Working Papers Pracovní texty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Working Papers Pracovní texty"

Transkript

1 Working Papers Pracovní texty Working Paper No. 3/2004 Core-Periphery Model Úvod do analýzy Michal Andrle INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ

2 Working paper No. 3/2004 Core-Periphery Model Úvod do analýzy Michal Andrle

3 Abstrakt Tento text představuje jeden ze základnıích modeluů tzv. nové ekonomické geografie. Jedná se o model zabývající se prostorovou rovnováhou mezi dvěma regiony s mobilními obyvateli, který kontrastuje s některými základními modely neoklasické ekonomie. Jde o úvodní text představující celý koncept co nejvíce přístupnou formou. JEL Classification: F12, F15, R12 Klíčová slova: core-periphery, agglomeration, economic geograhpy

4 1 Úvod Ekonomická teorie, zabývající se regionálními a prostorovými aspekty ekonomiky je nesmírně bohatá. V posledních letech se objevilo velké množství literatury, řadící se do proudu tzv. nové ekonomické geografie. Jako základní zdroje lze bez doporučit Fujita, Krugman and Venables (1999) nebo záběrem širší Fujita and Thisse (2002). Jedná se o relativně formalizovaný přístup k prostorové ekonomii, snažící se nejen vysvětlit jevy v realitě pozorované, kontrastující se standardními (neo)klasickými teoriemi, ale především snažící se poskytnout metodologický rámec prostorové analýze. Takový rámec umožňuje to, k čemu jsou ekonomové cvičeni: na základě intuitivních předpokladů vyvozovat na první pohled neintuitivní závěry a vhledy. Prostorový přístup k ekonomické analýze je velice důležitý, nebot vnáší nové pohledy jak do mezinárodního obchodu, tak do národní struktury ekonomik a regionálního vývoje. Navíc Evropa regionů se stává čím dál více skutečností a zkoumání prostorového uspořádání ekonomické aktivity je důležité pro zodpovězení otázky, zda maximální otevřenost regionů a nízké náklady obchodu povedou k větší symetrii, sladěnosti regionů, či k jejich divergenci. V tomto textu představíme jednoduchý model, jehož narůstající modifikace aplikované na regionální a zahraniční obchod přinášejí zajímavé závěry, ovšem rovněž nové otázky s ohledem na prostorovou analýzu ekonomické aktivity. Představený model je upravená varianta modelu z Krugman (1991), známého jako core-periphery model. V první části tohoto textu uvedeme základní logiku a důvod vzniku CP modelu. Ve druhé části provedeme čtenáře velice přístupným způsobem do modelu a odvodíme variantu 1

5 základního modelu. Přes relativně jednoduché behaviorální předpoklady má model tu nepříjemnou vlastnost, že není řešitelný analyticky. 1 Provedeme diskusi základních vlasností modelu, ilustrovaných na příkladu několika numerických simulací. Ve třetí části naznačujeme úpravu základního modelu o přidání trhu nemovitostí, čímž prezentujeme variabilitu modelu v rámci základního instrumentária. Základní expozice modelu je postavena na Fujita et al. (1999), Fujita and Thisse (2002), Baldwin, Forslid, Ottviano and Robert-Nicoud (2002) a dalších. 2 Základní myšlenky CP modelu Standardní neoklasická teorie aplikovaná v oblasti prostorové ekonomie nedokáže vždy vysvětlit pozorované jevy. Potíže nastávají při tak zřejmých věcech, jako je formování měst, vliv komunikačníh center na prostorové uspořádání, vztah ekonomického růstu a regionální struktury ekonomiky, atp. Snaha o formalizovaný přístup k prostorové ekonomice má svá úskalí, ale také nesporné přínosy, nebot formální modelový rámec předtavuje společnou platformu pro diskusi, sjednocení pojmů a konzistenci závěrů. V tomto textu se zaměříme na jednoduchý, přesto užitečný model, obohacující pohled ekonomie na prostorové uspořádání hospodářství. Ekonomická teorie postavená na dokonalé konkurenci, konstantních výnosech z rozsahu a dokonalé mobilitě výrobních faktorů je mnohdy nepostačujícím a nerealistickým přístupem k analýze regionů. Tyto předpoklady vedou k postupné konvergenci regionů při sniživání bariér obchodu a mobilitě výrobních faktorů. Model jádra a periferie studuje, jaké faktory přispívají ke koncentraci ekonomické aktivity do jednoho regionu a které neopak přispívají k difuzi ekonomické aktivity. Předpoklady soudobé analýzy se liší od výše zmíněných. V každém regionu existují dva druhy ekonomické aktivity a s nimi spojené pracovní síly. První ekonomickou aktivitu nazveme tradičním sektorem. V obou regionech tradiční odvětví produkují stejný, homogenní statek, za předpokladu konstatních výnosů z rozsahu. Tento statek je volně obchodovatelný a nečelí transportním nákladům. 2 Pracovníci zaměstnaní v tradičním sektoru jsou zcela nemobilní, a to ve všech regionech. Druhé odvětví, moderní sektor, je charakterizováno monopolistickou konkurencí, kdy je produkováno kontinuum diferencovaných statků, za přítomnosti výnosů z rozsahu na úrovni jednotlivých firem. Pracovníci zaměstnaní v tomto odvětví jsou dokonale mobilní a mohou se bez přímých nákladů stěhovat mezi regiony. Narozdíl od tradičního odvětví, produkty moderního sektoru čelí přepravním nákladům. Analogicky zaměstnancům, firmy podnikající v moderním sektoru jsou dokonale mobilní. 1 existují ovšem rovněž analyticky řešitelné modifikace modelu 2 Tento snadno zpochybnitelný předpoklad není těžké nahradit diferencovaným statkem s dopravními náklady. Obvykle je tradiční sektor označován jako zemědělství. 2

