SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC)"

Transkript

1 SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC) Uživatelská p íru ka Poslední verze ze dne

2 1 ÚVOD...3 HLAVNÍ FUNKCE SAFENET AUTENTICATION CLIENT PODPOROVANÉ TOKENY A IPOVÉ KARTY... 3 ARCHITEKTURA SAFENET AUTHENTICATION CLIENT... 4 PODPOROVANÉ OPERA NÍ SYSTÉMY... 4 PODPOROVANÉ PROHLÍŽE E... 4 KOMPATIBILITA S APLIKACEMI INSTALACE SAC...6 TYPY INSTALACE... 6 UPGRADE... 6 ODINSTALACE UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ SAC...8 SAC TRAY ICON... 8 SAFENET AUTHENTICATION CLIENT TOOLS SPRÁVA TOKEN VÝB R AKTIVNÍHO TOKENU Z NA HESLA (PIN) K TOKENU Z NA HESLA SPRÁVCE ODEMKNUTÍ TOKENU (ETOKEN, ETOKEN VIRTUAL) ODEMKNUTÍ TOKEN IKEY (POKUD BYLY INICIALIZOVÁNY S UNBLOCKING KÓDY) ODSTRANIT OBSAH TOKENU ZOBRAZIT INFORMACE O TOKENU KOPÍROVÁNÍ INFORMACÍ O TOKENU DO SCHRÁNKY P EJMENOVÁNÍ TOKENU P IHLÁŠENÍ K TOKENU IMPORTOVÁNÍ CERTIFIKÁTU EXPORTOVÁNÍ CERTIFIKÁTU Z TOKENU NASTAVENÍ CERTIFIKÁTU JAKO VÝCHOZÍ VYMAZÁNÍ CERTIFIKÁTU NASTAVENÍ VIRTUÁLNÍCH TE EK INICIALIZACE TOKENU NASTAVENÍ TOKENU NASTAVENÍ KVALITY HESLA (PIN) NASTAVENÍ REŽIMU UKLÁDÁNÍ SOUKROMÝCH DAT DO MEZIPAM TI SEKUNDÁRNÍ REŽIM OV ENÍ KLÍ EM RSA NASTAVENÍ SAC KLIENTA

3 1 Úvod SafeNet Authentication Client je spole ný middleware k USB token m a ipovým kartám SafeNet pro ely PKI (Public Key Infrastructure). Kryptografie ve ejných klí umož uje bezpe nou vým nu informací, autentizaci uživatel, ov ování identity t etí stranou, digitální podpis a další funkce vyplývající z konceptu PKI. SAC umož uje bezpe nostním aplikacím a produkt m t etích stran integraci s USB tokeny a ipovými kartami. P íkladem m že být ešení PKI na rozhraní PKCS#11 nebo CAPI, Single Sign-On, Network Logon, autentizace do VPN, digitální podepisování dokument, bezpe ný apod. Hlavní výhody používání certifikát na bezpe nostních tokenech jsou: - Dvoufaktorová autentizace (heslo-pin a vlastnictví tokenu/karty) - Bezpe né generování klí v tokenu - Není možné exportovat privátní objekty z tokenu - Kryptografické operace jsou provád ny p ímo v hardware tokenu - Osobní identita v kapse Hlavní funkce Safenet Autentication Client 8.0 SAC 8.0 zahrnuje funkce, které byly podporovány p edchozími verzemi middlewaru Aladdin PKI Client (pro etokeny) a SafeNet Borderless Security PK (pro tokeny ikey). Plná zp tná kompatibilita s p vodním middlewarem znamená, že uživatelé, kte í používali tokeny s PKI Clientem nebo Bsecem mohou po instalaci SAC 8.0 tyto tokeny dále bez problému používat. Funkce SAC 8.0: - Inicializace token - Zm na administrátorského (pokud je podporováno) a uživatelského PINu - Odblokování zamknutých token (Unlocking) - ipojení/odpojení etokenu Virtual (softwarový token) - Prohlížení, mazání, import a export certifikát (ne privátních klí!) - Konfigurace bezpe nostní politiky tokenu (v. PIN quality) - Enrollment a Enrollment Update (pokud nainstalováno se zp tnou kompatibilitou s BSec Client) - Logování - Další klientská nastavení tokenu a management Podporované tokeny a ipové karty - SafeNet etoken PRO - SafeNet etoken NG Flash - SafeNet etoken NG OTP - SafeNet etoken Smart Card - SafeNet etoken Virtual Family - SafeNet etoken Anywhere 3

