MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Vitamin B 12 základní aspekty ve výživě a zdraví Bakalářská práce v oboru Nutriční terapeut Vedoucí bakalářské práce: MVDr. Halina Matějová Autor: Eva Drobníková Brno, květen 2012

2 Jméno a příjmení autora: Eva Drobníková Studijní obor: Nutriční terapeut Pracoviště: Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně Ústav preventivního lékařství Název bakalářské práce: Vitamin B 12 základní aspekty ve výţivě a zdraví Vedoucí bakalářské práce: MVDr. Halina Matějová Rok obhajoby: 2012 Počet stran: 116 Počet příloh: 2 Anotace: V teoretické části bakalářské práce jsou shrnuty současné poznatky o kobalaminu. Podrobně se věnuje metabolismu vitaminu v těle, od absorpce aţ po exkreci, dále zdrojům vitaminu a jejich biodostupnosti pro lidské tělo. Významná část textu se zabývá deficitem vitaminu, zejména jeho příčinami, projevy, diagnostikou, léčbou. V závěru teoretické části je řešen vztah kobalaminu k nervovému systému, kardiovaskulárním onemocněním a diabetu mellitu. Praktická část uvádí kazuistiky tří osob ve zvýšeném riziku deficitu kobalaminu (semivegetarián, 2 senioři). Klíčová slova: kobalamin, deficit kobalaminu, anémie, folát, hyperhomocysteinemie, neurologické obtíţe, senior Annotation: The bachelor thesis summarizes present knowledge about cobalamin. Thesis especially describes metabolism of vitamin, sources of vitamin and its bioavailability in human body. Significant part of thesis deals with the cobalamin deficiency, especially its causes, symptoms, diagnosis, therapy. Another part studies relation between cobalamin and nervous system, cardiovascular system and diabetes mellitus. Three case reports of people in risk of cobalamin deficiency (semivegetarian, 2 seniors) are given in practical part. Keywords: cobalamin, cobalamin deficiency, anemia, folate, hyperhomocysteinemia, neurological disorders, elderly

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením MVDr. Haliny Matějové a uvedla v seznamu literatury všechny pouţité literární a odborné zdroje. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. V Brně dne.. Eva Drobníková

4 PODĚKOVÁNÍ: Tímto bych chtěla poděkovat MVDr. Halině Matějové, vedoucí bakalářské práce, za pomoc při získávání kvalitní odborné literatury, za cenné rady při tvorbě teoretické i praktické části práce a neméně bych jí chtěla poděkovat i za velkou trpělivost. Dále bych chtěla poděkovat svým blízkým za podporu při psaní bakalářské práce a v průběhu celého studia.

5 Obsah 1 ÚVOD HISTORIE OBJEVU A CHEMICKÁ STRUKTURA KOBALAMINU Historické souvislosti Chemická struktura ZDROJE A BIODOSTUPNOST VITAMINU Zdroje a stálost vitaminu Biodostupnost vitaminu Fortifikace vitaminem B ABSORPCE Aktivní transport Pasivní transport Reabsorpce vitaminu enterohepatálním cyklem Faktory negativně ovlivňující absorpci Metody zjišťování absorpce vitaminu TRANSPORT Transportní proteiny Faktory negativně ovlivňující transport METABOLISMUS Exkrece kobalaminu SKLADOVÁNÍ KOBALAMINU V LIDSKÉM TĚLE TOXICITA (RIZIKA NADMĚRNÉHO PŘÍJMU KOBALAMINU) FUNKCE KOBALAMINU V LIDSKÉM TĚLE Metionin syntáza L-methylmalonylCoA mutáza Další funkce kobalaminu DEFICIT KOBALAMINU... 39

6 10.1 Projevy deficitu Příčiny deficitu Ohrožené skupiny Terapie Diagnostika Subklinický deficit kobalaminu KOBALAMIN A NERVOVÝ SYSTÉM Alzheimerova choroba Demence Kognitivní funkce Roztroušená skleróza Defekty nervové trubice a kobalamin KOBALAMIN A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ KOBALAMIN A DIABETES MELLITUS PRAKTICKÁ ČÁST Kazuistika Kazuistika Kazuistika DISKUZE ZÁVĚR ZDROJE PŘÍLOHY

7 Seznam zkratek 1C 1 uhlíkatá sloučenina 5 -methylthf 5-methyltetrahydrofolát AMK aminokyselina CPT 1 karnitinpalmitoyl transferáza 1 EGF epidermální růstový faktor FIGLU formiminoglutamová kyselina FFA free fatty acids (volné mastné kyseliny) Hcy homocystein holotcii holotranscobalamin II IF intrinsic factor (vnitřní faktor) IL 6 interleukin 6 MK mastná kyselina MMA methylmalonová kyselina MTHFR 5 -methyltetrahydrofolát reduktáza NAD nikotinamidadenindinukleotid NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát N 2 O oxid dusný NHANES National Health and Nutrition Examination Survey NSAID nesteroidní antiflogistika PA perniciózní anémie PAD perorální antidiabetikum PUFA polynenasycené mastné kyseliny RS roztroušená skleróza SAH S-adenosylhomocystein SALSA Sacramento Area Latino Study on Aging SAM S-adenosylmetionin SCD subakutní kombinovaná degenerace TC I transcobalamin I TC II transcobalamin II TC III transcobalamin III THF tetrahydrofolát TNF-α tumor nekrotizující faktor

