Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností"

Transkript

1 Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností

2 OBSAH Beznadìjným pøípadùm (aneb proè a jak jsem napsal tuto knihu)... 7 Sobota dopoledne... 9 Režim semináøe Doporuèená poloha Organizaèní pokyny Klovací øád Zaèínáme Pøeladìní do alfy Mimosmyslové vnímání Dva poèítaèe v nás Synchronizace mozkových hemisfér Geopatogenní zóny Životní cíle První sestup do alfy Brumák Afirmace Návrat z alfy Obrazovka mysli Mentální trénink Tajný koutek Sobota odpoledne Pozitivní myšlení Pozitivní vyjadøování Pozitivní myšlení Pøeladìní prožitkem Mozková komunikaèní sí Materializace myšlenky Naladìní v naší hlavì Praxe pøeladìní Programování Zápis programu Zapínaè... 43

3 Pojistka Ukládání programu Posilování programu Programování bližního svého Hubnutí Praxe programování Vzorový program pro mentální léèbu Orientace v životì Mé staré JÁ Vùle ke zmìnì Mé nové JÁ Hledání parkety Mentální pracovna Projekt pracovny Cesta do pracovny Pøivítání poradcù Komunikace s poradci Balzám na duši Nedìle dopoledne Spánek Mentální budík Ménì spánku REM fáze Sny Využití spánku Technika usínání Technika sklenice vody Pamì Teorie pamì ových kolíèkù Praxe pamì ových kolíèkù Uèení Superlearning živì Superlearning na kazetách Uèení s využitím alfy Výchova dìtí Zkušená duše Sebeuplatnìní Jídlo Citová nádrž Oblékání a zdraví... 85

4 Nedìle odpoledne Nerost & rostlina Dojmy z nerostu a rostliny Zdraví Zdravé pozitivní myšlení Zdravý denní režim Zdravé jídlo Kineziologie Splynutí Dojmy ze sjednocení Studie zdravotního stavu Pøíprava na mentální léèbu Praxe mentální léèby Interview s úèastníkem o pøestávce Dojmy ze studie Závìr víkendu Pokraèovací sobota Úvodní meditace Diskuse po prvních ètrnácti dnech Energetický øetìz Nabíjení na paøezu Studie II Chrám poznání Mé nové JÁ II Porozumìní a odpuštìní Druhá pokraèovací sobota Úvodní meditace Otázky a odpovìdi Aura Kineziologický test Prodýchávání èaker Rychlý sestup do hladin Tøetí pokraèovací sobota Úvodní meditace Zrcadla Idol Diagnóza pøístrojù

5 Propouštìní dìtí Minulé životy Závìr Technika modrých dveøí Doporuèená literatura Doslov zapisovatele aneb moje niterná zkušenost s Modrou Alfou Ukázky internetových stránek autorù knihy Nìkolik informací o nakladatelství BEN Adresy prodejen technické literatury Kontakt na poøadatele kurzù Modré Alfy

