Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/201 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/201 4"

Transkript

1 Čechtické noviny Jeníkov Na úpatí Českomoravské vrchoviny v objetí lesů leží tichá vesnice Jeníkov. Spojena je s okolním světem silnicemi teprve od první světové války. Nejprve byla vybudována trasa do Čechtic a Pravonína, poté odbočka na Miřetice a státní silnici. Celá ves je postavena v mírném svahu, skoněnému k severu. Hospodářské usedlosti jsou stavěny v kruhu a v pozdější době byla přistavěna řada domků drobných rolníků a řemeslníků nazývaná jako Pankrác. Na první pohled vesnice jako mnoho jiných. Stojí však za to zajímat se o její historii. pokračování na straně 3 Jeníkov Společenská rubrika Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci únoru oslavili 80 a více let: Šimek Rudolf Krucká Marie Janče Josef Kamarýt Josef Malá Paseka VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE Tříkrálová sbírka Už počtrnácté proběhla letos Tříkrálová sbírka pro Českou katolickou charitu. Do akce se zapojilo celkem 20 skupinek s několika desítkami koledníků z řad dětí i dospělých. Koledníci zazpívali téměř u každého domu ve všech obcích v našem okolí. Letošní mírná zima usnadnila procházení vesnicemi, jakož i přepravu koledníků autem. Většinou se králové setkávali se štědrými dárci. Pro mnoho lidí, zvláště těch starších, bylo setkání se třemi králi vzpomínkou na dětství a také příjemným oživením jinak možná jednotvárného dne. Akce splnila hned několik účelů. Část výtěžku z našich obcí bude odeslána na pomoc České katolické charitě. Využití finančních prostředků pro rok 201 4: Azylový dům sv. Terezie v Praze 8, pomoc rodinám, pomoc zdravotně postiženým a nemocnice v Ugandě. Velká část (65 %) z vykoledovaných peněz se vrací do našeho regionu. pokračování na straně 2

2 Tříkrálová sbírka... pokračování ze strany 1 Rozdělí se mezi Stacionář Petrklíč Ledeč nad Sázavou, Centrum služeb Lada Lukavec a Farní charitu Vlašim. Dětem sbírka umožnila cítit se důležitými a potřebnými tím, že se zúčastnily prospěšné činnosti, a v neposlední řadě dárcům poskytla příležitost udělat velmi dobrý skutek. Děkujeme všem dospělým i dětem, kteří pomohli sbírku zorganizovat, těm, kdo koledovali a také Městysi, který celou sbírku zaštítil... Seznam koledníků Chmelná a okolí: Adam Filip, Jakub Foller, Jan Foller, Kateřina Follerová, Lucie Holejšovská, František Jelínek, Vojtěch Lhotka, Ema Lhotková, Barbora Martínková, Tereza a Veronika Novákovy, Anna Paťhová, Adéla Růžková, Vojtěch Slunečko, Ondřej Turek, Kateřina Vítová, Lenka Vítová, Eliška Vršťalová, Martin Lalouček. Křivsoudov a okolí: : Marie Svobodová, Markéta Svobodová Eliška Kucharčíková, Kateřina Tulachová, Zdeněk Jetel, Tereza Čechová, Adéla Děkanovská, Ondřej Ptáček; dále Mikuláš a Emma Gregorovi, Viktorie Ptáčková (ve farnosti Keblov). Otročice: Veronika a Filip Halešovi, Natálie Slunečková, Aneta Follerová, Šárka Follerová, Tereza Keroušová. a blízké okolí: Aneta a Filip Kubíkovi (Kuňovice), Eva Kačenová, Lenka Nenáhlová, Kamila Veselková, Zuzana Fialková, Anežka a Vojta Šindelářovi, Tereza a Michal Veselých, Karolína a David Zíkovi (Křivsoudov), Adam Dufek, Ondřej a Tomáš Kamarýtovi (Malá Paseka). Celkový výtěžek sbírek za předchozí roky v porovnání s rokem , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH Výtěžek Vesnice Vedoucí skupin , Mnichovice p. Lichtenberg , Kuňovice p. Paťha , Horní Lhota,Palčice, Zhoř p. Slunečková , Chmelná p. Follerová , Chmelná p. Follerová , Práchňany,Čáslavsko,Jelenov p. Foller , Jeníkov, Nakvasovice,Dobříkovice p. Foller , Jeníkov,Nakvasovice,Dobříkovice p. Foller , Strojetice p. Blažková, p. Kletečková , Křivsoudov p. Jetelová, p. Čechová, p. Děkanovská , Křivsoudov,Lhota Bubeneč p. Kucharčíková, p. Děkanovská, p. Svoboda , Děkanovice p. Říhová , Otročice, Borovnice p. Halešová, p. Follerová , Otročice, Borovnice p. Halešová, p. Follerová , p. Kos , p. Brixí , p. Šindelář , p. Veselý , p. Brixí Děkujeme Vám za Vaši podporu! Celkový výtěžek , Strana 2