4 - SafeNet ikey; FIPS and non-fips 2032, 2032u, 2032i - SafeNet ikey; Standard SafeNet Smart Card; Standard SC400 - SafeNet Smart Card; FIPS and non-fips SC330, SC330u, SC330i Architektura SafeNet Authentication Client Podporované opera ní systémy - Windows XP SP3 (32-bit, 64-bit), - Windows Server 2003 SP2 a R2 (32-bit, 64-bit), - Windows Vista SP2 (32-bit, 64-bit), - Windows 7 (32-bit, 64-bit), - Windows Server 2008 SP2 (32-bit, 64-bit), - Windows Server 2008 R2 (64-bit) Podporované prohlíže e - Firefox Internet Explorer 6 a vyšší 4

5 Kompatibilita s aplikacemi SafeNet: - Safenet ProtectDrive (etoken a ikey) - etoken Network Logon TMS 5.1 SP1 - etoken SSO etoken WSO 5.2 nebo vyšší Aplikace t etích stran: - Entrust EDS 8.0, Entrust ESP Citrix 5 Xenap Metaframe Server - Cisco AnyConnect, Cisco ASA - Identrust - MS Office 2003, Adobe Acrobat 9 - Certificate Authorities: Microsoft CA 2003 / R2 & 2008 / R2,VeriSign CA 5

6 2 Instalace SAC Software SAC musí být nainstalován na každém po íta i, kde jsou používány tokeny ikey, etoken a ipové karty SafeNet. P i instalaci jsou pot eba lokální administrátorská práva. Defaultn se nainstalují drivery ke všem podporovaným token m SafeNet. Pokud nechcete drivery instalovat, zvolte instalaci p es p íkazovou ádku, kde si m žete vybrat p íslušné parametry. Soubory dodávané v balíku SAC 8.0 Soubor Popis SafeNet AuthenticationClient-x32- Nainstaluje SAC pop. upgraduje etoken PKI Client ( msi bit) SafeNet AuthenticationClient-x64- Nainstaluje SAC pop. upgraduje etoken PKI Client ( msi bit) SafeNetAuthenticationClientPack age_8.0.exe Nainstaluje SAC a upgraduje BSec 7.x SAC8.0_BSecUtilities.msi Instaluje bývalé BSec Utilities, použijte jen v ípad instalace BSec kompatibilního módu PolicyMigrationTool.exe evede p vodní konfiguraci a nastavení registr z BSecu na SAC + dokumentace Pozn.: Pokud instalujete msi balík na Windows 7, nespoušt jte jej z Plochy Windows. Typy instalace a) Standardní instalace SAC Standardní instalace všech komponent SAC a uživatelského rozhraní. Podpora token ikey a etoken. P i instalaci vyberte možnost Standardní konfigurace. b) Instalace kompatibilní s BSec API Stejná jako bod a) - standardní instalace - s podporou p vodních BSec API v aplikacích t etích stran (CSP, knihovna PKCS#11). P i instalaci vyberte možnost BSec kompatibilní (BSec compatible). c) Instalace kompatibilní s BSec UI Instalace stejná jako b) s tím, že se uživatelské rozhraní (tray icon menu, dialog boxy) podobá p vodnímu BSec UI. P i instalaci vyberte možnost BSec kompatibilní a vytvo te klí v registru podle návodu v Admin Guide. d) Instalace BSec UI a BSec utilities Instalace stejná jako c) s p idáním p vodních funkcí BSec (Enrollment, Enrollment Update, Certificate Information). Proti bodu c) navíc instalujte BSec Utilities. Upgrade etoken PKI Client Pokud p echázíte z PKI Clienta verze 4.55 a vyšší, SAC automaticky upgraduje s tím, že se zeptá, jestli chcete použít sou asná uživatelská nastavení v registrech. Pokud upgradujete z nižší verze PKI Clienta, je pot eba PKI Clienta nejprve odinstalovat. 6

7 BSec Client Automatický upgrade (pro BSec 7.2 a vyšší) se spustí souborem SafenetAuthenticationClientPackage_8.0.exe. Pokud je pot eba nainstalovat SAC p es command line, použijte manuální upgrade. Manuální upgrade spo ívá v odinstalaci BSec a nainstalování SAC. Pokud je pot eba zachovat konfiguraci BSec, použijte Policy Migration Tool (viz Admin Guide-AG) Vlastní instalaci je možné provést pomocí wizardu nebo v p íkazové ádce. Wizard umož uje výb r jazyka, zachování uživatelských nastavení v registrech a výb r BSec-kompatibilního módu. Instalace pomocí p íkazové ádky má adu parametr, které jsou blíže popsány v AG. Odinstalace Pozn.: Pokud je b hem odinstalace token ikey p ipojen k USB, ikey Driver se automaticky neodinstaluje, je pot eba ho odebrat ru. Jsou t i zp soby, jak SAC odinstalovat: - es Ovládací panely->p idat/odebrat programy resp. Programy a funkce - es instala ní wizard (spušt ní p íslušného instala ního souboru, nap. SafeNet AuthenticationClient-x msi) - es p íkazovou ádku 7

