Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/201 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/201 4"

Transkript

1 Čechtické noviny Jeníkov Na úpatí Českomoravské vrchoviny v objetí lesů leží tichá vesnice Jeníkov. Spojena je s okolním světem silnicemi teprve od první světové války. Nejprve byla vybudována trasa do Čechtic a Pravonína, poté odbočka na Miřetice a státní silnici. Celá ves je postavena v mírném svahu, skoněnému k severu. Hospodářské usedlosti jsou stavěny v kruhu a v pozdější době byla přistavěna řada domků drobných rolníků a řemeslníků nazývaná jako Pankrác. Na první pohled vesnice jako mnoho jiných. Stojí však za to zajímat se o její historii. pokračování na straně 3 Jeníkov Společenská rubrika Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci únoru oslavili 80 a více let: Šimek Rudolf Krucká Marie Janče Josef Kamarýt Josef Malá Paseka VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE Tříkrálová sbírka Už počtrnácté proběhla letos Tříkrálová sbírka pro Českou katolickou charitu. Do akce se zapojilo celkem 20 skupinek s několika desítkami koledníků z řad dětí i dospělých. Koledníci zazpívali téměř u každého domu ve všech obcích v našem okolí. Letošní mírná zima usnadnila procházení vesnicemi, jakož i přepravu koledníků autem. Většinou se králové setkávali se štědrými dárci. Pro mnoho lidí, zvláště těch starších, bylo setkání se třemi králi vzpomínkou na dětství a také příjemným oživením jinak možná jednotvárného dne. Akce splnila hned několik účelů. Část výtěžku z našich obcí bude odeslána na pomoc České katolické charitě. Využití finančních prostředků pro rok 201 4: Azylový dům sv. Terezie v Praze 8, pomoc rodinám, pomoc zdravotně postiženým a nemocnice v Ugandě. Velká část (65 %) z vykoledovaných peněz se vrací do našeho regionu. pokračování na straně 2

2 Tříkrálová sbírka... pokračování ze strany 1 Rozdělí se mezi Stacionář Petrklíč Ledeč nad Sázavou, Centrum služeb Lada Lukavec a Farní charitu Vlašim. Dětem sbírka umožnila cítit se důležitými a potřebnými tím, že se zúčastnily prospěšné činnosti, a v neposlední řadě dárcům poskytla příležitost udělat velmi dobrý skutek. Děkujeme všem dospělým i dětem, kteří pomohli sbírku zorganizovat, těm, kdo koledovali a také Městysi, který celou sbírku zaštítil... Seznam koledníků Chmelná a okolí: Adam Filip, Jakub Foller, Jan Foller, Kateřina Follerová, Lucie Holejšovská, František Jelínek, Vojtěch Lhotka, Ema Lhotková, Barbora Martínková, Tereza a Veronika Novákovy, Anna Paťhová, Adéla Růžková, Vojtěch Slunečko, Ondřej Turek, Kateřina Vítová, Lenka Vítová, Eliška Vršťalová, Martin Lalouček. Křivsoudov a okolí: : Marie Svobodová, Markéta Svobodová Eliška Kucharčíková, Kateřina Tulachová, Zdeněk Jetel, Tereza Čechová, Adéla Děkanovská, Ondřej Ptáček; dále Mikuláš a Emma Gregorovi, Viktorie Ptáčková (ve farnosti Keblov). Otročice: Veronika a Filip Halešovi, Natálie Slunečková, Aneta Follerová, Šárka Follerová, Tereza Keroušová. a blízké okolí: Aneta a Filip Kubíkovi (Kuňovice), Eva Kačenová, Lenka Nenáhlová, Kamila Veselková, Zuzana Fialková, Anežka a Vojta Šindelářovi, Tereza a Michal Veselých, Karolína a David Zíkovi (Křivsoudov), Adam Dufek, Ondřej a Tomáš Kamarýtovi (Malá Paseka). Celkový výtěžek sbírek za předchozí roky v porovnání s rokem , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH Výtěžek Vesnice Vedoucí skupin , Mnichovice p. Lichtenberg , Kuňovice p. Paťha , Horní Lhota,Palčice, Zhoř p. Slunečková , Chmelná p. Follerová , Chmelná p. Follerová , Práchňany,Čáslavsko,Jelenov p. Foller , Jeníkov, Nakvasovice,Dobříkovice p. Foller , Jeníkov,Nakvasovice,Dobříkovice p. Foller , Strojetice p. Blažková, p. Kletečková , Křivsoudov p. Jetelová, p. Čechová, p. Děkanovská , Křivsoudov,Lhota Bubeneč p. Kucharčíková, p. Děkanovská, p. Svoboda , Děkanovice p. Říhová , Otročice, Borovnice p. Halešová, p. Follerová , Otročice, Borovnice p. Halešová, p. Follerová , p. Kos , p. Brixí , p. Šindelář , p. Veselý , p. Brixí Děkujeme Vám za Vaši podporu! Celkový výtěžek , Strana 2

