MUDr.!Ji$í!Havrlant,!MHA "editel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUDr.!Ji$í!Havrlant,!MHA "editel"

Transkript

1 Dodatek.!11 ke!zvláštní!smlouv"!o!poskytování!a!úhrad"!hrazených!služeb ze dne (poskytovatel l!žkových hrazených služeb centra se Zvláštní smlouvou) uzav"ené mezi smluvními stranami: Poskytovatel!zdravotních!služeb: Fakultní!nemocnice!Ostrava Sídlo (obec): Ostrava - Poruba Ulice,!.p.,!PS#: 17. listopadu 1790/5, Zápis!v!obchodním!rejst$íku: nezapisuje se Zastoupený! (jméno,!funkce): MUDr.!Ji$í!Havrlant,!MHA "editel I#: I#Z: (dále jen Poskytovatel ) na stran# jedné a Všeobecná!zdravotní!pojiš%ovna!#eské!republiky Sídlo:! Orlická 4/2020, Praha 3, I#:! Regionální!pobo ka!ostrava, pobo ka!pro!moravskoslezský,!olomoucký!a!zlínský!kraj! Zastoupená! (jméno!a!funkce):! Doru ovací!adresa!(obec):!! Ing. Aleš Zbožínek, MBA, "editel Regionální pobo$ky Ostrava, pobo$ky pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj Ostrava, Moravská Ostrava Ulice,!.p.,!PS#: Masarykovo nám#stí 24/13, (dále jen Pojiš%ovna ) na stran# druhé #lánek!i. 1. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci Zvláštní smlouvy o poskytování a úhrad# lé$ivých p"ípravk! p"edepisovaných pro lé$bu léka"em specializovaného pracovišt# centra, uzav"ené dne , a to konkrétn#: - P"ílohy $. 1 Rozsah zdravotních služeb poskytovaných v roce I P ATC skupina Lé!ivo Indikace Kód"ATC R03DX10 FASENTRA Asthma AST R03DX10 FASENTRA Asthma AST L01XC03 ONTRUZANT Nádory"prsu NPR L01XC03 ONTRUZANT Nádory"prsu NPR Stránka 1 z 2

2 2. Úhrada všech uvedených lé$ivých p"ípravk! bude zahrnuta do sjednaného celkového finan$ního objemu pro centrovou pé$i na rok 2019 vypo$teného dle úhradové vyhlášky. 3. Ostatní ustanovení Zvláštní smlouvy z!stávají tímto dodatkem nedot$ena. #lánek!ii. 1. Tento Dodatek se stává nedílnou sou$ástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzav"ení. 2. Tento Dodatek upravuje práva a povinnosti smluvních stran v období od na dobu platnosti Smlouvy. 3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek Smlouvy byl uzav"en podle jejich svobodné v!le a že souhlasí s jeho obsahem. Stránka 2 z 2

3 1 Rozsah"zdravotních"služeb"poskytovaných"na"základ#"uzav$ené"Zvláštní"smlouvy"v"roce"2019"- stav k I Z:" I P ATC skupina Lé!ivo Indikace Kód"ATC Zodpov#dný"pracovník R03DX05 XOLAIRE Asthma AST R03DX08 CINQAERO Asthma AST R03DX09 NUCALA Asthma AST R03DX10 FASENTRA Asthma AST L01XC02 MABTHERA Revmatoidní!artritis RA L01XC02 RIXATHON Revmatoidní!artritis RA L04AB01 ENBREL Becht#revova!choroba BEC L04AB01 ENBREL Psoriatrická!artritis PAR L04AB01 ENBREL Revmatoidní!artritis RA L04AB01 BENEPALI Becht#revova!choroba BEC L04AB01 BENEPALI Psoriatrická!artritis PAR L04AB01 BENEPALI Revmatoidní!artritis RA

4 L04AB02 REMICADE Becht#revova!choroba BEC L04AB02 REMICADE Psoriatrická!artritis PAR L04AB02 REMICADE Revmatoidní!artritis RA L04AB02 INFLECTRA Becht#revova!choroba BEC L04AB02 INFLECTRA Psoriatrická!artritis PAR L04AB02 INFLECTRA Revmatoidní!artritis RA L04AB02 REMSIMA Becht#revova!choroba BEC L04AB02 REMSIMA Psoriatrická!artritis PAR L04AB02 REMSIMA Revmatoidní!artritis RA L04AB02 ZESSLY Becht#revova!choroba BEC L04AB02 ZESSLY Psoriatrická!artritis PAR L04AB02 ZESSLY Revmatoidní!artritis RA L04AB02 HULIO Becht#revova!choroba BEC L04AB02 HULIO Psoriatrická!artritis PAR L04AB02 HULIO Revmatoidní!artritis RA L04AB04 HUMIRA Becht#revova!choroba BEC L04AB04 HUMIRA Psoriatrická!artritis PAR L04AB04 HUMIRA Revmatoidní!artritis RA L04AB04 IMRALDI Becht#revova!choroba BEC L04AB04 IMRALDI Psoriatrická!artritis PAR L04AB04 IMRALDI Revmatoidní!artritis RA L04AB04 AMGEVITA Becht#revova!choroba BEC L04AB04 AMGEVITA Psoriatrická!artritis PAR L04AB04 AMGEVITA Revmatoidní!artritis RA L04AB04 HYRIMOZ Becht#revova!choroba BEC L04AB04 HYRIMOZ Psoriatrická!artritis PAR L04AB04 HYRIMOZ Revmatoidní!artritis RA L04AB04 IDACIO Becht#revova!choroba BEC L04AB04 IDACIO Psoriatrická!artritis PAR L04AB04 IDACIO Revmatoidní!artritis RA L04AB05 CIMZIA Becht#revova!choroba BEC L04AB05 CIMZIA Psoriatrická!artritis PAR 2

