Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím"

Transkript

1 Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů, seznamování s pravidly v MŠ, správné chování v dětském kolektivu, seznámení se s prostory školky a jejím okolím, společná tvorba pravidel ve třídě, hry na seznámení se s novými kamarády, poznávat rozdíly mezi prostředím v MŠ a rodinou, kdo patří do rodiny, poznávání obce, nebezpečí, umět najít cestu, třídění odpadu, třídění odpadu v obci; pěstování citlivého vztahu k přírodě Podzim na zahradě a v sadu Upěvňování kladného vztahu k práci, seznamování a pojemnování různých druhů ovoce a zeleniny, obilovin a poznávání jejich vlastností, dodržování hygieny při konzumaci a bezpenočst při práci na zahradě, význam práce a zdravého životního stylu, zdravá výživa; jaké jsou barvy podzimu-barevná paleta, sběr a práce s přírodninami, výstava výrobků z přírodnin, výzdoba třídy Malované počasí Poznávání změn v přírodě, ukládání přírody ke spánku, rytmus roku, lidové zvyky a tradice ( Sv. Martin), skupinové práce na rozvoj komunikace ve skupině, spolupráce ( výroba draků), podpora tvořivosti, fantazie a tvořivého myšlení Záměr integrovaného bloku: vycházkami a pobytem na zahradě budeme upevňovat zdraví dětí a jejich tělesnou zdatnost, rozvíjení hrubé motoriky budeme pomáhat dětem při adaptaci na nové prostředí a při seznamování se s novými kamarády budeme děti seznamovat s režimem v MŠ a s kolektivem pracovníků budeme děti učit a upevňovat jejich hygienické návyky

2 budeme děti vést k samostatnosti a k vyjadřování svých vlastních potřeb budeme podporovat dětskou fantazii a kreativitu a podněcovat děti k rozvíjení tvořivosti a výtvarného projevu při práci se sézonními přírodninami budeme děti seznamovat s prostředím školní zahrady a s blízkým okolím budeme vést děti k sociální soudržnosti a osvojování pravidel společného soužití a společenských pravidel budeme posilovat dodržování základních pravidel společenského chování a kultivovaný projev dětí budeme děti učit jednat s vrstevníky i s dospělými budeme děti vést k osvojování časových pojmů (dny týdnu, měsíce v roce, roční období) budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, podněcovat děti k samostatnému projevu a podporovat jejich kladný vztah k poezii a přednesu básní budeme posilovat schopnosti záměrně řídit svoje chování, podporovat zodpovědnost za své jednání budeme rozvíjet dovednosti v oblasti jemné motoriky a koordinace budeme posilovat osvojování poznatků o svém těle a jeho zdraví, podporovovat správné návyky ve stravování budeme se učit znát naše okolí a chránit životní prostředí a učit se chápat změny v přírodě, koloběh roku Činnosti rozvíjející kompetence dětí vycházky, pobyt na zahradě, poznávání přírody seznámení s pracovními listy, s knihou společné rozhovory, diskuse, individuální a skupinová konverzace individuální i skupinová práce ve třídě různorodé estetické činnosti, manipulace s přírodninami rozvoj řečových dovedností individuálními i skupinovými rozhovory, zpěvem písní a přednesem básní, dramatizací a poslechem pohádek řízené i volné činnosti, hry ve skupině, seznamovací hry

3 Rozvíjené kompetence Kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení Kompetence k řešení problémů řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu Komunikativní kompetence domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím Sociální a personální kompetence Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim Činnostní a občanské kompetence svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá, má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je v rozporu, a snaží se podle toho chovat spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Integrovaný blok II. Zimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Advent

