Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností"

Transkript

1 Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností

2 OBSAH Beznadìjným pøípadùm (aneb proè a jak jsem napsal tuto knihu)... 7 Sobota dopoledne... 9 Režim semináøe Doporuèená poloha Organizaèní pokyny Klovací øád Zaèínáme Pøeladìní do alfy Mimosmyslové vnímání Dva poèítaèe v nás Synchronizace mozkových hemisfér Geopatogenní zóny Životní cíle První sestup do alfy Brumák Afirmace Návrat z alfy Obrazovka mysli Mentální trénink Tajný koutek Sobota odpoledne Pozitivní myšlení Pozitivní vyjadøování Pozitivní myšlení Pøeladìní prožitkem Mozková komunikaèní sí Materializace myšlenky Naladìní v naší hlavì Praxe pøeladìní Programování Zápis programu Zapínaè... 43

3 Pojistka Ukládání programu Posilování programu Programování bližního svého Hubnutí Praxe programování Vzorový program pro mentální léèbu Orientace v životì Mé staré JÁ Vùle ke zmìnì Mé nové JÁ Hledání parkety Mentální pracovna Projekt pracovny Cesta do pracovny Pøivítání poradcù Komunikace s poradci Balzám na duši Nedìle dopoledne Spánek Mentální budík Ménì spánku REM fáze Sny Využití spánku Technika usínání Technika sklenice vody Pamì Teorie pamì ových kolíèkù Praxe pamì ových kolíèkù Uèení Superlearning živì Superlearning na kazetách Uèení s využitím alfy Výchova dìtí Zkušená duše Sebeuplatnìní Jídlo Citová nádrž Oblékání a zdraví... 85

4 Nedìle odpoledne Nerost & rostlina Dojmy z nerostu a rostliny Zdraví Zdravé pozitivní myšlení Zdravý denní režim Zdravé jídlo Kineziologie Splynutí Dojmy ze sjednocení Studie zdravotního stavu Pøíprava na mentální léèbu Praxe mentální léèby Interview s úèastníkem o pøestávce Dojmy ze studie Závìr víkendu Pokraèovací sobota Úvodní meditace Diskuse po prvních ètrnácti dnech Energetický øetìz Nabíjení na paøezu Studie II Chrám poznání Mé nové JÁ II Porozumìní a odpuštìní Druhá pokraèovací sobota Úvodní meditace Otázky a odpovìdi Aura Kineziologický test Prodýchávání èaker Rychlý sestup do hladin Tøetí pokraèovací sobota Úvodní meditace Zrcadla Idol Diagnóza pøístrojù

5 Propouštìní dìtí Minulé životy Závìr Technika modrých dveøí Doporuèená literatura Doslov zapisovatele aneb moje niterná zkušenost s Modrou Alfou Ukázky internetových stránek autorù knihy Nìkolik informací o nakladatelství BEN Adresy prodejen technické literatury Kontakt na poøadatele kurzù Modré Alfy

