Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení (certifikovaná metodika)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení (certifikovaná metodika)"

Transkript

1 Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení (certifikovaná metodika) Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Olga Štiková RNDr. Ivan Foltýn, CSc. Ing. Ilona Mrhálková Ing. Helena Sekavová Ing. Ida Zedníčková JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. Ing. Martin Plášil, Ph.D. Praha, březen 2013

2

3 Obsah I) Cíl metodiky...5 II) Vlastní popis metodiky...5 III) Srovnání novosti postupů...6 IV) Popis uplatnění certifikované metodiky...7 V) Ekonomické aspekty...7 VI) Seznam použité související literatury...7 VII) Seznam publikací, které předcházely certifikované metodice...8 Dedikace...9 Jména oponentů...9 Použité zkratky...10 Úvod Metodika řešení projektu Stanovení minimální úrovně výživových doporučených dávek neohrožujících zdravotní stav obyvatel Výpočet výživových dávek pro průměrného obyvatele ČR i jednotlivých ů Stanovení doporučených dávek potravin na základě minimálních výživových dávek Matematické modelování Převedení výsledků variant modelového řešení minimálních dávek potravin na základní potravinové komodity Výběr základních variant doporučených dávek potravin z výsledků optimalizovaných modelových výpočtů varianta A a B Modelová transformace výsledků základní varianty B do potravinářského průmyslu Modelová transformace výsledků základní varianty B do zemědělské výroby Výsledky optimalizace spotřeby, potravinářské výroby a zemědělství Výsledky optimalizace doporučených dávek potravin na základě minimálních výživových dávek pro základní varianty A a B Výsledky optimalizace doporučených dávek potravin pro jednotlivé e ČR Výsledky optimalizace doporučených dávek potravin při maximálním využití doplňků stravy (varianta C) Modelová transformace optimalizované varianty B do potravinářského průmyslu Modelová transformace optimalizované varianty B do zemědělské výroby...49 Shrnutí a závěry...51 PŘÍLOHA

4 4

5 I) Cíl metodiky Cílem projektu bylo stanovit práh potravinové bezpečnosti 1 jako preventivního opatření státu pro zvládnutí následků krizí a ohrožení, tj. modelovat opatření umožňující krize překonávat. Krize může vzniknout jak ohrožením terorismem, tak jiným konfliktem, živelnými pohromami či v souvislosti s vypuknutím nebezpečných nákaz. V neposlední řadě se může jednat o ekonomickou nestabilitu (např. hospodářská a měnová krize, výrazné snížení kupní síly, omezení rodinných rozpočtů při nestabilitě příjmů, vysoký podíl nezaměstnaných apod.), která může způsobit obrovské problémy při zásobování. Nedostatečná nabídka potravin může vyústit až v občanské nepokoje. Zcela se nedá vyloučit ani panika a vykupování určitých druhů potravin, které je třeba jednorázově a hlavně rychle řešit tak, aby nebyla narušena funkce trhu. Cílem metodiky bylo stanovit objem minimální výživy (neohrožující zdraví lidí) a její transformace do potravinářské a zemědělské výroby na základě nových optimalizačních modelů. Daný problém vyřešit tak, aby bylo možné do těchto modelů zadávat variantně vstupní data, a tím umožnit výpočty na základě určitého zadání spotřeby potravin (diferencovaných výživových potřeb). Do modelů je možné implementovat i jiné předpoklady, např. uvažovat s dovozem některých potravin, změnit požadované nutriční požadavky na výživu (spotřebu potravin), zadat jiné koeficienty pro výpočet potřeby surovin na výrobu v potravinářském průmyslu, nebo počítat s jinými výnosy zemědělských plodin či s odlišnou užitkovostí zvířat. II) Vlastní popis metodiky Pro naplnění cíle metodiky byl vyvinut nový modelový aparát. Výsledkem řešení byla transformace zadaných požadavků na výživu obyvatelstva do potřebných kapacit potravinářského průmyslu i zemědělské výroby. Pro realizaci cíle projektu byly pro jednotlivé populační skupiny obyvatel stanoveny minimální výživové doporučené dávky, na jejichž základě byla vypočtena VDD 2 pro průměrného obyvatele ČR (vahou byl demografický a fyziologický podíl jednotlivých skupin na celkovém počtu obyvatel). Základními daty vstupujícími do modelu byly: VDD ve stanoveném rozpětí, vybrané potravinové podskupiny a stanovené spotřební limity, nutriční hodnoty vybraných výrobků, průměrné spotřebitelské ceny. Vzhledem k zadání projektu byl eliminován dovoz a vývoz potravin, v propočtech bylo uvažováno jen s tuzemskými potravinami. Výsledkem řešení bylo stanovení potřebného objemu potravin k zajištění požadavků na výživu. Byla optimalizována řada možných řešení, a to jak pro zadání VDD pro variantu A (pro krizové situace trvající kratší období), tak i pro variantu B (pro ohrožení dlouhodobějšího charakteru). Kromě toho byla optimalizována varianta C, která vychází z varianty A, ale předpokládá maximální využití doplňků stravy (vitaminy a minerální látky nebyly limitovány, bylo rozšířeno použití potravin s prodlouženou trvanlivostí nebo potravin trvanlivých). Rovněž byla propočtena potřeba zajištění nezávadné vody v nápojích. Pro variantu C byl vyčíslen i potřebný podíl vody, kterou dodáváme organizmu v běžných podmínkách formou pevné stravy. Tento podíl je nutné zajistit pitnou vodou. Optimalizované varianty řešení byly hodnoceny jak 1 2 Prahem potravinové bezpečnosti rozumíme zajištění minimálního objemu potravin a návazně zemědělských surovin vyrobených v ČR. Výživové doporučené dávky formulují teoretickou potřebu výživy. Kvantifikují potřebu energie, základních živin (bílkoviny, tuky, sacharidy), minerálních látek a vitaminů nezbytných pro lidský organizmus. Jsou stanoveny pro fyziologické a pracovní skupiny obyvatelstva. 5