3 Jeníkov pokračování ze strany 1 Původně stál snad Jeníkov na svahu kolem kostela sv. Kateřiny. Kostel je stará stavba původně asi z století. Přestavbami byl značně pozměněn. Čtvercový půdorys chrámové lodi a oltář svědčí o velmi staré stavbě. Pod kostelní dlažbou byla kdysi objevena studánka. Někteří staří pamětníci prohlašovali, že pod kostelem vedla tajná chodba až ke Skružníku. Tvrdí, že při kopání hrobů se přišlo na srovnané ploché kameny, postříkané vápnem. Všechny okolnosti a způsoby budování vsí z důvodů obranných to jen potvrzují. V místech, kde stojí dnešní vesnice, rozprostíraly se lesy, pole a louky. U vsi stála dřevěná, trámovým plotem chráněná tvrz rytířů Pitráků. Při výkopu základů na kůlnu František Pitrák z čísla popisného 28 objevil větší množství střepů z hliněných nádob ze starší doby. Škoda, že nebyly odborně prozkoumány a nebyl určen jejich původ. Další důležitá historická zmínka je ustavovací dekret Vyšehradské kapitupy z 8. října Jeníkov býval statkem této kapituly až do roku 1 436, kdy byl zapsán a zastaven Mikuláši Trčkovi na Lipnici. Je však možné, že zde již za vyšehradské vlády nějaký nápravník bydlel a nebo měl ves v nájmu nějaký šlechtic. Jeníkovu se nevyhnuly ani husitské války. Po nich přišli Švédové. Vesnici přepadly švédské jednotky usazené na Kletném a pod Pravonínem. Drancovali a plenili. Neutěšená byla i doba roboty. Poddaní jezdili na dvůr do Otročic, kde dráb trestal nelítostně holí i malé zpoždění příchodu na robotu. A proto se nedivme, že naši předkové opouštěli v noci tajně svoje domovy a utíkali na jiná panství. Berní rula ze 1 7. století obsahuje i jména usedlíků. Některá se zachovala dodnes, některá jen tzv. "po chalupě". Po zrušení roboty nestačila šlechta obdělávat pole a proto došlo i k zalesňování (Zahájený, Kletný...). podle Fr. Nováka Strana 3

