PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Bakalářská práce. Finanční management Šimon Nohavica

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Bakalářská práce. Finanční management. 2009 Šimon Nohavica"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY Bakalářská práce Finanční management 2009 Šimon Nohavica

2 Prohlašuji, že jsem celou práci vypracoval samostatně. V Olomouci dne 21. července i

3 Děkuji vedoucímu práce Mgr. Jiřímu Zacpalovi, Ph.D. za věcné rady a připomínky při řešení zadaného úkolu a panu Bc. Josefu Čermákovi za pomoc při řešení. ii

4 Obsah 1 ÚVOD CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ZPŮSOB ŘEŠENÍ FTP UŽIVATELS KÁ ČÁST INSTALACE PROGRAMU SPUŠTĚNÍ APLIKACE Vytvoření nového uživatele Typy uživatelský účtů HLAVNÍ OKNO APLIKACE Textová část Testová část Menu aplikace Změna hesla Předvolby Stavový řádek ZÁVĚREČNÝ TEST ADMINIS TRÁTORS KÁ ČÁS T ZMĚNA FTP ZMĚNIT HESLO AKTUALIZACE ÚDAJE Z FTP VYTVOŘIT TEST UPRAV ÚROVEŇ NÁZVY SOUBORŮ Název kapitol Název testu PROGRAMÁTORS KÁ ČÁST POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROGRAMU Formulář login.vb Hlavní procedury a funkce login.vb Formulář vytvor_uzivatele.vb Formulář finman.vb Hlavní procedury a funkce finman.vb Modul ftp_pristup.vb Module_xor.vb Modul spolecne_fce.vb Modul testovani.vb Hlavní procedury a funkce testovani.vb Modul komprese.vb Formulář komprim.vb Formulář tabulka.vb ZÁVĚR CONCLUS IONS POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE PŘÍLOHY SEZNAM OBRÁZKŮ i

5 1 Úvod Tato aplikace byla vytvořena jako podpůrná učební pomůcka pro studenty předmětu Finanční management na katedře aplikované ekonomie, Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem disciplíny je uvést posluchače do základní problematiky finančního řízení a vztahů, které s touto činností souvisí, a to v podobě vymezení základních pojmů a jejich aplikace v konkrétní činnosti podniku prostřednictvím zadaných úkolů k samostatnému řešení. [4] 1.1 Cíle bakalářské práce Vytvoření výukového programu pro předmět Finanční management. Aplikace by měla obsahovat výukovou část, ve které by byla popsána teorie. Poslední část tvoří testovací část. Měla by existovat možnost testy ukládat a hodnotit. Aplikace by měla obsahovat lektorskou část pro editaci textů a testů. 1.2 Způsob řešení Celá aplikace je řešena tak, aby ji bylo možno ihned po nainstalování používat bez jakéhokoliv nastavování. Mezi hlavní přednosti aplikace patří, že není vázána pouze na jeden konkrétní počítač, ale po založení účtu je možné přihlásit se z jakéhokoliv počítače s nainstalovanou aplikací a připojeného k internetu. Tento systém je řešen pomocí FTP serveru. Na tomto serveru jsou uloženy veškeré uživatelské účty a aktualizační soubory. Tyto soubory si aplikace může kdykoliv, pokud je zapotřebí, stáhnout a používat. Řešení pomocí FTP serveru jsem zvolil proto, že práce s ním je velmi jednoduchá a jeho dostupnost je možná prakticky odkudkoliv s aktivním připojením k internetu. Faktem ale je, že největší problémy jsem při vytváření aplikace měl právě s komunikací s FTP serverem. A co je to tedy FTP? 1

6 1.2.1 FTP FTP je zkratka anglických slov File Transfer Protocol. Hlavním účelem je přenos souborů mezi počítači. Pro komunikaci a přenos souborů jsou použity porty 20 a 21. Port 21 je vyhrazen pro přenos příkazů mezí FTP serverem a klientem. Přes port 20 se pak přenášejí samotná data. Více o FTP se lze dozvědět například na Wikipedii [5]. 2

