Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností"

Transkript

1 Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností

2 OBSAH Beznadìjným pøípadùm (aneb proè a jak jsem napsal tuto knihu)... 7 Sobota dopoledne... 9 Režim semináøe Doporuèená poloha Organizaèní pokyny Klovací øád Zaèínáme Pøeladìní do alfy Mimosmyslové vnímání Dva poèítaèe v nás Synchronizace mozkových hemisfér Geopatogenní zóny Životní cíle První sestup do alfy Brumák Afirmace Návrat z alfy Obrazovka mysli Mentální trénink Tajný koutek Sobota odpoledne Pozitivní myšlení Pozitivní vyjadøování Pozitivní myšlení Pøeladìní prožitkem Mozková komunikaèní sí Materializace myšlenky Naladìní v naší hlavì Praxe pøeladìní Programování Zápis programu Zapínaè... 43

3 Pojistka Ukládání programu Posilování programu Programování bližního svého Hubnutí Praxe programování Vzorový program pro mentální léèbu Orientace v životì Mé staré JÁ Vùle ke zmìnì Mé nové JÁ Hledání parkety Mentální pracovna Projekt pracovny Cesta do pracovny Pøivítání poradcù Komunikace s poradci Balzám na duši Nedìle dopoledne Spánek Mentální budík Ménì spánku REM fáze Sny Využití spánku Technika usínání Technika sklenice vody Pamì Teorie pamì ových kolíèkù Praxe pamì ových kolíèkù Uèení Superlearning živì Superlearning na kazetách Uèení s využitím alfy Výchova dìtí Zkušená duše Sebeuplatnìní Jídlo Citová nádrž Oblékání a zdraví... 85

4 Nedìle odpoledne Nerost & rostlina Dojmy z nerostu a rostliny Zdraví Zdravé pozitivní myšlení Zdravý denní režim Zdravé jídlo Kineziologie Splynutí Dojmy ze sjednocení Studie zdravotního stavu Pøíprava na mentální léèbu Praxe mentální léèby Interview s úèastníkem o pøestávce Dojmy ze studie Závìr víkendu Pokraèovací sobota Úvodní meditace Diskuse po prvních ètrnácti dnech Energetický øetìz Nabíjení na paøezu Studie II Chrám poznání Mé nové JÁ II Porozumìní a odpuštìní Druhá pokraèovací sobota Úvodní meditace Otázky a odpovìdi Aura Kineziologický test Prodýchávání èaker Rychlý sestup do hladin Tøetí pokraèovací sobota Úvodní meditace Zrcadla Idol Diagnóza pøístrojù

5 Propouštìní dìtí Minulé životy Závìr Technika modrých dveøí Doporuèená literatura Doslov zapisovatele aneb moje niterná zkušenost s Modrou Alfou Ukázky internetových stránek autorù knihy Nìkolik informací o nakladatelství BEN Adresy prodejen technické literatury Kontakt na poøadatele kurzù Modré Alfy