3 Jeníkov pokračování ze strany 1 Původně stál snad Jeníkov na svahu kolem kostela sv. Kateřiny. Kostel je stará stavba původně asi z století. Přestavbami byl značně pozměněn. Čtvercový půdorys chrámové lodi a oltář svědčí o velmi staré stavbě. Pod kostelní dlažbou byla kdysi objevena studánka. Někteří staří pamětníci prohlašovali, že pod kostelem vedla tajná chodba až ke Skružníku. Tvrdí, že při kopání hrobů se přišlo na srovnané ploché kameny, postříkané vápnem. Všechny okolnosti a způsoby budování vsí z důvodů obranných to jen potvrzují. V místech, kde stojí dnešní vesnice, rozprostíraly se lesy, pole a louky. U vsi stála dřevěná, trámovým plotem chráněná tvrz rytířů Pitráků. Při výkopu základů na kůlnu František Pitrák z čísla popisného 28 objevil větší množství střepů z hliněných nádob ze starší doby. Škoda, že nebyly odborně prozkoumány a nebyl určen jejich původ. Další důležitá historická zmínka je ustavovací dekret Vyšehradské kapitupy z 8. října Jeníkov býval statkem této kapituly až do roku 1 436, kdy byl zapsán a zastaven Mikuláši Trčkovi na Lipnici. Je však možné, že zde již za vyšehradské vlády nějaký nápravník bydlel a nebo měl ves v nájmu nějaký šlechtic. Jeníkovu se nevyhnuly ani husitské války. Po nich přišli Švédové. Vesnici přepadly švédské jednotky usazené na Kletném a pod Pravonínem. Drancovali a plenili. Neutěšená byla i doba roboty. Poddaní jezdili na dvůr do Otročic, kde dráb trestal nelítostně holí i malé zpoždění příchodu na robotu. A proto se nedivme, že naši předkové opouštěli v noci tajně svoje domovy a utíkali na jiná panství. Berní rula ze 1 7. století obsahuje i jména usedlíků. Některá se zachovala dodnes, některá jen tzv. "po chalupě". Po zrušení roboty nestačila šlechta obdělávat pole a proto došlo i k zalesňování (Zahájený, Kletný...). podle Fr. Nováka Strana 3

