Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva. Právní úprava obchodování s potravinovými doplňky. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva. Právní úprava obchodování s potravinovými doplňky. Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava obchodování s potravinovými doplňky Bakalářská práce Autor: Pavel Kolba Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan Tuláček Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Mezouni dne Pavel Kolba

3 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval JUDr. Janu Tuláčkovi za jeho cenné a důleţité rady, připomínky, ochotu a čas při psaní této práce. Rovněţ musím poděkovat společnosti NITRISTAR za umoţnění čerpání praktických zkušeností a pořízení fotodokumentace důleţité pro vznik praktické části mé bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřena na legislativní podmínky podnikání s potravinovými doplňky. Potravinové doplňky jsou výrobky určené především k podpoře a ochraně zdraví, ve sportu pak zejména ke zvýšení výkonnosti a regeneraci. V práci jsou shrnuty základní právní normy ČR a EU, které upravují jejich výrobu a manipulaci s nimi. Praktická část obsahuje fotodokumentaci a popis výroby suplementů v soukromé firmě. Cílem práce bylo analyzovat problematiku obchodování s potravinovými doplňky. Klíčová slova: potravinový doplněk, suplement, právní norma, obchod

5 Annotation The thesis is focused on legislative business conditions with dietary supplements. Nutritional supplements are products intended primarily to promote and protect health, especially in sports then to increase performance and recovery. The paper summarizes the basic laws of the Czech Republic and the EU, which govern their manufacture and handling. The practical part contains a description and photographs of the production of supplements in a private company. The aim of the thesis is to analyze the issue of trading in food supplements. Key words: dietary supplement, supplement, rule of law, legal standard, trade/business

6 Obsah Úvod Teoretická část Definice potravinového doplňku suplementu doplňku výţivy Historie Legislativa Právní normy pro výrobu, sloţení, označování, manipulaci a uvádění na trh Administrativní postup uvedení doplňku stravy na trh Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č.46/2002 ze dne 10. června 2002 o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy Zákon 110/97 Sb. ze dne 24.dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích Vyhláška č. 225 ze 17. června Vyhláška č. 113/2005 zde dne 4. března 2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výţivových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 54/2004 ze dne 30.ledna 2004 o potravinách určených pro zvláštní výţivu a způsobu jejich pouţití Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97ze dne 27. ledna1997 o nových potravinách a nových sloţkách potravin Doplněk stravy a léčivý přípravek Doplněk stravy Léčivé přípravky Základní pravidla pro rozlišení doplňku stravy od léčivého přípravku Základní rozdíly mezi léky a doplňky stravy Rozdělení doplňků stravy Komu jsou potravinové doplňky určeny Srovnání právních norem ČR a některých dalších zemí Praktická část Výroba potravinového doplňku Příjem surovin a obalů Mísení surovin Formování Balení Označování Distribuce Diskuze Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek Seznam příloh... 59

7 Úvod V posledních dekádách stoupá počet lidí, kteří se aktivně snaţí starat o své zdraví a dobrou fyzickou a psychickou kondici. Často k těmto účelům pouţívají doplňky stravy (suplementy) ve snaze stát se ještě zdravějšími, krásnějšími, štíhlejšími. K boomu pouţívání suplementů přispívá i moţnost získávání informací prostřednictvím internetu a sociálních sítí, kde si lidé sdělují zkušenosti, dozvídají se nové informace, návody a tipy jak kýţených výsledků pomocí suplementů dosáhnout. Obrovský vliv na poptávku po doplňcích stravy má také reklama spojená zejména se zdravým ţivotním stylem. Dotace některými důleţitými látkami v případě jejich nedostatku pomáhá zcela jistě stabilizovat jejich hladinu nutnou pro zdárný fyziologický vývoj a fungování těla, zejména v případech malnutrice způsobené nedostatkem kvalitní potravy či při neschopnosti těla takovou potravu přijímat, případně z ní potřebné látky získávat například při různých onemocněních. Sportovci a nejen vrcholoví, vyuţívají doplňků stravy ke zvýšení výkonnosti a k podpoře regenerace těla po sportu. Další lidé uţívají potravinové doplňky ve snaze zlepšit si své zdraví. Ne vţdy si však uţivatelé uvědomují, ţe všeho moc škodí a i nadměrná dotace důleţitými minerály, vitaminy (zejména těmi syntetickými) a dalšími účinnými látkami můţe vést ke zdravotním komplikacím, v extrémních případech i k poškození zdraví. Všechny tyto aspekty se snaţí upravovat legislativa, která výrobcům a prodejcům stanovuje jasná pravidla za kterých je doplňky stravy moţno vyrábět a skladovat, jaké sloţky a v jakém maximálním mnoţství mohou výrobky obsahovat, včetně povinných údajů na jejich etiketách, kde je povinnost výrobců uvádět jak sloţení, tak maximální doporučenou bezpečnou dávku. Je jiţ jen na spotřebiteli zda uvedené údaje bude respektovat a řídit se jimi. Legislativně je také upravován obchod se suplementy, neboť se stal velmi výnosným zdrojem podnikání a tím se stal i zajímavým pro nepoctivé výrobce či prodejce. K tomu přispívá moţnost nabízet a prodávat po internetu téměř anonymně cokoliv, včetně výrobků s naprosto neúčinným sloţením aţ po výrobky obsahující látky zdraví poškozující, o čemţ cílový spotřebitel samozřejmě nemá ani tušení. Další vymoţeností internetu je moţnost si zcela anonymně zakoupit látky, které jsou pro volnou distribuci zakázány kvůli zdravotním rizikům. V těchto případech jiţ bohuţel legislativa sama spotřebitele neochrání a je důleţitá řádná osvěta, která by spotřebitele poučila o všech těchto rizicích a relevantně je informovala o skutečných účincích látek a to jak pozitivních, tak i negativních. 7

