Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/201 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/201 4"

Transkript

1 Čechtické noviny Jeníkov Na úpatí Českomoravské vrchoviny v objetí lesů leží tichá vesnice Jeníkov. Spojena je s okolním světem silnicemi teprve od první světové války. Nejprve byla vybudována trasa do Čechtic a Pravonína, poté odbočka na Miřetice a státní silnici. Celá ves je postavena v mírném svahu, skoněnému k severu. Hospodářské usedlosti jsou stavěny v kruhu a v pozdější době byla přistavěna řada domků drobných rolníků a řemeslníků nazývaná jako Pankrác. Na první pohled vesnice jako mnoho jiných. Stojí však za to zajímat se o její historii. pokračování na straně 3 Jeníkov Společenská rubrika Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci únoru oslavili 80 a více let: Šimek Rudolf Krucká Marie Janče Josef Kamarýt Josef Malá Paseka VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE Tříkrálová sbírka Už počtrnácté proběhla letos Tříkrálová sbírka pro Českou katolickou charitu. Do akce se zapojilo celkem 20 skupinek s několika desítkami koledníků z řad dětí i dospělých. Koledníci zazpívali téměř u každého domu ve všech obcích v našem okolí. Letošní mírná zima usnadnila procházení vesnicemi, jakož i přepravu koledníků autem. Většinou se králové setkávali se štědrými dárci. Pro mnoho lidí, zvláště těch starších, bylo setkání se třemi králi vzpomínkou na dětství a také příjemným oživením jinak možná jednotvárného dne. Akce splnila hned několik účelů. Část výtěžku z našich obcí bude odeslána na pomoc České katolické charitě. Využití finančních prostředků pro rok 201 4: Azylový dům sv. Terezie v Praze 8, pomoc rodinám, pomoc zdravotně postiženým a nemocnice v Ugandě. Velká část (65 %) z vykoledovaných peněz se vrací do našeho regionu. pokračování na straně 2

2 Tříkrálová sbírka... pokračování ze strany 1 Rozdělí se mezi Stacionář Petrklíč Ledeč nad Sázavou, Centrum služeb Lada Lukavec a Farní charitu Vlašim. Dětem sbírka umožnila cítit se důležitými a potřebnými tím, že se zúčastnily prospěšné činnosti, a v neposlední řadě dárcům poskytla příležitost udělat velmi dobrý skutek. Děkujeme všem dospělým i dětem, kteří pomohli sbírku zorganizovat, těm, kdo koledovali a také Městysi, který celou sbírku zaštítil... Seznam koledníků Chmelná a okolí: Adam Filip, Jakub Foller, Jan Foller, Kateřina Follerová, Lucie Holejšovská, František Jelínek, Vojtěch Lhotka, Ema Lhotková, Barbora Martínková, Tereza a Veronika Novákovy, Anna Paťhová, Adéla Růžková, Vojtěch Slunečko, Ondřej Turek, Kateřina Vítová, Lenka Vítová, Eliška Vršťalová, Martin Lalouček. Křivsoudov a okolí: : Marie Svobodová, Markéta Svobodová Eliška Kucharčíková, Kateřina Tulachová, Zdeněk Jetel, Tereza Čechová, Adéla Děkanovská, Ondřej Ptáček; dále Mikuláš a Emma Gregorovi, Viktorie Ptáčková (ve farnosti Keblov). Otročice: Veronika a Filip Halešovi, Natálie Slunečková, Aneta Follerová, Šárka Follerová, Tereza Keroušová. a blízké okolí: Aneta a Filip Kubíkovi (Kuňovice), Eva Kačenová, Lenka Nenáhlová, Kamila Veselková, Zuzana Fialková, Anežka a Vojta Šindelářovi, Tereza a Michal Veselých, Karolína a David Zíkovi (Křivsoudov), Adam Dufek, Ondřej a Tomáš Kamarýtovi (Malá Paseka). Celkový výtěžek sbírek za předchozí roky v porovnání s rokem , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH Výtěžek Vesnice Vedoucí skupin , Mnichovice p. Lichtenberg , Kuňovice p. Paťha , Horní Lhota,Palčice, Zhoř p. Slunečková , Chmelná p. Follerová , Chmelná p. Follerová , Práchňany,Čáslavsko,Jelenov p. Foller , Jeníkov, Nakvasovice,Dobříkovice p. Foller , Jeníkov,Nakvasovice,Dobříkovice p. Foller , Strojetice p. Blažková, p. Kletečková , Křivsoudov p. Jetelová, p. Čechová, p. Děkanovská , Křivsoudov,Lhota Bubeneč p. Kucharčíková, p. Děkanovská, p. Svoboda , Děkanovice p. Říhová , Otročice, Borovnice p. Halešová, p. Follerová , Otročice, Borovnice p. Halešová, p. Follerová , p. Kos , p. Brixí , p. Šindelář , p. Veselý , p. Brixí Děkujeme Vám za Vaši podporu! Celkový výtěžek , Strana 2

