Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792"

Transkript

1 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání hovoru Pøehled nákladù odcházejících hovorù za urèité období Možnost blokování pøístroje pøi volbì nìkterých èísel

2 Isn 7792 Tarifikátor Prostøednictvím vestavìného tarifikátoru urèeného pro pøíjem tarifních impulsù 6 khz, mùžete na displeji sledovat údaje o cenì hovoru nebo shromáždìné údaje o poètu pøijatých tarifních impulsù a cenì hovoru za rùzná období. Náhradní popisné štítky Dùležité upozornìní: Pro využívání výše uvedené funkce pøístroje je nutné požádat pracovištì pøíslušného oblastního støediska telekomunikací o doplòkovou službu na digitální ústøednì a to: Pøenos tarifních impulsù z ústøedny k úèastníkovi (6 KHz). Opakování volby Pokud je volené èíslo obsazené nebo se volaný úèastník nehlásí, mùžete opakovat pøedcházející volbu (až 30 èíslic) stisknutím jediného tlaèítka. M M M M Rozšíøená opakovaná volba (záznam) Mùžete zajistit, že si pøístroj zapamatuje právì volené èíslo, které lze potom libovolnì Volba z pamìtí Mùžete uložit 2, (resp. 0) èasto používaných volaných èísel, maximálnì s 20 èíslicemi a volit potom každé z nich zatlaèením pouze jediného, (resp. dvou) tlaèítek. Displej Na displeji se zobrazuje volené èíslo, údaj o délce a cenì hovoru, náklady odcházejících volání za urèitá období a jednotlivé stavy pøístroje v daném okamžiku, napø. vyzvánìní, vypnutí mikrofonu, postup pøi zmìnì parametrù pøístroje, atd. M M M M Vyzvánìní Mùžete nastavit hlasitost, melodii vyzvánìní a rychlost vyzvánìcího signálu. Blokování pøístroje Pomocí elektronického zámku je možné zablokovat pøístroj heslem (4-místné èíslo), kterým se zabrání nepovolanému použití telefonu, napø. i pøed volbou telefonních èísel zaèínajících nìkterými sledy èíslic. Hlasitá volba Vestavìný reproduktor Vám umožní uskuteènit volbu a navázání spojení bez zvednutí mikrotelefonu. Pøíposlech Prostøednictvím vestavìného roproduktoru mùžete ostatním osobám v místnosti umožnit poslech hovoru vašeho telefonního partnera. Vypnutí mikrofonu Pokud nechcete, aby Váš telefonní partner v prùbehu hovoru slyšel, mùžete stisknutím jediného tlaèítka vypnout mikrofon. Záruèní a pozáruèní opravy vykonává: v Èeské republice: TESLA Stropkov - Èechy, a.s Dobøenice tel.: , fax: v Slovenské republice: TESLA Stropkov, a.s. Oddelenie technických služieb 09 2 STROPKOV tel.: , fax: VNF B 266/C ÚVOD 23

3 Struèný návod Zmìna hesla Úplné zablokování, resp. odblokování pøístroje odblokovat Uložení èísla pro dìtskou volbu Vkládaní blokovaných sekvencí èísel Zapínání/vypínání blokování èísel Prohledávání údajù o hovorech za rùzná období Nastavení ceny tarifního impulsu Staré heslo vypnout èásteènì zablokovat Heslo nebo nebo Heslo Heslo Heslo Nové èíslo dìtské volby nebo Heslo... Heslo 0 Nové heslo první -4 místná sekvence druhá až devátá -4 místná sekvence zapnout cena tarifního impulsu Nové heslo (potvrzení) úplnì zablokovat 2 Obsah Úvod Celkový pohled Uvedení do provozu Upevnìní na stìnu... Pøipojení pøístroje... 2 Popisný štítek... 2 Základní nastavení Nastavení impulsní nebo tónové volby... 3 Nastavení hlasitosti vyzvánìní... 4 Nastavení rychlosti melodie vyzvánìní... 5 Nastavení melodie vyzvánìní... 5 Nastavení délky flash... 6 Použití tlaèítka RECALL... 6 Volba úèastníka na pøístroji Volba z tlaèítkové èíselnice... 7 Funkce mezisériové mezery - PAUZA... 7 Opakování volby... 8 Uložení èísla pro rozšíøenou opakovanou volbu do pamìti (záznam)... 8 Vyvolání rozšíøené opakované volby (èíslo ze záznamu))... 8 Volba z pamìtí... 9 Uložení èísla do pamìti... 0 Vypnutí mikrofonu v dobì hovoru... Držení linky - funkce HOLD... Doèasná zmìna nastaveného druhu volby... Telefonování s hlasitým pøíposlechem Hlasitá volba... 2 Pøíposlech hovoru jinými osobami... 2 Nastavení hlasitosti reproduktoru... 2 Heslo a blokovaní na pøístroji Zmìna hesla... 3 Zapomnìli jste heslo?... 3 Úplné zablokování, resp. odblokování pøístroje... 4 Pøezkoušení a uložení èísla pro tísòové volání... 5 Použití detské volby... 5 Vkládání blokovaných sekvencí... 6 Zapínání/vypínání blokování èísel... 7 Volba blokovaných sekvencí èíslic... 7 Tarifikátor a sledování nákladù Nastavení ceny jednoho tarifního impulsu... 8 Sledovaní ceny a doby trvání hovoru... 9 Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za poslední hovor... 9 Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za urèité období Struèný návod... 2 Náhradní popisné štítky OBSAH

