MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Vitamin B 12 základní aspekty ve výživě a zdraví Bakalářská práce v oboru Nutriční terapeut Vedoucí bakalářské práce: MVDr. Halina Matějová Autor: Eva Drobníková Brno, květen 2012

2 Jméno a příjmení autora: Eva Drobníková Studijní obor: Nutriční terapeut Pracoviště: Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně Ústav preventivního lékařství Název bakalářské práce: Vitamin B 12 základní aspekty ve výţivě a zdraví Vedoucí bakalářské práce: MVDr. Halina Matějová Rok obhajoby: 2012 Počet stran: 116 Počet příloh: 2 Anotace: V teoretické části bakalářské práce jsou shrnuty současné poznatky o kobalaminu. Podrobně se věnuje metabolismu vitaminu v těle, od absorpce aţ po exkreci, dále zdrojům vitaminu a jejich biodostupnosti pro lidské tělo. Významná část textu se zabývá deficitem vitaminu, zejména jeho příčinami, projevy, diagnostikou, léčbou. V závěru teoretické části je řešen vztah kobalaminu k nervovému systému, kardiovaskulárním onemocněním a diabetu mellitu. Praktická část uvádí kazuistiky tří osob ve zvýšeném riziku deficitu kobalaminu (semivegetarián, 2 senioři). Klíčová slova: kobalamin, deficit kobalaminu, anémie, folát, hyperhomocysteinemie, neurologické obtíţe, senior Annotation: The bachelor thesis summarizes present knowledge about cobalamin. Thesis especially describes metabolism of vitamin, sources of vitamin and its bioavailability in human body. Significant part of thesis deals with the cobalamin deficiency, especially its causes, symptoms, diagnosis, therapy. Another part studies relation between cobalamin and nervous system, cardiovascular system and diabetes mellitus. Three case reports of people in risk of cobalamin deficiency (semivegetarian, 2 seniors) are given in practical part. Keywords: cobalamin, cobalamin deficiency, anemia, folate, hyperhomocysteinemia, neurological disorders, elderly

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením MVDr. Haliny Matějové a uvedla v seznamu literatury všechny pouţité literární a odborné zdroje. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. V Brně dne.. Eva Drobníková

4 PODĚKOVÁNÍ: Tímto bych chtěla poděkovat MVDr. Halině Matějové, vedoucí bakalářské práce, za pomoc při získávání kvalitní odborné literatury, za cenné rady při tvorbě teoretické i praktické části práce a neméně bych jí chtěla poděkovat i za velkou trpělivost. Dále bych chtěla poděkovat svým blízkým za podporu při psaní bakalářské práce a v průběhu celého studia.

5 Obsah 1 ÚVOD HISTORIE OBJEVU A CHEMICKÁ STRUKTURA KOBALAMINU Historické souvislosti Chemická struktura ZDROJE A BIODOSTUPNOST VITAMINU Zdroje a stálost vitaminu Biodostupnost vitaminu Fortifikace vitaminem B ABSORPCE Aktivní transport Pasivní transport Reabsorpce vitaminu enterohepatálním cyklem Faktory negativně ovlivňující absorpci Metody zjišťování absorpce vitaminu TRANSPORT Transportní proteiny Faktory negativně ovlivňující transport METABOLISMUS Exkrece kobalaminu SKLADOVÁNÍ KOBALAMINU V LIDSKÉM TĚLE TOXICITA (RIZIKA NADMĚRNÉHO PŘÍJMU KOBALAMINU) FUNKCE KOBALAMINU V LIDSKÉM TĚLE Metionin syntáza L-methylmalonylCoA mutáza Další funkce kobalaminu DEFICIT KOBALAMINU... 39

6 10.1 Projevy deficitu Příčiny deficitu Ohrožené skupiny Terapie Diagnostika Subklinický deficit kobalaminu KOBALAMIN A NERVOVÝ SYSTÉM Alzheimerova choroba Demence Kognitivní funkce Roztroušená skleróza Defekty nervové trubice a kobalamin KOBALAMIN A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ KOBALAMIN A DIABETES MELLITUS PRAKTICKÁ ČÁST Kazuistika Kazuistika Kazuistika DISKUZE ZÁVĚR ZDROJE PŘÍLOHY

7 Seznam zkratek 1C 1 uhlíkatá sloučenina 5 -methylthf 5-methyltetrahydrofolát AMK aminokyselina CPT 1 karnitinpalmitoyl transferáza 1 EGF epidermální růstový faktor FIGLU formiminoglutamová kyselina FFA free fatty acids (volné mastné kyseliny) Hcy homocystein holotcii holotranscobalamin II IF intrinsic factor (vnitřní faktor) IL 6 interleukin 6 MK mastná kyselina MMA methylmalonová kyselina MTHFR 5 -methyltetrahydrofolát reduktáza NAD nikotinamidadenindinukleotid NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát N 2 O oxid dusný NHANES National Health and Nutrition Examination Survey NSAID nesteroidní antiflogistika PA perniciózní anémie PAD perorální antidiabetikum PUFA polynenasycené mastné kyseliny RS roztroušená skleróza SAH S-adenosylhomocystein SALSA Sacramento Area Latino Study on Aging SAM S-adenosylmetionin SCD subakutní kombinovaná degenerace TC I transcobalamin I TC II transcobalamin II TC III transcobalamin III THF tetrahydrofolát TNF-α tumor nekrotizující faktor