6 Beznadìjným pøípadùm (aneb proè a jak jsem napsal tuto knihu) Navenek se obvykle zabývám spoleèensky únosným spisováním poèítaèových pøíruèek. Uvnitø se však po celý život usilovnì snažím pochopit, jak to všechno doopravdy je a co si zde na svìtì vlastnì poèít, což je spoleèensky témìø neúnosné. Po mnoha letech hledání totiž stále ještì nemám nic, co by vypadalo jako duchovní pokrok. Na semináøi Modré Alfy mì zprvu zaujalo nìkolik nenápadných detailù je levný, vytyèuje si skromné cíle, úèastník se k nièemu nezavazuje, s beznadìjnými pøípady se zachází stejnì vlídnì jako s duchovními pøeborníky. Pøednášející Petr Velechovský je verbálnì zdatný inženýr a jeho inteligentnì strukturovaný výklad se pøíjemnì poslouchal. Ale pøednášející je pøedevším trenér a semináø se pod jeho vedením stal efektivním tréninkem mentálních technik. Vìtšina úèastníkù nepochybnì na vlastní kùži prožila øadu cvièení pøesnì tak, jak jsou v této knize popisována. Témìø všichni se soustavným tréninkem bìhem semináøe nauèili sestupovat do niterných hladin, používat mentální pracovnu, diskutovat tam s poradci a zvát si tam další návštìvy, diagnostikovat, dotazovat se svého podvìdomí a podobnì. A co je pozoruhodné nauèil jsem se to i já. Nìkolik týdnù po absolvování semináøe se mi schopnost mentální práce v niterných hladinách pomalu vytrácela. Zkusil jsem si semináø zopakovat (v rámci liberálních pravidel je možno jednou absolvovaný semináø opakovat provždy zdarma) a napodruhé mì zaujala nenápadná etická èistota a neokázalý praktický duchovní aspekt uèení Modré Alfy. Uèí se o vztazích mezi lidmi a zároveò se nacvièují techniky pochopení a odpouštìní bližnímu, rodièùm, dìtem. Uèí se o karmì a zároveò se cvièí technika nahlížení do minulých životù. Uèí se o porozumìní nemoci a zároveò se trénuje technika diagnózy. Uèí se o èakrách a auøe a èakry jsem v sobì pocítil i já, který jsem nikdy pøedtím žádné nemìl. Zatoužil jsem napsat o Modré Alfì knihu. Tímto výslovnì zproš uji Petra Velechovského jakékoli zodpovìdnosti za pøípadné škody touto knihou zpùsobené a veøejnì vyznávám, že mì nejprve nìkolikrát odmítl, zejména když jsem pøišel s myšlenkou pojmout knihu nikoliv jako uèebnici duchovního života, ale jako reportáž ze semináøe. Zopakoval jsem si tedy semináø Modré Alfy potøetí a celý jej nahrál na sedmnáct devadesátiminutových kazet, které jsem pak doma po veèerech pøepisoval. Nahrávka nebyla pøíliš kvalitní, nìkteré pasáže zanikaly v šumu, nìkdy mi pøi nahrávání nepozorovanì došly baterie, nìkdy byla zaznamenaná diskuse prostì nepøepsatelná. Pøi sepisování jsem se snažil upravovat text co nejménì, aby byla pokud možno zachována atmosféra setkání lidí, kteøí se po nìkolik dnù dosti produktivnì snažili pochopit, jak je to všechno doopravdy a co si zde na svìtì vlastnì poèít. Kniha o Modré Alfì tedy není uèebnicí duchovního života, ale záznamem poznání ve stavu zrodu. Její výjimeènost spatøuji v tom, že ukazuje zcela reálnou možnost všechny popsané techniky osobnì zvládnout a osobnì prožít. Pokud vás zaujme jejich popis, mùžete se totiž na semináø pøihlásit. Uèení Modré Alfy je pozitivnì vhodné i pro zdánlivì beznadìjné pøípady. Když jsem se vìtšinì technik dokázal nauèit já, musíte to s pøehledem dokázat i vy. Zapisovatel 7