6 Beznadìjným pøípadùm (aneb proè a jak jsem napsal tuto knihu) Navenek se obvykle zabývám spoleèensky únosným spisováním poèítaèových pøíruèek. Uvnitø se však po celý život usilovnì snažím pochopit, jak to všechno doopravdy je a co si zde na svìtì vlastnì poèít, což je spoleèensky témìø neúnosné. Po mnoha letech hledání totiž stále ještì nemám nic, co by vypadalo jako duchovní pokrok. Na semináøi Modré Alfy mì zprvu zaujalo nìkolik nenápadných detailù je levný, vytyèuje si skromné cíle, úèastník se k nièemu nezavazuje, s beznadìjnými pøípady se zachází stejnì vlídnì jako s duchovními pøeborníky. Pøednášející Petr Velechovský je verbálnì zdatný inženýr a jeho inteligentnì strukturovaný výklad se pøíjemnì poslouchal. Ale pøednášející je pøedevším trenér a semináø se pod jeho vedením stal efektivním tréninkem mentálních technik. Vìtšina úèastníkù nepochybnì na vlastní kùži prožila øadu cvièení pøesnì tak, jak jsou v této knize popisována. Témìø všichni se soustavným tréninkem bìhem semináøe nauèili sestupovat do niterných hladin, používat mentální pracovnu, diskutovat tam s poradci a zvát si tam další návštìvy, diagnostikovat, dotazovat se svého podvìdomí a podobnì. A co je pozoruhodné nauèil jsem se to i já. Nìkolik týdnù po absolvování semináøe se mi schopnost mentální práce v niterných hladinách pomalu vytrácela. Zkusil jsem si semináø zopakovat (v rámci liberálních pravidel je možno jednou absolvovaný semináø opakovat provždy zdarma) a napodruhé mì zaujala nenápadná etická èistota a neokázalý praktický duchovní aspekt uèení Modré Alfy. Uèí se o vztazích mezi lidmi a zároveò se nacvièují techniky pochopení a odpouštìní bližnímu, rodièùm, dìtem. Uèí se o karmì a zároveò se cvièí technika nahlížení do minulých životù. Uèí se o porozumìní nemoci a zároveò se trénuje technika diagnózy. Uèí se o èakrách a auøe a èakry jsem v sobì pocítil i já, který jsem nikdy pøedtím žádné nemìl. Zatoužil jsem napsat o Modré Alfì knihu. Tímto výslovnì zproš uji Petra Velechovského jakékoli zodpovìdnosti za pøípadné škody touto knihou zpùsobené a veøejnì vyznávám, že mì nejprve nìkolikrát odmítl, zejména když jsem pøišel s myšlenkou pojmout knihu nikoliv jako uèebnici duchovního života, ale jako reportáž ze semináøe. Zopakoval jsem si tedy semináø Modré Alfy potøetí a celý jej nahrál na sedmnáct devadesátiminutových kazet, které jsem pak doma po veèerech pøepisoval. Nahrávka nebyla pøíliš kvalitní, nìkteré pasáže zanikaly v šumu, nìkdy mi pøi nahrávání nepozorovanì došly baterie, nìkdy byla zaznamenaná diskuse prostì nepøepsatelná. Pøi sepisování jsem se snažil upravovat text co nejménì, aby byla pokud možno zachována atmosféra setkání lidí, kteøí se po nìkolik dnù dosti produktivnì snažili pochopit, jak je to všechno doopravdy a co si zde na svìtì vlastnì poèít. Kniha o Modré Alfì tedy není uèebnicí duchovního života, ale záznamem poznání ve stavu zrodu. Její výjimeènost spatøuji v tom, že ukazuje zcela reálnou možnost všechny popsané techniky osobnì zvládnout a osobnì prožít. Pokud vás zaujme jejich popis, mùžete se totiž na semináø pøihlásit. Uèení Modré Alfy je pozitivnì vhodné i pro zdánlivì beznadìjné pøípady. Když jsem se vìtšinì technik dokázal nauèit já, musíte to s pøehledem dokázat i vy. Zapisovatel 7