6 z hlediska nutričních požadavků, tak i z hlediska spotřební reality. Varianty byly optimalizovány i pro jednotlivé e ČR. Vytvořený matematický modelový aparát se skládá z optimalizačních modelů a jejich informačního zabezpečení: Model VYZIVA-1, který stanoví skladbu potravin pro průměrného obyvatele ČR (87 potravinových položek) respektující zadané minimální VDD pro energii a 9 základních živin (vyvinut v optimalizačním systému GAMS). Informační báze zahrnuje obsah živin v jednotlivých potravinách, minimální VDD v přípustných mezích a spotřebitelské ceny vybraných potravin. Model ZEPOS-1 (bilančně-optimalizační model) pro stanovení minimálního rozměru tuzemské zemědělské a potravinářské produkce (bez dovozů) zajišťující požadovaný objem potravin pro obyvatelstvo ČR v rozsahu vypočteném modelem VYZIVA-1. Model ZEPOS-1 byl vyvinut jak v prostředí Excel, tak v optimalizačním systému GAMS. Informační báze obsahuje údaje o zemědělství v ČR (plochy a hektarové výnosy tržních i krmných rostlinných komodit, stavy hospodářských zvířat, jejich užitkovosti a finální živočišnou produkci, krmné normativy pro jednotlivé kategorie zvířat apod.) a údaje o transformačních vztazích mezi zemědělskou produkcí, potravinářským průmyslem (podle jednotlivých oborů) a spotřebou potravin. Pro modelové transformace výsledků řešení do potravinářské a zemědělské výroby byla využita základní varianta B, která nejlépe odpovídá nutričním požadavkům a zároveň i spotřební realitě. Výsledky základní varianty B byly pomocí modelových výpočtů transformovány na potřebný objem kapacit potravinářského průmyslu tak, aby odpovídaly požadavkům pro celou ČR. Požadavky na sortiment potravin vycházející z doporučených dávek byly transponovány na potravinové komodity potřebné pro jejich výrobu s využitím aktuálních přepočítávacích koeficientů. Rovněž byl stanoven podíl surovin, které představují tzv. meziprodukt, a byl vyloučen objem potravin z naturální spotřeby (samozásobení). Výsledky řešení byly porovnány se stávající výrobou v kombinaci s expertními odhady (kapacitní možnosti potravinářů). Další etapou byla optimalizace převádějící požadované objemy potravin na nezbytnou výrobu zemědělských komodit. Optimalizace nepočítá s nutností zajištění výroby v samozásobení u komodit rostlinné výroby, ale u živočišných komodit je nutné zajistit celou výrobu v zemědělství. Vlastní optimalizace v sektoru zemědělství je v modelu reprezentována odvětvím rostlinné a živočišné výroby, včetně zajištění potřeby krmiv pro hospodářská zvířata. Z vypočtených objemů surovin zajišťujících požadovanou výživu byla dopočtena potřeba zemědělské půdy a hospodářských zvířat. Takto stanovený minimální rozměr zemědělství (potřeba půdy, hospodářských zvířat) je příspěvkem k eliminaci negativních důsledků krizových situací, a tím umožňuje stanovit i práh potravinového zabezpečení. III) Srovnání novosti postupů Řešitelům není známo, že by takto široce pojatá metodika umožňující transformaci výživových požadavků do spotřeby potravin, kapacit potravinářského průmyslu a zemědělské výroby byla v rámci ČR řešena. ÚZEI je jediným pracovištěm v ČR, který řeší problematiku ekonomiky výživy, tj. spotřeby, poptávky, nutričního hodnocení, cen, kvality potravin apod. Proto problematika výpočtu doporučených dávek potravin (jak optimálních, tak i minimálních či maximálních) na základě zdravotníky vypracovaných výživových doporučených dávek profesně spadá do výzkumné činnosti ústavu. 6