8 1 Úvod Kaţdý člověk si vitaminy spojuje především s rostlinnými potravinami, přesto i potraviny ţivočišného původu obsahují vitaminy, které jsou pro naše tělo stejně důleţité. Vitamin B 12, kobalamin, mezi tyto vitaminy zajisté patří. Jeho výjimečnost právě tkví v přítomnosti v potravinách ţivočišného původu. Problematika vitaminů je obecně velmi sloţitá, je tomu tak i v případě kobalaminu a i přes veškerý výzkum zůstávají některé otázky týkající se kobalaminu stále otevřené, zejména v oblasti následků jeho hypovitaminózy. V posledních letech se mu věnuje velká pozornost zejména v důsledku fortifikace obilovin kyselinou listovou, kdy se zaníceně diskutuje o tzv. maskování deficitu kobalaminu folátem. Mnoho současných studií se zabývá deficitem kobalaminu a jeho vztahem k různým onemocněním. Zejména se jedná o onemocnění, ve kterých hraje roli hyperhomocysteinemie, ke které má kobalamin velice úzký vztah vzhledem ke své funkci v těle. Diskutuje se zejména o chorobách v oblasti kardiovaskulárního a nervového systému a jejich vztahu k deficitu kobalaminu. Současná věda a medicína se zabývají otázkami, zda je moţné řešit onemocnění zmiňovaných orgánových systémů prostřednictvím léčby hyperhomocysteinemie kobalaminem. Představme si, ţe by bylo moţné řešit kardiovaskulární onemocnění, u nás smrtelnou skupinu chorob číslo 1, zvýšenou dodávkou kobalaminu! Je to samozřejmě úţasná myšlenka, ale je také samozřejmě značně zjednodušená, jelikoţ na chorobách kardiovaskulárního i nervového systému se podílí více rizikových faktorů. Kobalamin by přesto mohl pomoci, alespoň části lidem trpících těmito chorobami, zejména pokud by byly řešeny v časném stadiu. Kardiovaskulární a nervová postiţení jsou charakteristická zejména pro jednu populační skupinu: seniory. Senioři společně s vegany, často cílovými skupinami studií, u kterých se zkoumá deficit kobalaminu. Senioři jsou rizikovou skupinou z hlediska koincidence několika rizikových faktorů vzniku deficitu: fyziologicky zhoršená absorpce ţivin, sníţený pocit hladu a následně i sníţený přívod stravy, horší finanční moţnosti (kvalitní potraviny ţivočišného původu, tj. zdroje kobalaminu, jsou finančně náročnější), častý výskyt diabetu mellitu II. typu a následné uţívání perorálních antidiabetik, zejména pokud se jedná o metformin. Těchto několik faktorů můţe vyčerpat zásoby vitaminu v těle a v rámci několika let můţe dojít k objevení se příznaků deficitu kobalaminu. Dříve často diskutovanou skupinou byli příznivci alternativních výţivových směrů, ačkoli nyní je u nich známo, ţe riziko časného rozvoje projevů deficitu je u nich menší neţ u pacientů s malabsorpčními syndromy. 8

9 2 Historie objevu a chemická struktura kobalaminu 2.1. Historické souvislosti Objev kobalaminu je úzce spjat s onemocněním PA (perniciózní anémie). PA patřila mezi smrtelné a nevyléčitelné choroby ještě na počátku 20. století. V roce 1926 prokázali vědci George Minot a William Murphy, ţe se toto onemocnění dá léčit, v podstatě jednoduchým lékem, syrovými játry. Konzumace jater podpořila novotvorbu erytrocytů, a tím i zlepšení stavu nemocných, přestoţe v dnešní době je známo, ţe příčinou PA je nedostatek IF (intrinsic faktor, vnitřní faktor). Objev léku na PA byl odměněn Nobelovou cenou. Aţ po dvou desetiletích byla z jater extrahována látka, která dostala název vitamin B 12 kyanokobalamin, později byly všechny látky s obdobným účinkem zařazeny pod kobalaminy (25,36,59). Vitamin byl objeven Angličanem Smithem, Američanem Rickesem a dalšími spolupracovníky. Struktura byla popsána Dorothy Hodgkinovou. Syntézu poprvé provedl Robert Woodward v roce 1965 (23,59) Chemická struktura Pod pojem vitamin B 12 zahrnujeme skupinu sloučenin mající obdobné vlastnosti. Existuje několik forem kobalaminu, dle navázané skupiny: adenosylkobalamin a methylkobalamin Aktivní formy vitaminu, které se však do doplňků stravy nevyuţívají kvůli své nízké stabilitě vůči světelnému záření a oxidaci. Ligandem methylkobalaminu je methyl, ligandem adenosylkobalaminu je na pátém uhlíku 5 -deoxyadenosyl. hydroxykobalamin Ligandem je hydroxylová skupina. Téţ je někdy vyuţíván pro terapeutické účely. kyanokobalamin Vyuţívá se do doplňků stravy, díky své stabilitě a snadné konverzi na aktivní formy vitaminu. V přírodě se vyskytuje velice málo, vzniká spíše syntetickou cestou. V této formě je ve struktuře vitaminu vázaný kyanidový aniont. Biochemické názvosloví doporučuje, aby se jako vitamin B 12 označovala právě tato forma vitaminu. akvakobalamin Jaký ligand je vázaný v této formě vitaminu je zřejmý jiţ z názvu, je jím voda. sulfitkobalamin V tomto případě je ve struktuře kobalaminu vázán siřičitanový aniont. nitrokobalamin 9