7 2 Uživatelská část 2.1 Instalace programu Program je nutné nainstalovat na lokální pevný disk. V závislosti na již nainstalovaných komponentech mohou být pro tuto akci zapotřebí administrátorská práva uživatele. Při instalaci aplikace se může stát, že bude zapotřebí připojení k internetu, aby bylo možné stáhnout komponenty nutné pro správný běh aplikace. Aplikaci je možné používat na systémech Microsoft Windows XP a novější obsahující Microsoft.NET Framework verze 3.5 a novější. 2.2 Spuštění aplikace Při spuštění aplikace se zobrazí dialogové okno vybízející k zadání uživatelského jména a hesla. Viz obrázek 1. Obrázek 1 Přihlašovací dialog Pokud uživatel není zaregistrován, může si pomocí odkazu Vytvořit nového uživatele založit nový účet. 3

8 2.2.1 Vytvoření nového uživatele Každý uživatel je povinen založit si vlastní uživatelský účet. Aby mohl být účet úspěšně vytvořen, je zapotřebí aktivního připojení k internetu. Uživatelský účet se vytváří pomocí přiloženého formuláře, viz obrázek 2. Obrázek 2 Okno pro založení nového uživatele Zde uživatel zadá své jméno, příjmení, uživatelské jméno a heslo. Do polí uživatelské jméno a heslo nelze zadávat znaky #, *, $, /, \ a +. Klepnutím na tlačítko Vytvoř uživatele se vytvoří uživatelský účet na lokálním disku a FTP serveru zároveň. Pokud není navázáno spojení s FTP serverem, není účet vytvořen Typy uživatelský účtů V programu lze vytvořit dva typy účtů: běžný uživatel administrátor Účtů s oprávněním běžného uživatele lze vytvořit neomezený počet (v závislosti na kapacitě FTP serveru). Nejsou na ně kladeny žádné specifické nároky při zadávání identifikačních údajů, vyjma toho, že nelze zadávat znaky, které byly jmenovány v kapitole Vytvoření nového uživatele. Administrátorský účet lze vytvořit pouze jeden jediný. Při vytváření tohoto účtu musí být splněny stejné podmínky jako pro běžné uživatele plus tyto další: 4

9 do pole Jméno je nutno zadat Administrátor do pole Uživ. jméno je zapotřebí vyplnit admin 2.3 Hlavní okno aplikace Po úspěšném přihlášení se uživateli zobrazí hlavní okno aplikace, viz obrázek 3. Při každém spuštění jsou automaticky kontrolovány aktualizace programu, tato možnost se dá nastavit v menu předvolby kapitola Předvolby. Obrázek 3 Hlavní okno aplikace V tomto okně lze vyčíst základní údaje o přihlášeném uživateli, je zde zobrazen seznam kapitol, které má uživatel zpřístupněny k pročítání, a odkaz na test k příslušné kapitole. 5

10 2.3.1 Textová část Tato část programu slouží k pročítání textů. Je zde zobrazen počet kapitol a příslušné podkapitoly, které může uživatel pročítat. Kapitoly, ke kterým má uživatel přístup, jsou závislé na dosažené úrovni. Tato úroveň se dá zvýšit splněním testu, který je přiřazen ke každé kapitole, více v odstavci Testová část. Po kliknutí na název kapitoly v levé části okna se zobrazí příslušný text v pravé části aplikace, viz obrázek 4. Obrázek 4 Pročítání textů Primárním účelem tohoto zobrazení je studování vybraného textu. Sekundárně lze pak s takto zobrazeným textem provádět následují operace: pomocí menu Text se dá zobrazený text zvětšovat nebo zmenšovat pomocí kontextového menu, schovaného pod pravým tlačítkem myši, lze označený text kopírovat do schránky nebo je možné jednoduše zkopírovat celý zobrazený text 6