8 1 Teoretická část 1.1 Definice potravinového doplňku suplementu doplňku výţivy Doplněk stravy je potravina, jejímţ účelem je doplňovat běţnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitamínů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsaţeným v potravině samostatně nebo v kombinaci určena k přímé spotřebě v malých odměřených mnoţstvích. (Zákon č.110/97) Dle zákona č.110/97 Sb. ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů jsou potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky. Tento zákon povaţuje za potravinu i přídatné látky, pomocné látky a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace. Vyhláška č.225/2008, kterou se stanoví poţadavky na doplňky stravy a obohacování potravin uvádí pouze slovo potravina, nebo slovo doplněk stravy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která je organizační sloţkou státu a je přímo podřízená ministerstvu zemědělství, je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin se na otázku jaký je rozdíl mezi potravinovým doplňkem a doplňkem stravy vyjádřila, ţe v názvu nevidí ţádný rozdíl a podle zákona č.110/97 Sb. a Vyhlášky 225/2008 je vše potravina. Mezi sportovci a některou literaturou přeloţenou z anglického jazyka je ustálený název suplement. Dietologové MUDr. Slíva a MUDr. Minárik (2009) definují doplňky stravy jako potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běţnou spotřebu vysokým obsahem vitamínů, minerálních látek nebo látek s nutričním, nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění běţné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. 8

9 1.2 Historie Snaha o zlepšení fyzické a psychické kondice je zřejmě stará jako lidstvo samo. Kvůli přeţití druhu bylo nezbytné, aby jedinci byli co nejrychlejší, nejsilnější a nejostraţitější. Tehdy jim musela ovšem stačit jen krev uloveného rychlého či silného zvířete nebo třeba srdce protivníka (Pyšný, 2006). Nicméně jiţ 3000 př..n. l. se na sumerské tabulce popsané klínovým písmem objevuje první zmínka o opiovém máku včetně informace o jeho pěstování a shromaţďování makové šťávy (v sumerštině " Gil " štěstí) a také o jejím následném uţívání (Schiff, 2002). Přes Sumer, Asýrii, Babylónii a Persii se uţívání opia poté rozšířilo i do starověkého Egypta a Evropy. Na sumerských tabulkách je také uvedeno pouţití mnoha dalších léčivých rostlin, jako je tymián, lékořice a hořčice. Samozřejmě ani asijské kultury v poznávání léčebných a podpůrných prostředků rostlin nezaostávaly. Čínská zemědělská a lékařská kniha Shennong Bencao Jing přičítaná legendárnímu panovníkovi Shennongovi (okolo 2800 př. n. l.), ale fakticky sepsaná na základě ústních tradic aţ okolo n. l. (Yang, 2007) uvádí na 365 léků obsahujících na 262 rostlin, 67 zvířat a 46 minerálů. Někteří starověcí Řekové na původních olympijských hrách ( př. n. l) pravděpodobně za účelem zvýšení výkonnosti uţívali nám jiţ známou viskózní opiovou šťávu, která také dala vzniknout slovu doping, jehoţ původ je přičítán holandskému slovu "DOOP" (Browers, 1998). Strava těchto starověkých olympioniků bývala bohatá na ţivočišné proteiny (převáţně býčího masa či kozího mléka) (Pyšný, L), ale často také byla vylepšována vínem, lektvary, halucinogeny či konzumací srdcí a varlat kvůli údajnému vlivu na potenci (Jenkins, 2007). Řečtí sportovci podstupovali také různé druhy diet zaloţené například na konzumaci sušených fíků. Ani v Římě se uţívání podpůrných prostředků sportovci a zápasníci nevyhnuli. Gladiátoři byli ţiveni především rostlinnou stravou bohatou na sacharidy s minimem ţivočišných bílkovin, aby byli co nejvíce tuční a zranění je méně ohroţovala. Deficit kalcia byl doplňován zejména kostní moučkou, coţ potvrzují provedené izotopické analýzy kostí gladiátorů ze hřbitova v Efezu (Curry, 2008). Aziz (2006) však uvádí, ţe gladiátoři uţívali pro odvrácení únavy a zranění také stimulanty (např. strychnin) a halucinogeny. Slavní severští bojovníci berserkové na které bůh Odin údajně sesílal berserksgangr bojové šílenství byli známi svou zuřivostí aţ nepříčetností v bojích. Někteří autoři (Fabing, 1956) přičítají zásluhu na jejich neohroţenosti a necitlivosti ke zraněním konzumaci 9