7 Vytvořený matematicko-modelový aparát je původní a navazuje na některé výsledky matematického modelování, které byly v ÚZEI dosaženy již dříve (např. model AGRO-3 pro ekonomiku agrárního sektoru a model FARMA-4 pro ekonomiku zemědělských podniků). Modelový aparát umožňuje operativní propočty i jiných variant výživové politiky v krizových situacích než jsou ty, které jsou v metodice konkrétně popsány. Jedná se tedy o flexibilní modelový aparát s výraznou užitnou hodnotou. IV) Popis uplatnění certifikované metodiky Certifikovaná metodika, jak bylo uvedeno v bodě III), může být uplatněna při řešení různých problémů. Vytvořené optimalizační modely VYZIVA-1 i ZEPOS-1 byly koncipovány tak, aby mohly operativně stanovit potřebu výživy (spotřeby potravin), kapacit potravinářského průmyslu či zemědělské výroby na základě variantně zadaných vstupních údajů. Výsledky výpočtů budou velmi dobře využitelné při koncepčních úvahách nejen v celém rezortu zemědělství, ale i v ostatních oblastech decizní sféry. Předpokládá se aktivní spolupráce na základě smluvního vztahu mezi uživateli a autory metodiky. V) Ekonomické aspekty Předpokládané ekonomické a další přínosy jsou vzhledem k tématu a obsahu metodiky obtížně finančně vyčíslitelné. Rozhodně by se jednalo o výrazné finanční úspory, protože navržené výpočty mohou být významnou součástí opatření státu pro řešení krizových situací. Přitom zajištění potravin patří k základním potřebám člověka a jejich nedostatek, nebo jen nedostatečné zásobování může vést až k panice a obecně k občanským nepokojům. Nelze vyloučit ani ztráty lidských životů nebo podvýživu apod. (to vše není finančně vyčíslitelné). Proto by mělo být povinností každého státu (rezortu) být na nepříznivé a nečekané situace připraven a dokázat je uspokojivě řešit. VI) Seznam použité související literatury 1. Referenční hodnoty pro příjem živin (DACH - Německá společnost pro výživu, Rakouská společnost pro výživu, Švýcarská společnost pro výživu, Švýcarská společnost pro výzkum výživy). 1. vydání v ČR, Společnost pro výživu ČR, ČSÚ: Věkové složení obyvatelstva podle ů ČR v roce 2010 Věkové složení mužů k Věkové složení žen k Narození podle věku matky, pohlaví a pořadí narození Živě narození podle věku matky Potraty podle věku a rodinného stavu matky Porody dvojčat a trojčat podle pohlaví a věku matky Statistická zjištění CZ-PRODCOM - Potravinářské výroby 2010 Spotřebitelské ceny interní údaje. 3. DLOUHÝ, P., ANDĚL, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV VG Praha: 3. LF UK PERLÍN, C. aj. Potravinové tabulky, II. díl, Praha: SPV a MZe, s. ISBN EHRENHAFT, F., MAŇAS, F., ŠMRHA, O. Metodická príručka zisťovania spotreby potravín a nápojov v ČSSR. Bratislava 1982, 119 s. SÚKK 375/I-82,