11 pomocí pole Hledej se dají ve vybrané kapitole vyhledávat zadané výrazy či fráze pro pohodlnější pročítaní je také možno skrýt panel s výběrem kapitol, více v odstavci Menu aplikace Testová část Do této části aplikace se uživatel dostane po vybrání možnosti Test ke kapitole X, kdy X označuje číslo kapitoly. Po zvládnutí všech dílčích testů za každou kapitolou bude na místě Test ke kapitole X zobrazen odkaz na Závěrečný test. Zobrazení aplikace se změní po vzoru, který je znázorněn na obrázku 5. V pravé části okna se zobrazí otázka a k ní příslušné odpovědi, ze kterých uživatel zaškrtnutím políčka vybere tu, kterou považuje za správnou. Dále se zde nachází tlačítka pro posun mezi jednotlivými otázkami, tlačítko pro vyhodnocení testu a informace o tom, na které otázce se uživatel z celkového počtu otázek nachází. Obrázek 5 Testovací část 7

12 Mezi jednotlivými otázkami je možno se libovolně pohybovat a vyplňovat je v jakémkoliv pořadí. Případná změna již zvolené odpovědi se provede pouhým označením jiné možnosti. Po stisknutí tlačítka Vyhodnotit se celý test vyhodnotí. Pokud nebyly zodpovězeny všechny otázky, je možné se k těmto položkám před vyhodnocením vrátit a doplnit je. V případě, že uživatel nedosáhne požadované hranice správných odpovědí, začíná mu běžet 5minutový interval, po který není možno spustit test znovu. Pokud uživatel dosáhne úspěšnosti odpovědí 60% a více, je test považován za splněný Menu aplikace Obrázek 6 - Menu aplikace Menu Soubor obsahuje následující možnosti: Aktualizace tato možnost slouží k manuální aktualizaci za běhu aplikace. Po vybrání této možnosti program vyhodnotí, zda jsou dostupné aktualizace a pokud ano, jsou tyto aktualizace stáhnuty a nainstalovány. Tato možnost není aktivní, pokud nebylo při spuštění programu navázáno spojení s FTP serverem. Odhlásit uživatele při zvolení této možnosti je aktuálně přihlášený uživatel odhlášen a je zobrazena úvodní tabulka s výzvou pro přihlášení uživatele, viz kapitola Spuštění aplikace. Ukončit tato možnost uzavře celý program. Menu Nastavení obsahuje tyto možnosti: Změna hesla umožňuje změnu hesla uživatele, viz kapitola Změna hesla. Předvolby zobrazí jednoduchý dialog pro nastavení aplikace, viz kapitola Předvolby. Skrýt/Zobrazit panel s výběrem tato možnost skryje/zobrazí strom s výběrem textů a testu. 8

13 Ikona v pravém horním rohu zobrazí informační okno. Toto okno je možno zavřít klepnutím na něj. Obrázek 7 - Informační okno Změna hesla Po vybrání možnosti Změna hesla se zobrazí dialog, obrázek 8, který poskytuje uživateli možnost změny hesla potřebného pro přihlášení: Obrázek 8 - Změna hesla Zde musí uživatel pro ověření zadat své aktuální heslo a nové heslo. Po kliknutí na tlačítko Změnit heslo bude heslo, v případě že byla všechna pole vyplněna korektně, změněno. 9

14 Předvolby Tato možnost skrývá dialog pro jednoduché nastavení aplikace. Nastavení, která lze měnit, ukazuje následující obrázek. Obrázek 9 - Menu předvoleb Kontrolovat aktualizace při spuštění (doporučeno) - Pokud je zvolena tato možnost, budou se při každém spuštění programu kontrolovat dostupné aktualizace na FTP serveru. Budou-li nějaké nalezeny, automaticky se stáhnou a nainstalují. Nezobrazovat upozornění na práci v offline režimu - Tato možnost zakáže/povolí zobrazení informačního okna při spouštění aplikace, pokud nebylo navázáno spojení s FTP serverem. Toto okno vypadá následovně: Obrázek 10 - Informační okno o práci v offline režimu - Volba Příště již tuto zprávu nezobrazovat má stejný efekt jako položka Nezobrazovat upozornění na práci v offline režimu. 10