4 Informace Úřadu městyse Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse 5/201 3 dne Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse 6/201 3 dne ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 8/201 3, ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet Městyse 9/201 3 a 1 0/201 3 dle předložené přílohy. ZM schvaluje prodej části pozemku p. č k. ú., obec Staré Práchňany o výměře cca 1 30 m 2. ZM schvaluje prodej části pozemku p. č k. ú., obec Staré Práchňany o výměře cca 1 40 m 2. ZM vzalo na vědomí, že byly vypsány dotace na sportovní a kulturní vyžití. Projekt, který byl již vypracován z důvodu žádosti podávané na jaře letošního roku (tato žádost nebyla úspěšná), splňuje požadované parametry. Tato dotace, kterou vyhlašuje Fond rozvoje obcí a měst, by mohla být ve výši až 95 %. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování Spolkového domu. ZM schvaluje přijetí daru od Sokola. Jedná se o pozemky nutné pro výstavbu Spolkového domu. ZM vzalo na vědomí, že Operační program životního prostředí vypsal dotace na zkvalitnění nakládání s odpady (výstavba sběrných dvorů, třídění odpadu, svozová technika...). Dotace může být až do výše 90 %. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na svozovou techniku. ZM schvaluje, aby nově vzniklá ulice na stavebních pozemcích v Čechticích byla pojmenována U Vojtěcha". ZM schvaluje, aby inventurní komise pracovala ve stejném složení jako kontrolní výbor: předseda Ing. Josef Kolanda a členové pan Pavel Studnička a pan Jiří Bronec. ZM schvaluje Plán inventur na rok dle přílohy. ZM schvaluje, aby pozemek p. č /22 k. ú., na který byla uhrazena budoucími majiteli záloha ve výši 1 00 %, byl zastaven ve prospěch banky na stavební půjčku manželů M. ZM schvaluje zařazení správního území městyse do území působnosti MAS Blaník o. s. a souhlasí s přípravou integrované strategie území působnosti této místní akční skupiny pro programové období V bodě různé informoval starosta o probíhající výstavbě teplovodu. Na odběr tepla do rodinných domků byly podepsány smlouvy o smlouvě budoucí. V diskusi zazněla stížnost na parkující kamiony na náměstí v Čechticích. Bude zahájeno vyjednávání o zřízení zóny zákazu parkování od večera do rána. na rok dle vyvěšeného návrhu rozpočtu ve výši , Kč. ZM na svém zasedání dne schválilo prodej části pozemku KN 2622 manželům Z. Dle vyhotoveného geometrického plánu č /1 999 žádají však manželé Z. o části dvou pozemků. Musel být tedy vyvěšen nový záměr na převod pozemků. ZM tímto ruší schválení prodeje pozemku p. č za dne ZM schvaluje prodej pozemků PK 2622 KN 2589/2 díl b) o výměře 24 m 2 a PK 2622 KN 2622 díl d) o výměře 11 3 m 2 manželům Z. za cenu 70, Kč/m 2. ZM schvaluje, aby pozemek p. č /9 k. ú., na který byla uhrazena budoucími majiteli záloha ve výši 1 00 %, byl zastaven ve prospěch banky na stavební půjčku panu V. a panu R. ZM vzalo na vědomí a schvaluje zápis kroniky za rok paní Vlastou Kubalovou. ZM schvaluje darovací smlouvu ve výši , Kč na činnost Lyžařského střediska Křešín. ZM bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výboru za rok ZM pověřuje radu městyse schválením závěrečného rozpočtového opatření. V diskusi starosta informoval o probíhající výstavbě teplovodu. Zápis z rady č.1 2/ v Čechticích Rada schvaluje, aby část dotace od společnosti EKOSO, která je určena na činnost sportu a mládeže, byla přidělena na činnost Mateřského centra Jakoubek. Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikace poničené přívalovými dešti v obci Nakvasovice p. č. 3411, k. ú. Nakvasovice. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod části pozemku p.č k. ú. (část obce Staré Práchňany) o výměře cca 1 30 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod části pozemku p. č k. ú. (část obce Staré Práchňany) o výměře cca 1 40 m 2. pokračování strana 5 Strana 4