8 1 Úvod Kaţdý člověk si vitaminy spojuje především s rostlinnými potravinami, přesto i potraviny ţivočišného původu obsahují vitaminy, které jsou pro naše tělo stejně důleţité. Vitamin B 12, kobalamin, mezi tyto vitaminy zajisté patří. Jeho výjimečnost právě tkví v přítomnosti v potravinách ţivočišného původu. Problematika vitaminů je obecně velmi sloţitá, je tomu tak i v případě kobalaminu a i přes veškerý výzkum zůstávají některé otázky týkající se kobalaminu stále otevřené, zejména v oblasti následků jeho hypovitaminózy. V posledních letech se mu věnuje velká pozornost zejména v důsledku fortifikace obilovin kyselinou listovou, kdy se zaníceně diskutuje o tzv. maskování deficitu kobalaminu folátem. Mnoho současných studií se zabývá deficitem kobalaminu a jeho vztahem k různým onemocněním. Zejména se jedná o onemocnění, ve kterých hraje roli hyperhomocysteinemie, ke které má kobalamin velice úzký vztah vzhledem ke své funkci v těle. Diskutuje se zejména o chorobách v oblasti kardiovaskulárního a nervového systému a jejich vztahu k deficitu kobalaminu. Současná věda a medicína se zabývají otázkami, zda je moţné řešit onemocnění zmiňovaných orgánových systémů prostřednictvím léčby hyperhomocysteinemie kobalaminem. Představme si, ţe by bylo moţné řešit kardiovaskulární onemocnění, u nás smrtelnou skupinu chorob číslo 1, zvýšenou dodávkou kobalaminu! Je to samozřejmě úţasná myšlenka, ale je také samozřejmě značně zjednodušená, jelikoţ na chorobách kardiovaskulárního i nervového systému se podílí více rizikových faktorů. Kobalamin by přesto mohl pomoci, alespoň části lidem trpících těmito chorobami, zejména pokud by byly řešeny v časném stadiu. Kardiovaskulární a nervová postiţení jsou charakteristická zejména pro jednu populační skupinu: seniory. Senioři společně s vegany, často cílovými skupinami studií, u kterých se zkoumá deficit kobalaminu. Senioři jsou rizikovou skupinou z hlediska koincidence několika rizikových faktorů vzniku deficitu: fyziologicky zhoršená absorpce ţivin, sníţený pocit hladu a následně i sníţený přívod stravy, horší finanční moţnosti (kvalitní potraviny ţivočišného původu, tj. zdroje kobalaminu, jsou finančně náročnější), častý výskyt diabetu mellitu II. typu a následné uţívání perorálních antidiabetik, zejména pokud se jedná o metformin. Těchto několik faktorů můţe vyčerpat zásoby vitaminu v těle a v rámci několika let můţe dojít k objevení se příznaků deficitu kobalaminu. Dříve často diskutovanou skupinou byli příznivci alternativních výţivových směrů, ačkoli nyní je u nich známo, ţe riziko časného rozvoje projevů deficitu je u nich menší neţ u pacientů s malabsorpčními syndromy. 8

9 2 Historie objevu a chemická struktura kobalaminu 2.1. Historické souvislosti Objev kobalaminu je úzce spjat s onemocněním PA (perniciózní anémie). PA patřila mezi smrtelné a nevyléčitelné choroby ještě na počátku 20. století. V roce 1926 prokázali vědci George Minot a William Murphy, ţe se toto onemocnění dá léčit, v podstatě jednoduchým lékem, syrovými játry. Konzumace jater podpořila novotvorbu erytrocytů, a tím i zlepšení stavu nemocných, přestoţe v dnešní době je známo, ţe příčinou PA je nedostatek IF (intrinsic faktor, vnitřní faktor). Objev léku na PA byl odměněn Nobelovou cenou. Aţ po dvou desetiletích byla z jater extrahována látka, která dostala název vitamin B 12 kyanokobalamin, později byly všechny látky s obdobným účinkem zařazeny pod kobalaminy (25,36,59). Vitamin byl objeven Angličanem Smithem, Američanem Rickesem a dalšími spolupracovníky. Struktura byla popsána Dorothy Hodgkinovou. Syntézu poprvé provedl Robert Woodward v roce 1965 (23,59) Chemická struktura Pod pojem vitamin B 12 zahrnujeme skupinu sloučenin mající obdobné vlastnosti. Existuje několik forem kobalaminu, dle navázané skupiny: adenosylkobalamin a methylkobalamin Aktivní formy vitaminu, které se však do doplňků stravy nevyuţívají kvůli své nízké stabilitě vůči světelnému záření a oxidaci. Ligandem methylkobalaminu je methyl, ligandem adenosylkobalaminu je na pátém uhlíku 5 -deoxyadenosyl. hydroxykobalamin Ligandem je hydroxylová skupina. Téţ je někdy vyuţíván pro terapeutické účely. kyanokobalamin Vyuţívá se do doplňků stravy, díky své stabilitě a snadné konverzi na aktivní formy vitaminu. V přírodě se vyskytuje velice málo, vzniká spíše syntetickou cestou. V této formě je ve struktuře vitaminu vázaný kyanidový aniont. Biochemické názvosloví doporučuje, aby se jako vitamin B 12 označovala právě tato forma vitaminu. akvakobalamin Jaký ligand je vázaný v této formě vitaminu je zřejmý jiţ z názvu, je jím voda. sulfitkobalamin V tomto případě je ve struktuře kobalaminu vázán siřičitanový aniont. nitrokobalamin 9