15 Zobrazit standardní ukazatel aktualizace - Tato možnost se vztahuje k nastavení ukazatele průběhu aktualizace, který se zobrazí v informačním okně během aktualizace. Tento ukazatel se na některých systémech nezobrazuje korektně. Okno aktualizace ukazuje obrázek 11. Obrázek 11 - Okno aktualizace - Křížek v rohu tohoto okna slouží pouze k zavření okna, nikoliv k ukončení aktualizace. Pokud již aktualizace běží, nelze ji žádným způsobem ukončit a je nutné ji nechat proběhnout celou. Skrýt stavový řádek - Tato volba skryje/zobrazí stavový řádek, více o stavovém řádku v kapitole Stavový řádek. Použít vlastní prohlížeč - Pokud je v pročítaném textu obsažen hypertextový odkaz, je zvýrazněn a po kliknutí na něj je otevřen v prohlížeči Internet Explorer. V případě preference jiného prohlížeče ho lze přes toto nastavení zvolit. Jako výchozí je zvolen Internet Explorer. Po úpravě kterékoliv hodnoty se změna projeví okamžitě a bude aktivní i při následujících spuštěních aplikace. Toto nastavení je však vázáno na konkrétní uživatelský účet na konkrétním počítači. 11

16 2.3.4 Stavový řádek Obrázek 12 - Stavový řádek Ve stavovém řádku jsou zobrazeny údaje o právě přihlášeném uživateli jméno a dosažená úroveň. Dále je v pravém dolním rohu zobrazena ikona, která má za úkol informovat o tom, zda se při přihlášení podařilo spojit s FTP serverem či nikoliv. Mohou se zde vyskytovat ještě další dvě položky, které nejsou na obrázku 12 znázorněny. První z nich je pohyblivý ukazatel, který informuje o probíhající aktualizaci. Druhá je pak zobrazena při načítání textu nebo cvičení a ukazuje průběh načtení příslušného dokumentu. 12

17 2.4 Závěrečný test Možnost vyplnit závěrečný test se studentovi zobrazí až po splnění všech testů přiřazených ke každé kapitole. Závěrečný test se od testů za každou z kapitol téměř v ničem neliší. Pokud chce student provádět závěrečný test, je nutné, aby při jeho zahajování zadal vyučující/administrátor své heslo a určil, na kolik otázek bude student odpovídat. Situaci ukazuje obrázek 13. Obrázek 13 - Závěrečný test Tato akce vyžaduje připojení k internetu, aby bylo možno ověřit správnost zadaného administrátorského hesla. 13

18 3 Administrátorská část Kromě možností, které má běžný uživatel, má administrátor ještě další práva, která si popíšeme v této kapitole. Podmínkou přihlášení administrátora je spuštění aplikace v příkazovém řádku s parametrem admin. Typicky to bude vypadat takto: finman.exe /admin Další podmínkou pro přihlášení administrátora je použití uživatelského jména admin a k němu příslušného hesla. Pokud vše proběhne korektně, bude místo hlavního okna aplikace (viz obrázek 3) zobrazena nabídka administrátorského režimu. Tato nab ídka vypadá následovně: Obrázek 14 - Administrace Po výběru jedné z možností je zobrazeno příslušné nové okno, které dovoluje provádět administrátorská nastavení. 3.1 Změna FTP Tato položka slouží pro změnu údajů potřebných pro přihlášení k FTP serveru. Tyto údaje jsou uloženy v textovém souboru s názvem ftp.txt. Umístění tohoto souboru je z části závislé na verzi operačního systému. Soubor se nachází ve složce společné pro všechny uživatele Data aplikací/finman. Pokud však bude provedena tato změna, je nutné zajistit, aby se tento textový soubor dostal ke všem uživatelům programu. Ti jej pak musí nahrát do patřičné složky, jinak nebude možné, aby program komunikoval s novým FTP serverem. Další krok, který je nutno udělat, a který program neumí, je vytvoření složek users a texty na novém serveru s přenesením veškerého obsahu, který v nich byl na původním serveru. Pokud z nějakého důvodu není možné data zkopírovat, je nutné do složky texty umístit textový soubor s názvem aktualizace.txt a obsahem 0. Toto ovšem způsobí, že veškeré uživatelské účty a vydané aktualizace bude nutno znovu vytvořit. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, nelze očekávat, že program bude korektně fungovat. 14