10 Všechny formy vitaminu, které přijmeme v potravinách nebo v doplňcích stravy, jsou přeměňovány na aktivní formy kobalaminu, které jsou vyuţity jako kofaktory 2 enzymů: metionin syntázy a L-malonylCo A mutázy (9,10,39,46,59,64). Obrázek 1 Struktura vitaminu a jeho možných ligand (66) Základem chemické struktury je korinový kruh, v jehoţ centru je vázán kobalt. Vazba kovu a uhlíku se v přírodě příliš často nevyskytuje, v tomto případě jí jsou schopny vytvořit pouze mikroorganismy (8). Díky přítomnosti korinu je skupina nazývána korinoidy. Korinový kruh je tvořen 4, vzájemně vázánými, redukovanými pyrrolovými kruhy. Obdobnou strukturu, lze vidět u hemových barviv a chlorofylů, ačkoli existují drobné rozdíly. Ve struktuře kobalaminu je vázán velký počet substituentů, zejména se jedná o methylové zbytky (na pyrrolových jádrech a v polohách 5 a 15) a acetamidové skupiny (propionamidové zbytky v počtu čtyř v α poloze, dále po třech acetamidech v β poloze) (64). Kobalt, který je vázán v centru molekuly, je schopen vázat aţ 6 ligand pomocí koordinačních vazeb. Čtyři vazby jsou obsazeny dusíky pyrrolových kruhů, pátá vazba patří druhému atomu dusíku 5,6-dimethylbenzimidazolu (v α poloze), avšak není pravidlem, aby byla obsazena. Pokud je obsazena, mají tyto formy vitaminu název kobalaminy. V případě, ţe se ve struktuře vyskytuje jiná báze neţ imidazolová (např. purinová, pyrimidinová) mluvíme o tzv. analogu vitaminu. Poslední, šestá, vazba slouţí pro navázání různých skupin, ale můţe zůstat i volná. 10

11 Obrázek 2 Struktura kobalaminu a pseudokobalaminu (66) Dle jiného pohledu můţeme ve struktuře vitaminu rozlišovat horní a spodní část (ligand). Spodní část, α, je nukleotidová. Tvoří ji fosforibo 5,6 dimethylbenzimidazol, který je jedním ze svých dusíků vázán na kobalt. Při vazbě na enzym je tato část odstraněna, zůstává histidinový zbytek. Horní část, β, můţe mít různé podoby dle vazby skupiny, od níţ odvozujeme název formy vitaminu (methylkobalamin, ) (10,59). Kobalt můţe měnit své oxidační číslo. Vyskytuje se tak v jednomocné, dvojmocné a trojmocné podobě. Kob(I)alamin je tzv. aktivním vitaminem, protoţe váţe ligandy a můţe tak měnit své oxidační číslo. Methylkobalamin, adenosylkobalamin, hydroxykobalamin a akvakobalamin obsahují trojmocný kobalt (8,9,59,64). 11

12 3 Zdroje a biodostupnost vitaminu 3.1 Zdroje a stálost vitaminu Pro kobalamin je charakteristická přítomnost v potravinách ţivočišného původu. Přesto jsou primárními producenty mikroorganismy (některé cyanobakterie), řasy a houby (některé kvasinky např. druh Candida utilis) (64). Přestoţe i lidská bakteriální mikroflóra tlustého střeva produkuje kobalamin, není moţné jej jiţ z tlustého střeva vstřebat a vyuţít pro potřeby organismu. Člověk je tedy odkázán na přívod tohoto vitaminu potravou. Bakteriální flóra ţivočichů syntetizuje kobalamin, který se následně ukládá ve svalovině a vnitřnostech. Přestupuje i do vajec a mléka, v případě ţivočišných produktů. Pro produkci kobalaminu v gastrointestinálním traktu (pomocí mikroflóry bachoru a střev) je nutný dostatečný přívod kobaltu. Kobalt musí být obsaţen v krmivu zvířat pro dostatečnou syntézu kobalaminu (23). Na druhé straně rostlinné produkty jsou na kobalamin velmi chudé. Dalšími zdroji mohou být fortifikované potraviny, zejména obiloviny (58). Potraviny rostlinného původu mohou být zdrojem kobalaminu pouze, pokud došlo k bakteriální fermentaci (51). Přesto konzumace fermentovaných potravin nemůţe pokrýt denní potřebu kobalaminu. Bakterie nejsou schopny nasyntetizovat dostatečné mnoţství během fermentačního procesu (39). Další moţností, kdy mohou být potraviny rostlinného původu zdrojem kobalaminu, je pokud byly tyto rostliny kontaminovány hnojivem nebo díky přítomnosti bakterií fixujících dusík v hlízách (např. luštěniny) (23). Játra jsou nejbohatším zdrojem kobalaminu z toho důvodu, ţe se zde kobalamin kumuluje a následně skladuje. Mezi další významné zdroje patří maso, drůbeţ, ryby, vejce (zejm. ţloutek), mořské plody (zejména škeble, ústřice). V těchto produktech je přítomen kobalamin ve formě: adenosyl- a hydroxykobalaminu. V mléce a mléčných produktech je niţší obsah kobalaminu, je zde přítomen ve formě metyl- a hydroxykobalaminu. Z mléka přechází do sýrů (zejména typu cottage, tvrdých sýrů, plísňových sýrů modré typy) kolem 20 aţ 60 % kobalaminu. Zdrojem kobalaminu, zejména ve formě kyanokobalaminu a hydroxykobalaminu, jsou i doplňky stravy. Kyanokobalamin je poté v těle přeměňován na methylkobalamin a adenosylkobalamin (23,70). Zajímavé bylo srovnání mezi jednotlivými zeměmi, jaký podíl tvořily potraviny ţivočišného původu z přijaté energie, výsledky vycházely z hodnocení spotřeby prováděné FAO na základě Food balance sheets. Výsledky odpovídají ekonomické vyspělosti daného státu, protoţe lidé s nízkým příjmem si nemohou dovolit kvalitní potraviny ţivočišného původu, které by jim poskytly dostatek kobalaminu. Stravovací zvyklosti jsou ovšem kromě 12