6 Zjednodušeně, logika tohoto na první pohled jednoduchého, ale přesto velice komplexního modelu, spočívá na třech efektech: (i) efekt přístupu na trh, (ii) efekt výše životních nákladů a (iii) efekt tržního vytěsnění. Efekt přístupu na trh spočívá v myšlence, že mobilní firmy mají v případě transportních nákladů tendenci lokalizovat svou produkci na území velkého trhu (poptávky) a exportovat na trhy menší. Uvědomme si, že v případě nedokonalé konkurence firmy čelí negativně skloněné poptávkové křivce. Předpokládáme, že všichni spotřebitelé realizují své potřeby na domácím trhu, tj. že statky lokálně nedostupné dováží do svého regionu. Efekt výše životních nákladů (costs-of-living) odráží skutečnost, že čím více moderních (tj. průmyslových) firem je v regionu spotřebitele, tím méně průmyslových produktů musí dovážet za cenu navýšenou o nezanedbatelné transportní náklady. Zároveň z konstrukce modelu plyne, že vyšší koncentrace firem vede k tlaku na snížení cen produkce. Lze říci, že oba tyto efekty hovoří ve prospěch prostorové koncentrace ekonomické aktivity. 3 Naopak, třetí efekt působí ve směru difuze ekonomické aktivity, nebot zohledňuje skutečnost, že monopolisticky konkurenční firma tenduje k umístění sve aktivity do lokality, kde existuje relativně menší množství konkurentů. Propojení těchto efektů vytváří těsné vztahy, které rozhodují o tom, zda mobilní ekonomičtí agenti budou migrovat mezi regiony, zda existuje stabilní prostorová rovnováha, atp. Výše zmíněné efekty jsou daleko komplexnější a přirozeně vyplynou dále v textu. Myšlenka, že výrazný vliv na rozložení ekonomické aktivity v prostoru mají transportní náklady je správný. Záleží ovšem na jejich interakcemi s uvedenými efekty a na jejich síle. Komplexnost modelu totiž souvisí s tím, že tyto efekty mohou být samy o sobě a navzájem posilující. Tento efekt je často nazýván jako circular causality. Proto zanedbatelný exogenní šok, posunující prostorové rozložení do nové rovnováhy, může znamenat, že po jeho odeznění se původní rovnováha neobnoví, a to ani v případě opačného, daleko silnějšího šoku. Model tak obsahuje vývojovou závislost, tj. záleží na výchozích podmínkách prostorové struktury ekonomiky. Vypůjčme si následující duševní experiment z Baldwin et al. (2002), jednoduše ilustrující vzájemné posilování efektu přístupu na trh a efektu životních nákladů. Představme si dva regiony sever a jih, které jsou zcela symetrické. Necht tuto symetrii naruší jediný průmyslový pracovník (exogenně), který se rozhodne přestěhovat z jižního regionu na sever. Jak již bylo řečeno, pracovníci realizují svou poptávku na domácích trzích, což vede k růstu severního trhu a zúžení jižního. To pozorují jižní firmy a do té míry, která se vyplatí, přesídlí do severního regionu. Ovšem nárůst počtu firem v severní oblasti působí díky efektu životních nákladů na pokles životních nákladů (cen) v severním regionu. Jelikož budeme předpokládat, že meziregionální mobilita je závislá na rozdílu reálných mezd, potom se i při shodné výši nominálních mezd jeví severní region jako přitažlivější a vábí další pracovníky z jižního regionu. Jejich přesun spouští další kolo působení prvních dvou efektů. Na druhou 3 pokud budeme hovořit o prostorové koncentraci ekonomické aktivity, máme tím na mysli firmy průmyslové a jejich zaměstnance, nebot to jsou jediní agenti, kteří jsou podle našeho předpokladu mobilní 3

