Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva. Právní úprava obchodování s potravinovými doplňky. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva. Právní úprava obchodování s potravinovými doplňky. Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava obchodování s potravinovými doplňky Bakalářská práce Autor: Pavel Kolba Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan Tuláček Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Mezouni dne Pavel Kolba

3 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval JUDr. Janu Tuláčkovi za jeho cenné a důleţité rady, připomínky, ochotu a čas při psaní této práce. Rovněţ musím poděkovat společnosti NITRISTAR za umoţnění čerpání praktických zkušeností a pořízení fotodokumentace důleţité pro vznik praktické části mé bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřena na legislativní podmínky podnikání s potravinovými doplňky. Potravinové doplňky jsou výrobky určené především k podpoře a ochraně zdraví, ve sportu pak zejména ke zvýšení výkonnosti a regeneraci. V práci jsou shrnuty základní právní normy ČR a EU, které upravují jejich výrobu a manipulaci s nimi. Praktická část obsahuje fotodokumentaci a popis výroby suplementů v soukromé firmě. Cílem práce bylo analyzovat problematiku obchodování s potravinovými doplňky. Klíčová slova: potravinový doplněk, suplement, právní norma, obchod

5 Annotation The thesis is focused on legislative business conditions with dietary supplements. Nutritional supplements are products intended primarily to promote and protect health, especially in sports then to increase performance and recovery. The paper summarizes the basic laws of the Czech Republic and the EU, which govern their manufacture and handling. The practical part contains a description and photographs of the production of supplements in a private company. The aim of the thesis is to analyze the issue of trading in food supplements. Key words: dietary supplement, supplement, rule of law, legal standard, trade/business

6 Obsah Úvod Teoretická část Definice potravinového doplňku suplementu doplňku výţivy Historie Legislativa Právní normy pro výrobu, sloţení, označování, manipulaci a uvádění na trh Administrativní postup uvedení doplňku stravy na trh Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č.46/2002 ze dne 10. června 2002 o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy Zákon 110/97 Sb. ze dne 24.dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích Vyhláška č. 225 ze 17. června Vyhláška č. 113/2005 zde dne 4. března 2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výţivových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 54/2004 ze dne 30.ledna 2004 o potravinách určených pro zvláštní výţivu a způsobu jejich pouţití Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97ze dne 27. ledna1997 o nových potravinách a nových sloţkách potravin Doplněk stravy a léčivý přípravek Doplněk stravy Léčivé přípravky Základní pravidla pro rozlišení doplňku stravy od léčivého přípravku Základní rozdíly mezi léky a doplňky stravy Rozdělení doplňků stravy Komu jsou potravinové doplňky určeny Srovnání právních norem ČR a některých dalších zemí Praktická část Výroba potravinového doplňku Příjem surovin a obalů Mísení surovin Formování Balení Označování Distribuce Diskuze Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek Seznam příloh... 59

7 Úvod V posledních dekádách stoupá počet lidí, kteří se aktivně snaţí starat o své zdraví a dobrou fyzickou a psychickou kondici. Často k těmto účelům pouţívají doplňky stravy (suplementy) ve snaze stát se ještě zdravějšími, krásnějšími, štíhlejšími. K boomu pouţívání suplementů přispívá i moţnost získávání informací prostřednictvím internetu a sociálních sítí, kde si lidé sdělují zkušenosti, dozvídají se nové informace, návody a tipy jak kýţených výsledků pomocí suplementů dosáhnout. Obrovský vliv na poptávku po doplňcích stravy má také reklama spojená zejména se zdravým ţivotním stylem. Dotace některými důleţitými látkami v případě jejich nedostatku pomáhá zcela jistě stabilizovat jejich hladinu nutnou pro zdárný fyziologický vývoj a fungování těla, zejména v případech malnutrice způsobené nedostatkem kvalitní potravy či při neschopnosti těla takovou potravu přijímat, případně z ní potřebné látky získávat například při různých onemocněních. Sportovci a nejen vrcholoví, vyuţívají doplňků stravy ke zvýšení výkonnosti a k podpoře regenerace těla po sportu. Další lidé uţívají potravinové doplňky ve snaze zlepšit si své zdraví. Ne vţdy si však uţivatelé uvědomují, ţe všeho moc škodí a i nadměrná dotace důleţitými minerály, vitaminy (zejména těmi syntetickými) a dalšími účinnými látkami můţe vést ke zdravotním komplikacím, v extrémních případech i k poškození zdraví. Všechny tyto aspekty se snaţí upravovat legislativa, která výrobcům a prodejcům stanovuje jasná pravidla za kterých je doplňky stravy moţno vyrábět a skladovat, jaké sloţky a v jakém maximálním mnoţství mohou výrobky obsahovat, včetně povinných údajů na jejich etiketách, kde je povinnost výrobců uvádět jak sloţení, tak maximální doporučenou bezpečnou dávku. Je jiţ jen na spotřebiteli zda uvedené údaje bude respektovat a řídit se jimi. Legislativně je také upravován obchod se suplementy, neboť se stal velmi výnosným zdrojem podnikání a tím se stal i zajímavým pro nepoctivé výrobce či prodejce. K tomu přispívá moţnost nabízet a prodávat po internetu téměř anonymně cokoliv, včetně výrobků s naprosto neúčinným sloţením aţ po výrobky obsahující látky zdraví poškozující, o čemţ cílový spotřebitel samozřejmě nemá ani tušení. Další vymoţeností internetu je moţnost si zcela anonymně zakoupit látky, které jsou pro volnou distribuci zakázány kvůli zdravotním rizikům. V těchto případech jiţ bohuţel legislativa sama spotřebitele neochrání a je důleţitá řádná osvěta, která by spotřebitele poučila o všech těchto rizicích a relevantně je informovala o skutečných účincích látek a to jak pozitivních, tak i negativních. 7

