Využití balančních cvičení v tréninku Muay thai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití balančních cvičení v tréninku Muay thai"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Využití balančních cvičení v tréninku Muay thai BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Vypracovala: Vendula Vespalcová 3. ročník, TVS T Brno, 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby práce byla uveřejněna v knihovně FSpS MU v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně, dne Vespalcová Vendula

3 Děkuji předem svému vedoucímu bakalářské práce PhDr. Janu Cackovi za konzultace, odborné vedení a cenné rady. Dále bych pak chtěla poděkovat za ochotu všech zúčastněných, při zpracování fotodokumentací.

4 Obsah Úvod Teoretická východiska aplikace balančních cvičení DIFERENCIACE POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ Koordinační schopnosti Rovnovážné schopnosti Silové schopnosti Core ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ Rozvoj koordinačních schopností Rozvoj rovnovážných schopností Rozvoj silových schopností Plánování a periodizace tréninku MT APLIKACE BALANČNÍ POLOKOULE A FITBALLU DO TRÉNINKU MT Pomůcky balančního tréninku Zásobník balančních cviků NESPECIFICKÁ BALANČNÍ CVIČENÍ SPECIFICKÁ BALANČNÍ CVIČENÍ Závěr. 52 Seznam použité literatury Resumé

5 ÚVOD Bojové sporty se v dnešní době těší stále větší oblibě mezi širokou veřejností bez rozdílu věku a pohlaví. Bojová scéna v České republice se stále rok od roku více rozrůstá, otevírají se nové školy, oddíly a kurzy s nabídkou výuky různých bojových stylů. Muay thai, kickbox a box patří mezi nejznámější a nejvyhledávanější bojové sporty. Důvodů, proč lidé navštěvují tyto oddíly je mnoho. V prvé řadě jim jde o zlepšení fyzické kondice a schopnost umět se ubránit, z tohoto důvodu často navštěvují tréninky ženy. V druhé řadě je to touha něco dokázat. Tato touha s sebou nese obrovskou disciplínu, psychickou odolnost a samozřejmě pevnou vůli zvládat vysoké tréninkové dávky. Už od dětství jsem se věnovala sportu, ale pouze na rekreační úrovni. Po přestoupení na základní sportovní školu jsem se přihlásila do basketbalové školy mládeže a poprvé okusila, jaké to je věnovat se sportu závodně. Skoro po 5 letech intenzivních tréninků, dřiny a odříkání jsem odložila míč do kouta a hledala jsem ten pravý sport pro mne. Krátce po skončení s basketbalem jsem navštívila ze zvědavosti trénink kickboxu. Po první návštěvě mě tento sport uchvátil natolik, že jsem po 10 měsících pravidelného tréninku nastoupila do ringu, kde jsem skončila na druhém místě. Byl to nádherný pocit a v tu chvíli jsem věděla, že jsem konečně našla svůj sport. Bojovým sportům se věnuji již čtvrtým rokem, přičemž jsem si vyzkoušela různé styly: kickbox (light contact, full contact, lowkick, oriental), Muay thai, combat sambo, plnokontaktní karate (Kyokushinkai) a box. Přes krátké působení v těchto sportech mám za sebou více než 30 zápasů. Téma Využití balančních cvičení v tréninku Muay thai jsem si vybrala proto, že v současné době existuje poměrně dost publikací o kondiční přípravě jako takové, ale neexistují žádné materiály zaměřené přímo na tréninkovou přípravu v bojových sportech pomocí balančních pomůcek. Trénink klade vysoké požadavky na úroveň koordinačních a silových schopností. Z toho důvodu se práce zaměřuje právě na tyto schopnosti, které jsou objasněné a obecně definované na základě studia odborné literatury v první kapitole. Dále se budeme věnovat jejich rozvoji a metody rozvoje.

6 V následující kapitole se seznámíme s plánováním a periodizací tréninku v Muay thai. Ve třetí empirické části budeme aplikovat koordinační, rovnovážné a silové schopnost do praxe a uvedeme zásobník cviků s využitím balančních pomůcek. Cílem této práce je na základě rešerše literárních pramenů poskytnout trenérům a zápasníkům Muay thai návod pro trénink a kondiční přípravu s balančními pomůckami. Obsah praktické části se soustřeďuje na skupinu začátečníků i pokročilé sportovce, na závodníky profesionální i amatérské úrovně. V teoretické části práce nastiňuji důležitost rozvoje koordinačních a rovnovážných schopností v definovaném sportu. Jako primární prostředek rozvoje jmenovaných schopností jsme zvolili balanční polokoule představující moderní trend v tréninku. 6

