Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení (certifikovaná metodika)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení (certifikovaná metodika)"

Transkript

1 Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení (certifikovaná metodika) Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Olga Štiková RNDr. Ivan Foltýn, CSc. Ing. Ilona Mrhálková Ing. Helena Sekavová Ing. Ida Zedníčková JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. Ing. Martin Plášil, Ph.D. Praha, březen 2013

2

3 Obsah I) Cíl metodiky...5 II) Vlastní popis metodiky...5 III) Srovnání novosti postupů...6 IV) Popis uplatnění certifikované metodiky...7 V) Ekonomické aspekty...7 VI) Seznam použité související literatury...7 VII) Seznam publikací, které předcházely certifikované metodice...8 Dedikace...9 Jména oponentů...9 Použité zkratky...10 Úvod Metodika řešení projektu Stanovení minimální úrovně výživových doporučených dávek neohrožujících zdravotní stav obyvatel Výpočet výživových dávek pro průměrného obyvatele ČR i jednotlivých ů Stanovení doporučených dávek potravin na základě minimálních výživových dávek Matematické modelování Převedení výsledků variant modelového řešení minimálních dávek potravin na základní potravinové komodity Výběr základních variant doporučených dávek potravin z výsledků optimalizovaných modelových výpočtů varianta A a B Modelová transformace výsledků základní varianty B do potravinářského průmyslu Modelová transformace výsledků základní varianty B do zemědělské výroby Výsledky optimalizace spotřeby, potravinářské výroby a zemědělství Výsledky optimalizace doporučených dávek potravin na základě minimálních výživových dávek pro základní varianty A a B Výsledky optimalizace doporučených dávek potravin pro jednotlivé e ČR Výsledky optimalizace doporučených dávek potravin při maximálním využití doplňků stravy (varianta C) Modelová transformace optimalizované varianty B do potravinářského průmyslu Modelová transformace optimalizované varianty B do zemědělské výroby...49 Shrnutí a závěry...51 PŘÍLOHA

4 4

5 I) Cíl metodiky Cílem projektu bylo stanovit práh potravinové bezpečnosti 1 jako preventivního opatření státu pro zvládnutí následků krizí a ohrožení, tj. modelovat opatření umožňující krize překonávat. Krize může vzniknout jak ohrožením terorismem, tak jiným konfliktem, živelnými pohromami či v souvislosti s vypuknutím nebezpečných nákaz. V neposlední řadě se může jednat o ekonomickou nestabilitu (např. hospodářská a měnová krize, výrazné snížení kupní síly, omezení rodinných rozpočtů při nestabilitě příjmů, vysoký podíl nezaměstnaných apod.), která může způsobit obrovské problémy při zásobování. Nedostatečná nabídka potravin může vyústit až v občanské nepokoje. Zcela se nedá vyloučit ani panika a vykupování určitých druhů potravin, které je třeba jednorázově a hlavně rychle řešit tak, aby nebyla narušena funkce trhu. Cílem metodiky bylo stanovit objem minimální výživy (neohrožující zdraví lidí) a její transformace do potravinářské a zemědělské výroby na základě nových optimalizačních modelů. Daný problém vyřešit tak, aby bylo možné do těchto modelů zadávat variantně vstupní data, a tím umožnit výpočty na základě určitého zadání spotřeby potravin (diferencovaných výživových potřeb). Do modelů je možné implementovat i jiné předpoklady, např. uvažovat s dovozem některých potravin, změnit požadované nutriční požadavky na výživu (spotřebu potravin), zadat jiné koeficienty pro výpočet potřeby surovin na výrobu v potravinářském průmyslu, nebo počítat s jinými výnosy zemědělských plodin či s odlišnou užitkovostí zvířat. II) Vlastní popis metodiky Pro naplnění cíle metodiky byl vyvinut nový modelový aparát. Výsledkem řešení byla transformace zadaných požadavků na výživu obyvatelstva do potřebných kapacit potravinářského průmyslu i zemědělské výroby. Pro realizaci cíle projektu byly pro jednotlivé populační skupiny obyvatel stanoveny minimální výživové doporučené dávky, na jejichž základě byla vypočtena VDD 2 pro průměrného obyvatele ČR (vahou byl demografický a fyziologický podíl jednotlivých skupin na celkovém počtu obyvatel). Základními daty vstupujícími do modelu byly: VDD ve stanoveném rozpětí, vybrané potravinové podskupiny a stanovené spotřební limity, nutriční hodnoty vybraných výrobků, průměrné spotřebitelské ceny. Vzhledem k zadání projektu byl eliminován dovoz a vývoz potravin, v propočtech bylo uvažováno jen s tuzemskými potravinami. Výsledkem řešení bylo stanovení potřebného objemu potravin k zajištění požadavků na výživu. Byla optimalizována řada možných řešení, a to jak pro zadání VDD pro variantu A (pro krizové situace trvající kratší období), tak i pro variantu B (pro ohrožení dlouhodobějšího charakteru). Kromě toho byla optimalizována varianta C, která vychází z varianty A, ale předpokládá maximální využití doplňků stravy (vitaminy a minerální látky nebyly limitovány, bylo rozšířeno použití potravin s prodlouženou trvanlivostí nebo potravin trvanlivých). Rovněž byla propočtena potřeba zajištění nezávadné vody v nápojích. Pro variantu C byl vyčíslen i potřebný podíl vody, kterou dodáváme organizmu v běžných podmínkách formou pevné stravy. Tento podíl je nutné zajistit pitnou vodou. Optimalizované varianty řešení byly hodnoceny jak 1 2 Prahem potravinové bezpečnosti rozumíme zajištění minimálního objemu potravin a návazně zemědělských surovin vyrobených v ČR. Výživové doporučené dávky formulují teoretickou potřebu výživy. Kvantifikují potřebu energie, základních živin (bílkoviny, tuky, sacharidy), minerálních látek a vitaminů nezbytných pro lidský organizmus. Jsou stanoveny pro fyziologické a pracovní skupiny obyvatelstva. 5