7 stranu je tento aglomerační efekt zeslabován skutečností, že v severním regionu se zvyšuje koncentrace, což firmy nesou nelibě a motivuje je to k odchodu do regionu s konkurencí nižší. Základní CP model tak na základě vzájemného působení sil dochází k možnosti třech stabilních, udržitelných rovnováh. Tyto rovnováhy mohou nastat pouze jako dokonalá symetrie regionů, 4 nebo jako kompletní přesun moderního sektoru a jeho zaměstnanců do jediného z regionů. Druhá možnost tak dává modelu jméno, nebot tak vznikají jádro a periferie. Periferie obsahuje pouze tradiční odvětví. V základní verzi CP modelu díky specifickému charakteru tzv. ledovcových (iceberg) přepravních nákladů monopolistické firmy neprovádějí cenovou diskriminaci. Jsou-li tedy náklady obchodu dotatečně nízké, lze prokázat, že je veškerá průmyslová aktivita koncentrována v jediném regionu, které se stává jádrem. Firmy tak mohou plně využít rozstoucích výnosů své produkce díky velkému trhu. Naopak, dokonale symetrické nastavení vzniká v případě dostatečně vysokých nákladů obchodu. Co je opravdu zajímavé, je skutečnost, že v případě nízkých dopravních nákladů (nákladů obchodu obecně), dokáže standardní neoklasický model zformovat pouze konvergenci obou regionů. To díky předpokladům dokonalé konkurence s konstatními výnosy z rozsahu. V takovém modelu by existoval spojitý a symetrický vztah mezi náklady obchodu a stupněm aglomerace. Naopak CP model vede k nestabilním, citlivým rovnováhám, kdy v závislosti na výchozím nastavení nemusí výrazné změny v nákladech obchodu znamenat žádnou změnu. Na druhou stranu existují rovnováhy, ve kterých nepatrná změna výše přepravních nákladů způsobí kompletní změnu prostorového uspořádání, kupř. ve prospěch naprosté aglomerace. Model tak obsahuje určité zlomové hodnoty přepravních nákladů, které zcela ostře rozlišují mezi rovnováhami. Core-periphery model tak umožňuje vznik tzv. katastrofálních aglomerací, které vyvstanou díky nepatrné změně přepravních nákladů. Toto je obohacení teorií prostorové ekonomiky, umožňující vhled do formování aglomerací. Na paměti je přirozeně nutno mít jediné veškeré výsledky modelu stojí a padají s jeho předpoklady. Bez předpokladů však nejsou ani závěry. 3 Struktura CP modelu V této části odvodíme základní variantu CP modelu, budeme diskutovat předpoklady, strukturu a implikce modelu. Výklad provedeme formou nadmíru přístupnou, s cílem usnadnit případným zájemcům četbu soudobých textu prostorové ekonomie, obsahující klony CP modelu. Důraz klademe na intuitivní odvození, nikoli na rigor. Struktura výkladu je postavena především na Fujita and Thisse (2002), Fujita et al. (1999) a Baldwin et al. (2002). Obecný model odvodíme pro R regionů, bližší diskuse a numerické ilustrace budou provedeny pro R = 2. 4 uvažujeme původní symetrické rozložení obou faktorů 4

8 Předpokládáme, že ekonomika je tvořena R regiony. Každý region r obsahuje dvě odvětví, a to tradiční sektor T a moderní sektor M. Jediným produkčním faktorem tradičního sektoru je nekvalifikovaná pracovní síla L. Naopak, moderní sektor zaměstnává pouze kvalifikované pracovníky H. Sektor T produkuje ve všech regionech homogenní statek, při konstantních výnosech z rozsahu. Naopak moderní sektor produkuje kontinuum diferencovaných statků při rostoucích výnosech z rozsahu. Diferenciace produktu vede k tomu, že firmy v moderním sektoru mohou ovlivňovat cenu své produkce. Celková populace v uvažované ekonomice je tedy L + H a je konstantní. Podíl nekvalifikované pracovní síly z celkové pro region r = 1,..., R budeme bez újmy na obecnosti předpokládat jako fixní, tj. nekvalifikovaní pracovníci jsou dokonale imobilní, a značit jako 0 ν r 1. Analogický podíl kvalifikovaných pracovníků v regionu označíme jako 0 λ r 1. Tito pracovníci jsou ovšem dokonale mobilní, tj. λ r je variabilní. 3.1 Preference spotřebitelů S výjimkou geografické lokalizace jsou všichni spotřebitelé identičtí, proto můžeme jejich preferenční strukturu popsat bez reference na region. Uvažujme, že spotřebitelé čerpají užitek ze spotřeby jak tradičních statků A, tak ze spotřeby koše průmyslových statků Q. Předpokládáme standardní dvoustupňové rozpočtování, 5 kdy se agenti nejprve rozhodnou o celkovém objemu množství spotřeby na A a Q, a poté se rozhodují o struktuře koše Q, složeného z celé variety moderních statků. Užitková funkce má podobu Cobb-Douglasovy užitkové funkce s jednotkovou elasticitou substituce, tj. U = Qµ A 1 µ µ µ, 0 < µ < 1 (1) (1 µ) 1 µ kde µ reprezentuje výdajový podíl na průmyslové statky. Q je vnořená užitková funkce průmyslových statků s funkčním tvarem CES (constant elasticity of substitution), tj. [ M Q = q(i) di] 1 ρ ρ, 0 ρ 1 (2) 0 kde ρ představuje parametr intenzity preference variety, tj. blíží-li se jedné, jsou statky q(i) téměř dokonalými substituty, a naopak. Definujeme parametr σ 1/(1 ρ) a nazveme jej elasticitou substituce mezi libovolnými dvěma statky q(i). Statek q(i) prezentuje varietu i [0, M] Jedná se o celkové množství vyráběné ve všech regionech. Předpoklad existence kontinua diferencovaných statků je důležitý, nebot nám umožní učinit předpoklad, že míra interakce mezi libovolnými dvěma firmami je nulová. To proto, že pri nekonečnu firem je každá firma příliš malá. 5 viz např. Mas-Colell, Whinston and Green (1995) 5

