Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792"

Transkript

1 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání hovoru Pøehled nákladù odcházejících hovorù za urèité období Možnost blokování pøístroje pøi volbì nìkterých èísel

2 Isn 7792 Tarifikátor Prostøednictvím vestavìného tarifikátoru urèeného pro pøíjem tarifních impulsù 6 khz, mùžete na displeji sledovat údaje o cenì hovoru nebo shromáždìné údaje o poètu pøijatých tarifních impulsù a cenì hovoru za rùzná období. Náhradní popisné štítky Dùležité upozornìní: Pro využívání výše uvedené funkce pøístroje je nutné požádat pracovištì pøíslušného oblastního støediska telekomunikací o doplòkovou službu na digitální ústøednì a to: Pøenos tarifních impulsù z ústøedny k úèastníkovi (6 KHz). Opakování volby Pokud je volené èíslo obsazené nebo se volaný úèastník nehlásí, mùžete opakovat pøedcházející volbu (až 30 èíslic) stisknutím jediného tlaèítka. M M M M Rozšíøená opakovaná volba (záznam) Mùžete zajistit, že si pøístroj zapamatuje právì volené èíslo, které lze potom libovolnì Volba z pamìtí Mùžete uložit 2, (resp. 0) èasto používaných volaných èísel, maximálnì s 20 èíslicemi a volit potom každé z nich zatlaèením pouze jediného, (resp. dvou) tlaèítek. Displej Na displeji se zobrazuje volené èíslo, údaj o délce a cenì hovoru, náklady odcházejících volání za urèitá období a jednotlivé stavy pøístroje v daném okamžiku, napø. vyzvánìní, vypnutí mikrofonu, postup pøi zmìnì parametrù pøístroje, atd. M M M M Vyzvánìní Mùžete nastavit hlasitost, melodii vyzvánìní a rychlost vyzvánìcího signálu. Blokování pøístroje Pomocí elektronického zámku je možné zablokovat pøístroj heslem (4-místné èíslo), kterým se zabrání nepovolanému použití telefonu, napø. i pøed volbou telefonních èísel zaèínajících nìkterými sledy èíslic. Hlasitá volba Vestavìný reproduktor Vám umožní uskuteènit volbu a navázání spojení bez zvednutí mikrotelefonu. Pøíposlech Prostøednictvím vestavìného roproduktoru mùžete ostatním osobám v místnosti umožnit poslech hovoru vašeho telefonního partnera. Vypnutí mikrofonu Pokud nechcete, aby Váš telefonní partner v prùbehu hovoru slyšel, mùžete stisknutím jediného tlaèítka vypnout mikrofon. Záruèní a pozáruèní opravy vykonává: v Èeské republice: TESLA Stropkov - Èechy, a.s Dobøenice tel.: , fax: v Slovenské republice: TESLA Stropkov, a.s. Oddelenie technických služieb 09 2 STROPKOV tel.: , fax: VNF B 266/C ÚVOD 23

3 Struèný návod Zmìna hesla Úplné zablokování, resp. odblokování pøístroje odblokovat Uložení èísla pro dìtskou volbu Vkládaní blokovaných sekvencí èísel Zapínání/vypínání blokování èísel Prohledávání údajù o hovorech za rùzná období Nastavení ceny tarifního impulsu Staré heslo vypnout èásteènì zablokovat Heslo nebo nebo Heslo Heslo Heslo Nové èíslo dìtské volby nebo Heslo... Heslo 0 Nové heslo první -4 místná sekvence druhá až devátá -4 místná sekvence zapnout cena tarifního impulsu Nové heslo (potvrzení) úplnì zablokovat 2 Obsah Úvod Celkový pohled Uvedení do provozu Upevnìní na stìnu... Pøipojení pøístroje... 2 Popisný štítek... 2 Základní nastavení Nastavení impulsní nebo tónové volby... 3 Nastavení hlasitosti vyzvánìní... 4 Nastavení rychlosti melodie vyzvánìní... 5 Nastavení melodie vyzvánìní... 5 Nastavení délky flash... 6 Použití tlaèítka RECALL... 6 Volba úèastníka na pøístroji Volba z tlaèítkové èíselnice... 7 Funkce mezisériové mezery - PAUZA... 7 Opakování volby... 8 Uložení èísla pro rozšíøenou opakovanou volbu do pamìti (záznam)... 8 Vyvolání rozšíøené opakované volby (èíslo ze záznamu))... 8 Volba z pamìtí... 9 Uložení èísla do pamìti... 0 Vypnutí mikrofonu v dobì hovoru... Držení linky - funkce HOLD... Doèasná zmìna nastaveného druhu volby... Telefonování s hlasitým pøíposlechem Hlasitá volba... 2 Pøíposlech hovoru jinými osobami... 2 Nastavení hlasitosti reproduktoru... 2 Heslo a blokovaní na pøístroji Zmìna hesla... 3 Zapomnìli jste heslo?... 3 Úplné zablokování, resp. odblokování pøístroje... 4 Pøezkoušení a uložení èísla pro tísòové volání... 5 Použití detské volby... 5 Vkládání blokovaných sekvencí... 6 Zapínání/vypínání blokování èísel... 7 Volba blokovaných sekvencí èíslic... 7 Tarifikátor a sledování nákladù Nastavení ceny jednoho tarifního impulsu... 8 Sledovaní ceny a doby trvání hovoru... 9 Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za poslední hovor... 9 Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za urèité období Struèný návod... 2 Náhradní popisné štítky OBSAH

