Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/201 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/201 4"

Transkript

1 Čechtické noviny Jeníkov Na úpatí Českomoravské vrchoviny v objetí lesů leží tichá vesnice Jeníkov. Spojena je s okolním světem silnicemi teprve od první světové války. Nejprve byla vybudována trasa do Čechtic a Pravonína, poté odbočka na Miřetice a státní silnici. Celá ves je postavena v mírném svahu, skoněnému k severu. Hospodářské usedlosti jsou stavěny v kruhu a v pozdější době byla přistavěna řada domků drobných rolníků a řemeslníků nazývaná jako Pankrác. Na první pohled vesnice jako mnoho jiných. Stojí však za to zajímat se o její historii. pokračování na straně 3 Jeníkov Společenská rubrika Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci únoru oslavili 80 a více let: Šimek Rudolf Krucká Marie Janče Josef Kamarýt Josef Malá Paseka VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE Tříkrálová sbírka Už počtrnácté proběhla letos Tříkrálová sbírka pro Českou katolickou charitu. Do akce se zapojilo celkem 20 skupinek s několika desítkami koledníků z řad dětí i dospělých. Koledníci zazpívali téměř u každého domu ve všech obcích v našem okolí. Letošní mírná zima usnadnila procházení vesnicemi, jakož i přepravu koledníků autem. Většinou se králové setkávali se štědrými dárci. Pro mnoho lidí, zvláště těch starších, bylo setkání se třemi králi vzpomínkou na dětství a také příjemným oživením jinak možná jednotvárného dne. Akce splnila hned několik účelů. Část výtěžku z našich obcí bude odeslána na pomoc České katolické charitě. Využití finančních prostředků pro rok 201 4: Azylový dům sv. Terezie v Praze 8, pomoc rodinám, pomoc zdravotně postiženým a nemocnice v Ugandě. Velká část (65 %) z vykoledovaných peněz se vrací do našeho regionu. pokračování na straně 2

2 Tříkrálová sbírka... pokračování ze strany 1 Rozdělí se mezi Stacionář Petrklíč Ledeč nad Sázavou, Centrum služeb Lada Lukavec a Farní charitu Vlašim. Dětem sbírka umožnila cítit se důležitými a potřebnými tím, že se zúčastnily prospěšné činnosti, a v neposlední řadě dárcům poskytla příležitost udělat velmi dobrý skutek. Děkujeme všem dospělým i dětem, kteří pomohli sbírku zorganizovat, těm, kdo koledovali a také Městysi, který celou sbírku zaštítil... Seznam koledníků Chmelná a okolí: Adam Filip, Jakub Foller, Jan Foller, Kateřina Follerová, Lucie Holejšovská, František Jelínek, Vojtěch Lhotka, Ema Lhotková, Barbora Martínková, Tereza a Veronika Novákovy, Anna Paťhová, Adéla Růžková, Vojtěch Slunečko, Ondřej Turek, Kateřina Vítová, Lenka Vítová, Eliška Vršťalová, Martin Lalouček. Křivsoudov a okolí: : Marie Svobodová, Markéta Svobodová Eliška Kucharčíková, Kateřina Tulachová, Zdeněk Jetel, Tereza Čechová, Adéla Děkanovská, Ondřej Ptáček; dále Mikuláš a Emma Gregorovi, Viktorie Ptáčková (ve farnosti Keblov). Otročice: Veronika a Filip Halešovi, Natálie Slunečková, Aneta Follerová, Šárka Follerová, Tereza Keroušová. a blízké okolí: Aneta a Filip Kubíkovi (Kuňovice), Eva Kačenová, Lenka Nenáhlová, Kamila Veselková, Zuzana Fialková, Anežka a Vojta Šindelářovi, Tereza a Michal Veselých, Karolína a David Zíkovi (Křivsoudov), Adam Dufek, Ondřej a Tomáš Kamarýtovi (Malá Paseka). Celkový výtěžek sbírek za předchozí roky v porovnání s rokem , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH Výtěžek Vesnice Vedoucí skupin , Mnichovice p. Lichtenberg , Kuňovice p. Paťha , Horní Lhota,Palčice, Zhoř p. Slunečková , Chmelná p. Follerová , Chmelná p. Follerová , Práchňany,Čáslavsko,Jelenov p. Foller , Jeníkov, Nakvasovice,Dobříkovice p. Foller , Jeníkov,Nakvasovice,Dobříkovice p. Foller , Strojetice p. Blažková, p. Kletečková , Křivsoudov p. Jetelová, p. Čechová, p. Děkanovská , Křivsoudov,Lhota Bubeneč p. Kucharčíková, p. Děkanovská, p. Svoboda , Děkanovice p. Říhová , Otročice, Borovnice p. Halešová, p. Follerová , Otročice, Borovnice p. Halešová, p. Follerová , p. Kos , p. Brixí , p. Šindelář , p. Veselý , p. Brixí Děkujeme Vám za Vaši podporu! Celkový výtěžek , Strana 2