8 1 Teoretická část 1.1 Definice potravinového doplňku suplementu doplňku výţivy Doplněk stravy je potravina, jejímţ účelem je doplňovat běţnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitamínů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsaţeným v potravině samostatně nebo v kombinaci určena k přímé spotřebě v malých odměřených mnoţstvích. (Zákon č.110/97) Dle zákona č.110/97 Sb. ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů jsou potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky. Tento zákon povaţuje za potravinu i přídatné látky, pomocné látky a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace. Vyhláška č.225/2008, kterou se stanoví poţadavky na doplňky stravy a obohacování potravin uvádí pouze slovo potravina, nebo slovo doplněk stravy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která je organizační sloţkou státu a je přímo podřízená ministerstvu zemědělství, je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin se na otázku jaký je rozdíl mezi potravinovým doplňkem a doplňkem stravy vyjádřila, ţe v názvu nevidí ţádný rozdíl a podle zákona č.110/97 Sb. a Vyhlášky 225/2008 je vše potravina. Mezi sportovci a některou literaturou přeloţenou z anglického jazyka je ustálený název suplement. Dietologové MUDr. Slíva a MUDr. Minárik (2009) definují doplňky stravy jako potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běţnou spotřebu vysokým obsahem vitamínů, minerálních látek nebo látek s nutričním, nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění běţné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. 8

9 1.2 Historie Snaha o zlepšení fyzické a psychické kondice je zřejmě stará jako lidstvo samo. Kvůli přeţití druhu bylo nezbytné, aby jedinci byli co nejrychlejší, nejsilnější a nejostraţitější. Tehdy jim musela ovšem stačit jen krev uloveného rychlého či silného zvířete nebo třeba srdce protivníka (Pyšný, 2006). Nicméně jiţ 3000 př..n. l. se na sumerské tabulce popsané klínovým písmem objevuje první zmínka o opiovém máku včetně informace o jeho pěstování a shromaţďování makové šťávy (v sumerštině " Gil " štěstí) a také o jejím následném uţívání (Schiff, 2002). Přes Sumer, Asýrii, Babylónii a Persii se uţívání opia poté rozšířilo i do starověkého Egypta a Evropy. Na sumerských tabulkách je také uvedeno pouţití mnoha dalších léčivých rostlin, jako je tymián, lékořice a hořčice. Samozřejmě ani asijské kultury v poznávání léčebných a podpůrných prostředků rostlin nezaostávaly. Čínská zemědělská a lékařská kniha Shennong Bencao Jing přičítaná legendárnímu panovníkovi Shennongovi (okolo 2800 př. n. l.), ale fakticky sepsaná na základě ústních tradic aţ okolo n. l. (Yang, 2007) uvádí na 365 léků obsahujících na 262 rostlin, 67 zvířat a 46 minerálů. Někteří starověcí Řekové na původních olympijských hrách ( př. n. l) pravděpodobně za účelem zvýšení výkonnosti uţívali nám jiţ známou viskózní opiovou šťávu, která také dala vzniknout slovu doping, jehoţ původ je přičítán holandskému slovu "DOOP" (Browers, 1998). Strava těchto starověkých olympioniků bývala bohatá na ţivočišné proteiny (převáţně býčího masa či kozího mléka) (Pyšný, L), ale často také byla vylepšována vínem, lektvary, halucinogeny či konzumací srdcí a varlat kvůli údajnému vlivu na potenci (Jenkins, 2007). Řečtí sportovci podstupovali také různé druhy diet zaloţené například na konzumaci sušených fíků. Ani v Římě se uţívání podpůrných prostředků sportovci a zápasníci nevyhnuli. Gladiátoři byli ţiveni především rostlinnou stravou bohatou na sacharidy s minimem ţivočišných bílkovin, aby byli co nejvíce tuční a zranění je méně ohroţovala. Deficit kalcia byl doplňován zejména kostní moučkou, coţ potvrzují provedené izotopické analýzy kostí gladiátorů ze hřbitova v Efezu (Curry, 2008). Aziz (2006) však uvádí, ţe gladiátoři uţívali pro odvrácení únavy a zranění také stimulanty (např. strychnin) a halucinogeny. Slavní severští bojovníci berserkové na které bůh Odin údajně sesílal berserksgangr bojové šílenství byli známi svou zuřivostí aţ nepříčetností v bojích. Někteří autoři (Fabing, 1956) přičítají zásluhu na jejich neohroţenosti a necitlivosti ke zraněním konzumaci 9