3 Jeníkov pokračování ze strany 1 Původně stál snad Jeníkov na svahu kolem kostela sv. Kateřiny. Kostel je stará stavba původně asi z století. Přestavbami byl značně pozměněn. Čtvercový půdorys chrámové lodi a oltář svědčí o velmi staré stavbě. Pod kostelní dlažbou byla kdysi objevena studánka. Někteří staří pamětníci prohlašovali, že pod kostelem vedla tajná chodba až ke Skružníku. Tvrdí, že při kopání hrobů se přišlo na srovnané ploché kameny, postříkané vápnem. Všechny okolnosti a způsoby budování vsí z důvodů obranných to jen potvrzují. V místech, kde stojí dnešní vesnice, rozprostíraly se lesy, pole a louky. U vsi stála dřevěná, trámovým plotem chráněná tvrz rytířů Pitráků. Při výkopu základů na kůlnu František Pitrák z čísla popisného 28 objevil větší množství střepů z hliněných nádob ze starší doby. Škoda, že nebyly odborně prozkoumány a nebyl určen jejich původ. Další důležitá historická zmínka je ustavovací dekret Vyšehradské kapitupy z 8. října Jeníkov býval statkem této kapituly až do roku 1 436, kdy byl zapsán a zastaven Mikuláši Trčkovi na Lipnici. Je však možné, že zde již za vyšehradské vlády nějaký nápravník bydlel a nebo měl ves v nájmu nějaký šlechtic. Jeníkovu se nevyhnuly ani husitské války. Po nich přišli Švédové. Vesnici přepadly švédské jednotky usazené na Kletném a pod Pravonínem. Drancovali a plenili. Neutěšená byla i doba roboty. Poddaní jezdili na dvůr do Otročic, kde dráb trestal nelítostně holí i malé zpoždění příchodu na robotu. A proto se nedivme, že naši předkové opouštěli v noci tajně svoje domovy a utíkali na jiná panství. Berní rula ze 1 7. století obsahuje i jména usedlíků. Některá se zachovala dodnes, některá jen tzv. "po chalupě". Po zrušení roboty nestačila šlechta obdělávat pole a proto došlo i k zalesňování (Zahájený, Kletný...). podle Fr. Nováka Strana 3