7 1. Teoretická východiska kondiční přípravy v Muay thai V této kapitole se budeme věnovat především problematice struktury, diferenciace a rozvoje silových a koordinačních schopností, které patří mezi nejdůležitější předpoklady vysoké sportovní výkonnosti v zápasech Muay thai (dále jen MT). Je nesporným faktem, že v našich i zahraničních pramenech nalezneme pouze minimum publikací zabývajících se problematikou tréninku definovaných schopností v MT. Při analýze literárních pramenů jsme proto čerpali především z odborných publikací o sportovním tréninku, přičemž v některých pasážích práce se pokoušíme obecná teoretická východiska aplikovat do prostředí sportovní přípravy zápasníků v MT DIFERENCIACE POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ Pohybové schopnosti se nejčastěji definují jako relativně samostatné faktory vnitřních předpokladů k pohybové činnosti (z části vrozené) a v pohybové činnosti se také projevující. Teoreticky i prakticky uznávané pojetí pohybových schopností představuje jisté zobecnění ze široké palety pohybových projevů člověka, rozlišují se silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační schopnosti. V tomto rámci lze dále pozorovat vnitřní strukturalizaci a odlišit jednotlivé dílčí schopnosti, které jsou již dosti přesně definovány a nepřímo měřitelné. Jejich biologické a psychologické základy jsou dostatečně objasněny a z velké části jsou známy i tréninkové postupy pro jejich ovlivňování. Jejich označení však dosud není jednotné. (Dovalil, 2002; Jansa, 2009). V současnosti nejčastěji využívané dělení rozlišuje následující pohybové schopnosti: kondiční, koordinační a kondičně-koordinační (Schmidt; Raczek, In: Měkota, Novosad, 2005). (Obr. 1.). Dle Moravce (2007) můžeme definovat Kondiční schopnosti jako pohybové schopnosti, které jsou výrazně podmíněné především funkčními a energetickými možnostmi organismu sportovce (srdce-cévní, dýchací, nervosvalový systém apod.). Tyto procesy jsou primárně determinované i morfologickou stavbou sportovce a jejími funkcemi. 7

8 Mezi kondiční schopnosti řadíme: - Schopnosti vytrvalostní - Schopnosti silové - Schopnosti rychlostní Koordinační schopnosti jsou předpoklady, které jsou spojené především s řízením a regulací pohybové činnosti. Kladou zvýšené nároky na jednotlivé analyzátory, CNS a méně na energetický systém. Koordinační schopnosti umožňují vykonávat pohybové činnosti tak, aby měli z hlediska časové, prostorové a dynamické struktury co nejúčelnější průběh. Mezi koordinační schopnosti řadíme: - Diferenciační schopnost - Orientační schopnost - Reakční schopnost - Rytmická schopnost - Rovnovážná schopnost - Schopnost sdružování - Schopnost přestavby Kondičně-koordinační schopnosti jsou spojené s řízením a regulací pohybové činnosti spolu s činností energetického a funkčního systému. Do kondičně-koordinačních schopností řadíme: - Rychlostní schopnosti - Flexibilitu Někteří autoři vyčleňují flexibilitu samostatně, protože se z této struktury částečně vymyká (Měkota - Blahuš, 1983; Bös, 1986; Měkota, 2005 In: Moravec a spol., 2007). 8

9 Obr. 1. Hypotetický model hierarchie struktury pohybových schopností (Bedřich, 2007) 9

10 Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti představují třídu motorických schopností, které umožňují lehce a účelně koordinovat pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby (Lenhert, 2008). V řadě sportů se objevují nároky na dokonalé sladění složitějších pohybů, na rytmus, rovnováhu, na odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru, pružné změny a přizpůsobení se, na přesnost provedení atd. V těchto případech hraje energetický základ pohybové činnosti roli druhotnou, primární je funkce CNS a nižších řídících center (Dovalil, 2002). V případě pohybové koordinace jsou uváděny do souladu především dílčí pohyby či pohybové fáze tak, aby vytvořily harmonický celek pohybového aktu. Při pohybové aktivitě také celé tělo člověka neustále mění svoji pozici v prostoru, v souladu s okolím, přičemž udržet či obnovit rovnováhu zejména při rychlých a prostorově rozsáhlých pohybech není snadné. Je nutné přizpůsobovat a přestavovat pohybovou činnost podle měnících se podmínek, je nutné vnášet řád do pohybů partnerů, přizpůsobovat vlastní činnost činnosti soupeře. K tomu všemu je nezbytná motorická koordinace. Ta umožňuje provádění různých sladěných, účelných a komplikovaných pohybových činností za různých podmínek a v nejrůznějších situacích (Hirtz, 1995 In: Měkota, Novosad 2005). Utkání v MT, ale i v jiných bojových sportech, představuje značně složitou pohybovou činnost. Zápasník se musí umět přizpůsobovat neustále se měnícím situacím a podmínkám, musí být schopný přecházet rychle z útoku do obrany a z obrany vzápětí do útoku. Všechny tyto činnosti musí vykonávat nejvhodnějšími technickými a taktickými prostředky, odpovídajícími momentální situaci. Schopnost momentální adaptability je projevem boxerské obratnosti. Mezi další projevy patří přesnost činnosti, určení správného momentu akce, odhad vzdálenosti a cit pro bojovou vzdálenost. Pod obratnost lze zahrnout i schopnost realizovat naučené. Jde tu o schopnost osvojit si (co možná nejrychleji) novou techniku, pochopit nevyhnutelnost oprav a schopnost koordinovat složité pohybové varianty přímo v zápase. 10