6 Beznadìjným pøípadùm (aneb proè a jak jsem napsal tuto knihu) Navenek se obvykle zabývám spoleèensky únosným spisováním poèítaèových pøíruèek. Uvnitø se však po celý život usilovnì snažím pochopit, jak to všechno doopravdy je a co si zde na svìtì vlastnì poèít, což je spoleèensky témìø neúnosné. Po mnoha letech hledání totiž stále ještì nemám nic, co by vypadalo jako duchovní pokrok. Na semináøi Modré Alfy mì zprvu zaujalo nìkolik nenápadných detailù je levný, vytyèuje si skromné cíle, úèastník se k nièemu nezavazuje, s beznadìjnými pøípady se zachází stejnì vlídnì jako s duchovními pøeborníky. Pøednášející Petr Velechovský je verbálnì zdatný inženýr a jeho inteligentnì strukturovaný výklad se pøíjemnì poslouchal. Ale pøednášející je pøedevším trenér a semináø se pod jeho vedením stal efektivním tréninkem mentálních technik. Vìtšina úèastníkù nepochybnì na vlastní kùži prožila øadu cvièení pøesnì tak, jak jsou v této knize popisována. Témìø všichni se soustavným tréninkem bìhem semináøe nauèili sestupovat do niterných hladin, používat mentální pracovnu, diskutovat tam s poradci a zvát si tam další návštìvy, diagnostikovat, dotazovat se svého podvìdomí a podobnì. A co je pozoruhodné nauèil jsem se to i já. Nìkolik týdnù po absolvování semináøe se mi schopnost mentální práce v niterných hladinách pomalu vytrácela. Zkusil jsem si semináø zopakovat (v rámci liberálních pravidel je možno jednou absolvovaný semináø opakovat provždy zdarma) a napodruhé mì zaujala nenápadná etická èistota a neokázalý praktický duchovní aspekt uèení Modré Alfy. Uèí se o vztazích mezi lidmi a zároveò se nacvièují techniky pochopení a odpouštìní bližnímu, rodièùm, dìtem. Uèí se o karmì a zároveò se cvièí technika nahlížení do minulých životù. Uèí se o porozumìní nemoci a zároveò se trénuje technika diagnózy. Uèí se o èakrách a auøe a èakry jsem v sobì pocítil i já, který jsem nikdy pøedtím žádné nemìl. Zatoužil jsem napsat o Modré Alfì knihu. Tímto výslovnì zproš uji Petra Velechovského jakékoli zodpovìdnosti za pøípadné škody touto knihou zpùsobené a veøejnì vyznávám, že mì nejprve nìkolikrát odmítl, zejména když jsem pøišel s myšlenkou pojmout knihu nikoliv jako uèebnici duchovního života, ale jako reportáž ze semináøe. Zopakoval jsem si tedy semináø Modré Alfy potøetí a celý jej nahrál na sedmnáct devadesátiminutových kazet, které jsem pak doma po veèerech pøepisoval. Nahrávka nebyla pøíliš kvalitní, nìkteré pasáže zanikaly v šumu, nìkdy mi pøi nahrávání nepozorovanì došly baterie, nìkdy byla zaznamenaná diskuse prostì nepøepsatelná. Pøi sepisování jsem se snažil upravovat text co nejménì, aby byla pokud možno zachována atmosféra setkání lidí, kteøí se po nìkolik dnù dosti produktivnì snažili pochopit, jak je to všechno doopravdy a co si zde na svìtì vlastnì poèít. Kniha o Modré Alfì tedy není uèebnicí duchovního života, ale záznamem poznání ve stavu zrodu. Její výjimeènost spatøuji v tom, že ukazuje zcela reálnou možnost všechny popsané techniky osobnì zvládnout a osobnì prožít. Pokud vás zaujme jejich popis, mùžete se totiž na semináø pøihlásit. Uèení Modré Alfy je pozitivnì vhodné i pro zdánlivì beznadìjné pøípady. Když jsem se vìtšinì technik dokázal nauèit já, musíte to s pøehledem dokázat i vy. Zapisovatel 7