4 Informace Úřadu městyse Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse 5/201 3 dne Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse 6/201 3 dne ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 8/201 3, ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet Městyse 9/201 3 a 1 0/201 3 dle předložené přílohy. ZM schvaluje prodej části pozemku p. č k. ú., obec Staré Práchňany o výměře cca 1 30 m 2. ZM schvaluje prodej části pozemku p. č k. ú., obec Staré Práchňany o výměře cca 1 40 m 2. ZM vzalo na vědomí, že byly vypsány dotace na sportovní a kulturní vyžití. Projekt, který byl již vypracován z důvodu žádosti podávané na jaře letošního roku (tato žádost nebyla úspěšná), splňuje požadované parametry. Tato dotace, kterou vyhlašuje Fond rozvoje obcí a měst, by mohla být ve výši až 95 %. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování Spolkového domu. ZM schvaluje přijetí daru od Sokola. Jedná se o pozemky nutné pro výstavbu Spolkového domu. ZM vzalo na vědomí, že Operační program životního prostředí vypsal dotace na zkvalitnění nakládání s odpady (výstavba sběrných dvorů, třídění odpadu, svozová technika...). Dotace může být až do výše 90 %. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na svozovou techniku. ZM schvaluje, aby nově vzniklá ulice na stavebních pozemcích v Čechticích byla pojmenována U Vojtěcha". ZM schvaluje, aby inventurní komise pracovala ve stejném složení jako kontrolní výbor: předseda Ing. Josef Kolanda a členové pan Pavel Studnička a pan Jiří Bronec. ZM schvaluje Plán inventur na rok dle přílohy. ZM schvaluje, aby pozemek p. č /22 k. ú., na který byla uhrazena budoucími majiteli záloha ve výši 1 00 %, byl zastaven ve prospěch banky na stavební půjčku manželů M. ZM schvaluje zařazení správního území městyse do území působnosti MAS Blaník o. s. a souhlasí s přípravou integrované strategie území působnosti této místní akční skupiny pro programové období V bodě různé informoval starosta o probíhající výstavbě teplovodu. Na odběr tepla do rodinných domků byly podepsány smlouvy o smlouvě budoucí. V diskusi zazněla stížnost na parkující kamiony na náměstí v Čechticích. Bude zahájeno vyjednávání o zřízení zóny zákazu parkování od večera do rána. na rok dle vyvěšeného návrhu rozpočtu ve výši , Kč. ZM na svém zasedání dne schválilo prodej části pozemku KN 2622 manželům Z. Dle vyhotoveného geometrického plánu č /1 999 žádají však manželé Z. o části dvou pozemků. Musel být tedy vyvěšen nový záměr na převod pozemků. ZM tímto ruší schválení prodeje pozemku p. č za dne ZM schvaluje prodej pozemků PK 2622 KN 2589/2 díl b) o výměře 24 m 2 a PK 2622 KN 2622 díl d) o výměře 11 3 m 2 manželům Z. za cenu 70, Kč/m 2. ZM schvaluje, aby pozemek p. č /9 k. ú., na který byla uhrazena budoucími majiteli záloha ve výši 1 00 %, byl zastaven ve prospěch banky na stavební půjčku panu V. a panu R. ZM vzalo na vědomí a schvaluje zápis kroniky za rok paní Vlastou Kubalovou. ZM schvaluje darovací smlouvu ve výši , Kč na činnost Lyžařského střediska Křešín. ZM bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výboru za rok ZM pověřuje radu městyse schválením závěrečného rozpočtového opatření. V diskusi starosta informoval o probíhající výstavbě teplovodu. Zápis z rady č.1 2/ v Čechticích Rada schvaluje, aby část dotace od společnosti EKOSO, která je určena na činnost sportu a mládeže, byla přidělena na činnost Mateřského centra Jakoubek. Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikace poničené přívalovými dešti v obci Nakvasovice p. č. 3411, k. ú. Nakvasovice. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod části pozemku p.č k. ú. (část obce Staré Práchňany) o výměře cca 1 30 m 2. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod části pozemku p. č k. ú. (část obce Staré Práchňany) o výměře cca 1 40 m 2. pokračování strana 5 Strana 4