8 6. ŠTIKOVÁ, O. aj. Zpráva o řešení projektu Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení. Průběžná roční zpráva projektu MV VG Praha: ÚZEI ŠTIKOVÁ, O. aj. Zpráva o řešení projektu Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení. Průběžná roční zpráva projektu MV VG Praha: ÚZEI Interní sdělení expertů z vybraných potravinářských oborů, svazů a VŠ (Efko cz, s.r.o., SEVEROFRUKT, a. s., PRIBINA, Madeta a. s., Mlékárna Hlinsko a. s., Českomoravský svaz mlékárenský, Český svaz zpracovatelů masa, Potravinářská komora ČR, VŠCHT). VII) Seznam publikací, které předcházely certifikované metodice 1. FOLTÝN, I. aj. Profitability development of key Czech agricultural commodities in the period Agricultural Economics: Zemědělská ekonomika. 2009, 55, č. 4, s ISSN X. 2. FOLTÝN, I. aj. Dopady agrární politiky na vybrané zemědělské komodity před a po vstupu ČR do EU. Výzkumná studie č. 94. Praha: ÚZEI, 2009, 106 s. + přílohy. ISBN FOLTÝN, I., ZEDNÍČKOVÁ, I. Rentabilita zemědělských komodit. Ekonomickomatematické predikce. Výzkumná studie č Praha: ÚZEI, 2010, 69 s s. příloh., [CD-R]. ISBN FOLTÝN, I., ZEDNÍČKOVÁ, I. Mathematical Model AGRO-3 for Simulations and Predictions of Agrarian Policy. Agriculture economics: Zemědělská ekonomika. 47, 2001 (1), p ISSN X. 5. FOLTÝN, I. aj. Modelování ekonomiky chovu hospodářských zvířat v podmínkách EU. In: Sborník abstraktů mezinárodní konference Chov hospodářských zvířat v podmínkách EU. Nitra, 2004, s [CD-R]. ISBN MEJSTŘÍKOVÁ, L., MEZERA, J. Dlouhodobý vývoj finanční výkonnosti potravinářského odvětví ČR. In Agrární perspektivy XVIII: Strategie pro budoucnost Praha: ČZU, Volume 1. s ISBN MEJSTŘÍKOVÁ, L., MEZERA, J., PLÁŠIL, M. Vývoj potravinářského průmyslu ČR v období z hlediska finančně ekonomického s využitím spider analýzy. Ekonomika Poľnohospodárstva. 2012, 12, č. 2. ISSN MEZERA, J. New Challenges for Food Industry. Czech business and Trade. 2009, č , s ISSN MEZERA, J. aj. Panorama potravinářského průmyslu Praha: MZe a ÚZEI. 2009, 106 s. ISBN MEZERA, J., MEJSTŘÍKOVÁ, L. Potravinářský průmysl ČR jako ekonomické odvětví v roce 2008, Potravinářská Revue speciál. 2009, s ISSN MEZERA, J., MEJSTŘÍKOVÁ, L. Český potravinářský průmysl včera, dnes a zítra. Potravinářská revue. 2011, č. 3, s ISSN MEZERA, J., POKORNÝ, V. Panorama potravinářského průmyslu Praha: MZe a ÚZEI. 2010, 80 s. ISBN MEZERA, J., MEJSTŘÍKOVÁ, L.; PLÁŠIL. M. Panorama potravinářského průmyslu vyd. Praha: MZe. 2011, 78 s. ISBN MEZERA, J., PLÁŠIL, M. Panorama potravinářského průmyslu vyd. Praha: MZe. 2012, 83 s. ISBN

9 15. PLÁŠIL, M., aj. Konkurenceschopnost potravinářského sektoru ČR. Výzkumná studie č Praha: ÚZEI, 2010, 57 s. ISBN PUTIĆOVÁ, M., MEZERA, J. Competitiveness of the Czech food industry. Agricultural Economics. 2011, 57, 9, s ISSN X. 17. SEKAVOVÁ, H. Vývoj spotřeby potravin v domácnostech. Výživa a potraviny. 2009, 64, č. 4, s ISSN X. 18. ŠTIKOVÁ, O. Vývoj celkové i diferencované spotřeby potravin. Výživa a potraviny. 2009, 64, č. 6, s ISSN X. 19. ŠTIKOVÁ, O. Vývoj spotřeby zeleniny a ovoce v ČR. Výživa a potraviny. 2011, 66, č. 3, s ISSN X. 20. ŠTIKOVÁ, O. Dlouhodobý vývoj obchodu s potravinářským zbožím. Výživa a potraviny. 2011, 66, č. 6, s ISSN X. 21. ŠTIKOVÁ, O. Vývoj spotřeby nápojů v ČR. Výživa a potraviny. 2010, 65, č. 2 s ISSN X. 22. ŠTIKOVÁ, O., MRHÁLKOVÁ, I. Optimalizace minimálních nákladů na zajištění výživových doporučení. Výživa a potraviny. 2013, 68, č. 1, s ISSN X. 23. ŠTIKOVÁ, O., MRHÁLKOVÁ, I., Potravinové zabezpečení spotřebitelů v ČR a výživa. In Zabezpečení potravin v globalizovaném světě. Sborník příspěvků ze semináře ke Světovému dni výživy 2011: 19. října Praha: SPV, MZe, VÚP, s [CD-R]. ISBN ŠTIKOVÁ, O., SEKAVOVÁ, H., MRHÁLKOVÁ, I. Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin. Výzkumná studie č. 95. Praha: ÚZEI, 2009, 72 s. + příloha. ISBN ŠTIKOVÁ, O., SEKAVOVÁ, H., MRHÁLKOVÁ, I. Dlouhodobý vývoj vnitřního obchodu potravinářským zbožím. Bulletin. Praha: ÚZEI, 2011, 15 s. 26. ŠTIKOVÁ, O. aj. Optimalizace spotřeby potravin pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení. Výživa a potraviny. 2012, 67, č. 2, s ISSN X. Dedikace Certifikovaná metodika vznikla v rámci řešení projektu Ministerstva vnitra VG "Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení" Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech (BV II/2-VS). Jména oponentů Ing. Ctibor Perlín, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Ing. Jiří Machek, MZe, ředitel odboru rostlinných komodit Ing. Jiří Hojer, MZe, ředitel odboru živočišných komodit 9