11 Úroveň koordinačních schopností určují dle Kasy (In: Cacek, 2008) následující vlastnosti: - schopnost rychle reagovat na různé signály - přesně a rychle uskutečňovat pohybové činnosti v časovém limitu - rozlišovat prostorové, časové a silové parametry pohybu - přizpůsobovat se novým pohybovým úkolům a měnící se situaci - orientovat se v prostoru a čase Hirtz (1985) uvádí dvě formy koordinačních schopností: - Všeobecnou - Specifickou Všeobecná forma - vlastní prakticky všem lidem, zahrnuje schopnost efektivního provádění pohybu bez ohledu na sportovní specializaci, či disciplínu. Formu specifickou lze definovat jako schopnost efektivního provedení pohybu, kterou potřebují pro svůj výkon sportovci v určitém typu sportu či disciplíně, rozvíjí se po celou dobu aktivní kariéry sportovce. V současné době můžeme koordinační schopnosti rozdělit do 7 základních koordinačních schopností. Dle Měkoty a Novosada (2005) to jsou: - Diferenciační schopnost - schopnost jemně rozlišovat a nastavovat silové, prostorové a časové parametry pohybového průběhu. - Orientační schopnost - schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase, a to vzhledem k definovanému akčnímu poli nebo pohybujícímu se objektu. Tyto dvě schopnosti spolu těsně souvisí a uplatňují se současně, můžeme je také najít pod názvem kinesteticko-diferenciační schopnosti. 11

12 - Reakční schopnost - schopnost zahájit (účelný) pohyb na daný (jednoduchý nebo složitý) podnět v co nejkratším čase. Indikátorem je reakční doba. - Rytmická schopnost - schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus zvnějšku daný, nebo v samotné pohybové činnosti obsažený. Členění: schopnost rytmické percepce, schopnost rytmické realizace. - Rovnovážná schopnost - schopnost udržovat celé tělo (event. i vnější objekt) ve stavu rovnováhy, respektive rovnovážný stav obnovovat i při napjatých rovnovážných poměrech a měnlivých podmínkách prostředí. Členění: statická rovnovážná schopnost, dynamická rovnovážná schopnost, balancování předmětu. - Schopnost sdružování - schopnost navzájem propojovat dílčí pohyby těla (končetin, hlavy, trupu) do prostorově, časově a dynamicky sladěného pohybu celkového, zaměřeného na splnění cíle pohybového jednání. - Schopnost přestavby - schopnost adaptovat či přebudovat pohybovou činnost podle měnících se podmínek (vnějších i vnitřních), které člověk v průběhu pohybu vnímá nebo předjímá. Schopnost přestavovat pohybovou činnost podle měnícího se zadání. 12

13 Rovnovážné schopnosti Jak už bylo výše uvedeno, rovnovážnou schopnost chápeme jako schopnost udržet rovnovážnou polohu těla za různých vnějších podmínek. V praxi to znamená, že zápasník při boji v ringu musí nejen zkombinovat práci úderů, kopů a úhybů, ale také zvládat nátlaky soupeře a jeho údery, umět rychle přecházet z obrany do útoku a naopak. To vše musí zvládat při dokonalé práci nohou na přední části chodidel. Zápasník tedy při boji rovnováhu neustále ztrácí a nabývá. Této rovnováze se říká rovnováha dynamická, která se uplatňuje při pohybu, zejména v situacích, kdy dochází často k rychlým změnám polohy těla a místa v prostoru. Statická rovnováha, někdy nazývána jako posturální kontrola, je definována jako schopnost udržet polohu těla či jeho segmentů v předem dané pozici (Bressel, et al., 2007 In: Cacek, 2008). Dle Měkoty a Novosada (2005) udržování rovnovážné polohy těla v gravitačním poli vyžaduje perfektní souhru fungování centrálních i periferních součástí nervového systému a pohybového aparátu. Permanentní kontrola má převážně reflexní charakter, ale účast vědomí není zanedbatelná. Udržování a obnovování rovnováhy představuje komplexní děj, vyžadující multimodální příjem informací. Nejvýrazněji se na něm podílejí tyto analyzátory: - Vestibulární dominantní pro dynamickou rovnovážnou schopnost - Kinestetický důraz kladen na význam receptorů krčních svalů, které kontrolují pohyb hlavy - Taktilní - četné receptory se nacházejí na plosce noh - Vizuální Úroveň rovnovážných schopností je vrozená, přesto ji můžeme tréninkem zčásti ovlivnit. Dle Cacka (2008) mezi faktory více, či méně determinující úroveň rovnovážných schopností, řadíme: - Úroveň smyslové informace získané ze somatosenzorů - Funkčnost vizuálního a vestibulárního systému - Adekvátnost motorické odpovědi na daný podmět z hlediska produkce síly 13