4 Návaznost v tématice lidových zvyků a tradic ( Sv. Mikuláš, Sv. Barbora,...) - nácvik, písní a básní s tématikou, výroba loutek a dárečků, příprava na návštěvu Mikuláše v MŠ; vítání adventu, adventní kalendář, výroba přáníček pro rodič, nácvik vánoční besídky; bezpečnost o prázdninách ( pohyb venku, zapalování svíček,...) vycházky do přírody, výzdoba vánočního stromku pro zvířátka, povídání o zimní přírodě Co se děje pod sněhovou peřinou Seznámení s životem v lese, na poli, péče o zvířata a ptáky v zimě, péče o krmítko, poslech pohádek a jejich hodnocení, kladný hrdina v pohádkách, dramatizace známých pohádek, práce s loutkami, kreslíme pohádku, zimní radovánky, sáňkování, stavění sněhuláka (bezpečnost) Masopust Návaznost v tématice lidových zvyků a tradic (seznámení se s historií masopustu), výroba masek, oslava karnevalu, hry a soutěže; už se těším do školy ( posilování kladného vztahu ke škole prostřednictvím her, pracovních listů, rozhovorů) a osvojování nových poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní Záměr integrovaného bloku: vycházkami a pobytem na zahradě budeme upevňovat zdraví dětí a jejich tělesnou zdatnost, rozvíjení hrubé motoriky budeme podporovat dětskou fantazii a kreativitu a podněcovat děti k rozvíjení tvořivosti a výtvarného projevu budeme přibližovat dětem tradice a lidové zvyky budeme vést děti k sociální soudržnosti a osvojování pravidel společného soužití a společenských pravidel budeme posilovat dodržování základních pravidel společenského chování a kultivovaný projev dětí budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, podněcovat děti k samostatnému projevu a podporovat jejich kladný vztah k poezii a přednesu básní budeme posilovat schopnosti záměrně řídit svoje chování, podporovat zodpovědnost za své jednání budeme rozvíjet dovednosti v oblasti jemné motoriky a koordinace

5 budeme posilovat osvojování poznatků o svém těle a jeho zdraví, podporovovat správné návyky ve stravování budeme se učit znát naše okolí a chránit životní prostředí Činnosti rozvíjející kompetence dětí vycházky, pobyt na zahradě, sáňkování manipulace s knihou, poslech veršů, přednes veršů, hledání a orientace v knize společné rozhovory, diskuse, individuální a skupinová konverzace individuální i skupinová práce ve třídě různorodé estetické činnosti rozvoj řečových dovedností individuálními i skupinovými rozhovory, zpěvem písní a přednesem básní, dramatizací a poslechem pohádek řízené i volné činnosti, hry ve skupině, společenské hry Rozvíjené kompetence Kompetence k učení učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí,co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kompetence k řešení problémů zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit Komunikativní kompetence ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědí, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

6 Sociální a personální kompetence uvědomuje si, že zá sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlivost, ubližování, agresivitu a lhostejnost chápe, že nespravedlivost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování Činnostní a občanské kompetence zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Integrovaný blok III. Jarní období Charakteristika částí integrovaného bloku Jaro se probouzí Vítání jara, život v okolí MŠ, pozorování přírody při společných procházkách, změny v přírodě, písničky a básničky na téma Morana, vynášení Moreny, květiny, zvířátka a jejich mláďata; jaro v lese, na zahrádce, pozorování jarní přírody, změny počasí v souvislosti se změnou ročního období, domácí zvířata a mláďata, užitek z domácích zvířat a péče o ně, jaké zvířátko mám doma, dramatizace pohádky Jak zvířátka budila jaro, výtvarné činnosti Svátky jara poznávání velikonočních zvyků, historie, společné malování kraslic, nácvik velikonočních hodovače, knihy mají svůj svátek návštěva místní knihovny, má nejoblíbenější kniha, hrdinové z knih, malujeme svou vlastní knihu hra na ilustrátory, těšíme se do školy - co už všechno umíme, prostředí a život v ZŠ, návštěva v ZŠ, rozloučení s předškoláky, čarodějnický rej ( výroba masek, nácvik čarodějnického tance); Den země ( úklid odpadků v okolí, péče o zahradu, třídění odpadu, koláž, práce s globusem Maminka má svátek