5 Zápis z rady č.1 2/ v Čechticích pokračování strana 4 Rada schvaluje vypuštění rybníka v obci Palčice dne z důvodu opravy a revize vypouštěcího zařízení. Rada schvaluje dodatky ke smlouvám na pronájem prodejny Otročice a prodejny Jeníkov. Dodatky se týkají výše pronájmu. Rada schvaluje, aby pronájem těchto prodejen byl ve výši 1 0, Kč/rok. Rada schvaluje změnu směrnice, která se týká zaměstnaneckých stravenek. Schvaluje, aby nárok na stravenky neměli pouze zaměstnanci Městyse, ale i uvolnění zastupitelé. Zápis z rady č.1 3/ v Čechticích Rada vzala na vědomí, že Fond rozvoje obcí a měst vyhlásil dotaci na rozvoj tělovýchovy a kultury. Rada pověřuje starostu přípravou žádosti dotace na výstavbu spolkového domu v Čechticích. Rada vzala na vědomí, že Fond životního prostředí vyhlásil dotaci na veřejnou zeleň. Dotace je s 30% spoluúčastí. Rada schvaluje přípravu projektu na obnovu veřejné zeleně na hřbitově v Čechticích a dále U Vojtěcha. Rada schvaluje zaslání dopisu na centrum České pošty s dotazem na důvod razantního zhoršení služeb. Rada schvaluje vypuštění rybníka v Otročicích z důvodu pravidelné revize. Rada schvaluje proplacení nákladů na pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti ve výši 1 000, Kč v obcích Otročice a Jeníkov. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/201 3 dle přílohy. Zápis z rady č.1 4/ v Čechticích Rada schvaluje, aby v obci byl umístěn kontejner na použitý textil. Vstoupíme do jednání s občanským sdružením Diakonie Broumov, která pravidelně z naší obce odváží požitý textil. V případě, že nebudou mít zájem, využijeme nabídky umístění kontejneru od jiných firem. Rada schvaluje umístění paní Marie Krátké do Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. Zápis z rady č.1 5/ v Čechticích Rada schvaluje zřízení věcného břemene na přípojku NN pro p. č. 325/3 k.ú. Jeníkov. Rada schvaluje směrnice č. 4 a 5 dle přílohy. Rada schvaluje postupnou opravu hasičárny v Otročících. Rada schvaluje převedení čerpadla, které doposud bylo v majetku SDH, do užívání SDH Otročice. Rada schvaluje přidělení bytu nad školkou dle pořadníku panu M. Růžkovi. Rada schvaluje nákup dárkových vánočních balíčků osamělým občanům. Rada schvaluje finanční příspěvky ve výši , Kč, které budou věnovány místním postiženým dětem. Rada schvaluje darovací smlouvu ve výši 1 000, Kč na činnost Občanského sdružení zdravotně postižených Vlašimska. Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce. Jedná se o místnost v DPS pro potřeby Pečovatelské služby Benešov. Rada schvaluje proplacení drobných dárků a občerstvení pro děti u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Jeníkově. Jak se mi žije v Jeníkově? Jak se mi vlastně žije v mé obci? Myslím si, že Jeníkov je hezká vesnice. Obklopuje ji krásná příroda. Je to sice malá vesnička se sto obyvateli, ale to se mi na tom moc líbí. Všichni lidé se tady znají a většina při sobě drží. Mám radost z toho, že místní lidé nezapomněli na rodáky, kteří obětovali svůj život v I. a II. sv. válce, a proto jim zde na památku v roce 2001 postavili kamenný památník s jejich jmény. Tato obec se nachází v zemědělské oblasti a většina lidí proto chová drobná, ale i větší, zemědělská zvířata. Já jsem také z rodiny, která v tomto oboru podniká a mezi zvířaty jsem vyrostla. Nacházejí se tady prosperující jatka, která patří ZD. V nynější době se zde staví nové domy, proto se vesnice omlazuje a je tu i poměrně mnoho dětí, kteří navštěvují Základní školu v Čechticích. V poslední době se v Jeníkově začaly konat akce nejen pro děti, ale i dospělé. Například čarodějnice, dětský den, výlovy, lampiónový průvod, rozsvěcení vánočního stromku, atd. Je to určitě dobře, protože se stmeluje kolektiv. Líbí se mi zde a doufám, že v Jeníkově prožiji spoustu spokojených let. (Monika Hájková, žákyně 9. třídy a obyvatelka obce Jeníkova) Strana 5