10 Použité zkratky DACH PAL PRI VŠCHT RJTO Hl. m. Praha STČ JIČ PLZ KVA ÚST LIB KHR PAR VYS JIM OLM ZLN MSL Ž.hm. MSK VDD DDP LPIS Referenční hodnoty pro příjem živin Německo, Rakousko, Švýcarsko Physical activity level (Úroveň fyzické aktivity) Population Reference Intake (Referenční příjem pro obyvatelstvo) Vysoká škola chemicko technologická Rostlinné jedlé tuky a oleje Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Kraj Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Živá hmotnost Mražené smetanové krémy Výživové doporučené dávky Doporučené dávky potravin Land Parcel Identification Systém (Systém pro identifikaci pozemků) 10

11 Úvod Cílem řešení projektu bylo optimalizovat objem potravin pro minimální zajištění výživy obyvatelstva při jakémkoli druhu ohrožení (např. řešení ekonomické nestability, změny přírodních a klimatických podmínek, ohrožení terorismem či jiným konfliktem apod.) tak, aby bylo možné řešit jak prevenci krizových situací, tak i přímo krizovou situaci překonat. Minimální výživa byla definována lékaři-nutricionisty, tj. byl stanoven potřebný příjem jednotlivých výživových faktorů pro věkové a fyziologické skupiny populace ČR. Na základě minimálních výživových dávek (tj. neohrožujících zdraví obyvatel) pro jednotlivé skupiny obyvatel byly vypočteny výživové dávky pro průměrného obyvatele ČR. Experty z oblasti zdravotnictví byly stanoveny dva základní požadavky na minimální výživu 1. varianta A pro krizové situace trvající kratší období, 2. varianta B pro ohrožení dlouhodobějšího charakteru. Na základě výživových doporučených dávek vypočtených pro průměrného obyvatele byly pomocí matematického modelování optimalizovány doporučené dávky potravin. Matematické modely umožnily nalezení takových dávek potravin pro průměrného obyvatele ČR, které splňují výživové požadavky. Optimalizovány byly varianty odpovídající zadání výživových dávek A i B, a to jak pro průměrného obyvatele ČR, tak i pro průměrného obyvatele jednotlivých ů ČR a dále varianta zajišťující požadovaný objem spotřeby při maximálním využití doplňků stravy (varianta C). Pro naplnění optimalizačního modelu bylo nezbytné stanovit nejen výživové dávky pro průměrného obyvatele, ale také další faktory vstupující do modelu, tj. sortiment a objem jednotlivých potravin (bez výrobků z dovozu), jejich složení, nutriční hodnoty a spotřebitelské ceny. U varianty C byl vybrán sortiment potravin s prodlouženou trvanlivostí a nebyly zadány limity pro příjem vitaminů a minerálních látek. Tato varianta je formulována tak, že určitá část vitaminů a minerálních látek (podle výsledků modelových výpočtů) bude hrazena formou doplňků stravy. Rovněž byl stanoven objem potřebného zajištění nezávadné vody pro přípravu trvanlivých potravin a dále byl propočten objem vody pro případ znečištění zdrojů pitné vody. U všech vypočtených a vybraných variant odpovídajících nutričním požadavkům byla z optimalizovaného objemu potravin vypočtena potřeba potravinových komodit na základě přepočítávacích koeficientů, tj. potřebného objemu surovin vstupujících do výroby konkrétních potravin. Z celé řady optimalizovaných variant byly vybrány takové varianty, které jsou spotřebně nejvíce reálné. Výsledky optimalizované základní varianty B představují východisko pro další modelové propočty. V další etapě řešení projektu byl vytvořen model, který převádí objem optimalizovaných potravinových skupin na objem kapacit v jednotlivých oborech potravinářského průmyslu potřebných pro jejich výrobu. Návazně optimalizuje výrobu zemědělských surovin z vlastních zdrojů (tj. bez dovozu) pro jejich zajištění (potřeba zemědělské půdy a zvířat). Výsledky těchto výpočtů představují požadavek na minimální rozměr potravinářského průmyslu i zemědělství. Tím byl stanoven práh potravinového zabezpečení pro krizové situace. 11

