fro vos6sps driirel cerrifik6tu lso 9001 V'irodnl zpr6va o dinnosti za 5kolnl rok L4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "fro vos6sps driirel cerrifik6tu lso 9001 V'irodnl zpr6va o dinnosti za 5kolnl rok 2013120L4"

Transkript

1 VySSiodborn6 5kola a Stiedni pr0myslov6 Skola Zd'6r nad Sdzavou, Studentsk6 1 tel: zll, vos6sps driirel cerrifik6tu lso 9001 V'irodnl zpr6va o dinnosti za 5kolnl rok L4 Vy3!f odborni Skota a Stiedni pr0myslov6 Skola O Zder nad Sizavou Studentskii 1, ditr nad liiizavql Ie: DIa: C s razftko Skoly podpis ieditele Skoly Projedn5no na pedagogick6 rad6 dne 29. zitii2ol4. V'frodn[ zprlva byla schv5lena 5kolskou radou dne 15. iijna fro

2 Obsah Obsah Základní údaje o škole Zřizovací listina Jmenování do funkce ředitele Organizační struktura školy Přehled oborů vzdělávání Střední průmyslová škola Vyšší odborná škola Materiálně technické zajištění školy Údaje o budovách Soupis specializovaných laboratoří pro výuku a popis jejich úrovně Laboratoř mechatroniky a automatizace Laboratoře pro strojírenskou metrologii Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení Fiktivní firma Školní knihovna Informační technologie a jejich využití k uskutečňování cílů vzdělávání Laboratoř pro měření v TZB Promítací sál Specializovaná pracoviště CNC techniky Specializované pracoviště pro Rapid Prototyping Ubytování, stravování, sportovní vyžití Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přijímací řízení Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro školní rok 2013/ Výsledky vzdělávání žáků Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Aktuální události Akce organizované školou Výsledky studentů v soutěžích Spolupráce s odbornou praxí, vzájemné projekty Publikační činnost a národní garance Spolupráce s vyššími a vysokými školami strana 2/71

3 9.7 Sportovní úspěchy Výsledky inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce se sociálními partnery strana 3/71

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Adresa školy: Studentská 1, Žďár nad Sázavou, PSČ Zřizovatel: Kraj Vysočina, Jihlava Typ právnické osoby: příspěvková organizace IČO: Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele školy a zástupce ředitele pro mimoškolní činnost, ekonomiku a personalistiku: Zástupce ředitele pro oblast vzdělávání: Ing. Jaroslav Kletečka Ing. Jiří Moučka Mgr. Kateřina Šimůnková Zástupce ředitele pro VOŠ a školní dílny: Ing. Jaromír Tulis Zástupce ředitele pro volnočasové aktivity, propagaci, soutěže a projekty: Ing. Rudolf Voráček Vedoucí úseku provozně ekonomického: Vedoucí úseku domova mládeže: Vedoucí úseku školního stravování: Ing. Ilona Kalasová Bc. Dagmar Maternová Anna Škapová Školská rada při SPŠ: předseda: Ing. Bohumil Málek za zřizovatele: Ing. Jan Havlík, Ing. Stanislav Večeřa za ped. pracovníky: Ing. Bohumil Málek, Ing. Pavel Hájek za zák. zástupce a žáky: Dana Kellerová, Irena Kellerová Školská rada při VOŠ: předseda: Ing. Jaromír Tulis za zřizovatele: Ing. Vladimír Novotný za ped. pracovníky: Ing. Jaromír Tulis za zák. zástupce a žáky: Vít Lamplot Hlavní činností školy bylo i v letošním roce vzdělávání a výchova mládeže i dospělých studentů. Činnost navazovala na předešlý školní rok. Studium bylo zajišťováno studiem denním i při zaměstnání. Podle počtu zájemců bylo studium při zaměstnání organizováno dálkovou formou. strana 4/71