10 Všechny formy vitaminu, které přijmeme v potravinách nebo v doplňcích stravy, jsou přeměňovány na aktivní formy kobalaminu, které jsou vyuţity jako kofaktory 2 enzymů: metionin syntázy a L-malonylCo A mutázy (9,10,39,46,59,64). Obrázek 1 Struktura vitaminu a jeho možných ligand (66) Základem chemické struktury je korinový kruh, v jehoţ centru je vázán kobalt. Vazba kovu a uhlíku se v přírodě příliš často nevyskytuje, v tomto případě jí jsou schopny vytvořit pouze mikroorganismy (8). Díky přítomnosti korinu je skupina nazývána korinoidy. Korinový kruh je tvořen 4, vzájemně vázánými, redukovanými pyrrolovými kruhy. Obdobnou strukturu, lze vidět u hemových barviv a chlorofylů, ačkoli existují drobné rozdíly. Ve struktuře kobalaminu je vázán velký počet substituentů, zejména se jedná o methylové zbytky (na pyrrolových jádrech a v polohách 5 a 15) a acetamidové skupiny (propionamidové zbytky v počtu čtyř v α poloze, dále po třech acetamidech v β poloze) (64). Kobalt, který je vázán v centru molekuly, je schopen vázat aţ 6 ligand pomocí koordinačních vazeb. Čtyři vazby jsou obsazeny dusíky pyrrolových kruhů, pátá vazba patří druhému atomu dusíku 5,6-dimethylbenzimidazolu (v α poloze), avšak není pravidlem, aby byla obsazena. Pokud je obsazena, mají tyto formy vitaminu název kobalaminy. V případě, ţe se ve struktuře vyskytuje jiná báze neţ imidazolová (např. purinová, pyrimidinová) mluvíme o tzv. analogu vitaminu. Poslední, šestá, vazba slouţí pro navázání různých skupin, ale můţe zůstat i volná. 10

11 Obrázek 2 Struktura kobalaminu a pseudokobalaminu (66) Dle jiného pohledu můţeme ve struktuře vitaminu rozlišovat horní a spodní část (ligand). Spodní část, α, je nukleotidová. Tvoří ji fosforibo 5,6 dimethylbenzimidazol, který je jedním ze svých dusíků vázán na kobalt. Při vazbě na enzym je tato část odstraněna, zůstává histidinový zbytek. Horní část, β, můţe mít různé podoby dle vazby skupiny, od níţ odvozujeme název formy vitaminu (methylkobalamin, ) (10,59). Kobalt můţe měnit své oxidační číslo. Vyskytuje se tak v jednomocné, dvojmocné a trojmocné podobě. Kob(I)alamin je tzv. aktivním vitaminem, protoţe váţe ligandy a můţe tak měnit své oxidační číslo. Methylkobalamin, adenosylkobalamin, hydroxykobalamin a akvakobalamin obsahují trojmocný kobalt (8,9,59,64). 11

12 3 Zdroje a biodostupnost vitaminu 3.1 Zdroje a stálost vitaminu Pro kobalamin je charakteristická přítomnost v potravinách ţivočišného původu. Přesto jsou primárními producenty mikroorganismy (některé cyanobakterie), řasy a houby (některé kvasinky např. druh Candida utilis) (64). Přestoţe i lidská bakteriální mikroflóra tlustého střeva produkuje kobalamin, není moţné jej jiţ z tlustého střeva vstřebat a vyuţít pro potřeby organismu. Člověk je tedy odkázán na přívod tohoto vitaminu potravou. Bakteriální flóra ţivočichů syntetizuje kobalamin, který se následně ukládá ve svalovině a vnitřnostech. Přestupuje i do vajec a mléka, v případě ţivočišných produktů. Pro produkci kobalaminu v gastrointestinálním traktu (pomocí mikroflóry bachoru a střev) je nutný dostatečný přívod kobaltu. Kobalt musí být obsaţen v krmivu zvířat pro dostatečnou syntézu kobalaminu (23). Na druhé straně rostlinné produkty jsou na kobalamin velmi chudé. Dalšími zdroji mohou být fortifikované potraviny, zejména obiloviny (58). Potraviny rostlinného původu mohou být zdrojem kobalaminu pouze, pokud došlo k bakteriální fermentaci (51). Přesto konzumace fermentovaných potravin nemůţe pokrýt denní potřebu kobalaminu. Bakterie nejsou schopny nasyntetizovat dostatečné mnoţství během fermentačního procesu (39). Další moţností, kdy mohou být potraviny rostlinného původu zdrojem kobalaminu, je pokud byly tyto rostliny kontaminovány hnojivem nebo díky přítomnosti bakterií fixujících dusík v hlízách (např. luštěniny) (23). Játra jsou nejbohatším zdrojem kobalaminu z toho důvodu, ţe se zde kobalamin kumuluje a následně skladuje. Mezi další významné zdroje patří maso, drůbeţ, ryby, vejce (zejm. ţloutek), mořské plody (zejména škeble, ústřice). V těchto produktech je přítomen kobalamin ve formě: adenosyl- a hydroxykobalaminu. V mléce a mléčných produktech je niţší obsah kobalaminu, je zde přítomen ve formě metyl- a hydroxykobalaminu. Z mléka přechází do sýrů (zejména typu cottage, tvrdých sýrů, plísňových sýrů modré typy) kolem 20 aţ 60 % kobalaminu. Zdrojem kobalaminu, zejména ve formě kyanokobalaminu a hydroxykobalaminu, jsou i doplňky stravy. Kyanokobalamin je poté v těle přeměňován na methylkobalamin a adenosylkobalamin (23,70). Zajímavé bylo srovnání mezi jednotlivými zeměmi, jaký podíl tvořily potraviny ţivočišného původu z přijaté energie, výsledky vycházely z hodnocení spotřeby prováděné FAO na základě Food balance sheets. Výsledky odpovídají ekonomické vyspělosti daného státu, protoţe lidé s nízkým příjmem si nemohou dovolit kvalitní potraviny ţivočišného původu, které by jim poskytly dostatek kobalaminu. Stravovací zvyklosti jsou ovšem kromě 12