6 z hlediska nutričních požadavků, tak i z hlediska spotřební reality. Varianty byly optimalizovány i pro jednotlivé e ČR. Vytvořený matematický modelový aparát se skládá z optimalizačních modelů a jejich informačního zabezpečení: Model VYZIVA-1, který stanoví skladbu potravin pro průměrného obyvatele ČR (87 potravinových položek) respektující zadané minimální VDD pro energii a 9 základních živin (vyvinut v optimalizačním systému GAMS). Informační báze zahrnuje obsah živin v jednotlivých potravinách, minimální VDD v přípustných mezích a spotřebitelské ceny vybraných potravin. Model ZEPOS-1 (bilančně-optimalizační model) pro stanovení minimálního rozměru tuzemské zemědělské a potravinářské produkce (bez dovozů) zajišťující požadovaný objem potravin pro obyvatelstvo ČR v rozsahu vypočteném modelem VYZIVA-1. Model ZEPOS-1 byl vyvinut jak v prostředí Excel, tak v optimalizačním systému GAMS. Informační báze obsahuje údaje o zemědělství v ČR (plochy a hektarové výnosy tržních i krmných rostlinných komodit, stavy hospodářských zvířat, jejich užitkovosti a finální živočišnou produkci, krmné normativy pro jednotlivé kategorie zvířat apod.) a údaje o transformačních vztazích mezi zemědělskou produkcí, potravinářským průmyslem (podle jednotlivých oborů) a spotřebou potravin. Pro modelové transformace výsledků řešení do potravinářské a zemědělské výroby byla využita základní varianta B, která nejlépe odpovídá nutričním požadavkům a zároveň i spotřební realitě. Výsledky základní varianty B byly pomocí modelových výpočtů transformovány na potřebný objem kapacit potravinářského průmyslu tak, aby odpovídaly požadavkům pro celou ČR. Požadavky na sortiment potravin vycházející z doporučených dávek byly transponovány na potravinové komodity potřebné pro jejich výrobu s využitím aktuálních přepočítávacích koeficientů. Rovněž byl stanoven podíl surovin, které představují tzv. meziprodukt, a byl vyloučen objem potravin z naturální spotřeby (samozásobení). Výsledky řešení byly porovnány se stávající výrobou v kombinaci s expertními odhady (kapacitní možnosti potravinářů). Další etapou byla optimalizace převádějící požadované objemy potravin na nezbytnou výrobu zemědělských komodit. Optimalizace nepočítá s nutností zajištění výroby v samozásobení u komodit rostlinné výroby, ale u živočišných komodit je nutné zajistit celou výrobu v zemědělství. Vlastní optimalizace v sektoru zemědělství je v modelu reprezentována odvětvím rostlinné a živočišné výroby, včetně zajištění potřeby krmiv pro hospodářská zvířata. Z vypočtených objemů surovin zajišťujících požadovanou výživu byla dopočtena potřeba zemědělské půdy a hospodářských zvířat. Takto stanovený minimální rozměr zemědělství (potřeba půdy, hospodářských zvířat) je příspěvkem k eliminaci negativních důsledků krizových situací, a tím umožňuje stanovit i práh potravinového zabezpečení. III) Srovnání novosti postupů Řešitelům není známo, že by takto široce pojatá metodika umožňující transformaci výživových požadavků do spotřeby potravin, kapacit potravinářského průmyslu a zemědělské výroby byla v rámci ČR řešena. ÚZEI je jediným pracovištěm v ČR, který řeší problematiku ekonomiky výživy, tj. spotřeby, poptávky, nutričního hodnocení, cen, kvality potravin apod. Proto problematika výpočtu doporučených dávek potravin (jak optimálních, tak i minimálních či maximálních) na základě zdravotníky vypracovaných výživových doporučených dávek profesně spadá do výzkumné činnosti ústavu. 6

