Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2"

Transkript

1 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8 Technické údaje jednotky TSC Základní vlastnosti a parametry... 9 Mapa ovládání jednotky TSC 48 Vsechny kanaly Procenta Hexadecimal Vstup DMX 512 Vstup Dim. Menu Zobrazení Dimery Krivky TSC Servis DMX kanal Krivka Predzhaveni Maximum Manualni vstup Nastaveni krivek Jas Kontrast Heslo Teplota Monitorovani DMX kan. Manual - dimer - DMX kolecko = vsechny kanaly Na 100% je dimer Celkem prijimanych kanalu 2

3 STAV PO ZAPNUTÍ Po připojení napájení 3x220V/50Hz dojde k restartu řídící jednotky a následné (do cca 3 sek.) aktivaci výstupů všech kanálů. Na displeji je zobrazena úvodní stránka (obr.1). indikace vstupních nebo výstupních (dle základního nastavení TSC48 - Menu / Zobrazení) DMX hodnot jednotlivých kanálù v % indikace napětí jednotlivých fází ukazatel teploty systému tlačítko pro vstup na stránku Menu Po zapnutí je ovládací jednotka zablokována heslem. U zablokované jednotky lze veškerá nastavení pouze prohlížet, nikoliv však měnit nastavení hodnot. Odblokování jednotky provedeme dle postupu na str. 7. Zelené LED diody vlevo od displeje indikují přípojení fází L1, L2, L3 k řídící jednotce (obr.2). Pokud LED nesvítí není připojena příslušná fáze, nebo došlo k přerušení příslušné pojistky F1-F3 na základní desce (obr.3). Červená LED dioda signalizuje správné připojení DMX signálu (obr.2). indikace L1 indikace L2 indikace L3 indikace DMX obr.2 obr.3 pojistka F1 (L1) pojistka F2 (L2) pojistka F3 (L3) 3

4 NABÍDKA Menu Nabídka Menu (obr.4) obsahuje 5 nastavovacích režimů sloužících ke konfiguraci TSC 48. K volbě jednotlivých režimů slouží tlačítka B, C a potvrzovací tlačítko D. Tlačítkem A (Exit) se vrátíme dozákladního zobrazení displeje. 5 nastavovacích režimů opuštění Menunávrat do základního zobrazení kurzor k výběru režimu kurzor k výběru režimu tl. D kurzor k potvrzení výběru NASTAVENÍ Zobrazení vstup: Menu Zobrazeni V režimu Zobrazení (obr.5) nastavujeme funkci displeje v při základním zobrazení. Procenta - hodnoty všech kanálů jsou udávany v % 0 - FF (FF=100%). - doporučeno Hexadecimal - hodnoty všech kanálů jsou zobrazovány hexadecimálně. Vstup DMX jednotlivé kanály zobrazují vstupní hodnoty DMX512. Výstup Dim. - volbou se budou zobrazovat výstupní hodnoty jednotlivých kanálů (do těchto hodnot se promítají parametry předžhavení, křivek průběhů atd.) na obr.5 je zvoleno procentuelní zobrazení vstupních hodnot DMX opuštění Zobrazení - návrat do Menu nahoru dolů tl. D potvrzení výběru Zobrazení 4

5 NASTAVENÍ Dimery vstup: Menu Dimery V režimu Dimery (obr.6) nastavujeme veškeré parametry jednotlivých stmívačů. Tlačítkem D přepínáme mezi volbou čísla stmívače (Dimer) - 1 až 48 a nastavením jeho parametrů. Nastavované parametry stmívačů volíme pomocí tlačítek B,C. Hodnoty jednotlivých parametrů nastavujeme pomocí otočného kolečka. Význam jednotlivých parametrů: DMX kanal - Přiřazujeme zvolenému stmívači (Dimer) DMX kanál v rozsahu Více stmívačům (Dimer) můžeme přiřadit stejný kanál DMX. Tím můžeme ovládat současně (po jednom kanále DMX) více stmívačů. Krivka - Zde zvolíme křivku průběhu stmívače. Můžeme vybrat z 25-ti křivek jsou křivky pevně předdefinované, jsou křivky definované uživetelem v režimu Krivky. (viz. nastavení křivek) Predzhavení - nastavujeme předžhavení daného stmívače v rozsahu 0% - 10% Maximum - nastavení omezení maximalního výstupního napětí v rozsahu 89%-FL% (FL=100%) Manualni vstup - přiřazení jednoho z 5-ti analogových vstupů 0-10V DC. Použití k dálkovému manuálnímu ovládání příslušného stmívače. 1 analo gový vstup je možno přiřadit více stmívačům a tí m je současně ovládat. nastavení čísla stmívače (dimer) 1-48 volba man. vstupu 0-10V nastavení max. výkonu nastavení předžhavení přirazení čísla DMX kanálu volba křivky indikace vstupní hodnoty DMX signálu indikace výstupní úrovně stmívače opuštění Dimerynávrat do Menu nahoru dolů tl. D přepínání mezi nastavením čísla stmívače a nastavením parametrů stmívače 5