4 Informace Úřadu městyse Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse 5/201 3 dne Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse 6/201 3 dne ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 8/201 3, ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet Městyse 9/201 3 a 1 0/201 3 dle předložené přílohy. ZM schvaluje prodej části pozemku p. č k. ú., obec Staré Práchňany o výměře cca 1 30 m 2. ZM schvaluje prodej části pozemku p. č k. ú., obec Staré Práchňany o výměře cca 1 40 m 2. ZM vzalo na vědomí, že byly vypsány dotace na sportovní a kulturní vyžití. Projekt, který byl již vypracován z důvodu žádosti podávané na jaře letošního roku (tato žádost nebyla úspěšná), splňuje požadované parametry. Tato dotace, kterou vyhlašuje Fond rozvoje obcí a měst, by mohla být ve výši až 95 %. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování Spolkového domu. ZM schvaluje přijetí daru od Sokola. Jedná se o pozemky nutné pro výstavbu Spolkového domu. ZM vzalo na vědomí, že Operační program životního prostředí vypsal dotace na zkvalitnění nakládání s odpady (výstavba sběrných dvorů, třídění odpadu, svozová technika...). Dotace může být až do výše 90 %. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na svozovou techniku. ZM schvaluje, aby nově vzniklá ulice na stavebních pozemcích v Čechticích byla pojmenována U Vojtěcha". ZM schvaluje, aby inventurní komise pracovala ve stejném složení jako kontrolní výbor: předseda Ing. Josef Kolanda a členové pan Pavel Studnička a pan Jiří Bronec. ZM schvaluje Plán inventur na rok dle přílohy. ZM schvaluje, aby pozemek p. č /22 k. ú., na který byla uhrazena budoucími majiteli záloha ve výši 1 00 %, byl zastaven ve prospěch banky na stavební půjčku manželů M. ZM schvaluje zařazení správního území městyse do území působnosti MAS Blaník o. s. a souhlasí s přípravou integrované strategie území působnosti této místní akční skupiny pro programové období V bodě různé informoval starosta o probíhající výstavbě teplovodu. Na odběr tepla do rodinných domků byly podepsány smlouvy o smlouvě budoucí. V diskusi zazněla stížnost na parkující kamiony na náměstí v Čechticích. Bude zahájeno vyjednávání o zřízení zóny zákazu parkování od večera do rána. na rok dle vyvěšeného návrhu rozpočtu ve výši , Kč. ZM na svém zasedání dne schválilo prodej části pozemku KN 2622 manželům Z. Dle vyhotoveného geometrického plánu č /1 999 žádají však manželé Z. o části dvou pozemků. Musel být tedy vyvěšen nový záměr na převod pozemků. ZM tímto ruší schválení prodeje pozemku p. č za dne ZM schvaluje prodej pozemků PK 2622 KN 2589/2 díl b) o výměře 24 m 2 a PK 2622 KN 2622 díl d) o výměře 11 3 m 2 manželům Z. za cenu 70, Kč/m 2. ZM schvaluje, aby pozemek p. č /9 k. ú., na který byla uhrazena budoucími majiteli záloha ve výši 1 00 %, byl zastaven ve prospěch banky na stavební půjčku panu V. a panu R. ZM vzalo na vědomí a schvaluje zápis kroniky za rok paní Vlastou Kubalovou. ZM schvaluje darovací smlouvu ve výši , Kč na činnost Lyžařského střediska Křešín. ZM bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výboru za rok ZM pověřuje radu městyse schválením závěrečného rozpočtového opatření. V diskusi starosta informoval o probíhající výstavbě teplovodu. Zápis z rady č.1 2/ v Čechticích Rada schvaluje, aby část dotace od společnosti EKOSO, která je určena na činnost sportu a mládeže, byla přidělena na činnost Mateřského centra Jakoubek. Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikace poničené přívalovými dešti v obci Nakvasovice p. č. 3411, k. ú. Nakvasovice. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod části pozemku p.č k. ú. (část obce Staré Práchňany) o výměře cca 1 30 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod části pozemku p. č k. ú. (část obce Staré Práchňany) o výměře cca 1 40 m 2. pokračování strana 5 Strana 4