5 1.1 Zřizovací listina strana 5/71

6 1.2 Jmenování do funkce ředitele strana 6/71

7 strana 7/71

8 1.3 Organizační struktura školy Školská rada Sdružení rodičů ZO ČMOS prac.školství Zástupce ředitele pro oblast vzdělávání (SOŠ) Předsedové předmětových komisí Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů Pedagogická rada Zástupce ředitele pro oblast vzdělávání (VOŠ, dílenská praxe), odpady Výchovní poradci a preventista Učitelé praktického vyučování Ředitel školy Učitelé VOŠ Medodik ICT Zástupce ředitele školy pro volnočasové aktivity, propagaci, soutěže a projekty Sekretariát (podatelna), asistentka ředitele Asistentka výpočetní techniky Statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro mimoškolní činnost (domov mládeže, stravování), personalistiku a ekonomiku Vedoucí ekonomického úseku Vedoucí vychovatel DM Vedoucí školní jídelny Hlavní účetní Vychovatelky Administrativní pracovnice Účetní pokladna, majetek, cestovné Skladnice Účetní mzdová Hlavní kuchař Účetní finanční Vedoucí směny Skladnice pro DM pro dílny Kuchařky Pradlena Školník Uklizečky strana 8/71

9 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1 Střední průmyslová škola Studium denní: probíhalo v těchto studijních oborech a studijních programech: M/01 Strojírenství Strojírenství čtyřleté maturitní celkem 4 třídy M/01 Elektrotechnika Informatika a automatizace v elektrotechnice čtyřleté maturitní celkem 4 třídy M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání ve strojírenství čtyřleté maturitní celkem 4 třídy M/01 Technická zařízení budov Technická zařízení budov čtyřleté maturitní celkem 4 třídy M/01 Technické lyceum Technické lyceum čtyřleté maturitní Do všech pěti oborů byli přijati žáci po jedné třídě v každém oboru. celkem 4 třídy Studium při zaměstnání: Tříleté maturitní dálkové studium probíhalo v 2. ročníku v oboru: L/51 Podnikání 1 třída strana 9/71

10 2.2 Vyšší odborná škola Byli opět přijímáni studenti do 1. ročníků. Všechny studijní programy na VOŠ jsou akreditovány. Studium bylo zajišťováno v oborech: N/012 Ekonomika strojírenství tříleté denní studium 3 třídy N/004 Automatizace a informatika tříleté denní studium 3 třídy N/03 Informační technologie ve strojírenství tříleté denní studium 3 třídy V tomto školním roce studovalo v denním studiu na SPŠ celkem 542 žáků, ve studiu při zaměstnání 14 žáků a na VOŠ bylo 123 studentů stav k Přesné počty studentů v jednotlivých studijních oborech a druzích studia jsou ve statistických výkazech S8-01 a S strana 10/71

11 3. Materiálně technické zajištění školy Materiální a organizační zabezpečení výuky na škole je velmi dobré a je výsledkem 62 let trvání školy. Během této doby se škola intenzivně vybavovala a rozvíjela zázemí pro výuku všech nabízených oborů. V posledních 20 letech se kladl důraz na vybavení výpočetní technikou a moderními technologiemi. Hlavní budova školy s přilehlým domovem mládeže a dispozice sportovišť 3.1 Údaje o budovách Škola je ve vlastní budově, další dvě sousední budovy tvoří domov mládeže s kapacitou 181 ubytovaných. Domov mládeže je připojen do školní počítačové sítě a na Internet. Toto připojení je provedeno až na jednotlivé pokoje. Součástí domova mládeže je i kuchyň s jídelnou. Kapacita kuchyně je obědů denně a plně postačuje pro stravování žáků, studentů, žáků sousedního gymnázia a z malé části i veřejnosti. Další budovou jsou školní dílny. Všechny uvedené budovy jsou stavebně propojeny v jeden komplex. Výběr údajů o budovách a pozemcích: Plocha školního pozemku: m 2 z toho: zastavěná plocha: m 2 Sportoviště celkem: m 2 z toho: Hřiště: m 2 Tenisové kurty: 543 m 2 Tělocvična: 254 m 2 Dvě posilovny: 110 m 2 strana 11/71