4 Isn 7792 Struèný návod Nastavení parametrù vyzvánìní pøi položeném mikrotelefonu Uložení èísla do pøímé pamìti Jedno z tlaèítek: 0-3 hlasitost 4-7 rychlost 8-9 melodie Mi Volba z pøímé pamìti Telefonní èíslo Mi SET MEM 0-9 M M2 CHARGE LOCK RD / P MUTE RECALL HIGH LOW SPEAKER Uložení èísla do nepøímé pamìti Èíslo pamìti Volba z nepøímé pamìti Èíslo pamìti Telefonní èíslo Nastavení impulsní nebo tónové volby - impusní volba 2 - tónová volba Funkèní prvky Displej 2 SET-nastavení, uložení 3 MEM 0-9 -výbìr z nepøímých pamìtí 4 LOCK - blokování, resp. hold 5 RD/P - opakování volby, resp. pauza 6 MUTE - vypnutí mikrofonu 7 RECALL - "flash" 8 HIGH - zesílení 9 LOW -zeslabení 0 SPEAKER - reproduktor M,M2 -pøímé pamìti 2 CHARGE -poplatek za poslední hovor Význam symbolù na displeji = stav pro zmìnu parametrù = opakování volby = práce s pamìtí = impulsní volba = tónová volba = reproduktor je zapnutý = pøístroj je zablokovaný = provozuschopný stav = s tlaèené tla èítko pø i tó nové vo lbì = s tlaèené tla èítko pø i tó nové vo lbì = stlaèené tlaèítko Recall = pauza = prázdná pamì = pøístroj je blokovaný CELKOVÝ POHLED 2

5 Tarifikátor a sledování nákladù Uvedení do provozu Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za urèité období Kdykoliv si mùžete udìlat pøehled o údajích za hovory uskuteènìné v urèitém období. Tento pøehled není spøístupnìný osobám, které neznají heslo. Upevnìní na stìnu Telefonní pøístroj je od výrobce dodávaný pro stolní použití. V pøípade, že je pro Vás výhodné ho použít jako nástìnný, je tøeba dodržet následující postup. Pomocí ostrého pøedmìtu (napø. malým šroubováèkem) stlaète pøidržovací kontakt pøes otvor, èímž uvolníte záchytný držák. stlaète tlaèítko LOCK 5 a tlaèítko "5". Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objaví speciální údaj ("special"- SP) o poètu tarifních impulsù a cenì hovorù za urèité období (napø. den, týden a pod.), kterého délka závisí na Vás. Tento údaj mùže být pro Vás zajímavý, když si chcete udìlat pøehled o poplatcích za hovory uskuteènìné v dobì Vaší nepøítomnosti. Napø. pøed Vaším odchodem si vynulujete tento registr stlaèením tlaèítka LOCK. Pootoète záchytný držák o 80 a znovu ho vložte tak, jak je to uvedené na obrázku. Stlaèením tlaèítka HIGH se na displeji objeví údaj o poètu tarifních impulsù a cenì hovorù za poslední mìsíc. Na zaèátku každého mìsíce je však tøeba vynulovat tento údaj stlaèením tlaèítka LOCK! 2 x šroubek samoøezný 5 cm Drevený špalík, resp. plastová pøíchytka Na stìnu ve výšce asi,5 m nad podlahou namontujte šroubky v pøedepsané vzdálenosti podle obrázku tak, aby telefon po zavìšení pøiléhal ke stìne. nebo Ïalším stlaèením tlaèítka HIGH se na displeji objeví celkový údaj ("total") o cenì za všechny hovory od zprovoznìní Vašeho telefonního pøístroje. Tento údaj není možné nulovat. Kdykoliv se mùžete v pøehledu údajù vrátit na pøedcházejíci údaj stlaèením tlaèítka LOW. Stlaète tlaèítko SET pro uložení nulových hodnot pro daný údaj v pamìti nebo jednoduše položte mikrotelefon když jste si jednotlivé údaje pouze prohlíželi. obr. obr. 2 Nasaïte telefon na šroubky do upevòovacích otvorù na spodním krytu pøístroje (viz obr. na str.2) a zasuòte ho smìrem dolù (obr. ). Mikrotelefón v dobì hovoru mùžete položit bez pøerušení spojení (obr.2) 20