7 Vytvořený matematicko-modelový aparát je původní a navazuje na některé výsledky matematického modelování, které byly v ÚZEI dosaženy již dříve (např. model AGRO-3 pro ekonomiku agrárního sektoru a model FARMA-4 pro ekonomiku zemědělských podniků). Modelový aparát umožňuje operativní propočty i jiných variant výživové politiky v krizových situacích než jsou ty, které jsou v metodice konkrétně popsány. Jedná se tedy o flexibilní modelový aparát s výraznou užitnou hodnotou. IV) Popis uplatnění certifikované metodiky Certifikovaná metodika, jak bylo uvedeno v bodě III), může být uplatněna při řešení různých problémů. Vytvořené optimalizační modely VYZIVA-1 i ZEPOS-1 byly koncipovány tak, aby mohly operativně stanovit potřebu výživy (spotřeby potravin), kapacit potravinářského průmyslu či zemědělské výroby na základě variantně zadaných vstupních údajů. Výsledky výpočtů budou velmi dobře využitelné při koncepčních úvahách nejen v celém rezortu zemědělství, ale i v ostatních oblastech decizní sféry. Předpokládá se aktivní spolupráce na základě smluvního vztahu mezi uživateli a autory metodiky. V) Ekonomické aspekty Předpokládané ekonomické a další přínosy jsou vzhledem k tématu a obsahu metodiky obtížně finančně vyčíslitelné. Rozhodně by se jednalo o výrazné finanční úspory, protože navržené výpočty mohou být významnou součástí opatření státu pro řešení krizových situací. Přitom zajištění potravin patří k základním potřebám člověka a jejich nedostatek, nebo jen nedostatečné zásobování může vést až k panice a obecně k občanským nepokojům. Nelze vyloučit ani ztráty lidských životů nebo podvýživu apod. (to vše není finančně vyčíslitelné). Proto by mělo být povinností každého státu (rezortu) být na nepříznivé a nečekané situace připraven a dokázat je uspokojivě řešit. VI) Seznam použité související literatury 1. Referenční hodnoty pro příjem živin (DACH - Německá společnost pro výživu, Rakouská společnost pro výživu, Švýcarská společnost pro výživu, Švýcarská společnost pro výzkum výživy). 1. vydání v ČR, Společnost pro výživu ČR, ČSÚ: Věkové složení obyvatelstva podle ů ČR v roce 2010 Věkové složení mužů k Věkové složení žen k Narození podle věku matky, pohlaví a pořadí narození Živě narození podle věku matky Potraty podle věku a rodinného stavu matky Porody dvojčat a trojčat podle pohlaví a věku matky Statistická zjištění CZ-PRODCOM - Potravinářské výroby 2010 Spotřebitelské ceny interní údaje. 3. DLOUHÝ, P., ANDĚL, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV VG Praha: 3. LF UK PERLÍN, C. aj. Potravinové tabulky, II. díl, Praha: SPV a MZe, s. ISBN EHRENHAFT, F., MAŇAS, F., ŠMRHA, O. Metodická príručka zisťovania spotreby potravín a nápojov v ČSSR. Bratislava 1982, 119 s. SÚKK 375/I-82,