9 Každý spotřebitel nabízí jednotku své práce za mzdu převládající v jeho odvětví. Tím je tvořen jeho důchod, který označíme Y. Uvedená specifikace vede následující struktuře poptávek prvního stupně: A = (1 µ)y/p A (3) Q = µy/p. (4) Ve druhém stupni poptávka po diferencovaném statku je ve tvaru ( ) p(i) σ q(i) = Q, (5) P kdy prostou kombinací (4) a (5) získáme celkovou poptávku po varietě i jako q(i) = µy p(i) σ P σ 1 i [0, M]. (6) Je snadné dokázat, že index životních nákladů (COLI), definovaný jako minimální náklady na zakoupení jednotky daného staku na na úrovni odpovídající (2) je [ M P 0 p(i) 1 σ ] 1 1 σ (7) a agregátní cenový index (COLI) odpovídající (1) je ˆP p A1 µ P µ = P µ, (8) kdy poslední člen (8) je odvozen za předpokladu, že cenu tradičního statku zvolíme jako numéraire a normalizujeme p A = 1. Tuto normalizaci uvažujeme dále v celém textu. Dosazením (3) a (6) do užitkové funkce (1) získáme nepřímou užitkovou funkci ve tvaru υ = Y P µ ( p A) µ 1 = Y P µ, (9) která je zajímavá tím, že pokud jediným příjmem jednotlivého spotřebitele za jeho jednotku práce je je jeho mzda, potom w Y a díky (8) se tak nepřímá užitková funkce v tomto modelu shoduje s reálnou mzdou jednotlivého spotřebitele. 3.2 Produkční technologie Technologie v obou sektorech byly již na obecné úrovni zmíněny. V tradičním sektoru T je na jednotku produkce je třeba jednotka nekvalivikované práce L. Jelikož v obou sektorech 6

10 předpokládáme vždy plnou zaměstnanost, je objem produkce v tradičním odvětví dán velikostí podílu nekvalifikované práce v daném regionu. Moderní sektor M je charakterizován tak, že na produkci množství q(i) je třeba následující množství kvalifikované práce l(i), l(i) = f + cq(i), (10) kde f je fixní a c je marginální požadavek práce. Je snadné ukázat, že pokud bychom přijali normalizaci c = 1, základní kvalitativní analýzu to nijak neovlivní. 6 Předpokládáme monopolistickou konkurenci s volným vstupem a výstupem do a z odvětví. Tento předpoklad má několik důsledků. Především lze ukázat, že se individuální firmě vyplatí produkovat pouze jediný diferencovaný statek. Zároveň to implikuje nulový zisk. Firma produkující více statků (a s vyšší celkovou přirážkou) by mohla být více zisková, což ovšem vede k příchodu další firmy a je připravena o část trhu. Pro firmu je tak optimální produkovat vždy pouze jednu varietu, viz Dixit and Stiglitz (1977) a Spence (1976). Výstup sektoru T je obchodovatelný bez jakýchkoliv nákladů, což nám umožnilo při stejné technologii a dokonalé konkurenci přijmout normalizaci p A = 1. Naopak diferencované statky jsou spjaty s přepravními náklady. V základní verzi CP modelu jsou předpokladem tzv. ledovcové náklady (iceberg costs), navržené v Samuelson (1954). Tyto náklady mají tu strukturu, že z jedné přepravované jednotky vyslané z regionu r doputuje do regionu s pouze část 1/T rs, kdy platí, že T rs > 1 pro r s a T rr = 1. Tato specifikace umožňuje rovněž případ, kdy T rs T sr. 7 Předpoklad ledovcových nákladů má několik důležitých, ne vždy na první pohled samozřejmých důsledků. Monopolistické firmy mají obecně tendenci k prostorové cenové diskriminaci, což by v postředí transportních nákladů mělo být ještě zajímavější. Ledovcové náklady ovšem do ziskové funkce firem vstupují multiplikativně. Statek i produkovaný v regionu r za producentskou cenu p r (i) je v regionu s prodáván za p rs (i) = p r (i)t rs. (11) Tato multiplikativní povaha přepravních nákladů způsobuje, že zisk maximalizující firma neprovádí cenovou diskriminaci, nebot se jí to nevyplatí. 8 Aby toto platilo, musí platit, že rovnovážná cena je proporcionální mezním nákladům produkce, nákladová funkce je homotetická a náklady transportu jsou ledovcového typu. 6 Dotčena bude cenová rovnice a optimální produkované množství. Jde však jen o pronásobení konstantou a její působení je symetrické. 7 Tento způsob nákladů formálně představil Samuelson (1954), v návaznosti na Thünena, který uvažoval situaci, kdy přeprava statků je nákladná a po cestě je část nákladu znehodnocena. Thünen předpokládal, že část přepravovaných obilovin je použita jako potrava pro tažné koně. Proto jsou tyto náklady připodobněny k putování ledovce. 8 cena p r (i) bývá označována jako producentská cena, nebo v některých pramenech také jako F.O.B cena podle Incoterms, tj. free-on-board ceny. 7