5 L04AB05 CIMZIA Revmatoidní!artritis RA L04AA24 ORENCIA Revmatoidní!artritis RA L04AA29 XELJANZ Revmatoidní!artritis RA L04AA37 OLUMIANT Revmatoidní!artritis RA L04AC07 ROACTEMRA Revmatoidní!artritis RA L04AC10 COSENTYX Psoriatrická!artritis PAR L04AC10 COSENTYX Becht#revova!choroba BEC L04AC13 TALTZ Psoriatrická!artritis PAR L04AC14 KEVZARA Revmatoidní!artritis RA L04AB06 SIMPONI Becht#revova!choroba BEC L04AB06 SIMPONI Psoriatrická!artritis PAR L04AB06 SIMPONI Revmatoidní!artritis RA H05AA02 TERROSA Osteoporosa OPO H05AA02 FORSTEO Osteoporosa OPO A05AA04 OCALIVA Chronická!hepatitida!C HEP L04AB02 REMICADE Crohnova choroba CRO L04AB02 REMICADE Colitis ulcerosa CUL L04AB06 SIMPONI Colitis ulcerosa CUL L04AB02 INFLECTRA Crohnova choroba CRO L04AB02 INFLECTRA Colitis ulcerosa CUL L04AB02 REMSIMA Crohnova choroba CRO L04AB02 REMSIMA Colitis ulcerosa CUL L04AB02 ZESSLY Crohnova choroba CRO L04AB02 ZESSLY Colitis ulcerosa CUL L04AB04 HUMIRA Colitis ulcerosa CUL L04AB04 HUMIRA Crohnova choroba CRO L04AB04 IMRALDI Colitis ulcerosa CUL L04AB04 IMRALDI Crohnova choroba CRO L04AB04 AMGEVITA Colitis ulcerosa CUL L04AB04 AMGEVITA Crohnova choroba CRO L04AB04 HYRIMOZ Colitis ulcerosa CUL L04AB04 HYRIMOZ Crohnova choroba CRO 3

6 L04AB04 HULIO Colitis ulcerosa CUL L04AB04 HULIO Crohnova choroba CRO L04AB04 IDACIO Colitis ulcerosa CUL L04AB04 IDACIO Crohnova choroba CRO L04AA29 XELJANZ Colitis ulcerosa CUL L04AA33 ENTYVIO Colitis ulcerosa CUL L04AA33 ENTYVIO Crohnova choroba CRO L04AC05 STELARA Crohnova choroba CRO H05AA02 FORSTEO Osteoporosa OPO H05AA02 TERROSA Osteoporosa OPO H05AA03 PREOTACT Osteoporosa OPO R03DX05 XOLAIRE Asthma AST R03DX09 NUCALA Asthma AST J05AP57 MAVIRET Chronická!hepatitida!C HEP J05AP55 EPCLUSA Chronická!hepatitida!C HEP J05AP09 EXVIERA Chronická!hepatitida!C HEP J05AP51 HARVONI Chronická!hepatitida!C HEP J05AP07 DAKLINZA Chronická!hepatitida!C HEP J05AP53 VIEKIRAX Chronická!hepatitida!C HEP J05AP08 SOVALDI Chronická!hepatitida!C HEP J05AP56 VOSEVI Chronická!hepatitida!C HEP J05AP54 ZEPATIER Chronická!hepatitida!C HEP J05AR08 EVIPLERA Antivirotika VIR J05AB12 VISTIDE Antivirotika VIR J05AE01 INVIRASE Antivirotika VIR J05AE02 CRIXIVAN Antivirotika VIR J05AE03 NORVIR Antivirotika VIR J05AE04 VIRACEPT Antivirotika VIR J05AR10 KALETRA Antivirotika VIR J05AE07 TELZIR Antivirotika VIR J05AE08 REYATAZ Antivirotika VIR J05AE09 APTIVUS Antivirotika VIR 4

7 J05AE10 PREZISTA Antivirotika VIR J05AE10 DARUNAVIR MYLAN Antivirotika VIR J05AF01 RETROVIR Antivirotika VIR J05AF02 VIDEX EC Antivirotika VIR J05AF04 ZERIT Antivirotika VIR J05AF05 EPIVIR Antivirotika VIR J05AF06 ZIAGEN Antivirotika VIR J05AF07 VIREAD Antivirotika VIR J05AF07 ICTADY Antivirotika VIR J05AF09 EMTRIVA Antivirotika VIR J05AG01 VIRAMUNE Antivirotika VIR J05AG03 STOCRIN 30,50,100,200,600 mg Antivirotika VIR J05AG03 EFAVIRENZ TEVA Antivirotika VIR J05AG04 INTELENCE Antivirotika VIR J05AR01 LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN MYLAN, COMBIVIR Antivirotika VIR J05AR02 KIVEXA Antivirotika VIR J05AR03 TRUVADA Antivirotika VIR J05AR03 EMTRICITABINE/ TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN Antivirotika VIR J05AR04 TRIZIVIR Antivirotika VIR J05AX07 FUZEON Antivirotika VIR J05AX08 ISENTRESS Antivirotika VIR J05AX09 CELSENTRI Antivirotika VIR J05AG05 EDURANT Antivirotika VIR J05AR09 STRIBILD Antivirotika VIR J05AX12 TIVICAY Antivirotika VIR J05AR13 TRIUMEQ Antivirotika VIR J05AR14 REZOLSTA Antivirotika VIR J05AR15 EVOTAZ Antivirotika VIR J05AR18 GENVOYA Antivirotika VIR J05AR19 ODEFSEY Antivirotika VIR J05AR20 BIKTARVY Antivirotika VIR 5

8 J05AR17 DESCOVY Antivirotika VIR J05AR22 SYMTUZA Antivirotika VIR J05AP57 MAVIRET Chronická!hepatitida!C HEP J05AP55 EPCLUSA Chronická!hepatitida!C HEP J05AP09 EXVIERA Chronická!hepatitida!C HEP J05AP51 HARVONI Chronická!hepatitida!C HEP J05AP07 DAKLINZA Chronická!hepatitida!C HEP J05AP53 VIEKIRAX Chronická!hepatitida!C HEP J05AP08 SOVALDI Chronická!hepatitida!C HEP J05AP56 VOSEVI Chronická!hepatitida!C HEP J05AP54 ZEPATIER Chronická!hepatitida!C HEP J05AP57 MAVIRET Chronická!hepatitida!C HEP J05AP09 EXVIERA Chronická!hepatitida!C HEP J05AP51 HARVONI Chronická!hepatitida!C HEP J05AP07 DAKLINZA Chronická!hepatitida!C HEP J05AP53 VIEKIRAX Chronická!hepatitida!C HEP J05AP08 SOVALDI Chronická!hepatitida!C HEP J05AP56 VOSEVI Chronická!hepatitida!C HEP J05AP54 ZEPATIER Chronická!hepatitida!C HEP L01XE04 SUTENT Nádory!ledvin NLE L01XE17 INLYTA Nádory!ledvin NLE L01XE11 VOTRIENT Nádory!ledvin NLE L01XE10 AFINITOR Nádory!ledvin NLE L01XE09 TORISEL Nádory!ledvin NLE L01XE05 NEXAVAR Nádory!ledvin NLE L01XC07 AVASTIN Nádory!ledvin NLE L01XC17 OPDIVO Nádory!ledvin NLE L01XE26 CABOMETYX Nádory!ledvin NLE L01XC02 RIXATHON KOC-NHL KOC L01XC02 MABTHERA KOC-NHL KOC L01XX41 HALAVEN Nádory!prsu NPR L01XC03 HERCEPTIN Nádory!prsu NPR 6