8 6. ŠTIKOVÁ, O. aj. Zpráva o řešení projektu Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení. Průběžná roční zpráva projektu MV VG Praha: ÚZEI ŠTIKOVÁ, O. aj. Zpráva o řešení projektu Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení. Průběžná roční zpráva projektu MV VG Praha: ÚZEI Interní sdělení expertů z vybraných potravinářských oborů, svazů a VŠ (Efko cz, s.r.o., SEVEROFRUKT, a. s., PRIBINA, Madeta a. s., Mlékárna Hlinsko a. s., Českomoravský svaz mlékárenský, Český svaz zpracovatelů masa, Potravinářská komora ČR, VŠCHT). VII) Seznam publikací, které předcházely certifikované metodice 1. FOLTÝN, I. aj. Profitability development of key Czech agricultural commodities in the period Agricultural Economics: Zemědělská ekonomika. 2009, 55, č. 4, s ISSN X. 2. FOLTÝN, I. aj. Dopady agrární politiky na vybrané zemědělské komodity před a po vstupu ČR do EU. Výzkumná studie č. 94. Praha: ÚZEI, 2009, 106 s. + přílohy. ISBN FOLTÝN, I., ZEDNÍČKOVÁ, I. Rentabilita zemědělských komodit. Ekonomickomatematické predikce. Výzkumná studie č Praha: ÚZEI, 2010, 69 s s. příloh., [CD-R]. ISBN FOLTÝN, I., ZEDNÍČKOVÁ, I. Mathematical Model AGRO-3 for Simulations and Predictions of Agrarian Policy. Agriculture economics: Zemědělská ekonomika. 47, 2001 (1), p ISSN X. 5. FOLTÝN, I. aj. Modelování ekonomiky chovu hospodářských zvířat v podmínkách EU. In: Sborník abstraktů mezinárodní konference Chov hospodářských zvířat v podmínkách EU. Nitra, 2004, s [CD-R]. ISBN MEJSTŘÍKOVÁ, L., MEZERA, J. Dlouhodobý vývoj finanční výkonnosti potravinářského odvětví ČR. In Agrární perspektivy XVIII: Strategie pro budoucnost Praha: ČZU, Volume 1. s ISBN MEJSTŘÍKOVÁ, L., MEZERA, J., PLÁŠIL, M. Vývoj potravinářského průmyslu ČR v období z hlediska finančně ekonomického s využitím spider analýzy. Ekonomika Poľnohospodárstva. 2012, 12, č. 2. ISSN MEZERA, J. New Challenges for Food Industry. Czech business and Trade. 2009, č , s ISSN MEZERA, J. aj. Panorama potravinářského průmyslu Praha: MZe a ÚZEI. 2009, 106 s. ISBN MEZERA, J., MEJSTŘÍKOVÁ, L. Potravinářský průmysl ČR jako ekonomické odvětví v roce 2008, Potravinářská Revue speciál. 2009, s ISSN MEZERA, J., MEJSTŘÍKOVÁ, L. Český potravinářský průmysl včera, dnes a zítra. Potravinářská revue. 2011, č. 3, s ISSN MEZERA, J., POKORNÝ, V. Panorama potravinářského průmyslu Praha: MZe a ÚZEI. 2010, 80 s. ISBN MEZERA, J., MEJSTŘÍKOVÁ, L.; PLÁŠIL. M. Panorama potravinářského průmyslu vyd. Praha: MZe. 2011, 78 s. ISBN MEZERA, J., PLÁŠIL, M. Panorama potravinářského průmyslu vyd. Praha: MZe. 2012, 83 s. ISBN

9 15. PLÁŠIL, M., aj. Konkurenceschopnost potravinářského sektoru ČR. Výzkumná studie č Praha: ÚZEI, 2010, 57 s. ISBN PUTIĆOVÁ, M., MEZERA, J. Competitiveness of the Czech food industry. Agricultural Economics. 2011, 57, 9, s ISSN X. 17. SEKAVOVÁ, H. Vývoj spotřeby potravin v domácnostech. Výživa a potraviny. 2009, 64, č. 4, s ISSN X. 18. ŠTIKOVÁ, O. Vývoj celkové i diferencované spotřeby potravin. Výživa a potraviny. 2009, 64, č. 6, s ISSN X. 19. ŠTIKOVÁ, O. Vývoj spotřeby zeleniny a ovoce v ČR. Výživa a potraviny. 2011, 66, č. 3, s ISSN X. 20. ŠTIKOVÁ, O. Dlouhodobý vývoj obchodu s potravinářským zbožím. Výživa a potraviny. 2011, 66, č. 6, s ISSN X. 21. ŠTIKOVÁ, O. Vývoj spotřeby nápojů v ČR. Výživa a potraviny. 2010, 65, č. 2 s ISSN X. 22. ŠTIKOVÁ, O., MRHÁLKOVÁ, I. Optimalizace minimálních nákladů na zajištění výživových doporučení. Výživa a potraviny. 2013, 68, č. 1, s ISSN X. 23. ŠTIKOVÁ, O., MRHÁLKOVÁ, I., Potravinové zabezpečení spotřebitelů v ČR a výživa. In Zabezpečení potravin v globalizovaném světě. Sborník příspěvků ze semináře ke Světovému dni výživy 2011: 19. října Praha: SPV, MZe, VÚP, s [CD-R]. ISBN ŠTIKOVÁ, O., SEKAVOVÁ, H., MRHÁLKOVÁ, I. Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin. Výzkumná studie č. 95. Praha: ÚZEI, 2009, 72 s. + příloha. ISBN ŠTIKOVÁ, O., SEKAVOVÁ, H., MRHÁLKOVÁ, I. Dlouhodobý vývoj vnitřního obchodu potravinářským zbožím. Bulletin. Praha: ÚZEI, 2011, 15 s. 26. ŠTIKOVÁ, O. aj. Optimalizace spotřeby potravin pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení. Výživa a potraviny. 2012, 67, č. 2, s ISSN X. Dedikace Certifikovaná metodika vznikla v rámci řešení projektu Ministerstva vnitra VG "Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení" Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech (BV II/2-VS). Jména oponentů Ing. Ctibor Perlín, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Ing. Jiří Machek, MZe, ředitel odboru rostlinných komodit Ing. Jiří Hojer, MZe, ředitel odboru živočišných komodit 9