10 muchomůrky červené (Amanita muscaria) známé svými halucinogenními účinky. Jak vidno podle nástinu jen té nejstarší známé historie je pouţívání léčebných a podpůrných prostředků velmi staré a v dalších staletích a tisítiletích provází i nadále lidskou historii aţ do dnešních dní. A to přes uţívání listů koky indiány či zneuţívání amfetaminů během bojů světové války. Nicméně většina vědeckých poznatků dokazujících vztah mezi stravou, doplňky a lepšími výkony pochází aţ ze začátku 20. stol. (Applegate a Grivetti, 1997) a od té doby se odvíjí systematický výzkum, vývoj a výroba potravinových doplňků. V návaznosti na to také jiţ od roku 1928 dochází k prvnímu omezení jejich uţívání ve sportu vznikem první Mezinárodní sportovní federace pro zákaz dopingu 1.3 Legislativa Česká republika musela do svého právního řádu v přestupném období zabudovat velké mnoţství předpisů, a to i v oblasti potravin. Od roku 2004 lze povaţovat legislativní oblast potravin v ČR za harmonizovanou s předpisy EU, k dalšímu i podstatnému vývoji v celé EU, však nadále průběţně dochází. Právní normy pro výrobu, sloţení, označování, manipulaci a uvádění na trh Zákon č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších zápisů. Vyhláška č.225/2008,kterou se stanoví poţadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č.46/2002 ze dne 10. června 2002 o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.178/2002 ze dne 28. ledna 2002 kterým se stanoví obecné zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Vyhláška č.113/2005,o způsobu označování a tabákových výrobků ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 54/2004 ze dne 30. ledna 2004 o potravinách určených pro zvláštní výţivu a o způsobu jejich pouţití 10

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o nutričních a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Zdravotní tvrzení jsou schvalována a zveřejňována postupně v seznamech schválených ZT: Nařízení komise (EU)č. 432 /2012, č.1047/2012, č.116/2010, Seznamy pozitivních ZT:č. 980/2009,č. 983/2009,č.1024/2009,č. 384/2010,č. 955/2010, č. 440/2011,č.668/2011,č.1160/2011, č.1048/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich formy které lze přidávat do potravin včetně doplňků stravy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových sloţkách potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách. Nařízení Komise (EU) č.1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha 2 Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek EU. Nařízení Komise (EU) č. 1130/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, zavedením seznamu potravinářských přídatných látek EU schválených pro pouţití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a ţivinách. Administrativní postup uvedení doplňku stravy na trh Doplněk stravy musí splňovat řadu poţadavků souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č.225/2008 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, vycházejících ze Zákona č.110/1997 Sb. a směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č.46/2002. Označení doplňku stravy pak musí splňovat poţadavky 6 Zákona o potravinách (110/97), vyhlášky č.113/2005 ve znění pozdějších předpisů, zvláště 10, vyhlášky č.225/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1924/2006. Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh doplněk stravy, zašle oznámení o uvedení doplňku stravy Ministerstvu zdravotnictví formou předloţení, označení 11

12 výrobku v českém jazyce, a to buď písemně anebo elektronickou formou na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ochrany veřejného zdraví. Pro zjednodušení povinností se doporučuje vyplnit formulář, který obsahuje seznam údajů vyţadovaných Ministerstvem zdravotnictví. Kopie se posílá na Ministerstvo zemědělství, odbor potravinářské výroby a legislativy. Odesláním oznámení provozovatel potravinářského podniku splnil svoji zákonnou povinnost. V tomto případě jsou všechny legislativní poţadavky splněny. Provozovatel všakplně odpovídá za bezpečnost a označení výrobku. V případě, ţe některá z podmínek uvedení je v rozporu se souvisejícími právními předpisy, bude provozovatel potravinářského podniku vyzván k doplnění nebo opravě zaslaných údajů. Při jakýchkoliv pochybnostech o doplňku stravy má Ministerstvo zdravotnictví oprávnění vyţádat si odborný posudek orgánu zmocněného k hodnocení rizika za účelem posouzení bezpečnosti doplňku stravy, nebo vhodnosti jeho uţití. Oznámení o notifikaci zasílá Ministerstvo zdravotnictví na Státní zdravotní ústav, který provede zanesení do informačního systému RoHy (registr rozhodnutí hlavního hygienika). Tento informační systém obsahuje informace o notifikovaných výrobcích a je z části přístupný veřejnosti. O splnění oznamovací povinnost Ministerstvo zdravotnictví potvrzení nevydává. V případě, ţe doplněk stravy je v rozporu s poţadovanými právními předpisy Ministerstvo zdravotnictví vydá nesouhlasné stanovisko, o kterém informuje provozovatele a dozorový orgán (Anonym 2, 2014) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č.46/2002 ze dne 10. června 2002 o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy. Směrnice vzniká z důvodu nárůstu počtu výrobků, které jsou v EU uváděny na trh jako potraviny, které obsahují koncentrované zdroje ţivin a jsou nabízeny pro doplnění příjmu těchto ţivin z běţné stravy. Kaţdý stát má svá vnitrostátní pravidla, která mohou být překáţkou volného pohybu, můţe vytvářet nerovné podmínky soutěţe, a tím přímo ovlivňovat fungování vnitřního trhu. Pro tyto výrobky uváděné na trh jako potraviny bylo tedy nezbytné přijmout pravidla Společenství. Směrnice zavazuje ČR a vyţaduje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a snaţí se usnadnit spotřebitelům výběr. Vyţaduje bezpečnost a řádné označení výrobků. Dále směrnice stanovuje pravidla pro vitaminy a minerální látky pouţívané jako sloţky doplňků stravy, jejich formy a čistotu. Stanovuje se maximální mnoţství vitaminů a minerálních látek 12

