Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792"

Transkript

1 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání hovoru Pøehled nákladù odcházejících hovorù za urèité období Možnost blokování pøístroje pøi volbì nìkterých èísel

2 Isn 7792 Tarifikátor Prostøednictvím vestavìného tarifikátoru urèeného pro pøíjem tarifních impulsù 6 khz, mùžete na displeji sledovat údaje o cenì hovoru nebo shromáždìné údaje o poètu pøijatých tarifních impulsù a cenì hovoru za rùzná období. Náhradní popisné štítky Dùležité upozornìní: Pro využívání výše uvedené funkce pøístroje je nutné požádat pracovištì pøíslušného oblastního støediska telekomunikací o doplòkovou službu na digitální ústøednì a to: Pøenos tarifních impulsù z ústøedny k úèastníkovi (6 KHz). Opakování volby Pokud je volené èíslo obsazené nebo se volaný úèastník nehlásí, mùžete opakovat pøedcházející volbu (až 30 èíslic) stisknutím jediného tlaèítka. M M M M Rozšíøená opakovaná volba (záznam) Mùžete zajistit, že si pøístroj zapamatuje právì volené èíslo, které lze potom libovolnì Volba z pamìtí Mùžete uložit 2, (resp. 0) èasto používaných volaných èísel, maximálnì s 20 èíslicemi a volit potom každé z nich zatlaèením pouze jediného, (resp. dvou) tlaèítek. Displej Na displeji se zobrazuje volené èíslo, údaj o délce a cenì hovoru, náklady odcházejících volání za urèitá období a jednotlivé stavy pøístroje v daném okamžiku, napø. vyzvánìní, vypnutí mikrofonu, postup pøi zmìnì parametrù pøístroje, atd. M M M M Vyzvánìní Mùžete nastavit hlasitost, melodii vyzvánìní a rychlost vyzvánìcího signálu. Blokování pøístroje Pomocí elektronického zámku je možné zablokovat pøístroj heslem (4-místné èíslo), kterým se zabrání nepovolanému použití telefonu, napø. i pøed volbou telefonních èísel zaèínajících nìkterými sledy èíslic. Hlasitá volba Vestavìný reproduktor Vám umožní uskuteènit volbu a navázání spojení bez zvednutí mikrotelefonu. Pøíposlech Prostøednictvím vestavìného roproduktoru mùžete ostatním osobám v místnosti umožnit poslech hovoru vašeho telefonního partnera. Vypnutí mikrofonu Pokud nechcete, aby Váš telefonní partner v prùbehu hovoru slyšel, mùžete stisknutím jediného tlaèítka vypnout mikrofon. Záruèní a pozáruèní opravy vykonává: v Èeské republice: TESLA Stropkov - Èechy, a.s Dobøenice tel.: , fax: v Slovenské republice: TESLA Stropkov, a.s. Oddelenie technických služieb 09 2 STROPKOV tel.: , fax: VNF B 266/C ÚVOD 23

3 Struèný návod Zmìna hesla Úplné zablokování, resp. odblokování pøístroje odblokovat Uložení èísla pro dìtskou volbu Vkládaní blokovaných sekvencí èísel Zapínání/vypínání blokování èísel Prohledávání údajù o hovorech za rùzná období Nastavení ceny tarifního impulsu Staré heslo vypnout èásteènì zablokovat Heslo nebo nebo Heslo Heslo Heslo Nové èíslo dìtské volby nebo Heslo... Heslo 0 Nové heslo první -4 místná sekvence druhá až devátá -4 místná sekvence zapnout cena tarifního impulsu Nové heslo (potvrzení) úplnì zablokovat 2 Obsah Úvod Celkový pohled Uvedení do provozu Upevnìní na stìnu... Pøipojení pøístroje... 2 Popisný štítek... 2 Základní nastavení Nastavení impulsní nebo tónové volby... 3 Nastavení hlasitosti vyzvánìní... 4 Nastavení rychlosti melodie vyzvánìní... 5 Nastavení melodie vyzvánìní... 5 Nastavení délky flash... 6 Použití tlaèítka RECALL... 6 Volba úèastníka na pøístroji Volba z tlaèítkové èíselnice... 7 Funkce mezisériové mezery - PAUZA... 7 Opakování volby... 8 Uložení èísla pro rozšíøenou opakovanou volbu do pamìti (záznam)... 8 Vyvolání rozšíøené opakované volby (èíslo ze záznamu))... 8 Volba z pamìtí... 9 Uložení èísla do pamìti... 0 Vypnutí mikrofonu v dobì hovoru... Držení linky - funkce HOLD... Doèasná zmìna nastaveného druhu volby... Telefonování s hlasitým pøíposlechem Hlasitá volba... 2 Pøíposlech hovoru jinými osobami... 2 Nastavení hlasitosti reproduktoru... 2 Heslo a blokovaní na pøístroji Zmìna hesla... 3 Zapomnìli jste heslo?... 3 Úplné zablokování, resp. odblokování pøístroje... 4 Pøezkoušení a uložení èísla pro tísòové volání... 5 Použití detské volby... 5 Vkládání blokovaných sekvencí... 6 Zapínání/vypínání blokování èísel... 7 Volba blokovaných sekvencí èíslic... 7 Tarifikátor a sledování nákladù Nastavení ceny jednoho tarifního impulsu... 8 Sledovaní ceny a doby trvání hovoru... 9 Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za poslední hovor... 9 Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za urèité období Struèný návod... 2 Náhradní popisné štítky OBSAH