4 Isn 7792 Struèný návod Nastavení parametrù vyzvánìní pøi položeném mikrotelefonu Uložení èísla do pøímé pamìti Jedno z tlaèítek: 0-3 hlasitost 4-7 rychlost 8-9 melodie Mi Volba z pøímé pamìti Telefonní èíslo Mi SET MEM 0-9 M M2 CHARGE LOCK RD / P MUTE RECALL HIGH LOW SPEAKER Uložení èísla do nepøímé pamìti Èíslo pamìti Volba z nepøímé pamìti Èíslo pamìti Telefonní èíslo Nastavení impulsní nebo tónové volby - impusní volba 2 - tónová volba Funkèní prvky Displej 2 SET-nastavení, uložení 3 MEM 0-9 -výbìr z nepøímých pamìtí 4 LOCK - blokování, resp. hold 5 RD/P - opakování volby, resp. pauza 6 MUTE - vypnutí mikrofonu 7 RECALL - "flash" 8 HIGH - zesílení 9 LOW -zeslabení 0 SPEAKER - reproduktor M,M2 -pøímé pamìti 2 CHARGE -poplatek za poslední hovor Význam symbolù na displeji = stav pro zmìnu parametrù = opakování volby = práce s pamìtí = impulsní volba = tónová volba = reproduktor je zapnutý = pøístroj je zablokovaný = provozuschopný stav = s tlaèené tla èítko pø i tó nové vo lbì = s tlaèené tla èítko pø i tó nové vo lbì = stlaèené tlaèítko Recall = pauza = prázdná pamì = pøístroj je blokovaný CELKOVÝ POHLED 2

5 Tarifikátor a sledování nákladù Uvedení do provozu Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za urèité období Kdykoliv si mùžete udìlat pøehled o údajích za hovory uskuteènìné v urèitém období. Tento pøehled není spøístupnìný osobám, které neznají heslo. Upevnìní na stìnu Telefonní pøístroj je od výrobce dodávaný pro stolní použití. V pøípade, že je pro Vás výhodné ho použít jako nástìnný, je tøeba dodržet následující postup. Pomocí ostrého pøedmìtu (napø. malým šroubováèkem) stlaète pøidržovací kontakt pøes otvor, èímž uvolníte záchytný držák. stlaète tlaèítko LOCK 5 a tlaèítko "5". Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objaví speciální údaj ("special"- SP) o poètu tarifních impulsù a cenì hovorù za urèité období (napø. den, týden a pod.), kterého délka závisí na Vás. Tento údaj mùže být pro Vás zajímavý, když si chcete udìlat pøehled o poplatcích za hovory uskuteènìné v dobì Vaší nepøítomnosti. Napø. pøed Vaším odchodem si vynulujete tento registr stlaèením tlaèítka LOCK. Pootoète záchytný držák o 80 a znovu ho vložte tak, jak je to uvedené na obrázku. Stlaèením tlaèítka HIGH se na displeji objeví údaj o poètu tarifních impulsù a cenì hovorù za poslední mìsíc. Na zaèátku každého mìsíce je však tøeba vynulovat tento údaj stlaèením tlaèítka LOCK! 2 x šroubek samoøezný 5 cm Drevený špalík, resp. plastová pøíchytka Na stìnu ve výšce asi,5 m nad podlahou namontujte šroubky v pøedepsané vzdálenosti podle obrázku tak, aby telefon po zavìšení pøiléhal ke stìne. nebo Ïalším stlaèením tlaèítka HIGH se na displeji objeví celkový údaj ("total") o cenì za všechny hovory od zprovoznìní Vašeho telefonního pøístroje. Tento údaj není možné nulovat. Kdykoliv se mùžete v pøehledu údajù vrátit na pøedcházejíci údaj stlaèením tlaèítka LOW. Stlaète tlaèítko SET pro uložení nulových hodnot pro daný údaj v pamìti nebo jednoduše položte mikrotelefon když jste si jednotlivé údaje pouze prohlíželi. obr. obr. 2 Nasaïte telefon na šroubky do upevòovacích otvorù na spodním krytu pøístroje (viz obr. na str.2) a zasuòte ho smìrem dolù (obr. ). Mikrotelefón v dobì hovoru mùžete položit bez pøerušení spojení (obr.2) 20