6 Uvedení do provozu Pøipojení pøístroje. Spirálová mikrotelefonní šòùra - Delší rovný konec spirálové šòùry zasuòte do menší zásuvky (oznaèené ) ve spodní èásti pøístroje až slyšitelnì zapadne a potom zasuòte šòùru pod pøíchytku.opaèný konec šòùry zasuòte do mikrotelefonu. 2.Pøívodní šòùra -Zástrèku zasuòte do vìtší zásuvky ve spodní èásti pøístroje až slyšitelnì zapadne. Šòùru vložte do vodícího kanálku. -Opaèný konec šòùry zasuòte do Vaší zásuvky telefonního rozvodu. Tarifikátor a sledování nákladù Sledování ceny a doby trvání hovoru Uskuteènili jste volbu èísla úèastníka. Pøibližnì 6 vteøin po ukonèení volby se vlevo na displeji automaticky spustí údaj o délce hovoru a vpravo se zobrazí aktuální cena za telefonní spojení. Pokud si v dobì hovoru potøebujete napø. uložit nìjaké èíslo do pamìti, èas a cena bìží dál i když se údaj nezobrazuje na displeji. vodicí kanálek pøívodní šnùry Prohledávaní ceny a poètu tarifních impulsù za poslední hovor Když si potøebujete udìlat pøehled údajù za poslední hovor postupujte následovnì. Zvednìte mikrotelefon nebo stlaète tlaèítko SPEAKER, vstup pøívodní šnùry vstup mikrotelefonní šnùry pøíchytka mikrotelefonní šnùry CHARGE stlaète tlaèítko CHARGE (angl. "charge"= poplatek, cena). Vlevo na displeji sa objeví poèet tarifních impulsù a vpravo cena posledního hovoru. Teï mùžete zavìsit nebo uskuteènit volbu úèastnického èísla. upevòovací otvory pro zavìšení pøístroje na stìnu Popisný štítek Na popisný štítek kromì vlastního telefonního èísla zapisujte jen nejpotøebnìjší údaje (jména a úèastnická èísla). Náhradní štítky pro popis najdete na posledním listu tohoto návodu. Když potøebujete použít jeden z nich, napø. kvùli zmìnì údajù, vystøihnìte ho a zakryjete prùhlednou fólií. 2 9