11 Předpokládejme, že v r = 1,..., R regionech jsou rozloženy průmyslové firmy jako M r, potom můžeme souhrně zapsat cenový index průmyslových statků v regionur jako P r = [ R s=1 Ms 0 [T sr p s (i)] (1 σ) di ] 1 1 σ (12) Analogicky zapíšeme celkovou poptávku po statku produkovaném v regionu r jako q r (i) = R µy s [p r (i)t rs ] σ (P s ) σ 1 T rs (13) s=1 Poslední člen T rs v rovnici (13) je jistá daň za předpoklad ledovcových nákladů, který nám umožní pracovat bez cenové diskriminace, a tak pracovat s optimálním stanovením ceny jako pro jeden trh. Jelikož z celkového množství vyslaného do regionu dojde pouze část, musí být vysláno větší množství tak, aby vyslané množství pronásobené ledovcovými náklady bylo shodné s poptávaným množstvím ve vzdálených regionech. Celkový zisk firmy vyrábějící statek i v regionu r můžeme vyjádřit jako π r (i) = p r (i)q r (i) w r [f + cq r (i)]. (14) Reprezentativní firma maximalizuje (14) vůči poptávce (13), kdy dopady svých rozhodnutí na cenový index zanedbává. Optimální cenu můžeme vyjádřit jako p r = w rc 1 1/σ w rc ρ. (15) Ziskovou rovnici (14) upravíme na π r(i) = [p r w r c] q r (i) w r f (16) a dosadíme vztah (15). Dále využijeme skutečnosti, že v optimu p r (i) = w rc 1 1/σ (p r(i) w r c) = p r(i) σ (17) a díky tomu zároveň platí, že (p r(i) w r c) = w r c/(σ 1), díky čemuž můžeme v optimu přepsat (16) jako π r = w rc (σ 1) q r(i) w r f. (18) Díky volnému vstupu do odvětví a výstupu z odvětví firmy dosahují nulového zisku, a proto 8

12 optimální množství pro všechny firmy získáváme jako q r = f(σ 1) c pro r = 1,..., R (19) Využitím rovnic (19) a (10) můžeme také snadno získat poptávku po kvalifikované práci, jediném výrobním faktoru, jako l = fσ pro r = 1,..., R (20) Všimněme si rovněž, že jak optimální množství, tak optimální množství najímané práce v tomto modelu nezávisí na rozložení firem a pracovníků po regionech. Využitím (20) a (10) snadno nahlédneme, že celkový objem firem v moderním sektoru M je roven H/l, přičemž platí M r = λ r H/fσ pro r = 1,..., R. Vidíme, že celkový počet průmyslových firem je podle očekávání přísně spjat s počtem pracovníků v odvětví, podobně jako u zemědělství. Vidíme také, že podíl alokace moderních firem v daném regionu závisí na prostorovém rozložení kvalifikovaných pracovníků. S využitím rovnovážných cen můžeme rovněž vyjádřit cenový index (12) jako funkčně závislý na nominálních mzdách v regionech. Dosazením (15) do (12) získáme P r = [ R s=1 T 1 σ sr λsh/fσ 0 ( ) ws c (1 σ) di ρ ] 1 1 σ, (21) kdy jsme využili faktu, že M r = λ r H/fσ. Integrací a uspořádáním členů můžeme zapsat P r = κ 1 [ R s=1 ] 1 1 σ λ s (w s T sr ) 1 σ, κ 1 c ( ) 1 H 1 σ. (22) ρ fσ Vzhledem k nelineární stuktuře modelu se může na první pohled zdát problematické získat vztah určující nominální mzdy v moderním sektoru. Vztah pro mzdy můžeme najít pouze za předpokladu rovnovážného případu, rovnovážnou cenu (15) dosadíme do celkové poptávky po q r (i) určené vztahem (13). Víme, že takto upravená poptávka po varietě i musí v rovnováze splňovat vztah (19), pročež můžeme rovnovážnou mzdu, vyvstávájící v situaci, kdy firmy dosahují nulových zisků 9 zapsat jako w r = κ 2 [ R s=1 ] 1/σ [ ] µc Y s T rs (1 σ) P s (σ 1) 1 σ 1/σ, κ 2 ρ. (23) f(σ 1) Pokud si uvědomíme, že že celkový důchod regionu r je dán jako 9 tj. zero-profit wage Y r = λ r Hw r + ν r L, (24) 9