5 Zápis z rady č.1 2/ v Čechticích pokračování strana 4 Rada schvaluje vypuštění rybníka v obci Palčice dne z důvodu opravy a revize vypouštěcího zařízení. Rada schvaluje dodatky ke smlouvám na pronájem prodejny Otročice a prodejny Jeníkov. Dodatky se týkají výše pronájmu. Rada schvaluje, aby pronájem těchto prodejen byl ve výši 1 0, Kč/rok. Rada schvaluje změnu směrnice, která se týká zaměstnaneckých stravenek. Schvaluje, aby nárok na stravenky neměli pouze zaměstnanci Městyse, ale i uvolnění zastupitelé. Zápis z rady č.1 3/ v Čechticích Rada vzala na vědomí, že Fond rozvoje obcí a měst vyhlásil dotaci na rozvoj tělovýchovy a kultury. Rada pověřuje starostu přípravou žádosti dotace na výstavbu spolkového domu v Čechticích. Rada vzala na vědomí, že Fond životního prostředí vyhlásil dotaci na veřejnou zeleň. Dotace je s 30% spoluúčastí. Rada schvaluje přípravu projektu na obnovu veřejné zeleně na hřbitově v Čechticích a dále U Vojtěcha. Rada schvaluje zaslání dopisu na centrum České pošty s dotazem na důvod razantního zhoršení služeb. Rada schvaluje vypuštění rybníka v Otročicích z důvodu pravidelné revize. Rada schvaluje proplacení nákladů na pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti ve výši 1 000, Kč v obcích Otročice a Jeníkov. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/201 3 dle přílohy. Zápis z rady č.1 4/ v Čechticích Rada schvaluje, aby v obci byl umístěn kontejner na použitý textil. Vstoupíme do jednání s občanským sdružením Diakonie Broumov, která pravidelně z naší obce odváží požitý textil. V případě, že nebudou mít zájem, využijeme nabídky umístění kontejneru od jiných firem. Rada schvaluje umístění paní Marie Krátké do Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. Zápis z rady č.1 5/ v Čechticích Rada schvaluje zřízení věcného břemene na přípojku NN pro p. č. 325/3 k.ú. Jeníkov. Rada schvaluje směrnice č. 4 a 5 dle přílohy. Rada schvaluje postupnou opravu hasičárny v Otročících. Rada schvaluje převedení čerpadla, které doposud bylo v majetku SDH, do užívání SDH Otročice. Rada schvaluje přidělení bytu nad školkou dle pořadníku panu M. Růžkovi. Rada schvaluje nákup dárkových vánočních balíčků osamělým občanům. Rada schvaluje finanční příspěvky ve výši , Kč, které budou věnovány místním postiženým dětem. Rada schvaluje darovací smlouvu ve výši 1 000, Kč na činnost Občanského sdružení zdravotně postižených Vlašimska. Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce. Jedná se o místnost v DPS pro potřeby Pečovatelské služby Benešov. Rada schvaluje proplacení drobných dárků a občerstvení pro děti u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Jeníkově. Jak se mi žije v Jeníkově? Jak se mi vlastně žije v mé obci? Myslím si, že Jeníkov je hezká vesnice. Obklopuje ji krásná příroda. Je to sice malá vesnička se sto obyvateli, ale to se mi na tom moc líbí. Všichni lidé se tady znají a většina při sobě drží. Mám radost z toho, že místní lidé nezapomněli na rodáky, kteří obětovali svůj život v I. a II. sv. válce, a proto jim zde na památku v roce 2001 postavili kamenný památník s jejich jmény. Tato obec se nachází v zemědělské oblasti a většina lidí proto chová drobná, ale i větší, zemědělská zvířata. Já jsem také z rodiny, která v tomto oboru podniká a mezi zvířaty jsem vyrostla. Nacházejí se tady prosperující jatka, která patří ZD. V nynější době se zde staví nové domy, proto se vesnice omlazuje a je tu i poměrně mnoho dětí, kteří navštěvují Základní školu v Čechticích. V poslední době se v Jeníkově začaly konat akce nejen pro děti, ale i dospělé. Například čarodějnice, dětský den, výlovy, lampiónový průvod, rozsvěcení vánočního stromku, atd. Je to určitě dobře, protože se stmeluje kolektiv. Líbí se mi zde a doufám, že v Jeníkově prožiji spoustu spokojených let. (Monika Hájková, žákyně 9. třídy a obyvatelka obce Jeníkova) Strana 5