7 Tarifikátor a sledování nákladù Základní nastavení Váš telefonní pøístroj obsahuje vestavìný tarifikátor pro pøíjem tarifních impulsù 6 khz, které pøicházejí z telefonní ústøedny. Cena hovoru je úmìrná poètu pøijatých tarifních impulsù. Nastavení impulsní nebo tónové volby Standartnì je nastavena impulsní volba. Impulsní volbu je možno zmìnit na tónovou (DTMF=Dual-Tone Multi-Frequency dialing) v pøípadì, když si to žádá ústøedna na kterou je pøipojený Váš pøístroj. Nastavení ceny jedného tarifního impulsu Kvùli správnému zobrazování nákladù za jednotlivé hovory na displeji, je nutné nastavit cenu jednoho tarifního impulsu na hodnotu, která je momentálnì daná správcem telekomunikaèní sítì nebo na Vami požadovanou hodnotu. potom tlaèítko, potom tlaèítko, a potom: 6 stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko "6". Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objeví pùvodní cena tarifního impulsu (angl. tariff = tarif). Zadejte cenu jednoho tarifního impulsu (napø. pro cenu 2.0 Sk zadejte 020). jedno z tlaèítek: pro impulsní volbu 2 pro tónovou volbu Znovu zatlaète tlaèítko SET Položte mikrotelefon. Stlaète tlaèítko SET pro uložení nové ceny impulsù v pamìti. 8 3

8 Základní nastavení Heslo a blokování na pøístroji Nastavení hlasitosti vyzvánìní V dobì vyzvánìní telefonu je toto signalizováno i na displeji. Tyto údaje jsou na displeji pouze po dobu vyzvánìní. Zapínaní/vypínaní blokování èísel Stupeò hlasitosti vyzvánìní se zobrazí nad symbolem. Nad symbolem se zobrazí nastavená melodie vyzvánìní. Rychlost resp. frekvence melodie vyzvánìní se zobrazí symbolem. Hlasitost mùžete nastavit dvìma zpùsoby: 0 3. nastavení hlasitosti vyzvánìní v okamžiku vyzvánìní: V okamžiku vyzvánìní pøi položeném mikrotelefonu stlaète jedno z tlaèítek Stlaèení tlaèítka 0 nastaví minimální hlasitost vyzvánìní, (na displeji se zobrazí nad symbolem znak ). Stlaèením tlaèítek nebo 2 se nastaví hlasitost mezi krajními mezemi. Stlaèením tlaèítka 3 se nastaví maximální hlasitost vyzvánìní. 4 0 stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko "4". Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji sa objeví Vaš poslední stav blokovaní pøístroje. Stlaète tlaèítko "0" pro vypnutí blokování èísel. Stlaète tlaèítko "" pro zapnutí blokování èísel. Stlaète tlaèítko SET. Teï je zapnuté / vypnuté blokování všech zadaných blokovaných sekvencí èísel. 2. nastavení hlasitosti vyzvánìní v klidu: 0 3 zatlaète tlaèidlo. Stlaète jedno s tlaèítek 0 3. Stlaèením tlaèítka 0 se nastaví minimální hlasitost vyzvánìní. Stlaèením tlaèítek nebo 2 se nastaví hlasitost mezi krajními mezemi. Stlaèením tlaèítka 3 se nastaví maximální hlasitost vyzvánìní. Nakonec stlaète tlaèítko SET pro uložení nastavené hodnoty do pamìti. 4 Volba blokovaných sekvencí èíslic Chcete volit èíslo, které zaèíná blokovanou sekvencí èíslic, napø Když sa shodují první èíslice s èísly nìkteré blokované sekvence, je volba po odvolení dané sekvence ukonèená. Na displeji se objeví OFF (vypnuto). Stlaèení jakéhokoliv tlaèítka je ignorováno (i tlaèítko SPEAKER, proto pøi hlasité volbì zvednìte a položte mikrotelefon). Laskavì položte mikrotelefon. 7