13 obsaţených v denní doporučené dávce, která je určena výrobcem, přičemţ se zohlední bezpečná nejvyšší mez mnoţství vitaminů a minerálních látek stanovená vědeckým posouzením rizik zaloţených na obecně přijatelných vědeckých údajích, přičemţ se do potřeby zohledňuje různý stupeň citlivosti různých skupin spotřebitelů. Určuje označování, obchodní úpravu, a to, ţe reklama nesmí doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti léků Zákon 110/97 Sb. ze dne 24.dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU a povinnosti provozovatele potravinářského podniku Pojmy Potravina - je látka určená ke spotřebě v nezměněném a upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde li o léčiva a omamné látky, nebo psychotropní látky. Za potravinu se téţ povaţují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace. Doplněk stravy - je potravina, jejímţ účelem je doplňovat běţnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitamínů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsaţeným v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených mnoţstvích. Výroba potravin - je čištění, třídění, upravování, opracování nebo zpracování surovin, popřípadě přidávání dalších látek, včetně balení a dalších úprav potraviny za účelem uvádění do oběhu. Uvádění do oběhu - je nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě, skladování, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz za účelem prodeje ode dne propuštění do volného oběhu Povinnost provozovatelů potravinářského podniku Základní povinností je dodrţování poţadavku na jakost potravin ve všech fázích výroby, dodrţování poţadavku na hygienu při přepravě, manipulaci a skladování potravin Balení potravin Provozovatel podniku pouţívá jen obaly a obalové materiály, které: a) chrání potravinu před znehodnocením 13

14 b) odpovídají poţadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami Označování potravin Provozovatel je povinen potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích sluţeb a) názvem obchodní firmy a sídlem výrobce, nebo prodávajícího. Uvede se země původu b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny potravin c) údajem o mnoţství d) datem pouţitelnosti u druhů podléhajících rychlé zkáze e) datum pouţitelnosti nebo trvanlivosti ostatních druhů f) údajem o způsobu skladování g) způsob pouţití potraviny h) údajem o určení potraviny pro zvláštní výţivu i) údajem o sloţení j) označením šarţe k) údajem o moţném nepříznivém ovlivnění zdraví lidí stanoví li tak zvláštní předpisy l) údajem o ošetření potraviny ionizujícím zářením m) údajem o nutriční hodnotě potravin, na jejichţ obalu je uvedeno výţivové tvrzení, dále v případech stanovených prováděcím právním předpisům nebo přímo pouţitelným předpisem EU n) údajem o třídě jakosti Uvádění do oběhu Do oběhu je zakázáno uvádět jiné neţ zdravotně nezávadné potraviny, potraviny klamavě označené, s prošlým datem pouţitelnosti neznámého původu, ozářené v rozporu s poţadavky stanovenými zákonem a potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivost. Dozor nad povinnostmi stanoveným tímto zákonem vykonávají: a) orgány ochrany veřejného zdraví b) orgány veterinární správy c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Sankce Nedodrţením poţadavků na jakost, bezpečnost, hygienu, podmínek na přípravu, skladování nebo manipulaci s doplňky stravy se provozovatel dopouští správního deliktu. Za 14

15 správní delikt je moţné uloţit pokutu aţ do výše Kč. Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliţe prokáţe, ţe vynaloţila veškeré úsilí, které bylo moţno poţadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Na odpovědnost za jednání k němuţ došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahuje ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby Vyhláška č. 225 ze 17. června 2008 Tato vyhláška stanovuje poţadavky na doplňky stravy a obohacování potravin. Předmětem úpravy jsou poţadavky na sloţení doplňků stravy, jejich označování a způsobu pouţití (příloha č. 1) a dále podmínky přidávání dalších látek do potravin s výjimkou doplňků stravy. Součástí vyhlášky jsou formy vitaminů (příloha 2) a minerálních látek (příloha č. 3), které lze pouţít pro výrobu doplňků stravy, látky, které lze pouţít pro výrobu doplňků stravy (příloha č. 4), a podmínky za kterých je lze pouţít (příloha č. 5). Do doplňků stravy nelze přidat jednotlivě, nebo směsi omamné nebo psychotropní látky uvedené v zákoně č.167/1998 sb. o návykových látkách, prekursory kategorie 1. přímo pouţitelného předpisu EU, další látky, u nichţ byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus (příloha č. 6 a 7) Označování doplňků stravy Kromě poţadavků na označování obalu potravin upravených v zákoně č.110/97 Sb., a ve vyhlášce č.113/2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků je na obalu pro spotřebitele povinnost uvést: a) v názvu potraviny slovo doplněk stravy b) název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek c) číselný údaj o mnoţství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztaţený na doporučenou denní dávku, přičemţ u vitaminů a minerálních látek se pouţívají jednotky uvedené ve výše uvedené tabulce (tabulka č.3) d) údaje o obsahu vitaminů a minerálních látek i v procentech doporučené denní dávky e) doporučené denní dávkování a popřípadě další podmínky pouţití f) varování před překročením doporučené denní dávky g) upozornění, aby byly výrobky uloţeny mimo dosah dětí h) upozornění, ţe doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy 15