6 Uvedení do provozu Pøipojení pøístroje. Spirálová mikrotelefonní šòùra - Delší rovný konec spirálové šòùry zasuòte do menší zásuvky (oznaèené ) ve spodní èásti pøístroje až slyšitelnì zapadne a potom zasuòte šòùru pod pøíchytku.opaèný konec šòùry zasuòte do mikrotelefonu. 2.Pøívodní šòùra -Zástrèku zasuòte do vìtší zásuvky ve spodní èásti pøístroje až slyšitelnì zapadne. Šòùru vložte do vodícího kanálku. -Opaèný konec šòùry zasuòte do Vaší zásuvky telefonního rozvodu. Tarifikátor a sledování nákladù Sledování ceny a doby trvání hovoru Uskuteènili jste volbu èísla úèastníka. Pøibližnì 6 vteøin po ukonèení volby se vlevo na displeji automaticky spustí údaj o délce hovoru a vpravo se zobrazí aktuální cena za telefonní spojení. Pokud si v dobì hovoru potøebujete napø. uložit nìjaké èíslo do pamìti, èas a cena bìží dál i když se údaj nezobrazuje na displeji. vodicí kanálek pøívodní šnùry Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za poslední hovor Když si potøebujete udìlat pøehled údajù za poslední hovor postupujte následovnì. Zvednìte mikrotelefon nebo stlaète tlaèítko SPEAKER, vstup pøívodní šnùry vstup mikrotelefonní šnùry pøíchytka mikrotelefonní šnùry CHARGE stlaète tlaèítko CHARGE (angl. "charge"= poplatek, cena). Vlevo na displeji sa objeví poèet tarifních impulsù a vpravo cena posledního hovoru. Teï mùžete zavìsit nebo uskuteènit volbu úèastnického èísla. upevòovací otvory pro zavìšení pøístroje na stìnu Popisný štítek Na popisný štítek kromì vlastního telefonního èísla zapisujte jen nejpotøebnìjší údaje (jména a úèastnická èísla). Náhradní štítky pro popis najdete na posledním listu tohoto návodu. Když potøebujete použít jeden z nich, napø. kvùli zmìnì údajù, vystøihnìte ho a zakryjete prùhlednou fólií. 2 9

7 Tarifikátor a sledování nákladù Základní nastavení Váš telefonní pøístroj obsahuje vestavìný tarifikátor pro pøíjem tarifních impulsù 6 khz, které pøicházejí z telefonní ústøedny. Cena hovoru je úmìrná poètu pøijatých tarifních impulsù. Nastavení impulsní nebo tónové volby Standartnì je nastavena impulsní volba. Impulsní volbu je možno zmìnit na tónovou (DTMF=Dual-Tone Multi-Frequency dialing) v pøípadì, když si to žádá ústøedna na kterou je pøipojený Váš pøístroj. Nastavení ceny jedného tarifního impulsu Kvùli správnému zobrazování nákladù za jednotlivé hovory na displeji, je nutné nastavit cenu jednoho tarifního impulsu na hodnotu, která je momentálnì daná správcem telekomunikaèní sítì nebo na Vami požadovanou hodnotu. potom tlaèítko, potom tlaèítko, a potom: 6 stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko "6". Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objeví pùvodní cena tarifního impulsu (angl. tariff = tarif). Zadejte cenu jednoho tarifního impulsu (napø. pro cenu 2.0 Sk zadejte 020). jedno z tlaèítek: pro impulsní volbu 2 pro tónovou volbu Znovu zatlaète tlaèítko SET Položte mikrotelefon. Stlaète tlaèítko SET pro uložení nové ceny impulsù v pamìti. 8 3