12 3.2 Soupis specializovaných laboratoří pro výuku a popis jejich úrovně Počet Plocha Místa pro studenty Odborné učebny: m Laboratoře: m Dílny: m 2 94 Promítací sál: m vozíčkáři V uvedeném počtu učeben a laboratoří je k dispozici: 8 učeben vybavených výpočetní technikou (detailní specifikace ICT dále v textu) Laboratoř mechatroniky a automatizace Laboratoře pro strojírenskou metrologii Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení Dílenské laboratoře pro elektrotechniku (elektronika, elektrické instalace, výroba plošných spojů) Chemická laboratoř Fyzikální laboratoř Fiktivní firma Školní knihovna Laboratoř pro měření v TZB Audiovizuální učebna Promítací sál Specializovaná pracoviště CNC techniky Specializované pracoviště pro Rapid Prototyping 3.3 Laboratoř mechatroniky a automatizace Laboratoř slouží pro výuku praktických cvičení předmětu automatizace a mechatroniky. Umožňuje současnou práci až 18 studentů. Je vybavena moderními přístroji, které jsou používány v praxi mecha - tronické systémy (senzory, pneumatické prvky, elektropneumatické ventily, řízení), řídicí systémy (PLC). Toto vybavování stále pokračuje díky podpoře zřizovatele a sponzorským darům místních firem. Pro podporu výuky řízení mechatroniky slouží řídicí systémy firem Siemens (Simatic S7-200, LOGO!). K nim je svépomocně zhotoveno množství dalších řízených modelů - ovládání vrat garáže, pásový dopravník, modely výrobních technologií. Výuka pneumatických a elektropneumatických zařízení probíhá na spolehlivém vybavení firmy Festo. Hydraulické obvody je možno zapojovat na pracovišti Bosch. Pro výuku robotiky je používán didaktický robot Festo Robotino. Laboratoř mechatroniky Aplikace číslicové techniky (předmět ve 2. ročníku) studenti procvičují na výukovém systému české firmy RC Didactic Praha. strana 12/71

13 Mnoho možností při měření fyzikálních i elektrických dějů poskytuje inteligentní měřicí a experimentální systém ISES, který vyrábí doc. Lustig z Mff UK Praha. Cvičení logického ovládání probíhá na modulech Siemens LOGO!, které jsou propojeny průmyslovou sběrnicí AS-i do sítě s řídicím systémem. Výuka elektrotechniky a průmyslové automatizace Pro jednotlivé úlohy slouží množství pomůcek, ať již zakoupených nebo vytvořených, jako je termovizní kamera Ti 814 anglické firmy E-therm, rychlostní kamera Olympus, měřič radioaktivity Gamabeta, frekvenční měniče, snímače teploty, regulátor ss motoru, alarmy apod. Jejich využití je podpořeno elektronickými měřicími přístroji, stabilizovanými zdroji, osciloskopem, generátory funkcí, měřičem spotřeby, osvětlení aj. 3.4 Laboratoře pro strojírenskou metrologii Vybavení laboratoře pro strojírenskou metrologii je voleno tak, aby pokrylo většinu kontrolních operací na polotovarech a na hotových výrobcích v běžném strojírenském podniku. Vyhovuje nárokům na počítačovou podporu řízení jakosti - CAQ: 1. Délková měřidla s výstupem na počítač přes interface komunikují s programem české firmy Palstat (mikrometry, hloubkoměry, dutinoměry, dílenský mikroskop apod.). 2. Měřidlo na měření drsnosti s výstupem dat na PC. 3. Další délková měřidla (měrky, kalibry, úhloměry). 4. Univerzální zkušební zařízení na zkoušky materiálů s výstupem dat na PC. 5. Termovizní kamera na snímání teplotních polí. 6. Ultrazvukový defektoskop na zjišťování vnitřních vad v materiálu. Laboratoř pro výuku kontroly a měření je vybavena mobilní ICT a celou řadou přístrojů strana 13/71