8 3 Uživatelské rozhraní SAC SAC nabízí dv uživatelská rozhraní: SafeNet Authentication Client Tools a Ikonku v systémové lišt (Tray Icon). SAC Tools je aplikace, která zobrazuje informace o tokenu a jeho obsahu (certifikáty, klí e), umož uje uživateli management tokenu v rozsahu nastaveném administrátorem (zm na PIN a názvu, operace s certifikáty a klí i, nastavení složitosti a vlastností PIN, inicializace apod.). SAC Tray Icon umož uje rychlý p ístup k n kterým funkcím SAC. SAC Tray Icon Ikona je dostupná ve dvou módech závislých na provedené instalaci: Standard a BSec UI kompatibilní (token vložen), (token vyjmut). Pokud není po instalaci ikona SAC vid t, spustíte ji p es Start->Programy->SafeNet->SafeNet Authentication Client-> SafeNet Authentication Client. Standard Mode - kliknutím pravým tla ítkem myši na ikonu se zobrazí kontextové menu, které že obsahovat (podle vloženého tokenu a instalovaných sou ástí): - Open etoken SSO (spustí aplikaci etoken SSO, pokud je nainstalována) - Generate OTP (vygeneruje OTP pro etoken Virtual, pokud je etoken nakonfigurován s touto funkcí - Odstranit obsah tokenu (smaže vymazatelný obsah tokenu) - Zm nit Heslo tokenu - Vyberte token (pokud je vloženo více token /karet) - Nástroje (spustí SAC Tools) - O aplikaci (info o produktu) - Ukon it BSec UI kompatibilní - Open etoken SSO - Generate OTP - Disable Event Notifications (p vodní funkce BSec Tray Icon) - Enrollment (p vodní funkce BSec Tray Icon) - Enrollment Update (p vodní funkce BSec Tray Icon) - Certificate Information (p vodní funkce BSec Tray Icon) - Vyberte token - O aplikaci - Ukon it SafeNet Authentication Client Tools SAC Tools je nástroj pro administrátory pro nastavení bezpe nostní politiky tokenu. Uživatel m tokenu umož uje jednoduše spravovat (kopírovat, importovat, mazat) uložené certifikáty a další objekty. SAC Tools dále obsahuje nástroj pro inicializaci token. Inicializace m že být customizována podle požadavk a bezpe nostní politiky podniku. SAC Tools nabízejí dva pohledy: Jednoduché zobrazení (Simple View) a Podrobné zobrazení (Advanced View), p epínají se ikonkou a 8

9 Jednoduché a podrobné zobrazení Význam spole ných hlavních ikon (vpravo naho e): - Aktualizovat (Refresh) - O aplikaci (About) - Nápov da (Help) - Domovská stránka SafeNet Jednoduché zobrazení 9

10 V levém sloupci jsou ikony vložených token a karet. Ikony se liší podle typu tokenu nebo karty. V pravé ásti je seznam funkcí, které s vybraným tokenem jdou provád t (modré podbarvení) a které nejsou aktivní (šedé). ejmenovat token Zm nit heslo k tokenu Odemknout token Vymazat token Zobrazit informace o tokenu Odpojit Safenet etoken Virtual Zm nit jmenovku tokenu Zm na PINu s ohledem na aktuální definované požadavky pro PIN (složitost, historie, platnost apod.) Aktivní pouze p i zablokování tokenu Vymaže odstranitelné objekty z tokenu Podrobné info o tokenu Odpojí softwarový token etoken Virtual nebo etoken Rescue Rozší ené zobrazení V levé ásti obrazovky jsou ve stromovém menu zobrazeny všechny p ipojené tokeny. Pod každým názvem tokenu jsou vid t objekty (certifikáty, klí e), které se nacházejí na tokenu. P i kliknutí na íslušný objekt se v pravé ásti zobrazí relevantní menu (ikonky) a informace o objektu. Pokud v levé ásti kliknete na nadpis Tokeny, zobrazí se seznam všech p ipojených token a menu o dvou ikonkách: Správa te ek (definuje, kolik virtuálních te ek bude rezervováno pro fyzické tokeny a kolik pro etokeny Virtual) a ipojit SafeNet etoken Virtual (otev e soubor *.etv, *.etvp). i kliknutí na název tokenu (viz obr. výše) se zobrazí detailní info o tokenu a kontextové ikonky: - inicializovat token - p ihlásit k tokenu - importovat certifikát 10