5 Zápis z rady č.1 2/ v Čechticích pokračování strana 4 Rada schvaluje vypuštění rybníka v obci Palčice dne z důvodu opravy a revize vypouštěcího zařízení. Rada schvaluje dodatky ke smlouvám na pronájem prodejny Otročice a prodejny Jeníkov. Dodatky se týkají výše pronájmu. Rada schvaluje, aby pronájem těchto prodejen byl ve výši 1 0, Kč/rok. Rada schvaluje změnu směrnice, která se týká zaměstnaneckých stravenek. Schvaluje, aby nárok na stravenky neměli pouze zaměstnanci Městyse, ale i uvolnění zastupitelé. Zápis z rady č.1 3/ v Čechticích Rada vzala na vědomí, že Fond rozvoje obcí a měst vyhlásil dotaci na rozvoj tělovýchovy a kultury. Rada pověřuje starostu přípravou žádosti dotace na výstavbu spolkového domu v Čechticích. Rada vzala na vědomí, že Fond životního prostředí vyhlásil dotaci na veřejnou zeleň. Dotace je s 30% spoluúčastí. Rada schvaluje přípravu projektu na obnovu veřejné zeleně na hřbitově v Čechticích a dále U Vojtěcha. Rada schvaluje zaslání dopisu na centrum České pošty s dotazem na důvod razantního zhoršení služeb. Rada schvaluje vypuštění rybníka v Otročicích z důvodu pravidelné revize. Rada schvaluje proplacení nákladů na pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti ve výši 1 000, Kč v obcích Otročice a Jeníkov. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/201 3 dle přílohy. Zápis z rady č.1 4/ v Čechticích Rada schvaluje, aby v obci byl umístěn kontejner na použitý textil. Vstoupíme do jednání s občanským sdružením Diakonie Broumov, která pravidelně z naší obce odváží požitý textil. V případě, že nebudou mít zájem, využijeme nabídky umístění kontejneru od jiných firem. Rada schvaluje umístění paní Marie Krátké do Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. Zápis z rady č.1 5/ v Čechticích Rada schvaluje zřízení věcného břemene na přípojku NN pro p. č. 325/3 k.ú. Jeníkov. Rada schvaluje směrnice č. 4 a 5 dle přílohy. Rada schvaluje postupnou opravu hasičárny v Otročících. Rada schvaluje převedení čerpadla, které doposud bylo v majetku SDH, do užívání SDH Otročice. Rada schvaluje přidělení bytu nad školkou dle pořadníku panu M. Růžkovi. Rada schvaluje nákup dárkových vánočních balíčků osamělým občanům. Rada schvaluje finanční příspěvky ve výši , Kč, které budou věnovány místním postiženým dětem. Rada schvaluje darovací smlouvu ve výši 1 000, Kč na činnost Občanského sdružení zdravotně postižených Vlašimska. Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce. Jedná se o místnost v DPS pro potřeby Pečovatelské služby Benešov. Rada schvaluje proplacení drobných dárků a občerstvení pro děti u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Jeníkově. Jak se mi žije v Jeníkově? Jak se mi vlastně žije v mé obci? Myslím si, že Jeníkov je hezká vesnice. Obklopuje ji krásná příroda. Je to sice malá vesnička se sto obyvateli, ale to se mi na tom moc líbí. Všichni lidé se tady znají a většina při sobě drží. Mám radost z toho, že místní lidé nezapomněli na rodáky, kteří obětovali svůj život v I. a II. sv. válce, a proto jim zde na památku v roce 2001 postavili kamenný památník s jejich jmény. Tato obec se nachází v zemědělské oblasti a většina lidí proto chová drobná, ale i větší, zemědělská zvířata. Já jsem také z rodiny, která v tomto oboru podniká a mezi zvířaty jsem vyrostla. Nacházejí se tady prosperující jatka, která patří ZD. V nynější době se zde staví nové domy, proto se vesnice omlazuje a je tu i poměrně mnoho dětí, kteří navštěvují Základní školu v Čechticích. V poslední době se v Jeníkově začaly konat akce nejen pro děti, ale i dospělé. Například čarodějnice, dětský den, výlovy, lampiónový průvod, rozsvěcení vánočního stromku, atd. Je to určitě dobře, protože se stmeluje kolektiv. Líbí se mi zde a doufám, že v Jeníkově prožiji spoustu spokojených let. (Monika Hájková, žákyně 9. třídy a obyvatelka obce Jeníkova) Strana 5

6 Školní okénko Šéfredaktorka Barbora Lohrová a její zástupkyně Marie Hubková Vás informují o akcích školy. Zápis dětí do prvního ročníku základní školy na školní rok 201 4/201 5 Třicet čtyři nových prvňáčků přišlo se svými maminkami a tatínky v úterý 4. února do základní školy k zápisu do 1. ročníku. Děti nám ukázaly, že jsou opravdu šikovné, a proto byly do školy přijaty všechny. Pro rodiče bude v červnu uspořádána informační schůzka a pro naše nové žáčky pak hodiny předškolní výchovy. To proto, aby se děti poznaly se svou paní učitelku a nasály školní atmosféru. Přejeme všem našim budoucím prvňáčkům hodně úspěchů po celou dobu školní docházky. Už se těšíme na 1. září. ředitelství ZŠ Strana 6