8 Základní nastavení Heslo a blokování na pøístroji Nastavení hlasitosti vyzvánìní V dobì vyzvánìní telefonu je toto signalizováno i na displeji. Tyto údaje jsou na displeji pouze po dobu vyzvánìní. Zapínaní/vypínaní blokování èísel Stupeò hlasitosti vyzvánìní se zobrazí nad symbolem. Nad symbolem se zobrazí nastavená melodie vyzvánìní. Rychlost resp. frekvence melodie vyzvánìní se zobrazí symbolem. Hlasitost mùžete nastavit dvìma zpùsoby: 0 3. nastavení hlasitosti vyzvánìní v okamžiku vyzvánìní: V okamžiku vyzvánìní pøi položeném mikrotelefonu stlaète jedno z tlaèítek Stlaèení tlaèítka 0 nastaví minimální hlasitost vyzvánìní, (na displeji se zobrazí nad symbolem znak ). Stlaèením tlaèítek nebo 2 se nastaví hlasitost mezi krajními mezemi. Stlaèením tlaèítka 3 se nastaví maximální hlasitost vyzvánìní. 4 0 stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko "4". Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji sa objeví Vaš poslední stav blokovaní pøístroje. Stlaète tlaèítko "0" pro vypnutí blokování èísel. Stlaète tlaèítko "" pro zapnutí blokování èísel. Stlaète tlaèítko SET. Teï je zapnuté / vypnuté blokování všech zadaných blokovaných sekvencí èísel. 2. nastavení hlasitosti vyzvánìní v klidu: 0 3 zatlaète tlaèidlo. Stlaète jedno s tlaèítek 0 3. Stlaèením tlaèítka 0 se nastaví minimální hlasitost vyzvánìní. Stlaèením tlaèítek nebo 2 se nastaví hlasitost mezi krajními mezemi. Stlaèením tlaèítka 3 se nastaví maximální hlasitost vyzvánìní. Nakonec stlaète tlaèítko SET pro uložení nastavené hodnoty do pamìti. 4 Volba blokovaných sekvencí èíslic Chcete volit èíslo, které zaèíná blokovanou sekvencí èíslic, napø Když sa shodují první èíslice s èísly nìkteré blokované sekvence, je volba po odvolení dané sekvence ukonèená. Na displeji se objeví OFF (vypnuto). Stlaèení jakéhokoliv tlaèítka je ignorováno (i tlaèítko SPEAKER, proto pøi hlasité volbì zvednìte a položte mikrotelefon). Laskavì položte mikrotelefon. 7