7 Doslov zapisovatele aneb moje niterná zkušenost s Modrou Alfou Když jsem si z prvního víkendu kurzu Objevování skrytých schopností odnášel prvních osm nahraných kazet a pøed sebou mìl ètrnáct dní dovolené, na které jsem mìl v plánu poøádnì nastartovat práci na knize, poci oval jsem nádhernou tvùrèí extázi a nemohl jsem se tìch š astných okamžikù doèkat. Když jsem psal už celý týden a mìl hotovou teprve slabou ètvrtinu textu, extáze se poznenáhlu mìnila v depresi a já znovu poci oval onu naprosto odpornou a nesnesitelnou zkušenost beznadìje není na svìtì takové hodnoty, která by mì vysvobodila z mých smutkù. Pøestože koneènì pracuji na projektu, o nìmž jsem dlouho snil a k nìmuž jsem upínal jakési nadìje, nejsem vlastnì š asten, nikdy jsem vlastnì š asten nebyl a ó hrùza nikdy také š asten nebudu, protože jsem prostì asi depresivní maniak. Pøi práci na této knize jsem byl s uèením Modré Alfy v kontaktu po mnoho hodin dennì. Rozhodl jsem se tedy využít všech technik, jejichž popis prošel mýma rukama, k tomu, abych koneènì vypátral pravou podstatu své letité depresivní mánie. Vyptával jsem se poradcù žádná kloudná odpovìï. Nemám se prý tolik bát. Vyptával jsem se v chrámu poznání také jen cosi o blokování strachem. Ano, bojím se o své štìstí, které vlastnì ani štìstím není a bojím se neštìstí, jehož je všude kolem plno. Ale na otázku, jak se mám pøestat bát, mi ti moji niterní chytrolíni už odpovìdìt nedokázali. Bodej by dokázali, stejnì jsou to jenom moje výmysly a jejich inteligence je tudíž asi ještì nižší než moje vlastní. Dostal jsem tedy geniální nápad, že si v niterných hladinách udìlám psychoanalytický program s názvem miluji své úzkosti. Že se svými úzkostmi nebudu bojovat, ale hezky si je všechny pozvu do vìdomí a budu láskyplnì naslouchat jejich poselstvím. Ještì nikdy mi žádný program tak dobøe nefungoval. Trávil jsem v alfì nìkolik hodin dennì a pozoroval proud úzkostí, jak pod tlakem tryskají z mé hrudi. Sotva jsem vstoupil do mentální pracovny, program se spouštìl sám, a já cítil vzrùstající bolest v hrudní kosti, jak se tam ty chudinky úzkosti øadily do fronty a hrnuly se ven, celé nedoèkavé toho, až do mého pøekvapeného vìdomí vyklopí svùj kyblíèek beznadìje. Pozoroval jsem to nekoneèné kino, trpìlivì poslouchal ty stále se obmìòující litanie o strachu a vyci oval jejich spoleèného jmenovatele: Nejsem dost dobrý, bojím se, že na to pøijdou a zase budu bit. Po nìkolika dnech se bolest v hrudi stále stupòovala a úzkosti nabývaly na dùrazu už to nebylo jenom kino, už jsem se do dìje obèas nechtìnì zapojoval i já sám, už jsem se zaèínal bát doopravdy. Napadlo mì, že bych mohl celý proces ještì zintenzivnit, kdyby se mi podaøilo nìjak se propasírovat proti proudu úzkostí do sebe samého, do onoho tušeného zøídla veškerého strachu. Tøeba by se mi tam podaøilo lépe pochopit, proè se to všechno odehrává, co to znamená a jak se mohu uzdravit. V alfì není nic nemožné, a tak se mi koneènì poštìstilo uskuteènit opravdový thriller. Zøídlo pøekonalo všechna moje oèekávání. Ocitl jsem se v muèírnì, v rudém svìtle se blyštìly muèicí stroje jako od Geigera a postávali tam kati s kápìmi na hlavách. Nevidìl jsem nikde žádnou obì a kati mi naznaèili, že toto zaøízení neèeká na nikoho jiného, než na mne samotného. Do toho vstoupil sám ïábel a majestátnì pravil: Teï už víš, odkud pocházejí tvé deprese. Patøíš totiž mnì. A udìláš, co udìláš, jednou si tì sem stejnì nahrnu svým pekelným buldozerem, pøed jehož rudou radlicí se ještì nikomu nepodaøilo utéci. 192

8 Toho jsem se obával nejvíc. Vždycky jsem doufal, že se snad mýlím, že se na poslední chvíli ukáže nìco jiného. Ale teï jsem tam byl a vidìl to na vlastní oèi, konec všech nadìjí. A nejenže to špatnì dopadne s mou duší, ono to špatnì dopadne i s knihou o Modré Alfì, projektem, na který jsem se tolik tìšil. Jak mám pokraèovat v psaní, když už ani nemohu vstoupit do své vlastní mentální pracovny, protože tam na mnì èeká opravdové peklo? A kdykoliv jsem tam jenom škvírou nakoukl, tak tam stále trpìlivì èekalo. Zajímavý úkaz. Mám to ve své hlavì, a pøesto to nejsem já. Ale kdo to je? Kdo je ten ïábel? Kde se to ve mnì bere a proè proboha? A pak jsem zahlédl scénu tak smìšnou a trapnou, že se to snad ani vypsat nedá. Nemohl jsem uvìøit svým oèím. Na mentální obrazovce byl zobrazen ïábel ve vší své dìsuplné klidné síle a najednou jakoby kamera udìlala zoom out, vzdálila se a zabrala i jeho okolí a já s nevýslovným pøekvapením spatøil jakoby svoji vlastní ruku, jak má ïábla na sobì navleèeného jako maòáska a hraje mi s ním divadlo tak pøesvìdèivé, že z toho na mne samotného padá opravdová hrùza. Bože mùj, já si to fakt dìlám sám a øešení hledám opravdu nìkde venku, jen proto, že je tam víc svìtla. Já ale nemám úzkost proto, že bych se rád bál, to je pøece jasné, to jsem vìdìl vždycky. Já mám úzkost proto, že se rád straším! Dìkuji svému moudrému podvìdomí, že se mnou sehrálo tento thriller až do jeho vítìzné katarze. Vždy jsem hledal pøíèiny venku, v neharmonickém okolí, pøípadnì v dìtství. A ony pøitom odjakživa ležely uvnitø, protože všechno to trápení doslova dìlám já sám sobì. Protože pøíèinou všeho mého trápení je moje vlastní potøeba trápit sám sebe, o níž jsem až dosud nemìl ani ponìtí. Život pøináší impulzy ke zmìnì a pokud se z nìjakého dùvodu pøestanu chtít mìnit, dùraz impulzù se zvýší. Jestliže je dokážu pøijmout, pokaždé se dodateènì ukáže, že to bylo k mému skuteènému prospìchu. Tato kniha mi pomáhá a to ji mám rozepsanou teprve do poloviny. Kéž by pomohla také ještì nìkomu jinému! Jan Havelka,