9 Heslo a blokování na pøístroji Základní nastavení Mùžete zablokovat volbu nìkterých èísel, napø. "00" pro volání do zahranièí. Je možné naprogramovat maximálnì 9 blokovaných sekvencí, pøièemž jedna sekvence mùže obsahovat až 4 èíslice. Vkládaní blokovaných sekvencí Nastavení rychlosti melodie vyzvánìní. Rychlost melodie vyzvánìní je možné nastavit na jednu ze ètyøech úrovní (4...7) a to podobnì jako hlasitost vyzvánìní.. nastavení rychlosti melodie vyzvánìní v okamžiku vyzvánìní: V okamžiku vyzvánìní (pøi položeném mikrotelefonu stlaète jedno z tlaèítek stlaète tlaèítko LOCK 4 Stlaèením tlaèítka 4 se nastaví nejpomalejší rychlost melodie. Podobnì mùžete stlaèit tlaèítka 5, 6, 7. 3 a tlaèítko "3". 2. nastavení rychlosti melodie vyzvánìní v klidu: Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objeví. místo pro zadání blokované sekvence èíslic. Vlevo se zobrazí poøadové èíslo, vpravo blokované èíslo nebo ( ), pokud ještì nebylo žádné zadané. stlaète tlaèítko. Stlaète jedno z tlaèítek Zadejte první blokovanou sekvencí èísel, napø. 00. Stlaète tlaèítko HIGH. Objeví se 2. místo pro zadání blokované sekvence èíslic. 4 Stlaèením tlaèítka 4 se nastaví nejpomalejší rychlost melodie. Podobnì mùžete stlaèit tlaèítka 5, 6, 7. Nakonec stlaète tlaèítko SET pro uložení nastavení hodnoty do pamìti. Zadejte druhou blokovanou sekvenci èísel, napø Podobným spùsobem mùžete zadat i další blokované sekvence, prièemž se kdykoliv mùžete vrátit na pøedcházejíci sekvenci prostøednictvím tlaèítka LOW a vymazat je prostøednictvím tlaèítka LOCK. Stlaète tlaèítko SET pro uložení jednotlivých sekvencí. Skuteèné zablokování èísel vyvoláte postupem popsaným v odstavci "Zapínaní/vypínaní blokovaných èísel" (na následujíci stranì). Až potom je volba èísel zaèínající napø. sekvencemi 00 nebo 097, zablokovaná. Nastavení melodie vyzvánìní. Mùžete si nastavit jednu z dvou melodií (tlaèítkem s èíslici 8 nebo 9). Postup nastavení melodie je shodný s postupy pro nastavení hlasitosti, resp. rychlosti melodie vyzvánìní. Témìø všechna nastavení uvedená v tomto návodì, zaèínající stlaèením tlaèítka SET, musí stlaèením tohoto tlaèítka zaèít i skonèit. Posledním stlaèením se provádìná zmìna uloží do pamìti. Pokud by Vaše akce nebyla ukonèená stlaèením tlaèítka SET, Vaše volba by se neuložila do pamìti a v platnosti by zùstalo pøedcházející nastavení. Pokud chcete svoje nastavování pøerušit, jednoduše položte mikrotelefon. Místo zvednutí mikrotelefonu mùžete též stlaèit tlaèítko SPEAKER. 6 5

10 Základní nastavení Dìtská volba Nastavení délky flasch Pokud je váš telefon pøipojený k poboèkové ústøednì, která poskytuje rùzné dodatkové služby pøi stlaèení tlaèítka FLASCH (napø. pøesmìrování hovorù, konference a pod.), je tøeba nastavit délku tohoto kalibrovaného pøerušení linky podle požadavkù dané ústøedny. (Standartnì je v pøístroji nastavena délka flasch 00 ms). Postup je následující: Svùj telefon mùžete nastavit tak, aby kdokoliv mohl lehce uskuteènit dìtskou volbu. Napøíklad Vaše dítì Vám tímto zpùsobem mùže zavolat ke známým. Pøezkoušení a uložení èísla pro dìtskou volbu zatlaète tlaèítko SET, potom zatlaète tlaèítko RECALL. Zatlaète pøíslušné tlaèítko: - 80 ms ms 2-00 ms ms 3-50 ms ms ms ms Napø. tlaèítko 8 nastaví délku flash na 600 ms. Zatlaète tlaèítko SET pro uložení nastavené hodnoty do pamìti. Nastavení délky flash se uživateli nedoporuèuje mìnit. Zmìnu délky flash doporuèujeme vykonat pracovníkem spojù, který Vám pro Vaši poboèkovou ústøednu nastaví správnou délku flash. 2 stlaète tlaèítko LOCK (telefon musí být odblokovaný), a tlaèítko "2" pro pøístup k èíslu dìtské volby. Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Pokud bylo uložené èíslo pro dìtskou volbu, objeví se na displeji. Pokud nebylo, zobrazí se ( ) jako dùkaz prázdné pamìti. Pokud teï stlaèíte tlaèítko SET, pøezkoušeli jste èíslo dìtské volby, aniž by jste ho zmìnili. Pro uložení nového èísla dìtské volby pokraèujte bez stlaèení tlaèítka SET takto: Zadejte (nové) èíslo dìtské volby, napø (max. 20 èíslic). Stlaète tlaèítko SET. Použití tlaèítka RECALL Pomocí tlaèítka mùžete využít nìkterou ze služeb Vaší telefonní ústøedny na kterou je Váš pøístroj pøipojený, pokud jsou takové služby pro uživatele zpøístupnìné (napø. pøesmerování volání a pod.). Postup pro zrušení èísla dìtské volby je podobný. Rozdíl je jen v tom, že místo zadání nového èísla stlaèíte tlaèítklo LOCK. Použití dìtské volby telefon musí být úplnì zablokovaný ( )! Stlaète tlaèítko s libovolnou èíslici. Tím se okamžitì zaène volba èísla dìtské volby. Tato obsluha umožòuje i malým dìtem a postiženým uskuteènit dìtskou volbu. 6 5