6 Školní okénko Šéfredaktorka Barbora Lohrová a její zástupkyně Marie Hubková Vás informují o akcích školy. Zápis dětí do prvního ročníku základní školy na školní rok 201 4/201 5 Třicet čtyři nových prvňáčků přišlo se svými maminkami a tatínky v úterý 4. února do základní školy k zápisu do 1. ročníku. Děti nám ukázaly, že jsou opravdu šikovné, a proto byly do školy přijaty všechny. Pro rodiče bude v červnu uspořádána informační schůzka a pro naše nové žáčky pak hodiny předškolní výchovy. To proto, aby se děti poznaly se svou paní učitelku a nasály školní atmosféru. Přejeme všem našim budoucím prvňáčkům hodně úspěchů po celou dobu školní docházky. Už se těšíme na 1. září. ředitelství ZŠ Strana 6

7 Sběr druhotných surovin ve škole Výsledky sběru surovin za 1. pololetí školního roku 201 3/201 4 Hliník: PET víčka: Papír: 1 72,7 kg 21 6,0 kg 6 822,0 kg Děkujeme všem, kteří takto podpořili školu! ředitelství ZŠ Lyžařský výcvik Žáci 6., 7., 8., a 9. třídy se zúčastnili od 11. do 1 8. ledna lyžařského výcviku v Peci pod Sněžkou. Ubytovali se v sobotu dopoledne v penzionu Zákoutí. První den se rozdělili na 2 družstva lyžaře a nelyžaře. Všichni si lyžařský výcvik užili a nikomu se nic nestalo. (Barbora Lohrová, 9. třída) Karlovarský skřivánek Školní kolo pěvecké soutěže se konalo od Soutěže se mohli zúčastnit žáci třídy. Zpěvačky hodnotili dva porotci pan učitel J. Čanda a paní učitelka D. Žáková. A kdo se zúčastnil? 3. třída Eliška Kucharčíková 4. třída Zuzana Komínková, Nikola Šimonová 5. třída Lenka Nenáhlová, Veronika Halešová, Jana Kuklíková Porota se poradilao Všichni soutěžící byli velice napjatí. Do krajského kola postoupila Lenka Nenáhlová a Jana Kuklíková. Lenka zazpívala písničku Co se tam v Šupoce a Jana Na tom pražském mostě. (Jana Kuklíková, 5. třída) (Barbora Lohrová, 9. třída) Strana 7

8 Zápis dětí do mateřské školy Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 201 4/201 5 se koná od 1 7. března do 1 8. března Své dítě můžete zapsat od 9 hod. do 1 5 hod. v budově školky v ulici Na Lázni 270. Rodiče dětí, nebo jejich zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte. Těšíme se na Vás. Ilona Studničková, ředitelka MŠ Sběr oděvů a textilních materiálů Městys ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou MŽV ČR připravuje pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých oděvů a textilních materiálů (kat. číslo odpadů a ). Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. V roce jsme odvezli a zpracovali cca tun textilního odpadu. Tento odpad by pravděpodobně skončil na skládce, nebo v některé ze tří spaloven. Část ošacení vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Chhceme být nápomocní především regionálním sdružením a menším charitativním organizacím. Podporujeme: Český Červený kříž Liberec, Oblastní charitu Červený Kostelec, program Sázava 21, Nadaci EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. Zlín, Farní charitu Beroun, Oblastní charitu Liberec, Rodinné centrum Kamínek, Dům Matky Terezy a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. Kontejner na textil je umístěn na parkovišti u Základní školy v Čechticích. Strana 8