6 NASTAVENÍ Krivky vstup: Menu Krivky Řídící jednotka má kapacitu 25 křivek průběhu stmívání. Křivky 1-15 jsou pevně definovány a nelze měnit jejich průběh. Křivky jsou označeny: 01 Linearni liearní průběh stmívání 02 Vypnuto stmívač trvale vypnut 03 Zap. 100% stmívač trvale zapnut 04 Predz. 3% linearní křivka s předžhavením 3% 05 Predz. 5% linearní křivka s předžhavením 5% 06 Ne-Dim 5% od 5% DMX stmívač zapnut na 100% 07 Ne-Dim 50% od 50% DMX stmívač zapnut na 100% 08 Ne-Dim 95% od 95% DMX stmívač zapnut na 100% 09 Rozs. 120V DMX od 0% do 100% = stmívač linearne od 0% do 50% SQUARE 1-15 pevně definované křivky uživatelsky definivané křivky Postup při definování průběhu křivky (obr.7): 1) Tl. D přepneme na nastavení čísla křivky (inverzně se zobrazí čísla 16-25) 2) Pomocí tlačítek B,C nebo otočného kolečka zvolíme požadovanou křivku. 3) Tl. D přepneme na nastavování průběhu křiky (inverzně se zobrazí příslušný sloupec. VYSTUP: nastavené výstupní hodnoty stmívače (dimer) v % (0-100%, FL=100%) VSTUP: hodnoty vstupního DMX signálu v % (po 5%) 4) Otočným kolečkem nastavíme požadující výstupní hodnotu stmívače v %. 5) Tl. B,C přejdeme na další požadovanou hodnotu DMX (VSTUP) a kolečkem nastavíme jeho výstupní hodnotu. 6) Nastavení křivky ukončíme (Exit) číslo nastavované křivky 1-16 nastavovaná výstupní hodnota pro vstup DMX=50% nastavení výstupní hodnoty stmívače vstupní hodnoty DMX ukončení nastavování křivky kurzor- volba hodnoty VSTUP kurzor - volba hodnoty VSTUP tl. D přepínání mezi nastavením čísla křivky a průběhu křivky 6

7 NASTAVENÍ TSC vstup: Menu TSC Zde nastavujeme parametry řídící jednotky (obr.8). Jas - podsvícení displeje nastavujeme v rozsahu Požadovanou hodnotu nastavu jeme pomocí otočného kolečka. Jas se po určité době nečinnosti ovládacích tlačítek automaticky vypne z ůvodu snížení spotřeby napájecího zdroje. Kontrast - nastavení kontrastu v rozsahu Požadovanou hodnotu nastavujeme pomocí otočného kolečka. Heslo - nastavení hesla zabranující neoprávněné manipulaci s nastavením řídící jednotky. Pokud není zadáno správné heslo lze veškeré nastavení řídící jednotky pouze prohlížet, nikoliv měnit. Teplota - pomocí otočného kolečka nastavíme požadovanou teplotu, při které dojde k sepnutí ventilátorů chladících stmívače. Postup zadání hesla: 1) Po zapnutí řídící jednotky heslo zobrazuje ) Tl. B,C najedeme na položku Heslo. 3) Otočným kolečkem nastavime správné heslo. Implicitně je heslo nastaveno na FFF. 4) Stiskneme tlačítko A (Exit). Tím opustíme režim TSC. Po zadání správného hesla se v pravém horním rohu zobrazí w. 5) Nyní můžeme měnit všechny parametry řídící jednotky a také změnit heslo. Změna hesla: 1) Před změnou hesla musíme jednotku odblokovat zadáním starého hesla. 2) Tl. B,C najedeme na položku Heslo. 3) Otočným kolečkem nastavíme nové heslo (dobře si zapamatujeme). Změna je doprovázena pípáním jednotky. 4) Stiskneme tlačítko A (Exit). Tím opustíme režim TSC. 5) K zablokování jednotky dojde při jejím opětovném zapnutí. nastavení jasu (podsvícení displeje) nastavení kontrastu nastavení teploty (spuštění chlazení) ukončení režimu TSC nahoru dolů 7

8 FUNKCE V REŽIMU Servis vstup: Menu Servis Režim Servis (obr.9) nabízí další ovládací a monitorovací funkce TSC48 sloužící k servisu stmívačů (dimer) a připojených spotřebičů. Monitorovani DMX kan. - slouží k monitorování vstupní hodnoty v % zvoleného DMX kanálu. Pomocí otočného kolečka zvolíme kánál DMX512, který požadujeme sledovat. Manual - umožnuje manuální ovládání zvoleného stmívače pomocí kolečka. - dimer - pomocí kolečka nastavujeme číslo stmívače, který budeme manuálně ovládat - DMX - zde měníme výstupní hodnotu zvoleného stmívače pomocí ovládacího kolečka. Hodnota je udávana v % (FL=100%).kolecko = vsechny kanaly - při zvolení této funkce ovládáme pomocí kolečka současně všechny stmívače (dimery) v rozsahu 0-100% Na 100% je dimer - pomocí kolečka zapneme na 100% zvolený stmívač. Ostatní stmívače jsou vypnuty. Celkem prijimanych kanalu - udává celkový počet DMX kanálů výsílaných do řídící jednotky TSC48. číslo stmívače určeného pro manuální ovládání 1-48 číslo monitorovaného kanálu hodnota monitorovaného kanálu v % současné ovládání všech stmívačů pomocí kolečka zapnutí zvoleného stmívače počet vysílaných kanálů na DMX lince ukončení režimu Servis - návrat do základní nabídky volba servisní funkce volba servisní funkce hodnata DMX manuálně ovládaného stmívače 8