7 Doslov zapisovatele aneb moje niterná zkušenost s Modrou Alfou Když jsem si z prvního víkendu kurzu Objevování skrytých schopností odnášel prvních osm nahraných kazet a pøed sebou mìl ètrnáct dní dovolené, na které jsem mìl v plánu poøádnì nastartovat práci na knize, poci oval jsem nádhernou tvùrèí extázi a nemohl jsem se tìch š astných okamžikù doèkat. Když jsem psal už celý týden a mìl hotovou teprve slabou ètvrtinu textu, extáze se poznenáhlu mìnila v depresi a já znovu poci oval onu naprosto odpornou a nesnesitelnou zkušenost beznadìje není na svìtì takové hodnoty, která by mì vysvobodila z mých smutkù. Pøestože koneènì pracuji na projektu, o nìmž jsem dlouho snil a k nìmuž jsem upínal jakési nadìje, nejsem vlastnì š asten, nikdy jsem vlastnì š asten nebyl a ó hrùza nikdy také š asten nebudu, protože jsem prostì asi depresivní maniak. Pøi práci na této knize jsem byl s uèením Modré Alfy v kontaktu po mnoho hodin dennì. Rozhodl jsem se tedy využít všech technik, jejichž popis prošel mýma rukama, k tomu, abych koneènì vypátral pravou podstatu své letité depresivní mánie. Vyptával jsem se poradcù žádná kloudná odpovìï. Nemám se prý tolik bát. Vyptával jsem se v chrámu poznání také jen cosi o blokování strachem. Ano, bojím se o své štìstí, které vlastnì ani štìstím není a bojím se neštìstí, jehož je všude kolem plno. Ale na otázku, jak se mám pøestat bát, mi ti moji niterní chytrolíni už odpovìdìt nedokázali. Bodej by dokázali, stejnì jsou to jenom moje výmysly a jejich inteligence je tudíž asi ještì nižší než moje vlastní. Dostal jsem tedy geniální nápad, že si v niterných hladinách udìlám psychoanalytický program s názvem miluji své úzkosti. Že se svými úzkostmi nebudu bojovat, ale hezky si je všechny pozvu do vìdomí a budu láskyplnì naslouchat jejich poselstvím. Ještì nikdy mi žádný program tak dobøe nefungoval. Trávil jsem v alfì nìkolik hodin dennì a pozoroval proud úzkostí, jak pod tlakem tryskají z mé hrudi. Sotva jsem vstoupil do mentální pracovny, program se spouštìl sám, a já cítil vzrùstající bolest v hrudní kosti, jak se tam ty chudinky úzkosti øadily do fronty a hrnuly se ven, celé nedoèkavé toho, až do mého pøekvapeného vìdomí vyklopí svùj kyblíèek beznadìje. Pozoroval jsem to nekoneèné kino, trpìlivì poslouchal ty stále se obmìòující litanie o strachu a vyci oval jejich spoleèného jmenovatele: Nejsem dost dobrý, bojím se, že na to pøijdou a zase budu bit. Po nìkolika dnech se bolest v hrudi stále stupòovala a úzkosti nabývaly na dùrazu už to nebylo jenom kino, už jsem se do dìje obèas nechtìnì zapojoval i já sám, už jsem se zaèínal bát doopravdy. Napadlo mì, že bych mohl celý proces ještì zintenzivnit, kdyby se mi podaøilo nìjak se propasírovat proti proudu úzkostí do sebe samého, do onoho tušeného zøídla veškerého strachu. Tøeba by se mi tam podaøilo lépe pochopit, proè se to všechno odehrává, co to znamená a jak se mohu uzdravit. V alfì není nic nemožné, a tak se mi koneènì poštìstilo uskuteènit opravdový thriller. Zøídlo pøekonalo všechna moje oèekávání. Ocitl jsem se v muèírnì, v rudém svìtle se blyštìly muèicí stroje jako od Geigera a postávali tam kati s kápìmi na hlavách. Nevidìl jsem nikde žádnou obì a kati mi naznaèili, že toto zaøízení neèeká na nikoho jiného, než na mne samotného. Do toho vstoupil sám ïábel a majestátnì pravil: Teï už víš, odkud pocházejí tvé deprese. Patøíš totiž mnì. A udìláš, co udìláš, jednou si tì sem stejnì nahrnu svým pekelným buldozerem, pøed jehož rudou radlicí se ještì nikomu nepodaøilo utéci. 192