19 Okno pro změnu FTP vypadá následovně: Obrázek 15 - Změna FTP Po vyplnění všech předepsaných údajů je vygenerován nový šifrovaný soubor, který přepíše aktuálně používaný soubor ftp.txt. Od následujícího spuštění programu se aplikace bude přihlašovat k takto změněnému FTP serveru. 3.2 Změnit heslo Přes toto tlačítko se otevře nové okno, které je naprosto stejné jako okno pro změnu hesla běžného uživatele a má i stejnou funkčnost. Toto okno je znázorněno na obrázku 8. 15

20 3.3 Aktualizace Aktualizace jsou jednou z nejdůležitějších položek administrátorského režimu. Pomocí tohoto okna je možné na FTP server přidávat aktualizační balíčky, které si pak každá nainstalovaná aplikace s přístupem na internet stáhne na lokální disk. Okno pro přípravu souborů k aktualizaci je znázorněno na obrázku 16. Obrázek 16 - Aktualizace Tlačítkem Přidat soubory lze vybrat položky, které se mají nahrát na FTP server. Lze vybrat jak soubory pro textovou část, tak i soubory obsahující cvičení. Tyto soubory však musí splňovat určitý formát názvu, viz kapitola Názvy souborů. Tlačítkem Nahraj na FTP se provede veškerá příprava pro přenos i samotné překopírování na FTP server. Pokud se uživatel rozhodne některé z vybraných souborů z aktualizace odebrat, učiní tak jednoduchým dvojklikem na jejich název v seznamu souborů. 16

21 3.4 Údaje z FTP Přes tento formulář má administrátor možnost nahlédnout do záznamů všech uživatelů používajících aplikaci. Jsou zde zobrazeny tyto údaje: jméno a příjmení, uživatelské jméno, dosažená úroveň, heslo a procentuální úspěšnost v závěrečném testu. Jak vypadá tento výpis, ukazuje obrázek 17. Obrázek 17 - Údaje o uživatelích Po kliknutí na tlačítko Zobrazit údaje se vyplní tabulka příslušnými údaji. Tabulka bude mít právě tolik řádků, kolik je zaregistrovaných uživatelů, resp. kolik je textových souborů ve složce users na FTP serveru. Z toho také plyne nutnost aktivního internetového připojení během akce. Tato tabulka má pouze informativní charakter a není možné žádným způsobem zobrazené údaje měnit. 17

22 3.5 Vytvořit test Formulář pro vytváření testů je také jednou z velmi podstatných částí administrátorského režimu. Sestává ze dvou částí, z nichž první slouží pro prohlížení otázek v testu, druhá pak nabízí možnost přidávání nových otázek a upravování stávajících. První část prohlížení otázek: Obrázek 18 - Vytváření testů část 1 Tato část slouží zejména pro prohlížení testu před tím, než je vytvořen. Jsou zde tlačítka vlevo a vpravo (označená zelenou šipkou), která slouží pro listování mezi otázkami. Pomocí tlačítka Upravit lze modifikovat právě zobrazenou otázku. Tlačítko Přidat otázku otevře nové okno, přes které je možné do testu přidat otázku novou. Do pole Test ke kapitole je třeba napsat číslo kapitoly, ke které příslušný test náleží. Tlačítkem Vytvořit se vygeneruje soubor, který je možné pomocí aktualizací nahrát na FTP server a zpřístupnit jej tak všem uživatelům viz kapitola Aktualizace. 18