4 Isn 7792 Struèný návod Nastavení parametrù vyzvánìní pøi položeném mikrotelefonu Uložení èísla do pøímé pamìti Jedno z tlaèítek: 0-3 hlasitost 4-7 rychlost 8-9 melodie Mi Volba z pøímé pamìti Telefonní èíslo Mi SET MEM 0-9 M M2 CHARGE LOCK RD / P MUTE RECALL HIGH LOW SPEAKER Uložení èísla do nepøímé pamìti Èíslo pamìti Volba z nepøímé pamìti Èíslo pamìti Telefonní èíslo Nastavení impulsní nebo tónové volby - impusní volba 2 - tónová volba Funkèní prvky Displej 2 SET-nastavení, uložení 3 MEM 0-9 -výbìr z nepøímých pamìtí 4 LOCK - blokování, resp. hold 5 RD/P - opakování volby, resp. pauza 6 MUTE - vypnutí mikrofonu 7 RECALL - "flash" 8 HIGH - zesílení 9 LOW -zeslabení 0 SPEAKER - reproduktor M,M2 -pøímé pamìti 2 CHARGE -poplatek za poslední hovor Význam symbolù na displeji = stav pro zmìnu parametrù = opakování volby = práce s pamìtí = impulsní volba = tónová volba = reproduktor je zapnutý = pøístroj je zablokovaný = provozuschopný stav = s tlaèené tla èítko pø i tó nové vo lbì = s tlaèené tla èítko pø i tó nové vo lbì = stlaèené tlaèítko Recall = pauza = prázdná pamì = pøístroj je blokovaný CELKOVÝ POHLED 2

5 Tarifikátor a sledování nákladù Uvedení do provozu Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za urèité období Kdykoliv si mùžete udìlat pøehled o údajích za hovory uskuteènìné v urèitém období. Tento pøehled není spøístupnìný osobám, které neznají heslo. Upevnìní na stìnu Telefonní pøístroj je od výrobce dodávaný pro stolní použití. V pøípade, že je pro Vás výhodné ho použít jako nástìnný, je tøeba dodržet následující postup. Pomocí ostrého pøedmìtu (napø. malým šroubováèkem) stlaète pøidržovací kontakt pøes otvor, èímž uvolníte záchytný držák. stlaète tlaèítko LOCK 5 a tlaèítko "5". Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objaví speciální údaj ("special"- SP) o poètu tarifních impulsù a cenì hovorù za urèité období (napø. den, týden a pod.), kterého délka závisí na Vás. Tento údaj mùže být pro Vás zajímavý, když si chcete udìlat pøehled o poplatcích za hovory uskuteènìné v dobì Vaší nepøítomnosti. Napø. pøed Vaším odchodem si vynulujete tento registr stlaèením tlaèítka LOCK. Pootoète záchytný držák o 80 a znovu ho vložte tak, jak je to uvedené na obrázku. Stlaèením tlaèítka HIGH se na displeji objeví údaj o poètu tarifních impulsù a cenì hovorù za poslední mìsíc. Na zaèátku každého mìsíce je však tøeba vynulovat tento údaj stlaèením tlaèítka LOCK! 2 x šroubek samoøezný 5 cm Drevený špalík, resp. plastová pøíchytka Na stìnu ve výšce asi,5 m nad podlahou namontujte šroubky v pøedepsané vzdálenosti podle obrázku tak, aby telefon po zavìšení pøiléhal ke stìne. nebo Ïalším stlaèením tlaèítka HIGH se na displeji objeví celkový údaj ("total") o cenì za všechny hovory od zprovoznìní Vašeho telefonního pøístroje. Tento údaj není možné nulovat. Kdykoliv se mùžete v pøehledu údajù vrátit na pøedcházejíci údaj stlaèením tlaèítka LOW. Stlaète tlaèítko SET pro uložení nulových hodnot pro daný údaj v pamìti nebo jednoduše položte mikrotelefon když jste si jednotlivé údaje pouze prohlíželi. obr. obr. 2 Nasaïte telefon na šroubky do upevòovacích otvorù na spodním krytu pøístroje (viz obr. na str.2) a zasuòte ho smìrem dolù (obr. ). Mikrotelefón v dobì hovoru mùžete položit bez pøerušení spojení (obr.2) 20