11 Heslo a blokování pøístroje Volba úèastníka na pøístroji Mùžete rozhodovat o tom, kdo smí z Vašeho pøístroje telefonovat a zablokovat ho proti použití nepovolanými osobami. Úplné a èásteèné zablokování, resp. odblokování telefonu Volba z tlaèítkové èíselnice Zvednìte mikrotelefon. Volte èíslo úèastníka, napø Po ukonèení hovoru položte mikrotelefon. (Pøesvìdète se o správnosti uložení mikrotelefonu - displej zhasne.) 0 2 stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko 0. Zadejte svoje heslo (pøi zadání každé èíslice zmizí jedna èárka na displeji). Na displeji se objeví Váš poslední stav blokování pøístroje. Stlaète tlaèítko pro èásteèné zablokování telefonu. Pri èásteèném zablokování telefonu je možná volba pouze z pamìtí (ze 2 pøímých - M, M2 a z 0 nepøímých, do kterých je možné si pøedem uložit kromì jiných i èísla tísòových volání, napø. 50, 55, 58 a pod.). Programovaní pøístroje, resp. zmìna hodnot v pamìti pøístroje v takovém stavu, není možné. Stlaète tlaèítko "2" pro úplné zablokování telefonu. Pøi úplném zablokovaní telefonu není možné ani volat ani programovat. Pokud ale bylo nastavené èíslo dìtské volby, probìhne její volba ihned po prvním zatlaèení libovolného tlaèítka. Na displeji se zobrazí maximálnì 6 èíslic; ruènì je však možné zadat libovolnì dlouhé èíslo. Funkce mezisériové mezery - PAUZA Pauza se používa na oddìlení jednotlivých sérií èíslic voleného telefonního èísla, když je potøebné poèkat na odezvu telefonní ústøedny (napø. je výhodné ji zaøadit pøi mezimìstském styku po volbì èíslice 0, resp. po smìrovém èísle). Používa se pøi impulsní volbì. Stlaèením tlaèítka se zajistí vložení pauzy v trvání asi 3 vteøin, i když bude hned následovat stlaèení dalších tlaèítek volby. Takto navolené pauzy (mùže jich být i víc) se uchovají i v pamìti pro opakování volby, resp. je možné je uložit i v kterékoliv pamìti pro úèastnická èísla. Poèet vložených pauz je na úkor poètu vložených èíslic v pamìti. volte mezinárodní smìrové èíslo napø. 0049, stlaète tlaèítko RD/P pro vložení pauzy, pokraèujte ve vo¾bì èísla voleného úèastníka. 0 Stlaète tlaèítko "0" pro odblokování telefonu. Stlaète tlaèítko SET pro uložení nového stavu blokování telefonu. Symbol ( ) na displeji znázoròuje, že telefon je zablokovaný. 4 Volba úèastníka s položeným mikrotelefonem Stlaète tlaèítko SPEAKER a podržte ho dokud se nerozsvítí displej. Volte èíslo úèastníka, napø Po navázaní spojení (akustická signalizace pøes zabudovaný reproduktor) zvednìte mikrotelefon a zaènìte hovor. V opaèném pøípadì stlaète tlaèítko SPEAKER. 7