8 Toho jsem se obával nejvíc. Vždycky jsem doufal, že se snad mýlím, že se na poslední chvíli ukáže nìco jiného. Ale teï jsem tam byl a vidìl to na vlastní oèi, konec všech nadìjí. A nejenže to špatnì dopadne s mou duší, ono to špatnì dopadne i s knihou o Modré Alfì, projektem, na který jsem se tolik tìšil. Jak mám pokraèovat v psaní, když už ani nemohu vstoupit do své vlastní mentální pracovny, protože tam na mnì èeká opravdové peklo? A kdykoliv jsem tam jenom škvírou nakoukl, tak tam stále trpìlivì èekalo. Zajímavý úkaz. Mám to ve své hlavì, a pøesto to nejsem já. Ale kdo to je? Kdo je ten ïábel? Kde se to ve mnì bere a proè proboha? A pak jsem zahlédl scénu tak smìšnou a trapnou, že se to snad ani vypsat nedá. Nemohl jsem uvìøit svým oèím. Na mentální obrazovce byl zobrazen ïábel ve vší své dìsuplné klidné síle a najednou jakoby kamera udìlala zoom out, vzdálila se a zabrala i jeho okolí a já s nevýslovným pøekvapením spatøil jakoby svoji vlastní ruku, jak má ïábla na sobì navleèeného jako maòáska a hraje mi s ním divadlo tak pøesvìdèivé, že z toho na mne samotného padá opravdová hrùza. Bože mùj, já si to fakt dìlám sám a øešení hledám opravdu nìkde venku, jen proto, že je tam víc svìtla. Já ale nemám úzkost proto, že bych se rád bál, to je pøece jasné, to jsem vìdìl vždycky. Já mám úzkost proto, že se rád straším! Dìkuji svému moudrému podvìdomí, že se mnou sehrálo tento thriller až do jeho vítìzné katarze. Vždy jsem hledal pøíèiny venku, v neharmonickém okolí, pøípadnì v dìtství. A ony pøitom odjakživa ležely uvnitø, protože všechno to trápení doslova dìlám já sám sobì. Protože pøíèinou všeho mého trápení je moje vlastní potøeba trápit sám sebe, o níž jsem až dosud nemìl ani ponìtí. Život pøináší impulzy ke zmìnì a pokud se z nìjakého dùvodu pøestanu chtít mìnit, dùraz impulzù se zvýší. Jestliže je dokážu pøijmout, pokaždé se dodateènì ukáže, že to bylo k mému skuteènému prospìchu. Tato kniha mi pomáhá a to ji mám rozepsanou teprve do poloviny. Kéž by pomohla také ještì nìkomu jinému! Jan Havelka,

9 Co je Modrá Alfa? Text získaný z internetových stránek Petra Velechovského bez redakèní úpravy. Modrá Alfa je malá vzdìlávací firma, která formou semináøù a pøednášek nabízí ponìkud nezvyklý a pro nìkoho možná provokativní pohled na lidskou psychiku a život vùbec. Jak by se dal nejspíše charakterizovat semináø Modrá Alfa. Semináøe Modré Alfy jsou zamìøeny na široké publikum, od lidí prostých až po lidi s vysokoškolským vzdìláním. Nabízí techniky mentální práce, které by mìly èlovìku pomoci zorientovat se v první øadì v sobì a tím i v každodenním životì, vylepšit své reakce, své zdraví a své vztahy. Tyto techniky vedou k lepšímu porozumìní a tím k vìtší vnitøní harmonii. Základní semináø, který se jmenuje Objevování skrytých schopností nabízí v plné míøe to co je již skryto v jeho názvu, tj. odhalení schopností, které jsou vlastní všem lidem. Jediné co mnohému z nás chybí je odhalení skuteènosti že tyto schopnosti máme a získání návodu jak je používat. Základní semináø si klade za úkol dva hlavní cíle. Prvním je nácvik stavu hluboké relaxace, což je vlastnì navození urèitého pracovního režimu našeho mozku. Druhým cílem je nauèit se domlouvat se svým podvìdomím a tím pracovat na porozumìní sám sobì. Komu je tento semináø urèen. Kdo se na nìj mùže pøihlásit. Naprosto kdokoliv, bez jakéhokoliv omezení. I vìkové rozpìtí je široké. Semináøe jsou podle zkušeností absolventù vhodné jak pro lidi v manažerských funkcích tak pro ženy v domácnosti. Co mùže takovým lidem pøinést absolvování Modré Alfy. Víme z ohlasù i vlastní zkušenosti, že právì porozumìní sobì samému a tím i porozumìní lidem kolem sebe pøináší ten moment, který vede pochopení motivù jednání našich blízkých a zejména dìtí. Pochopení je prvním, zároveò však nezbytným krokem k tomu aby naše vlastní jednání mohlo vést k pozitivním zmìnám v našem životì. Snažíme se lidem nabízet techniky, které mohou sloužit jako nástroje k lepšímu porozumìní. Techniky jsou univerzální a možný rozsah jejich pùsobnosti je asi podstatnì vìtší, ale na Modré Alfì se techniky zamìøují k pochopení sama sebe, zákonitostí vztahù, prostì života jako celku. Absolvování by mìlo pøinést porozumìní a tím i zvýšení tolerance k sobì i okolí. 194