13 ekonomických faktorů ovlivněny dále nemalou měrou také tradicemi či např. náboţenstvím. Ve většině států světa tvoří tyto potraviny pod 20 % celkové energie, v bohatších oblastech Afriky nad 20 %, přičemţ v ostatních oblastech Afriky je to pod 10 %. V USA tvoří potraviny ţivočišného původu 40 % energie (2). Stálost vitaminu během kulinárních úprav je relativně vysoká. Díky své vazbě na proteiny si uchovává aţ 70 % své aktivity. Výjimkou je pasterizace mléka, zde dochází ke ztrátám 5-10 % (39, 70). Vařením masa dochází ke ztrátám kolem 30 %. Během sušení potravin dochází k přeměně kobalaminu na jeho inaktivní formy. Objevují se i názory, ţe uţíváním nadměrných dávek vitaminu C (0,5 aţ 1g) se ničí kobalamin v potravinách. Účinek vitaminu C můţe být ještě znásoben, pokud je přítomno ţelezo nebo nitráty v potravině. Vlivy vitaminu C, ţeleza, nitrátů však ještě nebyly předmětem studie, a tudíţ jejich účinek není zatím plně prokázán (3, 46). Byly zjištěny aţ 50% ztráty vitaminu při pěti minutovém mikrovlnném ohřevu mléka % ztráty nastávají při 2-5 minutovém varu mléka. V experimentech bylo mléko vystaveno fluorescenčnímu světlu při 4 C po 24 hodin ztráty kobalaminu byly opět značné, avšak rozsah ztrát souvisel s typem mléka. V experimentu bylo kysané mléko vystaveno teplotě 4 C a takto skladováno po 14 dní, následně byly zjištěny vysoké ztráty vitaminu. Rozsah ztráty vitaminu v kysaném mléce byl porovnáván s výsledky obyčejného mléka. Kulinární úpravy ryb způsobují ztráty od 2,3 do 14,8 % (70). 3.2 Biodostupnost vitaminu Biodostupnost vitaminu B 12 z vajec, masa a ryb je okolo %. Dle Combse se biodostupnost vitaminu velmi zhoršuje při příjmu 2 mg na den. Při tomto vysokém příjmu dochází k překročení kapacity aktivního transportu přes střevní stěnu. Postupně se tedy přechází na pasivní transport, difúzi, která má velmi nízkou účinnost, kolem 1-2 %. Kromě závislosti na účinnosti transportu vitaminu přes střevní stěnu je dostupnost vitaminu dále závislá na uvolnění kobalaminu z vazby na proteiny v potravinách (58). 13

14 Graf 1 ukazuje účinnost absorpce v závislosti na dávce (na ose x lze vidět dávku v mikrogramech, na ose y procento vitaminu, který se z dávky absorbuje) (28) Z předchozího grafu vyplývá, ţe čím je menší dávka kobalaminu v konzumované potravině, tím lépe je vitamin z potraviny vyuţit - absorbován. Nejvyšší účinnost je v rozmezí 0,1 aţ 0,5 µg vitaminu na potravinu (účnnost absorpce je nad 70 %). Pokud dávka vitaminu překročí 25 µg, absorbuje se pouhé 1 % z dávky (2). Hodnocení kobalaminu (množství a biodostupnost) v jednotlivých potravinových skupinách (dle Watanabe): Odhaduje se, ţe se z pokrmu můţe absorbovat kolem 1,5 aţ 2 µg kobalaminu. Toto mnoţství je naše tělo schopno účinně, aktivním transportem přenést přes střevní stěnu. Čím více je v potravině kobalaminu, tím účinnost absorpce klesá (kapacita aktivního mechanismu transportu je překročena) Živočišné potraviny Maso Biodostupnost kobalaminu z masa, dle studií, závisí na jeho mnoţství v porci. Nejvyšší biodostupnost, z plátku skopového masa, byla zaznamenána u 200 g plátku (v porovnání se 100 g a 300 g porcí) %. V tomto plátku byl přítomen kobalamin v mnoţství 3 µg. U játrové paštiky, která měla velmi vysoký obsah kobalaminu (38 µg), byla dostupnost pouze kolem 10 %, coţ prokazuje výsledky studií o přesycenosti aktivního transportu. Drůbeţí maso 14