6 Uvedení do provozu Pøipojení pøístroje. Spirálová mikrotelefonní šòùra - Delší rovný konec spirálové šòùry zasuòte do menší zásuvky (oznaèené ) ve spodní èásti pøístroje až slyšitelnì zapadne a potom zasuòte šòùru pod pøíchytku.opaèný konec šòùry zasuòte do mikrotelefonu. 2.Pøívodní šòùra -Zástrèku zasuòte do vìtší zásuvky ve spodní èásti pøístroje až slyšitelnì zapadne. Šòùru vložte do vodícího kanálku. -Opaèný konec šòùry zasuòte do Vaší zásuvky telefonního rozvodu. Tarifikátor a sledování nákladù Sledování ceny a doby trvání hovoru Uskuteènili jste volbu èísla úèastníka. Pøibližnì 6 vteøin po ukonèení volby se vlevo na displeji automaticky spustí údaj o délce hovoru a vpravo se zobrazí aktuální cena za telefonní spojení. Pokud si v dobì hovoru potøebujete napø. uložit nìjaké èíslo do pamìti, èas a cena bìží dál i když se údaj nezobrazuje na displeji. vodicí kanálek pøívodní šnùry Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za poslední hovor Když si potøebujete udìlat pøehled údajù za poslední hovor postupujte následovnì. Zvednìte mikrotelefon nebo stlaète tlaèítko SPEAKER, vstup pøívodní šnùry vstup mikrotelefonní šnùry pøíchytka mikrotelefonní šnùry CHARGE stlaète tlaèítko CHARGE (angl. "charge"= poplatek, cena). Vlevo na displeji sa objeví poèet tarifních impulsù a vpravo cena posledního hovoru. Teï mùžete zavìsit nebo uskuteènit volbu úèastnického èísla. upevòovací otvory pro zavìšení pøístroje na stìnu Popisný štítek Na popisný štítek kromì vlastního telefonního èísla zapisujte jen nejpotøebnìjší údaje (jména a úèastnická èísla). Náhradní štítky pro popis najdete na posledním listu tohoto návodu. Když potøebujete použít jeden z nich, napø. kvùli zmìnì údajù, vystøihnìte ho a zakryjete prùhlednou fólií. 2 9

7 Tarifikátor a sledování nákladù Základní nastavení Váš telefonní pøístroj obsahuje vestavìný tarifikátor pro pøíjem tarifních impulsù 6 khz, které pøicházejí z telefonní ústøedny. Cena hovoru je úmìrná poètu pøijatých tarifních impulsù. Nastavení impulsní nebo tónové volby Standartnì je nastavena impulsní volba. Impulsní volbu je možno zmìnit na tónovou (DTMF=Dual-Tone Multi-Frequency dialing) v pøípadì, když si to žádá ústøedna na kterou je pøipojený Váš pøístroj. Nastavení ceny jedného tarifního impulsu Kvùli správnému zobrazování nákladù za jednotlivé hovory na displeji, je nutné nastavit cenu jednoho tarifního impulsu na hodnotu, která je momentálnì daná správcem telekomunikaèní sítì nebo na Vami požadovanou hodnotu. potom tlaèítko, potom tlaèítko, a potom: 6 stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko "6". Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objeví pùvodní cena tarifního impulsu (angl. tariff = tarif). Zadejte cenu jednoho tarifního impulsu (napø. pro cenu 2.0 Sk zadejte 020). jedno z tlaèítek: pro impulsní volbu 2 pro tónovou volbu Znovu zatlaète tlaèítko SET Položte mikrotelefon. Stlaète tlaèítko SET pro uložení nové ceny impulsù v pamìti. 8 3

8 Základní nastavení Heslo a blokování na pøístroji Nastavení hlasitosti vyzvánìní V dobì vyzvánìní telefonu je toto signalizováno i na displeji. Tyto údaje jsou na displeji pouze po dobu vyzvánìní. Zapínaní/vypínaní blokování èísel Stupeò hlasitosti vyzvánìní se zobrazí nad symbolem. Nad symbolem se zobrazí nastavená melodie vyzvánìní. Rychlost resp. frekvence melodie vyzvánìní se zobrazí symbolem. Hlasitost mùžete nastavit dvìma zpùsoby: 0 3. nastavení hlasitosti vyzvánìní v okamžiku vyzvánìní: V okamžiku vyzvánìní pøi položeném mikrotelefonu stlaète jedno z tlaèítek Stlaèení tlaèítka 0 nastaví minimální hlasitost vyzvánìní, (na displeji se zobrazí nad symbolem znak ). Stlaèením tlaèítek nebo 2 se nastaví hlasitost mezi krajními mezemi. Stlaèením tlaèítka 3 se nastaví maximální hlasitost vyzvánìní. 4 0 stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko "4". Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji sa objeví Vaš poslední stav blokovaní pøístroje. Stlaète tlaèítko "0" pro vypnutí blokování èísel. Stlaète tlaèítko "" pro zapnutí blokování èísel. Stlaète tlaèítko SET. Teï je zapnuté / vypnuté blokování všech zadaných blokovaných sekvencí èísel. 2. nastavení hlasitosti vyzvánìní v klidu: 0 3 zatlaète tlaèidlo. Stlaète jedno s tlaèítek 0 3. Stlaèením tlaèítka 0 se nastaví minimální hlasitost vyzvánìní. Stlaèením tlaèítek nebo 2 se nastaví hlasitost mezi krajními mezemi. Stlaèením tlaèítka 3 se nastaví maximální hlasitost vyzvánìní. Nakonec stlaète tlaèítko SET pro uložení nastavené hodnoty do pamìti. 4 Volba blokovaných sekvencí èíslic Chcete volit èíslo, které zaèíná blokovanou sekvencí èíslic, napø Když sa shodují první èíslice s èísly nìkteré blokované sekvence, je volba po odvolení dané sekvence ukonèená. Na displeji se objeví OFF (vypnuto). Stlaèení jakéhokoliv tlaèítka je ignorováno (i tlaèítko SPEAKER, proto pøi hlasité volbì zvednìte a položte mikrotelefon). Laskavì položte mikrotelefon. 7