14 V tréninku MT, ale také celkově v bojových sportech, uplatníme rovnováhu jak dynamickou, tak statickou. Mezi prostředky rozvoje rovnováhy řadíme např. izometrické posilování posturálních svalů, rozvoj trénovanosti vestibulárního systému, komplexní cvičení rovnováhy a cvičení na balančních pomůckách (balanční plošina, medicinbal, fitball, overball), kterými se budeme zabývat v empirické části Silové schopnosti Silovými schopnostmi rozumíme souhrn vnitřních předpokladů pro vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním (spjaté s činností svalů s velikostí svalového stahu). Sílu člověka chápeme jako schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor pomocí svalového úsilí (Bedřich, Dovalil, 2009). Podle převládající činnosti, tedy podle druhu kontrakce zapojených svalových skupin rozlišujeme sílu: - Statickou - Dynamickou Statická síla vzniká na podkladě izometrické kontrakce, kdy se vzdálenost mezi počátkem a úponem svalu nezmění. Zkrácení vlastního svalu se kompenzuje protažením vazivových šlašitých struktur. Příkladem může být udržení polohy těla v podporu ležmo. Dochází-li ke změně vzdálenosti mezi úpony svalů, je takto vyvinutá síla označována jako síla dynamická. Kontrakce vedoucí k přiblížení svalových úponů se označují jako koncentrické, při oddálení úponů svalu jde o kontrakci excentrickou (Jančík, Závodná, Novotná 2006). Dle Moravce (2004) silové schopnosti rozdělujeme: - Maximální silové schopnosti - Rychlostně-silové schopnosti - Silově-vytrvalostní schopnosti 14

15 Podle současné úrovně poznatků lze přijmout podle vnějšího projevu, způsobu uvolňování energie a podle způsobu využití svalové práce při specifických pohybových činnostech členění silových schopností: - Maximální sílu - Rychlou sílu - Reaktivní sílu - Vytrvalostní sílu Mezi uvedenými silami existuje různá vzájemná souvislost. Rychlá, reaktivní i vytrvalostní síla závisí ve velké míře na velikosti svalového potencionálu maximální síle a jsou proto úrovni maximální síly hierarchicky podřízeny. Mezi rychlou a reaktivní silou existuje naopak velmi úzká spojitost (Měkota, 2005). Maximální síla - největší možná síla, kterou vyvine nervově-svalové ústrojí při nejvyšším vědomém svalovém stahu (Tvrzník, 2007). Rychlá síla - schopnost nervosvalového systému dosáhnout co největšího silového impulzu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat. Rychlou sílu hodnotíme ze dvou hledisek. První představuje provedení pohybu maximální rychlostí v nejkratším čase (startovní síla), např. úder v boxu, druhé zahrnuje udělení co nejvyšší rychlosti v konečné fázi pohybu (explozivní síla). Reaktivní síla umožňuje svalový výkon, při kterém se uplatňuje cyklus protažení a následného zkrácení svalu a vyvolávající zvýšení silového impulzu. Jeho velikost závisí na úrovni maximální síly, rychlosti svalového stahu a elasticitě svalu. Silová vytrvalost- schopnost uplatňovat svalovou sílu opakovaně po delší dobu bez výrazného snížení její úrovně. Při dlouhodobé činnosti spojené s vydáváním síly, její velikost rozlišujeme podle intenzity na maximální vytrvalostní sílu (nároky přesahují 75% maximální síly), submaximální vytrvalostní sílu (75-50% maximální síly) a aerobní svalovou vytrvalost (50-30% 15

16 maximální síly). Z toho vyplývá, že čím vyšší je intenzity dosáhneme při výkonu, tím kratší dobu bude trvat svalové práce (Měkota, 2005) Core Core v překladu znamená jádro, centrum respektive střed či dřeň. Díky core tréninku dochází ke zpevnění (aktivaci) svalů tělesného jádra zahrnující oblast, kde se v klidném postoji nachází těžiště. Především jde o oblast beder, kyčlí, pánve, hrudní a krční páteře. Toto jádro se odborně nazývá LPHC bedro-kyčlo-pánevní komplex. Svaly jádra dělíme do dvou kategorií. Do první kategorie spadají svaly hlubokého stabilizačního systému, jejichž úkol spočívá v udržení vzpřímené polohy těla ve stoji. Tyto svaly odborně nazýváme posturální. Patří k nim příčný, přímý, zevní a vnitřní šikmý sval břišní, hluboké svaly podél páteře, čtyřhranný sval bederní, pánevní svaly a bránice, zadní strana stehen a kyčelní ohybače. Tyto svaly mají tendenci ke zkrácení. Do druhé kategorie se řadí svalové skupiny, odborně nazývány svaly fázické, tíhnoucí k ochabování. Řadíme sem hamstringy (dvojhlavý sval stehenní, sval poloblanitý a pološlašitý), rotátory páteře, vzpřimovače páteře, přitahovače kyčle (dlouhý, krátký, velký přitahovač aj.), odtahovače kyčle (střední a malý sval hýžďový), přímý sval břišní a zevní šikmý sval břišní (Cacek, Bubníková, 2009). Spektrum svalů patřících do oblasti jádra zaujímá řadu funkcí: - Schopnost vzpřímeně stát a chodit - Kontrolovat pohyby (pohybovat se požadovaným směrem) - Přenášet energii (vliv na produkci síly) - Přesunovat tělesnou hmotnost - Distribuovat tlaky ze zatížení (absorpce doskoků, dopadů) - Ochraňovat páteř a vnitřní orgány 16