11 - zm nit heslo - p ejmenovat token - odpojit Safenet etoken Virtual - kopírovat do schránky Další 4 ikony nejsou podporovány tokeny ikey (jedná se o operace s administrátorským heslem, které na tokenech ikey nejde inicializovat): - p ihlásit se jako správce - zm nit heslo správce - odemknout token - nastavení uživatelského hesla Pokud v levé ásti kliknete na Uživatelské certifikáty/certifikáty CA, v kontextovém menu se objeví ikonka Importovat certifikát (možnost z Osobního úložišt Windows nebo ze souboru) a v p ípad Uživatelských certifikát lze ješt Vymazat výchozí certifikát (zbaví daný certifikát atributu default ) i kliknutí v levém menu na konkrétní certifikát (pokud je uložený tokenu) se zobrazí informace o certifikátu a menu sestávající z t í ikonek: - odstranit certifikát - exportovat certifikát (pouze podepsaný ve ejný klí do souboru.cer) - kopírovat do schránky (informace o certifikátu Položka Nastavení v levém menu umož uje nastavit a uložit do tokenu Kvalitu hesla (bezpe nostní politika PIN), režim ukládání privátních dat do mezipam ti a sekundární autentizaci RSA klí. Pozn.: Tato nastavení a ukládání do tokenu jsou možná pouze u model etoken a jsou popsána dále. Pomocí volby Nastavení klienta v levém menu lze vytvo it v middlewaru SAC vlastní politiku, která bude automaticky vkládána do nov inicializovaného tokenu na tomto po íta i. Toto nastavení zárove upravuje n které vlastnosti SAC (viz záložka Up esnit): - Kopírovat uživatelské certifikáty do místního úložišt, - Správa certifikát CA (kopírování certifikát cert. autorit do úložišt Windows), - Povolit jednotné p ihlášení (umožní p ihlášení PINem, které se na te do pam ti i pro další aplikace (defaultn vypnuto) - Lze konfigurovat po inicializaci (nastavení kvality hesla po inicializaci), - Lze konfigurovat správcem (nastavení kvality hesla provádí pouze správce-jen etoken), - Zobrazit ikonu aplikace na hlavním panelu (Vždy/Nikdy). 11

12 4 Správa token Tokeny, ipové karty a objekty na nich lze spravovat pomocí utility SAC Tools. N které funkce jsou pro urychlení p idány do systémového menu (ikona ). ležité: ešení SAC 8.0 umož uje administrátorovi rozsáhlá nastavení funkcí a politik pro každého uživatele tokenu (skupinu uživatel ). Nastavení SAC se konfigurují pomocí soubor adm (p íklad: SAC_8_0.adm v instala ním balíku). Tyto soubory jsou p ístupné bu p es Group Policy Object Editor (W7, Vista, Server 2003 a 2008) nebo Microsoft Management Console (Windows XP). Vytvo ená nastavení pak modifikují registry. Bližší popis konfigurace SAC je v AG (SAC_Admin_Guide_Windows.pdf). Pozn.: Pokud instalujete SAC s BSec compatible UI, vzhled obrazovek se m že lišit. Funkce: Výb r Aktivního tokenu Pokud je vloženo více token /karet, klikn te pravým tla ítkem myši na ikonku SAC a zvolte Vyberte token. V p ípad, že máte spušt né SAC Tools jednoduše zvolte v levé ásti p íslušný token. Zm na hesla (PIN) k tokenu Tokeny SafeNet jsou dodávány s t mito defaultními hesly: ikey: Password#1 etoken: razn doporu ujeme, aby si uživatel co nejd íve toto heslo zm nil! Zm nu hesla m žete provést a) Kliknutím na ikonu SAC pravým tla ítkem, výb r Zm nit heslo k tokenu b) V SAC Tools-jednoduché zobrazení-kliknutí na p íslušný token a vybrat Zm nit heslo k tokenu c) V SAC Tools-Rozší ené zobrazení-kliknutí na název tokenu a vpravo naho e vyberte ikonku - Zm nit heslo V následném dialogu je pot eba vyplnit Aktuální heslo a dvakrát nové heslo. To, jestli nové heslo odpovídá nastavení kvality hesla, se indikuje procentuální lištou. 12