7 Sběr druhotných surovin ve škole Výsledky sběru surovin za 1. pololetí školního roku 201 3/201 4 Hliník: PET víčka: Papír: 1 72,7 kg 21 6,0 kg 6 822,0 kg Děkujeme všem, kteří takto podpořili školu! ředitelství ZŠ Lyžařský výcvik Žáci 6., 7., 8., a 9. třídy se zúčastnili od 11. do 1 8. ledna lyžařského výcviku v Peci pod Sněžkou. Ubytovali se v sobotu dopoledne v penzionu Zákoutí. První den se rozdělili na 2 družstva lyžaře a nelyžaře. Všichni si lyžařský výcvik užili a nikomu se nic nestalo. (Barbora Lohrová, 9. třída) Karlovarský skřivánek Školní kolo pěvecké soutěže se konalo od Soutěže se mohli zúčastnit žáci třídy. Zpěvačky hodnotili dva porotci pan učitel J. Čanda a paní učitelka D. Žáková. A kdo se zúčastnil? 3. třída Eliška Kucharčíková 4. třída Zuzana Komínková, Nikola Šimonová 5. třída Lenka Nenáhlová, Veronika Halešová, Jana Kuklíková Porota se poradilao Všichni soutěžící byli velice napjatí. Do krajského kola postoupila Lenka Nenáhlová a Jana Kuklíková. Lenka zazpívala písničku Co se tam v Šupoce a Jana Na tom pražském mostě. (Jana Kuklíková, 5. třída) (Barbora Lohrová, 9. třída) Strana 7

8 Zápis dětí do mateřské školy Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 201 4/201 5 se koná od 1 7. března do 1 8. března Své dítě můžete zapsat od 9 hod. do 1 5 hod. v budově školky v ulici Na Lázni 270. Rodiče dětí, nebo jejich zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte. Těšíme se na Vás. Ilona Studničková, ředitelka MŠ Sběr oděvů a textilních materiálů Městys ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou MŽV ČR připravuje pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých oděvů a textilních materiálů (kat. číslo odpadů a ). Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. V roce jsme odvezli a zpracovali cca tun textilního odpadu. Tento odpad by pravděpodobně skončil na skládce, nebo v některé ze tří spaloven. Část ošacení vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Chhceme být nápomocní především regionálním sdružením a menším charitativním organizacím. Podporujeme: Český Červený kříž Liberec, Oblastní charitu Červený Kostelec, program Sázava 21, Nadaci EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. Zlín, Farní charitu Beroun, Oblastní charitu Liberec, Rodinné centrum Kamínek, Dům Matky Terezy a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. Kontejner na textil je umístěn na parkovišti u Základní školy v Čechticích. Strana 8

9 Program Mateřského centra Jakoubek Srdečně zveme i v dalším pololetí maminky s dětmi na společné setkávání na čechtické faře. Jednotlivé programy budou probíhat každý sudý pátek od s sebou si vezměte přezůvky, svačinka pro děti je zajištěna. Vítány jsou i úplně malé děti a miminka Literární dílnička aneb Čteme s nečtenáři " Děti se mohou těšit opět na hezký příběh. Vede: Marie Říhová Ekocentrum Lektorka Jana Lazárková přiblíží dětem život na farmě Kdopak se to líhne z vajíčka? Pro děti bude připraven příběh a jarní tvoření. Vede: Ludmila Kasperová O velkém obrovi Děti zažijí interaktivní příběh podle metod celistvé výchovy. Vede: Zuzana Mlezivová Společná vycházka do přírody s kočárky (holčičky si mohou vzít kočárky pro panenky). Sejdeme se u fary v 9.30 hod Hřej, sluníčko, hřej Vede: Ludmila Kasperová Přednáška Mgr. Hany Imlaufové z křesťanské pedagogicko psychologické poradny. Téma: Komunikace a řešení konfliktů v partnerském vztahu. Info: L. Kasperová, tel Otročické turnaje Dne se konal 8. ročník turnaje OTROČICE OPEN, kterého se účastnilo šest dětí do 1 5 let a dvacet jedna dospělých hráčů. V dětské kategorii zvítězil Jaroslav Roubal z Mohelnice, na 2. místě skončil Jakub Hrabal z Křivsoudova, krásné třetí místo obsadil Tomáš Jaroš z Onšova a bramborovou medaili dostal Petr Slunečko z Prahy (Otročice). Z dospělých byl na 1. místě Luboš Kuneš ze Všechlap, na 2. místě Josef Holada ze Strojetic, 3. místo vybojoval Roman Málek ze Strojetic a 4. místo patřilo Vojtěchu Přitasilovi z Miřetic. Pořadatelé děkují městysi za poskytnutí cen pro vítěze a všem hráčům za fair hru. Velký dík patří i sportovcům ze Strojetic, kteří přijeli v hojném počtu. Oceňujeme také výkon pana Holady, který je opravdu velký hráč a ve svém věku vítězí i nad hráči mladšími o několik kategorií. Zároveň zveme co nejsrdečněji na 5. ročník turnaje ve čtyřhře OTROČICE CHALLENGER, který proběhne Začátek je v 1 0 hodin v KD Otročice. pořadatelé Strana 9