15 mělo nejvyšší dostupnost kobalaminu ve 100 g porci, kde bylo mnoţství kobalaminu nejniţší (0,4 aţ 0,6 µg) 65% Mléko Kobalamin v kravském mléce je vázán na TC, který je přítomen i v lidském organismu. Biodostupnost je %. Mnoţství kobalaminu v mléku není nijak vysoké, pohybuje se okolo 0,3 aţ 0,4 µg na 100 g, přesto mu patří celkem velký podíl na kaţdodenním přísunu vitaminu v rámci populace. 20 aţ 60 % kobalaminu z mléka přechází do sýrů typu cottage, tvrdých sýrů a sýrů s modrou plísní. Při experimentech se syrovátkou bylo prokázáno, ţe během kysání je mnoţství kobalaminu sníţené, experimentátoři si to vysvětlují tvorbou směsi kobalaminu, který nelze zachytit současnými metodami. Lze je však stanovit pomocí ultrazvuku a proteolytických enzymů, avšak výsledky o jejich stanovení zatím nejsou zveřejněny Vejce Největší podíl kobalaminu je ve vaječném ţloutku. Mnoţství kobalaminu v celém vejci je 0,9 aţ 1,4 µg na 100 g. Stejně jako mléko a mléčné výrobky mají vejce velký podíl na celkovém denním příjmu vitaminu. Biodostupnost byla sledována u míchaných vaječných ţloutků, celých vajec, vařených vajec a smaţených vajec (volské oko). V průměru byla biodostupnost 7,5 %, přičemţ nejvyšší byla u smaţených vajec (volské oko) a nejniţší u míchaných celých vajec. Lze vidět, ţe ve srovnání s ostatními produkty ţivočišného původu, je vyuţitelnost vitaminu z vajec velmi nízká Mořské plody Mořské plody, stejně jako ryby, v českém jídelníčku příliš nenajdeme, přesto jsou bohatým zdrojem kobalaminu díky své schopnosti kumulovat bakterie syntetizující kobalamin. Mnoţství kobalaminu se pohybuje kolem 10 µg /100 g, přesto můţe být toto mnoţství překročeno Ryby, solené a fermentované ryby, rybí omáčky Přestoţe ryby patří mezi významnější zdroje kobalaminu, v českých jídelníčcích se ryby příliš často neobjevují, naopak např. u asijské populace ryby pokrývají většinu potřeby kobalaminu. Mnoţství kobalaminu se liší dle druhů ryb, avšak pohybuje se mezi 3 a 8,9 15

16 µg/100 g. Byla měřena biodostupnost kobalaminu u pstruha duhového s průměrným výsledkem 38 %. Velmi vysoké hladiny kobalaminu byly naměřeny v solených a fermentovaných játrech lososa, v Japonsku se tato lahůdka na trhu objevuje pod názvem Mefun. Autor ji doporučuje zejména lidem s malabsorpcí kobalaminu z potravy. V našich podmínkách je tato potravina asi velmi těţko dostupná (v obchodech i finančně), zejména pro seniory, kteří jsou z hlediska malabsorpce rizikovou skupinou. Není pravděpodobné, ţe by senioři konzumovali tuto potravinu, vzhledem k popularitě ryb a rybích výrobků v České republice. Stejný problém je i u rybích omáček. Jsou velmi uţívané v Japonské kuchyni, v našich podmínkách nikoli. Rybí omáčky, ale nejsou povaţovány za dobrý zdroj kobalaminu z hlediska konzumace nepatrného mnoţství a z hlediska přítomnosti korinoidů, které se nepodařilo dostupnými laboratorními metodami identifikovat. V rámci norské Hordaland Homocysteine Study se prokázalo, ţe přívod kobalaminu z mléčných produktů a ryb můţe významně zlepšovat hladinu kobalaminu v plazmě. Dále tato studie poukazuje na lepší biodostupnost kobalaminu z mléčných produktů (68) Rostlinné potraviny Zelenina Zelenina není obecně příliš známa jako zdroj kobalaminu. Existovaly určité informace o přítomnosti kobalaminu v bambusových výhoncích. Přítomnost vitaminu, však nebyla prokázána. Prokázal se pouze alkali-rezistentní faktor, který vykazuje aktivitu kobalaminu. Tento faktor byl poté objeven i v zelí, špenátu, celeru. Nepatrná mnoţství kobalaminu byla nalezena např. v brokolici, chřestu, klíčcích fazolí mungo. U těchto zelenin se předpokládá, ţe kobalamin získávají z organických hnojiv. Bylo prokázáno zvýšení hladiny kobalaminu v ječmenu a špenátu při pouţívání kravského hnoje. Jeden experiment byl zaměřen na ředkev bílou setou, z výsledků vyplývá, ţe pokud budou její semena máčena v roztoku kobalaminu (koncentrace: 200 µg/ml) ještě před klíčením, lze zvýšit celkové mnoţství vitaminu (aţ na 170 µg/100 g). Autor takto obohacenou zeleninu doporučuje zejména seniorům Čaje a čajové lístky V čajových lístcích byla nalezena nízká mnoţství kobalaminu a to ve všech druzích: zeleném, červeném, modrém (pro většinu Čechů asi exotický druh čajových lístků) a černém. Černý čaj vykazoval ze všech druhů nejvyšší hladiny (0,3 aţ 1,2 µg). U krys byla prokázána 16