16 i) upozornění nevhodné pro těhotné ţeny u doplňků stravy obsahujících více neţ 800 μg (RE) vitaminu A v denní dávce. Údaje se uvádějí průměrnými hodnotami zjištěnými na základě kvantitativní analýzy doplňků stravy provedené výrobcem. Při označování doplňků stravy není dovoleno: a) doplňkům přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat b) obsahovat ţádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, ţe vyváţená a pestrá strava obecně nemůţe poskytnout dostatečné mnoţství vitaminů anebo minerálních látek Doplňky stravy se pouţívají upravené do formy: a) kapsle b) tobolky c) pastilky d) tablety e) draţe f) sáčky s práškem g) ampulky s tekutinou h) kapky i) prášek j) jiné formy tekutin Tyto jsou určeny pro příjem v malých odměřených mnoţstvích a takto se uvádějí do oběhu. Doplňky stravy se do oběhu uvádějí pouze balené. Podmínky přidávání dalších látek, vitaminů a minerálních látek do potravin upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č. 1925/

17 1.3.4 Vyhláška č. 113/2005 zde dne 4. března 2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Tato vyhláška zapracovává dané předpisy EU a upravuje způsob označování potravin, včetně potravin nového typu a geneticky modifikovaných potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a sloţení potraviny a způsob označení šarţe a druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti. Označení se provádí na obalech určených pro spotřebitele, na vnějších obalech nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, popřípadě na připojených součástech. Tam, kde není moţné označit spolehlivě vnější obaly, uvedou se stanovené údaje v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází. Označení musí být uvedeno srozumitelně, na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné, a vyjádřené v nekódované formě, výjimkou je označení šarţe. Před označením šarţe se uvádí písmeno L s výjimkou kdy je označení šarţe jasně rozlišitelné od ostatních údajů a není moţná záměna s jiným údajem Způsob označování Označování potravin se provádí tak, aby neuváděl spotřebitele v omyl. V případech charakteristiky potravin, její podstaty, totoţnosti, vlastnosti, sloţení, mnoţství, trvanlivosti, původu, vzniku, způsobu zpracování, nebo výroby. Výrobku nesmí být přisuzován účinek, nebo vlastnost, které nevykazuje. Nesmí vyvolávat dojem, ţe potravina vykazuje zvláštní charakteristické vlastnost, kdyţ ve skutečnosti mají tyto vlastnosti všechny podobné potraviny Údaje, které se nesmí uvádět na obalu a v písemné dokumentaci Na obalu je zakázáno uvádět, ţe daný výrobek je zdrojem všech ţivotně nezbytných ţivin, nebo ţe běţné potraviny nedodají potřebné mnoţství ţivin, které obsahuje nabízený výrobek. Není dovoleno uvádět, ţe potravina má zvýšenou, nebo zvláštní nutriční hodnotu v důsledku přídavku přídatných látek, nebo potravních doplňků, bez provedeného nutričního hodnocení. Dále se neuvádí, ţe potravina má zvláštní vlastnosti, přestoţe tyto vlastnosti vykazují všechny srovnatelné potraviny, nebo ţe je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským účelům, pokud zvláštní předpisy EU nestanoví jinak. Údaje, které nelze dokázat se neuvádí, údaje o rychlosti úbytku tělesné hmotnosti a údaje které by mohly vést k záměně běţných potravinami pro zvláštní výţivu. 17