17 Cílem core tréninku: - zvětšení integrity svalstva LPHC - zvýšení dynamické kontroly pohybů a postojů - zlepšení svalové rovnováhy - dosažení vyššího stupně neuromuskulární a biomechanické efektivity (zlepšení převodu sil mezi dolními a horními končetinami) - přestavba svalové struktury jádra - stabilizace síly Core trénink můžeme cvičit dvěma způsoby: - udržení polohy těla ve statické pozici - udržení těla při dynamickém cvičení (Cacek, 2008) Ve všech pohybech, polohách a pozicích v tréninku MT neustále pracují břišní svaly, vzpřimovače trupu, stabilizátory pánve, hýžďové svaly a další. Díky jejich neustálému zatížení se doporučuje je pravidelně a systematicky posilovat. Velice častou chybou bývá posilování břišních svalů při současném opomíjení dalších oblastí svalového jádra. Při nesprávném posilování můžou vznikat nejen svalové dysbalance ale také účinnost cvičení není zdaleka taková, jaká by mohla být při správném a vyváženém posilování (Cacek, 2008). V praxi při nevyváženém posilování může docházet k anteverzi pánve ( vystrčený zadek ), kdy dochází k prohloubení bederní páteře do hyperlordózy se současným oslabením břišních svalů (dolní zkřížený syndrom), to vše se projevuje jednak na ekonomizaci pohybu (slabé kopy, špatný bojový postoj, slabé údery) ale také na bolesti v oblasti bederních svalů. 17

18 1.2. ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ V této kapitole se zaměříme na rozvoj koordinačních, rovnovážných a silových schopností a současně uvedeme typické metody a formy rozvoje Rozvoj koordinačních schopností Koordinační schopnosti jsou značně ovlivnitelné, pokud zvolíme podněty vhodně, s dostatečnou intenzitou a frekvencí. Koordinační schopnosti rozvíjíme buď samostatně, nebo v rámci technické přípravy. K rozvoji používáme nové nebo stále obtížnější koordinační cvičení nebo se zvládnutím cvičení v mnoha obměnách a měnících se podmínkách. schopností: Měkota a Novosad (2005) uvádí dvě metody rozvoje koordinačních 1) Metoda obměňování (variování) Nejdůležitější metodou při rozvíjení koordinačních schopností představuje cílené obměňování, variování samotného pohybu (cvičení) i podmínek cvičení. Dosahuje se tím nejen navýšení pohybových zkušeností, ale i zobecnění regulačních mechanismů a žádoucí generalizace. Obměňovat můžeme nejen výchozí (konečné) postavení a směry pohybu, ale hlavně odstupňování vynaložené síly, což vede k různým rychlostem a rytmům pohybu, různým délkám a výškám. Důležité je cvičení za neobvyklých podmínek a pod časovým tlakem. Jako vzor mohou posloužit specifická cvičení na balančních plošinách uvedené níže, v praktické části. Variabilitu tréninkových prostředků dosahujeme: - Variacemi v provedení pohybu (cvičení) změna směru, tempa, rychlosti, rytmu a rozsahu pohybu, změna výchozího a finálního postavení (polohy), změna nároku na přesnost, kombinování (propojování) různých cvičení (simultánně či sukcesivně), odstupňování nároku na vynaložení síly, překonávání odporu atd. 18

19 - Změny podmínek ohraničení dráhy či prostoru, limitování časem, omezení (vyloučení) zrakové kontroly, dráždění vestibulárního aparátu (rotací), fyzické zatížení před cvičením, změna prostředí (cvičení v písku, vodě, ve sněhu, v terénu), změna oporné plochy (zmenšení, zvýšení), expozice zvýšeného rizika nebo protipůsobení partnera, dodatečné pohybové úkoly během cvičení, použití náčiní (různého tvaru, velikosti, hmotnosti) a nářadí. 2) Kontrastní metoda metoda spočívá v získávání protikladných pohybových zkušeností. Když prováděcí znaky pohybu jsou navzájem hodně rozdílné (kontrastují), může být působení účinnější, než když se při obměňování postupuje po malých (předvídatelných) krocích. Kontrasty zvyšují obecnou pohybovou zkušenost Rozvoj rovnovážných schopností Rovnovážné schopnosti výrazně ovlivníme aplikací vhodných cvičení pomocí balančních pomůcek. Cvičení volíme taková, kdy musíme posunovat těžiště mimo základ opory. Statický trénink rovnováhy vyžaduje, abychom drželi stálou pozici a polohu těla ve vztahu k podložce. Po zvládnutí udržení statické rovnováhy můžeme začít s tréninkem dynamické rovnováhy. Přidáváme pohyby do stran, nahoru, dolů, pohyby do rotace a pohyby, při nichž dochází ke změnám polohy a místa v prostoru. Všechny tyto pohyby aplikujeme v určitém čase, různé rychlosti, počtu opakování apod. Tento trénink lze označit za reaktivní trénink (Jebavý, 2009). Díky rovnovážným cvičením na balančních plošinách dochází ke zlepšení nervosvalové adaptace organismu a k poklesu míry neurální inhibice (stupeň útlumu svalstva, který je zpravidla dán obrannými mechanismy organismu, na základě vědomého vnímání reálné situace) při konkrétních pohybových činnostech (Cacek, 2008). 19