13 máme specifikovánu hlavní část CP modelu, určující prostorovou rovnvováhu uvažované ekonomiky, nebot díky Walrasovu zákonu víme, že je-li v rovnováze moderní sektor, předpokládáme plné využití faktorů, potom musí být v rovnováze také tradiční sektor. Statická, resp. krátkodobá část modelu je tak plně charakterizována rovnicemi (24), (22), (23) a (9). Zbývá již jen představit do modelu dynamickou složku, migrační chování kvalifikovaných pracovníků. 3.3 Mobilita pracovní síly Jak již bylo řečeno mobilní jsou pouze pracovnící zaměstnaní v sektoru M. Tito agenti jsou dokonale mobilní a nečelí žádným přímým nákladům spojeným s migrací. Jejich rozhodování o migraci mezi regiony je řízeno možností získat v jiném regionu vyšší úroveň užitku. Zde využijeme skutečnosti, že nepřímý užitek vyjádřený v (9) je identický s formulací reálné mzdy ω r, tj. ω r ν r. Pracovní síla se tak v modelu rozhoduje podle výše reálné mzdy, což je sice zjednodušující, ale intuitivní předpoklad. Co ovšem bývá modelu logicky vyčítáno je, že toto rozhodování je statické, tj. není založeno na intertemporální maximalizaci užitku jednotlivých agentů. Nicméně, jak ukazují Baldwin and Forslid (2001) a další, lze tento předpoklad chápat jako speciální případ intertemporální maximalizace. Dlužno dodat, že řádná dynamizace rozhodování vede k ještě větší komplexnosti dynamiky modelu. Jako prostorovou rovnováhu (spatial equilibrium) nazveme (Fujita and Thisse 2002) situaci, kdy žádný kvalifikovaný pracovník již nemůže dosáhnout vyšší úrovně užitečnosti v jiném regionu, než ve kterém je lokalizován. Uvažovaná rovnice udávající migrační dynamiku, kritizovaná za svou ad-hoc strukturu dána jako λ r = λ r (ω r ω) r = 1,... R, (25) kde λ r λ r / t a ω R s=1 λ sω s je průměrná mzda za všechny regiony. Pro případ R = 2, který budeme analyzovat dále v textu, je užitečné si přepsat (25) jako λ 1 = (ω 1 ω 2 )(1 λ 1 )λ 1. (26) Stanovíme, že prostorová rovnováha je stabilní tehdy, pokud mezní výchylka v rozdělení kvalifikované pracovní síly bude díky dynamické rovnici (25) nasměrována do původní 10

14 rovnováhy. Přizpůsobení pracovních trhů předpokládáme okamžité. 10 V další části se podíváme na chování prostorové rovnováhy blíže v modelu dvou regionů. Provedeme však jen diskusi základní, nebot plná specifikace dynamiky svou netriviální povahou do tohoto textu nezapadá a lze ji najít v literatuře. 4 Prostorová rovnováha v modelu dvou regionů Core-periphery model odvozený výše a plně charakterizovaný pro r = 1,... R rovnicemi (24), (22), (23) a (9) můžeme pro dvou regionovou ekonomiku, kdy r = {1, 2} zapsat jako Y 1 = λhw 1 + νl (27) Y 2 = (1 λ)hw 2 + (1 ν)l (28) [ P 1 = κ 1 λw (1 σ) 1 + (1 λ) (w 2 T ) (1 σ)] 1 1 σ (29) [ ] P 2 = κ 1 λ (w 1 T ) (1 σ) + (1 λ)w (1 σ) 1 1 σ 2 (30) w1 [ = κ 2 Y1 P1 σ 1 + Y 2 T 1 σ P2 σ 1 ] 1/σ (31) w2 [ = κ 2 Y1 T 1 σ P1 σ 1 + Y 2 P2 σ 1 ] 1/σ (32) ω 1 = w 1P µ 1 (33) ω 2 = w 2P µ 2, (34) kdy jsme zavedli předpoklad, že T 12 = T 21. Častým předpokladem je rovněž symetrická alokace nemobilního tradičního sektoru, že ν = Stanovíme, že prostorová rovnováha nastává pro λ (0, 1) tehdy a jen tehdy, pokud (ω 1 (λ) ω 2 (λ)) = 0. Prostorová rovnováha může rovněž nastat proλ = 0, pokud (ω 1 (0) ω 2 (0) 0, nebo naopak pro λ = 1 pokud (ω 1 (1) ω 2 (1) 0. Diskusi lokální 12 stability modelu provedeme velice intuitivně, především za pomocí grafického aparátu, což je u CP modelu časté. Logika tohoto neformální zkoumání lokální stability modelu je ta, že vyhodnotíme hodnotu diferenciálu reálných mezd pro marginální 10 Jistým problém můžeme přeci jen vidět, plynoucí ze zápisu (26). Jedná se o člen (1 λ 1 )λ 1, který implicitně říká, že všichni pracovníci nemigrují naráz, ale jen část. To může být pocit ováno jako jistá nesnáz, pokud předpokládáme, že všichni agenti jsou identičtí (Baldwin et al. 2002). 11 Numerické simulace sloužící jako grafická ilsturace lokální stability modelu je postavena na následujících parametrech a normalizacích. σ = 5.0, H = µ = 0.4 a c = ρ = 0.8. Je tak splněna tzv. no black hole podmínka µ ρ. Pokud tato podmínka není splněna, lze dokázat (Fujita and Thisse 2002, Fujita et al. 1999), že pro všechna T 1 je jediná stabilní rovnováha taková, že veškerá průmyslová činnost je soustředěna v jediném regionu. Je to díky malé elasticitě poptávky. 12 čistě abychom zabránili možnému, ač nepravděpodobnému, nedorozumění, jedná se o lokální stabilitu, nikoliv globální; pojem lokální se zde nevztahuje k regionální rovnováze 11