7 Doslov zapisovatele aneb moje niterná zkušenost s Modrou Alfou Když jsem si z prvního víkendu kurzu Objevování skrytých schopností odnášel prvních osm nahraných kazet a pøed sebou mìl ètrnáct dní dovolené, na které jsem mìl v plánu poøádnì nastartovat práci na knize, poci oval jsem nádhernou tvùrèí extázi a nemohl jsem se tìch š astných okamžikù doèkat. Když jsem psal už celý týden a mìl hotovou teprve slabou ètvrtinu textu, extáze se poznenáhlu mìnila v depresi a já znovu poci oval onu naprosto odpornou a nesnesitelnou zkušenost beznadìje není na svìtì takové hodnoty, která by mì vysvobodila z mých smutkù. Pøestože koneènì pracuji na projektu, o nìmž jsem dlouho snil a k nìmuž jsem upínal jakési nadìje, nejsem vlastnì š asten, nikdy jsem vlastnì š asten nebyl a ó hrùza nikdy také š asten nebudu, protože jsem prostì asi depresivní maniak. Pøi práci na této knize jsem byl s uèením Modré Alfy v kontaktu po mnoho hodin dennì. Rozhodl jsem se tedy využít všech technik, jejichž popis prošel mýma rukama, k tomu, abych koneènì vypátral pravou podstatu své letité depresivní mánie. Vyptával jsem se poradcù žádná kloudná odpovìï. Nemám se prý tolik bát. Vyptával jsem se v chrámu poznání také jen cosi o blokování strachem. Ano, bojím se o své štìstí, které vlastnì ani štìstím není a bojím se neštìstí, jehož je všude kolem plno. Ale na otázku, jak se mám pøestat bát, mi ti moji niterní chytrolíni už odpovìdìt nedokázali. Bodej by dokázali, stejnì jsou to jenom moje výmysly a jejich inteligence je tudíž asi ještì nižší než moje vlastní. Dostal jsem tedy geniální nápad, že si v niterných hladinách udìlám psychoanalytický program s názvem miluji své úzkosti. Že se svými úzkostmi nebudu bojovat, ale hezky si je všechny pozvu do vìdomí a budu láskyplnì naslouchat jejich poselstvím. Ještì nikdy mi žádný program tak dobøe nefungoval. Trávil jsem v alfì nìkolik hodin dennì a pozoroval proud úzkostí, jak pod tlakem tryskají z mé hrudi. Sotva jsem vstoupil do mentální pracovny, program se spouštìl sám, a já cítil vzrùstající bolest v hrudní kosti, jak se tam ty chudinky úzkosti øadily do fronty a hrnuly se ven, celé nedoèkavé toho, až do mého pøekvapeného vìdomí vyklopí svùj kyblíèek beznadìje. Pozoroval jsem to nekoneèné kino, trpìlivì poslouchal ty stále se obmìòující litanie o strachu a vyci oval jejich spoleèného jmenovatele: Nejsem dost dobrý, bojím se, že na to pøijdou a zase budu bit. Po nìkolika dnech se bolest v hrudi stále stupòovala a úzkosti nabývaly na dùrazu už to nebylo jenom kino, už jsem se do dìje obèas nechtìnì zapojoval i já sám, už jsem se zaèínal bát doopravdy. Napadlo mì, že bych mohl celý proces ještì zintenzivnit, kdyby se mi podaøilo nìjak se propasírovat proti proudu úzkostí do sebe samého, do onoho tušeného zøídla veškerého strachu. Tøeba by se mi tam podaøilo lépe pochopit, proè se to všechno odehrává, co to znamená a jak se mohu uzdravit. V alfì není nic nemožné, a tak se mi koneènì poštìstilo uskuteènit opravdový thriller. Zøídlo pøekonalo všechna moje oèekávání. Ocitl jsem se v muèírnì, v rudém svìtle se blyštìly muèicí stroje jako od Geigera a postávali tam kati s kápìmi na hlavách. Nevidìl jsem nikde žádnou obì a kati mi naznaèili, že toto zaøízení neèeká na nikoho jiného, než na mne samotného. Do toho vstoupil sám ïábel a majestátnì pravil: Teï už víš, odkud pocházejí tvé deprese. Patøíš totiž mnì. A udìláš, co udìláš, jednou si tì sem stejnì nahrnu svým pekelným buldozerem, pøed jehož rudou radlicí se ještì nikomu nepodaøilo utéci. 192