20 Rozvoj silových schopností Existuje velké množství metod zaměřených na rozvoj silových schopností lišících se autor od autora. V zásadě lze rozlišit několik způsobů, jakými docílíme zvýšení účinnosti při silovém tréninku (Grasgruber, Cacek, 2008): - Zvýšení hmotnosti zátěže - Zvýšení počtu opakování - Zvýšení počtu sérií - Zkrácení doby odpočinku mezi sériemi - Zvýšení rychlosti cvičení (výkon=hmotnost:čas) metod: Jejich kombinací můžeme rozvíjet jednotlivé druhy síly, pomocí těchto - Metoda rychlostní - Metoda vytrvalostní - Metoda maximálních úsilí - Metoda opakovaných úsilí - Metoda plyometrická - Metoda kontrastní (variabilní) - Metoda excentrická (brzdivá) - Metoda izometrická - Metoda izokinetická - Metoda intermediální - Metoda elektromyostimulace (EMS) Rozvoj síly tvoří nezbytnou podmínku pro dosažení vysoké výkonnosti v tréninku MT. Do tréninku MT nejčastěji zápasníci aplikují metody opakovaných a maximálních úsilí, metody vytrvalostní a rychlostní, metody kontrastní a plyometrické, formy kruhové nebo core trénink. Tyto metody a formy budeme aplikovat v empirické části pomocí balančních pomůcek a níže si je více objasníme. 20

21 1) Metoda maximálních úsilí charakteristická překonáváním co nejvyšších odporů (90% - 100%) a vyžaduje dobrou úroveň předchozí silové přípravy. Primárně dochází k zvýšení svalové síly díky většímu množství zapojených motorických jednotek a lepší mezisvalové i vnitrosvalové koordinaci, sekundárně pak ke zvětšení objemu svalu. Nejčastěji využívanými prostředky jsou činky či posilovací stroje. Rychlost pohybu při cvičení je nízká, avšak názory na počet opakování a počet sérií se poměrně liší. Většina autorů se kloní k 1 5 opakováním v jedné sérii a počtu sérií 3-6 sérií. Tento trénink je zcela nevhodný pro děti, mládež, začátečníky a pro sportovce v počáteční fázi sportovní přípravy (Cacek, 2007). 2) Metoda opakovaného úsilí též zvaná metoda kulturistická, charakterizovaná překonáváním submaximální zátěže (60 85%). Primární efekt této metody spočívá v největší hypertrofii ze všech metod. Počet opakování se zase podle autorů liší, ale pohybuje se mezi 6, 8 15 opakováním a počet sérií se udává 3 6. Za zmínku stojí zajímavost, že zvyšování počtu sérií není v přímé úměře k nárůstu síly. Konkrétní cviky pomocí této metody provádíme nejčastěji za pomocí činek nebo na přístrojích. Při výběru cviků vycházíme z aktivity jednotlivých svalů při zapojování konkrétní sportovní činnosti (Cacek, 2007). Z praktického hlediska pro zápasníky, kteří se stěží udrží ve své váhové kategorii, nepředstavuje tato metoda vhodné řešení. 3) Metoda rychlostní rychlostně-silová cvičení jsou kompromisem mezi silovým a plyometrickým tréninkem, umožňují rovnoměrný rozvoj výbušnosti a statické síly, přispívá i k rychlé reakci sportovce na podnět, který vyvolá soupeř v zápase MT. Odpor tvoří od 30% - 70% osobního maxima (dále jen OM). Jako závaží volíme činky, gumové expandéry, medicinbaly, zátěžové vesty a jiné. Rychlost pohybu dosahuje maxima, počet opakování se pohybuje mezi 5 až 30 (Grasgruber, Cacek 2008). Pokud je zátěž lehčí, můžeme počet opakování výrazně navýšit, pak už mluvíme o rozvoji silové vytrvalosti, stejně důležité v MT jako rychlostní síla. 21