10 muchomůrky červené (Amanita muscaria) známé svými halucinogenními účinky. Jak vidno podle nástinu jen té nejstarší známé historie je pouţívání léčebných a podpůrných prostředků velmi staré a v dalších staletích a tisítiletích provází i nadále lidskou historii aţ do dnešních dní. A to přes uţívání listů koky indiány či zneuţívání amfetaminů během bojů světové války. Nicméně většina vědeckých poznatků dokazujících vztah mezi stravou, doplňky a lepšími výkony pochází aţ ze začátku 20. stol. (Applegate a Grivetti, 1997) a od té doby se odvíjí systematický výzkum, vývoj a výroba potravinových doplňků. V návaznosti na to také jiţ od roku 1928 dochází k prvnímu omezení jejich uţívání ve sportu vznikem první Mezinárodní sportovní federace pro zákaz dopingu 1.3 Legislativa Česká republika musela do svého právního řádu v přestupném období zabudovat velké mnoţství předpisů, a to i v oblasti potravin. Od roku 2004 lze povaţovat legislativní oblast potravin v ČR za harmonizovanou s předpisy EU, k dalšímu i podstatnému vývoji v celé EU, však nadále průběţně dochází. Právní normy pro výrobu, sloţení, označování, manipulaci a uvádění na trh Zákon č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších zápisů. Vyhláška č.225/2008,kterou se stanoví poţadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č.46/2002 ze dne 10. června 2002 o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.178/2002 ze dne 28. ledna 2002 kterým se stanoví obecné zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Vyhláška č.113/2005,o způsobu označování a tabákových výrobků ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 54/2004 ze dne 30. ledna 2004 o potravinách určených pro zvláštní výţivu a o způsobu jejich pouţití 10

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o nutričních a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Zdravotní tvrzení jsou schvalována a zveřejňována postupně v seznamech schválených ZT: Nařízení komise (EU)č. 432 /2012, č.1047/2012, č.116/2010, Seznamy pozitivních ZT:č. 980/2009,č. 983/2009,č.1024/2009,č. 384/2010,č. 955/2010, č. 440/2011,č.668/2011,č.1160/2011, č.1048/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich formy které lze přidávat do potravin včetně doplňků stravy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových sloţkách potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách. Nařízení Komise (EU) č.1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha 2 Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek EU. Nařízení Komise (EU) č. 1130/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, zavedením seznamu potravinářských přídatných látek EU schválených pro pouţití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a ţivinách. Administrativní postup uvedení doplňku stravy na trh Doplněk stravy musí splňovat řadu poţadavků souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č.225/2008 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, vycházejících ze Zákona č.110/1997 Sb. a směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č.46/2002. Označení doplňku stravy pak musí splňovat poţadavky 6 Zákona o potravinách (110/97), vyhlášky č.113/2005 ve znění pozdějších předpisů, zvláště 10, vyhlášky č.225/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1924/2006. Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh doplněk stravy, zašle oznámení o uvedení doplňku stravy Ministerstvu zdravotnictví formou předloţení, označení 11