8 Toho jsem se obával nejvíc. Vždycky jsem doufal, že se snad mýlím, že se na poslední chvíli ukáže nìco jiného. Ale teï jsem tam byl a vidìl to na vlastní oèi, konec všech nadìjí. A nejenže to špatnì dopadne s mou duší, ono to špatnì dopadne i s knihou o Modré Alfì, projektem, na který jsem se tolik tìšil. Jak mám pokraèovat v psaní, když už ani nemohu vstoupit do své vlastní mentální pracovny, protože tam na mnì èeká opravdové peklo? A kdykoliv jsem tam jenom škvírou nakoukl, tak tam stále trpìlivì èekalo. Zajímavý úkaz. Mám to ve své hlavì, a pøesto to nejsem já. Ale kdo to je? Kdo je ten ïábel? Kde se to ve mnì bere a proè proboha? A pak jsem zahlédl scénu tak smìšnou a trapnou, že se to snad ani vypsat nedá. Nemohl jsem uvìøit svým oèím. Na mentální obrazovce byl zobrazen ïábel ve vší své dìsuplné klidné síle a najednou jakoby kamera udìlala zoom out, vzdálila se a zabrala i jeho okolí a já s nevýslovným pøekvapením spatøil jakoby svoji vlastní ruku, jak má ïábla na sobì navleèeného jako maòáska a hraje mi s ním divadlo tak pøesvìdèivé, že z toho na mne samotného padá opravdová hrùza. Bože mùj, já si to fakt dìlám sám a øešení hledám opravdu nìkde venku, jen proto, že je tam víc svìtla. Já ale nemám úzkost proto, že bych se rád bál, to je pøece jasné, to jsem vìdìl vždycky. Já mám úzkost proto, že se rád straším! Dìkuji svému moudrému podvìdomí, že se mnou sehrálo tento thriller až do jeho vítìzné katarze. Vždy jsem hledal pøíèiny venku, v neharmonickém okolí, pøípadnì v dìtství. A ony pøitom odjakživa ležely uvnitø, protože všechno to trápení doslova dìlám já sám sobì. Protože pøíèinou všeho mého trápení je moje vlastní potøeba trápit sám sebe, o níž jsem až dosud nemìl ani ponìtí. Život pøináší impulzy ke zmìnì a pokud se z nìjakého dùvodu pøestanu chtít mìnit, dùraz impulzù se zvýší. Jestliže je dokážu pøijmout, pokaždé se dodateènì ukáže, že to bylo k mému skuteènému prospìchu. Tato kniha mi pomáhá a to ji mám rozepsanou teprve do poloviny. Kéž by pomohla také ještì nìkomu jinému! Jan Havelka,

9 Co je Modrá Alfa? Text získaný z internetových stránek Petra Velechovského bez redakèní úpravy. Modrá Alfa je malá vzdìlávací firma, která formou semináøù a pøednášek nabízí ponìkud nezvyklý a pro nìkoho možná provokativní pohled na lidskou psychiku a život vùbec. Jak by se dal nejspíše charakterizovat semináø Modrá Alfa. Semináøe Modré Alfy jsou zamìøeny na široké publikum, od lidí prostých až po lidi s vysokoškolským vzdìláním. Nabízí techniky mentální práce, které by mìly èlovìku pomoci zorientovat se v první øadì v sobì a tím i v každodenním životì, vylepšit své reakce, své zdraví a své vztahy. Tyto techniky vedou k lepšímu porozumìní a tím k vìtší vnitøní harmonii. Základní semináø, který se jmenuje Objevování skrytých schopností nabízí v plné míøe to co je již skryto v jeho názvu, tj. odhalení schopností, které jsou vlastní všem lidem. Jediné co mnohému z nás chybí je odhalení skuteènosti že tyto schopnosti máme a získání návodu jak je používat. Základní semináø si klade za úkol dva hlavní cíle. Prvním je nácvik stavu hluboké relaxace, což je vlastnì navození urèitého pracovního režimu našeho mozku. Druhým cílem je nauèit se domlouvat se svým podvìdomím a tím pracovat na porozumìní sám sobì. Komu je tento semináø urèen. Kdo se na nìj mùže pøihlásit. Naprosto kdokoliv, bez jakéhokoliv omezení. I vìkové rozpìtí je široké. Semináøe jsou podle zkušeností absolventù vhodné jak pro lidi v manažerských funkcích tak pro ženy v domácnosti. Co mùže takovým lidem pøinést absolvování Modré Alfy. Víme z ohlasù i vlastní zkušenosti, že právì porozumìní sobì samému a tím i porozumìní lidem kolem sebe pøináší ten moment, který vede pochopení motivù jednání našich blízkých a zejména dìtí. Pochopení je prvním, zároveò však nezbytným krokem k tomu aby naše vlastní jednání mohlo vést k pozitivním zmìnám v našem životì. Snažíme se lidem nabízet techniky, které mohou sloužit jako nástroje k lepšímu porozumìní. Techniky jsou univerzální a možný rozsah jejich pùsobnosti je asi podstatnì vìtší, ale na Modré Alfì se techniky zamìøují k pochopení sama sebe, zákonitostí vztahù, prostì života jako celku. Absolvování by mìlo pøinést porozumìní a tím i zvýšení tolerance k sobì i okolí. 194