9 Technické údaje ovládací jednotky - TSC48 napájecí napětí 3x230V / 50Hz přikon 30VA počet řízených stmívačů 48 řídící digitální signál DMX512 počet analogových řídících vstupů 5 řídící analogový signál 0-10V / DC Základní vlastnosti a parametry - indikace napětí všech fází na displeji - indikace hodnot všech přijímaných kanálů DMX na displeji v % (0-100%) nebo hexadecimálně(0-255) - indikace výstupních úrovní všech stmívačú v % (0-100%) nebo hexadecimálně (0-255) - přiřazení jákekoliv adresy DMX (0-512) kteremukoliv stmívači (PATCH) - přiřazení anologových vstupů kterémukoliv stmívači - 25 křivek převodních charakteristik: 15 křivek pevně nastavených 10 křivek uživatelsky definovaných - nastavení předžhavení (PREHEAT) stmívače - nastavení maximalního napětí stmívače - nastavení jasu (podsvícení) a kontrastu displeje - monitorování hodnoty adresy (1-512) DMX signálu - manuální ovládání zvoleného stmívače (pomocí otočného kolečka) - současné manuální ovládání všech stmívačů (pomocí otočného kolečka) - monitorování celkového počtu kanálů na DMX lince 9

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

BPT30 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BPT30 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT bpt30_v1005_cz:layout 1 5.10.2008 18:22 Page 1 BPT30 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Nová verze termostatu BPT30 s obousměrnou komunikací. Nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Komfortní ovládání Vaší topné soustavy.

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Komfortní ovládání Vaší topné soustavy. pt30_v1002_cz:pt30_06_cz.qxd 12.11.2007 17:14 Page 1 INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Komfortní ovládání Vaší topné soustavy. Popis displeje: (LCD) Indikace dne Aktuální nebo nastavený čas Zapnutí kotle

Více

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor Obsluha přístroje Ht200 programový regulátor Úvod 1 Úvod Ht200 je programový regulátor určený pro průmyslové aplikace. Návod na regulátor je rozdělen do kategorií popisujících instalaci a zapojení přístroje,

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po stisknutí libovolného tlačítka dojde k automatickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi stikovaný termostat, který je možné ovládat na dálku

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2 BASPELIN KTR Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky červenec 2000 Baspelin Všeobecný popis Regulátor baspelin je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci dvou alogových veličin a pro řízení

Více

WDT 300. Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže. Návod pro obsluhu

WDT 300. Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže. Návod pro obsluhu WDT 300 Dvoukanálový regulátor vodivosti pro chladicí věže Návod pro obsluhu Verse 2006 1 PŘEHLED FUNKCÍ... 3 1.1 ČELNÍ PANEL... 3 1.2 DISPLEJ... 3 1.3 KLÁVESNICE... 4 1.4 PŘÍSTUPOVÝ KÓD... 4 1.5 ZAPNUTÍ

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

HMP - 33. H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ Regulátor odběru elektrické energie. Obsah

HMP - 33. H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ Regulátor odběru elektrické energie. Obsah HMP - 33 Regulátor odběru elektrické energie 22 23 24 25-1 2 3 H=0125kWh 10:22 001sT 0.97 T+ STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 230V~ 3x relé 250V/8A L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 Obsah Popis a použití 1 Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

OCS4-10. základní technické údaje. OCS4-10 objednací číslo 2023 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OCS4-10. základní technické údaje. OCS4-10 objednací číslo 2023 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OCS4-10 řídící jednotka centrální regulace (systém CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátové centrální řízení elektrického topení až v 16 místnostech funkce programovatelného termostatu týdenní program s inteligentním

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

PROGRAM PU, verze 2.10

PROGRAM PU, verze 2.10 i PROGRAM PU, verze 2.10 pro nastavení sond řady PU a SU ELA 2003 06/2003 ELA, spol s r.o. *** Program PU, verze 2.10-06/2003 2 O b s a h OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU PU 4 Systémové vlastnosti programu

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave Smyle - C Brave Smyle - LC Brave Smyle - C/C Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SMYLE dveřního vrátného, který je pokračovatelem

Více

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů Schéma výstupů Frekvenční výhybka DCX2496 Obj. č. 30 26 75 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup frekvenční výhybky Behringer. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více