12 výrobku v českém jazyce, a to buď písemně anebo elektronickou formou na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ochrany veřejného zdraví. Pro zjednodušení povinností se doporučuje vyplnit formulář, který obsahuje seznam údajů vyţadovaných Ministerstvem zdravotnictví. Kopie se posílá na Ministerstvo zemědělství, odbor potravinářské výroby a legislativy. Odesláním oznámení provozovatel potravinářského podniku splnil svoji zákonnou povinnost. V tomto případě jsou všechny legislativní poţadavky splněny. Provozovatel všakplně odpovídá za bezpečnost a označení výrobku. V případě, ţe některá z podmínek uvedení je v rozporu se souvisejícími právními předpisy, bude provozovatel potravinářského podniku vyzván k doplnění nebo opravě zaslaných údajů. Při jakýchkoliv pochybnostech o doplňku stravy má Ministerstvo zdravotnictví oprávnění vyţádat si odborný posudek orgánu zmocněného k hodnocení rizika za účelem posouzení bezpečnosti doplňku stravy, nebo vhodnosti jeho uţití. Oznámení o notifikaci zasílá Ministerstvo zdravotnictví na Státní zdravotní ústav, který provede zanesení do informačního systému RoHy (registr rozhodnutí hlavního hygienika). Tento informační systém obsahuje informace o notifikovaných výrobcích a je z části přístupný veřejnosti. O splnění oznamovací povinnost Ministerstvo zdravotnictví potvrzení nevydává. V případě, ţe doplněk stravy je v rozporu s poţadovanými právními předpisy Ministerstvo zdravotnictví vydá nesouhlasné stanovisko, o kterém informuje provozovatele a dozorový orgán (Anonym 2, 2014) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č.46/2002 ze dne 10. června 2002 o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy. Směrnice vzniká z důvodu nárůstu počtu výrobků, které jsou v EU uváděny na trh jako potraviny, které obsahují koncentrované zdroje ţivin a jsou nabízeny pro doplnění příjmu těchto ţivin z běţné stravy. Kaţdý stát má svá vnitrostátní pravidla, která mohou být překáţkou volného pohybu, můţe vytvářet nerovné podmínky soutěţe, a tím přímo ovlivňovat fungování vnitřního trhu. Pro tyto výrobky uváděné na trh jako potraviny bylo tedy nezbytné přijmout pravidla Společenství. Směrnice zavazuje ČR a vyţaduje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a snaţí se usnadnit spotřebitelům výběr. Vyţaduje bezpečnost a řádné označení výrobků. Dále směrnice stanovuje pravidla pro vitaminy a minerální látky pouţívané jako sloţky doplňků stravy, jejich formy a čistotu. Stanovuje se maximální mnoţství vitaminů a minerálních látek 12

13 obsaţených v denní doporučené dávce, která je určena výrobcem, přičemţ se zohlední bezpečná nejvyšší mez mnoţství vitaminů a minerálních látek stanovená vědeckým posouzením rizik zaloţených na obecně přijatelných vědeckých údajích, přičemţ se do potřeby zohledňuje různý stupeň citlivosti různých skupin spotřebitelů. Určuje označování, obchodní úpravu, a to, ţe reklama nesmí doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti léků Zákon 110/97 Sb. ze dne 24.dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU a povinnosti provozovatele potravinářského podniku Pojmy Potravina - je látka určená ke spotřebě v nezměněném a upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde li o léčiva a omamné látky, nebo psychotropní látky. Za potravinu se téţ povaţují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace. Doplněk stravy - je potravina, jejímţ účelem je doplňovat běţnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitamínů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsaţeným v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených mnoţstvích. Výroba potravin - je čištění, třídění, upravování, opracování nebo zpracování surovin, popřípadě přidávání dalších látek, včetně balení a dalších úprav potraviny za účelem uvádění do oběhu. Uvádění do oběhu - je nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě, skladování, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz za účelem prodeje ode dne propuštění do volného oběhu Povinnost provozovatelů potravinářského podniku Základní povinností je dodrţování poţadavku na jakost potravin ve všech fázích výroby, dodrţování poţadavku na hygienu při přepravě, manipulaci a skladování potravin Balení potravin Provozovatel podniku pouţívá jen obaly a obalové materiály, které: a) chrání potravinu před znehodnocením 13