6 Školní okénko Šéfredaktorka Barbora Lohrová a její zástupkyně Marie Hubková Vás informují o akcích školy. Zápis dětí do prvního ročníku základní školy na školní rok 201 4/201 5 Třicet čtyři nových prvňáčků přišlo se svými maminkami a tatínky v úterý 4. února do základní školy k zápisu do 1. ročníku. Děti nám ukázaly, že jsou opravdu šikovné, a proto byly do školy přijaty všechny. Pro rodiče bude v červnu uspořádána informační schůzka a pro naše nové žáčky pak hodiny předškolní výchovy. To proto, aby se děti poznaly se svou paní učitelku a nasály školní atmosféru. Přejeme všem našim budoucím prvňáčkům hodně úspěchů po celou dobu školní docházky. Už se těšíme na 1. září. ředitelství ZŠ Strana 6

7 Sběr druhotných surovin ve škole Výsledky sběru surovin za 1. pololetí školního roku 201 3/201 4 Hliník: PET víčka: Papír: 1 72,7 kg 21 6,0 kg 6 822,0 kg Děkujeme všem, kteří takto podpořili školu! ředitelství ZŠ Lyžařský výcvik Žáci 6., 7., 8., a 9. třídy se zúčastnili od 11. do 1 8. ledna lyžařského výcviku v Peci pod Sněžkou. Ubytovali se v sobotu dopoledne v penzionu Zákoutí. První den se rozdělili na 2 družstva lyžaře a nelyžaře. Všichni si lyžařský výcvik užili a nikomu se nic nestalo. (Barbora Lohrová, 9. třída) Karlovarský skřivánek Školní kolo pěvecké soutěže se konalo od Soutěže se mohli zúčastnit žáci třídy. Zpěvačky hodnotili dva porotci pan učitel J. Čanda a paní učitelka D. Žáková. A kdo se zúčastnil? 3. třída Eliška Kucharčíková 4. třída Zuzana Komínková, Nikola Šimonová 5. třída Lenka Nenáhlová, Veronika Halešová, Jana Kuklíková Porota se poradilao Všichni soutěžící byli velice napjatí. Do krajského kola postoupila Lenka Nenáhlová a Jana Kuklíková. Lenka zazpívala písničku Co se tam v Šupoce a Jana Na tom pražském mostě. (Jana Kuklíková, 5. třída) (Barbora Lohrová, 9. třída) Strana 7

8 Zápis dětí do mateřské školy Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 201 4/201 5 se koná od 1 7. března do 1 8. března Své dítě můžete zapsat od 9 hod. do 1 5 hod. v budově školky v ulici Na Lázni 270. Rodiče dětí, nebo jejich zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte. Těšíme se na Vás. Ilona Studničková, ředitelka MŠ Sběr oděvů a textilních materiálů Městys ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou MŽV ČR připravuje pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých oděvů a textilních materiálů (kat. číslo odpadů a ). Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. V roce jsme odvezli a zpracovali cca tun textilního odpadu. Tento odpad by pravděpodobně skončil na skládce, nebo v některé ze tří spaloven. Část ošacení vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Chhceme být nápomocní především regionálním sdružením a menším charitativním organizacím. Podporujeme: Český Červený kříž Liberec, Oblastní charitu Červený Kostelec, program Sázava 21, Nadaci EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. Zlín, Farní charitu Beroun, Oblastní charitu Liberec, Rodinné centrum Kamínek, Dům Matky Terezy a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. Kontejner na textil je umístěn na parkovišti u Základní školy v Čechticích. Strana 8