9 Heslo a blokování na pøístroji Základní nastavení Mùžete zablokovat volbu nìkterých èísel, napø. "00" pro volání do zahranièí. Je možné naprogramovat maximálnì 9 blokovaných sekvencí, pøièemž jedna sekvence mùže obsahovat až 4 èíslice. Vkládaní blokovaných sekvencí Nastavení rychlosti melodie vyzvánìní. Rychlost melodie vyzvánìní je možné nastavit na jednu ze ètyøech úrovní (4...7) a to podobnì jako hlasitost vyzvánìní.. nastavení rychlosti melodie vyzvánìní v okamžiku vyzvánìní: V okamžiku vyzvánìní (pøi položeném mikrotelefonu stlaète jedno z tlaèítek stlaète tlaèítko LOCK 4 Stlaèením tlaèítka 4 se nastaví nejpomalejší rychlost melodie. Podobnì mùžete stlaèit tlaèítka 5, 6, 7. 3 a tlaèítko "3". 2. nastavení rychlosti melodie vyzvánìní v klidu: Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objeví. místo pro zadání blokované sekvence èíslic. Vlevo se zobrazí poøadové èíslo, vpravo blokované èíslo nebo ( ), pokud ještì nebylo žádné zadané. stlaète tlaèítko. Stlaète jedno z tlaèítek Zadejte první blokovanou sekvencí èísel, napø. 00. Stlaète tlaèítko HIGH. Objeví se 2. místo pro zadání blokované sekvence èíslic. 4 Stlaèením tlaèítka 4 se nastaví nejpomalejší rychlost melodie. Podobnì mùžete stlaèit tlaèítka 5, 6, 7. Nakonec stlaète tlaèítko SET pro uložení nastavení hodnoty do pamìti. Zadejte druhou blokovanou sekvenci èísel, napø Podobným spùsobem mùžete zadat i další blokované sekvence, prièemž se kdykoliv mùžete vrátit na pøedcházejíci sekvenci prostøednictvím tlaèítka LOW a vymazat je prostøednictvím tlaèítka LOCK. Stlaète tlaèítko SET pro uložení jednotlivých sekvencí. Skuteèné zablokování èísel vyvoláte postupem popsaným v odstavci "Zapínaní/vypínaní blokovaných èísel" (na následujíci stranì). Až potom je volba èísel zaèínající napø. sekvencemi 00 nebo 097, zablokovaná. Nastavení melodie vyzvánìní. Mùžete si nastavit jednu z dvou melodií (tlaèítkem s èíslici 8 nebo 9). Postup nastavení melodie je shodný s postupy pro nastavení hlasitosti, resp. rychlosti melodie vyzvánìní. Témìø všechna nastavení uvedená v tomto návodì, zaèínající stlaèením tlaèítka SET, musí stlaèením tohoto tlaèítka zaèít i skonèit. Posledním stlaèením se provádìná zmìna uloží do pamìti. Pokud by Vaše akce nebyla ukonèená stlaèením tlaèítka SET, Vaše volba by se neuložila do pamìti a v platnosti by zùstalo pøedcházející nastavení. Pokud chcete svoje nastavování pøerušit, jednoduše položte mikrotelefon. Místo zvednutí mikrotelefonu mùžete též stlaèit tlaèítko SPEAKER. 6 5

10 Základní nastavení Dìtská volba Nastavení délky flasch Pokud je váš telefon pøipojený k poboèkové ústøednì, která poskytuje rùzné dodatkové služby pøi stlaèení tlaèítka FLASCH (napø. pøesmìrování hovorù, konference a pod.), je tøeba nastavit délku tohoto kalibrovaného pøerušení linky podle požadavkù dané ústøedny. (Standartnì je v pøístroji nastavena délka flasch 00 ms). Postup je následující: Svùj telefon mùžete nastavit tak, aby kdokoliv mohl lehce uskuteènit dìtskou volbu. Napøíklad Vaše dítì Vám tímto zpùsobem mùže zavolat ke známým. Pøezkoušení a uložení èísla pro dìtskou volbu zatlaète tlaèítko SET, potom zatlaète tlaèítko RECALL. Zatlaète pøíslušné tlaèítko: - 80 ms ms 2-00 ms ms 3-50 ms ms ms ms Napø. tlaèítko 8 nastaví délku flash na 600 ms. Zatlaète tlaèítko SET pro uložení nastavené hodnoty do pamìti. Nastavení délky flash se uživateli nedoporuèuje mìnit. Zmìnu délky flash doporuèujeme vykonat pracovníkem spojù, který Vám pro Vaši poboèkovou ústøednu nastaví správnou délku flash. 2 stlaète tlaèítko LOCK (telefon musí být odblokovaný), a tlaèítko "2" pro pøístup k èíslu dìtské volby. Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Pokud bylo uložené èíslo pro dìtskou volbu, objeví se na displeji. Pokud nebylo, zobrazí se ( ) jako dùkaz prázdné pamìti. Pokud teï stlaèíte tlaèítko SET, pøezkoušeli jste èíslo dìtské volby, aniž by jste ho zmìnili. Pro uložení nového èísla dìtské volby pokraèujte bez stlaèení tlaèítka SET takto: Zadejte (nové) èíslo dìtské volby, napø (max. 20 èíslic). Stlaète tlaèítko SET. Použití tlaèítka RECALL Pomocí tlaèítka mùžete využít nìkterou ze služeb Vaší telefonní ústøedny na kterou je Váš pøístroj pøipojený, pokud jsou takové služby pro uživatele zpøístupnìné (napø. pøesmerování volání a pod.). Postup pro zrušení èísla dìtské volby je podobný. Rozdíl je jen v tom, že místo zadání nového èísla stlaèíte tlaèítklo LOCK. Použití dìtské volby telefon musí být úplnì zablokovaný ( )! Stlaète tlaèítko s libovolnou èíslici. Tím se okamžitì zaène volba èísla dìtské volby. Tato obsluha umožòuje i malým dìtem a postiženým uskuteènit dìtskou volbu. 6 5