14 3.5 Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení Laboratoře jsou mimo běžné měřicí přístroje vybaveny do sítě zapojenými počítači, které se účastní měřících procesů, sběru a přenosu dat. Na jednotlivých pracovištích studenti pracují s přenosnými i stolními měřicími přístroji (multimetry, generátory, čítače, digitální osciloskopy, logické analyzátory apod.), měří na přípravcích i vlastních zapojených elektronických obvodech. Pro měření fyzikálních veličin využívají měřicí přístroje firem Goldstar, Voltcraft, Metex, Metrik, Agilent Technologies, Promax aj. Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení Laboratorní cvičení jsou zaměřena na měření elektrických veličin a elektronických obvodů a jevů. Pozornost je věnována i měření parametrů v přenosové technice, zejména na optických vláknech se spektrálním analyzátorem pro měření televizních signálů a měření neelektrických veličin. Pro zajištění kvalitní výuky optoelektroniky lze pracovat s výukovými soubory s optickým přenosovým systémem, kde lze zjišťovat útlum, charakteristiky a modulační vlastnosti digitálních modulací. V praxi studenti pracují s programovatelnými konstrukčními prvky pro řízení strojních systémů a elektrického vybavení. Pro výuku elektrotechniky je na škole k dispozici jedna samostatná laboratoř pro realizaci praktických cvičení v dílnách v oblasti silnoproudých a jedna v oblasti slaboproudých zařízení. 3.6 Fiktivní firma Uspořádání a vybavení učebny fiktivní firmy umožňuje studentům výuku v reálném prostředí firmy. Učebna je rozdělena na jednotlivá oddělení, která zajišťují chod firmy. Je vybavena účetním softwarem a veškerými podklady pro činnost firmy v elektronické podobě. Probíhají zde všechny základní činnosti: nákup, prodej, marketing, písemný a telefonní styk, účetnictví, personální činnosti. Jediný rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou je, že zde nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz. Fiktivní firma pracuje s originálními podklady z praxe, včetně právních předpisů, spolupracuje s ostatními fiktivními firmami při školách v ČR. strana 14/71

15 Pro výuku fiktivní firmy je vybavena specializovaná učebna 3.7 Školní knihovna Učitelská knihovna funguje bez omezení, žákovská knihovna každý den od 7.30 hod. do 8.00 hod., od 9.35 hod. do 9.50 hod. Učitelská knihovna má kolem 6000 knih, žákovská knihovna má přes 4000 titulů. Knihy se doplňují pravidelně, každoročně přibude přibližně 50 nových knih. Do učitelské knihovny se doplňuje převážně odborná literatura, do žákovské knihovny knihy určené pro referáty, samostatnou práci žáků nebo pro přípravu na státní maturitní zkoušku. Pro doplňování knih do žákovské knihovny jsou také využívány příspěvky SRPŠ, každoročně se přispívá na knihy částkou Kč. Knihovna je vybavena klasicky regály na knihy a katalogy. K dispozici je autorský a tematický katalog, pro odbornou literaturu katalog systematický. V návrhu je postupné elektronické zpracování údajů o knihovně a výpůjčkách. 3.8 Informační technologie a jejich využití k uskutečňování cílů vzdělávání Školní síť na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Žďáře nad Sázavou je celkově rekonstruována na standard Gigabit Ethernet s Fast Ethernet připojením všech více než 325 klientských pracovních stanic (290 PC + 35 notebooků; 220 je přímo dostupných studentům v osmi učebnách a v několika laboratořích). Topologie sítě je optimalizována s ohledem na extrémní zatížení na technologii firmy 3Com. Jádro sítě tvoří páteřní vedení vybavené 1000Mbps přepínači 3Com SuperStack s managementem. Veškerá výpočetní technika pro žáky a studenty školy je optimalizována pro provoz odborných aplikací společností Autodesk, Siemens, Eplan, Mentor, SurfWare a dalších strana 15/71