9 Program Mateřského centra Jakoubek Srdečně zveme i v dalším pololetí maminky s dětmi na společné setkávání na čechtické faře. Jednotlivé programy budou probíhat každý sudý pátek od s sebou si vezměte přezůvky, svačinka pro děti je zajištěna. Vítány jsou i úplně malé děti a miminka Literární dílnička aneb Čteme s nečtenáři " Děti se mohou těšit opět na hezký příběh. Vede: Marie Říhová Ekocentrum Lektorka Jana Lazárková přiblíží dětem život na farmě Kdopak se to líhne z vajíčka? Pro děti bude připraven příběh a jarní tvoření. Vede: Ludmila Kasperová O velkém obrovi Děti zažijí interaktivní příběh podle metod celistvé výchovy. Vede: Zuzana Mlezivová Společná vycházka do přírody s kočárky (holčičky si mohou vzít kočárky pro panenky). Sejdeme se u fary v 9.30 hod Hřej, sluníčko, hřej Vede: Ludmila Kasperová Přednáška Mgr. Hany Imlaufové z křesťanské pedagogicko psychologické poradny. Téma: Komunikace a řešení konfliktů v partnerském vztahu. Info: L. Kasperová, tel Otročické turnaje Dne se konal 8. ročník turnaje OTROČICE OPEN, kterého se účastnilo šest dětí do 1 5 let a dvacet jedna dospělých hráčů. V dětské kategorii zvítězil Jaroslav Roubal z Mohelnice, na 2. místě skončil Jakub Hrabal z Křivsoudova, krásné třetí místo obsadil Tomáš Jaroš z Onšova a bramborovou medaili dostal Petr Slunečko z Prahy (Otročice). Z dospělých byl na 1. místě Luboš Kuneš ze Všechlap, na 2. místě Josef Holada ze Strojetic, 3. místo vybojoval Roman Málek ze Strojetic a 4. místo patřilo Vojtěchu Přitasilovi z Miřetic. Pořadatelé děkují městysi za poskytnutí cen pro vítěze a všem hráčům za fair hru. Velký dík patří i sportovcům ze Strojetic, kteří přijeli v hojném počtu. Oceňujeme také výkon pana Holady, který je opravdu velký hráč a ve svém věku vítězí i nad hráči mladšími o několik kategorií. Zároveň zveme co nejsrdečněji na 5. ročník turnaje ve čtyřhře OTROČICE CHALLENGER, který proběhne Začátek je v 1 0 hodin v KD Otročice. pořadatelé Strana 9

10 Informace pro občany Pracovnice FÚ Vlašim v Čechticích Pozvánka na valnou hromadu Jako již po několikáté také v letošním roce budou mít občané naší obce možnost si vyřídit svá daňová přiznání na úřadě městyse, kam (v pondělí) přijedou od hodin pracovníci Finančního úřadu Vlašim. TJ SOKOL zve všechny členy Oznámení Setkání důchodců Upozorňujeme občany, že do konce února je třeba na úřadě městyse uhradit vodné a stočné za rok a příznivce tělovýchovné jednoty na valnou hromadu, která se koná v pátek 28. února od hodin v sokolovně. výbor TJ Setkání důchodců se uskuteční poslední pondělí v únoru, a to v hasičském domě od hodin. Těšíme se, že si s námi přijdete zazpívat. Oznámení občanům Jeníkova Oznamujeme občanům Jeníkova a okolí, že od bude opět obnoven prodej potravin v místní prodejně. Provoz bude zajišťovat paní Lejčková. Provozní doba: pondělí: středa: pátek: Plesová sezóna Hasičský ples Rodičovský ples Cyklistický ples Dětský karneval 1 5. února 21. února 22. února 2. března Zlatnice Jana Míková Tel E mail: prsteny.cz prsteny.cz Provozovny: Luční ul., Ládví Kamenice Jeníkov 2, sobota pátek sobota neděle Výlety z Vlašimi!!! Lyžování v Rakousku 470, Brusle + lyže na Lipně 41 0, Tropical Islands u Berlína Dospělý 1 550, /dítě let , senior 65+ a studenti 1 350, Term. lázně Velký Meder Dospělý 840, /dítě let, senior 60+ a ZTP 740, /dítě do tří let zdarma Nákupy v Polsku 339, Morava vinný sklípek + zámek Valtice 970, Velikonoční Vídeň 599, Rezervace: CA Kapitour, Nádražní 1 844, Vlašim Tel.: e mail: Krásné zážitky přeje CA Kapitour! Čechtické noviny Vydává Úřad městyse povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka Renata Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet výtisků 600 ks. V únorovém čísle se zaměřujeme na naši obec Jeníkov. V následujících číslech se zaměříme na další okolní obce. Barevný výtisk naleznete na v elektronické podobě.. Strana 1 0