9 Heslo a blokování na pøístroji Základní nastavení Mùžete zablokovat volbu nìkterých èísel, napø. "00" pro volání do zahranièí. Je možné naprogramovat maximálnì 9 blokovaných sekvencí, pøièemž jedna sekvence mùže obsahovat až 4 èíslice. Vkládaní blokovaných sekvencí Nastavení rychlosti melodie vyzvánìní. Rychlost melodie vyzvánìní je možné nastavit na jednu ze ètyøech úrovní (4...7) a to podobnì jako hlasitost vyzvánìní.. nastavení rychlosti melodie vyzvánìní v okamžiku vyzvánìní: V okamžiku vyzvánìní (pøi položeném mikrotelefonu stlaète jedno z tlaèítek stlaète tlaèítko LOCK 4 Stlaèením tlaèítka 4 se nastaví nejpomalejší rychlost melodie. Podobnì mùžete stlaèit tlaèítka 5, 6, 7. 3 a tlaèítko "3". 2. nastavení rychlosti melodie vyzvánìní v klidu: Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objeví. místo pro zadání blokované sekvence èíslic. Vlevo se zobrazí poøadové èíslo, vpravo blokované èíslo nebo ( ), pokud ještì nebylo žádné zadané. stlaète tlaèítko. Stlaète jedno z tlaèítek Zadejte první blokovanou sekvencí èísel, napø. 00. Stlaète tlaèítko HIGH. Objeví se 2. místo pro zadání blokované sekvence èíslic. 4 Stlaèením tlaèítka 4 se nastaví nejpomalejší rychlost melodie. Podobnì mùžete stlaèit tlaèítka 5, 6, 7. Nakonec stlaète tlaèítko SET pro uložení nastavení hodnoty do pamìti. Zadejte druhou blokovanou sekvenci èísel, napø Podobným spùsobem mùžete zadat i další blokované sekvence, prièemž se kdykoliv mùžete vrátit na pøedcházejíci sekvenci prostøednictvím tlaèítka LOW a vymazat je prostøednictvím tlaèítka LOCK. Stlaète tlaèítko SET pro uložení jednotlivých sekvencí. Skuteèné zablokování èísel vyvoláte postupem popsaným v odstavci "Zapínaní/vypínaní blokovaných èísel" (na následujíci stranì). Až potom je volba èísel zaèínající napø. sekvencemi 00 nebo 097, zablokovaná. Nastavení melodie vyzvánìní. Mùžete si nastavit jednu z dvou melodií (tlaèítkem s èíslici 8 nebo 9). Postup nastavení melodie je shodný s postupy pro nastavení hlasitosti, resp. rychlosti melodie vyzvánìní. Témìø všechna nastavení uvedená v tomto návodì, zaèínající stlaèením tlaèítka SET, musí stlaèením tohoto tlaèítka zaèít i skonèit. Posledním stlaèením se provádìná zmìna uloží do pamìti. Pokud by Vaše akce nebyla ukonèená stlaèením tlaèítka SET, Vaše volba by se neuložila do pamìti a v platnosti by zùstalo pøedcházející nastavení. Pokud chcete svoje nastavování pøerušit, jednoduše položte mikrotelefon. Místo zvednutí mikrotelefonu mùžete též stlaèit tlaèítko SPEAKER. 6 5

10 Základní nastavení Dìtská volba Nastavení délky flasch Pokud je váš telefon pøipojený k poboèkové ústøednì, která poskytuje rùzné dodatkové služby pøi stlaèení tlaèítka FLASCH (napø. pøesmìrování hovorù, konference a pod.), je tøeba nastavit délku tohoto kalibrovaného pøerušení linky podle požadavkù dané ústøedny. (Standartnì je v pøístroji nastavena délka flasch 00 ms). Postup je následující: Svùj telefon mùžete nastavit tak, aby kdokoliv mohl lehce uskuteènit dìtskou volbu. Napøíklad Vaše dítì Vám tímto zpùsobem mùže zavolat ke známým. Pøezkoušení a uložení èísla pro dìtskou volbu zatlaète tlaèítko SET, potom zatlaète tlaèítko RECALL. Zatlaète pøíslušné tlaèítko: - 80 ms ms 2-00 ms ms 3-50 ms ms ms ms Napø. tlaèítko 8 nastaví délku flash na 600 ms. Zatlaète tlaèítko SET pro uložení nastavené hodnoty do pamìti. Nastavení délky flash se uživateli nedoporuèuje mìnit. Zmìnu délky flash doporuèujeme vykonat pracovníkem spojù, který Vám pro Vaši poboèkovou ústøednu nastaví správnou délku flash. 2 stlaète tlaèítko LOCK (telefon musí být odblokovaný), a tlaèítko "2" pro pøístup k èíslu dìtské volby. Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Pokud bylo uložené èíslo pro dìtskou volbu, objeví se na displeji. Pokud nebylo, zobrazí se ( ) jako dùkaz prázdné pamìti. Pokud teï stlaèíte tlaèítko SET, pøezkoušeli jste èíslo dìtské volby, aniž by jste ho zmìnili. Pro uložení nového èísla dìtské volby pokraèujte bez stlaèení tlaèítka SET takto: Zadejte (nové) èíslo dìtské volby, napø (max. 20 èíslic). Stlaète tlaèítko SET. Použití tlaèítka RECALL Pomocí tlaèítka mùžete využít nìkterou ze služeb Vaší telefonní ústøedny na kterou je Váš pøístroj pøipojený, pokud jsou takové služby pro uživatele zpøístupnìné (napø. pøesmerování volání a pod.). Postup pro zrušení èísla dìtské volby je podobný. Rozdíl je jen v tom, že místo zadání nového èísla stlaèíte tlaèítklo LOCK. Použití dìtské volby telefon musí být úplnì zablokovaný ( )! Stlaète tlaèítko s libovolnou èíslici. Tím se okamžitì zaène volba èísla dìtské volby. Tato obsluha umožòuje i malým dìtem a postiženým uskuteènit dìtskou volbu. 6 5