11 Heslo a blokování pøístroje Volba úèastníka na pøístroji Mùžete rozhodovat o tom, kdo smí z Vašeho pøístroje telefonovat a zablokovat ho proti použití nepovolanými osobami. Úplné a èásteèné zablokování, resp. odblokování telefonu Volba z tlaèítkové èíselnice Zvednìte mikrotelefon. Volte èíslo úèastníka, napø Po ukonèení hovoru položte mikrotelefon. (Pøesvìdète se o správnosti uložení mikrotelefonu - displej zhasne.) 0 2 stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko 0. Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objeví Váš poslední stav blokování pøístroje. Stlaète tlaèítko pro èásteèné zablokování telefonu. Pri èásteèném zablokování telefonu je možná volba pouze z pamìtí (ze 2 pøímých - M, M2 a z 0 nepøímých, do kterých je možné si pøedem uložit kromì jiných i èísla tísòových volání, napø. 50, 55, 58 a pod.). Programovaní pøístroje, resp. zmìna hodnot v pamìti pøístroje v takovém stavu, není možné. Stlaète tlaèítko "2" pro úplné zablokování telefonu. Pøi úplném zablokovaní telefonu není možné ani volat ani programovat. Pokud ale bylo nastavené èíslo dìtské volby, probìhne její volba ihned po prvním zatlaèení libovolného tlaèítka. Na displeji se zobrazí maximálnì 6 èíslic; ruènì je však možné zadat libovolnì dlouhé èíslo. Funkce mezisériové mezery - PAUZA Pauza se používa na oddìlení jednotlivých sérií èíslic voleného telefonního èísla, když je potøebné poèkat na odezvu telefonní ústøedny (napø. je výhodné ji zaøadit pøi mezimìstském styku po volbì èíslice 0, resp. po smìrovém èísle). Používa se pøi impulsní volbì. Stlaèením tlaèítka se zajistí vložení pauzy v trvání asi 3 vteøin, i když bude hned následovat stlaèení dalších tlaèítek volby. Takto navolené pauzy (mùže jich být i víc) se uchovají i v pamìti pro opakování volby, resp. je možné je uložit i v kterékoliv pamìti pro úèastnická èísla. Poèet vložených pauz je na úkor poètu vložených èíslic v pamìti. volte mezinárodní smìrové èíslo napø. 0049, stlaète tlaèítko RD/P pro vložení pauzy, pokraèujte ve vo¾bì èísla voleného úèastníka. 0 Stlaète tlaèítko "0" pro odblokování telefonu. Stlaète tlaèítko SET pro uložení nového stavu blokování telefonu. Symbol ( ) na displeji znázoròuje, že telefon je zablokovaný. 4 Volba úèastníka s položeným mikrotelefonem Stlaète tlaèítko SPEAKER a podržte ho dokud se nerozsvítí displej. Volte èíslo úèastníka, napø Po navázaní spojení (akustická signalizace pøes zabudovaný reproduktor) zvednìte mikrotelefon a zaènìte hovor. V opaèném pøípadì stlaète tlaèítko SPEAKER. 7

12 Volba úèastníka na pøístroji Heslo a blokování na pøístroji Opakování volby stlaète tlaèítko RD/P pro opakování volby. Automaticky tím dojde k volbì posledního voleného èísla (s maximální délkou 30 èíslic.) Pokud je poèet èíslic vìèší než 30, do pamìti Redial se neuloží žádne èíslo a na displeji se objeví znak prázdné pamìti ( ). Uložení èísla pro rozšíøenou opakovanou volbu do pamìti (záznam) Váš pøístroj je vybavený elektronickým zámkem. Pro blokování resp. odblokovaní telefonu je nutné zavést osobní tajné èíslo (vždy 4-místné), t.j. heslo, kterým se zabrání nepovolanému použití telefonu. Pøi dodání pøístroje je toto heslo nastavené na kód Dùležité upozornìní: Hned po zakoupení pøístroje Vám doporuèujeme zavést do pamìti Vaše tajné èíslo (jiné než 0000, aby bylo možné pøístroj pozdìji zablokovat) a tím zmìnit standartní heslo Zmìna hesla volte požadované èíslo úèastníka. Nikdo se nehlásí nebo slyšíte obsazovací tón. Stlaète tlaèítko SET, potom stlaète tlaèítko RD/P. Tím se volené èíslo uchovalo jako záznam. Do pamìti se uloží jen èíslo o maximální délce 30 èíslic. Pøi pokusu o uložení delšího èísla se pamì vymaže. Vyvolání rozšíøené opakované volby (èíslo ze záznamu) stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko pro zmìnu hesla. Zadejte dosavadní 4-místné heslo (0000 na novém pøístroji). Pøi každé èíslici zmizí jedna èárka na displeji. Zadejte nové heslo (napø ) Zadejte svoje nové heslo ješte jednou. Pøi každém zatlaèení tlaèítka zmizí jedna èíslice Stlaète tlaèítko SET pro uložení nového hesla. stlaète tlaèítko SET. Pøi používání zamykání telefonu se doporuèuje zajistit pøipojení telefonu zablombováním v místì telefonní zásuvky a zástrèky pøívodní šnùry pøed použitím telefonu nežádoucí Potom stlaète tlaèítko RD/P. Probìhne volba èísla uloženého jako záznam. Zapomnìli jste heslo? V tomto pøípade se obra te na svého dodavatele, resp. pøi vìtší trpìlivosti zadejte postupnì rùzné kombinace 4-místného èísla Èíslo zùstává uschované do té doby, než do záznamu neuložíte nové èíslo. 8 3

