). Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - asistent podporuje uživatele v aktivním využití volného času; uživatel má možnost navštěvovat v rámci organizace další služby, jako je Job club, PC kroužek, nácviky sociálních dovedností. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím asistenti zajišťují dle potřeb uživatele doprovod do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Sociálně terapeutické činnosti - uživatel má možnost využít schůzky s terapeutem či sociálním pedagogem APLA za účelem řešení svých problémů či práci na dalším rozvoji jeho osobnosti a kompetencí. Sociální pracovník APLA poskytuje uživateli informace a podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory apod. Dle potřeb mu zajistí právního zástupce či poradenství. počet klientů: 0 z MČ Praha 10: 0 počet klientů: 1 z MČ Praha 10: 0 Počet neuspokojených žadatelů: V roce klientů a v roce 10, z Prahy 10 žádný klient. Obvykle Po - Ne 24 hodin denně. 22

23 Raná péče ambulantní a terénní služba lidé s autismem a dalšími poruchami autistického spektra a jejich rodiny věk klientů: 0 6 let Cílem výjezdů do rodin je především podpora rodičovských kompetencí, kdy speciální pedagogové učí rodiče, jak s dítětem pracovat, a vysvětlují jim principy práce s dítětem. Rodič se tak stává zcela kompetentním vychovatelem svého dítěte, rozumí výchovným postupům a chápe princip jejich nastavování. Ví, proč se tyto postupy volí. Speciální pedagog při dalších návštěvách rodiny provází rodiče dalším vzděláváním a péčí o jejich dítě, podporuje je v navrhování dalších výchovných postupů dle naučených principů. Je rodině nadále podporou, vede ji k samostatné práci s dítětem. Jednotlivé činnosti této služby jsou: Zhodnocení schopností a dovedností dítěte a zjištění potřeb dítěte i celé rodiny. Vypracování Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a Plánu podpory rodiny. Konzultace v domácím prostředí. Individuální práce s dítětem v APLA Praha, Střední Čechy, o. s. Vyhledávání předškolních zařízení. Setkávání rodičů - Odpolední klub. Půjčování hraček, pomůcek a literatury. počet klientů: 156 z MČ Praha 10: 4 Počet neuspokojených žadatelů: V roce 10 klientů. Po - Pá 8:00 16:00, nebo po osobní domluvě. počet klientů: 189 z MČ Praha 10: 6 23

24 Centrum komunitní práce Praha 10, o. p. s. právní forma: -- územní působnost: Praha 10, hl. m. Praha, ČR, EU Jasmínova 2904/35, Praha 10 ředitel společnosti: telefon: sociální pracovníci azyl. domu: telefon: recepce azylového domu: telefon: Personální zajištění: Pracovníci v přímé péči: 2 Dobrovolníci/počet osob: -- Poskytované služby: Azylový dům pobytová matky s dětmi bez přístřeší; matky s dětmi ohrožené společensky nežádoucími jevy; matky vedoucí rizikový způsob života věk uživatelek: mladí dospělí (18 26 let); dospělí (27 64 let) Azylový dům pro matky s dětmi v Jasmínové ulici č. p. 2904/35, Praha 10, vznikl přestavbou bývalé mateřské školy. V objektu je pro žadatelky k dispozici devět ubytovacích jednotek určených k překlenutí složitého životního období. Obvykle se jedná se o dobu jednoho dne až šesti měsíců, ve výjimečných a odůvodněných případech až jednoho roku. Posláním Azylového domu pro matky s dětmi je pomoci matkám s dětmi v překlenutí krizové a náročné životní situace ohrožující fungování rodiny. Azylový dům matkám poskytuje ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, příp. její zprostředkování, pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti. Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. a platných prováděcích vyhlášek, jsou v Azylovém domě pro matky s dětmi na Praze 10 poskytovány dvě sociální služby: azylový dům a odborné sociální poradenství. K pobytu do azylového domu jsou přijímány ženy z celé ČR, příp. z EU. Cílovou skupinou uživatelů, pro které je zařízení schopno zajistit kvalitní sociální služby, jsou matky s dětmi bez přístřeší, matky s dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy a matky vedoucí rizikový způsob života. V rámci rozšířené pomoci jsou uživatelkám zajišťovány doškolovací a vzdělávací kurzy a odborné konzultace psychologa, který dochází přímo do zařízení. Azylový dům spolupracuje také s dalšími neziskovými organizacemi. Těžiště celého projektu spočívá ve spolupráci MČ Praha 10 a Centra komunitní práce P 10, obecně prospěšné společnosti, která provoz Azylového domu pro matky s dětmi zajišťuje. Kapacita zařízení: 24

25 k dispozici 35 lůžek celkem; z toho uživatelek (matek) max z MČ Praha 10: 5 uživatelek z MČ Praha 10: 2 uživatelky Počet neuspokojených žadatelů: 0 Pobytová služba je poskytována nepřetržitě. Sociální poradenství v pracovní dny v čase 6:30-16:30. Personální zajištění služby: 2 pracovníci v přímé péči Odborné sociální poradenství pobytová, externí Personální zajištění služby: pobytová - 2 sociální pracovníci externí - psycholog/terapeut matky s dětmi v krizové životní situaci: matky s dětmi bez přístřeší; matky s dětmi ohrožené společensky nežádoucími jevy; matky vedoucí rizikový způsob života věk uživatelek: mladí dospělí (18 26 let); dospělí (27 64 let) Poskytování odborného sociálního poradenství je zajištěno v Azylovém domě pro matky s dětmi sociálními pracovníky azylového domu a psychologem/terapeutem. Poskytovatel poskytuje uživatelce ubytované v Azylovém domě pro matky s dětmi odborné sociální poradenství v rozsahu těchto úkonů: - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V rámci poskytování sociální služby spolupracujeme s uživateli služby nejčastěji na stabilním řešení bytové situace, na zprostředkování vhodného zaměstnání, na začlenění dětí uživatelek do předškolních a školních zařízení, na zařazení uživatelek a jejich dětí do resocializačních programů (dle potřeb uživatelů), na upevnění nebo obnovení kontaktů uživatelů s rodinou a na podpoře různých aktivit usnadňujících sociální začleňování uživatelů. Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi, s úřady, se zdravotnickými, příp. vzdělávacími zařízeními apod. Cílem je samotné uživatelky maximálně zapojit do změny života a odborně jim na této cestě pomoci. Kapacita zařízení: maximálně 9 ubytovaných uživatelek 2007 z MČ Praha 10: 5 uživatelek z MČ Praha 10: 2 uživatelky Počet neuspokojených žadatelů: 0 25

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol

Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol Bydlení Rodina s dětmi Děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Stáří Katalog sociálních a návazných služeb 2012 / 2013 Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14 Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám představit nový katalog sociálních služeb a volnočasových aktivit, jehož účelem je shrnutí informací o sociálních službách a jejich dostupnost pro občany Prahy 14.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice

Více