10 Použité zkratky DACH PAL PRI VŠCHT RJTO Hl. m. Praha STČ JIČ PLZ KVA ÚST LIB KHR PAR VYS JIM OLM ZLN MSL Ž.hm. MSK VDD DDP LPIS Referenční hodnoty pro příjem živin Německo, Rakousko, Švýcarsko Physical activity level (Úroveň fyzické aktivity) Population Reference Intake (Referenční příjem pro obyvatelstvo) Vysoká škola chemicko technologická Rostlinné jedlé tuky a oleje Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Kraj Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Živá hmotnost Mražené smetanové krémy Výživové doporučené dávky Doporučené dávky potravin Land Parcel Identification Systém (Systém pro identifikaci pozemků) 10

11 Úvod Cílem řešení projektu bylo optimalizovat objem potravin pro minimální zajištění výživy obyvatelstva při jakémkoli druhu ohrožení (např. řešení ekonomické nestability, změny přírodních a klimatických podmínek, ohrožení terorismem či jiným konfliktem apod.) tak, aby bylo možné řešit jak prevenci krizových situací, tak i přímo krizovou situaci překonat. Minimální výživa byla definována lékaři-nutricionisty, tj. byl stanoven potřebný příjem jednotlivých výživových faktorů pro věkové a fyziologické skupiny populace ČR. Na základě minimálních výživových dávek (tj. neohrožujících zdraví obyvatel) pro jednotlivé skupiny obyvatel byly vypočteny výživové dávky pro průměrného obyvatele ČR. Experty z oblasti zdravotnictví byly stanoveny dva základní požadavky na minimální výživu 1. varianta A pro krizové situace trvající kratší období, 2. varianta B pro ohrožení dlouhodobějšího charakteru. Na základě výživových doporučených dávek vypočtených pro průměrného obyvatele byly pomocí matematického modelování optimalizovány doporučené dávky potravin. Matematické modely umožnily nalezení takových dávek potravin pro průměrného obyvatele ČR, které splňují výživové požadavky. Optimalizovány byly varianty odpovídající zadání výživových dávek A i B, a to jak pro průměrného obyvatele ČR, tak i pro průměrného obyvatele jednotlivých ů ČR a dále varianta zajišťující požadovaný objem spotřeby při maximálním využití doplňků stravy (varianta C). Pro naplnění optimalizačního modelu bylo nezbytné stanovit nejen výživové dávky pro průměrného obyvatele, ale také další faktory vstupující do modelu, tj. sortiment a objem jednotlivých potravin (bez výrobků z dovozu), jejich složení, nutriční hodnoty a spotřebitelské ceny. U varianty C byl vybrán sortiment potravin s prodlouženou trvanlivostí a nebyly zadány limity pro příjem vitaminů a minerálních látek. Tato varianta je formulována tak, že určitá část vitaminů a minerálních látek (podle výsledků modelových výpočtů) bude hrazena formou doplňků stravy. Rovněž byl stanoven objem potřebného zajištění nezávadné vody pro přípravu trvanlivých potravin a dále byl propočten objem vody pro případ znečištění zdrojů pitné vody. U všech vypočtených a vybraných variant odpovídajících nutričním požadavkům byla z optimalizovaného objemu potravin vypočtena potřeba potravinových komodit na základě přepočítávacích koeficientů, tj. potřebného objemu surovin vstupujících do výroby konkrétních potravin. Z celé řady optimalizovaných variant byly vybrány takové varianty, které jsou spotřebně nejvíce reálné. Výsledky optimalizované základní varianty B představují východisko pro další modelové propočty. V další etapě řešení projektu byl vytvořen model, který převádí objem optimalizovaných potravinových skupin na objem kapacit v jednotlivých oborech potravinářského průmyslu potřebných pro jejich výrobu. Návazně optimalizuje výrobu zemědělských surovin z vlastních zdrojů (tj. bez dovozu) pro jejich zajištění (potřeba zemědělské půdy a zvířat). Výsledky těchto výpočtů představují požadavek na minimální rozměr potravinářského průmyslu i zemědělství. Tím byl stanoven práh potravinového zabezpečení pro krizové situace. 11