13 Telefonování s hlasitým pøíposlechem Volba úèastníka na pøístroji Hlasitý pøíposlech je druh provozu telefonního pøístroje s použitím mikrotelefonu a zapnutým reproduktorem. V tomto pøípadì je možné hovoøi jen pomocí mikrotelefonu, prièemž zapnutý reproduktor umožòuje ostatním pøítomným v místnosti "pøíposlech" hlasu telefonního partnera. Hlasitá volba Kvùli vyššímu komfortu telefonování je výhodné využít vlastnost tohoto telefonního pøístroje a tou je "hlasitá volba". Stlaète tlaèítko SPEAKER a podržte ho, dokud se nerozsvítí displej. Volte èíslo úèastníka, napø Po navázaní spojení (volaný úèastník se ozve pøes zabudovaný reproduktor), zvednìte mikrotelefon. Reproduktor sa automaticky vypne, èímž telefon pøejde na "tichý" provoz. Teï mùžete pokraèova v hovoru. Když v dobì stlaèení tlaèítka SPEAKER položíte mikrotelefon, telefonní pøístroj se pøivede do stavu "hlasitého pøíposlechu s položeným mikrotelefonem". Pøíposlech hovoru jinými osobami Probíha hovor. Stlaète tlaèítko SPEAKER. Prostøednictvím reproduktoru teï osoby v místnosti poslouchají telefonní rozhovor. Vo¾ba z pamìti Kapacita každé z 2 pamìtí (2 pøímé + 0 nepøímých) je 20 èíslic. Pokud je poèet vkládaných èíslic vìtší než 20, v pamìti zùstáva 20 nejdøíve zadaných èíslic.. Volba z pøímé pamìti M2 stlaète jedno z tlaèítek M nebo M2. Pokud v pamìti není uložené žádné èíslo (na displeji se objeví znak prázdné pamìti), postupujte podle odstavce "Uložení èísla do pamìti" (str. 0). 2. Volba z nepøímé pamìti stlaète tlaèítko MEMO. Stlaète tlaèítko èíslice 0-9. (stlaèením pouze jediného tlaèítka) (stlaèením dvou tlaèítek) Pokud v pamìti není uložené žádné èíslo (na displeji se objeví znak prázdné pamìti), postupujte podle odstavce "Uložení èísla do pamìti" (str. 0). Dalším stlaèením tlaèítka SPEAKER se reproduktor zase vypne. Nastavení hlasitosti reproduktoru Stlaète tlaèítko SPEAKER, potom stlaète tlaèítko "plus" nebo "mínus". Pøi každém stlaèení tlaèítka "plus" nebo "mínus" se hlasitost reproduktoru zvýší nebo sníží. K dispozici je 6 stupòù hlasitosti. 2 9