15 změny v uvažované rovnováze, tj. Ξ d(ω 1 ω 2 ) equilibrium (35) dλ Uvažovanou rovnováhu pak budeme chápat za (lokálně) stabilní tehdy, poku Ξ < 0. Záporná hodnota znamená skutečnost, že pokud se změní prostorové uspořádání ekonomiky, mzdový diferenciál se vyvíjí v migrantův neprospěch a on se vrátí. V opačném případě, kdy Ξ > 0 se migrant nevrátí, naopak jsou motivování další k odchodu a rovnováha je nestabilní. Uvědomíme-li si, že Ξ v podstatě udává sklon linie úrokového diferenciálu, jako např. na Fig. 1, potom můžeme usuzovat na lokální stabilitu podle sklonu linie v uvažované rovnováze. Fig. 1: Migrační dynamika v core-periphery modelu Diferencial realnych mezd 0.05 T= ω 1 ω λ Podívejme se na Fig. 1, jak se vyvíjí diferenciál reálných mezd v závislosti na prostorovém rozložení moderního sektoru (dané parametrem λ) v případě poměrně vysokých nákladů obchodu. Vidíme, že v této simulaci je dostupná pouze jediná rovnováha (tj. nulový difeferenciál reálných mezd), a to rovnováha symetrická. Podle negativního sklonu křivky v bodě λ = 0.5 můžeme říci, že při nastavených parametrech a T = 2.0 je symetrická rovnováha stabilní. Tj. pokud by se byt jediný agent z regionu 1 rozhodl přestěhovat do regionu druhého, tj. pokles parametru λ, dojde k tomu, že reálná mzda v regionu, ze kterého odchází je vyšší, než v regionu, do kterého směřuje a tento racionální agent se vrátí a obnoví původní rovnováhu. Rozhodne-li se pro migraci agent z regionu 2 do prvního, analogicky 12

16 předchozí situaci, dojde k růstu λ, zjistí, že v původním regionu je vyšší reálná mzda a vrátí se. Tím je v core-periphery modelu ilustrována intuitivní skutečnost, že při dostatečně velkých nákladech obchodu je prostorová rovnováha orientována spíše rozložením aktivity do (symetrických) celků. Předchozí ilustrace uvažovala výrazné transportní náklady, uvědomíme-li si podstatu ledovcových nákladů. Uvažujme proto opačný případ, a to velmi malých nákladů ve výši T = 1.5, což se ukazuje jako postačující. 13 Fig. 2: Migrační dynamika v core-periphery modelu II Diferencial realnych mezd ω 1 ω T= λ Na Fig. 2 vidíme, že se oproti Fig. 1 naprosto opačná. Vidíme, že symetrická rovnováha je zcela nestabilní a při takto nízkých přepravních nákladech jsou jedinými stabilními strukturami aglomerace, bud to na severu či na jihu. Počáteční podmínky jsou důležité, nebot rozhodují o tom, který region se stane centrem a který periferií. Z důvodů pozdější diskuse udržitelnosti rovnováh ukažme ještě případ dopravních nákladů pohybujících se mezi těmito dvěma případy, nastavením T = 1.7. Na Fig. 3 je situace, kdy můžeme nalézt tři rovnováhy, kdy je diferenciál reálných mezd nulový. Dvě nesymetrické rovnováhy ovšem, jak patrno z grafu, jsou nestabilní. Core-periphery model je tak zcela fascinující co do bohatosti výsledků. Je dokázáno (Robert-Nicoud 2002) (Neary 2001), že chování modelu lze rozdělit do několika segmentů. Lze nalézt (at už numerickou simulací, či analyticky) zlomovou velikost 13 pro hodnoty T blížící se k 1 zprava je model zcela jednoznačný, diktuje striktně strukturu jádra a periferie. Křivka na Fig. 2 by to znamenalo téměř doknalou přímku. 13