13 ekonomických faktorů ovlivněny dále nemalou měrou také tradicemi či např. náboţenstvím. Ve většině států světa tvoří tyto potraviny pod 20 % celkové energie, v bohatších oblastech Afriky nad 20 %, přičemţ v ostatních oblastech Afriky je to pod 10 %. V USA tvoří potraviny ţivočišného původu 40 % energie (2). Stálost vitaminu během kulinárních úprav je relativně vysoká. Díky své vazbě na proteiny si uchovává aţ 70 % své aktivity. Výjimkou je pasterizace mléka, zde dochází ke ztrátám 5-10 % (39, 70). Vařením masa dochází ke ztrátám kolem 30 %. Během sušení potravin dochází k přeměně kobalaminu na jeho inaktivní formy. Objevují se i názory, ţe uţíváním nadměrných dávek vitaminu C (0,5 aţ 1g) se ničí kobalamin v potravinách. Účinek vitaminu C můţe být ještě znásoben, pokud je přítomno ţelezo nebo nitráty v potravině. Vlivy vitaminu C, ţeleza, nitrátů však ještě nebyly předmětem studie, a tudíţ jejich účinek není zatím plně prokázán (3, 46). Byly zjištěny aţ 50% ztráty vitaminu při pěti minutovém mikrovlnném ohřevu mléka % ztráty nastávají při 2-5 minutovém varu mléka. V experimentech bylo mléko vystaveno fluorescenčnímu světlu při 4 C po 24 hodin ztráty kobalaminu byly opět značné, avšak rozsah ztrát souvisel s typem mléka. V experimentu bylo kysané mléko vystaveno teplotě 4 C a takto skladováno po 14 dní, následně byly zjištěny vysoké ztráty vitaminu. Rozsah ztráty vitaminu v kysaném mléce byl porovnáván s výsledky obyčejného mléka. Kulinární úpravy ryb způsobují ztráty od 2,3 do 14,8 % (70). 3.2 Biodostupnost vitaminu Biodostupnost vitaminu B 12 z vajec, masa a ryb je okolo %. Dle Combse se biodostupnost vitaminu velmi zhoršuje při příjmu 2 mg na den. Při tomto vysokém příjmu dochází k překročení kapacity aktivního transportu přes střevní stěnu. Postupně se tedy přechází na pasivní transport, difúzi, která má velmi nízkou účinnost, kolem 1-2 %. Kromě závislosti na účinnosti transportu vitaminu přes střevní stěnu je dostupnost vitaminu dále závislá na uvolnění kobalaminu z vazby na proteiny v potravinách (58). 13

14 Graf 1 ukazuje účinnost absorpce v závislosti na dávce (na ose x lze vidět dávku v mikrogramech, na ose y procento vitaminu, který se z dávky absorbuje) (28) Z předchozího grafu vyplývá, ţe čím je menší dávka kobalaminu v konzumované potravině, tím lépe je vitamin z potraviny vyuţit - absorbován. Nejvyšší účinnost je v rozmezí 0,1 aţ 0,5 µg vitaminu na potravinu (účnnost absorpce je nad 70 %). Pokud dávka vitaminu překročí 25 µg, absorbuje se pouhé 1 % z dávky (2). Hodnocení kobalaminu (množství a biodostupnost) v jednotlivých potravinových skupinách (dle Watanabe): Odhaduje se, ţe se z pokrmu můţe absorbovat kolem 1,5 aţ 2 µg kobalaminu. Toto mnoţství je naše tělo schopno účinně, aktivním transportem přenést přes střevní stěnu. Čím více je v potravině kobalaminu, tím účinnost absorpce klesá (kapacita aktivního mechanismu transportu je překročena) Živočišné potraviny Maso Biodostupnost kobalaminu z masa, dle studií, závisí na jeho mnoţství v porci. Nejvyšší biodostupnost, z plátku skopového masa, byla zaznamenána u 200 g plátku (v porovnání se 100 g a 300 g porcí) %. V tomto plátku byl přítomen kobalamin v mnoţství 3 µg. U játrové paštiky, která měla velmi vysoký obsah kobalaminu (38 µg), byla dostupnost pouze kolem 10 %, coţ prokazuje výsledky studií o přesycenosti aktivního transportu. Drůbeţí maso 14