14 b) odpovídají poţadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami Označování potravin Provozovatel je povinen potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích sluţeb a) názvem obchodní firmy a sídlem výrobce, nebo prodávajícího. Uvede se země původu b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny potravin c) údajem o mnoţství d) datem pouţitelnosti u druhů podléhajících rychlé zkáze e) datum pouţitelnosti nebo trvanlivosti ostatních druhů f) údajem o způsobu skladování g) způsob pouţití potraviny h) údajem o určení potraviny pro zvláštní výţivu i) údajem o sloţení j) označením šarţe k) údajem o moţném nepříznivém ovlivnění zdraví lidí stanoví li tak zvláštní předpisy l) údajem o ošetření potraviny ionizujícím zářením m) údajem o nutriční hodnotě potravin, na jejichţ obalu je uvedeno výţivové tvrzení, dále v případech stanovených prováděcím právním předpisům nebo přímo pouţitelným předpisem EU n) údajem o třídě jakosti Uvádění do oběhu Do oběhu je zakázáno uvádět jiné neţ zdravotně nezávadné potraviny, potraviny klamavě označené, s prošlým datem pouţitelnosti neznámého původu, ozářené v rozporu s poţadavky stanovenými zákonem a potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivost. Dozor nad povinnostmi stanoveným tímto zákonem vykonávají: a) orgány ochrany veřejného zdraví b) orgány veterinární správy c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Sankce Nedodrţením poţadavků na jakost, bezpečnost, hygienu, podmínek na přípravu, skladování nebo manipulaci s doplňky stravy se provozovatel dopouští správního deliktu. Za 14

15 správní delikt je moţné uloţit pokutu aţ do výše Kč. Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliţe prokáţe, ţe vynaloţila veškeré úsilí, které bylo moţno poţadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Na odpovědnost za jednání k němuţ došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahuje ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby Vyhláška č. 225 ze 17. června 2008 Tato vyhláška stanovuje poţadavky na doplňky stravy a obohacování potravin. Předmětem úpravy jsou poţadavky na sloţení doplňků stravy, jejich označování a způsobu pouţití (příloha č. 1) a dále podmínky přidávání dalších látek do potravin s výjimkou doplňků stravy. Součástí vyhlášky jsou formy vitaminů (příloha 2) a minerálních látek (příloha č. 3), které lze pouţít pro výrobu doplňků stravy, látky, které lze pouţít pro výrobu doplňků stravy (příloha č. 4), a podmínky za kterých je lze pouţít (příloha č. 5). Do doplňků stravy nelze přidat jednotlivě, nebo směsi omamné nebo psychotropní látky uvedené v zákoně č.167/1998 sb. o návykových látkách, prekursory kategorie 1. přímo pouţitelného předpisu EU, další látky, u nichţ byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus (příloha č. 6 a 7) Označování doplňků stravy Kromě poţadavků na označování obalu potravin upravených v zákoně č.110/97 Sb., a ve vyhlášce č.113/2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků je na obalu pro spotřebitele povinnost uvést: a) v názvu potraviny slovo doplněk stravy b) název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek c) číselný údaj o mnoţství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztaţený na doporučenou denní dávku, přičemţ u vitaminů a minerálních látek se pouţívají jednotky uvedené ve výše uvedené tabulce (tabulka č.3) d) údaje o obsahu vitaminů a minerálních látek i v procentech doporučené denní dávky e) doporučené denní dávkování a popřípadě další podmínky pouţití f) varování před překročením doporučené denní dávky g) upozornění, aby byly výrobky uloţeny mimo dosah dětí h) upozornění, ţe doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy 15

16 i) upozornění nevhodné pro těhotné ţeny u doplňků stravy obsahujících více neţ 800 μg (RE) vitaminu A v denní dávce. Údaje se uvádějí průměrnými hodnotami zjištěnými na základě kvantitativní analýzy doplňků stravy provedené výrobcem. Při označování doplňků stravy není dovoleno: a) doplňkům přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat b) obsahovat ţádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, ţe vyváţená a pestrá strava obecně nemůţe poskytnout dostatečné mnoţství vitaminů anebo minerálních látek Doplňky stravy se pouţívají upravené do formy: a) kapsle b) tobolky c) pastilky d) tablety e) draţe f) sáčky s práškem g) ampulky s tekutinou h) kapky i) prášek j) jiné formy tekutin Tyto jsou určeny pro příjem v malých odměřených mnoţstvích a takto se uvádějí do oběhu. Doplňky stravy se do oběhu uvádějí pouze balené. Podmínky přidávání dalších látek, vitaminů a minerálních látek do potravin upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č. 1925/