14 Volba úèastníka na pøístroji Volba úèastníka na pøístroji Uložení èísla do pamìti.uložení èísla do pøímé pamìti M2 stlaète jedno z tlaèítek M nebo M2. Pokud pamì není prázdná, objeví se na displeji èíslo, v opaèném pøípade se zobrazí symbol pro prázdnou pamì ( ). Zadejte èíslo které chcete uložit (max. 20 èíslic). Staré èíslo se automaticky pøemaže. Pokud jste se v daném okamžiku zmýlili, stlaète tlaèítko LOCK a danou sestavu èíslic zadejte znovu. (Pomocí tlaèítka LOCK je možno postupnì vymazat všechny pamìti). Stlaète tlaèítko SET. Nové èíslo je teï pøiøazené k dané pamìti M2. Vypnutí mikrofonu v dobì hovoru Nìkdy je žadoucí, aby telefonní partner krátkodobì neslyšel o èem v místnosti hovoøíte. Vypnutí mikrofonu je též vhodné použít pøi velkém hluku v místnosti, pøièemž se podstatnì zlepší poslech. MUTE MUTE Probíha hovor. Stlaète tlaèítko MUTE (angl. nìmý). Mikrofon se vypne. Slyšíte svého partnera, ale on Vás neslyší. Tento stav je signalizovaný na displeji. Další stlaèení tlaèítka MUTE obnoví pùvodní stav. Držení linky - funkce hold V pøípadì, že je potøebné se vzdálit od pøístroje a pøitom podávat informaci osobì na opaèné stranì linky o zachování navázaného spojení, je výhodné stlaèit tlaèítko LOCK. Tím se do linky zaène vysílat melodie. Tento stav je signalizovaný na displeji podobnì jako pøi stavu vypnutého mikrofonu, symbolem ( ). Telefon je ve stavu držení linky, který je možné zrušit pouze opìtovným stlaèením tlaèítka LOCK. 2.Uložení èísla do nepøímé pamìti Stlaète tlaèítko SET. Stlaète tlaèítko pamìti (0-9), do které chcete volané èíslo uložit. Doèasná zmìna nastaveného druhu volby Pokud je Váš telefon napojený na sí s impulsní volbou a chcete dálkovì ovláda napø. telefonní záznamník, musíte doèasnì zmìnit impulsní volbu na tónovou volbu (DTMF). Zvednìte mikrotelefon. Zadejte volané èíslo úèastníka. Stlaète tlaèítko SET. Nové èíslo je teï pøiøazené k dané pamìti. Volte èíslo úèastníka. Stlaète tlaèítko " ", tímto jste pøešli na tónovou volbu. Zobrazí se znak " " na displeji. Teï mùžete zadat pøíslušné kódy záznamníku pro požadovanou službu (napø. 3). Pokud náhle položíte mikrotelefon, dojde automaticky k obnovení impulsní volby. 0

Telefonní pøístroj s funkcí CLIP Ksn 7797

Telefonní pøístroj s funkcí CLIP Ksn 7797 STROPKOV - akciová spoloènos Telefonní pøístroj s funkcí CLIP Ksn 7797 Návod na obsluhu CLIP - zobrazení telefonního èísla volajícího úèastníka Alfanumerický displej s ikonami Hodiny reálného èasu Sledování

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze 2 4 5 6 9 7 8 0 1 3 DIGITAL GHI 7 4 1 TUV 0 5 2 ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení...5 2 SIGNALIZACE...6 2.1 Tóny na poboèce...6 2.2 Vyzvánìní na poboèce...7

Více

G205 - Athos GSM v1.2

G205 - Athos GSM v1.2 G205 - Athos GSM v1.2 elektronický odposlechový a zabezpeèovací systém Pøedmluva: Athos GSM verze 1.2 je jednoduché a levné elektronické zaøízení vhodné pro zabezpeèení odlehlého objektu (rekreaèní chaty,

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Návod na montáž a obsluhu pro průmyslové telefonní přístroje 4 FP 153 36, 37 a pobočné sluchátko 4 FN 615 09.1

Návod na montáž a obsluhu pro průmyslové telefonní přístroje 4 FP 153 36, 37 a pobočné sluchátko 4 FN 615 09.1 Návod na montáž a obsluhu pro průmyslové telefonní přístroje 4 FP 153 36, 37 a pobočné sluchátko 4 FN 615 09.1 4 VNF B 375 Telefonní přístroje typu 4 FP 153 36 a 4 FP 153 37 (ÚB) jsou určené pro použití

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Stiskem a listujte, a. Stisknìte pro výbìr Pøehled. Sluchátko a stisknìte, pøejdìte na Datum & èas a stisknìte. Stisknìte pro výbìr Nastav datum

Stiskem a listujte, a. Stisknìte pro výbìr Pøehled. Sluchátko a stisknìte, pøejdìte na Datum & èas a stisknìte. Stisknìte pro výbìr Nastav datum Rychlý demo prùvodce Levé a pravé tlaèítko vám umožòují navigaci v jednotlivých menu a submenu. Stisk : výbìr menu nebo možnosti a validace nastavení. Odpovìdìt/ukonèit hovor Volání Stiskem pøijmìte hovor.

Více

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Ikony stavù Váš telefon Stav baterie Inicializace hlasové schránky / Informace pro konzultaci Automatické pøipomenutí èasu (budík) Zvonìní

Více

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006 Ú V O D Èesky

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz

Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Typ 54 Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Z54-000-C_07-98.pdf Doku Art. Nr. 799000105 Elektronický indikátor polohy typ

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Bezpeènostní uzávìr vody

Bezpeènostní uzávìr vody VODOSTOP MONO Bezpeènostní uzávìr vody Technická dokumentace Obsah 1. Popis zaøízení 2. Montážní návod 3. Popis ovládacích prvkù 4. Návod k obsluze 5. Další možnosti ovládání zaøízení 6. Technické parametry

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Pou ití Optimalizující, ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu vytápìní a regulace teploty teplé vody a ve tøech regulaèních

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

Automatický systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5476

Automatický systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5476 Automatický systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5476 Dvou a tøíbodové regulátory pro montá na stìnu a panelové zabudování (pøední rám 144 mm x 96 mm) Pou ití Optimalizaèní, ekvitermnì

Více

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení získáte

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server)

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) návod na použití verze v1.46 a víc www.easytrack.cz OBSAH 1. HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU EASYTRACK... 3 1.1 Hlavní funkce výrobku 1.3 Postup

Více

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu leden 1997 Obsah 1 Typy komunikaèního protokolu 3 2 Protokol typu 1 4 2.1 Propojení regulátoru s automatikou MA-2 4 3 Protokol typu 2 5 3.1 Pøipojení regulátorù