16 Topologie sítě Na páteřní vedení (2x 3Com SuperStack, 1000Mbps) jsou připojeny sekundární přepínače (6x 3Com SuperStack, 100/1000Mbps) zajišťující komunikaci pracovních stanic. Praktická dosažitelnost každého zařízení v celém datovém rozvodu na protokolu TCP/IP je v celé síti pod 1ms. Díky dlouhodobé spolupráci s firmami 3Com a SMC Networks bylo dosaženo precizní optimalizace paketového provozu pro sdílení multimediálních titulů a efektivní distribuce aplikací (www.repair2000.cz). Délka rozvodů sítě je přibližně metrů. Servery zajišťující správu dat Síť je provozována na standardu Microsoft Windows 2003 server s Active Directory. 24hodinový provoz je zabezpečen dvěma výkonnými servery s SCSI nebo SATA RAID poli. První server je určen pro distribuci aplikací v podobě síťových multilicencí a pro účely efektivní administrace. Tento server je vybaven RAID polem SCSI/0,16TB a současně zabezpečuje provoz elearningového řešení SQL/Moodle. Druhý server je vybaven RAID polem SATA/0,4TB a je primárně určen pro archivaci uživatelských dat. Data jsou dostupná proti privátnímu loginu jak z prostředí školy, tak z domova. Standardně je studentům k dispozici flexibilní účet o velikosti 100MB. Tento server současně zprostředkovává automatickou aktualizaci pracovních stanic pomocí technologie Microsoft WSUS update server. Uživatelské pracovní stanice Pracovní stanice jsou konfigurovány podle výuky převážně na standardu Microsoft Windows XP. Současně s tímto řešením jsou alternativně na jedné učebně provozovány pod operačním systémem Linux distribuce Fedora Core (dříve RedHAT). Tento operační systém je určen pouze pro specializovanou výuku operačních systémů, datových sítí a zabezpečení dat. Pracovní stanice jsou konfigurovány jako kombinace lokální instalace operačního systému a stěžejních aplikací s efektivním provozem síťových licencí software. To umožňuje u aplikací jak jejich snadnou správu, tak špičkovou odezvu. Například aplikace Office jsou spouštěny v síti během tří sekund. Pracovní stanice jsou udržovány efektivními nástroji pro administraci, které zaručují řešení případných software problémů bez nutnosti přímé účasti administrátora během několika minut samoobslužným způsobem. Z hlediska údržby software tak nevznikají prakticky žádné prostoje a jsou řešeny pouze fyzické opravy hardware. Za toto řešení získala v uplynulých letech škola celosvětové ocenění firmy 3Com. Systematický rozvoj aplikované informatiky je součástí dlouhodobého rozvoje školy Multilicence software využívané pro realizaci cílů vzdělávacího programu Software na pracovních stanicích je flexibilně instalován s ohledem na počet dostupných licencí, které jsou získávány cestou přímého nákupu, sponzorských darů nebo národních a mezinárodních projektů. Aplikace lze rozdělit do několika základních oblastí: Office aplikace: Microsoft Office, Open Office... Grafické aplikace: Corel DRAW, Adobe Photoshop CAD/CAE aplikace: Autodesk AutoCAD, VIZ, Inventor, REVIT, UGS NX, Eplan strana 16/71

17 CAM aplikace: SurfCAM PLM komunikace: SAP, Autodesk VAULT FEM aplikace: COMSOL, Autodesk Programování: Borland, Microsoft Automatizace: Siemens, ControlWEB Multimédia: Jazykové tituly, odborné tituly Utility: AVG, grafické prohlížeče Produkty jsou dostupné studentům v celodenním provozu bez jakýchkoli omezení z hlediska jejich funkčnosti řádově v desítkách až stovkách licencí v celkové hodnotě několika desítek miliónů korun. K dispozici jsou dostupné aplikace pro domácí použití a studentské licence. Vlastní národní licenční modely byly vytvořeny ve spolupráci školy jako garanta modulu P-CAD národního projektu SIPVZ s dodavateli software. Dostupnost Internetu ve škole a na domově mládeže Školní síť je připojena do Internetu přes flexibilní uzel, který je řešen na platformě Linux. Základním stavebním kamenem je NAT překladač s integrovanou proxy cache a dynamickým řízením datového toku. Datové připojení je tak efektivně optimalizováno pro všechny pracovní stanice a nehrozí ucpání datového toku. V současné době přechází škola na připojení do Internetu pomocí krajské páteřní sítě ROWANET s permanentním připojením 10Mbps. Jedná se o osminásobný nárůst stávajícího řešení. Škola má registrovanou doménu spszr.cz a interní informační server Samozřejmostí je vysoké zabezpečení vnitřní sítě proti průniku z vnějšího světa pomocí firewallu. Internet je poskytován současně studentům na přilehlém domově mládeže v celodenním provozu. Přípojky na Internet jsou dostupné prakticky ve všech pokojích. Výpočetní technika je využívána v době výuky i mimo ni pro samostudium Národní publikační portál a elearning Školní informační server je doplněn samostatným portálem který je koncipován jako profesionální publikační web pro distribuci informací věnovaných problematice CA a PLM technologií. Portál svým obsahem navazuje na více než učebnic prodaných v letech 1994 až 2006 v oblasti CA a PLM technologií, automatizace, ekonomiky a technické dokumentace. Tyto učebnice byly vytvořeny autory z naší školy a jsou součástí vzdělávání, výuky i praxe v ČR. Portál DesignTech.cz učebnice doplňuje aktuálními informacemi a spojuje výuku s průmyslovou praxí. Je určen pro všeobecnou publikaci příspěvků od vyučujících, studentů a pro publikaci zkušeností z praxe. Publikační portál DesignTech.cz je svou čitelností přes přístupů měsíčně jedním z nejsledovanějších technických serverů v ČR. Za tyto aktivity obdržela škola v roce 2003 a 2004 celosvětové ocenění elearning AWARDS TOP 100 jako jediná instituce na území ČR. strana 17/71