15 mělo nejvyšší dostupnost kobalaminu ve 100 g porci, kde bylo mnoţství kobalaminu nejniţší (0,4 aţ 0,6 µg) 65% Mléko Kobalamin v kravském mléce je vázán na TC, který je přítomen i v lidském organismu. Biodostupnost je %. Mnoţství kobalaminu v mléku není nijak vysoké, pohybuje se okolo 0,3 aţ 0,4 µg na 100 g, přesto mu patří celkem velký podíl na kaţdodenním přísunu vitaminu v rámci populace. 20 aţ 60 % kobalaminu z mléka přechází do sýrů typu cottage, tvrdých sýrů a sýrů s modrou plísní. Při experimentech se syrovátkou bylo prokázáno, ţe během kysání je mnoţství kobalaminu sníţené, experimentátoři si to vysvětlují tvorbou směsi kobalaminu, který nelze zachytit současnými metodami. Lze je však stanovit pomocí ultrazvuku a proteolytických enzymů, avšak výsledky o jejich stanovení zatím nejsou zveřejněny Vejce Největší podíl kobalaminu je ve vaječném ţloutku. Mnoţství kobalaminu v celém vejci je 0,9 aţ 1,4 µg na 100 g. Stejně jako mléko a mléčné výrobky mají vejce velký podíl na celkovém denním příjmu vitaminu. Biodostupnost byla sledována u míchaných vaječných ţloutků, celých vajec, vařených vajec a smaţených vajec (volské oko). V průměru byla biodostupnost 7,5 %, přičemţ nejvyšší byla u smaţených vajec (volské oko) a nejniţší u míchaných celých vajec. Lze vidět, ţe ve srovnání s ostatními produkty ţivočišného původu, je vyuţitelnost vitaminu z vajec velmi nízká Mořské plody Mořské plody, stejně jako ryby, v českém jídelníčku příliš nenajdeme, přesto jsou bohatým zdrojem kobalaminu díky své schopnosti kumulovat bakterie syntetizující kobalamin. Mnoţství kobalaminu se pohybuje kolem 10 µg /100 g, přesto můţe být toto mnoţství překročeno Ryby, solené a fermentované ryby, rybí omáčky Přestoţe ryby patří mezi významnější zdroje kobalaminu, v českých jídelníčcích se ryby příliš často neobjevují, naopak např. u asijské populace ryby pokrývají většinu potřeby kobalaminu. Mnoţství kobalaminu se liší dle druhů ryb, avšak pohybuje se mezi 3 a 8,9 15

16 µg/100 g. Byla měřena biodostupnost kobalaminu u pstruha duhového s průměrným výsledkem 38 %. Velmi vysoké hladiny kobalaminu byly naměřeny v solených a fermentovaných játrech lososa, v Japonsku se tato lahůdka na trhu objevuje pod názvem Mefun. Autor ji doporučuje zejména lidem s malabsorpcí kobalaminu z potravy. V našich podmínkách je tato potravina asi velmi těţko dostupná (v obchodech i finančně), zejména pro seniory, kteří jsou z hlediska malabsorpce rizikovou skupinou. Není pravděpodobné, ţe by senioři konzumovali tuto potravinu, vzhledem k popularitě ryb a rybích výrobků v České republice. Stejný problém je i u rybích omáček. Jsou velmi uţívané v Japonské kuchyni, v našich podmínkách nikoli. Rybí omáčky, ale nejsou povaţovány za dobrý zdroj kobalaminu z hlediska konzumace nepatrného mnoţství a z hlediska přítomnosti korinoidů, které se nepodařilo dostupnými laboratorními metodami identifikovat. V rámci norské Hordaland Homocysteine Study se prokázalo, ţe přívod kobalaminu z mléčných produktů a ryb můţe významně zlepšovat hladinu kobalaminu v plazmě. Dále tato studie poukazuje na lepší biodostupnost kobalaminu z mléčných produktů (68) Rostlinné potraviny Zelenina Zelenina není obecně příliš známa jako zdroj kobalaminu. Existovaly určité informace o přítomnosti kobalaminu v bambusových výhoncích. Přítomnost vitaminu, však nebyla prokázána. Prokázal se pouze alkali-rezistentní faktor, který vykazuje aktivitu kobalaminu. Tento faktor byl poté objeven i v zelí, špenátu, celeru. Nepatrná mnoţství kobalaminu byla nalezena např. v brokolici, chřestu, klíčcích fazolí mungo. U těchto zelenin se předpokládá, ţe kobalamin získávají z organických hnojiv. Bylo prokázáno zvýšení hladiny kobalaminu v ječmenu a špenátu při pouţívání kravského hnoje. Jeden experiment byl zaměřen na ředkev bílou setou, z výsledků vyplývá, ţe pokud budou její semena máčena v roztoku kobalaminu (koncentrace: 200 µg/ml) ještě před klíčením, lze zvýšit celkové mnoţství vitaminu (aţ na 170 µg/100 g). Autor takto obohacenou zeleninu doporučuje zejména seniorům Čaje a čajové lístky V čajových lístcích byla nalezena nízká mnoţství kobalaminu a to ve všech druzích: zeleném, červeném, modrém (pro většinu Čechů asi exotický druh čajových lístků) a černém. Černý čaj vykazoval ze všech druhů nejvyšší hladiny (0,3 aţ 1,2 µg). U krys byla prokázána 16