12 1 Metodika řešení projektu 1.1 Stanovení minimální úrovně výživových doporučených dávek neohrožujících zdravotní stav obyvatel 3 Teoretická potřeba výživy je formulována ve výživových doporučených dávkách 4. Doporučení pro výživu v širším kontextu zahrnují referenční dávky, doporučení pro výživu obyvatelstva a doporučení na bázi skupin potravin. Dávky energie a živin jsou stanoveny pro jednotlivé populační skupiny podle věku, pohlaví, fyziologického stavu (gravidita, laktace), případně i fyzické zátěže. Východiskem pro stanovení doporučeného příjmu energie a živin pro účely krizového plánování byly referenční dávky německy mluvících zemí (dále dávky DACH - Německo, Rakousko, Švýcarsko), a to z několika důvodů: a) v ČR jsou k dispozici jen data z výběrových šetření, komplexní systematický výzkum nebyl prováděn. Proto se Společnost pro výživu rozhodla převzít referenční dávky DACH; b) referenční dávky DACH vycházejí z důkladných vědeckých základů, jsou náležitě zdůvodněny, podloženy vědeckými studiemi a představují konsensus širší odborné veřejnosti; c) použití těchto dávek se nám jeví výhodné především s ohledem na kulturní blízkost, středoevropský kontext, preciznost provedení a jejich recentnost; d) tyto referenční hodnoty mají za cíl nejen bezpečně zabránit deficitu, ale u řady živin také zohledňují jejich roli v podpoře zdraví a prevenci civilizačních onemocnění. V tab jsou konkretizována doporučení pro příjem energie a živin v krizových situacích pro 14 populačních skupin, která vyjadřují množství energie nebo příslušné živiny na osobu a den. Pokud jsme vycházeli z doporučeného příjmu energie či živin, vyjádřeného v kcal/kg tělesné hmotnosti/den, resp. v g/kg tělesné hmotnosti/den, pro přepočet jsme využili referenční hmotnosti pro jednotlivé věkové kategorie a pohlaví, uváděné v dávkách DACH (tab.1). 3 4 Subkapitola je zpracována na základě subdodávky: Dlouhý, P., Anděl, M.: Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK Praha Výživové doporučené dávky (VDD) formulují teoretickou potřebu výživy. Kvantifikují potřebu energie, základních živin (bílkoviny, tuky, sacharidy), minerálních látek a vitaminů nezbytných pro lidský organizmus. Jsou stanoveny pro fyziologické a pracovní skupiny obyvatelstva. 12

13 Tab. 1 - Tělesná hmotnost podle věkové struktury Věk Tělesná hmotnost (kg) muži ženy 0 3 měsíce 5,1 4, měsíců 8,7 8,1 1 3 roky 13,5 13,0 4 6 let 19,7 18,6 7 9 let 26,7 26, let 37,5 39, let 50,8 50, let 67,0 58, let 74,0 60, let 74,0 59, let 72,0 57,0 65 let a více 68,0 55,0 Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Dávky pro energii a hlavní živiny byly pro účely krizového plánování navrženy ve dvou variantách: varianta A - pro nízký energetický výdej, resp. nízkou fyzickou aktivitu u dospělých i dětí; varianta B - pro střední energetický výdej, resp. střední fyzickou aktivitu u dospělých a mírnou fyzickou aktivitu u dětí. Uvedené doporučené dávky energie a živin byly detailně diskutovány na pracovním zasedání Ústavu výživy 3. lékařské fakulty UK. Výslovně upozorňujeme, že navržené dávky jsou optimem pro výživu zdravých osob na přechodnou dobu při krizové situaci nebo ohrožení. Rozhodně nejsou vodítkem pro správnou výživu. Cílem doporučení pro dlouhodobou výživu zdravých osob je mimo jiné podpora zdraví a prevence civilizačních onemocnění. Dávky pro přechodnou dobu při krizové situaci zohledňují (už z povahy věci, ke které jsou určeny) tento účel jen částečně. 13