9 L01XC03 OGIVRI Nádory!prsu NPR L01XC03 ONTRUZANT Nádory"prsu NPR L01XC07 AVASTIN Nádory!prsu NPR L01XE10 AFINITOR Nádory!prsu NPR L01XE07 TYVERB Nádory!prsu NPR L01XC13 PERJETA Nádory!prsu NPR L01XC14 KADCYLA Nádory!prsu NPR L01XC03 HERCEPTIN Nádory!žaludku NZA L01XC21 CYRAMZA Nádory!žaludku NZA L01XC06 ERBITUX Nádory!hlavy!a!krku NHK L01XC06 ERBITUX Nádory!kolorecta NKO L01XC07 AVASTIN Nádory!kolorecta NKO L01XC08 VECTIBIX Nádory!kolorecta NKO L01XX44 ZALTRAP Nádory!kolorecta NKO L01XE21 STIVARGA Nádory!kolorecta NKO L01BC59 LONSURF Nádory!kolorecta NKO L01XC07 AVASTIN Nádory!plic NPL L01XE16 XALKORI Nádory!plic NPL L01XE13 GIOTRIF Nádory!plic NPL L01XE03 TARCEVA Nádory!plic NPL L01BA04 ALIMTA Nádory!plic NPL L01BA04 TRIXID Nádory!plic NPL L01BA04 ARMISARTE Nádory!plic NPL L01XE02 IRESSA Nádory!plic NPL L01XE02 GEFINITIB Nádory!plic NPL L01XC07 AVASTIN Nádory!ovárií NOV L01DB01 CAELYX Nádory!ovárií NOV L01XE11 VOTRIENT Sarkomy!m#kké!tkán# SAR L01CX01 YONDELIS Sarkomy!m#kké!tkán# SAR L01XE05 NEXAVAR Hepatocelulární!karcinom NHC L01XE21 STIVARGA Hepatocelulární!karcinom NHC L01CA05 JAVLOR Nádory!mo"ového!ústrojí NUR 7

10 L01XE15 ZELBORAF Melanom MEL L01XC11 YERVOY Melanom MEL L01XE23 TAFINLAR Melanom MEL L01XX43 ERIVEDGE Melanom MEL L01XC17 OPDIVO Melanom MEL L01XC18 KEYTRUDA Melanom MEL L01XE25 MEKINIST Melanom MEL L01XE38 COTELLIC Melanom MEL L01XC31 BAVENCIO Melanom MEL L02BB04 XTANDI Zhoubný!nádor!prostaty ZNP L01CD04 JEVTANA Zhoubný!nádor!prostaty ZNP L02BX03 ZYTIGA Zhoubný!nádor!prostaty ZNP L01XE04 SUTENT Nádory!ledvin NLE L01XE17 INLYTA Nádory!ledvin NLE L01XE11 VOTRIENT Nádory!ledvin NLE L01XE10 AFINITOR Nádory!ledvin NLE L01XE09 TORISEL Nádory!ledvin NLE L01XE05 NEXAVAR Nádory!ledvin NLE L01XC07 AVASTIN Nádory!ledvin NLE L01XC17 OPDIVO Nádory!ledvin NLE L01XE26 CABOMETYX Nádory!ledvin NLE L01XC02 RIXATHON KOC-NHL KOC L01XC02 MABTHERA KOC-NHL KOC L01XX41 HALAVEN Nádory!prsu NPR L01XC03 HERCEPTIN Nádory!prsu NPR L01XC03 OGIVRI Nádory!prsu NPR L01XC03 ONTRUZANT Nádory"prsu NPR L01XC07 AVASTIN Nádory!prsu NPR L01XE10 AFINITOR Nádory!prsu NPR L01XE07 TYVERB Nádory!prsu NPR L01XC13 PERJETA Nádory!prsu NPR L01XC14 KADCYLA Nádory!prsu NPR 8

11 L01XC03 HERCEPTIN Nádory!žaludku NZA L01XC21 CYRAMZA Nádory!žaludku NZA L01XC06 ERBITUX Nádory!hlavy!a!krku NHK L01XC06 ERBITUX Nádory!kolorecta NKO L01XC07 AVASTIN Nádory!kolorecta NKO L01XC08 VECTIBIX Nádory!kolorecta NKO L01XX44 ZALTRAP Nádory!kolorecta NKO L01XE21 STIVARGA Nádory!kolorecta NKO L01BC59 LONSURF Nádory!kolorecta NKO L01XC07 AVASTIN Nádory!plic NPL L01XE03 TARCEVA Nádory!plic NPL L01BA04 ALIMTA Nádory!plic NPL L01BA04 TRIXID Nádory!plic NPL L01BA04 ARMISARTE Nádory!plic NPL L01XE16 XALKORI Nádory!plic NPL L01XE13 GIOTRIF Nádory!plic NPL L01XE02 IRESSA Nádory!plic NPL L01XE02 GEFINITIB Nádory!plic NPL L01XC07 AVASTIN Nádory!ovárií NOV L01DB01 CAELYX Nádory!ovárií NOV L01XE11 VOTRIENT Sarkomy!m#kké!tkán# SAR L01CX01 YONDELIS Sarkomy!m#kké!tkán# SAR L01XE05 NEXAVAR Hepatocelulární!karcinom NHC L01XE21 STIVARGA Hepatocelulární!karcinom NHC L01CA05 JAVLOR Nádory!mo"ového!ústrojí NUR L01XC11 YERVOY Melanom MEL L01XE15 ZELBORAF Melanom MEL L01XE23 TAFINLAR Melanom MEL L01XX43 ERIVEDGE Melanom MEL L01XC17 OPDIVO Melanom MEL L01XC18 KEYTRUDA Melanom MEL L01XE25 MEKINIST Melanom MEL L01XE38 COTELLIC Melanom MEL 9