18 Vedle specializovaných učeben jsou počítače všudypřítomné v odborných laboratořích a prezentačních akcích školy ICT vybavení učeben a laboratoří Technické vybavení učeben a jeho konfiguraci uvádíme pouze jako orientační, protože je dynamicky měněno podle aktuálního stavu a požadavků na systém. V současné době jsou standardem na škole počítače postavené výhradně na platformě Intel (CPU a značková deska) o frekvenci minimálně 2 GHz a velikosti operační paměti minimálně 512MB. Grafická pracoviště (4 učebny) jsou vybavena 19 LCD nebo 19 CRT monitory. Součástí každé učebny je učitelské PC a dataprojektor s nativním rozlišením minimálně 1024x768 bodů. Pro tisk se používá centrálních ČB nebo CMYK laserových tiskáren HP. Dostupnost výpočetní techniky pro studenty a vyučující Učebny jsou vytěžovány v době výuky prakticky na 90%. Jedna učebna je záměrně uvolněna s drobnými výjimkami pro samostudium. V odpoledních hodinách je organizována výuka a samostudium na učebnách formou dozorovaných kroužků s provozem do hodin. V této době je studentům k dispozici prakticky veškeré software vybavení pro realizaci domácích úkolů a samostudium. Ochrana osobních dat a zabezpečená komunikace Veškerá osobní data studentů jsou uchovávána v zálohovaném datovém úložišti postaveném na RAID řešení typu 5 (roztroušená parita). Veškerá osobní data jsou přístupná výhradně individuálně jednotlivým studentům prostřednictvím osobních intranet/internet účtů o standardní velikosti 100 MB. Interní síť školy je chráněna samostatným firewallem a překladačem adres. 3.9 Laboratoř pro měření v TZB Laboratoř pro měření v oboru Technická zařízení budov umožňuje studentům seznámit se s měřicími metodami používanými v této oblasti. Učebna je vybavena profesionální klimatizační jednotkou, která se používá pro centrální klimatizace objektů. Dále je laboratoř vybavena vytápěcí soustavou pro technická měření na různých systémech vytápění, včetně určování ztrát v tepelné soustavě. Laboratoř je vybavena hydraulickým systémem na měření ztrát v jednotlivých součástech potrubí. strana 18/71

19 Laboratoř pro výuku TZB zúročuje prakticky výsledky studentských projektů 3.10 Promítací sál Promítací sál s kapacitou 75 míst + 3 místa pro vozíčkáře je prostor, který VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou trvale chyběl vzhledem k výuce v oblasti terciárního vzdělávání. Promítací sál je vybaven nejmodernější audio a video technikou. Tato technika je nejčastěji využívána k prezentaci žákovských a studentských projektů, při školních soutěžích, obhajobách dlouhodobých a diplomových prací i pro potřeby standardní výuky. Prostory promítacího sálu Promítací sál je nabídnut k využití ostatním školám v našem okolí, městu Žďár nad Sázavou, organizacím a firmám Specializovaná pracoviště CNC techniky Pracoviště pro výuku CNC programování nabízí sestavu CAM/CNC. Pracoviště je součástí rozsáhlejšího dílenského komplexu. Pro výuku programování CAM je učebna vybavena 16 licencemi profesionálního software SURFCAM. Pro výuku programování CNC je učebna vybavena řídicím software Mikroprog F a Mikroprog S, který byl v letošním roce inovován na verzi Mikroprog Win. Dále je učebna vybavena Software ARTCAM, který je používán pro výuku gravírovací techniky. strana 19/71