3 Jeníkov pokračování ze strany 1 Původně stál snad Jeníkov na svahu kolem kostela sv. Kateřiny. Kostel je stará stavba původně asi z století. Přestavbami byl značně pozměněn. Čtvercový půdorys chrámové lodi a oltář svědčí o velmi staré stavbě. Pod kostelní dlažbou byla kdysi objevena studánka. Někteří staří pamětníci prohlašovali, že pod kostelem vedla tajná chodba až ke Skružníku. Tvrdí, že při kopání hrobů se přišlo na srovnané ploché kameny, postříkané vápnem. Všechny okolnosti a způsoby budování vsí z důvodů obranných to jen potvrzují. V místech, kde stojí dnešní vesnice, rozprostíraly se lesy, pole a louky. U vsi stála dřevěná, trámovým plotem chráněná tvrz rytířů Pitráků. Při výkopu základů na kůlnu František Pitrák z čísla popisného 28 objevil větší množství střepů z hliněných nádob ze starší doby. Škoda, že nebyly odborně prozkoumány a nebyl určen jejich původ. Další důležitá historická zmínka je ustavovací dekret Vyšehradské kapitupy z 8. října Jeníkov býval statkem této kapituly až do roku 1 436, kdy byl zapsán a zastaven Mikuláši Trčkovi na Lipnici. Je však možné, že zde již za vyšehradské vlády nějaký nápravník bydlel a nebo měl ves v nájmu nějaký šlechtic. Jeníkovu se nevyhnuly ani husitské války. Po nich přišli Švédové. Vesnici přepadly švédské jednotky usazené na Kletném a pod Pravonínem. Drancovali a plenili. Neutěšená byla i doba roboty. Poddaní jezdili na dvůr do Otročic, kde dráb trestal nelítostně holí i malé zpoždění příchodu na robotu. A proto se nedivme, že naši předkové opouštěli v noci tajně svoje domovy a utíkali na jiná panství. Berní rula ze 1 7. století obsahuje i jména usedlíků. Některá se zachovala dodnes, některá jen tzv. "po chalupě". Po zrušení roboty nestačila šlechta obdělávat pole a proto došlo i k zalesňování (Zahájený, Kletný...). podle Fr. Nováka Strana 3