22 4) Metoda silově-vytrvalostní touto metodou primárně rozvíjíme dlouhodobou silovou vytrvalost, sekundárně svalový objem. Převažuje produkce energie z glykogenu a dochází k výraznému vzestupu koncentrace laktátu. Vzhledem k velkému objemu svalové práce hrozí riziko přetížení, tudíž počet sérií by neměl být příliš vysoký. Zátěž se pohybuje kolem 30 70% OM, pro méně trénované i méně. Odpočinek mezi sériemi by měl být krátký (1 2 min). Počet opakování by se měl pohybovat mezi 15 30, při nižší zátěži i více (Cacek, Grasgruber, 2008). Silovou vytrvalost můžeme trénovat pomocí organizačních forem: těchto vybraných Forma plyometrická spočívá v podněcování explozivní síly v koncentrické kontrakci, bezprostředně navazující na předcházející excentrické protažení svalu. Účel této metody spočívá v umožnění vyvinutí vyšší úrovně síly v co nejkratším čase tím, že explozivní koncentrická kontrakce (např. odraz při výskoku) je usnadněna předchozím protažením (excentrickou kontrakcí) svalu, např. protipohybem dolů před odrazem, nebo dopadem po předchozím výskoku (Psotta, 2006). Tato metoda se používá v MT velice často. Zlepšuje schopnost využití elastické energie protahovacího reflexu a nejúčinněji stimulují nervové faktory, podmiňující rychlost vyvinutí síly. Používají se cviky s výrazným protipohybem a zpravidla i přiměřenou zátěží umožňující selektivně trénovat výbušnou sílu rychlých svalových vláken. Odpor tvoří 20-30% OM (při menší trénovanosti bez zátěže, nebo až s 10%). Při vyšším odporu pracují vlákna pomalá a výbušný výkon klesá. Podmínkou správně vykonaných plyometrických cvičení je vysoká trénovanost a rozvoj svalového jádra (Grasgruber, Cacek 2008). Forma kruhová kruhový trénink představuje jednu z nejčastěji využívaných forem ve většině sportovních odvětví a disciplínách, takže v MT není výjimkou. Kruhový trénink slouží v kondiční přípravě jako prostředek k rozvoji kardiorespiračních a silově vytrvalostních schopností. Kruhový trénink se skládá z vybraných cvičení uspořádaných racionálně po sobě. Při koncipování cvičebních programů v MT můžeme kalkulovat s využitím činek, gumových expandérů, medicinbalů, švihadla, zátěžových vaků, váhy vlastního těla a specifických 22

23 cvičení (lapy, aparáty). Trénink je koncipován do 6 12 stanovišť, počet sérií (1 série = kruh) je 1 4 (Gragruber; Cacek, 2008). Core trénink bez dostatečně silného svalového jádra nemůžeme vykonat dostatečně silné údery a kopy a stejně tak je inkasovat. Při core tréninku bychom měli dodržovat princip zevnitř ven. To znamená, že nejdříve posílíme svaly hluboké, stabilizační, poté přistoupíme k posílení zevních svalů. Svaly hlubokého stabilizačního systému posílíme ve statických polohách. V těchto polohách setrváváme obvykle 15/30/45/60 vteřin. Svaly vnějšího pohybového systému posilujeme v první fázi za pomocí pomalých dynamických cviků, ve druhé fázi můžeme přistoupit k využití balančních cvičení s provedením ve vyšší rychlosti (Cacek, Bubníková 2009). 23

24 2. Plánování a periodizace tréninku MT Současné poznatky o přípravě sportovců naznačují, že vyšší výkonnosti mohou dosáhnout jenom ti, kdo mají pro příslušný sport talent. O talentu se většinou nepochybuje, stejně důležitá je však mnohaletá pravidelná systematická příprava sportovce (Dovalil, 2009). Tato příprava musí obsahovat cíle, úkoly a zaměření tréninku, musí byt zvolená tak, aby plynule navazovala na jednotlivá období. Cykly sportovního tréninku se v MT nedají přesně stanovit do ročního tréninkového plánu z důvodu nepravidelnosti pořádání soutěží a turnajů. Výjimku tvoří profesionální zápasníci, kteří vědí dopředu rozpis svých turnajů. Od toho se následně odvíjí stavba tréninkového cyklu, která je plně v kompetenci trenéra. Tréninkové cykly Dle Dovalila (2002) roční tréninkový cyklus jako mikrocyklus formuluje svými požadavky pro jednotlivá období dlouhodobé záměry tréninkového procesu. Tyto úkoly jsou rozpracovány do dílčích, časově kratších úseků mezocyklů - střednědobých tréninkových celků skládajících se z několika mikrocyklů typického sledu. Struktura a obsah mezocyklů souvisí s obsahem tréninku v různých obdobích ročního tréninkového cyklu, závisí na dosažených změnách trénovanosti, zotavení a dalším. Délka mezocyklů závisí na naplánování jednotlivých zápasů, délce mezi nimi a na speciálním zaměření tréninku. Mikrocyklus představuje relativně krátký několika denní tréninkový celek s typickým sledem tréninkových jednotek s navazujícím obsahem. Makrocyklus zápasníka rozdělujeme do období: - Přípravné období - Předzávodní období - Závodní období - Přechodné období 24