17 1.3.4 Vyhláška č. 113/2005 zde dne 4. března 2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Tato vyhláška zapracovává dané předpisy EU a upravuje způsob označování potravin, včetně potravin nového typu a geneticky modifikovaných potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a sloţení potraviny a způsob označení šarţe a druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti. Označení se provádí na obalech určených pro spotřebitele, na vnějších obalech nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, popřípadě na připojených součástech. Tam, kde není moţné označit spolehlivě vnější obaly, uvedou se stanovené údaje v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází. Označení musí být uvedeno srozumitelně, na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné, a vyjádřené v nekódované formě, výjimkou je označení šarţe. Před označením šarţe se uvádí písmeno L s výjimkou kdy je označení šarţe jasně rozlišitelné od ostatních údajů a není moţná záměna s jiným údajem Způsob označování Označování potravin se provádí tak, aby neuváděl spotřebitele v omyl. V případech charakteristiky potravin, její podstaty, totoţnosti, vlastnosti, sloţení, mnoţství, trvanlivosti, původu, vzniku, způsobu zpracování, nebo výroby. Výrobku nesmí být přisuzován účinek, nebo vlastnost, které nevykazuje. Nesmí vyvolávat dojem, ţe potravina vykazuje zvláštní charakteristické vlastnost, kdyţ ve skutečnosti mají tyto vlastnosti všechny podobné potraviny Údaje, které se nesmí uvádět na obalu a v písemné dokumentaci Na obalu je zakázáno uvádět, ţe daný výrobek je zdrojem všech ţivotně nezbytných ţivin, nebo ţe běţné potraviny nedodají potřebné mnoţství ţivin, které obsahuje nabízený výrobek. Není dovoleno uvádět, ţe potravina má zvýšenou, nebo zvláštní nutriční hodnotu v důsledku přídavku přídatných látek, nebo potravních doplňků, bez provedeného nutričního hodnocení. Dále se neuvádí, ţe potravina má zvláštní vlastnosti, přestoţe tyto vlastnosti vykazují všechny srovnatelné potraviny, nebo ţe je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským účelům, pokud zvláštní předpisy EU nestanoví jinak. Údaje, které nelze dokázat se neuvádí, údaje o rychlosti úbytku tělesné hmotnosti a údaje které by mohly vést k záměně běţných potravinami pro zvláštní výţivu. 17

18 Označování mnoţství potraviny Na viditelném místě obalu určeného pro spotřebitele a na vnějším obalu se označují: a) tekuté potraviny údaj o objemu (ml, l) b) jiné neţ tekuté potraviny údaj o hmotnosti (g, kg) c) polotekuté, polotuhé výrobky údaj o objemu, nebo údaj o hmotnosti Datum minimální trvanlivost a datum pouţitelnosti Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy minimální trvanlivost do s udáním dne, kalendářního měsíce a roku ukončení této doby v uvedeném pořadí, nebo se uvádí minimální trvanlivost do konce Datum pouţitelnosti se uvádí slovy spotřebujte do s udáním dne a měsíce, popřípadě téţ roku ukončení této doby v uvedeném pořadí. Jestliţe za slovy spotřebujte do nebo minimální trvanlivost do nebude následovat datum, musí zde být uvedeno, kde je toto datum na obalu vyznačeno. Je-li výrobek označen datem pouţitelnosti, doplní se vţdy údajem o konkrétních podmínkách skladování, u teplot vyjádřených číselnými hodnotami. Nejsou li podmínky skladování u takto označených potravin, stanoví je výrobce, dovozce, prodávající nebo balírna Pouţití potraviny Údaje o způsobu pouţití potraviny musí být uvedeny takovým způsobem, aby umoţnily její správné pouţití. Balená potravina určená ke spotřebě po nezbytné tepelné úpravě musí být takto označena, a pokud to povaha potraviny vyţaduje, musí být uveden i postup a způsob tepelné úpravy potraviny. To samozřejmě neplatí pro potraviny, u kterých je jednoznačně zřejmé ţe je bez tepelné úpravy nelze konzumovat. U výrobků, které vyţadují před spotřebou úpravu ředěním nebo rozpouštěním v tekutině, musí být uveden na obalu doporučený poměr ředění nebo způsob přípravy Údaje o sloţkách potravin Údaje o sloţkách se řadí sestupně podle obsahu jednotlivých sloţek v potravině v době výroby potraviny a musí být uvedeny slovem sloţení. Údaje mnoţství potravních doplňků se nemusí uvádět v případě, ţe je potravina označena údaji o výţivové (nutriční) hodnotě. Přídatné látky a enzymy, které se dostaly do potravin z jedné, nebo více sloţek této potraviny se za sloţky nepovaţují. Je poţadováno, aby technologicky neovlivnily jakost, zdravotní nezávadnost nebo nutriční hodnoty konečného výrobku. Za sloţky se téţ nepovaţují přídatné látky, které jsou uţity v nezbytně nutných mnoţstvích jako rozpouštědla nebo nosiče přídatných látek, enzymů, aromat nebo potravních doplňků, dále pak pomocné látky a látky 18