23 Druhou částí je přidávání otázek do testu: Obrázek 19 - Vytváření testů část 2 Po vyplnění pole Počet odpovědí se v části Odpovědi vygeneruje příslušný počet polí, do kterých se zapisují jednotlivé odpovědi na otázku. Situaci ukazuje následující obrázek. Obrázek 20 - Vytváření testů vygenerování polí pro odpovědi Do pole Otázka se vepíše testová otázka. Pole Odpovědi slouží pro zadání možných odpovědí na testovou otázku. Na místo Správná odpověď se zapisuje číslo 19

24 odpovědi, která je považována za správnou. Kliknutím na tlačítko Hotovo se otázka přidá do testu. Tímto způsobem je možné do jednoho testu přidat libovolný počet otázek, avšak jedna otázka může obsahovat maximálně 9 různých odpovědí. 3.6 Uprav úroveň Tímto dialogem je možné manuálně změnit dosaženou úroveň uživatele Administrátor na libovolnou hodnotu. Obrázek 21 - Změna úrovně administrátora Po zadání hodnoty a stisknutí tlačítka Změnit je hodnota změněna a uložena. 3.7 Názvy souborů Aby program rozpoznal a správně zařadil soubory do příslušné části (texty nebo testy), a v případě textů i do správné podúrovně, je potřeba dodržovat určitá pravidla při volbě názvů souborů Název kapitol Název kapitol musí splňovat následující formát: X.X.X.X_Název souboru.rtf kde symbol X značí číslo od 1 do 99, Název souboru je jakýkoliv text označující název kapitoly, _ značí mezeru. 20

25 3.7.2 Název testu Názvy testu se generují automaticky při vytváření testů pomocí formuláře k tomu určeného, viz kapitola Vytvořit testy. Formát vygenerovaného názvu má následující tvar: testx.fmt část X zde značí číslo kapitoly, ke které tento konkrétní test náleží. Například test ke kapitole 2 bude mít název souboru následující: test2.fmt. 21

26 4 Programátorská část Tato část dokumentace je podrobněji zaměřena na jednotlivé části programu z hlediska programátorského. Jsou zde popsány jeho stěžejní části. 4.1 Popis jednotlivých částí programu Formulář login.vb Tento prvek se stará o přihlášení uživatele k programu. K tomu dochází při každém spuštění programu, nebo pokud se uživatel odhlásí z aplikace a přihlašuje se jiný Hlavní procedury a funkce login.vb Sub prihlasit() - Toto je hlavní procedura, která kontroluje správnost zadaných přihlašovacích údajů, a rozhoduje, zda informace pro přihlášení budou načteny z místního souboru nebo ze souboru z FTP serveru Formulář vytvor_uzivatele.vb Pomocí tohoto formuláře se vytvářejí noví uživatelé. Nejprve je na FTP zkontrolováno, zda uživatelské jméno již nebylo vytvořeno. Pokud ne, vytvoří se uživatelský účet ve formě textového souboru na lokálním disku i FTP. Data v tomto souboru jsou šifrována pomocí funkce kodovani, kapitola Module_xor.vb. Každý vytvořený soubor obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení uživatele, přihlašovací jméno a heslo, číslo, reprezentující dosaženou úroveň, čas, za který může uživatel znovu spustit/opakovat test, informace o úspěšnosti v závěrečném testu, čas poslední aktualizace/změny některého z výše uvedených údajů, podle tohoto času, se při přihlašování rozhoduje, který ze souborů (na disku nebo na FTP serveru) je novější, čili který bude použit pro přihlášení. 22