18 Označování mnoţství potraviny Na viditelném místě obalu určeného pro spotřebitele a na vnějším obalu se označují: a) tekuté potraviny údaj o objemu (ml, l) b) jiné neţ tekuté potraviny údaj o hmotnosti (g, kg) c) polotekuté, polotuhé výrobky údaj o objemu, nebo údaj o hmotnosti Datum minimální trvanlivost a datum pouţitelnosti Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy minimální trvanlivost do s udáním dne, kalendářního měsíce a roku ukončení této doby v uvedeném pořadí, nebo se uvádí minimální trvanlivost do konce Datum pouţitelnosti se uvádí slovy spotřebujte do s udáním dne a měsíce, popřípadě téţ roku ukončení této doby v uvedeném pořadí. Jestliţe za slovy spotřebujte do nebo minimální trvanlivost do nebude následovat datum, musí zde být uvedeno, kde je toto datum na obalu vyznačeno. Je-li výrobek označen datem pouţitelnosti, doplní se vţdy údajem o konkrétních podmínkách skladování, u teplot vyjádřených číselnými hodnotami. Nejsou li podmínky skladování u takto označených potravin, stanoví je výrobce, dovozce, prodávající nebo balírna Pouţití potraviny Údaje o způsobu pouţití potraviny musí být uvedeny takovým způsobem, aby umoţnily její správné pouţití. Balená potravina určená ke spotřebě po nezbytné tepelné úpravě musí být takto označena, a pokud to povaha potraviny vyţaduje, musí být uveden i postup a způsob tepelné úpravy potraviny. To samozřejmě neplatí pro potraviny, u kterých je jednoznačně zřejmé ţe je bez tepelné úpravy nelze konzumovat. U výrobků, které vyţadují před spotřebou úpravu ředěním nebo rozpouštěním v tekutině, musí být uveden na obalu doporučený poměr ředění nebo způsob přípravy Údaje o sloţkách potravin Údaje o sloţkách se řadí sestupně podle obsahu jednotlivých sloţek v potravině v době výroby potraviny a musí být uvedeny slovem sloţení. Údaje mnoţství potravních doplňků se nemusí uvádět v případě, ţe je potravina označena údaji o výţivové (nutriční) hodnotě. Přídatné látky a enzymy, které se dostaly do potravin z jedné, nebo více sloţek této potraviny se za sloţky nepovaţují. Je poţadováno, aby technologicky neovlivnily jakost, zdravotní nezávadnost nebo nutriční hodnoty konečného výrobku. Za sloţky se téţ nepovaţují přídatné látky, které jsou uţity v nezbytně nutných mnoţstvích jako rozpouštědla nebo nosiče přídatných látek, enzymů, aromat nebo potravních doplňků, dále pak pomocné látky a látky 18

19 které nejsou přídatnými látkami, avšak jsou poţívány stejným způsobem a za stejným účelem jako pomocné látky při zpracování a jsou nadále obsaţeny v konečném výrobku, a to i ve změněné formě Uváděné sloţky Mnoţství sloţky v hmotnostních nebo objemových procentech popřípadě v g/100g potraviny nebo v ml/100ml se uvede na obalu v blízkosti názvu nebo u příslušné sloţky. Sloţka nebo skupina sloţek v označení je zdůrazněna slovně, obrazově nebo graficky. Sloţka nebo skupina sloţek je základní pro charakteristiku potraviny a pro její odlišení od výrobků, se kterými by mohla být zaměnitelná pro svůj název nebo vzhled. Mnoţství musí odpovídat mnoţství sloţky nebo skupiny sloţek v okamţiku jejich zpracování. Pokud však potravina ztratila po tepelné nebo jiné úpravě vodu, musí mnoţství odpovídat mnoţství sloţky nebo skupiny sloţek v hotovém výrobku a musí být vyjádřeno v procentech. Jestliţe však mnoţství sloţky nebo celkové mnoţství všech sloţek překračuje 100%, musí být údaj v procentech nahrazen hmotností sloţek pouţitých k přípravě 100g hotového výrobku. Mnoţství těkavých sloţek se uvede v závislosti na jejich hmotnostních podílech v konečném výrobku. Pokud se na obalu uvede výţivové tvrzení, uvádí se výţivová hodnota potraviny dle Vyhlášky č. 450/2004 a jestli jde o vitaminy a minerální látky nebo aminokyseliny, označí se navíc dle Vyhlášky č. 225/2008. Nachází-li se ve výrobku sladidlo, doplní se v blízkosti názvu potraviny slova se sladidlem. Pokud jde o přírodní sladidlo a sladidlo, doplní se s přírodním sladidlem a sladidlem. Pokud byl přidán cukr a sladidlo, doplní se s cukrem a sladidlem. Označení přídatné látky a enzymů se na obalu uvádí v údajích o sloţení výrobku, a to buď uvedením názvu látky, nebo enzymu anebo uvedením jejich číselného kódu. Modifikovaný škrob se na potravině označuje slovy Modifikovaný škrob, doplní se údajem o původu, a jestli tato sloţka můţe obsahovat lepek. U přídatných látek a enzymů, které náleţí do kategorie antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti, soli, kypřící látky, sladidla, zpevňující nebo zvlhčující látky, plnidla, látky zvýrazňující vůni nebo chuť, zahušťovadla, ţelírující látky, stabilizátory, emulgátory, protispékavé látky, odpěňovače, leštící látky, musí být uveden před názvem přídatné látky nebo enzymu anebo jejich číselného kódu také název kategorie do které přídatná látka nebo enzym patří. 19