12 1 Metodika řešení projektu 1.1 Stanovení minimální úrovně výživových doporučených dávek neohrožujících zdravotní stav obyvatel 3 Teoretická potřeba výživy je formulována ve výživových doporučených dávkách 4. Doporučení pro výživu v širším kontextu zahrnují referenční dávky, doporučení pro výživu obyvatelstva a doporučení na bázi skupin potravin. Dávky energie a živin jsou stanoveny pro jednotlivé populační skupiny podle věku, pohlaví, fyziologického stavu (gravidita, laktace), případně i fyzické zátěže. Východiskem pro stanovení doporučeného příjmu energie a živin pro účely krizového plánování byly referenční dávky německy mluvících zemí (dále dávky DACH - Německo, Rakousko, Švýcarsko), a to z několika důvodů: a) v ČR jsou k dispozici jen data z výběrových šetření, komplexní systematický výzkum nebyl prováděn. Proto se Společnost pro výživu rozhodla převzít referenční dávky DACH; b) referenční dávky DACH vycházejí z důkladných vědeckých základů, jsou náležitě zdůvodněny, podloženy vědeckými studiemi a představují konsensus širší odborné veřejnosti; c) použití těchto dávek se nám jeví výhodné především s ohledem na kulturní blízkost, středoevropský kontext, preciznost provedení a jejich recentnost; d) tyto referenční hodnoty mají za cíl nejen bezpečně zabránit deficitu, ale u řady živin také zohledňují jejich roli v podpoře zdraví a prevenci civilizačních onemocnění. V tab jsou konkretizována doporučení pro příjem energie a živin v krizových situacích pro 14 populačních skupin, která vyjadřují množství energie nebo příslušné živiny na osobu a den. Pokud jsme vycházeli z doporučeného příjmu energie či živin, vyjádřeného v kcal/kg tělesné hmotnosti/den, resp. v g/kg tělesné hmotnosti/den, pro přepočet jsme využili referenční hmotnosti pro jednotlivé věkové kategorie a pohlaví, uváděné v dávkách DACH (tab.1). 3 4 Subkapitola je zpracována na základě subdodávky: Dlouhý, P., Anděl, M.: Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK Praha Výživové doporučené dávky (VDD) formulují teoretickou potřebu výživy. Kvantifikují potřebu energie, základních živin (bílkoviny, tuky, sacharidy), minerálních látek a vitaminů nezbytných pro lidský organizmus. Jsou stanoveny pro fyziologické a pracovní skupiny obyvatelstva. 12

13 Tab. 1 - Tělesná hmotnost podle věkové struktury Věk Tělesná hmotnost (kg) muži ženy 0 3 měsíce 5,1 4, měsíců 8,7 8,1 1 3 roky 13,5 13,0 4 6 let 19,7 18,6 7 9 let 26,7 26, let 37,5 39, let 50,8 50, let 67,0 58, let 74,0 60, let 74,0 59, let 72,0 57,0 65 let a více 68,0 55,0 Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Dávky pro energii a hlavní živiny byly pro účely krizového plánování navrženy ve dvou variantách: varianta A - pro nízký energetický výdej, resp. nízkou fyzickou aktivitu u dospělých i dětí; varianta B - pro střední energetický výdej, resp. střední fyzickou aktivitu u dospělých a mírnou fyzickou aktivitu u dětí. Uvedené doporučené dávky energie a živin byly detailně diskutovány na pracovním zasedání Ústavu výživy 3. lékařské fakulty UK. Výslovně upozorňujeme, že navržené dávky jsou optimem pro výživu zdravých osob na přechodnou dobu při krizové situaci nebo ohrožení. Rozhodně nejsou vodítkem pro správnou výživu. Cílem doporučení pro dlouhodobou výživu zdravých osob je mimo jiné podpora zdraví a prevence civilizačních onemocnění. Dávky pro přechodnou dobu při krizové situaci zohledňují (už z povahy věci, ke které jsou určeny) tento účel jen částečně. 13