19 které nejsou přídatnými látkami, avšak jsou poţívány stejným způsobem a za stejným účelem jako pomocné látky při zpracování a jsou nadále obsaţeny v konečném výrobku, a to i ve změněné formě Uváděné sloţky Mnoţství sloţky v hmotnostních nebo objemových procentech popřípadě v g/100g potraviny nebo v ml/100ml se uvede na obalu v blízkosti názvu nebo u příslušné sloţky. Sloţka nebo skupina sloţek v označení je zdůrazněna slovně, obrazově nebo graficky. Sloţka nebo skupina sloţek je základní pro charakteristiku potraviny a pro její odlišení od výrobků, se kterými by mohla být zaměnitelná pro svůj název nebo vzhled. Mnoţství musí odpovídat mnoţství sloţky nebo skupiny sloţek v okamţiku jejich zpracování. Pokud však potravina ztratila po tepelné nebo jiné úpravě vodu, musí mnoţství odpovídat mnoţství sloţky nebo skupiny sloţek v hotovém výrobku a musí být vyjádřeno v procentech. Jestliţe však mnoţství sloţky nebo celkové mnoţství všech sloţek překračuje 100%, musí být údaj v procentech nahrazen hmotností sloţek pouţitých k přípravě 100g hotového výrobku. Mnoţství těkavých sloţek se uvede v závislosti na jejich hmotnostních podílech v konečném výrobku. Pokud se na obalu uvede výţivové tvrzení, uvádí se výţivová hodnota potraviny dle Vyhlášky č. 450/2004 a jestli jde o vitaminy a minerální látky nebo aminokyseliny, označí se navíc dle Vyhlášky č. 225/2008. Nachází-li se ve výrobku sladidlo, doplní se v blízkosti názvu potraviny slova se sladidlem. Pokud jde o přírodní sladidlo a sladidlo, doplní se s přírodním sladidlem a sladidlem. Pokud byl přidán cukr a sladidlo, doplní se s cukrem a sladidlem. Označení přídatné látky a enzymů se na obalu uvádí v údajích o sloţení výrobku, a to buď uvedením názvu látky, nebo enzymu anebo uvedením jejich číselného kódu. Modifikovaný škrob se na potravině označuje slovy Modifikovaný škrob, doplní se údajem o původu, a jestli tato sloţka můţe obsahovat lepek. U přídatných látek a enzymů, které náleţí do kategorie antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti, soli, kypřící látky, sladidla, zpevňující nebo zvlhčující látky, plnidla, látky zvýrazňující vůni nebo chuť, zahušťovadla, ţelírující látky, stabilizátory, emulgátory, protispékavé látky, odpěňovače, leštící látky, musí být uveden před názvem přídatné látky nebo enzymu anebo jejich číselného kódu také název kategorie do které přídatná látka nebo enzym patří. 19

20 Výrobky u kterých byla trvanlivost prodlouţena pouţitím balicích plynů, se na obalu označí slovy Baleno v ochranné atmosféře Údaje o aromatech Aroma obsaţené v potravině se na obalu označuje slovy Aroma, nebo jeho přesným názvem Údaje o potravinách nového typu a geneticky modifikovaných potravinách Potraviny nebo sloţky potravin nového typu se na obalu určeném pro spotřebitele označují dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 o nových potravinách. Výrobky nebo sloţky potravin, které jsou geneticky modifikovaným organismem nebo jej obsahují anebo jsou vyrobeny z geneticky modifikovaného organismu, se na obalu určeném pro spotřebitele označí dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výţivových a zdravotních tvrzeních při označování potravin Nařízení uvádí v soulad právní a správní předpisy v členských státech, které se týkají výţivových a zdravotních tvrzení, aby bylo zajištěno účinné fungování vnitřního trhu a zároveň i vysoká míra ochrany spotřebitele. Vztahuje se na tvrzení, která jsou uváděna v obchodních sděleních, ať uţ při označování a obchodní úpravě potravin, nebo v reklamách týkajících se výrobků, které se v tomto stavu dodávají konečnému spotřebiteli. Výţivovým tvrzením se rozumí kaţdé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, ţe potravina má určité výţivové vlastnosti. Zdravotním tvrzením se pak rozumí kaţdé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, ţe existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou, nebo některou z jejich sloţek a zdravím. Tvrzením o sníţení rizika onemocnění se rozumí kaţdé zdravotní tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, ţe spotřeba určité kategorie potravin, potraviny nebo některé z jejích sloţek významně sniţuje riziko vzniku určitého lidského onemocnění. Výţivová a zdravotní tvrzení nesmí být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá. Nesměji vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výţivové přiměřenosti jiných potravin a nesmějí nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvat. Dále nesmí odkazovat na změny tělesných funkcí, které by mohli u spotřebitele 20

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Citace pův. předpisu: 113/2005 Sb. Částka: 37/2005 Sb.