10 Informace pro občany Pracovnice FÚ Vlašim v Čechticích Pozvánka na valnou hromadu Jako již po několikáté také v letošním roce budou mít občané naší obce možnost si vyřídit svá daňová přiznání na úřadě městyse, kam (v pondělí) přijedou od hodin pracovníci Finančního úřadu Vlašim. TJ SOKOL zve všechny členy Oznámení Setkání důchodců Upozorňujeme občany, že do konce února je třeba na úřadě městyse uhradit vodné a stočné za rok a příznivce tělovýchovné jednoty na valnou hromadu, která se koná v pátek 28. února od hodin v sokolovně. výbor TJ Setkání důchodců se uskuteční poslední pondělí v únoru, a to v hasičském domě od hodin. Těšíme se, že si s námi přijdete zazpívat. Oznámení občanům Jeníkova Oznamujeme občanům Jeníkova a okolí, že od bude opět obnoven prodej potravin v místní prodejně. Provoz bude zajišťovat paní Lejčková. Provozní doba: pondělí: středa: pátek: Plesová sezóna Hasičský ples Rodičovský ples Cyklistický ples Dětský karneval 1 5. února 21. února 22. února 2. března Zlatnice Jana Míková Tel E mail: prsteny.cz prsteny.cz Provozovny: Luční ul., Ládví Kamenice Jeníkov 2, sobota pátek sobota neděle Výlety z Vlašimi!!! Lyžování v Rakousku 470, Brusle + lyže na Lipně 41 0, Tropical Islands u Berlína Dospělý 1 550, /dítě let , senior 65+ a studenti 1 350, Term. lázně Velký Meder Dospělý 840, /dítě let, senior 60+ a ZTP 740, /dítě do tří let zdarma Nákupy v Polsku 339, Morava vinný sklípek + zámek Valtice 970, Velikonoční Vídeň 599, Rezervace: CA Kapitour, Nádražní 1 844, Vlašim Tel.: e mail: Krásné zážitky přeje CA Kapitour! Čechtické noviny Vydává Úřad městyse povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka Renata Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet výtisků 600 ks. V únorovém čísle se zaměřujeme na naši obec Jeníkov. V následujících číslech se zaměříme na další okolní obce. Barevný výtisk naleznete na v elektronické podobě.. Strana 1 0

Sběr oděvů a textilních materiálů

Sběr oděvů a textilních materiálů Sběr oděvů a textilních materiálů Obec Horní Čermná ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravila pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých oděvů

Více

Noviny obce Křoví duben 2014

Noviny obce Křoví duben 2014 Noviny obce Křoví duben 2014 Vážení spoluobčané, březen je za námi a mírná zima přešla v krásné a slunečné jaro, které již stačilo zlomit několik teplotních rekordů. Zastupitelstvo obce se letos sešlo

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw Slovo kněze Z obsahu: Hromnice to je také očištění Panny Marie čtyřicet dní po Narození Páně. Pán přikázal, aby chlapec byl čtyřicátého dne obětován v chrámu. Jeden důvod je ten, aby se podle toho pochopilo,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19.12.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19.12.2008 1 č.j.7/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19.12.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Roušarová

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3 POPOVICE Místní zpravodaj č. 3 Z Á Ř Í 2 0 1 0 Milí spoluobčané! Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci zastupitelstva za období let 2006-2010. 1) Byl dokončen

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

listopad 11/2013 Slovo kněze www.farnostcechtice.cz Podzimní aktivity MC Jakoubek Juda Tadeáš,

listopad 11/2013 Slovo kněze www.farnostcechtice.cz Podzimní aktivity MC Jakoubek Juda Tadeáš, Slovo kněze Juda Tadeáš, jeho uctívání trpělo tím, že byl často zaměňován se zrádcem Jidášem, patří k méně známým apoštolům. Od 18. století se úcta k tomuto apoštlu prohloubila. Od té doby byl vzýván zvláště

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 52/3/2015 ZM po projednání 1.zvolilo: tuto pracovní

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více