17 0.02 Fig. 3: Migrační dynamika v core-periphery modelu III Diferencial realnych mezd ω 1 ω T= λ transportních nákladů pro dané nastavení, ve kterém se láme rovnováha, a to ve prospěch symetrických regionů, nebo velké aglomerace. Dokud přepravní náklady nedosáhnou určité výše T break, potom jedinými stabilním nastavením je jádro a perifery v jednom z regionů. V kterém, záleží na výchozích podmínkách. Od této výše je možná stabilní symetrická rovnováha. Tato rovnováha je však udržitelná až od výše přepravních nákladů T sustain > T break. V intervalu mezi těmito body jsou jak aglomerace, tak symetrické regiony stabilními rovnováhami! Záleží na stavu ekonomiky a síle šoku, do které rovnováhy se ekonomika přesune a v níž setrvá i po odeznění šoku. 5 Zabudování nákladů z koncentrace Jedna z charakteristik core-periphery modelu je skutečnost, že se vyplácí migrovat do jedné oblasti z důvodu cenového efektu. Čím větší je aglomerace, tím je efekt poklesu cen výraznější, nebot je zde produkováno více variet. To shledáváme neintuitivní, nebot obykle se regionální cenové hladiny výrazně liší, kdy vyšších hodnot je dosahováno ve velkých městech, Praha budiž dobrým příkladem. Tento efekt je vysvětlitelný mnoha způsoby, z nichž jeden je přirozeně prostorová diskriminace, která se výrobcům vyplácí při existenci transportních nákladů a vyšší kupní silou 14

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně 9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Dosud jsme analyzovali chování firmy a odvětví pomocí modelu dokonalé konkurence kdy žádná z firem v odvětví nebyla schopna ovlivnit tržní cenu,

Více

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup).

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup). 5 Volba technologie 5.1 Základní východiska analýzy firmy V předcházejících kapitolách jsme soustředili pozornost na spotřebitele na trhu výrobků a služeb tedy na formování poptávky na tomto trhu. Nyní

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

DLOUHODOBÝ ROVNOVÁŽNÝ REÁLNÝ MĚNOVÝ KURZ KORUNY A JEHO DETERMINANTY

DLOUHODOBÝ ROVNOVÁŽNÝ REÁLNÝ MĚNOVÝ KURZ KORUNY A JEHO DETERMINANTY Jan Frait, Luboš Komárek DLOUHODOBÝ ROVNOVÁŽNÝ REÁLNÝ MĚNOVÝ KURZ KORUNY A JEHO DETERMINANTY VP č. 9 Praha 1999 2 Autoři:doc. Ing. Jan Frait, Dr. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ing. et Ing. Luboš Komárek, M.B.A.,

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech.

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech. 17 Trh kapitálu 17.1 Kapitál Pro trh kapitálu platí obecné principy utváření cen na trhu výrobních faktorů, se kterými jsme se seznámili ve 13. kapitole. Na druhé straně však trh kapitálu vykazuje řadu

Více

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA Část 1 Trh práce a nezaměstnanost Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační

Více

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

Měnová politika a hospodářský růst

Měnová politika a hospodářský růst Měnová politika a hospodářský růst Kam sahají možnosti měnové regulace? Vděčíme měnové politice za vyšší blahobyt? Václav Rybáček Centrum pro studium hospodářského cyklu Liberálního institutu http://libinst.cz

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného 2011 Vypracoval: Ing. Jan Čadil, Ph.D. (Unicorn College) Studie byla zpracována pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť

Více

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5 Úvod Veřejné podpory jsou jedním z nástrojů politiky životního. V České republice jsou v této oblasti využívány poměrně v hojné míře,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hlavní specializace: Finance Analýza garantovaných investičních fondů Diplomová práce Autor: Jonáš Mach

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká faktulta Katedra geografie Pavel MACHALA Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 10 vydání 10/ ročník 2009 /30. 11. 2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Finanční krize a vybrané

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

aspekty efektivnosti při volbě profese a školy: přizpůsobují se pražské střední školy potřebám podniků? 8 *

aspekty efektivnosti při volbě profese a školy: přizpůsobují se pražské střední školy potřebám podniků? 8 * l idé města / urban people 12, 2010, 3 aspekty efektivnosti při volbě profese a školy: přizpůsobují se pražské střední školy potřebám podniků? 8 * Vladimír Benáček Sociologický ústav AV ČR Praha economic

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní texty Working Paper No. 6/2004 Ceny aktiv v České republice některé hádanky pro konvergující ekonomiku, empirická evidence a její interpretace Stanislav Šaroch a kol. INSTITUT PRO

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více