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy Pardubice 2012 Aleš Hrubý Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika sportovního výkonu v judu z hlediska kondiční

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 1. AKROBATICKÁ PŘÍPRAVA a příklady cvičení Akrobatickou přípravu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

BS/11 Kondiční trénink ve volejbalu dorostu

BS/11 Kondiční trénink ve volejbalu dorostu Obsah: Rozvoj síly v kategorii kadetů Rozvoj síly v kategorii juniorů Rozvoj rychlosti v kategorii kadetů a juniorů Rozvoj vytrvalosti v kategorii kadetů a juniorů Rozvoj flexibility v kategorii kadetů

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

OBSAH TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

OBSAH TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 1 Kategorie: 1 Zaměření: Rychlost, odrazová síla Po-5.5.2014 16.00-18.00 Letní stadion Úvod: Zapracování: Atletická ABC-Silové skoky-dřepy, kliky, břicho 20 Hlavní: Rychlost - 1.série - Starty z poloh

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Seminární práce Školení trenérů III. třídy Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Barbora Binhaková Liberec 2014 Obsah Úvod... 3 Obratnost... 4 Oblasti obratnostních schopností... 4 Obratnost a technika pohybu...

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

2. lekce 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA. Cvičební obsah základní gymnastiky

2. lekce 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA. Cvičební obsah základní gymnastiky 2. lekce Tématický plán: Teorie - Základní gymnastika, cvičební obsah, cvičební jednotka Praxe - všestranné kondiční cvičení, příklady kontrolních cviků ZG Doporučená literatura 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

Rozvoj dynamické síly

Rozvoj dynamické síly Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání Školení trenérů moderní gymnastiky II.třídy Rozvoj dynamické síly Závěrečná práce Brno, 2012 Autorka práce: Bc. Vendula

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ TRÉNINKOVÝCH PROSTŘEDKŮ PRO ROZVOJ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE KATEGORIE JUNIORŮ V PŘÍPRAVNÉM

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

ČESKÝ SVAZ KARATE. Školení trenérů II. třídy (Licence B) Specializace karate SEMINÁRNÍ PRÁCE. Téma: Rozvoj síly v karate u dospělých

ČESKÝ SVAZ KARATE. Školení trenérů II. třídy (Licence B) Specializace karate SEMINÁRNÍ PRÁCE. Téma: Rozvoj síly v karate u dospělých ČESKÝ SVAZ KARATE Školení trenérů II. třídy (Licence B) Specializace karate SEMINÁRNÍ PRÁCE Téma: Rozvoj síly v karate u dospělých Zpracoval: Ing. Andrea Pastorková Kontakt: +420 720 680 059, E-mail: Basatova@seznam.cz

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (podklady pro přednášky školení trenérů lic. B) Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD. Oddělení sportovního tréninku Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky Fakulta tělesné výchovy

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011 Jan Tlačil, Miroslav Přerost TÝDENNÍ PROGRAM - MD cca 9h40min + 2h domácí aktivita =11h40min PO 16:00-17:30 UT 7:45-8:35 16:00-17:30 ST 16:00-18:00

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Kapitola č. 9 Nohy a balanční cvičení

Kapitola č. 9 Nohy a balanční cvičení 1 Kapitola č. 9 Nohy a balanční cvičení Vážení přátelé, udržujete dobře balanc? Nemyslím ve vztazích i když tam je také potřeba. Rovnováha v životě je důležitá, duševní i tělesná. V dnešním článku se podíváme

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Zápočtové požadavky Docházka Výstup Test (didaktické zásady TV) Seminární práce příprava na hodinu v tělocvičně, seminární práce na zadané téma pro

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

OBSAH. Předmluva 7 Úvod 8 Přehled cviků 11 Výhody posilování na míči 16. Posilování s míčem 22. Rotace středu 95. Nohy a boky 121

OBSAH. Předmluva 7 Úvod 8 Přehled cviků 11 Výhody posilování na míči 16. Posilování s míčem 22. Rotace středu 95. Nohy a boky 121 OBSAH Předmluva 7 Úvod 8 Přehled cviků 11 Výhody posilování na míči 16 Informační cesty 17 Rovnováha 19 Biomechanika a tělo 19 Nový výzkum 20 Posilování s míčem 22 Začlenění posilování s míčem do tréninku

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998 Zpracoval: Ing. Jindřich Zeman 2.5.2010 1. DEN středa 17:30 - společný sraz v Harrachově 18:00

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích. Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran. Autor: Bc. Pavel Arnošt

Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích. Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran. Autor: Bc. Pavel Arnošt Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran Autor: Bc. Pavel Arnošt Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem práce bylo zjistit současný stav silového

Více

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc, Česká republika RESUMÉ Práce řeší zásady

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Trénink core hráčů ledního hokeje. Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 110 stran. Autor: Radko Křivinka

Trénink core hráčů ledního hokeje. Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 110 stran. Autor: Radko Křivinka Trénink core hráčů ledního hokeje Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 110 stran Autor: Radko Křivinka Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této práce je poskytnout na základě rešerše literárních pramenů

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více