17 biodostupnost kobalaminu z černého čaje typu Batabata-cha. Krysy dostávaly 50 ml čaje za den po dobu 6 týdnů, po této době byla prokázána niţší hladina MMA (methylmalonové kyseliny). Přesto pokud by se prokázala biodostupnost i u člověka, není moţné pokrýt běţnou spotřebou čaje potřebu kobalaminu (1 2 l čaje poskytují ng kobalaminu) Sója Sójové boby obsahují velmi nízký obsah kobalaminu. Při výrobě tempehu, fermentovaný výrobek ze sójových bobů, se do něj dostávají bakterie, které zvyšují hladiny kobalaminu. Obsah vitaminu v tempehu je 0,7 aţ 0,8 µg/100 g. Výrobek natto, taktéţ z fermentovaných sójových bobů, obsahuje velmi nízké mnoţství kobalaminu Jedlé mořské řasy Řasy nejsou obvyklou součástí jídelníčku typického českého občana, najdeme je spíše v asijské kuchyni nebo v pokrmech lidí preferující alternativní výţivu. Nejčastěji vyuţívanými druhy pro lidskou výţivu jsou Enteromorpha sp. a Porphyra sp., mnoţství vitaminu, které je v nich obsaţeno se pohybuje od 32 do 78 µg/100 g suché hmotnosti. Tyto nori řasy jsou vyuţívány zejména při tvorbě sushi. U těchto druhů je prokázáno, ţe kobalamin obsahují, v jiných druzích je vitamin pouze v minimálním mnoţství. Nepřítomnost inaktivních analog a přítomnost kobalaminu ve zmiňovaných druzích mořských řas a dále i v eukaryotických mikrořasách (Chlorella sp. a Pleurochrysis carteae) prokázal Watanabe se svými spolupracovníky. Výše zmíněné druhy jsou vyuţívány pro výrobu doplňků stravy. Byla provedena studie zkoumající vliv kobalaminu z řasy Porhyria yezoensis na biochemické parametry. Experiment byl prováděn na potkanech, kteří měli deficit kobalaminu a byli krmeni stravou obsahující výše zmíněnou řasu. Po 20 dnech této stravy byly měřeny hodnoty MMA v moči a hodnotily se zásoby kobalaminu v játrech. Vylučování MMA se výrazně sníţilo a zásoby vitaminu vzrostly. Studie potvrdila biodostupnost vitaminu u potkanů. Ze dvou studií prováděných mezi vegany vyplývá, ţe přívod nori řas je prospěšný z hlediska sníţení rizika deficitu u veganů a hladiny kobalaminu jsou aţ 2x vyšší mezi vegany konzumujícími nori řasy Jedlé cyanobakterie Kyanobakterie, zejména rodu Spirulina, Aphanizomenon a Nostoc jsou vyuţívány pro produkci výrobků farmaceutických firem. V rámci průzkumu se autor zaměřil na tablety obsahující Spirulinu. Obsah vitaminu B 12 byl 127 aţ 244 µg/100 g, přesto více neţ ¾ byla 17

18 prokázána jako pseudovitamin, který lidské tělo nedokáţe absorbovat. Objevila se studie, která prokazovala, ţe vitamin B 12 ze Spiruliny můţe znemoţnit metabolismus kobalaminu, tento výsledek byl jinou studií později zpochybněn. Ovšem autor dále poukazuje na nutnost dalších studií, které by osvětlili otázku biodostupnosti vitaminu ze Spiruliny. Uţ Fragakis ve své knize z 2003 poukazuje na přítomnost inaktivních analog kobalaminu ve Spirulině. Varuje také příznivce alternativních výţivových směrů před uţíváním Spiruliny jako zdroje kobalaminu (20). Stejné varování vyslovuje i Webb ve své knize (71). Autor prokázal, ţe bakterie Escherichia coli a Aphanizomenon flos-aquae obsahují pouze pseudovitamin, analoga vitaminu, korinoidy. Obsah vitaminu B 12 byl stanoven na 616 µg/100 g. Dále zkoumali Aphanothece sacrum a Nostoc commune. Obě kyanobakterie obsahovaly velké mnoţství vitaminu, avšak z velké většiny se jednalo o pseudovitamin. U kyanobakterie Nostoc commune byl podíl aktivního vitaminu 12 %. Z předchozích odstavců vyplývá, ţe kyanobakterie nejsou vhodným zdrojem kobalaminu Fortifikované obiloviny V USA je velké procento kobalaminu přijímáno právě z takto obohacovaných obilovin. Z několika průzkumů vzešel návrh na obohacení nejen kobalaminem, ale také vitaminem B 6 a kyselinou listovou současně. Záměrem bylo sníţit hladinu Hcy (homocystein) v plazmě a zvýšit hladiny těchto vitaminů. Tento typ obilovin je povaţován za vhodnou potravinu pro rizikové skupiny deficitu: seniory a vegetariány, zejména tedy vegany. V americké studii Tucker s kolegy sleduje účinek fortifikovaných obilovin na hladinu Hcy. Obiloviny byly fortifikovány kobalaminem, folátem a pyridoxinem. Výsledkem bylo, ţe pravidelná denní konzumace 1 šálku (definovaný jako 0,24 l) fortifikovaných obilovin vede ke sníţení hladiny Hcy a zvýšení koncentrace výše zmíněných B vitaminů. Dávka vitaminů byla 440 µg kyseliny listové, 1,8 mg pyridoxinu a 4,8 µg kobalaminu. Jednalo se o randomizovanou dvojitě zaslepenou studii. Studie byla prováděna po dobu 14 dní a subjekty byly staršího věku (50 aţ 85 let), coţ je velké pozitivum studie, z hlediska věkem podmíněné zhoršené absorpce vitaminů. Participanti byli označeni jako relativně zdraví. Počet kuřáků v této studii byl nízký 3 aţ 6 %. Byly vytvořeny dvě skupiny: jedna konzumující fortifikované obiloviny a druhá kontrolní. Z hlediska kobalaminu u skupiny konzumující fortifikované obiloviny došlo ke zvýšení hladiny, avšak hladiny kobalaminu u kontrolní skupiny se nijak výrazně nezměnily. Zajímavá byla odezva hladiny Hcy, u skupiny konzumující obohacené obiloviny došlo ke sníţení, ale u skupiny kontrolní došlo ke zvýšení hladiny Hcy, přestoţe na počátku byla hladina u participantů nízká. Konzumaci obilovin více jak čtyřikrát za týden 18