9 Program Mateřského centra Jakoubek Srdečně zveme i v dalším pololetí maminky s dětmi na společné setkávání na čechtické faře. Jednotlivé programy budou probíhat každý sudý pátek od s sebou si vezměte přezůvky, svačinka pro děti je zajištěna. Vítány jsou i úplně malé děti a miminka Literární dílnička aneb Čteme s nečtenáři " Děti se mohou těšit opět na hezký příběh. Vede: Marie Říhová Ekocentrum Lektorka Jana Lazárková přiblíží dětem život na farmě Kdopak se to líhne z vajíčka? Pro děti bude připraven příběh a jarní tvoření. Vede: Ludmila Kasperová O velkém obrovi Děti zažijí interaktivní příběh podle metod celistvé výchovy. Vede: Zuzana Mlezivová Společná vycházka do přírody s kočárky (holčičky si mohou vzít kočárky pro panenky). Sejdeme se u fary v 9.30 hod Hřej, sluníčko, hřej Vede: Ludmila Kasperová Přednáška Mgr. Hany Imlaufové z křesťanské pedagogicko psychologické poradny. Téma: Komunikace a řešení konfliktů v partnerském vztahu. Info: L. Kasperová, tel Otročické turnaje Dne se konal 8. ročník turnaje OTROČICE OPEN, kterého se účastnilo šest dětí do 1 5 let a dvacet jedna dospělých hráčů. V dětské kategorii zvítězil Jaroslav Roubal z Mohelnice, na 2. místě skončil Jakub Hrabal z Křivsoudova, krásné třetí místo obsadil Tomáš Jaroš z Onšova a bramborovou medaili dostal Petr Slunečko z Prahy (Otročice). Z dospělých byl na 1. místě Luboš Kuneš ze Všechlap, na 2. místě Josef Holada ze Strojetic, 3. místo vybojoval Roman Málek ze Strojetic a 4. místo patřilo Vojtěchu Přitasilovi z Miřetic. Pořadatelé děkují městysi za poskytnutí cen pro vítěze a všem hráčům za fair hru. Velký dík patří i sportovcům ze Strojetic, kteří přijeli v hojném počtu. Oceňujeme také výkon pana Holady, který je opravdu velký hráč a ve svém věku vítězí i nad hráči mladšími o několik kategorií. Zároveň zveme co nejsrdečněji na 5. ročník turnaje ve čtyřhře OTROČICE CHALLENGER, který proběhne Začátek je v 1 0 hodin v KD Otročice. pořadatelé Strana 9

10 Informace pro občany Pracovnice FÚ Vlašim v Čechticích Pozvánka na valnou hromadu Jako již po několikáté také v letošním roce budou mít občané naší obce možnost si vyřídit svá daňová přiznání na úřadě městyse, kam (v pondělí) přijedou od hodin pracovníci Finančního úřadu Vlašim. TJ SOKOL zve všechny členy Oznámení Setkání důchodců Upozorňujeme občany, že do konce února je třeba na úřadě městyse uhradit vodné a stočné za rok a příznivce tělovýchovné jednoty na valnou hromadu, která se koná v pátek 28. února od hodin v sokolovně. výbor TJ Setkání důchodců se uskuteční poslední pondělí v únoru, a to v hasičském domě od hodin. Těšíme se, že si s námi přijdete zazpívat. Oznámení občanům Jeníkova Oznamujeme občanům Jeníkova a okolí, že od bude opět obnoven prodej potravin v místní prodejně. Provoz bude zajišťovat paní Lejčková. Provozní doba: pondělí: středa: pátek: Plesová sezóna Hasičský ples Rodičovský ples Cyklistický ples Dětský karneval 1 5. února 21. února 22. února 2. března Zlatnice Jana Míková Tel E mail: prsteny.cz prsteny.cz Provozovny: Luční ul., Ládví Kamenice Jeníkov 2, sobota pátek sobota neděle Výlety z Vlašimi!!! Lyžování v Rakousku 470, Brusle + lyže na Lipně 41 0, Tropical Islands u Berlína Dospělý 1 550, /dítě let , senior 65+ a studenti 1 350, Term. lázně Velký Meder Dospělý 840, /dítě let, senior 60+ a ZTP 740, /dítě do tří let zdarma Nákupy v Polsku 339, Morava vinný sklípek + zámek Valtice 970, Velikonoční Vídeň 599, Rezervace: CA Kapitour, Nádražní 1 844, Vlašim Tel.: e mail: Krásné zážitky přeje CA Kapitour! Čechtické noviny Vydává Úřad městyse povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka Renata Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet výtisků 600 ks. V únorovém čísle se zaměřujeme na naši obec Jeníkov. V následujících číslech se zaměříme na další okolní obce. Barevný výtisk naleznete na v elektronické podobě.. Strana 1 0