13 Zm na hesla správce Pozn.: Není podporováno u token ikey. Otev ete SAC Tools-rozší ené zobrazení, v levé ásti klikn te na daný token a vpravo naho e vyberte ikonku Zm nit heslo správce. Okno je podobné jako p i zm uživatelského hesla. Odemknutí tokenu (etoken, etoken Virtual) Pokud zadáte nesprávné heslo k tokenu více než povolený po et pokus (default:15), token se zamkne. Odemknutí lze provést pomocí administrátorského hesla definovaného p i inicializaci tokenu. Pokud je pot eba uplatnit vzdálený p ístup, token jde odblokovat i mechanismem Challenge- Response. Odemknutí etokenu lze provést pomocí: a) Nastavení uživatelského hesla (v SAC Tools-rozší ené klikn te na název tokenu a vyberte tuto ikonku, je pot eba administrátorské heslo). b) Challenge-Response mechanismu (v SAC Tools-jednoduché klikn te na Odemknout token) Pozn.: V p ípad b) je nutný software TMS pro management token. Odemknutí token ikey (pokud byly inicializovány s Unblocking kódy) Otev ete SAC Tools-jednoduché a zvolte Odemknout token. Objeví se okno, kam zadáte p íslušný Unlocking code (#1 až #6) a zadáte nové heslo. Každý unblocking code m že být použit pouze jednou! Odstranit obsah tokenu Smaže odstranitelný obsah tokenu. Klikn te pravým tla ítkem na ikonku SAC a vyberte Odstranit obsah tokenu. Potvr te OK. Jedná se o mén destruktivní vymazání objekt než inicializace. Pokud správce nastavil objekt m íslušné atributy, tyto objekty se tímto nesmažou. Zobrazit informace o tokenu V SAC Tools-rozší ené se po kliknutí na název tokenu zobrazí informace o tokenu. 13

14 Kopírování informací o tokenu do schránky Zobrazte informace o tokenu a zvolte ikonku Kopírovat do schránky. Informace budou zkopírovány a pomocí Ctrl+V je m žete vložit nap. do textového editoru. ejmenování tokenu Zm nit jmenovku tokenu m žete v SAC Tools-jednoduché volbou ejmenovat token. Po zadání uživatelského hesla m žete zadat nový název tokenu. ihlášení k tokenu ihlásit k tokenu se m žete jako uživatel (SAC Tools-rozší ené -> P ihlásit k tokenu) nebo jako správce (pouze etoken - SAC Tools rozší ené -> P ihlásit se jako správce). Správce má omezená práva zm na hesla správce, zm na hesla tokenu, nastavení kvality hesla, odemknutí tokenu. Importování certifikátu Na tokeny lze importovat soubory s certifikáty t chto typ : - pfx - p12 - cer (pouze ve ejná ást bez privátního klí e) Jestliže importujete soubor pfx, bude na token uložen certifikát a p íslušný privátní klí. M žete také importovat certifikát CA. Budete vyzváni k vložení hesla k privátnímu klí i (pokud bylo nastaveno). 14

15 Pokud importujete soubor cer, program zkontroluje, jestli je privátní klí na tokenu. Když ano, uloží certifikát ke klí i jako uživatelský. Pokud privátní klí nenajde, m že uložit certifikát do tokenu jako certifikát certifika ní autority. Pokud jste importovali certifikát do tokenu z úložišt Windows, je pot eba ho po importování smazat, aby se do aplikací certifikát na ítal pouze z tokenu (chrán ný PINem). V SAC Tools-rozší ené klikn te v levé ásti na název tokenu a vpravo vyberte ikonu Importovat certifikát. Vyberte, jestli chcete importovat z osobního úložišt nebo ze souboru a následujte dialog. Exportování certifikátu z tokenu V SAC Tools-rozší ené klikn te na p íslušný certifikát (uživatelský nebo CA) a v pravé ásti klikn te na ikonku Exportovat certifikát. Vyberte název a umíst ní souboru.cer a potrv te OK. Privátní klí samoz ejm z tokenu exportovat nejde!!! Pozn.: certifikát musí být ve formátu DER nebo Base64. Nastavení certifikátu jako výchozí Jestliže je na tokenu uloženo více certifikát pro Windows Smartcard Logon, je možné zvolit, který bude defaultn použit. V SAC Tools-rozší ené klikn te na p íslušný certifikát pravým tla ítkem myši a zvolte Nastavit jako výchozí. Pokud chcete zrušit nastavení výchozího certifikátu, klikn te vlevo na Uživatelské certifikáty a vpravo na ikonku Vymazat výchozí certifikát. Vymazání certifikátu V SAC Tools-rozší ené klikn te na požadovaný certifikát. Vpravo vyberte ikonku Odstranit certifikát. Alternativa: kliknutím pravým tla ítkem myši na certifikát a zvolit Odstranit certifikát. Vymaže se certifikát i p íslušné privátní klí e. Nastavení virtuálních te ek hem defaultní instalace SAC se instalují 2 virtuální te ky etoken, 2 te ky token ikey a 2 te ky etoken Virtual. Pokud chcete po et te ek zm nit, prove te následující: V SAC Tools-rozší ené klikn te v levé ásti na Tokeny a vpravo zvolte ikonku Správa te ek. V dialogovém okn nastavte požadovaný po et virtuálních te ek. 15