4 Informace Úřadu městyse Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse 5/201 3 dne Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse 6/201 3 dne ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 8/201 3, ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet Městyse 9/201 3 a 1 0/201 3 dle předložené přílohy. ZM schvaluje prodej části pozemku p. č k. ú., obec Staré Práchňany o výměře cca 1 30 m 2. ZM schvaluje prodej části pozemku p. č k. ú., obec Staré Práchňany o výměře cca 1 40 m 2. ZM vzalo na vědomí, že byly vypsány dotace na sportovní a kulturní vyžití. Projekt, který byl již vypracován z důvodu žádosti podávané na jaře letošního roku (tato žádost nebyla úspěšná), splňuje požadované parametry. Tato dotace, kterou vyhlašuje Fond rozvoje obcí a měst, by mohla být ve výši až 95 %. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování Spolkového domu. ZM schvaluje přijetí daru od Sokola. Jedná se o pozemky nutné pro výstavbu Spolkového domu. ZM vzalo na vědomí, že Operační program životního prostředí vypsal dotace na zkvalitnění nakládání s odpady (výstavba sběrných dvorů, třídění odpadu, svozová technika...). Dotace může být až do výše 90 %. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na svozovou techniku. ZM schvaluje, aby nově vzniklá ulice na stavebních pozemcích v Čechticích byla pojmenována U Vojtěcha". ZM schvaluje, aby inventurní komise pracovala ve stejném složení jako kontrolní výbor: předseda Ing. Josef Kolanda a členové pan Pavel Studnička a pan Jiří Bronec. ZM schvaluje Plán inventur na rok dle přílohy. ZM schvaluje, aby pozemek p. č /22 k. ú., na který byla uhrazena budoucími majiteli záloha ve výši 1 00 %, byl zastaven ve prospěch banky na stavební půjčku manželů M. ZM schvaluje zařazení správního území městyse do území působnosti MAS Blaník o. s. a souhlasí s přípravou integrované strategie území působnosti této místní akční skupiny pro programové období V bodě různé informoval starosta o probíhající výstavbě teplovodu. Na odběr tepla do rodinných domků byly podepsány smlouvy o smlouvě budoucí. V diskusi zazněla stížnost na parkující kamiony na náměstí v Čechticích. Bude zahájeno vyjednávání o zřízení zóny zákazu parkování od večera do rána. na rok dle vyvěšeného návrhu rozpočtu ve výši , Kč. ZM na svém zasedání dne schválilo prodej části pozemku KN 2622 manželům Z. Dle vyhotoveného geometrického plánu č /1 999 žádají však manželé Z. o části dvou pozemků. Musel být tedy vyvěšen nový záměr na převod pozemků. ZM tímto ruší schválení prodeje pozemku p. č za dne ZM schvaluje prodej pozemků PK 2622 KN 2589/2 díl b) o výměře 24 m 2 a PK 2622 KN 2622 díl d) o výměře 11 3 m 2 manželům Z. za cenu 70, Kč/m 2. ZM schvaluje, aby pozemek p. č /9 k. ú., na který byla uhrazena budoucími majiteli záloha ve výši 1 00 %, byl zastaven ve prospěch banky na stavební půjčku panu V. a panu R. ZM vzalo na vědomí a schvaluje zápis kroniky za rok paní Vlastou Kubalovou. ZM schvaluje darovací smlouvu ve výši , Kč na činnost Lyžařského střediska Křešín. ZM bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výboru za rok ZM pověřuje radu městyse schválením závěrečného rozpočtového opatření. V diskusi starosta informoval o probíhající výstavbě teplovodu. Zápis z rady č.1 2/ v Čechticích Rada schvaluje, aby část dotace od společnosti EKOSO, která je určena na činnost sportu a mládeže, byla přidělena na činnost Mateřského centra Jakoubek. Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikace poničené přívalovými dešti v obci Nakvasovice p. č. 3411, k. ú. Nakvasovice. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod části pozemku p.č k. ú. (část obce Staré Práchňany) o výměře cca 1 30 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod části pozemku p. č k. ú. (část obce Staré Práchňany) o výměře cca 1 40 m 2. pokračování strana 5 Strana 4