9 Co je Modrá Alfa? Text získaný z internetových stránek Petra Velechovského bez redakèní úpravy. Modrá Alfa je malá vzdìlávací firma, která formou semináøù a pøednášek nabízí ponìkud nezvyklý a pro nìkoho možná provokativní pohled na lidskou psychiku a život vùbec. Jak by se dal nejspíše charakterizovat semináø Modrá Alfa. Semináøe Modré Alfy jsou zamìøeny na široké publikum, od lidí prostých až po lidi s vysokoškolským vzdìláním. Nabízí techniky mentální práce, které by mìly èlovìku pomoci zorientovat se v první øadì v sobì a tím i v každodenním životì, vylepšit své reakce, své zdraví a své vztahy. Tyto techniky vedou k lepšímu porozumìní a tím k vìtší vnitøní harmonii. Základní semináø, který se jmenuje Objevování skrytých schopností nabízí v plné míøe to co je již skryto v jeho názvu, tj. odhalení schopností, které jsou vlastní všem lidem. Jediné co mnohému z nás chybí je odhalení skuteènosti že tyto schopnosti máme a získání návodu jak je používat. Základní semináø si klade za úkol dva hlavní cíle. Prvním je nácvik stavu hluboké relaxace, což je vlastnì navození urèitého pracovního režimu našeho mozku. Druhým cílem je nauèit se domlouvat se svým podvìdomím a tím pracovat na porozumìní sám sobì. Komu je tento semináø urèen. Kdo se na nìj mùže pøihlásit. Naprosto kdokoliv, bez jakéhokoliv omezení. I vìkové rozpìtí je široké. Semináøe jsou podle zkušeností absolventù vhodné jak pro lidi v manažerských funkcích tak pro ženy v domácnosti. Co mùže takovým lidem pøinést absolvování Modré Alfy. Víme z ohlasù i vlastní zkušenosti, že právì porozumìní sobì samému a tím i porozumìní lidem kolem sebe pøináší ten moment, který vede pochopení motivù jednání našich blízkých a zejména dìtí. Pochopení je prvním, zároveò však nezbytným krokem k tomu aby naše vlastní jednání mohlo vést k pozitivním zmìnám v našem životì. Snažíme se lidem nabízet techniky, které mohou sloužit jako nástroje k lepšímu porozumìní. Techniky jsou univerzální a možný rozsah jejich pùsobnosti je asi podstatnì vìtší, ale na Modré Alfì se techniky zamìøují k pochopení sama sebe, zákonitostí vztahù, prostì života jako celku. Absolvování by mìlo pøinést porozumìní a tím i zvýšení tolerance k sobì i okolí. 194