17 biodostupnost kobalaminu z černého čaje typu Batabata-cha. Krysy dostávaly 50 ml čaje za den po dobu 6 týdnů, po této době byla prokázána niţší hladina MMA (methylmalonové kyseliny). Přesto pokud by se prokázala biodostupnost i u člověka, není moţné pokrýt běţnou spotřebou čaje potřebu kobalaminu (1 2 l čaje poskytují ng kobalaminu) Sója Sójové boby obsahují velmi nízký obsah kobalaminu. Při výrobě tempehu, fermentovaný výrobek ze sójových bobů, se do něj dostávají bakterie, které zvyšují hladiny kobalaminu. Obsah vitaminu v tempehu je 0,7 aţ 0,8 µg/100 g. Výrobek natto, taktéţ z fermentovaných sójových bobů, obsahuje velmi nízké mnoţství kobalaminu Jedlé mořské řasy Řasy nejsou obvyklou součástí jídelníčku typického českého občana, najdeme je spíše v asijské kuchyni nebo v pokrmech lidí preferující alternativní výţivu. Nejčastěji vyuţívanými druhy pro lidskou výţivu jsou Enteromorpha sp. a Porphyra sp., mnoţství vitaminu, které je v nich obsaţeno se pohybuje od 32 do 78 µg/100 g suché hmotnosti. Tyto nori řasy jsou vyuţívány zejména při tvorbě sushi. U těchto druhů je prokázáno, ţe kobalamin obsahují, v jiných druzích je vitamin pouze v minimálním mnoţství. Nepřítomnost inaktivních analog a přítomnost kobalaminu ve zmiňovaných druzích mořských řas a dále i v eukaryotických mikrořasách (Chlorella sp. a Pleurochrysis carteae) prokázal Watanabe se svými spolupracovníky. Výše zmíněné druhy jsou vyuţívány pro výrobu doplňků stravy. Byla provedena studie zkoumající vliv kobalaminu z řasy Porhyria yezoensis na biochemické parametry. Experiment byl prováděn na potkanech, kteří měli deficit kobalaminu a byli krmeni stravou obsahující výše zmíněnou řasu. Po 20 dnech této stravy byly měřeny hodnoty MMA v moči a hodnotily se zásoby kobalaminu v játrech. Vylučování MMA se výrazně sníţilo a zásoby vitaminu vzrostly. Studie potvrdila biodostupnost vitaminu u potkanů. Ze dvou studií prováděných mezi vegany vyplývá, ţe přívod nori řas je prospěšný z hlediska sníţení rizika deficitu u veganů a hladiny kobalaminu jsou aţ 2x vyšší mezi vegany konzumujícími nori řasy Jedlé cyanobakterie Kyanobakterie, zejména rodu Spirulina, Aphanizomenon a Nostoc jsou vyuţívány pro produkci výrobků farmaceutických firem. V rámci průzkumu se autor zaměřil na tablety obsahující Spirulinu. Obsah vitaminu B 12 byl 127 aţ 244 µg/100 g, přesto více neţ ¾ byla 17