5 Zápis z rady č.1 2/ v Čechticích pokračování strana 4 Rada schvaluje vypuštění rybníka v obci Palčice dne z důvodu opravy a revize vypouštěcího zařízení. Rada schvaluje dodatky ke smlouvám na pronájem prodejny Otročice a prodejny Jeníkov. Dodatky se týkají výše pronájmu. Rada schvaluje, aby pronájem těchto prodejen byl ve výši 1 0, Kč/rok. Rada schvaluje změnu směrnice, která se týká zaměstnaneckých stravenek. Schvaluje, aby nárok na stravenky neměli pouze zaměstnanci Městyse, ale i uvolnění zastupitelé. Zápis z rady č.1 3/ v Čechticích Rada vzala na vědomí, že Fond rozvoje obcí a měst vyhlásil dotaci na rozvoj tělovýchovy a kultury. Rada pověřuje starostu přípravou žádosti dotace na výstavbu spolkového domu v Čechticích. Rada vzala na vědomí, že Fond životního prostředí vyhlásil dotaci na veřejnou zeleň. Dotace je s 30% spoluúčastí. Rada schvaluje přípravu projektu na obnovu veřejné zeleně na hřbitově v Čechticích a dále U Vojtěcha. Rada schvaluje zaslání dopisu na centrum České pošty s dotazem na důvod razantního zhoršení služeb. Rada schvaluje vypuštění rybníka v Otročicích z důvodu pravidelné revize. Rada schvaluje proplacení nákladů na pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti ve výši 1 000, Kč v obcích Otročice a Jeníkov. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/201 3 dle přílohy. Zápis z rady č.1 4/ v Čechticích Rada schvaluje, aby v obci byl umístěn kontejner na použitý textil. Vstoupíme do jednání s občanským sdružením Diakonie Broumov, která pravidelně z naší obce odváží požitý textil. V případě, že nebudou mít zájem, využijeme nabídky umístění kontejneru od jiných firem. Rada schvaluje umístění paní Marie Krátké do Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. Zápis z rady č.1 5/ v Čechticích Rada schvaluje zřízení věcného břemene na přípojku NN pro p. č. 325/3 k.ú. Jeníkov. Rada schvaluje směrnice č. 4 a 5 dle přílohy. Rada schvaluje postupnou opravu hasičárny v Otročících. Rada schvaluje převedení čerpadla, které doposud bylo v majetku SDH, do užívání SDH Otročice. Rada schvaluje přidělení bytu nad školkou dle pořadníku panu M. Růžkovi. Rada schvaluje nákup dárkových vánočních balíčků osamělým občanům. Rada schvaluje finanční příspěvky ve výši , Kč, které budou věnovány místním postiženým dětem. Rada schvaluje darovací smlouvu ve výši 1 000, Kč na činnost Občanského sdružení zdravotně postižených Vlašimska. Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce. Jedná se o místnost v DPS pro potřeby Pečovatelské služby Benešov. Rada schvaluje proplacení drobných dárků a občerstvení pro děti u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Jeníkově. Jak se mi žije v Jeníkově? Jak se mi vlastně žije v mé obci? Myslím si, že Jeníkov je hezká vesnice. Obklopuje ji krásná příroda. Je to sice malá vesnička se sto obyvateli, ale to se mi na tom moc líbí. Všichni lidé se tady znají a většina při sobě drží. Mám radost z toho, že místní lidé nezapomněli na rodáky, kteří obětovali svůj život v I. a II. sv. válce, a proto jim zde na památku v roce 2001 postavili kamenný památník s jejich jmény. Tato obec se nachází v zemědělské oblasti a většina lidí proto chová drobná, ale i větší, zemědělská zvířata. Já jsem také z rodiny, která v tomto oboru podniká a mezi zvířaty jsem vyrostla. Nacházejí se tady prosperující jatka, která patří ZD. V nynější době se zde staví nové domy, proto se vesnice omlazuje a je tu i poměrně mnoho dětí, kteří navštěvují Základní školu v Čechticích. V poslední době se v Jeníkově začaly konat akce nejen pro děti, ale i dospělé. Například čarodějnice, dětský den, výlovy, lampiónový průvod, rozsvěcení vánočního stromku, atd. Je to určitě dobře, protože se stmeluje kolektiv. Líbí se mi zde a doufám, že v Jeníkově prožiji spoustu spokojených let. (Monika Hájková, žákyně 9. třídy a obyvatelka obce Jeníkova) Strana 5

6 Školní okénko Šéfredaktorka Barbora Lohrová a její zástupkyně Marie Hubková Vás informují o akcích školy. Zápis dětí do prvního ročníku základní školy na školní rok 201 4/201 5 Třicet čtyři nových prvňáčků přišlo se svými maminkami a tatínky v úterý 4. února do základní školy k zápisu do 1. ročníku. Děti nám ukázaly, že jsou opravdu šikovné, a proto byly do školy přijaty všechny. Pro rodiče bude v červnu uspořádána informační schůzka a pro naše nové žáčky pak hodiny předškolní výchovy. To proto, aby se děti poznaly se svou paní učitelku a nasály školní atmosféru. Přejeme všem našim budoucím prvňáčkům hodně úspěchů po celou dobu školní docházky. Už se těšíme na 1. září. ředitelství ZŠ Strana 6