10 Mùže úèast na semináøi nìkomu uškodit èi ublížit? Zjednodušenì bychom mohli øíci že ne. Jsou však urèitá zdravotní omezení. Zatím máme jedinou negativní zkušenost s depresemi. Lidem v akutním stádiu deprese bychom semináø nedoporuèovali. Takovému èlovìku hrozí nebezpeèí, že si uvìdomí svoji zodpovìdnost za svùj život, což nemusí unést a jeho deprese se mùže zhoršit. Naše zkušenosti ukazují, že semináø mohou v pohodì absolvovat i schizofrenici a lidé s epilepsií. Jaké jsou koøeny uèení Modré Alfy. Klíèovým impulsem pro vznik Modré Alfy byly semináøe Zlatá Mysl, které spolu se Silvovou Metodou pøinesly tyto myšlenky a metody oficiálnì k nám do republiky. Všichni vycházíme ze stejného základu i ze stejné literatury. Základem je pojetí myšlenky jako energie a pøijetí možnosti obousmìrné komunikace s podvìdomím. Z tohoto základu jsou odvozeny techniky, které se u uvedených tøí firem témìø neliší. Podle nás se ale navzájem odlišujeme filosofií, zpùsobem jak vyuèovaných technik využívat. Nasmìrování dostává èlovìk na semináøi jako nabídku, samozøejmì mu zùstává jeho svobodná volba, jestli techniky použije pro rozvoj profesní, rozvoj ekonomický, nebo pro svùj osobní rùst. Jak vnímáme pøítomnou dobu. Je to doba, kdy se vyhrocují rozpory. Na jedné stranì vidíme extrémní pøeceòování materiálního svìta, proti kterému stojí trend návratu nebo hledání duchovních cest a prosazování priorit duchovních hodnot. Tyto dva proudy se v souèasné dobì zintenzivòují a støetávají, což je v souèasném pøechodovém období z astrologického hlediska logické. Materiální svìt pøestává mít prioritu a jeho poslední záchvìvy (alespoò doufejme, že jsou poslední) vypadají, jakoby byl na vítìzném tažení. V mnoha pøípadech cítíme i strach hledajících z toho, že nemohou nalézt odpovìdi na své otázky týkající se smyslu života, strach z budoucnosti, obavy o to co jim dnes slouží jako jistota. Tento strach vede mnohé k zoufalé ochranì souèasných by tøeba malých jistot a to i za cenu nepøimìøené obrany. To ovšem mùže být jedním z potencionálních zdrojù váleèných konfliktù. Vnímáme ovšem, že èím dál víc lidí zaèíná zajímat nìco jiného, než jenom materiální hodnota. Lidé hledají, co je za ní a obracejí se sami do sebe, nebo k rùzným duchovním smìrùm. Doufáme, že je to cesta, kterou lidstvo pùjde v pøíštích desetiletích a staletích a k této cestì chci alespoò malinko pøispìt pøedáním vìdomostí a zkušeností. 195

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu Vìnováno Andu, mámì a Zuzu PhDr. Marek Kolaøík, Ph.D. INTERAKÈNÍ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

JAK ØEŠIT KONFLIKTY A PROBLÉMY V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. MUDr. Erika Matìjková

JAK ØEŠIT KONFLIKTY A PROBLÉMY V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. MUDr. Erika Matìjková MUDr. Erika Matìjková JAK ØEŠIT KONFLIKTY A PROBLÉMY V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1

Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1 Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1 Jana Valentová 2 Analysis of motives of selected segments to participation in outgoing tourism Abstract The article presents the

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu

ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu SuCombi_RUST_Grada_Rizeni lidskych zdroju_163x246.indd 1 www.skoda-auto.cz 12/1/11 10:19 AM Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Superb Combi:

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

Miloš Brom. Eko konzult

Miloš Brom. Eko konzult Miloš Brom Eko konzult Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PhDr. Tomáš Novák MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ STRES Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tuto knihu vìnuji svìtlé památce vzácného a moudrého pøítele, profesora Jana Hellera (1925 2008). Jaro Køivohlavý prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc.

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994

Více

PRÁCE S HROU Pro profesionály. PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

PRÁCE S HROU Pro profesionály. PhDr. Jan Èinèera, Ph.D. PhDr. Jan Èinèera, Ph.D. PRÁCE S HROU Pro profesionály Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2967. publikaci Odpovìdná

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL Lidé jsou zlí, ale èlovìk je dobrý. Lion Feuchtwanger Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

PhDr. Zdenìk Martínek

PhDr. Zdenìk Martínek Podìkování Dìkuji své manželce a svým dìtem za jejich trpìlivost, klid a pomoc pøi psaní této knihy. Podìkování patøí i kolegyním z Pedagogicko-psychologické poradny v Pelhøimovì za jejich podporu, toleranci

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

S tudie Hnutí DUHA Koncepce reformy poplatkù z tìžby nerostných surovin srpen 2000 Zpracoval Vojtìch Kotecký Vydalo Hnutí DUHA v srpnu 2000 ISBN 80-902056-9-0 Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.:

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře 6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře MUDr. Jarmila Klímová Je psychiatrem a psychoterapeutem s poradenskou

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován

Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR v rámci

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více