18 prokázána jako pseudovitamin, který lidské tělo nedokáţe absorbovat. Objevila se studie, která prokazovala, ţe vitamin B 12 ze Spiruliny můţe znemoţnit metabolismus kobalaminu, tento výsledek byl jinou studií později zpochybněn. Ovšem autor dále poukazuje na nutnost dalších studií, které by osvětlili otázku biodostupnosti vitaminu ze Spiruliny. Uţ Fragakis ve své knize z 2003 poukazuje na přítomnost inaktivních analog kobalaminu ve Spirulině. Varuje také příznivce alternativních výţivových směrů před uţíváním Spiruliny jako zdroje kobalaminu (20). Stejné varování vyslovuje i Webb ve své knize (71). Autor prokázal, ţe bakterie Escherichia coli a Aphanizomenon flos-aquae obsahují pouze pseudovitamin, analoga vitaminu, korinoidy. Obsah vitaminu B 12 byl stanoven na 616 µg/100 g. Dále zkoumali Aphanothece sacrum a Nostoc commune. Obě kyanobakterie obsahovaly velké mnoţství vitaminu, avšak z velké většiny se jednalo o pseudovitamin. U kyanobakterie Nostoc commune byl podíl aktivního vitaminu 12 %. Z předchozích odstavců vyplývá, ţe kyanobakterie nejsou vhodným zdrojem kobalaminu Fortifikované obiloviny V USA je velké procento kobalaminu přijímáno právě z takto obohacovaných obilovin. Z několika průzkumů vzešel návrh na obohacení nejen kobalaminem, ale také vitaminem B 6 a kyselinou listovou současně. Záměrem bylo sníţit hladinu Hcy (homocystein) v plazmě a zvýšit hladiny těchto vitaminů. Tento typ obilovin je povaţován za vhodnou potravinu pro rizikové skupiny deficitu: seniory a vegetariány, zejména tedy vegany. V americké studii Tucker s kolegy sleduje účinek fortifikovaných obilovin na hladinu Hcy. Obiloviny byly fortifikovány kobalaminem, folátem a pyridoxinem. Výsledkem bylo, ţe pravidelná denní konzumace 1 šálku (definovaný jako 0,24 l) fortifikovaných obilovin vede ke sníţení hladiny Hcy a zvýšení koncentrace výše zmíněných B vitaminů. Dávka vitaminů byla 440 µg kyseliny listové, 1,8 mg pyridoxinu a 4,8 µg kobalaminu. Jednalo se o randomizovanou dvojitě zaslepenou studii. Studie byla prováděna po dobu 14 dní a subjekty byly staršího věku (50 aţ 85 let), coţ je velké pozitivum studie, z hlediska věkem podmíněné zhoršené absorpce vitaminů. Participanti byli označeni jako relativně zdraví. Počet kuřáků v této studii byl nízký 3 aţ 6 %. Byly vytvořeny dvě skupiny: jedna konzumující fortifikované obiloviny a druhá kontrolní. Z hlediska kobalaminu u skupiny konzumující fortifikované obiloviny došlo ke zvýšení hladiny, avšak hladiny kobalaminu u kontrolní skupiny se nijak výrazně nezměnily. Zajímavá byla odezva hladiny Hcy, u skupiny konzumující obohacené obiloviny došlo ke sníţení, ale u skupiny kontrolní došlo ke zvýšení hladiny Hcy, přestoţe na počátku byla hladina u participantů nízká. Konzumaci obilovin více jak čtyřikrát za týden 18

19 a při současném neuţívání suplementů, je o 50 % niţší pravděpodobnost nízké hladiny kobalaminu neţ u lidí nekonzumující obiloviny ani doplňky stravy (62). 3.3 Fortifikace vitaminem B 12 FAO vysvětluje pojem fortifikace potravin jako přidání nutrietu v mnoţství, které je vyšší neţ přirozeně se vyskytující mnoţství nutrietu v potravině. Pod pojmem fortifikace není zahrnuto obnovení ztrát vitaminu během technologické úpravy, fortifikace znamená obohacení potraviny. Obohacování se týká zejména potravin, které jsou konzumovány běţně, většinovou populací (např. sůl v případě jódu, obiloviny v případě vitaminu skupiny B). Fortifikace se uskutečňuje pouze jedním mikronutrientem, nebo skupinou nutrietů (19). FAO má svá obecná a specifická doporučení ohledně fortifikace. Dvě specifická doporučení jsou určena i pro vitaminy skupiny B. První z nich se týká rozvoje a zlepšování metod pro hodnocení stavu vitaminů skupiny B v populaci, druhé se dotýká problému jejich fortifikace (folátu, kobalaminu a pyridoxinu) a jejich vztahu k hladině Hcy, přičemţ FAO doporučuje další výzkum v této oblasti (17). V ČR je obohacování potravin legislativně řešeno vyhláškou č.225/2008 Sb., přičemţ se opírá o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006. Evropské nařízení z roku 2006 v příloze uvádí kobalamin na seznamu vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidávány do potravin. Další příloha uvádí formy, ve kterých můţe být kobalamin přidáván, jedná se kyanokobalamin a hydroxykobalamin (41,69). Fortifikací folátem došlo ke zvýšení hladiny kyseliny listové v plazmě, pozitivem bylo i nemalé procento lidí, u nichţ se sníţila hladina Hcy, přesto ne u všech se podařilo vyřešit vyšší hladinu Hcy. Tucker v americké studii vyzdvihuje pozitivum fortifikace obilovin současně s kobalaminem a pyridoxinem pro vyřešení zbylých případů s vysokou hladinou Hcy. Uvádí, ţe tato komplexní fortifikace vedla ke sníţení prevalence (v rámci skupiny participantů) vysoké hladiny Hcy ze 13 na 3 %. Autor dále poukazuje na výhodu fortifikace, zejména u starších lidí, kteří nechtějí konzumovat doplňky stravy a moţnost fortifikovaných potravin by pro ně byla přirozenější formou suplementace (62). Allen ve svém článku přemýšlí nad významem fortifikace mouky jako prostředku pro zlepšení stavu kobalaminu u seniorů a jiných rizikových skupin. Předpokládá se, ţe fortifikace potravin by prospěla zejména hladině kobalaminu u seniorů, protoţe zejména senioři mají problémy s uvolněním vitaminu z potravy díky přirozenému vymizení parietálních buněk, atrofické gastritidě. Přesto jsou nutné další studie, které by potvrdily přínos fortifikace pro tento účel. 19