12 L01XC31 BAVENCIO Melanom MEL L02BB04 XTANDI Zhoubný!nádor!prostaty ZNP L01CD04 JEVTANA Zhoubný!nádor!prostaty ZNP L02BX03 ZYTIGA Zhoubný!nádor!prostaty ZNP L04AX05 ESBRIET Idiopatická!plícní!fibróza IPF L01XE31 OFEV Idiopatická!plícní!fibróza IPF R03DX05 XOLAIRE Asthma AST R03DX08 CINQAERO Asthma AST R03DX09 NUCALA Asthma AST R03DX10 FASENTRA Asthma AST L04AX05 ESBRIET Idiopatická!plícní!fibróza IPF L01XE31 OFEV Idiopatická!plícní!fibróza IPF L01XE02 IRESSA Nádory!plic NPL L01XE02 GEFINITIB Nádory!plic NPL L01XC07 AVASTIN Nádory!plic NPL L01XC17 OPDIVO Nádory!plic NPL L01XC18 KEYTRUDA Nádory!plic NPL L01XE03 TARCEVA Nádory!plic NPL L01XE35 TAGRISSO Nádory!plic NPL L01BA04 ALIMTA Nádory!plic NPL L01BA04 TRIXID Nádory!plic NPL L01BA04 ARMISARTE Nádory!plic NPL L01BA04 PEMETREXED Nádory!plic NPL L01XE16 XALKORI Nádory!plic NPL L01XE13 GIOTRIF Nádory!plic NPL L04AA23 TYSABRI Roztroušená!skleroza RS L03AX13 COPAXONE Roztroušená!skleroza RS L03AX13 REMUREL Roztroušená!skleroza RS L03AX13 BRABIO Roztroušená!skleroza RS L03AB07 AVONEX, REBIF Roztroušená!skleroza RS L03AB08 BETAFERON, EXTAVIA Roztroušená!skleroza RS L04AA27 GILENYA Roztroušená!skleroza RS 10

13 L04AA31 AUBAGIO Roztroušená!skleroza RS L04AA36 OCREVUS Roztroušená!skleroza RS L04AA40 MAVENCLAD Roztroušená!skleroza RS L04AX07 TECFIDERA Roztroušená!skleroza RS L04AA34 LEMTRADA Roztroušená!skleroza RS L03AB13 PLEGRIDY Roztroušená!skleroza RS C07AA05 HEMANGIOL Hemangiom HMG C07AA05 HEMANGIOL Hemangiom HMG J06BB16 SYNAGIS Synagis - kardio SYK L04AB02 REMICADE Colitis ulcerosa CUL L04AB02 REMSIMA Colitis ulcerosa CUL L04AB02 INFLECTRA Colitis ulcerosa CUL L04AB04 HUMIRA Crohnova choroba CRO L04AB04 IMRALDI Crohnova choroba CRO L04AB04 IMRALDI Colitis ulcerosa CUL L04AB02 ZESSLY Colitis ulcerosa CUL L04AB02 ZESSLY Crohnova choroba CRO L04AB04 HYRIMOZ Crohnova choroba CRO L04AB04 HYRIMOZ Colitis ulcerosa CUL L04AB04 HULIO Crohnova choroba CRO L04AB04 HULIO Colitis ulcerosa CUL L04AB04 IDACIO Crohnova choroba CRO L04AB04 IDACIO Colitis ulcerosa CUL L04AB02 REMICADE Crohnova choroba CRO L04AB02 REMSIMA Crohnova choroba CRO L04AB02 INFLECTRA Crohnova choroba CRO C07AA05 HEMANGIOL Hemangiom HMG L04AB02 REMICADE Colitis ulcerosa CUL L04AB02 REMSIMA Colitis ulcerosa CUL L04AB02 INFLECTRA Colitis ulcerosa CUL L04AB02 REMICADE Crohnova choroba CRO L04AB02 REMSIMA Crohnova choroba CRO 11

14 L04AB02 INFLECTRA Crohnova choroba CRO L04AB02 ZESSLY Colitis ulcerosa CUL L04AB02 ZESSLY Crohnova choroba CRO L04AB04 HUMIRA Crohnova choroba CRO L04AB04 IMRALDI Crohnova choroba CRO L04AB04 IMRALDI Colitis ulcerosa CUL L04AB04 HYRIMOZ Crohnova choroba CRO L04AB04 HYRIMOZ Colitis ulcerosa CUL L04AB04 HULIO Crohnova choroba CRO L04AB04 HULIO Colitis ulcerosa CUL L04AB04 IDACIO Crohnova choroba CRO L04AB04 IDACIO Colitis ulcerosa CUL V03AC03 EXJADE Hematologie HEM L01XX46 LYNPARZA Nádory!ovárií!+!d#lohy NOV L01XC07 AVASTIN Nádory!ovárií!+!d#lohy NOV S01LA04 LUCENTIS Ophtalmologie OFT S01LA04 LUCENTIS Oftalmologie - diabetes me ODM S01LA04 LUCENTIS Centrální!venózní!okluze CVO S01LA03 MACUGEN Ophtalmologie OFT S01BA01 OZURDEX Centrální!venózní!okluze CVO S01LA05 EYLEA Ophtalmologie OFT S01LA05 EYLEA Centrální!venózní!okluze CVO S01LA05 EYLEA Oftalmologie - diabetes me ODM S01XA22 JETREA Vitreomakulární!trakce VMT L04AC05 STELARA Psoriáza!t#žká PSO L04AB04 HUMIRA Psoriáza!t#žká PSO L04AB04 IMRALDI Psoriáza!t#žká PSO L04AB04 AMGEVITA Psoriáza!t#žká PSO L04AB04 HYRIMOZ Psoriáza!t#žká PSO L04AB04 HULIO Psoriáza!t#žká PSO L04AB04 IDACIO Psoriáza!t#žká PSO L04AB05 CIMZIA Psoriáza!t#žká PSO 12

15 L04AB01 ENBREL Psoriáza!t#žká PSO L04AB01 BENEPALI Psoriáza!t#žká PSO L04AB02 REMICADE Psoriáza!t#žká PSO L04AB02 INFLECTRA Psoriáza!t#žká PSO L04AB02 REMSIMA Psoriáza!t#žká PSO L04AB02 ZESSLY Psoriáza!t#žká PSO R03DX05 XOLAIRE Psoriáza!t#žká PSO L04AC10 COSENTYX Psoriáza!t#žká PSO L04AC12 KYNTHEUM Psoriáza!t#žká PSO L04AC13 TALTZ Psoriáza!t#žká PSO L04AC16 TREMFYA Psoriáza!t#žká PSO L04AA32 OTEZLA Psoriáza!t#žká PSO D11AH05 DUPIXENT Psoriáza!t#žká PSO L01XC11 YERVOY Melanom MEL L01XE15 ZELBORAF Melanom MEL L01XE23 TAFINLAR Melanom MEL L01XC17 OPDIVO Melanom MEL L01XE25 MEKINIST Melanom MEL L01XE38 COTELLIC Melanom MEL L01XC18 KEYTRUDA Melanom MEL H01AB01 THYROGEN Nukleární!medicína NUK V10XX03 XOFIGO Nukleární!medicína NUK H01AB01 THYROGEN Nukleární!medicína NUK V10XX03 XOFIGO Nukleární!medicína NUK L01XX32 VELCADE Hematoonkologie HON L01XX32 BORTEGA Hematoonkologie HON L01XX32 BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG Hematoonkologie HON L01XX32 ZEGOMIB Hematoonkologie HON L01XX45 KYPROLIS Hematoonkologie HON L01XX50 NINLARO Hematoonkologie HON L01XC02 MABTHERA Hematoonkologie HON L01XC02 TRUXIMA Hematoonkologie HON 13