27 4.1.3 Formulář finman.vb V této části jsou obsaženy téměř veškeré funkce a procedury, které slouží pro pročítání testů, testování a aktualizaci. Mezi ty nejdůležitější patří: Hlavní procedury a funkce finman.vb Public Sub NactiStrom() - Procedura, která zajišťuje zobrazení jednotlivých kapitol ve stromové struktuře + zobrazení odkazu na příslušný test. Sub aktualizace() - Procedura, která zjišťuje, zda jsou na FTP serveru dostupné aktualizační soubory. Toto ověřování probíhá pomocí souboru aktualizace.ini umístěného v adresáři společného pro všechny uživatele Data aplikací/finman. V tomto souboru je uchovávána informace o poslední stažené aktualizaci. Tato informace je číslo, které uvádí, jaký aktualizační balíček byl naposledy stažen. Na FTP serveru je v adresáři texty umístěn soubor aktualizace.txt, ve kterém jsou obsaženy (také ve formě čísel) informace o všech dostupných aktualizacích. Pokud je poslední číslo ze souboru z FTP serveru vyšší než číslo uložené v souboru na disku, je dostupný nový aktualizační soubor, který se automaticky stáhne a aplikuje. To se děje pomocí procedury stahni(). Sub stahni() - Účelem této procedury je stažení aktualizace a umístění do správného adresáře (texty nebo testy) v závislosti na povaze souboru s aktualizací. Function vyhodnoceni_testu() - Funkce, která je volána po zmáčknutí tlačítka Vyhodnotit v testovací části, rozhoduje, zda byl test splněn, a pokud ano, navýší dosaženou úroveň uživatele a aktualizuje položky ve stromové struktuře. Pokud není test splněn, spouští odpočítávání času, po který nelze znovu spustit test. Sub generuj_test() - Jedná se o proceduru, která zajišťuje vygenerování závěrečného testu. Závěrečný test se skládá z náhodně vybraných otázek ze všech dílčích testů. 23

28 Sub nacti_test( ) - Procedura, která se stará o načtení a zobrazení testu Modul ftp_pristup.vb Tento modul obsahuje veškeré procedury a funkce potřebné pro správnou komunikaci s FTP serverem. Tyto funkce jsem převzal a upravil z MSDN. Zdrojové kódy těchto funkcí lze nalézt na MSDN [1] Module_xor.vb Tento modul obsahuje jedinou funkci kodovani( ), která je realizována pomocí operace xor. Tímto způsobem se šifrují veškerá citlivá data (informace o uživatelích, přihlašovací údaje k FTP serveru) Modul spolecne_fce.vb V této části jsou uloženy jednoduché funkce, které jsou volány z různých částí programu. Zejména je to procedura set_ini( ) a funkce read_ini( ), které se starají o ukládání a načítaní uživatelských nastavení programu Modul testovani.vb V tomto modulu je řešeno načítání testů. Po načtení souboru s příslušným testem jsou otázky uloženy do kolekce. Každá položka této kolekce obsahuje strukturu, která plně popisuje každou otázku, její odpovědi a správnou odpověď Hlavní procedury a funkce testovani.vb Public Sub nacti_test( ) - Tato procedura ukládá jednotlivé otázky a jejich odpovědi do kolekce. 24