10 Mùže úèast na semináøi nìkomu uškodit èi ublížit? Zjednodušenì bychom mohli øíci že ne. Jsou však urèitá zdravotní omezení. Zatím máme jedinou negativní zkušenost s depresemi. Lidem v akutním stádiu deprese bychom semináø nedoporuèovali. Takovému èlovìku hrozí nebezpeèí, že si uvìdomí svoji zodpovìdnost za svùj život, což nemusí unést a jeho deprese se mùže zhoršit. Naše zkušenosti ukazují, že semináø mohou v pohodì absolvovat i schizofrenici a lidé s epilepsií. Jaké jsou koøeny uèení Modré Alfy. Klíèovým impulsem pro vznik Modré Alfy byly semináøe Zlatá Mysl, které spolu se Silvovou Metodou pøinesly tyto myšlenky a metody oficiálnì k nám do republiky. Všichni vycházíme ze stejného základu i ze stejné literatury. Základem je pojetí myšlenky jako energie a pøijetí možnosti obousmìrné komunikace s podvìdomím. Z tohoto základu jsou odvozeny techniky, které se u uvedených tøí firem témìø neliší. Podle nás se ale navzájem odlišujeme filosofií, zpùsobem jak vyuèovaných technik využívat. Nasmìrování dostává èlovìk na semináøi jako nabídku, samozøejmì mu zùstává jeho svobodná volba, jestli techniky použije pro rozvoj profesní, rozvoj ekonomický, nebo pro svùj osobní rùst. Jak vnímáme pøítomnou dobu. Je to doba, kdy se vyhrocují rozpory. Na jedné stranì vidíme extrémní pøeceòování materiálního svìta, proti kterému stojí trend návratu nebo hledání duchovních cest a prosazování priorit duchovních hodnot. Tyto dva proudy se v souèasné dobì zintenzivòují a støetávají, což je v souèasném pøechodovém období z astrologického hlediska logické. Materiální svìt pøestává mít prioritu a jeho poslední záchvìvy (alespoò doufejme, že jsou poslední) vypadají, jakoby byl na vítìzném tažení. V mnoha pøípadech cítíme i strach hledajících z toho, že nemohou nalézt odpovìdi na své otázky týkající se smyslu života, strach z budoucnosti, obavy o to co jim dnes slouží jako jistota. Tento strach vede mnohé k zoufalé ochranì souèasných by tøeba malých jistot a to i za cenu nepøimìøené obrany. To ovšem mùže být jedním z potencionálních zdrojù váleèných konfliktù. Vnímáme ovšem, že èím dál víc lidí zaèíná zajímat nìco jiného, než jenom materiální hodnota. Lidé hledají, co je za ní a obracejí se sami do sebe, nebo k rùzným duchovním smìrùm. Doufáme, že je to cesta, kterou lidstvo pùjde v pøíštích desetiletích a staletích a k této cestì chci alespoò malinko pøispìt pøedáním vìdomostí a zkušeností. 195

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 Obèas slyším, jak si nìkdo stìžuje, že mu dìlá zle zmìna èasu. Ta podzimní je možná pøíjemnìjší, protože máme noc o jednu hodinu delší. Dùvodem zmìny je délka

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza,

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza, Èíslo 5/XVI kvìten 2009 Proti dobrovolnému daru Maj - miesi¹c Maryi Maj - dla wielu najpiêkniejszy wizerunkiem Najœwiêtszej Maryi i czcili poleona Bonaparte. Pius VII nabo eñmiesi¹c roku - to w Koœciele

Více

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák ,./ 'B~l~fAnll Èeské Statistické Spoleènosti t.1. /eden2002, roèník 13 Motto: "Vždy je to tak prosté, paní Watsonová!" (Z rozhlasového detektivního seriálu) Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze Diplomová práce BcA. Pavel Svoboda MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Katedra scénografie Studijní obor: Scénografie Vedoucí diplomové

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ

ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ Pa vel Cha lup ní èek, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze * 1. Úvod Lid ské ak ti vi ty mo ti vo va né al tru is mem pøi

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více