7 vztahy v rodině, jak se narodí miminko, máme se rádi, mám rád babičku a dědečka, doma je hezky, námětová hra na rodinu, úloha maminky v rodině, nácvik písniček a básniček o maminkách, výroba dárečků a přáníček pro maminku; dopravní výchova (jak se chovám u silnice, na chodníku, jak se chovat na dopravním hřišti, při procházkách nácvik správného chování v silničním provozu, na kole jezdím vždy s přilbou); moje tělo ( oblékání panenky, dokreslení postavy, nám svoje tělo, péče o zdraví, zdravé zuby, pracovní listy) Záměr integrovaného bloku: vycházkami a pobytem na zahradě budeme rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí budeme podporovat dětskou fantazii a kreativitu a podněcovat děti k rozvíjení tvořivosti a výtvarného projevu budeme přibližovat dětem tradice a lidové zvyky budeme podporovat rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí a spolupodílet se na vytváření příjemného prostředí MŠ budeme podporovat kladný vývoj sociálních vztahů ve skupině budeme navazovat na získané řečové návyky a vést děti k přednesu delších textů a samostatnému vyprávění delšího nebo složitějšího textu budeme děti vést v dalším rozvíjení jejich sociálních komeptencí budeme nadále rozvíjet dovednosti v oblasti jemné motoriky a koordinace budeme nadále podporovovat správné návyky ve stravování budeme se učit znát naše širší okolí a chránit životní prostředí Činnosti rozvíjející kompetence dětí vycházky, pobyt na zahradě, práce na zahradě samostatná manipulace s knihou, hledání v knize, rozlišování obrázků, rozlišování poezie a prózy společné rozhovory, diskuse, individuální a skupinová konverzace individuální i skupinová práce ve třídě různorodé estetické činnosti zaměřené sezónně ( velikonoce, Morana, pálení čarodejnic, Den matek) další rozvoj řečových dovedností individuálními i skupinovými rozhovory, zpěvem písní a přednesem básní, dramatizací a poslechem pohádek

8 řízené i volné činnosti, hry ve skupině, společenské hry Rozvíjené kompetence Kompetence k učení má elementární poznatky o světe lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije Kompetence k řešení problémů všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situaci je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem problémy řeší na základě bezprostřední zkušeností, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti Komunikativní kompetence dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Sociální a personální kompetence ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout Činnostní a občanské kompetence dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých

9 Integrovaný blok IV. Letní období Charakteristika části integrovaného bloku Jaké je léto? slavíme svátek MDD, povídání o zvycích a obyčejích v jiných zemích, společná oslava svátku, různá etnika v naší zemi, jak se k sobě máme chovat, jsme připraveni na školu? (pakování znalostí, hry zaměřené na procvičení získaných vědomostí, co musí umět školák), co se děje na louce, kolem vody v lese? (seznámení se s živočichy různých biotopů, poznávání různých živočichů a rostlin, pozorování přírody a živočichů při procházkách), hurá na výlet! (příprava na výlet poučení o správném chování, co nás na výletě čeká, na co se můžeme těšit), loučíme se se školkou ( hry a soutěže na školní zahradě, loutkové divadlo, bezpečnost o prázdninách, kam o prázdninách pojedu?, pracovní listy, koláž) Záměr integrovaného bloku: vycházkami a pobytem na zahradě budeme rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti a umět se chovat bezpečně i bez dohledu dospělých budeme rozvíjet schopnost komunikace s vrtsevníky i s dospělými budeme podporovat získávání a rozvíjení citové a osobnostní samostatnosti budeme navazovat na získané řečové návyky a vést děti k přednesu delších textů a samostatnému vyprávění delšího nebo složitějšího textu budeme podporovat zájem dětí o učení budeme podporovat vytváření si povědomí o jiných kulturách a národnostech Činnosti rozvíjející kompetence dětí přeneseme co nejvíce aktivit do pobytu venku ( na zahradě, na vycházce, koupaliště, les) sběr přírodních materiálů, jejich zpracovávání a využití sportovní klání, hry, soutěže, závody na zahradě a na hřišti individuální i skupinová práce ve třídě i venku tematicky zaměřené činnosti ( bezpečnost o prázdninách, pravidla chování, péče o zdraví)

10 zpěv s hudebními nástroji řízené i volné činnosti, hry ve skupině, společenské hry Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých Kompetence k řešení předškolního vzdělávání při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích Sociální a personální kompetencesamostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnosti Činnostní a občanské kompetence chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky, dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní společenské)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM

JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM Věnujte dítěti soustředěnou pozornost při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

PROJEKT KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK SOCIALIZACE DÍTĚTE V MŠ S VYUŽITÍM MATEŘSKÉHO JAZYKA

PROJEKT KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK SOCIALIZACE DÍTĚTE V MŠ S VYUŽITÍM MATEŘSKÉHO JAZYKA MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030,16300 Praha 6 Řepy, IČO: 7097416 pracoviště MŠ Fialka, Brunnerova 3/1011, 16300 Praha 6 Řepy, tel. 235314003, 739652664 PROJEKT KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Etická výchova I. stupeň -1. ročník

Etická výchova I. stupeň -1. ročník I. stupeň -. ročník osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

Více