16 L01XC02 RIXATHON Hematoonkologie HON L01XC12 ADCETRIS Hematoonkologie HON L04AX02 MYRIN Hematoonkologie HON L04AX04 REVLIMID Hematoonkologie HON V03AC03 EXJADE Hematologie HEM B02BX05 REVOLADE Hematoonkologie HON B02BX04 NPLATE Hematoonkologie HON L01XE01 GLIVEC Hematoonkologie HON L01XE01 IMATINIB ACCORD Hematoonkologie HON L01XE01 IMATINIB TEVA Hematoonkologie HON L01XE06 SPRYCEL Hematoonkologie HON L01XE24 ICLUSIG Hematoonkologie HON L01XE27 IMBRUVICA Hematoonkologie HON L01XE39 RYDAPT Hematoonkologie HON L01XX47 ZYDELIG Hematoonkologie HON L01XX27 TRISENOX Hematoonkologie HON L01XX27 PHENASEN Hematoonkologie HON L01XE08 TASIGNA Hematoonkologie HON L01BC07 VIDAZA Hematoonkologie HON L01AA09 LEVACT Hematoonkologie HON L01AA09 INFUBEND Hematoonkologie HON L01AA09 LYNETORIL Hematoonkologie HON L01AA09 LEDUFAN Hematoonkologie HON L01AA09 BENDAMUSTINE Hematoonkologie HON L03AX16 MOZOBIL Hematoonkologie HON L04AX06 IMNOVID Hematoonkologie HON L01XC15 GAZYVARO Hematoonkologie HON L01XC17 OPDIVO Hematoonkologie HON L01XC19 BLINCYTO Hematoonkologie HON L01XC23 EMPLICITI Hematoonkologie HON 14

17 L01XC24 DARZALEX Hematoonkologie HON L01XC02 TRUXIMA Hematoonkologie HON L01XC19 BLINCYTO Hematoonkologie HON L01XC02 TRUXIMA Hematoonkologie HON L01XC19 BLINCYTO Hematoonkologie HON J06BB16 SYNAGIS Synagis!-!nedonošenci SYN C10AX13 REPATHA Hypolipidemika HYL C10AX14 PRALUENT Hypolipidemika HYL 15 Za Poskytovatele Za!Pojiš$ovnu

Zlín. MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva

Zlín. MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva Dodatek č. 11 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště-centra ze dne 20.3.2017 (dále jen Smlouva ) (zařízení ústavní péče)

Více

Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k

Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k Příloha č. 2 Zvláštní smlouvy Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k 1. 9. 2018. Od 1. 1. 2017 je ukončeno hlášení do Evidence Nákladných

Více

Revmatologie Bruntál, s.r.o. MUDr. Dagmar Galatíková, jednatel. Článek I.

Revmatologie Bruntál, s.r.o. MUDr. Dagmar Galatíková, jednatel. Článek I. Dodatek č. 5 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště-centra ze dne 20.2.2017 (dále jen Zvláštní smlouva ) uzavřené mezi

Více

MUDr. Vlastimil Novotný, jednatel. Článek I.

MUDr. Vlastimil Novotný, jednatel. Článek I. Dodatek č. 4 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště centra ze dne 20.02.2017 (dále jen Smlouva ) uzavřené mezi smluvními

Více

Vývoj inovativní léčby v České republice. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba

Vývoj inovativní léčby v České republice. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba Vývoj inovativní léčby v České republice MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba Dle ČSÚ podíl celkových výdajů na zdravotní péči k HDP v ČR klesá Celkové výdaje na zdravotní péči v ČR absolutně v mld. Kč podíl na

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLOUVA. o poskytování a úhrad léivých pípravk pedepisovaných pro lébu lékaem specializovaného pracovišt centra. lánek I.

ZVLÁŠTNÍ SMLOUVA. o poskytování a úhrad léivých pípravk pedepisovaných pro lébu lékaem specializovaného pracovišt centra. lánek I. ZVLÁŠTNÍ SMLOUVA o poskytování a úhrad léivých pípravk pedepisovaných pro lébu lékaem specializovaného pracovišt centra lánek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Centrum Kardiovaskulární

Více

Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol)

Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol) Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol) Fakultní nemocnice v Motole MUDr.Zuzana Friedmannová zuzana.friedmannova@fnmotol.cz Počátek CENTER 1. 8. 2006 - centra se ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU Vyhláška MZ ČR 368/06 Sb.,

Více

Analýzy pro Pardubický kraj

Analýzy pro Pardubický kraj Příloha č. 09 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Pardubický kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Královéhradecký kraj

Analýzy pro Královéhradecký kraj Příloha č. 08 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Královéhradecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR Tabulka 1. Predikce počtu pacientů indikovaných k cílené léčbě zhoubného nádoru v roce 2014. Léky s platnou kategorizací nově indikovaní pacienti v roce 2014 HERCEPTIN (Trastuzumab) - (neo)adjuvance -

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

o poskytování a úhrad! lé"ivých p#ípravk$ p#edepisovaných pro lé"bu léka#em specializovaného pracovišt! centra

o poskytování a úhrad! léivých p#ípravk$ p#edepisovaných pro lébu léka#em specializovaného pracovišt! centra ZVLÁŠTNÍ SMLOUVA o poskytování a úhrad! lé"ivých p#ípravk$ p#edepisovaných pro lé"bu léka#em specializovaného pracovišt! centra %lánek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Nemocnice s poliklinikou

Více

Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie

Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie Tomáš Büchler Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Konflikt zájmů:

Více

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, editel

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, editel Dodatek. 3 ke Zvláštní smlouv o poskytování a úhrad hrazených služeb ze dne 18.03.2019 (poskytovatel lžkových hrazených služeb centra se Zvláštní smlouvou) uzavené mezi smluvními stranami: Poskytovatel

Více

CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR

CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR 24. 2. 2016 CENTROVÁ PÉČE HISTORIE původně centrální nákupy centra se Zvláštní smlouvou (vyhláška

Více

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 2016

1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 2016 1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 216 Z celkového počtu 55 888 registrovaných variant* léčivých přípravků (a 723 homeopatik) bylo v roce 216 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno: 8 999 variant

Více

Podkladový materiál pro jednání o datové struktuře

Podkladový materiál pro jednání o datové struktuře Podkladový materiál pro jednání o datové struktuře Zadání: Zadání úkolů vyplývá z dopisu a jeho přílohy zaslaného nemocnicím na základě jednání MZ s LOK a Odborovým svazem ve zdravotnictví (viz příloha).