12 Volba úèastníka na pøístroji Heslo a blokování na pøístroji Opakování volby stlaète tlaèítko RD/P pro opakování volby. Automaticky tím dojde k volbì posledního voleného èísla (s maximální délkou 30 èíslic.) Pokud je poèet èíslic vìèší než 30, do pamìti Redial se neuloží žádne èíslo a na displeji se objeví znak prázdné pamìti ( ). Uložení èísla pro rozšíøenou opakovanou volbu do pamìti (záznam) Váš pøístroj je vybavený elektronickým zámkem. Pro blokování resp. odblokovaní telefonu je nutné zavést osobní tajné èíslo (vždy 4-místné), t.j. heslo, kterým se zabrání nepovolanému použití telefonu. Pøi dodání pøístroje je toto heslo nastavené na kód Dùležité upozornìní: Hned po zakoupení pøístroje Vám doporuèujeme zavést do pamìti Vaše tajné èíslo (jiné než 0000, aby bylo možné pøístroj pozdìji zablokovat) a tím zmìnit standartní heslo Zmìna hesla volte požadované èíslo úèastníka. Nikdo se nehlásí nebo slyšíte obsazovací tón. Stlaète tlaèítko SET, potom stlaète tlaèítko RD/P. Tím se volené èíslo uchovalo jako záznam. Do pamìti se uloží jen èíslo o maximální délce 30 èíslic. Pøi pokusu o uložení delšího èísla se pamì vymaže. Vyvolání rozšíøené opakované volby (èíslo ze záznamu) stlaète tlaèítko LOCK a tlaèítko pro zmìnu hesla. Zadejte dosavadní 4-místné heslo (0000 na novém pøístroji). Pøi každé èíslici zmizí jedna èárka na displeji. Zadejte nové heslo (napø ) Zadejte svoje nové heslo ješte jednou. Pøi každém zatlaèení tlaèítka zmizí jedna èíslice Stlaète tlaèítko SET pro uložení nového hesla. stlaète tlaèítko SET. Pøi používání zamykání telefonu se doporuèuje zajistit pøipojení telefonu zablombováním v místì telefonní zásuvky a zástrèky pøívodní šnùry pøed použitím telefonu nežádoucí Potom stlaète tlaèítko RD/P. Probìhne volba èísla uloženého jako záznam. Zapomnìli jste heslo? V tomto pøípade se obra te na svého dodavatele, resp. pøi vìtší trpìlivosti zadejte postupnì rùzné kombinace 4-místného èísla Èíslo zùstává uschované do té doby, než do záznamu neuložíte nové èíslo. 8 3

13 Telefonování s hlasitým pøíposlechem Volba úèastníka na pøístroji Hlasitý pøíposlech je druh provozu telefonního pøístroje s použitím mikrotelefonu a zapnutým reproduktorem. V tomto pøípadì je možné hovoøi jen pomocí mikrotelefonu, prièemž zapnutý reproduktor umožòuje ostatním pøítomným v místnosti "pøíposlech" hlasu telefonního partnera. Hlasitá volba Kvùli vyššímu komfortu telefonování je výhodné využít vlastnost tohoto telefonního pøístroje a tou je "hlasitá volba". Stlaète tlaèítko SPEAKER a podržte ho, dokud se nerozsvítí displej. Volte èíslo úèastníka, napø Po navázaní spojení (volaný úèastník se ozve pøes zabudovaný reproduktor), zvednìte mikrotelefon. Reproduktor sa automaticky vypne, èímž telefon pøejde na "tichý" provoz. Teï mùžete pokraèova v hovoru. Když v dobì stlaèení tlaèítka SPEAKER položíte mikrotelefon, telefonní pøístroj se pøivede do stavu "hlasitého pøíposlechu s položeným mikrotelefonem". Pøíposlech hovoru jinými osobami Probíha hovor. Stlaète tlaèítko SPEAKER. Prostøednictvím reproduktoru teï osoby v místnosti poslouchají telefonní rozhovor. Vo¾ba z pamìti Kapacita každé z 2 pamìtí (2 pøímé + 0 nepøímých) je 20 èíslic. Pokud je poèet vkládaných èíslic vìtší než 20, v pamìti zùstáva 20 nejdøíve zadaných èíslic.. Volba z pøímé pamìti M2 stlaète jedno z tlaèítek M nebo M2. Pokud v pamìti není uložené žádné èíslo (na displeji se objeví znak prázdné pamìti), postupujte podle odstavce "Uložení èísla do pamìti" (str. 0). 2. Volba z nepøímé pamìti stlaète tlaèítko MEMO. Stlaète tlaèítko èíslice 0-9. (stlaèením pouze jediného tlaèítka) (stlaèením dvou tlaèítek) Pokud v pamìti není uložené žádné èíslo (na displeji se objeví znak prázdné pamìti), postupujte podle odstavce "Uložení èísla do pamìti" (str. 0). Dalším stlaèením tlaèítka SPEAKER se reproduktor zase vypne. Nastavení hlasitosti reproduktoru Stlaète tlaèítko SPEAKER, potom stlaète tlaèítko "plus" nebo "mínus". Pøi každém stlaèení tlaèítka "plus" nebo "mínus" se hlasitost reproduktoru zvýší nebo sníží. K dispozici je 6 stupòù hlasitosti. 2 9