Více

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015 Text Here TextHere X. Konference Legislativní rizika Špindlerův Mlýn _ květen 2015 2 Co je považováno za reklamu? Návštěvy obchodních zástupců společnosti u osob oprávněných předepisovat léčivé přípravky,

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.2/2003/8. Obsahuje změny přijaté na 59. zasedání pracovní skupiny.

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.2/2003/8. Obsahuje změny přijaté na 59. zasedání pracovní skupiny. POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.2/2003/8. Obsahuje změny přijaté na 59. zasedání pracovní skupiny. NORMA EHK OSN DDP-07 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví.

(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I I I I. N á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 1997 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Citace

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 140 144 ISSN 1335-0285 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Novinky v potravinářské legislativě 10/7/2013 1

Novinky v potravinářské legislativě 10/7/2013 1 Novinky v potravinářské legislativě Praha, říjen 2013 Mgr. Markéta Chýlková 10/7/2013 1 Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 návrh ze dne

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.6.2008 KOM(2008) 393 v konečném znění ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 89/398/EHS O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy 110/1997 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb., č. 306/2000 Sb., č. 146/2002

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

(dále jen Metodika )

(dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Pravidla soutěže Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Tato pravidla upravují soutěž s názvem Cena prezidenta Potravinářské komora ČR o nejlepší inovativní

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

Označování potravin z hlediska obsahu lepku

Označování potravin z hlediska obsahu lepku Označování potravin z hlediska obsahu lepku 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku,

Více

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH Tento materiál shrnuje zdůvodnění překladatele zákona č. 262/2014 Sb., kterým byla od 1.1.2015 zavedena druhá snížená sazba

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0141/2008 2006/0145(COD) 13/03/2008 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 10. března 2008 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu

Více

Doplňky stravy. Tomáš Pruša

Doplňky stravy. Tomáš Pruša Doplňky stravy Tomáš Pruša Definice Potraviny Funkční potraviny Potraviny pro zvláštní výživu Doplňky stravy Léčivé přípravky Vázané na recept OTC Vyhrazená léčiva Funkční potraviny Prokázaný příznivý

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Jméno funkce Datum Podpis

Jméno funkce Datum Podpis EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Účinnost: 30.4.2010 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŢITÉ ZKRATKY...

Více

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality 3 / 2014 ZNAČENÍ POTRAVIN. CO SE ZMĚNÍ? První část nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům nabude

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu HOLISTICKÝ: Osobní Stravovací a cvičební plán Můj bodykey trenér bodykey Instantní jídla Doplňky stravy NUTRILITE Co stojí za bodykey?

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM ČÁSTI PROSTOR SLOUŢÍCÍCH K PODNIKÁNÍ V NEMOVITOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA SVĚŘENÉ MČ PRAHA 1 A VYMEZENÉ K HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI NEMOCNICE NA FRANTIŠKU,

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

ZÁKON č. 164/2001 Sb.

ZÁKON č. 164/2001 Sb. ZÁKON č. 164/2001 Sb. ze dne 13. dubna 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ TATO SMĚRNICE (dále jen Směrnice ) byla přijata představenstvem (dále jen Představenstvo ) společnosti New World Resources Plc (dále jen NWR ) dne 15. listopadu 2011 a nabývá okamţité účinnosti. SMĚRNICE

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

Pozn.: Zákon č. 25/2008 Sb. mění od roku 2011 způsob zasílání evidence obalů a obalových odpadů podle 15 - viz str. 6.

Pozn.: Zákon č. 25/2008 Sb. mění od roku 2011 způsob zasílání evidence obalů a obalových odpadů podle 15 - viz str. 6. Stručný průvodce podnikatele labyrintem zákona č. 477/200 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 66/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb., (zákon o obalech) Pozn.:

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRAVIDLA PROPAGACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ONLINE PROSTŘEDÍ Efektivní právní služby 1 lehce zarudlé oči účastníků; vyčerpat témata a dotazy, nikoliv účastníky. CÍLE 2 PŘÍKLADY LÉKOVÉ ONLINE REKLAMY 3 PŘÍKLADY

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více