Více

1/ Dodávky léčivých přípravků v rámci ČR

1/ Dodávky léčivých přípravků v rámci ČR 1/ Dodávky léčivých přípravků v rámci ČR Z celkového počtu 60 434 registrovaných variant* léčivých přípravků (a 726 homeopatik) bylo v 1. 2018 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno: 8 109 variant přípravků

Více

1/ Dodávky léčivých přípravků v rámci ČR

1/ Dodávky léčivých přípravků v rámci ČR 1/ Dodávky léčivých přípravků v rámci ČR Z celkového počtu 63 131 registrovaných variant* léčivých přípravků (a 750 homeopatik) bylo v 2. 2018 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno: 8 170 variant přípravků

Více

1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 2017

1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 2017 1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 217 Z celkového počtu 59 64 registrovaných variant* léčivých přípravků (a 726 homeopatik) bylo v roce 217 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno: 8 922 variant

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Centrová péče v roce Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR

Centrová péče v roce Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR Centrová péče v roce 2017 Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR Přehled témat aneb o peníze jde vždy... Mimořádná úhrada LP - zákon o zdravotním pojištění 16 Srovnání metodik ZP Příležitosti

Více

[ 1 ] Mgr. Filip Vrubel CERGE, Praha, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Mgr. Filip Vrubel CERGE, Praha, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] náměstek ředitele [ 3 ] V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tato kategorie uvedena není OD jsou většinou posuzovány jako VILP VILP může

Více

1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 2015

1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 2015 1/ Dodávky léčivých přípravků do ČR v roce 215 Z celkového počtu 55 2 registrovaných variant* léčivých přípravků (a 77 homeopatik) bylo v roce 215 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno: 9 117 variant

Více

JE DOST FINANCÍ NA ZAPLACENÍ VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ONKOLOGICKÉ PÉČE U PACIENTŮ S HEMATOLOGICKÝMI NÁDORY?

JE DOST FINANCÍ NA ZAPLACENÍ VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ONKOLOGICKÉ PÉČE U PACIENTŮ S HEMATOLOGICKÝMI NÁDORY? JE DOST FINANCÍ NA ZAPLACENÍ VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ONKOLOGICKÉ PÉČE U PACIENTŮ S HEMATOLOGICKÝMI NÁDORY? Výbor České hematologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Cíle sdělení Upozornit

Více

Výsledky hledání v registru smluv červenec prosinec 2016

Výsledky hledání v registru smluv červenec prosinec 2016 Výsledky hledání v registru smluv červenec prosinec 2016 Kateřina Podrazilová předsedkyně Lékové komise SZP ČR Registr smluv Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

Více

MUDr. Romanem Krausem, MBA, "editelem. Ing. Ji"ím Kropá!em, MBA, "editelem Regionální pobo!ky Brno. #lánek!ii.

MUDr. Romanem Krausem, MBA, editelem. Ing. Jiím Kropá!em, MBA, editelem Regionální pobo!ky Brno. #lánek!ii. Dodatek.!2 ke!smlouv"!o!poskytování!a!úhrad"!hrazených!služeb!.1872m002 ze dne 17.12.2018 (dále jen Smlouva ) (odbornost 926 domácí specializovaná paliativní pé!e o pacienta v terminálním stavu) uzav"ené

Více

Financování inovativní léčby. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba

Financování inovativní léčby. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba Financování inovativní léčby MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 OECD podíl výdajů na zdravotnictví k HDP Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP (%) - 2014 11,2 10,9 1,9 2,1 10,3

Více

Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu

Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu Tomáš Doležal Marek Paris říjen 2018 OSNOVA Vývoj cen/úhrad centrových LP v důsledku revizí Vytváření prostoru pro nové pacienty v důsledku klesajících

Více

Úhradová vyhláška a její dopad na centra se Zvláštní smlouvou v roce 2017

Úhradová vyhláška a její dopad na centra se Zvláštní smlouvou v roce 2017 Úhradová vyhláška a její dopad na centra se Zvláštní smlouvou v roce 2017 MUDr. Zuzana Friedmannová FN v Motole Oddělení pro styk se ZP Historie úhrad Od 1. 8. 06 Vyhl. MZ ČR 368/06 Sb., resp. 63/07 Sb.

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice a vliv Úhradové vyhlášky na přístup k inovativní léčbě

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice a vliv Úhradové vyhlášky na přístup k inovativní léčbě Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice a vliv Úhradové vyhlášky na přístup k inovativní léčbě Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN

Více

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 STRUKTURA CENTROVÉ PÉČE Centrová péče 2014: 53 poskytovatelů zdravotnických

Více

NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR. Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016

NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR. Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016 NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016 CENTROVÁ PÉČE - OHLÉDNUTÍ ZPĚT původně centrální nákupy centra se zvláštní smlouvou (vyhláška MZ ČR 368/06

Více

Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv

Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? srovnání cen 1.Q 2010 vs. 1.Q 2009 [ 2 ] Léčivé přípravky plně regulované (regulován výrobce, distributor i lékárna maximální ceny) srovnání cen 1.Q 2010

Více

Přínosy inovativní léčby seminář

Přínosy inovativní léčby seminář Přínosy inovativní léčby seminář Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví 13. 6. 2017 Témata Základní definice vysoce inovativního léčivého přípravku

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Financování zdravotnictví v ČR

Financování zdravotnictví v ČR Financování zdravotnictví v ČR Náklady na léky ve specializovaných centrech a co s tím 22. 9. 2016 Ladislav Friedrich Popisky řádků centrové léky náklady na ZULP náklady na Rx celkové náklady Celkem v

Více

Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. Komplexní přístup v léčbě nádorů Chirurgie Radioterapie Farmakoterapie - Chemoterapie - Cílená biologická léčba Klasifikace

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: MS Zubař s.r.o. Sídlo (obec):

Více

Akutní péče. Návrhy úhradových mechanismů pro rok 2018

Akutní péče. Návrhy úhradových mechanismů pro rok 2018 Akutní péče Návrhy úhradových mechanismů pro rok 2018 Dohodovací řízení - návrh ANČR 25.5.2017 2018 Návrh ANČR vychází z finanční rozvahy o navýšení paušální úhrady 1. Finanční rozvaha k navýšení paušální

Více

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR CENTRA SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU VZP ČR zajišťuje svým pojištěncům v souladu s vyhláškou

Více

(dále jen Dodatek ) MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel

(dále jen Dodatek ) MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků č. 1872L009 ze dne 17.12.2018 (dále jen Smlouva ) uzavřené mezi smluvními

Více

Přehled. HIV+ děti. Etiologie, způsoby přenosu HIV Bezpečnostní pravidla Epidemiologie, význam pandemie Ve světě V ČR

Přehled. HIV+ děti. Etiologie, způsoby přenosu HIV Bezpečnostní pravidla Epidemiologie, význam pandemie Ve světě V ČR Onemocnění HIV/AIDS Přehled Etiologie, způsoby přenosu HIV Bezpečnostní pravidla Epidemiologie, význam pandemie Ve světě V ČR HIV+ děti Klinické a laboratorní kategorie Klinické projevy HIV Diagnostika

Více

Dodatek.!46 ke!smlouv"!o!poskytování!a!úhrad"!hrazených!služeb. 2M78N001 ze dne (dále!jen! Smlouva )!