20 Výrobky u kterých byla trvanlivost prodlouţena pouţitím balicích plynů, se na obalu označí slovy Baleno v ochranné atmosféře Údaje o aromatech Aroma obsaţené v potravině se na obalu označuje slovy Aroma, nebo jeho přesným názvem Údaje o potravinách nového typu a geneticky modifikovaných potravinách Potraviny nebo sloţky potravin nového typu se na obalu určeném pro spotřebitele označují dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 o nových potravinách. Výrobky nebo sloţky potravin, které jsou geneticky modifikovaným organismem nebo jej obsahují anebo jsou vyrobeny z geneticky modifikovaného organismu, se na obalu určeném pro spotřebitele označí dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výţivových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Nařízení uvádí v soulad právní a správní předpisy v členských státech, které se týkají výţivových a zdravotních tvrzení, aby bylo zajištěno účinné fungování vnitřního trhu a zároveň i vysoká míra ochrany spotřebitele. Vztahuje se na tvrzení, která jsou uváděna v obchodních sděleních, ať uţ při označování a obchodní úpravě potravin, nebo v reklamách týkajících se výrobků, které se v tomto stavu dodávají konečnému spotřebiteli. Výţivovým tvrzením se rozumí kaţdé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, ţe potravina má určité výţivové vlastnosti. Zdravotním tvrzením se pak rozumí kaţdé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, ţe existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou, nebo některou z jejich sloţek a zdravím. Tvrzením o sníţení rizika onemocnění se rozumí kaţdé zdravotní tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, ţe spotřeba určité kategorie potravin, potraviny nebo některé z jejích sloţek významně sniţuje riziko vzniku určitého lidského onemocnění. Výţivová a zdravotní tvrzení nesmí být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá. Nesměji vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výţivové přiměřenosti jiných potravin a nesmějí nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvat. Dále nesmí odkazovat na změny tělesných funkcí, které by mohli u spotřebitele 20

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Page 1 of 5 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Citace pův. předpisu:

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Citace pův. předpisu:

Více

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu Hejmalová Michaela Definice potraviny, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým: zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem a jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

54/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

54/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 8.9.2014 do částky 80/2014 Sb. a 23/2014 Sb.m.s. - RA609 54/2004 Sb. - potraviny určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití - poslední stav textu Změna: 402/2006 Sb. Změna:

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto

Více

Národní požadavky potravinového práva v oblasti označování

Národní požadavky potravinového práva v oblasti označování Národní požadavky potravinového práva v oblasti označování Z hlediska národní legislativy je stěžejním předpisem zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu zájmu spotřebitelů o údaje uváděné na obalech potravin

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu zájmu spotřebitelů o údaje uváděné na obalech potravin Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Potravinářská legislativa 24. 2. 2012 Autor školícího materiálu: Ing. Vít Obenrauch MVDr. Ilona Neuhybel-Kočová SZPI,

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003,

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003, 259 VYHLÁŠKA ze dne 25. července 2003, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PROBLEMATIKA HRANIČIČNÍCH PŘÍPRAVKŮ - VÝCHODISKA, PRŮBĚH ŘÍZENÍ A CELKOVÉ SHRNUTÍ Efektivní právní služby 1 Definice produktů shrnutí/připomenutí základního vymezení produktů v oblasti farmacie hraničních

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Aplikace zdravotních a výživových tvrzení na potravinách

Aplikace zdravotních a výživových tvrzení na potravinách Státní zemědělská a potravinářská inspekce Aplikace zdravotních a výživových tvrzení na potravinách Ing. Miriam Bellofattová Označování potravin Povinné údaje Výživová tvrzení Dobrovolné údaje Tvrzení

Více

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

Výživová a zdravotní tvrzení a výpočet výživové hodnoty potravin. Jan Maryška UniConsulting s.r.o. Nitra 12. 11. 2015

Výživová a zdravotní tvrzení a výpočet výživové hodnoty potravin. Jan Maryška UniConsulting s.r.o. Nitra 12. 11. 2015 Výživová a zdravotní tvrzení a výpočet výživové hodnoty potravin Jan Maryška UniConsulting s.r.o. Nitra 12. 11. 2015 Výživové údaje na obalech potravin Uvádění upraveno Nařízením 1169/2011 Údaje povinně

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Ing. Jitka Sosnovcová Státní zdravotní ústav, Praha Národní referenční laboratoř pro materiály určené pro styk s potravinami a výrobky SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Nařízení

Více

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo Trast pro ekonomiku a společnost Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo Právní analýza pro Trast pro ekonomiku

Více

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění novel č. 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.,

Více

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ. NORMA EHK OSN FFV-13 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti TŘEŠNÍ A VIŠNÍ

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ. NORMA EHK OSN FFV-13 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti TŘEŠNÍ A VIŠNÍ EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ NORMA EHK OSN FFV-13 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti TŘEŠNÍ A VIŠNÍ VYDÁNÍ 2007 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ New York, Ženeva

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby HRANIČNÍ PŘÍPRAVKY - PRAXE, PRÁVNÍ OMEZENÍ A ODPOVĚDNOST Efektivní právní služby 1 HRANIČNÍ PŘÍPRAVKY 2 HRANIČNÍ VÝROBKY NEJČASTĚJI MEZI: LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY DOPLŇKY STRAVY ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY KOSMETICKÝMI

Více

Registrace biocidů. MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

Registrace biocidů. MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Registrace biocidů MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení Registru chemických látek MZ ČR bittnerova@szu.cz tel.:

Více

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015 Text Here TextHere X. Konference Legislativní rizika Špindlerův Mlýn _ květen 2015 2 Co je považováno za reklamu? Návštěvy obchodních zástupců společnosti u osob oprávněných předepisovat léčivé přípravky,

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 2 Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Aktivita 2350/KA1-2. 1 Předmět a vymezení. 2 Definice výrobku