Čechtické noviny 1 0/201 4. Sudislavice. Společenská rubrika. Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci říjnu oslaví 80 a více let: Hloušková Božena

Čechtické noviny 1 0/201 4. Sudislavice. Společenská rubrika. Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci říjnu oslaví 80 a více let: Hloušková Božena Čechtice, Černičí, Dobříkovice, Jeníkov, Jizbice, Krčmy, Malá Paseka, Nakvasovice, Nové Práchňany, Otročice, Palčice, Růžkovy Lhotice, Staré Práchňany, Sudislavice, Zhoř. Sudislavice Sudislavice, (Sudislavitce,

Více

Čechtické noviny. 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2666 k.ú. Černičí o výměře cca 30. cenu 70,- Kč/m 2 panu Janu Čechovi,

Čechtické noviny. 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2666 k.ú. Černičí o výměře cca 30. cenu 70,- Kč/m 2 panu Janu Čechovi, Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 7 / 2013 Pomoc po povodních Letos opět předvedla svoji sílu velká voda, která napáchala značné škody. Začali jsme přemýšlet, jak pomoci postiženým oblastem.

Více

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE ČT VRTLETNÍK p r o Ž e h u š i c e a B o j m a n y Ročník: 3 Číslo: 10 Červen 2013 ZDARMA Slovo starostky Vážení spoluobčané, po dlouhé zimě nás přivítalo nevlídné a deštivé jaro a tak doufám, že po všech

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem,

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

NOVINY ČECHTICKÉ. Zápis z rady. Zápis z rady. Veřejné zasedání zastupitelstva. č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011

NOVINY ČECHTICKÉ. Zápis z rady. Zápis z rady. Veřejné zasedání zastupitelstva. č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 7-8/2011 NOVINY Zápis z rady č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011 1. Rada navrhuje ke schválení zastupitelstvu stanovení dvousložkového vodného. 2. Rada vzala na

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 6 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Vydařené oslavy 300. Kopečkové pouti vyvrcholily koncertem Michala Davida. NIEMCZA DARUVAR

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

Revitalizace náměstí Republiky v Soběslavi. Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013 sobota 13. dubna od 10.00 hodin

Revitalizace náměstí Republiky v Soběslavi. Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013 sobota 13. dubna od 10.00 hodin 4 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 duben 2013 cena 10,- Kč Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013 sobota 13. dubna od 10.00 hodin Memoriál Jana Huška se opět jede jako silniční kritérium.

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30.

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30. Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n duben 2015 n č. 4 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet První

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

Den starosty PF 2009. V lednovém čísle: roãník 18, ãíslo leden 2009. Velká zasedací místnost Městského úřadu v Hrádku nad Nisou

Den starosty PF 2009. V lednovém čísle: roãník 18, ãíslo leden 2009. Velká zasedací místnost Městského úřadu v Hrádku nad Nisou roãník 18, ãíslo leden 2009 1 cena 12 Kã PF 2009 Vážení čtenáři a čtenářky HRÁDECKA, milí Hradečáci, před několika dny začal nový rok 2009, který je jako každý nový rok očekáván s nadějemi, představami

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2013 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XVIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, a Životice loňském roce uspělo město s žádostí o finanční příspěvek na akci Oprava

Více

povede osvědčená paní Kubištová, celé středisko potom naše nová pracovnice, Markéta Hadrabová-Dvořáková.

povede osvědčená paní Kubištová, celé středisko potom naše nová pracovnice, Markéta Hadrabová-Dvořáková. Slovo starosty Ahoj Vinořáci, krásné léto máme za sebou a pokud mám na začátku svého příspěvku kritizovat některé negativní jevy, tak musím zmínit jedno slovo. Zpoždění. Přes naší veškerou snahu dochází

Více

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt 2011 1 Foto na titulní straně

Více