Dodatek.!46 ke!smlouv!o!poskytování!a!úhrad!hrazených!služeb. 2M78N001 ze dne (dále!jen! Smlouva )! Dodatek.!46 ke!smlouv"!o!poskytování!a!úhrad"!hrazených!služeb. 2M78N1 ze dne 21. 1. 213 (dále!jen! Smlouva )! (za"ízení!ústavní!pé e) uzav"ené mezi smluvními!stranami: Poskytovatel!zdravotních!služeb:

Více

ATC Názov lieèiva CP B02BD01 Koagulaèné faktory IX, II, VII axvkombinácii parent. B02BD02 Faktor VIII parent. B02BD03 Faktor VIII, inhibítor

ATC Názov lieèiva CP B02BD01 Koagulaèné faktory IX, II, VII axvkombinácii parent. B02BD02 Faktor VIII parent. B02BD03 Faktor VIII, inhibítor ATC Názov lieèiva CP B02BD01 Koagulaèné faktory IX, II, VII axvkombinácii parent. B02BD02 Faktor VIII parent. B02BD03 Faktor VIII, inhibítor bypassing, aktivity parent. B02BD04 Faktor IX parent. B02BD05

Více

Svět plátců zdravotní péče a vstup přípravků na trh v roce 2017 a 2018

Svět plátců zdravotní péče a vstup přípravků na trh v roce 2017 a 2018 Svět plátců zdravotní péče a vstup přípravků na trh v roce 2017 a 2018 Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR Přehled témat aneb o peníze jde vždy... Které léčivé přípravky jsou hrazeny

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Dodatek č. 94 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 2Z82M001 ze dne 21.12.2012 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel hrazených služeb v odbornosti 108 nebo 128 lůžkový poskytovatel pilotní

Více

ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT?

ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT? ONKOLOGICKÝ PACIENT A INTENZIVNÍ MEDICÍNA ANEB MÁ CENU TYTO PACIENTY LÉČIT? MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové OSNOVA Nádorová onemocnění v číslech Moderní

Více

Novinky: HIV a chronické hepatitidy

Novinky: HIV a chronické hepatitidy Novinky: HIV a chronické hepatitidy Pavel Dlouhý Infekční oddělení a AIDS centrum Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem HIV statistika HIV statistika HIV statistika HIV statistika HIV statistika HIV statistika

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

ČOS si je zároveň vědoma odpovědnosti SÚKL za nákladovou udržitelnost onkologické léčby. Věříme, že dojde k domluvě mezi držitelem registrace, SÚKL a

ČOS si je zároveň vědoma odpovědnosti SÚKL za nákladovou udržitelnost onkologické léčby. Věříme, že dojde k domluvě mezi držitelem registrace, SÚKL a Jednací číslo Název léku Stanovisko ČOS SUKLS192227/2015 L Perjeta Česká onkologická společnost nesouhlasí se závěrem SÚKL. Americká léková agentura FDA i evropská EMA vydaly stanoviska k posuzování benefitu

Více

Úhradová vyhláška 2018

Úhradová vyhláška 2018 Úhradová vyhláška 2018 MUDr. Zuzana Friedmannová FN v Motole Oddělení pro styk se ZP Historie úhrad Od 1. 8. 06 Vyhl. MZ ČR 368/06 Sb., resp. 63/07 Sb. o úhradě LP a potravin pro lékařské účely Úhrada

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 715/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 715/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 715/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,

Více

Pozitivní list Svazu zdravotních pojišťoven České republiky

Pozitivní list Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Pozitivní list Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Zpracováno dle NS190520 Vydává : Léková komise SZP ČR nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Telefon : 234 462 109 www.szpcr.cz leky@szpcr.cz Období

Více

SUKLS152560/2017 M M05BA04 ALENDROGEN 70 MG Podle názoru České onkologické společnosti by měl mít možnost předepisovat bisfosfonáty v

SUKLS152560/2017 M M05BA04 ALENDROGEN 70 MG Podle názoru České onkologické společnosti by měl mít možnost předepisovat bisfosfonáty v Datum Jednací číslo Název léku Stanovisko ČOS 3.1.2017 SUKLS192227/2015 L Perjeta Česká onkologická společnost nesouhlasí se závěrem SÚKL. Americká léková agentura FDA i evropská EMA vydaly stanoviska

Více

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Sídlo (obec):

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Sídlo (obec): Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1878N001 ze dne 11.12.2018 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel ambulantních hrazených služeb v odbornosti 928 pilotní program DUPV) uzavřené

Více

Jak je uvedeno i v hodnotící zprávě, v registrační klinické studii bylo prokázáno statisticky a klinicky významného prodloužení celkového přežití. Pod

Jak je uvedeno i v hodnotící zprávě, v registrační klinické studii bylo prokázáno statisticky a klinicky významného prodloužení celkového přežití. Pod Datum Jednací číslo Název léku Stanovisko ČOS 3.1.2017 SUKLS192227/2015 L Perjeta Česká onkologická společnost nesouhlasí se závěrem SÚKL. Americká léková agentura FDA i evropská EMA vydaly stanoviska

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

204 USNESENÍ Výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu 2016

204 USNESENÍ Výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 204 USNESENÍ Výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu 2016 k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992

Více

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR na základě nových dat

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR na základě nových dat Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR na základě nových dat Jana Prausová Česká onkologická společnost ČLS JEP Strategie 1: spolupráce, rozumná míra centralizace

Více

Výhled na rok co nás v lékové politice možná čeká. Kateřina Podrazilová

Výhled na rok co nás v lékové politice možná čeká. Kateřina Podrazilová Výhled na rok 2018... co nás v lékové politice možná čeká Kateřina Podrazilová změny v legislativě Přehled témat nákladné terapie úhradová vyhláška 16 VILP Definice pojmů Nákladné terapie není jednotné

Více

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Normální kloub Kost Chrupavka Revmatoidní artritida Proliferace synoviálních buněk Infiltrace T a B lymfocyty, PB, Mø, F, NK, DC, EC... Zvýšená propustnost

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1760S004 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1760S004 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1760S004 ze dne 26.9.2017 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Stomatologická