16 Inicializace tokenu Inicializace tokenu vrátí token do po áte ního stavu. Tj. vymaže všechny objekty z tokenu, vy istí pam a nastaví nové heslo. B hem inicializace se dále nahraje na token systém soubor. Pozn.: Pomocí SAC nelze inicializovat SafeNet etoken Virtual. Inicializována jsou následující data: - Název tokenu - Heslo k tokenu - Heslo správce (nepodporováno ikey) - Po et povolených neplatných zadání PIN - Požadavek na zm nu hesla po prvním p ihlášení - Inicializa ní klí a) Inicializace ikey V SAC Tools-rozší ené klikn te na název tokenu a vpravo zvolte ikonu Inicializovat token. Dá se nastavit název tokenu, uživatelské heslo, max. po et neúsp šných p ihlášení a požadavek na zm nu hesla po prvním p ihlášení. Tla ítko Up esnit je u ikey neaktivní. b) Inicializace etoken 16

17 Oproti inicializaci ikey lze vytvo it heslo správce a nastavit další vlastnosti tokenu (tla ítko Up esnit). V okn Up esnit nastavení se dá: Uložit zásady hesel na token epnout do režimu FIPS Jednofaktorové p ihlášení (zruší PIN u tokenu-nedoporu uje se) Zm nit režim ukládání soukromých dat do mezipam ti (Vždy privátní klí je v cache po prvním zadání hesla pro rychlejší performance, Pokud je uživatel p ihlášen k tokenu, Nikdy nejbezpe jší varianta) Sekundární ov ení klí em RSA nastavení p ídavné autentizace pro RSA klí e. Jedná se o další heslo, které je pot eba pro p ístup k RSA klí i (pokud takto konfigurováno). Vždy když je generován RSA klí, je nutné nastavit k n mu extra heslo, Dotázat se uživatele vždy p i generování RSA klí e je požadováno helo, jeho použití jde zrušit uživatelem, Dotázat se na žádost aplikace umož uje aplikacím využívat p ídavnou autentizaci v tokenu (p i vytvá ení klí pomocí Crypto API s p íznakem User protected), Nikdy p ídavná autentizace není povolena. Zm nit inicializa ní klí jde nastavit speciální inicializa ní heslo, aby se zabránilo náhodné inicializaci. Po zadání hesla pak m že prob hnout inicializace. 17

18 5 Nastavení tokenu Nastavení kvality hesla (PIN) Po nastavení parametr kvality hesla se všechna budoucí hesla budou kontrolovat proti této politice. Pokud byl token ikey d íve inicializován v BSec s ur itou politikou kvality hesla, bude tato podporována i v SAC. V SAC Tools-rozší ené klikn te u p íslušného tokenu na Nastavení. Vpravo se objeví dv záložky, vyberte Kvalita hesla. Zde se dá nastavit: - Minimální délka hesla - Max doba používání hesla (ve dnech) - Min doba používání (ve dnech) - Doba varování p ed vypršením platnosti hesla (ve dnech) - Velikost historie hesel (zabrání opakování hesel) - Max po et následných opakování v hesle (po et znak opakujích se v hesle, nepodporováno ikey) - Heslo musí spl ovat požadavky na složitost (Žádné, Aktivní, Ru ní, Aktivní (2 ze 4)) Složitost hesla se dá vynutit. Nastavení Aktivní znamená, že t i ze ty ech parametr ( ísla, velká, malá písmena, zvláštní znaky) musí být spln na. Aktivní (2 ze 4) musí být spln na dv ze ty, Ru ní nastavte kritéria manuáln. Pokud zvolíte ru ní nastavení, u každé kategorie bude na výb r Povolit (m že se v hesle vyskytovat, Zakázat (nesmí se v hesle vyskytovat), Musí (musí se v hesle vyskytovat). Po nastavení Kvality hesla stiskn te Uložit pro uložení politiky do tokenu. Nastavení režimu ukládání soukromých dat do mezipam ti Podobn jako b hem inicializace, jde nastavit ukládání soukromých dat do mezipam ti i po ní. V SAC Tools-rozší ené klikn te u p íslušného tokenu na Nastavení, záložka Up esnit. Zde nastavte požadované cachování privátních dat (viz kapitola Inicializace). Sekundární režim ov ení klí em RSA V SAC Tools-rozší ené klikn te u p íslušného tokenu na Nastavení, záložka Up esnit. Zde nastavte požadované nastavení p ídavné autentizace (viz kapitola Inicializace) Nastavení SAC klienta V SAC Tools-rozší ené klikn te na Nastavení klienta. Zde se nastavují výchozí vlastnosti pro SAC klienta. Tyto vlastnosti se promítnou i do každého inicializovaného tokenu v tomto SAC klientovi. - Kvalita hesla (viz p edchozí kapitola) - Up esnit 18