11 Heslo a blokování pøístroje Volba úèastníka na pøístroji Mùžete rozhodovat o tom, kdo smí z Vašeho pøístroje telefonovat a zablokovat ho proti použití nepovolanými osobami. Úplné a èásteèné zablokování, resp. odblokování telefonu Volba z tlaèítkové èíselnice Zvednìte mikrotelefon. Volte èíslo úèastníka, napø Po ukonèení hovoru položte mikrotelefon. (Pøesvìdète se o správnosti uložení mikrotelefonu - displej zhasne.) 0 2 stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko 0. Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objeví Váš poslední stav blokování pøístroje. Stlaète tlaèítko pro èásteèné zablokování telefonu. Pri èásteèném zablokování telefonu je možná volba pouze z pamìtí (ze 2 pøímých - M, M2 a z 0 nepøímých, do kterých je možné si pøedem uložit kromì jiných i èísla tísòových volání, napø. 50, 55, 58 a pod.). Programovaní pøístroje, resp. zmìna hodnot v pamìti pøístroje v takovém stavu, není možné. Stlaète tlaèítko "2" pro úplné zablokování telefonu. Pøi úplném zablokovaní telefonu není možné ani volat ani programovat. Pokud ale bylo nastavené èíslo dìtské volby, probìhne její volba ihned po prvním zatlaèení libovolného tlaèítka. Na displeji se zobrazí maximálnì 6 èíslic; ruènì je však možné zadat libovolnì dlouhé èíslo. Funkce mezisériové mezery - PAUZA Pauza se používa na oddìlení jednotlivých sérií èíslic voleného telefonního èísla, když je potøebné poèkat na odezvu telefonní ústøedny (napø. je výhodné ji zaøadit pøi mezimìstském styku po volbì èíslice 0, resp. po smìrovém èísle). Používa se pøi impulsní volbì. Stlaèením tlaèítka se zajistí vložení pauzy v trvání asi 3 vteøin, i když bude hned následovat stlaèení dalších tlaèítek volby. Takto navolené pauzy (mùže jich být i víc) se uchovají i v pamìti pro opakování volby, resp. je možné je uložit i v kterékoliv pamìti pro úèastnická èísla. Poèet vložených pauz je na úkor poètu vložených èíslic v pamìti. volte mezinárodní smìrové èíslo napø. 0049, stlaète tlaèítko RD/P pro vložení pauzy, pokraèujte ve vo¾bì èísla voleného úèastníka. 0 Stlaète tlaèítko "0" pro odblokování telefonu. Stlaète tlaèítko SET pro uložení nového stavu blokování telefonu. Symbol ( ) na displeji znázoròuje, že telefon je zablokovaný. 4 Volba úèastníka s položeným mikrotelefonem Stlaète tlaèítko SPEAKER a podržte ho dokud se nerozsvítí displej. Volte èíslo úèastníka, napø Po navázaní spojení (akustická signalizace pøes zabudovaný reproduktor) zvednìte mikrotelefon a zaènìte hovor. V opaèném pøípadì stlaète tlaèítko SPEAKER. 7