14 Energie a hlavní živiny varianta A Tab. 2 - Energie Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí kcal/den kcal/den kcal/ den kcal/den Kojenci 0 3 měsíce 500 nestanoveno 450 nestanoveno 4 11 měsíců 700 nestanoveno 700 nestanoveno Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Energie slouží k pokrytí bazálního metabolismu, postprandiální termogeneze 5, výdajů na fyzickou aktivitu, případně také k růstu, těhotenství či laktaci. Doporučení pro příjem energie je obecně v nutričních standardech stanoveno na úrovni průměrné potřeby v dané populační skupině. Příjem a výdej energie by obecně měly být v rovnováze, při nedostatečném hrazení energetických potřeb hrozí podvýživa, naopak nadbytečný příjem energie představuje riziko obezity. Pro účely zásobování obyvatelstva v případě krizových situací a ohrožení navrhujeme dávky na úrovni nízké fyzické aktivity. U dospívajících a dospělých jde o hodnoty, odpovídající hodnotě PAL 1,4. U těhotných jsme připočetli 250 kcal, u kojících žen do konce 4. měsíce cca 630 kcal, bez ohledu na tělesnou aktivitu. Proto bylo stanoveno rozmezí příjmu, a to v daném případě ± 5 %. 5 Termický účinek stravy. 14

15 Tab. 3 - Bílkoviny Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 1 měsíc 12 nestanoveno 12 nestanoveno 1 11 měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Doporučený příjem bílkovin pro kojence do 6 měsíců se odvíjí od jejich obsahu v mateřském mléce a příjmu u plně kojených dětí, ve věku 6-12 měsíců vychází ze zjištěné dusíkové bilance a na věku závislém přídavku. Doporučení platí pro kvalitní protein, např. mléčný. U dětí a dospívajících se vychází z potřeby pro zachování dusíkové bilance, přídavku na růst a rozdílné využitelnosti bílkovin. U dospělých je stanovena potřeba kvalitní bílkoviny (živočišného původu) na 0,60 g/kg tělesné hmotnosti a den. Vzhledem k individuální variabilitě se hodnota zvyšuje na 0,75 g/kg tělesné hmotnosti a den a vzhledem ke snížené využitelnosti proteinů ve smíšené stravě dále na 0,80 g/kg tělesné hmotnosti a den. V těhotenství je potřeba vyšší o cca 10 g/den a při laktaci o cca 15 g/den. Výše uvedené hodnoty jsou sice dostačující, ale pro praxi relativně malé a při obvyklém způsobu stravování obtížně dosažitelné. DACH stanoví horní limit příjmu u dospělých až na hodnotu 2,0 g/kg tělesné hmotnosti/den (tzn. 140 g bílkovin denně u mužů a 120 g bílkovin u žen). DACH uvádí, že u kojenců by příjem proteinů neměl přesáhnout 3,2 g/100 kcal energetického příjmu. Odhaduje se, že u dětí se bílkovina podílí na celkovém energetickém příjmu cca 8 %, resp. 10 %, u dospělých 9-11 %, přičemž příjem do 15 % energie je akceptovatelný. Pro účely stanovení doporučených dávek pro krizové plánování bylo navrženo rozmezí příjmu proteinů, respektující výše uvedené údaje. 15

16 Tab. 4 - Tuky Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 1 měsíc měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Doporučení pro příjem tuků se uvádějí v DACH pouze v % celkového energetického příjmu, a to pro kojence ve věku 0-3 měsíce %, pro kojence ve věku 4-11 měsíců %, pro děti ve věku 1-3 roky %, děti ostatních věkových skupin %, pro dospělé všech věkových skupin 30 %, pro těhotné % a kojící ženy % energie. Z komentářů však vyplývá, že za výhodnější se u dospělých považuje spíše rozmezí % energie. S ohledem na uváděné hodnoty a s použitím energetické hodnoty 1 g tuku = 9,1 kcal bylo propočteno doporučení pro příjem tuku v rámci krizových situací. Tab. 5 - Sacharidy Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 1 měsíc měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha

17 Doporučený příjem sacharidů je určen dopočtem na základě stanovených dávek pro příjem proteinů a tuků i potřeby energie (resp. podílu proteinů a tuků na úhradě energie). V DACH je také stanovena hodnota pro příjem sacharidů jen obecně pro dospělé, a to > 50 % energie. Se zřetelem na tyto skutečnosti bylo stanoveno doporučení pro příjem sacharidů v krizových situacích. Při výpočtech byl využit předpoklad, že 1 g sacharidů odpovídá 4,1 kcal. Energie a hlavní živiny varianta B Varianta B předpokládá za krizových situací u dětí mírnou fyzickou aktivitu a u dospívajících a dospělých střední fyzickou aktivitu (odpovídající PAL 1,6). Dávky energie a hlavních živin stanovené pro tuto variantu jsou pro jednotlivé populační skupiny uvedeny v tab Tab. 6 - Energie Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí kcal/den kcal/den kcal/den kcal/den Kojenci 0 3 měsíce 500 nestanoveno 450 nestanoveno 4 11 měsíců 700 nestanoveno 700 nestanoveno Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha

18 Tab. 7 - Bílkoviny Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 1 měsíc 12 nestanoveno 12 nestanoveno 1 11 měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Tab. 8 - Tuky Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 3 měsíce měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha

19 Tab. 9 - Sacharidy Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 3 měsíce měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Vitaminy a minerální látky varianta A i B Doporučené dávky vitaminů a minerálních látek pro případ krizových situací jsou pro obě varianty totožné. Dávky energie a hlavních živin stanovené pro tyto varianty pro jednotlivé populační skupiny jsou uvedeny v tab Tab Vitamin A Muži Ženy Populační skupina dávka dávka mg ekviv./den mg ekviv./den Kojenci 0 3 měsíce 0,5 0, měsíců 0,6 0,6 Děti 1 3 roky 0,6 0,6 4 6 let 0,7 0,7 7 9 let 0,8 0, let 0,9 0, let 1,1 1,0 Dospívající a dospělí let 1,1 0, let 1,0 0, let 1,0 0, let 1,0 0,8 65 let a více 1,0 0,8 Těhotné 1,1 Kojící 1,5 Rozmezí: -10 % Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha

20 Vitamin A je důležitý zejména pro růst, správnou funkci kůže a sliznic, spermatogenezi a pro vidění. Hypovitaminóza se projevuje šeroslepostí a xeroftalmií 6, při závažném deficitu hrozí keratomalacie 7 a slepota. Typické jsou změny na kůži a sliznicích, snižuje se funkce imunity, dále se popisují poruchy růstu a mužská sterilita. Organismus si vytváří zásoby vitaminu A především v játrech. V komentářích k doporučením DACH se uvádí, že v ideálním případě mohou takové zásoby stačit na 3 týdny u novorozenců, 3 měsíce u dětí a až 1 rok u dospělých. Z tohoto důvodu snížený příjem po přechodnou dobu, např. za krizové situace, by nemusel představovat zásadní problém. Jako horní hranice příjmu u dospělých, kdy nehrozí poškození zdraví, se udává 3 mg/den, podle některých názorů by denní příjem vitaminu A z výživy neměl přesáhnout 1,5 mg. Zvláště v prvním trimestru gravidity je nutno se vyvarovat vysokého příjmu vitaminu A, neboť může mít teratogenní účinky. Příjem se proto v prvních třech měsících gravidity nezvyšuje a zůstává na úrovni příjmu před otěhotněním. Teprve ve druhém a třetím trimestru se potřeba vitaminu A poněkud zvyšuje. Hodnoty PRI 8, uváděné v evropských nutričních standardech, jsou o něco nižší než dávky DACH (tab. 10), jak je patrné z tab. 11. Tab Population Reference Intake (PRI) pro vitamin A PRI pro vitamin A Populační skupina (µg retinol ekvivalentu) muži ženy 6 11 měsíců roky let let let let Dospělí Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 S přihlédnutím k této skutečnosti při použití dávek DACH bylo navrženo rozmezí příjmu ve všech skupinách v intervalu (dávka; -10 % dávky). 6 Vysychání spojivky a rohovky oka. 7 Změknutí rohovky oka s postupným vznikem perforace. 8 Vyjadřuje množství živiny, jež stačí k udržení zdraví pro většinu populace. 20

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku TK projekt SAPERE 07. listopadu 2011 MŠMT Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Unilever ČR Nemoci vzniklé z důvodů špatných stravovacích návyků Cukrovka - téměř každý

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití.

Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití. Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití. SOUHRN: Článek shrnuje přehled nejužívanějších metod zjišťování stravovacích zvyklostí, jejich porovnání,

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Lineární programování

Lineární programování 24.9.205 Lineární programování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 203/204 Obsah Úloha lineárního programování. Formulace úlohy lineárního programování. Typické úlohy lineárního programování.

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více