29 Public Sub zobraz_rbutony( ) - Pomocí této procedury se generují a zobrazují tzv. radiobuttony (zaškrtávací políčka) pro jednotlivé odpovědi Modul komprese.vb Tento modul obsahuje dvě procedury sub rozbal() a sub zabal(). Jak už napovídá samotný název, jedná se o procedury zajišťující kompresi a dekompresi souborů. Zdrojové kódy těchto funkcí lze nalézt na MSDN [1] Formulář komprim.vb Hlavním účelem tohoto prvku je nahrávání aktualizací na FTP server. Po vybrání souborů určených pro aktualizaci jsou tyto nejprve zakódovány pomocí bitového posunu, poté jsou pomocí výše zmíněné procedury zabal() zkomprimovány a následně spolu s informacemi o aktualizaci nahrány na FTP server Formulář tabulka.vb Jak bylo popsáno v kapitole Údaje z FTP, slouží tento formulář k zobrazení informací o jednotlivých uživatelích. Informace o uživatelích jsou načítány ze souborů z FTP. Tyto se nejdříve dočasně zkopírují do adresáře společného pro všechny uživatele Data aplikací/finman. Poté jsou přidány požadované informace do tabulky a následně je tento soubor smazán. Tato akce se děje pro všechny uživatelské účty. 25

30 Závěr Cílem této aplikace bylo vytvořit studijní motivační pomůcku pro studenty předmětu Finanční management. Aplikace je stavěna jednoduše a přehledně a i ovládání je naprosto intuitivní. Vzhledem k rozšiřitelnosti aplikace pomocí aktualizací a možnosti změny FTP serveru je možné po naplnění aplikace příslušnými daty použít tento program i v jiných předmětech, než pro který byl původně určen. 26

31 Conclusions The main purpose of this application was create a study aid for students of subject Financial management. Application is really easy to use for everybody. Considering possibilities of this software, it can be adequately use in another subjects, what for was originally create. 27

32 Použitá literatura a zdroje [1] Microsoft Developer Network (MSDN) Dostupné z WWW <http://www.msdn.com> [2] PETROUTSOS, Evangelos. Myslíme v jazyku Visual Basic.NET - 1. díl. Praha: Grada, s. ISBN [3] PETROUTSOS, Evangelos. Myslíme v jazyku Visual Basic.NET - 2. díl. Praha: Grada, s. ISBN [4] STAG, Univerzita Palackého v Olomouci Dostupné z WWW <https://stagweb.upol.cz/> [5] Wikipedie, otevřená encyklopedie Dostupné z WWW <http://cs.wikipedia.org/wiki/hlavní_strana> 28

33 Přílohy Seznam obrázků OBRÁZEK 1 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 3 OBRÁZEK 2 OKNO PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO UŽIVATELE... 4 OBRÁZEK 3 HLAVNÍ OKNO APLIKACE... 5 OBRÁZEK 4 PROČÍTÁNÍ TEXTŮ... 6 OBRÁZEK 5 TES TOVACÍ ČÁS T... 7 OBRÁZEK 6 - MENU APLIKACE... 8 OBRÁZEK 7 - INFORMAČNÍ OKNO... 9 OBRÁZEK 8 - ZMĚNA HESLA... 9 OBRÁZEK 9 - MENU PŘEDVOLEB OBRÁZEK 10 - INFORMAČNÍ OKNO O PRÁCI V OFFLINE REŽIMU OBRÁZEK 11 - OKNO AKTUALIZACE OBRÁZEK 12 - S TAVOVÝ ŘÁDEK OBRÁZEK 13 - ZÁVĚREČNÝ TEST OBRÁZEK 14 - ADMINIS TRACE OBRÁZEK 15 - ZMĚNA FTP OBRÁZEK 16 - AKTUALIZACE OBRÁZEK 17 - ÚDAJE O UŽIVATELÍCH OBRÁZEK 18 - VYTVÁŘENÍ TES TŮ ČÁST OBRÁZEK 19 - VYTVÁŘENÍ TES TŮ ČÁST OBRÁZEK 20 - VYTVÁŘENÍ TES TŮ VYGENEROVÁNÍ POLÍ PRO ODPOVĚDI OBRÁZEK 21 - ZMĚNA ÚROVNĚ ADMINIS TRÁTORA

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka RYANT InChange CRM uživatelská příručka RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii Ladislav Janík Vedoucí práce: ing. Martin Komárek

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více