14 Energie a hlavní živiny varianta A Tab. 2 - Energie Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí kcal/den kcal/den kcal/ den kcal/den Kojenci 0 3 měsíce 500 nestanoveno 450 nestanoveno 4 11 měsíců 700 nestanoveno 700 nestanoveno Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Energie slouží k pokrytí bazálního metabolismu, postprandiální termogeneze 5, výdajů na fyzickou aktivitu, případně také k růstu, těhotenství či laktaci. Doporučení pro příjem energie je obecně v nutričních standardech stanoveno na úrovni průměrné potřeby v dané populační skupině. Příjem a výdej energie by obecně měly být v rovnováze, při nedostatečném hrazení energetických potřeb hrozí podvýživa, naopak nadbytečný příjem energie představuje riziko obezity. Pro účely zásobování obyvatelstva v případě krizových situací a ohrožení navrhujeme dávky na úrovni nízké fyzické aktivity. U dospívajících a dospělých jde o hodnoty, odpovídající hodnotě PAL 1,4. U těhotných jsme připočetli 250 kcal, u kojících žen do konce 4. měsíce cca 630 kcal, bez ohledu na tělesnou aktivitu. Proto bylo stanoveno rozmezí příjmu, a to v daném případě ± 5 %. 5 Termický účinek stravy. 14

15 Tab. 3 - Bílkoviny Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 1 měsíc 12 nestanoveno 12 nestanoveno 1 11 měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Doporučený příjem bílkovin pro kojence do 6 měsíců se odvíjí od jejich obsahu v mateřském mléce a příjmu u plně kojených dětí, ve věku 6-12 měsíců vychází ze zjištěné dusíkové bilance a na věku závislém přídavku. Doporučení platí pro kvalitní protein, např. mléčný. U dětí a dospívajících se vychází z potřeby pro zachování dusíkové bilance, přídavku na růst a rozdílné využitelnosti bílkovin. U dospělých je stanovena potřeba kvalitní bílkoviny (živočišného původu) na 0,60 g/kg tělesné hmotnosti a den. Vzhledem k individuální variabilitě se hodnota zvyšuje na 0,75 g/kg tělesné hmotnosti a den a vzhledem ke snížené využitelnosti proteinů ve smíšené stravě dále na 0,80 g/kg tělesné hmotnosti a den. V těhotenství je potřeba vyšší o cca 10 g/den a při laktaci o cca 15 g/den. Výše uvedené hodnoty jsou sice dostačující, ale pro praxi relativně malé a při obvyklém způsobu stravování obtížně dosažitelné. DACH stanoví horní limit příjmu u dospělých až na hodnotu 2,0 g/kg tělesné hmotnosti/den (tzn. 140 g bílkovin denně u mužů a 120 g bílkovin u žen). DACH uvádí, že u kojenců by příjem proteinů neměl přesáhnout 3,2 g/100 kcal energetického příjmu. Odhaduje se, že u dětí se bílkovina podílí na celkovém energetickém příjmu cca 8 %, resp. 10 %, u dospělých 9-11 %, přičemž příjem do 15 % energie je akceptovatelný. Pro účely stanovení doporučených dávek pro krizové plánování bylo navrženo rozmezí příjmu proteinů, respektující výše uvedené údaje. 15

16 Tab. 4 - Tuky Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 1 měsíc měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Doporučení pro příjem tuků se uvádějí v DACH pouze v % celkového energetického příjmu, a to pro kojence ve věku 0-3 měsíce %, pro kojence ve věku 4-11 měsíců %, pro děti ve věku 1-3 roky %, děti ostatních věkových skupin %, pro dospělé všech věkových skupin 30 %, pro těhotné % a kojící ženy % energie. Z komentářů však vyplývá, že za výhodnější se u dospělých považuje spíše rozmezí % energie. S ohledem na uváděné hodnoty a s použitím energetické hodnoty 1 g tuku = 9,1 kcal bylo propočteno doporučení pro příjem tuku v rámci krizových situací. Tab. 5 - Sacharidy Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 1 měsíc měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha

17 Doporučený příjem sacharidů je určen dopočtem na základě stanovených dávek pro příjem proteinů a tuků i potřeby energie (resp. podílu proteinů a tuků na úhradě energie). V DACH je také stanovena hodnota pro příjem sacharidů jen obecně pro dospělé, a to > 50 % energie. Se zřetelem na tyto skutečnosti bylo stanoveno doporučení pro příjem sacharidů v krizových situacích. Při výpočtech byl využit předpoklad, že 1 g sacharidů odpovídá 4,1 kcal. Energie a hlavní živiny varianta B Varianta B předpokládá za krizových situací u dětí mírnou fyzickou aktivitu a u dospívajících a dospělých střední fyzickou aktivitu (odpovídající PAL 1,6). Dávky energie a hlavních živin stanovené pro tuto variantu jsou pro jednotlivé populační skupiny uvedeny v tab Tab. 6 - Energie Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí kcal/den kcal/den kcal/den kcal/den Kojenci 0 3 měsíce 500 nestanoveno 450 nestanoveno 4 11 měsíců 700 nestanoveno 700 nestanoveno Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha

18 Tab. 7 - Bílkoviny Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 1 měsíc 12 nestanoveno 12 nestanoveno 1 11 měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Tab. 8 - Tuky Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 3 měsíce měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha

19 Tab. 9 - Sacharidy Muži Ženy Populační skupina dávka rozmezí dávka rozmezí g/den g/den g/den g/den Kojenci 0 3 měsíce měsíců Děti 1 3 roky let let let let Dospívající a dospělí let let let let let a více Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 Vitaminy a minerální látky varianta A i B Doporučené dávky vitaminů a minerálních látek pro případ krizových situací jsou pro obě varianty totožné. Dávky energie a hlavních živin stanovené pro tyto varianty pro jednotlivé populační skupiny jsou uvedeny v tab Tab Vitamin A Muži Ženy Populační skupina dávka dávka mg ekviv./den mg ekviv./den Kojenci 0 3 měsíce 0,5 0, měsíců 0,6 0,6 Děti 1 3 roky 0,6 0,6 4 6 let 0,7 0,7 7 9 let 0,8 0, let 0,9 0, let 1,1 1,0 Dospívající a dospělí let 1,1 0, let 1,0 0, let 1,0 0, let 1,0 0,8 65 let a více 1,0 0,8 Těhotné 1,1 Kojící 1,5 Rozmezí: -10 % Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha

20 Vitamin A je důležitý zejména pro růst, správnou funkci kůže a sliznic, spermatogenezi a pro vidění. Hypovitaminóza se projevuje šeroslepostí a xeroftalmií 6, při závažném deficitu hrozí keratomalacie 7 a slepota. Typické jsou změny na kůži a sliznicích, snižuje se funkce imunity, dále se popisují poruchy růstu a mužská sterilita. Organismus si vytváří zásoby vitaminu A především v játrech. V komentářích k doporučením DACH se uvádí, že v ideálním případě mohou takové zásoby stačit na 3 týdny u novorozenců, 3 měsíce u dětí a až 1 rok u dospělých. Z tohoto důvodu snížený příjem po přechodnou dobu, např. za krizové situace, by nemusel představovat zásadní problém. Jako horní hranice příjmu u dospělých, kdy nehrozí poškození zdraví, se udává 3 mg/den, podle některých názorů by denní příjem vitaminu A z výživy neměl přesáhnout 1,5 mg. Zvláště v prvním trimestru gravidity je nutno se vyvarovat vysokého příjmu vitaminu A, neboť může mít teratogenní účinky. Příjem se proto v prvních třech měsících gravidity nezvyšuje a zůstává na úrovni příjmu před otěhotněním. Teprve ve druhém a třetím trimestru se potřeba vitaminu A poněkud zvyšuje. Hodnoty PRI 8, uváděné v evropských nutričních standardech, jsou o něco nižší než dávky DACH (tab. 10), jak je patrné z tab. 11. Tab Population Reference Intake (PRI) pro vitamin A PRI pro vitamin A Populační skupina (µg retinol ekvivalentu) muži ženy 6 11 měsíců roky let let let let Dospělí Těhotné Kojící Pramen: Dlouhý, P., Anděl, M. Stanovení minimální úrovně VDD neohrožujících zdravotní stav obyvatel. Podklady pro projekt MV. 3. LF UK, Praha 2010 S přihlédnutím k této skutečnosti při použití dávek DACH bylo navrženo rozmezí příjmu ve všech skupinách v intervalu (dávka; -10 % dávky). 6 Vysychání spojivky a rohovky oka. 7 Změknutí rohovky oka s postupným vznikem perforace. 8 Vyjadřuje množství živiny, jež stačí k udržení zdraví pro většinu populace. 20

budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v česku

budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v česku Publikace se zaměřuje na problematiku kvality a bezpečnosti potravin. Autorský tým se podrobně zabývá některými jejími aspekty, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů při výrobě, zpracování

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

PKČR. Česká technologická platforma pro potraviny. Vize

PKČR. Česká technologická platforma pro potraviny. Vize PKČR Česká technologická platforma pro potraviny Vize www.ctpp.cz Pro více informací týkajících se Platformy, navštivte našiwebovou stránku http://www.foodnet.cz, odkaz Česká technologická platforma pro

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková č. 95 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ing.

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

Zakázka KZPS-03-DS v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému I.

Zakázka KZPS-03-DS v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému I. PROGNÓZA VÝVOJE VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH A ZMĚNY STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI DO ROKU 233 STAVEBNICTVÍ Zakázka KZPS-3-DS v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

ROČENKA 2009 Annual Report 2009

ROČENKA 2009 Annual Report 2009 ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Praha 2010 Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: DHV ČR spol. s r.o. Adresa: Černopolní 231/39 613 00 Brno Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více