10 Mùže úèast na semináøi nìkomu uškodit èi ublížit? Zjednodušenì bychom mohli øíci že ne. Jsou však urèitá zdravotní omezení. Zatím máme jedinou negativní zkušenost s depresemi. Lidem v akutním stádiu deprese bychom semináø nedoporuèovali. Takovému èlovìku hrozí nebezpeèí, že si uvìdomí svoji zodpovìdnost za svùj život, což nemusí unést a jeho deprese se mùže zhoršit. Naše zkušenosti ukazují, že semináø mohou v pohodì absolvovat i schizofrenici a lidé s epilepsií. Jaké jsou koøeny uèení Modré Alfy. Klíèovým impulsem pro vznik Modré Alfy byly semináøe Zlatá Mysl, které spolu se Silvovou Metodou pøinesly tyto myšlenky a metody oficiálnì k nám do republiky. Všichni vycházíme ze stejného základu i ze stejné literatury. Základem je pojetí myšlenky jako energie a pøijetí možnosti obousmìrné komunikace s podvìdomím. Z tohoto základu jsou odvozeny techniky, které se u uvedených tøí firem témìø neliší. Podle nás se ale navzájem odlišujeme filosofií, zpùsobem jak vyuèovaných technik využívat. Nasmìrování dostává èlovìk na semináøi jako nabídku, samozøejmì mu zùstává jeho svobodná volba, jestli techniky použije pro rozvoj profesní, rozvoj ekonomický, nebo pro svùj osobní rùst. Jak vnímáme pøítomnou dobu. Je to doba, kdy se vyhrocují rozpory. Na jedné stranì vidíme extrémní pøeceòování materiálního svìta, proti kterému stojí trend návratu nebo hledání duchovních cest a prosazování priorit duchovních hodnot. Tyto dva proudy se v souèasné dobì zintenzivòují a støetávají, což je v souèasném pøechodovém období z astrologického hlediska logické. Materiální svìt pøestává mít prioritu a jeho poslední záchvìvy (alespoò doufejme, že jsou poslední) vypadají, jakoby byl na vítìzném tažení. V mnoha pøípadech cítíme i strach hledajících z toho, že nemohou nalézt odpovìdi na své otázky týkající se smyslu života, strach z budoucnosti, obavy o to co jim dnes slouží jako jistota. Tento strach vede mnohé k zoufalé ochranì souèasných by tøeba malých jistot a to i za cenu nepøimìøené obrany. To ovšem mùže být jedním z potencionálních zdrojù váleèných konfliktù. Vnímáme ovšem, že èím dál víc lidí zaèíná zajímat nìco jiného, než jenom materiální hodnota. Lidé hledají, co je za ní a obracejí se sami do sebe, nebo k rùzným duchovním smìrùm. Doufáme, že je to cesta, kterou lidstvo pùjde v pøíštích desetiletích a staletích a k této cestì chci alespoò malinko pøispìt pøedáním vìdomostí a zkušeností. 195