Sběr oděvů a textilních materiálů

Sběr oděvů a textilních materiálů Sběr oděvů a textilních materiálů Obec Horní Čermná ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravila pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých oděvů

Více

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne 11.6. 2007 1. Rada Obce Čechtice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42600591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci

Více

Noviny obce Křoví duben 2014

Noviny obce Křoví duben 2014 Noviny obce Křoví duben 2014 Vážení spoluobčané, březen je za námi a mírná zima přešla v krásné a slunečné jaro, které již stačilo zlomit několik teplotních rekordů. Zastupitelstvo obce se letos sešlo

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne 3.9. 2007 1. Rada vzala na vědomí návrh zástupců hasičů pana Papeže a pana Kletečky. SDH by rád rozšířil garáž pro hasičská auta. Garáž je momentálně pro vybavení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw Slovo kněze Z obsahu: Hromnice to je také očištění Panny Marie čtyřicet dní po Narození Páně. Pán přikázal, aby chlapec byl čtyřicátého dne obětován v chrámu. Jeden důvod je ten, aby se podle toho pochopilo,

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

67. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

67. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 67. schůze Rady města Rychvald, dne 06. 02. 2017 Kontrola usnesení 67/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 67/2. Rada města b e

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne 14. 6. 2013 1) Určení ověřovatelů zápisu (dle 95 odst. 1 zákona o obcích)

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 9 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 3.Maletínský zpravodaj-březen 2005 vytvořeno: 6.4.2005 změněno:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 15. prosince a/2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 15. prosince a/2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 15. prosince 2014 3a/2014/RM I. RM bere na vědomí : 3a.2014/60RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne 14.10.2013 o d 14:00 hodin v kanceláři starostky 1656/87/RM/2013 Schválení programu 87. zasedání

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

listopad 11/2013 Slovo kněze www.farnostcechtice.cz Podzimní aktivity MC Jakoubek Juda Tadeáš,

listopad 11/2013 Slovo kněze www.farnostcechtice.cz Podzimní aktivity MC Jakoubek Juda Tadeáš, Slovo kněze Juda Tadeáš, jeho uctívání trpělo tím, že byl často zaměňován se zrádcem Jidášem, patří k méně známým apoštolům. Od 18. století se úcta k tomuto apoštlu prohloubila. Od té doby byl vzýván zvláště

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem;

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem; Město Hlinsko Výpis z usnesení z ii. řádného zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne iz. prosince 2012 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/71 bere na vědomí: 1. složení slibu člena

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19.12.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19.12.2008 1 č.j.7/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19.12.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Roušarová

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3 POPOVICE Místní zpravodaj č. 3 Z Á Ř Í 2 0 1 0 Milí spoluobčané! Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci zastupitelstva za období let 2006-2010. 1) Byl dokončen

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově.

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově. Obec Putimov Putimov 47 393 01 Pelhřimov Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce Pozvánka V Putimově, 21.7.2016 Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis z rady č. 1 / 2007 v Čechticích dne Rada vzala na vědomí informace pana Červeného ze stavebního úřadu o stavební činnosti v obci.

Zápis z rady č. 1 / 2007 v Čechticích dne Rada vzala na vědomí informace pana Červeného ze stavebního úřadu o stavební činnosti v obci. Zápis z rady č. 1 / 2007 v Čechticích dne 9. 1. 2007 1. Rada vzala na vědomí informace pana Červeného ze stavebního úřadu o stavební činnosti v obci. 2. Rada bere na vědomí, že je nutno pojistit tepelná

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis 23/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne v 19:00 hodin.

Zápis 23/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne v 19:00 hodin. Zápis 23/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 19.12. 2016 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: 0 Občanů: 0 Program : 1. Zahájení 2. Dodatek č.2 ke smlouvě o svozu odpadu

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Usnesení Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne

Usnesení Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.1.2015 : č. 2015-1-1 schvaluje program jednání č. 2015-1-2 schvaluje přijetí smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II. jihozápad

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více