19 Kopírovat uživatelské certifikáty do místního úložišt, Správa certifikát CA (kopírování certifikát cert. autorit do úložišt Windows), Povolit jednotné p ihlášení (umožní p ihlášení PINem, které se na te do pam ti i pro další aplikace (defaultn vypnuto) Lze konfigurovat po inicializaci (nastavení kvality hesla po inicializaci), Lze konfigurovat správcem (nastavení kvality hesla provádí pouze správce-jen etoken), Zobrazit ikonu aplikace na hlavním panelu (Vždy/Nikdy). Dole na panelu Up esnit je tla ítko Povolit protokolování, které umož uje vytvá et aplika ní log SAC. Logy jsou ukládány do C:\Windows\Temp\eToken.log ASKON INTERNATIONAL s.r.o., autorizovaný distributor spole nosti SafeNet, Inc. pro eskou republiku a Slovenskou republiku. Všechna práva vyhrazena. Tato dokumentace je ur ena pro zákazníky užívající produkty distribuované spole ností ASKON INTERNATIONAL s.r.o. Další ší ení této dokumentace nebo jejích ástí je možné jen s výslovným písemným souhlasem ASKON INTERNATIONAL s.r.o. V tomto materiálu uvedené názvy produkt jsou ochranné známky jejich vlastník. 19

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

2 Popis softwaru Administrative Management Center

2 Popis softwaru Administrative Management Center Testovací protokol USB token ikey 4000 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: USB token ikey 4000 Software: Administrative Management Center 7.0 Service Pack 8 SafeNet Borderless Security 7.0 Service Pack

Více

D7 Uživatelský manuál Konfigurace klientských stanic

D7 Uživatelský manuál Konfigurace klientských stanic CS OTE D7 Uživatelský manuál Konfigurace klientských stanic Objednatel Smlouva Divize/Projekt Vedoucí projektu : OTE, a.s. : 420-451/2008-LCZ : 420/ ECF1854 : Jakub Jícha Projekt/Identifikace dokumentu

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP WinCC V7.3 SIMATIC Logon Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sou ást Siemens industrial security konceptu Ochrana proti neautorizovanému p ístupu s využitím Windows mechanism Pro WinCC to znamená

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část II: Certifikát, OTP kód, SMS kód a práce s Tokeny Obsah: I. Úvod... 2 II. Certifikát a práce s Certifikačním Tokenem... 2 A. Certifikační

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Certifikační autority PostSignum

Certifikační autority PostSignum Certifikační autority PostSignum Instalace a použití aplikace SafeNet Borderless Security USB token ikey 4000 verze 1.0.2 Uživatelská dokumentace Srpen 2008 Strana 1 (celkem 27) Verze Datum Autor Poznámka

Více

software Manual Net Configuration Tool

software Manual Net Configuration Tool software Manual Net Configuration Tool Rev. 3,01 http://www.bixolon.com Obsah 1. Manuální informace 3 2. Operační systém (OS) Prostředí 3 3. Instalace a odinstalace 4 Software 3-1 instalace 4 3-2 odinstalace

Více

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7 ZÁKLADNÍ INSTRUKCE od verze SW 10.7 základní instrukce basic instructions grundanweisungen instructions de base instrucciones básicas istruzioni fondamentali telepítési útmutató www.diag4bike.cz ATAL spol.

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox

Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox První certifikační autorita, a.s. 1.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 4 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba na daný počítač instalovat ovládací software ProID+. Instalace ovládacího software ProID+ se provádí pomocí instalačního balíčku.

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software...

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci.

Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci. Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci. Při elektronické komunikaci je potřeba sjednotit formát podpisu všech pracovníků. V tomto návodu naleznete postupy jak si elektronická podpis vytvořit

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod na stažení a instalaci programu Statistica ze síťové jednotky. Návod na prodloužení programu Statistica. Upgrade z verze ENG 12.