20 Pracoviště CNC techniky je vybaveno počítačem řízenou frézkou, soustruhem a gravírovacím strojem Tato technika se využívá především v reklamě pro tvorbu informačních systémů. Učebna pro přípravu CNC dat je propojena s obráběcím pracovištěm, na kterém se realizují vytvořené projekty. Toto pracoviště je vybaveno 4osou frézkou FCN 16 CNC, soustruhem FCB 16 CNC a gravírovací frézkou Comagrav 900. Včetně základního strojního vybavení je k dispozici bohaté příslušenství k jednotlivým strojům Specializované pracoviště pro Rapid Prototyping Rapid Prototyping je moderní technologií, která umožňuje rychlou a levnou výrobu prostorových předmětů samonosné konstrukce. Výkres součásti nakreslený v CADu nebo načtený prostorovým scannerem je transformován do příslušného formátu a nahrán do výrobního zařízení, které součást vyrobí. Škola tak vychází vstříc modernizaci výuky v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií a začleňování dalších moderních technologií a poznatků vědy, výzkumu a vývoje do oborů odpovídajících v kraji tradičním průmyslovým oborům. Vybudování referenčního pracoviště na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou umožňuje využít školám i zainteresovaným firmám službu rychlé výroby prototypů z 3D CAD dat. Použitá 3D tiskárna Dimension SST (Soluble Support Technology) je určena pro rychlou výrobu pevných a přesných prototypových modelů s technologií rozpustných podpor. Tato technologie umožňuje zhotovit modely velmi komplikovaných tvarů s dutinami a tenkými stěnami nebo vyrobit přímo celé funkční konstrukční sestavy. Pracoviště pro Rapid Prototyping je určeno pro fyzickou výrobu prototypů; jako ukázka je využit společný projekt SPŠ stavební Havlíčkův Brod a naší školy - Tisk modelu náměstí ve Velkém Meziříčí strana 20/71

21 3.13 Ubytování, stravování, sportovní vyžití Díky dostatečné kapacitě domova mládeže, který je součástí školní budovy, poskytuje domov ubytování studentům středních odborných škol, vyšších odborných škol a ve výjimečných případech i studentům středních odborných učilišť ze Žďáru nad Sázavou. Svojí kapacitou 181 lůžek je největším domovem mládeže ve Žďáře nad Sázavou a jedním z největších v Kraji Vysočina. Od 1. července 2002 je součástí naší školy VOŠ a SPŠ, skládá se ze dvou samostatných budov - chlapecké a dívčí. Studenti a žáci jsou ubytováni v třílůžkových pokojích (6 pokojů dvoulůžkových). Jsou rozděleni do výchovných skupin dle škol a věku. Výchovnou skupinu řídí a vede vychovatel. Život v domově mládeže se řídí Vnitřním řádem, ke kterému se mají studenti právo vyjadřovat prostřednictvím zvolených zástupců. Vnitřní řád domova mládeže je viditelně vyvěšen ve všech poschodích a všichni ubytovaní jsou s ním seznámeni a svým podpisem potvrzují, že ho budou dodržovat a respektovat. Rodičům nezletilých žáků doporučujeme jeho prostudování. Pokoje jsou vybaveny připojením na informační systém školy s přímým přístupem k Internetu a s možností využití informačních služeb. Vedle kvalitního ubytování je k dispozici studentům jídelna a řada sportovišť Součástí dívčí budovy je školní jídelna, kde se ubytovaní studenti stravují. K dispozici je výběr ze dvou až tří jídel s možností zajištění snídaní a večeří. Pro výuku tělesné výchovy a další samostatné sportovní vyžití studentů je k dispozici několik samostatných sportovišť dostupných přímo v areálu školy. Součástí pozemku školy je sportovní hřiště s atletickým oválem, dva samostatné tenisové kurty. V prostorách školy je dále k dispozici tělocvična a dvě posilovny, vybavené jak tradičním posilovacím vybavením, tak moderními cvičnými stroji. Sportoviště jsou dostupná pro studenty ve výuce i mimo ni na základě evidenčního systému. Součástí tělocvičny a posiloven je rekonstruované sociální zařízení a sprchy. strana 21/71