20 Volný kobalamin by senioři měli být schopni absorbovat, pokud u nich nedošlo k progresi PA, přesto tento přechod není tak častý a nedostatek vitaminu nebyl příliš váţný ani u nediagnostikovaných pacientů, jak prokázala Californská studie. SALSA (Sacramento Area Latino Study on Aging) prokázala, ţe u některých seniorů se objevuje zhoršená absorpce a nutnost vyšších dávek kobalaminu, ačkoli nebyla diagnostikována PA (2). Allen dále uvádí Framingham Offspring Study, která byla prováděna v USA, a její výsledky o vlivu fortifikovaných potravin, doplňků stravy a obvyklých potravin (ţivočišného původu) na hladinu kobalaminu. Při zdvojnásobení příjmu docházelo ke zvýšení hladiny o 45 pmol/l, přičemţ všechny tři zkoumané skupiny měly obdobný účinek na hladinu. Při zkoumaní vlivu na hladinu u participantů, kteří nekonzumovali doplňky stravy, fortifikované potraviny zvýšily jejich hladinu o 24 pmol/l, mléčné výrobky o 39 pmol/l a skupina masa, ryb a drůbeţe zvýšila hladinu o 12 pmol/l. Z hlediska fortifikace mouky je doporučována dávka vitaminu 2 µg/100 µg. Hlavní překáţkou je finanční stránka fortifikace (2). Dávka je navrhována Flour Fortification Initiative, která se sama nazývá sítí neţ organizací. Spojuje jednotlivé státy a jejím cílem je začlenit fortifikaci do běţného procesu výroby mouky a zlepšit zdravotní stav konzumentů (16). Allen ve své studii závěrem shrnuje důsledky fortifikace mouky. Tento krok sníţí prevalenci deficitu u lidí, kteří nekonzumují potraviny ţivočišného původu, fortifikované obiloviny a doplňky stravy, nebude však účinný u seniorů s PA, coţ ale není překvapující. Fortifikace mouky by byla velkým přínosem ve státech třetího světa, kde je velmi nízký přívod potravin obecně a potraviny ţivočišného původu jsou konzumovány méně neţ příleţitostně (2). 20

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta ZNALOSTI VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O TUCÍCH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MVDr. Halina Matějová Vypracovala: Bc. Veronika Nešporová Obor: Zdravotní vědy

Více

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Alternativní výživa ve stravování

Alternativní výživa ve stravování Alternativní výživa ve stravování Bakalářská práce Barbora Lexová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch Vedoucí bakalářské

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. energetický nápoj, kofein, sportovní výkon, alkohol. energy drink, caffeine, althletic performance, alcohol - 3 - KLÍČOVÁ SLOVA

ABSTRAKT ABSTRACT. energetický nápoj, kofein, sportovní výkon, alkohol. energy drink, caffeine, althletic performance, alcohol - 3 - KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Bakalářská práce je rešerší zabývající se konzumací energetických nápojů a jejich působením na organismus člověka. Úvodní část práce obsahuje přehled nejčastěji se vyskytujících složek energetických

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Vlasta Kušová Ekonomika

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ketogenní dieta. Bakalářská práce. v oboru Nutriční terapeut

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ketogenní dieta. Bakalářská práce. v oboru Nutriční terapeut MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ketogenní dieta Bakalářská práce v oboru Nutriční terapeut Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. Autor: Mgr. Iva Recová Brno, srpen

Více

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Marcela Mesochoridisová

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SPECIFIKA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ PŘED VYTRVALOSTNÍM VÝKONEM SE ZAMĚŘENÍM NA DLOUHÉ BĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vendula Janoušková

Více

Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje

Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

Nenasycené mastné kyseliny ve stravě hospitalizovaných pacientů

Nenasycené mastné kyseliny ve stravě hospitalizovaných pacientů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA KLINICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ Bakalářská práce Nenasycené mastné kyseliny ve stravě hospitalizovaných pacientů Vypracovala:

Více

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bakalářská práce Autor: Aleš Linha,

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Olejnatá semena Bakalářská práce v oboru nutriční terapeut Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jana Stávková Autorka: Petra Řezníčková Brno, květen 2014 Jméno a

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe VLIV VÝŽIVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ S DŮRAZEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA vzdělávací seminář v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB)

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) Obsah SHRNUTÍ... 1 ÚVOD... 2 RTUŤ JAKO KONTAMINANT... 2 POLITICKÝ KONTEXT... 3 LIMITY STANOVENÉ PRO OBSAH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA HODNOCENÍ NUTRIČNÍHO PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylva Štajnochrová Autor: Veronika Volavá Obor: Nutriční terapeut Brno, květen

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech

Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech Physiologic Effects of Branched-chain Amino Acids on Human Body and Its Determination in Selected Suplements

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výţivy a dietetiky Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral PRODUKTOVÁ DOKUMENTace Fytomineral Platnost od 5. května 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytomineralu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE ANALÝZA VITAMINŮ B2 A B6 V POTRAVINÁCH

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE ANALÝZA VITAMINŮ B2 A B6 V POTRAVINÁCH UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE ANALÝZA VITAMINŮ B2 A B6 V POTRAVINÁCH Lucie Králíčková Bakalářská práce 2012 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF CHEMICAL TECHNOLOGY

Více