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 2 Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Aktivita 2350/KA1-2. 1 Předmět a vymezení. 2 Definice výrobku 1 Předmět a vymezení je určen pro stanovení původního podílu produktu pomocí chemické analýzy ve výrobku glazurované (resp. neglazurované) hluboce, při jejichž výrobě byly použity zvlhčující aditivní látky

Více

ze dne 28. ledna 2002,

ze dne 28. ledna 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR Mgr. Jan Mikoláš Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení Registru

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ing. Miriam Bellofattová

Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ing. Miriam Bellofattová Státní zemědělská a potravinářská inspekce Výživová a zdravotní tvrzení Ing. Miriam Bellofattová Lékařská fakulta, 4. 12. 2012 Jedná se o označování potravin! Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby Citace pův. předpisu: 148/1998 Sb. Částka: 51/1998

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Citace pův. předpisu: 113/2005 Sb. Částka: 37/2005 Sb.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Citace pův. předpisu:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES. s ohledem na Smlouvu o zaloţení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES. s ohledem na Smlouvu o zaloţení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, ze dne 6. listopadu 2001 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

NORMA FFV-52 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti RANÝCH A KONZUMNÍCH BRAMBOR VYDÁNÍ 2008

NORMA FFV-52 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti RANÝCH A KONZUMNÍCH BRAMBOR VYDÁNÍ 2008 NORMA FFV-52 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti RANÝCH A KONZUMNÍCH BRAMBOR VYDÁNÍ 2008 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ New York a Ţeneva, 2008 FFV-52: Rané a konzumní brambory Strana 3

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Důvody k obecným zásadám a požadavkům potravinářského práva. Obecné požadavky potravinového práva ( Článek 14 - bezpečnost potravin)

Důvody k obecným zásadám a požadavkům potravinářského práva. Obecné požadavky potravinového práva ( Článek 14 - bezpečnost potravin) Asociace pro rozvoj regionů o.s. Základní legislativa NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES ) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje

Více

Doplňky stravy. Jana Nováková Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Lékařská fakulta, 20. 12. 2011 1

Doplňky stravy. Jana Nováková Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Lékařská fakulta, 20. 12. 2011 1 Doplňky stravy Jana Nováková Státní zemědělská a potravinářská inspekce Lékařská fakulta, 20. 12. 2011 1 Právní úprava Směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy Vyhláška č. 225/2008 Sb. - stanoví

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2.

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2. POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2. NORMA EHK OSN FFV-24 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti PĚSTOVANÝCH ŽAMPIONŮ (Agaricus) I. DEFINICE

Více

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/2000/1 1/Add. 9

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/2000/1 1/Add. 9 POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/2000/1 1/Add. 9 NORMA EHK OSN FFV-09 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti ZELÍ HLÁVKOVÉHO A KAPUSTY v mezinárodním obchodu

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Pravidla soutěže Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Tato pravidla upravují soutěž s názvem Cena prezidenta Potravinářské komora ČR o nejlepší inovativní

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ke dni 27.9.12 Prokázání původu každá šarže lihoviny

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE Prosinec 2012 POKYNY PRO PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY POVĚŘENÉ KONTROLOU SHODY S PRÁVNÍMI PŘEDPISY EU K: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ NORMA EHK OSN DDP-03 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti LÍSKOVÝCH OŘECHŮ VE SKOŘÁPCE VYDÁNÍ 2007 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

Ze dne: 31. července 2006 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách

Ze dne: 31. července 2006 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. srpna 2006 (10.08) (OR. fr) 12181/06 Interinstitucionální spis: 2006/0145 (COD) DENLEG 42 CODEC 829 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 31. července 2006 Předmět: Návrh

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin revize ke dni 2.10.12 Prokázání původu každá šarže

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 17 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 35,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 17 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 35,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 17 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 35,± OBSAH: 54. Vyhla sï ka o potravinaâch urcïenyâch pro zvlaâsïtnõâ vyâzïivu a o zpuê sobu jejich

Více

Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi

Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi MEMO/11/783 Brusel 14. listopadu 2011 Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi Co jsou potravinářské přídatné látky? Přídatné látky jsou látky, které se používají z různých důvodů například pro konzervaci,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 54/2004 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 54/2004 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 54/2004 Sb. Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Ze dne 30.01.2004 Částka 17/2004 Účinnost od 15.02.2004 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-54

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Parlament

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Společný postoj Společný postoj Rady z 8. prosince 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o výživových

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I I I I. N á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

Kulatý stůl 18. 4. 2012 Svaz obchodu a cestovního ruchu

Kulatý stůl 18. 4. 2012 Svaz obchodu a cestovního ruchu Kulatý stůl 18. 4. 2012 Svaz obchodu a cestovního ruchu Obsah Povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitel 13 zákona č. 526/1990

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 139/2014 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 139/2014 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 139/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ NORMA EHK OSN FFV-19 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti STOLNÍCH HROZNŮ RÉVY VINNÉ VYDÁNÍ 2007 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ New

Více

NORMA EHK OSN FFV-06 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti

NORMA EHK OSN FFV-06 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/2001/9/Add.1 NORMA EHK OSN FFV-06 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti FAZOLÍ v mezinárodním obchodu mezi členskými státy

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1924 CS 13.12.2014 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více