12 Volba úèastníka na pøístroji Heslo a blokování na pøístroji Opakování volby stlaète tlaèítko RD/P pro opakování volby. Automaticky tím dojde k volbì posledního voleného èísla (s maximální délkou 30 èíslic.) Pokud je poèet èíslic vìèší než 30, do pamìti Redial se neuloží žádne èíslo a na displeji se objeví znak prázdné pamìti ( ). Uložení èísla pro rozšíøenou opakovanou volbu do pamìti (záznam) Váš pøístroj je vybavený elektronickým zámkem. Pro blokování resp. odblokovaní telefonu je nutné zavést osobní tajné èíslo (vždy 4-místné), t.j. heslo, kterým se zabrání nepovolanému použití telefonu. Pøi dodání pøístroje je toto heslo nastavené na kód Dùležité upozornìní: Hned po zakoupení pøístroje Vám doporuèujeme zavést do pamìti Vaše tajné èíslo (jiné než 0000, aby bylo možné pøístroj pozdìji zablokovat) a tím zmìnit standartní heslo Zmìna hesla volte požadované èíslo úèastníka. Nikdo se nehlásí nebo slyšíte obsazovací tón. Stlaète tlaèítko SET, potom stlaète tlaèítko RD/P. Tím se volené èíslo uchovalo jako záznam. Do pamìti se uloží jen èíslo o maximální délce 30 èíslic. Pøi pokusu o uložení delšího èísla se pamì vymaže. Vyvolání rozšíøené opakované volby (èíslo ze záznamu) stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko pro zmìnu hesla. Zadejte dosavadní 4-místné heslo (0000 na novém pøístroji). Pøi každé èíslici zmizí jedna èárka na displeji. Zadejte nové heslo (napø ) Zadejte svoje nové heslo ješte jednou. Pøi každém zatlaèení tlaèítka zmizí jedna èíslice Stlaète tlaèítko SET pro uložení nového hesla. stlaète tlaèítko SET. Pøi používání zamykání telefonu se doporuèuje zajistit pøipojení telefonu zablombováním v místì telefonní zásuvky a zástrèky pøívodní šnùry pøed použitím telefonu nežádoucí Potom stlaète tlaèítko RD/P. Probìhne volba èísla uloženého jako záznam. Zapomnìli jste heslo? V tomto pøípade se obra te na svého dodavatele, resp. pøi vìtší trpìlivosti zadejte postupnì rùzné kombinace 4-místného èísla Èíslo zùstává uschované do té doby, než do záznamu neuložíte nové èíslo. 8 3

13 Telefonování s hlasitým pøíposlechem Volba úèastníka na pøístroji Hlasitý pøíposlech je druh provozu telefonního pøístroje s použitím mikrotelefonu a zapnutým reproduktorem. V tomto pøípadì je možné hovoøi jen pomocí mikrotelefonu, prièemž zapnutý reproduktor umožòuje ostatním pøítomným v místnosti "pøíposlech" hlasu telefonního partnera. Hlasitá volba Kvùli vyššímu komfortu telefonování je výhodné využít vlastnost tohoto telefonního pøístroje a tou je "hlasitá volba". Stlaète tlaèítko SPEAKER a podržte ho, dokud se nerozsvítí displej. Volte èíslo úèastníka, napø Po navázaní spojení (volaný úèastník se ozve pøes zabudovaný reproduktor), zvednìte mikrotelefon. Reproduktor sa automaticky vypne, èímž telefon pøejde na "tichý" provoz. Teï mùžete pokraèova v hovoru. Když v dobì stlaèení tlaèítka SPEAKER položíte mikrotelefon, telefonní pøístroj se pøivede do stavu "hlasitého pøíposlechu s položeným mikrotelefonem". Pøíposlech hovoru jinými osobami Probíha hovor. Stlaète tlaèítko SPEAKER. Prostøednictvím reproduktoru teï osoby v místnosti poslouchají telefonní rozhovor. Vo¾ba z pamìti Kapacita každé z 2 pamìtí (2 pøímé + 0 nepøímých) je 20 èíslic. Pokud je poèet vkládaných èíslic vìtší než 20, v pamìti zùstáva 20 nejdøíve zadaných èíslic.. Volba z pøímé pamìti M2 stlaète jedno z tlaèítek M nebo M2. Pokud v pamìti není uložené žádné èíslo (na displeji se objeví znak prázdné pamìti), postupujte podle odstavce "Uložení èísla do pamìti" (str. 0). 2. Volba z nepøímé pamìti stlaète tlaèítko MEMO. Stlaète tlaèítko èíslice 0-9. (stlaèením pouze jediného tlaèítka) (stlaèením dvou tlaèítek) Pokud v pamìti není uložené žádné èíslo (na displeji se objeví znak prázdné pamìti), postupujte podle odstavce "Uložení èísla do pamìti" (str. 0). Dalším stlaèením tlaèítka SPEAKER se reproduktor zase vypne. Nastavení hlasitosti reproduktoru Stlaète tlaèítko SPEAKER, potom stlaète tlaèítko "plus" nebo "mínus". Pøi každém stlaèení tlaèítka "plus" nebo "mínus" se hlasitost reproduktoru zvýší nebo sníží. K dispozici je 6 stupòù hlasitosti. 2 9