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3 Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. 991005 Osnova 1. Úvod...3 2. Pøíslušenství testeru...4

Více

18.3.98 815s-titul.fm euroset 815 S, IM-dt: A30350-X5007-X20-1-2D19. euroset 815 S. Komfortní telefon s hlasitým telefonováním, a displejem

18.3.98 815s-titul.fm euroset 815 S, IM-dt: A30350-X5007-X20-1-2D19. euroset 815 S. Komfortní telefon s hlasitým telefonováním, a displejem 18.3.98 815s-titul.fm euroset 815 S, IM-dt: A30350-X5007-X20-1-2D19 Komfortní telefon s hlasitým telefonováním, jmennými tlačítky a displejem euroset 815 S Návod k použití 4.11.98 815s-pohled.fm euroset

Více

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul ror d lkového vyt pìní TROVIS 5475

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul ror d lkového vyt pìní TROVIS 5475 Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul ror d lkového vyt pìní TROVIS 5475 Dvou a tøíbodový regulátor pro montá na stìnu a pro panelové zabudování. (Pøední rám 144 mm x 96 mm) Pou ití Optimalizující, ekvitermnì

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P

Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Spotøebitelská dokumentace VERZE 1.0/09-01 Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Electronic Preset Meter LM OG-P Badger Meter Czech Republic s.r.o. Obsah 1.0 Urèení, popis a montáž pøístroje.........................

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Systém zapojení po dvou vodièích

Systém zapojení po dvou vodièích platnost od.8.9 Systém zapojení po dvou vodièích pro,,,,,,,,,,,,,,, 8,8,9,9,,,, úèastníkù obsah popis a vlastnosti systému...str. dùležitá upozornìní pøed montážídøív než zaènete...str. popis zvonkového

Více

Vzduchová clona ECONOMIC-A

Vzduchová clona ECONOMIC-A Vzduchová clona ECONOMICA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací vzduchové clony dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3102

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3102 Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3102 1 Interaktivní tlačítka umožňují vybrat funkci zobrazenou nad tlačítky na displeji telefonu. Funkce které se zobrazují jsou: Zvol (výběr položky v menu přístroje)

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOØE P520-P540-P550-P560- P580-P720-P740-P750- P760-P780 UPOZORNÌNÍ Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestoøe musí být nejménì 65 cm. Pokud je v návodu na instalaci

Více

ODYSEUS. Návod k obsluze. Kompaktní pobočková telefonní ústředna. TELSYCO s.r.o. e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832. www.telsyco.

ODYSEUS. Návod k obsluze. Kompaktní pobočková telefonní ústředna. TELSYCO s.r.o. e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832. www.telsyco. Kompaktní pobočková telefonní ústředna ODYSEUS Návod k obsluze TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4 e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832 www.telsyco.cz OBSAH KOMPAKTNÍ POBOČKOVÁ

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 1110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 1110 v uživatelské příručce

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Návod k obsluze Úvod Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Návod k obsluze Úvod Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku Volbou

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka:

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka: TELEFON ALcom TS-435 Funkce a tlačítka: Návod k použití! 16 MÍSTNÝ LCD DISPLEJ! TÓNOVÁ / PULSNÍ VOLBA! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK RYCHLÉ VOLBY! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK DVOUTLAČÍTKOVÉ VOLBY! SPEAKERPHONE S OVLÁDÁNÍM

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

pøenosný radarový detektor (antiradar) legální použití v ÈR upraven pro èeské podmínky radarové a laserové èidlo jednoduchá obsluha vysoká citlivost

pøenosný radarový detektor (antiradar) legální použití v ÈR upraven pro èeské podmínky radarové a laserové èidlo jednoduchá obsluha vysoká citlivost UŽIVATELSKÝ MANUÁL pøenosný radarový detektor (antiradar) legální použití v ÈR upraven pro èeské podmínky radarové a laserové èidlo jednoduchá obsluha vysoká citlivost www.spektr.eu Obsah... 1 1. Základní

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE LH 6110 CZ PolluTherm KALORIMETRICKÉ POÈÍTADLO PRO MÌØIÈ TEPLA A CHLADU POUŽITÍ Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm je urèeno pro zaznamenávání a vyhodnocování spotøebovaného množství energie v topných

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351709 Issue

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111

Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111 Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111 Uživatelská příručka 1 Vlastnosti Malá telefonní ústředna pro připojení vrátného SED-111 je jednoduché zařízení které se připojuje mezi

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Návod na použití Telefonní komunikátor TPC Stránka 1

Návod na použití Telefonní komunikátor TPC Stránka 1 Návod na použití Telefonní komunikátor TPC Stránka 1 Obsah 1 Popis... 2 2 Popis konektorů... 3 3 Montáž... 4 4 DIP přepínače... 4 4.1 (SW401)... 4 4.2 Nastavení adresy (SW501)... 5 5 Nastavení telefonních

Více

MEDIXcom Komunikační jednotka 1128

MEDIXcom Komunikační jednotka 1128 MEDIXcom Komunikační jednotka 1128 Verze manuálu V1.03 20.9.2009 Gratulujeme Vám ke koupi Komunikační jednotky komunikátoru pro domy seniorů a pro nemocnice. Základní vlastnosti a široké možnosti programování

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více