14 Volba úèastníka na pøístroji Volba úèastníka na pøístroji Uložení èísla do pamìti.uložení èísla do pøímé pamìti M2 stlaète jedno z tlaèítek M nebo M2. Pokud pamì není prázdná, objeví se na displeji èíslo, v opaèném pøípade se zobrazí symbol pro prázdnou pamì ( ). Zadejte èíslo které chcete uložit (max. 20 èíslic). Staré èíslo se automaticky pøemaže. Pokud jste se v daném okamžiku zmýlili, stlaète tlaèítko LOCK a danou sestavu èíslic zadejte znovu. (Pomocí tlaèítka LOCK je možno postupnì vymazat všechny pamìti). Stlaète tlaèítko SET. Nové èíslo je teï pøiøazené k dané pamìti M2. Vypnutí mikrofonu v dobì hovoru Nìkdy je žadoucí, aby telefonní partner krátkodobì neslyšel o èem v místnosti hovoøíte. Vypnutí mikrofonu je též vhodné použít pøi velkém hluku v místnosti, pøièemž se podstatnì zlepší poslech. MUTE MUTE Probíha hovor. Stlaète tlaèítko MUTE (angl. nìmý). Mikrofon se vypne. Slyšíte svého partnera, ale on Vás neslyší. Tento stav je signalizovaný na displeji. Další stlaèení tlaèítka MUTE obnoví pùvodní stav. Držení linky - funkce hold V pøípadì, že je potøebné se vzdálit od pøístroje a pøitom podávat informaci osobì na opaèné stranì linky o zachování navázaného spojení, je výhodné stlaèit tlaèítko LOCK. Tím se do linky zaène vysílat melodie. Tento stav je signalizovaný na displeji podobnì jako pøi stavu vypnutého mikrofonu, symbolem ( ). Telefon je ve stavu držení linky, který je možné zrušit pouze opìtovným stlaèením tlaèítka LOCK. 2.Uložení èísla do nepøímé pamìti Stlaète tlaèítko SET. Stlaète tlaèítko pamìti (0-9), do které chcete volané èíslo uložit. Doèasná zmìna nastaveného druhu volby Pokud je Váš telefon napojený na sí s impulsní volbou a chcete dálkovì ovláda napø. telefonní záznamník, musíte doèasnì zmìnit impulsní volbu na tónovou volbu (DTMF). Zvednìte mikrotelefon. Zadejte volané èíslo úèastníka. Stlaète tlaèítko SET. Nové èíslo je teï pøiøazené k dané pamìti. Volte èíslo úèastníka. Stlaète tlaèítko " ", tímto jste pøešli na tónovou volbu. Zobrazí se znak " " na displeji. Teï mùžete zadat pøíslušné kódy záznamníku pro požadovanou službu (napø. 3). Pokud náhle položíte mikrotelefon, dojde automaticky k obnovení impulsní volby. 0

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) Britta

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta 21.12.99 35a-vts.fm P 35 - pro, tsche., A31008-H4100-A17-1-2D19 Přehled 1 Infračervený port (pro komunikaci s PC) Indikátory na displeji Intenzita signálu, nabití akumulátoru. Levá boční tlačítka Nastavení

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1 Instalace SIM karty 5.2 Baterie a napájení 5.3 Zapnutí pøístroje

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více