19 a při současném neuţívání suplementů, je o 50 % niţší pravděpodobnost nízké hladiny kobalaminu neţ u lidí nekonzumující obiloviny ani doplňky stravy (62). 3.3 Fortifikace vitaminem B 12 FAO vysvětluje pojem fortifikace potravin jako přidání nutrietu v mnoţství, které je vyšší neţ přirozeně se vyskytující mnoţství nutrietu v potravině. Pod pojmem fortifikace není zahrnuto obnovení ztrát vitaminu během technologické úpravy, fortifikace znamená obohacení potraviny. Obohacování se týká zejména potravin, které jsou konzumovány běţně, většinovou populací (např. sůl v případě jódu, obiloviny v případě vitaminu skupiny B). Fortifikace se uskutečňuje pouze jedním mikronutrientem, nebo skupinou nutrietů (19). FAO má svá obecná a specifická doporučení ohledně fortifikace. Dvě specifická doporučení jsou určena i pro vitaminy skupiny B. První z nich se týká rozvoje a zlepšování metod pro hodnocení stavu vitaminů skupiny B v populaci, druhé se dotýká problému jejich fortifikace (folátu, kobalaminu a pyridoxinu) a jejich vztahu k hladině Hcy, přičemţ FAO doporučuje další výzkum v této oblasti (17). V ČR je obohacování potravin legislativně řešeno vyhláškou č.225/2008 Sb., přičemţ se opírá o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006. Evropské nařízení z roku 2006 v příloze uvádí kobalamin na seznamu vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidávány do potravin. Další příloha uvádí formy, ve kterých můţe být kobalamin přidáván, jedná se kyanokobalamin a hydroxykobalamin (41,69). Fortifikací folátem došlo ke zvýšení hladiny kyseliny listové v plazmě, pozitivem bylo i nemalé procento lidí, u nichţ se sníţila hladina Hcy, přesto ne u všech se podařilo vyřešit vyšší hladinu Hcy. Tucker v americké studii vyzdvihuje pozitivum fortifikace obilovin současně s kobalaminem a pyridoxinem pro vyřešení zbylých případů s vysokou hladinou Hcy. Uvádí, ţe tato komplexní fortifikace vedla ke sníţení prevalence (v rámci skupiny participantů) vysoké hladiny Hcy ze 13 na 3 %. Autor dále poukazuje na výhodu fortifikace, zejména u starších lidí, kteří nechtějí konzumovat doplňky stravy a moţnost fortifikovaných potravin by pro ně byla přirozenější formou suplementace (62). Allen ve svém článku přemýšlí nad významem fortifikace mouky jako prostředku pro zlepšení stavu kobalaminu u seniorů a jiných rizikových skupin. Předpokládá se, ţe fortifikace potravin by prospěla zejména hladině kobalaminu u seniorů, protoţe zejména senioři mají problémy s uvolněním vitaminu z potravy díky přirozenému vymizení parietálních buněk, atrofické gastritidě. Přesto jsou nutné další studie, které by potvrdily přínos fortifikace pro tento účel. 19