7 Sběr druhotných surovin ve škole Výsledky sběru surovin za 1. pololetí školního roku 201 3/201 4 Hliník: PET víčka: Papír: 1 72,7 kg 21 6,0 kg 6 822,0 kg Děkujeme všem, kteří takto podpořili školu! ředitelství ZŠ Lyžařský výcvik Žáci 6., 7., 8., a 9. třídy se zúčastnili od 11. do 1 8. ledna lyžařského výcviku v Peci pod Sněžkou. Ubytovali se v sobotu dopoledne v penzionu Zákoutí. První den se rozdělili na 2 družstva lyžaře a nelyžaře. Všichni si lyžařský výcvik užili a nikomu se nic nestalo. (Barbora Lohrová, 9. třída) Karlovarský skřivánek Školní kolo pěvecké soutěže se konalo od Soutěže se mohli zúčastnit žáci třídy. Zpěvačky hodnotili dva porotci pan učitel J. Čanda a paní učitelka D. Žáková. A kdo se zúčastnil? 3. třída Eliška Kucharčíková 4. třída Zuzana Komínková, Nikola Šimonová 5. třída Lenka Nenáhlová, Veronika Halešová, Jana Kuklíková Porota se poradilao Všichni soutěžící byli velice napjatí. Do krajského kola postoupila Lenka Nenáhlová a Jana Kuklíková. Lenka zazpívala písničku Co se tam v Šupoce a Jana Na tom pražském mostě. (Jana Kuklíková, 5. třída) (Barbora Lohrová, 9. třída) Strana 7

8 Zápis dětí do mateřské školy Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 201 4/201 5 se koná od 1 7. března do 1 8. března Své dítě můžete zapsat od 9 hod. do 1 5 hod. v budově školky v ulici Na Lázni 270. Rodiče dětí, nebo jejich zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte. Těšíme se na Vás. Ilona Studničková, ředitelka MŠ Sběr oděvů a textilních materiálů Městys ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou MŽV ČR připravuje pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých oděvů a textilních materiálů (kat. číslo odpadů a ). Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. V roce jsme odvezli a zpracovali cca tun textilního odpadu. Tento odpad by pravděpodobně skončil na skládce, nebo v některé ze tří spaloven. Část ošacení vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Chhceme být nápomocní především regionálním sdružením a menším charitativním organizacím. Podporujeme: Český Červený kříž Liberec, Oblastní charitu Červený Kostelec, program Sázava 21, Nadaci EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. Zlín, Farní charitu Beroun, Oblastní charitu Liberec, Rodinné centrum Kamínek, Dům Matky Terezy a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. Kontejner na textil je umístěn na parkovišti u Základní školy v Čechticích. Strana 8