14 Volba úèastníka na pøístroji Volba úèastníka na pøístroji Uložení èísla do pamìti.uložení èísla do pøímé pamìti M2 stlaète jedno z tlaèítek M nebo M2. Pokud pamì není prázdná, objeví se na displeji èíslo, v opaèném pøípade se zobrazí symbol pro prázdnou pamì ( ). Zadejte èíslo které chcete uložit (max. 20 èíslic). Staré èíslo se automaticky pøemaže. Pokud jste se v daném okamžiku zmýlili, stlaète tlaèítko LOCK a danou sestavu èíslic zadejte znovu. (Pomocí tlaèítka LOCK je možno postupnì vymazat všechny pamìti). Stlaète tlaèítko SET. Nové èíslo je teï pøiøazené k dané pamìti M2. Vypnutí mikrofonu v dobì hovoru Nìkdy je žadoucí, aby telefonní partner krátkodobì neslyšel o èem v místnosti hovoøíte. Vypnutí mikrofonu je též vhodné použít pøi velkém hluku v místnosti, pøièemž se podstatnì zlepší poslech. MUTE MUTE Probíha hovor. Stlaète tlaèítko MUTE (angl. nìmý). Mikrofon se vypne. Slyšíte svého partnera, ale on Vás neslyší. Tento stav je signalizovaný na displeji. Další stlaèení tlaèítka MUTE obnoví pùvodní stav. Držení linky - funkce hold V pøípadì, že je potøebné se vzdálit od pøístroje a pøitom podávat informaci osobì na opaèné stranì linky o zachování navázaného spojení, je výhodné stlaèit tlaèítko LOCK. Tím se do linky zaène vysílat melodie. Tento stav je signalizovaný na displeji podobnì jako pøi stavu vypnutého mikrofonu, symbolem ( ). Telefon je ve stavu držení linky, který je možné zrušit pouze opìtovným stlaèením tlaèítka LOCK. 2.Uložení èísla do nepøímé pamìti Stlaète tlaèítko SET. Stlaète tlaèítko pamìti (0-9), do které chcete volané èíslo uložit. Doèasná zmìna nastaveného druhu volby Pokud je Váš telefon napojený na sí s impulsní volbou a chcete dálkovì ovláda napø. telefonní záznamník, musíte doèasnì zmìnit impulsní volbu na tónovou volbu (DTMF). Zvednìte mikrotelefon. Zadejte volané èíslo úèastníka. Stlaète tlaèítko SET. Nové èíslo je teï pøiøazené k dané pamìti. Volte èíslo úèastníka. Stlaète tlaèítko " ", tímto jste pøešli na tónovou volbu. Zobrazí se znak " " na displeji. Teï mùžete zadat pøíslušné kódy záznamníku pro požadovanou službu (napø. 3). Pokud náhle položíte mikrotelefon, dojde automaticky k obnovení impulsní volby. 0

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze 2 4 5 6 9 7 8 0 1 3 DIGITAL GHI 7 4 1 TUV 0 5 2 ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení...5 2 SIGNALIZACE...6 2.1 Tóny na poboèce...6 2.2 Vyzvánìní na poboèce...7

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server)

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) návod na použití verze v1.46 a víc www.easytrack.cz OBSAH 1. HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU EASYTRACK... 3 1.1 Hlavní funkce výrobku 1.3 Postup

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém easytrack GPS/GPRS monitorovací systém uživatelský návod www.easytrack.cz OBSAH 1. EASYTRACK INTERNETOVÉ ROZHRANÍ... 3 1.1 Systémové požadavky pro zobrazení www.easytrack.cz 1.2 Pøihlášení 1.3 Uživatelské

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Euro-200TE Uživatelská pøíruèka. verze 1.1

Euro-200TE Uživatelská pøíruèka. verze 1.1 Euro-200TE Uživatelská pøíruèka verze 1.1 Tato pøíruèka neprošla jazykovou úpravou. Tato pøíruèka, stejnì jako kterákoliv její èást nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šíøená bez souhlasu vydavatele.

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. listopadu 1999 Èástka 11 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 91. Jednotné

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR

FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR Vážení zákazníci, v následujícím textu naleznete informace o faxovacím pøístroji. FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR Rozhodli jste se pro faxovací pøístroj, který pomocí inkoustových filmù

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient MEDICTO Group, s.r.o. Za Hanspaulkou 9 160 00 Praha 6 Tel.: 233 338 538 Fax.: 223 310 390 e-mail: info@medicton.com url.: www.medicton.com Vážení zákazníci!

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník e W in P hon Uživatelská prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník Instalace aplikace WinPhone - stavový øádek INSTALACE APLIKACE WINPHONE Spuštìní instalace: 1. Spus te systém Windows (pokud již nebìží).

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více