20 Volný kobalamin by senioři měli být schopni absorbovat, pokud u nich nedošlo k progresi PA, přesto tento přechod není tak častý a nedostatek vitaminu nebyl příliš váţný ani u nediagnostikovaných pacientů, jak prokázala Californská studie. SALSA (Sacramento Area Latino Study on Aging) prokázala, ţe u některých seniorů se objevuje zhoršená absorpce a nutnost vyšších dávek kobalaminu, ačkoli nebyla diagnostikována PA (2). Allen dále uvádí Framingham Offspring Study, která byla prováděna v USA, a její výsledky o vlivu fortifikovaných potravin, doplňků stravy a obvyklých potravin (ţivočišného původu) na hladinu kobalaminu. Při zdvojnásobení příjmu docházelo ke zvýšení hladiny o 45 pmol/l, přičemţ všechny tři zkoumané skupiny měly obdobný účinek na hladinu. Při zkoumaní vlivu na hladinu u participantů, kteří nekonzumovali doplňky stravy, fortifikované potraviny zvýšily jejich hladinu o 24 pmol/l, mléčné výrobky o 39 pmol/l a skupina masa, ryb a drůbeţe zvýšila hladinu o 12 pmol/l. Z hlediska fortifikace mouky je doporučována dávka vitaminu 2 µg/100 µg. Hlavní překáţkou je finanční stránka fortifikace (2). Dávka je navrhována Flour Fortification Initiative, která se sama nazývá sítí neţ organizací. Spojuje jednotlivé státy a jejím cílem je začlenit fortifikaci do běţného procesu výroby mouky a zlepšit zdravotní stav konzumentů (16). Allen ve své studii závěrem shrnuje důsledky fortifikace mouky. Tento krok sníţí prevalenci deficitu u lidí, kteří nekonzumují potraviny ţivočišného původu, fortifikované obiloviny a doplňky stravy, nebude však účinný u seniorů s PA, coţ ale není překvapující. Fortifikace mouky by byla velkým přínosem ve státech třetího světa, kde je velmi nízký přívod potravin obecně a potraviny ţivočišného původu jsou konzumovány méně neţ příleţitostně (2). 20

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru.

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru. sp.zn. sukls130102/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma 50 mg / 250 g obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje benfotiaminum 50 mg a cyanocobalaminum

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Nízkomolekulární, biologicky aktivní dusíkaté látky bazické povahy odvozené od aminokyselin Nepostradatelné pro organismus V malých koncentracích přirozená složka

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Význam správné výživy a kyseliny listové v prevenci VVV

Význam správné výživy a kyseliny listové v prevenci VVV Význam správné výživy a kyseliny listové v prevenci VVV Mgr. Lenka Suchopárová 20. 10. 2010 MŠMT Kyselina listová Vitamin skupiny B. Vitamin rozpustný ve vodě. Biologickou aktivitu kyseliny listové mářada

Více

Stanovení protilátek proti parietálním buňkám žaludku a jejich typizace

Stanovení protilátek proti parietálním buňkám žaludku a jejich typizace Stanovení protilátek proti parietálním buňkám žaludku a jejich typizace Ivana Stiborová a kol. ZU UL OLI CIM XVII. ČASOMIL Český A Slovenský Odborný Meeting Imunologických Laboratoří 12. 14. 6. 2013 v

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D)

VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D) VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D) P. TLÁSKAL FN MOTOL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU VÁPNÍK VÁPNÍK - jeho ionty jsou nezbytné pro život buněk

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls188660/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum 100 mg Pyridoxini hydrochloridum 100

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum ( vitamin

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls190224/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N Měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky 1 tobolka obsahuje: benfotiaminum pyridoxini hydrochloridum

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV a) Chemické složení a. biogenní prvky makrobiogenní nad 0,OO5% (C, O, N, H, S, P, Ca.) - mikrobiogenní pod 0,005%(Fe,Zn, Cu, Si ) b. voda 60 90% každého organismu - 90% příjem

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Benfogamma 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje: Benfotiaminum 50,0 mg Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Obalené tablety.

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

- pojmy. Omnivor. Modifikovaná. Semivegetarián Pulo-vegetari. Vegetarián. eliminace. konzumují pouze kuřata Pisco-vegetari

- pojmy. Omnivor. Modifikovaná. Semivegetarián Pulo-vegetari. Vegetarián. eliminace. konzumují pouze kuřata Pisco-vegetari Alternativní výživa v dětském m věkuv Alternativní výživa v dětskd tském m věku v - pojmy Omnivor Bez omezení živočišné stravy Modifikovaná živočišná dieta Omezování určitých druhů živočišné stravy, ne

Více

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin 2 Vladimíra Kvasnicová Odbourávání AMK 1) odstranění aminodusíku z molekuly AMK 2) detoxikace uvolněné aminoskupiny 3) metabolismus uhlíkaté kostry AMK 7 produktů 7 degradačních

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi VITAMÍNY autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Nejznámějším vitamínem je určitě, kyselina L askorbová. Porovnej její strukturu s glukózou (glukofuranozou). Čím se obě struktury liší a v čem

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu Trávení Jan Kučera Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu Trávicí trakt člověka (trubice + žlázy) Dutina ústní Hltan Jícen Žaludek Tenké střevo Tlusté

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D.

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. ENZYMY RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. Enzymy: katalyzátory živé buňky jednoduché nebo složené proteiny Apoenzym: proteinová část Kofaktor: nízkomolekulová neaminokyselinová struktura nezbytně nutná pro funkci

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Chrtová Libuše Novotná Tereza Nutriční specialista

Chrtová Libuše Novotná Tereza Nutriční specialista Chrtová Libuše Novotná Tereza Nutriční specialista Vitamíny Nezbytné pro život Účastní se biochemických pochodů, antioxidační potenciál (působí proti volným radikálům, které mohou v těle škoditvolné radikály

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu: Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika I Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika zabývá se procesy, které modifikují změny koncentrace léčiva v organismu ve vazbě na čas v němž probíhají změnami

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu Otázka: Enzymy, vitamíny, hormony Předmět: Chemie Přidal(a): VityVity Enzymy, vitamíny, hormony a jejich význam pro biologickou funkci živých organismů Enzymy - látka sloužící jako biokatalyzátory - historie:

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více