Více

Ing. Dan Žárský, ředitel

Ing. Dan Žárský, ředitel Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1794H001 ze dne 24.10.2017 (dále jen Smlouva ) (odbornost 926 domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu) uzavřené mezi smluvními

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. PRINCIPY CÍLENÉ LÉČBY V ONKOLOGII Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. AACR Cancer Progress Report 2012 AACR, JAMA, 2012 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ ČR počet obyvatel 10 266 646 (2010) střední délka života: muži

Více

Dodatek č. 30 ke Smlouvě č /13 BiskupováEog] oskytování a úhradě zdravotních služeb (dále jen "Smlouva") SMLUVNÍ STRANY

Dodatek č. 30 ke Smlouvě č /13 BiskupováEog] oskytování a úhradě zdravotních služeb (dále jen Smlouva) SMLUVNÍ STRANY . POKLADNA, í v.-httdil, Mní piižťwsm ÍO^jaŠrieVí ' '?iň 15 SLBZSKAOSíTRAVA O g (ZJui fer S 0tn í i-* ca l-t 01 M ta nv-

Více

-10:55:17 (-» Poskytovatel (jméno a příjmení, příp. název): Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Sokolsk 581

-10:55:17 (-» Poskytovatel (jméno a příjmení, příp. název): Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Sokolsk 581 14121500267492 3) Dodatek č. 34 ke Smlouvě č. 26044/13 říj o poskytování a úhradě zdravotních služeb (dále jen "Smlouva") g ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Schválení Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na Dodávku tepelné a

Více

První výsledky analýzy efektu nákladné léčby roztroušené sklerózy v České republice

První výsledky analýzy efektu nákladné léčby roztroušené sklerózy v České republice První výsledky analýzy efektu nákladné léčby roztroušené sklerózy v České republice Sobíšek L 1,2, Grishko A 1, Vojáčková J 2, Horáková D 3 1 Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze, Česká republika

Více

Výpočet relativních vah 010

Výpočet relativních vah 010 Výpočet relativních vah 010 Závěrečná zpráva Verze dokumentu V2.3 Národní referenční centrum Autor: Ing. Petr Mašek Datum: 10.12.2012 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HISTORIE DOKUMENTU... 3 3 PŘEHLED POUŽITÝCH

Více

Nové povinnosti pre lekárne

Nové povinnosti pre lekárne Nové povinnosti pre lekárne v súvislosti s novelou zákona o liekoch Reexport liekov v SR Bratislava, 20. apríl 2017 1 Príčiny nedostupnosti liekov 30% registrovaných liekov nie je marketovaných (nízka

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: JBBH

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS227100/2016 Vyřizuje/linka Ing. Ondřej Němeček/330

Více

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb Dodatek č. 20 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5K48A054 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel hrazených služeb v odbornosti 108 pilotní program podpory zařazování pojištěnců VZP ČR na

Více

Léčba revmatoidní artritidy preparáty biologické léčby v České republice

Léčba revmatoidní artritidy preparáty biologické léčby v České republice Analytická zpráva registru k datu 1. 1. 2017 Léčba revmatoidní artritidy preparáty biologické léčby v České republice Základní přehled a hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby z dat registru ATTRA Odpovědná

Více

Antivirotika. Včetně léčby AIDS

Antivirotika. Včetně léčby AIDS Antivirotika Včetně léčby AIDS Antivirová chemoterapeutika =látky potlačující virové onemocnění Virocidní látky přímo inaktivují virus (málopole neorané) Virostatické látky inhibují virový cyklus na buněčné

Více

INOVATIVNÍ LÉČIVA z pohledu SÚKL

INOVATIVNÍ LÉČIVA z pohledu SÚKL [ 1 ] INOVATIVNÍ LÉČIVA z pohledu SÚKL z pohledu revize systému úhrad MOÚ Brno, 22. května 2009 Fórum onkologů SPOTŘEBA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ [ 2 ] celkem dle ATC skupiny balení (mil.) 2007 2008 80 70 60

Více

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS Smluvní strany: DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS Č. j.: MV-113410-1720/SIK5-2014 Č. j.: MV-142277-1781/KAP-2017 Počet listů: 3 Česká republika Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad

Více

Léková politika pohledem VZP ČR. MUDr. Alena Miková Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků

Léková politika pohledem VZP ČR. MUDr. Alena Miková Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Léková politika pohledem VZP ČR MUDr. Alena Miková Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků 22. 3. 2018 LÉČIVA vývoj moderní léčby? 1806 z opia byl poprvé izolován morfin 1899 1928 objev penicilinu

Více

Nové znění informací o přípravku výňatky z doporučení výboru PRAC k signálům

Nové znění informací o přípravku výňatky z doporučení výboru PRAC k signálům 15 September 2016 EMA/PRAC/603546/2016 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Nové znění informací o přípravku výňatky z doporučení výboru PRAC k signálům Přijato na zasedání výboru PRAC konaném

Více

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY URČOVÁNÍ POŘADÍ

PODOBNÉ PŘÍPRAVKY URČOVÁNÍ POŘADÍ 1 PODOBNÉ PŘÍPRAVKY 2 PODOBNÉ PŘÍPRAVKY URČOVÁNÍ POŘADÍ MVDr. Alena Kaminská Oddělení vybraných typů správních řízení SÚKL Definice podobného přípravku 3 Definice podobného přípravku ustanovení 39b odst.

Více

Inovativní léčba a výjimečná úhrada dle 16 Právní stav a výhledy do 2018

Inovativní léčba a výjimečná úhrada dle 16 Právní stav a výhledy do 2018 Inovativní léčba a výjimečná úhrada dle 16 Právní stav a výhledy do 2018 Společnost medicínského práva ČLS JEP Head of Pharmaceutical and Healthcare Practice AK PriceWaterhouseCoopers Legal, s.r.o. Základní

Více

Co jsou viry? André Lwoff: Viry jsou viry. Viry = svébytná skupina infekčních agens odlišná od ostatních původců nákaz Jsou viry vůbec organismy, resp

Co jsou viry? André Lwoff: Viry jsou viry. Viry = svébytná skupina infekčních agens odlišná od ostatních původců nákaz Jsou viry vůbec organismy, resp Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně Miroslav Votava VIRY A ANTIVIROTIKA Přednáška pro II. ročník VL 5.5.2011 Co jsou viry? André Lwoff: Viry jsou viry. Viry = svébytná skupina infekčních

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní péče dohoda a vzdělávání) uzavřené mezi smluvními

Více

VZOR DODATKU PRO ROK Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb:

VZOR DODATKU PRO ROK Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: VZOR DODATKU PRO ROK 2019 Dodatek č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u všeobecných praktických lékařů) uzavřené

Více