22 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Personální zabezpečení školy Personální zabezpečení školy rozdělujeme podle organizační struktury školy a) Vedení školy ředitel 1 - sekretariát asistentka ředitele 1 asistentka výpočetní techniky 1 b) Oblast vzdělávání SOŠ v pracovním poměru 5, z toho 3 zástupci ředitele c) Oblast vzdělávání VOŠ a dílenská praxe v pracovním poměru 9, z toho 1 zástupce ředitele d) Oblast mimoškolní výchovy, ekonomiky a personalistiky - úsek domova mládeže vedoucí vychovatelka 1 vychovatelky 4 - úsek školní jídelny vedoucí školní jídelny 1 skladnice, administrativní pracovnice 1 hlavní kuchaři 1 kuchařky 12 - úsek ekonomický vedoucí úseku 1 pracovnice ekon. úseku 4 skladnice 2 - úsek provozní vedoucí úseku (školník) 1 uklizečky 9 údržbáři 2 pradlena 1 V organizaci celkem pracovalo 102 zaměstnanců. strana 22/71

23 Složení pedagogického sboru Ředitel školy vzdělání: VUT Brno, Fakulta strojní, doplňkové pedagogické vzdělání Pedagogický sbor 22 učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty 29 učitelů pro odborné předměty 6 externích učitelů (odborné předměty) 3 dílenští učitelé 5 vychovatelů DM Celkem 60 Plnění požadavku vzdělání (kvalifikace) 22 učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty z toho - 22 učitelů splňuje 29 učitelů pro odborné předměty z toho - 29 učitelů splňuje - 6 externích učitelů (zaokrouhlený přepočtený počet) splňuje odborné vzdělání a dlouholetou praxi v oboru 3 dílenští učitelé splňují vyučení v oboru, střední školu s maturitou a doplňkové pedagogické vzdělání 5 vychovatelů domova mládeže splňuje Věkové složení pedagogického sboru (bez externích učitelů a vychovatelů) do 30 roků roků roků roků a více roků 15 Průměrný věk pedagogického sboru 51,2 Průměrná délka praxe 15,91 strana 23/71

24 5. Přijímací řízení Údaje o přijímacím řízení 1. Průvodce přijímacím řízení do školního roku 2014/ Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů 3. Počty přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2013/ Průvodce přijímacím řízení do školního roku 2014/2015 Rodiče, žáci vyzvednou si na základní škole přihlášku ke vzdělávání a vyplní požadované údaje. Přihlášky si mohou opatřit na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz) nebo na stránkách školy (www.spszr.cz) nechají si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis) podají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy (přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak rodičem) k přihlášce přiloží i další doklady, pokud je střední škola vyžaduje (tato informace je uvedena v kritériích přijímacího řízení zveřejněných ředitelem střední školy) pro první kolo přijímacího řízení mohou podat dvě přihlášky (např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dva různé obory vzdělávání na jedné střední škole) vyzvednou si zápisový lístek na základní škole (nejpozději do 15. března) ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem v případě, že žák bude přijat na více středních škol nebo oborů vzdělávání, přičemž rozhodnutí o přijetí dostane v jiných termínech, mohou zápisový lístek písemně vzít zpět pouze na základě odvolání a odevzdat na jinou školu či obor v případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat ke studiu na dané střední škole po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu kraje Vysočina v případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku/ky ke vzdělávání pro další kolo přijímacího řízení. Přihlášky si vyzvedne a podá přímo u ředitele střední školy, který druhé případně další kola přijímacího řízení vypsal společně s počtem volných míst v jednotlivých oborech po prvním kole. Počet přihlášek v dalších kolech není omezen. Poznámka: V případě zletilých uchazečů se podpisy rodičů nevyžadují. Základní škola zajistí nákup přihlášek, jejich řádné vyplnění ve spolupráci se žáky (rodiči) a potvrzení správnosti údajů v ní uvedených zajistí nákup zápisových lístků, jejich vyplnění, potvrzení a přesnou evidenci strana 24/71

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Kutná Hora, Masarykova 197. Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Kutná Hora, Masarykova 197. Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Kutná Hora, Masarykova 197 Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední průmyslová škola, Frýdek Místek Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 Září 2009 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice obor Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

Obsah evaluační zpráva školy za období září 2007 září 2009.

Obsah evaluační zpráva školy za období září 2007 září 2009. Obsah evaluační zpráva školy za období září 2007 září 2009. 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2 HLAVNÍ OBLASTI HODNOCENÍ ŠKOLY 4 2.1 PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 4 2.1.1 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 4 2.1.2 ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice, Dukelská 13 OSNOVA: 1 1 Charakteristika školy 1 2 Přehled studijních oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika školy 10

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více