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu Vìnováno Andu, mámì a Zuzu PhDr. Marek Kolaøík, Ph.D. INTERAKÈNÍ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU Text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury Èeské republiky (è. 406/06/0546) Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlání v podmínkách uèící se a plurativní spoleènosti. doc. PhDr. Alena Vališová,

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù Text vznikl v souvislosti s grantovým projektem GAÈR na téma Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlávání v podmínkách uèící se spoleènosti (registraèní èíslo 406/06/0546). PhDr. Michaela Tureckiová KLÍÈ K

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. ANALÝZA VYUÈOVÁNÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Olga Strnadová. ebook v3.1 s videi Pokud se tato kniha dostala až k Vám, nìkomu na Vás záleží... VOLNÌ ŠÍØITELNÉ

Olga Strnadová. ebook v3.1 s videi Pokud se tato kniha dostala až k Vám, nìkomu na Vás záleží... VOLNÌ ŠÍØITELNÉ video Olga Strnadová ebook v3.1 s videi Pokud se tato kniha dostala až k Vám, nìkomu na Vás záleží... VOLNÌ ŠÍØITELNÉ Vìnování: "Tuto knihu s láskou vìnuji všem svým bájeèným pøátelùm, kteøí mì inspirují

Více

MUDr. Šárka Poupìtová NETRAPTE SE PO ROZVODU

MUDr. Šárka Poupìtová NETRAPTE SE PO ROZVODU UPOZORNĚNÍ Nìkteré èásti lidských pøíbìhù jsou vybrané z mé poradenské praxe. Identifikující okolnosti jsou však pozmìnìny z dùvodu ochrany klientù. Pokud nìkomu urèitý pøíbìh pøipomene konkrétního èlovìka,

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Alchymie lidského ducha Prùvodce pro pøechod èlovìka do nového vìku Kryon Kniha 3 Translation from the English language edition: Alchemy of The Human Spirit A guide to human transition into the New Age

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Ikarùv pád Ústa místo rukou 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Jiøina Kalabisová o Šárce Dvorské Obrázky Šárky Dvorské dýchají radostí. Vyjadøují dùvìru a dík životu. Jasné odstíny

Více

Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc.

Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc. Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc. Grada Publishing, a.s., 2004 Cover Photo profimedia.cz/corbis,

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

BRIAN L. WEISS mistrù poselství

BRIAN L. WEISS mistrù poselství BRIAN L. WEISS poselství mistrù Pøeložil Jiøí Martínek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Brian L. Weiss, 2000 Translation Jiøí Martínek, 2005, 2009, 2012, 2013 All rights

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 1 5 PhDr. Ilona Špaòhelová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

pro neekonomy Ekonomické a finanční řízení 2., aktualizované a rozšířené vydání Hana Scholleová

pro neekonomy Ekonomické a finanční řízení 2., aktualizované a rozšířené vydání Hana Scholleová Hana Scholleová Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy 2., aktualizované a rozšířené vydání Účetní výkazy a co v nich najdeme Výnosy, náklady a zisk Způsoby financování podniku Řízení zásob, pohledávek,

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

Translation from the English language edition: Partnering with God Practical Information for the New Millenium Copyright 1997 Lee Carroll All Rights R

Translation from the English language edition: Partnering with God Practical Information for the New Millenium Copyright 1997 Lee Carroll All Rights R Partnerství s Bohem Praktické informace pro nové tisíciletí Kryon Kniha 6 Translation from the English language edition: Partnering with God Practical Information for the New Millenium Copyright 1997 Lee

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. MUDr. Jiøí Beran a kolektiv LÉKAØSKÁ PSYCHOLOGIE V PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více