9 Program Mateřského centra Jakoubek Srdečně zveme i v dalším pololetí maminky s dětmi na společné setkávání na čechtické faře. Jednotlivé programy budou probíhat každý sudý pátek od s sebou si vezměte přezůvky, svačinka pro děti je zajištěna. Vítány jsou i úplně malé děti a miminka Literární dílnička aneb Čteme s nečtenáři " Děti se mohou těšit opět na hezký příběh. Vede: Marie Říhová Ekocentrum Lektorka Jana Lazárková přiblíží dětem život na farmě Kdopak se to líhne z vajíčka? Pro děti bude připraven příběh a jarní tvoření. Vede: Ludmila Kasperová O velkém obrovi Děti zažijí interaktivní příběh podle metod celistvé výchovy. Vede: Zuzana Mlezivová Společná vycházka do přírody s kočárky (holčičky si mohou vzít kočárky pro panenky). Sejdeme se u fary v 9.30 hod Hřej, sluníčko, hřej Vede: Ludmila Kasperová Přednáška Mgr. Hany Imlaufové z křesťanské pedagogicko psychologické poradny. Téma: Komunikace a řešení konfliktů v partnerském vztahu. Info: L. Kasperová, tel Otročické turnaje Dne se konal 8. ročník turnaje OTROČICE OPEN, kterého se účastnilo šest dětí do 1 5 let a dvacet jedna dospělých hráčů. V dětské kategorii zvítězil Jaroslav Roubal z Mohelnice, na 2. místě skončil Jakub Hrabal z Křivsoudova, krásné třetí místo obsadil Tomáš Jaroš z Onšova a bramborovou medaili dostal Petr Slunečko z Prahy (Otročice). Z dospělých byl na 1. místě Luboš Kuneš ze Všechlap, na 2. místě Josef Holada ze Strojetic, 3. místo vybojoval Roman Málek ze Strojetic a 4. místo patřilo Vojtěchu Přitasilovi z Miřetic. Pořadatelé děkují městysi za poskytnutí cen pro vítěze a všem hráčům za fair hru. Velký dík patří i sportovcům ze Strojetic, kteří přijeli v hojném počtu. Oceňujeme také výkon pana Holady, který je opravdu velký hráč a ve svém věku vítězí i nad hráči mladšími o několik kategorií. Zároveň zveme co nejsrdečněji na 5. ročník turnaje ve čtyřhře OTROČICE CHALLENGER, který proběhne Začátek je v 1 0 hodin v KD Otročice. pořadatelé Strana 9

10 Informace pro občany Pracovnice FÚ Vlašim v Čechticích Pozvánka na valnou hromadu Jako již po několikáté také v letošním roce budou mít občané naší obce možnost si vyřídit svá daňová přiznání na úřadě městyse, kam (v pondělí) přijedou od hodin pracovníci Finančního úřadu Vlašim. TJ SOKOL zve všechny členy Oznámení Setkání důchodců Upozorňujeme občany, že do konce února je třeba na úřadě městyse uhradit vodné a stočné za rok a příznivce tělovýchovné jednoty na valnou hromadu, která se koná v pátek 28. února od hodin v sokolovně. výbor TJ Setkání důchodců se uskuteční poslední pondělí v únoru, a to v hasičském domě od hodin. Těšíme se, že si s námi přijdete zazpívat. Oznámení občanům Jeníkova Oznamujeme občanům Jeníkova a okolí, že od bude opět obnoven prodej potravin v místní prodejně. Provoz bude zajišťovat paní Lejčková. Provozní doba: pondělí: středa: pátek: Plesová sezóna Hasičský ples Rodičovský ples Cyklistický ples Dětský karneval 1 5. února 21. února 22. února 2. března Zlatnice Jana Míková Tel E mail: prsteny.cz prsteny.cz Provozovny: Luční ul., Ládví Kamenice Jeníkov 2, sobota pátek sobota neděle Výlety z Vlašimi!!! Lyžování v Rakousku 470, Brusle + lyže na Lipně 41 0, Tropical Islands u Berlína Dospělý 1 550, /dítě let , senior 65+ a studenti 1 350, Term. lázně Velký Meder Dospělý 840, /dítě let, senior 60+ a ZTP 740, /dítě do tří let zdarma Nákupy v Polsku 339, Morava vinný sklípek + zámek Valtice 970, Velikonoční Vídeň 599, Rezervace: CA Kapitour, Nádražní 1 844, Vlašim Tel.: e mail: Krásné zážitky přeje CA Kapitour! Čechtické noviny Vydává Úřad městyse povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka Renata Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet výtisků 600 ks. V únorovém čísle se zaměřujeme na naši obec Jeníkov. V následujících číslech se zaměříme na další okolní obce. Barevný výtisk naleznete na v elektronické podobě.. Strana 1 0

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw Slovo kněze Z obsahu: Hromnice to je také očištění Panny Marie čtyřicet dní po Narození Páně. Pán přikázal, aby chlapec byl čtyřicátého dne obětován v chrámu. Jeden důvod je ten, aby se podle toho pochopilo,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané, 2/ 2015 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky TJ Sokol Němčičky Putování do Vídně Misijní štrúdlování Označování potravin (část druhá) FS Krúžek Němčičky

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více