Návod na stažení a instalaci programu Statistica ze síťové jednotky. Návod na prodloužení programu Statistica. Upgrade z verze ENG 12. Návod na stažení a instalaci programu Statistica ze síťové jednotky. Návod na prodloužení programu Statistica Upgrade z verze ENG 12.6 na 13 Časté chyby a jejich řešení Odinstalace programu Statistica

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Google Chrome není podporován! (viz https://support.google.com/chrome/answer/6213033)

Google Chrome není podporován! (viz https://support.google.com/chrome/answer/6213033) K podepisování a správné funkčnosti Versa doporučujeme používat prohlížeče Mozilla Firefox ESR (akutální verze) a Internet Explorer (od verze 10 a výše). Google Chrome není podporován! (viz https://support.google.com/chrome/answer/6213033)

Více

WinCC Change Control & WinCC/Audit

WinCC Change Control & WinCC/Audit WinCC V7.3 WinCC Change Control & WinCC/Audit Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sledování operátorských zásah do výrobního procesu Sledování zm n WinCC projektu Strana2 2015-05 Ladislav Plachý

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

RIMASYS INSTALLATION GUIDE

RIMASYS INSTALLATION GUIDE RIMASYS INSTALLATION GUIDE OBSAH 1. STRUČNÝ POPIS PROGRAMU 1.1. STRUKTURA PROGRAMU 1.1.1. Program pro PC 1.1.2. Program pro tablet 2. INSTALACE PROGRAMU 2.1. INSTALACE PROGRAMU PRO PC 2.1.1. Instalace

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios OBSAH PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 FUNKCE... 3 INSTALOVÁNÍ APLIKACE IMATION LINK... 3 PŘECHOD Z APLIKACE IMATION POWER DRIVE... 3 SPUŠTĚNÍ

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nežli začnete číst tento návod, měli byste znát své přihlašovací jméno a heslo pro síť Eduroam. Tyto informace Vám poskytne Výpočetní

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Instalace certifikátu

Instalace certifikátu Instalace certifikátu 1 Úvod... 2 2 Instalace certifikátu pomocí Internet Exploreru... 3 2.1 Windows Vista... 6 3 Instalace certifikátu do FireFoxu 3.x... 8 1 1 Úvod Nainstalování certifikátu je zapotřebí

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9 Příloha č. 4 1 Informace o testování estovaný generátor: 2 estovací prostředí estovací stroj č. 1: estovací stroj č. 2: estovací stroj č. 3: Certifikáty vydány autoritou: estovací protokol webový generátor

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

SafeNet Borderless Security (Bsec) PK 7 Instala ní manuál

SafeNet Borderless Security (Bsec) PK 7 Instala ní manuál SafeNet Borderless Security (Bsec) PK 7 Instalaní manuál Poslední verze: 12.5.2010 OBSAH: ÚVODEM... 3 POSTUP INSTALACE... 4 I. ADMINISTRATIVE MANAGEMENT CENTER (AMC)... 4 A) CONFIGURATION MANAGER... 4

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+

Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+ Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+ Obsah 1 Úvod... 3 2 Podporované certifikáty... 4 3 Podporované způsoby uložení privátních klíčů a certifikátů... 5 3.1 Privátní klíč uložen na tokenu...

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

SCS - Manuál. Obsah. Strana 1 (celkem 14) Verze 1.1

SCS - Manuál. Obsah. Strana 1 (celkem 14) Verze 1.1 Obsah SCS - Manuál... 1 Referenční příručka... 2 Záložka Výběr klíče... 2 Záložka Výběr zakázky... 3 Záložka Vtvoření nabídky... 4 Záložka O aplikaci SCS Klient... 5 SCS instalační příručka... 6 Systémové

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF

Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF Návod na nastavení sítě Eduroam v prostorách 3.LF Kvalita připojení je závislá i na kvalitě vysílačů. Nejspolehlivěji fungují vysílače v 6. patře budovy. 1. Nastavení hesla pro Eduroam Nejprve musíte mít

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Šachmatky Resortní část

Šachmatky Resortní část Instalační manuál Šachmatky Resortní část název dokumentu: autor: DATA SOLUTIONS s.r.o. verze: 1.0 datum: 11.05.11 stádium: důvěrnost: Finální verze Určeno správcům sítě název souboru: SM_Instalacni Manual_Resort_110511.doc

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari První certifikační autorita, a.s. 12.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 OBSAH: Aktivace tokenu etokenpass...4 Přihlášení k Portálu datových stránek...7

Více